KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT"

Transkript

1 Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 11. april 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar og David Sætre Ludvigsen Innkalla: Revisjon: Revisjonssjef Reidar Bjørsvik Sekretær: Sekretariatsleiar Bent Gunnar Næss Forfall:... 30/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste vart godkjent. 31/14 Godkjenning referat frå sist møte Møteprotokollen frå vert godkjent slik den ligg føre. 32/14 Skriv og meldingar Fylkesmannen sin uttale til budsjettet for 2014 Kontrollutvalet har merka seg følgjande uttale frå fylkesmanen: Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til etterretning. I kommunestyremøte 19. mars vart det bestemt eit ekstra møte i kommunestyret der sakene frå kontrolutvalet vert handsama i eit eige møte. Møte i kommunestyret er bestemt til tysdag 6. mai. Kontrollutvalet har vore i dialog med ordførar, varaordførar og rådmann etter møte i kontrollutvalet den 19. mars. Der var ein blitt einige om at saker frå kontrollutvalet som kommunestyrt skal handsame som eigne saker skal ha forslag til vedtak frå kontrollutvalet. Det vert også laga til ein eigen særutskrift av desse sakene. Derfor har kontrollutvalet tatt opp igjen dei sakene som kommunestyret skal handsame som eigne saker. Der er også nokon nye fakta i sakene.

2 Møteutskrift Side 2 av 19 33/14 Årsmelding 2013 kontrollutvalet Kontrollutvalet viser til sak 20/14 der årsmeldinga vart handsama av kontrollutvalet. Årsmeldinga vert lagt fram som eiga sak for kommunestyret. Kontrollutvalet sitt forslag til vedtak i kommunestyret: Kommunestyret tek årsmeldinga for 2013 frå kontrollutvalet til vitande. Generell kommentar til sakene frå og med 34/14 til og med 37/14 Når det gjeld sakene frå og med 34/14 og til og med 37/14 så er det ein oppsummering av tidlegare saker frå kontrollutvalet, men der er også nye opplysningar. Sakene starta opp i møte Referat frå tidlegare møte er lagt ved som saksvedlegg. I tillegg er der lagt ved rapport frå revisjonen osb. For at saka ikkje skal bli for lang har kontrollutvalet valt å vise til sidetal i vedlegget for å dokumentere fakta (står i parentes). Til nokon av dei spørsmåla som kontrollutvalet har tatt opp i møte så har administrasjon bedt om uttale frå advokat Solberg. Det gjeld mellom anna følgjande spørsmål: Om AS Austrheim Næringsselskap er omfatta av regelverket for offentleg innkjøp uttale gitt av advokat (28) Om AS Austrheim Næringsselskap og kjøp av byggetenester frå Byggmester Markhus var omfatta av regelverket for offentleg innkjøp uttale gitt (28). Den delen som Solberg vurdere om det konkrete kjøpet var omfatta av regelverket bygde på feil faktagrunnlag slik at ny uttale om den er gitt (32) Om garanti av leige skulle vore handsama av kommunestyret uttale gitt (29) Advokat Solberg har i desse uttalane støtta kontrollutvalet sine konklusjonar. Uttalane frå Solberg var lagt ved sakspapira til formannskapet og kommunestyret sitt møte I og med at administrasjon har lagt ved desse uttalane frå advokat Solberg til formannskapet sin sak 006/14 og kommunestyret sin sak 006/14 ville kontrollutvalet sett det som naturleg at den uttalen frå advokat Solberg som bygde på riktig faktagrunnlag om det konkrete kjøpet vart ettersendt til formannskapet og kommunestyret. 34/14 Oppsummering av sakene 43/13(5), 04/14 (15), 14/14(25) og 22/14 spørsmål som gjeld MVA Saka var første gang satt på kontrollutvalet si saksliste til møte Saka måtte da utsettast til neste møte i kontrollutvalet då administrasjon ikkje hadde anledning til å stille i møte kontrollutvalet da ikkje hadde gjort ein avtale om dette på førehand. Det vart følgt opp med spørsmål til administrasjon i epost og den vart besvart frå administrasjon (sak 43/13) (5). I møte vart det stilt spørsmål om kommunen kan vidarfakturere utan mva Assisterande rådmann opplyste om at Breidvik Eiendom AS er mva registrert. Selskapet kunne difor fått mva refundert sjølv om kommunen hadde fakturert med mva.

3 Møteutskrift Side 3 av 19 Administrasjon hadde også lagt ved ein del vedlegg med regelverk, men det var vanskeleg for kontrollutvalet å forstå korleis dette regelverket var nytta av administrasjon. Kontrollutvalet bad om at revisjonen tok ein gjennomgang av om kommunen sin praksis i denne saka er i samsvar med regelverket som gjeld for mva området. Revisjonen sin rapport vart lagt fram for kontrollutvalet i møte i sak 14/14 (1). Konklusjonen i rapporten frå revisjonen er følgjande: Rapporten har vore til høyring hos administrasjon, dei har ikkje hatt nokon kommentar til rapporten. Ut i frå dette vurderte kontrollutvalet handsaminga i administrasjon slik: Administrasjon sin opplysning til kontrollutvalet i sak 43/13(5) om at Breidvik Eiendom AS var registrert i Meirverdiavgiftsregisteret var feil. Det vart nytta som eit argument for at ein kunne fakturere utan mva, fordi selskapet uansett ville få mva refundert. Sjølv om det hadde vore riktig at selskapet var Meirverdiavgiftsregisteret så ville praksisen vore feil. Det administrasjon har gjort i denne saka kan ikkje grunngjevast med noko som lovverket gir heimel for. I ettertid har det kome fram at Breidvik Eiendom AS var momsregistrert fram til 5. termin 2012, men det har ingen konsekvens for revisjonen sin konklusjon i denne saka eller kontrollutvalet sine vurderingar. Kommunen har utelatt å fakturere mva på (84.663, ,-) ,-, det utgjer ,- kr i mva som ikkje er fakturert. Det at kommunen ikkje har skrive ut faktura, men berre motrekna er ikkje i samsvar med dei krav som er i bokføringsføringsforkriften. Denne saka er heller ikkje handsama i samsvar med kommunen sine rutinar for fakturering. Kontrollutvalet gjorde vedtak om at ein ønskja å få ein oversikt om eventuelle andre mellomrekningar som kommunen har gjort frå 2008 og fram til no. Kontrollutvalet har fått følgjande svar frå økonomisjefen i epost (37): «Når det gjeld spørsmål frå kontrollutvalet om å få eit oversyn frå administrasjonen over eventuelle andre mellomrekningar kommunen har nytta sidan 2008 og fram til no, vert det vist til KS 007/14.

4 Møteutskrift Side 4 av 19 KS 00714/14 galdt utsetting av handsaming av saker til kontrollutvalet. Saka vart utsett til handsaming i kommunestyret den Det de spør om vil såleis bli handsama saman med dei andre sakene som gjeld kontrollutvalet. Som informasjon er det blitt bedt om utsetjing fordi båe rådmennene er inhabile i saka og økonomiavdelinga er travelt opptatt med årsoppgjeret.. De vil få informasjonen når vi sender møteinnkalling og saker til kommunestyret den » I epost skriv økonomisjefen at kontrollutvalet får svar samtidig som ein sender saka over til formannskapet/kommunestyret (36). Økonomisjefen orienterte leiar i kontrollutvalet om at administrasjon utarbeidar eit notat om dette til formannskapet og kommunestyret ( ) som kontrollutvalet vil få tilgang til når det vert sendt ut. Kontrollutvalet har sett på sak 14/386 som var lagt med sakspapira til kommunestyret sitt møte der rådmann har kommentert sak 43/13 frå kontrollutvalet og revisjonen sin rapport Rådmann kommenterer at kontrollutvalet har peika på at ein ville finne det riktig at skuldig beløp til kommunen var belasta med renter på lik linje med beløp som kommunen skuldar Breidvik Eiendom AS. Kommunen hadde betalt ut kr for lite i slutten av året 2009, av den totale løyvinga på kr ,-. I løpet av året 2010 så skulda selskapet kommunen eit større beløp kr Når selskapet vert tilgodesett med renter så ville kontrollutvalet sett det som naturleg at kommunen hadde berekna renter på sitt tilgodehavande hos selskapet. Det er brukt ein rentesats på om lag 7,5 %. For kommunen ville det betydd ein renteinntekt på over kr ,-. Rådmann skriv at økonomireglementet ikkje nemner noko om renteberekning på uteståande fordringar. Sjølv om renter på uteståande fordringar ikkje er omtalt i økonomireglementet burde kommunen krevje det med heimel i lov om renter ved forsinka betaling. Kontrollutvalet konstaterer at kommunen sine interesser ikkje er ivaretatt i tilstrekkeleg grad i denne saka. Rådmann skriv vidare at dei no på grunn av utgreiinga frå revisjonen må starte praksis med å berekne moms på arbeid og tenester utført av teknisk drift. Kontrollutvalet vil peike på at kommunen skal følgje dei lovar og reglar som gjeld og ser det som positivt at kommunen no har endra rutinane. Det er no sendt ut faktura med moms på det som revisjonen har peika på. På spørsmål frå kontrollutvalet opplyser rådmann om i sin utgreiing at det ikkje er nytta mellomrekningar i andre tilfelle sidan Kontrollutvalet sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar. Kommunen sin manglande fakturering og bruk av mellomrekning utan mva var ikkje i samsvar med gjeldande lovverk. Det bør snarast setjast i verk tiltak som gjer at gjeldande lovverk vert følgt.

5 Møteutskrift Side 5 av 19 Kommunestyret bør få ei skriftleg tilbakemelding om kva tiltak som er blitt satt i verk for å oppfylle gjeldande lovverk på området. Kontrollutvalet sitt forslag til vedtak i kommunestyret: Kommunestyret sluttar seg til revisjonen sine konklusjonar. Kommunen sin manglande fakturering og bruk av mellomrekning utan mva var ikkje i samsvar med gjeldande lovverk. Det bør snarast setjast i verk tiltak som gjer at gjeldande lovverk vert følgt. Kommunestyret ber om å få ei skriftleg tilbakemelding om kva tiltak som er blitt satt i verk for å oppfylle gjeldande lovverk på området innan oktober /14 Oppsummering av sakene 44/13 (6), 05/14 (16) og 23/14 kommunen sine rutinar for fakturering Bakgrunn for saka var at Breidvik Eiendom AS hadde motteke varer og tenester som kommunen ikkje hadde fakturert. Det må sjåast i samanheng med rapporten om MVA. Kontrollutvalet sin leiar hadde fått utlevert rutinane for fakturering i kommunen. Desse vart gjennomgått i møte ( sak 05/14) når rådmann og økonomisjef var tilstade. I dei tilsendte rutinane for fakturering står der følgjande: Det er økonomikontoret som har ansvaret for å sende ut faktura. Rutinane inneheld følgjande aktivitetar Leiar i kontrollutvalet hadde vore i kontakt med medarbeidarane på økonomikontoret. Leiar i kontrollutvalet fekk gode inntrykk av dei rutinane som var på kontoret. Det som var ei utfordring var å sikre at dei rutinane som gjelder for at tenestepersonell leverer grunnlagsmateriale for fakturering til økonomikontoret, punkt 1 og 2 i aktivitetane. Det skal vere gitt beskjed til alle at grunnlag for fakturering skal raskt fram til økonomikontoret, men det har svikta der enkelte gonger. Økonomisjef gav uttrykk for i møte at det var eit område som ein vil følgje opp, slik at økonomikontoret raskast mogleg får eit grunnlag å sende faktura ut på. Revisjonen omtalte dette med fakturering i sin rapport som gjeld mva sjå sak 14/14 (25) og 22/14. Det var også ein gjennomgang av dei tilsendte rutinane for innkrevjing av kommunale krav. Det står at rutinane gjeld krav som alle avdelingar har sendt fakturagrunnlag på. Det står følgjande om aktivitetar:

6 Møteutskrift Side 6 av 19 I kommunestyret vart det frå administrasjonen si side vist til den praksis som kommunen har overfor innkrevjing av kommunale krav som gjeld SFO og barnehage. Det finn kontrollutvalet lite relevant. Beidvik Eiendom AS er eit kommersielt selskap der mellom anna daglig leiar og styremedlem har fått godtgjort tenester som dei har levert til selskapet. Det kan såleis ikkje sidestillast med innkrevjing av kommunale avgifter. Kontrollutvalet gjorde i sak 05/14 (16) vedtak om at ein ønskjer å få eit oversyn over varer og tenester som kommunen har levert som ikkje er fakturert etter vanlege rutinar. Ein bad om få dette innan 10. februar Det kom svar frå økonomisjef om at kontrollutvalet vil få informasjonen dei ber om når saksapira til formannskapet og kommunestyret vert sendt ut (36). Rådmann skriv følgjande i si forklaring til kommunestyret (14/387): Det vart sendt spørsmål til rådmann om status for tidsplan for endeleg fakturering av Bredvik Eiendom AS for steinmasser i Åråsvågen. I avtalen frå står det at Austrheim kommune forskutterer eit beløp på kr ,- inklusiv mva. I kommunestyresak 089/ pkt 14 står det følgjande: «I avtalen står det at AK forskutterer denne kostnaden. Endeleg oppgjer etter nærare avtale. I møte vart denne saka gjennomgått. AK har ikkje fått målt opp kvar grensene går mellom det som vert privat husgrunn og det som vert offentleg kaiområde. Det vert derfor foreslått at i denne omgang trekkjer AK BE/Kystlandsbyen for av desse kostnadene. BE/Kystlandsbyen vert trekt for kr for dette prosjektet. Endeleg avtale vert gjort seinare.»

7 Møteutskrift Side 7 av 19 Rådmann svarer følgjande i epost om status for saka: «Det er ikkje endra status i denne saka frå juni Grunnen er at Kystlandsbyen ikkje har kome så langt i prosjektet i Åråsvågen at dei har bestemt kvar utbygging skal skje. Når dei kjem med søknad med oppdaterte teikningar på hus og kaifront, kan linjene fastsetjast nærare.» Kontrollutvalet registrerer at arbeidet som var med i avtalen av er utført. Det er ingenting i avtalen som tilseier at det avtalte beløpet på kr ,- inklusiv mva ikkje skulle vore fakturert i sin heilskap. Kontrollutvalet har ingen kommentar til dei ordinære rutinane for fakturering og innkrevjing. Overfor selskapet Breidvik Eiendom AS har ikkje kommunen følgt dei ordinære rutinane. Den forskjellsbehandlinga som er gjort bygger ikkje på eit sakleg grunnlag og er difor ikkje i samsvar med dei krav som ein må kunne stille til god offentleg forvaltning. Kontrollutvalet ser det som naturleg at restbeløpet som ikkje fakturert med heimel i avtalen frå vert fakturert så raskt som mogeleg. Kontrollutvalet sitt forslag til vedtak i kommunestyret: Kommunestyret har ingen kommentar til dei ordinære rutinane for fakturering og innkrevjing. Overfor selskapet Breidvik Eiendom AS har ikkje kommunen følgt dei ordinære rutinane. Den forskjellsbehandlinga som er gjort bygger ikkje på eit sakleg grunnlag og er difor ikkje i samsvar med dei krav som ein må kunne stille til god offentleg forvaltning. Kommunestyret ber om at rådmann snarast fakturerer Kystlandsbyen AS restbeløpet som ikkje er fakturert med heimel i avtalen frå /14 Oppsummering av sakene 45/13 (8), 06/14 (17) og 24/14 AS Austrheim Næringsselskap betaling av kostnader som gjeld Altiboks Saksvedlegg: E-post til dagleg leiar i AS Austrheim Næringsselskap med spørsmål Notat frå dagleg leiar og avtale om fordeling av kostnadane signert Dagleg leiar (Jan Olav Osen) skriver i sitt notat følgjande:

8 Møteutskrift Side 8 av 19 Etter spørsmål frå kontrollutvalet om dokumentasjon i saka til dagleg leiar i selskapet, vart fylgjande avklart i møte (9): Selskapet sitt namn er AS Austrheim Næringsselskap Frå betaler Statoil rekningane som gjeld «Altiboks» direkte til leverandøren. Statoil har avslutta sitt leigeforhold av leilighetane som Austrheim kommune har leigd frå Breidvik Utleie AS. Austrheim kommune har sagt opp sitt leigeforhold med Breidvik Utleie AS og avtalen vil være avslutta etter Kostnadane før vart fordelt på dei ulike leigetakarane ut i frå ein skjønnsmessig vurdering. Abonnementet vart oppretta av Breidvik Eiendom AS (BE) og dei betalte desse kostnadane i starten. I 2012 var der ei rekning som ikkje vart ikkje betalt av BE. For å unngå at abonnementet vart sagt opp betalte AN.

9 Møteutskrift Side 9 av 19 Avtalen om fordeling av kostnadane vart framforhandla hausten 2012, men avtale vart først skreve AN har seld ein av sine fem leilighetar i Salsummen var om lag 1,150 mill kr. Saka er uoversiktleg og kontrollutvalet stiller spørsmål ved om kostnadene for Altiboks var eit ansvar for AS Austrheim Næringsselskap, all den tid det var Austrheim kommune som hadde inngått avtale om leige av boligane. Kontrollutvalet er usikker på korleis denne saka er bokført, men vil presisere at det ikkje er lovleg for eit AS å kostnadsføre ei rekning som er stila til eit anna selskap. Kontrollutvalet sitt forslag til vedtak i kommunestyret: Saka er uoversiktleg og kommunestyret stiller spørsmål ved om kostnadene for Altiboks var eit ansvar for AS Austrheim Næringsselskap, all den tid det var Austrheim kommune som hadde inngått avtale om leige av boligane. Kommunestyret er usikker på korleis denne saka er bokført, men vil presisere at det ikkje er lovleg for eit AS å kostnadsføre ei rekning som er stila til eit anna selskap. 37/14 Garanti frå kommunen om leige av to hus i Breidvikområdet frå AS Austrheim Næringsselskap og AS Austrheim Næringsselskap kontrakt om totalentreprise med Byggmester Markhus AS - oppfølging av sak 46/13 (10), 07/14 (17) og 15/14 (26) og 25/14 Nye saksvedlegg til saka i møte : Epost frå styreleiar til kontrollutvalet (49) Svar frå styret i AS Austrheim Næringsselskap epost (52) Kommunen sin garanti om leige: Kommunen med ordførar og assisterande rådmann gav AS Austrheim Næringsselskap ein garanti om leige av to hus (48). Denne garantien fikk kontrollutvalet lagt fram i møte etter at ein vart kjent med kommunen hadde gitt ein slik garanti. Det stod i sak referat frå styret i AS Austrheim Næringsselskap sitt møte sak 03/13. Kontrollutvalet peika på følgjande i møte i sak 46/13 om denne saka (10): Ordførar har ikkje fått noko mynde frå kommunestyret til å inngå slike leigeavtalar Assisterande rådmann er inhabil til å inngå slik leigeavtale da rådmann er dagleg leiar i selskapet. Dette bekrefta også advokat Solberg i sin uttale (29). Garantien vart trekt tilbake i brev Kontrollutvalet vil også peike på ein ting til og det er at det vert uryddig i forvaltninga når ordførar og assisterande rådmann gjer eit vedtak i fellesskap. Kommunestyret må delegere sin mynde til rådmann eller eit politisk organ. Slik saka her framstod var det

10 Møteutskrift Side 10 av 19 uklart om vedtaket var eit politisk vedtak eller eit administrativt vedtak. Kommunestyret har handsama denne saka etter at kontrollutvalet peika på at den garantien som var gitt med stor sannsynlegheit ikkje var gitt av nokon som hadde mynde til det. AS Austrheim Næringsselskap kontrakt om totalentreprise med Byggmester Markhus AS (42) Kort bakgrunn for tomtene: AS Austrheim Næringsselskap kjøpte 6 tomter frå Breidvik Eiendom AS i 2009 for 1,2 mill kr og 5 leilighetar for 8,9 mill kr. I tillegg var der avgifter slik at totalt beløp vart om lag 10,4 mill kr. Det vart tatt opp lån på 10,5 mil kr med kommunal garanti. Fylkesmann godkjente den kommunale garantien med klausul om at sal av eventuelle leilighetar eller tomter skulle nyttast til ekstra nedbetaling av lånet og at garantiansvaret blir redusert i samsvar med dette. I 2009 var planen at desse tomtene skulle nyttast til ungdomsbustadar. Tomtene skulle seljast til privatpersonar for kr ,- med ein klausul om at det vart inngått avtale med Breidvik Eiendom AS om bygging av Breidvik sine hustypar for ungdom. Totalprisen var kr ,- inklusiv kostnaden med tomt. Dette går mellom anna fram av referat frå styret i AS Austrheim Næringsselskap sak 17/09 og sal av tomtene skal bli brukt til nedbetaling på lånet. Prosjektet vart ikkje realisert. Avtalen med Byggmester Markhus AS: AS Austrheim Næringsselskap tok hausten 2012 kontakt med Byggmester Markhus om bygging av to hus (39). I styremøte gjer dei vedtak om at dei er positive til å kjøpe to hus frå Byggmester Markhus AS, men at det er ein føresetnad at kommunen garanterer for leige av dei to husa. Etter at kommunen har gitt sin garanti (48) gjer styret i AS Austrheim Næringsselskap vedtak om bygging av to hus. Tilbodet frå Markhus på ,- pr hus vart godkjent. AS Austrheim Næringsselskap skal være byggherre og Byggmester Markhus AS er totalentreprenør. Kontrakten med ein sum på kr ,- vart underskrive av styreleiar og dagleg leiar (42). Kontrollutvalet sak 46/13 (10): Kontrollutvalet vart kjent med dette kjøpet rett før sitt møte I protokollen frå dette møte står det følgjande: «På spørsmål frå kontrollutvalet til dagleg leiar i AN vart fylgjande avklart i møte: Byggmester Markus har tilbudt seg å bygge to hus til den oppgitte summen. Det er ikkje gjort nokre vurderingar om der er andre firma som kunne vere aktuelle for dette oppdraget. Det er heller ikkje gjort nokon vurdering av om AN må følgje forskrift om offentlege anskaffingar. Årsaka til at ein ikkje hadde vurdert andre selskap eller hatt ein anbodsrunde var lite administrativ kapasitet i selskapet.

11 Møteutskrift Side 11 av 19 Dei to husa er tenkt å leigast ut til kommunen som kan nytte dei som bustad for flyktningar. Kontrollutvalet vil understreke fylgjande: Selskapet har plikt til å undersøke om ein må følgje dei krav som er i forskrift om offentlege anskaffingar. Kontrollutvalet ser at der er fleire argument som taler for at selskapet fell inn under forskriften om offentlige anskaffelser fordi selskapet er: 100 % eigd av kommunen Kommunen har full styringsrett på selskapet Ein stor del av finansieringa skjer via kommunen. Kommunen har gitt ein garanti for leige av dei to husa som skal byggast.» Kontrollutvalet sitt møte sak 15/14 (26): Til kontrollutvalet sitt møte hadde kontrollutvalet (sak 15/14) fått tilsendt referat frå styremøte i AS Austrheim Næringsselskap Der går det fram at styret har fått ein orientering frå førre styreleiar om kjøpet frå Byggmester Markhus AS og kontrollutvalet sin sak 46/13 er kommentert. Det var nokon punkt i det referatet som kontrollutvalet ønskja svar på frå styret: «Anbod vart vurdert, men med utgangspunkt i selskapet sine vedtekter, omstende i område og vanskar med å få aktuelle utbyggarar på plass vart det ikkje aktuelt med anbod.» 1. Kva er det i selskapet sine vedtekter som tilseier at det ikkje er aktuelt med anbod? 2. Kva er dei konkrete omstende i område som tilseiar at det ikkje er aktuelt med anbod? 3. Kva vanskar har det vore å få andre firma til å vere totalentreprenør for to hus der AS Austrheim Næringsselskap er byggherre? «.. Med utgangspunkt i den delegerte mynde som ligger i 3 35 tilseier sakens karakter at dette ikkje er ein kommunestyresak.» 1. Kva er det som gjer at styret i AS Austrheim Næringsselskap har vurdert om dette er ei kommunestyresak eller ikkje? «Styret vurderte i samband med inngåinga av avtale med byggmeister Markhus om kjøpet/garantien var omfatta av forskrift om offentlige anskaffelser, men fant at det ikkje var tilfelle. Det er ikkje registrert eventuelle konkurrentar i saka.» 1. Kvar er dokumentasjon på at styret har vurdert om avtalen om bygging av to hus, der Byggmester Markhus AS er totalentreprenør og AS Austrheim Næringsselskap er byggherre, ikkje er omfatta av forskrift om offentlige anskaffelser? 2. Kva har styret gjort for å registrere eventuelle konkurrentar i saka?

12 Møteutskrift Side 12 av 19 Styret har handsama kontrollutvalet sine spørsmål i møte og har besvart følgjande spørsmål (52): 1. Kvar er dokumentasjon på at styret har vurdert om avtalen om bygging av to hus, der Byggmester Markhus AS er totalentreprenør og AS Austrheim Næringsselskap er byggherre, ikkje er omfatta av forskrift om offentlige anskaffelser? 2. Kva har styret gjort for å registrere eventuelle konkurrentar i saka? 3. Kva vanskar har det vore å få andre firma til å vere totalentreprenør for to hus der AS Austrheim Næringsselskap er byggherre? Svar frå styret og kontrollutvalet sin kommentar til sak: 1. Kvar er dokumentasjon på at styret har vurdert om avtalen om bygging av to hus, der Byggmester Markhus AS er totalentreprenør og AS Austrheim Næringsselskap er byggherre, ikkje er omfatta av forskrift om offentlige anskaffelser? Styret sitt svar i epost : «Styret i AS Austrheim Næringsselskap drøfta ved fleire høve dette spørsmålet, men konkluderte med at selskapet er eit aksjeselskap som skal følgja aksjelova og at selskapet ikkje er underlagt lov om offentlege innkjøp. At det viser seg at dette ikkje er riktig, tek styret til vitande. Styret meiner at noko av forklaringa på at styret ikkje har vore heilt oppdatert på kva retningslinjer som til ein kvar tid gjeld for selskapet, er at selskapet ikkje har eigne administrative ressursar.» 1. «Styret i AS Austrheim Næringsselskap vurderte det slik at næringsselskapet er eit aksjeselskap som følgjer aksjelova og ikkje lov om offentlege innkjøp.» Kontrollutvalet sin kommentar: Sjølvsagt skal eit aksjeselskap følgje aksjelova, men der er ingenting i aksjelova som tilseier at selskapet ikkje skal følgje regelverket for offentleg innkjøp. Aksjelova seier mellom anna at styret skal syte for ei forsvarleg organisering av verksemda og styret skal føre tilsyn med dagleg leiing og selskapet sin virksomhet forøvrig. I dette ligger det at styret må syte for at selskapet vert drive i samsvar med gjeldande lovverk. Selskapet viser til at ein ikkje har eigne administrative ressursar og at det kan vere ein forklaring på at ein ikkje har vore heilt oppdatert på kva retningslinjer som til ein kvar tid gjeld for selskapet. Rådmann er dagleg leiar i selskapet. Rådman bør vere vel kjent med regelverket for offentlege innkjøp vart det lagt fram ein forvaltningsrevisjonsrapport om «Offentlege anskaffingar i Austrheim kommune». I rapporten vart det peika på ein del område som rådmann måtte sjå på. Dei punkta ville også vere relevante for arbeidet som dagleg leiar i dette selskapet. Første spørsmål som styret burde vurdert var følgjande: Var AS Austrheim Næringsselskap omfatta av regelverket for offentlege innkjøp? Spørsmålet må vurderast ut i frå følgjande fakta om selskapet: 100 % eigd av kommunen Kommunen har full styringsrett på selskapet

13 Møteutskrift Side 13 av 19 Ein stor del av finansieringa skjer via kommunen. Når ein vurderer desse fakta opp i mot forskrift om offentlige anskaffelser 1-2 så er der liten tvil om at selskapet er omfatt av regelverket. Det bekreftar også advokat Solberg i sin uttale Det andre spørsmålet som styret burde stilt var følgjande: Er ein totalentreprise der AS Austrheim Næringsselskap er byggherre ønskjer å få bygd to hus på eiga tomt omfatta av regelverket som gjeld for offentlege innkjøp? Advokat Solberg har vurdert det konkrete innkjøpet. Solberg gav først ein uttale som bygde på feil faktagrunnlag når det gjeld det aktuelle kjøpet. Da han blei gjort merksam på at han hadde feil faktagrunnlag kom han med ein ny uttale Solberg drøfter om unntaket i forskriften 2-1 annet ledd, litra a kjem til anvending, men konkluderer med at unntaket sannsynleg ikkje kan nyttast og følgeleg er anskaffinga omfatta av regelverket. Det aktuelle kjøpet er omfatta av regelverket. Det tilseier mellom anna at dei grunnleggande prinsippa ved innkjøp må følgjast og kunngjering på den nasjonale databasen Doffin. 2 Kva har styret gjort for å registrere eventuelle konkurrentar i saka? Styret sitt svar i epost : Styret viser til arbeidet som var gjort i 2009 med forsøket om få bygd ungdomsbustadar på tomtene. Det vert også vist til at Byggmester Markhus AS i ein glidande verksemdsoverdraging og overtok den operative leiinga av Breidvik Eiendom AS. Det skjer frå og med 2011 da Byggmester Markhus AS vil byggje eit leilighetsbygg på nabotomta til næringsselskapet sine tomtar. «Avtalen AS Austrheim Næringsselskap hadde med Breidvik Eiendom AS var at prosjekt frå Breidvik Eiendom AS måtte kjøpast på eigedomen som næringsselskapet hadde kjøpt frå Breidvik Eiendom AS, altså på dei seks aktuelle tomtane. Dette går mellom anna klart fram av møtereferatet frå styremøtet i selskapet datert 15. september 2009.» «Når Breidvik Eiendom AS så brukar Byggmester Markhus AS til den fysiske utviklinga av Breidvik Kystlandsby, finn styret i AS Austrheim Næringsselskap det heilt naturleg og i tråd med dei intensjonane som var i avtalen mellom AS Austrheim Næringsselskap og Breidvik Eiendom AS då tomtane vart kjøpt, å gjera det same.» 2. «Det var bindingar i avtalane mellom AS Austrheim Næringsselskap og Breidvik Eiendom AS på tomtane som gjorde det uaktuelt med opne anbod.» Kontrollutvalet sin kommentar: Kontrollutvalet har i epost bedt om å få tilsendt den avtalen som styret viser til mellom AS Austrheim Næringsselskap og Breidvik Eiendom AS og referatet frå styret Kontrollutvalet fekk referat frå styremøte utlevert i møte frå dagleg leiar i selskapet.

14 Møteutskrift Side 14 av 19 Slik kontrollutvalet ser det så er der ingen avtale mellom Breidvik Eiendom AS og AS Austrheim Næringsselskap. Det som styret viser til er når det i 2009 var aktuelt å selje tomtene til etablerarbustad. AS Austrheim Næringsselskap hadde signert avtale om sal av tomt til privatpersonar under føresetnad av at det vart inngått avtale med Breidvik Eiendom om bygging av Breidvik type ungdom. Prisen for tomta var kr ,- og huset var kr ,-, totalt kr ,-. Dette prosjektet vart ikkje realisert. AS Austrheim Næringsselskap har seld ei av sine tomter til ein privat person i Det var i kontrollutvalet sitt møte opplyst om at den tomta var seld utan nokon bindingar om kven som skulle ha rett til å byggje hus på tomta. Når AS Austrheim Næringsselskap ønskja å byggje hus på sine eigne tomter så kan ikkje kontrollutvalet sjå at der er noko i dei tidlegare avtalane som gir nokon bindingar for val av totalentreprenør. Det er ikkje lagt fram nokon avtale om det mellom AS Austrheim Næringsselskap og Breidvik Eiendom AS. Advokat Solberg skriver også følgjande epost at det ikkje ligg føre nokon skrifteleg avtale. Styreleiar og dagleg leiar hadde ei anna oppfatning då dei var i kontrollutvalet sitt møte , enn det som styret har i sitt svar I referat frå kontrollutvalet sitt møte står der følgjande: «Dagleg leiar og styreformann seier til kontrollutvalet at dei ikkje kjenner til at det er nokon munnleg avtale om at Breidvik Eiendom AS om einerett for oppførsel av boliger på de aktuelle tomtene slik advokat Solberg skriver i epost Det som kunne vere av avtale om var kva type hus som kunne byggast. Det vart ikkje vist til noko skrifteleg avtale. Dessutan peika styreformann på at Byggmester Markhus AS var ikkje eigar i Breidvik Eiendom AS i november 2012 da dåverande styreleiar Ole Lysø tok kontakt med Markhus om bygging av hus. Det var innkalla til ekstra ordinær generalforsamling i Breidvik Eiendom AS da Markhus Holding AS hadde nettopp overtatt Cross Management AS sine aksjar.» Dette poenget vert også gjentatt i epost frå styreleiar same dag ( ), der han viser til innkalling til ekstraordnær generalforsamling i Breidvik Eiendom AS. «Viser til e-post av (gjeld innkallin. Som du ser hadde Markhus Holding AS på dette tidspunktet nettopp kjøpt Cross Management AS sine aksjar i Breidvik Eigedom AS. Det vart halde generalforsamling i selskapet » Styreleiar tek også dette opp igjen i epost der han kommenterer møteutskriften til kontrollutvalet frå «Det andre er at det på side 7 i møteutskrifta vert peika på at Ole Lysø i første halvår 2013 var styreleiar i AS Austrheim Næringsselskap samstundes med at han var rådgjevar for Breidvik Eiendom AS. Eg forstår ikkje samanhengen! AS Austrheim Næringsselskap inngjekk ein kontrakt med Byggmester Markhus AS om bygging av to hus på næringsselskapet sine eigne tomtar. Breidvik Eiendom AS hadde ikkje noko med denne saka å gjere i det heile. Er slike opplysningar teke med i møteutskrifta for å svekka truverdet til Ole Lysø eller har det relevans for saka? Eg syns kontrollutvalet rotar her og at slike irrelevante opplysningar i ei møteutskrift berre er eigna til å svekka utvalet sitt eige truverde.»

15 Møteutskrift Side 15 av 19 Forklaringa er no endra frå at det ikkje var nokon samanheng mellom Byggmester Markhus AS og Breidvik Eiendom AS før i slutten av januar 2013 til at det har vore ein glidande verksemdsoverdraging som starta i Det at tidlegare styreleiar også var rådgjevar for Breidvik Eiendom AS samstundes som han innhentar tilbod frå Byggmester Markhus AS virkar uryddig og ikkje tillitsvekkande for dei val som AS Austrheim Næringsselskap har gjort. Eit selskap som AS Austrheim Næringsselskap som er 100 % eigd av kommunen, utfører oppgåver som kommunen like gjerne kunne gjort og det er liten eller ingen avstand til den kommunale leiinga i kommunen vil med stor sannsynlighet komme inn under forvaltningsloven. Det betyr at forvaltningsloven sine krav til habilitet vil gjelde, dei er noko sterkare enn dei som er omtalt i aksjeloven. Kontrollutvalet vil også peike på at eit direkte kjøp av ein verdi på kr ,- er eit betydeleg beløp. I saksutgreiinga frå rådmann i sak 14/389 er det lite nytt. Det som er nytt er at kommunen skal inngå 20 års leigekontrakt med AS Austrheim Næringsselskap om leige av to bustadar. Utover det finn ikkje kontrollutvalet at den saksutgreiinga inneheld noko nytt. Kontrollutvalet meiner at AS Austrheim Næringsselskap i denne saka har handla i strid med lov og forskrift som gjeld for offentlege anskaffingar. I tillegg er kjøpet gjennomført på ein måte som gjer at det kan stillast spørsmål ved om interessene til AS Austrheim Næringsselskap har blitt ivaretatt på ein god nok måte og om ein har hatt ei forsvarleg sakshandsaming. Kontrollutvalet kan ikkje sjå at der er føreligg nokon skrifteleg, direkte avtale mellom Breidvik Eiendom AS (Kystlandsbyen AS) og AS Austrheim Næringsselskap som gjer at selskapet kan forsvare eit direkte innkjøp. Kontrollutvalet stiller spørsmål ved om styret og administrasjon i selskapet har hatt den naudsynte kompetansen innafor området offentlege anskaffingar. Kontrollutvalet sitt forslag til vedtak i kommunestyret: Kommunestyret meiner at AS Austrheim Næringsselskap i denne saka har handla i strid med lov og forskrift som gjeld for offentlege anskaffingar. I tillegg er kjøpet gjennomført på ein måte som gjer at det kan stillast spørsmål ved om interessene til AS Austrheim Næringsselskap har blitt ivaretatt på ein god nok måte og om ein har hatt ei forsvarleg sakshandsaming. Kommunestyret kan ikkje sjå at der er føreligg nokon skrifteleg, direkte avtale mellom Breidvik Eiendom AS (Kystlandsbyen AS) og AS Austrheim Næringsselskap som gjer at selskapet kan forsvare eit direkte innkjøp. Kommunestyret ber om at styret og administrasjon i selskapet skaffar seg naudsynt kompetanse innafor området offentlege anskaffingar.

16 Møteutskrift Side 16 av 19 38/14 Spørsmål til kontrollutvalet frå ein innbyggar i Austrheim kommune oppfølging av sak 26/14 Frå sak 26/14: «Leiar har fått ei skrifteleg henvending frå ein innbyggar i Austrheim kommune. Denne personen viser til at han har tatt kontakt med kommunen om å få utlevert gjeldande reguleringsplan for området frå Årås skule, Sætremarka til og med Breidvik området og Åråsvågen, men at kommunen ikkje er villig til å levere ut den aktuelle reguleringsplanen. Kontrollutvalet ber om å få ein redegjøring frå kommune for kva retningslinjer som gjeld når enkeltpersonar tek kontakt med kommunen om å få utlevert ein reguleringsplan.» Rådmann har sendt følgjande svar til kontrollutvalet: Svaret frå Austrheim kommune på kva retningslinjer som gjeld når personar tek kontakt med kommunen om å få utlevert ein reguleringsplan er dette: 1. Austrheim kommune leverer ut reguleringsplandata til alle som vil ha. (Plankart, Planføresegner, Planskildring, Planvedtak). Dette er og heimla i Kartforskriften som me finn på: 2. Avdelinga vår for plan, byggesak, oppmåling og miljø informerer dei som tek kontakt om at folk og kan avtale møte med tilsette på avdelinga slik at aktuelle reguleringsplan kan visast på dataskjermane på kommunehuset til dei som treng hjelp med å finna fram her. 3. Plandata vert og levert ut frå vår avdeling frå plan, byggesak, oppmåling og miljø via digitalt planregister BraPlan i samsvar med Kart og Planforskrift ( 13 Planregister med planoversikt ). Alle tilsette på denne avdelinga opplyser enkeltpersonar om at Braplan finn dei på heimesida til Austrheim kommune, men at det er og mogeleg å søkja denne opp på Google. 4. I forskrifta 14 vert det stilt krav om at informasjon frå planregister med planoversikt skal være tilgjengelig på Internett for gratis innsyn. Austrheim kommune følgjer dette opp gjennom å gjera planregisteret fortløpande tilgjengeleg gratis og opent for alle i kommuneportalen. Denne finn folk på: (http://www.austrheim.kommune.no/sjoelvbetjening nn.html). Om naudsynt loser Austrheim kommune enkeltpersonar pr. telefon korleis dei skal finne fram her. 5. For dei som ikkje kan nytta digitale tenester står også Austrheim kommune sitt servicetorg til disposisjon. Ved oppmøte eller tinging via telefon/e-post vil dei som spør alltid få kopi av reguleringsplandokument i arkivet eller innsyn i dette.

17 Møteutskrift Side 17 av 19 Kontrollutvalet har ingen kommentar til dei rutinane som rådmann har meldt inn at kommunen har. Desse rutinane er sendt over til personen som tok kontakt med kontrollutvalet. 39/14 Kommunen sin garanti for lån i AS Austrheim Næringsselskap oppfølging av sak 27/14 Sak 27/14: «Sakstilfang: Kommunestyresak 025/09 (56) og Fylkesmannen sin godkjenning av garantien (58). Når AS Austrheim Næringsselskap kjøpte 5 leilighetar for kr ,- og 6 tomter for ,-, vedtok kommunestyret å gi ein garanti for lån av 10,5 mill kr. Denne garantien vart godkjent av Fylkesmannen Ein av føresetnadane frå fylkesmannen var: I styremøte i AS Austrheim Næringsselskap i sak 03/13 om bygging av to hus i Breidvikområdet står det at kjøpet vert finansiert med lån i Husbanken og at eigendelen vert dekka av avsatte midler frå tidlegare sal av leilighet. I henhold til fylkesmannen sitt vedtak så skal avsatte midlar frå sal av leilighet og tomt gå til nedbetaling av gjeld. Samrøystes vedtak : Kontrollutvalet ber om å få ein redegjørelse frå AS Austrheim Næringsselskap om korleis vilkåra for kommunal garanti for lånet i 2009 er oppfyllt.» Spørsmålet er sendt til styreleiar som har svart i epost : «Eg viser til spørsmål om bruk av midlar frå sal av leilegheiter til finansiering av to nye hus i Kystlandsbyen. Det er rett at det gamle styret gjorde eit vedtak om å nytta det ein hadde fått inn ved sal av ei leilegheit som AS Austrheim Næringsselskap sin eigenkapital i dei to husa som skulle byggjast. I ettertid har det vist seg at dei to husa som no er overtekne av AS Austrheim Næringsselskap, vart fullfinansiert gjennom lån frå Husbanken og 30% tilskott frå same bank. Det har soleis ikkje vore trong for å nytta eigne midlar frå AS Austrheim Næringsselskap i finansieringa av dei nye bygga. Alle midlar som har kome eller kjem inn til AS Austrheim Næringsselskap gjennom sal av eigendelar, vil uavkorta gå til nedbetaling av den gjelda Austrheim kommune har garantert for i tråd med det Fylkesmannen skriv.» I sak 065/14 til formannskapet «AS Austrheim Næringsselskap Søknad om tilskott» står det at det er seld ein leilighet i 2013 og tre leilighetar i 2014 slik at selskapet no sit igjen med ein leilighet, tre tomtar og eit lån på 3,6 mill som gjeld finansiering av desse. Kontrollutvalet forstår det da slik at salsummane har gått til nedbetaling av gjeld slik også styreleiar skriv i epost

18 Møteutskrift Side 18 av 19 Kontrollutvalet bad om å få tilsendt møtereferata frå styret i AS Austrheim Næringsselskap no i 2014 og har fått tilsendt to møtereferat og I desse referata er ikkje salet av leilighetane omtalt. Kontrollutvalet ville tru at i eit så lite selskap burde salet av leilighetane vore omtalt. Kontrollutvalet sit igjen med følgjande spørsmål som ikkje er besvart: Kvifor har ikkje sal av leilighetane vore handsama av styret? Kven har selskapet seld leilighetane til? Korleis er leilighetane annonsert? Kva var einskild leilighet kjøpt og seld for kva er fortenesta til selskapet? For kontrollutvalet ser det no ut som det er reell fare for at selskapet sit igjen med ei større gjeld enn det som er verdiane i selskapet. Kontrollutvalet reknar med at vilkåra for garantien som er gitt er oppfyllt med omsyn til at sal skal gå til nedbetaling av gjeld. Kontrollutvalet har mange spørsmål til salet som skal ha skjedd i 2014 og at det ikkje går fram av møteprotokollane til styret. Selskapet sin økonomi synes å vere svært uklar. Det bør lagast ein rapport som gir ein grundig gjennomgang av selskapet sin økonomi. I tillegg må mellom følgjande spørsmål besvarast: Kvifor har ikkje sal av leilighetane vore handsama av styret? Har det vore gjennomført takst av leilighetane? Korleis er salet av leilighetane annonsert? Kven har selskapet seld leilighetane til og til kva sum? Kva var den einskild leilighet kjøpt og seld for kva er fortenesta til selskapet? Kontrollutvalet sitt forslag til vedtak i kommunestyret: Kommunestyret reknar med at vilkåra for garantien no er oppfyllt i og med at inntekter ved sal har gått til nedbetaling av gjeld. Kommunestyret sluttar seg til dei spørsmåla som kontrollutvalet har til selskapet sin økonomi og sal av leilighetar og eigedom. Kommunestyret ber om at dette vert innarbeida i sak om selskapskontroll i AS Austrheim Næringsselskap (viser til sak 40/14 frå kontrollutvalet). 40/14 Selskapskontroll i AS Austrheim Næringsselskap Kommunestyret har i sak 093/12 ved godkjenning av planen for selskapskontroll vedteke at det skal gjennomførast ein selskapskontroll av AS Austrheim Næringsselskap. I forskrift om kontrollutval 13 går det fram at kontrollutvalet avgjør kven som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontrollen. I epost har styreleiar i AS Austrheim Næringsselskap ein del synspunkt på korleis selskapskontrollen bør gjennomførast metodisk. I tillegg er der utarbeida ein praktisk veileder frå Norges kommunerevisorforbund til korleis ein slik selskapskontroll kan gjennomførast.

19

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10. januar 2014 Stad: Austrheimhallen - møterommet Kl.: 12.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 17. november 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 29. august 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 14.00 15.45 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 19. januar 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 15.05 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 16. mars 2015 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 16.30 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel og

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Side 1 Side 2 Side 3 Austrheim kommune Side 4 KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 8. november 2013 Stad: Kommunehuset Kl.: 11.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Behandling i Kommunestyret 04.12.2013: Framlegg frå ordføraren: Reidar Øksnes og Torunn Helland Karlsen skriv under møteprotollen frå møtet.

Behandling i Kommunestyret 04.12.2013: Framlegg frå ordføraren: Reidar Øksnes og Torunn Helland Karlsen skriv under møteprotollen frå møtet. Behandling i Kommunestyret 04.12.2013: Framlegg frå ordføraren: Reidar Øksnes og Torunn Helland Karlsen skriv under møteprotollen frå møtet. Framlegget frå ordføraren vart samrøystes vedteke. Sak 03/14

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Masfjorden kommune KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato, 23.09.2013 Stad: Masfjorden kommunehuset Kl.: 09.15 13.15 Tilstades: Vigdis Søvik (leiar), Jan Otto Daae (nestleiar) og

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 29. august 2016 Stad: Møterom Børilden, kommunehuset Austrheim Kl.: 08.30 11.20 Tilstade: Solveig Hopen (leiar), Arne Kästel

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Tysdag 28. mars 2017 kl. 13.30 Stad: Fjell Rådhus, møterom 107 SAKER: 5/2017 Innkalling og saksliste 6/2017 Kontrollrapport 2016 om kemnerfunksjonen

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2012/2177-34 Ikke fordelt til saksbehandler Saksgang Saksnr Utval Møtedato Kommunestyret Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MELAND KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MELAND KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Meland kommune KONTROLLUTVALET FOR MELAND KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 29. januar 2014 Stad: Meland kommunehus formannskapsalen Kl.: 08.30 11.00 Tilstades: Marie Morken (leiar), Øystein Blom (nestleiar),

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13: Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13: Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr. SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet Møteprotokoll Møtedato: 28. FEBRUAR.2017 Møtetid: Kl. 13:00 15.05 Møtestad: Kommunehuset, 2 etg. Saksnr.: 01/17-09/17 Følgjande medlemmer møtte Svein Rune Krakereid (Leiar)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2 Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll frå møte den

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.05.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Sund kommune Møteprotokoll

Sund kommune Møteprotokoll Sund kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kantina, Kommunehuset i Sund Dato: 02.12.2015 Tidspunkt: 12:00 14.30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Steinsland

Detaljer

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. MØTESTAD: Suldal kommunehus, kommunestyresalen MØTESTART-MØTESLUTT:

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom første høgda, Kvinnherad Vekstbedrift AS i Uskedalen Dato: 07.12.2016 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR FEDJE KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR FEDJE KOMMUNE MØTEUTSKRIFT KONTROLLUTVALET FOR FEDJE KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato 27.09.2012 Stad: Fleirbrukshallen Kl.: 13.00 16.50 Tilstades: Alf Nordseth/leiar, Inger Steinsbø/nestleiar og Inge Waage Innkalla: Rådmann Vidar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, kommunehuset, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø Dato: Tidspunkt: 09:15 12:45

Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, kommunehuset, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø Dato: Tidspunkt: 09:15 12:45 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, kommunehuset, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 09:15 12:45 Følgjande medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Lunde, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 29.09.2016 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 15.05.2017 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Fusa kommune Møteprotokoll

Fusa kommune Møteprotokoll Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Loftet, kommunehuset i Fusa, Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 11:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Legland

Detaljer

Voss kommune Møteprotokoll

Voss kommune Møteprotokoll Voss kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Voss tinghus Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 09:00 13.25 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Oddvar

Detaljer

Kommunestyret. Innkalling

Kommunestyret. Innkalling Finnøy kommune Kommunestyret Innkalling Møtedato: 06.03.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 16:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 04.02.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-2230 Representanten Asbjørn Brandtun gjekk frå møte kl. 2110. Møtedeltakarar Parti Rolle

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.09.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 19:55 Saksnr til og frå: 051/13-061/13 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret.

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 30/13 36/13 Før møtet starta (kl. 09.00 10.00) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Kontrollutvalet Møteprotokoll

Kontrollutvalet Møteprotokoll Kontrollutvalet Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Kvinnherad kommune Møtestad: Samfunnskroken, Kvinnherad rådhus Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.01.12 Kl.: 10.00 14.45 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30 Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 09:30-12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 20.08.2013 057/13 Kåre Beite Kommunestyret 19.09.2013 059/13 Kåre Beite Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: L81 Arkivsaknr 13/525 Hellandshaugane

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet i Forsand Møtenr.: 4/2015 Møtedato: 27.08.2015 Utvalssaksnr.: 19/15-7/15 Desse møtte: Inger Anita Merkesdal Arne Maudal Jan Sigve Forfall

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 14:00 18:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Tysnes Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 32/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: Saknr. Sak 32/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.09.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 32/12 39/12 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (H) Svanhild

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

kontrollutvalet Seljord kommune - kontrollutvalet Dato: 13.02.2013 Tid: 09:00-12:00 Stad: Seljord kommunehus, møterom 1, 1.etg.

kontrollutvalet Seljord kommune - kontrollutvalet Dato: 13.02.2013 Tid: 09:00-12:00 Stad: Seljord kommunehus, møterom 1, 1.etg. Vår ref. 13/89-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 04.02.2013 Seljord kommune - Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 13.02.2013 Tid: 09:00-12:00 Stad: Seljord kommunehus, møterom 1, 1.etg.

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 2. etasje nybygg, Rådhuset i Austevoll Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer