MØTEBOK FOR OSTERFJORDEN SOKNERÅD ONSDAG 15.FEBRUAR KL.17.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK FOR OSTERFJORDEN SOKNERÅD ONSDAG 15.FEBRUAR KL.17.00"

Transkript

1 DEN NORSKE KYRKJA Osterfjorden Sokneråd Desse møtte: MØTEBOK FOR OSTERFJORDEN SOKNERÅD ONSDAG 15.FEBRUAR KL Inger Helen Midtgård, Magne Titland, Irene Femanger, Borghild Toft, Jorunn Nøttveit, Odd Molvik (vararepresentant), Ingunn Skeie Buanes (vararepresentant), Tore Svendsen (vararepresentant), Vilhelm Overå (sokneprest) og Rolf Eivind Monsen (vikarprest). Desse hadde meldt forfall: Ivar Eidsheim, Torill Hellem og Silje Smådal. Ord for dagen ved Vilhelm Overå: Joh. 12, Sak 19/12 Merknader: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - Saksdokument til sak 27/12 vart etterlyst. - Ønskje om at stad for soknerådsmøtet står i innkallinga og at eventuelle endringar vert kunngjort. - Framlegg om to ekstra saker: Sak 32/12: Vedlikehald og oppdatering av audiovisuelt utstyr saka står i innkallinga under eventuelt. Sak 33/12: Besøk til dei som jobbar frivillig dette er sak 9/12 som vart utsett på soknerådsmøte den Eventuelt vert då sak 34/12. Innkallinga og sakslista vart godkjende med desse merknadene.

2 Sak 20/12 VAL AV TO REPRESENTANTAR TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA FRÅ MØTE Inger Helen Midtgård og Jorunn Nøttveit vart valde til å skriva under møteboka. Sak 21/12 GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ SOKNERÅDSMØTE Merknader: - Retting av opplysningar som vart gitt på sist møte: 10% av offera til kyrkjelydsarbeidet går til kyrkjelyden sitt misjonsprosjekt i Aserbajdsjan. - Møteboka kan med fordel vera mindre detaljert. Møteboka frå soknerådsmøtet vart godkjent med desse merknadene. Sak 22/12 GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ AU-MØTE Vedtak: AU godkjende møteboka frå AU-møtet Sak 23/12 SKRIV OG MELDINGAR A) Postlista (Sjå vedlegg) B) Ny ordning for møta i soknerådet Au ønskjer ein endra plan for gjennomføringa av Soknerådsmøta. Mykje kan sikkert seiast om denne nye planen, men vi gjennomfører møtet 15. februar etter denne for så å evaluere på mars-møtet 1. kl møtet startar, og vi går rett på saklista 2. kl pause, vi får kaffi m/noko attåt 3. kl oppstart med ord for dagen 4. kl vi set strek for møtet, og brukar 15 min til oppsummering 5. kl møtet slutt C) Rundskriv nr Gudstenesteordningens bøker og digitale løsninger - vart delt ut i møtet. Soknerådsleiaren vil undersøkja om Lindås Kyrkjelege Fellesråd kan ha ein felles lisens for kyrkjene i Lindås.

3 Osterfjorden sokneråd tek skriv og meldingar til orientering. Sak 24/12 Saksdokument: KATEKET BJØRN NYGÅRD INFORMERER OM ARBEIDET SITT. ORDSKIFTE/SPØRSMÅL/DRØFTING. (Sjå vedlegg) - Brev dat frå soknerådsleiar til kateket Bjørn Nygård med invitasjon til soknerådsmøte. - Skisse på trusopplæringa i Osterfjorden prestegjeld pr. vår 2011, kateketen delte dette ut på soknerådsmøtet. Kateket Bjørn Nygård informerte soknerådet om kateketen sitt arbeidsområde og avslutta med å peika på vegen vidare for soknerådet: - Utnemne ein person i soknerådet som er kontaktperson i høve til trusopplæring. - Strategi for å engasjere enno fleire frivillige medhjelparar. - Gudsteneste ny liturgi musikalsk uttrykk - fokus på at barn og unge skal kjenna igjen sitt uttrykk. - Godt samarbeid med dei frivillige organisasjonane. Sak 25/12 ÅRSMELDINGA FOR 2011 Saksdokument: (Sjå vedlegg). Denne skal leggjast fram i årsmøtet 19. februar. Einaste høve vi har for drøfting og eventuelle kommentarar - Årsmelding 2011 for Ostereidet sokn - Rekneskap 2011 og balanse Årsmelding 2011 for Vike sokn vart delt ut i møtet. Osterfjorden soknerådet godkjenner årsmeldingane. Årsmeldinga for Ostereidet sokn vert lagt fram i årsmøtet 19. februar saman med oversikt over den økonomiske stoda. Kopi av årsmeldinga vert sendt snarast til revisjonsfirmaet Deloitte AS. Årsmeldinga for Vike sokn vart lagt fram på årsmøtet

4 Sak 26/12 ENDRING AV MØTEDATO I MARS. Soknerådet avgjorde i januarmøtet at marsmøtet skulle flyttast frå tysdag 13. mars til torsdag 15. mars. Årsak var m.a. at det vert kurs for nye sokneråd tysdag 13. mars. Det viser seg no at Fjon fjellkyrkje inviterer til middag og rådsmøte torsdag 15. mars. Både rådsmedlemmet og andre medlemmer frå soknerådet blir inviterte med. Dette fører til at vi bør flytta møtet nok ein gang. Au føresler at marsmøtet i soknerådet vert lagt til onsdag 14. mars på Hjelmås. a) Soknerådet drøftar og avgjer denne endringa b) Kven i soknerådet ønskjer å delta på Fjon 15. mars i tillegg til rådsmedlemmet Ivar Eidsheim Saksdokument: - Invitasjon til Fjon Fjellkyrke middag og rådsmøte vart sendt rundt på soknerådsmøtet. A - Soknerådsmøtet i mars vert lagt til onsdag 14. mars i Hjelmås kapell B - Den/dei som ønskjer å delta på Fjon fjellkyrkje 15. mars melder seg på sjølv. Sak 27/12 Saksdokument: KYRKJEGLØTTEN: AVTALE MED DISTRIBUTØR TIL GODKJENNING OG UNDERSKRIFT - Avtale om distribusjon av Kyrkjegløtten vart delt ut i møtet. Osterfjorden sokneråd godkjenner avtalen mellom Helge Eiknes Transport og Osterfjorden sokneråd. Sak 28/11 SØKNAD OM STØTTE TIL BARNE-OG UNGDOMSARBEIDET Soknerådet har fått 2 søknader om støtte til barne- og ungdomsarbeid som blir drive 1) 8 leiarar og 5 hjelpeleiarar frå Jungelgjengen på Hjelmås ønskjer å reise på Sprell Levande Konferanse i Bergen 10. mars. Dette er ein konferanse for vaksne som også inkluderer hjelpeleiarar i alderen år. Dei vaksne får innføring i det nye undervisningsopplegget SPRELL LEVENDE. Ungdommen får leiarkurs og høve til å møte andre unge hjelpeleiarar. Kostnader er kr 350 pr person.

5 2) barnekoret ønskjer å senda to av ungdomsleiarane på leiarfestival i Oslo, arrangør er Oslo Soul Children, mai Målsetjinga er å gje leiarane både kunnskap og inspirasjon i arbeidet som leiarar. Begge utsendingane har vore leiarar i barnekoret i fleire år. Totalkostnad pr delegat er kr. 1. Søknaden frå Jungelgjengen på Hjelmås vert innvilga. Osterfjorden sokneråd dekkjer kostnadene med kr. 350,- pr. person, totalt kr Søknaden frå barnekoret vert innvilga. Osterfjorden sokneråd dekkjer kostnadane pr. person med kr , totalt kr ,-. Midlane til dette vert å ta av rentene til Knut Eknes-fondet og midlane til tusopplæring. Sak 29/12 RÅD OG UTVAL Gudstenesteutval: Vilhelm Overå, Rolf Eivind Monsen, Boris Kuprijanov, Berge Toppe, Paul Eknes, Gunn Rusten, Borghild Toft Til orientering. Gudstenesteutvalet, prester og kantorer er innkalt til møte i Alversun Tysdag 14.februar kl Dei har fått eige informasjon om dette. Kyrkjemusikalsk utval: Boris Kuprijanov, Magne Titland, Vilhelm Overå, Misjonsutval/Diakoniutval: Kjell Harald Nedreås, Marit Larsson, Solvår Toft Offernemnd Berge Toppe, Kjell Harald Nedreås, Borghild Toft Bøneringen Ingunn Skeie Buanes, Anne Marie Eidsheim, Inger Jordal, Solveig Angelskår Redaksjonsnemnd for Kyrkjegløtten: Berge Toppe, Kåre Eide, Martin Eknes, Borghild Toft, Ola Toft Representantar til følgjande oppgåver: - styret for barnekoret: Torill Hellem - styret for pensjonistlaget: Ivar Eidsheim - styret for fredagskafeen: Silje Smådal

6 - repr til Fjon Fjellkyrkje Ivar Eidsheim - kontaktperson for Kirkens SOS Torill Hellem - kontaktperson for Kirkens Nødhjelp Irene-K Femanger Ostereidet kyrkjelydsutval: Ivar Eidsheim, Kjell Harald Nedreås, Odd Molvik (fleire skal spørjast før møtet) Hjelmås kyrkjelydsutval Inger Helen Midtgård, Sylvia Toppe, Svanhild Eknes, Birger Eknes Vike kyrkjelydsutval Jorunn Nøttveit, Randi Romarheim, Nils G Romarheim, Marit Larsson Desse vert vald for 4 år: Gudstenesteutval: Vilhelm Overå, Rolf Eivind Monsen, Boris Kuprijanov, Berge Toppe, Paul Eknes, Gunn Rusten, Borghild Toft. Kyrkjemusikalsk utval: Boris Kuprijanov, Magne Titland, Vilhelm Overå. Magne Titland arbeider vidare med å få fleire med i dette utvalet; det kan gjerne vera ungdommar. Misjonsutval: Berge Toppe og Nils Gerhard Romarheim Oppgåva som bibelkontakt vert lagt til misjonsutvalet. Diakoniutval: Kjell Harald Nedreås, Marit Larsson, Solvår Toft Offernemnd: Berge Toppe, Kjell Harald Nedreås, Borghild Toft Bøneringen: Ingunn Skeie Buanes, Anne Marie Eidsheim, Inger Jordal, Solveig Angelskår Redaksjonsnemnd for Kyrkjegløtten: Berge Toppe, Kåre Eide, Martin Eknes, Borghild Toft, Ola Toft. Borghild Toft spør Line Hellem om ho vil vera med i redaksjonsnemnda.

7 Representantar til følgjande oppgåver: - styret for barnekoret: Torill Hellem - styret for pensjonistlaget: Ivar Eidsheim - styret for fredagskafeen: Silje Smådal - representant til Fjon Fjellkyrkje Ivar Eidsheim, vararepr. Jorunn Nøttveit - kontaktperson for Kirkens SOS Torill Hellem - kontaktperson for Kirkens Nødhjelp Irene-K Femanger Ostereidet kyrkjelydsutval: Ivar Eidsheim, Kjell Harald Nedreås, Odd Molvik. Ivar Eidsheim arbeider vidare med å få fleire med. Hjelmås kyrkjelydsutval Inger Helen Midtgård, Sylvia Toppe, Svanhild Eknes, Birger Eknes Vike kyrkjelydsutval Jorunn Nøttveit, Randi Romarheim, Nils G Romarheim, Marit Larsson Kontaktpersonar for trusopplæring Dette kjem soknerådet tilbake til på neste møte. Soknerådet vil arbeida vidare med retningslinjer for utvala. Sak 30/12 ARVEN ETTER BORGNY HELLAND, SOKNERÅDET SI ROLLE (Sjå kopi av brev i eige e-post) Det er sett ned ei gruppe som skal utarbeide planar for korleis gåva skal brukast. Den gruppa forheld seg til LKF, der kyrkjeverje har sett dei i arbeid. Det viser seg i eit brev at advokat Mikkel Mundal meiner at det er i samsvar med Borgny sine ønske at pengane blir brukte til å utbetre kjellarlokalet slik at det blir betre eigna for barneog ungdomsarbeid. (brev som vedlegg.) Gåva blei, etter det ein veit, gitt til soknerådet. Kvar er soknerådet i arbeidet no? Bør vi ha eit avklaringsmøte med LKF eventuelt kyrkjeverja for å få klart for oss dette, eller skal vi la vera å blanda oss opp i dette

8 Saksdokument: - Skriv frå kyrkjeverje Åge Clausen dat Referat frå møte i arbeidsgruppa for oppgradering av Hjelmås kapell Notat om testamentet til Borgny Helland vart delt ut i møtet og samla inn att. 1. Soknerådet ønskjer eit møte med advokat Mikkel Mundal, kyrkjeleg fellesråd og ein representant frå gruppa som arbeider med å planleggja for bruken. Inger Helen Midtgård møter for Osterfjorden sokneråd. Magne Titland spør Kvilhaug om han også kan møta. Mål med møte: å sikra seg ei felles forståing av kva pengane kan brukast til og kven som skal godkjenna bruken. Det er eit mål å få gjennomført møtet før 22. mars 2. Soknerådet ber Kyrkjeleg fellesråd om å sjå til at beløpet som vart brukt til vedlikehald på tårnet, vert tilbakeført til arvebeløpet snarast råd er. 3. Gruppa som er i arbeid på Hjelmås, ønskjer å kjøpa inn utstyr (pc/prosjektor/boomblaster) Soknerådet ber kantor Boris Kuprijanov ta kontakt med gruppa for å sikre at utstyret som vert innkjøpt stettar kapellet sitt behov 4. Prisnivå på kyrkjetekstilar er knytt til kva gruppa tenkjer å kjøpe inn. Gruppa må spesifisere kva dei ønskjer å kjøpe inn før Kyrkjeleg kulturverkstad kan seie noko om pris. 5. Soknerådet ønskjer at gruppa set opp ein plan med pris på det arbeidet dei ønskjer utført i kjellaren. Sak 31/12 ARBEIDET FRAMOVER Au meiner at soknerådet bør setja av tid, gjerne eit heilt møte i første omgang til å drøfte kva visjonar har vi for arbeidet vårt? Vi disponerer ein del midlar, korleis skal dei brukast, skal vi vera aktive, eller berre behandle søknader etter kvart som dei kjem inn? Kva seier soknerådet til slik tidbruk? Kva møte skal vi eventuelt setje av til dette arbeidet? Innspel/framlegg i møtet

9 - Osterfjorden sokneråd ønskjer å reisa bort frå torsdag til fredag eller frå fredag til laurdag for å arbeida oss saman og utarbeida visjonar for arbeidet vårt. Brekke fjordhotell er eit aktuelt reisemål. Tidspunkt: Etter soknerådskurs i mars og før påske? - Osterfjorden sokneråd ønskjer også å få betre oversikt over struktur, organisasjon og rekneskap. - Det er ønskjeleg å invitera nokon med for å inspirera oss til å arbeida med soknerådet sine visjonar. - Saka vert å koma attende til på neste møte. Sak 32/12 EVENTUELT Sjå e-post frå Paul Eknes om diverse innkjøp Møtet slutta etter sak 31/12 - kl Borghild Toft -skrivar- Inger Helen Midtgård Jorunn Nøttveit

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNRÅD HOVUDUTSKRFT År 2015, den 27. januar, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, ikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.10. nnkallinga var sendt representantane

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 4. april, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 4. april, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2013, den 4. april, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Saksliste for årsmøte i Stord Indremisjon 19. februar 2013

Saksliste for årsmøte i Stord Indremisjon 19. februar 2013 Saksliste for årsmøte i Stord Indremisjon 19. februar 2013 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Val av ordstyrar. 3. Val av møtebokførar. 4. Val av to til å skriva under møteboka 5. Årsmelding

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

HANDBOK FOR TILLITSFOLK

HANDBOK FOR TILLITSFOLK HANDBOK FOR TILLITSFOLK ROGALAND UNGDOMSLAG Innhald Side Føreord 3 1 Rogaland Ungdomslag i organisasjonen 3 2 Lover for Rogaland Ungdomslag 4 3 Adresse og bankkonti i Rogaland UL 6 4 Arbeidsrutinar i fylkeslaget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret.

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret. frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 20. aug. 2012 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang

Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang rkje, ditt val Sett preg på di kyrkje Vil du vere med i soknerådet? Radøy sokn DEN NORSKE KYRKJA Det aktuelle soknerådet/kyrkjelege fellesrådet Radøy

Detaljer

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 NR. 1 - FEBRUAR 2013-54. ÅRGANG Innhald Fasteaksjon... 2 Fred over jorden... 3 Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 Gull, røkelse og myrra...4 Ny gudsteneste... 4 Nytt misjonsprosjekt... 5 Siste

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Kretsting 2013 Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Saksliste 1 Konstituering Opprop Val av ordstyrer Val av referent og tellekorps Val av protokollunderskrivere 2 Årsmelding 2012 3 Regnskap 2012 4

Detaljer

Mandag 18. mars 2013 kl. 14.00. Møtet vert å avvikla som telefonmøte. Det vert sendt ut eigen prosedyre for korleis telefonmøtet skal gjennomførast.

Mandag 18. mars 2013 kl. 14.00. Møtet vert å avvikla som telefonmøte. Det vert sendt ut eigen prosedyre for korleis telefonmøtet skal gjennomførast. 1 Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 14. mars 2013 Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Mandag 18. mars

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 17. november 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER

MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 03/2003 MØTE TYSDAG 23. SEPTEMBER 2003 Tid: Kl 13.00 16.00 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Ingvar Elgesem Signe Valsø Til stades frå

Detaljer

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer