Den blindes bylandskap Liv Bente Belsnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den blindes bylandskap Liv Bente Belsnes"

Transkript

1 Den blindes bylandskap Liv Bente Belsnes

2 ILLUSTRASJON 1 Øyelidelser Blinde og svaksynte utgjør en svært uensartet gruppe. Illustrasjonen gir en indikasjon på konsekvensene av de hyppigste øyelidelsene i Norge. En kan oppleve motstridene behov hos grupper som er plaget av blending, og de som av ulike årsaker er ekstra lyskrevende. Et felles trekk er imidlertid at alle ville ha nytte av en ryddigere situasjon og et tydeligere gatebilde.

3 Den blindes bylandskap Har estetikk blitt et begrep som kun gir mening for seende? Vi lever i en tid hvor synssansen definitivt står øverst i hierarkiet. Den står så sterkt også i arkitektprofesjonen, at det bare unnstaksvis er arkitekter som fokuserer på de andre sansene, og samhandlingen mellom dem. Øyets naturgitte og kulturgitte dominans Øyet har en sterk posisjon blant sanseorganene fra naturens side. Med sine nervefibre sørger synsnerven for at vi kan se over 500 grader av lys og mørke, og skille mellom mer enn en million fargekombinasjoner. Mange vil oppleve at dagens kulturelle koder kun aksepterer syn og hørsel til bruk i det sosiale liv, mens andre sanser, som lukt, smak og berøring har en mer privat karakter. Dersom en mangler synet, er disse sansene imidlertid viktige orienteringshjelpemidler. Universell utforming Tilrettelegging for blinde og svaksynte kommer inn under fagfeltet som kalles universell utforming. Her har en delt inn i fem målgrupper: Bevegelses-, orienterings- og miljøhemmede, barn og eldre. Synshemmede hører inn under gruppen for orienteringshemmede. Universell utforming er lansert som begrep i forbindelse med at tilgjengelighet for alle er satt på den politiske dagsorden. Universell utforming tar utgangspunkt i at det omgivelsenes utforming som avgjør om et menneske blir funksjonshemmet eller ikke. Bevisst utforming av omgivelsene vil hindre at mennesker blir funksjonshemmede. Nedsatt syn i en bysituasjon: Konsekvenser Blinde og svaksynte kjører ikke bil. De er myke trafikkanter. De er avhengige av kollektivtransport samt sikre og praktiske fotgjengersoner. Som normalt seende kan en alltid orientere seg ved hjelp av synet. Som synshemmet må alt læres og ikke minst huskes. En må alltid lære et nytt område å kjenne sammen med en ledsager. Deretter kan en ferdes i innlærte områder på egenhånd ved hjelp av hukommelse og bestemte orienteringspunkter eller -soner. Noen klarer å opparbeide seg et mentalt kart over et større område. Mange har imidlertid nok med å lære seg en bestemt rute. For at blinde og svaksynte skal oppfatte omgivelsene sine som tilgjengelige, må de kunne føle trygghet. Dette handler ikke bare om faren for å bli påkjørt av en bil, men også om tydelighet og forutsigbarhet i bymønsteret. En må føle trygghet på at en ikke plutselig mister tråden og blir stående for eksempel midt på en åpen plass uten å ha oversikt over retninger og lokaliseringer. De synshemmede er ikke alene om å ønske lettfattelige og tydelige byplaner. Det er til fordel for alle som skal orientere seg her ikke minst for tilreisende. Også næringslivet har nytte av tydelighet i sentrumssonene. Utvidet sansebruk gir økt lesbarhet Sansebruk er et viktig stikkord. Hvis en ikke er i stand til å orientere seg ved hjelp av skiltlesing, kan kanskje et lydsignal gi en indikasjon på hvor en er. Det er også viktig å bruke taktile skilt med vanlige bokstaver. Ikke alle blinde og svaksynte kan benytte punktskrift. Mange eksisterende bylyder kan virke retningsgivende. Det kan være for eksempel kirkeklokker eller tog- og biltrafikk. De fleste musikkforretninger spiller også musikk utendørs. Romfølger og proporsjoner kan også godt fornemmes uten synsansen. Det er svært forskjellig akustisk opplevelse i et lukket gaterom i en handlegate, og en stor åpen plass som en busstasjon eller et torg. En by har også ulike lukter å by på.

4 Det er vanskelig å unngå å legge merke til at en går forbi en fiskeforretning, blomsterforretning eller et bakeri. Det samme gjelder både parfymerier, frisører og restauranter. Nærmer en seg havnen, vil også saltvannet kunne kjennes på lukten. Måten en bruker beplantning på betyr mye for blinde og svaksynte. Rent utformingsmessig kan en markere en retning i form av alléer eller hekklignende beplantning. Her bruker en beplantning som et formredskap et materiale. Ved å anvende urter og ulike blomster kan en tilføre en duft. Dette grepet er mye brukt i utforming av hager for blinde. Videre gir ILLUSTRASJON 1: Endelig prosjektplan. Her er hovedgrepet en samlet fotgjengerrute markert med rødt.

5 planter ofte lyd fra seg i vinden. Det er bare fantasien som setter grenser for hva som kunne gjøres for å stimulere et bredt spekter av sanser. Det er imidlertid viktig å påpeke at et kaos av sanseinntrykk lett kan virke mot sin hensikt. Inntrykkene bør innpasses i et helhetlig system. Kulvert Boliger Rådhus Bypark Kulturakse Oppsplitting av kjøpesenter Langgaten Kulvert Prosjektområde Sandnes I min diplomoppgave ved arkitektavdelingen, NTNU, har jeg jobbet med Sandnes sentrum. Her ønsket jeg å utdype hva som kunne gjøres, først og fremst på byplannivå, for å utbedre tilgjengeligheten for blinde og svaksynte. Sandnes ligger sentralt plassert på nordjæren, har ca innbyggere. Med en årlig befolkningsvekst på 2,0 % zpiller byen en viktig rolle i regionen. I løpet av de siste 20 årene har Sandnes hatt meget stor vekst og har utviklet seg til en større by i norsk sammenheng. Det er sannsynlig at denne utviklingen vil vedvare i fremtiden, og det vil være en utfordring å følge opp veksten i befolkningen med en tilsvarende dynamikk i sentrumsutviklingen. Tendensen i tiden er at sentrum omformes. Bolig og næring har historisk sett vært nært knyttet til hverandre, og derfor vært viktige i byens liv. Senere tids utvikling viser en endring der bolig og næring har søkt ut av byen, vi har fått en økt privatbilisme - med de konsekvenser dette får for handlemønster og bruk av tradisjonelle funksjoner i byen. Handelssentrum rundt Langgaten, som den tradisjonelle handlegaten, har endret betydning. Både etableringen av Kvadrat, et stort kjøpesenter med god biltilgjengelighet utenfor sentrum, samt etablering av detaljhandel i det samme området, har ført til kundeflukt fra bykjernen. Dette har imidlertid i neste omgang ført til en fornyet interesse for sentrum. Særlig havneområdet er en attraktiv sone, og planlegges nå utbygd til andre formål. Dette betyr flytting av sentrumskjernen mot øst dvs. bort fra det historiske sentrum og Langgaten. Målsetting Vakre omgivelser virker definitivt positivt inn på psyken og humøret vårt. Jeg har vært nysgjerrig på hva som er vakkert når en ikke ser, eller har sterkt svekket syn. Målet med prosjektet har naturligvis vært å lage en illustrasjon på hvordan tilrette-

6 legging for synshemmede kunne gjøres i dette utvalgte området. Det har likevel også vært viktig å komme frem til løsninger som virker som et positivt tilskudd også for seende. Jeg ønsket å bruke hensynet til blinde og svaksynte som et formingsverktøy til å skape både trygge og stimulerende omgivelser for alle. Det eksisterer en del kunnskap om hvordan detaljløsninger bør utføres for at de skal fungere for blinde og svaksynte. Det er imidlertid, etter hva jeg kjenner til, gjort lite på byplannivå. Prosjektforslag Jeg ønsker å etablere et forenklet system av gangbare traséer i sentrum. (Se illustrasjon 1). Systemet skal være såpass enkelt at det går an å lære og huske det for en blind. Plasseringen av denne ruten legger også føringer for lokalisering av ulike funksjoner. Det er viktig at en kan finne de viktigste sentrumstilbudene i direkte tilknytning til systemet. Dette gjelder både offentlige tjenester, forretninger, kulturtilbud og grøntområder. Systemet skal kjennetegnes ved at det er lesbart ved hjelp av andre sanser enn synssansen. Viktige metoder blir strukturering av belegning, gatemøblering og beplantning. Gangruten må ha en helhetlig sammenheng samtidig som de ulike byrommene en passerer må gis særegne karakterer, slik at de lett kan skilles fra hverandre. Som blind kan en ikke kombinere det å orientere seg med rekreasjon. Det blir viktig å skille gang- /soner fra rekreasjonsmål. Sandnes er en by på jakt etter ny identitet en ny byvisjon. Jeg mener at byen har potensiale til å bli et foregangseksempel på universell tilgjengelighet. Dette både på grunn av at omtrent hele sentrumsområdet har flatt terreng, og fordi endring og nybygging er under prosjektering. Planlegging med tanke på blinde og svaksynte gir flere bonuseffekter, som for eksempel å tvinge frem tydelighet i sentrumsstrukturen. Vei og trafikk Det eksisterer ikke et tilstrekkelig utbygd overordnet trafikksystem omkring Sandnes i dag. Dette fører til at mye av gjennomgangstrafikken går gjennom sentrum. Hovedbelastningen ligger i Elvegaten, med et trafikktall på ÅDT. Gaten skiller østre og vestre del av bykjernen fra hverandre. Blinde og svaksynte For de synshemmede er det tre momenter som blir viktige med tanke på trafikk: Sikkerhet og trygghet i kryssområder Tilgjengelighet. Dvs. orienteringsmulighet i gangveinettet Kollektivknutepunkt med direkte tilknytning til gangveinettet Sikkerhet og trygghet På dette punktet blir Elvegaten hovedproblemet. Stor trafikk gjør området omkring gateløpet til et utrygt sted å oppholde seg. Samtidig vil det som virker som en stor barriere for normalt seende, virke enda vanskeligere for blinde og svaksynte. Et slikt hinder vil føre til at mange ikke krysser gaten, og dermed ikke får tilgang til tilbudene på andre siden. Med et sentrum som flytter seg stadig østover med store utbyggingsplaner i indre Vågen noe som også igjen vil generere mer trafikk i Elvegaten oppstår det en uakseptabel situasjon for de synshemmede. Tilgjengelighet Sandnes har en gågate i Langgaten. Her kan en ferdes forholdsvis trygt, og det er mulig å orientere seg her fordi gaten er rett, flat og ligger i en kvartalsstruktur. En mangler imidlertid trygge fotgjengertraséer som forbinder Langgaten med kollektivknutepunktet, Ruten, og videre til østlige sentrumsområder. Dominerende barrierer her er kjøpesenteret Amfi som strekker seg over mer enn to kvartaler, og, som nevnt, Elvegaten. En trekker gjerne frem jernbanen som en barriere i

7 nord/sør-retning. Denne ligger på en fylling. I og med at fyllingen er perforert i samsvar med den øvrige kvartalsstrukturen, opplever jeg fremkommeligheten som god her, og ser ikke på jernbanen som en sterk barriere for blinde og svaksynte. Den kan tvert imot virke lettende på orienteringen både pga. den markante retningen og livet og lydene den skaper i byen. Det er også en fin kvalitet for seende å kunne ankomme byen med tog når det er hevet seks meter over bakken, og en får oversikt over området. Kollektivknutepunkt Rutenområdet med rutebilstasjonen sentralt plassert, samler tog, buss og drosje. Området ligger i kjernen av sentrum og er et naturlig ankomststed. Dette fungerer bra. Jeg ser likevel behov for å knytte dette knutepunktet til et trygt nettverk av gangveier. Parkering Sandnes sentrum har svært god tilgjengelighet for bil. Gateparkering er mye brukt, og det er mulig å parkere svært nær nesten hvilken som helst butikk. Parkeringsdekningen totalt dekker behovet. Kommunen bruker kampanjer for å øke bruken av parkeringshusene, men det er vanskelig å omvende en befolkning med gamle parkeringsvaner. For å begrense trafikken internt i sentrum, bør det bygges attraktive parkeringshus ved byens ankomstpunkter. Jeg foreslår å ta bort noe gateparkering. Gateparkering er arealkrevende og genererer trafikk som igjen gjør det usikkert for fotgjengere. Sandnes var den første sykkelbyen i Norge, og er nå en av tre. Hvis prosjektet holdes i hevd, kan det medvirke til at en trenger færre parkeringsplasser for bil. Sykkelparkering er imidlertid en viktig element i gatemøbleringen. Det er viktig at denne ikke kommer i konflikt med fotgjengersonene. ILLUSTRASJON 2: Modellbilde av en potensielt farlig trafikksituasjon. Et kryss mellom fotgjengertrasé og bilvei. Her er et stort felt markert med en ruglete overflate. Disse vil jeg bruke ved alle kryss for å gi et sterkt varsel om hva som venter en. Feltet skal også ha en lys farge som står i kontrast til skiferen i gangsonene og asfalten i veien. Overgangen har også nedsenket fortau av hensyn til bevegelseshemmede. Bebyggelsesstruktur og funksjoner Bebyggelsesstrukturen i Sandnes sentrum har svært ulik karakter på hver side av jernbanen. I vest, den eldre delen av sentrum, ser vi en stram kvartalsstruktur bestående av småskala trehus-bebyggelse og et fåtall nyere større bygninger. I dette området finner en overvekt av forretninger og kontorer, men også en god del boliger. Kvartalsstrukturen brytes gradvis opp vestover og glir over i en mer lineær eller punktuell småskala boligbebyggelse. På østsiden av jernbanen finner en rester av gammel industri. Her har bebyggelsesstrukturen preg av store enkeltenheter, som ikke følger kvartalsstrukturen fra vestsiden konsekvent. Her er det også i mye mindre grad fortettet, og en finner forholdsvis store, utflytende rom mellom bebyggelsen. Funksjoner Med tanke på funksjoner er jeg, som nevnt, opptatt av en sterkere konsentrasjon av allmenne mål, og en lettvint tilgang til disse fra den nye fotgjengertraséen.

8 Boliger Det er populært å bosette seg i Sandnes sentrum. Det er stor etterspørsel etter sentrumsleiligheter både fra unge og eldre. Det eksisterer allerede en god del boliger i, og i umiddelbar nærhet av sentrum, og flere er under prosjektering og oppføring. Boliger er positivt for miljøet i sentrum, og skaper aktivitet utover forretningenes åpningstider. Samtidig vil et økt antall boliger gi flere fotgjengere i byen. Det forsterker behovet for trygge fotgjengertraséer. Tilbud om sentrumsbolig, vil naturligvis også øke muligheten en synshemmet har til å benytte byen. Offentlige etater I dag ligger rådhuset utenfor sentrum. Andre offentlige og nyttige funksjoner ligger også svært spredt, og flere av dem utenfor sentrumsområdet. Jeg ser det som et viktig poeng å samle disse i tilknytning til fotgjengerruten. Samlingen av viktige funksjoner betyr mye for blinde og svaksyntes og de fleste andres tilgjengelighet. Kulturakse Jeg foreslår å etablere en kulturakse i den nåværende Elvegaten. Aksen har rådhusplass og kinoplass som endepunkter. Langs aksen ligger allerede kulturhus og bibliotek samt deler av fjorden, med mulighet for en strandpromenade. Det er fattet vedtak om at kinoen skal flytte inn i det som blir sørenden av aksen. Men kultur er også øl og fotball på storskjerm. Jeg foreslår at aksen kan benyttes til å samle utelivet i en kaférekke. Med nærheten til fjorden, har dette området god mulighet til å bli en attraktiv sone å oppholde seg i. Samtidig kommer ikke utelivet i konflikt med boliger langs denne strekningen. Det er et problem enkelte steder i sentrum i dag. Byakse Dette er hovedaksen i øst/vest-retning. Den strekker seg fra kirkeparken i vest til mitt forslag til nytt grøntdrag i øst. Jeg ønsker å åpne Storåna, som ligger i kulvert under bakken, og skape en grønn lunge omkring elvekorridoren. Aksen skal også ha et grønt preg. Jeg ser et behov for i større grad å myke opp flatene i byen, og trekke det grønne gjennom byen. Beplantning kan benyttes som orienteringsmiddel for blinde og svaksynte, det virker forbedrende både miljømessig og visuelt. Den grønne byaksen blir en viktig referansestrekning. Reiser en kollektivt ankommer en byen midt på denne aksen. Ved å splitte kjøpesenteret Amfi, slippes aksen fram i østlig retning fra rutebilstasjonen. Langs byaksen passerer en også kulturaksen, mitt forslag til bypark og Langgaten. Forretninger Langgaten blir den dominerende forretningssonen i tillegg til kjøpesenteret Amfi. Grøntstruktur og rekreasjon Som blind kan en ikke kombinere det å orientere seg med rekreasjon slik vi seende gjerne liker det. Det blir viktig å installere minst mulig fysisk støy i gangbanene, mens rekreasjonsmål, som naturområder og kulturtilbud, ligger i direkte tilknytning til traséen. ILLUSTRASJON 3: Grøntstruktur.

9 Havnepromenade Sandnes Havn skal flyttes ut av indre basseng, og dette gir mulighet til å knytte området omkring gjestehavnen, innerst i fjorden, sammen med en planlagt tursti langs Gandsfjorden. Jeg ser det som et viktig poeng at strandsonene gjøres tilgjengelige for offentligheten. Byaksen Byaksen er en viktig del av grøntstrukturen i øst/vest-retning. Belegning Jeg ønsker å bruke en mørk skifer på alle gangsonene. Et godt alternativ er Mørk Labrador. Skiferen gir et strukturmessig jevnt, men ikke glatt dekke. Det vil derfor ikke gi forstyrrende refleksjoner og blending. Fargen er jevn, og forandrer seg lite når den blir våt. På denne måten oppnår en et stabilt og minst mulig forvirrende uttrykk. Som kontrastbelegning i kryssoner o.l. vil jeg bruke ulike typer granitt. Denne steinen kan behandles på ulike måter, og en kan oppnå en rekke forskjellige fargeog teksturuttrykk. Ved å bruke granitt som er gitt en grov overflate, vil en kjenne god kontrast både gjennom skoen og med en stokk. Inngangspartier Disse inngangspartiene til rutebilstasjonen er svært vanskelige for synshemmede. (Se illustrasjon 5 og 6). Blankt glass gir maksimalt med refleksjoner, og virker svært forvirrende og blendende. En glassdør i en glass-vegg er også svært vanskelig å få øye på. Ved å markere endret belegning foran inngangen og lage et inntrukket inngangsparti med forskjellig farge/valør over og ved siden av døren, vil det bli mye enklere å finne frem. Ved reiselivssenteret har en skilt over døren, men ikke noen taktil informasjon. Ved den andre inngangen finnes det ingen merking eller informasjon. ILLUSTRASJON 4: Byaksen ved rutebilstasjonen. ILLUSTRASJON 5: Inngangsparti reiselivssenter. ILLUSTRASJON 6: Inngangsparti rutebilstasjon. Ledelinjer Jeg foreslår ledelinjer gjennom hele gangrutesystemet. Ledelinjene skal bestå av forhøyede punkter i en lys farge som gir kontrast til den mørke skiferen. Jeg vil også at ledelinjene skal være belyste, slik at de kan være til hjelp for svaksynte i mørket. Hva som er vakkert... Jeg hadde et ønske om å undersøke hvordan omgivelsene burde utformes for

10 ILLUSTRASJON 7: Bildet viser granitt til venstre og skifer til høyre. Bildet er tatt i Bergen. at en blind eller svaksynt skulle oppfatte dem som positive eller vakre. Svaret jeg har kommet frem til, er at utformingen ikke kan bli for enkel og tydelig. For en synshemmet handler alt om orientering. For blinde og svaksynte er det vakkert, det som gir trygghet og mulighet til å ta seg frem selv og dermed kunne ta del i opplevelser i byen. ILLUSTRASJON 8: Modellbilde av krysset mellom byaksen og Langgaten. Som et orienteringspunkt ønsker jeg å bruke en dampskulptur. Damp kan fornemmes av blinde, men virker ikke sjenerende for andre, som høye lyder eller sterke lukter.

11

Formingsveileder universell utforming for Hamar sentrum INNLEDNING LOVVERK ANALYSE LØSNINGER ELEMENTER DRIFT

Formingsveileder universell utforming for Hamar sentrum INNLEDNING LOVVERK ANALYSE LØSNINGER ELEMENTER DRIFT Formingsveileder universell utforming for Hamar sentrum INNLEDNING LOVVERK ANALYSE LØSNINGER ELEMENTER DRIFT Forord INNLEDNING LOVVERK ANALYSE LØSNINGER ELEMENTER DRIFT har hatt ønske om å utarbeide en

Detaljer

Kongsv inger sentrum. Formingsveileder for gater og plasser

Kongsv inger sentrum. Formingsveileder for gater og plasser Kongsv inger sentrum Formingsveileder for gater og plasser Mai 2008 Forord Kongsvinger kommunes formingsveileder er forankret i arbeidet med Sentrumsplanen og skal legges til grunn når bygater og tilhørende

Detaljer

Næringsutvikling i Ås sentrum

Næringsutvikling i Ås sentrum Næringsutvikling i Ås sentrum LAA 250 - Stedsutvikling 15.11.2010 Analyse og planprogram Gr. 5A Kristine Orstad Jarle Ruud Forsnes Gunn Helen Hansen 1 Forord Innhold LAA 250 - Stedsutvikling -Næringsutvikling

Detaljer

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b Møtesteder i Ås Analyse og planforslag av Ås sentrum Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b 1 Innholdsfortegnelse s. 3 Innledning s. 4 Mål s. 4-6 Definisjon av møtesteder

Detaljer

FREMKOMMELIGHET OG ATTRAKTIVITET I GJØVIK SENTRUM:

FREMKOMMELIGHET OG ATTRAKTIVITET I GJØVIK SENTRUM: HOVEDOPPGAVE: FREMKOMMELIGHET OG ATTRAKTIVITET I GJØVIK SENTRUM: EN ANALYSE FOR ULIKE TRAFIKANTGRUPPER. FORFATTER(E): KNUT SINDRE VALE SIRI OESTREICH NIELSEN Dato: 26. Mai 2008 2 3 Sammendrag TITTEL FREMKOMMELIGHET

Detaljer

S t e d s a n a l y s e G o l s e n t r u m

S t e d s a n a l y s e G o l s e n t r u m GOL KOMMUNE S t e d s a n a l y s e G o l s e n t r u m 1 9. s e p t e m b e r 2 0 0 8 INNHOLD A BAKGRUNN OG FØRINGER A1 Bakgrunn A2 Formål A3 Overordnede føringer Kommuneplanens arealdel Utkast til vernevurdering

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Plan for utearealene i Ås sentrum

Plan for utearealene i Ås sentrum Plan for utearealene i Ås sentrum Planforslag med rapport 15. november 2007 1 Forord Bakgrunn for prosjektet: Prosjektet er forankret i handlingsprogram og økonomiplan for 2007-2010, vedtatt 13.12.2006.

Detaljer

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan for Grimstad

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM...

UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM... UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM... ... 2 UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM FORORD INNHOLD... Universell utforming i sentrum gjør våre byer og tettsteder til et attraktivt sted å være. Det bidrar til inkludering

Detaljer

HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1

HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1 HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1 TEAM RODEO ARKITEKTER AS Anders Ese, Prosjektleder Henning Sunde, Arkitekt Laurence Barnardo, Arkitekt Anne Bjørndal, Arkitekt NORCONSULT AS Lene Basma,

Detaljer

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områdereguleringsplan

Detaljer

Den store parkeringsundersøkelsen

Den store parkeringsundersøkelsen Fagerlia Hageby borettslag Den store parkeringsundersøkelsen Parkeringsutvalget Helge Tiller Knut Einar Larsen Halsten Aastebøl Åsmund Ahlmann Nyre 2. mai 2012 Fagerlia Hageby borettslag 2 Den store parkeringsundersøkelsen

Detaljer

strategi og visjon 1

strategi og visjon 1 strategi og visjon 1 bakgrunn På bakgrunn av stedsanalysen, feltundersøkelsene, scenarioarbeidet og programanalysen har vi dannet oss et grunnlag for å skape en visjon for Kirkenes; en rettesnor for fremtidig

Detaljer

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Skrevet av Thomas Brattheim og Eivind Randen 2008 Oppgaven er en prosjektoppgave innen masterstudiet i Fysisk planlegging høsten 2008. Den tar for seg en bærekraftig

Detaljer

Forord. Arbeidet er utført med bistand fra Laukli Landskap, og rapporten er utarbeidet av Kirstine Laukli.

Forord. Arbeidet er utført med bistand fra Laukli Landskap, og rapporten er utarbeidet av Kirstine Laukli. Forord Da E134 fra Hegstad til Damåsen ble åpnet i 2002, ble vegen gjennom Fiskum avlastet for trafikk. Det var også satt av penger til opprustning av det avlastede vegnettet, men arbeidet med å planlegge

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Sentrumsanalyse 30.06.2008 Hovedrapport

Sentrumsanalyse 30.06.2008 Hovedrapport Skien sentrum Sentrumsanalyse 30.06.2008 Hovedrapport Innhold 1 Dagens situasjon 6 1.1 Befolknings- og næringsutvikling 6 1.2 Historisk utvikling av byen 8 1.3 Funksjoner 10 1.4 Handelsmiljø 12 1.5 Bebyggelse

Detaljer

Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum

Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum Utarbeidet av evalueringsutvalget Dag Tvilde, Øystein Bull Hansen, Morten Ragnøy Ednes, Sissel Riibe, Lars Grimsgaard, Bente Lise Stubberud & Simon Friis

Detaljer

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Innhold 1 Hensikten med konkurransen... 2 2 Konkurranseområdet... 2 2.1 Om Oppdal... 3 2.2 Oppdal sentrum... 4 3 Konkurranseprogrammet...

Detaljer

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: byens offentlige rom blågrønne strukturer bebyggelse handels- og næringsutvikling samferdsel byens offentlige rom byens funksjon Byen

Detaljer

Å navigere uten syn. Produktvisjoner, design som verktøy

Å navigere uten syn. Produktvisjoner, design som verktøy Å navigere uten syn Produktvisjoner, design som verktøy Utarbeidet av KODE Design AS for Norsk Designråd og Trysil design november 2003 INDEX 1.0 OPPGAVE BESKRIVELSE Noen fakta. 1.01 Evaluering av løsninger

Detaljer

BO Boligutvikling i Ås tettsted

BO Boligutvikling i Ås tettsted BO Boligutvikling i Ås tettsted Fase 1: En analyse av boprinsipper og -kvaliteter. Fase 2: Konsept og Planforslag LAA 250 - Stedsutvikling, høst 2010. Henriette Jordheim / May Hoff Lund / Pål Dixon Sandberg

Detaljer

BYGDEBYUTVIKLING SETERMOEN BARDU KOMMUNE Side 1 av 37 BYGDEBYUTVIKLING SETERMOEN BARDU KOMMUNE

BYGDEBYUTVIKLING SETERMOEN BARDU KOMMUNE Side 1 av 37 BYGDEBYUTVIKLING SETERMOEN BARDU KOMMUNE BARDU KOMMUNE Side 1 av 37 BYGDEBYUTVIKLING SETERMOEN BARDU KOMMUNE TELJE-TORP-AASEN ARKITEKTKONTOR AS OG MULTICONSULT AS SEKSJON 13.3 LANDSKAPSARKITEKTER AUGUST 2004 BARDU KOMMUNE Side 2 av 37 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Utfordringsdokument. Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum

Utfordringsdokument. Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum Utfordringsdokument Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum VISTA Utredning AS 25. oktober 2002 Utfordringsdokument - revisjon av reguleringsplaner for Geilo sentrum Side 2 Forord Forord Hol kommune

Detaljer

Et inkluderende samfunn

Et inkluderende samfunn Et inkluderende samfunn Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet Norges Blindeforbund Tittel: Et inkluderende samfunn. Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet Utgiver: Norges Blindeforbund

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 Sentrumsplanen MOLDE KOMMUNE Plan- og økonomiseksjonen august 1997 Vedtatt plan: K-sak 97/0066, 19.06.97 KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 Sentrumsplanen Kommunestyret

Detaljer

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt Bergen kommune: Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt 21.desember 2010 VISTA Utredning AS 2 Forord Bergen kommune har utlyst et parallelloppdrag, der 3 konsulentfirmaer har fått samme oppgave,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 Egengodkjent av bystyret 16.06.2011 FORORD I handlingsplan for 2009-2013 ble det gitt en politisk bestilling om rullering av Sentrumsplanen 1999-2010,

Detaljer