Den blindes bylandskap Liv Bente Belsnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den blindes bylandskap Liv Bente Belsnes"

Transkript

1 Den blindes bylandskap Liv Bente Belsnes

2 ILLUSTRASJON 1 Øyelidelser Blinde og svaksynte utgjør en svært uensartet gruppe. Illustrasjonen gir en indikasjon på konsekvensene av de hyppigste øyelidelsene i Norge. En kan oppleve motstridene behov hos grupper som er plaget av blending, og de som av ulike årsaker er ekstra lyskrevende. Et felles trekk er imidlertid at alle ville ha nytte av en ryddigere situasjon og et tydeligere gatebilde.

3 Den blindes bylandskap Har estetikk blitt et begrep som kun gir mening for seende? Vi lever i en tid hvor synssansen definitivt står øverst i hierarkiet. Den står så sterkt også i arkitektprofesjonen, at det bare unnstaksvis er arkitekter som fokuserer på de andre sansene, og samhandlingen mellom dem. Øyets naturgitte og kulturgitte dominans Øyet har en sterk posisjon blant sanseorganene fra naturens side. Med sine nervefibre sørger synsnerven for at vi kan se over 500 grader av lys og mørke, og skille mellom mer enn en million fargekombinasjoner. Mange vil oppleve at dagens kulturelle koder kun aksepterer syn og hørsel til bruk i det sosiale liv, mens andre sanser, som lukt, smak og berøring har en mer privat karakter. Dersom en mangler synet, er disse sansene imidlertid viktige orienteringshjelpemidler. Universell utforming Tilrettelegging for blinde og svaksynte kommer inn under fagfeltet som kalles universell utforming. Her har en delt inn i fem målgrupper: Bevegelses-, orienterings- og miljøhemmede, barn og eldre. Synshemmede hører inn under gruppen for orienteringshemmede. Universell utforming er lansert som begrep i forbindelse med at tilgjengelighet for alle er satt på den politiske dagsorden. Universell utforming tar utgangspunkt i at det omgivelsenes utforming som avgjør om et menneske blir funksjonshemmet eller ikke. Bevisst utforming av omgivelsene vil hindre at mennesker blir funksjonshemmede. Nedsatt syn i en bysituasjon: Konsekvenser Blinde og svaksynte kjører ikke bil. De er myke trafikkanter. De er avhengige av kollektivtransport samt sikre og praktiske fotgjengersoner. Som normalt seende kan en alltid orientere seg ved hjelp av synet. Som synshemmet må alt læres og ikke minst huskes. En må alltid lære et nytt område å kjenne sammen med en ledsager. Deretter kan en ferdes i innlærte områder på egenhånd ved hjelp av hukommelse og bestemte orienteringspunkter eller -soner. Noen klarer å opparbeide seg et mentalt kart over et større område. Mange har imidlertid nok med å lære seg en bestemt rute. For at blinde og svaksynte skal oppfatte omgivelsene sine som tilgjengelige, må de kunne føle trygghet. Dette handler ikke bare om faren for å bli påkjørt av en bil, men også om tydelighet og forutsigbarhet i bymønsteret. En må føle trygghet på at en ikke plutselig mister tråden og blir stående for eksempel midt på en åpen plass uten å ha oversikt over retninger og lokaliseringer. De synshemmede er ikke alene om å ønske lettfattelige og tydelige byplaner. Det er til fordel for alle som skal orientere seg her ikke minst for tilreisende. Også næringslivet har nytte av tydelighet i sentrumssonene. Utvidet sansebruk gir økt lesbarhet Sansebruk er et viktig stikkord. Hvis en ikke er i stand til å orientere seg ved hjelp av skiltlesing, kan kanskje et lydsignal gi en indikasjon på hvor en er. Det er også viktig å bruke taktile skilt med vanlige bokstaver. Ikke alle blinde og svaksynte kan benytte punktskrift. Mange eksisterende bylyder kan virke retningsgivende. Det kan være for eksempel kirkeklokker eller tog- og biltrafikk. De fleste musikkforretninger spiller også musikk utendørs. Romfølger og proporsjoner kan også godt fornemmes uten synsansen. Det er svært forskjellig akustisk opplevelse i et lukket gaterom i en handlegate, og en stor åpen plass som en busstasjon eller et torg. En by har også ulike lukter å by på.

4 Det er vanskelig å unngå å legge merke til at en går forbi en fiskeforretning, blomsterforretning eller et bakeri. Det samme gjelder både parfymerier, frisører og restauranter. Nærmer en seg havnen, vil også saltvannet kunne kjennes på lukten. Måten en bruker beplantning på betyr mye for blinde og svaksynte. Rent utformingsmessig kan en markere en retning i form av alléer eller hekklignende beplantning. Her bruker en beplantning som et formredskap et materiale. Ved å anvende urter og ulike blomster kan en tilføre en duft. Dette grepet er mye brukt i utforming av hager for blinde. Videre gir ILLUSTRASJON 1: Endelig prosjektplan. Her er hovedgrepet en samlet fotgjengerrute markert med rødt.

5 planter ofte lyd fra seg i vinden. Det er bare fantasien som setter grenser for hva som kunne gjøres for å stimulere et bredt spekter av sanser. Det er imidlertid viktig å påpeke at et kaos av sanseinntrykk lett kan virke mot sin hensikt. Inntrykkene bør innpasses i et helhetlig system. Kulvert Boliger Rådhus Bypark Kulturakse Oppsplitting av kjøpesenter Langgaten Kulvert Prosjektområde Sandnes I min diplomoppgave ved arkitektavdelingen, NTNU, har jeg jobbet med Sandnes sentrum. Her ønsket jeg å utdype hva som kunne gjøres, først og fremst på byplannivå, for å utbedre tilgjengeligheten for blinde og svaksynte. Sandnes ligger sentralt plassert på nordjæren, har ca innbyggere. Med en årlig befolkningsvekst på 2,0 % zpiller byen en viktig rolle i regionen. I løpet av de siste 20 årene har Sandnes hatt meget stor vekst og har utviklet seg til en større by i norsk sammenheng. Det er sannsynlig at denne utviklingen vil vedvare i fremtiden, og det vil være en utfordring å følge opp veksten i befolkningen med en tilsvarende dynamikk i sentrumsutviklingen. Tendensen i tiden er at sentrum omformes. Bolig og næring har historisk sett vært nært knyttet til hverandre, og derfor vært viktige i byens liv. Senere tids utvikling viser en endring der bolig og næring har søkt ut av byen, vi har fått en økt privatbilisme - med de konsekvenser dette får for handlemønster og bruk av tradisjonelle funksjoner i byen. Handelssentrum rundt Langgaten, som den tradisjonelle handlegaten, har endret betydning. Både etableringen av Kvadrat, et stort kjøpesenter med god biltilgjengelighet utenfor sentrum, samt etablering av detaljhandel i det samme området, har ført til kundeflukt fra bykjernen. Dette har imidlertid i neste omgang ført til en fornyet interesse for sentrum. Særlig havneområdet er en attraktiv sone, og planlegges nå utbygd til andre formål. Dette betyr flytting av sentrumskjernen mot øst dvs. bort fra det historiske sentrum og Langgaten. Målsetting Vakre omgivelser virker definitivt positivt inn på psyken og humøret vårt. Jeg har vært nysgjerrig på hva som er vakkert når en ikke ser, eller har sterkt svekket syn. Målet med prosjektet har naturligvis vært å lage en illustrasjon på hvordan tilrette-

6 legging for synshemmede kunne gjøres i dette utvalgte området. Det har likevel også vært viktig å komme frem til løsninger som virker som et positivt tilskudd også for seende. Jeg ønsket å bruke hensynet til blinde og svaksynte som et formingsverktøy til å skape både trygge og stimulerende omgivelser for alle. Det eksisterer en del kunnskap om hvordan detaljløsninger bør utføres for at de skal fungere for blinde og svaksynte. Det er imidlertid, etter hva jeg kjenner til, gjort lite på byplannivå. Prosjektforslag Jeg ønsker å etablere et forenklet system av gangbare traséer i sentrum. (Se illustrasjon 1). Systemet skal være såpass enkelt at det går an å lære og huske det for en blind. Plasseringen av denne ruten legger også føringer for lokalisering av ulike funksjoner. Det er viktig at en kan finne de viktigste sentrumstilbudene i direkte tilknytning til systemet. Dette gjelder både offentlige tjenester, forretninger, kulturtilbud og grøntområder. Systemet skal kjennetegnes ved at det er lesbart ved hjelp av andre sanser enn synssansen. Viktige metoder blir strukturering av belegning, gatemøblering og beplantning. Gangruten må ha en helhetlig sammenheng samtidig som de ulike byrommene en passerer må gis særegne karakterer, slik at de lett kan skilles fra hverandre. Som blind kan en ikke kombinere det å orientere seg med rekreasjon. Det blir viktig å skille gang- /soner fra rekreasjonsmål. Sandnes er en by på jakt etter ny identitet en ny byvisjon. Jeg mener at byen har potensiale til å bli et foregangseksempel på universell tilgjengelighet. Dette både på grunn av at omtrent hele sentrumsområdet har flatt terreng, og fordi endring og nybygging er under prosjektering. Planlegging med tanke på blinde og svaksynte gir flere bonuseffekter, som for eksempel å tvinge frem tydelighet i sentrumsstrukturen. Vei og trafikk Det eksisterer ikke et tilstrekkelig utbygd overordnet trafikksystem omkring Sandnes i dag. Dette fører til at mye av gjennomgangstrafikken går gjennom sentrum. Hovedbelastningen ligger i Elvegaten, med et trafikktall på ÅDT. Gaten skiller østre og vestre del av bykjernen fra hverandre. Blinde og svaksynte For de synshemmede er det tre momenter som blir viktige med tanke på trafikk: Sikkerhet og trygghet i kryssområder Tilgjengelighet. Dvs. orienteringsmulighet i gangveinettet Kollektivknutepunkt med direkte tilknytning til gangveinettet Sikkerhet og trygghet På dette punktet blir Elvegaten hovedproblemet. Stor trafikk gjør området omkring gateløpet til et utrygt sted å oppholde seg. Samtidig vil det som virker som en stor barriere for normalt seende, virke enda vanskeligere for blinde og svaksynte. Et slikt hinder vil føre til at mange ikke krysser gaten, og dermed ikke får tilgang til tilbudene på andre siden. Med et sentrum som flytter seg stadig østover med store utbyggingsplaner i indre Vågen noe som også igjen vil generere mer trafikk i Elvegaten oppstår det en uakseptabel situasjon for de synshemmede. Tilgjengelighet Sandnes har en gågate i Langgaten. Her kan en ferdes forholdsvis trygt, og det er mulig å orientere seg her fordi gaten er rett, flat og ligger i en kvartalsstruktur. En mangler imidlertid trygge fotgjengertraséer som forbinder Langgaten med kollektivknutepunktet, Ruten, og videre til østlige sentrumsområder. Dominerende barrierer her er kjøpesenteret Amfi som strekker seg over mer enn to kvartaler, og, som nevnt, Elvegaten. En trekker gjerne frem jernbanen som en barriere i

7 nord/sør-retning. Denne ligger på en fylling. I og med at fyllingen er perforert i samsvar med den øvrige kvartalsstrukturen, opplever jeg fremkommeligheten som god her, og ser ikke på jernbanen som en sterk barriere for blinde og svaksynte. Den kan tvert imot virke lettende på orienteringen både pga. den markante retningen og livet og lydene den skaper i byen. Det er også en fin kvalitet for seende å kunne ankomme byen med tog når det er hevet seks meter over bakken, og en får oversikt over området. Kollektivknutepunkt Rutenområdet med rutebilstasjonen sentralt plassert, samler tog, buss og drosje. Området ligger i kjernen av sentrum og er et naturlig ankomststed. Dette fungerer bra. Jeg ser likevel behov for å knytte dette knutepunktet til et trygt nettverk av gangveier. Parkering Sandnes sentrum har svært god tilgjengelighet for bil. Gateparkering er mye brukt, og det er mulig å parkere svært nær nesten hvilken som helst butikk. Parkeringsdekningen totalt dekker behovet. Kommunen bruker kampanjer for å øke bruken av parkeringshusene, men det er vanskelig å omvende en befolkning med gamle parkeringsvaner. For å begrense trafikken internt i sentrum, bør det bygges attraktive parkeringshus ved byens ankomstpunkter. Jeg foreslår å ta bort noe gateparkering. Gateparkering er arealkrevende og genererer trafikk som igjen gjør det usikkert for fotgjengere. Sandnes var den første sykkelbyen i Norge, og er nå en av tre. Hvis prosjektet holdes i hevd, kan det medvirke til at en trenger færre parkeringsplasser for bil. Sykkelparkering er imidlertid en viktig element i gatemøbleringen. Det er viktig at denne ikke kommer i konflikt med fotgjengersonene. ILLUSTRASJON 2: Modellbilde av en potensielt farlig trafikksituasjon. Et kryss mellom fotgjengertrasé og bilvei. Her er et stort felt markert med en ruglete overflate. Disse vil jeg bruke ved alle kryss for å gi et sterkt varsel om hva som venter en. Feltet skal også ha en lys farge som står i kontrast til skiferen i gangsonene og asfalten i veien. Overgangen har også nedsenket fortau av hensyn til bevegelseshemmede. Bebyggelsesstruktur og funksjoner Bebyggelsesstrukturen i Sandnes sentrum har svært ulik karakter på hver side av jernbanen. I vest, den eldre delen av sentrum, ser vi en stram kvartalsstruktur bestående av småskala trehus-bebyggelse og et fåtall nyere større bygninger. I dette området finner en overvekt av forretninger og kontorer, men også en god del boliger. Kvartalsstrukturen brytes gradvis opp vestover og glir over i en mer lineær eller punktuell småskala boligbebyggelse. På østsiden av jernbanen finner en rester av gammel industri. Her har bebyggelsesstrukturen preg av store enkeltenheter, som ikke følger kvartalsstrukturen fra vestsiden konsekvent. Her er det også i mye mindre grad fortettet, og en finner forholdsvis store, utflytende rom mellom bebyggelsen. Funksjoner Med tanke på funksjoner er jeg, som nevnt, opptatt av en sterkere konsentrasjon av allmenne mål, og en lettvint tilgang til disse fra den nye fotgjengertraséen.

8 Boliger Det er populært å bosette seg i Sandnes sentrum. Det er stor etterspørsel etter sentrumsleiligheter både fra unge og eldre. Det eksisterer allerede en god del boliger i, og i umiddelbar nærhet av sentrum, og flere er under prosjektering og oppføring. Boliger er positivt for miljøet i sentrum, og skaper aktivitet utover forretningenes åpningstider. Samtidig vil et økt antall boliger gi flere fotgjengere i byen. Det forsterker behovet for trygge fotgjengertraséer. Tilbud om sentrumsbolig, vil naturligvis også øke muligheten en synshemmet har til å benytte byen. Offentlige etater I dag ligger rådhuset utenfor sentrum. Andre offentlige og nyttige funksjoner ligger også svært spredt, og flere av dem utenfor sentrumsområdet. Jeg ser det som et viktig poeng å samle disse i tilknytning til fotgjengerruten. Samlingen av viktige funksjoner betyr mye for blinde og svaksyntes og de fleste andres tilgjengelighet. Kulturakse Jeg foreslår å etablere en kulturakse i den nåværende Elvegaten. Aksen har rådhusplass og kinoplass som endepunkter. Langs aksen ligger allerede kulturhus og bibliotek samt deler av fjorden, med mulighet for en strandpromenade. Det er fattet vedtak om at kinoen skal flytte inn i det som blir sørenden av aksen. Men kultur er også øl og fotball på storskjerm. Jeg foreslår at aksen kan benyttes til å samle utelivet i en kaférekke. Med nærheten til fjorden, har dette området god mulighet til å bli en attraktiv sone å oppholde seg i. Samtidig kommer ikke utelivet i konflikt med boliger langs denne strekningen. Det er et problem enkelte steder i sentrum i dag. Byakse Dette er hovedaksen i øst/vest-retning. Den strekker seg fra kirkeparken i vest til mitt forslag til nytt grøntdrag i øst. Jeg ønsker å åpne Storåna, som ligger i kulvert under bakken, og skape en grønn lunge omkring elvekorridoren. Aksen skal også ha et grønt preg. Jeg ser et behov for i større grad å myke opp flatene i byen, og trekke det grønne gjennom byen. Beplantning kan benyttes som orienteringsmiddel for blinde og svaksynte, det virker forbedrende både miljømessig og visuelt. Den grønne byaksen blir en viktig referansestrekning. Reiser en kollektivt ankommer en byen midt på denne aksen. Ved å splitte kjøpesenteret Amfi, slippes aksen fram i østlig retning fra rutebilstasjonen. Langs byaksen passerer en også kulturaksen, mitt forslag til bypark og Langgaten. Forretninger Langgaten blir den dominerende forretningssonen i tillegg til kjøpesenteret Amfi. Grøntstruktur og rekreasjon Som blind kan en ikke kombinere det å orientere seg med rekreasjon slik vi seende gjerne liker det. Det blir viktig å installere minst mulig fysisk støy i gangbanene, mens rekreasjonsmål, som naturområder og kulturtilbud, ligger i direkte tilknytning til traséen. ILLUSTRASJON 3: Grøntstruktur.

9 Havnepromenade Sandnes Havn skal flyttes ut av indre basseng, og dette gir mulighet til å knytte området omkring gjestehavnen, innerst i fjorden, sammen med en planlagt tursti langs Gandsfjorden. Jeg ser det som et viktig poeng at strandsonene gjøres tilgjengelige for offentligheten. Byaksen Byaksen er en viktig del av grøntstrukturen i øst/vest-retning. Belegning Jeg ønsker å bruke en mørk skifer på alle gangsonene. Et godt alternativ er Mørk Labrador. Skiferen gir et strukturmessig jevnt, men ikke glatt dekke. Det vil derfor ikke gi forstyrrende refleksjoner og blending. Fargen er jevn, og forandrer seg lite når den blir våt. På denne måten oppnår en et stabilt og minst mulig forvirrende uttrykk. Som kontrastbelegning i kryssoner o.l. vil jeg bruke ulike typer granitt. Denne steinen kan behandles på ulike måter, og en kan oppnå en rekke forskjellige fargeog teksturuttrykk. Ved å bruke granitt som er gitt en grov overflate, vil en kjenne god kontrast både gjennom skoen og med en stokk. Inngangspartier Disse inngangspartiene til rutebilstasjonen er svært vanskelige for synshemmede. (Se illustrasjon 5 og 6). Blankt glass gir maksimalt med refleksjoner, og virker svært forvirrende og blendende. En glassdør i en glass-vegg er også svært vanskelig å få øye på. Ved å markere endret belegning foran inngangen og lage et inntrukket inngangsparti med forskjellig farge/valør over og ved siden av døren, vil det bli mye enklere å finne frem. Ved reiselivssenteret har en skilt over døren, men ikke noen taktil informasjon. Ved den andre inngangen finnes det ingen merking eller informasjon. ILLUSTRASJON 4: Byaksen ved rutebilstasjonen. ILLUSTRASJON 5: Inngangsparti reiselivssenter. ILLUSTRASJON 6: Inngangsparti rutebilstasjon. Ledelinjer Jeg foreslår ledelinjer gjennom hele gangrutesystemet. Ledelinjene skal bestå av forhøyede punkter i en lys farge som gir kontrast til den mørke skiferen. Jeg vil også at ledelinjene skal være belyste, slik at de kan være til hjelp for svaksynte i mørket. Hva som er vakkert... Jeg hadde et ønske om å undersøke hvordan omgivelsene burde utformes for

10 ILLUSTRASJON 7: Bildet viser granitt til venstre og skifer til høyre. Bildet er tatt i Bergen. at en blind eller svaksynt skulle oppfatte dem som positive eller vakre. Svaret jeg har kommet frem til, er at utformingen ikke kan bli for enkel og tydelig. For en synshemmet handler alt om orientering. For blinde og svaksynte er det vakkert, det som gir trygghet og mulighet til å ta seg frem selv og dermed kunne ta del i opplevelser i byen. ILLUSTRASJON 8: Modellbilde av krysset mellom byaksen og Langgaten. Som et orienteringspunkt ønsker jeg å bruke en dampskulptur. Damp kan fornemmes av blinde, men virker ikke sjenerende for andre, som høye lyder eller sterke lukter.

11

Synshemmet i byen. Hva er viktig for god orientering? Liv Bente Belsnes 190106

Synshemmet i byen. Hva er viktig for god orientering? Liv Bente Belsnes 190106 Synshemmet i byen Hva er viktig for god orientering? Oversikt De synshemmede Hele reisen Forenkling av bybildet Nær døren - opplevelser Estetikk og krav til byrommet Norges ti hyppigste øyelidelser Aldersrelatert

Detaljer

Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde

Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde Kort beskrivelse av planområdet Sandnes nye rådhus er plassert nær sjøkanten i nordre del av sentrum, innerst i vågen. Området som fram til nyere tid har vært

Detaljer

Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet.

Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet. Tilrettelegging for synssansen i skolemiljøet. Viktig for den som ser godt og de som har utfordringer med synet. Kommentar Hadde dette vært en presentasjon ville den stått til karakteren stryk. Mye tekst

Detaljer

Gode råd ved utforming av butikk

Gode råd ved utforming av butikk Butikk for alle 1 Gode råd ved utforming av butikk Nesten daglig er vi innom butikken på hjørnet eller et kjøpesenter. For synshemmede og eldre kan utfordringene være mange, men med et enkelt grep kan

Detaljer

Innherred samkommune. Levanger sentrum- E6 utenom byen

Innherred samkommune. Levanger sentrum- E6 utenom byen Innherred samkommune Levanger sentrum- E6 utenom byen 1 Levanger sentrum 2www.innherred-samkommune.no Hovedpunkt i foredraget: Bykjerne geografiske utfordringer Historisk utvikling Viktige utfordringer

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: 08/4929 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 03.06.2010 Sist revidert:

Detaljer

Gode råd til en bedre utformet butikk

Gode råd til en bedre utformet butikk Butikk for alle Gode råd til en bedre utformet butikk Nesten daglig er vi innom butikken på hjørnet eller et kjøpesenter. For synshemmede og eldre kan utfordringene være mange, men med et enkelt grep kan

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 LÉV SKAPER BYER OG STEDER SOM ER GODE Å LEVE I Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM URBANE BOLIGER RURALE BOLIGER URBANE

Detaljer

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Velkommen! Byplan og byanalyse Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Parallelle planprosesser skal settes sammen som et puslespill Sentrumsplanen 2001 Bygater og kvartaler Boliger

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.4 Osebrogate 3.0 VEGETASJONSBRUK 4.0 BELYSNING, MØBLERING 4.1 Belysning 4.2 Møblering

Detaljer

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026 Utredning av lokalisering av høyhus med grunnlag i en tilpasset DIVE-analyse 22.01.16 Oppdatert: 16.06.16 Innhold 1. Høyhusvurdering... 2 2. Vurdering av lokalisering

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

SHARED SPACE HVA, HVOR OG NÅR? SHARED SPACE HVA ER DET?

SHARED SPACE HVA, HVOR OG NÅR? SHARED SPACE HVA ER DET? SHARED SPACE HVA, HVOR OG NÅR? SHARED SPACE HVA ER DET? SHARED SPACE HVA ER DET? [Add text] Tradisjonell gate med kjørebane og fortau. Bilene dominerer og myke trafikanter føler at de er i et trafikkrom

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG Behov for kortsiktige tiltak Hedmark fylkeskommune, Hedmark Trafikk, Rom Eiendom, Jernbaneverket, NSB, Statens vegvesen og Hamar kommune har samarbeidet

Detaljer

Nytorget, en kulturell møteplass!

Nytorget, en kulturell møteplass! Visjon, mål og strategi Nytorget, en kulturell møteplass! Gjennom 6 mål og tilhørende strategi styrkes Nytorget som en kulturell møteplass. Dette er sentrale premisser for videre utvikling av Nytorget,

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak Mars 2014 1 465,6 m 2 489,5 m 2 586,0 m 2 N CC MARTN NY GANG- OG SYKKELVEG NY BEBYGGELSE VED

Detaljer

Innherred samkommune. Levanger sentrum.

Innherred samkommune. Levanger sentrum. Innherred samkommune Levanger sentrum. 1 2www.innherred-samkommune.no Levanger 3www.innherred-samkommune.no Levanger sentrum - planområde sentrumutvikling - rammevilkår 4www.innherred-samkommune.no RAMMEVILKÅR

Detaljer

Universell utforming på Maihaugen?

Universell utforming på Maihaugen? Universell utforming på Maihaugen? Føringer Stortingsmelding 49 (2008-2009) Museene skal nå publikum med kunnskap og opplevelse og være tilgjengelig for alle. Det innebærer målrettet tilrettelegging for

Detaljer

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø!

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! Pågående prosjekt : Detaljprosjektering, St. Mariegate, byens gågate. Status: Vedtatt forprosjekt 2009. Utarbeidet av de danske landskapsarkitektene GHB.

Detaljer

Tilgjengelighet- Universell utforming.

Tilgjengelighet- Universell utforming. . Tilgjengelighet og universell. Skilting av innvendige bygg. Ledelinje. Glassmarkører. . I diskriminerings - og tilgjengelighetsloven, som trådte i kraft 1.1.2009, er både offentlig og privat virksomhet

Detaljer

«Hit eit steg, og dit eit steg»

«Hit eit steg, og dit eit steg» «Hit eit steg, og dit eit steg» Nasjonal konferanse- universell utforming -tilgjenge og likeverd innan 2025 Bybanen i Bergen. En Bybane for alle! (?) Bergen, 27-28 september 2012 Diskriminerings - og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Evaluering av standarder, håndbøker og veiledere. Aud Tennøy Nils Fearnley Kjersti Visnes Øksenholt

Evaluering av standarder, håndbøker og veiledere. Aud Tennøy Nils Fearnley Kjersti Visnes Øksenholt Evaluering av standarder, håndbøker og veiledere Aud Tennøy Nils Fearnley Kjersti Visnes Øksenholt Orientering og veifinning Samstemte: Hovedprinsippet skal være å utforme omgivelsene så logisk og enkelt

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1 Blinde og svaksynte og omgivelsene...13

INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1 Blinde og svaksynte og omgivelsene...13 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1 Blinde og svaksynte og omgivelsene...13 1 Blinde og svaksynte og omgivelsene...14 1.1 Betydningen av de fysiske omgivelser for blinde og svaksynte...14 1.2 Blinde og svaksyntes

Detaljer

«Utvikling av Otta som regionsenter»

«Utvikling av Otta som regionsenter» «Utvikling av Otta som regionsenter» Bakgrunn Styrke Otta som et attraktivt og levende regionsenter for Nord-Gudbrandsdal Tilgang til et sterkt regionsenter gjør det mer attraktivt for bosetting og etableringer

Detaljer

GJØVIK BIBLIOTEK OG DE NÆRE OMGIVELSER. Strekningen fra buss-stopp i Strandgata til inngangsparti.

GJØVIK BIBLIOTEK OG DE NÆRE OMGIVELSER. Strekningen fra buss-stopp i Strandgata til inngangsparti. GJØVIK BIBLIOTEK OG DE NÆRE OMGIVELSER. Strekningen fra buss-stopp i Strandgata til inngangsparti. Buss-stoppet i Strandgata. Skiltet med buss-stopp blir borte under skyggen av trekronene. Rutetabellen

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

Planlegging fra

Planlegging fra Sandnes Indre havn Noen forutsetninger Bystyret har vedtatt at havnevirksomheten i Sandnes indre havn skal flyttes og områdene frigjøres til andre formål. Arealene frigjøres i 2012 og 2016. Organisering

Detaljer

Gode råd i møte med synshemmede. Ser. mulighetene

Gode råd i møte med synshemmede. Ser. mulighetene Gode råd i møte med synshemmede Ser mulighetene Å være synshemmet er ofte upraktisk. Mange blinde og svaksynte ønsker derfor hjelp i forskjellige situasjoner. Seende føler seg imidlertid ofte usikre på

Detaljer

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler:

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler: Tilnærmingen til denne oppgaven baseres på å utnytte dens iboende elementer for å styrke området som byens sentrum og dermed forsterke Kongsvinger som by. Med iboende elementer menes de funksjoner som

Detaljer

Fillan Mobilitetsvurderinger

Fillan Mobilitetsvurderinger 2016 Fillan Mobilitetsvurderinger Riersen Kai Arne ÅF Reinertsen med Pir II 01.12.2016 Innledning Pir II med ÅF Reinertsen på mobilitet, trafikk og transport har fått i oppdrag å gjennomføre en tettstedsanalyse

Detaljer

prosesshefte 2 stasjonskonsepter neste stasjon: larvik

prosesshefte 2 stasjonskonsepter neste stasjon: larvik prosesshefte 2 stasjonskonsepter neste stasjon: larvik 1 neste stasjon: Larvik Konsept 1: Hevet trasé og stasjon I Norconsults traséutredning nevnes det at en hevet bane gjennom Indre Havn kan være fordelaktig

Detaljer

Boligfortetting i Kvartal 71b - hovedgrep og byutviklingstankegang

Boligfortetting i Kvartal 71b - hovedgrep og byutviklingstankegang Boligfortetting i Kvartal 71b - hovedgrep og byutviklingstankegang Boligfortetting i Kvartal 71b - beskrivelse av hovedgrep og byutviklingstankegang Oppsummering av overordnede målsettinger knyttet til

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

TANGEN GRØNN_STREK 2010

TANGEN GRØNN_STREK 2010 TANGEN GRØNN_STREK 2010 ET EKSEMPEL PÅ UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL PLANLEGGING GRØNN_STREK 2010 TANGEN ny bydel i Kristiansand sentrum UTVIKLINGEN AV TANGEN 1991: KK kjøper NKL lager på Dalane 1993:

Detaljer

Rapport Skissefase. BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi. Fosse Eiendom AS

Rapport Skissefase. BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi. Fosse Eiendom AS Fosse Eiendom AS Rapport Skissefase Skisse 5 - illustrasjon ny Kiwi Ulset, Sweco BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi Side 1 av 12 1. SAMMENDRAG... 3 2.

Detaljer

Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune

Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune Ordfører Øystein Beyer Gardermoen 24.01.12 Mentale sperrer i våre hoder Hva, og hvem har vi bruk for? Restarbeidsevne

Detaljer

Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig?

Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig? Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig? Universell utforming er basert på internasjonalt etablerte prinsipper Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen Foto: Svein Bjørnsen Transport og parkering STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Tone Skajaa Rye Byggesaksbehandler og K5 - instruktør

Tone Skajaa Rye Byggesaksbehandler og K5 - instruktør Tone Skajaa Rye Byggesaksbehandler og K5 - instruktør http://uukurs.be.no/ Universell utforming og Kompetanseprogrammet Kompetanseprogrammet er et opplæringsprogram for politikere og ansatte i kommuner

Detaljer

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke GLOBUS Kultur Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke Globus Kultur KONSEPT Mye av identiteten til torget kommer fra de positive egenskapene som torget tilbyr. Det kulturelle mangfoldet,

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN RINGGATAS VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak September 2014 RINGGATAS Ringgata - viktig for videre utvikling av Hamar Ringgatas

Detaljer

Nå kommer Fornebubanen

Nå kommer Fornebubanen Nå kommer Fornebubanen Planforslaget for Fornebubanen er nå på offentlig ettersyn, og du kan si din mening om planen. Høringsfristen er 10. april 2017. Hvorfor Fornebubanen? Da flyplassen på Fornebu ble

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

John Collets Plass - forening med trikkesløyfa

John Collets Plass - forening med trikkesløyfa John Collets Plass - forening med trikkesløyfa LAA 215 - UMB 2012 Prosjektoppgave: Konseptutvikling og detaljprosjektering av et byrom Student: Christian Grønn Oppsummering av analyse Konsept Illustrasjon

Detaljer

Bakgrunn og lovgrunnlaget Estetikk skal vektlegges sterkere i plan- og byggesaksbehandling. (Stortinget 1995) Kommunen kan utarbeide retningslinjer for estetisk utforming av tiltak etter loven ( 74 nr.

Detaljer

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup industrimuseum (hydro) folk møteplasser bevegelse kultur mixed use Flere møteplasser ute, tenke samarbeid, fl

Detaljer

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. Rehabilitering 2009/3/0206 SLUTTRAPPORT. Sanselig mobilitet. Et prosjekt i regi av Norges Blindeforbund

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. Rehabilitering 2009/3/0206 SLUTTRAPPORT. Sanselig mobilitet. Et prosjekt i regi av Norges Blindeforbund Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Rehabilitering 2009/3/0206 SLUTTRAPPORT Sanselig mobilitet Et prosjekt i regi av Norges Blindeforbund Prosjektleder Unn Ljøner Hagen Støttet av Forord Prosjektet

Detaljer

Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram

Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram Informasjonsmøte 09.02.2015 Kommuneplanens arealdel utsnitt sentrum Sentrumsplanen dekker lysebrunt areal Gjeldende reguleringsplan fra 2008 Sentrumsplanen

Detaljer

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Som du sikkert vet har alle mennesker 5 sanser: Syn - (Visuell sansekanal)

Detaljer

10/1781-04.06.2012. Saksnummer: 10/1781 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Dato for uttalelse: 2. mai 2012

10/1781-04.06.2012. Saksnummer: 10/1781 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Dato for uttalelse: 2. mai 2012 Vår ref.: Dato: 10/1781-04.06.2012 Ombudets uttalelse Norges Blindeforbund hevder at Statens vegvesen (vegvesenet) handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 og plikt til generell

Detaljer

STEDSANALYSE. FRA HAMMERSLAG TIL TROMMESLAG Transformasjon og vern av industribygninger 1

STEDSANALYSE. FRA HAMMERSLAG TIL TROMMESLAG Transformasjon og vern av industribygninger 1 STEDSANALYSE FRA HAMMERSLAG TIL TROMMESLAG Transformasjon og vern av industribygninger 1 FRA HAMMERSLAG TIL TROMMESLAG Transformasjon og vern av industribygninger Stedsanalyse Masteroppgave i Arkitektur

Detaljer

Utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum Referat fra møte i styringsgruppa ved planutvalget 4. april 2011 Kl

Utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum Referat fra møte i styringsgruppa ved planutvalget 4. april 2011 Kl Utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum Referat fra møte i styringsgruppa ved planutvalget 4. april 2011 Kl 14.00-17.00 1 Møtedeltagere Øivind Toft Anita Hågensen Inge Skjemstad Skule Skulstad Terje Hofstad

Detaljer

07.06.2016, 15.02 ANNONSE

07.06.2016, 15.02 ANNONSE Hele byhjertet i Sandnes blir bilfritt - Aftenbladet.no "! # ANNONSE % & ' Under sirkelen "Lysning" sett fra nord mot sør, skal det bli masse liv og gjerne handel, til og med torghandel. I sør ses de nye

Detaljer

Utdrag fra sentrumsplanen Her finner du et utdrag fra sentrumsplanen for et enkeltområde. Teksten er hentet fra dette dokumentet:

Utdrag fra sentrumsplanen Her finner du et utdrag fra sentrumsplanen for et enkeltområde. Teksten er hentet fra dette dokumentet: Utdrag fra sentrumsplanen Her finner du et utdrag fra sentrumsplanen for et enkeltområde. Teksten er hentet fra dette dokumentet: Trykk her for å lese hele dokumentet. 74 Planforslaget innebærer omlegging

Detaljer

v/ Espen Tandberg, Tandberg Eiendom og Tor Arne Midtbø, Asker kommune

v/ Espen Tandberg, Tandberg Eiendom og Tor Arne Midtbø, Asker kommune Landskonferanse om stedsutvikling 2008: Asker sentrum - en levende småby 15.09.2008 1 v/ Espen Tandberg, Tandberg Eiendom og Tor Arne Midtbø, Asker kommune Asker kommune 53.000 innbyggere 24.000 arbeidsplasser

Detaljer

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forrige Neste Vis all veiledningstekst Skriv ut 12-6 II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsveier

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for kvartal A4, gnr. 111, bnr. 253, Sandnes Indre Havn. Plan nr Sandnes kommune

Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for kvartal A4, gnr. 111, bnr. 253, Sandnes Indre Havn. Plan nr Sandnes kommune Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for kvartal A4, gnr. 111, bnr. 253, Sandnes Indre Havn. Plan nr. 2015 104 Sandnes kommune 1 Formål Formålet med planen er å legge til rette for ny nytt rådhus for

Detaljer

UTBYGGING PÅ FJELLHAMAR TORG HVA SKJER OG NÅR?

UTBYGGING PÅ FJELLHAMAR TORG HVA SKJER OG NÅR? Desember 2016 Til Naboer og andre berørte på Fjellhamar UTBYGGING PÅ FJELLHAMAR TORG HVA SKJER OG NÅR? Som mange sikkert har observert, har det nå startet opp gravearbeider på Fjellhamar sentrum vest.

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket Nye Skansen kjøpesenter og datert 06.11.2008.

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket Nye Skansen kjøpesenter og datert 06.11.2008. Nye Skansen kjøpesenter forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 08/1798-7 Planforslag er datert: 06.11.2008 Dato for siste revisjon av plankartet: 14.10.2009 Dato

Detaljer

Universell utforming Transport og knutepunkter

Universell utforming Transport og knutepunkter Universell utforming Transport og knutepunkter Bybanen i Bergen. En Bybane for alle! (?) Universell utforming. Transport og knutepunkter. NAL akademiet - 19.mars 2010 Ingrid Haukeland, Landskapsarkitekt

Detaljer

Ledefelt viser retning

Ledefelt viser retning 500 Bank for alle 1 Ledefelt viser retning Mange blinde, svaksynte og eldre har problemer med å orientere seg i banklokalet. Med noen enkle grep blir det lettere for alle å bruke bankens mange tjenester.

Detaljer

Universell utforming. Kollektivkurs Bergen 21. januar Nina Prytz Koordinator for Universell utforming Region Vest

Universell utforming. Kollektivkurs Bergen 21. januar Nina Prytz Koordinator for Universell utforming Region Vest Universell utforming Kollektivkurs Bergen 21. januar 2015 Nina Prytz Koordinator for Universell utforming Region Vest Universell utforming tilfører kvaliteter i menneskeskapte omgivelser som er positive

Detaljer

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Orientering til Formannskapet 12.02.2013 Finansiering - Buskerudbyen 2 6.12.2011

Detaljer

informerer Nr Universell utforming Eksempler på ledelinjer i flislagte golv. Fliser som leder

informerer Nr Universell utforming Eksempler på ledelinjer i flislagte golv. Fliser som leder informerer Nr 2-2010 Universell utforming Eksempler på ledelinjer i flislagte golv. Av Arne Nesje, SINTEF Byggforsk Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen. Keramiske fliser er et vanlig benyttet golvmateriale.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

GIVERGLEDE. Alt vi ber om er å bli tatt hensyn til... NBFs generalsekretær Gunnar Haugsveen. Hindringer stanser blinde:

GIVERGLEDE. Alt vi ber om er å bli tatt hensyn til... NBFs generalsekretær Gunnar Haugsveen. Hindringer stanser blinde: GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.4 2004 Hindringer stanser blinde: Alt vi ber om er å bli tatt hensyn til... NBFs generalsekretær Gunnar Haugsveen Bli med Gunnar på «hindringstur»!

Detaljer

FORELØPIG 08.12.2014

FORELØPIG 08.12.2014 ROALD AMUNDSENS GATE BEBOERMØTE REGISTRERING, ANALYSE OG KONSEPT VELKOMMEN! BAKGRUNN Byområdet Nordjæren har fått en 4-årig avtale om belønningsmidler med hovedmålsetting å øke antall reisende med kollektive

Detaljer

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10)

UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) UTENDØRS TRAPP (KRAV TEK10) Jevn stigning og samme høyde på opptrinn. Håndlist på begge sider og i hele trappeløpet. Avsluttes etter første og siste trinn med Obs: markering av hvert trappetrinn i hht

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 12-6 (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig

Detaljer

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming Vi er ulike Momenter om universell utforming fokus i byggeprosjekt

Detaljer

Høydestudie Tynset sentrum Notat

Høydestudie Tynset sentrum Notat Høydestudie Tynset sentrum Notat Bakgrunn: Tynset kommune har i forbindelse med reguleringsarbeider i Tynset sentrum engasjert Multiconsult AS for å gjøre en høydestudie. Høydestudien skal på et overordnet

Detaljer

Strukturelle eigenskapar virkemidlar for styrking eller svekking av sentrum. Senterstruktur, tenester og handel

Strukturelle eigenskapar virkemidlar for styrking eller svekking av sentrum. Senterstruktur, tenester og handel Strukturelle eigenskapar virkemidlar for styrking eller svekking av sentrum Fredrik Barth Jobber I Asplan Viak Koordinator for fagfeltene stedsutvikling og byutvikling Jobber med mulighetsstudier, analyser,

Detaljer

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen Notat Dagfinn Eckhoff - PlanArk 9.6.2007 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side 2 Gystadmarka rammer og innspill til

Detaljer

Mamma Mia, hvor er jeg nå?

Mamma Mia, hvor er jeg nå? Sluttrapport for prosjekt 2011/1/0345 Forebygging Mamma Mia, hvor er jeg nå? Norges Blindeforbund Buskerud Forord Denne rapporten forteller om arbeidet med å fremstille følbare, talende kart til bruk for

Detaljer

Vedlegg 2_10 Alternativ arealdisponering plan 0444, mai 2015 (revidert oktober 2016)

Vedlegg 2_10 Alternativ arealdisponering plan 0444, mai 2015 (revidert oktober 2016) Områdeplan Tananger sentrum Vedlegg 2_10 Alternativ arealdisponering plan 0444, mai 2015 (revidert oktober 2016) Sammendrag Målet med alternativ arealdisponering er å vurdere om alternative lokaliseringer

Detaljer

OLAV TRYGGVASONS GATE, ORIENTERING OM PRINSIPPER FOR PROSJEKTERING AV MILJØGATE KJØPMANNSGATA, ORIENTERING OM FJERNING AV PARKERINGSPLASSER

OLAV TRYGGVASONS GATE, ORIENTERING OM PRINSIPPER FOR PROSJEKTERING AV MILJØGATE KJØPMANNSGATA, ORIENTERING OM FJERNING AV PARKERINGSPLASSER Saksframlegg OLAV TRYGGVASONS GATE, ORIENTERING OM PRINSIPPER FOR PROSJEKTERING AV MILJØGATE KJØPMANNSGATA, ORIENTERING OM FJERNING AV PARKERINGSPLASSER Arkivsaksnr.: 11/13097 Saksbehandler: Øyvind Dalen

Detaljer

Varehandel og servicefunksjoner STATUS OG AKTUELLE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune Foto: Svein Bjørnsen

Varehandel og servicefunksjoner STATUS OG AKTUELLE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune Foto: Svein Bjørnsen Foto: Svein Bjørnsen Varehandel og servicefunksjoner STATUS OG AKTUELLE STRATEGIER Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn

Detaljer

Råd og tips til universell utforming

Råd og tips til universell utforming Råd og tips til universell utforming Bilde 1 Tilgjengelig for funksjonshemmede Råd og tips til universell utforming i Ringerike Råd og tips til universell ble utarbeidet av rådgivingsgruppen for universell

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN SKAL MAN TENKE SOM ARKITEKT NÅR MAN SKAL LAGE LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? BOLIGER BASERT PÅ PRINSIPPET

Detaljer

Du skal få en dag i mårå. Foto: Tone Bakstad, Hamar kommune

Du skal få en dag i mårå. Foto: Tone Bakstad, Hamar kommune Du skal få en dag i mårå Foto: Tone Bakstad, Hamar kommune Velkommen til en kronologisk vandring mot universell utforming av Hamar by s uterom. Torggata ( gågata ) Triangelen Strandgata Veilederen for

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 Karen-Anne Noer Nettverk for regional og kommunal planlegging Oslo, 7. desember 2017 Universell utforming

Detaljer

Innhold. Segalstad bru 2030 - visjon. Historien. Sæpreg og identitet. Arealbruk og bebyggelse. Grønnstruktur, torg/plasser og gangtrafikk

Innhold. Segalstad bru 2030 - visjon. Historien. Sæpreg og identitet. Arealbruk og bebyggelse. Grønnstruktur, torg/plasser og gangtrafikk Segalstad bru 2030 2/16 Innhold Segalstad bru 2030 - visjon Historien Sæpreg og identitet Arealbruk og bebyggelse Grønnstruktur, torg/plasser og gangtrafikk Biltrafikk og parkering 3/16 Segalstad bru 2030

Detaljer

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS 1 2 1. Stedets avgrensning Området avgrenses av: åsen fjorden Elstangen næringsområde Trøgsle 3 2. Sentrum Innspill fra ressursgruppe: Hotellet ses på av mange som Sundvollen sentrum. Sentrum må være det

Detaljer

Test butikken din! er den universelt utformet?

Test butikken din! er den universelt utformet? Test butikken din! er den universelt utformet? Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov

Detaljer

informerer Nr 2-2011 Beregning av luminanskontrast på ledelinjer. Litt belysningsteori

informerer Nr 2-2011 Beregning av luminanskontrast på ledelinjer. Litt belysningsteori informerer Nr 2-2011 Beregning av luminanskontrast på ledelinjer. Hva kreves av flisfarger og kontraster i ledelinjer i golv og trapper. Av Arne Nesje, SINTEF Byggforsk Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen.

Detaljer

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes NOTAT Til: Floire Daub Fra: Frode Konst Dato 2016-07-04 Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes Bakgrunn Denne vurderingen er en del av den samlede dokumentasjonen

Detaljer

Figur 72 Klubbgata i dag

Figur 72 Klubbgata i dag 3.3.1.6.3 Klubbgata Klubbgata i dag Klubbgata er en av Stavanger sentrum sine mest markante forretningsgater og en av de få, om ikke den eneste, som har karakter av storbygate med lineær struktur i indre

Detaljer

10 råd for universell utforming av turveger. - en praktisk tilnærming sett fra en landskapsarkitekt / vegplanlegger

10 råd for universell utforming av turveger. - en praktisk tilnærming sett fra en landskapsarkitekt / vegplanlegger 10 råd for universell utforming av turveger - en praktisk tilnærming sett fra en landskapsarkitekt / vegplanlegger Elin Katrine Nilssen Temadag på Notodden 26.03.2014 En sammenligning Telemark Sogn og

Detaljer

Enkle ledsagerteknikker

Enkle ledsagerteknikker Enkle ledsagerteknikker Ledsaging Blinde og svaksynte trenger fra tid til annen hjelp fra seende til å ta seg fram, f.eks. på steder hvor man ikke er godt kjent. I slike situasjoner kan usikkerhet oppstå

Detaljer

RV 168 Bogstadveien og Hegdehaugsveien. En av Oslos travleste gater

RV 168 Bogstadveien og Hegdehaugsveien. En av Oslos travleste gater RV 168 Bogstadveien og Hegdehaugsveien En av Oslos travleste gater Planområde Lengde ca 1000 m ÅDT ca 8000 Trikk på hele strekningen Oslos (og Norges?) tettest befolkede område Hva er Bogstadveien Gata

Detaljer

Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011. Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1

Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011. Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1 Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011 Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1 1 HJEMMEL OG VIRKEOMRÅDE Vedtektene er hjemlet i plan- og bygningsloven

Detaljer

Saksutredning: SANDNES KOMMUNE - OMRÅDEREGULERING FOR RUTEN

Saksutredning: SANDNES KOMMUNE - OMRÅDEREGULERING FOR RUTEN Saksutredning: SANDNES KOMMUNE - OMRÅDEREGULERING FOR RUTEN Vedlegg: Plankart, bestemmelser, konsekvensutredning Andre henvisninger: Saksgang: Fylkesutvalget 1. Bakgrunn og problemstilling Sandnes kommune

Detaljer

UTEANLEGG; KONSEPTVALGALTERNATIVER, REFERANSEPROSJEKTER OG KOSTNADSESTIMATER

UTEANLEGG; KONSEPTVALGALTERNATIVER, REFERANSEPROSJEKTER OG KOSTNADSESTIMATER Vedlegg 13 Notat Prosjekt: TULLINLØKKA Deres ref: Vår ref: 1602 Saksbehandler: MKR Dato: 03.02.2016 1. utkast UTEANLEGG; KONSEPTVALGALTERNATIVER, REFERANSEPROSJEKTER OG KOSTNADSESTIMATER Dette notatet

Detaljer