Sandnes. Program Valg for framtida. Frihet for den enkelte ansvar for hverandre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandnes. Program 2015-19. Valg for framtida. Frihet for den enkelte ansvar for hverandre"

Transkript

1 Sandnes Valg for framtida Frihet for den enkelte ansvar for hverandre Venstre setter mennesket foran systemet. Vi tror at større mangfold og individuell frihet vil gi et mer medmenneskelig samfunn. Vår politikk bygger på sosialliberale verdier, som forener frihet for den enkelte med ansvar for fellesskapet og hverandre. Venstres politikk bygger på et helhetssyn, uavhengig av særinteresser. Vi mener at lokaldemokratiet må være bærebjelken i et levende folkestyre, og at interesseorganisasjoner gir viktige innspill. Venstre vil at viktige avgjørelser skal tas av folkevalgte i åpne prosesser og på lavest mulig nivå. Venstre mener at den framtidige kommunestrukturen må være klarlagt før en kan ta stilling til om parlamentarisme skal innføres i Sandnes. Venstre er et framtidsoptimistisk miljøparti. Samtidig er vi bekymra for verdens miljøtilstand. Vi mener at politiske avgjørelser må være langsiktige med tanke på naturens bæreevne og framtidige generasjoner. Dette gjelder også i Sandnes kommune. Framtida er sosialliberal og grønn! 1

2 Næringsliv Sandnes skal være en attraktiv kommune for både etablerte næringer og nye bedrifter. Det er et kommunalt ansvar å stimulere til et bærekraftig næringsliv i et regionperspektiv. Til dette trengs både tilgjengelige næringsarealer, infrastruktur, etablert kunnskap og kompetansemiljø. at Sandnes skal være en motor for nyskaping og vekst i hele regionen, og samarbeide med andre kommuner om dette ha lavere terskel for etablering av små og mellomstore bedrifter, og skape en enklere hverdag for disse at Sandnes fremdeles skal være en av Rogalands største jordbrukskommuner sikre god nok tilgang på arealer til næringsformål bevare dagens ordning for tillatelse av søndagsåpne butikker at skjenkebevilling skal være lett å få, men også lett å miste 2

3 Miljø og byutvikling Venstre vil ha ei bærekraftig byutvikling. Det vil si å sikre matproduksjon og grøntområder sentralt og der folk bor, turområder og klassisk naturvern. at Sandnes igjen skal bli en sykkelby. Dette vil vi gjøre med ei storstilt utbygging av sykkelveier. Vi må også satse på grønn teknologi og tiltak basert på lav energibruk og fornybar energi. åpne hele Storånå, fra Stokkelandsvannet til Gandsfjorden si nei til videre utbygging av Bogafjell sør og Melsheia drive aktivt vern av matjord ta vare på «signalbygg» og viktige bygninger i Sandnes for å bevare byens historiske identitet ha sentrumsnære hageparseller, også på hustak ha bystrand i Luravika ha bypark på Ruten ha gode turstier i alle bydeler bygge ut flere sykkelveier ferdigstille sammenhengende turvei (gang- og sykkelvei) langs Strandgata og til Sandnes sentrum forlenge sykkelveien fra Stavanger og videre langs jernbanesporet til Bryne skape levende bydelssentrum, der offentlige tjenester samles for å gi et best mulig tilbud til innbyggerne der de bor ha en samla plan for Bruelandområdet at nye kommunale bygg skal være miljøvennlige, eksempelvis gjennom bruk av solfangere og/eller jordvarme ha krav om miljøsertifisering ved offentlige innkjøp av varer og tjenester sikre store nok grønt- og friområder i alle bydeler 3

4 Skole og oppvekst Sandnes vokser veldig raskt. Nesten hver fjerde innbygger er under 17 år! Dette stiller store krav til Sandnes- skolene. Alle elever skal utvikle seg og få den kunnskapen og allmenndanningen de trenger før de begynner på videregående. Skolen i Sandnes skal sette kunnskap og respekt mellom elev og lærer i sentrum. Vi har tillit til skolelederne i kommunen. De må ha stor frihet til å styre egen skoles utvikling, og velge virkemidler til å rekruttere og beholde dyktige og engasjerte lærere. For Venstre er det også viktig at våre lærere har gode arbeidsforhold. sikre god kvalitet og kvalifisert personale i barnehagene og SFO tilby lærerne våre systematisk etter- og videreutdanning. Slik får elevene en bedre arena for læring og personlig utvikling styrke skolehelsetjenesten at alle skoler og barnehager skal ha et godt inneklima at alle skoler skal ha uteområder som legger opp til aktivitet prioritere skoler i nærmiljøene, og sørge for at skolekapasiteten blir utbygd i takt med behovet legge vekt på at fremmedspråklige i skoler og barnehager lærer norsk og får kjennskap til norsk kultur og levesett at det må bli bygd ny skole i Skaarlia at skolene skal kunne brukes som møtesteder i bydelene også utenom vanlig undervisning utfordre skolene og næringslivet til å inngå forpliktende samarbeidsavtaler om undervisning bygge flere studentboliger i Sandnes sentrum med god tilgang til kollektivtrafikk 4

5 Helse og omsorg Du som bor i Sandnes har krav på gode helse- og sosialtjenester. Venstre mener at dette er tilbud som er tilpassa den enkeltes behov og ønsker, og som er tilgjengelige når de trengs. Dette gjelder også studenter som bor i Sandnes. Det blir stadig flere innbyggere som er over 80 år i Sandnes. Denne gruppa kommer til å øke mer i vår kommune enn i andre storkommuner de neste årene. Det betyr at Sandnes må satse mer på eldreomsorg enn tidligere. prioritere forebyggende tiltak for god psykisk helse hos barn, ungdom og studenter styrke tiltak for å oppdage og behandle skolevegring gi barnevernet nok ressurser til å følge opp den store befolkningsveksten i Sandnes opprette flere helsesøsterstillinger, slik at helsesøstrene kan være mer til stede på den enkelte skole sikre at alle familier med barn med spesielle behov bare har én koordinator nulltoleranse for barnefattigdom. Alle barn må ha oppvekstvilkår som dekker grunnleggende behov og gir mulighet for å delta i fritidsaktiviteter vurdere kommunale stimuleringstiltak for å få flere fastleger i Sandnes at alle eldre skal få omsorg som er tilpassa den enkeltes behov og få bo hjemme så lenge de kan at kvalitetssikring alltid må gå framfor driftsform i helse- og omsorgstjenestene at eldreomsorgen må få ei balansert utbygging i takt med de økte behovene, og med tilbud på alle omsorgsnivå både eldresentrene, hjemmetjenester, bofellesskap for aldersdemente og sykehjem utrede hvordan en best mulig kan kombinere den kommunale eldreomsorgen med brukernes og pårørendes kjøp av private omsorgstjenester velge den beste måten å drive helse- og omsorgstjenester på, uavhengig av om det er offentlige eller private institusjoner som kan levere den beste kvaliteten bygge flere kommunale boliger i tråd med boligsosial handlingsplan at personer som kommer tilbake til kommunen etter å ha fullført døgnbehandling for rusmisbruk, må få tilbud om et bomiljø som ikke er dominert av rus styrke ettervernet i kommunen støtte de pårørende, som er en viktig ressurs i både rusomsorg og psykisk helsearbeid at kommunen skal yte et fast tilskudd til helsefremmende tiltak i et helsehus for studenter på Campus Ullandhaug at kommunen må sikre tomter for framtidige helse- og sosialinstitusjoner 5

6 Kunst, kultur og idrett Breddeidrett er for barn, unge og mosjonister i alle aldre, og er godt folkehelsearbeid. Eliteutøverne er forbilder og kan gi breddeidretten mål og identitet. På samme måte er det med kultur: Amatører i kor, korps, orkester og band står for bredde, Samtidig er det viktig å gi utviklingsmuligheter til talentene våre. Kulturminnevern er både kulturvern og miljøvern. Det er viktig både for kommuneidentitet og trivsel å ta vare på bygninger, bygningsmiljøer, kulturlandskap og vegetasjon, både i sentrum og utover i kommunen. Sandnes sentrum vest for jernbanelinja er en viktig historisk del av byen vår. Venstre mener at dette området rundt Langgata, selve hjertet i Sandnes, har et særpreg som ikke må skjemmes av høyhus eller ombygging av fasader. Samtidig må det være mulig med ombygging innvendig og eventuelt dispensasjon fra krav om universell utforming. løfte fram Langgata sine unike kvaliteter. Det vil si å få den opprusta med nytt gatedekke, belysning, planter og blomsterbed ha flere tur- og sykkelstier, som er gode folkehelsetilbud sikre nok treningsarealer til at barn og unge kan holde seg fysisk aktive at kommunen skal gi Sandnes idrettsråd økonomisk støtte til en heltidsstilling bygge svømmehaller sentralt i flere bydeler jobbe for flere plasser i Kulturskolen at folk som driver med amatørkultur skal ha tilgang til gode øvingslokaler videreutvikle Sandnes bibliotek som arena for offentlig samtale og debatt at kommunen skal sikre Sandnes kunst- og kulturhus økonomi til god drift ta vare på ungdomskafeen L54 med kulturaktiviteter bidra til støtte for å ta vare på verneverdige bygninger, og opprette en egen vernepris ta vare på trær og historiske hageanlegg 6

7 Ansvarlig økonomisk politikk Venstre vil føre en langsiktig politikk for kommunens økonomi. Dette krever god budsjettstyring og høy kommunal egenfinansiering av investeringer. Bo- og arbeidsmarkedet på Jæren omfatter mange kommuner, og stadig flere oppgaver må løses interkommunalt unntatt folkevalgt styring. Aktuelle utfordringer er både arealutnytting, jordvern, tjenesteutvikling, infrastruktur og samferdsel. Samtidig kan større kommuner gi lengre avstand mellom kommunale representanter og folk flest, og kan også øke utgiftene til administrasjon og styring. at eventuelle kommunesammenslåinger skal realitetsvurderes når kommunenes framtidige oppgaver er klarlagt føre en langsiktig kommunaløkonomisk politikk si ja til eiendomsskatt, for å sikre innbyggerne de tjenestene de har krav på redusere kommunalt eierskap som ikke har en klar samfunnsmessig begrunnelse at ekspropriasjon bare skal bli brukt til særs viktige samfunnsformål at Sandnes tar et regionalt ansvar for å bygge nok boliger til å dekke behovet i regionen at forenkling og brukervennlighet alltid må ligge til grunn for utforminga av kommunale regler, forskrifter og skjema at kommunen vurderer å innløse boliger som etter vedtatte planer må rives, for så å bruke disse til kommunale formål inntil utbygging starter 7

8 Samferdsel Det blir stadig flere mennesker på Nord- Jæren. Derfor trenger vi et framtidsretta transportsystem som kan dekke både boliger, bedrifter og framtidige utbyggingsområder. Dette handler om samspill mellom sykkel, bil, høyverdige kollektivtilbud og trygge gangveier. Dette er særlig aktuelt for Sørbø- Hove og Åsedalen, som får stor utbygging. få på plass ei kryssing av Gandsfjorden, med tilførselsveger i kulvert eller tunnel at E39 blir utvidet til fire felt forbi Ålgård at gjenåpning av Ålgårdbanen må bli vurdert som en del av det overordna kollektivnettet i regionen redusere gjennomgangstrafikken i sentrum få på plass ny RV 505 fra Godsterminalen til Foss- Eikeland, med tverrsamband videre til E39 vurdere alle arealer som ligger nært til kollektivtraséene, med tanke på boligbygging og arbeidsintensiv næring gjøre det billigere å reise kollektivt etablere flere parkeringsplasser ved viktige knutepunkt i kollektivtrafikken at jernbanen Sandnes- Stavanger skal bli et enda bedre kollektivtilbud, med flere avganger og togstopp tilpasset den lokale trafikken videreføre dobbeltsporet mot Ganddal og videre sørover, med en togstopp mellom Skeiane stasjon og Ganddal stasjon jobbe for sommerbåtrute mellom sentrum, Dale, Usken, Hommersåk, Litle Teistholmen, Høle og Oanes bygge ut flere ladestasjoner for elektriske kjøretøy at kommunen skal ta initiativ til utbygging av fyllestasjoner for hydrogenbiler, og dermed tilrettelegge for statlig subsidiering av slike miljøvennlige kjøretøy jobbe for utredning av monorail, metro, lokaltog og andre aktuelle skinnegående løsninger for framtidas kollektivtransport på Nord- Jæren 8

Utfordringer. Senterpartiet vil at kommunen skal gjøre sitt beste for at frivillig innsats på ulike områder finner sted.

Utfordringer. Senterpartiet vil at kommunen skal gjøre sitt beste for at frivillig innsats på ulike områder finner sted. Utfordringer Sandnessamfunnet har hatt en sterk vedvarende vekst gjennom generasjoner. Samtidig gir Stortinget kommunene stadig nye oppgaver som bare delvis blir finansiert av staten. Sterk vekst gir behov

Detaljer

Program 2015-2019. åpenhet og tillit. Stavanger Arbeiderparti

Program 2015-2019. åpenhet og tillit. Stavanger Arbeiderparti Program 2015-2019 åpenhet og tillit Stavanger Arbeiderparti 2 INNHOLD Side 5: En framtid for Stavanger Side 6: Åpenhet og demokrati Side 8: Skole og barnehage Side 10: Helse, omsorg og velferd Program

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Marnardal Venstres Program

Marnardal Venstres Program Marnardal Venstres Program for perioden 2015-2019 Folk Først i Marnardal Marnardal Venstre bygger sitt program på Venstres ti liberale prinsipper. Venstre er det sosialliberale partiet som setter folk

Detaljer

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti Kommunevalgprogram Tromsø Arbeiderparti 2015-2019 Et verdivalg for fremtidens Tromsø... 3 Oppvekst... 4 Skole og læring... 4 Grunnskole... 4 Nærskole og et trygt lokalsamfunn... 4 Skolefritidsordningen

Detaljer

Arbeidsprogram for Stavanger Sosialistisk Venstreparti 2015-2019. Fellesskap fungerer

Arbeidsprogram for Stavanger Sosialistisk Venstreparti 2015-2019. Fellesskap fungerer Arbeidsprogram for Stavanger Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Fellesskap fungerer Innholdsfortegnelse: s. 3 Innledning s. 4 Oppvekst og kunnskap s. 8 Helse og velferd s. 12 Arbeidsliv s. 14 Bolig s.

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAMMET 2011 VENSTRE

KOMMUNEVALGPROGRAMMET 2011 VENSTRE KOMMUNEVALGPROGRAMMET 2011 VENSTRE 1.1Tromsø En åpen by...3 1.2Liberalismen...3 1.3Viktige sosialliberale prinsipper...4 2 Tromsø den ressurssterke kompetansebyen...5 2.1Barnehager og SFO en trygg oppvekst...6

Detaljer

VALGPROGRAM 2015-2019 Bodø SV

VALGPROGRAM 2015-2019 Bodø SV VALGPROGRAM 2015-2019 Bodø SV Sosialistisk Venstreparti bodosv.no - sv.no Innhold VARMT SAMFUNN - KALDERE KLODE 4 JA TIL STYRKA LOKALDEMOKRATI OG REGIONALT SAMARBEID 7 GRØNN BYUTVIKLING 9 Tverlandet 11

Detaljer

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for :

Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Bystyreprogram. Sandefjord Venstre 2011-2015. Vedtatt 13. mai 2011. www.sandefjord.venstre.no

Bystyreprogram. Sandefjord Venstre 2011-2015. Vedtatt 13. mai 2011. www.sandefjord.venstre.no Bystyreprogram Sandefjord Venstre 2011-2015 Vedtatt 13. mai 2011 www.sandefjord.venstre.no Innhold: Den liberale byen... 2 Den moderne byen... 3 Byutvikling... 3 Kommunen... 4 Den kreative byen... 5 Næringsliv...

Detaljer

En grønn by med plass til alle

En grønn by med plass til alle En grønn by med plass til alle Andreutkast, Bergen Venstres program for 2015-2019 12. oktober 2014 Med forbehold om redaksjonelle endringer. 1 Innledning Venstre mener Bergen må ha større ambisjoner innen

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 1 Kjære velger! Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM Arbeiderpartiet.no foto: Khal Morganlowe Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM 2015-2019 Innhold: Barnehage Skole Idrett, Kultur og Frivillighet Helse og Livskvalitet Næring og verdiskaping Kommunen som arbeidsgiver

Detaljer

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter Program for Tønsberg SV 2011 2015 Ulike mennesker like muligheter 1 Innhold: TRYGGE SKOLER OG BARNEHAGER FOR LÆRING OG UTVIKLING... 3 EN TRYGG OG AKTIV OPPVEKST.... 3 KULTURBYEN TØNSBERG... 4 FLERE BOLIGER

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Program 2015-2019 Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Mål for perioden 2015-2019... 1 Kommunal økonomi og forvaltning... 2 Skole, oppvekst og utdanning... 2 Skole...

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 Gamle Oslo har over 50 000 innbyggere, og er en av de bydelene i Oslo som vokser raskest. Bydelen har vokst over 35 % de siste ti årene, og forventes å øke med

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015

PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015 Sarpsborg en fremtidsrettet kommune. Sarpsborg kommune har et rikt mangfold på mennesker, ressurser og

Detaljer

prog o ram 2011-2015

prog o ram 2011-2015 program 2011-2015 Venstre gjør en forskjell i Oppegård! På disse områdene vil du merke at valg av Venstre gjør en forskjell: Naturen Tettsteder Skole Folk Frivilligheten Næringsliv Kultur Idrett Kommunen

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Det grønne skiftet skjer lokalt.

Det grønne skiftet skjer lokalt. Det grønne skiftet skjer lokalt. Kristiansund Venstres Kommunevalgprogram 2015-2019 2 De beste løsningene Vi ser mange nye muligheter for Kristiansund og Nordmøre. Vi har et godt oppvekstmiljø, et bredt

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer