Dette dokumentet er et vedlegg til innspill fra Universitets og høgskolerådet INNLEDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette dokumentet er et vedlegg til innspill fra Universitets og høgskolerådet INNLEDNING"

Transkript

1 Innspill fra Dekanmøtet i medisin, Nasjonalt fagråd for helsevitenskap, Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske fag, Nasjonalt profesjonsråd for farmasiutdanning, Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning samt Nasjonalt råd for helseog sosialfag til stortingsmelding om forskning. Dette dokumentet er et vedlegg til innspill fra Universitets og høgskolerådet INNLEDNING Forskningen knyttet til de helse og sosialfaglige utdanningsmiljøene har som hovedformål å styrke kunnskapsgrunnlaget for yrkesutøvelsen gjennom at yrkesutdanningene er basert på det fremste av kunnskap innenfor det aktuelle fagområdet. Det er derfor viktig å sikre at Norge og norske forskere bidrar til å adressere problemstillinger knyttet til fagfeltenes vitenskapelig utvikling. Forskerne bør også være premissleverandører til forskningen og ikke begrense seg til å løse samfunnets kortsiktige forskningsbehov. Norge befinner seg i en gunstig økonomisk situasjon sammenliknet med mange andre land. Dette gir gode muligheter til å øke kvaliteten på norsk helse og sosialfaglig forskning ved å rekruttere fra en økende studentmasse og ved i større grad å tiltrekke seg gode forskere fra andre land. Det er viktig at høgskoler og universiteter tilrettelegger praktisk og økonomisk for utenlandske forskere. I følgende innspill tar vi først for oss noen fagspesifikke utfordringer hvor vi mener innsatsen bør konsolideres, gjerne med samarbeid mellom flere forskningsmiljøer (nasjonalt og internasjonalt). Deretter tar vi for oss noen mer generelle aspekter som også vil gjelde for andre forskningsfelt i Universitets og høgskole (UH) sektoren. FAGSPESIFIKKE UTFORDRINGER Norsk forskning styres av både nasjonale og internasjonale kunnskapsbehov. En stor del av forskningen innen helse og sosialfagene er samfunnsinitiert ved at den skal løse spesifikke problemer. I tillegg til samfunnsinitiert forskning er det viktig med midler og rom for forskerinitiert forskning. Forskerinitiert forskning (som også omfatter det som kalles for «grunnforskning») har ofte som formål å utvikle kunnskap uten at det er et spesifikt samfunnsproblem som skal løses. Hvilken kunnskap som skal anvendes, og hvordan den skal anvendes for å løse utfordringer, må ha et robust grunnlag i slik forskning, og det er ønskelig at Stortingsmeldingen preges av behovet for basal kunnskap. Den demografiske og sosioøkonomiske utviklingen i samfunnet krever at Norge bør satse på flere områder som i dag er underprioriterte. De velferdsutfordringene som samfunnet møter, f.eks. en aldrende befolkning, krever nytenking og innovasjon. Et helsevesen tilpasset et multikulturelt samfunn krever ny kunnskap om variasjoner i sykdomsrisiko, respons på behandling og kunnskap om 1

2 hvordan velferdstjenester skal utvikles for å svare på de aktuelle behovene. Andre områder hvor det allerede er etablert satsing vil i årene fremover primært ha behov for konsolidering. I universitet og høgskoler tilbys i dag 20 ulike utdanninger innen helse og sosialfag. Med de endringene som nå gjennomføres i helse og sosialtjenestene, samt forventede utviklingstrekk for helse og sosialfaglig utdanning som skissert i Meld. St. 13 ( ) er det behov for en nasjonal satsing når det gjelder forskning på utdanning og profesjonsutøvelse. Følgende områder betraktes som særlig viktig de kommende årene: Barn og ungdomsforskning: Det er behov for å øke kunnskap om faktorer som tilrettelegger for en positiv utvikling og velfungering både i ungdomstid og voksenliv, og som igjen vil forebygge utvikling av livsstilssykdommer og belastningslidelser som f.eks. muskelskjelettlidelser, psykiske lidelser, oral helse mfl. Aldersforskning: Det er behov for større kunnskap om helse og sosialmessige utfordringer ved en aldrende befolkning. Videre det er behov for mer grunnleggende kunnskap om aldringsprosessene og konsekvenser både for helse og livskvalitet, og hvordan de uheldige konsekvenser av aldring kan begrenses både på individnivå og på samfunnsnivå. Her er det behov for tverrfaglig forskning innen alle helse og sosialfaglige områder. Kulturelle og sosiale faktorer i helse og sykdom: Globalisering og migrasjon representerer utfordringer for både befolkningens helsetilstand og helsetjenester. Det norske helsevesen forholder seg hovedsakelige til norske standarder, mens sykdomsbildet kan variere med etnisitet og kulturell bakgrunn. Det er behov for mer kunnskap som kan bidra til at helse og sosiale tjenester kan tilpasses mangfoldet. Rusforskning: Rusmisbruk er fremdeles en stor belastning for både samfunnet og individer til tross for økt kunnskap om de biologiske, sosiale og psykologiske faktorer som ligger bak. Her er det behov for innovative tilnærminger både i forebygging og behandling. I tillegg er det behov for komparativ forskning om hvilken rolle sosial og velferdspolitikken har for rusproblematikken. Helsetjenesteforskning: Samhandlingsreformen skal bidra til integrerte helse og omsorgstjenester. Dette innebærer samarbeid mellom ulike helse og omsorgsprofesjoner. Det vil være behov for å evaluere konsekvensene av en så stor reform på et tidlig stadium og styrking av tverrfaglig og flerfaglig samhandlingskompetanse. Evaluering av lavterskeltilbud i psykiske helsetjenester. Det bør evalueres om et lavterskeltilbud av psykiske helsetjenester på skolens arena kan forebygge psykiske lidelser i sein ungdoms og voksenalder (særlig for angst og depresjon som viser de første symptomene allerede ved 11 årsalder). Om denne type lidelser kan behandles tidlig, vil det trolig være mulig å forebygge både en stor andel av frafallet i videregående skole og sykefravær og uføretrygding i arbeidslivet, da det er dokumentert sammenheng mellom angst/depresjon og disse utfallsmålene. 2

3 Etikkforskning i lys av ny teknologi: Helseforskning vil i økende grad preges av den teknologiske utviklingen, både innenfor medisinsk teknologi og bioteknologi. Dette vil kunne ha konsekvenser både for behandlingstilbud (f eks høykostnad og livsforlengende behandling, prioritering) og pasientinformasjon (f eks sykdomsrisiko uten behandlingsmuligheter). Innen bioteknologi har det i mange år blitt avsatt en viss prosent av midlene til forskning innen etikk. Det bør sikres at også andre områder som involverer ny teknologi bør ha en viss avsetning til etikkforskning. Forskning om helse og velferd i nordområdet: Med den raske utviklingen i nordområdet (samt utvikling av oljeindustrien i nord) er det flere helse og sosiale utfordringer, f.eks. migrasjon av arbeidsstyrken, helse og sikkerhet i særlig krevende arbeidsmiljøer. Her er det behov for mer kunnskap. Eksperimentell forsking innen sosialvitenskapene: Det er krav til at praksisen innen sosial og helsetjenester skal være kunnskapsbasert for å øke effektiviteten og gi et godt tilbud til befolkningen. Samtidig er det lite kunnskap om hva som virker og hvordan det virker. For å øke kunnskap er det viktig å bruke robuste forskningsmetoder i utvikling og evalueringer av sosial og helsetjenester. Intervensjons og behandlingsforskning: Både innenfor medisinske og psykologiske behandling har det vært stadig utvikling de siste årene, hvor flere behandlingsstrategier og metoder har vært utviklet. Til en stor grad har nye intervensjonsmetoder vært forankret i utenlandske forskning. Det er viktig at nye intervensjoner utprøves også på norske pasientgrupper under kontrollerte betingelser. Traumaforskning: Negative påvirkninger av trauma er ikke entydig. Det er behov for mer kunnskap om hva som kjennetegner individene som har størst sårbarhet for trauma relaterte lidelser, og hvordan tidlig og oppfølgende intervensjoner etter trauma kan forhindre slike lidelser. Nye legemidler /formulering av biologiske legemidler: For at grunnforskning innen for eksempel bioteknologi og mikrobiologi skal kunne bidra til utvikling av nye legemidler, er man avhengig av formulering / drug delivery. Nasjonal satsing vil være en forutsetning for å få til kommersialisering av de gode forskningsbaserte ideene og resultatene fra forskningsmiljøene Betydningen av genetikk og miljø for helse. Flere sykdommer med uklar årsakssammenheng øker i forekomst, og der både (epi)genetiske, miljø og livsstilsfaktorer kan spille en rolle. For noen sykdommer er økning og forekomst spesielt høy i Norge. Dette gjelder f eks noen kreftformer, metabolske sykdommer, nevrodegenerative sykdommer, reproduksjonsforstyrrelser og osteoporose. Studier av sykdomsmekanismer vil være viktig for å stoppe økningen i disse sykdommene. I tillegg kan etniske forskjeller reflekteres både i sykdomsrisiko og behandlingsrespons, og det er behov for kunnskap om genetiske variasjoner i befolkningen for å gi et godt helsetilbud til alle. Prehospital behandling og håndtering av pasienter ved mottak i sykehus. I Norge har pasienter til dels lang transporttid og håndteres i et kaldt klima. Optimalisering av behandling i denne fase kan ha avgjørende betydning for behandlingsresultatet og her er det et behov for større evidensbasert kunnskap. Forskning på utdanning og profesjonsutøvelse. Fokus på forskningsbasert utdanning og profesjonsutøvelse innen helse og sosialfag er ikke tilstrekkelig ivaretatt. Det er behov for å 3

4 øke kunnskapsgrunnlaget om hvordan vi utdanner personell samt på selve profesjonsutøvelsen. Kunnskapen som produseres vil kunne bidra til bedre og utdanning, bedre profesjonsutøvelse og derigjennom kvalitetsheving av tjenestene. Nevrobiologisk forskning og epidemiologisk forskning. Disse områdene er viktige forutsetninger for å drive behandlingsforskning. En videreføring av satsingen på disse områdene anbefales derfor. GENERELLE UTFORDRINGER I HELSE OG SOSIALFAGLIG FORSKNING I UH SEKTOREN Organisatoriske utfordringer Rekruttering til forskning og karrieremuligheter Til tross for en gunstig økonomisk situasjon i Norge, kan det være en utfordring både å rekruttere nye forskere og tilby karriereveier for mer etablerte forskere. Spesielt er overgangen fra postdoktor til fast stilling en utfordring. Det er dokumentert behov for forskningskompetanse og rekruttering til stipendiatstillinger innenfor medisin og helsefagene 1, samt sosialfagene. For å rekruttere i konkurranse med næringslivet og andre aktører, er det nødvendig å tilby tilfredsstillende lønn og arbeidsbetingelser, samt å synliggjøre karrieremuligheter. Karrieremulighetene etter avlagt doktorgrad er ikke lengre begrenset til akademia. Forskningskompetanse er også etterspurt i næringslivet og den offentlige sektor, og det er viktig at universitetene og høgskolene bidrar til å skape arbeidsarenaer for ph.d. kandidater, i samarbeid med eksterne aktører. Dette kan fremmes ved incentivordninger for samarbeid, økonomisk og ved samarbeid med næringsliv og andre eksterne aktører om ph.d. programmer. Driftsmidler til doktorgradsprosjekter er ofte begrenset og deles ut «flatt», mens det tas lite eller ingen hensyn til de reelle kostnadene. Det bør være en differensiering ved at ekstra driftsmidler tilføres høykostnadsprosjekter. Stipendiater bør i større grad rekrutteres inn i prosjekter som allerede er en del av veileders og forskningsgruppens pågående aktivitet, slik som det ofte er innen de mer naturvitenskapelige områdene. Dette vil kunne bedre gjennomstrømningen og støtte opp om institusjonenes strategi. En utfordring for UH sektoren er å beholde gode postdoktorer utover postdoktorperioden, fordi det ofte ikke er ledig faste stillinger. Muligheten for flere postdoktor perioder ved samme institusjon er for tiden begrenset utfra 4 årsregelen. Tenure track modellen har vært diskutert i fagmiljøene, men har hittil ikke fått stor oppslutning. En mulighet er å fortsette å tillate to postdoktor perioder ved ulike miljøer, eventuelt i utlandet, og i tillegg en periode som uavhengig forsker hvor en selv søker midler om et eget prosjekt, men knyttet opp mot et miljø. Parallelt med det, bør det satses mer midler til unge forskningsgruppeledere. 1 Omtalt i rapporten «Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger i Norge frem mot 2020» (KD, UHR, januar 2012) 4

5 For å øke kompetansen og styrke rekrutteringen til forskningsledelse foreslås det å satse på program i forskningsledelse for ynge forskere. Flere institusjoner har en aldrende arbeidsstab der opptil % av personalet går av med pensjon innen 10 år. Det er viktig at Universitets og høgskolesektoren klarer å bruke denne overgangen på en strategisk måte i tråd med samfunnets framtidige behov for forskning og utdanning. Den tidligere ordningen med seniorstipend hvor institusjonen eller Norges forskningsråd betalte de siste 3 år av karrieren for å frigjøre midler til å ansette yngre i faste stillinger, bør gjeninnføres men med eksternt finansiert for ikke å belaste institusjonenes økonomi. Vellykket rekruttering til faste vitenskapelige stillinger blir også avhengig av forskningsandel av stillingen. Det er en utfordring særlig for høgskolene og de nye universitetene, hvor den KD finansierte forskningsandelen er 25 %, mens de vurderes etter de samme kriterier som de «etablerte universitetene», som har opp mot 50 % forskningsandel. Selv om de nye forskningsinstitusjonene i større grad tildeler forskningstiden basert på resultater, er det en utfordring å øke forskningsaktiviteten og dermed øke ekstern finansiering, som er en forutsetning for å øke tiden til forskning. Det anbefales at man etablerer programmer for å styrke strategisk forskning ved disse institusjonene og at man stiller høye krav til kvalitet. Ambisjonen på sikt bør være å ha felleskrav til fast tilsetning over hele UH sektoren, d.v.s. ph.d. kompetanse, og tilsvarende lik forskningstid. Dette vil bidra til forskningsbasert undervisning og et løft av forskningskvaliteten i Norge. Videre vil en slik ordning fremme mer utveksling av kompetanse mellom institusjonene. Kvinneandelen blant stipendiater er høy innenfor helse og sosialfagene, men det er fortsatt få kvinner i toppstillinger. Karriereløpet må tilpasses kvinners og småbarnsforeldres behov. For å opprettholde kontinuiteten i forskningen både for kvinnene selv og forskningsgruppene, kan det vurderes teknisk og administrativ støtte til gruppen i permisjonstiden, en undervisningsfri periode etter fødselspermisjon, eller fleksibel bruk av tidskonto ordningen for småbarnsforeldre. Det bør vurderes om det vil være formålstjenlig for kvinnelige stipendiater å få et ekstra halvt års forlengelse av stipendiatperioden etter en barnefødsel. Det kan være ønskelig med økt grad av internasjonal rekruttering, særlig på postdoktornivået og til faste vitenskapelige stillinger. Det bør være krav om at disse stillingene som hovedregel utlyses internasjonalt. Dobbeltkompetanseløp er i dag en realitet innen medisin, psykologi og odontologi. Erfaringene med denne ordningen er positive, og det foreslås en videre satsning på dette. Økonomiske og tidsmessige aspekter Helse og sosialfaglig forskning er heterogen når det gjelder finansieringsbehov og ressursbruk. Tung laboratorieforskning krever store tidsmessige og økonomiske ressurser. Klinisk og laboratoriebasert forskning krever ofte mer tid enn det som er allokert av enten institusjonen eller Norges forskningsråd. Også andre typer av forskning (f.eks. bruk av registerdata, randomiserte studier) kan være svært ressurskrevende. Ved tildelingen av driftsmidler til stipendiater, postdoktorer og høyere nivåer må prosjektenes reelle behov til driftskostnader legges til grunn. Det samme gjelder for tidsrammen til prosjektet. 5

6 Det er viktig at ordninger innen institusjonene er fleksible og muliggjør best mulig bruk av personale så vel internt som mellom enheter i forhold til å bruke vikarer. Nåværende nasjonale restriksjoner mot overtidsbetaling gjør det vanskelig til å skaffe kompetente vikarer i forbindelse med forskningstermin disse vikariatene har vært viktig praksis med tanke på rekruttering. De samme restriksjonene kan være skadelig for forskningsaktivitet ved andre typer av fravær (svangerskapspermisjon, sykefravær). Konsekvensene av disse restriksjonene bør granskes, og om nødvendig, bør regelverket endres til en mer konstruktiv og fleksibel ordning. Strukturelle aspekter Opprettelsen av forskningsgrupper har vært en vellykket satsing hvis publiseringsaktivitet og gjennomføring av doktorgradsprosjekter er brukt som mål. Som poengtert i NFRs 2011 evaluering av fagene, er det ikke nødvendig at en forskningsgruppe befinner seg innenfor et institutt, fakultet eller institusjon som en fast organisatorisk enhet, men kan omfatte lokale, nasjonale og internasjonale grupperinger. Slike konstellasjoner kan føre til en kvalitetsforbedring og bør også kunne konkurrere om forskningsmidler på lik linje med forskere og forskergruppe som er fysisk lokalisert ved en institusjon. Forskerskoler har hovedansvar for opplæringsdelen av forskerutdanning. Flere forskerskole er i dag organisert som nasjonale og internasjonale nettverk. Det bør satses mer for at flere går inn for en slik modell, ut over institusjons og regionale grenser. Finansiering og SAK flere aktører og finansieringskilder Forskning innen helse og sosialfag er primært finansiert av Norges forskningsråd (både programmer og FRIPRO), de regionale helseforetakene, departementene og direktoratene, og i mindre grad av UH institusjonene. FRIPROs bevilgningsprosent er alt for lav (<5 %) og i internasjonal sammenheng uforståelig. Flere har påpekt en ubalanse i Forskningsrådsystemet mellom programfestet forskning og «frie» prosjekter. Selv om årets «fellesløftet» har vært av stor betydning, har Norges forskningsråd gitt signaler om at budsjettnivået for FRIPRO de kommende årene vil gå tilbake til «det normale». Bevilgningsprosenten både i EUs rammeprogram, ERC programmene og ved National Institutes of Health i USA er betydelig høyere. Det bør vurderes om en viss prosent (f. eks. 15 %) av støtteverdige prosjekter bør innvilges. Gjennomgående trengs det større grad av forutsigbarhet i forskningsfinansiering for å bygge gode og sterke forskningsmiljøer. Etablering og opprettholdelse av god forskningsinfrastruktur for klinisk, lab og surveybasert forskning er derfor nødvendig. Det er også viktig at forskere sikres et minimum av driftsmidler fra institusjoner, så lenge de er ansatt for å forske. Søknader til store forskningsmidler er vanligvis en en trinnsprosess som ikke tillater forbedringer. Det bør vurderes om en to trinns prosess vil være mer formålstjenlig og 6

7 ressursbesparende på sikt for noen av forskningsprogrammene. Samtidig vil en slik prosess forutsette større grad av permanens i vurderingsstrukturen og bruken av fagfeller. Det bør settes av midler til mindre prosjekter. Dagens ordning favoriserer store prosjekter, samtidig som det kan siktes til mindre prosjekter som har viste seg å være ganske fruktbare. Små midler er også vesentlig for å drive pilotprosjekter i forkant av søknadsforberedelse til store prosjekter. Nærings PhD modellen kan tenkes utvidet til «Partnerskaps PhD», med samarbeid mellom UHR institusjoner og andre offentlige etater (f. eks. NAV, kompetansesentre mfl.). 2 Drifting av biobanker og helseregistre bør være en nasjonal oppgave, ikke institusjonens. Data fra helseregistre og biobanker bør være lett tilgjengelige til aktuelle forskningsmiljøer. Det bør vurderes om gaveforsterkningsordning bør gjenopprettes. Ordningen har tidligere gitt et verdifullt løft til forskningsfinansiering. Infrastruktur for helse og sosialfaglig forskning En forutsetning for å tiltrekke store midler (enten nasjonalt eller internasjonalt) er at forskere har adgang til en velfungerende infrastruktur som omfatter ikke bare en fysisk struktur (utstyr og fasiliteter), men også en fungerende teknisk administrativ struktur med kompetanse og kontinuitet i teknisk støttepersonale som bidrar i klinisk, lab og surveybasert forskning. Institusjonene selv bør påse at det finnes midlene til å holde laboratoriene gående selv på et lavt nivå («ticking over»), beholde sørvisavtaler på utstyr etc. Det bør bli økning i basisbevilgning til universitets og høgskolesektoren til etablering av god forskningsmessig infrastruktur, som igjen vil gjøre at en bedre kan konkurrere om eksterne forskningsmidler. Forskningsgrupper som skaffer stort dekningsbidrag bør belønnes. Her kan en kanskje se for seg at en god finansieringssirkel kan etableres. Gjennom dekningsbidrag får en ressurser til å bygge den tekniske og personellmessige støttestrukturen. Ved at denne infrastrukturen er på plass, kan de vitenskapelig ansatte bruke mindre tid på teknisk administrative funksjoner og oppgaver, og kan dermed få frigjort tid til å skrive nye søknader og øke publiseringsomfanget. Dermed kan en mer etablert permanens i hva de vitenskapelig ansatte bruker sin tid til gi et bedre og sikrere grunnlag for å skaffe ekstern finansiering som igjen legger økonomisk grunnlag for oppbygging og videreføring av nødvendig infrastruktur. Annen type belønning og bygging av sterke forskningsmiljø kan være at forskningsgruppene får tildelt en stipendiatstilling, II stilling og/eller blir bevilget øremerkede administrative resurser fra institusjonen. Forutsigbarhet og langsiktig forskning Langsiktig forskning er preget av uforutsigbarhet, ressurskrevende søknadsskriving og til dels tilfeldige prosesser og hendelser. Fem års tildelinger bør benyttes i større grad til 2 Omtalt i rapporten «Etterspørsel etter og tilbud av stipendiatstillinger i Norge frem mot 2020» (KD, UHR, januar 2012) 7

8 forskningsprosjekter hvor økonomisk stabilitet over en lengre periode er vesentlig for gjennomføring. Det bør vurderes om hele sektoren bør går over til en flerårs budsjettmodell for å øke forutsigbarhet, og ikke minst legge til rette for longitudinelle og prospektive studier, som er så viktig for helse og sosialfaglig forskning. Internasjonalisering Noen miljøer innenfor helse og sosialfagene er på topp internasjonalt nivå. Det bør satses på en investering i og økning av kvaliteten også av de «nest beste» miljøene. Internasjonalisering innebærer samarbeid med gode forskningsgrupper i andre land. Stadig nye krav til formelle samarbeidsavtaler i forbindelse med søknadsskriving kan virke hemmende, særlig i oppstartsfasen eller ved pilotprosjekter. Det er viktig å anerkjenne at mye fruktbart samarbeid er uformell, og det bør ikke hindres. Incentiver Det er blandede erfaringer når det gjelder dagens incentivsystem for vitenskapelig publisering og hvordan den er anvendt på institusjonsnivå. I den forbindelsen vises det til UHRs initiativ når det gjelder behovet for evaluering av ordningen. Det er viktig at et fremtidig incentivsystem er i tråd med overordnete forskningspolitiske føringer om samarbeid samt krav til høy kvalitet i norsk forskning og formidling (publisering). Fordelingsmodellen for incentivmidler som tildeles institusjoner ved doktorgrader kan virke urimelig i noen tilfeller og bør evalueres. Dette gjelder særlig fordeling med gradsgivende institusjoner (oftest universiteter) og institusjoner hvor selve doktorgrads arbeid utføres. 8

STRATEGIPLAN FOR FOU FOR NASJONALT RÅD FOR HELSE- OG SOSIALFAGUTDANNING (NRHS)

STRATEGIPLAN FOR FOU FOR NASJONALT RÅD FOR HELSE- OG SOSIALFAGUTDANNING (NRHS) STRATEGIPLAN FOR FOU FOR NASJONALT RÅD FOR HELSE- OG SOSIALFAGUTDANNING (NRHS) Arbeidsgruppens forslag, august 2009 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Strategiens mål... 4 Del 1. Situasjonsbeskrivelse...

Detaljer

PROGRAM FOR KLINISK PRAKSIS Store kliniske studier og særskilt kompetanseoppbygging. 1. Sammendrag Max en side. 2. Bakgrunn

PROGRAM FOR KLINISK PRAKSIS Store kliniske studier og særskilt kompetanseoppbygging. 1. Sammendrag Max en side. 2. Bakgrunn PROGRAM FOR KLINISK PRAKSIS Store kliniske studier og særskilt kompetanseoppbygging 1. Sammendrag Max en side 2. Bakgrunn 2.1 Faglig status og utfordringer Klinisk forskning kan defineres som studier av

Detaljer

7 Helsedepartementet. 7.1 Sektoranalyse og utfordringer

7 Helsedepartementet. 7.1 Sektoranalyse og utfordringer 7 Helsedepartementet 7.1 Sektoranalyse og utfordringer Medisinsk og helsefaglig forskning danner grunnlaget for kunnskapsutvikling og kvalitetssikring i en av samfunnets største, viktigste og mest ressurskrevende

Detaljer

UTKAST TIL PROGRAMPLAN PROGRAM FOR PSYKISK HELSE

UTKAST TIL PROGRAMPLAN PROGRAM FOR PSYKISK HELSE 24.06.05 UTKAST TIL PROGRAMPLAN PROGRAM FOR PSYKISK HELSE 1. Sammendrag MERKNAD: Fylles ut senere! 2. Bakgrunn 2.1 Faglig status og utfordringer 2.1.1 Begrunnelse for satsingen Psykiske lidelser utgjør

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

Utdannings- og forskningsprogrammet 2011-2013 1. Organiseringen

Utdannings- og forskningsprogrammet 2011-2013 1. Organiseringen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Utdannings- og forskningsprogrammet 2011-2013 1. Organiseringen 1.1. Offentlig og privat høyere utdanning. Staten har et særlig

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Stortinget 0026 Oslo Vår sak: TS-2013-AR-00223 Arkivnr.: 011 Deres ref: Dato:03.04.2013 MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL NTL vil kommentere Lange

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 2004-2007. Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 2004-2007. Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF August 2004 Forord I møte 25. august 2004 gjorde styret for Helse Midt-Norge RHF slikt

Detaljer

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL %XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUWMXQL Norges forskningsråd %XGVMHWWIRUVODJ5HYLGHUWMXQL 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

3.3 Utprøvende behandling gjennom kliniske studier

3.3 Utprøvende behandling gjennom kliniske studier kliniske tilstander. Denne type studier initieres og finansieres vanligvis av det offentlige. Målet med sammenlignende effektstudier er å styrke kunnskapen om hvilke behandlinger som virker best og gir

Detaljer

Program for Høyere Utdanning

Program for Høyere Utdanning 2014 Program for Høyere Utdanning PROGRAMKOMITEENS INNSTILLING TIL HSLM14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Innhold Innledning:...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Studentservice holder presentasjon etter pausen

MØTEINNKALLING. Studentservice holder presentasjon etter pausen MØTEINNKALLING onsdag 25.02.15 Tid Kl. 16.15 Sted D9 Sakliste Konstituering av møtet Ref-sak 05/15 Godkjenning av referat fra Studentrådet SVTs møte 11.02.15 * Ref-sak 06/15 Saker fra studenttillitsvalgte,

Detaljer

Program for Høyere Utdanning

Program for Høyere Utdanning 2014 Program for Høyere Utdanning VEDTATT PÅ HØYRES STUDENTERS LANDSMØTE 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Innhold Innledning:

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Krafttak for juridisk forskning

Krafttak for juridisk forskning Krafttak for juridisk forskning Forslag til gjennomføring Innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet, Norges forskningsråd og de juridiske fakulteter i Oslo, Tromsø og Bergen Avlevert

Detaljer

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Visjon: Norske UH-institusjoner skal bli langt mer attraktive for internasjonale og norske talenter Et inspirasjonsdokument utarbeidet av

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET

NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET NETTVERK FOR FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Institutt for samfunnsmedisin FORSKNING OM BRUK AV TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET

Detaljer

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 150609 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPSAVKLARING... 5 2.1 FORSKNINGS OG UTVIKLINGSARBEID (FOU)... 5 2.2 MEDISINSK OG HELSEFAGLIG FORSKNING...

Detaljer

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Forskerforbundets innovasjonspolitikk Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Skriftserien nr 5/2012 1. INNLEDNING Betydningen av innovasjon for å sikre fremtidig verdiskaping og utvikling av velferdssamfunnet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/14 Universitetet i Stavangers randsonestrategi og målsetting med eierskapet av IRIS AS ephortesak: 2007/5472 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø/Sonja Meyer Møtedag:

Detaljer

Helsevitenskap. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Juni 2013

Helsevitenskap. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Juni 2013 Helsevitenskap Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus Juni 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Helsevitenskap Ph.d-studium, 180 studiepoeng Dato for vedtak:

Detaljer

Omslagsillustrasjon: Stockmarket/Tom Stewart Omslagsdesign: Bergsnov, Mellbye & Rosenbaum. Trykk: GCS as Opplag: 250. Oslo, desember 2000

Omslagsillustrasjon: Stockmarket/Tom Stewart Omslagsdesign: Bergsnov, Mellbye & Rosenbaum. Trykk: GCS as Opplag: 250. Oslo, desember 2000 .XOWXURJVDPIXQQ 0HGLVLQRJKHOVH 6WDWXVRJIUDPWLGIRU QRUVNDOGHUVIRUVNQLQJ 6YHLQ2ODY'DDWODQG,QJHU+LOGH 1RUGKXV7RU,QJH5RP UHQRJ 2ODY6OHWYROG 1 6WDWXVRJIUDPWLGIRUQRUVNDOGHUVIRUVNQLQJ 6YHLQ2ODY'DDWODQG,QJHU+LOGH1RUGKXV7RU,QJH5RP

Detaljer

Innpasning av videreutdanning i mastergrad. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet

Innpasning av videreutdanning i mastergrad. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet Innpasning av videreutdanning i mastergrad Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet 14.12.2014 Innhold 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 5 3. ORGANISERING OG ARBEIDSFORM... 6

Detaljer