Hvordan kan vi forstå alvorlig utfordrende atferd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan kan vi forstå alvorlig utfordrende atferd"

Transkript

1 Hvordan kan vi forstå alvorlig utfordrende atferd John Petter Mykletun, sjefpsykolog Regionalt senter, Sykehuset Buskerud Stjørdal oktober 2009

2 år gammel kvinne. Spesialavdeling på sentralinstitusjon. Selvskadet blind. Økologiske skranker for individuell tilrettelegging, men individuell tilpasning så langt det var mulig. Egen personalgruppe. Direkte tiltak; redusere og forebygge risikosituasjoner (utløsere), fysisk stopping av forsøk på selvskading. God effekt. Perioder med lavfrekvente restproblemer forsøkt løst med motstandstrening. Ikke overbevisende resultat; droppet. somatisk ok; medikamentell behandling forsøkt? utviklingshistorie? diagnostikk 2

3 1987 Ungdom, snart 20. Distriktsinstitusjon. Selvskadet blind. Eget prosjekt (i forkant av ansvarsreformen) muliggjorde individuelt tilrettelagt tilbud og bolig; egen personalgruppe. Direkte tiltak: fjerne og forebygge kjente utløsere, berike miljøet, enkel avtalestyring knyttet til mestring og avvik, alvorlig samtale i etterkant av selvskading. Arbeid med relasjoner. Spesifikk innlæring av alternativer til selvskading både knyttet til naturlige situasjoner og i særtrening. Effekt god. somatisk ok medikamentell behandling forsøkt utviklingshistorie kartlagt, spesielt læringshistorie og kommunikasjons-forutsetninger? diagnostikk 3

4 4

5 SENTRALE PARAMETRE FOR VELLYKKET OPPGAVELØSNING: UTREDNING OG DIAGNOSTIKK TILPASSEDE OG HENSIKTSMESSIGE INTERVENSJONER KVALITET OG STABILITET I DET SAMLEDE TJENESTETILBUDET 5

6 Funn: diagnostiske kategorier/ulike kriterier (n=1023) Cooper, S-A, et al: British Journal of Psychiatry (2007) Diagnostisk kategori Klinisk vurdert DC-LD ICD-10 DSM-IV psykotisk lidelse 4,4 3,8 2,6 3,4 affektiv lidelse 6,6 5,7 4,8 3,6 angstlidelse 3,8 3,1 2,8 2,4 OCD 0,7 0,5 0,2 0,2 problematferd (lett og alvorlig) 22,5 19,1 0,1 0,1 Psykiske vansker, uansett type 40,9 35,2 16,6 15,7 59% hadde ingen klinisk vurdert diagnose, 29% hadde en, 9% hadde to, 2,4% hadde tre, 0,2% hadde fire diagnoser av denne typen 6

7

8

9 Tilfang av kompetanse og arbeidsmåter i relevante spesialisthelsetjenester Habilitering: Psykiatri: kan miste psykiatrisk problematikk på grunn av kan miste psykiatrisk problematikk på grunn av - manglende kompetanse om psykiske lidelser - manglende tilgang på kliniske observasjoner (ambulant arbeidsform vs. møtebasert veiledning) - manglende kompetanse om psykisk utviklingshemming og syndromspesifikke forhold (jfr. Asd) - manglende tilgang på kliniske observasjoner (manko faciliteter og tid) - diagnostisk overskygging 9

10 Tilfang forts. Konsekvenser: Psykiatrisk spesialisthelsetjenester får ikke utnyttet den kompetansen de faktisk har og som er fullt gangbar, evt med noe tilpasninger basert på individualisering og arbeidets retning (lokalt) Primærapparatet får heller ikke utnyttet sin kompetanse: fastlegen blir gjort hjelpeløs (henvist, ett døgn inne, ingen funn med mer.) Det samme blir omsorgssmiljøene. Konklusjon: Dobbel kompetanse Fleksible samarbeidsformer Nettverk mot primærapparatet 10

11 American Psychological Association Washington ISBN

12 Dopaminergic mechanisms in self-injurious bahavior and related disorders (Turner & Lewis, 2002, s. 178) SIB is likely not to be a homogenous bahvioral category but rather discrete behaviors thar are likely to be associated with differing etiologies and pathophysiological conditions. Identification of discrete neurobiological mechanisms associated with different forms of SIB (e.g. skin picking in Prader Willi syndrom; digit biting in Lesh-Nyhan syndrome) is an important research direction to pursue. Work directed at establishing behavioral phenotypes of spesific genetic etiologies will be helpfull in this regard. (s. 178) Because SIB and related repetitive behavior disorders are associated with multiple etiologies, pathophysiological features and behavioral correlates, it is unlikely that any single neurobiological mechanism or treatment will explain or be effective for all manifestations of these disorders. (s. 179) 12

13 T. Thompson & M. Caruso: i Self-injurious behavior gene brain behavior relationships (Schroeder, Oster-Granite, Thompson:2002, American Psychological Association) Clinicians no longer question whether they should use only behavioral treatments or only pharmacological treatments. Such strategies ignore the fundamental interactive nature of the variables regulating self-injury (s. 21) Eksempel: genetisk basis /// autisme spesifiserer dimensjoner som gir pos/negt effekter av sosiale stimuli (sensitivitet) for noen: gjennom effekt av serotonin-transport i hjernen som kan føre til SIB som fluktatferd fra en skremmende/truende sosial situasjon Medisinering; f eks SSRI gir hevet terskel for sensitiviteten til å Funksjonell kommunikasjonstrening: gir ferdigheter mestre (ved å forlate, terminere, osv.) truende sosiale 13

14 TO DIMENSJONER Livsløpslinje 0 år 5 år 10 år 15 år 20 år osv. UTVIKLINGSHISTORIE FAMILIE OG NETTVERK LÆRING OG MESTRING SJUKDOMMER VIKTIGE HENDELSER OVERGANGER, BELASTNINGER, TAP GRUNNLEGGENDE DIAGNOSTIKK symptomutvikling funksjonsmåte & funksjonsfall osv. forsøk problemløsning Komorbiditet & interaksjoner 14

15 Et kort blikk på historikken Problemer med å regulere følelser fra ung alder. Flytter på institusjon allerede som lite barn. Ei god jente; men engstelig og raskt sint. Fysiske angrep på barn, noe selvskading. Kutting og stikking fra 20års alder. En rolig periode der selvskading reduseres, trenger lite bistand og tilsyn. Mangler informasjon fra deler av 90-tallet. Uro og selvskading øker igjen. Periode med mye krav og lite fleksible rutiner. Hodedunk fra 38års alder.

16 Observasjoner under innleggelsen. Registreringer: Registreringer av variasjon i stemningsleie Søvn Selvskading Dunker pannen kraftig, særlig mot kanter. Gjennomført selvskading gir stort åpent sår i pannen. I hvilken sammenheng skjer dette? Låst / passiv? Vil holde noen i hånda, sitter / ligger og er ikke villig til å flytte seg. Angrep Klorer, biter.

17 Variasjoner i stemningsleie

18 Observasjoner Søvn

19 Observasjoner Funksjonell analyse (atferder) Emosjonelle Responser Villet Selvskade Låsing / Unngåelse

20 Opplevelsesmessig unngåelse / Unngåelse av opplevelse Steven Hayes, 1996: Opplevelsesmessig unngåelse inkluderer enhver atferd som har som funksjon å unngå eller unnslippe fra uønskede indre opplevelser eller eksterne betingelser som vekker de Private hendelser kan være for eksempel tanker, følelser eller kroppslige opplevelser. Opplevelsesmessig unngåelse har den paradoksale effekt at det ofte fører til økt oppmerksomhet på det man forsøker å unngå.

21

22 Utfordringen er å finne bedre metoder for å diagnostisere og identifisere underliggende mekanismer på individnivå Å finne ut av intrikat utformede samspill mellom nevrokjemiske prosesser og omgivelsesbetingelser og mekanismer vil være sentralt i forskningen på dette området i årene framover (ibid) for kliniske formål: n=1 22

23 Regulering av emosjoner Intensitet Tid

24 Svikt i regulering av emosjoner! Høy følsomhet " umiddelbar reaksjon " lav terskel! Høy intensitet " ekstreme variasjoner " vanskeliggjør kognitiv bearbeiding/problemløsning! Langsom tilbakevending til baseline " langvarige reaksjoner " personen oppholder seg ikke lenge på baseline av gangen " økt følsomhet for seinere stimulering 24

25 Solving the puzzle of deliberate self-harm; The eksperiential avoidance model (Alexander L Chapman, Kim L Gratz, Milton Z Brown, Behaviour Research and Therapy 44 (2006) s ) DSH: Deliberate villet Self egen Harm skade EAM Exsperiential erfaringsbasert Avoidance unngåelses Model model 25

26 Opplevelsesmessig unngåelsesmodell for villet selvskade Chapman, A.L. m.fl STOR EMOSJONELL INTENSITET VANSKER MED Å REGULERE FØLELSER NÅR OPPHISSET STIMULUS EMOSJONELL RESPONS Sinne UNNGÅELSE VILLET SELVSKADE Stimulus som utløser en emosjonell respons Skam Tristhet Frustrasjon SVAKE FERDIGHETER I Å REGULERE FØLELSER Over tid blir villet selvskade en mer automatisert betinget respons på følelsesmessig opphisselse LAV TOLERANSE FOR STRESS Negativ forsterkning, habituering til negative konsekvenser og regelstyrt atferd forsterker den onde sirkelen. MIDLERTIDIG LETTELSE Villet selvskade er negativt forsterket av reduksjon eller unnslippelse fra uønsket emosjonell opphisselse.

27 Den onde sirkel: erfaringsbasert unngåelse og villet egenskade (I)! Villet egenskade er en atferd som er negativt forsterket gjennom reduksjon av ubehagelige indre erfaringer; spesielt følelsesmessige responser.! Personer som utfører villet egenskade har et sterkt reportoar av erfaringsbasert unngåelse, eller tendenser til det.! Bakgrunnen for dette kan være mer intense følelsesmessige responser, dårlig toleranse for ubehagelige følelser, svakt reportoar for å håndtere sterke følelser, eller vansker med å ta i bruk mestringsstrategier for å håndtere følelsene. 27

28 Den onde sirkel: erfaringsbasert unngåelse og villet egenskade (II)! den paradoksale effekten av erfaringsbasert unngåelse (unngåelsen fører til økt forekomst og høyere intensitet av de ubehagelige følelsene)! mangelfull utslukking av de ubehagelige følelsene (jfr eksponering. ekstinksjon)! Uhensiktsmessig regelstyring ( hvis jeg kutter, føler jeg meg bedre. økt fokus og blokkering av alternativer)! Repetisjoner hemmer forhold som normalt ville hemme atferden (jfr redusert smerte ved kutting) 28

29 Nye diagnoser Funn forenlige med: F 72.1 Alvorlig psykisk utviklingshemming, betydelige atferdsproblemer F 60.3 Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse F 43.1 Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) F 31.6 Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode blandet

30 Sos 6-A Sos 4-A Pas 4-A PHVL 30

31 Kasusillustrasjon pas 4A ung mann i 20-årene; Asbergers syndrom, spesiell kognitiv profil har mislyktes i alle former for bolig/bistands/arbeidstiltak mye ritualisert og tvangspreget atferd, svær angst når dette utvikler seg fritt; gjentatte innleggelser også over lengre tid i døgnavdeling medfører økende grad av issololasjon fra familie, nettverk, bistandsytere, døgnrytmeforstyrrelser, utagering ved kollisjoner, utvikling av paranoiditet, forgiftningsideer. Etter hvert vurdert som psykosefenomener hos person med AS. Vanskelig håndterbar. Overflyttes til sikkerhetspost Vedtak om tvangsmedisinering i tillegg til andre behandlingstiltak v SP. 31

32

33 Kasusillustrasjon forts Blir etter noe måneder bedre av medisiner og behandlingstiltak; skal tilbakeflytte til kommunen, planlagt skreddersøm i tiltaket, god kompetanseoverføring/tett samarbeid med sp. Trenger fortsatt medisiner (som han fortsatt av og til ikke vil ta) hvorfor han får et tvangsvedtak på medisinering uten døgnopphold I tillegg til annet godt fag som er ivaretatt har han imidlertid også behov for noen tiltak (som han av og til protesterer verbalt på). Uten disse tiltakene har han tidligere og flere ganger utviklet mer angst, ritualer, etter hvert omfattende tvangshandlinger og tvangstanker osv..og mer psykoseliknende symptomer. 33

34 Kasusillustrasjon, forts Etter rådslagning fatter Kommunelegen vedtak etter Pas. Kap 4A når det gjelder disse forholdene: atferdsavtaler/tilsyn/rådgivning/dagsplan/ukeplan/ regelstyring på følgende områder (som han av og til protesterer verbalt på) 1. inntak av drikke og mat 2. personlig hygiene (dusj 2.hver dag), hygiene på soverom 3. døgnrytme (tilgang soverom 2 timer daglig + på natta) 4. ute-, kontakt med andre 5. røyking, kun utendørs (fyr og tilsyn av pers.) 34

35 helsetilsynets første vurdering Tvangsvedtak. oppheves under henvisning til at pasientrettighetsloven kapittel 4A ikke kommer til anvendelse i foreliggende sak. Begrunnelsen for Helsetilsynets vedtak er at den konkrete sak omhandler håndtering av forhold som skyldes psykisk helse problematikk. Det vises til at pasientrettighetsloven kapittel 4A da ikke kommer til anvendelse, jfr 4A-2 annet ledd. Det vises også til at tiltakene som er tenkt iverksatt neppe kan anses som helsehjelp i helselovgivningens forstand, slik at pasientrettighetsloven kapittel 4A av den grunn heller ikke kan anvendes 35

36 noen dialektiske muligheter krav til forebygging krav til samarbeid medvirkning og informasjon alternative tiltak (Sos. 6A) andre løsninger (Sos. 4A) tillitsskapende tiltak skal være forsøkt (Pas. 4A) krav til diagnose psykisk utviklingshemming Andre krav til utredning (Rådet) 1. utviklingshemning (nyansert) 2. Utfordrende atferdsårsakssammenhenger 3. tjenestetilbudets kvantitet og kvalitet 4. endringspotensiale og muligheter i tjenesteytingen 36

37 Drammen Ortopediske Institutt AS

38 38

39 I UTØVELSEN AV SOSIALE TJENESTER OG NOEN HELSETJENESTER: KAP. 4A: RETTSSIKKERHET VED BRUK AV TVANG OG MAKT OVERFOR ENKELTE PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING. DPS - Spesialenheten KRAV TIL FOREBYGGING KRAV TIL SAMARBEID RETT TIL MEDVIRKNING OG INFORMASJON VIRKEOMRÅDE FOR KAP. 4A : BRUK AV TVANG OG MAKT OG INNGRIPENDE VARSLINGSSYSTEMER MED TEKNISKE INNRETNINGER ALMINNELIGE OPPFORDRINGER LEDELSE VED HÅNDEN ANDRE FYSISKE PÅVIRKNINGER AV LIKNENDE ART. ANDRE LØSNINGER SKAL VÆRE PRØVD VILKÅR: FAGLIG FORSVARLIGHET + ETISK FORSVARLIGHET SÆRLIGE GRENSER FOR BRUK AV ENKELTE TILTAK GRAD AV PÅVIRKNING TVANG/MAKT: 1) TILTAK SOM TJENESTEMOTTAKER MOTSETTER SEG ELLER Psykiatrisk 2) avdeling TILTAK SOM - Regionalt ER SÅ INNGRIPENDE senter for AT DE UANSETT MOTSTAND MÅ REGNES SOM BRUK AV TVANG/MAKT utviklingshemmede 39

40 tillitskapende tiltak: mål: overkomme pasientens motstand og derved unngå bruk av tvang 1. helhetlig tenkning (konkret tilrettelegging, tilpasset situasjon og omgivelser) 2. kjennskap til pasienten 3. veiledning av helsepersonell 4. kartlegging av årsaker (kilder til kunnskap kan være familie, personell, omsorgsboliger, mv) 5. tid 6. tilpasset informasjon 7. kommunikasjonsform 8. samarbeid med pårørende mv 9. litt om gangen 10. tilvenning til helsehjelpen Psykiatrisk avdeling - Regionalt senter for utviklingshemmede 40

41 samtykkekompetanse manglende samtykkekompetanse å vurdere samtykkekompetanse er ingen enkel oppgave og vil alltid inkludere skjønnsmessige og moralske overveielser (veiledere basert på empirisk forskning, etisk refleksjon og rettspraksis) Fire sentrale områder: 1. evne til å uttrykke valg 2. evne til å forstå informasjon som er relevant for beslutningen om helsehjelp 3. evne til å anerkjenne denne informasjonen i sin egen situasjon, spesielt i forhold til ens egen lidelse og de mulige konsekvenser av de ulike behandlingsalternativene 4. evnen til å resonnere med relevant informasjon i en avveining av de ulike behandlingsalternativene det er viktig at samtykkekompetanse vurderes konkret i forhold til den beslutningen som skal tas og at pasientens forutsetninger for å kunne uttrykke samtykke optimaliseres (s.13) 41

42 Krav til gyldig samtykke. (Aslak Syse 1994 s. 108) Foreligger personellkompetanse? Foreligger prosessuell kompetanse? Foreligger gyldig samtykke Foreligger materiell kompetanse? Psykiatrisk avdeling - Regionalt senter for utviklingshemmede 42

Innføring i: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) kap 9. Vegard Henriksen

Innføring i: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) kap 9. Vegard Henriksen Innføring i: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) kap 9 Vegard Hvorfor dette lovverket Statlige føringer, gitt i form av regler og rundskriv om å regulere bruk av

Detaljer

En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming

En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse 2013, 40, 133-146 Nummer 2 (Vinter 2013) 133 En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Høgskolen

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Nasjonale faglige retningslinjer IS-1511 Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Heftets tittel: Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern

Detaljer

Forord. Selvmordsforebyggende arbeid innen psykisk helsevern er komplekst og utfordrende både faglig og følelsesmessig. Arbeidet omfatter alt fra fy

Forord. Selvmordsforebyggende arbeid innen psykisk helsevern er komplekst og utfordrende både faglig og følelsesmessig. Arbeidet omfatter alt fra fy Forord Selvmord og selvmordsforsøk er en stor påkjenning først og fremst for pårørende og etterlatte, men også for helsepersonell som opp lever dette i sitt kliniske virke. Helsetjeneste n e vil dessverre

Detaljer

Kurskatalog. - kurs og andre tjenester innenfor arbeid med utviklingshemmede. Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt. nyhetsbrev!

Kurskatalog. - kurs og andre tjenester innenfor arbeid med utviklingshemmede. Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt. nyhetsbrev! Kurskatalog for Ridderne AS 2011 1 Hold deg oppdatert! Meld deg på vårt nyhetsbrev! Kurskatalog 2011 - kurs og andre tjenester innenfor arbeid med utviklingshemmede Ridderne AS Kurskatalog for Ridderne

Detaljer

Selvskading hva gjør vi?

Selvskading hva gjør vi? MEDISIN OG VITENSKAP TEMA: Selvskading Oversiktsartikkel Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:759-62 doi:10.4045/tidsskr.08.0378 Selvskading hva gjør vi? L Mehlum K Holseth Sammendrag Bakgrunn. Selvskading

Detaljer

Rapport. Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning

Rapport. Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning SINTEF A18961 - Åpen Rapport Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning Forfatter(e) Anne Mette Bjerkan Jan W. Lippestad

Detaljer

Diagnose og behandling av tvangslidelse, ticsforstyrrelser (inkludert Tourette)

Diagnose og behandling av tvangslidelse, ticsforstyrrelser (inkludert Tourette) Diagnose og behandling av tvangslidelse, ticsforstyrrelser (inkludert Tourette) og andre repeterende atferdsforstyrrelser hos mennesker med psykisk utviklingshemming og/eller utviklingsforstyrrelser Forfattere:

Detaljer

Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG

Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG SOR Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG Sett navn på følelser Om å vokse opp på Nordnes Myndighetenes krav og forventning til tjenestene «Når vi mangler et felles språk!» Slik kan det gjøres» Jeg ønsker at dere

Detaljer

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU. Skolevegring

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU. Skolevegring FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU Skolevegring Hvordan sikre et best mulig individuelt behandlingstilbud for skolevegrere Siv Gelius Høst 2012 Masteroppgave

Detaljer

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging Rett diagnose individuell behandling Heftets tittel: AD/HD- nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Detaljer

Et eksempel på atferdsanalytisk behandling av alvorlig problematferd*

Et eksempel på atferdsanalytisk behandling av alvorlig problematferd* Et eksempel på atferdsanalytisk behandling av alvorlig problematferd* AV: BØRGE HOLDEN Sjefspsykolog ved Habiliteringstjenesten i Hedmark Innledning Det går knapt en måned uten at det kommer ut en bok

Detaljer

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital INNHOLD GENERELT OM RUS OG RUSPROBLMER. RUS HOS MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING;

Detaljer

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Forfattere: Spesialpedagog Jan Erik Østvik Akershus Universitetssykehus HF, Avdeling Voksenhabilitering

Detaljer

Tema Selvskading. www.tidsskriftet.no/tema

Tema Selvskading. www.tidsskriftet.no/tema MEDISIN OG VITENSKAP Tema Selvskading Selvskading forekommer hyppig og varierer i uttrykk og alvorlighetsgrad. Slik atferd er vanligst blant ungdom og unge voksne og forekommer oftere blant jenter enn

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I VESTFOLD

HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I VESTFOLD Kommunale behov for ambulerende tjenester relatert til psykisk lidelse hos mennesker med psykisk utviklingshemning. Heidi Sageng Mastergrad Psykisk Helsearbeid MMCH HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I VESTFOLD

Detaljer

Vernepleieren utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang i et 20-årsperspektiv

Vernepleieren utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang i et 20-årsperspektiv Vernepleieren utfordringer i arbeidet med nødvendig og forsvarlig bruk av tvang i et 20-årsperspektiv Anine Terland Anine Terland er utdannet i 1987 ved Oslo vernepleierhøyskole og jobber i Lørenskog kommune.

Detaljer

FORORD. Sykehuset Telemark HF, april 2004. Egil Waldenstrøm

FORORD. Sykehuset Telemark HF, april 2004. Egil Waldenstrøm FORORD Psykiatrisk sykehusklinikk, Sykehuset Telemark HF, erfarte på slutten av 1990-årene at stadig flere unge, spesielt unge kvinner, ble innlagt ved seksjon for akuttpsykiatri pga. alvorlig selvskading

Detaljer

Statens helsetilsyn. Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid. utredningsserie 3-2001

Statens helsetilsyn. Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid. utredningsserie 3-2001 utredningsserie 3-2001 Statens helsetilsyn Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid IK 2743 RUTINER FOR REGISTRERING, BEHANDLING OG OPPFØLGING

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Rapport. Betraktninger omkring «samtykkekompetanse. Kvalitet i arbeidet med psykisk utviklingshemma. Nordisk seminar og nettverksmøte på Island

Rapport. Betraktninger omkring «samtykkekompetanse. Kvalitet i arbeidet med psykisk utviklingshemma. Nordisk seminar og nettverksmøte på Island SOR Rapport Utgave 5 2001 47. Årgang Tor Visnes Nordisk seminar og nettverksmøte på Island Side 4 Edith Lunde Betraktninger omkring «samtykkekompetanse i hverdagslivet» Side 6 Brit Olin Styve Kvalitet

Detaljer

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag Vi ses på tirsdag! Hvordan beskriver foreldre med psykiske vansker og deres barn sitt hverdagsliv og sine erfaringer med gruppetilbudet Tirsdagstreffet? Bjørg Eva Skogøy Masteroppgave i Sosialt arbeid

Detaljer

Årsmelding Buskerud. «Denne saken har vært et mareritt for kommunen» «Du nådde dessverre ikke opp denne gangen i kampen om rehabiliteringsplass»

Årsmelding Buskerud. «Denne saken har vært et mareritt for kommunen» «Du nådde dessverre ikke opp denne gangen i kampen om rehabiliteringsplass» 2014 Årsmelding Buskerud «Sykepleier på sykehuset synkroniserte medisinlisten med mine notater jeg var jo den eneste som visste hva jeg hadde fått mens jeg var innlagt» «Denne saken har vært et mareritt

Detaljer

Moderne psykoseforståelse og konsekvenser for struktur og innhold i tjenestetilbudet Jan Olav Johannessen og Inge Joa

Moderne psykoseforståelse og konsekvenser for struktur og innhold i tjenestetilbudet Jan Olav Johannessen og Inge Joa Moderne psykoseforståelse og konsekvenser for struktur og innhold i tjenestetilbudet Jan Olav Johannessen og Inge Joa Hvordan vi forstår psykisk lidelse er avgjørende for hvordan tjenestetilbudet utformes,

Detaljer

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS

E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS 1 E ØKOLOGISK MODELL SOM RAMMEVERK FOR HABILITERI GSARBEID -IMPLIKASJO ER FOR BEHA DLI GSPRAKSIS Av Anne-Marit Stokke St.Olavs Hospital HF Psykisk Helsevern avd.brøset Habiliteringstjenesten for voksne

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Høringsforslag juni 2014 Nettbasert veileder: Veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering,

Detaljer

Spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) til voksne med psykiske lidelser

Spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) til voksne med psykiske lidelser Internserien 2/2008 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn 2008-2009 Spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) til voksne med psykiske lidelser Godkjent

Detaljer