Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret"

Transkript

1 Tokke kommune Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 17:00 Møteslutt: 23:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø Medlem SP Mette Lillegård Medlem AP Håvard Ole Holstaa Medlem AP Jarle Solbu Medlem AP Kjell Magne Grave Varaordførar AP Birgit Johanne Kovajord Medlem SP Olsnes Thor Arne Heggtveit Medlem SP Hilde Alice Vågslid Ordførar AP Knut Kristian Vadder Medlem SP Einar Hovden Medlem AP Erik Skimmeland Medlem KRF John Utigard Medlem TH Tone Lunde Skaalen Medlem TH Olav Storåslid Medlem AP Solbjørg Frantzen Medlem AP Bjørn Bergheim Medlem AP Arne Nordbø Medlem AP Birger Nygård Medlem SP Tone Sofie Dale Solvang Medlem SP Halvard Blomhaug Medlem TFRP Gudrun Vangsnes Øvrebø Medlem TH Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Til stades frå administrasjonen: Navn Stilling Brit Houge Rådmann Siv Ella Bekk Konsulent Protokollunderskrifter:

2

3 Saksliste Utvalssaksnr Innhald Politiske saker til handsaming PS 14/13 Skulestruktur og skulekretsgrenser i Tokke kommune frå PS 14/14 PS 14/15 PS 14/16 Nedlegging av byggekomitéen? Flytting av drivstoff anlegg. Svar på høring - reservasjonsordninga for fastlegar PS 14/17 Ny pensjonsordning for folkevalgte frå PS 14/18 PS 14/19 PS 14/20 PS 14/21 PS 14/22 Høyringsuttale - ATP Telemark - Samordna areal og transportplan Søknad om kjøp av Tokkestad III, del av gnr 24 bnr 69, Dalen Mekaniske AS Søknad om kommunalt tilskot - Lio Auto Busetting av flyktningar Sal av kommunale bustadar Lukka

4 Politiske saker til handsaming PS 14/13 Skulestruktur og skulekretsgrenser i Tokke kommune frå Rådmannen si tilråding: 1 Barnehage: Barnehagar i drift frå : Dalen barnehage Høydalsmo barnehage Dalen barnehage Byrte Dalen barnehage Åmdals-Verk Innsparing, ved tiltaket og vidare reduksjon i bemanninga: Oppvekstetaten Teknisk etat SUM SFO: Det er drift av SFO i Høydalsmo og Tokke skule, samt i barnehagen på Byrte og Åmdals-Verk. Ordninga gjeld så lenge det er drift i barnehagane i Byrte og Åmdals-Verk 3 Skule: Barnehagar i drift frå alternativ 1: Tokke skule Høydalsmo skule Innsparing, ved tiltaket og vidare reduksjon i bemanninga: Oppvekstetaten Teknisk etat SUM Kyrkjebø skulekrets: Skulekretsen blir formelt lagt ned. 5 Justering av skulekretsgrenser: Skulekrinsgrenser langs vegen frå RV 38 til E-134 om Gøytil, blir lagt til skulekretsen på Dalen. Gjeld frå RV 38 til og med Vildalen. 6 Generelt: Pkt. A

5 I noverande barnehagar og skular, der det ikkje blir vidare drift, vil det ikkje bli høve å nytte bygga til barnehage- og/eller skuletilbod. Pkt. B Dersom barnetalet på ein skule i elevprognosa hausten før skulestart er på 7 elevar eller mindre på ein 1 4 skule eller 13 elevar eller mindre på ein 1 7 skule over 2 år, vert skulen lagt ned. Pkt. C Dersom barnetalet i ein barnehage er under 8 born, samt at det etter søknadsfristen for påfølgjande barnehageår, og er færre enn 8 born.blir barnehagen mellombels lagt ned frå i året som søknadsfristen har vore. Pkt. D Ved detaljplanlegging av nytt barnehage- og skuleår har etaten høve til å justere kor reduksjon i bemanninga blir teken, innanfor dei økonomiske rammene kommunestyret vedtek i saka. Pkt. E Rådmannen vil innarbeide auka innsparing på kr ,- i 2014, i «revidert budsjett». Saksprotokoll i Oppvekstutvalet Olav Urbø stilte spørsmål om habilitet. Utvalet vedtok samrøystes at Olav Urbø er habil i saka. Framlegg frå Olav S Urbø (SP), Arne Nordbø (AP), Laila Taraldlien (AP) Pkt. 1. Det vert ingen endring i skulestuktur, barnehage og SFO frå (vert sett opp mot pkt. 1-3 i Rådmannens tilråding). 2. Før ein vedtek å eventuelt legge ned Kyrkjebø skulekrets bør foreldre med ungar i barnehage og SFO få høve til å vurdere om dei vil tilhøyre Åmdalsverk eller Dalen Skulekrets. 3. Skulekretsen langs vegen frå RV38 til E134 om Gøytil blir lagt til skulekretsen på Dalen. Gjeld og RV38 til og med Vildalen. 4. Økonomiske konsekvensar av dette vedtak innarbeidd og fremja til revidert budsjett juni 2014, ref. SP sitt alternative budsjettforslag i Kommunestyret desember Ein viser og til vedtaket om at «For at politikerane skal ha eit reelt val. vedr. val av ny struktur ber ein rådmannen legge fram nye korrigerte innsparingsforslag relatert til dei forskjellige alternativa. 5. Punkt 6 A,B,D, E i Rådmannen tilråding går ut. Punkt 6 C endrast til 5 born.

6 Pkt. 3 blei trekt, då framlegget hadde same framlegg som rådmannens framlegg. Framlegg frå Tokke AP og Tokke Høgre: Pkt. 6B Utgår hvis pkt. 3 alt. 1 blir valgt. Pkt. 6C Minimum barnetal settes til 6 barn Tillegg: Ved tvilstilfeller må forslag om nedlegging av en barnehage opp til politisk behandling i oppvekstutvalet og kommunestyret. Tilleggsframlegg frå Arne Nordbø (AP) og Laila Taraldlien (AP): Ein ber administrasjonen ta ny gjennomgang av reisetidene med grunnlag i den informasjon som er framkommet under drøftingane i OU. Forskjellane sommar/vinter må kome fram. Ber om svar i rimeleg tid før kommunestyremøte

7 Røysting: Det vart fyrst røysta over framlegg 1 fellesframlegg. Pkt. 1 i framlegg 1 vart sett opp mot rådmannen si tilråding i pkt Framlegg 1 pkt. 1 vart vedteke med 4 mot 3 røyster. Pkt. 2 i framlegg 1 vart sett opp mot rådmannen si tilråding i pkt. 4. Framlegg 1 pkt. 2 vart vedteke med 4 mot 3 røyster. Pkt. 5 i rådmannens framlegg blei samrøystes vedteke. Vidare vart det røysta punktvis: Pkt. 6 A: Vedteke forkasta med 6 mot 1 røyst. Pkt. 6 B: Vedteke forkasta med 4 mot 3 røyster. Pkt. 6 C: Votering 1: Rådmannens grense på 8 born var sett opp mot grensa på 5 born i framlegg 1. Framlegg nr. 1 (5 born) blei vedteke med 4 mot 3 røyster. Votering 2: Framlegg nr. 2 pkt. 6 C 6 born var sett opp mot grensa på 5 born i framlegg 1. Framlegg nr. 1 (5 born) blei vedteke med 4 mot 3 røyster. Pkt. 6 D: Vedteke med 4 mot 3 røyster. Pkt. 6 E Samrøystes vedteke. Tilleggsframlegg frå Arne Nordbø (AP) og Laila Taraldlien (AP): Vedteke med 6 mot 1 røyst. 1 Det vert ingen endring i skulestuktur, barnehage og SFO frå (vert sett opp mot pkt. 1-3 i Rådmannens tilråding). 4 Kyrkjebø skulekrets: Før ein vedtek å eventuelt legge ned Kyrkjebø skulekrets bør foreldre med ungar i barnehage og SFO få høve til å vurdere om dei vil tilhøyre Åmdalsverk eller Dalen Skulekrets. 5 Justering av skulekretsgrenser: Skulekrinsgrenser langs vegen frå RV 38 til E-134 om Gøytil, blir lagt til skulekretsen på Dalen. Gjeld frå RV 38 til og med Vildalen. 6 Generelt: Pkt. C Dersom barnetalet i ein barnehage er under 5 born, samt at det etter søknadsfristen for påfølgjande barnehageår, og er færre enn 5 born. Blir barnehagen mellombels lagt ned frå i året som søknadsfristen har vore.

8 Pkt. D Ved detaljplanlegging av nytt barnehage- og skuleår har etaten høve til å justere kor reduksjon i bemanninga blir teken, innanfor dei økonomiske rammene kommunestyret vedtek i saka. Pkt. E Rådmannen vil innarbeide auka innsparing på kr ,- i 2014, i «revidert budsjett». Tillegg: Ein ber administrasjonen ta ny gjennomgang av reisetidene med grunnlag i den informasjon som er framkommet under drøftingane i OU. Forskjellane sommar/vinter må kome fram. Ber om svar i rimleg tid før kommunestyremøte Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutval Framlegg frå AMU: AMU vurderar at skulestruktursaka er godt behandla i høve til informasjon, drøftinga med tillitsvalde og verneombod, konsekvensanalyser og ROS-analyser. AMU ber om at det kommunestyrets behandling 22 april, ligg føre ein framdriftsplan for vidare prosess for å ivareta tilsette som blir berørt av innsparingar som fylje av budsjettvedtaket og eventuelt barnehage og skulestruktursak Samrøystes vedteke. AMU vurderar at skulestruktursaka er godt behandla i høve til informasjon, drøftinga med tillitsvalde og verneombod, konsekvensanalyser og ROS-analyser. AMU ber om at det kommunestyrets behandling 22 april, ligg føre ein framdriftsplan for vidare prosess for å ivareta tilsette som blir berørt av innsparingar som fylje av budsjettvedtaket og eventuelt barnehage og skulestruktursak I avslutninga av møtet vart AMU kort orientert om fire saker 1) Omsorgssjef Niina Laaksonen orienterte om prosess for å vurdere om heimesjukepleia skal få ansvar for å følge opp bebuarane på alderspensjonatet i Høydalsmo. 2) Rådmann Brit Houge orienterte om konfliktsak i sentraladministrasjonen, der det er usemje mellom medarbeider/delta og lokalt verneombod på eine sida, og rådmannen på andre sida. Rådmannen skal hente inn ekstern kompetanse for å følge opp saka, og vil gjere undersøkingar og utarbeide kravspekk. Denne blir drøfta med arbeidstakarsida før det blir sendt ut brev med førespurnad til aktuelle leverandørar. Ny orientering i AMUs neste møte i mai.

9 3) Rådmannen orienterte om at det på Vest- Telemarkrådets siste møte, vart vedteke at rådmennene skal undersøke moglegheitene for å få etablert felles landbrukskontor i Vest- Telemark. Også andre område vart foreslått å vurdere, t.d. rekneskap, løn og IKT. 4) Rådmannen orienterte om at det var meldt avvik på personalsjefen for handtering av ei omstilling, men at dette skuldast feil oppfatning av saka då dette gjaldt tilrettelegging. Personalsjefen hadde innkalt arbeidstakarsida til oppklaringsmøte, og avviket var lukka. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet Rådmannen si tilråding: 1 Barnehage: Barnehagar i drift frå : Dalen barnehage Høydalsmo barnehage Dalen barnehage Byrte Dalen barnehage Åmdals-Verk Innsparing, ved tiltaket og vidare reduksjon i bemanninga: Oppvekstetaten Teknisk etat SUM SFO: Det er drift av SFO i Høydalsmo og Tokke skule, samt i barnehagen på Byrte og Åmdals-Verk. Ordninga gjeld så lenge det er drift i barnehagane i Byrte og Åmdals-Verk 3 Skule: Barnehagar i drift frå alternativ 1: Tokke skule Høydalsmo skule Innsparing, ved tiltaket og vidare reduksjon i bemanninga: Oppvekstetaten Teknisk etat SUM Kyrkjebø skulekrets: Skulekretsen blir formelt lagt ned. 5 Justering av skulekretsgrenser: Skulekrinsgrenser langs vegen frå RV 38 til E-134 om Gøytil, blir lagt til skulekretsen på Dalen. Gjeld frå RV 38 til og med Vildalen. 6 Generelt:

10 Pkt. A I noverande barnehagar og skular, der det ikkje blir vidare drift, vil det ikkje bli høve å nytte bygga til barnehage- og/eller skuletilbod. Pkt. B Dersom barnetalet på ein skule i elevprognosa hausten før skulestart er på 7 elevar eller mindre på ein 1 4 skule eller 13 elevar eller mindre på ein 1 7 skule over 2 år, vert skulen lagt ned. Pkt. C Dersom barnetalet i ein barnehage er under 8 born, samt at det etter søknadsfristen for påfølgjande barnehageår, og er færre enn 8 born.blir barnehagen mellombels lagt ned frå i året som søknadsfristen har vore. Pkt. D Ved detaljplanlegging av nytt barnehage- og skuleår har etaten høve til å justere kor reduksjon i bemanninga blir teken, innanfor dei økonomiske rammene kommunestyret vedtek i saka. Pkt. E Rådmannen vil innarbeide auka innsparing på kr ,- i 2014, i «revidert budsjett. Framlegg frå Erik Skimmeland, KrF: 1. Barnehagar i drift frå : Dalen barnehage Høydalsmo barnehage Dalen barnehage Byrte Dalen barnehage Åmdals-Verk Høydalsmo barnehage Lårdal 2. SFO: drift av SFO i Lårdal 3. Skular i drift frå : Tokke skule Høydalsmo skule Åmdals-Verk 1 4 (Tokke) Byrte 1 4 (Tokke) Lårdal 1 4 (Høydalsmo) 4. og 5. som rådmannen sin tilråding. 6. A) Dersom barnehagar eller skular vert lagt ned, kan bygga nyttast til ymse/opplæring, etter søknad. Framlegg frå Tokke AP/Tokke Høgre: Minimum barnetal settes til 6 barn Tillegg: Ved tvilstilfeller må forslag om nedlegging av en barnehage opp til politisk behandling i oppvekstutvalet og kommunestyret. Tilleggsframlegg frå Arne Nordbø (AP) og Laila Taraldlien (AP): Ein ber administrasjonen ta ny gjennomgang av reisetidene med grunnlag i den informasjon som er framkommet under drøftingane i OU.

11 Forskjellane sommar/vinter må kome fram. Ber om svar i rimeleg tid før kommunestyremøte Røysting: 1. Det vart røysta over rådmannen sin tilråding pkt 1-3 mot vedtaket frå oppvekstutvalet pkt 1. Rådmannens tilråding vart tilrådd vedteke med 6 3 røyster. 2. Det vart røysta over KrF sitt framlegg pkt 1og 2 mot rådmannen sin tilråding pkt 1og 2. KrF sitt framlegg pkt 1 vart samrøystes vedteke. 3. Det vart røysta over KrF sitt framlegg pkt 3 mot rådmannen sin tilråding pkt 3. Rådmannens tilråding pkt 3 vart tilrådd vedteke med 5 4 røyster. 4. Det vart røysta over rådmannens tilråding i pkt 4 mot oppvekstutvalets vedtak pkt 4. Rådmannen sin tilråding vart tilrådd vedteke med 5 4 røyster. 5. Det vart røysta over pkt 5 i rådmannen si tilråding. Samrøystes vedteke. 6. Det vart røysta over pkt 6A i rådmannen si tilråding mot KrF sitt framlegg pkt 6A. Rådmannen sitt tilråding vart tilrådd vedteke med 6 3 røyster. Det vart røysta over AP/Høgre sitt framlegg frå oppvekstutvalet pkt 6C mot oppvekstutvalet sitt vedtak pkt 6C Det vart røysta over pkt 6D og E i rådmannen sin tilråding. Samrøystes vedteke. Tilleggsframlegg frå Arne Norbø, AP og Laila Taraldlien, AP i oppvekstutvalet vart samrøystes vedteke. 1 Barnehage: Barnehagar i drift frå : Dalen barnehage Høydalsmo barnehage Dalen barnehage Byrte Dalen barnehage Åmdals-Verk Høydalsmo barnehage Lårdal Innsparing, ved tiltaket og vidare reduksjon i bemanninga: Oppvekstetaten Teknisk etat SUM

12 2 SFO: Det er drift av SFO i Høydalsmo og Tokke skule, samt i barnehagen på Lårdal, Byrte og Åmdals-Verk. Ordninga gjeld så lenge det er drift i barnehagane i Lårdal, Byrte og Åmdals-Verk 3 Skule: Skular i drift frå alternativ 1: Tokke skule Høydalsmo skule Innsparing, ved tiltaket og vidare reduksjon i bemanninga: Oppvekstetaten Teknisk etat SUM Kyrkjebø skulekrets: Skulekretsen blir formelt lagt ned. 5 Justering av skulekretsgrenser: Skulekrinsgrenser langs vegen frå RV 38 til E-134 om Gøytil, blir lagt til skulekretsen på Dalen. Gjeld frå RV 38 til og med Vildalen. 6 Generelt: Pkt. A I noverande barnehagar og skular, der det ikkje blir vidare drift, vil det ikkje bli høve å nytte bygga til barnehage- og/eller skuletilbod. Pkt. C Dersom barnetalet i ein barnehage er under 6 born, samt at det etter søknadsfristen for påfølgjande barnehageår, og er færre enn 6 born. Blir barnehagen mellombels lagt ned frå i året som søknadsfristen har vore. Ved tvilstilfeller må forslag om nedlegging av en barnehage opp til politisk behandling i oppvekstutvalet og kommunestyret. Pkt. D Ved detaljplanlegging av nytt barnehage- og skuleår har etaten høve til å justere kor reduksjon i bemanninga blir teken, innanfor dei økonomiske rammene kommunestyret vedtek i saka. Pkt. E Rådmannen vil innarbeide auka innsparing på kr ,- i 2014, i «revidert» Ein ber administrasjonen ta ny gjennomgang av reisetidene med grunnlag i den informasjon som er framkommet under drøftingane i OU. Forskjellane sommar/vinter må kome fram. Ber om svar i rimeleg tid før

13 kommunestyremøte Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen si tilråding: 1 Barnehage: Barnehagar i drift frå : Dalen barnehage Høydalsmo barnehage Dalen barnehage Byrte Dalen barnehage Åmdals-Verk Innsparing, ved tiltaket og vidare reduksjon i bemanninga: Oppvekstetaten Teknisk etat SUM SFO: Det er drift av SFO i Høydalsmo og Tokke skule, samt i barnehagen på Byrte og Åmdals-Verk. Ordninga gjeld så lenge det er drift i barnehagane i Byrte og Åmdals-Verk 3 Skule: Barnehagar i drift frå alternativ 1: Tokke skule Høydalsmo skule Innsparing, ved tiltaket og vidare reduksjon i bemanninga: Oppvekstetaten Teknisk etat SUM Kyrkjebø skulekrets: Skulekretsen blir formelt lagt ned. 5 Justering av skulekretsgrenser: Skulekrinsgrenser langs vegen frå RV 38 til E-134 om Gøytil, blir lagt til skulekretsen på Dalen. Gjeld frå RV 38 til og med Vildalen. 6 Generelt: Pkt. A I noverande barnehagar og skular, der det ikkje blir vidare drift, vil det ikkje bli høve

14 å nytte bygga til barnehage- og/eller skuletilbod. Pkt. B Dersom barnetalet på ein skule i elevprognosa hausten før skulestart er på 7 elevar eller mindre på ein 1 4 skule eller 13 elevar eller mindre på ein 1 7 skule over 2 år, vert skulen lagt ned. Pkt. C Dersom barnetalet i ein barnehage er under 8 born, samt at det etter søknadsfristen for påfølgjande barnehageår, og er færre enn 8 born.blir barnehagen mellombels lagt ned frå i året som søknadsfristen har vore. Pkt. D Ved detaljplanlegging av nytt barnehage- og skuleår har etaten høve til å justere kor reduksjon i bemanninga blir teken, innanfor dei økonomiske rammene kommunestyret vedtek i saka. Pkt. E Rådmannen vil innarbeide auka innsparing på kr ,- i 2014, i «revidert budsjett. Erik Skimmeland,KrF fremma sitt framlegg frå Administrasjonsutvalet: 3. Skular i drift frå : Tokke skule Høydalsmo skule Åmdals-Verk 1 4 (Tokke) Byrte 1 4 (Tokke) Lårdal 1 4 (Høydalsmo) 6. A) Dersom barnehagar eller skular vert lagt ned, kan bygga nyttast til ymse/opplæring, etter søknad. Røysting: Oppvekstutvalets innstilling mot Administrasjonsutvalets innstilling Administrasjonsutvalets innstilling vart vedteke med 5-2. Det vart røysta over KrF sitt pkt 3 mot Administrasjonsutvalets innstilling pkt 3. Administrasjonsutvalets innstilling vart tilrådd vedteke med 4 3 røyster. Det vart røysta over KrF pkt 6A mot Adminstrasjonsutvalets innstilling 6A. Administrasjonsutvalets innstilling vart tilrådd vedteke med 4 3 røyster.

15 1 Barnehage: Barnehagar i drift frå : Dalen barnehage Høydalsmo barnehage Dalen barnehage Byrte Dalen barnehage Åmdals-Verk Høydalsmo barnehage Lårdal Innsparing, ved tiltaket og vidare reduksjon i bemanninga: Oppvekstetaten Teknisk etat SUM SFO: Det er drift av SFO i Høydalsmo og Tokke skule, samt i barnehagen på Lårdal, Byrte og Åmdals-Verk. Ordninga gjeld så lenge det er drift i barnehagane i Lårdal, Byrte og Åmdals-Verk 3 Skule: Skular i drift frå alternativ 1: Tokke skule Høydalsmo skule Innsparing, ved tiltaket og vidare reduksjon i bemanninga: Oppvekstetaten Teknisk etat SUM Kyrkjebø skulekrets: Skulekretsen blir formelt lagt ned. 5 Justering av skulekretsgrenser: Skulekrinsgrenser langs vegen frå RV 38 til E-134 om Gøytil, blir lagt til skulekretsen på Dalen. Gjeld frå RV 38 til og med Vildalen. 6 Generelt: Pkt. A I noverande barnehagar og skular, der det ikkje blir vidare drift, vil det ikkje bli høve

16 å nytte bygga til barnehage- og/eller skuletilbod. Pkt. C Dersom barnetalet i ein barnehage er under 6 born, samt at det etter søknadsfristen for påfølgjande barnehageår, og er færre enn 6 born. Blir barnehagen mellombels lagt ned frå i året som søknadsfristen har vore. Ved tvilstilfeller må forslag om nedlegging av en barnehage opp til politisk behandling i oppvekstutvalet og kommunestyret. Pkt. D Ved detaljplanlegging av nytt barnehage- og skuleår har etaten høve til å justere kor reduksjon i bemanninga blir teken, innanfor dei økonomiske rammene kommunestyret vedtek i saka. Pkt. E Rådmannen vil innarbeide auka innsparing på kr ,- i 2014, i «revidert» Ein ber administrasjonen ta ny gjennomgang av reisetidene med grunnlag i den informasjon som er framkommet under drøftingane i OU. Forskjellane sommar/vinter må kome fram. Ber om svar i rimeleg tid før kommunestyremøte Saksprotokoll i Kommunestyret Olav Urbø tok opp spørsmålet om habilitet. Samrøystes vedteke at Olav Urbø er habil i saka. Rådmann og oppvekstsjef orienterte i saka. Framlegg frå Gudrun Vangsnes Øvrebø: «Rådmannens alt. 2 som er opprettholdelse av barnehage og SFO tilbud og 1-4 skole på Åmdals Verk, 1-10 på Høydalsmo og 1-10 på Tokke skole, Dalen. I tilegg: 1. Dersom barnetallet på en skole i elevprognosen høsten før skolestart er på 10 elever eller mindre på en 1-4 skole over 2 år, skal skolen legges ned. 2. Dersom barnehage eller skole blir lagt ned, kan byggene brukes til diverse/opplæring, etter søknad.» Framlegg frå Tokke KRF v/erik Skimmeland: «3. Skular i drift frå : Tokke skule Høydalsmo skule Åmdals-Verk 1-4 (Tokke) Byrte 1-4 (Tokke) Lårdal 1-4 (Høydalsmo) Framlegg frå Olav Urbø: a) Åmdals-Verk 1-4 og Byrte 1-4 vert oppretthalde.»

17 Framlegg som tilleggspunkt frå Olav Urbø: «Kommunestyret ynskjer at det vert vurdert å engasjere eit eksternt ressursmiljø for å gå gjennom kommunens økonomi, tenestetilbod og ressursbruk. Undersøkinga må gå djupare enn bare å samanlikne kostra tal. Ein bør samanlikne med Kviteseid og ein anna referansekommune på same størrelse/geografi. På den måten vil innbyggjarane få greie på korleis vi faktisk ligg an i høve til andre kommunar og politikarane eit verktøy for å kunne gjere val innafor kva for tenesteområder og aktivitetar ein vil skjerme og kva ein vil prioritere ned. Ein ber rådmannen kome attende med eige sak der forslag til mandat er konkretisert.» Røysting: KrF v/erik Skimmeland trekte attende siste del (pkt. 6A) av sitt framlegg. Det vart fyrst røysta over oppvekstutvalet si tilråding pkt. 1. Tilrådinga fall med 16 mot 5 røyster. Tilrådinga frå formannskapet pkt.1 (barnehage) vart samrøystes vedteke. Tilrådinga frå formannskapet pkt. 2 vart samrøystes vedteke. Det vart røysta over tilrådinga frå KrF pkt. 3 mot tilrådiinga frå formannskapet pkt. 3. Formannskapet si tilråding vart vedteke med 12 mot 9 røyster. Det vart røysta over Olav Urbø sitt framlegg (om oppretthaldelse Byrte/Åmdals-Verk skular)mot formannskapet si tilråding. Formannskapet si tilråding vart vedteke med 12 mot 9 røyster Det vart røysta over framlegget frå Gudrun Vangsnes Øvrebø (den delen av framlegget som går på oppretthaldelse av barnehage og SFO tilbod og 1-4.)mot formannskapet si tilråding. Framlegget frå Gudrun Vangsnes Øvrebø vart vedteke med 17 mot 4 røyster. Det vart røysta over framlegget frå Gudrun Vangsnes Øvrebø (barnetal i skule) mot rådmannen si tilråding. Framlegget frå Gudrun Vangsnes Øvrebø vart vedteke med 12 mot 9 røyster. Det vart røysta over formannskapet si tilråding pkt. 4 Kyrkjebø skulekrets mot oppvekstutvalet si tilråding. Formannskapet si tilråding vart vedteke med 14 mot 7 røyster. Formannskapet si tilråding pkt. 5 Justering av skulekretsgrenser vart samrøystes vedteke. Det vart røysta over tilrådinga frå formannskapet pkt. C mot tilrådinga frå oppvekstutvalet. Formannskapet si tilråding vart vedteke med 12 mot 9 røyster. Formannskapet si tilråding pkt. D vart samrøystes vedteke. Formannskapet si tilråding pkt. E vart samrøystes vedteke. (endra innspart beløp frå kr ,- til ,- i 2014 i «revidert budsjett» Framlegget frå Olav Urbø (tilleggspunkt) vart vedteke med 11 mot 10 røyster. 1 Barnehage: Barnehagar i drift frå : Dalen barnehage Høydalsmo barnehage Dalen barnehage Byrte Dalen barnehage Åmdals-Verk Høydalsmo barnehage Lårdal

18 Innsparing, ved tiltaket og vidare reduksjon i bemanninga: Oppvekstetaten Teknisk etat SUM SFO: Det er drift av SFO i Høydalsmo og Tokke skule, samt i barnehagen på Lårdal, Byrte og Åmdals-Verk. Ordninga gjeld så lenge det er drift i barnehagane i Lårdal, Byrte og Åmdals-Verk 3 Skule: Skular i drift frå alternativ 1: Tokke skule Høydalsmo skule Tokke skule Åmdals Verk (1.-4 klasse). 4 Kyrkjebø skulekrets: Skulekretsen blir formelt lagt ned. 5 Justering av skulekretsgrenser: Skulekrinsgrenser langs vegen frå RV 38 til E-134 om Gøytil, blir lagt til skulekretsen på Dalen. Gjeld frå RV 38 til og med Vildalen. 6 Generelt: Pkt. A. Gjekk ut. Pkt. B. 1. Dersom barnetalet på ein skule i elevprognosa hausten før skulestart er på 10 elevar eller mindre på ein 1-4 skule over 2 år, vert skulen lagt ned. 2. Dersom barnehage eller skule blir lagt ned, kan bygga brukast til diverse/opplæring etter søknad. Pkt. C. Dersom barnetalet i ein barnehage er under 6 born, samt at det etter søknadsfristen for påfølgjande barnehageår, og er færre enn 6 born. Blir barnehagen mellombels lagt ned frå i året som søknadsfristen har vore. Pkt. D. Ved detaljplanlegging av nytt barnehage- og skuleår har etaten høve til å justere kor reduksjon i bemanninga blir teken, innanfor dei økonomiske rammene kommunestyret vedtek i saka. Pkt. E. Rådmannen vil innarbeide auka innsparing på kr ,- i 2014, i «revidert budsjett». Nytt tilleggspunkt:

19 Kommunestyret ynskjer at det vert vurdert å engasjere eit eksternt ressursmiljø for å gå gjennom kommunens økonomi, tenestetilbod og ressursbruk. Undersøkinga må gå djupare enn bare å samanlikne kostra tal. Ein bør samanlikne med Kviteseid og ein anna referansekommune på same størrelse/geografi. På den måten vil innbyggjarane få greie på korleis vi faktisk ligg an i høve til andre kommunar og politikarane eit verktøy for å kunne gjere val innafor kva for tenesteområder og aktivitetar ein vil skjerme og kva ein vil prioritere ned. Ein ber rådmannen kome attende med eige sak der forslag til mandat er konkretisert. PS 14/14 Nedlegging av byggekomitéen? Rådmannen si tilråding: 1. Den faste byggekomitéen vert lagt ned frå 1.juli Leiar får halv godtgjersle for Utviklingsutvalet tek over som politisk styringsgruppe for gjennomføring av investeringsprosjekt, og vedtek for kvart prosjekt korleis kvart prosjekt skal gjennomførast med omsyn til politisk styring og brukarmedverknad. Saksprotokoll i Utviklingsutvalet Bjørn Bergheim vart av utvalet erklært ugild. Birger Nygård overtok som møteleiar. Rådmannen si tilråding vart samrøystes tilrådd vedteke. (5-0) 1. Den faste byggekomitéen vert lagt ned frå 1.juli Leiar får halv godtgjersle for Utviklingsutvalet tek over som politisk styringsgruppe for gjennomføring av investeringsprosjekt, og vedtek for kvart prosjekt korleis kvart prosjekt skal gjennomførast med omsyn til politisk styring og brukarmedverknad. Saksprotokoll i Kommunestyret Bjørn Bergheim tok opp spørsmålet om habilitet. Kommuenstyret vedtok med 19 mot 1 røyst at Bergheim var innhabil under handsaming av saka. Bergheim gjekk frå under handsaminga. Tilrådinga frå utviklingsutvalet vart samrøystes vedteke.

20 1. Den faste byggekomitéen vert lagt ned frå 1.juli Leiar får halv godtgjersle for Utviklingsutvalet tek over som politisk styringsgruppe for gjennomføring av investeringsprosjekt, og vedtek for kvart prosjekt korleis kvart prosjekt skal gjennomførast med omsyn til politisk styring og brukarmedverknad. PS 14/15 Flytting av drivstoff anlegg. Rådmannen si tilråding: Flytting av drivstoffanlegg ved Dalen bryggje vert utført ved hjelp av overførte midlar, kr frå prosjekt Tiltaket vert gjennomført før sesongstart for kanalbåtane. Saksprotokoll i Utviklingsutvalet Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. Flytting av drivstoffanlegg ved Dalen bryggje vert utført ved hjelp av overførte midlar, kr frå prosjekt Tiltaket vert gjennomført før sesongstart for kanalbåtane. Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen si tilråding vart samrøystes tilrådd vedteke. Flytting av drivstoffanlegg ved Dalen bryggje vert utført ved hjelp av overførte midlar, kr frå prosjekt Tiltaket vert gjennomført før sesongstart for kanalbåtane. Saksprotokoll i Kommunestyret Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke.

21 Flytting av drivstoffanlegg ved Dalen bryggje vert utført ved hjelp av overførte midlar, kr frå prosjekt Tiltaket vert gjennomført før sesongstart for kanalbåtane. PS 14/16 Svar på høring - reservasjonsordninga for fastlegar Rådmannen si tilråding: 1. Tokke kommune vil i praksis ikkje kunne gjennomføre foreslåtte endringar utan at det vil påverke drift og pasientbehandling til ein viss grad. Vi anbefaler at foreslåtte endringar i loven ikkje blir vedteke. 2. Tokke kommune vil be om at ein ikkje nyttar ordet samvittigheit når det gjeld reservasjonsrett. Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet Rådmannen si tilråding: 1. Tokke kommune vil i praksis ikkje kunne gjennomføre foreslåtte endringar utan at det vil påverke drift og pasientbehandling til ein viss grad. Vi anbefaler at foreslåtte endringar i loven ikkje blir vedteke. 2. Tokke kommune vil be om at ein ikkje nyttar ordet samvittigheit når det gjeld reservasjonsrett. Framlegg frå Erik Skimmeland, KrF: Tokke kommune vil gje fastlegar i kommunen høve til å reservere seg mot henvisning og behandling ved samvittighetsspørsmål knytt til liv og død. Framlegg frå Kjetil Fulsås, Ap: Tokke kommune vil ikkje at fastlegane skal ha ein reservasjonsordning som setter kvinnene i ein vanskeleg situasjon i møte med primærhelsetjenesten. Pasientrettigheitsloven legg til grunn at heile befolkninga skal få lik tilgang til helsetenester. Lovendringa vil føre til eit dårlegare og meir byråkratisk helsetilbod til kvinner i ein sårbar situasjon. Dersom forslaget blir vedtatt, vil Tokke kommune ikkje tillate fastlegekontrakter som opnar for å fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort. Avstemming: Framlegg frå Erik Skimmeland blei sett mot forslag frå Kjetil Fulsås: Framlegg frå Kjetil Fulsås blei vedteke med 4 mot 3 røyster. Rådmannen si tilråding fall med 6 1 røyster.

22 Tokke kommune vil ikkje at fastlegane skal ha ein reservasjonsordning som setter kvinnene i ein vanskeleg situasjon i møte med primærhelsetjenesten. Pasientrettigheitsloven legg til grunn at heile befolkninga skal få lik tilgang til helsetenester. Lovendringa vil føre til eit dårlegare og meir byråkratisk helsetilbod til kvinner i ein sårbar situasjon. Dersom forslaget blir vedtatt, vil Tokke kommune ikkje tillate fastlegekontrakter som opnar for å fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort. Saksprotokoll i Kommunestyret KrF v/erik Skimmeland tok opp att framlegget sitt frå møte i helse- og sosialutvalet som lyder slik: «Tokke kommune vil gje fastlegar i kommunen høve til å reservere seg mot henvisning og behandling ved samvittighetsspørsmål knytt til liv og død». Tone Dale Solvang tok opp att rådmannen si tilråding i saka som lyder slik: 1. «Tokke kommune vil i praksis ikkje kunne gjennomføre foreslåtte endringar utan at det vil påverke drift og pasientbehandling til ein viss grad. Vi anbefaler at foreslåtte endringar i loven ikkje blir vedteke. 2. Tokke kommune vil be om at ein ikkje nyttar ordet samvittigheit når det gjeld reservasjonsrett». Røysting Tilrådinga frå helse- og sosialutvalet vart sett opp mot framlegget frå KrF v/erik Skimmeland. Tilrådinga frå helse- og sosialutvalet vart vedteke med 19 mot 2 røyster. Tilrådinga frå helse- og sosialutvalet vart så sett opp mot framlegget frå Tone Dale Solvang. Tilrådinga frå helse- og sosialutvalet vart vedteke med 12 mot 9 røyster. Tokke kommune vil ikkje at fastlegane skal ha ein reservasjonsordning som setter kvinnene i ein vanskeleg situasjon i møte med primærhelsetjenesten. Pasientrettigheitsloven legg til grunn at heile befolkninga skal få lik tilgang til helsetenester. Lovendringa vil føre til eit dårlegare og meir byråkratisk helsetilbod til kvinner i ein sårbar situasjon. Dersom forslaget blir vedtatt, vil Tokke kommune ikkje tillate fastlegekontrakter som opnar for å fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort. PS 14/17 Ny pensjonsordning for folkevalgte frå Rådmannen si tilråding: 1. Folkevalde i Tokke kommune blir innlemma i pensjonsordning for kommunens tilsette i KLP, alternativ I 2. Tokke kommune gjer avtale om AFP, år, for kommunens folkevalde.

23 Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen sin tilråding vart samrøystes tilrådd vedteke. 1. Folkevalde i Tokke kommune blir innlemma i pensjonsordning for kommunens tilsette i KLP, alternativ I 2. Tokke kommune gjer avtale om AFP, år, for kommunens folkevalde. Saksprotokoll i Kommunestyret Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. 1. Folkevalde i Tokke kommune blir innlemma i pensjonsordning for kommunens tilsette i KLP, alternativ I 2. Tokke kommune gjer avtale om AFP, år, for kommunens folkevalde. PS 14/18 Høyringsuttale - ATP Telemark - Samordna areal og transportplan Rådmannen si tilråding: 1. Tokke kommune viser til saksutgreiinga ovanfor og meiner at Fv Høydalsmo Dalen som del av Fv 45, må klassifiserast som strategisk viktig. Dokumentasjon som følgjer planen i høve til ÅDT og pendlaromfang på strekninga, underbyggjer dette. Vidare har strekninga fleire andre viktige funksjonar som hovudåre mot aust, for trafikk til vidaregåande skule på Dalen, for store verksemder på Dalen og Høydalsmo som naturleg har vegen som bindeledd, og for reiselivet med attraksjonar som VT Museum, Telemarskanalen, Dalen Hotel og Suleskardsvegen. Vegen er del av ein aust vest korridor på tvers av fylkesgrensene som Telemark bør støtte i vidare satsing på Suleskardsvegen. 2. Arbeidet med å auke dei økonomiske rammene som ligg til grunn for handlingsprogrammet må intensiverast, slik at planen sine målsetjingar kan vere realistiske. 3. Handlingsprogrammet sin prioriterte del må innehalde tiltak på fylkesvegane i Vest Telemark. Ei vidare satsing og oppgradering av Fv 38 Dalen Åmot, samt opprusting av vegtilhøva i Eidsborgberga som del av Fv 45, er viktig for å styrke arbeidsmarknadsregionane og auke attraktiviteten for busetjing, verksemder og besøkande generelt, jfr planen si hovudmålsetjing. Vegprosjekt i handlingsprogramma bør vere prioritert også for dei delane som nå er samla i uprioritert tilleggsliste, slik at gjennomføring av planen gjev føringar for ein lengre periode og gjev forutsigbarheit for ein større del av fylkesvegnettet i Telemark.

24 4. Satsingsområda i ATP Telemark med handlingsprogram burde i større grad ha hatt med samfunnstryggleik som tema, og som grunnlag for prioritering av vegprosjekt. Dette for å kartlegge fareområde og vurdere tiltak for å redusere risikoen for utrasing av vegbane og sikring mot ras/ skred. Saksprotokoll i Kommunestyret Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. 1. Tokke kommune viser til saksutgreiinga ovanfor og meiner at Fv Høydalsmo Dalen som del av Fv 45, må klassifiserast som strategisk viktig. Dokumentasjon som følgjer planen i høve til ÅDT og pendlaromfang på strekninga, underbyggjer dette. Vidare har strekninga fleire andre viktige funksjonar som hovudåre mot aust, for trafikk til vidaregåande skule på Dalen, for store verksemder på Dalen og Høydalsmo som naturleg har vegen som bindeledd, og for reiselivet med attraksjonar som VT Museum, Telemarskanalen, Dalen Hotel og Suleskardsvegen. Vegen er del av ein aust vest korridor på tvers av fylkesgrensene som Telemark bør støtte i vidare satsing på Suleskardsvegen. 2. Arbeidet med å auke dei økonomiske rammene som ligg til grunn for handlingsprogrammet må intensiverast, slik at planen sine målsetjingar kan vere realistiske. 3. Handlingsprogrammet sin prioriterte del må innehalde tiltak på fylkesvegane i Vest Telemark. Ei vidare satsing og oppgradering av Fv 38 Dalen Åmot, samt opprusting av vegtilhøva i Eidsborgberga som del av Fv 45, er viktig for å styrke arbeidsmarknadsregionane og auke attraktiviteten for busetjing, verksemder og besøkande generelt, jfr planen si hovudmålsetjing. Vegprosjekt i handlingsprogramma bør vere prioritert også for dei delane som nå er samla i uprioritert tilleggsliste, slik at gjennomføring av planen gjev føringar for ein lengre periode og gjev forutsigbarheit for ein større del av fylkesvegnettet i Telemark. 4. Satsingsområda i ATP Telemark med handlingsprogram burde i større grad ha hatt med samfunnstryggleik som tema, og som grunnlag for prioritering av vegprosjekt. Dette for å kartlegge fareområde og vurdere tiltak for å redusere risikoen for utrasing av vegbane og sikring mot ras/ skred. PS 14/19 Søknad om kjøp av Tokkestad III, del av gnr 24 bnr 69, Dalen Mekaniske AS Rådmannen si tilråding: 1. Tokke kommune sel Tokkestad III, del av gnr. 24 bnr. 69 med tilhøyrande parsell, til Dalen Mekaniske AS for kr ,-. 2. Kjøpar dekker alle omkostningar ved overdraginga. 3. Tokke kommune har forkjøpsrett til marknadspris ved seinare sal av bygget Saksprotokoll i Formannskapet Framlegg frå Thor Arne Heggtveit, SP:

25 1.Tokke kommune sel Tokkestad III del av gbr 24 br 69 med tilhøyrande parsell til Dalen Mekniske AS for kr Det vart røysta over rådmannen si tilråding pkt 1 mot Thor Arne Heggtveit sitt framlegg. Rådmannen sitt framlegg vart vedteke med 5 2 røyster. Pkt 2 og 3 vart samrøystes vedteke. 1. Tokke kommune sel Tokkestad III, del av gnr. 24 bnr. 69 med tilhøyrande parsell, til Dalen Mekaniske AS for kr ,-. 2. Kjøpar dekker alle omkostningar ved overdraginga. 3. Tokke kommune har forkjøpsrett til marknadspris ved seinare sal av bygget Saksprotokoll i Kommunestyret Thor Arne Heggtveit tok opp att framlegget sitt frå møte i formannskapet som lyder slik: «1.Tokke kommune sel Tokkestad III del av gbr 24 br 69 med tilhøyrande parsell til Dalen Mekniske AS for kr ». Det vart også teke opp i høve tilrådinga frå formannskapet i pkt. 3 at ordet «marknadspris» vert bytt ut med ordet «takst» Røysting Formannskapet si tilråding pkt. 1 og framlegget frå Thor Arne Heggtveit vart sett opp mot kvarandre. Formannskapet si tilråding vart vedteke med 15 mot 6 røyster. Formannskapet si tilråding pkt. 2 vart samrøystes vedteke. Formannskapet si tilråding pkt. 3 med byte av ordet «marknadspris» vert bytt ut med ordet «takst» samrøystes vedteke. 1.Tokke kommune sel Tokkestad III del av gbr 24 br 69 med tilhøyrande parsell til Dalen Mekniske AS for kr ,- 2. Kjøpar dekker alle omkostningar ved overdraginga. 3.Tokke kommune har forkjøpsrett til takst ved seinare sal av bygget PS 14/20 Søknad om kommunalt tilskot - Lio Auto Rådmannen si tilråding: Tokke kommune gjev Lio Auto AS eit investeringstilskot, stort kr ,- i samband med utviding/ modernisering av bensinstasjon/ bilverkstad på Dalen i Tokke. Midlane vert utbetalt etter framlegging av revidert byggerekneskap. Midlane vert løyvde frå:

26 Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd vedteke. Tokke kommune gjev Lio Auto AS eit investeringstilskot, stort kr ,- i samband med utviding/ modernisering av bensinstasjon/ bilverkstad på Dalen i Tokke. Midlane vert utbetalt etter framlegging av revidert byggerekneskap. Midlane vert løyvde frå: Saksprotokoll i Kommunestyret Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. Tokke kommune gjev Lio Auto AS eit investeringstilskot, stort kr ,- i samband med utviding/ modernisering av bensinstasjon/ bilverkstad på Dalen i Tokke. Midlane vert utbetalt etter framlegging av revidert byggerekneskap. Midlane vert løyvde frå: PS 14/21 Busetting av flyktningar Rådmannen si tilråding: 1. Tokke kommune vedtek å busette inntil 30 personar i løpet av perioden Antalet flyktningar skal vere inkludert familiegjenforening. 3. Kommunen ber IMDI om å bli tildelt minimum 1 barnefamilie per år, og gjerne flyktningar som er vane med å bu på landet. 4. Rådmannen går i dialog med attføringsbedriftene Telemarklys og Kvito med tanke på å få til ei samarbeidsavtale. 5. Rådmannen vurderar kva for bustader i den samla bustadmassa me kan nytte til flyktningebustader etter nærare dialog med og råd frå Husbanken. Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen si tilråding: 1. Tokke kommune vedtek å busette inntil 30 personar i løpet av perioden

27 2. Antalet flyktningar skal vere inkludert familiegjenforening. 3. Kommunen ber IMDI om å bli tildelt minimum 1 barnefamilie per år, og gjerne flyktningar som er vane med å bu på landet. 4. Rådmannen går i dialog med attføringsbedriftene Telemarklys og Kvito med tanke på å få til ei samarbeidsavtale. 5. Rådmannen vurderar kva for bustader i den samla bustadmassa me kan nytte til flyktningebustader etter nærare dialog med og råd frå Husbanken. Rådmannen sitt framlegg til tilråding vart samrøystes vedteke. Tilleggsframlegg frå Thor Arne Heggtveit SP: Til handsaminga av saka i kommunestyret må det leggast fram ein oversikt som visar kva økonomiske konsekvensar det får for kommunen. Det må også leggast fram ein oversikt over kva bustader som kan vere aktuelle å disponere. Tileggsframlegget vart samrøystes vedteke. 1.Tokke kommune vedtek å busette inntil 30 personar i løpet av perioden Antalet flyktningar skal vere inkludert familiegjenforening. 3. Kommunen ber IMDI om å bli tildelt minimum 1 barnefamilie per år, og gjerne flyktningar som er vane med å bu på landet. 4. Rådmannen går i dialog med attføringsbedriftene Telemarklys og Kvito med tanke på å få til ei samarbeidsavtale. 5. Rådmannen vurderar kva for bustader i den samla bustadmassa me kan nytte til flyktningebustader etter nærare dialog med og råd frå Husbanken. Til handsaminga av saka i kommunestyret må det leggast fram ein oversikt som visar kva økonomiske konsekvensar det får for kommunen. Det må også leggast fram ein oversikt over kva bustader som kan vere aktuelle å disponere. Saksprotokoll i Kommunestyret Tokke KrF v/erik Skimmeland sette fram fylgjande framlegg: «Saka vert sett ut.» Framlegget frå Tokke KrF v/erik Skimmeland vart samrøystes vedteke. Saka vert sett ut Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen sin tilråding vart tilrådd vedteke med 6 1 røyster-

28 1. Tokke kommune vedtek å busette inntil 30 personar i løpet av perioden Antalet flyktningar skal vere inkludert familiegjenforening. 3. Kommunen ber IMDI om å bli tildelt minimum 1 barnefamilie per år, og gjerne flyktningar som er vane med å bu på landet. 4. Rådmannen går i dialog med attføringsbedriftene Telemarklys og Kvito med tanke på å få til ei samarbeidsavtale. Saksprotokoll i Kommunestyret Framlegg frå Olav Urbø om å sette ut saka til neste møte i kommunestyret. Framlegget frå Olav Urbø vart vedteke med 11 mot 10 røyster. Saka vart sett ut til neste møte i kommunestyret. PS 14/22 Sal av kommunale bustadar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek å selje fire kommunale bustadar. Dei fire kommunale bustadane er Sandbekk I, Sandbekk III, Groheim og Åheim. Utgifter til sal av bustadar vert trekt frå salsinntektene. Rådmannen får mynde til å planlegge og gjennomføre salet av desse bustadane. 2. Kommunestyret vedtek å byrje sal av alderspensjonata. Dette inkluderar innløysing av tomter, vurdering av marknaden, mogleg omreguleringar og oppdeling av pensjonata, avhengig av kva som vil gjera sal aktuelt og mogleg. Kva pensjonat som kan avhendast, og rekkefylgje, vert avgjort av rådmannen, NAV, PLO og helse. Utgifter til sal av alderspensjonata vert trekt frå salsinntektene. Rådmannen får mynde til å gjennomføre salsprosessen. 3. Rådmannen sørger for at eventuelle sal ikkje kjem i konflikt med behov knytt til i bustadsosialhandlingsplan, busetjing av vanskelegstilte og andre bustadbehov kommunen har. Administrasjonen fortset arbeidet med å fortløpande vurdere kva bustadar kommunen har bruk for, og kva bustadar som bør seljast. 4. Kommunestyret vedtek tildelingsprinsippa skissert i framlegget. Desse vert styrande for framtidig tildeling av kommunale utleigebustadar. Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen sin tilråding vart samrøystes tilrådd vedteke.

29 1. Kommunestyret vedtek å selje fire kommunale bustadar. Dei fire kommunale bustadane er Sandbekk I, Sandbekk III, Groheim og Åheim. Utgifter til sal av bustadar vert trekt frå salsinntektene. Rådmannen får mynde til å planlegge og gjennomføre salet av desse bustadane. 2. Kommunestyret vedtek å byrje sal av alderspensjonata. Dette inkluderar innløysing av tomter, vurdering av marknaden, mogleg omreguleringar og oppdeling av pensjonata, avhengig av kva som vil gjera sal aktuelt og mogleg. Kva pensjonat som kan avhendast, og rekkefylgje, vert avgjort av rådmannen, NAV, PLO og helse. Utgifter til sal av alderspensjonata vert trekt frå salsinntektene. Rådmannen får mynde til å gjennomføre salsprosessen. 3. Rådmannen sørger for at eventuelle sal ikkje kjem i konflikt med behov knytt til i bustadsosialhandlingsplan, busetjing av vanskelegstilte og andre bustadbehov kommunen har. Administrasjonen fortset arbeidet med å fortløpande vurdere kva bustadar kommunen har bruk for, og kva bustadar som bør seljast. 4. Kommunestyret vedtek tildelingsprinsippa skissert i framlegget. Desse vert styrande for framtidig tildeling av kommunale utleigebustadar. Saksprotokoll i Kommunestyret Thor Arne Heggtveit sette fram fylgjande framlegg til pkt. 2, endre siste avsnitt til: «Rådmannen kjem tilbake til kommunestyret med ei sak om kva for alderspensjonat som skal seljast og eventuell rekkefylgje. Det er eit mål at salget skal føre til aktivitet i bygningane.» Røysting Formannskapet si tilråding og framlegget frå Thor Arne Heggtveit vart sett opp mot kvarandre. Framlegget frå Thor Arne Heggtveit vart vedteke med 19 mot 2 røyster. Ellers vart pkt. 2 tilrådinga frå formannskapet samrøystes vedteke. Formannskapet si tilråding punkt nr. 1, 3 og 4 vart samrøystes vedteke. 1. Kommunestyret vedtek å selje fire kommunale bustadar. Dei fire kommunale bustadane er Sandbekk I, Sandbekk III, Groheim og Åheim. Utgifter til sal av bustadar vert trekt frå salsinntektene. Rådmannen får mynde til å planlegge og gjennomføre salet av desse bustadane. 2. Kommunestyret vedtek å byrje sal av alderspensjonata. Dette inkluderar innløysing av tomter, vurdering av marknaden, mogleg omreguleringar og oppdeling av pensjonata, avhengig av kva som vil gjera sal aktuelt og mogleg. Rådmannen kjem tilbake til kommunestyret med ei sak om kva for alderspensjonat som skal seljast og eventuell rekkefylgje. Det er eit mål at salget skal føre til aktivitet i bygningane.

30 3. Rådmannen sørger for at eventuelle sal ikkje kjem i konflikt med behov knytt til i bustadsosialhandlingsplan, busetjing av vanskelegstilte og andre bustadbehov kommunen har. Administrasjonen fortset arbeidet med å fortløpande vurdere kva bustadar kommunen har bruk for, og kva bustadar som bør seljast. 4. Kommunestyret vedtek tildelingsprinsippa skissert i framlegget. Desse vert styrande for framtidig tildeling av kommunale utleigebustadar.

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 15:30 Slutt: 20:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 15:30 Slutt: 20:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 15:30 Slutt: 20:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Vest-Telemark Museum Møtedato: Møtetid: 17:00 Møteslutt: 20:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Vest-Telemark Museum Møtedato: Møtetid: 17:00 Møteslutt: 20:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Vest-Telemark Museum Møtedato: 16.10.2012 Møtetid: 17:00 Møteslutt: 20:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:10:30 (politikeropplæring 12:00 og frametter)

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:10:30 (politikeropplæring 12:00 og frametter) Tokke kommune Kommunestyret Møteprotokoll Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: 09:00 Møteslutt:10:30 (politikeropplæring 12:00 og frametter) Fylgjande faste

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 14:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 14:00 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 15:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 15:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 26.02.2014 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 15:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Vadder Midtbø MEDL SP Arne Nordbø MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Vadder Midtbø MEDL SP Arne Nordbø MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 01.11.2012 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 13:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 21:45

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 21:45 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 21.01.2014 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 21:45 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu Medlem AP Thor Arne Heggtveit Medlem SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu Medlem AP Thor Arne Heggtveit Medlem SP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.04.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:00 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 02.09.2014 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.08.2013 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:00 Møteslutt: 16:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:00 Møteslutt: 16:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.09.2012 Møtetid: 11:00 Møteslutt: 16:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:00 Møteslutt: 14:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:00 Møteslutt: 14:00 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.01.2014 Møtetid: 11:00 Møteslutt: 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 17:15

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 17:15 Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 16.05.2012 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 17:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Møterom Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:15

Utval: Møtestad: Møterom Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:15 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Møterom Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 04.06.2015 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30 Møteslutt: 12:30

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30 Møteslutt: 12:30 Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.05.2013 Møtetid: 10:30 Møteslutt: 12:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00 Slutt: 15:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00 Slutt: 15:00 Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 27.03.2014 Møtetid: 12:00 Slutt: 15:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 15:00 Møteslutt:19:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 15:00 Møteslutt:19:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.01.2014 Møtetid: 15:00 Møteslutt:19:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Magne Grave VORDF AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Magne Grave VORDF AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke Kommunehus Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 13:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.03.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 22.10.2014 Møtetid: 10:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.09.2017 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 11:15

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 11:15 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 02.10.2013 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 11:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtedato: 10.01.2012 Møtetid: 08:00 Slutt:12:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu Medlem AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu Medlem AP Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.04.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 29.06.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.03.2012 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 14:40 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.10.2015 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Helse- og sosialutvalet Møtestad: Helsesenteret Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Helse- og sosialutvalet Møtestad: Helsesenteret Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Helse- og sosialutvalet Møtestad: Helsesenteret Møtedato: 08.03.2012 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 25.10.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Erik Skimmeland Medlem KRF. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Romtveit

Erik Skimmeland Medlem KRF. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Romtveit Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.05.2013 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 11:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erik Skimmeland MEDL KRF

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erik Skimmeland MEDL KRF Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 07.12.2011 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 16:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Birgit J. Kovajord Olsnes Medlem SP Tahar Haddad Medlem AP

Birgit J. Kovajord Olsnes Medlem SP Tahar Haddad Medlem AP Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 25.10.2016 Møtetid: 18:00 Møteslutt: SP Sverre Bakke Medlem SP Sigrunn Taraldlien Medlem AP Olav

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 21:45

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 21:45 Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 17.09.2013 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 21:45 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Svar på høring - reservasjonsordninga for fastlegar

Svar på høring - reservasjonsordninga for fastlegar Tokke kommune Arkiv: Saksnr.: 2014/105-3 Saksbeh.: Ann Wraa Direkte tlf.: 35075501 Dato: 14.03.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Helse- og sosialutvalet 14/6 27.03.2014 Kommunestyret 14/16 22.04.2014

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.02.2012 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Eldrerådet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 01.11.2017 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tahar

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 (starta med synfaring Vinje 09:00)

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 (starta med synfaring Vinje 09:00) Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 11.09.2013 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 (starta med synfaring Vinje 09:00) Fylgjande faste medlemmer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: 15.01.2013 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 11.06.2013 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 20.08.2014 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:30

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.05.2015 Møtetid: 11:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjetil Fulsås LEIAR AP Sigrunn Taraldlien MEDL AP Mari Grønlid MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjetil Fulsås LEIAR AP Sigrunn Taraldlien MEDL AP Mari Grønlid MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 06.09.2012 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 13:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 27.04.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Knut Kristian Vadder. Sigrunn Taraldlien MEDL AP Liv Nygård MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Knut Kristian Vadder. Sigrunn Taraldlien MEDL AP Liv Nygård MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 04.06.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 21.05.2014 Møtetid: 10:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mette Lillegård MEDL AP Jarle Solbu MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mette Lillegård MEDL AP Jarle Solbu MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Valstyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommune Møtedato: 10.06.2015 Møtetid: 09:20 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Kjell Magne

Detaljer

Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt:

Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone Dale

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Arne Heggtveit MEDL SP Mette Lillegård i sak 15/17, 15/19 og 15/20

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Arne Heggtveit MEDL SP Mette Lillegård i sak 15/17, 15/19 og 15/20 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder MEDL SP Erik Skimmeland MEDL KRF Mari Grønlid MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder MEDL SP Erik Skimmeland MEDL KRF Mari Grønlid MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Helse- og sosialutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 10.05.2012 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 15:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

ikkje) Vidar Ragnvaldson Vindal Medlem AP Jarand Felland Ordførar SP

ikkje) Vidar Ragnvaldson Vindal Medlem AP Jarand Felland Ordførar SP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Hallbjønnsekken Møtedato: 19.12.2016 Møtetid: 10:00 Slutt: 13:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone Dale

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 16.11.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Alice Vågslid MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Alice Vågslid MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 20.06.2017 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Nestleder

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Nestleder Tokke kommune Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utval: Møtestad: Møterom Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 31.10.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.05.2015 Møtetid: 10:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 28.05.2015 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 13:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 13:00 Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 20.10.2010 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 13:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 04.10.2017 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 10:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 10:30 Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 06.02.2014 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 10:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Kultur- og oppvekstutvalet

Kultur- og oppvekstutvalet Tokke kommune Møteprotokoll Kultur- og oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommune Møtedato: 01.11.2011 Møtetid: 09:00 Slutt:12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 10.12.2014 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP Bjørn Bergheim MEDL AP Svein Erik Hagen MEDL TH

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP Bjørn Bergheim MEDL AP Svein Erik Hagen MEDL TH Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 22.09.2015 Møtetid: 17:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.11.2012 Møtetid: 10:00 Møteslutt:16:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 10:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 10:30 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 26.02.2014 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 10:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 02.09.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 31.08.2016 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Alice Vågslid MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Alice Vågslid MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Valstyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 20.06.2017 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 14:15

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 14:15 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 26.05.2010 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 14:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP Knut Kristian Vadder MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP Knut Kristian Vadder MEDL SP Tokke kommune Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.02.2017 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 09.11.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 30.08.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 24.01.2018 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.11.2014 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:30

Tokke kommune. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:30 Tokke kommune Møteprotokoll Utviklingsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 27.05.2014 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjetil Fulsås LEIAR AP Mari Grønlid MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjetil Fulsås LEIAR AP Mari Grønlid MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 23.05.2013 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: 04.05.2017 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 02.12.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 08.02.2017 Møtetid: 08:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å

Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å PS 15/1 Kommunereform - invitasjon til forprosjekt Vest-Telemark Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å delta i gjennomføring av eit forprosjekt som omfattar

Detaljer

Rådet for eldre og funksjonshemma

Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2014 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utval: Møtestad: Møterom sentral, Tokke kommunehus Møtedato: 08.11.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades:

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll

Tokke kommune. Møteprotokoll Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Helse- og sosialutvalet Møtestad: Kommunesstyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.01.2012 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades:

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 12.12.2012 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 12:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 12.12.2012 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 12:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 12.12.2012 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 12:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Arne Heggtveit MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Arne Heggtveit MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 21.09.2016 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Eldrerådet Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 08.11.2016 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:20 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Bergheim MEDL AP Svein Erik Hagen Medlem TH

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Bergheim MEDL AP Svein Erik Hagen Medlem TH Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 19:35 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Nestleder

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Nestleder Tokke kommune Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utval: Møtestad: Møterom sentral, Tokke kommunehus Møtedato: 02.02.2016 Møtetid: 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Til stades frå administrasjonen: Siv Ella Bekk Konsulent. Protokollunderskrifter:

Til stades frå administrasjonen: Siv Ella Bekk Konsulent. Protokollunderskrifter: Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.10.2014 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 19:50 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP Jarle Solbu MEDL AP Einar Hovden MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP Jarle Solbu MEDL AP Einar Hovden MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 27.03.2012 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 21:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 28.01.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rådet for eldre og funksjonshemma. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Rådet for eldre og funksjonshemma. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 10.09.2014 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:45

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:45 Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 11.09.2012 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:45 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke NESTL SP Åge Verpe MEDL SP Anne Irene Anundskås MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke NESTL SP Åge Verpe MEDL SP Anne Irene Anundskås MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 08.03.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 24.01.2018 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP. Thor Arne Heggtveit

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP. Thor Arne Heggtveit Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 20.09.2016 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 21.05.2014 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arne Askje MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arne Askje MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Helse- og sosialutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 27.01.2011 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 21:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 21:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 21.04.2015 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 21:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Tokke kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 16:00

Utval: Møtestad: Tokke kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 16:00 Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Tokke kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: 07.11.2013 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 16:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer