Trening av livbåtmannskap. 9 moduler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trening av livbåtmannskap. 9 moduler 2012-12-27"

Transkript

1 Trening av livbåtmannskap 9 moduler

2 Trening av livbåtmannskap Modul 1 - Styrende dokumentasjon/beredskapsorganisering - Forskrifter/Ansvarsforhold/Beredskapsstruktur - Hovedfokus på lokal beredskapsplan og livbåtførers rolle

3 Læremål for denne modulen Oversikt over hvor krav til trening og beredskap er forankret Kjennskap til beredskapsorganiseringen God kjennskap til lokal beredskapsplan Særlig kunnskap om livbåtfører sin beredskapsrolle 3

4 Aktivitetsforskriften 73 om beredskapsetablering: Operatøren eller den som står for driften av en innretning, skal utarbeide en strategi for beredskap mot fare- og ulykkessituasjoner, jf. også 9 om helsetjenestens oppgaver bokstav c. Beredskapen skal etableres på grunnlag av resultater fra risiko- og beredskapsanalyser som nevnt i styringsforskriften 17 om kvantitative risikoanalyser og beredskapsanalyser, og de definerte fare- og ulykkessituasjonene og ytelseskravene til barrierene, jf. styringsforskriften 5 om barrierer 4

5 Innretningsforskriften 44 om evakueringsmidler: Personell på innretninger skal kunne evakueres raskt og effektivt til et sikkert område under alle værforhold, jf. Aktivitetsforskriften 77 om håndtering av fare- og ulykkesituasjoner bokstav d. Valg av evakueringsmidler, plassering og beskyttelse av dem skal baseres på de definerte fare- og ulykkessituasjonene, jf. Aktivitetsforskriften 73 om beredskapsetablering Som evakueringsmidler for evakuering til sjøen skal det brukes fritt-fall livbåter, supplert med redningsstrømper og tilhørende redningsflåter 5

6 Beredskapsorganisering 1. linje er der hvor hendelsen inntreffer og bekjempes 2. linje er en støttefunksjon for 1. linje 3. linje er det øverste beredskapsnivået og har en rekke oppgaver - som eksempelvis kvalitetssikring av 2. linjes beslutninger, sikre tilgang og formidling av kompetanse i bekjempelse av hendelsen, myndighet og mediekontakt 6

7 Beredskap Organisering og ansvar INNRETNING RESULTATENHET RESULTATOMRÅDE KONSERNLEDELSEN 1. LINJE - Teknisk skadebekjempelse og redning (varsling, bekjempelse, redning, evakuering, normalisering) 2. LINJE - Taktisk veiledning og ressursstøtte 3. LINJE - Strategisk støtte - Strategisk problemløsning - Kommunikasjon 7

8 Lokal beredskapsplan Oppgaver 1. Hvilken beredskapsplan gjelder for din innretning? 2. Hvor er livbåtfører organisatorisk plassert i lokal beredskapsplan? 3. Endrer livbåtførers mandat seg under en evakueringssituasjon? Hvis dette er tilfelle: - Hvor står dette mandatet? - Hva er endringene? 4. Hva sier beredskapsplan om mønstring? 8

9 Trening av livbåtmannskap Modul 2 Livbåtførers plikter og oppgaver 2.1 Organisering og ledelse før livbåt er sjøsatt 2.2 Organisering og ledelse når livbåt er sjøsatt

10 Læremål for denne modulen : Innledning Inngående kunnskap om livbåtmannskapets plikter og oppgaver Gjennom teoretisk gjennomgang skal de bevisstgjøres på hvordan de skal handle i en beredskaps- og evakueringssituasjon 10

11 2.1 Organisering og ledelse før sjøsetting 11

12 Generelt ansvar og oppgaver for livbåtmannskaper Livbåtmannskapet skal mønstre i livbåtene ved generell alarm og evakueringsalarm Livbåtmannskapet består av to til tre personer; kaptein, pumpemann og eventuelt motormann, og har ansvar for sikkerheten ombord i livbåten På innretningen retter livbåtmannskapet seg etter ordre fra Beredskapslederen eller den han bemyndiger Du skal være mentalt forberedt på å håndtere ulike utfordringer. Situasjonen kan kreve at beredskapsledelsen må gjøre brå endringer i sine beslutninger, og du må derfor på forhånd ha tenkt gjennom hvilke alternative evakueringsmidler som kan bli benyttet 12

13 2.1 Fordeling av oppgaver og roller 13

14 2.1 Livbåtførers (kaptein) plikter og oppgaver før sjøsetting Start med «Kontroll-liste av livbåt før bruk» og når alt er klart, beordres «bording». Etablere radiokontakt med beredskapssentral. Beordre bording. Etablere kontakt med evakueringsleder. Rapportere POB. Klarere droppsone for stup med beredskapsfartøyet eventuelt foreta egensjekk dersom fartøyet ikke er tilstede. Undersøke om det er personell som er fremmedspråklig og har behov for informasjon på engelsk. Koordinere aksjoner for klarering for stup med det øvrige mannskapet. Starte motor. Gi ordre om å starte utpumping av livbåt. 14

15 2.1 Pumpemanns/motormanns plikter og oppgaver før sjøsetting Det fremkommer ulik praksis for pumpemann/motormann sin utførelse av sine oppgaver. Det er viktig å finne frem til egen liste over plikter og oppgaver. Starter innsjekk av passasjerer etter orde fra livbåtkapteinen. Veilede passasjerer med tanke på valg av livbåtseter. Kontroller passasjerenes fastspenning (hvis tiden tillater dette). På ordre fra kaptein fjernes sikringsbolt/sikringswire. (ved øvelse: sjekke sikringsbolt/sikringswire) Når alle er ombord, settes sperrebom fast og henger opp «Adgang forbudt, livbåt klarert for stup» skilt. Bordingsluke stenges. Kontrollerer luken til motorrom (hvor dette er aktuelt). Når fastspent i eget sete meldes: «Pumpemann/motormann klar» Starter utpumping av fritt fall krok etter ordre fra livbåtkapteinen. (Ved øvelse skal pumpen ikke røres når livbåtfører gir ordren; «Start simulert utpumping» ) 15

16 Fordypningsoppgaver: a. Hvem beslutter evakuering og hvordan blir du informert om å planlegge evakuering? b. Hvilken myndighet har du som livbåtfører før livbåt er sjøsatt og hvor står dette beskrevet? c. Hva er ditt hovedmål/fokus i perioden før sjøsetting? d. Hvordan fordeles oppgavene mellom livbåtmannskapet? e. Hvordan bør mønstringsområde organiseres? Sett opp de viktigste tingene som må prioriteres hvis dere får mange personer som mangler drakt, noen er skadet, noen endrer adferd og skaper uoversiktlige forhold i området rundt livbåtene f. Hvordan fordeles funksjonene/ oppgavene hos livbåtmannskapet ved øvelser? Får alle anledning å prøve seg i de ulike funksjoner? 16

17 2.2 Organisering og ledelse når livbåt er sjøsatt 17

18 Livbåtkapteinens særskilte ansvar Livbåtkapteinen har det fulle og hele ansvar for sikkerheten ombord i livbåten fra entring, under gange i sjø og til passasjerer er evakuert over i helikopter eller annet fartøy Livbåtkapteinen har det øverste ansvar ombord etter sjøsetting til å iverksette de tiltak som vurderes nødvendige for å sikre liv og helse, holde ro og orden, og ellers sikre passasjerene 18

19 Fordypningsoppgave 1. Hva er det viktigste livbåtmannskapet må ha fokus på etter sjøsetting? 2. Hvilken myndighet har du som livbåtfører når livbåt er sjøsatt, og hvor står dette beskrevet? 3. Hvordan kan livbåtmannskapet i fellesskap løse arbeidsoppgavene på best mulig måte? 19

20 2.2 Organisering og ledelse når livbåt er sjøsatt Orienter deg straks. Finn din innretning, og eventuelt andre innretninger samt beredskapsfartøyet Livbåtkapteinen har det overordnete ansvaret om bord. Opptre tydelig og bestemt, og sørg for god orden og disiplin i båten. Oppnevn en til å hjelpe deg med navigering. Kompetanse kan finnes om bord Når båten er på sjøen, gå på kanal 16, hvis ikke beredskapsledelsen eller beredskapsfartøy gir ordre om et annet kanalvalg Oppnevn en person til å være din sekretær og sørg for at han har blyant og papir. La han føre tidslogg over det som skjer og hvem som har hvilke opplysninger Finn ut hvilken vei vinden blåser fra, og husk det. Sammenlikn med innretningene på feltet dersom du kan se dem Finn beredskapsfartøyene og deres navn Motoren støyer avhengig av pådraget, all samtale begrenses ombord 20 GFC\rctn\004livbåt

21 2.2 Organisering og ledelse når livbåt er sjøsatt Bruk ditt lederansvar bevisst overfor passasjerene. Jobb som et team sammen med det øvrige livbåtmannskapet. Skaff deg oversikt over eventuelle passasjerer som har problemer. Hold orden om bord. La passasjerene bli sittende i setet med setebeltet fastspent. Kall livbåtmannskapet opp til deg, og bruk dem som rådgivere Merk deg navn på personer som kan ha observert relevante ting fra hendelsen som førte til evakuering Ikke utløs radar transponder før behov Informer øyeblikkelig alle om bord om hvilke beskjeder du får, og om hvilke strategier du velger 21 GFC\rctn\004livbåt

22 Trening av livbåtmannskap Modul 3 Bruk av livbåt i praksis

23 I modul 3 skal deltakerne ha gjennomgått/forklart: Livbåtens tekniske beskrivelse og utstyr Nødsystemer på livbåten 23

24 Trening av livbåtmannskap Modul 4 Ledelse og kommunikasjonsutfordringer

25 Ledelse Kommunikasjon Læremål for denne modulen : Ledelse: - Ha en bevissthet om lederrollen som livbåtfører i en evakueringssituasjon. - Hvor forberedt er du på å opptre som en leder? Kommunikasjon - Ha kunnskap om hvorfor god kommunikasjon er avgjørende for godt lederskap og effekten dette har for opplevelsen til passasjerene Press/Stress Press/Stress - Hva kjennetegner en krisesituasjon? - Ha kunnskap om noen typiske stressreaksjoner i en krisesituasjon. (følelsesmessige, kroppslige, sanseforstyrrelser, adferd) og ha kunnskap om hvordan dette bør håndteres. - Kjenne til egen mestring av stress. - Vite forskjellen på press og stress. 25

26 Ledelse Kommunikasjon Du er kaptein. Press/Stress Sørg for god disiplin, men avslappet holdning. Etter kort tid om bord, kan det opptre tegn til etter-reaksjoner hos enkelte av dine passasjerer. Vær forberedt på dette. Sørg for god informasjon Sett passasjerene i organisert arbeid så fort som mulig 26 GFC\rctn\004livbåt

27 Ledelse Kommunikasjon Press/Stress Leders kommunikasjon er avgjørende for passasjerenes opplevelse Både verbal og non-verbal kommunikasjon er avgjørende for at du sender ut det rette budskapet 55% formidles gjennom kroppsspråk 38% formidles gjennom tonefall 7% formidles gjennom ordene 27

28 Ledelse Kommunikasjon Hva er stress? Press/Stress Belastninger i arbeidet kan føre til stress og stressrelaterte helseplager Mange definisjoner på stress. En enkel definisjon kan være at stress er en opplevelse av manglende samsvar mellom miljøets krav/forventninger og egne ressurser til å mestre kravene Det å ha mye å gjøre eller påta seg slitsomme og belastende oppgaver er altså ikke ensbetydende med stress. Stress får vi først når vi opplever at vi ikke mestrer situasjonen sånn uten videre En hyppig stressfaktor i dagens norske arbeidsliv - er høye krav til omstilling og mestring av nye oppgaver Etter stressopplevelsen kommer reaksjonen. Der er vi forskjellige 28

29 Ledelse Kommunikasjon Hvordan mestre eget stress? Press/Stress Aksepter normale kroppslige reaksjoner som hjertebank, svette, kvalme Forsøk å konsentrer deg om oppgaven du skal utføre Konsentrer deg om å gjøre en ting av gangen Ha kontroll på din egen pust Forsøk å vær aktiv og utøve lederfunksjonen Unngå sinne, bebreidelser og negative tanker 29

30 Ledelse Kommunikasjon Press/Stress Hvordan håndtere stress hos passasjerer? Vær aktiv og vis bestemt opptreden Fysisk kontakt beroligende og oppmuntrende samtale La personell som tydelig har angst, få snakke ut. Unngå krangel La noen andre ta hånd om person som har angst og fungerer dårlig Bruk makt hvis person har panikk og opptrer truende, men ikke mer enn nødvendig for å få kontroll over situasjonen 30

31 Typiske reaksjoner ved opplevd krise Fysiologiske Emosjonelle Mentale Uro Økt puls og pust Hjertebank Kvalme, oppkast Svette / gysninger Overaktiv Handlingslammet Irritabilitet Aggresjon Tristhet Gråt og fortvilelse Uvirkelig Overveldende Hjelpeløs Forvirring Rigid tenkning Syns og hørselsforstyrrelser Mentalt tunnelsyn Redusert konsentrasjon og oppmerksomhet Påvirker vår vurderingsevne 31

32 Fordypningsoppgave a. Hvordan reagerer du når du er presset? b. Hvordan kan du bli bedre til å håndtere en presset situasjon? c. Hva gjør at en presset situasjon går over til stress? d. Hvordan reagerer du når du er stresset? e. Hvordan kan du unngå i komme i en slik situasjonen? f. Hvordan tror du andre opplever deg når du er stresset? 32

33 Trening av livbåtmannskap Modul 5 Helikopterevakuering og redning fra sjø 5.1 Organisering og ledelse ved helikopterevakuering fra innretning og sjø 5.2 Organisering og ledelse ved evakuering fra livbåt/flåte til beredskapsfartøy

34 Dine plikter og oppgaver vil endre seg avhengig av hvilken fase i evakueringen dere er i og hvilke evakueringsmetoder som velges brukt Klart lederskap fra din side er avgjørende for en så vellykket evakuering som forholdene tillater det. Du skal som livbåtfører vise besluttsomhet og tydelighet som leder, og inngående kjennskap til dine oppgaver er dermed vesentlig 34

35 Læremål for denne modulen Etter gjennomført modul 5 skal du ha inngående kunnskap om dine plikter og oppgaver i forbindelse med organisering og ledelse ved helikopterevakuering, både fra innretning og fra sjø, samt redningsfasen fra livbåt/redningsflåte til beredskapsfartøy. 35

36 5.1 Evakuering med helikopter fra innretning Personellet kalles opp fra mønstringsstedet, båt for båt Personellkontroll har kontroll på POB Ved ankomst til resepsjonen eller anvist samlingssted, blir navnene registrert. Man får utlevert et ombordstignings-kort, og blir ropt opp til helidekk etter tur. 36

37 5.1 Evakuering med helikopter fra Livbåtkapteinene er ansvarlig for personellopptelling og melder dette inn til Personellkontroll Dersom evakuering med helikopter blir besluttet etter at personell er mønstret i båtene skal livbåtmannskapet etter ordre fra beredskapsledelsen; Påse at passasjerene går samlet i puljer til avtalt mønstringssted Gjennomsøke og sikre livbåt innretning 37

38 5.1 Evakuering med helikopter fra innretning Beredskapsleder: Beslutte evakuering, evakueringsmåte, gi endelig ordre til evakuering. Evakueringsleder: Lede evakuering med helikopter etter ordre fra beredskapsleder Koordinere fartøy- og helikopterressurser Resepsjonist: Koordinere mønstringsstatus fra livbåtkapteiner ved helikopter evakuering Utføre resepsjonstjeneste ved evakuering med helikopter. Egne ombordstigningskort benyttes Instruere livbåtkapteiner om ordning av kø ved helikopterevakuering 38

39 5.1 Redning med helikopter fra livbåt 1. Redning med helikopter er den mest sannsynlige måten dere vil bli plukket opp på. 2. Helikopter redningsmann leder alltid operasjonen med å ta opp passasjerer. 3. Din oppgave er å holde livbåten mot vinden med vinden 30 grader på babord (venstre) baug, absolutt stø kurs. Styr ikke etter helikopteret selv om det kan ha problem med å holde seg over deg. Hold nær full fart forover, helikopteret kan gå svært mye fortere, og manøvrerer best i hastighet. 4. Utpek to som kan gå opp på dekk og hjelpe redningsmann med å ta opp passasjerene. Disse skal ha på seg redningsline festet til båten. Husk oppgaven kan være fysisk krevende. 5. En av hjelpemennene skal ta tak i helikopterets styreline og holde denne. 6. Hjelpemennene kommuniserer med helikopterets redningsmann. Styrelinen skal ligge ned i vannet og må ikke festes til båten. Holde den unna slik at den ikke kommer i propellen. 7. Ha en ordinans under dekk som kan hjelpe deg og de oppe på dekk. 8. Hold ro i båten og sørg for at det alltid er to passasjerer klar for oppheising 39 GFC\rctn\004livbåt

40 5.1 Redning med helikopter fra flåte 1. Sett ut drivanker i god tid før helikopter pick-up. 2. Hold ro i flåten og sørg for at det alltid er to passasjerer klar for oppheising 3. Redningsdraktene skal være helt korrekt tatt på med alle glidelåser helt lukket 4. Forbered passasjerene på redning med helikopter i god tid. På grunn av støy er det ikke mulig å kommunisere med mer enn en av gangen når helikopteret henger over deg. Rop inn i øret 5. Ha alltid en mann ved din side (ordinans) som kan hjelpe deg med å gi beskjeder, holde utsikt etc. Husk at det er mye støy 6. Forviss deg om at flåten er tom for passasjerer 40 GFC\rctn\004livbåt

41 5.2 Organisering og ledelse ved evakuering fra livbåt/flåte til beredskapsfartøy 1. Redning direkte over til beredskapsfartøy innebærer stor risiko for klemskader mellom livbåt og beredskapsfartøy 2. Du legger deg i le av beredskapsfartøyet. Beredskapsfartøyet kan sende sin MOB-båt bort til deg. En grei måte å komme opp i MOB-båten er at dine passasjerer hopper i vannet med livline fra MOB-båt og svømmer bort til denne. Dersom bølgene er små, kan dere selvfølgelig hoppe rett ned i MOB-båten. Det er stor fare for skade ved å krabbe med i MOB-båten fra livbåten 3. Sørg for å to sterke personer klare til å være mannskap oppe på dekk, begge med redningsline festet til livbåten 4. La dine dekksfolk lede selve overføringen, du følger med fra din styreposisjon 5. Sørg for at korrekte lister over samtlige som er i din livbåt, blir tatt med om bord i beredskapsfartøyet av en av ditt mannskap 6. Forviss deg om at båten er tom for passasjerer 7. Før du som sistemann forlater livbåten, sørg for at alt unntatt blinklys er slått av. Stopp motor, slå av radio og la midtre luke stå åpen 8. Beredskapsfartøyet vil trenge hjelp av deg og ditt mannskap når du kommer om bord. Ta kontakt med styrmann og si hvem du er 9. Noen installasjoner har beredskapsfartøy som kan trekke hele livbåten inn i skipet. I slike tilfeller er det kapteinen på beredskapsfartøyet som vil lede operasjonen. 41 GFC\rctn\004livbåt

42 Gruppeoppgaver 1. Hva mener du er de største utfordringene i forbindelse med organisering og evakuering av personell fra innretning til helikopter. Innenfor beredskapsplanen, hvordan kan du håndtere utfordringene best mulig? 2. Hva mener du er de største utfordringene i forbindelse med organisering og evakuering av personell fra livbåt/flåte til helikopter. Innenfor beredskapsplanen, hvordan kan du håndtere utfordringene best mulig? 3. Hva mener du er de største utfordringene i forbindelse med organisering og evakuering av personell fra livbåt/flåte til beredskapsfartøy. Innenfor beredskapsplanen, hvordan kan du håndtere utfordringene best mulig? 42

43 Trening av livbåtmannskap Modul 6 Førstehjelp Livbåtførers rolle Førstehjelpsutstyr i livbåt og flåte 1. Tilrettelegge for førstehjelp før sjøsetting 2. Tilrettelegge for førstehjelp i sjø

44 Læremål for denne modulen Etter gjennomført modul 6 skal du som livbåtfører ha kjennskap til Hva som finnes av førstehjelpsutstyr i livbåt og flåte, hvor det er plassert og hvordan det brukes Du skal ha inngående kjennskap til livbåtfører sin rolle i en førstehjelpssituasjon Du skal kjenne til kompetanse og funksjon til førstehjelpspersonell sånn at du kan styre ressursene på mest hensiktsmessig måte om bord 44

45 6.1 Førstehjelputstyr i livbåt Gå gjennom egen sjekkliste for livbåt og flåte 45

46 6.2 Tilrettelegge for førstehjelp før sjøsetting Du skal ha kommandoen mht organisering og tilrettelegging for førstehjelp Bruke case fra arbeidsheftet side 27 til diskusjon. 46

47 6.3 Tilrettelegge for førstehjelp etter Tenk forebyggende! Sørg for god informasjon, spesielt om alle forhold som har med redning å gjøre sjøsetting Sett passasjerene i organisert arbeid straks. Det kan være: Ta fram førstehjelpsutstyr hvis behov Holde utkikk. Organisere vaktordning Behandle skadde 47

48 6.3 Tilrettelegge for førstehjelp etter Skadede ombord sjøsetting 1. Dersom du har skadede om bord, vil du få prioritet ved redning. Livstruende skader har høyeste prioritet osv. 2. Det er redningsmannen fra helikopteret som prioriterer ved oppheisning 3. Prioriter de skadde i din båt. Sørg for at personer ute av balanse får hjelp. Det er nyttig for alle at dere har konstruktive oppgaver å ta dere til. Tiden kan bli lang. 4. Bruk ressurspersoner til å hjelpe andre. Dette vil ofte gå av seg selv, men din ordre sikrer disiplin. 48 GFC\rctn\004livbåt

49 6.3 Gruppeoppgaver 1.Hvilke førstehjelpsutfordringer kan du møte etter sjøsetting? 2.Hvordan vil du håndtere disse utfordringene? 3.Hvem skal organisere gjennomføring av førstehjelp? 4.Hvem skal utføre førstehjelp? 49

50 Trening av livbåtmannskap Modul 7 Alternative evakueringsmidler 1. Teknisk gjennomgang av strømpe og flåte 2. Organisering og ledelse ved strømpeevakuering til flåte

51 Flåter / redningsstrømper 51

52 Læremål for modulen Etter gjennomført modul 7 skal deltakerne kunne forklare og demonstrere klargjøring, låring og frigjøring av flåte og beskrive gjennomføringen av evakuering med redningsstrømpe. 52

53 Oppgaver Organisering og ledelse ved evakuering i strømpe til flåte: Hvem gir ordre om bruk av redningsstrømpe? Hvordan organiserer du evakuering med redningsstrømpe? Hvilke utfordringer kan du møte når evakuering skjer med redningsstrømpe? Hvordan vil du løse disse utfordringene? Teknisk beskrivelse av redningsstrømpe og flåte: Hvor mange redningsstrømper finnes på innretningen og hvor er de lokalisert? Beskriv riktig utsetting av redningsstrømpe Beskriv de forskjellige utsettingsmetodene for flåte Hvor mange personer kan være i flåten? Hvilke utstyr finnes i flåten, og hvor finner du det? Hvilke tiltak gir mest mulig skånsom opphold i flåte? 53

54 Trening av livbåtmannskap Modul 8 Bruk av livbåt i praksis

55 Læremål for denne modulen Deltakerne skal etter gjennomgått modul 8 ha kjennskap til og kunne forklare: Livbåtens tekniske beskrivelse og utstyr Nødsystemer på livbåten 55

56 Trening av livbåtmannskap Modul 9 Oppsummering modul 1-8

57 Læremål for denne modulen Læringsmålet med denne modulen er en gjennomgang av momenter fra modulene 1-8. Målet er at du skal se helheten i din rolle som livbåtfører Husk at du har et stort ansvar du redder liv 57

58 Gruppeoppgaver 1. En evakueringssituasjon kan deles inn i ulike faser: planlegging/organisering, selve evakueringen og eventuell redning fra sjø. Hvem kommuniserer du med i de ulike evakueringsfasene og ved de ulike evakueringsmetodene? 2. Hvilke plikter og oppgaver har livbåtkaptein, pumpemann og eventuelt motormann? 3. Hvordan fordeles oppgavene mellom mannskapet? 4. Hva er det viktigste du som livbåtkaptein må ha fokus på etter sjøsetting (livbåt/flåte) 5. Forklar utløsing av fritt-fall/sliske krok. 6. Hvilke radiokanaler bruker du under en evakuering? 7. Hvordan skal du som livbåtfører håndtere førstehjelp under en evakuering? 8. Hvordan vil du håndtere en situasjon der en person handler irrasjonelt? 9. Hvordan vil du organisere forflytting av personell fra livbåt/flåte til helikopter og beredskapsfartøy? 58

59 Diskuter i plenum 1. Hvor bevisst er du på å opparbeide deg tillit blant dine kollegaer? 2. Hvordan kan du opparbeide deg tillit? 3. Hva mener du er den viktigste kunnskapen du må ha som livbåtfører? 4. Hva mener du er de viktigste ferdighetene du må ha som livbåtfører? 5. Hvilke holdninger mener du er de viktigste ved å være livbåtfører? 59

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Beredskapsplanverk

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Beredskapsplanverk Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Beredskapsplanverk Innhold 1. Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Hovedinnhold i heftet...4 1.3 Definisjoner...5 2. Aktuelle

Detaljer

Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs.

Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs. Side 1 av 10 Semac AS Security Management Consulting Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs. Side 2 av 10 Innhold: 1. Innledning. 1.1 Formål. 1.2 Utforming. 1.3 Forankring. 1.4 Strategi. 1.5 Definisjoner.

Detaljer

NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: 20.06.2011 Side: 1

NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: 20.06.2011 Side: 1 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: 20.06.2011 Side: 1 KRAV TIL FORKUNNSKAPER (Norsk olje og gass e-læringspakke) Hensikt/ Etter endt opplæring

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering:

RAPPORT NRPK. Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK. Nøklevann Ro- og Padleklubb. Oppsummering: NRPK Rapporttittel: Risiko og beredskapsanalyse NRPK Gjelder for: Dok nr: Fill in Filreferanse Risikoanalyse NRPK.docx Bidragsytere: E. Sørdal, Styret Oppsummering: Nøkkelord: Risikoanalyse Berdskapsanalyse

Detaljer

Prosedyre for håndtering av vanskelige situasjoner og kriser ved Norskopplæringen for innvandrere og asylsøkere

Prosedyre for håndtering av vanskelige situasjoner og kriser ved Norskopplæringen for innvandrere og asylsøkere Norskopplæringen for innvandrere og ID UTS.VLV.OPUS.4.3.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 14.04.2014 Forfatter RD/Team Gnisten Verifisert AMJ Godkjent Søren Fredrik Voie Innhold VEDLEGG TIL NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 3 VEILEDNING TIL KURSET... 6 OPPTAKSKRAV... 6 MÅLSETNING... 6 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

HMS PLAN internkontrollsystem FOR Tysvær kano og kajakklubb

HMS PLAN internkontrollsystem FOR Tysvær kano og kajakklubb HMS PLAN internkontrollsystem FOR Tysvær kano og kajakklubb Vedtatt på årsmøtet 05.03.2012 Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 2 Lover og regler som gjelder for TKKK...

Detaljer

Pasientservice. Hva er pasientservice? Fra læreplanen: K2 Eleven skal kunne drøfte kjennetegn på god pasientservice og yte service til pasienter.

Pasientservice. Hva er pasientservice? Fra læreplanen: K2 Eleven skal kunne drøfte kjennetegn på god pasientservice og yte service til pasienter. 2 pa s i e n t s e rv i c e 21 Alle yrkesgrupper innenfor helsesektoren yter på en eller annen måte service til andre mennesker. Når du nå har valgt å arbeide som helsesekretær, innebærer det automatisk

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjør noe med det! Har du det bra på jobben? De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som

Detaljer

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no Organisasjonshåndbok www.folkehjelp.no Forsidebilde: NPA, Werner Anderson Innhold Forord... 4 Kapittel 1: Generell del... 5 Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp!...5 Om Norsk Folkehjelp...5 Styringsdokumenter

Detaljer

Håndbok i ØVELSES PLANLEGGING

Håndbok i ØVELSES PLANLEGGING Foto: Kåre Krumsvik, Helse Stavanger HF Håndbok i ØVELSES PLANLEGGING Versjon 1. Utarbeidet for og av samvirkeaktørene Brann, Helse, Politiet, Sivilforsvaret, Heimevernet, Fylkesmannen og Frivillige Organisasjoners

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

2.Teoretisk referanseramme

2.Teoretisk referanseramme 1. Innledning. Hver eneste dag sitter det elever på skolen som nettopp har mistet mor eller far, de har mistet nære venner, foreldrene er nylig skilt, en bror har fått kreft eller en klassekamerat er blitt

Detaljer

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Utdrag av informasjon fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Utdragene rommer resultater fra forskning knyttet

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Håndbok i krise- og beredskapsledelse

Håndbok i krise- og beredskapsledelse Håndbok i krise- og beredskapsledelse 2 «En organisasjons fremtid ligger sjelden i å gjøre dagens operasjoner bedre. Oftest ligger veien til suksess i å gjøre nye og annerledes ting» (Frank Henriksen)

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Helsefagarbeideren og sykepleie

Helsefagarbeideren og sykepleie 34 Helsefagarbeideren og sykepleie Helsefagarbeideren og sykepleie Pasient og bruker Sykepleieprosessen 35 Hva er sykepleie? Helsefagarbeideren og sykepleie Omsorg og egenomsorg Pårørende SENTRALE BEGREPER

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Øvelse kraft ekom veg Hordaland 2011

Øvelse kraft ekom veg Hordaland 2011 Øvelse kraft ekom veg Hordaland 2011 Ann-Kristin Larsen 21.02.2012 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1 Øvelsestekniske forhold... 5 2 Oppsummering av hovedfunn... 6 3 Innledning... 9 3.1 Om

Detaljer

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Denne modulen er beregnet til 3 dager. Modulen består av følgende emner: Rolle og funksjon Fagforeningen og målrettet fagforeningsarbeid

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer