Trening av livbåtmannskap. 9 moduler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trening av livbåtmannskap. 9 moduler 2012-12-27"

Transkript

1 Trening av livbåtmannskap 9 moduler

2 Trening av livbåtmannskap Modul 1 - Styrende dokumentasjon/beredskapsorganisering - Forskrifter/Ansvarsforhold/Beredskapsstruktur - Hovedfokus på lokal beredskapsplan og livbåtførers rolle

3 Læremål for denne modulen Oversikt over hvor krav til trening og beredskap er forankret Kjennskap til beredskapsorganiseringen God kjennskap til lokal beredskapsplan Særlig kunnskap om livbåtfører sin beredskapsrolle 3

4 Aktivitetsforskriften 73 om beredskapsetablering: Operatøren eller den som står for driften av en innretning, skal utarbeide en strategi for beredskap mot fare- og ulykkessituasjoner, jf. også 9 om helsetjenestens oppgaver bokstav c. Beredskapen skal etableres på grunnlag av resultater fra risiko- og beredskapsanalyser som nevnt i styringsforskriften 17 om kvantitative risikoanalyser og beredskapsanalyser, og de definerte fare- og ulykkessituasjonene og ytelseskravene til barrierene, jf. styringsforskriften 5 om barrierer 4

5 Innretningsforskriften 44 om evakueringsmidler: Personell på innretninger skal kunne evakueres raskt og effektivt til et sikkert område under alle værforhold, jf. Aktivitetsforskriften 77 om håndtering av fare- og ulykkesituasjoner bokstav d. Valg av evakueringsmidler, plassering og beskyttelse av dem skal baseres på de definerte fare- og ulykkessituasjonene, jf. Aktivitetsforskriften 73 om beredskapsetablering Som evakueringsmidler for evakuering til sjøen skal det brukes fritt-fall livbåter, supplert med redningsstrømper og tilhørende redningsflåter 5

6 Beredskapsorganisering 1. linje er der hvor hendelsen inntreffer og bekjempes 2. linje er en støttefunksjon for 1. linje 3. linje er det øverste beredskapsnivået og har en rekke oppgaver - som eksempelvis kvalitetssikring av 2. linjes beslutninger, sikre tilgang og formidling av kompetanse i bekjempelse av hendelsen, myndighet og mediekontakt 6

7 Beredskap Organisering og ansvar INNRETNING RESULTATENHET RESULTATOMRÅDE KONSERNLEDELSEN 1. LINJE - Teknisk skadebekjempelse og redning (varsling, bekjempelse, redning, evakuering, normalisering) 2. LINJE - Taktisk veiledning og ressursstøtte 3. LINJE - Strategisk støtte - Strategisk problemløsning - Kommunikasjon 7

8 Lokal beredskapsplan Oppgaver 1. Hvilken beredskapsplan gjelder for din innretning? 2. Hvor er livbåtfører organisatorisk plassert i lokal beredskapsplan? 3. Endrer livbåtførers mandat seg under en evakueringssituasjon? Hvis dette er tilfelle: - Hvor står dette mandatet? - Hva er endringene? 4. Hva sier beredskapsplan om mønstring? 8

9 Trening av livbåtmannskap Modul 2 Livbåtførers plikter og oppgaver 2.1 Organisering og ledelse før livbåt er sjøsatt 2.2 Organisering og ledelse når livbåt er sjøsatt

10 Læremål for denne modulen : Innledning Inngående kunnskap om livbåtmannskapets plikter og oppgaver Gjennom teoretisk gjennomgang skal de bevisstgjøres på hvordan de skal handle i en beredskaps- og evakueringssituasjon 10

11 2.1 Organisering og ledelse før sjøsetting 11

12 Generelt ansvar og oppgaver for livbåtmannskaper Livbåtmannskapet skal mønstre i livbåtene ved generell alarm og evakueringsalarm Livbåtmannskapet består av to til tre personer; kaptein, pumpemann og eventuelt motormann, og har ansvar for sikkerheten ombord i livbåten På innretningen retter livbåtmannskapet seg etter ordre fra Beredskapslederen eller den han bemyndiger Du skal være mentalt forberedt på å håndtere ulike utfordringer. Situasjonen kan kreve at beredskapsledelsen må gjøre brå endringer i sine beslutninger, og du må derfor på forhånd ha tenkt gjennom hvilke alternative evakueringsmidler som kan bli benyttet 12

13 2.1 Fordeling av oppgaver og roller 13

14 2.1 Livbåtførers (kaptein) plikter og oppgaver før sjøsetting Start med «Kontroll-liste av livbåt før bruk» og når alt er klart, beordres «bording». Etablere radiokontakt med beredskapssentral. Beordre bording. Etablere kontakt med evakueringsleder. Rapportere POB. Klarere droppsone for stup med beredskapsfartøyet eventuelt foreta egensjekk dersom fartøyet ikke er tilstede. Undersøke om det er personell som er fremmedspråklig og har behov for informasjon på engelsk. Koordinere aksjoner for klarering for stup med det øvrige mannskapet. Starte motor. Gi ordre om å starte utpumping av livbåt. 14

15 2.1 Pumpemanns/motormanns plikter og oppgaver før sjøsetting Det fremkommer ulik praksis for pumpemann/motormann sin utførelse av sine oppgaver. Det er viktig å finne frem til egen liste over plikter og oppgaver. Starter innsjekk av passasjerer etter orde fra livbåtkapteinen. Veilede passasjerer med tanke på valg av livbåtseter. Kontroller passasjerenes fastspenning (hvis tiden tillater dette). På ordre fra kaptein fjernes sikringsbolt/sikringswire. (ved øvelse: sjekke sikringsbolt/sikringswire) Når alle er ombord, settes sperrebom fast og henger opp «Adgang forbudt, livbåt klarert for stup» skilt. Bordingsluke stenges. Kontrollerer luken til motorrom (hvor dette er aktuelt). Når fastspent i eget sete meldes: «Pumpemann/motormann klar» Starter utpumping av fritt fall krok etter ordre fra livbåtkapteinen. (Ved øvelse skal pumpen ikke røres når livbåtfører gir ordren; «Start simulert utpumping» ) 15

16 Fordypningsoppgaver: a. Hvem beslutter evakuering og hvordan blir du informert om å planlegge evakuering? b. Hvilken myndighet har du som livbåtfører før livbåt er sjøsatt og hvor står dette beskrevet? c. Hva er ditt hovedmål/fokus i perioden før sjøsetting? d. Hvordan fordeles oppgavene mellom livbåtmannskapet? e. Hvordan bør mønstringsområde organiseres? Sett opp de viktigste tingene som må prioriteres hvis dere får mange personer som mangler drakt, noen er skadet, noen endrer adferd og skaper uoversiktlige forhold i området rundt livbåtene f. Hvordan fordeles funksjonene/ oppgavene hos livbåtmannskapet ved øvelser? Får alle anledning å prøve seg i de ulike funksjoner? 16

17 2.2 Organisering og ledelse når livbåt er sjøsatt 17

18 Livbåtkapteinens særskilte ansvar Livbåtkapteinen har det fulle og hele ansvar for sikkerheten ombord i livbåten fra entring, under gange i sjø og til passasjerer er evakuert over i helikopter eller annet fartøy Livbåtkapteinen har det øverste ansvar ombord etter sjøsetting til å iverksette de tiltak som vurderes nødvendige for å sikre liv og helse, holde ro og orden, og ellers sikre passasjerene 18

19 Fordypningsoppgave 1. Hva er det viktigste livbåtmannskapet må ha fokus på etter sjøsetting? 2. Hvilken myndighet har du som livbåtfører når livbåt er sjøsatt, og hvor står dette beskrevet? 3. Hvordan kan livbåtmannskapet i fellesskap løse arbeidsoppgavene på best mulig måte? 19

20 2.2 Organisering og ledelse når livbåt er sjøsatt Orienter deg straks. Finn din innretning, og eventuelt andre innretninger samt beredskapsfartøyet Livbåtkapteinen har det overordnete ansvaret om bord. Opptre tydelig og bestemt, og sørg for god orden og disiplin i båten. Oppnevn en til å hjelpe deg med navigering. Kompetanse kan finnes om bord Når båten er på sjøen, gå på kanal 16, hvis ikke beredskapsledelsen eller beredskapsfartøy gir ordre om et annet kanalvalg Oppnevn en person til å være din sekretær og sørg for at han har blyant og papir. La han føre tidslogg over det som skjer og hvem som har hvilke opplysninger Finn ut hvilken vei vinden blåser fra, og husk det. Sammenlikn med innretningene på feltet dersom du kan se dem Finn beredskapsfartøyene og deres navn Motoren støyer avhengig av pådraget, all samtale begrenses ombord 20 GFC\rctn\004livbåt

21 2.2 Organisering og ledelse når livbåt er sjøsatt Bruk ditt lederansvar bevisst overfor passasjerene. Jobb som et team sammen med det øvrige livbåtmannskapet. Skaff deg oversikt over eventuelle passasjerer som har problemer. Hold orden om bord. La passasjerene bli sittende i setet med setebeltet fastspent. Kall livbåtmannskapet opp til deg, og bruk dem som rådgivere Merk deg navn på personer som kan ha observert relevante ting fra hendelsen som førte til evakuering Ikke utløs radar transponder før behov Informer øyeblikkelig alle om bord om hvilke beskjeder du får, og om hvilke strategier du velger 21 GFC\rctn\004livbåt

22 Trening av livbåtmannskap Modul 3 Bruk av livbåt i praksis

23 I modul 3 skal deltakerne ha gjennomgått/forklart: Livbåtens tekniske beskrivelse og utstyr Nødsystemer på livbåten 23

24 Trening av livbåtmannskap Modul 4 Ledelse og kommunikasjonsutfordringer

25 Ledelse Kommunikasjon Læremål for denne modulen : Ledelse: - Ha en bevissthet om lederrollen som livbåtfører i en evakueringssituasjon. - Hvor forberedt er du på å opptre som en leder? Kommunikasjon - Ha kunnskap om hvorfor god kommunikasjon er avgjørende for godt lederskap og effekten dette har for opplevelsen til passasjerene Press/Stress Press/Stress - Hva kjennetegner en krisesituasjon? - Ha kunnskap om noen typiske stressreaksjoner i en krisesituasjon. (følelsesmessige, kroppslige, sanseforstyrrelser, adferd) og ha kunnskap om hvordan dette bør håndteres. - Kjenne til egen mestring av stress. - Vite forskjellen på press og stress. 25

26 Ledelse Kommunikasjon Du er kaptein. Press/Stress Sørg for god disiplin, men avslappet holdning. Etter kort tid om bord, kan det opptre tegn til etter-reaksjoner hos enkelte av dine passasjerer. Vær forberedt på dette. Sørg for god informasjon Sett passasjerene i organisert arbeid så fort som mulig 26 GFC\rctn\004livbåt

27 Ledelse Kommunikasjon Press/Stress Leders kommunikasjon er avgjørende for passasjerenes opplevelse Både verbal og non-verbal kommunikasjon er avgjørende for at du sender ut det rette budskapet 55% formidles gjennom kroppsspråk 38% formidles gjennom tonefall 7% formidles gjennom ordene 27

28 Ledelse Kommunikasjon Hva er stress? Press/Stress Belastninger i arbeidet kan føre til stress og stressrelaterte helseplager Mange definisjoner på stress. En enkel definisjon kan være at stress er en opplevelse av manglende samsvar mellom miljøets krav/forventninger og egne ressurser til å mestre kravene Det å ha mye å gjøre eller påta seg slitsomme og belastende oppgaver er altså ikke ensbetydende med stress. Stress får vi først når vi opplever at vi ikke mestrer situasjonen sånn uten videre En hyppig stressfaktor i dagens norske arbeidsliv - er høye krav til omstilling og mestring av nye oppgaver Etter stressopplevelsen kommer reaksjonen. Der er vi forskjellige 28

29 Ledelse Kommunikasjon Hvordan mestre eget stress? Press/Stress Aksepter normale kroppslige reaksjoner som hjertebank, svette, kvalme Forsøk å konsentrer deg om oppgaven du skal utføre Konsentrer deg om å gjøre en ting av gangen Ha kontroll på din egen pust Forsøk å vær aktiv og utøve lederfunksjonen Unngå sinne, bebreidelser og negative tanker 29

30 Ledelse Kommunikasjon Press/Stress Hvordan håndtere stress hos passasjerer? Vær aktiv og vis bestemt opptreden Fysisk kontakt beroligende og oppmuntrende samtale La personell som tydelig har angst, få snakke ut. Unngå krangel La noen andre ta hånd om person som har angst og fungerer dårlig Bruk makt hvis person har panikk og opptrer truende, men ikke mer enn nødvendig for å få kontroll over situasjonen 30

31 Typiske reaksjoner ved opplevd krise Fysiologiske Emosjonelle Mentale Uro Økt puls og pust Hjertebank Kvalme, oppkast Svette / gysninger Overaktiv Handlingslammet Irritabilitet Aggresjon Tristhet Gråt og fortvilelse Uvirkelig Overveldende Hjelpeløs Forvirring Rigid tenkning Syns og hørselsforstyrrelser Mentalt tunnelsyn Redusert konsentrasjon og oppmerksomhet Påvirker vår vurderingsevne 31

32 Fordypningsoppgave a. Hvordan reagerer du når du er presset? b. Hvordan kan du bli bedre til å håndtere en presset situasjon? c. Hva gjør at en presset situasjon går over til stress? d. Hvordan reagerer du når du er stresset? e. Hvordan kan du unngå i komme i en slik situasjonen? f. Hvordan tror du andre opplever deg når du er stresset? 32

33 Trening av livbåtmannskap Modul 5 Helikopterevakuering og redning fra sjø 5.1 Organisering og ledelse ved helikopterevakuering fra innretning og sjø 5.2 Organisering og ledelse ved evakuering fra livbåt/flåte til beredskapsfartøy

34 Dine plikter og oppgaver vil endre seg avhengig av hvilken fase i evakueringen dere er i og hvilke evakueringsmetoder som velges brukt Klart lederskap fra din side er avgjørende for en så vellykket evakuering som forholdene tillater det. Du skal som livbåtfører vise besluttsomhet og tydelighet som leder, og inngående kjennskap til dine oppgaver er dermed vesentlig 34

35 Læremål for denne modulen Etter gjennomført modul 5 skal du ha inngående kunnskap om dine plikter og oppgaver i forbindelse med organisering og ledelse ved helikopterevakuering, både fra innretning og fra sjø, samt redningsfasen fra livbåt/redningsflåte til beredskapsfartøy. 35

36 5.1 Evakuering med helikopter fra innretning Personellet kalles opp fra mønstringsstedet, båt for båt Personellkontroll har kontroll på POB Ved ankomst til resepsjonen eller anvist samlingssted, blir navnene registrert. Man får utlevert et ombordstignings-kort, og blir ropt opp til helidekk etter tur. 36

37 5.1 Evakuering med helikopter fra Livbåtkapteinene er ansvarlig for personellopptelling og melder dette inn til Personellkontroll Dersom evakuering med helikopter blir besluttet etter at personell er mønstret i båtene skal livbåtmannskapet etter ordre fra beredskapsledelsen; Påse at passasjerene går samlet i puljer til avtalt mønstringssted Gjennomsøke og sikre livbåt innretning 37

38 5.1 Evakuering med helikopter fra innretning Beredskapsleder: Beslutte evakuering, evakueringsmåte, gi endelig ordre til evakuering. Evakueringsleder: Lede evakuering med helikopter etter ordre fra beredskapsleder Koordinere fartøy- og helikopterressurser Resepsjonist: Koordinere mønstringsstatus fra livbåtkapteiner ved helikopter evakuering Utføre resepsjonstjeneste ved evakuering med helikopter. Egne ombordstigningskort benyttes Instruere livbåtkapteiner om ordning av kø ved helikopterevakuering 38

39 5.1 Redning med helikopter fra livbåt 1. Redning med helikopter er den mest sannsynlige måten dere vil bli plukket opp på. 2. Helikopter redningsmann leder alltid operasjonen med å ta opp passasjerer. 3. Din oppgave er å holde livbåten mot vinden med vinden 30 grader på babord (venstre) baug, absolutt stø kurs. Styr ikke etter helikopteret selv om det kan ha problem med å holde seg over deg. Hold nær full fart forover, helikopteret kan gå svært mye fortere, og manøvrerer best i hastighet. 4. Utpek to som kan gå opp på dekk og hjelpe redningsmann med å ta opp passasjerene. Disse skal ha på seg redningsline festet til båten. Husk oppgaven kan være fysisk krevende. 5. En av hjelpemennene skal ta tak i helikopterets styreline og holde denne. 6. Hjelpemennene kommuniserer med helikopterets redningsmann. Styrelinen skal ligge ned i vannet og må ikke festes til båten. Holde den unna slik at den ikke kommer i propellen. 7. Ha en ordinans under dekk som kan hjelpe deg og de oppe på dekk. 8. Hold ro i båten og sørg for at det alltid er to passasjerer klar for oppheising 39 GFC\rctn\004livbåt

40 5.1 Redning med helikopter fra flåte 1. Sett ut drivanker i god tid før helikopter pick-up. 2. Hold ro i flåten og sørg for at det alltid er to passasjerer klar for oppheising 3. Redningsdraktene skal være helt korrekt tatt på med alle glidelåser helt lukket 4. Forbered passasjerene på redning med helikopter i god tid. På grunn av støy er det ikke mulig å kommunisere med mer enn en av gangen når helikopteret henger over deg. Rop inn i øret 5. Ha alltid en mann ved din side (ordinans) som kan hjelpe deg med å gi beskjeder, holde utsikt etc. Husk at det er mye støy 6. Forviss deg om at flåten er tom for passasjerer 40 GFC\rctn\004livbåt

41 5.2 Organisering og ledelse ved evakuering fra livbåt/flåte til beredskapsfartøy 1. Redning direkte over til beredskapsfartøy innebærer stor risiko for klemskader mellom livbåt og beredskapsfartøy 2. Du legger deg i le av beredskapsfartøyet. Beredskapsfartøyet kan sende sin MOB-båt bort til deg. En grei måte å komme opp i MOB-båten er at dine passasjerer hopper i vannet med livline fra MOB-båt og svømmer bort til denne. Dersom bølgene er små, kan dere selvfølgelig hoppe rett ned i MOB-båten. Det er stor fare for skade ved å krabbe med i MOB-båten fra livbåten 3. Sørg for å to sterke personer klare til å være mannskap oppe på dekk, begge med redningsline festet til livbåten 4. La dine dekksfolk lede selve overføringen, du følger med fra din styreposisjon 5. Sørg for at korrekte lister over samtlige som er i din livbåt, blir tatt med om bord i beredskapsfartøyet av en av ditt mannskap 6. Forviss deg om at båten er tom for passasjerer 7. Før du som sistemann forlater livbåten, sørg for at alt unntatt blinklys er slått av. Stopp motor, slå av radio og la midtre luke stå åpen 8. Beredskapsfartøyet vil trenge hjelp av deg og ditt mannskap når du kommer om bord. Ta kontakt med styrmann og si hvem du er 9. Noen installasjoner har beredskapsfartøy som kan trekke hele livbåten inn i skipet. I slike tilfeller er det kapteinen på beredskapsfartøyet som vil lede operasjonen. 41 GFC\rctn\004livbåt

42 Gruppeoppgaver 1. Hva mener du er de største utfordringene i forbindelse med organisering og evakuering av personell fra innretning til helikopter. Innenfor beredskapsplanen, hvordan kan du håndtere utfordringene best mulig? 2. Hva mener du er de største utfordringene i forbindelse med organisering og evakuering av personell fra livbåt/flåte til helikopter. Innenfor beredskapsplanen, hvordan kan du håndtere utfordringene best mulig? 3. Hva mener du er de største utfordringene i forbindelse med organisering og evakuering av personell fra livbåt/flåte til beredskapsfartøy. Innenfor beredskapsplanen, hvordan kan du håndtere utfordringene best mulig? 42

43 Trening av livbåtmannskap Modul 6 Førstehjelp Livbåtførers rolle Førstehjelpsutstyr i livbåt og flåte 1. Tilrettelegge for førstehjelp før sjøsetting 2. Tilrettelegge for førstehjelp i sjø

44 Læremål for denne modulen Etter gjennomført modul 6 skal du som livbåtfører ha kjennskap til Hva som finnes av førstehjelpsutstyr i livbåt og flåte, hvor det er plassert og hvordan det brukes Du skal ha inngående kjennskap til livbåtfører sin rolle i en førstehjelpssituasjon Du skal kjenne til kompetanse og funksjon til førstehjelpspersonell sånn at du kan styre ressursene på mest hensiktsmessig måte om bord 44

45 6.1 Førstehjelputstyr i livbåt Gå gjennom egen sjekkliste for livbåt og flåte 45

46 6.2 Tilrettelegge for førstehjelp før sjøsetting Du skal ha kommandoen mht organisering og tilrettelegging for førstehjelp Bruke case fra arbeidsheftet side 27 til diskusjon. 46

47 6.3 Tilrettelegge for førstehjelp etter Tenk forebyggende! Sørg for god informasjon, spesielt om alle forhold som har med redning å gjøre sjøsetting Sett passasjerene i organisert arbeid straks. Det kan være: Ta fram førstehjelpsutstyr hvis behov Holde utkikk. Organisere vaktordning Behandle skadde 47

48 6.3 Tilrettelegge for førstehjelp etter Skadede ombord sjøsetting 1. Dersom du har skadede om bord, vil du få prioritet ved redning. Livstruende skader har høyeste prioritet osv. 2. Det er redningsmannen fra helikopteret som prioriterer ved oppheisning 3. Prioriter de skadde i din båt. Sørg for at personer ute av balanse får hjelp. Det er nyttig for alle at dere har konstruktive oppgaver å ta dere til. Tiden kan bli lang. 4. Bruk ressurspersoner til å hjelpe andre. Dette vil ofte gå av seg selv, men din ordre sikrer disiplin. 48 GFC\rctn\004livbåt

49 6.3 Gruppeoppgaver 1.Hvilke førstehjelpsutfordringer kan du møte etter sjøsetting? 2.Hvordan vil du håndtere disse utfordringene? 3.Hvem skal organisere gjennomføring av førstehjelp? 4.Hvem skal utføre førstehjelp? 49

50 Trening av livbåtmannskap Modul 7 Alternative evakueringsmidler 1. Teknisk gjennomgang av strømpe og flåte 2. Organisering og ledelse ved strømpeevakuering til flåte

51 Flåter / redningsstrømper 51

52 Læremål for modulen Etter gjennomført modul 7 skal deltakerne kunne forklare og demonstrere klargjøring, låring og frigjøring av flåte og beskrive gjennomføringen av evakuering med redningsstrømpe. 52

53 Oppgaver Organisering og ledelse ved evakuering i strømpe til flåte: Hvem gir ordre om bruk av redningsstrømpe? Hvordan organiserer du evakuering med redningsstrømpe? Hvilke utfordringer kan du møte når evakuering skjer med redningsstrømpe? Hvordan vil du løse disse utfordringene? Teknisk beskrivelse av redningsstrømpe og flåte: Hvor mange redningsstrømper finnes på innretningen og hvor er de lokalisert? Beskriv riktig utsetting av redningsstrømpe Beskriv de forskjellige utsettingsmetodene for flåte Hvor mange personer kan være i flåten? Hvilke utstyr finnes i flåten, og hvor finner du det? Hvilke tiltak gir mest mulig skånsom opphold i flåte? 53

54 Trening av livbåtmannskap Modul 8 Bruk av livbåt i praksis

55 Læremål for denne modulen Deltakerne skal etter gjennomgått modul 8 ha kjennskap til og kunne forklare: Livbåtens tekniske beskrivelse og utstyr Nødsystemer på livbåten 55

56 Trening av livbåtmannskap Modul 9 Oppsummering modul 1-8

57 Læremål for denne modulen Læringsmålet med denne modulen er en gjennomgang av momenter fra modulene 1-8. Målet er at du skal se helheten i din rolle som livbåtfører Husk at du har et stort ansvar du redder liv 57

58 Gruppeoppgaver 1. En evakueringssituasjon kan deles inn i ulike faser: planlegging/organisering, selve evakueringen og eventuell redning fra sjø. Hvem kommuniserer du med i de ulike evakueringsfasene og ved de ulike evakueringsmetodene? 2. Hvilke plikter og oppgaver har livbåtkaptein, pumpemann og eventuelt motormann? 3. Hvordan fordeles oppgavene mellom mannskapet? 4. Hva er det viktigste du som livbåtkaptein må ha fokus på etter sjøsetting (livbåt/flåte) 5. Forklar utløsing av fritt-fall/sliske krok. 6. Hvilke radiokanaler bruker du under en evakuering? 7. Hvordan skal du som livbåtfører håndtere førstehjelp under en evakuering? 8. Hvordan vil du håndtere en situasjon der en person handler irrasjonelt? 9. Hvordan vil du organisere forflytting av personell fra livbåt/flåte til helikopter og beredskapsfartøy? 58

59 Diskuter i plenum 1. Hvor bevisst er du på å opparbeide deg tillit blant dine kollegaer? 2. Hvordan kan du opparbeide deg tillit? 3. Hva mener du er den viktigste kunnskapen du må ha som livbåtfører? 4. Hva mener du er de viktigste ferdighetene du må ha som livbåtfører? 5. Hvilke holdninger mener du er de viktigste ved å være livbåtfører? 59

Norsk olje og gass: FAGPLAN LIVBÅTFØRER GRUNNKURS Gjeldende fra dato: 01.06.2007 Revisjon nr: 12 Rev. dato: 19.12.11 Side: 1

Norsk olje og gass: FAGPLAN LIVBÅTFØRER GRUNNKURS Gjeldende fra dato: 01.06.2007 Revisjon nr: 12 Rev. dato: 19.12.11 Side: 1 Norsk olje og gass: FAGPLAN LIVBÅTFØRER GRUNNKURS Gjeldende fra dato: 01.06.2007 Revisjon nr: 12 Rev. dato: 19.12.11 Side: 1 1.0 INTRODUKSJON : 1.1 Kjenne kursets målsetting, gjennomføringsplan og sikkerhetsmessige

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Livba tfører repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Livba tfører repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring Livba tfører repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Livbåtfører repetisjonskurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Livba tfører grunnkurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Livba tfører grunnkurs Norsk olje og gass plan for opplæring Livba tfører grunnkurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring fører grunnkurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs

Detaljer

Norsk olje og gass Fagplan for Liten MOB båt grunnkurs 01.01.07

Norsk olje og gass Fagplan for Liten MOB båt grunnkurs 01.01.07 Norsk olje og gass Fagplan for Liten MOB båt grunnkurs 01.01.07 1.0 Organisasjon/Operasjon/Oppgavefordeling (1 time) Etter endt opplæring skal deltagerne kunne: 1.1 Beskrive MOB båtens primære oppgaver

Detaljer

Høringsutkast endringer i innretningsforskriften EVAKUERING

Høringsutkast endringer i innretningsforskriften EVAKUERING Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet. i medhold av lov 29. november 1996

Detaljer

096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP

096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP 096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP Original versjon Nr.: 096 Etablert: 01.01.05 Revisjon nr: 0 Rev. dato: 01.01.05 Side: 2 av 9 INNHOLD 1. Hensikt... 3 2. Definisjoner...

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Draugen Aktivitetsnummer 005093028 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

HMS-utfordringer i Nordområdene

HMS-utfordringer i Nordområdene HMS-utfordringer i Nordområdene Arbeidsseminar 5 Beredskap 2-3.05.2014, Tromsø Organisasjonenes syn på utfordringene Jan Vidar Gausel, Lederne Beredskap i sør og nord Forskrifter/regelverk Perioden 1970

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen 2. 4.9.2013

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen 2. 4.9.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn innen beredskap på COSLRigmar 418002003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP"

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR PÅRØRENDE - BEREDSKAP 021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP" Originalversjon Nr.: 021 Etablert: 07.04.92 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side RETNINGSLINJE "PÅRØRENDE-BEREDSKAP"

Detaljer

Versjon 0.2 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.12.2014. Side 1

Versjon 0.2 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.12.2014. Side 1 Side 1 Side 2 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og lokaler... 3 1.4. Krav til

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1.

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Statfjord C 001037026 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

T-3 Sigurd Robert Jacobsen

T-3 Sigurd Robert Jacobsen Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med beredskap på Ekofisk 14. - 17.9.2009 009018004 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig o Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Gro Løkken

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Gro Løkken Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Vedlegg 1 - Rapport etter tilsyn med styring av beredskapsforhold på Goliat FPSO - oppgave 014229037 Aktivitetsnummer 014229037 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t grunnkurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t grunnkurs Norsk olje og gass plan for opplæring MOB-ba t grunnkurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring grunnkurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet for kurstilbydere

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Tommy B Hansen, Anthoni Larsen 25.-28.8 2014

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Tommy B Hansen, Anthoni Larsen 25.-28.8 2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Veslefrikk A og B Aktivitetsnummer 001052010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Skadestedsleder

Norsk olje og gass plan for opplæring. Skadestedsleder Norsk olje og gass plan for opplæring Skadestedsleder Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Skadestedsleder Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet for

Detaljer

Offshore beredskap - helhetsvurdering

Offshore beredskap - helhetsvurdering Offshore beredskap - helhetsvurdering Gjennomgang av konklusjoner Sikkerhetsforum 29. januar 2009 West Vanguard, 85 1 Oversikt Formål, mandat mv. Metodikk for vurderinger Hovedtemaer Konklusjoner 2 Beredskap

Detaljer

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskap for operatører og redere Gevinst vs utfordring 23. OKT.2014 Stavanger Vidar Gade p. 1 Acona Gruppen Acona Group Acona Holding AS RESQ Holding AS

Detaljer

Bruk av beredskapsanalyse og dimensjonering av beredskap for innretninger i Barentshavet Rune Bråthen, Statoil. Classification: Internal

Bruk av beredskapsanalyse og dimensjonering av beredskap for innretninger i Barentshavet Rune Bråthen, Statoil. Classification: Internal Bruk av beredskapsanalyse og dimensjonering av beredskap for innretninger i Barentshavet Rune Bråthen, Statoil Classification: Internal Disposisjon Hva er en beredskapsanalyse? Utvikling og bruk av beredskapsanalyse

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim 13.5-16.5.2013

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim 13.5-16.5.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Oseberg C Aktivitetsnummer 001053025 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Mestring og egenomsorg Pårørendeseminar. rendeseminar 25.11.11. Stiftelsen Bergensklinikkene

Mestring og egenomsorg Pårørendeseminar. rendeseminar 25.11.11. Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring og egenomsorg Pårørendeseminar rendeseminar 25.11.11 Unni Østrem Stiftelsen Bergensklinikkene Paal-Andr Andrè Grinderud: Ingen kan fåf noen andre til å slutte å drikke, hvis de ikke selv har tatt

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs Side: 2 FORORD

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell...

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL

074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL 074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL Original versjon Nr.: 074 Etablert: 01.09.02 Side: 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 3 2. Anvendelse 3 3. Målsetting og prinsipper 3

Detaljer

Mestring og egenomsorg

Mestring og egenomsorg Mestring og egenomsorg Pårørendeseminar rendeseminar 16.11.12 Irene Kråkenes Tyssen Stiftelsen Bergensklinikkene De fysiologiske, psykologiske og sosiale stressorene som følger av å ha et rusproblem i

Detaljer

1. Introduksjon. 1.3. Studieressurser

1. Introduksjon. 1.3. Studieressurser Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

095 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter pa norsk kontinentalsokkel.

095 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter pa norsk kontinentalsokkel. 095 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter pa norsk Original versjon Nr: 095 Etablert: 01.01.2005 Revisjon nr: 2 Rev.dato: 29.09.2015 Side: 2 FORORD Denne

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport etter tilsyn med beredskap, helikopterdekk og borepakke for innretningen Leiv Eiriksson Aktivitetsnummer 406001005 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Revisjonsrapport Utkast nr. 1/16.06.2014

Revisjonsrapport Utkast nr. 1/16.06.2014 Revisjonsrapport Utkast nr. 1/16.06.2014 Rapporttittel Tilsyn med beredskap og radio- og telekommunikasjonssystemer på Ula innretningen Aktivitetsnummer 010019015 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016 Oppdaterte HMS-forskrifter 1.1.16 - Endringer miljørisiko og beredskap Beredskapsforum 6. april 2016 Omfang av endringer Stor ryddejobb gjennomført Forskriftstekst Krav i tillatelser Veiledning til forskrifter

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Anne Marit Lie, Jan Erik Jensen

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Anne Marit Lie, Jan Erik Jensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter beredskapstilsyn Safe Scandinavia 408002004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med beredskap og helikopterdekk 401003004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Redning av. MS Maksim Gorkiy vest av Svalbard, 19.06.89

Redning av. MS Maksim Gorkiy vest av Svalbard, 19.06.89 Redning av det sovjetiske cruiseskipet MS Maksim Gorkiy vest av Svalbard, 19.06.89 ved skipssjef KV Senja, orlogskaptein (p) Sigurd Kleiven Foto ved: Ledende menig Odd Mydland, Hauge i Dalene 1969 SS

Detaljer

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i Tankeprosesser Fagstoff hentet fra videreutdanning i kognitiv terapi trinn 1 og 2 og Jæren DPS Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland Tanker... I kognitiv terapi

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 1 BEREDSKAP/ORGANISERING

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 1 BEREDSKAP/ORGANISERING MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 1 BEREDSKAP/ORGANISERING Modul 1 Læremål Kjenne varslingsrutiner og beredskapsplan Beskrive oppbyggingen av Statoils akuttmedisinske behandlingsprotokoller

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser Versjon 0.1 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.12.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Kristian Kjeldstad og Jan Erik Jensen 13-14.9.2011

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Kristian Kjeldstad og Jan Erik Jensen 13-14.9.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn innen beredskap og boring på Rowan Stavanger Aktivitetsnummer 414002002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 3 Operativ lederutvikling Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1... 4 2 gruppe... 4 3 Opptakskrav... 4 4 Kompetanse...

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med beredskap og arbeidsmiljø på Valhall Flanke Nord Aktivitetsnummer 010006054 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport etter tilsyn med radio og telekommunikasjonssystemer på Ekofisk 2/4-H og med beredskap på Ekofisk 2/4-H, 2/4-Q, 2/4-C og 2/4-FTP. Aktivitetsnummer

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget AEl, RS, JSS 3.9. 6.9.2012

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget AEl, RS, JSS 3.9. 6.9.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heidrun Aktivitetsnummer 001124010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Fra ROS analyse til beredskap

Fra ROS analyse til beredskap Fra ROS analyse til beredskap perspektiv fra offshoreindustrien ESRA seminar, 21.mai 2014 PREPARED. Eldbjørg Holmaas NTH - 94 Ind. øk. Arb.miljø og sikkerhet OD (nå Ptil) 1 år - Elektro og sikringssystemer.

Detaljer

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Det utvidede krisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet

Detaljer

REAKSJONER ETTER SKYTINGEN PÅ UTØYA

REAKSJONER ETTER SKYTINGEN PÅ UTØYA Under selve situasjonen vil de fleste være opptatt av å overleve og all energi går med til å håndtere den trussel de står ovenfor. Få forsøker å være helter, og de fleste forstår REAKSJONER ETTER SKYTINGEN

Detaljer

Revidert av: Anne R. Slind Dato: 13.10.2011

Revidert av: Anne R. Slind Dato: 13.10.2011 Side 1 av 5 Prosedyre Sambandsprosedyrer for NOFO personell ombord på OR fartøy Dagens dato: Dokument-ID: 230 Versjon: 0 Status: Gyldig Opprettet av: Ivar Kristoffersen Dato: 28.09.2011 Revidert av: Anne

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

Forskrift om redningsredskaper på skip

Forskrift om redningsredskaper på skip Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet XXXX med hjemmel i lov 6. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 6, 9,, 9, 20, 55, 56, 59 og 60, jf. delegeringsvedtak 6. februar 2007 nr.

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L)

Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L) Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L) KUNNSKAP, FORSTÅELSE OG DYKTIGHET METODER FOR Å DEMONSTRERE KRITERIER FOR EVALUERING AV A Vedlikehold og drift. Rutiner for forebygging

Detaljer

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL Original versjon Nr.: 014 Etablert: 07.10.93 Revisjon nr: 4 Rev. dato: 05.03.2012

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring MOB-ba t repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring repetisjonskurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet

Detaljer

Presentasjon av T-banens beredskapsanalyse. Beredskaps-analyse som verktøy i beredskapsplanlegging og øvelser. Statens jernbanetilsyn 22.05.

Presentasjon av T-banens beredskapsanalyse. Beredskaps-analyse som verktøy i beredskapsplanlegging og øvelser. Statens jernbanetilsyn 22.05. Presentasjon av T-banens beredskapsanalyse. Beredskaps-analyse som verktøy i beredskapsplanlegging og øvelser Statens jernbanetilsyn 22.05.2014 OVBREN 1. Forutsetninger 2. Metode/fremgangsmåte 3. Samordning

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 3 BHLR/ DHLR/ AHLR

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 3 BHLR/ DHLR/ AHLR MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 3 BHLR/ DHLR/ AHLR Modul 3 Læremål Beskrive de viktigste årsakene til hjertestans Kunne starte og gjennomføre BHLR samt DHLR for sertifisert personell

Detaljer

Norsk olje og gass: FAGPLAN BEREDSKAPSLEDELSE GRUNNKURS Gjeldende fra dato:1.1.2008 Revisjon nr: 12 Rev. dato:1.1.2008 Side: 1

Norsk olje og gass: FAGPLAN BEREDSKAPSLEDELSE GRUNNKURS Gjeldende fra dato:1.1.2008 Revisjon nr: 12 Rev. dato:1.1.2008 Side: 1 Norsk olje og gass: FAGPLAN BEREDSKAPSLEDELSE GRUNNKURS Gjeldende fra dato:1.1.2008 Revisjon nr: 12 Rev. dato:1.1.2008 Side: 1 1.0 INTRODUKSJON deltagerne kunne: 1.1 Kjenne kursets målsetning og tilhørende

Detaljer

Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon av Torkil Berge og Arne Repål (Aschehoug, 2013). Se også mer informasjon på Kurs i mestring av depresjon

Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon av Torkil Berge og Arne Repål (Aschehoug, 2013). Se også mer informasjon på Kurs i mestring av depresjon Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon av Torkil Berge og Arne Repål (Aschehoug, 2013). Se også mer informasjon på Kurs i mestring av depresjon på hjemmesiden www.bymisjon.no/a-senteret. Depresjon

Detaljer

Oppfølging av ulykker

Oppfølging av ulykker Oppfølging av ulykker Mål Sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til Norges klatreforbunds virksomhet.

Detaljer

Pasientforløp. Å leve med livstruende sykdom

Pasientforløp. Å leve med livstruende sykdom Ambulant rehabiliteringsteam Pasientforløp Å leve med livstruende sykdom Kreftsykepleier Kristin Bergum 7.10.2009 Å LEVE MED LIVSTRUENDE SYKDOM: Perspektiver: behandling - rehabilitering - lindring Spesialister

Detaljer

Fra risikoanalyse til beredskap

Fra risikoanalyse til beredskap Fra risikoanalyse til beredskap - Praktisk krise- og beredskapsledelse - - Ivar Konrad Lunde - NSO Fagseminar 2015 Forutsetninger Struktur system og metode Kultur holdninger og ferdigheter Forutsetninger

Detaljer

PSYKOLOGISK INFORMASJON OG RÅD TIL DE SOM OVERLEVDE SLEIPNERULYKKEN

PSYKOLOGISK INFORMASJON OG RÅD TIL DE SOM OVERLEVDE SLEIPNERULYKKEN PSYKOLOGISK INFORMASJON OG RÅD TIL DE SOM OVERLEVDE SLEIPNERULYKKEN Ved psykolog Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi Dere som overlevde Sleipnerulykken ble utsatt for sterke inntrykk og påkjenninger.

Detaljer

Trygghet og beredskap på høyfjellet. Jernbaneverket Assisterende banedirektør Tony Dæmring

Trygghet og beredskap på høyfjellet. Jernbaneverket Assisterende banedirektør Tony Dæmring Trygghet og beredskap på høyfjellet Jernbaneverket Assisterende banedirektør Tony Dæmring Jernbaneverkets rolle og ansvar Sikkerhets- og beredskapskoordinerende myndighet på det nasjonale jernbanenettet.

Detaljer

Brann. Drukning / person i vannet (PIV)

Brann. Drukning / person i vannet (PIV) Brann - Varsle andre (rope "brann") - Redd personer vekk fra brann - Er det personer i brannområdet? - Initiere slukking - Initiere samling be om opptelling og tilbakemelding på savnede? - Tenk på røyk

Detaljer

1.Barrierer/risikoforståelse

1.Barrierer/risikoforståelse NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS REPETISJON (GSK) Gjeldende fra dato: 20.06.2011 Side: 1 1.Barrierer/risikoforståelse 1.1 Observere og foreslå korrigerende tiltak

Detaljer

Etablering av beredskap - fra risikoanalyse til beredskapsledelse - Ivar Konrad Lunde

Etablering av beredskap - fra risikoanalyse til beredskapsledelse - Ivar Konrad Lunde Etablering av beredskap - fra risikoanalyse til beredskapsledelse - Ivar Konrad Lunde Sikkerhetsstyring Beredskapsprosessen Risiko- og sårbarhetsanalyse Beredskapsanalyse Funksjonelle krav og barrierer

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 5 - Sjekklister for revisjonsteam

Norsk olje og gass Vedlegg 5 - Sjekklister for revisjonsteam Norsk olje og gass Vedlegg 5 - Sjekklister for revisjonsteam Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 03 Rev. dato: 10.08.2013 Side: 2 Innhold A. EKSEMPEL PÅ SKJEMATISK FRAMSTILLING AV KOMPETANSEPROFIL FOR

Detaljer

Ekofisk Livbåt Prosjekt

Ekofisk Livbåt Prosjekt Ekofisk Livbåt Prosjekt Et landskap i endring New Platform and Infrastructure Removing old platforms and plugging wells Changing our operating model 2020 Ekofisk - Fremtid Tor Ekofisk Tor 2/4Z Eldfisk

Detaljer

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER Direktiveier pr. 01.01.2015 Gunn Elin Hellegaard HELI. OPR. Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT

Detaljer

5.1 Oppfølging av ulykker

5.1 Oppfølging av ulykker 5.1 Oppfølging av ulykker Målet med denne prosedyren er å sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til OSI

Detaljer

SEARCH AND RESCUE. Alle land har egne regler for search and rescue. Men alle land baserer seg på ICAO annex 12

SEARCH AND RESCUE. Alle land har egne regler for search and rescue. Men alle land baserer seg på ICAO annex 12 TEMA FOR I DAG ICAO Beredskapsstadioer Redningssentralen Observasjon av en ulykke (ansvar) Bakkesignaler Redningstjenesten i Norge Nødevakuering av luftfartøy BSL A Varsling og Rapporteringsplikt Birdstrike!

Detaljer

.1.1 kjennskap til alarminstrukser og nødinstrukser, .2 ferdighet i å bistå passasjerer på vei mot mønstrings- og innskipingsstasjoner, herunder:

.1.1 kjennskap til alarminstrukser og nødinstrukser, .2 ferdighet i å bistå passasjerer på vei mot mønstrings- og innskipingsstasjoner, herunder: STCW/CONF.2/34-1 - VEDLEGG VII Opplæring i passasjerhåndtering 1 Opplæringen i passasjerhåndtering som kreves i 60 (regel V/2 nr. 4) for personell som i følge alarminstruksene har som oppgave å bistå passasjerer

Detaljer

Beredskap i Jernbaneverket

Beredskap i Jernbaneverket Retningslinje Godkjent av: Hiis-Hauge, Rannveig Side: 1 av 8 1. HENSIKT OG OMFANG 1.1. Hva vi mener med «beredskap» Jernbaneverket har ulike typer beredskap, beskrevet nedenfor: Beredskap Referanse Forskriften

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Rogaland

NAV Arbeidslivssenter Rogaland NAV Arbeidslivssenter Rogaland Å sette psykisk helse på dagsorden, bidrar til økt trygghet hos alle i virksomheten Psykisk sykdom er årsak til Hver 5. fraværsdag Hver 4. nye uføretrygdet Hver 3. som er

Detaljer

Sikker og kostnadseffektiv livbåtløsning Draupner

Sikker og kostnadseffektiv livbåtløsning Draupner www.gassco.no Sikker og kostnadseffektiv livbåtløsning Draupner v/ Kristin Kinn Kaste, Direktør Transportnett, Gassco AS HMS konferansen 2015 Det integrerte transportsystemet for norsk gass Tilknyttet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 NORGES BRANNSKOLE 2011 KAPITEL 1 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Historikk, utvikling og arbeidsområde Utdanningen av innsatspersonell til de kommunale brannvesen skal

Detaljer

Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS. Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune

Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS. Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune Risk Management Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS 26.11.2015 Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern

Detaljer

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen.

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen. Side: 1 av 5 1 Hensikt og omfang Hensikten med denne prosedyren er å sikre at Kystverket har planer for alle typer hendelser hvor Kystverket har eller vil kunne få et primæransvar i forhold til forurensingsloven,

Detaljer

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Dokument ID NYLENDE-HMS-002 VEILEDNING Revisjonsnr./dato 0.02/27.01.03 Tilpasset Nylende Dokument-ansvar 18.08.08. ved Steinar Herzeth Olsen Utarbeidet av Anne-Lise Jensen TILPASSET NYLENDE SKOLE Godkjent

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 4 Førstehjelp ved bevisstløshet og livløshet Kunnskapsmål Transport av pasienter til helsehjelp Kjenne til rutiner og ansvarsforhold

Detaljer

Systematisk beredskapsarbeid som grunnlag for (god og varig) læring

Systematisk beredskapsarbeid som grunnlag for (god og varig) læring Systematisk beredskapsarbeid som grunnlag for (god og varig) læring Morten Sommer Seminarum: Att lära av räddningsinsatser från teori till praktik Karlstad (Dömle), 9. september 2014 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Kjenner du ditt ansvar som kaptein? Terje Hernes Pettersen Adv.fullm. Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat

Kjenner du ditt ansvar som kaptein? Terje Hernes Pettersen Adv.fullm. Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat Kjenner du ditt ansvar som kaptein? Terje Hernes Pettersen Adv.fullm. Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat Krav, plikter, forventninger og press fra: Flaggstat Havnestat Charterer Klasseselskap Rederi

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

Skandi Hugen erfaringer fra ORO operasjon

Skandi Hugen erfaringer fra ORO operasjon Contents ORO operasjonen:... 2 Startfasen:... 2 Oljeoppsamlingen:... 2 Sluttfasen:... 2 Etter vi kom til land:... 3 Oljelense:... 3 Oljelense avstand til hekk er stor... 3 Oljelense/skimmer inntak... 3

Detaljer

Brannverninstruks August 2013

Brannverninstruks August 2013 Brannverninstruks BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved. Ansvarlig

Detaljer

Hvordan utvikle prestasjonskulturen

Hvordan utvikle prestasjonskulturen Hvordan utvikle prestasjonskulturen i FK Vigør G 16? Stress i konkurransesituasjonen - hvordan takle stress / press sammen Bjørn Tore Johansen, FK Vigør KONKURRANSESITUASJONEN STRESS I IDRETT EUSTRESS

Detaljer

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Endringer skjer hele livet, både inne i en og ute i møtet med andre. Ved endringer

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Sandnessjøen videregående skole på tur Viktige kontakter Nødtelefon brann 110 Nødtelefon politi 112 Nødtelefon ambulanse 113 Lokal kriseledelse: 2 Forord

Detaljer

PSYKOLOGISK INFORMASJON OG RÅD TIL PERSONELL SOM VAR I INNSATS ETTER 22/7. Ved psykolog Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi

PSYKOLOGISK INFORMASJON OG RÅD TIL PERSONELL SOM VAR I INNSATS ETTER 22/7. Ved psykolog Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi PSYKOLOGISK INFORMASJON OG RÅD TIL PERSONELL SOM VAR I INNSATS ETTER 22/7 Ved psykolog Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi Mange av dere som har vært engasjert som innsats- og hjelpemannskaper ved

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR SØK OG REDNINGSPERSONELL

MODULBASERT TRENING FOR SØK OG REDNINGSPERSONELL MODULBASERT TRENING FOR SØK OG REDNINGSPERSONELL MODUL: 6 RØYKDYKKERUTSTYR, SØK OG REDNING 1 Læremål Iføre seg pressluftapparat (innen 3 min.) Lagvis gjennomføre systematisk søk i relevant område på innretningen

Detaljer

«Potensielt traumatiserende hendelser (PTH)

«Potensielt traumatiserende hendelser (PTH) «Potensielt traumatiserende hendelser (PTH) Noen råd om hvordan forebygge og dempe langvarige reaksjoner» Refleksjoner og dialog v Lars Weisæth og Venke A. Johansen POTENSIELT TRAUMATISERENDE HENDELSER

Detaljer

EN REISE MED HELIKOPTER

EN REISE MED HELIKOPTER EN REISE MED HELIKOPTER HER KAN DU LESE OM HVA SOM FOREGÅR FØR OG UNDER EN HELIKOPTERREISE I lys av helikopterulykken ved Turøy har Norsk olje og gass utarbeidet informasjonsmateriell for å gi helikopterpassasjerer

Detaljer

Beredskap rammeverket

Beredskap rammeverket Beredskap rammeverket Kravene til ROS-analyser og nødvendige beredskapsforberedelser i kommunale vannverk, er nedfelt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. hjemlet i Lov

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs,

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs, Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport innen beredskap samt boring og brønnteknologi i forbindelse med SUT verifikasjon for Maersk Reacher Aktivitetsnummer 400008002 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer