Trening av livbåtmannskap. 9 moduler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trening av livbåtmannskap. 9 moduler 2012-12-27"

Transkript

1 Trening av livbåtmannskap 9 moduler

2 Trening av livbåtmannskap Modul 1 - Styrende dokumentasjon/beredskapsorganisering - Forskrifter/Ansvarsforhold/Beredskapsstruktur - Hovedfokus på lokal beredskapsplan og livbåtførers rolle

3 Læremål for denne modulen Oversikt over hvor krav til trening og beredskap er forankret Kjennskap til beredskapsorganiseringen God kjennskap til lokal beredskapsplan Særlig kunnskap om livbåtfører sin beredskapsrolle 3

4 Aktivitetsforskriften 73 om beredskapsetablering: Operatøren eller den som står for driften av en innretning, skal utarbeide en strategi for beredskap mot fare- og ulykkessituasjoner, jf. også 9 om helsetjenestens oppgaver bokstav c. Beredskapen skal etableres på grunnlag av resultater fra risiko- og beredskapsanalyser som nevnt i styringsforskriften 17 om kvantitative risikoanalyser og beredskapsanalyser, og de definerte fare- og ulykkessituasjonene og ytelseskravene til barrierene, jf. styringsforskriften 5 om barrierer 4

5 Innretningsforskriften 44 om evakueringsmidler: Personell på innretninger skal kunne evakueres raskt og effektivt til et sikkert område under alle værforhold, jf. Aktivitetsforskriften 77 om håndtering av fare- og ulykkesituasjoner bokstav d. Valg av evakueringsmidler, plassering og beskyttelse av dem skal baseres på de definerte fare- og ulykkessituasjonene, jf. Aktivitetsforskriften 73 om beredskapsetablering Som evakueringsmidler for evakuering til sjøen skal det brukes fritt-fall livbåter, supplert med redningsstrømper og tilhørende redningsflåter 5

6 Beredskapsorganisering 1. linje er der hvor hendelsen inntreffer og bekjempes 2. linje er en støttefunksjon for 1. linje 3. linje er det øverste beredskapsnivået og har en rekke oppgaver - som eksempelvis kvalitetssikring av 2. linjes beslutninger, sikre tilgang og formidling av kompetanse i bekjempelse av hendelsen, myndighet og mediekontakt 6

7 Beredskap Organisering og ansvar INNRETNING RESULTATENHET RESULTATOMRÅDE KONSERNLEDELSEN 1. LINJE - Teknisk skadebekjempelse og redning (varsling, bekjempelse, redning, evakuering, normalisering) 2. LINJE - Taktisk veiledning og ressursstøtte 3. LINJE - Strategisk støtte - Strategisk problemløsning - Kommunikasjon 7

8 Lokal beredskapsplan Oppgaver 1. Hvilken beredskapsplan gjelder for din innretning? 2. Hvor er livbåtfører organisatorisk plassert i lokal beredskapsplan? 3. Endrer livbåtførers mandat seg under en evakueringssituasjon? Hvis dette er tilfelle: - Hvor står dette mandatet? - Hva er endringene? 4. Hva sier beredskapsplan om mønstring? 8

9 Trening av livbåtmannskap Modul 2 Livbåtførers plikter og oppgaver 2.1 Organisering og ledelse før livbåt er sjøsatt 2.2 Organisering og ledelse når livbåt er sjøsatt

10 Læremål for denne modulen : Innledning Inngående kunnskap om livbåtmannskapets plikter og oppgaver Gjennom teoretisk gjennomgang skal de bevisstgjøres på hvordan de skal handle i en beredskaps- og evakueringssituasjon 10

11 2.1 Organisering og ledelse før sjøsetting 11

12 Generelt ansvar og oppgaver for livbåtmannskaper Livbåtmannskapet skal mønstre i livbåtene ved generell alarm og evakueringsalarm Livbåtmannskapet består av to til tre personer; kaptein, pumpemann og eventuelt motormann, og har ansvar for sikkerheten ombord i livbåten På innretningen retter livbåtmannskapet seg etter ordre fra Beredskapslederen eller den han bemyndiger Du skal være mentalt forberedt på å håndtere ulike utfordringer. Situasjonen kan kreve at beredskapsledelsen må gjøre brå endringer i sine beslutninger, og du må derfor på forhånd ha tenkt gjennom hvilke alternative evakueringsmidler som kan bli benyttet 12

13 2.1 Fordeling av oppgaver og roller 13

14 2.1 Livbåtførers (kaptein) plikter og oppgaver før sjøsetting Start med «Kontroll-liste av livbåt før bruk» og når alt er klart, beordres «bording». Etablere radiokontakt med beredskapssentral. Beordre bording. Etablere kontakt med evakueringsleder. Rapportere POB. Klarere droppsone for stup med beredskapsfartøyet eventuelt foreta egensjekk dersom fartøyet ikke er tilstede. Undersøke om det er personell som er fremmedspråklig og har behov for informasjon på engelsk. Koordinere aksjoner for klarering for stup med det øvrige mannskapet. Starte motor. Gi ordre om å starte utpumping av livbåt. 14

15 2.1 Pumpemanns/motormanns plikter og oppgaver før sjøsetting Det fremkommer ulik praksis for pumpemann/motormann sin utførelse av sine oppgaver. Det er viktig å finne frem til egen liste over plikter og oppgaver. Starter innsjekk av passasjerer etter orde fra livbåtkapteinen. Veilede passasjerer med tanke på valg av livbåtseter. Kontroller passasjerenes fastspenning (hvis tiden tillater dette). På ordre fra kaptein fjernes sikringsbolt/sikringswire. (ved øvelse: sjekke sikringsbolt/sikringswire) Når alle er ombord, settes sperrebom fast og henger opp «Adgang forbudt, livbåt klarert for stup» skilt. Bordingsluke stenges. Kontrollerer luken til motorrom (hvor dette er aktuelt). Når fastspent i eget sete meldes: «Pumpemann/motormann klar» Starter utpumping av fritt fall krok etter ordre fra livbåtkapteinen. (Ved øvelse skal pumpen ikke røres når livbåtfører gir ordren; «Start simulert utpumping» ) 15

16 Fordypningsoppgaver: a. Hvem beslutter evakuering og hvordan blir du informert om å planlegge evakuering? b. Hvilken myndighet har du som livbåtfører før livbåt er sjøsatt og hvor står dette beskrevet? c. Hva er ditt hovedmål/fokus i perioden før sjøsetting? d. Hvordan fordeles oppgavene mellom livbåtmannskapet? e. Hvordan bør mønstringsområde organiseres? Sett opp de viktigste tingene som må prioriteres hvis dere får mange personer som mangler drakt, noen er skadet, noen endrer adferd og skaper uoversiktlige forhold i området rundt livbåtene f. Hvordan fordeles funksjonene/ oppgavene hos livbåtmannskapet ved øvelser? Får alle anledning å prøve seg i de ulike funksjoner? 16

17 2.2 Organisering og ledelse når livbåt er sjøsatt 17

18 Livbåtkapteinens særskilte ansvar Livbåtkapteinen har det fulle og hele ansvar for sikkerheten ombord i livbåten fra entring, under gange i sjø og til passasjerer er evakuert over i helikopter eller annet fartøy Livbåtkapteinen har det øverste ansvar ombord etter sjøsetting til å iverksette de tiltak som vurderes nødvendige for å sikre liv og helse, holde ro og orden, og ellers sikre passasjerene 18

19 Fordypningsoppgave 1. Hva er det viktigste livbåtmannskapet må ha fokus på etter sjøsetting? 2. Hvilken myndighet har du som livbåtfører når livbåt er sjøsatt, og hvor står dette beskrevet? 3. Hvordan kan livbåtmannskapet i fellesskap løse arbeidsoppgavene på best mulig måte? 19

20 2.2 Organisering og ledelse når livbåt er sjøsatt Orienter deg straks. Finn din innretning, og eventuelt andre innretninger samt beredskapsfartøyet Livbåtkapteinen har det overordnete ansvaret om bord. Opptre tydelig og bestemt, og sørg for god orden og disiplin i båten. Oppnevn en til å hjelpe deg med navigering. Kompetanse kan finnes om bord Når båten er på sjøen, gå på kanal 16, hvis ikke beredskapsledelsen eller beredskapsfartøy gir ordre om et annet kanalvalg Oppnevn en person til å være din sekretær og sørg for at han har blyant og papir. La han føre tidslogg over det som skjer og hvem som har hvilke opplysninger Finn ut hvilken vei vinden blåser fra, og husk det. Sammenlikn med innretningene på feltet dersom du kan se dem Finn beredskapsfartøyene og deres navn Motoren støyer avhengig av pådraget, all samtale begrenses ombord 20 GFC\rctn\004livbåt

21 2.2 Organisering og ledelse når livbåt er sjøsatt Bruk ditt lederansvar bevisst overfor passasjerene. Jobb som et team sammen med det øvrige livbåtmannskapet. Skaff deg oversikt over eventuelle passasjerer som har problemer. Hold orden om bord. La passasjerene bli sittende i setet med setebeltet fastspent. Kall livbåtmannskapet opp til deg, og bruk dem som rådgivere Merk deg navn på personer som kan ha observert relevante ting fra hendelsen som førte til evakuering Ikke utløs radar transponder før behov Informer øyeblikkelig alle om bord om hvilke beskjeder du får, og om hvilke strategier du velger 21 GFC\rctn\004livbåt

22 Trening av livbåtmannskap Modul 3 Bruk av livbåt i praksis

23 I modul 3 skal deltakerne ha gjennomgått/forklart: Livbåtens tekniske beskrivelse og utstyr Nødsystemer på livbåten 23

24 Trening av livbåtmannskap Modul 4 Ledelse og kommunikasjonsutfordringer

25 Ledelse Kommunikasjon Læremål for denne modulen : Ledelse: - Ha en bevissthet om lederrollen som livbåtfører i en evakueringssituasjon. - Hvor forberedt er du på å opptre som en leder? Kommunikasjon - Ha kunnskap om hvorfor god kommunikasjon er avgjørende for godt lederskap og effekten dette har for opplevelsen til passasjerene Press/Stress Press/Stress - Hva kjennetegner en krisesituasjon? - Ha kunnskap om noen typiske stressreaksjoner i en krisesituasjon. (følelsesmessige, kroppslige, sanseforstyrrelser, adferd) og ha kunnskap om hvordan dette bør håndteres. - Kjenne til egen mestring av stress. - Vite forskjellen på press og stress. 25

26 Ledelse Kommunikasjon Du er kaptein. Press/Stress Sørg for god disiplin, men avslappet holdning. Etter kort tid om bord, kan det opptre tegn til etter-reaksjoner hos enkelte av dine passasjerer. Vær forberedt på dette. Sørg for god informasjon Sett passasjerene i organisert arbeid så fort som mulig 26 GFC\rctn\004livbåt

27 Ledelse Kommunikasjon Press/Stress Leders kommunikasjon er avgjørende for passasjerenes opplevelse Både verbal og non-verbal kommunikasjon er avgjørende for at du sender ut det rette budskapet 55% formidles gjennom kroppsspråk 38% formidles gjennom tonefall 7% formidles gjennom ordene 27

28 Ledelse Kommunikasjon Hva er stress? Press/Stress Belastninger i arbeidet kan føre til stress og stressrelaterte helseplager Mange definisjoner på stress. En enkel definisjon kan være at stress er en opplevelse av manglende samsvar mellom miljøets krav/forventninger og egne ressurser til å mestre kravene Det å ha mye å gjøre eller påta seg slitsomme og belastende oppgaver er altså ikke ensbetydende med stress. Stress får vi først når vi opplever at vi ikke mestrer situasjonen sånn uten videre En hyppig stressfaktor i dagens norske arbeidsliv - er høye krav til omstilling og mestring av nye oppgaver Etter stressopplevelsen kommer reaksjonen. Der er vi forskjellige 28

29 Ledelse Kommunikasjon Hvordan mestre eget stress? Press/Stress Aksepter normale kroppslige reaksjoner som hjertebank, svette, kvalme Forsøk å konsentrer deg om oppgaven du skal utføre Konsentrer deg om å gjøre en ting av gangen Ha kontroll på din egen pust Forsøk å vær aktiv og utøve lederfunksjonen Unngå sinne, bebreidelser og negative tanker 29

30 Ledelse Kommunikasjon Press/Stress Hvordan håndtere stress hos passasjerer? Vær aktiv og vis bestemt opptreden Fysisk kontakt beroligende og oppmuntrende samtale La personell som tydelig har angst, få snakke ut. Unngå krangel La noen andre ta hånd om person som har angst og fungerer dårlig Bruk makt hvis person har panikk og opptrer truende, men ikke mer enn nødvendig for å få kontroll over situasjonen 30

31 Typiske reaksjoner ved opplevd krise Fysiologiske Emosjonelle Mentale Uro Økt puls og pust Hjertebank Kvalme, oppkast Svette / gysninger Overaktiv Handlingslammet Irritabilitet Aggresjon Tristhet Gråt og fortvilelse Uvirkelig Overveldende Hjelpeløs Forvirring Rigid tenkning Syns og hørselsforstyrrelser Mentalt tunnelsyn Redusert konsentrasjon og oppmerksomhet Påvirker vår vurderingsevne 31

32 Fordypningsoppgave a. Hvordan reagerer du når du er presset? b. Hvordan kan du bli bedre til å håndtere en presset situasjon? c. Hva gjør at en presset situasjon går over til stress? d. Hvordan reagerer du når du er stresset? e. Hvordan kan du unngå i komme i en slik situasjonen? f. Hvordan tror du andre opplever deg når du er stresset? 32

33 Trening av livbåtmannskap Modul 5 Helikopterevakuering og redning fra sjø 5.1 Organisering og ledelse ved helikopterevakuering fra innretning og sjø 5.2 Organisering og ledelse ved evakuering fra livbåt/flåte til beredskapsfartøy

34 Dine plikter og oppgaver vil endre seg avhengig av hvilken fase i evakueringen dere er i og hvilke evakueringsmetoder som velges brukt Klart lederskap fra din side er avgjørende for en så vellykket evakuering som forholdene tillater det. Du skal som livbåtfører vise besluttsomhet og tydelighet som leder, og inngående kjennskap til dine oppgaver er dermed vesentlig 34

35 Læremål for denne modulen Etter gjennomført modul 5 skal du ha inngående kunnskap om dine plikter og oppgaver i forbindelse med organisering og ledelse ved helikopterevakuering, både fra innretning og fra sjø, samt redningsfasen fra livbåt/redningsflåte til beredskapsfartøy. 35

36 5.1 Evakuering med helikopter fra innretning Personellet kalles opp fra mønstringsstedet, båt for båt Personellkontroll har kontroll på POB Ved ankomst til resepsjonen eller anvist samlingssted, blir navnene registrert. Man får utlevert et ombordstignings-kort, og blir ropt opp til helidekk etter tur. 36

37 5.1 Evakuering med helikopter fra Livbåtkapteinene er ansvarlig for personellopptelling og melder dette inn til Personellkontroll Dersom evakuering med helikopter blir besluttet etter at personell er mønstret i båtene skal livbåtmannskapet etter ordre fra beredskapsledelsen; Påse at passasjerene går samlet i puljer til avtalt mønstringssted Gjennomsøke og sikre livbåt innretning 37

38 5.1 Evakuering med helikopter fra innretning Beredskapsleder: Beslutte evakuering, evakueringsmåte, gi endelig ordre til evakuering. Evakueringsleder: Lede evakuering med helikopter etter ordre fra beredskapsleder Koordinere fartøy- og helikopterressurser Resepsjonist: Koordinere mønstringsstatus fra livbåtkapteiner ved helikopter evakuering Utføre resepsjonstjeneste ved evakuering med helikopter. Egne ombordstigningskort benyttes Instruere livbåtkapteiner om ordning av kø ved helikopterevakuering 38

39 5.1 Redning med helikopter fra livbåt 1. Redning med helikopter er den mest sannsynlige måten dere vil bli plukket opp på. 2. Helikopter redningsmann leder alltid operasjonen med å ta opp passasjerer. 3. Din oppgave er å holde livbåten mot vinden med vinden 30 grader på babord (venstre) baug, absolutt stø kurs. Styr ikke etter helikopteret selv om det kan ha problem med å holde seg over deg. Hold nær full fart forover, helikopteret kan gå svært mye fortere, og manøvrerer best i hastighet. 4. Utpek to som kan gå opp på dekk og hjelpe redningsmann med å ta opp passasjerene. Disse skal ha på seg redningsline festet til båten. Husk oppgaven kan være fysisk krevende. 5. En av hjelpemennene skal ta tak i helikopterets styreline og holde denne. 6. Hjelpemennene kommuniserer med helikopterets redningsmann. Styrelinen skal ligge ned i vannet og må ikke festes til båten. Holde den unna slik at den ikke kommer i propellen. 7. Ha en ordinans under dekk som kan hjelpe deg og de oppe på dekk. 8. Hold ro i båten og sørg for at det alltid er to passasjerer klar for oppheising 39 GFC\rctn\004livbåt

40 5.1 Redning med helikopter fra flåte 1. Sett ut drivanker i god tid før helikopter pick-up. 2. Hold ro i flåten og sørg for at det alltid er to passasjerer klar for oppheising 3. Redningsdraktene skal være helt korrekt tatt på med alle glidelåser helt lukket 4. Forbered passasjerene på redning med helikopter i god tid. På grunn av støy er det ikke mulig å kommunisere med mer enn en av gangen når helikopteret henger over deg. Rop inn i øret 5. Ha alltid en mann ved din side (ordinans) som kan hjelpe deg med å gi beskjeder, holde utsikt etc. Husk at det er mye støy 6. Forviss deg om at flåten er tom for passasjerer 40 GFC\rctn\004livbåt

41 5.2 Organisering og ledelse ved evakuering fra livbåt/flåte til beredskapsfartøy 1. Redning direkte over til beredskapsfartøy innebærer stor risiko for klemskader mellom livbåt og beredskapsfartøy 2. Du legger deg i le av beredskapsfartøyet. Beredskapsfartøyet kan sende sin MOB-båt bort til deg. En grei måte å komme opp i MOB-båten er at dine passasjerer hopper i vannet med livline fra MOB-båt og svømmer bort til denne. Dersom bølgene er små, kan dere selvfølgelig hoppe rett ned i MOB-båten. Det er stor fare for skade ved å krabbe med i MOB-båten fra livbåten 3. Sørg for å to sterke personer klare til å være mannskap oppe på dekk, begge med redningsline festet til livbåten 4. La dine dekksfolk lede selve overføringen, du følger med fra din styreposisjon 5. Sørg for at korrekte lister over samtlige som er i din livbåt, blir tatt med om bord i beredskapsfartøyet av en av ditt mannskap 6. Forviss deg om at båten er tom for passasjerer 7. Før du som sistemann forlater livbåten, sørg for at alt unntatt blinklys er slått av. Stopp motor, slå av radio og la midtre luke stå åpen 8. Beredskapsfartøyet vil trenge hjelp av deg og ditt mannskap når du kommer om bord. Ta kontakt med styrmann og si hvem du er 9. Noen installasjoner har beredskapsfartøy som kan trekke hele livbåten inn i skipet. I slike tilfeller er det kapteinen på beredskapsfartøyet som vil lede operasjonen. 41 GFC\rctn\004livbåt

42 Gruppeoppgaver 1. Hva mener du er de største utfordringene i forbindelse med organisering og evakuering av personell fra innretning til helikopter. Innenfor beredskapsplanen, hvordan kan du håndtere utfordringene best mulig? 2. Hva mener du er de største utfordringene i forbindelse med organisering og evakuering av personell fra livbåt/flåte til helikopter. Innenfor beredskapsplanen, hvordan kan du håndtere utfordringene best mulig? 3. Hva mener du er de største utfordringene i forbindelse med organisering og evakuering av personell fra livbåt/flåte til beredskapsfartøy. Innenfor beredskapsplanen, hvordan kan du håndtere utfordringene best mulig? 42

43 Trening av livbåtmannskap Modul 6 Førstehjelp Livbåtførers rolle Førstehjelpsutstyr i livbåt og flåte 1. Tilrettelegge for førstehjelp før sjøsetting 2. Tilrettelegge for førstehjelp i sjø

44 Læremål for denne modulen Etter gjennomført modul 6 skal du som livbåtfører ha kjennskap til Hva som finnes av førstehjelpsutstyr i livbåt og flåte, hvor det er plassert og hvordan det brukes Du skal ha inngående kjennskap til livbåtfører sin rolle i en førstehjelpssituasjon Du skal kjenne til kompetanse og funksjon til førstehjelpspersonell sånn at du kan styre ressursene på mest hensiktsmessig måte om bord 44

45 6.1 Førstehjelputstyr i livbåt Gå gjennom egen sjekkliste for livbåt og flåte 45

46 6.2 Tilrettelegge for førstehjelp før sjøsetting Du skal ha kommandoen mht organisering og tilrettelegging for førstehjelp Bruke case fra arbeidsheftet side 27 til diskusjon. 46

47 6.3 Tilrettelegge for førstehjelp etter Tenk forebyggende! Sørg for god informasjon, spesielt om alle forhold som har med redning å gjøre sjøsetting Sett passasjerene i organisert arbeid straks. Det kan være: Ta fram førstehjelpsutstyr hvis behov Holde utkikk. Organisere vaktordning Behandle skadde 47

48 6.3 Tilrettelegge for førstehjelp etter Skadede ombord sjøsetting 1. Dersom du har skadede om bord, vil du få prioritet ved redning. Livstruende skader har høyeste prioritet osv. 2. Det er redningsmannen fra helikopteret som prioriterer ved oppheisning 3. Prioriter de skadde i din båt. Sørg for at personer ute av balanse får hjelp. Det er nyttig for alle at dere har konstruktive oppgaver å ta dere til. Tiden kan bli lang. 4. Bruk ressurspersoner til å hjelpe andre. Dette vil ofte gå av seg selv, men din ordre sikrer disiplin. 48 GFC\rctn\004livbåt

49 6.3 Gruppeoppgaver 1.Hvilke førstehjelpsutfordringer kan du møte etter sjøsetting? 2.Hvordan vil du håndtere disse utfordringene? 3.Hvem skal organisere gjennomføring av førstehjelp? 4.Hvem skal utføre førstehjelp? 49

50 Trening av livbåtmannskap Modul 7 Alternative evakueringsmidler 1. Teknisk gjennomgang av strømpe og flåte 2. Organisering og ledelse ved strømpeevakuering til flåte

51 Flåter / redningsstrømper 51

52 Læremål for modulen Etter gjennomført modul 7 skal deltakerne kunne forklare og demonstrere klargjøring, låring og frigjøring av flåte og beskrive gjennomføringen av evakuering med redningsstrømpe. 52

53 Oppgaver Organisering og ledelse ved evakuering i strømpe til flåte: Hvem gir ordre om bruk av redningsstrømpe? Hvordan organiserer du evakuering med redningsstrømpe? Hvilke utfordringer kan du møte når evakuering skjer med redningsstrømpe? Hvordan vil du løse disse utfordringene? Teknisk beskrivelse av redningsstrømpe og flåte: Hvor mange redningsstrømper finnes på innretningen og hvor er de lokalisert? Beskriv riktig utsetting av redningsstrømpe Beskriv de forskjellige utsettingsmetodene for flåte Hvor mange personer kan være i flåten? Hvilke utstyr finnes i flåten, og hvor finner du det? Hvilke tiltak gir mest mulig skånsom opphold i flåte? 53

54 Trening av livbåtmannskap Modul 8 Bruk av livbåt i praksis

55 Læremål for denne modulen Deltakerne skal etter gjennomgått modul 8 ha kjennskap til og kunne forklare: Livbåtens tekniske beskrivelse og utstyr Nødsystemer på livbåten 55

56 Trening av livbåtmannskap Modul 9 Oppsummering modul 1-8

57 Læremål for denne modulen Læringsmålet med denne modulen er en gjennomgang av momenter fra modulene 1-8. Målet er at du skal se helheten i din rolle som livbåtfører Husk at du har et stort ansvar du redder liv 57

58 Gruppeoppgaver 1. En evakueringssituasjon kan deles inn i ulike faser: planlegging/organisering, selve evakueringen og eventuell redning fra sjø. Hvem kommuniserer du med i de ulike evakueringsfasene og ved de ulike evakueringsmetodene? 2. Hvilke plikter og oppgaver har livbåtkaptein, pumpemann og eventuelt motormann? 3. Hvordan fordeles oppgavene mellom mannskapet? 4. Hva er det viktigste du som livbåtkaptein må ha fokus på etter sjøsetting (livbåt/flåte) 5. Forklar utløsing av fritt-fall/sliske krok. 6. Hvilke radiokanaler bruker du under en evakuering? 7. Hvordan skal du som livbåtfører håndtere førstehjelp under en evakuering? 8. Hvordan vil du håndtere en situasjon der en person handler irrasjonelt? 9. Hvordan vil du organisere forflytting av personell fra livbåt/flåte til helikopter og beredskapsfartøy? 58

59 Diskuter i plenum 1. Hvor bevisst er du på å opparbeide deg tillit blant dine kollegaer? 2. Hvordan kan du opparbeide deg tillit? 3. Hva mener du er den viktigste kunnskapen du må ha som livbåtfører? 4. Hva mener du er de viktigste ferdighetene du må ha som livbåtfører? 5. Hvilke holdninger mener du er de viktigste ved å være livbåtfører? 59

Norsk olje og gass: FAGPLAN LIVBÅTFØRER GRUNNKURS Gjeldende fra dato: 01.06.2007 Revisjon nr: 12 Rev. dato: 19.12.11 Side: 1

Norsk olje og gass: FAGPLAN LIVBÅTFØRER GRUNNKURS Gjeldende fra dato: 01.06.2007 Revisjon nr: 12 Rev. dato: 19.12.11 Side: 1 Norsk olje og gass: FAGPLAN LIVBÅTFØRER GRUNNKURS Gjeldende fra dato: 01.06.2007 Revisjon nr: 12 Rev. dato: 19.12.11 Side: 1 1.0 INTRODUKSJON : 1.1 Kjenne kursets målsetting, gjennomføringsplan og sikkerhetsmessige

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Livba tfører repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Livba tfører repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring Livba tfører repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Livbåtfører repetisjonskurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Livba tfører grunnkurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Livba tfører grunnkurs Norsk olje og gass plan for opplæring Livba tfører grunnkurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring fører grunnkurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs

Detaljer

Norsk olje og gass Fagplan for Liten MOB båt grunnkurs 01.01.07

Norsk olje og gass Fagplan for Liten MOB båt grunnkurs 01.01.07 Norsk olje og gass Fagplan for Liten MOB båt grunnkurs 01.01.07 1.0 Organisasjon/Operasjon/Oppgavefordeling (1 time) Etter endt opplæring skal deltagerne kunne: 1.1 Beskrive MOB båtens primære oppgaver

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Sigurd Robert Jacobsen

Begrenset Fortrolig. T-2 Sigurd Robert Jacobsen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med tilrettelegging av evakuering fra alle permanent plasserte innretninger utstyrt med livbåter Aktivitetsnummer 009000018 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Draugen Aktivitetsnummer 005093028 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Høringsutkast endringer i innretningsforskriften EVAKUERING

Høringsutkast endringer i innretningsforskriften EVAKUERING Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet. i medhold av lov 29. november 1996

Detaljer

096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP

096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP 096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP Original versjon Nr.: 096 Etablert: 01.01.05 Revisjon nr: 0 Rev. dato: 01.01.05 Side: 2 av 9 INNHOLD 1. Hensikt... 3 2. Definisjoner...

Detaljer

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP"

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR PÅRØRENDE - BEREDSKAP 021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP" Originalversjon Nr.: 021 Etablert: 07.04.92 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side RETNINGSLINJE "PÅRØRENDE-BEREDSKAP"

Detaljer

HMS-utfordringer i Nordområdene

HMS-utfordringer i Nordområdene HMS-utfordringer i Nordområdene Arbeidsseminar 5 Beredskap 2-3.05.2014, Tromsø Organisasjonenes syn på utfordringene Jan Vidar Gausel, Lederne Beredskap i sør og nord Forskrifter/regelverk Perioden 1970

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen 2. 4.9.2013

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen 2. 4.9.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn innen beredskap på COSLRigmar 418002003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI LOKAL BEREDSKAPSPLAN for DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI Godkjent: fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik Dato: 30.03.15 Erstatter: August

Detaljer

T-3 Sigurd Robert Jacobsen

T-3 Sigurd Robert Jacobsen Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med beredskap på Ekofisk 14. - 17.9.2009 009018004 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig o Strengt

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Skadestedsleder

Norsk olje og gass plan for opplæring. Skadestedsleder Norsk olje og gass plan for opplæring Skadestedsleder Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Skadestedsleder Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet for

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget Tommy Hansen

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget Tommy Hansen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Gullfaks B 001050044 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t grunnkurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t grunnkurs Norsk olje og gass plan for opplæring MOB-ba t grunnkurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring grunnkurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet for kurstilbydere

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland. Deltakere i revisjonslaget Anne Gro Løkken, Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland. Deltakere i revisjonslaget Anne Gro Løkken, Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med beredskap på Tambar 010065004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Mestring og egenomsorg Pårørendeseminar. rendeseminar 25.11.11. Stiftelsen Bergensklinikkene

Mestring og egenomsorg Pårørendeseminar. rendeseminar 25.11.11. Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring og egenomsorg Pårørendeseminar rendeseminar 25.11.11 Unni Østrem Stiftelsen Bergensklinikkene Paal-Andr Andrè Grinderud: Ingen kan fåf noen andre til å slutte å drikke, hvis de ikke selv har tatt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Tommy Hansen. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Aina Eltervåg

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Tommy Hansen. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Aina Eltervåg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Visund FPDU Aktivitetsnummer 001120022 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1.

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Statfjord C 001037026 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Anthoni Larsen, Tommy Bugge Hansen, Aina Eltervåg

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Anthoni Larsen, Tommy Bugge Hansen, Aina Eltervåg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Troll A, uke 21 001054021 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Versjon 0.2 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.12.2014. Side 1

Versjon 0.2 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.12.2014. Side 1 Side 1 Side 2 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og lokaler... 3 1.4. Krav til

Detaljer

Endringsdokument innretningsforskriften EVAKUERING

Endringsdokument innretningsforskriften EVAKUERING Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet. i medhold av lov 29. november 1996

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Anne Marit Lie og Jan Erik Jensen

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Anne Marit Lie og Jan Erik Jensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn innen beredskap ifm. SUT søknad for Deepsea Stavanger 14. - 16.2.2017 - Oppgave 405006002 Aktivitetsnummer 405006002 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring MOB-ba t repetisjonskurs Versjon nr: 2 Dato: 16. november 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring repetisjonskurs Versjon 2, side: 2 FORORD Denne plan for opplæring

Detaljer

Mestring og egenomsorg

Mestring og egenomsorg Mestring og egenomsorg Pårørendeseminar rendeseminar 16.11.12 Irene Kråkenes Tyssen Stiftelsen Bergensklinikkene De fysiologiske, psykologiske og sosiale stressorene som følger av å ha et rusproblem i

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Tommy B Hansen, Anthoni Larsen 25.-28.8 2014

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Tommy B Hansen, Anthoni Larsen 25.-28.8 2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Veslefrikk A og B Aktivitetsnummer 001052010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

«Ja Well» Brønnkontroll og styring av barrierer

«Ja Well» Brønnkontroll og styring av barrierer «Ja Well» Brønnkontroll og styring av barrierer Entreprenørdagen 2013 Kristen Kjeldstad Ledelse og storulykkesrisiko Ptil har gjennom flere år fulgt opp hvordan ledelsen i selskapene arbeider med å redusere

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

Offshore beredskap - helhetsvurdering

Offshore beredskap - helhetsvurdering Offshore beredskap - helhetsvurdering Gjennomgang av konklusjoner Sikkerhetsforum 29. januar 2009 West Vanguard, 85 1 Oversikt Formål, mandat mv. Metodikk for vurderinger Hovedtemaer Konklusjoner 2 Beredskap

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Gro Løkken

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Gro Løkken Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Vedlegg 1 - Rapport etter tilsyn med styring av beredskapsforhold på Goliat FPSO - oppgave 014229037 Aktivitetsnummer 014229037 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Revisjonsrapport. Aktiviteten ble gjennomført ved dokumentgjennomgang, presentasjoner, intervjuer, samtaler og verifikasjoner.

Revisjonsrapport. Aktiviteten ble gjennomført ved dokumentgjennomgang, presentasjoner, intervjuer, samtaler og verifikasjoner. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Revisjonsrapport etter tilsyn med beredskap på Valhall feltet 2013 010006029 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Deltakere i revisjonslaget Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Deltakere i revisjonslaget Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn innen beredskap på Transocean Barents 402009003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September Finans Norge Kriseberedskap og kommunikasjon September 2017 2 3 4 5 Beredskap 1. Når som helst kan det inntreffe akutte hendelser, ulykker og katastrofer som gjør at media og andre berørte aktører kommer

Detaljer

Nytt barrierenotat. Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil PTIL/PSA

Nytt barrierenotat. Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil PTIL/PSA Nytt barrierenotat Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil Barrierer på 3 minutt 1983 1992 SF 2 Barrierer SF 5 Barrierer Til SF 5 Barrierer HP - Teknisk og operasjonell sikkerhet HP - Tekniske og operasjonelle

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T1-Statoil Deltakere i revisjonslaget RS, JSS, AEl

Begrenset Fortrolig. T1-Statoil Deltakere i revisjonslaget RS, JSS, AEl Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Troll B 001085011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Marita Halsne, Morten Langøy, Anthoni Larsen

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Marita Halsne, Morten Langøy, Anthoni Larsen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av beredskap og konstruksjonssikkerhet på Statfjord A Aktivitetsnummer 001037025 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim 13.5-16.5.2013

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim 13.5-16.5.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Oseberg C Aktivitetsnummer 001053025 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i Tankeprosesser Fagstoff hentet fra videreutdanning i kognitiv terapi trinn 1 og 2 og Jæren DPS Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland Tanker... I kognitiv terapi

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Irja Viste-Ollestad og Jan Erik Jensen

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Irja Viste-Ollestad og Jan Erik Jensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer West Epsilon: Rapport etter tilsyn innen beredskap 404002003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell...

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs Side: 2 FORORD

Detaljer

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskap for operatører og redere Gevinst vs utfordring 23. OKT.2014 Stavanger Vidar Gade p. 1 Acona Gruppen Acona Group Acona Holding AS RESQ Holding AS

Detaljer

1. Introduksjon. 1.3. Studieressurser

1. Introduksjon. 1.3. Studieressurser Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Bruk av beredskapsanalyse og dimensjonering av beredskap for innretninger i Barentshavet Rune Bråthen, Statoil. Classification: Internal

Bruk av beredskapsanalyse og dimensjonering av beredskap for innretninger i Barentshavet Rune Bråthen, Statoil. Classification: Internal Bruk av beredskapsanalyse og dimensjonering av beredskap for innretninger i Barentshavet Rune Bråthen, Statoil Classification: Internal Disposisjon Hva er en beredskapsanalyse? Utvikling og bruk av beredskapsanalyse

Detaljer

REAKSJONER ETTER SKYTINGEN PÅ UTØYA

REAKSJONER ETTER SKYTINGEN PÅ UTØYA Under selve situasjonen vil de fleste være opptatt av å overleve og all energi går med til å håndtere den trussel de står ovenfor. Få forsøker å være helter, og de fleste forstår REAKSJONER ETTER SKYTINGEN

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Helsetjenesten Fylkesmannens tilsynserfaringer

Helsetjenesten Fylkesmannens tilsynserfaringer Helsetjenesten Fylkesmannens tilsynserfaringer 2015-2016 1 Petroleumsregelverkets krav til helsetjenesten Rammeforskriften RF 6 Definerer helsemessige forhold: Forhold som vedrører: helsetjeneste, helsemessig

Detaljer

074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL

074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL 074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL Original versjon Nr.: 074 Etablert: 01.09.02 Side: 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 3 2. Anvendelse 3 3. Målsetting og prinsipper 3

Detaljer

Revisjonsrapport Utkast nr. 1/16.06.2014

Revisjonsrapport Utkast nr. 1/16.06.2014 Revisjonsrapport Utkast nr. 1/16.06.2014 Rapporttittel Tilsyn med beredskap og radio- og telekommunikasjonssystemer på Ula innretningen Aktivitetsnummer 010019015 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Personell Utstyr og lokaler... 2

Personell Utstyr og lokaler... 2 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Pasientforløp. Å leve med livstruende sykdom

Pasientforløp. Å leve med livstruende sykdom Ambulant rehabiliteringsteam Pasientforløp Å leve med livstruende sykdom Kreftsykepleier Kristin Bergum 7.10.2009 Å LEVE MED LIVSTRUENDE SYKDOM: Perspektiver: behandling - rehabilitering - lindring Spesialister

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

095 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter pa norsk kontinentalsokkel.

095 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter pa norsk kontinentalsokkel. 095 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter pa norsk Original versjon Nr: 095 Etablert: 01.01.2005 Revisjon nr: 2 Rev.dato: 29.09.2015 Side: 2 FORORD Denne

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 1 BEREDSKAP/ORGANISERING

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 1 BEREDSKAP/ORGANISERING MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 1 BEREDSKAP/ORGANISERING Modul 1 Læremål Kjenne varslingsrutiner og beredskapsplan Beskrive oppbyggingen av Statoils akuttmedisinske behandlingsprotokoller

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport etter tilsyn med beredskap, helikopterdekk og borepakke for innretningen Leiv Eiriksson Aktivitetsnummer 406001005 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Revisjonsrapport. Tilsynsaktiviteten var godt tilrettelagt av Statoil, og involvert personell bidro på en konstruktiv og positiv måte.

Revisjonsrapport. Tilsynsaktiviteten var godt tilrettelagt av Statoil, og involvert personell bidro på en konstruktiv og positiv måte. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Revisjonsrapport - Gullfaks A - beredskap 001050007 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser Versjon 0.1 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.12.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Detaljer

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Det utvidede krisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Kristian Kjeldstad og Jan Erik Jensen 13-14.9.2011

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Kristian Kjeldstad og Jan Erik Jensen 13-14.9.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn innen beredskap og boring på Rowan Stavanger Aktivitetsnummer 414002002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 3 Operativ lederutvikling Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1... 4 2 gruppe... 4 3 Opptakskrav... 4 4 Kompetanse...

Detaljer

Snakk om det samtalen som verktøy

Snakk om det samtalen som verktøy Snakk om det samtalen som verktøy Målet med dagen er å gi økt trygghet til å gjennomføre en god samtale om arbeid, med ansatte som kan ha psykiske helseproblemer. Arbeidslivspakken «Sees i morgen!» Tema

Detaljer

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016 Oppdaterte HMS-forskrifter 1.1.16 - Endringer miljørisiko og beredskap Beredskapsforum 6. april 2016 Omfang av endringer Stor ryddejobb gjennomført Forskriftstekst Krav i tillatelser Veiledning til forskrifter

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Arnt-Heikki Steinbakk

Begrenset Fortrolig. T-1 Arnt-Heikki Steinbakk Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynsrapport - Åsgard B - beredskap 001094009 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Revidert av: Anne R. Slind Dato: 13.10.2011

Revidert av: Anne R. Slind Dato: 13.10.2011 Side 1 av 5 Prosedyre Sambandsprosedyrer for NOFO personell ombord på OR fartøy Dagens dato: Dokument-ID: 230 Versjon: 0 Status: Gyldig Opprettet av: Ivar Kristoffersen Dato: 28.09.2011 Revidert av: Anne

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

Redning av. MS Maksim Gorkiy vest av Svalbard, 19.06.89

Redning av. MS Maksim Gorkiy vest av Svalbard, 19.06.89 Redning av det sovjetiske cruiseskipet MS Maksim Gorkiy vest av Svalbard, 19.06.89 ved skipssjef KV Senja, orlogskaptein (p) Sigurd Kleiven Foto ved: Ledende menig Odd Mydland, Hauge i Dalene 1969 SS

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Anne Marit Lie, Jan Erik Jensen

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Anne Marit Lie, Jan Erik Jensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter beredskapstilsyn Safe Scandinavia 408002004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Rune Solheim Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Bjarte Rødne, Sigurd R. Jacobsen og Arne Kvitrud

Begrenset Fortrolig. T-3 Rune Solheim Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Bjarte Rødne, Sigurd R. Jacobsen og Arne Kvitrud Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med tilrettelegging for evakuering fra Aker BPs innretninger Aktivitetsnummer 054000004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med beredskap og helikopterdekk 401003004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell Versjon nr: 2 Dato: 7. september 2017 Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Oppfølging av ulykker

Oppfølging av ulykker Oppfølging av ulykker Mål Sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til Norges klatreforbunds virksomhet.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Rogaland

NAV Arbeidslivssenter Rogaland NAV Arbeidslivssenter Rogaland Å sette psykisk helse på dagsorden, bidrar til økt trygghet hos alle i virksomheten Psykisk sykdom er årsak til Hver 5. fraværsdag Hver 4. nye uføretrygdet Hver 3. som er

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Jorunn Stornes Stålesen, Aina Eltervåg og Rune Solheim

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Jorunn Stornes Stålesen, Aina Eltervåg og Rune Solheim Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med beredskap - Snorre A 001057011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe T1-Statoil

Detaljer

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Endringer skjer hele livet, både inne i en og ute i møtet med andre. Ved endringer

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med styring av beredskap på Stena Don Aktivitetsnummer 407003006 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L)

Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L) Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L) KUNNSKAP, FORSTÅELSE OG DYKTIGHET METODER FOR Å DEMONSTRERE KRITERIER FOR EVALUERING AV A Vedlikehold og drift. Rutiner for forebygging

Detaljer

Grunnkurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap. I Regi av Nygård skole Oppdrag for VOX

Grunnkurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap. I Regi av Nygård skole Oppdrag for VOX Grunnkurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap I Regi av Nygård skole Oppdrag for VOX Hvem er vi? Hanne Lavik, Avdelingsleder ved Nygård skole Sølvi Marie Mulehamn, Rådgiver ved Nygård

Detaljer

Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon av Torkil Berge og Arne Repål (Aschehoug, 2013). Se også mer informasjon på Kurs i mestring av depresjon

Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon av Torkil Berge og Arne Repål (Aschehoug, 2013). Se også mer informasjon på Kurs i mestring av depresjon Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon av Torkil Berge og Arne Repål (Aschehoug, 2013). Se også mer informasjon på Kurs i mestring av depresjon på hjemmesiden www.bymisjon.no/a-senteret. Depresjon

Detaljer

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Jeg var ikke forberedt på dybden og omfanget i svikten i beredskapen i Norge. Også jeg burde hatt en høyere bevissthet rundt risiko og beredskap.

Detaljer

STØTTEKONTAKT. Hjelpe til å fungere bedre. Øke brukers selvfølelse. Øke brukers mestringsevne. Redusere ensomhet

STØTTEKONTAKT. Hjelpe til å fungere bedre. Øke brukers selvfølelse. Øke brukers mestringsevne. Redusere ensomhet STØTTEKONTAKT HENSIKT: Hjelpe til å fungere bedre Øke brukers selvfølelse Øke brukers mestringsevne Redusere ensomhet Et kontaktforhold på det menneskelig og det sosiale plan. Skal gjøre brukeren i stand

Detaljer

Forberedelse til første samtale

Forberedelse til første samtale Forberedelse til første samtale Velkommen til emeistring Raskere Tilbake! Teksten og øvelsene du her får tilbud om er ment som en hjelp til deg som har en arbeidsplass å gå tilbake til og som enten står

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med beredskap og arbeidsmiljø på Valhall Flanke Nord Aktivitetsnummer 010006054 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

Brann. Drukning / person i vannet (PIV)

Brann. Drukning / person i vannet (PIV) Brann - Varsle andre (rope "brann") - Redd personer vekk fra brann - Er det personer i brannområdet? - Initiere slukking - Initiere samling be om opptelling og tilbakemelding på savnede? - Tenk på røyk

Detaljer

T-1 StatoilHydro Arnt-Heikki Steinbakk

T-1 StatoilHydro Arnt-Heikki Steinbakk Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport - StatoilHydro - Njord A - konsernberedskapsøvelsen 2009 Aktivitetsnummer 001107004 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport etter tilsyn med radio og telekommunikasjonssystemer på Ekofisk 2/4-H og med beredskap på Ekofisk 2/4-H, 2/4-Q, 2/4-C og 2/4-FTP. Aktivitetsnummer

Detaljer

Fra ROS analyse til beredskap

Fra ROS analyse til beredskap Fra ROS analyse til beredskap perspektiv fra offshoreindustrien ESRA seminar, 21.mai 2014 PREPARED. Eldbjørg Holmaas NTH - 94 Ind. øk. Arb.miljø og sikkerhet OD (nå Ptil) 1 år - Elektro og sikringssystemer.

Detaljer

PSYKOLOGISK INFORMASJON OG RÅD TIL DE SOM OVERLEVDE SLEIPNERULYKKEN

PSYKOLOGISK INFORMASJON OG RÅD TIL DE SOM OVERLEVDE SLEIPNERULYKKEN PSYKOLOGISK INFORMASJON OG RÅD TIL DE SOM OVERLEVDE SLEIPNERULYKKEN Ved psykolog Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi Dere som overlevde Sleipnerulykken ble utsatt for sterke inntrykk og påkjenninger.

Detaljer

SEARCH AND RESCUE. Alle land har egne regler for search and rescue. Men alle land baserer seg på ICAO annex 12

SEARCH AND RESCUE. Alle land har egne regler for search and rescue. Men alle land baserer seg på ICAO annex 12 TEMA FOR I DAG ICAO Beredskapsstadioer Redningssentralen Observasjon av en ulykke (ansvar) Bakkesignaler Redningstjenesten i Norge Nødevakuering av luftfartøy BSL A Varsling og Rapporteringsplikt Birdstrike!

Detaljer

Bjørnehunden i NJFF TESTING AV HUND PÅ WIRE-BJØRN/ PERMOBJØRN OG TEST AV HUND PÅ BJØRN I HEGN!

Bjørnehunden i NJFF TESTING AV HUND PÅ WIRE-BJØRN/ PERMOBJØRN OG TEST AV HUND PÅ BJØRN I HEGN! Bjørnehunden i NJFF Norges Jeger og Fiskerforbund har tre «tester» som kan være til hjelp for deg som ønsker å teste ut om hunden din kan fungere til bjørnejakt. Det er mentaltest, test av hund på wire-bjørn/

Detaljer

Norsk olje og gass: FAGPLAN BEREDSKAPSLEDELSE GRUNNKURS Gjeldende fra dato:1.1.2008 Revisjon nr: 12 Rev. dato:1.1.2008 Side: 1

Norsk olje og gass: FAGPLAN BEREDSKAPSLEDELSE GRUNNKURS Gjeldende fra dato:1.1.2008 Revisjon nr: 12 Rev. dato:1.1.2008 Side: 1 Norsk olje og gass: FAGPLAN BEREDSKAPSLEDELSE GRUNNKURS Gjeldende fra dato:1.1.2008 Revisjon nr: 12 Rev. dato:1.1.2008 Side: 1 1.0 INTRODUKSJON deltagerne kunne: 1.1 Kjenne kursets målsetning og tilhørende

Detaljer

Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS. Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune

Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS. Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune Risk Management Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS 26.11.2015 Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern

Detaljer

innhold Kapittel 1 Vorspiel... 11 Kapittel 2 Teorier som kan inspirere Til lærende lederskap... 27

innhold Kapittel 1 Vorspiel... 11 Kapittel 2 Teorier som kan inspirere Til lærende lederskap... 27 innhold Kapittel 1 Vorspiel... 11 1.1 Hva handler denne boken om, og hvordan kan den anvendes?... 11 1.2 Hva er ledelse?... 15 1.2.1 Modell 1 lederens helikopter... 16 1.3 Hva er lærende ledelse?... 20

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR SØK OG REDNINGSPERSONELL

MODULBASERT TRENING FOR SØK OG REDNINGSPERSONELL MODULBASERT TRENING FOR SØK OG REDNINGSPERSONELL MODUL: 6 RØYKDYKKERUTSTYR, SØK OG REDNING 1 Læremål Iføre seg pressluftapparat (innen 3 min.) Lagvis gjennomføre systematisk søk i relevant område på innretningen

Detaljer