OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Andkilen 8226 STRAUMEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Andkilen 8226 STRAUMEN"

Transkript

1 VEDLEGG

2 OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andkilen 8226 STRAUMEN Gnr. 48 Bnr. 12 Kommune: 1845 Sørfold Befaringsdato: Rapportdato: RAPPORTANSVARLIG: Takstmann Kenneth Johansen Kenneth Johansen Nermoveien 15, 8206 FAUSKE Tel: Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

3 Andkilen 8226STRAUMEN Gnr.:48Bnr.:12 Rapportansvarlig: TakstmannKennethJohansen KennethJohansen Nermoveien15, 8206FAUSKE Tel: OM BOLIGSALGSRAPPORTEN Boligsalgsrapporten og dens avgrensninger Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst, og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/ formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. Takstrapporten Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av NITO Takst og er utført i henhold til NITO's instrukser. Låneverdien er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Om takstingeniøren NITO Takst er ledende i taksering. Våre takstingeniører har en god kompetanse, samt lang erfaring innefor alle typer byggvurdering. Etter å ha gjennomgått NITO Taksts opplæring innenfor spesialområdet Tilstandsanalyse, blir våre medlemmer godkjent for å utføre blant annet Boligsalgsrapporten. Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er omsatt, velger du å la en takstingeniør fra NITO Takst utføre en Boligsalgsrapport. Klageordning Det er opprettet en felles, offentlig klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klagenemden er sammensatt av en nøytral oppmann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til denne klagenemden. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. Rapportens struktur Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i boligsalgsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende måte: Befaringen Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep ( f. eks. riving) Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke omtales i rapporten. Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv. Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side1av

4 Andkilen 8226STRAUMEN Gnr.:48Bnr.:12 Rapportansvarlig: TakstmannKennethJohansen KennethJohansen Nermoveien15, 8206FAUSKE Tel: Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. Levetidsbetraktninger Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning februar 2010, "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler". Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og ca. i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid. Tilleggsundersøkelser Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det. Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom rekvirenten ber om det. Andre uttrykk og definisjoner. Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se Tilstandsgrader under punktet om Rapportens struktur. Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom rapporten før bruk og gi tilbakemelding til Takstingeniøren hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Eiers egenerklæringskjema Egenerklæringsskjema skal kontrolleres av takstingeniøren. Eventuelle avvik fra gitte opplysinger i egenerklæringsskjemaet og forhold takstingeniøren har registrert skal kommenteres i rapporten. Ved dødsbo eller andre forhold som egenerklæringsskjema ikke foreligger, skal dette kommenteres. Egne premisser Befaringen er basert på kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten inngrep i kontrruksjonen, f. eks. riving. NS 3424 er basert på undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Boligsalgsrapporten omfatter ikke garasje og uthus. Disse byggene er kun generelt beskrevet. Dette er videre et dødsbo, og det er ikke annen informasjon, enn det som er innhentet fra kommunen. Deler av huset i østre del er bygd inne på naboeiendommen. Dette må undersøkes nærmere, og ordnes opp i.. Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side2av

5 Andkilen 8226STRAUMEN Gnr.:48Bnr.:12 Befaring Rekvirent: Henning Andreas Furnes bo Takstingeniør: Kenneth Johansen NITO Takst Rapportansvarlig: Kenneth Johansen Befaringsdato: Tilstede: Kenneth Johansen Eiendomsdata Hjemmelshaver(e): Henning Andreas Furnes bo Tomteareal: m 2 Type tomt: Eiet Matrikkel: Gnr. 48 Bnr. 12 Adresse: Andkilen STRAUMEN Dokumentkontroll Grunnbokutskift. Diverse info fra Sørfold kommune. Eieres egenerklæringsskjema er ikke gjennomgått Registrerte avvik fra eiers egenerklæring: Dette er et dødsbo, og egenerklæring er ikke fremlagt. Rapportansvarlig: TakstmannKennethJohansen KennethJohansen Nermoveien15, 8206FAUSKE Tel: Konklusjon Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser. Generelt er huset med en del bruksslitasje og elde. Diverse utbedring, reparasjoner, og vedlikehold må påregnes. Badet er med utett gulv og sterkt misfaget belegg. Vaskeromsgulvet har betydelig knirk, og misfarget belegg. Strekkmetalltrappen ved inngangen er provisorisk montert mot vegg/grunnmur. Trappen utgjør en sikkerhetsrisiko slik det er i dag, og må snarlig gjøres noe med. Det ble målt fukt under beslaget i forkant av balkongen i andre etasje. Belegget på balkongen er lagt løst uten liming, og med åpen skjøt. Det tas forbehold om eventuelle følgeskader på grunn av fukt under beslaget i forkant av veggen ved inngangen. Øvrige forhold er nevnt under de ulike punktene videre i rapporten. Bygninger på eiendommen Type bygg Byggeår Rehab.- ombygd år Enebolig Uthus 1986 Garasje Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side3av

6 Andkilen 8226STRAUMEN Gnr.:48Bnr.:12 Rapportansvarlig: TakstmannKennethJohansen KennethJohansen Nermoveien15, 8206FAUSKE Tel: Bygg : Arealer m.m. AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S- ROM. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Bygg A: Enebolig - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM Sum bygning Bygg A: Enebolig - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) 1 Gang, mellomgang, bad, vaskerom, 1 soverom, stue, Innebod. og kjøkken. 2 Gang, og 3 soverom. Bygg B: Uthus - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM Sum bygning Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side4av

7 Bygg B: Uthus - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) 1 Rom med kjøkkenbenk, wc, oppholdsrom, lagerrom, og bod. Bygg C: Garasje - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM Sum bygning Bygg C: Garasje - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) 1 Biloppstillingsplass. Sum alle bygg Sum alle bygninger Andkilen 8226STRAUMEN Gnr.:48Bnr.:12 Rapportansvarlig: TakstmannKennethJohansen KennethJohansen Nermoveien15, 8206FAUSKE Tel: Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM Kommentarer til arealberegningen Arealene måles etter Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Der det kan være tvil om hva som er primærrom og sekundære rom, fastsettes dette etter skjønn. Uthuset er innredet som et anneks, men er ikke innmeldt til kommunen som bygg med oppholdsrom. Av den grunn, og det generelle standarden, så er alle rom definert som sekundærarel. Det samme gjelder kjelleren. Rommene i kjeller er ikke med i aralet på grunn av manglende permant forskriftsmessig adkomst. Adkomst er via luke i gangen med stige ned i rommet. Kommentarer til planløsningen Funksjonell planløsning i to etasjer. Ikke tidsmessig sammenlignet med dagens byggemåte. Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser ikke foretatt. Vurdering Betongstøpt fundament på fjellgrunn. Grunnmur Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Vurdering Betongstøpt grunnmur og ringmur. Mindre fuktutslag i kjelleren. Veggventiler, men manglende folie mot jordfukt. Mindre sprekker i murpuss og et par plasser innvendig i kjellerrom. TG1/2... TG: 1 Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side5av

8 Drenering Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Vurdering Drenering er fra husets byggeår. Det finnes ikke opplysninger om hva slags drenssystem som er etablert. Mindre fuktutslag i kjelleren. TG1/2 Levetid Ifølge NBI er normal levetid på drenering 30 til 50 år.. Veggkonstruksjon og utvendige fasader Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Vurdering Vegger av bindingsverk med utvendig bordkledning. Bordkledningen trenger vedlikehold. Deler av gammelbygget er med eternittkleding utvendig. Noe brekkasje, og generell elde. Levetid Trepanel blr males i intervaller fra 6 til 12 år. Normal levetid ned jevnlig vedlikehold er ca. 50 år. Eternittplater varer i minst 50 år men kan være utsatt for brudd og brekkasje.. TG1/2 TG2/3 Vinduer og dører Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vurdering Hvit ytterdør med glass. Andkilen 8226STRAUMEN Gnr.:48Bnr.:12 Vinduer fra ulike byggeår med 2 og 3 - lags glass. Baderomsvindu fra Innvendig karm er med fuktsjateringer og elde. Innvendige dører i hvit utførelse av nyere dato. Kotofinerte dører av eldre dato. Rapportansvarlig: TakstmannKennethJohansen KennethJohansen Nermoveien15, 8206FAUSKE Tel: TG1/2 TG1/2 TG2 TG1/2 TG2 Levetid Ifølge NBI er middels levetid for vinduer ca. 40 år.. Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side6av

9 Andkilen 8226STRAUMEN Gnr.:48Bnr.:12 Takkonstruksjon Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Vurdering Sperretak med bordtak og kaldloft med adkomst via luke i andre etasje. Kaldloftet var ikke tilgjengelig for inspeksjon på grunn av manglende adkomstinnretning. Taktekking Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Vurdering Taktekke med rettprofilerte stålplater. Vindskier og raftekasser var uten nevneverdige avvik. Levetid Normal levetid på stålplater er 30 til 50 år. Rapportansvarlig: TakstmannKennethJohansen KennethJohansen Nermoveien15, 8206FAUSKE Tel: TG1/2 Overlys, takluker m.m. Undersøkelsen omfatter visuell vurdering. Vurdering Takluke på gangen i andre etasje. Manglende stige for inspeksjon. Renner, nedløp og beslag Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m. Vurdering Stålrenner på hovedbygget av eldre dato. Plastrenner på utbygget sør/vest. TG2 Takrenner på nordvestre vegg er defekt og deformert. TG3 Fuktskade rundt ventil og begge vinduer på soverom mot sør. Beslagene må skiftes ut, og man må forvente noe reparasjonsarbeider. TG3 Beslaget i forkant av takoverbygd balkong i andre etasje. Det ble målt fukt under beslaget. TG3.. TG2 Levetid Ifølge NBI er normal levetid for renner og nedløp ca. 30 år.. Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side7av

10 Andkilen 8226STRAUMEN Gnr.:48Bnr.:12 Rapportansvarlig: TakstmannKennethJohansen KennethJohansen Nermoveien15, 8206FAUSKE Tel: Terrasse, balkonger og utvendige trapper Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Vurdering Balkong fra stue. Noe bruksslitasje og elde. TG2 Takoverbygd balkong fra andre etasje. Her er det lagt løst vinylbelegg på sponplater uten liming og skjøter, og med sluk i gulvet. Belegget buler og ligger ujevnt. På tilgjengelige flater under belegget var det ikke tegn til fukt. Øvrige deler lot seg ikke kontrollere, men det er grunn til å tro at det er fukt i forkant. I forkant er det en forhøyning som danner ytterveggen til første etasje. Forhøyningen har et toppbeslag. Her ble det gjort målinger etter indikasjon på fukt. Målingen viste er sikkert utslag på fukt under beslaget. Hvorvidt dette har konsekvenser ned i veggen må undersøkes nærmere. TG2/3 Utvendig trapp i strekkmetall. TG1 Understøtte av trapp mot grunnmur/vegg er provisorisk og er i ferd med å svikte totalt. Dette utgjør en sikkerhetsrisiko, og må utbedres snarlig. TG3 Piper og ildsteder Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Vurdering Pipe av teglstein fra husets opprinnelige byggeår. Brantmur i stua. Pipa er gammel, og det må påregnes utbedring av pipen etterhvert. Vedovn i stua. TG2 Feieluke i kjelleren: Sotluka er rusten, og er gått ut av dato. Åpning/lukkemekanismen er defekt. Luka er ikke godkjent, og å skiftes ut. TG3. Etasjeskillere Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Vurdering Trebjelkelag som etasjeskiller. Stubbloftsbord og stubbloftsplater mot kjellerdelen. I tillegg til den permanente bæringen for bjelkelaget, er det satt opp provisoriske understøtter i kryperommene i kjelleren som delvis er svekket på grunn av råte. Understøttene er trolig satt under for å avstive bjelkelage. Disse bør erstattes av permanent bæring. TG2/3 Uisolert bjelkelag under badet. TG3 Stedvis er det knirk i gulvet, og på vaskerommet er det betydelig knirk. TG2/3.. Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side8av

11 Andkilen 8226STRAUMEN Gnr.:48Bnr.:12 Rapportansvarlig: TakstmannKennethJohansen KennethJohansen Nermoveien15, 8206FAUSKE Tel: Rom under terreng Undersøkelsen omfatter visuell kontroll av fuktmåling av tilfeldig valgte punkter på tilgjengelige flater. Risikokonstruksjoner er benevnt, det vil si konstruksjonstyper som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Der det er krypkjeller er denne kontrollert om ikke annet er nevnt. Vurdering Adkomst vil kjellerrom via luke og stige fra gangen på baksiden av huset. Kjellerrommet er inndelt med en bod i tillegg. Opplegg for vann er montert. Fra kjellerrommet er det adkomst til kryperom i begge ender av huset via luke på veggen. Noe fuktutslag, tilfredstillende lufting, men det er ikke lagt folie mot jordfukt. TG2 Bad, Bad Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Vurdering Badet er innredet med wc, badekar, servant i plast med underskap, 1 overskap, 1 langskap. Finerte fronter. Synlig vannskade på innredningen. Varmekabler i gulvet. Sluken er ikke kontrollert. Badet er med belegg på gulvet, og tapet på veggene. Belegget preges av elde og misfarging, og er åpen i en skjøt, og dermed ikke vanntett. TG3 Himlingen på badet er fuktskadet på grunn av kondensskade rundt lufteventilen. TG2 Badekaret mangler endedeksel. TG2 Baderomsinnredningen er fuktskadet i forkant. Naturlig ventilasjon via takventil. Dette er en dårlig løsning, og som medfører fuktskader over tid. Himlingsplatene rundt ventilen er fuktskadet. TG2 Levetid Forventet levetid på overflater på bad er ca år. Hvis man legger estetiske og tidsmessige årsaker til grunn vil levetiden være kortere... Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side9av

12 Andkilen 8226STRAUMEN Gnr.:48Bnr.:12 Rapportansvarlig: TakstmannKennethJohansen KennethJohansen Nermoveien15, 8206FAUSKE Tel: Vaskerom Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under vaskerom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Vurdering Vaskerom med toalett. Belegg på gulvet og tapet på veggene. Rommet er innredet med toalett, skyllekar i stål, opplegg for vaskemaskin, og benkeplate med skap. Varmekabler i gulvet. Naturlig ventilasjon via veggventil. Sluk i gulvet er kontrollert og ser ok ut. TG1/2 Belegget er misfarget, og det er betydelig knirk i gulvet. For å utbedre knirken må belegget rives. TG3 Levetid Forventet levetid på overflater på bad er ca år. Hvis man legger estetiske og tidsmessige årsaker til grunn vil levetiden være kortere. Kjøkken Visuell observasjon spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutsyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Vurdering Kjøkkeninnredning med hvite skrog, og fronter i heltre. Noe bruksslitasje og elde. Utslagsvask og oppvaskkum med beslag. Flisbelagt over kjøkkenbenken.. TG1/2 Benkeplate med laminatsjikt. Laminatet er stedvis løsnet. Mekanisk avtrekksvifte fra komfyrplass.. TG2/3 TG1 Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side10av

13 Andkilen 8226STRAUMEN Gnr.:48Bnr.:12 Rapportansvarlig: TakstmannKennethJohansen KennethJohansen Nermoveien15, 8206FAUSKE Tel: Innvendige overflater Her medtas kun rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Vurdering Gulvene er med belegg, klikklaminat, og teppegulv. Veggene med malestrie, tapet, møbelplater, og malte flater. En del hulltakinger og merker etter oppheng. Generelt er det normal brukslitasje og elde, forutenom det som er anmerket med tilstandsgrad. Alle overflater sett under ett, forutenom våtrommene settes til tilstandsgrad: TG2 Belegget på altan i andre etasje. TG3 Baderomsbelegg er med åpen skjøt og sterkt misfarget. TG3 Vaskeromsbelegg er misfarget. TG2 Tapet på soverommene mot sør i andre etasje er med synlg fuktskade. TG3 Klikklaminat i stue med delsvis dårlig sammenføyning i skjøtene, spesielt like ved døra til kjøkken. TG2 Fliser under vedovn i stua er ikke faglig utført, og er lagt direkte på ustabilt underlag, og i tillegg er det en del brekkasje på flisene. TG3 Fuktskade på ene vindusbrett i stua. TG2 Innvendige trapper Visuell observasjon spesielt i forhold til lysåpninger i trapp/rekkverk. Rekkverkshøyder er også vurdert. Vurdering Trapp til andre etasje fra gangen med belegg i trinnene. Forskriftsmessig trinn og rekkverk... Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side11av

14 Andkilen 8226STRAUMEN Gnr.:48Bnr.:12 Rapportansvarlig: TakstmannKennethJohansen KennethJohansen Nermoveien15, 8206FAUSKE Tel: VVS Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenseltank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. Vurdering Vannrør i kopper, og avløpsrør i pvc. TG1/2 Varmtvannstank i kjelleren 120 eller 150 liter av eldre type. TG2 Avløp er trolig til septiktank, og vanntilførsel fra vannverk, men det foreligger ikke nærmere opplysninger om dette, og må undersøkes nærmere... Levetid I følge NBI er generell levetid på armaturer og varmtvannsbereder ca. 20 år. Vannrør i kobber har levetid fra 25 til 50 år, mens avløpsrør i plast har en levetid på ca. 50 år. Elektrisk anlegg Vurdering Sikringsskap med krussikringer og 4 automatsikringer. 3 stk 10 - ampers, 5 stk 16 - ampers, og 1 stk 20 - ampers kurser ampers hovedsikring. Alminnelig utstyrt med lys og strømuttak. Anlegget er ikke nærmere kontrollert. Det er montert brann og røykvarslingsanlegg med sentral oppkobling til Polarvakt. Det må påregnes tegning av eget abonnement for dette. Terrengforhold Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er basert på visuelle observasjoner. Vurdering Terrenget rundt huset er tilfredstillende når det gjelder fallforholdene. Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side12av

15 . Andkilen 8226STRAUMEN Gnr.:48Bnr.:12 Bygg : Uthus Rapportansvarlig: TakstmannKennethJohansen KennethJohansen Nermoveien15, 8206FAUSKE Tel: Uthus, generell beskrivelse. Vurdering Uthus med betongplate som er delvis undergravd av vannmasser vegger med bindingsverk med utvendig kledning og innvendig med plater. Boden er uinnredet. Takstoler med stålplater som taktekke. 2 ytterdører med panel og glass. Ene vindu i døra er knust. Øvrige vinduer med 2 - lags glass. Uthuset har innlagt vann og strøm. Oppvaskbenk med varmtvannsbereder, og toalett er montert. Toalettet er frakoblet. Vvs - opplegget må kontrolleres nærmere med tanke på at det vil være utsatt for frost vinterstid. Generelt er bygget med en god del elde og slitasje. Bygget fungerer godt til lagring. Uthuset er kun innmeldt til kommunen som uthus, og er ikke godkjent som anneks med oppholdsrom. Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side13av

16 . Andkilen 8226STRAUMEN Gnr.:48Bnr.:12 Bygg : Garasje Rapportansvarlig: TakstmannKennethJohansen KennethJohansen Nermoveien15, 8206FAUSKE Tel: Garasje, generell beskrivelse Vurdering Garasjen er med betongplate, bindingsverk med utvendig kledning, og taktekke med bølgeblikkplater. Labankdør, og vippeport. Både bindingsverk og utvendig kledning er medtatt av elde og fuktskade. Bygget er å anse i beste fall som et restaureringsobjekt. Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side14av

17 Andkilen 8226STRAUMEN Gnr.:48Bnr.:12 Verdi- og lånetakst Spesielle forhold Utleieforhold Ja Nei Borett Ja Nei Konsesjonsplikt Ja Nei Forkjøpsrett Ja Nei Særeie Ja Nei Har boligen Ja Nei livsløpsstandard Reguleringsmessige forhold Eiendommen er i arealdelplanen markert til boligformål, men området rundt er LNF - formål.. Kommentarer til grunnboksblad (evt. sameiekontrakt) Tomt / område / miljø Rapportansvarlig: TakstmannKennethJohansen KennethJohansen Nermoveien15, 8206FAUSKE Tel: Tomteareal (m 2 ) Type tomt Festet Punktfestet Eiet Beskrivelse Eiendommens beliggenhet er i Andkilen, ca. 6 km nordover langs E6 fra kommunesenteret Straumen. Avkjøring fra E6 og videre på kommunal vei ca. 500 m. Nærområdet består av spredt småhusbebyggelse, landbruksområder, og store friområder. Utsikt mot Andkilvannet, og gode lys og solforhold. Tomten er opparbeidet med gruset adkomstvei og parkering, plen, og beplantning. Noe av tomten fremstår som naturtomt. Både vei, og uteområder trenger en oppgradering. Ut fra kommunale kart, så er en del av boligen inne på naboens eiendom på østre side. Dette forholdet må gjøres noe med. Opplysninger om adkomst, vann og avløp Adkomst fra kommunal vei og videre ca. 50 m på privat avkjørsel. Vanntilførsel fra privat vannverk som er felles med naboene, og avløp er trolig til septikanlegg, men her foreligger ingen informasjon... Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side15av

18 Andkilen 8226STRAUMEN Gnr.:48Bnr.:12 Teknisk verdiberegning Rapportansvarlig: TakstmannKennethJohansen KennethJohansen Nermoveien15, 8206FAUSKE Tel: Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A kr Verdireduksjon -Hovedbygg 40 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Beregnede byggekostnader, Bygg B kr Verdireduksjon -Bygg B 50 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Beregnede byggekostnader, Bygg C kr Verdireduksjon -Bygg C 70 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Samlet sum beregnede byggekostnader = kr Tomteverdi inkl. opparbeidelse + kr Sum beregnet teknisk verdi = kr Markedsanalyse Etterspørselen etter boliger i Sørfold kommune er relativt stor, men noe mindre i utkantområdene. Det må påregnes en del utbedringer og reparasjoner. Ellers ligger eiendommen fint til for området. Markedsverdi er satt ut fra en helhetlig vurdering av tomt, beliggenhet, boligstandard, og markedssituasjonen på takstdagen. Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes! Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler. Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes: Dagens normale salgsverdi: kr Underskrifter Fauske, Takstingeniør... Kenneth Johansen Rapportenkankunbrukesavgodkjentemedlemmerav: NITOTakstogNTF Side16av

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Utskrift Side 1 av

32

33 A Postboks 8201 Eiendommen Matrikkelrapport Dokumenter For Med Gerd Servicekontoret Sørfold Vedlegg: kommunale vennlig Pedersen FAUSKE Utsnitt Bygningstegninger Utdrag Situasjonskart Matrikkelrapport kommune 151 fra hilsen ligger av byggesaksarkivet: avgifter oversendes Kommuneplanens Sørfold delvis 2015, kommunes innenfor vedlagt. se vedlagte Det Eiendommen arealdel gebyrregulativ LNF-B fins utdrag enkle m/bestemmelser område bygningstegninger fra /12 Sørfold (B30) i kommunes Kommuneplanens Vår fra dato: 1982 gebyrregulativ da arealdel det ble for godkjent Summene et tilbygg. som Selve er oppgitt huset er pr nok år av og eldre fordeles dato på og 2 det årlige foreligger terminer. ikke Denne tegninger eiendommen i forbindelse har feieavgift med og Servicetorget SØRFOLD oppførelsen slamavgift for av bolighus, dette. se KOMMUNE gul markering i vedlegg. Det fins pr dags dato ikke restanser på kommunale avgifter. Renovasjon foretas av Iris og varierer etter størrelse på dunk. RÅDHUSET 8226 STRAUMEN Telefon Telefax

34 SØRFOLD KOMMUNE Kommuneplanens arealdel , Vedtatt av Kommunestyret Utsnitt - Andkilen RÅDHUSET Telefon STRAUMEN Telefax

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 Matrikkelrapport MAT0001 Samlet rapport for matrikkelenhet For matrikkelenhet: Kommune: Gårdsnummer: Bruksnummer: SØRFOLD Utskriftsdato/klokkeslett: kl. 10:30 Produsert av: Gerd Pedersen Side 1 av 6

63 Matrikkelenhet Matrikkelenhetstype: Grunneiendom Bruksnavn: FURNES Etableringsdato: Skyld: 0,01 Er tinglyst: Ja Har festegrunner: Nei Er seksjonert: Nei Arealrapport Tekst Beregna areal for 48 / 12 Areal (m2) Kommentar 1 563,9 Usikkert areal Eierforhold Tinglyste eierforhold Rolle Status Føds.d./org.nr Navn Bruksenhet Adresse Andel Hjemmelshaver Død FURNES HENNING ANDREAS 1 / 1 Forretninger Forretningstype Skylddeling Årsak til feilretting Tinglysingsstatus Tinglysingsstatusdato Forretningsdato Matrikkelføringsdato Signatur Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver /3 0 Mottaker /12 0 Adresser Adressetype Matrikkeladressenavn Gårdsnr Bruksnr Festenr Undernr Kretser Matrikkeladresse ANDKILEN Grunnkrets: 0205 MEGÅRDEN Valgkrets: 6 STRAUMEN Kirkesogn: Sørfold Postnr.område: Tettsted: 8226 STRAUMEN Side 2 av 6

64 Bygning og bygningsendring Bygningsnr: Løpenr: Bygningsendringskode: Bygningstype: Enebolig Næringsgruppe: Bygningsstatus: Tatt i bruk Energikilder: Etasje Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt H Bebygd areal: 0 Bruksareal bolig: 0 BRA annet: 0 Bruksareal totalt: 0 Alternativt areal: 0 Alternativt areal 2: 0 Oppvarming: Ant. boliger: Ant. etasjer: Vannforsyning: Avløp: Har heis: 1 1 Nei Datoer: Rammetillatelse: Igangsettingstillatelse: Tatt i bruk: Midl. brukstillatelse: Ferdigattest: Bruksenheter Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet 48/12 H0101 Bolig /12 SEFRAK-minne «SEFRAK er en forkorting for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. Dette sekretariatet hadde ansvaret for en landsomfattende registrering av eldre bygninger. Et omfattende feltarbeid ble gjort i perioden I dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med fylkeskommunene. På finnes mer informasjon om SEFRAK og om tilgang på den informasjonen som er registrert.» SEFRAK-ID Kulturminnebetegnelse BOLIGHUS, RYGEN, ANDKILEN Side 3 av 6

65 Oversiktskart for 48 / 12 Målestokk 1:1 000 EUREF89 UTM Sone 33 N Side 4 av 6

66 Teig 1 (Hovedteig) 48 / 12 Målestokk 1:500 EUREF89 UTM Sone 33 N Side 5 av 6

67 Areal og koordinater Areal: 1 563,9 Arealmerknad: Noen fiktive grenser, Hjelpelinje vegkant Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 33 Nord: Øst: Grensepunkt / Grenselinje Ytre avgrensing Løpenr Nord Øst Grensemerke nedsatt i / Lengde , ,37 Ikke spesifisert Geometrisk hjelpepunkt 63,22 Ikke hjelpelinje , ,94 Ikke spesifisert Geometrisk hjelpepunkt 42,02 Vegkant , ,17 Ikke spesifisert Geometrisk hjelpepunkt 28,49 Fiktiv grense , ,56 Ikke spesifisert Geometrisk hjelpepunkt 35,25 Fiktiv grense Grensepunkttype / Hjelpelinjetype Målemetode Nøyaktighet Radius 82 Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm Generert sirkelgeometri Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm Frihåndstegning: Direkte innlagt på skjerm Side 6 av 6

68

69

70

71

72

73

74

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Vikingveien 71 8360 BØSTAD

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Vikingveien 71 8360 BØSTAD OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Vikingveien 71 8360 BØSTAD Gnr 74 Bnr 20 Kommune: 1860 VESTVÅGØY Befaringsdato: 22072014 Rapportdato: 27072014 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Ramstad 3622 SVENE RAPPORTANSVARLIG: Gnr. 122 Bnr. 10 11 12 13 Kommune: 631 Flesberg

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Ramstad 3622 SVENE RAPPORTANSVARLIG: Gnr. 122 Bnr. 10 11 12 13 Kommune: 631 Flesberg OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Ramstad 3622 SVENE Gnr 122 Bnr 10 11 12 13 Kommune: 631 Flesberg Befaringsdato: 19082015 Rapportdato: 25082015 RAPPORTANSVARLIG: Terje Pytte

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Skareveien 301 4812 KONGSHAVN

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Skareveien 301 4812 KONGSHAVN OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Skareveien 301 4812 KONGSHAVN Gnr 221 Bnr 540 Kommune: 906 ARENDAL Befaringsdato: 27032014 Rapportdato: 31032014 RAPPORTANSVARLIG: Erik Sørensen

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tjenngata 10 4950 RISØR RAPPORTANSVARLIG: Gnr 16 Bnr 649 Morten H Storm Kommune: 901 RISØR Morten Heiberg Storm Befaringsdato: 10032014 Rapportdato:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Rindavegen 13 4270 ÅKREHAMN

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Rindavegen 13 4270 ÅKREHAMN OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Rindavegen 13 4270 ÅKREHAMN Gnr 15 Bnr 108 Kommune: 1149 KARMØY Befaringsdato: 15062015 Rapportdato: 19062015 RAPPORTANSVARLIG: Takst Service

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ARTHUR NORDLIES VEI 1 D RAPPORTANSVARLIG: 0956 OSLO AESTIMO AS Gnr 93 Bnr 310 Snr 13 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Vestfold Eiendom ODDERUDVEIEN 64 RAPPORTANSVARLIG: 3080 HOLMESTRAND Vestfold Eiendom Gnr 107 Bnr 8 Fnr 0 Snr 0 Carsten

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Suveguolba, Sirma RAPPORTANSVARLIG: 9826 SIRMA ByggeBistand AS Gnr 7 Bnr 1 Fnr 31 Jon Erland Balto Kommune: 2025 Deatnu

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst STOKMOVEGEN 30 7500 STJØRDAL RAPPORTANSVARLIG: Gnr 99 Bnr 990 Leilnr H 0201 Byggmester / Takstmann Roger Bremseth AS

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER Gnr 315 Bnr 146 Kommune: 1719 LEVANGER Befaringsdato: 06022015 Rapportdato: 13022015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Straismoen 19 4618 KRISTIANSAND S Gnr 18 Bnr 176 Kommune: 1001 KRISTIANSAND Befaringsdato: 01092014 Rapportdato: 01092014 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Sognsveien 60 RAPPORTANSVARLIG: 3275 SVARSTAD Stavern Taksering AS Gnr 32 Bnr 13 Torbjørn Johansen Kommune: 728 LARDAL

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Rambergveien 17 B - leil 412 RAPPORTANSVARLIG: 3115 TØNSBERG Tønsberg Taksering AS Gnr 1003 Bnr 311 Leilnr 412 Andel-/aksje nr 42 Sturla Teisbekk

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Stjerneveien Nedre 6 B RAPPORTANSVARLIG: 3023 Drammen Argus Takst Gnr 116 Bnr 580 Leif Peder Kleven Kommune: 602 Drammen

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gate 5 97 6700 MÅLØY Gnr 117 Bnr 155 Kommune: 1439 VÅGSØY Befaringsdato: 12112014 Rapportdato: 16012015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst 5132 NYBORG RAPPORTANSVARLIG: Gnr 207 Bnr 131 Ingeniør/takstmann Kommune: 1201 Bergen Bård Klepsland Sanddalsbotn 62,

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst UTSIKTEN 10 C 9750 HONNINGSVÅG RAPPORTANSVARLIG: Gnr 9 Bnr 81 Snr 3 Tømrermester Tom Sandvik A/S Kommune: 2019 NORDKAPP

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling RAPPORTANSVARLIG: Byggtakst Møre AS Gnr 4 Bnr 23 Snr Sorenskriver Bulls gt 12, Kommune: 1528 Sykkylven Befaringsdato: 05072011 Rapportdato:

Detaljer

Bjørkåsveien 93. - Trivelig bolig, med 4 soverom i rolig strøk

Bjørkåsveien 93. - Trivelig bolig, med 4 soverom i rolig strøk Bjørkåsveien 93 - Trivelig bolig, med 4 soverom i rolig strøk Bjørkåsen er et trivelig nabolag, med minneverdige naturopplevelser rett utenfor døren Adresse: Bjørkåsveien 93 Kommunenr 1854 Gårdsnr 139

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Repelen 43 B 5239 RÅDAL

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Repelen 43 B 5239 RÅDAL OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Repelen 43 B 5239 RÅDAL Gnr 118 Bnr 122 Kommune: 1201 Bergen Befaringsdato: 16032015 Rapportdato: 24032015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Kjekstadveien 75 RAPPORTANSVARLIG: 4888 HOMBORSUND Stavern Taksering AS Gnr 167 Bnr 5 Torbjørn Johansen Kommune: 904

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL Gnr 99 Bnr 835 Kommune: 1714 STJØRDAL Befaringsdato: 10102014 Rapportdato: 15102014 RAPPORTANSVARLIG: Takst-Forum

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Gamle Kongevei 64 7043 TRONDHEIM RAPPORTANSVARLIG: Gnr 9 Bnr 144 Leilnr 9 Takst-Forum Trøndelag AS Kommune: 1601 Trondheim Bård Helland Befaringsdato:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bolig-/ næringseiendommen Sæbøbvikvegen 137 5454 SÆBØVIK Gnr. 192 Bnr. 204 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1617 07.06.2012

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Vindholmheia 9B 4842 ARENDAL Gnr. 509 Bnr. 626 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/4 SERTIFISERT TAKSTMANN Tore Theodorsen Oppdrag Bef.dato 460 28.11.2012

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Eitrheimsvegen 103 Gnr. 61 Bnr. 124 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1641 31.08.2012 2 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Solås 5636 Gnr. 173 Bnr. 19 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1590 05.06.2012 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND Gnr 21 Bnr 5/13/14/35 Kommune: 428 TRYSIL Befaringsdato: 27052014 Rapportdato: 30062014

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendom Haugovegen 108 2967 Gnr. 12 Bnr. 6 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984 Oppdrag 082 932 Bef.dato

Detaljer