Møteinnkalling Teknisk utvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Teknisk utvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Tidspunkt: kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Hilde Grina, telefon , e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Sakliste PS 29/09 PS 30/09 PS 31/09 Avgjøres av bystyret Avslutning av Vann- og avløpsanlegg Avgjøres av bystyret Salg av bygg Resultat av avholdt Brukerunderøkelse om kontinuerlig kjøring med Gamlebyfergen PS 32/09 Årsrapport Teknisk drift 2008 PS 33/09 PS 34/09 Møteplan for Teknisk utvalg 2. halvår 2009 Deles ut i møtet Tertialrapport for Teknisk drift rapport per april 2009 Fredrikstad, Ulf Trenum (s)

2 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4786 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 25162/2009 Klassering: 212 Saksbehandler: Wenche Ottesen Fallang Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Teknisk utvalg /09 Formannskapet Bystyret Avslutning av Vann- og avløpsanlegg Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å avgi slik innstilling til Formannskapet: 1. Regnskap for 18 investeringsprosjekter innen tjenesteområdet vann og avløp og 1 sentrumsanlegg under tjenesteområdet vei godkjennes for regnskapsavlutning som de legges fram i saken. 2. Merforbruket på anleggene AN2098 og AN4057, til sammen kroner, dekkes opp av besparelser fra de øvrige anlegg som avsluttes i saken. 3. Mindreforbruk på resterende anlegg, til sammen kroner, tilføres AN7205 Prioriterte utbedringer VA, for senere bruk. Fredrikstad, Sammendrag Totalt 18 vann- og avløpsanlegg er ferdige og skal avsluttes i regnskapet. Anleggene har en totalramme pålydende kroner, og de legges frem med netto mindreforbruk pålydende kroner. Netto mindreforbruk overføres AN7205 Prioriterte utbedringer VA, til finansiering av andre prioriterte utbedringer. Vedlegg Vedlegg: 1 Anlegg som skal avsluttes Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen. Saksopplysninger Rådmannen avslutter med dette anlegg innen vann og avløp med en totalramme pålydende kroner. Anleggene avsluttes med netto mindreforbruk pålydende kroner. Dette er gebyrfinansierte anlegg og mindreforbruket må tilbakeføres samme tjenesteområdet, enten via redusert låneopptak eller til finansiering av nye tiltak. Nedenfor gis en redegjørelse for anleggene

3 AN1054 Torpegata Det er skiftet ut vann- og avløpsledninger. Anlegget er bygd som et separatsystem. Anlegget avsluttes med et mindreforbuk på kroner. AN1058 Årum ved E6 Sanering og separering av avløp. Dette ble gjort i samarbeid med Statens veivesen i forbindelse med nytt fortau for å sikre skoleveien for barn. Anlegget avsluttes med et mindreforbuk på kroner. AN1063 Pumpestasjon Berg Rehabilitering og fornying av eksisterende pumpestasjon. Pumpestasjon Berg pumper alt avløpsvann fra Torsnesområdet mot renseanlegget på Øra. Pumpestasjonen er stor og rehabiliteringen ble kostbar som følge av dårlig grunnforhold. Anlegget avsluttes med et mindreforbuk på 517 kroner. AN1064 Borgenga Opprusting EL Rehabilitering og fornying av eksisterende vanntrykkstasjon som forsyner kommunedelen Borge med vann. Anlegget avsluttes med et mindreforbuk på kroner. AN2071 Holmen området Sanering av vann og avløp. Det er utarbeidet planer for området, men det er ikke gjennomført anleggstekniske tiltak. Det er utført omfattende registreringer og en tilstandskontroll av kulverten som fører Veumbekken ut i elva. Prosjektet er foreløpig avsluttet da man ønsket å prioritere andre områder med større problemer med tilbakeslag. Anlegget avsluttes med et mindreforbuk på kroner. AN2094 CHR.LUND ALLÉ/KNIPLEV., FORPROSJEKT Tiltaksplan/forprosjekt for hvordan og i hvilken rekkefølge vi blir anbefalt å sanere/separere hele området Veumdalen.. Prosjektet er øket fra en tiltaksplan til et forprosjekt. Utførelsen av to prioriterte områder er nå påbegynt. Anlegget avsluttes med et mindreforbuk på 203 kroner. AN2096 Bydalen Sanering av vann og avløp. Store deler av området er nå separert og overvannet er avskjært via overvannskulverten som går gjennom fjellet og ut i hovedløpet til Glomma. Dette frigjør mye kapasitet på avløpsanlegget nedstrøms. Anlegget avsluttes med et mindreforbuk på kroner. AN2111 LISLEBY/NØKLEBY VA, Prosjektet startet som en tiltaksplan for separering/sanering av et område på Lisleby/Nøkleby. Både området og arbeidets omfang ble utvidet under prosjektets gang som følge av nedbørsmengdene og antall tilbakeslag i kjellere. Prosjektering av første delprosjekt er startet. Anlegget avsluttes med et mindreforbuk på 51 kroner AN2126 O.P. Pettersensgt. Agentgt Rehabilitering av vann- og avløpsledning, med utskifting av ledninger og kummer på strekningen. Mindre overvann blir pumpet til Øra. Anlegget avsluttes med et mindreforbuk på 346 kroner. AN2130 Jernbanegt Bellevue Rehabilitering av vann- og avløpsledninger og omlegging av overvannsledninger. Jernbanegata er ferdig separert og det er lagt ny overvannsledning mot Jernbanebrygga. Mindre overvann blir pumpet til Øra. Anlegget avsluttes med et mindreforbuk på kroner. AN3078 Vennelystveien Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Vennelystveien og deler av Bjølstadveien, er bygd som separatsystem. Anlegget avsluttes med et mindreforbuk på kroner.

4 AN1067 Pumpestasjon Torpekrysset ombygging AN4058 Pumpestasjon Fjærå, ombygging Pumpestasjonene ligger på samme strekningen og gjelder rehabilitering og fornying. Dette er gjort for å sikre avløpstransport fra Vestre Onsøy mot renseanlegget. Anlegget avsluttes med et mindreforbuk på kroner. Tre anlegg som må sees i sammenheng med hverandre i forbindelse med rehabilitering av vann- og avløpsnettet i Nygaardsgata. AN2067 Rehabilitering VA Nygaardsgata AN2098 Nygaardsgata., Kulvert AN2550 Utvikling Sentrum/Lykkeberg Det er tilrettelagt for at all teknisk infrastruktur kan drifte og vedlikeholdes i kulverten uten at det er behov for å grave opp Nygaardsgata i fremtiden. Gatelegemet ble oppgradert med vannbåren gatevarme fra fjernvarme og granittheller med midler fra utvikling sentrum/lykkeberg. Anlegget avsluttes med et mindreforbuk på kroner. AN4057 Vikane Norkapp Ny sjøledning som er en del av ringledningen i Onsøy. Neste etappe, som er under planlegging, føres videre fra Norkapp til Fjærå. Anlegget avsluttes med et merforbuk på 385 kroner. AN5017 Bregneveien Sanering og separering av avløp. Anlegget er gjennomført i et eldre boligområde. Vann og avløp er blitt separert. Anlegget avsluttes med et mindreforbuk på kroner. AN5020 Kloakkledning Hatteveien Nygraving av VA-ledninger mellom to pumpestasjoner i Rolvsøy for å oppgradere kapasiteten på ledningsnettet. Anlegget avsluttes med et mindreforbuk på kroner. Økonomiske konsekvenser Ikke relevant, da samtlige anlegg inngår i selvkostområdet og ikke har effekt på Fredrikstad kommunes økonomi mht over- og underskudd. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant. Vurdering I denne saken avsluttes 18 vann- og avløpsanlegg med en samlet innsparing på 7,7 millioner kroner. Dette er en innsparing på 6,8 % av totalrammen og skyldes blant annet anlegg som ikke er gjennomført, i tillegg til innsparinger på de fleste anleggene. Mindreforbruket foreslås overført AN7205 Prioriterte utbedringer VA, for å finansiere andre nødvendige tiltak innen dette tjenesteområdet.

5 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/6146 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 36128/2009 Klassering: Saksbehandler: Hilde Garfelt Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Teknisk utvalg /09 Formannskapet Bystyret Salg av bygg Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å avgi slik innstilling til Formannskapet: 1. Kommunale eiendommer i henhold til oversikt i saken klargjøres for salg. 2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salg av eiendommene. Det tas sikte på å gjennomføre salgene innen utgangen av Det benyttes ekstern megler ved salg av eiendommene. 3. Netto salgsinntekter etter fradrag for kostnader avsettes til kommunens frie investeringsfond UK2004. Fredrikstad, 27. april 2009 Sammendrag I vedtatt investeringsplan for handlingsplanperioden er innarbeidet 50 millioner kroner i inntekter fra salg av eiendommer. Rådmannen legger i denne saken frem oversikt over mulige salgsobjekter med anslått samlet salgsverdi i størrelsesorden 50 millioner kroner. Rådmannen ber om Bystyrets tilslutning til salgene før eiendommene takseres og klargjøres for salg. I saken er det også gitt en oversikt over salg av bygg i perioden og det er redegjort for salg av boliger innen eierstrategiprosjektet. Vedlegg 1 Bygg som foreslås solgt. 2 Regnskap for bygg som foreslås solgt. 3 Bygg som er vurdert for salg - og ikke foreslås solgt. 4 Salg bygg og boliger unntatt boligstrategiprosjektet. 5 Boligstrategiprosjektet - salg Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 1. Salg av frigjorte bygninger. Kommunestyret, sak 135/2001, behandlet Eierstrategi for kommunalt disponerte boliger. Delplan 1. Utvikling av boligtilbudet til vanskeligstilte. Kommunestyret, sak 15/2005, behandlet

6 Saksopplysninger Bakgrunn for saken I Handlingsplan for er det innarbeidet totalt 50 millioner kroner i inntekter fra salg av eiendommer. Inntekten er innarbeidet i I vedtatt handlingsplan har Bystyret også kommet med følgende bestilling: Det legges frem en sak om salg av eiendommer og boliger våren Saken skal inneholde en fullstendig oversikt over mulige salgsobjekter med prisoverslag og vurdering av nytte for kommunens drift eller annen samfunnsganglig virksomhet. (Verbalforslag 7). I denne saken legger Rådmannen frem oversikt over mulige salgsobjekter med anslått samlet salgsverdi i størrelsesorden 50 millioner kroner. Det er videre gitt en oversikt over salg av bygg og boliger i perioden og det er redegjort for hvilke begrensninger som foreligger for omfattende videre salg av kommunale bygg og boliger. Bygg som foreslås solgt I Handlingsplan for er det lagt frem en liste over kommunale eiendommer som vurderes solgt. Listen er revidert og følgende bygg foreslås solgt: BY1108 Kjølberggata 4, Selbak, Det Hvite hus BY1116 O.P. Pettersens gate 4, tidligere Britannia hotell BY1703 Agentgaten 4, Britannia cafe BY6104 Kinogaten 7, Selbak BY6201 Lisleby samfunnshus, Ole Hansens vei 9 BY6601 Traraveien 19, Ettervernet BY6612 Solhaug, Elingårdkilen, Onsøy BY6613 Strandstua, Engelsvikøya, Onsøy BY6618 Kirkegaten 30, Gamlebyen (lager for Vinmonopolet) BY6620 Arisholmen, Kråkerøyskjærgården BY6627 Fredrikstad Motell & Camping, Torsnesveien 16 BY6628 Solheim samfunnshus, Rolvsøyveien 356 BY7108 Varmestua, Farmanns gate 20 Opplysninger om de enkelte eiendommene følger som vedlegg 1. Vedlegg 2 viser driftskostnader og driftsinntekter for eiendommene de siste fire år. Eiendommene er planlagt solgt innen utgangen av Som vedlegg 3 følger oversikt over bygg som har vært vurdert, men ikke er forslått solgt. Salgslisten omfatter bygg som det er vurdert at kan selges uten at det får konsekvenser for lovpålagt kommunal virksomhet. En stor del av byggene er leid ut til foreninger og organisasjoner. Det er en forutsetning at løpende leieavtaler videreføres eller reforhandles. Eiendommene Solhaug og Strandstua er også foreslått solgt. Dette er eiendommer som administreres av Pedagogisk senter og brukes til undervisningsformål samt avlastnings- og ferieopphold for brukere av kommunale tjenester. Eiendommene er ikke taksert. Det gjenstår arbeid med klargjøring for salg, det vil si oppmåling, fradeling av eiendommer, vurdering av kontrakter, klausuler og lignende. Rådmannen har vurdert det som mest hensiktsmessig å avvente Bystyrets tilslutning til de aktuelle salg før det blir brukt ressurser på endelig klargjøring for salg.

7 Salg av bygg og boliger, Frigjorte bygg er de senere årene i stor grad blitt solgt eller de er blitt utleid til samfunnsganglig virksomhet. Fredrikstad kommune har i perioden solgt eiendommer og boliger for over 113 millioner kroner 1 (vedlegg 4 og 5). Som del av boligstrategiprosjektet er det siden 2005 gjennomført planmessig salg av mindre egnede utleieboliger. Inntekter fra salg innen boligstrategiprosjektet er avsatt til eget fond for finansiering av nye boliger. Videre muligheter for salg av eiendommer Rådmannen vil løpende vurdere mulighetene for salg av eiendommer dersom kommunale bygg frigjøres som følge av arealeffektivisering, endringer som følge av ny organisering av tjenestetilbud eller når nye bygg blir tatt i bruk. Dersom det videre skal selges bygg og eiendommer i større omfang, ut over det som er redegjort for i saken, vil det måtte selges bygg som kommunen må leie tilbake for bruk til lovpålagt virksomhet. Rådmannen har ikke satt i gang utredningsarbeid for salg av bygg som ville måtte leies tilbake for bruk av kommunale virksomheter. Eiendommer som stiftelsen Fredrikstad museum disponerer er ikke foreslått solgt. Med unntak av hovedbygget på Elingård og Kongsten fort står Fredrikstad kommune som eier av bygninger og eiendommer som disponeres av museet. Fredrikstad museum har inngått intensjonsavtale om tilknytning til Østfoldmuseene, med sikte på konsolidering fra Det har derfor vært naturlig å vente med å vurdere salg av eiendommer som museet disponerer. Salg av boliger Kommunestyret ga i 2005 sin tilslutning til Eierstrategiprosjektet (Boligstrategiprosjektet), et kommunalt prosjekt for utvikling av boligtilbudet til vanskeligstilte (KST sak 15/05). Innen rammen av prosjektet er det i perioden solgt uhensiktmessige utleieboliger for 42 millioner kroner, og det er planlagt gjennomført ytterligere salg i størrelsesorden millioner. Inntektene av salget blir avsatt på eget investeringsfond til bruk for finansiering av nye boliger. Rådmannen har ikke satt i gang utredning av salg av boliger ut over det som inngår i Eierstrategprosjektet. Gjennom Eierstrategiprosjektet har Fredrikstad kommune til nå fått utbetalt 22,2 millioner kroner i tilskudd fra Husbanken. Det er gitt tilsagn om 25,6 millioner tilskudd ut over det som er utbetalt, og det er sendt søknad om ytterligere 16,7 millioner kroner. Til sammen utgjør dette tilskudd på 64,5 millioner kroner som blir brukt til finansiering av nye utleie- og omsorgsboliger. I forhold til kommuner vi sammenligner oss med har Fredrikstad kommune få kommunalt disponerte boliger per innbygger. I St.prp.nr.1 ( ) for budsjettåret 2009 sier Kommunal- og regionaldepartementet at Departementet vil vurdere hvorvidt det skal settes krav til kommunene om nettotilvekst av boliger ved tildeling av boligtilskudd til utleieboliger. Det vil si at salg av boliger, ut over det som er i gangsatt gjennom Eierstrategiprosjektet, vil kunne få konsekvenser for tildeling av boligtilskudd. Økonomiske konsekvenser Salg av bygg vil frigjøre kapital og redusere behovet for låneopptak til finansiering av investeringer. I investeringsplanen for Handlingsplanperioden er det budsjettert med 50 millioner kroner i inntekter fra salg. Dersom gjennomførte salg avviker fra det budsjetterte må låneopptaket - eller investeringsvolumet - justeres ved revidering av handlingsplanen. 1 Ikke medregnet salg av bolig- og næringstomter og innløsing av festetomter.

8 Ansattes medbestemmelse Ikke relevant. Vurdering I investeringsplanen i vedtatt Handlingsplan er det budsjettert med 50 millioner kroner i inntekter fra salg av bygg. Rådmannen legger i saken frem forslag til salg som forventes å gi inntekter i størrelsesorden 50 millioner kroner. I salgslisten inngår eiendommer som har nytteverdi for samfunnsganglig virksomhet. Ved salg må det forutsette at løpende avtaler videreføres eller reforhandles, men på sikt vil salg av eiendommene redusere kommunens muligheter til å styre hvilke kontrakter som skal videreføres og hva eiendommene skal brukes til. Taksering av eiendommer og klargjøring for salg krever ressurser. Erfaring fra lignende saker tilsier at det blir debatt når det blir foreslått salg av eiendommer. På bakgrunn av dette har Rådmannen vurdert det som mest hensiktsmessig å avvente Bystyrets tilslutning til de aktuelle salg før det blir satt i gang arbeid med taksering, prisoverslag og klargjøring for salg av de enkelte eiendommer. Vi er inne i en periode hvor eiendomsmarkedet er mindre forutsigbart enn tidligere. Det er usikkerhet knyttet til prisanslag og salgsverdi for eiendommene. Flere eiendommer må selges med løpende leiekontrakter. Disse leiekontraktene vil i stor grad være inngått for å støtte samfunnsgavnlig virksomhet, og er i mindre grad tilpasset markedspriser for leie av lokaler. Eierstrategiprosjektet ble vedtatt i 2005, med planlagt gjennomføring i perioden Prosjektet har gitt resultater i form av bedre boligtilbud og god utnyttelse av statlige tilskuddsordninger. Kapitalen som er bundet i utleieboligene gir avkastning i form av leieinntekter fra boligene. Dersom det skal gjøres større endringer i eierstruktur for kommunale boliger vil det få konsekvenser både for de delene av prosjektet som er gjennomført og utbygging som er i gang. Rådmannen legger derfor ikke frem forslag om salg av boliger ut over det som er planlagt innen Eierstrategiprosjektet.

9 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/2547 Dokumentnr.: 18 Løpenr.: 44805/2009 Klassering: P52 Saksbehandler: Hilde Evensen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Teknisk utvalg /09 Resultat av avholdt brukerunderøkelse vedrørende kontinuerlig kjøring med Gamlebyfergen. Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å fatte slikt vedtak: 1. Nå gjeldende prøveordning med kontinuerlig kjøring på hverdager mellom kl og kl og mellom kl og kl opprettholdes som ordinær kjøretid med bakgrunn i resultatet som er fremkommet i avholdte brukerundersøkelse. 2. Økte kostnader ved nytt kjøremønster dekkes ved overføring av driftsmidler fra parkeringstjenesten. 3. Innspill som er gitt i brukerundersøkelsen vedr. Byfergen om utvidete åpningstider, lørdag- og søndagsturer hele året samt ønske om etablering av nye fergesteder langs nedre del av Glomma, tas til orientering. Fredrikstad, Sammendrag I sak nr. 2007/8302 Trafikkreduserende tiltak utvidet kollektivtilbud, ble det i bystyret den fattet vedtak om en prøveordning med kontinuerlig drift av Gamlebyfergen i en periode på 2 år med påfølgende evaluering av tiltaket. Det ble stilt kr ,- til disposisjon til tiltaket. Oppstart Da forhandlinger med ansattes fagforbund om ny skiftplan tok lengre tid enn antatt, ble ordningen om kontinuerlig drift iverksatt først fra Etter innspill fra fergeførerne sommeren 2008, sendte Norsk Sjøoffiserers Forbund, avdeling Fredrikstad, allerede i august 2008 en evaluering av nytt kjøremønster fordi fergeførerne ikke var fornøyd med ordningen. Etter samtaler med ansatte og fagforeningen kom man til enighet om et nytt kjøremønster (rutetider) på strekningen. Forslaget ble behandlet i Teknisk utvalg høsten 2008 i sak nr. 51/08, hvor det ble vedtatt en prøveordning med kontinuerlig kjøring på hverdager mellom kl og kl og mellom kl og kl Prøveordningen ble vedtatt iverksatt fra til En evaluering av ordningen skulle skje i mars Med bankgrunn i vedtakene som er fattet i saken ble det bestemt å foreta en Brukerundersøkelse. Skjemaet ble lagt ut i ferga og på Servicetorget. Fergepassasjerene har i mars/april 2009 svart på spørsmål relatert til rutetider, priser m.v. Resultatet av undersøkelsen har gitt klare signaler om at fergepassasjerene er godt fornøyd med dagens kjøremønster på Gamlebyferga. Vedlegg 1. Kopi av spørreskjema som ble utdelt. 2. Resultat av spørreundersøkelsen.

10 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Brev fra tillitsvalgt i ferga. Evaluering av kjøretider Gamlebyferga. Saksopplysninger Det er for tiden stort fokus på elva som transportåre og mange har ønsker om at fergetilbudet skal utvides med nye anløp og utvidede rutetider. Det har også fremkommet kritikk i media på enkelte forhold rundt driften av fergene. Med bakgrunn i politiske vedtak og fokus på fergetilbudet, var rådmannen opptatt av at brukerundersøkelsen kunne favne noe mer enn bare kjøremønsteret. Rådmannen var opptatt av å vite hvem som brukte fergen, hvor ofte fergepassasjerene brukte fergen, om prisnivå hadde innvirkning på bruken. Det var dessuten mulighet for brukerne av fergen å komme med noen egne kommentarer til forbedringer og utvikling av fergedriften. Det ble gitt noen stikkord i den forbindelse som: sikkerhet, betjening, service, betaling, kjøreruter m.v. Jfr. vedlagte spørreskjema. Ganske mange av de som har svart på skjemaet har også gitt egne kommentarer. Det er noe skuffende at bare i underkant av 36% av de som mottok skjemaet har funnet det beleilig å svare. Det er også skuffende at de yngste brukerne ikke har vist noen interesse. En større oppslutning hadde gitt oss et bredere grunnlag å ta beslutninger ut fra, men resultatet av brukerundersøkelsen gir forholdsvis klare svar og fergepassasjerenes ønsker er dermed lett å dra slutninger ut fra. Resultatet av spørreundersøkelsen har gitt oss følgende informasjon: Svarprosent: Det ble utdelt 464 skjemaer i en periode på 14 dager, Kun 166 har svart på skjemaene, dvs. 35,8%. Alder: Ingen under 20 år har svart på brukerundersøkelsen. I overkant av 65% av de spurte er mellom år. I overkant av 24% er mellom 20 og 39 år. Eldre enn 67 år utgjør i overkant av 10%. Kjønnsfordeling: Av 166 som svarte var er 61 menn og 105 kvinner. Reisens formål: 64,5 % av passasjerene bruker ferga til og fra jobb. Skolereise utgjør kun 4,8%. Andre reiser utgjør 30,1%. Hyppighet: 60,2% av de som svarte brukte fegen daglig, 30,12% brukte fergen ukentlig og underkant av 8% brukte fergen 1 gang per måned eller mer. Rutetider: 70,5% er fornøyd med dagens kjøremønster (dvs. kjøremønsteret som i saken forslås vedtatt). Kun 19,2% ønsker kontinuerlig kjøring mellom Gamlebyen og Vestsiden, som var det opprinnelige forslaget som ble vedtatt i Bystyret i sak 148/07 og som ble iverksatt fra april Fornøyd med dagens pris: Hele 42,17% sier seg fornøyd med dagens pris på fergereiser. 23,5% har svart at de er tilnærmet enig i at dagens prisnivå er akseptabelt. Kun 9,6% er ikke enig i dette utsagnet og ønsker rimeligere fergeturer. Prisnivåets betydning for bruk av fergen: I overkant av 33% har svar at prisnivået har stor betydning for bruk av fergen. 12,7% svarer at prisnivået har betydning for bruk av fergen. 21,7% har svart at pris har mindre betydning for bruk av fergen. Jeg ville brukt fergen oftere dersom den var gratis: 33,7% er enig i utsagnet mens 35% ikke er enig i utsagnet, dvs. bruker ikke fergen uten ved behov. En analyse av svarene som er gitt i Posten egne kommentarer, har gitt følgende entydige tilbakemeldinger: En stor andel av fergepassasjerene er meget fornøyd med fergeførerne og servicen de gir. En stor andel av fergepassasjererne er opptatt av at byfergen kjører lørdag og søndag hele året, at fergen bør kjøre oftere og at rutetiden utvides både morgen og kveld hele uka. Det har fra en del passasjerer kommet ønske om fergeforbindelse mellom Selbak og Lisleby samt Selbak-Lisleby-Sentrum-Øra. Fra en del reisende har det kommet ønske om ferge fra Kråkerøy til Vaterland/Øra.

11 Få er interessert i sikkerhet, kun to har direkte tatt opp spørsmålet om hva skjer dersom fergefører blir akutt syk o.l. Finnes det nødprosedyrer? Noen er ikke fornøyd med at fergen enkelte ganger blir for full og at dette er forbundet med en viss risiko. Enkelte har ønske om at det innføres månedskort og gjerne med betydelig rabatt. Det er ytret ønske om at fergen i den perioden på dagen hvor den går hver kvarter i størst mulig grad bør korrespondere med togavganger. Enkelte er misfornøyd med at fergen venter for lenge på hvert fergested når det kjøres kontinuerlig. Her er praksisen til den enkelte fergefører forskjellig. Brukerundersøkelsen tydeliggjør at fergepassasjerene setter pris på fergen og at den er viktig for Fredrikstad kommunes identitet. En bruker skriver: Fergene er byens identitet og skal være vår stolthet. Alle turister som kommer til Fredrikstad skal huske fergene. Fergene bør være malt i klassiske, lekre farger. Alle strekninger langs elva bør trafikkeres. Fergeførerne kan vise fram sin profesjon med en elegant uniform. Økonomiske konsekvenser I vedtaket som ble fattet i TU oktober 2008, ble det vedtatt at en utvidet prøveordning utover 2008, skulle finansieres av driftsmidlene som ble stilt til disposisjon i Bystyre sak 07/8302. Ved utgangen av 2008 hadde virksomheten gjenstående driftsmidler på ca kr ,- som var øremerket prosjektet, og som var naturlig å få med seg videre i 2009 for å finansiere en fortsettelse av prøveordningen. Midlene er imidlertid inndratt i forbindelse med over- og underskuddsbehandlingen regnskapsåret 2008, slik at finansieringen fra skjer med overføring av driftsmidler fra parkeringstjenesten. Dersom forslaget om nåværende kjøremønster vedtas, vil finansiering av merutgiftene dette påfører fergetjenesten, også i fortsettelsen måtte subsidieres fra parkeringstjenesten. Ansattes medbestemmelse Evalueringsskjema som er undertegnet av tillitsvalgt for fergeførerne medfører en endring av forslaget som ble forhandlet frem høsten 2008 mellom arbeidsgiver og fergeførernes fagorganisasjon og som nå foreslås vedtatt.. Vurdering Selv om det hadde vært ønskelig med større deltagelse i brukerundersøkelsen gir resultatet en klar pekepinn på hva brukerne av ferga ønsker. Informasjon som har tilflytt rådmannen fra annet hold enn selve brukerundersøkelsen er også positiv i forhold til dagens rutetider. Brukerne av fergene ønsker større tilgjenglighet til fergene gjennom et utvidet kjøremønster og flere fergeanløp. Fergeførerne fremlegger på nytt et ønske om endret kjøretid og arbeidstid. Dette medfører en innsnevring av åpningstidene som ferga har i dag stikk i strid med publikums ønsker. Rådmannen har tro på at tilgjengelighet gir flere brukere. I 2008 har vi hatt flere reisende med fergene enn i Det er vanskelig å si om årsaken til økt aktivitet har bakgrunn i økt tilgjengelighet, men det er lov å tro at det kan ha sammenhenger. Rådmannen er derfor positiv til at rutetidene som nå gjelder for Gamlebyferga går over fra prøvestadiet til ordinære rutetider. Spørreundersøkelsen har gitt signaler som kommunen og virksomheten bør ta med seg i fremtidige planer. Per i dag er flere av ønskene vanskelig å innfri da de krever betydelige investeringer. Fullføring av nytt fergeleie på Smertu, rehabilitering av fergeleiet på Gressvik samt ny gang- og sykkelvei på Prestelandet er imidlertid et skritt i riktig retning når det gjelder å få opp aktiviteten på ferga.

12 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/6066 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 35614/2009 Klassering: 140 Saksbehandler: Øyunn Raknerud Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget Teknisk drift /09 Teknisk utvalg /09 Årsrapport Teknisk drift 2008 Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å fatte slikt vedtak: 1. Teknisk drifts årsrapport for 2008 tas til etterretning. Fredrikstad, Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget Teknisk drifts behandling : Årsrapport Teknisk drift 2008 ble tatt til etterretning Protokolltilførsel fra fagforbundet Positivt at regnskapet for 2008 er i balanse. Vi registrerer samtidig at sykefraværet øker, og at det ikke blir satt inn vikarer ved sykefravær. Om trenden ved ikke å bruke vikarer fortsetter, er vi redd for at sykefraværet fortsatt vil øke. Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget Teknisk drifts innstilling : Årsrapport Teknisk drift 2008 ble tatt til etterretning Sammendrag Teknisk drifts årsrapport gir en tilbakemelding til Teknisk utvalg på status ved utgangen av 2008 på oppnådd økonomisk resultat, ressursbruk og utviklingstrender innenfor de forskjellige tjenesteområdene i forhold til vedtatt handlingsplan for Ramme- og selvfinansiert virksomhet har et overskudd på 2,4 millioner kroner, som i hovedsak er knyttet til forsinkelser i prosjektet Moum Vesten. Gebyrfinansiert virksomhet har et overskudd på 12,9 millioner kroner, dette er 24,3 millioner bedre enn budsjettert. Midlene er satt av til fond. Vedlegg Vedlegg: 1 Årsrapport Teknisk drift 2008 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Virksomhetenes årsrapporter

13 Saksopplysninger Regnskapet for den ramme- og selvfinansierte virksomheten på Teknisk drift har et overskudd på 2,4 millioner kroner. Korrigeres det for besparelse i forbindelse med forsinkelser på prosjekt Moum Vesten, er Teknisk drift totalt sett i tilnærmet balanse. Lønnsutgifter har besparelser som følge av vakante stillinger og innsparinger ved renholdsavdelingen. Innkjøpte vedlikeholdstjenester og drift av bygg har merforbruk. Mesteparten av brannvesenets merutgifter som følge av skogbrann i juni ble dekket av ekstrabevilgning fra Bystyret. Ved regnskapsavslutningen gjenstår imidlertid et merforbruk på 0,5 millioner kroner knyttet til storbranner og reparasjoner av defekt beredskapsmateriell. Vedlikehold av gatelys og veier har merforbruk. Besparelser i forbindelse med snøfattig vinter er omprioritert til vedlikehold av veier. Det er merinntekter på parkeringsavgifter, festeavgifter, sykelønnsrefusjoner og innsamling av papir og smittefarlig avfall. Det ble i budsjett 2008 innarbeidet innsparingstiltak på 11,9 millioner kroner. 8 millioner kroner gjelder redusert vedlikehold bygg. Tiltaket ble ikke gjennomført, men ble delvis dekket inn ved ekstrabevilgning. De resterende tiltakene er stort sett gjennomført i hht plan. Over-/underskuddsbehandling 2008: Regnskap for den rammefinansierte delen av Teknisk drift viser et overskudd på 2,4 millioner kroner. Samlet resultat for virksomhetene, ikke inkludert prosjektet Moum-Vesten, er et merforbruk på kroner. Næringsrenovasjon, TD administrasjon og Parkering og Transport har overskudd, mens Bygg og eiendom, Maskinsentralen, Brann og VVA Vei har merforbruk i forhold til budsjett. Det foreslås følgende omdisponeringer av over/underskudd for virksomhetene i Teknisk drift: Tall i tusen kroner Årsresultat 2008 Omdisponering mellom virksomhetene Over-/underskudd 2008 etter omdisponeringer Bygg og eiendom Næringsrenovasjon Maskinsentralen TD administrasjon Brann VVA Vei Parkering og transport Prosjektadministrasjon eks Moum-Vesten 3-3 Sum eksklusiv Moum-Vesten Moum-Vesten Sum Bakgrunnen er følgende: Regnskapsresultat 2008 for Fredrikstad kommune viser balanse først etter forskriftsmessige strykninger. Dette resultatet, kombinert med marginale frie disposisjonsfond og manglende frie driftsfond, har ført til at Rådmannen foreslår for Bystyret at virksomhetenes overskudd fryses inntil økonomien gir rom for bruk av overskudd. Det foreslås derfor at man ved Teknisk drift bruker overskudd ved Næringsrenovasjon, TD administrasjon og Parkering og Transport til å dekke inn underskudd ved Bygg og eiendom, Maskinsentralen, Brann og VVA Vei. Gebyrfinansiert virksomhet har samlet et overskudd på 12,8 millioner kroner som er satt av på fond. I budsjettet var det forutsatt et bruk av fond på 11,4 millioner kroner, altså et resultat på 24,3 millioner bedre enn forventet. Gebyrfinansiert virksomhet hadde i 2008 merinntekter på kommunale avgifter og kapitalkostnadene ble adskillig lavere enn innarbeidet i budsjettet. Dette på grunn av at rentene ble mye lavere enn forventet. Teknisk drift har i 2008 utført investeringsprosjekter for 459,4 millioner kroner. Ramme- og selvfinansierte investeringer utgjør 366,8 millioner kroner, investeringer på VARF-området

14 utgjør 59,7 millioner kroner og investeringer finansiert over bolig- og næringsfond utgjør 32,9 millioner kroner. Teknisk drift har stort sett gjennomført vedtatte mål i handlingsplan Det har vært store personalmessige endringer i 2008, og det har vært vanskelig å rekruttere ingeniører. Totalt for Teknisk drift er det brukt 20,4 årsverk mindre enn budsjettert. Årsaken til dette er nedbemanning i renholdsavdelingen som en start på nedbemanningen som er vedtatt gjennomført i budsjett Ellers er årsaken vakante stilinger og sykmeldte hvor det ikke er satt inn vikar. Sykefraværet har økt fra 8,9 % i 2007 til 9,2 % i 2008, hvorav mesteparten av sykefraværet er legemeldt. Det er lagt ned en stor jobb i forbindelse med oppfølging av sykefraværet og iverksatt tiltak for å redusere sykefraværet. Økonomiske konsekvenser Se saksopplysninger, vurdering og årsrapport med regnskap. Ansattes medbestemmelse Saken legges fram for Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget i Teknisk drift Vurdering Teknisk drift har et bra resultat for Korrigert for Moum Vesten, er resultatet i tilnærmet balanse. Til tross for stramme økonomiske rammer har virksomhetene klart å holde seg innenfor de rammene de har fått tildelt, med kun små avvik. Det er ingen målsetning for Teknisk drift å gå med overskudd. Tildelte rammer skal benyttes til å utføre best mulig tjenester for kommunens innbyggere. Besparelser på enkeltposter som f. eks. lønnsutgifter og vintervedlikehold er omprioritert til vedlikehold av bygg og vei som er prioriterte oppgaver. I og med at overskuddfondet i kommunen er brukt opp, og eventuelle forslag på bruk av overskudd til andre prioriterte oppgaver er fryst inntil videre, anses det som fornuftig å benytte overskudd fra virksomheter til å dekke inn underskudd på andre virksomheter på Teknisk drift. Gebyrfinansiert virksomhet VARF, har et bedre resultat enn forutsatt i budsjettet, noe som resulterer i at fondsreservene er blitt bygget opp. Overskudd på selvkostområdet skal benyttes innen 5 år, og vil medføre en lavere prisøkning i påfølgende år enn tidligere varslet i budsjettog handlingsplan. Teknisk drift har en tett oppfølging av sykefravær, og det har vært lagt ned en god jobb i forbindelse med BIA-arbeid og arbeidsmiljøfremmende tiltak, et arbeid som har vist gode resultater.

15 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/15123 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 47225/2009 Klassering: 080 Saksbehandler: Hilde Grina Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Teknisk utvalg /09 Møteplan for Teknisk utvalg 2. halvår 2009 Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å fatte slikt vedtak: 1. Møteplan 2. Halvår for Teknisk utvalg vedtas i henhold til vedlagte oppsett. Fredrikstad, Sammendrag Teknisk utvalgs leder legger med dette frem forslag til møteplan for 2. Halvår 2009 for Teknisk utvalg. Vedlegg Forslag til møteplan for 2. Halvår 2009 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Møteplanen legges til grunn for møter i Teknisk utvalg. Økonomiske konsekvenser Ikke relevant Ansattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Det vurderes som mest hensiktsmessig i forhold til en logisk saksgang å legge Teknisk utvalgs møter så nær de etterfølgende møtene i Formannskapet og Bystyret som praktisk mulig.

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Tidspunkt: 27.04.2010 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche Lise Andreassen, telefon 69361482, e-post wlan@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Avgjøres av Bystyret PS 61/07 Papirinnsamling i Fredrikstad kommune 3. PS 62/07 Handlingsplan 2008-2011, budsjett 2008 Teknisk drift 55

Avgjøres av Bystyret PS 61/07 Papirinnsamling i Fredrikstad kommune 3. PS 62/07 Handlingsplan 2008-2011, budsjett 2008 Teknisk drift 55 Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Tidspunkt: 13.12.2007 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Irene Lundstrøm, telefon 952 38 647 eller e-post: irlu@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Tidspunkt: 16.10.2008 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Lene Bjerke, telefon 69 36 14 82, e-post lebj@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Storli, telefon 40040120, e-post inak@fredrikstad.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Storli, telefon 40040120, e-post inak@fredrikstad.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 22.04.2009 kl. 16:30 Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Storli, telefon 40040120, e-post inak@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl.

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Møteinnkalling Bystyret

Møteinnkalling Bystyret Møteinnkalling Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Tidspunkt: 26.03.2009 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Simensen, telefon 69 30 62 92, e-post ansi@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Første tertialrapport 2011 - Seksjon for omsorg og sosiale tjenester

Første tertialrapport 2011 - Seksjon for omsorg og sosiale tjenester Ettersendelse av sak 34 Saksnr.: 2010/8098 Dokumentnr.: 35 Løpenr.: 60597/2011 Klassering: 150 Saksbehandler: Kari Eriksen Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Sosial- og omsorgsutvalget 26.05.2011

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.11.2006 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Seksjon for Regulering og teknisk drift. Handlingsplan 2015-2018. og budsjett 2015

Seksjon for Regulering og teknisk drift. Handlingsplan 2015-2018. og budsjett 2015 Seksjon for Regulering og teknisk drift Handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Vedtatt i Teknisk utvalg 11.12.2014 02.03.2015 2014/18691-24 med korrigerte tabeler driftsrammer, mars 2015 INNHOLD SEKSJON

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Tidspunkt: 22.06.2011 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche Lise Andreassen, telefon 69361482, e-post wlan@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2010 Møtetid: Kl. 15.00

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg. OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag kl. 11.00.

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg. OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag kl. 11.00. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 34-40 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 Kommunestyresalen, Rødberg OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe

Detaljer

2. tertialrapport 2012

2. tertialrapport 2012 2. tertialrapport 2012 Rådmannens forslag 9. oktober 2012 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 2.TERTIALRAPPORT 2012 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2012... 6 Del 2 Status drifts-

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Aktivitet med kulturskolen. Moro i barnehagen. På Lygna er det regulert for stor hytteutbygging. Bygdedag på Granavollen

ÅRSMELDING 2014. Aktivitet med kulturskolen. Moro i barnehagen. På Lygna er det regulert for stor hytteutbygging. Bygdedag på Granavollen ÅRSMELDING Aktivitet med kulturskolen Moro i barnehagen På Lygna er det regulert for stor hytteutbygging Bygdedag på Granavollen Versjon: 1 Kommunestyret 07.05.2015 ÅRSMELDING 1 KOMMUNE Merknad angående

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 7. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 7. Saksnr. Arkivsaksnr. Ringerike kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.08.2013 Tid: Kl. 16:00 Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10 Ved behov for grupperom,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 FREDRIKSTAD KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2002 FREDRIKSTAD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2002 FREDRIKSTAD KOMMUNE INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTARER OG SAMMENDRAG... 2 ORGANISERING... 5 FREDRIKSTAD KOMMUNE POLITISK ORGANISERING... 5 FREDRIKSTAD KOMMUNE - ADMINISTRATIV ORGANISERING...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FREDRIKSTAD KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FREDRIKSTAD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2003 FREDRIKSTAD KOMMUNE INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTARER OG SAMMENDRAG...2 ORGANISERING...5 FREDRIKSTAD KOMMUNE - POLITISK ORGANISERING...5 FREDRIKSTAD KOMMUNE - ADMINISTRATIV ORGANISERING...6

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vedtatt handlingsplan 2009-2012 og Budsjett 2009 15. januar 2009 Innhold RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 OPPFØLGING AV POLITISKE PRIORITERINGER... 3 PLANFORUTSETNINGER... 8 KOMMUNENS

Detaljer

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum.

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer