Saksfremlegg. Saksnr.: 08/ Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: EIENDOMSSKATT- RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMMER FRA 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2860-1 Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: EIENDOMSSKATT- RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMMER FRA 2009"

Transkript

1 Saksfremlegg Saksnr.: 08/ Arkiv: 232 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: EIENDOMSSKATT- RETNINGSLINJER FOR TAKSERING AV EIENDOMMER FRA 2009 Planlagt behandling: Takstnemda for bygn/mask/redsk/fartøy Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& A. Alta kommunestyre vedtar retningslinjer for eiendomstaksering, jfr oppsettet i dette dokumentet. B. Administrasjonen anmodes om å tilrettelegge for at det politiske systemet kan få en oversikt snarest mulig og senest innen budsjettbehandlingen for 2009 mht til: 1) Hvilken økonomisk virkning en endring av fritaksår for boliger fra 10 til 5 eller 3 år vil bety? 2) Hvilken reduksjonsfaktor skal benyttes i forhold til takstene som er vedtatt av eiendomsskattenemnda. 3) Hvilke eiendommer som fritas helt eller delvis for eiendomsskatt som følge av de obligatoriske unntaksbestemmelsene i 5 og unntaksbestemmelsen gitt av kommunestyret med basis i 7 i eiendomsskatteloven 4) Hvilken skatteøre som skal benyttes ved takseringen etter nye takster foreligger. ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&& Saksopplysninger:... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Vedlegg: Andre saksdok.: Taksering 2009 Datert Retningslinjer for eiendomstaksering. Takstforslag fra Ernst Nilsen, datert 29. febr 2008 Bakgrunn: Alta kommune utvider eiendomsskatteområdet til å omfatte hele kommunen fra Alta har fra 1983 hatt eiendomskatt innenfor et begrenset sentralt område og verker og bruk. Som følge av utvidelsen av eiendomskatteområdet er det utarbeidet nye retningslinjer for gjennomføring av taksering av ulike bygningstyper. Retningslinjene bygger på eiendomsskatteloven og retningslinjer for taksering som taksator Ernst Nilsen har utarbeidet og som taksator Torstein Bjerkås har supplert.

2 Taksering bygger på data fra GAB (GrunneiendomAdresseBygningsregistret.). Dette registeret er noe som Plan- og Utvikling v/oppmåling og bygningsavdelingen som vedlikeholder. I dette registeret skal alle eiendommene og bygningene i kommunen være registrert. Alta tettsted kart Eksisterende eiendomsskatteområde Eiendomsskatteområdet Eiendomsskattelovens 2 Alta kommune- Rådmannskontoret Kommentarer til eiendomsskatteområdet Alta kommune har innført eiendomsskatt innen ovennevnte område med tillegg av eiendomsskatt for verk og bruk i hele kommunen. Det arbeides med å tilrettelegge for utvidelse av eiendomsskatteområdet for større del av eiendommene i kommunen. Innenfor ovennevnte område har vi relativt godt datagrunnlag mht de ulike bygningene og eiendomsforhold mht areal på bygninger, tatt i bruk og lignende som er nødvendig for å kunne taksere bygningene. Bygningsmassen innenfor dette området er taksert mht bygg som skal beskattes. Når det gjelder bygg som ikke skal beskattes og som har fått unntak som følge av unntaksbestemmelsene i eiendomsskattelovens 7, så er ikke disse taksert. Nå heter det i loven at det skal også produseres eiendomsskatteliste som viser eiendommer som ikke er blitt beskattet. Vi vil arbeide for å få til en slik liste for framtiden med basis i tilgjengelige data fra registrene. Komtek s eiendomsskattemodul vil kunne produsere liste som gir oversikt med henvisning til unntaksbstemmelsen som er lagt til grunn for fritaket for eiendomsskatt. I den forbindelse må sakkyndig nemnd gjennomgå listen over eiendommer som får helt eller delvis fritak etter 5 og 7 i eiendomsskatteloven før listene legges fram for kommunestyret. Kommunestyret skal formelt vedta listen av eiendommer som får helt eller delvis fritak etter 7 i eiendomsskatteloven. Alta tettsted kart Utvidet eiendomsskatteområde til hele kommunen.

3 Av kartet framgår hele kommunen. I og med at det er en god del bygninger på de ulike eiendommene som ikke er registrert må det skje en massiv registrering av de nødvendige data som danner grunnlag for utskrivning av eiendomsskatt og de øvrige avgiftsartene. BESKATNING AV EIENDOMMER/BYGNINGER BRUKEN AV NS 3940 Bruksareal ihht NS 3940 (BRA) og åpent areal (OPA) der det ikke er omsluttende vegger. BRUKEN AV AREALFAKTORER Bolig- og fritidseiendommer Arealfaktorer -etasjer Alta, den Bolig fritidsbygg - Etasje - arealfaktorer 2009 Etasje faktor Tekst Boliger Fritid/ hytter Rekke hus Hovedetasje Kjellerplan 0,2 0,2 0,5 Loft 0,3 0,3 1 Underetasje 0,5 0,5 0,6 Kommentarer Etasjefaktorene for disse bygningstypene settes til de faktorer som framkommer ovenfor. I praksis betyr det at et byggtyper som har 100 m2 i alle etasjer vil bli redusert med de faktorer som framkommer ovenfor. Kjellerplanet blir vurdert som 20% av BRA for boliger og fritidshytter. For rekkehus beregnes det med 50% for det samme arealet. Næringseiendommer Arealfaktorer - etasjer.

4 Næring - Etasje - arealfaktorer 2009 Alta, den Tekst Butikk Camp ing Garasje/ uthus Etasje faktor Hoteller Kontor bygg Land bruk Moteller Off bygg Spes bygg Vekst hus og lign. Hovedetasje Kjellerplan 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 Loft ,3 1 1 Underetasje 0,6 0,6 1 0,6 0,6 1 0,6 0,6 0,6 0,6 Kommentarer Etasjefaktorene for disse bygningstypene settes til de faktorer som framkommer ovenfor. I praksis betyr det at et byggtyper som har 100 m2 i alle etasjer vil bli redusert med de faktorer som framkommer ovenfor. Kjellerplanet blir vurdert som 50% av BRA for butikker og underetasjen som 60%. PRISER PR M2 Bolig og næringseiendommer Priser pr m2 - Eiendomsskattenemndas forslag Grupper av bygg med priser pr. m2 Alta, den Gruppering Eiendomsskattenemndas prisforslag og gruppering på bolig og næringseiendommene Beliggenhetsfaktor - Boligbygg 2009 Beliggenhetsfaktor - Næringsbygg Beregnet salg pr/m2 Omr 1 Alta sentrum Omr 2 Tverr elv dalen, Eidby Omr 3 Rafsb, Transfarelv og Kvenvik Omr 4 Gargia, Storelv dalen, Math dalen,kå fjord, Russeluft Omr 5 Tallvik gnr 11 og 12 Omr 6 Rest Alta/ Ytterdistrikt Omr 1 Sentrum Omr 2 Bossekop Omr 3 Elve - bakken Totalt 1. Boliger % 90 % 80 % 70 % 60 % 35 % Totalt 2. Leiligh/Rekkehus % 90 % 80 % 70 % 60 % 35 % Totalt 3. Garasjer uthus % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Totalt 4. Fritidsbygg % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Totalt 5. Camping og lignende % 100 % 100 % 100 % Totalt 6.Hoteller og lign % 100 % 100 % 100 % Totalt 7. Butikker og lign % 100 % 100 % 60 % Totalt 8. Spesialbygg % 100 % 100 % 60 % Totalt 9. Kontorbygg % 100 % 100 % 60 % Totalt 10. Veksthus og lign % 100 % 100 % 60 % Totalt 11. Annen hoteller og lign % 100 % 100 % 60 % Totalt 12. Off. byg/diverse % 100 % 100 % 60 % Totalt Omr 4 Rest Alta/ Ytter distr. Kommentarer Med basis i forslagene fra taksatorene er det utarbeidet generelle retningslinjer, priser og beliggenhetsfaktorer De ulike bygningstypene som vi har i GAB er gruppert i 12 grupper med ulike sjablongpriser. Spesifisering av hvilke bygningstyper som inngår i de ulike gruppene framkommer i vedlegget. Videre viser oppsettet at de ulike bygningstypene blir vurdert med 100% i Alta sentrum og normalt redusert i forhold til hvor bygget er plassert. Dog er det unntak fra denne regelen avhengig av bygningstype - Dette avgjøres av taksator og den sakkyndige nemnda. En bolig

5 som ligger i Alta sentrum blir taksert i utgangspunktet med pr m2. Om et identisk bygg ligger i område 6 Rest-Alta vil m2 prisen utgjøre 35% av Kr , dvs Kr.6.300,-. Boliger/fritidseiendom - Pris og beliggenhet 1. Boliger Prisen pr m2 er av taksatorene fastsatt til Kr pr m2. Videre er det redusert til 90% for Tverrelvdalen og Eiby/Storelvdalen, 80% for Rafsbotn, Transfarelv og Kvenvik, 70% for Mathisdalen, Kåfjord og Russeluft 60% for Talvik gnr 11 og 12 og 35% for rest-alta. 2. Leilighet/rekkehus Prisen pr m2 er av taksatorene fastsatt til Kr pr m2. Videre er det redusert til 90% for Tverrelvdalen og Eiby/Storelvdalen, 80% for Rafsbotn, Transfarelv og Kvenvik, 70% for Mathisdalen, Kåfjord og Russeluft 60% for Talvik gnr 11 og 12 og 35% for rest-alta. 3. Garasjer/uthus Prisen pr m2 er av taksatorene fastsatt til Kr pr m2. Her er det ikke noe reduksjon i m2 prisen for de ulike sonene. Dette er ihht eiendomsskatteloven. Garasjer skal ikke ha reduksjon som følge av beliggenhet. Dog tas det hensyn til indre og ytre faktorer. 4. Fritidsbygg Prisen pr m2 er av taksatorene fastsatt til Kr pr m2. Fritidseiendommer har ikke noen beliggenhetsfaktor i forhold til Alta sentrum. Alle fritidsbygg beregnes ut i fra samme m2 pris. Dog tas det hensyn til indre og ytre faktorer. Næringseiendommer - Pris og beliggenhet 5. Camping og lignende Prisen pr m2 er av taksatorene fastsatt til Kr pr m2. Ingen sonefaktor 6. Hoteller og lignende Prisen pr m2 er av taksatorene fastsatt til Kr pr m2. Ingen sonefaktor 7. Butikker og lignende Prisen pr m2 er av taksatorene fastsatt til Kr pr m2. Kun sonefaktor for sone 4 Rest- Alta med 60% av m2 prisen. 8. Spesialbygg og lignede Prisen pr m2 er av taksatorene fastsatt til Kr pr m2. Kun sonefaktor for sone 4 Rest- Alta med 60% av m2 prisen. 9. Kontorbygg og lignende Prisen pr m2 er av taksatorene fastsatt til Kr pr m2. Kun sonefaktor for sone 4 Rest- Alta med 60% av m2 prisen. 10. Veksthus og lignende Prisen pr m2 er av taksatorene fastsatt til Kr pr m2. Alta med 60% av m2 prisen. Kun sonefaktor for sone 4 Rest- 11. Annen hotell og lignende Prisen pr m2 er av taksatorene fastsatt til Kr pr m2. Kun sonefaktor for sone 4 Rest- Alta med 60% av m2 prisen.

6 12. Offentlige bygg og diverse Prisen pr m2 er av taksatorene fastsatt til Kr pr m2. Kun sonefaktor for sone 4 Rest- Alta med 60% av m2 prisen. BOLIGEIENDOMMER DELTALJER MHT BELIGGENHETSFAKTORER. Gruppering av grunnkretsene Alta, den Tekst GRUNNKRETS NUMMER OG NAVN BELIGGEN- HETS FAKTOR - Eiendomsskatte nemndas forslag 1. Omr 1 Alta sentrum 404 ØVRE- ALTA 1. Omr 1 Alta sentrum 409 RAIPAS 1. Omr 1 Alta sentrum 501 KRONSTAD 1. Omr 1 Alta sentrum 502 ELVEBAKKEN 1. Omr 1 Alta sentrum 503 ARONNES 1. Omr 1 Alta sentrum 504 SENTRUM 1. Omr 1 Alta sentrum 505 KOMSA 1. Omr 1 Alta sentrum 506 BUKTA 1. Omr 1 Alta sentrum 507 AMTMANNSNES 1. Omr 1 Alta sentrum 601 ALTA NYE SENTRUM 1. Omr 1 Alta sentrum 602 ELVESTRAND 1. Omr 1 Alta sentrum 603 MIDTBAKKEN 1. Omr 1 Alta sentrum 604 TOLLEVIK 1. Omr 1 Alta sentrum 405 HOLMEN 1. Omr 1 Alta sentrum 605 SKAIALUFT 1. Omr 1 Alta sentrum 606 BOSSEKOP 1. Omr 1 Alta sentrum 607 GAKORI 1. Omr 1 Alta sentrum 608 HJEMMELUFT Totalt 1. Omr 1 Alta sentrum 100 % 2. Tverrelvdalen og Eiby/Storelvdalen 304 TVERRELVDALEN 2. Tverrelvdalen og Eiby/Storelvdalen 406 EIBY Totalt 2. Tverrelvdalen og Eiby/Storelvdalen 90 % 3. Rafsbotn,Transfarelv og Kvenvik 302 RAFSBOTN 3. Rafsbotn,Transfarelv og Kvenvik 303 TRANSFARELV 3. Rafsbotn,Transfarelv og Kvenvik 403 KVENVIK Totalt 3. Rafsbotn, Transfarelv og Kvenvik 80 % 4. Mahtisdalen,Kåfjord, Russeluft 301 RUSSELUFT 4. Mahtisdalen,Kåfjord, Russeluft 401 KÅFJORD 4. Mahtisdalen,Kåfjord, Russeluft 402 MATHISDALEN Totalt 4. Mahtisdalen, Kåfjord,Russeluft 70 % 5. Talvik gnr. 11 og TALVIK - KUN -Gnr 11 og 12 Totalt 5. Talvik gnr 11 og %

7 Gruppering av grunnkretsene Alta, den Tekst GRUNNKRETS NUMMER OG NAVN BELIGGEN- HETS FAKTOR - Eiendomsskatte nemndas forslag 6. Ytterdistr i Alta 101 STJERNØY 6. Ytterdistr i Alta 102 SEILAND 6. Ytterdistr i Alta 103 LILLE LERRESFJORD 6. Ytterdistr i Alta 104 STORE LERRESFJORD 6. Ytterdistr i Alta 105 KOMAGFJORD 6. Ytterdistr i Alta 106 KORSFJORD 6. Ytterdistr i Alta 107 NYVOLL 6. Ytterdistr i Alta 108 STOREKORSNES 6. Ytterdistr i Alta 110 KONGSHUS 6. Ytterdistr i Alta 111 LEIRBOTN 6. Ytterdistr i Alta 201 ISNESTOFTEN 6. Ytterdistr i Alta 202 TAPPELUFT/RIVERBUKT 6. Ytterdistr i Alta 203 LANGFJORDBOTN 6. Ytterdistr i Alta 204 TALVIK - EKSKL -Gnr 11 og Ytterdistr i Alta 205 VASBOTNELV 6. Ytterdistr i Alta 407 HELLETOPPEN/BJØRNHAUGENE 6. Ytterdistr i Alta 408 BOTNELVEN/FISKERELVEN Totalt 6. Ytterdistr i Alta 35 % NÆRINGSEIENDOMMER DETALJER MHT BELIGGENHETSFAKTORER. Gruppering av grunnkretsene Alta, den KRETSER GRUNNKRETS NUMMER OG NAVN BELIGGEN- HETS FAKTOR - Eiendoms skatte nemndas forslag 1. Omr 1 Sentrum 504 SENTRUM 1. Omr 1 Sentrum 505 KOMSA 1. Omr 1 Sentrum 601 ALTA NYE SENTRUM 1. Omr 1 Sentrum 603 MIDTBAKKEN Totalt 1. Omr 1 Sentrum 100 % 2. Omr 2. Bossekopområde 404 ØVRE- ALTA 2. Omr 2. Bossekopområde 405 HOLMEN 2. Omr 2. Bossekopområde 409 RAIPAS 2. Omr 2. Bossekopområde 602 ELVESTRAND 2. Omr 2. Bossekopområde 604 TOLLEVIK 2. Omr 2. Bossekopområde 605 SKAIALUFT 2. Omr 2. Bossekopområde 606 BOSSEKOP 2. Omr 2. Bossekopområde 607 GAKORI 2. Omr 2. Bossekopområde 608 HJEMMELUFT Totalt 2. Omr 2. Bossekopom råde 80 % 3. Omr 3 Elvebakkenområde 501 KRONSTAD 3. Omr 3 Elvebakkenområde 502 ELVEBAKKEN 3. Omr 3 Elvebakkenområde 503 ARONNES 3. Omr 3 Elvebakkenområde 506 BUKTA 3. Omr 3 Elvebakkenområde 507 AMTMANNSNES Totalt 3. Omr 3 Elvebakkenom råde 80 % 4. Alta -Ytterdistr 101 STJERNØY 4. Alta -Ytterdistr 102 SEILAND 4. Alta -Ytterdistr 103 LILLE LERRESFJORD 4. Alta -Ytterdistr 104 STORE LERRESFJORD 4. Alta -Ytterdistr 105 KOMAGFJORD 4. Alta -Ytterdistr 106 KORSFJORD 4. Alta -Ytterdistr 107 NYVOLL 4. Alta -Ytterdistr 108 STOREKORSNES 4. Alta -Ytterdistr 110 KONGSHUS 4. Alta -Ytterdistr 111 LEIRBOTN 4. Alta -Ytterdistr 201 ISNESTOFTEN 4. Alta -Ytterdistr 202 TAPPELUFT/RIVERBUKT 4. Alta -Ytterdistr 203 LANGFJORDBOTN 4. Alta -Ytterdistr 204 TALVIK 4. Alta -Ytterdistr 205 VASBOTNELV 4. Alta -Ytterdistr 301 RUSSELUFT 4. Alta -Ytterdistr 302 RAFSBOTN 4. Alta -Ytterdistr 303 TRANSFARELV 4. Alta -Ytterdistr 304 TVERRELVDALEN 4. Alta -Ytterdistr 401 KÅFJORD 4. Alta -Ytterdistr 402 MATHISDALEN 4. Alta -Ytterdistr 403 KVENVIK 4. Alta -Ytterdistr 406 EIBY/STORELVDALEN 4. Alta -Ytterdistr 407 HELLETOPPEN/BJØRNHAUGENE 4. Alta -Ytterdistr 408 BOTNELVEN/FISKERELVEN Totalt 4. Alta -Ytterdistr 60 %

8 Kommentarer: Av oppsettet framkommer hvilke grunnkretser som inngår i de 4 ulike sonene og hvilke generelle beliggenhetsfaktorer som skal benyttes ved takseringen. Det vil være en del unntak fra de generelle retningslinjene. Her vil taksator og sakkyndige takstnemnda vurdere hvilke unntak som vil måtte vurderes nærmere, jfr bygninger som framkommer under punktet Spesielle forhold beliggenhetsfaktorer. TOMTEPRISER BOLIG OG FRITIDSEIENDOMMER Boligeiendommer Tomtepriser. Bolig/fritidseiendom - Tomteverdi - Prisforslag Alta, den Eiendomsskattenemndas forslag Beliggenhetsfaktor - Boligbygg Gr 1 Bolig Gr2 hovedgr bygg Beregn et salg pr/m2 1. Boliger 1. Bebygd eiendom Boliger 2. Ubebygd eiendom 270 Omr 1 Alta sentrum Omr 2 Tverr elv dalen, Eidby Omr 3 Rafsb, Transfar elv og Kvenvik Omr 4 Gargia, Storelv dalen, Math dalen,kåfj ord, Russeluft Samme som for de ulike bygningstypene Omr 5 Talvik grunn krets Omr 6 Rest Alta/ Ytterdistrikt Kommentarer Ved taksering av boligeiendommene skal det legges til grunn beliggenhetsfaktorene som framkommer ovenfor og under punktet Bolig- og næringseiendommer Priser pr m2 Eiendomsskattenemndas forslag. Her bør det legges merke til at fritidseiendommene ikke skal ha noe områdefaktorer på lik linje med boligeiendommene. TOMTEPRISER - NÆRINGSEIENDOMMER Næringseiendommer Tomtepriser Næringseiendom - Tomteverdi - Prisforslag Alta, den Eiendomsskattenemndas forslag Gr 1 Næring Gr2 hovedgr bygg Beregn et salg pr/m2 Beliggenhetsfaktor - Næringsbygg Omr 1 Sentrum Omr 2 Bossekop Omr 3 Elve - bakken Omr 4 Rest Alta/ Ytter distr. 2. Næring 1. Bebygd eiendom Næring 2. Ubebygd eiendom 850 Samme som for de ulike bygningstypene Kommentarer Det generelle markedsnivået er forskjellig ut fra kategori næringsvirksomhet. Mangelfulle referanser gjør det vanskelig å gi generelt prisnivå, jfr kommentarene til taksatorene. Med basis i de forslagene som er framkommet fra taksatorene har administrasjonen foreslått at vi

9 bruker snittprisen på det som taksatorene har kommet med av forslag. I praksis betyr det at beliggenhetsfaktorene som benyttes for de ulike bygningstypene også benyttes for tomtene. Det vil være unntak for enkelte bygninger/eiendommer. F.eks vil ikke kraftverk og kraftlinjer ha noe beliggenhetsfaktorer. Disse vil bli særskilt taksert av eksterne taksatorer og den sakkyndige takstnemnda vil med basis i disse fastsette verdien for anleggene. Områdefaktorer vil ikke gjelde for disse eiendommene. TRE- OG BETONGKAIER PRISFORSLAG. Prisstigningen fra 2003 til oktober 2007 etter SSB byggekostnadsindeksen er følgende: ,4/111,4 x 100 = 21,18% Pris - Trekai Pris for nybygg av trekai er pr 2008 på ca Kr pr m2. For slitt og elde beregnes 1% pr år inntil 20 år. Pris for eldre kaier enn 20 år settes til Kr pr m2. Pris - Betongkai Pris for betongkai pr 2008 er på ca Kr pr løpemeter kaifront ved 8 m dybde ved lavvann og ca Kr ved dybde 12 m ved lavvann. For slitt og elde beregnes 1% pr år inntil 20 år. Betongkaiarealet beregnes ved total høyde av kaifront x 1,4 x kaifrontlengde. Total høyde på 8 meter dybde er ca 12,2 m og ved 12 m dybde ca 16,2 m. Arealet ved 50 meter kaifront og 8 m dybde blir 12,2 x 1,4 x 50 = 854 m2 samt ved 12 m dybde 16,2 x 1,4 x 50 = 1134 m2. Ut fra ovennevnte beregninger kommer vi frem til at m2 pris for kai med 8 m dybde ved lavvann blir på Kr pr m2 og ved dybde 12 m ved lavvann Kr pr m2. Eventuelle andre momenter som kan påvirke kaiprisene, så som dårlig vedlikehold, stor slitasje, skader og lignende må utredes ved befaring/besiktigelse. SILOER PRISFORSLAG. Arealet av siloen er beregnet av høgden, bunn og tak. Pris - Betongsiloer Pris for betongsiloer Kr pr m2 vegg, samt bunn og tak. For slitt og elde beregnes 1% pr år inntil 20 år. Pris - Stålsiloer Pris for betongsiloer Kr pr m2 vegg, samt bunn og tak. For slitt og elde beregnes 1% pr år inntil 20 år. For øvrig vises det til vedleggene som viser nærmere detaljer for ovennevnte data. YTRE OG INDRE FORHOLD.

10 Dette er en faktor som vil kunne regulere forhold mht den enkelte bygning og tomt. Dette vurderes ved besiktigelsen av eiendommen. Ytre forhold. Forhold utenfor eiendommen som forurensning fra støy og luft, utsikt etc. Indre forhold. Standard på tomt og bygningene som beskattes. BESKATNING AV EIENDOMMER OG BYGNINGER FRITAKSÅR FOR BESKATNING. Alta har i dag en ordning med 10 års fritaksår for nybygg av boliger. Tidligere var det et krav at Husbankfinansierte boliger skulle ha minimum 3 års fritaksår. Dette kravet er opphevet av Husbanken. Nå kan komunen faktisk beskatte eiendommen/boligen fra 1. år. Eiendomsskattenemnda vil i sitt arbeid tilrettelegge for hva ulike alternativer med 3,5 10 års avdragfrihet betyr i kroner i Alta kommune etter at det er foretatt taksering av eiendommene. Dette vil bli lagt fram for formannskapet/kommunestyret før budsjettbehandlingen for REDUKSJONSFAKTOR Dette er en faktor som politikerne kan fastsette. Her har administrasjonen foreslått at vi benytter oss av en reduksjonsfaktor på 20%, slik at eiendomsskattegrunnlaget ved taksering vil utgjøre 80.% av verdien som framkommer med basis i takstene nemnda har vedtatt. SKATTEØRE Dette er en faktor som politikerne må fastsette. Administrasjonen vil foreslå at man venter med å fastsette skatteøre. Den vil i utgangspunktet variere med hvilke type skatteobjekt som skal beskattes. I den forbindelse vil skatteøre bli differensiert mellom ulike eiendomsskatteobjekt ihht eiendomsskattelovens. Etter eiendomsskatteloven 11 skal skattesatsen være mellom 2 og 7 promille. Adgangen til å fastsette forskjellige skattesatser for ulike typer eiendommer reguleres av eiendomsskatteloven 12. Bestemmelsen har følgende ordlyd: Kommunestyret kan fastsetja ulike skattøyre for: a) Bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar. b) Grunneigedomar som det står hus på, og huslause grunneigedomar. c) Bygningar og grunn. d) Avgrensa område som nemnde i 3. e) Verk og bruk i område som ikkje er utbygd på byvis, jf 4, andre leden, andre og tredje punktum. Tidspunkt for fastsettelse av skatteøre Fastsettelsen av skatteøre må skje i forbindelse med budsjettvedtaket for året, dvs i desember året før budsjettåret.

11 Av et notat fra KS- eiendomsskatteforum har utarbeidet framgår følgende om bruken av ulike satser: Rammer for kommunestyrets vedtaksmyndighet Etter eiendomsskatteloven 11 skal skattesatsen være mellom to og sju promille. Det første året eiendomsskatt innføres, må skattesatsen være to promille. Det gjelder også begrensninger for hvor mye skattesatsen kan økes fra et skatteår til det neste, se eiendomsskatteloven 13 første ledd. Disse rammene kan ikke fravikes. Forskjellig sats for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar Etter eiendomsskatteloven 12 bokstav a er det adgang til å benytte en egen skattesats for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar. Hvilke eiendommer omfattes av bestemmelsen? Bestemmelsen innebærer at kommunene kan fastsette en skattesats som avviker fra den generelle skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer. Det kan altså fastsettes én skattesats for boliger og fritidseiendommer, og en annen for andre eiendommer som tomter, næringseiendommer, og verk og bruk. Det er ikke adgang å fastsette forskjellige satser for henholdsvis boliger og fritidseiendommer. Avgjørelsen om hva som skal regnes som en bustaddel skal treffes etter de samme retningslinjer som ved tilordning av bunnfradrag. Det bør særlig ses hen til om bygningsarealet er godkjent til varig opphold, om det har egen utgang til ytre rom og eget kjøkken og bad. Dersom en leilighet brukes som bolig for en husstand på varig basis, bør det normalt ikke stilles minstekrav til standard for at arealet skal anses som en bolig, jf. Ot.prp. nr 12 ( ) s. 6. Dersom kommunen velger å benytte forskjellige skattesatser for bolig/ fritidseiendommer og andre eiendommer, kan det stilles spørsmål om hvordan såkalte kombinerte eiendommer skal behandles. Med kombinerte eiendommer menes eiendommer som har en næringsdel og en boligdel. I så fall må boligdelen og næringsdelen av eiendommen takseres hver for seg og tilordnes en forholdsmessig andel av tomten. Dette fremgår av Ot.prp. nr 12 ( ) hvor det uttales følgende:

12 I de tilfelle hvor ulike satser anvendes må kommunene da foreta særskilte verdsettelser av boligdelen og næringsdelen, og beregne eiendomsskatten særskilt for hver del. Tomtegrunnen må skjønnsmessig tilordnes henholdsvis bolig- og næringsdelen, med mindre boligdelen har en naturlig avgrenset tomt. Dette blir ikke nødvendig dersom det benyttes lik skattesats for bolig- og næringsdelen Står kommunen fritt til å fastsette en høyere eller lavere skattesats for bolig- og fritidseiendommer enn for øvrige eiendommer? Ordlyden i eiendomsskatteloven 12 bokstav a tilsier at kommunestyret står fritt til å velge om bolig- og fritidseiendommer skal beskattes etter en høyere eller lavere skattesats enn andre eiendommer. Lovforarbeidene indikerer imidlertid at hensikten først og fremst har vært å åpne for en høyere skattesats for boliger og fritidseiendommer. Bestemmelsen ble vedtatt samtidig med reglene om bunnfradrag, og begrunnelsen var at kommunene skulle kunne innføre bunnfradrag uten å lide provenytap. Dette fremgår av Ot.prp. nr 12 ( ) s. 4, hvor det heter følgende: Departementet fremmer derfor forslag om endring av lovens 12 for å tilpasse bestemmelsen til muligheten for høyere eiendomsskattesatser for bolig- og fritidseiendommer enn andre eiendommer. (min understrekning). Lovteksten tilsier altså full valgfrihet for kommunestyret, mens forarbeidene indikerer at formålet bak eiendomsskatteloven 12 bokstav a var å åpne for høyere skattesats for bolig- og fritidseiendommer. Den vanlige oppfatning er at lovteksten veier tyngst når loven og forarbeidene peker i hver sin retning. En viss støtte for at det bør kunne fastsettes lavere skattesats for bolig- og fritidseiendommer, finner vi etter vårt syn også i reglene om bunnfradrag, jf eiendomsskatteloven 11 annet ledd. Når lovgiver har åpnet for at kommunene kan beskatte boligeiendommer mildere enn andre eiendommer gjennom bruk av bunnfradrag, trekker det i retning av at det samme må kunne gjøres gjennom en lavere skattesats for denne typen eiendommer. Vi peker også på at Finansdepartementet har forutsatt at eiendomsskatteloven 12 bokstav a gir kommunestyret valgfrihet med hensyn til om skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer eller den generelle skattesatsen skal være høyest. Jeg viser til

13 Finansdepartementets brev av 6. februar 1996 til Sarpsborg kommune hvor det uttales følgende: Eiendomsskatteloven 12 litra a gir kommunestyret hjemmel til å fastsette ulike skattesatser for for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar. Bestemmelsen må forstås slik at kommunen har hjemmel til å innføre forskjellige skattesatser for boligeiendommer og næringseiendommer. Det kan imidlertid ikke i noe tilfelle vedtas en høyere skattesats enn syv promille, jf eiendomsskatteloven 11 første ledd første punktum. Dersom kommunen benytter den maksimale skattesatsen, men for fremtiden ønsker differensierte satser for bolig- og næringseiendommer, må dette følgelig gjennomføres ved vedtakelse av en lavere sats for den ene type eiendommer. I den grad kommunene vurderer å ha forskjellige skattesatser for bolig- og fritidseiendommer og andre eiendommer har vi inntrykk av at de ønsker å innføre en lavere skattesats for sistnevnte kategori. Vi har imidlertid ikke oversikt over om det er etablert en administrativ praksis knyttet til forståelsen av eiendomsskatteloven 12 bokstav a. Samlet sett tilsier det foreliggende rettskildematerialet etter vår oppfatning at eiendomsskatteloven 12 bokstav a gir kommunestyret frihet til å fastsette både høyere og lavere skattesats for bolig og fritidseiendommer. Konklusjonen er imidlertid noe usikker. Forskjellige skattesatser for grunneigedomar som det står hus på, og huslause grunneigedomar Eiendomsskatteloven 12 bokstav c hjemler bruk av ulike skattesatser for bygninger og grunn. Etter denne bestemmelsen kan skatten skrives ut etter én skattesats for bygninger og etter en annen skattesats for grunnen, enten denne er bebygget eller ikke. Bygninger og grunnen må i tilfelle takseres hver for seg. Kommunestyret kan fritt velge hvilken kategori som skal ha høyest skattesats. (budsjettår -1 år). UNNTAK FRA SKATTEPLIKTEN. I utgangspunktet skal alle eiendommer der det er innført eiendomsskatt takseres og beskattes. Dog er det en rekke unntaksbestemmelser. Ved bruk av disse unntaksbestemmelsene vil det normale være å angi en begrunnelse for unntaket. Eiendommer som skal fritas, jf. eiendomsskatteloven 5. Enkelte eiendommer er unntatt fra eiendomsskatt. Det gjelder for det første statseiendom som blir brukt til visse nærmere angitte allmennyttige formål eller av statsmakten, forsvaret og til samferdsel på nærmere angitt vis. Unntaket gjelder bare eiendommer som staten eier direkte, og ikke eiendom eid gjennom selvstendige rettssubjekter. Dette innebærer at selvstendige

14 rettssubjekter som er statlig eid, f.eks. aksjeselskaper, bare kan få skattefritak etter 7. Dersom statseiendom kan benyttes til privat virksomhet, det være seg i næringsøyemed eller til bolig eller til fritidsformål, gjelder ikke unntaket. Departementet har gitt nærmere regler om avgrensning av eiendomsskatt på statlige eiendommer i forskrift av , nr. 850 (se vedlegg). Etter 5 bokstav b) er eiendommer tilhørende jernbane til bruk for allmennheten unntatt fra eiendomsskatt så langt og så lenge eiendommene benyttes i virksomheten. Unntaket gjelder også private jernbaner, såfremt de gir et transporttilbud til allmennheten. Videre er kirker fritatt, herunder eiendom som tilhører andre trossamfunn enn statskirken dersom eiendommen benyttes til gudstjeneste og tilsvarende arrangementer. Annen eiendom som tilhører trossamfunn er derimot ikke generelt fritatt for eiendomsskatt. Eiendommer som kommunen selv eier direkte, er fritatt for eiendomsskatt når eiendommen ligger i egen kommune. Fritaket gjelder uavhengig av utnyttelse av eiendommen. Eiendom som andre kommuner eier i utskrivingskommunen, er ikke generelt fritatt. Eiendommer som fylkeskommunen eier, er heller ikke fritatt for eiendomsskatt. Kommunestyret kan allikevel frita fylkeskommunale eiendommer som skoler, sykehus o.l. etter eiendomsskatteloven 7, se pkt Etter 5 bokstav e) er ambassade- og konsulateiendommer fritatt for eiendomsskatt når den annen stat fritar norske eiendommer for tilsvarende skatter. Etter 5 bokstav f) og g) er eiendommer som statens lufthavnselskap og helseforetak eier fritatt for eiendomsskatt i det omfang de tjener allmennyttige formål. Etter 5 bokstav h) skal eiendom som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk unntas i. Med eiendom som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk menes eiendom som blir holdt i hevd ved en driftsmåte som er i samsvar med det som er vanlig jord- og skogbruksdrift i området, jf Innst. O. nr. 53 ( ). Våningshus med passende tomt omfattes ikke av unntaket og skal takseres. Eiendommer som kan fritas, jf. eiendomsskatteloven 7. Etter eiendomsskatteloven 7 kan kommunestyret helt eller delvis frita visse eiendommer fra eiendomsskatten. Det gjelder eiendom eid av stiftelser eller institusjoner hvis formål er av nytte for kommunen, fylket eller staten. Videre kan bygninger med historisk verdi fritas. Boliger kan fritas, men bare for de første 20 år etter ferdigstillelsen. Kommunestyret kan delegere myndighet til å gi fritak i enkeltsaker til formannskapet eller et særskilt fast utvalg. Etter husbankloven 12 kan Husbanken kreve at kommunen gir lettelser i eiendomsskatten for husbankfinansierte boligeiendommer. Husbankens krav om fritak for husbankfinansierte boliger er begrenset til 3 år. Husbanken har imidlertid i et brev av tilkjennegitt at Husbanken ikke lenger vil benytte sin adgang til å kreve at kommunene gir slikt fritak. i Bestemmelsen ble tilføyd ved lov av 16. juni 2006 nr 25. Tidligere kunne gårds- og skogbrukseiendommer fritas etter eiendomsskatteloven 7.

15 Kommunestyret kan videre bestemme at visse områder skal fritas helt eller delvis for eiendomsskatt. Bestemmelsen tar sikte på områder der utbyggingsgraden er lav og må ses i sammenheng med 3 og 12. Denne fritaksmuligheten kan være av særlig interesse for kommuner som velger å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen. Fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bør begrunnes. Ved fremleggelsen av eiendomsskattelisten tas det sikte på å legge fram en fritaksliste over alle eiendommer som kommer inn ulike unntaksbestemmelsene, der det henvises til hvilken hjemmel for unntak som er benyttet. Spesielle forhold og beliggenhetsfaktorer for følgende bygningstyper Grupper av bygg med priser pr. m2 Alta, den Eiendomsskattenemndas forslag til gruppering og priser på næringseiendommene 2009 Spesiell behandling av eiendommer Beliggenhetsfaktor - Næringsbygg Gruppering Gr 2 Ny tekst Beregn et salg pr/ m2 Omr 1 Sentrum Omr 2 Bossekop Omr 3 Elve - bakken Omr 4 Rest Alta/ Ytter distr. 5. Camping og lignende 522 Vandre-feriehjem,camp-utl.hyt % 100 % 100 % 100 % 5. Camping og lignende 524 Camping-/ utleiehytte % 100 % 100 % 100 % 6.Hoteller og lign 313 Radio og TV-hus % 100 % 100 % 100 % 6.Hoteller og lign 511 Hotellbygning % 100 % 100 % 100 % 6.Hoteller og lign 512 Motellbygning % 100 % 100 % 100 % 7. Butikker og lign 321 Kjøpesenter, varehus % 100 % 100 % 100 % 7. Butikker og lign 323 Bensinstasjon % 100 % 100 % 100 % 8. Spesialbygg 211 Fabrikkbygning % 100 % 100 % 100 % 8. Spesialbygg 212 Verkstedbygning % 100 % 100 % 100 % 8. Spesialbygg 219 Annen industribygning % 100 % 100 % 100 % 8. Spesialbygg 231 Lagerhall % 100 % 100 % 100 % 8. Spesialbygg 232 Kjøle- og fryselager % 100 % 100 % 100 % 8. Spesialbygg 233 Silobygning 100 % 100 % 100 % 100 % 8. Spesialbygg 239 Annen lagerbygning % 100 % 100 % 100 % 8. Spesialbygg 241 Hus for dyr/ landbr.lager/ silo?? 100 % 100 % 100 % 100 % 8. Spesialbygg 244 Driftsb. fiske/ fangst/ oppdr?? 100 % 100 % 100 % 100 % 8. Spesialbygg 248 Annen fiskeri- og fangstbygn % 100 % 100 % 100 % 8. Spesialbygg 249 Annen landbruksbygning?? 100 % 100 % 100 % 100 % 8. Spesialbygg 312 Bankbygning, posthus % 100 % 100 % 100 % 8. Spesialbygg 411 Eksp.bygn. flyterm. kontr.tårn % 100 % 100 % 100 % 8. Spesialbygg 415 Godsterminal % 100 % 100 % 100 % 8. Spesialbygg 416 Postterminal % 100 % 100 % 100 % 8. Spesialbygg 419 Annen eksp. og terminalbygning % 100 % 100 % 100 % 8. Spesialbygg 429 Annen telekommunikasjonsbygn % 100 % 100 % 100 % 8. Spesialbygg 431 Parkeringshus % 100 % 100 % 100 % 8. Spesialbygg 439 Annen garasje-/ hangarbygning % 100 % 100 % 100 % 8. Spesialbygg 441 Biltilsynsbygning % 100 % 100 % 100 % 8. Spesialbygg 449 Annen veg-og biltilsynsbygning % 100 % 100 % 100 % 8. Spesialbygg 531 Restaurantbygning, kafebygning % 100 % 100 % 100 % 8. Spesialbygg 533 Gatekjøkken, kioskbygning % 100 % 100 % 100 % 8. Spesialbygg 539 Annen restaurantbygning % 100 % 100 % 100 % 10. Veksthus og lign. 243 Veksthus % 100 % 100 % 100 % 10. Veksthus og lign. 245 Naust/ redskapshus for fiske % 100 % 100 % 100 % 10. Veksthus og lign. 519 Annen hotellbygning % 100 % 100 % 100 % 11. Annen hoteller og lign 521 Hospits, pensjonat % 100 % 100 % 100 % 11. Annen hoteller og lign 523 Appartement % 100 % 100 % 100 % 11. Annen hoteller og lign 529 Annen bygning for overnatting % 100 % 100 % 100 % 12. Off. byg/ diverse 216 Bygn.for vannfors.bla. pumpest % 100 % 100 % 100 % 12. Off. byg/ diverse 221 Kraftstasjon (> kva) 100 % 100 % 100 % 100 % 12. Off. byg/ diverse 223 Transformatorstasj.(>10000 kva 100 % 100 % 100 % 100 % 12. Off. byg/ diverse 229 Annen energiforsyningsbygning 100 % 100 % 100 % 100 % 12. Off. byg/ diverse 412 J ernbane- og T-banestasjon 100 % 100 % 100 % 100 % 12. Off. byg/ diverse 532 Sentralkjøkken, kantinebygning % 100 % 100 % 60 %

16 Grupper av bygg med priser pr. m2 Alta, den Eiendomsskattenemndas forslag til gruppering og priser på næringseiendommene 2009 Spesiell behandling av eiendommer Beliggenhetsfaktor - Næringsbygg Gruppering Gr 2 Ny tekst Beregn et salg pr/ m2 Omr 1 Sentrum Omr 2 Bossekop Omr 3 Elve - bakken Omr 4 Rest Alta/ Ytter distr. 12. Off. byg/ diverse 611 Lekepark % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 612 Barnehage % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 613 Barneskole % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 614 Ungdomsskole % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 615 Komb. barne- og ungdomsskole % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 616 Videregående skole % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 619 Annen skolebygning % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 621 Univ./ høgskole m/ auditor.leses % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 629 Annen universitet/ høgskolebygn % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 641 Museum, kunstgalleri % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 642 Bibliotek, mediatek % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 643 Zoologisk/ botanisk hage (byg.) % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 649 Annen museum/ biblioteksbygning % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 651 Idrettshall % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 652 Ishall % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 653 Svømmehall % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 654 Tribune og idrettsgarderobe % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 655 Helsestudio % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 659 Annen idrettsbygning % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 661 Kino/ teater/ opera/ konsertbygn % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 662 Samfunnshus, grendehus % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 663 Diskotek, ungdomsklubb % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 669 Annet kulturhus % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 671 Kirke, kapell % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 672 Bedehus, menighetshus % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 673 Kremat., gravkapell, bårehus % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 674 Synagoge, moske % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 675 Kloster % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/diverse 679 Annen bygn. for religiøs akt % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 719 Annet sykehus % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 721 Sykehjem % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 722 Bo- og behandlingssenter % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 723 Rehabiliter.institusjon.kurbad % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 729 Annet sykehjem % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 731 Klinikk, legekontor/ legesenter % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 732 Helse-/ sosialsent. helsestasj % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 739 Annen primærhelsebygning % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 819 Annen fengselsbygning % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 821 Politistasjon % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 822 Brannstasjon, ambulansestasjon % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 823 Fyrstasjon, losstasjon % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 824 Stasj. for radarov.v.av fly/sk % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 825 Tilfluktsrom/ bunker % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 829 Annen beredskapsbygning % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 830 Monument (ny) % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/ diverse 840 Offentlig toalett % 100 % 100 % 60 % 12. Off. byg/diverse % 100 % 100 % 60 % Kommentarer: For disse bygningstypene skal det være spesielle beliggenhetsfaktorer. Her er det lagt til grunn unntak for en rekke bygningstyper som nødvendigvis må takseres særskilt. Her kan det være aktuelt med eksterne spesialister der det er nødvendig. Dette må den sakkyndige takstnemnda vurdere i hvilken grad det skal benyttes for en del av eiendommene. TAKSTMANNENS BESIKTIGELSE AV EIENDOMMENE/BYGNINGENE.

17 Bilder av bygningene. Taksator(ene) kan ved besiktigelse av eiendommene/bygningene ta bilder av bygningene som skal takseres. Her tas det bilder av forhold som er unormale mht bygningene i forhold til gjennomsnittlig standard på byggene. Normalt tast det inntil 3 bilder pr eiendom. Skulle det være spesielle forhold tas flere bilder. Globale posisjonerings system (GPS) posisjon. Ved takseringen kan GPS posisjon for bygningene sikres. Dette gjøres ved at taksatoren legge GPS modulen nær bygningen før bildene blir tatt, slik at vi sikrer oss GPS posisjonen. Se til at GPS er i virke ved at det lyser en grønn lampe lange blink. Sikring av data. Skjer ved at takstmann fortløpene overfører GPS data og bilder til kommunens oppmålingsavdelingen, slik at data i sikres inn i kommunens dataanlegg for senere bruk. I kommunens dataanlegg vil disse data bli koblet mot kommunens kartsystem i forhold til den enkelte eiendoms gnr,bnr, fnr og eventuell seksjonsnummer. GENERELL DELEGASJON TIL TAKSATOR(ENE) OG SAKKYNDIG NEMND. Ovennevnte retningslinjer mht taksering av de ulike eiendomsobjektene brukes som retningsgivende for takseringsarbeidet. Taksator(ene) og sakkyndig nemnda kan og må i enkelte tilfeller avvike de generelle retningslinjene for å sikre at tilnærmet riktig prissetting på de enkelte eiendomsskatteobjektene. Dette er en faktor som vil kunne regulere forhold mht den enkelte bygning og tomt. Økonomiske konsekvenser: Administrasjonen og eiendomsskattenemnda arbeider med å få avklart den økonomiske virkningen av utvidelse av eiendomsskatteområdet til hele kommunen. I den forbindelse vil 4 helt sentale faktorer være av politisk interesse..1 Hvilken økonomisk virkning en endring av fritaksår for boliger fra 10 til 5 eller 3 år vil bety?.2 Hvilken reduksjonsfaktor skal benyttes i forhold til takstene som er vedtatt av eiendomsskattenemnda..3 Hvilke eiendommer som fritas helt eller delvis for eiendomsskatt som følge av de obligatoriske unntaksbestemmelsene i 5 og unntaksbestemmelsen gitt av kommunestyret med basis i 7 i eiendomsskatteloven.4 Hvilken skatteøre som skal benyttes ved takseringen etter nye takster foreligger. Hvilke faktorer som benyttes mht disse 4 punktene vil ha en helt avgjørende betydning for hvilke midler vi kan få inn i forbindelse med eiendomsbeskatningen i kommunen. Inntil takstene for eiendomsmassene foreligger vil ikke det være mulig å få et klart svar på dette. Det tidligste tidspunkt for en slik avklaring vil ikke foreligge oppmålingsavdelingen har en teknisk oversikt over bygningsmassen i kommunen. Vi har foreløpig tatt sikte på at dette skal være klart i november/desember 2008 Vurdering: Med basis i ovenenevnte vil rådmannen foreslå at eiendomsskattenmenda vedtar følgende:

18 ... &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&&

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum

Detaljer

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum

Detaljer

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 11.11.2016 Referanse: 2016/1197-10545/2016 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Gerard Kort Direkte tlf. 95 49 15 07 Videreføring og utskriving av eiendomsskatt i 2017 Utvalgssaksnr.

Detaljer

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 20.11.2015 Referanse: 2015/1096-10672/2015 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Ann Helen Rustad Direkte tlf. 95821047 Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt

Detaljer

RAPPORT FORMUESGRUNNLAG OG MATRIKKEL. Ås kommune

RAPPORT FORMUESGRUNNLAG OG MATRIKKEL. Ås kommune RAPPORT FORMUESGRUNNLAG OG MATRIKKEL Ås kommune 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Skatteetatens formuesgrunnlag... 2 2.1. Observasjoner... 2 2.2. Gjennomsnittlig areal, byggeår og verdi pr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 18.11.2014 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 18.11.14 kl. 15.30 SV: tirsdag 18.11.14 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK. - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere

KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK. - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt

Detaljer

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 18.11.2014 Referanse: 2013/659-10020/2014 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Sigrun Hafsten Direkte tlf. 47971590 Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015

Detaljer

Informasjon om datagrunnlaget Følgende informasjon om datagrunnlaget må videreformidles til alle som er brukere av KOMPAS.

Informasjon om datagrunnlaget Følgende informasjon om datagrunnlaget må videreformidles til alle som er brukere av KOMPAS. Q:\DOK\BAS\Oppdrag\Kompas\KOMPAS_2014.doc DATA FOR BOLIGBYGGING TIL KOMPAS Informasjon om datagrunnlaget Følgende informasjon om datagrunnlaget må videreformidles til alle som er brukere av KOMPAS. Datagrunnlaget

Detaljer

K.003- Søknad om tilkobling, frakobling, omlegging av offentlig vann- og avløpsledning

K.003- Søknad om tilkobling, frakobling, omlegging av offentlig vann- og avløpsledning Side 1 av 6 Det søkes herved om tillatelse om tilkobling/frakobling av offentlig vann- og avløpsledning i henhold til gjeldende standard abonnementsvilkår for vann og avløp og GIVAS forskrifter. Til GIVAS

Detaljer

K.003- Søknad om tilkobling, frakobling, omlegging av offentlig vann- og avløpsledning

K.003- Søknad om tilkobling, frakobling, omlegging av offentlig vann- og avløpsledning Side 1 av 6 Det søkes herved om tillatelse om tilkobling/frakobling av offentlig vann- og avløpsledning i henhold til gjeldende standard abonnementsvilkår for vann og avløp og GIVAS forskrifter. Til GIVAS

Detaljer

Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land. Synnfjellporten 19.04.2014

Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land. Synnfjellporten 19.04.2014 Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land Synnfjellporten 19.04.2014 Historie: Eiendomsskatt siden 80-tallet. Kommunestyresak 187/85 for budsjettåret 1986. Alminnelig sats 7o/oo Eiendomsskatt på verker

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/728-5 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2016 Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/16 FORMANNSKAPET 02.12.2015 31/16 KOMMUNESTYRET

Detaljer

AD.003- Søknad om tilkobling/frakobling av offentlig vann- og avløpsledning. Borettslag Skole/forsamlingshus Annen bygning:

AD.003- Søknad om tilkobling/frakobling av offentlig vann- og avløpsledning. Borettslag Skole/forsamlingshus Annen bygning: Side 1 av 6 Det søkes herved om tillatelse om tilkobling/frakobling i henhold til gjeldende standard abonnementsvilkår for vann og avløp og Givas forskrifter. Til Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap

Detaljer

Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal. Sør-Aurdal kommune

Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal. Sør-Aurdal kommune Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal Sør-Aurdal kommune Hva er eiendomsskatt? Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteordning. Eiendomsskatteinntektene inngår ikke i inntektssystemet for omfordeling

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: o Sakkyndig takstnemnd o Formannskapet. Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

Saksfremlegg. Planlagt behandling: o Sakkyndig takstnemnd o Formannskapet. Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Saksfremlegg Saksnr.: 09/2792-1 Arkiv: 232 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EIENDOMSSKATT 2009 - SWECO-RAPPORTENE - EKSTERN VURDERING AV EIENDOMSTAKSERINGENE. Planlagt behandling: o Sakkyndig takstnemnd

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

Bygningstypekoder BOLIG Byggblankett 5174 Dersom bruksarealet til bolig er større enn bruksarealet til annet enn bolig, velges bygningstype kodet innen hovedgruppen "Bolig" (111 199). Ved valg av bygningstype

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utviding av eiendomsskatt til å gjelde i hele kommunen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8952 - / Saksordfører:

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

Vadsø kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune.

Vadsø kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune. Vadsø kommune Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd 16.02.2016 Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet

Detaljer

Retningslinjer for besiktigelse og taksering

Retningslinjer for besiktigelse og taksering Retningslinjer for besiktigelse og taksering Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 15. februar 2017 Torbjørn Juliussen leder Ole Enger medlem Liv Margrete Halbakken medlem Innhold 1

Detaljer

Melding om eiendomsskatt

Melding om eiendomsskatt Teknisk avdeling Dato 18.09.2013 Melding om eiendomsskatt Sammendrag I dette skriv beskrives mulighetsrommet i forhold til eiendomsskatt i Bodø kommune. Rådmannen vil først redegjøre nærmere for hvilket

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Fritak for eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens 7 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Ståle Ruud 17/881 Saksnr Utvalg Type Dato 17/59 Kommunestyret PS 18.05.2017 Rådmannens forslag:

Detaljer

Målselv kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Målselv kommune.

Målselv kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Målselv kommune. Målselv kommune Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Målselv kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd 31.1.2017 Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/649-1 Arkiv: B12 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/649-1 Arkiv: B12 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Saksfremlegg Saksnr.: 12/649-1 Arkiv: B12 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Innstilling: Hovedutvalg for

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: 232 Dato: 16.11.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Geir Aune Eiendomsskatt 2016 Sakens bakgrunn og innhold: Vedtaket om utskriving av eiendomsskatt

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-13

Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-13 Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-13 Arkiv: 232 Saksbehandler: Liv-Edel Berg Dato: 13.11.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2013 Kommunestyret 17.12.2013 Utskriving

Detaljer

Båtsfjord kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd

Båtsfjord kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd Båtsfjord kommune Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Båtsfjord kommune. Vedtatt av sakkyndig nemnd 06.06.2016 Dokumentet inneholder rammer og retningslinjer for

Detaljer

Saksframlegg. For eiendommene vist på vedlegg Fritak utgår 2008 fjernes fritak for eiendomsskatt fra og med 2008.

Saksframlegg. For eiendommene vist på vedlegg Fritak utgår 2008 fjernes fritak for eiendomsskatt fra og med 2008. Saksframlegg Fritak for eiendomsskatt 2008 Arkivsaksnr.: 08/7280 Forslag til innstilling: Bystyret innvilger fritak for eiendomsskatt i henhold til 7 i eigedomsskatteloven for eiendommene som er vist på

Detaljer

Utvidelse av utskrivningsområdet for eiendomsskatt

Utvidelse av utskrivningsområdet for eiendomsskatt Teknisk avdeli Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2010 47974/2010 2010/7726 232 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/130 Formannskapet 13.10.2010 10/110 Bystyret 28.10.2010 Utvidelse av utskrivningsområdet

Detaljer

Lampeland 29. januar 2014

Lampeland 29. januar 2014 Lampeland 29. januar 2014 Flesberg kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Flesberg kommune med virkning fra 1. januar 2014.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2016/9483-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 22.11.2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kemner Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/604-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kemner Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/604-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kemner Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 13/604-1 EIENDOMMER MED FRITAK FOR EIENDOMSSKATT 2013 ETTER EIENDOMSSKATTELOVENS 7 Ferdigbehandles i: Kommunestyret. Saksdokumenter: 1. Eiendomsskatteloven

Detaljer

UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT I HELE KOMMUNEN OG OBLIGATORISK FRITAK FOR GÅRDS- OG SKOGBRUKSEIENDOMMER NOEN RETTSLIGE OG PRAKTISKE KONSEKVENSER

UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT I HELE KOMMUNEN OG OBLIGATORISK FRITAK FOR GÅRDS- OG SKOGBRUKSEIENDOMMER NOEN RETTSLIGE OG PRAKTISKE KONSEKVENSER UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT I HELE KOMMUNEN OG OBLIGATORISK FRITAK FOR GÅRDS- OG SKOGBRUKSEIENDOMMER NOEN RETTSLIGE OG PRAKTISKE KONSEKVENSER 1. Innledning Ved lov av 16. juni 2006 nr 25 ble det foretatt

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2

KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2 27.10.2014 KVÆFJORD KOMMUNE EIENDOMSSKATT 2 Informasjon om innføring av eiendomsskatt 2-2014 Innføring av eiendomsskatt Kommunestyret i Kvæfjord har vedtatt ei trinnvis innføring av eiendomsskatt i kommunen,

Detaljer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer 1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven Bjugn kommune Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 17. februar 2016 1 2 Innhold 1 Orientering 3 2 Ytre rammevilkår 4 2.1 Juridiske

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2012/8603-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 20.11.2012

Detaljer

Er energifleksible løsninger sikret med nye energiregler i teknisk forskrift?

Er energifleksible løsninger sikret med nye energiregler i teknisk forskrift? Er energifleksible løsninger sikret med nye energiregler i teknisk forskrift? Fjernvarmedagene 2016 Stig Jarstein, Multiconsult Energifleksibilitet Det samfunnsøkonomiske perspektivet - Svært store investeringer

Detaljer

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for fastsettelse av eiendomstaksten Grunnlag Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommunene selv bestemmer om de vil skrive

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: FRITAK FRA EIENDOMSKATT ETTER 7 I EIENDOMSSKATTELOVEN

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: FRITAK FRA EIENDOMSKATT ETTER 7 I EIENDOMSSKATTELOVEN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/8199-1 Dato: 10.08.2017 FRITAK FRA EIENDOMSKATT ETTER 7 I EIENDOMSSKATTELOVEN Sammendrag: I denne saken legger rådmann fram forslag til

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune

Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune Vedtatt 24.02.2010 i Sakkyndig nemnd Pkt. 1.6 vedtatt endret 16.02.2011 i Sakkyndig nemnd INNHOLDSFORTEGNELSE Grunnlag

Detaljer

EIDE KOMMUNE. Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Eide med virkning fra

EIDE KOMMUNE. Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Eide med virkning fra EIDE KOMMUNE Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Eide med virkning fra 01.01.2018 Vedtatt 25.04.2017 Revidert 02.06.2017 Taksering av eiendommer

Detaljer

Åmli kommune. Taksering av alle eiendommer i Åmli kommune er vedtatt av kommunestyret 26.april 2012, sak 061/12.

Åmli kommune. Taksering av alle eiendommer i Åmli kommune er vedtatt av kommunestyret 26.april 2012, sak 061/12. Åmli kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Åmli kommune med virkning fra 1. januar 2013. Taksering av alle eiendommer

Detaljer

Råde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Råde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Råde kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Om dette dokumentet Dette dokumentet er resultatet fra en prosess der sakkyndig nemnd, ankemend og administrasjonen

Detaljer

Prestfoss 18.02 2016

Prestfoss 18.02 2016 Prestfoss 18.02 2016 Sigdal kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Sigdal kommune med virkning fra 1. januar 2016. Innføring

Detaljer

Takseringsregler for eiendomsskatt Grimstad kommune

Takseringsregler for eiendomsskatt Grimstad kommune Takseringsregler for eiendomsskatt Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Politiske vedtak... 3 2. Innledning... 3 3. Rammer og taksering... 3 3.1. Juridiske rammer... 4 3.2. Teknologiske rammer... 4

Detaljer

Vedlegg 12 sjabloner Side 1 av 6. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt. Endelig vedtatt i møte den 25/6-12 isakkyndig takstnemnd

Vedlegg 12 sjabloner Side 1 av 6. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt. Endelig vedtatt i møte den 25/6-12 isakkyndig takstnemnd Side 1 av 6 Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt Endelig vedtatt i møte den 25/6-12 isakkyndig takstnemnd Side 2 av 6 1) Sjabloner for verdifastsettelse av bygninger... 3 a) Fastsettelse

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt. Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9.

RØMSKOG KOMMUNE. Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt. Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9. RØMSKOG KOMMUNE Rammer og retningslinjer for taksering i medhold av Lov om eigedomsskatt Vedtatt av sakkyndignemnd og klagenemnd i møte 7.9.16 Om dette dokumentet Dette dokument inneholder rammer og retningslinjer

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities. Bruk av skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities. Bruk av skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Bruk av skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum Revidert per 1. januar

Detaljer

3 R- Nei. Nei. Garasje. Annet: Nytt bygg ') Parkenngsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg ') Reparasjon. Deler av bygg ') Endring.

3 R- Nei. Nei. Garasje. Annet: Nytt bygg ') Parkenngsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg ') Reparasjon. Deler av bygg ') Endring. 3 R- standard norge, r Søknad om tihatelse til tiltak etter plan- og bygrångsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbahandlinw Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd?

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Iverksetting av generell eiendomsskatt i Fosnes kommune

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Iverksetting av generell eiendomsskatt i Fosnes kommune Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/9701-3 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Iverksetting av generell eiendomsskatt i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Prinsipper for taksering av eiendommer

Prinsipper for taksering av eiendommer SØR-VARANGER KOMMUNE Prinsipper for taksering av eiendommer Vedtatt av Sakkyndig nemnd 01.10.2014 Med endringer vedtatt 15.10.2014 og 17.12.2014 Dokumentet er utarbeidet av eiendomsskattekontoret i samarbeid

Detaljer

EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE

EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE Arkivsaksnr.: 15/2239 Lnr.: 18635/15 Ark.: Saksbehandler: Marit Øversveen EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE Lovhjemmel: Eigedomsskattelova Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

810 Eiendomsskatt. I 2015 har 355 av landets 428 kommuner eiendomsskatt.

810 Eiendomsskatt. I 2015 har 355 av landets 428 kommuner eiendomsskatt. 810 Eiendomsskatt Generelt om eiendomsskatt I 2014 ble 3,8 mrd. kroner av skatteinntektene til Oslo kommune omfordelt til kommuner og fylkeskommuner med svakere skatteinngang. Kommunens anledning til å

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 SAKSFRAMLEGG 02.02.2015 Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 EIENDOMSKATT BØ - GJENNOMFØRING Forslag til vedtak: 1. Bø kommunestyre viser til vedtak i k-sak 93/14 om innføring

Detaljer

Rammer for forvaltning av Eigedomsskattelova

Rammer for forvaltning av Eigedomsskattelova Rammer for forvaltning av Eigedomsskattelova Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 15. februar 2017 Torbjørn Juliussen leder Ole Enger medlem Liv Margrete Halbakken medlem Innhold 1

Detaljer

Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune

Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune 1. Hvordan er taksten fremkommet Pr. 01.01.2016 BK Det følger av eiendomsskattelovens 8 A-2 at formålet med takseringen er å fastsette en takst

Detaljer

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune Aurskog-Høland kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen Versjon 3 Nina Britt Stensås 1 1 - INNLEDNING... 3 USIKKERHETER... 3 2 BOLIG-/LANDBRUKS-/FRITIDSEIENDOMMER...

Detaljer

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Arkivsaksnr.: 14/1374-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Marit Øversveen Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Hjemmel: Eigedomsskattelova Rådmannens innstilling: Lunner kommune utsetter avgjørelsen

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-1

Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-1 Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-1 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 25.02.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 05.03.2013 Kommunestyret 19.03.2013 Kommunal eiendomsskatt

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

1. Sakkyndig nemndas hovedrammer for takseringen

1. Sakkyndig nemndas hovedrammer for takseringen 1. Sakkyndig nemndas hovedrammer for takseringen 1.1. Eiendommene som skal takseres Alle faste eiendommer i Karlsøy har kommunestyret vedtatt skal takseres. Kommunen vil ikke taksere eiendommer som har

Detaljer

Retningslinjer for taksering av boliger, tomter, næringseiendommer, fritidsboliger, blokkleiligheter og campingplasser

Retningslinjer for taksering av boliger, tomter, næringseiendommer, fritidsboliger, blokkleiligheter og campingplasser Retningslinjer for taksering av boliger, tomter, næringseiendommer, fritidsboliger, blokkleiligheter og campingplasser Eiendomsskatten utlignes med hjemmel i lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni

Detaljer

Lunner kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane.

Lunner kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane. Lunner kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane. Vedtatt i skattetakstnemnda i Lunner kommune i møte 28.04. 2005, sist revidert i møte 30.01.2007.

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Sigdal kommune. Matrikkelanalyse. Oktober 2013. Nina Britt Stensås

Sigdal kommune. Matrikkelanalyse. Oktober 2013. Nina Britt Stensås Sigdal kommune Matrikkelanalyse Oktober 2013 Nina Britt Stensås 1 1 - Innledning Denne analysen er bestilt av SIGDAL kommune og skal gi oversikt over eiendommer, bruksenheter og bygninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE EIENDOMSSKATT - ENDRING ETTER TILBYGG - GNR 4 BNR 193

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE EIENDOMSSKATT - ENDRING ETTER TILBYGG - GNR 4 BNR 193 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssal Møtedato: 25.02.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Vadsø kommune. Matrikkelanalyse Mai Jasper de Mooij

Vadsø kommune. Matrikkelanalyse Mai Jasper de Mooij Vadsø kommune Matrikkelanalyse Mai 2014 Jasper de Mooij Innhold INNHOLD... 2 1 - INNLEDNING... 3 2 - EIENDOMMER... 3 Seksjoner... 3 Bruk av grunn... 4 Ubebygde eiendommer... 5 Eiendommer uten geo-referanse...

Detaljer

April 2012. Veileder om bunnfradrag

April 2012. Veileder om bunnfradrag 1 April 2012 Veileder om bunnfradrag 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/advokat Tove Lene Mannes Innhold 1. Bunnfradrag gjeldende rett... 4 2. Vedtak om bunnfradrag... 4 3. Bunnfradragets størrelse...

Detaljer

Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 1 av 6 Vedlegg 12 sjabloner. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt

Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 1 av 6 Vedlegg 12 sjabloner. Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 1 av 6 Sjabloner for taksering av eiendom for eiendomsskatt Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2012 Side 2 av 6 1) Sjabloner for verdifastsettelse

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 09.07.2015 Tid: 13:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Sakspapir. Handlings- og Økonomiplan med Årsbudsjett Endring av skattesats for eiendomsskatt. Rådmannens innstilling

Sakspapir. Handlings- og Økonomiplan med Årsbudsjett Endring av skattesats for eiendomsskatt. Rådmannens innstilling ArkivsakID 16/2579 Løpenr 3 Sakspapir Vår saksbehandler: Stein Aas 62433047 Økonomistaben Handlings- og Økonomiplan 2017-2020 med Årsbudsjett 2017 - Endring av skattesats for eiendomsskatt Utvalg Saksnummer

Detaljer

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre ROLLAG KOMMUNE Rollag : 11.11.2014 Arkiv : 150 Saksmappe : 2014/513 Avd. : Rådmann Saksbehandl er : Hans Henrik Thune Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018 MØTEBEHANDLING: Utvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 91/ Kommunestyret 83/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 91/ Kommunestyret 83/ Leka kommune Utvikling Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2015/219-4 Saksbehandler: Annette T. Pettersen Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 91/15 10.11.2015 Kommunestyret 83/15 10.12.2015 Kommunale

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/220 - EIENDOMSSKATT - ENDRING ETTER TILBYGG PÅ BOLIG PÅ NORD- HERØY

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/220 - EIENDOMSSKATT - ENDRING ETTER TILBYGG PÅ BOLIG PÅ NORD- HERØY HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 25.02.2016 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Bjørn Kr. Sveen Arkiv: / Dato:

Saksframlegg. Saksb: Bjørn Kr. Sveen Arkiv: / Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Bjørn Kr. Sveen Arkiv: 231 13/5636-1 Dato: 17.10.2013 FRITAK PÅ EIENDOMSSKATT FOR FREDA OG VERNEVERDIGE BYGNINGER OG REGULERTE USOLGTE TOMTER Vedlegg: 1. Brev datert

Detaljer

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Meldal kommune

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Meldal kommune 1. Formålet med dokumentet Dette dokumentet omhandler rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer i Meldal kommune. Retningslinjene skal medvirke til likebehandling i takseringsarbeidet. 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Bø kommune. Takseringsretningslinjer for eiendomsskatt. Innholdsfortegnelse. Vedtatt av sakkyndig nemnd 26.02.2016

Bø kommune. Takseringsretningslinjer for eiendomsskatt. Innholdsfortegnelse. Vedtatt av sakkyndig nemnd 26.02.2016 Bø kommune Takseringsretningslinjer for eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd 26.02.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Politiske vedtak 3 3. Rammer for takseringen 3 3.1 Juridiske rammer 3

Detaljer

Saksprotokoll. 2. Eiendomsskatten for boliger og næringseiendom fjernes innen en 8-års peroide.

Saksprotokoll. 2. Eiendomsskatten for boliger og næringseiendom fjernes innen en 8-års peroide. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 02.02.2010 Sak: 1/10 Arkivkode: 232 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1485-8 Tittel: SAKSPROTOKOLL: EIENDOMSSKATT Behandling: Forslag fra FRP v/allan

Detaljer

Bygning for bofellesskap 151 Bo- og servicesenter 152 Studenthjem/studentboliger 159 Annen bygning for bofellesskap*

Bygning for bofellesskap 151 Bo- og servicesenter 152 Studenthjem/studentboliger 159 Annen bygning for bofellesskap* Bygningstypekoder BOLIG Dersom bruksarealet til bolig er større enn bruksarealet til annet enn bolig, velges bygningstype kodet innen hovedgruppen "Bolig" (111199). Ved valg av bygningstype velges den

Detaljer

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt.

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt. Spørsmål og svar eiendomsskatt Fra og med 2016 innføres eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom som ubebygde tomter, fritidsboliger mv. Eiendomsskatt på næringseiendom samt verk og bruk i Oslo kommune

Detaljer

Eiendomsskatt retaksering

Eiendomsskatt retaksering Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2015 67390/2015 2015/5650 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/125 Formannskapet 14.10.2015 15/119 Bystyret 29.10.2015 Eiendomsskatt 2016 - retaksering

Detaljer

GAB-analyse for Lillesand

GAB-analyse for Lillesand Geoservice as Avdeling Trondheim Pir 2, nr 13A 7010 Trondheim Astrid S. Øie GAB-analyse for Lillesand Versjon 1 (pr 090308) INNHOLD 1 GAB analysen... 3 2 Eiendommer/tomter i kommunen... 3 2.1 Antall eiendommer/tomter...

Detaljer

Birkenes kommune. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering.

Birkenes kommune. Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering. Birkenes kommune Rammer og retningslinjer for forvaltning av eiendomsskatteloven, herunder gjennomføring av alminnelig taksering. Versjon 18.mars 2014 Utarbeidet og gjennomgått i møter med sakkyndig nemnd

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 96/ Kommunestyret. Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram med økonomiplan

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 96/ Kommunestyret. Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram med økonomiplan TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2017/479-39 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 96/17 27.11.2017 Kommunestyret Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2013/873-125 Arkiv: 232 SAKSFRAMLEGG Dato: 12.11.2014 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9637/16 Arkivsaksnr.: 16/ EIENDOMSSKATTETAKSTER - TILTAK VED UTLØP AV VEDTATT 10 ÅRS PERIODE.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9637/16 Arkivsaksnr.: 16/ EIENDOMSSKATTETAKSTER - TILTAK VED UTLØP AV VEDTATT 10 ÅRS PERIODE. Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9637/16 Arkivsaksnr.: 16/1798-1 Saksbehandler: Jostein Sørensen EIENDOMSSKATTETAKSTER - TILTAK VED UTLØP AV VEDTATT 10 ÅRS PERIODE. Vedlegg: «Rammer og retningslinjer for taksering

Detaljer

EIENDOMSSKATT I SØR-AURDAL RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

EIENDOMSSKATT I SØR-AURDAL RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE EIENDOMSSKATT I SØR-AURDAL RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Sommeren 2009 1 1. MANDAT Kommunestyret gjorde i sitt møte 05.02.09 slikt vedtak: 1. For å utrede spørsmålet om eiendomsskatt nedsettes det ei gruppe

Detaljer

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG Byggesak Generelt Gebyrene er økt med cirka 3 % (avrundet). Pkt 01-14 gjelder søknad om tiltak etter pbl 20-3. For slike tiltak

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 19.02.2015 Tid: 12:30-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Vedtatt 24.10.2005. Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune

Vedtatt 24.10.2005. Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune Vedtatt 24.10.2005 Retningslinjer for taksering av eiendommer i Sørum kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Skattegrunnlag Side 3 1. Boligeiendom Side 4 1.1. Hovedbygg 1.2. Andre bygg til bolig 1.3. Bebygd boligtomt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 EIENDOMMSKATT - EFFEKTER AV ENDRET TAKSTGRUNNLAG RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: 1. Kongsberg kommunestyre tar saken til

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling:

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2017 Behandling: Fredrik Holm (H) fremmet forslag til budsjett på vegne av Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre: 1. Kommunestyrets endringer og tillegg

Detaljer

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 SIDE 12 Byggesak Generelt Gebyrene er økt med cirka 3% (avrundet). Pkt 01-14 gjelder søknad om tiltak etter pbl 20-1. For slike tiltak skal det i tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på kr 16 per

Detaljer

Kristiansand kommune. Analyse av Matrikkel

Kristiansand kommune. Analyse av Matrikkel Kristiansand kommune Analyse av Matrikkel Versjon pr 8. juli 2009 Norkart Geoservice as Avdeling Rådgivning og Produksjon Jasper de Mooij Innhold 1 - Innledning... 3 2 - Matrikkelenheter... 3 Generelt...

Detaljer