Julestjerna Foto: Hans Morten Haugsrud.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Julestjerna Foto: Hans Morten Haugsrud."

Transkript

1 Julestjerna Foto: Hans Morten Haugsrud. Et helt år har passert og det har skjedd mye i bygda i år også, vi prøver å ta med oss noen av de viktigste begivenhetene pluss litt til. Vi ønsker Alle leserne av Stikka en riktig God jul og et Godt nyttår!

2 Landåsvatnet Landåsvatnet er bygdas perle. Vatnet er vel 3 km langt og ca 250 hektar. Det er ikke så dypt, meter i snitt. Rett utenfor Landaasen er det en djuphøl på over 30 meter, mens den grunneste delen er rundt øyene. Landåsvatnet er et populært fiskevatn. Tidligere var det strid om fiskerettighetene i vatnet. Bygdefolket ville ha fisken for seg sjøl, det var jo ei betydelig matauke. Ikke så lurt kanskje siden det har ført til en økologisk ubalanse. Her finnes fiskeslagene ørret, sik, abbor og røye og ørekyte. De siste åra har det kommet en ny fiskeart, karuss. Den har kanskje kommet fra Sevalstjernet. Dessuten finnes det noe kreps i vatnet. Den ble, ved et uhell, satt ut av Landaasen på 1930-tallet. Det skulle serveres kreps til gjestene og krepsen ble lagret i vatnet. Men det gikk høl på teina og siden har det vært kreps her, kanskje noe mindre enn før. Dette skal elever ved Land Montessoriskole finne ut noe om i et prosjekt de har startet høsten Brennodden ble satt i stand i 1968 etter dugnad og god støtte fra Landaasen som er grunneier. Men vedlikeholdsplan manglet og området grodde igjen. I 1996 startet arbeidet med å sette i stand Brennodden som bade og fiskeplass etter initiativ fra Landås skole. Området ble ryddet og jevnet ut, ny fiskebrygge ble bygd og etter hvert utedo og skifte rom. Søndre Land kommune bidro med gapahuk. Brygga skal være tilgjengelig for bevegelseshemmede. Prosjektet var et samarbeid mellom Landåsbygda JFF, Landås skole, Landåsbygda vel og Landåsen skog som bidro med materialer. Isen dro av gårde med brygga en vår, men ny og mer solid brygge kom opp igjen ganske snart. Landåsbygda Vel har nå ansvaret for Brennodden. Problemet de siste åra har vært en stadig økende sikbestand. Landåsbygda Jakt og fiskeforening har tatt på seg ansvaret for kultivering av Landåsvatnet og har gjennom åra fisket opp store mengder sik etter råd fra 3 prøvefisker. Men til slutt måtte en innse at vi måtte få profesjonell hjelp. En fiskeekspert fra Osen i Hedmark, Per Arne Holt-Seeland, har tatt på seg oppgaven å fiske ut ca 80 % av siken i Landåsvatnet i løpet av 3 år. Prøvefisket høsten 2010 viste at sikbestanden var på 84 %, altså en stor overpopulasjon. Selv om medlemmer av Landåsbygda JFF har fisket opp sik i mange år, men nå trengte vi profesjonell hjelp. Ved avsluttet fiske 28,09.11 hadde han tatt opp 3252 kg eller sik. Det meste av annen fisk som ble tatt opp, ble satt ut igjen, ubetydelige mengder siden fiskeren hadde god kontroll på tid og sted å sette garna for å få opp siken. Når fisket er ferdig høsten 2013, vil etter hvert røyebestanden øke kraftig, og kvaliteten og størrelsen på all fisk vil ta seg stort opp. Vannkvaliteten vil også bli bedre siden mengden av dyreplankton vil øke og det blir mindre planteplankton. Landåsbygda JFF har rapporter fra prøvefiske og utfiskinga høsten Landåsbygda Jakt og Fiskeforening ble stiftet i 1990 med Nils Grønlien som første leder. Landåsbygda Fiskarlag startet i 1952 og var aktive til Midt på 1970-tallet ble det blåst nytt liv i fiskerforeninga, men lyset sloknet fort. På 1980-tallet satte lærer ved Landås skole, Lidvard, i gang Landåsprosjektet der elevene var med å forske ut livet i og rundt Landåsvatnet, ta vannprøver og lage dybdekart. Prosjektet resulterte i 4 elevhefter og ble landskjent. Ved avslutning av prosjektet i 1988 ble det avdekket store indikasjoner på forurensing. Biolog Gøsta Kjellberg fra NIVA, tok prøver av vatnet, og mistanken ble bekreftet. Vatnet var i ferd med å ble sjølforurensende. Tiltak ble satt i gang, renseanlegg ble bygget, gjødselkjellere tettet, og.. Landåsbygda Jakt og Fiskeforening ble stiftet. Foreningas hovedoppgave er å kultivere Landåsvatnet og legge til rette for fritidsfiske og rekreasjon for bygdefolk og tilreisende. Det selges fiskekort for kr i året. Så det er mange som bruker vatnet. På 90-tallet ble det arrangert isfiskekonkurranser. I 1991 var Landåsbygda JFF medarrangør

3 av Nordisk Mesterskap i isfiske. De siste åra har det vært lite isfiske i Landåsvatnet, men dette vil ta seg opp igjen når den økologiske balansen i vatnet er gjenopprettet. Landåsbygda JFF har ryddet fiskeplasser og satt opp benker og bord langs vatnet. Vi har vært med å sette opp fiskebrygga ved Brennodden. En annen oppgave er å selge jaktkort i et noe begrenset jaktterreng. Vi har også tiltak for å holde bestanden av rev nede. Landåsbygda JFF har rundt 80 medlemmer, men har rom for flere. Selv med solid bidrag fra Søndre Land kommune, trenger vi ekstra midler for å få fullført fiskeprosjektet. Vi har også vurdert tiltak for å få ned en tiltagende grasvekst i vatnet. Men en økologisk balanse av fiskebestanden i Landåsvatnet vil også bedre vannkvaliteten. Så en avventer resultatene av utfiskinga. Men foreninga trenger den støtten den kan få. Medlemskap i Landåsbygda JFF koster 100 kr i året. Da fisker du gratis. Medlemskap har stort sett vært forbeholdt bygdefolk og hytteeiere, men i det siste har vi tatt med andre også som har spesielle interesser for vatnet. Vi har et godt samarbeid med Søndre Land Jakt og Fiskeforening. På årsmøtet 2011 ble Sigmund og Alfhild Lysen utnevnt til æresmedlemmer for sin innsats med kultivering av Landåsvatnet. Styret i Landåsbygda Jakt og fiskeforening 2011: Leder: Erland Jensen Nestleder: Kåre Kleven Sekretær: Elisabeth Husmo Kasserer: Astri A. Kleven Styremedlemmer: Magnar Vasenden, Ole Lien, Kai Jørgen Rognstad, Egil Baklien. Materialforvalter: Arild Nersveen. Oppsyn: Arne Gram, Kåre Kleven, Egil Baklien og Sigmund Lysen. Revisorer: Magnar Vasenden og Ole Lien. Valgkomite: Arne Gram og Geir Raaum. Per Arne Holt Seeland og naturforvalter Liv Rigmor Flå som tar prøver av fisken.

4 Per Arne Holt Seeland ved endt fangst. De to siste bøttene med sik.. Per Arne tar en pause ved Lysen-bua. Ellers gikk det i et, helg og søkn. Sik. Ganske jevne størrelser, ca 6 på kiloen.

5 Referat fra styremøte i Landåsbygda JFF på Kronviksetra. Oppsummering av sikfisket i Landåsvatnet september. Per Arne har etter 25 netter tatt opp 3252 kg sik. 13 kg pr ha. Antall sik er 19711, 78,84 stk pr ha. (I forhold til arealet tilsvarer dette ca 1. mill. sik i Randsfjorden). Ca 90 % av kjønnsmoden sik tatt opp. Viktig å følge opp de to neste årene for å ta opp tilveksten av kjønnsmoden sik. Videre må tiltak i forhold abboren vurderes. Det er tatt opp 382 abbor, 43,6 kg. Garna har vært ute i 25 døgn (tom 28. sept.) dvs garnnetter. Første fase ble det brukt 140 garn jevnt fordelt på flyte og synkegarn. Etterhvert ble garnmengden økt til 150. det ble mest brukt 29 m m maskevidde, noe 31 mm i flytegarna og noe 24 og 26 mm i botngarna. Det er tatt opp 25 ørret på til sammen 6012 g, dvs. 240,5 g i snitt. Størst: 344 g, minst 114 g. K- faktoren er lav, 0,85 0,95, så ørreten er gjennomgående mager. Det er to ørrettarter i vatnet, en lys type (den opprinnelige) og en grønn type. Det ble satt ut 4000 dansk bekkeørret i 1958 og 1000 regnbueørret. Den siste er ganske sikkert borte. (I følge Sigmund Lysen har Engerkompaniet satt ut en del Mjøsørret). Det er tatt opp 3665 g røye i et antall av 55 med snittvekt på 66,5 g. Den største var på 108 g, den minste 37 g. 2 karuss på til sammen 1324 g. Det er satt tilbake: 1 hannkreps på 12,8 cm 84 g. (Land Montessoriskole hadde et krepseprosjekt i gang første uka under fisket. De hadde teiner ute og fikk 8 kreps. Elevene fikk mye informasjon om fisk og fisking av Per Arne). 63 ørret, den største på 48 cm og 1087 g, 29 røyer og 908 abbor. Det er viktig å presisere at dette ikke var noe prøvefiske som sier noe om artsbestanden i vatnet. Utsettingen av garn og tidspunktet er bevisst valgt for å ta opp siken etter at abboren bl.a. har trukket inn på marbakken. En meget spesiell erfaring en gjorde, er at siken viste seg å være nokså stedbunden og ikke går over hele vatnet. Det ble heller ikke funnet fiskerester i verken abbor eller røye. Fisken blir fiskespisere først i 3. stadium i sin livssyklus. Det ble tatt ca 100 prøver av alle de 4 hovedfiskeartene av skjell, gjeldelokk og otolitter (fiskens ørestein som kan kalles fiskens ferdskriver). Dette var ikke med i prosjektet, men kan være nyttig kunnskap å ta med videre. Liv Rigmor Flå tok prøver og vil analysere disse. Fisket har vært drevet i 3 faser: 1. Tar hull på vatnet, fisker store mengder. 2. Rullering. Tømmer garna i båten og setter dem ut igjen. 3. Intensivfasen. Går gjennom hele vatnet på nytt.

6 60 % uttak er nedre grense for at det skal bli noe resultat. En har nå tatt ut ca 80 %. For at fisket skal ha noen hensikt er det nødvendig med oppfølging i 2 år slik at en får tatt opp den siken som har blitt kjønnsmoden og får en ny gjennomgang av vatnet. Det blir tatt prøvefiske før hvert fiske. Pga. den økologiske ubalansen er det lite dyreplankton i vatnet, altså for mye planteplankton. Økologisk fiskebalanse er derfor viktig for vannkvaliteten. Øyvind Løvstad har tatt vannprøver i Landåsvatnet for prosjektet Vannområde Randsfjorden og vil følge opp til sommeren. Vannkvaliteten er relativt god, men er noe påvirket av avrenning og lignende. Det er sjelden for mye fisk i et vatn, men for lite næring. Siken beiter mye dyreplankton. Særlig røya taper i næringskampen, men også i stor grad ørreten. Det har vært stor sik i vatnet, så genetikken er der. En vil oppleve at siken blir større. Det samme selvsagt også for ørret og abbor, og det er gode utsikter til at Landåsvatnet kan bli det store røyevatnet det var på tallet. Fisken, bortsett fra de første kiloene, ble hentet av Ivar Fladsrud i Snertingdalen som lager for til pelsdyra sine. Arild og Arne har bidratt med å kjøre unna fisk. Men den enorme jobben med utfisking er det Per Arne Holt Seeland vi kan takke for. En stor takk også til Liv Rigmor Flå som har vist stor interesse for prosjektet og har tatt prøver av fisken. Vi venter spent på rapporten etter årets fiske og fortsettelsen. Og en stor takk til Sigmund og Alfhild som stilte Lysen-bua gratis til disposisjon og til Anne Marie som lånte ut hytta si gratis. Sigmund og Alfhild Lysen er utnevnt til resmedlemmer i Landåsbygda Jakt og Fiskeforening. Kasserer Astri Kleven og leder Erland Jensen overrakte medlemsbeviset og en blomst til paret.

7 Hestekunstner Ole Olstad Ole Olstad på småbruket Sørberg er en lokal kunstner med hesten som hovedinspirator. Han har gjennom mange år laget hester i full størrelse i snø, betong og i treverk. Ole er kunstner av natur, og har et medfødt tegnertalent, det er dette han bygger videre på når han går til verket med å lage blant annet hester. Han overlater ingenting til tilfeldighetene alt er 100 % i riktig format og detaljene utpreget. Det kan være sener i beina eller blodårer på kinnet, ingenting er tilfeldig. Den første hesten som Ole laget i full størrelse ble laget i snø, og det er datteren Kjersti som har tatt plass på hesteryggen. Alle skulpturene ser helt naturlige og levende ut. Og det stopper ikke her. De fleste hestene er kopier av kjente hester og Ole har laget eksakte kopier av disse etter millimetermål.

8 Hesten på Skiferplassen på Fagernes, er Oles største verk. Den består av hest med kjerre, fullastet med skifer og kjørekar der kjøreren er en kjent valdris. Denne ble laget med assistanse fra Magnar Vasenden og den ble avduket 9. juni Hesten på Stav i Gudbrandsdalen. Laget i betong. Små og store hester.

9 Sørbergsblesen som står i fjøset er laget i heltre. Det er adskillige timer som står bak kunstverket. Og Ole garanterer at hesten er veldig snill! Et hestehode foran. Denne kommer ut av stallen, det er hodet og nakken som er gjort i figur, resten er malt på veggen. Nesten som en 3D animasjon. Og Ole har flere prosjekter på gang. Det kan vi komme tilbake til ved en senere anledning. I mellomtiden kan dere kose dere med disse hestebildene.

10 Besøk hos Helene Haldsrud. Det har vært en fin høst. Når sola skinner en klar høstdag og naturen fyller øye og sinn med gnistrende farger, kan det være fristende å ta tur ut i skog og mark. Men høsten er også ei fin tid for sosiale aktiviteter, slik som dra på kaffebesøk. Det var en slik dag i november jeg hadde invitert meg sjøl til å besøke Helene Haldsrud, og gjestfriheten manglet det ikke på. Jeg ble tatt imot i døra og ønsket velkommen inn. Etter å ha satt i hver vår stol på kammerset med utsikt over Landåsvatnet, gikk det ikke lenge før praten var i full gang. Det gikk heller ikke lenge før sønnen Egil kom inn og kaffekjelen ble satt på. Det ble noen riktig trivelige timer på Landåsødegården Søndre, eller Øgar`n som vi sier. Vi pratet om biskop Jens Nilsson som dro forbi her på sin visitasreise i Iallfall nevner han en ødegård som kalles Aass som i likhet med Hillstad (Landaasen) var Jørgen Krockous gods og hadde vært en bygd gård i gamle dager.. Ridevegen gikk opp en bratt, høy bakke i nord og nordøst, forbi Nettåsen og videre mot Snertingdalen. Vi går ut på verandaen, og Egil viser meg hvor ridevegen skal ha gått og hvor den gamle vegen gjennom bygda og videre til Seval, gikk. Inne stua kom kaffen og kakefatet på bordet. Minst 5 kakeslag, og Helene baker kakene sine sjøl. Men middag og frokost får hun hjelp til av Egil og Gerd. Da de var i arbeid hadde hun som regel middagen klar da de kom hjem, så nå er det tid for gjenytelser. En grei ordning, all omsorg trenger ikke være offentlig. Men Helene benytter seg også av det offentlige tilbudet. Noen ganger i året får et toukers avlastningsopphold på Hovli, noe Helene setter pris på. Der er det mange og prate med, og Helene er glad i å prate. Men klager hører en lite av. Helene er tilfreds med tilværelsen. Men når praten kommer inn på gamle dager, er vi nok enige om at det er del som var bedre før, sjøl om vi matrealistisk nå har det bra. Helene ble født den 22. mars i 1920 på Skårslette som datter av Hanna og Karl Skårslette, senere Bergestuen. Helene er derfor nå Landåsbygdas eldste. Helene ble født som tvilling, men tvillingbroren døde 2 år gammel. Faren Karl var skogsbestyrer hos Enger-kompaniet før Emil Dammen overtok. Skolegangen var på Landås skole. Mye kunne fortelles om barndom og ungdomstid og hvordan livet var i ei lita bygd. Som så mange andre jenter i bygda ble det noen arbeidsår på Landaasen. Fra hun var 18 år arbeidet hun der i 6 år. Arbeidsdagen kunne vare fra kl 7 om morgenen til kl halv 11 om kvelden. Krigen kom og tyskerne overtok Landaasen. De fikk ikke noe skikk på videre hotelldrift så det ble politiskole i stedet. Og Helene hadde funnet den hun ville dele livet med. Hun trengte ikke dra langt, for Birger Haldsrud var også født og oppvokst i Landåsbygda. De giftet seg i 1943 sammen med Elisabeth og Henrik Skinnerud. Krigen gjorde at de måtte kjøre med hesteskyss helt til Røykenvika for å bli viet. Birger tok over Ødegården og flyttet inn i den store gamle tømmerbygningen på garden sammen med svigerforeldre, Mathea og Hans Haldsrud. Men huset var gammelt og i dårlig forfatning. Det måtte rives og nytt hus settes opp. Hans og Mathea innredet en midlertidig bolig i skålen til nyhuset sto ferdig i Det var Olaf Rognhaugen som bygde huset, som seinere er blitt påbygt og restaurert til en staselig generasjonsbolig. Ekteparet drev garden med mjølkeproduksjon. Helene var glad i dyr og trivdes som gardkjerring. Birger tok på seg en del snøfresing om vinteren. Birger gikk bort i år gammel.

11 Helene og Birger fikk en sønn, Egil som ble født i Han bor nå i 2. etasje sammen med kona Gerd. Helenes søster giftet seg forøvrig med Birgers bror, Jarle Haldsrud. De ryddet seg bureisningsbruk. De 4 barna de fikk, Arvid, Trygve, Jorun og Håken er derfor dobbelt søskenbarn med Egil. Helene syns det er tungt at både Arvid og Trygve er gått bort. Slekt og naboer betyr mye for Helene. Derfor var det tungt da naboen Knut brått gikk bort for noen år sida. Men Helene har livsmot og godt humør. Og hun har alle sanser i god behold, men bruker helst briller når hun leser og ser fjernsyn. Men hukommelsen er i orden. Vi har sittet og pratet i godt over 3 timer, og jeg må takke for prat og bevertning og komme meg hjem. Sola står lavt, og på hjemturen tenker jeg på alt mer jeg kunne prata og spurt om. Men tida går fort i godt lag, så det får komme en annen gang. Erland Jensen Helene og Egil Haldsrud Utsikt fra verandaen til Helene.

12 Landåsbygda dagene 2011 Veteranbilutstilling. Mange utstillere oppe på skoleplassen og inn på skolen. Stolt vinner av årets fiskekonkurranse, Laurits Her danses det av musikk fra brødrene Berget. OA er også her og lager reportasje. Landåsbygda- dagene ble arrangert for andre gang med stor suksess for alle involverte, litt duskregn, men også noe sol og godt humør.

13 Bygda våres Framtia før byga, finns den Så langt så bra, i høst lufte det ny asfalt i bygda, ja det er helt sænt dæ. Neia itte oljegrus som vi hadde i gamledaar, men skikkelig asfalt, slik som dom har på dom store væga. Dæ ær itte værst, uten en gong sætta opp bom med betaling slik dom gjør ændre stænd når det sjer no mæ vægen. Skole fekk vi å tæl, takket væra, en gjeng ugreie kjæringer i bygda som itte finn sæg i å som hælst, når kommunens byråkrater meiner dom sparar peeng på legge ned utkænta. Kappellet ligg dær i æll si prakt, dæ kæn dom vell itte legge ned hæl Da står det att bære butikken, egd ta bygdefolket sjøl, men det er i seg sjøl ingen garanti før videre drift. Men hær har vi muligheten tæl å gjøra noe sjøl før å behølde post og butikk slik vi har det i dag. Bosættinga i bygda er vældig stabil, Hus som står tæl salgs går fort unna. Bygda er populær og vi får respekt og interesse fra mange hold. Vi skulle gjenne hatt noen flere husstænner slik at vi hadde noen flere tæl å siktre framtia. Men nybygging har vørti svinedyrt derfor er det itte minst viktig å fylle dei husromma som er bygda. Så har du et rom ækstra, lei det ut om itte ænna tæl no mustaroinger hæl no slikt I 2012 hæll i tjuegtolv ser det endelig ut til å bli en babyboom i bygda. Det ser jaggu ut tæl at folket har brukt tida på litt ændre ting enn Idol og Frustrerte Fruer. Vældig bra arbet! Bygda treng nye innbyggere om vi så må laga dom sjøl, Detti er itte bære en oppfordring, men nærmest å betrakte som en ordre: Ælle fruktbare individer dekk veit å dekk lyt gjøra!! Bygdingen

14 Historisk kveld på Solgløtt! Det er 15. nov og drøyt 60 mennesker har møtt opp på Solgløtt på Historisk kveld. Det er landåsbygda vel og Erland Jensen som er foredragsholderen. I 1973 ble det av NRK laget en film om Landåsbygda med tittelen Bygda som ikke ville dø. Denne filmen var i tillegg til mange bilder hovedtemaet for kvelden. Den gang stod også skolen i fokus, for da var det enten å legge ned eller bygge ut. Og det gikk som landåsbygdingene ville. Skolen ble utbygd til den skolen vi kjenner i dag. Med unntak av tilbygget til barnehagen. Det ble gjensyn med mange fra bygda, noen satt i salen og så på, mens andre har gått bort. Også veien gjennom bygda var et diskutert tema i filmen. Derfor er det litt nifst hvordan historien gjentar seg med skole, og vei... Akkurat nå kan vi være stolte av å ha høy standard på begge deler. Den gang var det også lokalavis med lokale nyheter og innslag. Kvelden ble innholdsrik spennende og engasjerende på alle måter. En stor tatt til Erland som holdt foredraget.

15 Ok, for siste gang slipp!!!! Siden for små og store! Uff, så stygt bilde som henger der, klaget en hotellgjest til hotelleieren. - Jeg er lei for det, men det er ikke noe bilde. Det er et speil, svarte hotelleieren. Kommune arbeidere må ha de raskeste bilene i hele verden. De slutter klokken 4 på jobben og er hjemme 3. -Det var fælt så mye du vet om naboene. - Ja, jeg passa papegøyen deres i ferien. Slik oppstår istapper..

16 Joker Landåsbygda Tipping Post Velkommen til Joker Landåsbygda! Landåsbygda ligger i Oppland fylke i Søndre Land kommune. Som eneste butikk i bygda har vi et godt utvalg av dagligvarer og er kommisjonær for Norsk Tipping. Vi har Post i Butikk, apotekutsalg og salg av farget diesel. Telefon: Telefaks: Epost: GPS koordinater Breddegrad: , Lengdegrad: Åpningstider Hverdager 10:00-18:00 lørdag 10:00-16:00 Spesielle åpningstider Julaften 09:00-13:00 1. juledag Stengt 2.juledag Stengt :00-18: :00-18: :00-18: :00-18:00 Nyttårsaften 09:00-15:00 1. nyttårsdag Stengt

17 Årskavalkade for Land Montessoriskole 2011 Nok et år er snart gått og vi ser tilbake på et begivenhetsrikt år. Det er mye som skjer på en skole i løpet av et år. Noen kommer og andre går. På våren var vi 26 elever, men etter oppstarten i høst har vi økt til 31 hvorav en fra Nordre Land Kommune. På uteområde har Montessoriforeningen satt opp en flott grillhytte og vaktmester Johnsbråten har snekret utescene. Året har bydd på nye store utfordringer for bygda vår. Kommunen vedtok å legge ned barnehagen. Foreldre lekte med tanken på å etablere en privat barnehage og skolen ble kontaktet. Styret og daglig leder startet jobben og etter litt om og men fikk vi garanti for statstilskudd. 15.august åpnet Land Montessoribarnehage. De første månedene var det 3 barn og nå til jul er de blitt 4. Fra nyttår kommer det enda 3 til som vi håper gleder seg til å starte opp. Skolen deltar ved forskjellige arrangementer i forbindelse med samarbeidet vi har med Dokkadeltaet og Den kulturelle skolesekken. Dette er konserter og kunstutstillinger både utendørs og innendørs. Sommeravslutningen i år ble døpt CIRKUS. Elever og lærere har jobbet iherdig for å produsere forestillingen som ble holdt ute på den nye utescenen. Værgudene var til dels på vår side, selv om solen ikke varmet oss.

18 I høst startet skolen opp med et prosjekt om Landåsvannet. Her fikk vi tilgang på de gamle prosjektene som er blitt laget og har sammenlignet resultatene. Dette er blitt utført i samarbeid med Hamar Naturskole. Vi har også i år søkt midler gjennom Den naturlige skolesekken, for å gjennomføre prosjektet og fikk tildelt ,-. Vi var også heldig å ha prosjektet samtidig med at Per Seland var her i regi av fiskeforeningen. Han var imøtekommende og tok med elevene for å sette garn, utforske dyr og fisk i vannet. Det er stort fokus på videreutdanning av lærerene våre og vi bruker en del penger på kursing. I år har de vært på ekskursjon til Nederland, 10 dagers sommerkurs i montessoripedagogikk for 5 ansatte og vi har vært på Åkersætra på Hedmarken for å lære nysgjerrigper metoden.

19 Alle elevene ved skolen har svømmeundervisning. I høst har gruppe 2 blitt kjørt til svømmehallen på Dokka av Etnedal Bilruter og etter jul skal gruppe 1 starte opp, de hadde også svømming våren Lafting er en populær aktivitet! Er det noen på skolen som har sett lyset?

20 Nå er skoleåret allerede halv gått og vi øver i disse dager frem mot den årlige adventsfesten. Elevene har gått Lucia på Landaasen. Siste skoleuken skal vi ha julebord for elever og lærere, hvor de lærer å bake lefse, deltar i matlagingen og dekker bord. Det blir Gudstjeneste i kapellet nest siste skoledag og så senker juleroen seg forhåpentlig over store og små. Fra adventsfesten! I år hadde elevene plukket ut sanger de liker og noen julevers de har lært seg. Gruppe 1 og 2 har hatt danseundervisning med Camilla Ullsakerhaugen og Mette Vie Egset som instruktører. I tillegg har vi flinke musikere blant våre elever, så Ole Kristian og Emilie spilte henholdsvis saksofon og keybord til noen av sangene som ble fremført. Etter forestillingen var det dekket med mat og kaker. Elevene solgte lodd til inntekt for skoletur. Vi oppfordrer alle til å kikke på vår nye hjemmeside: vi tar gjerne imot tips på ting som kan endres og forbedres. Elever og ansatte ved Land Montessoriskole ønsker alle sammen en riktig god jul og et godt nytt år!

21 Julegate åpning i LA. 16. desember Glade musikanter spilte glade julelåter. Det ble servert gløgg, pølser og pepperkaker.

22 Søte smånisser venter spent på den store nissen. Nissen kom i år også. Og ga godteposer til alle barna. Så ble det mulighet for å ri på hest, til barnas store glede.

23 Lysmesse 15.desember 2011 Mørket har senket seg og det er invitert til lysmesse i Landås kapell. Som tidligere år var det flere gjesteartister tilsted. Fluberg Mannskor, Søndre Land Kirkekor og Trevatn Musikkforening. Et noe anerledes reportear en tidligere år, men forandring fryder. Konfirmanter deltok i lysprosesjon, leste vers og tente lys. Kirken var som alltid ved denne anledningen fylt til siste benkerad. I år var også Lisbeth Snuggerud og Håkon Solum solister. Mens Gerd Myklebust Wang trakterte tangentene. Roen senket seg og jeg tror taket løftet seg da alle deltok på siste sang Deilig er jorden.

24 Hallo. Det har vært en del aktiviteter i året som har gått, hyggekvelder, fester, Landåsbygdadagene, karneval etc. Det setter liv i ei bygd at det skjer ting. Det er åpent for at alle kan komme med forslag, hvis det er noe dere syns mangler. Det hadde vi blitt veldig glade for. Noe som vi ikke har gjort før oppi her er å kunne kåre årets Landåsbygding, ved at vi legger en kasse på butikken som alle som vil kan skrive et forslag på hvem som blir "årets Landåsbygding" og må da også begrunne hvorfor akkurat den personen bør bli kåret. Det blir da en utdeling på Landåsbygdadagen den 16. september Det blir arrangement i 2 dager 15. og 16.september. Det blir juletrefest på nyåret, søndag 8. januar kl på lokalet. Karnevalsfest med barn på dagen fra og for de litt eldre på kvelden:-) Skjærtorsdag blir det arrangement igjen. Tavlene som har blitt satt opp blir flittig brukt og viktig at dere følger med på hva som blir hengt opp der samt på butikken. Også en stor takk til Rina,som gjør en vannvittig god jobb med hjemmesiden. Der er det også lurt å følge med på Jeg vil få takke alle som har stilt opp og hjulpet til på arrangementer som vi har hatt. Uten deres hjelp hadde ikke dette gått. Håper vi kan få til mye fremover Ønsker alle ei Riktig God Jul og et Godt Nyttår! Juleklem fra Hilde

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015.

Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Periodeplan for revebarna februar og mars 2015. Hva har vi gjort i desember og januar. Desember brukte vi på å forberede og å glede oss til jul. Hver dag trakk vi bilde av et barn som fikk henge opp bildet

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hvorfor knuser glass?

Hvorfor knuser glass? Hvorfor knuser glass? Innlevert av 3. trinn ved Sylling skole (Lier, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Magnhild Alsos Antall deltagere (elever): 7 Innlevert dato: 30.04.2013 Deltagere:

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset MÅNEDSPLAN FOR SOLA DESEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset 2 Julegudstjeneste kl 13 4 Juleverksted 3 Vi skal på besøk til Sigrid. Alle barna må

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

Vannkonkurransen 2005

Vannkonkurransen 2005 Vannkonkurransen 2005 Vann i lokalt og globalt perspektiv - bidrag fra 4. klasse ved Samfundets skole i Egersund Egersund, desember 2005 1 Hei! Vi er 13 elever ved Samfundets skole i Egersund. Vi heter

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Landåsbygda i Søndre Land

Landåsbygda i Søndre Land Landåsbygda i Søndre Land Fra Bygdefestivalen Tid for Tømmer i Søndre Land. Landåsbygda Kirke LEVENDE OG LANDLIG LANDÅSBYGDA Søndre Land er en levende og landlig kommune. Godt plassert i Oppland fylke

Detaljer

Periodeplan for revene juni 2015.

Periodeplan for revene juni 2015. Periodeplan for revene juni 2015. Hva har revene gjort i april og mai. Disse to månedene har våren og hva som skjer ute i naturen vært et av våre fokus. Barna er nysgjerrige og engasjerte utforskere, og

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

ELVAPOSTEN DESEMBER 2016

ELVAPOSTEN DESEMBER 2016 ELVAPOSTEN DESEMBER 2016 Da er desember måned snart over. Julaften nærmer seg og i år ble det en litt annerledes desember enn vi bruker å ha. Småstein har vært på Granåsen og vi har fått nye gulv her på

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 Vi gleder oss til jul og har en koselig førjulstid preget av forventning og glede Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus Tlf. Grønn: 64853154 Kontoret: 64853150

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen Mai/Juni 2015: I mai har det vært både 17-mai feiring og pinsefest, begge deler til stor glede for små og store. Et flott 17-mai tog som gikk en runde på Solåsen. Så ble det servert kaffe til de voksne

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Hamar gårdsbarnehage 2016/2017

Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Spiren Aluvegen 91 2319 Hamar Tlf: 94130122 Epost: hamargaardsbarnehage@gmail.com Vi blir kjent Velkommen til et nytt barnehageår i Hamar gårdsbarnehage. August er en måned

Detaljer

Abel 7 år og har Downs

Abel 7 år og har Downs Abel 7 år og har Downs Abel glæder sig til at begynde i skolen. Når Abel er glad, er han meget glad, og når han er ked af det, er han meget ked af det. Abel har Downs syndrom og han viser sine følelser

Detaljer

Periodeplan for revene desember 2014 og januar 2015.

Periodeplan for revene desember 2014 og januar 2015. Periodeplan for revene desember 2014 og januar 2015. Hva har vi gjort i oktober/november. Disse månedene har vi kost oss masse ute i naturen på tur og i barnehagen. Vi har fulgt med på naturens utvikling

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER, 2017. Hei alle sammen! Nok en måned er gått og vi på Sølje har hatt en veldig fin måned sammen. Barnegruppen har satt seg og samtlige trives og har det godt i barnehagen.

Detaljer

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE ELSKER DEG FOR EVIG Anders Thomas Jensen & Susanne Bier FORHISTORIE: Marie og Niels er gift med to barn. Med sin datter i bilen har Marie ved et uhell kjørt på en mann, Joachim, som er blitt lam. Joachim

Detaljer

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut.

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut. Årets tema ble valgt av de voksne. Vi valgte temaet tid siden det omfatter så mye og tid er noe som det snakkes om hele tiden, men oppfattes forskjellig av alle. Vi startet prosjektet med en samling der

Detaljer

Blekke nr. 89 årgang 21 mars 2012 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening. Besøk RKJFFs nettsider: www.njff.

Blekke nr. 89 årgang 21 mars 2012 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening. Besøk RKJFFs nettsider: www.njff. Blekke nr. 89 årgang 21 mars 2012 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Mange smaksprøver på viltkurset i oktober Kjent bjørnejeger i Hønefoss God stemning på jubileumsmiddag

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Den forbudte skogen Kapittel 1

Den forbudte skogen Kapittel 1 Den forbudte skogen «Kom da, vi har ikke hele dagen på oss!» Mari var lei av at hun alltid måtte mase på tvillingbroren sin, Martin. Til snart å være fjorten år og like gammel som henne selv, syntes hun

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Litt om min mamma Elfrida og hennes liv på Nyvoll

Litt om min mamma Elfrida og hennes liv på Nyvoll Litt om min mamma Elfrida og hennes liv på Nyvoll Hun ble gjerne kalt for Frida, og det var vel helst det navnet mange brukte på henne. Hun ble født 5. juni 1915 i Sandbakk, i det som den gang var Nordfold

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

Årsberetning Minnesund Vel 2014

Årsberetning Minnesund Vel 2014 Årsberetning Minnesund Vel 2014 1 Forord 2014 har vært et spennende år for Minnesund Vel. Vi har hatt et travelt år med 52 behandlede saker i styret. Vi har satt av mye tid til den nye gapahuken i Nabben,

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Juni 2013

Månedsbrev fra Revehiet Juni 2013 Månedsbrev fra Revehiet Juni 2013 Viktige datoer i juni: 1. juni: Oskar fyller fem år! 3-4. juni: Eirik og Olav skal på skolebesøk på SOS 5-6. juni: Truls skal på skolebesøk til Vik Skole 10. juni: Eire,

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Nyhetsbrev for desember

Nyhetsbrev for desember Nyhetsbrev for desember Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Desember har virkelig vært en begivenhetsrik

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Teskjekjerringa Februar Oppvekst- og kulturetaten

Teskjekjerringa Februar Oppvekst- og kulturetaten Da er enda en vintermåned forbi og vi gleder oss over at Mars banker på døra og vil inn. Vi har kost oss masse i Februar. Det har vært karneval. Alle som deltok syntes at dette var en artig fest. Vi startet

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Referat fra 50-års jubileum:

Referat fra 50-års jubileum: Referat fra 50-års jubileum: Etter at alle har forsynt seg og blitt ønsket velkommen, er det Gerd Andersen som får ordet. Hun forteller hva som skjedde når de planla å bygge en ny skole her i kommunen.

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Gips gir planetene litt tekstur

Gips gir planetene litt tekstur Hei alle sammen Godt nyttår, og velkommen tilbake til vanlig hverdag i barnehagen. Det nye året startet med mye kulde, snø og vind, noe som gjorde at dagene våre ble ganske forskjellige. Det var en del

Detaljer

Kolsåsposten desember 14

Kolsåsposten desember 14 Kolsåsposten desember 14 Da er det ikke mange dagene til julen ringes inn, og vi legger bak oss en flott høst med mange gode opplevelser sammen med små og store på Kolsås. I desember har vi kost oss med

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR REGNBUEN JANUAR Månedens fagområde: ANTALL, ROM OG FORM

MÅNEDSPLAN FOR REGNBUEN JANUAR Månedens fagområde: ANTALL, ROM OG FORM MÅNEDSPLAN FOR REGNBUEN JANUAR 2016 Månedens fagområde: ANTALL, ROM OG FORM Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 48 2. Godt nyttår! Velkommen tilbake. 3. 4. 5. Grønn gruppe: Torget 6. Korn/ knekkebrød

Detaljer

Nyhetsbrevene kommer i hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned.

Nyhetsbrevene kommer i hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Nyhetsbrev for juli Nyhetsbrevene kommer i hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Tur til Finnerud 4.juli dro vi på tur til

Detaljer

Tre om tre plankehytte. Skolekonkurranse. Fra klasse 6B, Varteig skole.

Tre om tre plankehytte. Skolekonkurranse. Fra klasse 6B, Varteig skole. Tre om tre plankehytte. Skolekonkurranse. Fra klasse 6B, Varteig skole. Vi ønsket å være med i hyttebyggekonkurransen for å bygge hytte, klassemiljø og vennskap. Torsdag 29.oktober fikk vi besøk av Ole

Detaljer

Månedsbrev Oktober og November

Månedsbrev Oktober og November HENVENDELSER: Månedsbrev Oktober og November Møllebukta Da var vi kommet til den siste høstmåneden ; november. Vi merker at morgenene og ettermiddagene er mørkere, og vinteren kommer snikende. Barnehagen

Detaljer

Kort tilleggsinformasjon til månedsplanen for desember:

Kort tilleggsinformasjon til månedsplanen for desember: Nå er november snart over, og det nærmer seg desember og jul. I løpet av november har det skjedd mye. Førskolegruppen har vært i Pålsbu og de har besøkt barnehagen på Nore. De yngste har fått mye tid sammen

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ MAI 2014 Hei alle sammen! Da var en flott mai måned over. Vi har avsluttet prosjektet vårt Vikingene kommer, feiret 17. mai sammen med Gauselbakken barnehage og hatt Talentiaden.

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Periodeplan for revene for april og mai 2015

Periodeplan for revene for april og mai 2015 Periodeplan for revene for april og mai 2015 Hva har vi gjort i februar og mars. Vi har lekt oss med vinteren, og den snøen vi fikk. Skiføret ble etter hvert litt hardt her i barnehagen, så vi tok med

Detaljer

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og MORGENGRY POSTEN! Nr.1 januar 2012. MÅNEDSBREV FOR JANUAR Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

fin, og de har den i mannens størrelse

fin, og de har den i mannens størrelse PRØVE 2 Del I: Lytteforståelse A: Lars Iversen Lytt til teksten og svar på spørsmålene. Du får høre teksten to ganger. 1 Hvilken by kommer Lars Iversen fra? 2 Hvor bor han? 3 Er Lars gift? 4 Hva heter

Detaljer

Månedsbrev for Andedammen 2017

Månedsbrev for Andedammen 2017 Månedsbrev for Andedammen 2017 Dette gjorde vi i januar Etter en velfortjent juleferie, var barn og voksne klare for et nytt år på Andedammen. 2017 har så langt vært flott. Vi har vært en fornøyd gjeng

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 Hva vi har gjort i desember Vi har hatt en innholdsrik måned med hyggelig stemning, gode opplevelser og mye innhold. Vi har vært på teater og sett Den vesle

Detaljer

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe I høst startet FA speidergruppe opp igjen etter alt for mange års hvile. Med en velfungerende familiespeider som har holdt speidegnisten i gang, startet vi opp

Detaljer

og minnes en måned med god stemning og spennende aktiviteter. Høsten har nå kommet for fult og vi har hatt noen ordentlige

og minnes en måned med god stemning og spennende aktiviteter. Høsten har nå kommet for fult og vi har hatt noen ordentlige Månedsbrev november HUSK PLANLEGGINGS DAGEN 11 NOVEMBER! BARNEHAGEN STENGT! VI SER TILBAKE PÅ OKTOBER og minnes en måned med god stemning og spennende aktiviteter. Høsten har nå kommet for fult og vi har

Detaljer

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær.

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Tilbakeblikk på april: Vips så var april over. Nok en 2 åring har vi fått på Harelabben. Denne gangen var det Maia vi feiret. Hun ville gjerne

Detaljer

JJ Saga e. Sandro Hit - Donnerhall

JJ Saga e. Sandro Hit - Donnerhall Julehilsen 2015 Så er det jul igjen og et nytt år banker på døren. Som vanlig går tankene nå tilbake på året som er gått, og TAKKNEMLIGHET står med STORE bokstaver over kapitlet 2015. Julehilsen 2015 Så

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID JENTA SOM HØRTE JORDENS HJERTE UNDER STORBYENS BRØL For- og etterarbeid: Den kulturelle skolesekken i Oslo høsten 2014. John Bauer: Bergaporten DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID Skriveoppgave: MAGISK GJENSTAND

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE OKTOBER 2011 Hei alle sammen! Nå står høsten for dør og mesteparten av bladene har falt av trærne og vi ser merkbare endringer i naturen bare i den siste tiden. Det er tid

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tur: Tusselussene Tur: Tusselussene. Forming: Lille Petter edderkopp

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tur: Tusselussene Tur: Tusselussene. Forming: Lille Petter edderkopp Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 01.11 02.11 03.11 Forming på Løveklippen 04.11 45 07.11 08.11 09.11 10.11 Aktiviteter i kantinen Motorisk rom: 11.11 Planleggingsdag Barnehagen er stengt 46

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

Månedsbrev for juni-bjørka

Månedsbrev for juni-bjørka Månedsbrev for juni-bjørka Tiden går framover i stor fart, mai er over og sommeren er i ferd med å melde sin ankomst. Mai begynte med noen kjølige dager med mye regn og dårlig vær. Men barna jublet hver

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 1.10 Tusselusene /Lille Petter 2.10 3.10 forming 4.10 Tusselusene: Løveklippen 5.10 41 8.10 Tusselusene/Lille Petter 9.10 10.10 Forming 11.10 Tusselusene: Kantine/ikt

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. januar T.O.M. 31. januar 2016

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. januar T.O.M. 31. januar 2016 MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. januar T.O.M. 31. januar 2016 TEMA: Mangfold og vennskap Månedens land: Fokusord: Språk Likhet Nyttår Januar Kulde Oldemor Blomstrete Konkylie Pentagon og Trapes Mandag

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre! Januar 2015

Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre! Januar 2015 Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre! Januar 2015 Som tiden flyr avgårde dere! Nå er januar tilbakelagt og februar har startet så smått. Januar på Gullstjerna har vært en måned med mye lek både

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Månedsbrev for Kongekrabbane. Desember 2014!

Månedsbrev for Kongekrabbane. Desember 2014! Månedsbrev for Kongekrabbane Desember 2014! November: I november har vi hatt temaet Etikk, religion og filosofi. Vi har jobbet med det sosiale miljøet i gruppa og snakket om hvordan vi skal være mot hverandre.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer