MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/09 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR DESEMBER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/09 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR DESEMBER 2008 3"

Transkript

1 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/09 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR DESEMBER /09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR JANUAR /09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR /09 05/2002 SØKNAD OM FORLENGA AVDRAGSFRIDOM: VILDMARKEN GOLFKLUBB 22/09 08/626 SAKSPROTOKOLL: SKATTEETATENS KONTROLL AV SKATTEREGNSKAPSOMRÅDET /09 09/130 MØTEPROTOKOLL FRÅ MØTE I KONTROLLUTVALET /09 09/122 ÅRSMELDING 2009 FOR ELDRERÅDET 79 25/09 09/325 FYLKESVEGPLAN , PRIORITERINGAR I OS KOMMUNE 85 26/09 03/2365 SLUTTBEHANDLING - REG.PLAN LEIRVIKA / SØVIK, DEL AV STRANDSONA G.NR. 17/6 M.FL. 27/09 06/2398 SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR MØSDALSHAUGEN, GNR. 8 BNR. 8,10,23, SØFTELAND /09 08/349 FRITAK FOR POLITISKE VERV FOR ARNE STRØNEN /09 08/349 FRITAK FOR POLITISKE VERV FOR MARIE K. BIRKETVEDT 183 ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 Orientering: Før møtet tek til, vil Asbjørn Algrøy frå Business Region Bergen orientera om arbeidet dei gjer for eigarane sine. Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Knut Terje Rekve Rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet Os Ungdomsskule Fremskrittspartiet Rådhuset, Skorpo Høgre Rådhuset, varaordførarens kontor Kristelig folkeparti Rådhuset, Formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet Os Folkebibliotek Sosialistisk Venstreparti Rådhuset, Liafjellet Venstre Rådhuset, Kantina

3 Sak 18/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR DESEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 9/09 Os Formannskap PS /09 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek Avkastningsrapport for desember 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek Avkastningsrapport for desember 2008 frå Grieg Investor AS som melding. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 18/09 Vedlegg: Avkastningsrapport for desember 2008 frå Grieg Investor AS Saksopplysningar: Vedlagt følgjer Avkastningsrapport for desember 2008 frå Grieg Investor AS. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 4 av 43

5 Sak 19/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR JANUAR 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/09 Os Formannskap PS /09 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek Avkastningsrapport for januar 2009 frå Grieg Investor som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

6 Sak 19/09 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Eirik Neverdal (Tvs) kom med følgjande framlegg: Formannskapet ser med uro på at finansportefølgjen fortsatt utviklar seg i negativ lei. Formannskapet er blitt orientert om uheldige endringar i protefølgjen som vi tidlegare ikkje har kjent til. I denne samanhengen ber formannskapet administrasjonen å skaffa følgjande informasjon som skal leggjast fram for kommunestyret når dei skal behandla sak 17/09 og 19/09: 1. Hedgefond: Det vert opplyst at 20% av midlane i hedgefondinvesteringane (om lag 4 mill kr) ikkje let seg løysa inn, og at desse midlane derfor vert haldne tilbake i fondet i påvente av at marknadstilhøva skal endra seg. Det skal gjerast klart kva slags finansinstrument denne delen av midlane i fondet er bundne opp i. Vidare skal det gjerast ei vurdering av om midlane i det heileteke vil la seg realisera heilt eller delvis. 2. Eigedomsfond. Det skal avklarast om det også kan vera problem knytt itl likviditeten for midlane som står i eigedomsfond, og om dei på same måten som midlane i hedgefond ikkje let seg løysa inn no. Det må også avklarast om det er andre bindingar som avgrensar porteføljen. Øknonmisjef Ingrid Karin Kaalaas orienterte om at administrasjonen kan leggja fram notat om bindingar og likviditet i porteføljen til kommunestyremøtet 21. april. Neverdal sitt framlegg fekk 3 røyster (1Tvs, 1Krf, 1Ap) og fall medan innstillinga vart vedteken med 6 røyster (4Frp, 2H). Vedtak: Kommunestyret tek Avkastningsrapport for januar 2009 frå Grieg Investor som melding. Side 6 av 43

7 Sak 19/09 Vedlegg: Avkastningsrapport for januar 2009 frå Grieg Investor Saksopplysningar: Vedlagt følgjer Avkastningsrapport for januar 2009 frå Grieg Investor. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 7 av 43

8 Sak 20/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/09 Os Formannskap PS /09 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek Avkastningsrapport pr februar 2009 frå Grieg Investor som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

9 Sak 20/09 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Eirik Neverdal (Tvs) kom med følgjande framlegg: Formannskapet ser med uro på at finansportefølgjen fortsatt utviklar seg i negativ lei. Formannskapet er blitt orientert om uheldige endringar i protefølgjen som vi tidlegare ikkje har kjent til. I denne samanhengen ber formannskapet administrasjonen å skaffa følgjande informasjon som skal leggjast fram for kommunestyret når dei skal behandla sak 17/09 og 19/09: 3. Hedgefond: Det vert opplyst at 20% av midlane i hedgefondinvesteringane (om lag 4 mill kr) ikkje let seg løysa inn, og at desse midlane derfor vert haldne tilbake i fondet i påvente av at marknadstilhøva skal endra seg. Det skal gjerast klart kva slags finansinstrument denne delen av midlane i fondet er bundne opp i. Vidare skal det gjerast ei vurdering av om midlane i det heileteke vil la seg realisera heilt eller delvis. 4. Eigedomsfond. Det skal avklarast om det også kan vera problem knytt itl likviditeten for midlane som står i eigedomsfond, og om dei på same måten som midlane i hedgefond ikkje let seg løysa inn no. Det må også avklarast om det er andre bindingar som avgrensar porteføljen. Øknonmisjef Ingrid Karin Kaalaas orienterte om at administrasjonen kan leggja fram notat om bindingar og likviditet i porteføljen til kommunestyremøtet 21. april. Neverdal sitt framlegg fekk 3 røyster (1Tvs, 1Krf, 1Ap) og fall medan innstillinga vart vedteken med 6 røyster (4Frp, 2H). Vedtak: Kommunestyret tek Avkastningsrapport for januar 2009 frå Grieg Investor som melding. Side 9 av 43

10 Sak 20/09 Vedlegg: Avkastningsrapport pr februar 2009 frå Grieg Investor Saksopplysningar: Vedlagt følgjer Avkastningsrapport pr februar 2009 frå Grieg Investor. Vedk. innløysing av hedgefondet Gems Som opplyst tidlegare har administrasjonen teke avgjerd om å selja seg ut av hedgefondet (Gems Low Volatility). Vi har fått opplyst via vår rådgjevar Grieg Investor, at forvaltaren av hedgefondet har innført innløysingsrestriksjonar for fondet. Os kommune vil etter dette få utbetalt om lag 80% av investert andel i fondet, medan det vil stå att om lag 20% i fondet som kommunen ikkje får innløyst no. Midlane som står att i fondet er dei minst likvide plasseringane som først kan realiserast når marknadstilhøva opnar for det. Vi veit pr i dag ikkje når det vil kunne skje. Som ein konsekvens av tilhøva vert forvaltningshonoraret for fondet sett ned. Kommunen vil i denne omgang få utbetalt kr Av dette er kr motteke på kommunen sin bankkonto, resten er venta i løpet av noke dagar. Gjenståande midar i fondet vil bli rapportert på vanleg måte framover, og innløyst når det vert mogeleg. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 10 av 43

11 Sak 21/09 MØTEBOK SØKNAD OM FORLENGA AVDRAGSFRIDOM: VILDMARKEN GOLFKLUBB Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 05/2002 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 175/05 Os Formannskap PS /05 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /09 Os Formannskap PS /09 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret viser til sitt vedtak av om å innvilga kommunal garanti for lån inntil kr i samband med bygging av klubbhus med garasje og toalettfasiliteter. Kommunestyret godkjenner at planlagt nedbetaling av lånet vert endra slik at lånet vert avdragsfritt fram til Dei øvrige vilkåra for garantien vert som før. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

12 Sak 21/09 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret viser til sitt vedtak av om å innvilga kommunal garanti for lån inntil kr i samband med bygging av klubbhus med garasje og toalettfasiliteter. Kommunestyret godkjenner at planlagt nedbetaling av lånet vert endra slik at lånet vert avdragsfritt fram til Dei øvrige vilkåra for garantien vert som før. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Sigrid Melhuus (SV) kom med følgjande framlegg. Os kommune gir ikkje kommunal garanti for lån for Vildmarken golfklubb. SV sitt framlegg fekk 3 røyster (2SV og 1V) og fall. Administrasjonen sitt framlegg vart dermed vedteke. Vedtak: Os kommunestyre godkjenner at det vert gjeve kommunal garanti for lån inntil kr ,- til Vildmarkens Golfklubb i samband med bygging av klubbhus m.v. Garantien vert gjeve som simpel kausjon, og garantiansvaret vert redusert i samsvar med planlagt nedbetaling av lånet. Garantien fell vekk seinast innan 10 år. Det er eit vilkår for godkjenninga at verksemda vert driven utan vinst for eigarane. Eit evt. overskot må tilbakeførast til drifta. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes tilråding som innstillinga. Vedtak: Os kommunestyre godkjenner at det vert gjeve kommunal garanti for lån inntil kr ,- til Vildmarkens Golfklubb i samband med bygging av klubbhus m.v. Garantien vert gjeve som simpel kausjon, og garantiansvaret vert redusert i samsvar med planlagt nedbetaling av lånet. Garantien fell vekk seinast innan 10 år. Det er eit vilkår for godkjenninga at verksemda vert driven utan vinst for eigarane. Eit evt. overskot må tilbakeførast til drifta. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Øystein Nordvik (Tvs) kom med utsetjingsframlegg og vil ha utfyllande skriftleg dokumentasjon på økonomien for dette gode tiltaket. Tvs sitt framlegg fekk 6 røyster (1Tvs, 1Krf, 2A, 2FrP) og vart vedteke. Vedtak: Saka vert utsett. Formannskapet ber om utfyllande skriftleg dokumentasjon på økonomien for dette gode tiltaket. Side 12 av 43

13 Sak 21/09 Vedlegg: Brev frå Vildmarken Golfklubb av Saksopplysningar: Vildmarken Golfklubb søkjer om å forlenga avdragsfridomen på lånet som har kommunal garanti, med to år fram til Om saka Vildmarken Golfklubb fekk innvilga kommunal garanti for lån inntil kr i samband med bygging av klubbhus med garasje og toalettfasiliteter. Som vilkår for garantien har kommunestyret sett: Garantien vert gjeve som simpel kausjon, og garantiansvaret vert redusert i samsvar med planlagt nedbetaling av lånet. Garantien fell vekk seinast innan 10 år. Det er eit vilkår for godkjenninga at verksemda vert driven utan vinst for eigarane. Eit evt. overskot må tilbakeførast til drifta. Fylkesmannen har godkjent garantivedtaket med dei same vilkåra som kommunestyret har sett. Vildmarken Golfklubb har no teke kontakt med kommunen med søknad om å forlenga avdragsfridomen på lånet. Golfklubben har i perioden som er gått sidan lånet vart teke opp opplevd monaleg renteauke på lånet, samstundes som tilgangen på nye medlemer har stagnert. Vi viser til vedlagte brev frå Vildmarken Golfklubb for utfyllande forklaring. Vi har hatt samtale med representant for klubben, og slik vi forstår det vil det ikkje vera likviditet i klubben til å betala avdrag no. Klubben voner likevel at lågare rente framover og fleire medlemmer skal gjera klubben i stand til å kunne betala avdrag frå Dei ser for seg at samla garanti tid (10 år frå 2006) ikkje treng endrast som følgje av dette. Formalitetar Slik administrasjonen ser det krev ei forlenging av avdragsfridom ny handsaming i kommunestyret fordi det endrar planlagt nedbetaling av lånet. Vildmarken Golfklubb opplyser at dei har klarert med DnBNor at dei aksepterer ei forlenging av avdragsfridom så lenge dette er godkjent av kommunen. Vurdering Det er i Os kommune si interesse å unngå at garantien vert gjort gjeldande. Det vil såleis vera betre å lempa på vilkåra for avdragsbetaling enn å setje hardt mot hardt ettersom klubben slik vi forstår det ikkje har likviditet til å betala avdrag no. Konklusjon Administrasjonen rår til at søknaden om forlenging av avdragsfridom til vert innvilga. Dei øvrige vilkåra for garantien vert som før. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 13 av 43

14 Sak 22/09 MØTEBOK SAKSPROTOKOLL: SKATTEETATENS KONTROLL AV SKATTEREGNSKAPSOMRÅDET Saksbehandlar: Terje B. Lågeide Arkiv: NAV - Arkivsaksnr.: 08/626 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 27/08 Os kommunestyre PS /09 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek skatterekneskapen 2008 som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

15 Sak 22/09 Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek skatterekneskapen 2007 som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Saka vart utsett til neste møte. Vedtak: Saka vart utsett til neste møte. Side 15 av 43

16 Sak 22/09 Vedlegg: Kontrollrapport 2008 Årsrapport 2008 Særutskrift frå møteprotokoll i Kontrollutvalet Saksopplysningar: Skatteoppkrevjaren i Os ber kommunestyret merke seg merknad om arbeidsgjevarkontroll. Denne vert utført av Hordaland kommunale regnskapskontroll (HKRK). Midlar til denne kontroll er for låg. I 2008 vart det berre utført 1- ein kontroll. Denne var særs arbeidskrevjande, og avdekka store beløp. Vi visar her til pkt i årsrapport. Utan moglegheit til fleire kontrollar ser vi ein stor fare for manglande etterleving av regelverket, då faren for å verte oppdaga er liten. Dette fører til tapt inntekt for kommunen, både for manglande kontrollar og ringverknadane for andre. Grunna finanskrise og auke i arbeidsinnvandring ser vi klare signal om økonomisk motiverte snarvegar i ein svart marknad. Nokon haustar i denne marknaden utan å bidra til fellesskapet. Det er til dels grove tilfeller av utbyting av utanlandsk arbeidskraft for eigen vinning. Vi syner elles til årsrapport om verksemda i Os, Terje B. Lågeide Skatteoppkrevjar Side 16 av 43

17 Sak 23/09 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL FRÅ MØTE I KONTROLLUTVALET Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 09/130 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 10/09 Os kommunestyre PS /09 Os kommunestyre PS /09 Os kommunestyre PS /09 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek møteprotokoll frå kontrollutvalet sitt møte som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

18 Sak 23/09 Vedlegg: 1. Møteprotokoll frå kontrollutvalet sitt møte Saksopplysningar: Vedlagt følgjer møteprotokoll frå kontrollutvalet sitt møte Os, Gunvor S. Heggland Konsulent Side 18 av 43

19 Sak 24/09 MØTEBOK ÅRSMELDING 2009 FOR ELDRERÅDET Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 09/122 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 2/09 Os eldreråd PS /09 Os eldreråd PS /09 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek årsmelding 2008 frå Os Eldreråd til orientering. Os, Jorun Klausen (s) Leiar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

20 Sak 24/09 Behandling i Os eldreråd i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Eldrerådet godkjenner årsmeldinga Behandling i Os eldreråd i møte Behandling i utvalet: Leiar Jorun Klausen orienterte og ho vil setja opp framlegg til årsmelding til neste møte. Vedtak: Leiar Jorun Klausen set opp framlegg til årsmelding til neste møte. Side 20 av 43

21 Sak 24/09 Vedlegg: 1. Årsmelding Saksopplysningar: Årsmelding 2008 frå Os Eldreråd følgjer som vedlegg. Os, Gunvor S. Heggland Leiar Side 21 av 43

22 Sak 25/09 MØTEBOK FYLKESVEGPLAN , PRIORITERINGAR I OS KOMMUNE Saksbehandlar: Terje Søviknes Arkiv: 123 Q00 Arkivsaksnr.: 09/325 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 25/09 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Os kommunestyre prioriterer følgjande tiltak innanfor Handlingsprogramet for fylkesvegnettet i Hordaland (19); Nye strekningsvise investeringar på fylkesvegnettet 1. FV 158 Grindavoll-Lepsøy To delparsellar Grindavoll-Storumbakken og Blindasund-Lepsøy. Utviding av veg til to felt + gang- og sykkelveg. Viktig for generell trafikkavvikling, næringstransport og trygg skuleveg. 2. FV 163 Helleskaret-Hilderhamn Utviding av parsellen Helleskaret-Langevatnet og ny parsell Langevatnet-Hildershamn. Tofelts veg + gang- og sykkelveg. Fullfører ringvegstrukturen i Os kommune, - Osøyro-Endelausemarka-Lysefjorden-Drange-Hagavik- Nore Neset-Søre Neset-Osøyro. Viktig tiltak for kollektivtilbodet internt i Os kommune, samtidig som vegen løyser ut nytt bustadområde. FV 137 Hegglandsdalen Røssliane Vidareføring av utvida fylkesveg frå Industriområdet i Hegglandsdalen til Lønningdal, evt. med ein 1.etappe til inn til Røssliane. Tofelts veg + gang- og sykkelveg. Viktig for generell trafikkavvikling, næringstransport og trygg skuleveg. Nye gang- og sykkelvegar 1. FV 137 Vallabrua-Hatvikvegen Manglande parsell på gang- og sykkelvegnettet langs FV 137. Stor trafikk og massiv utbygging i området skuleveg. 2. RV 552 Mobergssvingen Gang- og sykkelveg langs riksvegen frå kryss Giljavegen- Os kai. Utbyggingsområde på Osøyro stor trafikk. 3. RV 552 Hauge-Hatvik Gang- og sykkelveg + noe utviding av veg på enkelte punkt. Stor trafikkauke frå fergesambande Hatvik- Venjaneset, planlagt stor bustadutbygging i området. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

23 Sak 25/09 Infrastrukturrtiltak for kollektivtrafikken 1. Park & ride Opparbeiding av parkeringsplassar og terminalområde for Park & ride-konsept i Osdalen. Aktuelle område; Moberg v/ny brannstasjon, areal nord for Rema 1000, Tøsdal. 2. Ringvegstruktur Ref. tiltak 2 under nye strekningsvise investeringar. 3. Terminalområde Osøyro Oppgradering av hovudterminal for busstilbodet i Os kommune. Rassikring 1. FV 137 Røssliane Rassikring, evt. tunnellbak Røsliane utsatt rasområde. Os kommunestyre ber generlt om auka vedligehald/reasfaltering av fylkesvegnettet i kommunen. Dette gjeld spesielt fylkesvegnettet ut til dei ulike skulekrinsane i kommunen; - FV 160 Hagavik-Strøno, FV 163 Åsen-Lysefjorden-Drange, FV 137 Hegglandsdalen og FV 158 Grindavoll-Søre Øyane. Os, 6.april 2009 Terje Søviknes Ordførar Side 23 av 43

24 Sak 25/09 Vedlegg: Brev frå Hordaland fylkeskommune, Notat til Regionrådet Bergen og Omland, Saksopplysningar: I samband med forvatningsreforma knytt til fylkeskommunane er det lagt opp til at det meste av dagens riksvegnett vert overført frå staten til fylkeskommunane frå 1.januar Fylkeskommunane får med dette ansvaret for å planleggje, finansiere, utvikle og drifte eit sterkt utvida fylkesvegnett. Det statlege vegnettet vert heretter avgrensa til vegar med stamvegstatus, t.d. E39 Kyststamvegen. Hordaland fylkeskommune har starta arbeidet med å førebu reforma, og har mellom anna meldt oppstart på nytt Handlingsprogram for fylkesvegnettet i Hordaland (19). Gjennom Regionråda i fylket er det tidlegare i år koordinert møter mellom alle kommunane og fylkeskommunen. Ordførar og rådmann møtte for Os kommune. Den vidare prossessen knytt til Handlingsprogram for fylkesvegnettet i Hordaland (19) kan kort skisserast slik; April 2009 Juni 2009 Haust 2009 Des Prioriterte innspel frå kommunane 1.handsaming i Hordaland fylkesting sende utkast til plan på høyring Høyring av planen, m.a. i kommunane 2.handsaming i Hordaland fylkesting endeleg vedtak av ny plan I brev av vert alle kommunan oppmoda om å senda inn prioriterte prosjekt til den den nye fylkesvegplanen. Pga. kort høyringsfrist vert denne saka, slik skissert i formannskapet 1.april, lagt direkte fram for kommunestyret. Kommunane kan melda inn inntil tre prioriterte tiltak innanfor kvar av følgjande programområde; 1. Nye strekningsvise investeringar på fylkesvegnettet 2. Nye gang- og sykkelvegar 3. Infrastrukturrtiltak for kollektivtrafikken 4. Rassikring Prosjekt som er ein del av bompengepakkar og prosjket som allereie er starta opp eller har bindingar i perioden skal ikkje takaste med. For Os kommune tyder dette at ny fylkesvegarm frå E39 Endelausemarka til Lysefjorden og opprusting av FV 163 gjennom Lysefjorden (40 mill kr i bompengepakken) ikkje skal takast med. I samband med møta som vart arrangerte i regi av Regionråda gjekk administrasjonen gjennom aktuelle tiltak på fylkesvegnettet i Os kommune. Tiltaka ligg opplista i vedlagte notat av 12. februar til Regionrådet Bergen og Omland. Basert på dette vedlegget vil eg rå til at Os kommune prioriterer følgjande tiltak innan dei fire aktuellle programområda som Hordaland fylkeskommune har lista opp; Side 24 av 43

25 Sak 25/09 Nye strekningsvise investeringar på fylkesvegnettet 1. FV 158 Grindavoll-Lepsøy To delparsellar Grindavoll-Storumbakken og Blindasund-Lepsøy. Utviding av veg til to felt + gang- og sykkelveg. Viktig for generell trafikkavvikling, næringstransport og trygg skuleveg. 2. FV 163 Helleskaret-Hilderhamn Utviding av parsellen Helleskaret-Langevatnet og ny parsell Langevatnet-Hildershamn. Tofelts veg + gang- og sykkelveg. Fullfører ringvegstrukturen i Os kommune, - Osøyro-Endelausemarka-Lysefjorden-Drange-Hagavik- Nore Neset-Søre Neset-Osøyro. Viktig tiltak for kollektivtilbodet internt i Os kommune, samtidig som vegen løyser ut nytt bustadområde. FV 137 Hegglandsdalen Røssliane Vidareføring av utvida fylkesveg frå Industriområdet i Hegglandsdalen til Lønningdal, evt. med ein 1.etappe til inn til Røssliane. Tofelts veg + gang- og sykkelveg. Viktig for generell trafikkavvikling, næringstransport og trygg skuleveg. Nye gang- og sykkelvegar 1. FV 137 Vallabrua-Hatvikvegen Manglande parsell på gang- og sykkelvegnettet langs FV 137. Stor trafikk og massiv utbygging i området skuleveg. 2. RV 552 Mobergssvingen Gang- og sykkelveg langs riksvegen frå kryss Giljavegen- Os kai. Utbyggingsområde på Osøyro stor trafikk. 3. RV 552 Hauge-Hatvik Gang- og sykkelveg + noe utviding av veg på enkelte punkt. Stor trafikkauke frå fergesambande Hatvik- Venjaneset, planlagt stor bustadutbygging i området. Infrastrukturrtiltak for kollektivtrafikken 1. Park & ride Opparbeiding av parkeringsplassar og terminalområde for Park & ride-konsept i Osdalen. Aktuelle område; Moberg v/ny brannstasjon, areal nord for Rema 1000, Tøsdal. 2. Ringvegstruktur Ref. tiltak 2 under nye strekningsvise investeringar. 3. Terminalområde Osøyro Oppgradering av hovudterminal for busstilbodet i Os kommune. Rassikring 1. FV 137 Røssliane Rassikring, evt. tunnellbak Røsliane utsatt rasområde. Side 25 av 43

26 Sak 25/09 Hordaland fylkeskommune ber òg om innspel i høve spesielle vedlikehaldsoppgåver. I Os kommune er det spesielt fylkevegnettet ut i krinsane som er råka av manglande vedlikehald/reasfaltering. Dette gjeld FV 160 Hagavik-Strøno, FV 163 Åsen-Lysefjorden- Drange, FV 137 Hegglandsdalen og FV 158 Grindavoll-Søre Øyane. Os, 6.april 2009 Terje Søviknes Ordførar Side 26 av 43

27 Sak 26/09 MØTEBOK SLUTTBEHANDLING - REG.PLAN LEIRVIKA / SØVIK, DEL AV STRANDSONA G.NR. 17/6 M.FL. Saksbehandlar: Widar Sorø Arkiv: GEO R0203 Arkivsaksnr.: 03/2365 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 137/03 Plan- og bygningsutvalet PS /07 Råd for funksjonshemma PS /07 Plan- og bygningsutvalet PS /08 Os eldreråd PS /08 Råd for funksjonshemma PS /08 Plan- og bygningsutvalet PS /09 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for Leirvika - Søvik, del av gnr. 17, bnr. 6 m.fl., datert , med tilhøyrande reguleringsføresegner. Godkjenning av planen er ikkje rettskraftig før motsegn frå Fylkesmannen og Statens vegvesen er trekt. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

28 Sak 26/09 Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Behandling i utvalet: Terje Sperrevik (Tvs) fremja slikt framlegg til vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova kan kommunestyret ikkje godkjenne framlegg til reguleringsplan for Leirvika - Søvik, del av gnr. 17, bnr. 6 m.fl., datert , med tilhøyrande reguleringsføresegner. Dette grunngjeve med at planframlegget er i strid med overordna plan og for å hindre vidare nedbygging av strandsona i LNF-områda i kommunen. Framlegget fekk 3 røyster (1 Tvs, 1 Sp, 1 Ap). Innstillinga fekk 6 røyster (5 Frp, 1 H). Vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for Leirvika - Søvik, del av gnr. 17, bnr. 6 m.fl., datert , med tilhøyrande reguleringsføresegner. Plan- og bygningsrådet (det faste utval for plansaker) er klar over at det ligg føre motsegn frå Fylkesmannen og Statens vegvesen som må avklarast før saka kan leggjast fram for kommunestyret. Behandling i Råd for funksjonshemma i møte Behandling i utvalet: Rådet drøfta seg fram til følgjande samrøystes vedtak: Vedtak: Råd for funksjonshemma tek saka til orientering. Behandling i Os eldreråd i møte Behandling i utvalet: Rådet kom fram til følgjande samrøystes vedtak: Vedtak: Eldrerådet har ingen merknader til saka. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Behandling i utvalet: Terje Sperrevik kom med framlegg om å utsetja saka i påvente av handsaminga av arealdelen av kommuneplanen for Os. Dette framlegget fekk 3 røyster(1ap, 1Tvs, 1Sp) og fall Terje Sperrevik kom med framlegg om å gjera følgjande vedtak: Os kommune avviser søknad om å leggja framlegg til reguleringsplan for Leirvika - Søvik, del av gnr. 17, bnr. 6 m.fl., datert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn. Dei privatrettslege tilhøva må avklarast før saka evt. vert fremja på nytt. Side 28 av 43

29 Sak 26/09 Dette vedtaket fekk 3 røyster (1Ap, 1Tvs, 1Sp) og fall. Administrasjonen sitt framlegg til vedtak vart etter dette vedteke med 6 mot 3 røyster(1ap, 1Tvs, 1Sp). Vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova gjer Plan- og bygningsutvalet (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja framlegg til reguleringsplan for Leirvika - Søvik, del av gnr. 17, bnr. 6 m.fl., datert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn. Behandling i Råd for funksjonshemma i møte Behandling i utvalet: Det låg ikkje med nok sakspapir til saka til at rådet kan uttala seg og ber om at saka vert meir opplyst når ho kjem til realitetshandsaming. Innstillinga vert samrøystes vedteke. Vedtak: Råd for funksjonshemma har ingen merknader til oppstart av reguleringsarbeid for del av gnr. 17, bnr. 6, Leirvika, Søvik. Rådet vil koma attende med kommentarar når planen kjem til realitetshandsaming. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Behandling i utvalet: Frp/H fremja følgjande framlegg som vart vedtatt med 7 mot 2 røyster (2 Ap) Forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) godkjenner, i samsvar med og 30 i plan- og bygningslova, at det vert varsla oppstart av arbeid med reguleringsplanen for Leirvika, Søvik. Vedtak: Forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) godkjenner, i samsvar med og 30 i plan- og bygningslova, at det vert varsla oppstart av arbeid med reguleringsplanen for Leirvika, Søvik. Side 29 av 43

30 Sak 26/09 Vedlegg: 1.0 Oversendingsbrev m/skildring dat Kom. til innkomne merknader dat Utkast til reg.plan (nedkopiert) rev dat Reguleringsføresegner rev dat Vedtak mø Os kommune, oversending til mekling, FM dat Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavd. dat Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavd. dat Fylkesmannen i Hordaland, landbruksavd. dat Barnetalsmannen, Os kommune dat BKK Nett As dat Statens vegvesen dat Telenor dat Hordaland Fylkeskommune dat Råd for funksjonshemma mø Eldrerådet mø Annlaug Drange Steinsland dat Nils Einar Drange og Liv Karin Anthun dat Eli Saltnes dat Oddvar Eikemo dat Eige vedlegg: Utkast til reguleringsplan i A3 dat Saksopplysningar: 1.0 GRUNNLAG FOR PLANEN. Igangsetjing av planarbeidet vart godkjent av Forvaltningsstyret med 7 mot 2 røyster (2 Ap) i møte , sak 137/03. Varsel om oppstart låg ute i tida til Oppstartmelding vart sendt ut Saka var oppe til 1. gongsbehandling i Plan- og bygningsutvalet og vart lagt ut til offentleg ettersyn i tida Det kom inn 9 fråsegn frå offentlege instansar og 4 private merknader. Den , sak 185/08, var saka oppe til 2. gongsbehandling i plan- og bygingsutvalet og det vart gjort følgjande vedtak med 6 mot 3 røyster: I medhald av i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for Leirvika - Søvik, del av gnr. 17, bnr. 6 m.fl., datert , med tilhøyrande reguleringsføresegner. Plan- og bygningsrådet (det faste utval for plansaker) er klar over at det ligg føre motsegn frå Fylkesmannen og Statens vegvesen som må avklarast før saka kan leggjast fram for kommunestyret. I oversendingsbrev, dat , stiller tiltakshavar seg tvilande til at Fylkesmannen, miljøvernavd. har heimel til motsegn og ber om at saka vert fremja vidare til mekling. Saka vart oversendt Fylkesmannen for mekling, men vart avvist då Fylkesmannen ikkje fann grunnlag for mekling grunngjeve med at framlegget er i strid med overordna arealplan og bryt med strandsonevernet gjennom nedbyggnig og privatisering av strandsona. Planområde er på om lag 11 daa og ligg som LNF-område i gjeldande arealplan. Grunneigar av 17/6, Jon Søvik, har kome med innspel til rullering av arealplanen der han ønskjer å få lagt inn området langs strandlinja til blant anna naustområde. Innspelet vart behandla av Forvaltningsstyret i møte og vart samrøystes ikkje lagt inn i arealdelen. Side 30 av 43

31 Sak 26/09 Planen er utarbeida av Harald Bjørndal AS på vegne av tiltakshavar og grunneigar av 17/6, Jon Søvik. 2.0 OFFENTLEGE FRÅSEGN 2.1 Fylkesmannen i Hordaland, Miljø gjer merksam på at planføremålet er i strid med overordna arealplan og bryt med strandsonevernet gjennom nedbygging og privatisering av strandsona og vil med denne bakgrunn fremje motsegn til planframlegget. Kommentar: I overordna plan ligg området inne som LNF-område og området er heller ikkje lagt inn som naustføremål i framlegg til arealdelen Fylkesmannen i Hordaland, Miljø avviser mekling og viser til at planframlegget er i strid med overordna arealplan og bryt med strandsonevernet gjennom nedbyggnig og privatisering av strandsona. Kommentar: Om planframlegget vert godkjent i kommunestyret går saka vidare, via Fylkesmannen, til Miljøverndepartementet for stadfesting, jf. pbl nr Fylkesmannen i Hordaland, landbruk har ingen landbruksfaglege merknader til planen, men dei ser at planframlegget er i strid med gjeldande kommuneplan og landbruksdirektøren er i utgangspunktet kritisk til reguleringsplanar som er i strid med overordna plan Kommentar: Sjå kommentar til Barnetalsmannen har ingen merknader til framlagd reguleringsplanframlegg. Elles ser han at ålmenta har stor tilgjenge til tilrettelagt friluftsområde i nærleiken av planområde. Kommentar: I høve til badevika så er heile sjøområdet i planen lagt inn som friluftsområde i sjø. 2.4 BKK Nett As gjer merksam på at om planen kjem i konflikt med BKK sine anlegg, vil det verte rekna anleggsbidrag etter gjeldande reglar og at eventuelle endringar vert gjort kjend o på eit tidleg tidspunkt. 2.5 Statens vegvesen gjer merksam på at fylkesveg 163 har svært dårleg standard og manglar tilbod til mjuke trafikantar. Dei meiner vidare at det ikkje må gjevast løyve til meir utbyggjing i dette området før ny veg vert bygd og føreslo tidlegare at ein innarbeida dette i rekkjefølgjevilkåra. I planframlegget er desse tilhøva rundt utbygging av fylkesvegen ikkje avklara og Statens vegvesen si merknad er å rekne som motsegn til dette er avklara. Kommentar: Ved ein eventuell utbygging langs fylkesvegen kan det vere aktuelt at utbyggar står for delar av utbedringa i høve til vegen sjølv. 2.6 Telenor har ingen merknader til planframlegget. 2.7 Hordaland Fylkeskommune, strategi- og næringsavd. vurderer planframlegget ut i frå regionale interesser nedelt i fylkesplanen og fylkesdelplanar og som regional kulturminnestryresmakt. Etablering av naust og utleigehytter er i strid med fylkesplanen sine retningsliner for strandsona og rår difor frå at det vert regulert nye naust og utleigehytter, samt at eksisterande naust vert omregulert til fritidshus. Dei bed om at atterhalda når det gjeld kulturminne vert tekne omsyn til i dei vidare plan- og bygningsarbeida. Kommentar: Sjå kommentar til pkt Råd for funksjonshemma, Os kommune tek saka til orientering. 2.9 Eldrerådet har ingen merknader til saka. Side 31 av 43

32 Sak 26/ PRIVATE MERKNADER 3.1 Annlaug Drange Steinsland og Geir Steinsland syner til Forvaltingstyrets vedtak frå 2002 kor dei avslo Jon Søvik sin søknad om etabelering av båtopplagsplass m/kai, parkeringsplass og sjøhustomt på 17/6. Dei gjer igjen merksam på at føremålet er eit heilt anna enn det føremål som Forvaltningsstyret gav oppstartløyve til i møte , sak 137/03. Elles syner dei igjen til privat avtale mellom Søvik og dei sjølve om føresetnader for vegrett over deira eigedom, 17/30,31. Det vert òg kommentert at føremål 150, fritidsbustad i planframlegget har status som naust. Kommentar: Det vart i Forvaltningsstyret, i møte , sak 137/03, gjort vedtak om oppstart, men vedtaket sa ikkje noko spesifikt om føremål for planen. Elles omhandlar merknaden mykje privatrettslege forhold. 3.2 Nils Einar Drange og Liv Karin Anthun gjorde i sist merknad (ved oppstartvarsel) merksam på at dei forventa at adkomst til naustet samt tilkomst til kai og båtslippfrå sjøen ikkje skulle verta forringa som følgje av reguleringa. Dei registrerar no at tilkomsten er flytta til noko dei meiner vert ein betydelg dårlegare løysing og aksepterar difor ikkje denne flyttinga av atkomstvegen og at vegen heller ikkje blokkerast av båtoppdrag, etc. Ny opparbeida fellesveg over 17/30, 31 er heller aldri akseptert av dei. Dei viser òg til diverse mangelfult arbeid som er gjort i høve til denne vegen og avkøyrsle til fylkesvegen og krev straks at tiltakshavar får pålegg om å sikre fylkesvegen med støttemur etter direktiv frå Statens vegvesen. Dei forlangar òg at Statens vegvesen/os kommune kontrollerar at avkøyrsle vert utført i i henhold til gjeldande normer. Dei protesterar òg på det sterkaste mot at bygning på 17/102 får status som fritidsbustad og peikar på at det er gjort vedtak frå fylkesmannen om at bygget har status som naust. Dei er vidare usamd i at det kan gjevast løyvet il bygging av utleigebustader i planframlegget. Dei er òg skeptisk til friluftsområde som dei meiner ikkje vil verte tilgjengeleg for ålmenta og dessutan at badevik i eit båtoppdrag harmonarar dårleg. Dei ber kommunen om at det for all del ikkje må tillatast ein slik utbygging planframlegget legg opp til og som kun vil føre til ein rasering av strandsona og er heilt i strid med bygningsloven og dens interesser. Dei vonar difor at kommune avvis planframlegget. Kommentar: Viser til kommentar til 2.1 og 2.5. Elles er det mykje av privatrettsleg karakter. 3.3 Eli Saltnes viser til brev datert , saksnr. 03/2365, og gjer merksam på at nausttomtane 17/212 og 213 ikkje er nemnd i brevet og at eksisterande privat kai utanfor 17/213 ikkje er tatt med i planframlegget. Ho gjer òg merksam på at (planlagd?) veg mellom naustomt og hustomt 213 ikkje er med i planframlegget og denne vil verte svært dyr å byggje grunna det bratte terrenget. Kommentar: I brev til grunneigare, datert står det blant anna: Planframlegget syner 2 eksisterande bustader, 1 fritidsbustad, 1 naust, 2 nye naust og 2 nye utleigefritidsbustader. Dei to naustene Eli Saltnes saknar er streka under. 3.4 Oddvar Eikemo har same merknad som Eli Saltnes i høve til manglande naust i brev frå kommunen. Kommentar: Sjå kommentar VURDERING Området ligg som tidlegare nemnd som LNF-område i gjeldande arealdel til kommuneplan. Delar av området er allereie utbygd med 2 bustader og 2 naust (kor 1 av dei står omtala som hyttenaust/fritidbustad i planframlegget). Side 32 av 43

33 Sak 26/09 Vidare utbygging i planframlegget vert 2 naust på dei 2 frådelte tomtane, tilhøyrande 17/212 og 213, og 2 utleigefritidsbustader. Ein ytterlegare nedbygging i strandlsona i eit LNF-område ser administrasjonen som uheldig. Området vart omsøkt i innspill til arealdelen, men vart etter vedtak, gjort i Forvaltningsstyret, ikkje lagt inn i rulleringa av kommuneplanen. Det er lagt inn eit større område som friluftsområde og det er positivt. Når det gjeld det eksisternade hyttenaust/fritidsbustad i planframlegget vart i vedtak, gjort av Hovudutval for plan, miljø og utbygging, gjeve bruksendring på loftetasje frå naust til fritidsføremål med førestnad om at det blant anna ikkje skulle brukast til kommersiell verksemd. Dette vedtaket vart, etter klagar frå naboar, gjort ugyldig av Fylkesmannen og naustet har i dag status som naust. Frisiktliner er i samsvar med vegnormal 017. Det vart ved 1. gangshandsaming kommentert at det ikkje var vist vegkurvatur eller vegbredde på tilkomstveg. Dette er no lagt inn. Det er òg no lagt inn leikeområde i planframlegget som tilfredstiller kravet på 50 m2 pr. bustadeining, i tillegg til det friluftsområde som ligg rundt dei 2 eksisterande bustadene. Det er òg vist tilkomst/sti frå bustadeigedomane ned til dei to nausttomtene, sjølv om desse tilkomstane blir noko bratte, eventuelt at det vert trapp. Krav i høve parkering er i høve til parkeringsnormen for Os kommune. Det er ikkje vist tilkomst/gangveg (frå bustadeigedomane) ned til dei to nausttomtene. 5.0 KONKLUSJON Planframlegget er i strid med gjeldande arealdel og adminsistrasjonen er kritisk til nedbygging av strandsona i LNF-område og rår difor til at kommunestyret nøye vurderar om ein skal eigengodkjenne planen. Fylkesmannen, miljøvernavd. og Statens vegvesen har fremja motsegn til planframlegget samt avvist mekling. Om planframlegget vert godkjent i kommunestyret går saka vidare, via Fylkesmannen, til Miljøverndepartementet for stadfesting, jf. pbl nr. 2. Os, Widar Sorø Sakshandsamar Side 33 av 43

34 Sak 27/09 MØTEBOK SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR MØSDALSHAUGEN, GNR. 8 BNR. 8,10,23, SØFTELAND Saksbehandlar: Widar Sorø Arkiv: GEO P0614 Arkivsaksnr.: 06/2398 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 103/07 Plan- og bygningsutvalet PS /07 Råd for funksjonshemma PS /08 Plan- og bygningsutvalet PS /08 Råd for funksjonshemma PS /08 Os eldreråd PS /09 Plan- og bygningsutvalet PS /09 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova godkjenner Os kommunestyre framlegg til reguleringsplan for Møsdalshaugen gnr. 8, bnr. 8,10,23, Søfteland, dat , med tilhøyrande reguleringsføresegner. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

35 Sak 27/09 Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Behandling i utvalet: Terje Sperrevik (Tvs) fremja slikt framlegg til vedtak : I medhald av i plan- og bygningslova gjer Plan- og Bygningsutvalet (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å ikkje leggja framlegg til vesentleg endring av reguleringsplan for Jessadalen - Stallen, dat , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn før revidert plan har vore til 1.gongsbehandling. Framlegget fekk 2 røyster (1 Tvs, 1 Sp). Innstillinga frå administrasjonen fekk 7 røyster (3 Frp, 3 H, 1 Ap). Gustav Bahus på vegner av Frp/H fremja slikt tillegg til administrasjonen si innstillling: Det skal startast opp eige reguleringsplanarbeid av krysset v/jokerbutikken i kommunal regi. Framlegget vart samrøystes vedteke. Vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova godkjenner Os kommunestyre framlegg til reguleringsplan for Møsdalshaugen gnr. 8, bnr. 8,10,23, Søfteland, dat , med tilhøyrande reguleringsføresegner. Det skal startast opp eige reguleringsplanarbeid av krysset v/jokerbutikken i kommunal regi. Side 35 av 43

36 Sak 27/09 Vedlegg: 1.1 Oversendingsbrev m/skildring og komm. til merkn. dat Oversiktskart med plangrense dat Planframlegg, nedkopiert, rev dat Føresegner rev dat Tverrprofilar og Perspektiv dat Vedtak mø Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavd. dat Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavd. dat Fylkesmannen i Hordaland, landbruksavd. dat Hordaland Fylkeskommune, Strategi og nær.avd. dat Statens vegvesen dat Statens vegvesen dat Barnetalsmannen, Os kommune dat Råd for funksjonshemma mø Os eldreråd mø Eige vedlegg: Planframlegg i A3 og fargar rev dat Saksopplysningar: Igangsetjing av planarbeidet for Møsdalshaugen, gnr. 8, bnr. 8, 10, 23, Søfteland vart samrøystes godkjent av Forvaltningsstyret i møte , sak 103/07. Varsel om oppstart låg ute i tida til Saka var til 1. gongsbehandling i Planog bygningsutvalet den og det vart gjort følgjande vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova gjer Plan- og Bygningsutvalet (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja framlegg til reguleringsplan for Møsdalshaugen gnr. 8, bnr. 8,10,23, Søfteland, dat , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn når følgjande forhold er retta: Snuplass leggjast inn øvst i Veg1. Veg1 skal ha maks stigning på 1:8. Siktliner til Veg4 rettast til 4 x 72 om det skal vere 50 km/t grense i Langedalen. Buffersone mot landbruk Ved 2. gongs handsaming: Det må leggjast fram 3D-visning Grundig perspektivskisse Det er levert perspektivskisse/teikning laga utifra 3D-animasjon, samt snitt/terrengprofilar som viser bygga i terrenget. Planområdet er på om lag 38 daa og ligg på Søfteland og ligg i dag som framtidig bustadområde. Med unntak av 1 liten bygning på gnr. 8, bnr 23 er det ikkje andre bygningar i planområdet. Den , sak 16/09, var saka oppe til 2. gongshandsaming og plan- og bygingsutvalet gjorde følgjande vedtak med 7 mot 2 røyster: I medhald av i plan- og bygningslova godkjenner Os kommunestyre framlegg til reguleringsplan for Møsdalshaugen gnr. 8, bnr. 8,10,23, Søfteland, dat , med tilhøyrande reguleringsføresegner. Det skal startast opp eige reguleringsplanarbeid av krysset v/jokerbutikken i kommunal regi. Side 36 av 43

37 Sak 27/09 Føremål med reguleringa er å tilretteleggje for bustad. Planområdet grensar til LNF-område i vest og aust. Bustadområdet i planområdet strekkjer seg elles vidare sørover. Det ligg òg eit bustadområde i nordaust med eit LNF-område i mellom. Nore del av planframleggjet er regulert til landbruk i samsvar med arealdelen. Elles grensar planområdet til LNF-områder nordvest og søraust for planområde. Planen er utarbeid Harald Bjørndal AS på vegne av tiltakshavar Steinar Søfteland. Grunneigar er Magne Besman Søfteland. Det har kome inn 9 offentlege fråsegn, samt brev frå FM kor han trekkjer motsegna til planframlegget. 2.0 OFFENTLEGE FRÅSEGN 2.1 Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavd. ser at merknader dei kom med til oppstart er til dels fylgt opp i føresegnene, men dei saknar ei planskildringsom vurderer aktuelle tema som estetikk/landskal, UU, energi, barn- unge samt risiko- og sårbarheit. Dei saknar òg ei grunngjeving på kvifor vegtraseen er lagt til LNF-område, og ikkje innanfor byggjeområde jf. overordna plan. I tillegg saknar dei betre dokumentasjon i høve til estetikk og terrengtilpasning og ber om at dette vert vist gjennom foto - montasje og perspektivskisser eller liknande og fremjar difor motsegn til planen med bakgrunn i manglande omsyn til landskap og terreng. Dei fremjar òg motsegn med bakgrunn i manglande omsyn til barn og unge og ber om at planen betre viser kva som skal opparbeidast til leikeareal. Kommentar: Det er lagt ved perspektivskisse/teikning laga utifra 3D-animasjon, samt 2 snitt som viser bygga i terreng. Elles er det no lagt ved ei planomtale Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavd. trekkjer motsegna då dei meiner at, blant anna, landskapsomsynet no er betre sikra i revidert planframlegg, samt at det tilfredstiller dei arealmessige føringane for leike- og uteopphaldsareal. 2.2 Fylkesmannen i Hordaland, landbruksavd. gjer merksam på at delar av planområdet ikkje er i samsvar med gjeldande plan då område for renovasjon, parkeringsplass og nedre del av vegtrasee er planlagd i overordna LNF-føremål. Også snuhammarligg i LNF-område. FM er i utgangspunktet kritisk til reguleringsplanar som er i strid med overordna plan. Elles har dei ingen landbruksfaglege merknader til planen. Kommentar: Planen er i samsvar med gjeldande kommuneplan med unntak frå parkering, nedre del av vegtrasee og renovesjon. Når det gjeld parkeringa så er den allereie regulert inn på gjeldande endring, R , for reguleringsplan Jessadalen- Stallen. Vegtrasè er lagt til LNF-område grunna at ein skal unngå for store skjeringar i det bratte terrenget. Då sit ein igjen med renovasjon som er lagt til LNF-område. Dette utgjer ikkje noko betydeleg areal og plasseringa er gjort i høve til tilkomst/parkeringplass. 2.3 Hordaland Fylkeskommune, Strategi og nær.avd. ser at utbygginga stør opptil hovedtransportåre og kollektivaksen i Os kommune og ber difor Os kommune vurdere å redusere tala i høve til parkeringskrava om 3 p-plassar pr. bueining. Dei ber òg om at føresegnene vert meir detaljert i høve til å sikre terrengtilpasning og sikre 2/3 av bustadene universell utforming, UU. (føringar frå Fylkesdelplan for UU) Det er ikkje kjennskap til automatisk freda kulturminne på staden. Kommentar: Os kommune har krav om 3 plassar pr. bueining som er over 60 m2 utanfor sentrumområde, men sakshandsamar er samd i at desse krava treng ein gjennomgang/ revisjon i høve til område med tettare utbygging/utnytting. 2.4 Statens vegvesen held fast ved at planområdet må utvidast slik at også krysset med E39 og Langedalsvegen forbi planområdet vert ein del av reguleringsplanen. Det vil ikkje verte aktuelt å tillete vidare utbygging i området før krysset vert utbedra slik at dei oppfyller normalkrava i handbok 017 når det gjeld frisikt, stigning og kurvatur. Dersom dette kravet ikkje vert innarbeidd er dette å oppfatte som motsegn mot eigengodkjenning av planframlegget. Side 37 av 43

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synfaring med frammøte ved Os Rådhus kl. 08.10. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synfaring med frammøte ved Os Rådhus kl. 08.10. SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Skorposalen 3. 3tg i Rådhuset Møtedato: 29.06.2006 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Før møtet vert det synfaring med frammøte ved Os Rådhus

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING 2006 527 30/07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN 2006 529

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING 2006 527 30/07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN 2006 529 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.05.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Egil Lekven (Sp) Sigve Thuen (FrP) Vara som møter Liv Rønning Sveinung

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Laila Reiertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING 0149/04 04/01056 21/30, DRANGE, NYBYGG NAUST - BJØRN J. LAASTAD

MØTEINNKALLING 0149/04 04/01056 21/30, DRANGE, NYBYGG NAUST - BJØRN J. LAASTAD OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 16.09.2004 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Før møtet vert det synfaring. Bussen går frå Rådhuset kl. 11.00 Sak 04/1056 Drange

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Egil Lekven (Sp) Jo Kåre Herfjord (Krf) Åse Sælensminde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav

Detaljer

Planomtale Hamnehagen - Osøyro

Planomtale Hamnehagen - Osøyro Planomtale Hamnehagen - Osøyro Reguleringsplan for gnr. 63, bnr. 24, 41, 42, 407 m.fl. Os kommune Fotoillustrasjon Tiltakshavar: ByggConcept AS Os, 18.08.2011 1 2 1 INNLEIING 4 2 SITUASJONEN I DAG 6 3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 16/07 06/125 PORTEFØLJESTATUS PR DESEMBER 2006 133

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 16/07 06/125 PORTEFØLJESTATUS PR DESEMBER 2006 133 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 16/07 06/125 PORTEFØLJESTATUS PR

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 03.03.2015 Møtestad: Meland rådhus Formannskapssalen Møtetid: 16:00 19:05 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 22/08 08/262 SKULEBRUKSPLAN 2008-2020, HØYRING 217

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 22/08 08/262 SKULEBRUKSPLAN 2008-2020, HØYRING 217 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Josein Bondevik (Krf) Vara som møter: Arne Bjørndal (Krf) Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller tenestetorget (31408800). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller tenestetorget (31408800). Saker til behandling MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 23.05.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller tenestetorget

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer