Blågrønn struktur i planlegging av E39 Smiene-Harestad. Laila L. Christensen-Dreyer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Blågrønn struktur i planlegging av E39 Smiene-Harestad. Laila L. Christensen-Dreyer 05.05.2015"

Transkript

1 Blågrønn struktur i planlegging av E39 Smiene-Harestad Laila L. Christensen-Dreyer

2 Prosjektet E39 Smiene-Harestad

3 Fakta Europaveg og del av kyststamvegen mellom Trondheim og Stavanger. Viktig transportåre lokalt på Nord-Jæren. Transportkorridor vest kobler seg inn på E39 fra vest, i Finnestadkrysset

4 Kommunedelplan med konsekvensutredning Alternativ 1A med lang kulvert ved Tasta skolen ble vedtatt i Stavanger kommune i Randaberg kommune

5 Mål og hensikt Etablere en god og trafikksikker firefelts veg med enhetlig standard mellom Eiganestunnelen i sør og Rogfasttunnelen i nord. Etablere sykkelveg med fortau fra Smiene til Harestadkrysset Firefelts veg med midtrekkverk (Foto: Knut Opeide) Sykkelveg med fortau (Foto: Tine Solem)

6 Effektmål Lik standard på E39 mellom Eiganestunnelen og Rogfasttunnelen som på øvrig stamveg. Bedre trafikksikkerhet med færre ulykker og nestenulykker. Økt fremkommelighet. Redusere unødig biltrafikk på lokalvegene rundt. Bedre forholdene for gående- og syklende i området som påvirkes av veganlegget.

7 Effektmål Bedre forholdene for kollektivtrafikk på E39. Bedre adkomsten til industri- og næringsområdene gjennom gode og effektive kryssløsninger. Begrense ulemper som støy og dårlig luft for nærmiljøet. Triveligere lokal- og bomiljø gjennom god fremkommelighet, tilgjengelighet for alle, estetikk, redusere utrygghetsfølelse og gjøre det lettere å krysse vegen. I størst mulig grad ivareta natur-, kultur- og landskapsinteressene i området.

8 Standard og utstrekning Ca. 3,8 km lang strekning. Totalbredde veg ca. 20 m, inkl. midtrekkverk. Planskilte kryss ved Tastatorget og Finnestad. Miljøkulvert på Tasta (to løp). 5 m bred sykkelveg med fortau langs E39. Fartsgrense 80 km/t. Dimensjonerende trafikk er årsdøgntrafikk (ÅDT) i Den er avtagende nordover Tasta til Harestad.

9 E39 Harestadkrysset (egen reguleringsplan) 3D-animasjon av Harestadkrysset Randaberg kommune - PlanID

10 , reguleringsplan Varslet område som kan påvirkes av veganlegget Stavanger kommune - planid 2551 Randaberg kommune - planid

11 Planskilt kryss ved Finnestad Fra kommunedelplanen.

12 Planskilt kryss ved Tasta kun sørgående retning Fra kommunedelplanen.

13 Omlegging Eskelandsveien Fra kommunedelplanen.

14 Finansiering Prosjektet omtalt i Norsk Transportplan (NTP) Delvis statlig finansiering og delvis bompenger gjennom Bypakke Nord-Jæren (Jærenpakke 2). I handlingsprogrammet til NTP mill. kr, hvorav 580 mill.kr er forutsatt å være bompenger.

15 Framdrift E39 Smiene-Harestad Oppstart reguleringsplan høst Arkeologiske undersøkelser høst utkast reguleringsplan vår Høring og offentlig ettersyn vår Reguleringsplanvedtak høst Grunnerverv, Prosjektering og entreprise, Mulig byggestart tidligst Antatt byggetid 2-3 år.

16 Kommunedelplanen og konsekvensutredning E39 Smiene-Harestad

17 Analyser fra kommunedelplanen Naturmiljø Landskap Kulturmiljø Nærmiljø og friluftsliv Barnetråkk (Eiganes nord)

18 Naturmiljø - konfliktkart Området på Tasta ned mot Stokkavatn og Høyeåsen har størst verdi. Område vest for Rygg har også høy verdi.

19 Naturmiljø - landbruksområder Primært landbruksområder med dyrka mark og beiteområder. Få registrerte områder med spesiell verdi for biologisk mangfold som blir berørt.

20 Vann i planområdet Det er svært lite vann i dagen innenfor planområdet - det meste er kanalisert og grøftet i forbindelse med oppdyrking av arealene. Rensedammer ved Eskelandsskogen må reetableres. Rensebasseng for vaskevann fra miljøkulverten på Tasta må etableres (lukket). Behov for fordrøynings- og rensebassenger for hele strekningen langs E39 skal vurderes. Koordinere plassering av bassenger på Tasta med bassenger for diverse vann fra Eiganestunnelen. Rensebassenger i Eskelandsskogen på Tasta

21 Tiltak i forhold til vann Minimalisere inngrep som kan føre til endring av vannkvalitet og biologiske forhold i vann. Vurdere fare for forurensning og beskrive tiltak - spesielt i forhold til Stokkavatnet. Klimaendringer, nedbør, flomsikring i forhold til dimensjonering for håndtering av overvannet. Åpent vann som del av grønstruktur, for dyre- og fugleliv ikke bare uproblematisk pga. forurensning fra veg. Vannledninger i området må kartlegges og vurderes. Eventuelle tiltak for å sikre ledninger mot fysisk skade / behov for omlegging og ha forsyningssikkerhet. Folkvordkanalen, sett fra Fv 44 (Kilde: Google maps) Rensebasseng ved Heigrekrysset på Fv 44 (Kilde: Google maps)

22 Naturmiljø rådyrtrekk To beiteområder for rådyr. Trekkruter som krysser E39: nord for Rygg i Randaberg kommune ved Høye og Tasta i Stavanger kommune. Vurderer å gi bedre muligheter for rådyrtrekk over/under E39. vil også bedre forholdene for annet vilt som rev, ekorn, pinnsvin, m.m..

23 E39 Smiene-Harestad Landskap -verdikart Åpent jordbrukslandskap i kontrast til utbygde områder. Området på Tasta og ved Tastatorget er mest verdifulle. - registrert som særlig verdifullt landskapsområde. Harestad Varden og Stokkavatnet Hålandsvatnet er beskrevet som Vakre landskap i Rogaland av Rogaland fylkeskommune (1996).

24 Landskap Mississippiparken Eskelandsskogen Bebyggelse på Tasta og på Grødem. Utsikt Store Stokkavatn Byfjorden Kulturlandskap Dyrket mark Beitemark Gårdsbruk Steingarder Tastavarden Høyehaugen Industriområdet Finnestad Rygg

25

26 Landskap I hovedsak har landskapet en skala som gjør at det kan absorbere veganlegget, selv med stiv linjeføring til en firefelts veg. Hele veganlegget bør tilpasses terrenget og kulturlandskapet ved at fyllinger og andre skråninger får en flatere helningsprofil som er utnyttbar. Anlegget bør gis en grønn utforming med stedstilpasset beplanting. Under anleggsarbeidet bør det være fokus på å unngå inngrep utover de arealer der inngrepene er uunngåelige. Eksisterende vegetasjon (solitærtre, allé) som er dominerende i landskapsbildet må bevares og skades minst mulig.

27 Kulturmiljø - verdikart Det har vært bosetning i dette området siden steinalderen, der gårdsdrift har vært den viktigste næringsveien siden bronsealderen og frem til i dag. Kulturmiljøene ved Tastatorget og Nedre Tasta er mest verdifulle. Tun, flere SEFRAK-bygg, bl.a. våningshus, maskinhus, ruin etter smie, eldhus, m.fl. Steingarder, rester etter geiler, alléer, m.m..

28 Kulturmiljø Stort potensial for funn av hittil ikke registrerte automatisk fredete kulturminner innenfor de ulike rigg- og anleggsområdene.

29 Kulturmiljø Mål å dempe de visuelle virkningene på kultur-minner og kulturlandskap. God landskapstilpasning avgrenser konsekvensene for kulturminner og kulturmiljø. Avbøtende tiltak innenfor helhetlige kulturmiljøer eller i områder med enkeltstående kulturminner. Avbøtende tiltak: Valg av trasé Justering av trasé Valg av deponi Justering av deponi Utforming Flere kulturminner ligger i eller nær tiltak uten å bli direkte berørt. Viktig å sikre kulturminner i byggefasen, for å unngå at disse blir påført skade under byggearbeidene.

30 Nærmiljø og friluftsliv - verdikart Delområdet av stor verdi er: delområdet ved Tasta skole (barneskole med tilhørende uteoppholdsareal, og deler av hovedturveg). Friluftsområdet Mississippiparken /Stokkavatnet (viktig friluft- og rekreasjonsområde).

31 Gående og syklende Overordnet sykkelveg med fortau langs E39. Koblinger til eksisterende gangog sykkelveger sikre gode tverrforbindelser. Koblinger til eksisterende turveger. Snarveger (barnetråkk). F.eks. diskusjoner om sykkelveg med fortau skal ligge langs E39 eller ute i friområdene /jordbrukslandskapet.

32 E39 Eiganes nord Barnetråkk, områder som har stor verdi for barn og unge på Tasta og som ligger i influensområdet til E39 Sikre at barn og unge har gode krysningsmuligheter i hele byggefasen. Sørge for at ikke flere krysninger stenges samtidig. Planlegge byggeprosjektet slik at krysninger er stengt i kortest mulig tid. Legge til rette for alternative krysninger. Anleggsveier og trafikkomlegginger må ta hensyn til hvor barn og unge ferdes, slik at barn og unges fremkommelighet ikke hindres. Etablere støyskjermer slik at den positive gevinsten for fremkommeligheten ikke begrenses av nye barrierer. Etabler sluser i støyskjermene.

33 Reguleringsplanarbeidet pågår E39 Smiene-Harestad

34 Alternativ 2 lang kulvert

35 Alternativ 2 lang kulvert - tverrsnitt

36 Sykkelveg med fortau på Smiene - tverrsnitt

37 Sykkelveg med fortau - snitt 4370

38 Anlegg tar tid og plass Fra byggingen av Rv 44 Stangeland-Skjæveland

39 E39 Smiene-Harestad Ferdig anlegg?

40 E39 Smiene-Harestad Ferdig anlegg?

41 Informasjon Prosjektet har en egen informasjonsside på: Planleggingsleder: Laila Løkken Christensen-Dreyer mob.tlf.: e-post:

PLANPROGRAM. Fv. 409 Transportkorridor vest Reguleringsplan med KU

PLANPROGRAM. Fv. 409 Transportkorridor vest Reguleringsplan med KU PLANPROGRAM Fv. 409 Transportkorridor vest Reguleringsplan med KU Region vest Stavanger kontorstad 11.4.2014 1 Forord Statens vegvesen har som tiltakshaver igangsatt arbeidet med reguleringsplan for fv.

Detaljer

E39 Åsane. Midtbygda - Nordhordlandsbrua. Offentlig områdereguleringsplan med KU

E39 Åsane. Midtbygda - Nordhordlandsbrua. Offentlig områdereguleringsplan med KU E39 Åsane. Midtbygda - Nordhordlandsbrua. Offentlig områdereguleringsplan med KU PLANPROGRAM Midtbygda - Nordhordlandsbrua HØRINGSUTGAVE Region vest Bergen kontorsted Planseksjonen Dato: Mai 2011 Revidert:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN Foto: Elin Dalen-Rasmussen PLANBESKRIVELSE Foto: Elin Dalen-Rasmussen DETALJREGULERINGSPLAN Prosjekt: Sykkelveg fv.382 Grannessletta til fv.510 Nesbuveien Kommune: Sola, plan 0511 og Stavanger, plan 2476

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA

KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Planbeskrivelse, bestemmelser og konsekvensutredning for KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG BERKÅK LØKLIA Rennebu Kommune Midtre Gauldal kommune Arbeidsgruppenes forslag 5.6 og 20.6.12 PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen

Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen Prosjekt: Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Hurum kommune og Frogn kommune Region øst Oslo April 2014 Side 2 av 157 Rv. 23 Oslofjordforbindelsen

Detaljer

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG Oppdragsgiver Malvik kommune Rapporttype Beskrivelse og konsekvensutredning 08.03.2011 Sist justert 11.6.2013 NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 3 (64) NY VEG HOMMELVIK

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Meisingset Saghøgda. Riksveg 70 Hp 05. Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE. Meisingset Saghøgda. Riksveg 70 Hp 05. Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Riksveg 70 Hp 05 Meisingset Saghøgda Tingvoll kommune FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Planområdet... 4 1.2 Hensikten med planen... 4 1.3 Tiltakets forhold til KU-forskriften... 5 2 PLANSTATUS

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN RV3 HEDMARK GRENSE-ULSBERG

KOMMUNEDELPLAN RV3 HEDMARK GRENSE-ULSBERG KOMMUNEDELPLAN RV3 HEDMARK GRENSE-ULSBERG Beskrivelse og konsekvensutredning for to alternative traseer Korsan - Gullikstad Revidert forslag til bestemmelser og retningslinjer Kommunestyrets forslag til

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport landskapsbilde. 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport landskapsbilde. 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693 Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport landskapsbilde 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693 FORORD Statens vegvesen arbeider med kommunedelplan og konsekvensutredning for ny trasé for E39 på

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. ROS-analyse. E6 Kåterud-Arnkvern Reguleringsplan. Hamar og Stange kommuner

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. ROS-analyse. E6 Kåterud-Arnkvern Reguleringsplan. Hamar og Stange kommuner RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ROS-analyse E6 Kåterud-Arnkvern Reguleringsplan Hamar og Stange kommuner Region øst Hamar kontorsted 10.04.2015 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Statens vegvesen Rapporttittel:

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

Forslag til detaljregulering

Forslag til detaljregulering Planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart Forslag til detaljregulering Fv. 866 Langbakken Hp 02 Skattørsundet bru - Hollendervika Skjervøy Planid. 1941-2013 - 01 Region nord Vegavdeling Troms mai 2014

Detaljer

Planprogram fv. 704 Sandmoen - Tulluan

Planprogram fv. 704 Sandmoen - Tulluan Forord Trondheim og Klæbu kommuner og Statens vegvesen Region midt har startet arbeidet med reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for fv 704 Sandmoen Tulluan. Kommunene er planmyndighet, og

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Konsekvensutredning Årvold gård næringsområde

Konsekvensutredning Årvold gård næringsområde Konsekvensutredning Årvold gård næringsområde Rygge kommune In Situ AS 20.01.2009 Innholdsfortegnelse 1. FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER... 5 2. FORHOLD TIL AKTUELLE RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER... 5 3.

Detaljer

BehovÊforÊInnfartsparkering/Ê parkeringêforêbrukerneê800êelever/kissê&êrideê BehovÊforÊbusstoppÊ motêdr bakê

BehovÊforÊInnfartsparkering/Ê parkeringêforêbrukerneê800êelever/kissê&êrideê BehovÊforÊbusstoppÊ motêdr bakê R ProblemkartÊforÊM na-,êgislerudomr detê R ProblemkartÊforÊM na-,êgislerudomr detê BehovÊforÊInnfartsparkering/Ê parkeringêforêbrukerneê800êelever/kissê&êrideê BehovÊforÊbusstoppÊ motêdr bakê BehovÊforÊInnfartsparkering/Ê

Detaljer

Saksnr.: 200602811/31. Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 20.01.2009

Saksnr.: 200602811/31. Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 20.01.2009 BERGEN KOMMUNE Klima, miljø og byutvikling/plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 20.01.2009 Saksnr.: 200602811/31 Emnekode: BBY

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN 504-909-05

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN 504-909-05 Dato for siste revisjon: 24.05.2013 LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN 504-909-05 rv. 23 DAGSLET LINNES LIER KOMMUNEGRENSE MOT RØYKEN LINNES 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planid: 4071 Hurum kommune Region sør Offentlig ettersyn Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato: 13.02.12 FORORD Hva er en reguleringsplan

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Forside: Planlagt ny 16 mellom Wøyen og Økri, Foto: Fjellanger Widerøe Foto AS Illustrasjoner: Multiconsult AS Kartgrunnlag: Bærum kommune og Statens

Forside: Planlagt ny 16 mellom Wøyen og Økri, Foto: Fjellanger Widerøe Foto AS Illustrasjoner: Multiconsult AS Kartgrunnlag: Bærum kommune og Statens Konsekvensutredning E16 Wøyen - Økri Konsekvensutredning utvidelse til fire felt september 2004 Forside: Planlagt ny 16 mellom Wøyen og Økri, Foto: Fjellanger Widerøe Foto AS Illustrasjoner: Multiconsult

Detaljer

V AG L E N Æ R I N G S O M R Å D E

V AG L E N Æ R I N G S O M R Å D E V AG L E N Æ R I N G S O M R Å D E -K O N S E K V E N S E R F O R L A N D S K A P S B I L D E, O K T 2 0 1 1 FORELØPIG 1 LANDSKAPSBILDE 1.1 INNLEDNING Formålet med dette kapittelet er å belyse konsekvensene

Detaljer

Kommunedelplan Fv. 17 og fv.720 Kvarving-Sprova-Malm

Kommunedelplan Fv. 17 og fv.720 Kvarving-Sprova-Malm Kommunedelplan Fv. 17 og fv.720 Kvarving-Sprova-Malm Planbeskrivelse med konsekvensutredninger Høringsutgave Region midt August 2012 Rapport Oppdrag: Kommunedelplan med konsekvensutredning fv. 17 og fv.

Detaljer

DETALJREGULERING FV 155 VED GRAN PLANBESKRIVELSE ENEBAKK KOMMUNE SKI KOMMUNE

DETALJREGULERING FV 155 VED GRAN PLANBESKRIVELSE ENEBAKK KOMMUNE SKI KOMMUNE DETALJREGULERING FV 155 VED GRAN PLANBESKRIVELSE ENEBAKK KOMMUNE SKI KOMMUNE Plankart er datert 24.01.2012 Reguleringsbestemmelser er datert 24.01.2012 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 2. PLANSTATUS... 3 3. BESKRIVELSE

Detaljer

Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025. Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning HØRINGSUTGAVE

Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025. Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning HØRINGSUTGAVE Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025 Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning HØRINGSUTGAVE Dato: 10.04.2015 1 Forord Farsund kommune har i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

HØRINGSUTGAVE PLANPROGRAM E6 VINGROM-ENSBY KOMMUNEDELPLAN LILLEHAMMER OG ØYER KOMMUNER. Region øst E6 BIRI - OTTA

HØRINGSUTGAVE PLANPROGRAM E6 VINGROM-ENSBY KOMMUNEDELPLAN LILLEHAMMER OG ØYER KOMMUNER. Region øst E6 BIRI - OTTA PLANPROGRAM HØRINGSUTGAVE E6 VINGROM-ENSBY KOMMUNEDELPLAN LILLEHAMMER OG ØYER KOMMUNER Region øst E6 BIRI - OTTA Mai 2014 E6 Vingrom - Ensby, Planprogram, høringsforslag mai 2014 2 E6 Vingrom - Ensby,

Detaljer