Erfaring med utarbeidelse av læringsutbyttebeskrivelser i tråd med NKR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaring med utarbeidelse av læringsutbyttebeskrivelser i tråd med NKR"

Transkript

1 Erfaring med utarbeidelse av læringsutbyttebeskrivelser i tråd med NKR Presentasjon av meg selv Jeg er født på en skole, oppvokst i andre etasje på en skole, oppdratt av et lærer- /bruktkunstnerektepar. Skolegang ved landsgymnaset på Vinstra, lærerhøyskole på Elverum og UiO. Har vært lærer og skoleleder i grunnskolen, jobbet med etterutdanning hos skoledirektøren i Vestfold, vært opplæringssjef i Adelstenkonsernet, jobbet for vegsjef og Vegdirektorat der jeg blant annet ledet arbeidet med utarbeidelse av ny nasjonal opplæringsplan kl B. (Bil) Jeg fikk ikke disse jobbene fordi jeg var en dugendes god pedagog, men fordi jeg alltid har vært en relativt kreativ og modig sjel. Her står jeg med 30 år i voksenpedagogikkens tjeneste. Fra Idefagskole til fagskole De siste 18 årene har jeg sammen med gode kolleger vært med å skape en skole i Tønsberg, Idefagskolen. Tidlig på 90 tallet hadde vi ingen tanker om at vi skulle bli en fagskole, vi var vel nærmere en protestskole til at all læring skulle skje i statlige institusjoner. Også at det har vært et must for den norske middelklassen å gå på høyskoler og universitet. Samtidig var det en mangelvare på gode, praktiske utdanninger innen det som har blitt våre områder: Mediekommunikasjon og designfag. Vi var dyktige og modige på hvor vi ønsket at eleven (som vi kalte de den gangen), skulle ende opp. Veilederne/ lærerne visste hvor lista lå for god yrkesutøvelse. Men svakheten var mangel på pedagogisk skolering.

2 Læringen skjedde i et mester/svenn forhold og ved internalisering, med Piaget i baklomma. Den virkelige verden med TV-stasjonene, de store kjedene, reklamebyråene og produksjonsbedriftene var våre sensorer. De ville ha gryteferdige medarbeidere som kunne gå rett ut i jobb. Parallelt skjedde det en rivende utvikling på 90 tallet - av ren teknisk karakter. Internettet satte seg, PC- verktøyet gav uante muligheter. Nye kommunikasjonskanaler så dagens lys. Vi fulgte med i timen, og dette gav knoppskyting til mange nye fag. Grafisk design ble til multimedia, til interaktiv mediedesign. I dag heter det mediedesign. Et annet viktig sidespor var 3D og 3D animasjon. Grafisk design har vært moren til alle disse barna. Pga Lånekassa hadde vi noe læring i å beskrive innhold og omfang, men jeg tror ikke bransjen var spesielt skolert i å formulere gode og riktige læringsmål. I 2003 jublet vi, følte at vi hadde stått modell for Fagskolen. Vi hadde i hvert fall fått en mulighet til å høre hjemme et sted! Hvem var premissgivere? Så lenge vi fikk være i vårt input-modus, ble jobben med emnene, innholdet og målene i stor grad et linje-/avdelingsfenomen. Det var fagidiotene som visste hva som skulle til for å lage de rette prestasjonsløpene. Det var ofte fagpersonene og teknologien som ga premissene, mens studentene som bare for 10 år siden var dannede og bejaende individer, tok i mot. Så lenge vi leverte til et arbeidsmarked som har bruk for vår kompetanse og myndighetene ikke holdt oss for hardt i ørene var det liv laga. Men det har vel alltid vært kort vei fra frihetens lykke til det som kunne bli et anarki. Til mye rar yrkesutdanning i mor Norge.

3 Med Fagskoleloven, med godkjenningen, med NOKUT og sakkyndige komiteer og ikke minst en rød/grønn regjering kom en ny dagsorden. Det var ikke lett lenger, som Northug uttrykker det, å drive og ikke minst å utvikle fagskole. Kvalifikasjon og kvalitet. Kvalifikasjon og kvalitet er temaet på årets konferanse. Erfaring med utarbeidelse med læringsutbyttebeskrivelser i tråd med kvalifikasjonsrammeverket er oppgaveteksten. Beklager den lange innledningen, men jeg tror det er nødvendig med et visst historisk bakteppe for å trekke lærdom av hvordan vi i deler av fagskolen skal kunne bli en del av dette viktige nybrottsarbeidet. For det er det. Når skolerte personer i de akademiske høyborgene snakker om et paradigmeskifte, så er relativt store endringer på gang. La det være sagt, først som sist. Denne endringen ønskes svært velkommen, selv hos en liten fagskole langt fra tigerstadens larm! Læringsutbytte og kvalifikasjonsrammeverket Hjemme i dalom snakker vi om utkomme. Nå har vel ikke vi skapt noe særlig tilfang til det engelske språket der oppe. Men jeg tror vårt ord er relativt synonymt med det engelske hva innhold angår. Dette med å flytte blikket til studentens utbytte av studiet/undervisningen, gir det resultatet at vi alle må legge mer refleksjon til både innholdet, emnene, de didaktiske oppleggene. Vi må i kollegiet i større grad diskutere metodevalg, valg av evalueringsformer og ikke minst hvordan vi sikrer en tettere og bedre dialog med primærkunden, studenten men også sekundærgruppen, de eksterne interessentene.

4 Så var det kvalifikasjonsrammeverket. På vår skole inntok vi lenge en slags isolasjonsholdning. Vi visste at skulle studenten få brukt faget sitt og lærdommen fra vår skole til videre skolegang, måtte han/hun søke til utlandet og primært til engelske høyskoler og universiteter. Nå må jeg innrømme at det også her har vært få solskinnshistorier. Det ble litt Solan Gundersen av det hele, Baklengs inn i fuglekassa. De lærte mye god og nyttig teori, men de nådde aldri igjen utfordringer på eget ferdighetsnivå. De burde egentlig studert først og gått Idefagskolen avslutningsvis. I tillegg dullet vi oss inn i en floskel: Vis meg hva du kan, og jeg skal fortelle deg hva du kan bli Vi trengte ikke å være en del av et større skolesystem, vi var ikke opptatt av eksamener og titler. Vi skulle lage grepa fagfolk innen de respektive yrkene. Det er en ny tid. Den oppvoksende slekt og deres foresatte ønsker at også våre utdanninger skal være verdt noe i form av tilpasningsmuligheter, poeng og grader/titler. De unge ønsker å flytte på seg både i innland og utland, og poden må ha en bachelortittel må vite. For å få plassert fagskolene i utdanningssystemet, så vel nasjonalt som internasjonalt, er det selvfølgelig nødvendig å beskrive utdanningens innhold og kvalitet. Av denne grunn har også egen organisasjon den senere tid blitt mye mer positiv til myndighetenes pålegg om mer og bedre dokumentasjon. Dette gjelder blant annet System for kvalitetssikring. Vi har lett for å dra den populistiske betraktningen om at disse byråkratene pålegger oss både det ene og andre i utidige mengder.

5 Men sannheten er at vi har ingen mulighet til å finne resultatene i vårt eget kunnskapsarbeid uten en bedre dialog med så vel student/kollegaer som marked. Dette har gitt økt forståelse for KSS arbeidet. Vår egen utvikling På Idefagskolen har vi i mange år brukt Problembasert læring som en velegnet metode. Denne metoden har jo mye av det samme tenkende i seg som arbeidet med læringsutbytte. Problembasert læring er studentsentrert undervisning, i motsetning til tradisjonelle formidlingspedagogikk som i høy grad er lærersentrert. Problembasert læring fremmer læring med å ta utgangspunkt i situasjoner som er hentet fra det virkelige livet. Disse er primært knyttet til studentenes fremtidige yrkesrolle, men kan ta utgangspunkt i studentenes egne erfaringer. Vi har erfart at denne metoden gir dialog der både student og lærer blir mer aktive i læringsprosessen. Prosessen i egen skole Det som gir vegring hos oss som jobber i vår skole, er den akademiske øvelsen å formulere læringsutbyttebeskrivelser. Blooms taksonomi/klassifikasjonsmodell er et godt hjelpemiddel. Men vi lurer stadig på i vår vandring blant kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Har vi gitt læringsutbyttemålet riktig betegnelse? Har vi skjønt å skille de fra hverandre og plassert de på rett sted og beskrevet det korrekte nivået? Det gjør vi sikkert ikke. Og er det så viktig? Det skaper i hvert fall god prosess i egen organisasjon. Det viktigste for oss er å kunne kommunisere med studentene hvor de skal ende opp, hva vi skal gi dem av ballast for å møte yrke og fremtid. Dessuten at de er i stand til klarere å presisere hvor de skal!

6 Når vi har jobbet med læringsutbyttebeskrivelser skjer dette både på skolenivå som på avdelingsnivå. I plenum drøftet vi hvordan vi ønsket å formulere fremtidige studieplaner både med hensyn til emneoppbygging og vekting av emnene i forhold til fagskolepoeng. I tillegg kollokverte vi hvilke verb som kunne beskrive læringsutbytte på de ulike nivåene, kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Vi brukte også tid på å finne felles forståelse og motivasjon i arbeidet. Hvordan dette arbeidet var formålstjenelig for studenten, oss som skole og omgivelsene. Jobben på avdelingsnivå var og er å drøfte det ønskede læringsutbytte innen de spesifikke emneområdene. Vi driver skole innen fagområder som er i sterk utvikling. Der innholdet vil endre seg, der ny teknologi og viten avløser gamle sannheter. Kommunikasjonsformene så vel som kanalene er under stadig endring. Vi kan ikke late som om smarttelefoner, apper, ny programvare eller nye trender ikke finnes. Dermed blir det stadig en drøfting om hvor det nye lærestoffet plasseres og ikke minst, hva skal det erstatte? Hvordan skal så dette evalueres? Tidligere hadde vi en eksamensordning der studenten hadde en mappevurdering samt en separat vurdering av en semesteroppgave. I begge tilfeller har eksterne sensorer sammen med avdelingens lærere foretatt vurderingen. Fra dette året innfører vi deleksamener på emnenivå. Studieplanene ble nøye vurdert med utgangspunkt i de gamle læreplanene, men med det klart for øye at det var studentens endelige utbytte som skulle beskrives. Etter at de enkelte avdelingene hadde laget sine utkast, hadde vi en god og nyttig refleksjon i forbindelse med læringsutbyttene og emnene som helhet. Dette har også gitt grobunn for gode samtaler om metodevalg og kompetanseutveksling på tvers av avdelingene.

7 Tydeligere målformuleringer av læringsutbytte vil også sette oss i stand til bedre å markedsføre innholdet av egne fag, slik at fagskolene kan fremstå som et godt alternativ eller supplement til høyskoler og universitet. Kanskje vi kan gjøre noe med det store frafallet som er ved de nevnte skoleslag? Et eksempel fra egen skole, 3D animasjon For å gi et eksempel på forholdet mellom emnene og læringsutbytte og hvordan måloppnåelsen harmoniserer, vil jeg ta dere med til vår avdeling for 3D animasjon. Det hører med til historien at vi var så heldige i å få delta i Pilotprosjektet i 2009/2010 med moren til dette faget, 3D design. Dermed var læringsutbytte-tenkende allerede i gang på dette tidspunktet. 3D animasjon har en studieplan bestående av følgende sju emner: Animasjon Karakter rigging Karakter animasjon Visuelle effekter

8 Dramaturgi og fortellerteknikk Karakter design Storyboard og animatics Bransjekunnskap Årlig velger ca 15 av våre studenter å ta dette studieåret etter at de har fullført 3D design. Innslaget utenfra er ganske lite. Jeg vil i neste sekvens vise hvordan læringsutbyttebeskrivelser i studieplanen harmoniserer med måloppnåelsen i enkelte emner. Eksemplet er tatt fra arbeidet til 4 av studentene på avdelingen 3D animasjon. De hadde animasjonsfilmen: FOR THE KING, som semesteroppgave. Først ønsker jeg å vise hvordan læringsutbytte.beskrivelsene harmoniserer med emnene og måloppnåelsen. Til slutt serverer jeg helhetsresultatet, filmen. Den er på 3.44 minutter. Det første emnet som tas opp er KARAKTER DESIGN: - kjenne til begrepene proporsjoner, anatomi, karikatur, stil og personlighet. Osv. (Vises på lerret via projektor) Her ser dere modelleringen av hovedpersonene i filmen og vognen som har en stor rolle. Neste emne er KARAKTER RIGGING: - kunne sette opp et hensiktsmessig skjelett til en karakter i henhold til karakter - kunne konstruere avanserte kontrollsystemer tilpasset karakterens visuelle stil og funksjonalitet. Osv. Skjelettet til hovedpersonen i filmen, tjeneren blir leddet slik at all bevegelser skal virke naturlig. Vi snakker om en rigg. Det ble laget et eget kontrollsystem til riggen slik at alle bevegelser av armer, bein, fingrer og all mimikk i ansiktet, som lepper, tunge og øyner, kunne styres. Et annet læringsmål innen karakter rigging er: - kjenne til scriptspråket MEL og mulighetene dette gir og hvordan dette benyttes innen rigging. Her vil dere se hvordan MEL gir studentene muligheter til å beregne banene til et pilregn som kommer fra BORGEN. Du vil også se et close up utsnitt av det samme. De kan også på samme måte kopiere en pil til flere og styre banene. Neste emne er VISUELLE EFFEKTER:

9 - kunne bruke ulike teknikker som benyttes for å oppnå visuelle effekter i film. Det blir røyk i fiendens tårn. Dette konstrueres som en partikkeltåke som har den evnen at den kan sive ut og beveges i henhold til vindretning. Neste emne er DRAMATURGI /FORTELLERTEKNIKK: - kunne anvende fortellerteknikk og dramaturgi osv. Vi er så heldige at vi har den kjente forfatter/brageprisvinner Gro Dahle som inspiratorer på dette området. Det er jobbet mye med velkjente knep innen dette feltet i filmen. Neste emne er ANIMASJON OG KARAKTERANIMASJON: - kunne grunnleggende teknikker for animasjon osv. Her vektlegges forståelsen av det som ligger til grunn for gode animasjoner og karakteranimasjoner. Det er også innfor dette arbeidet at karakterene får personlighetstrekk. De blir skuespillere. Til slutt er vi tilbake til emnet; VISUELLE EFFEKTER: - kunne bruke ulike teknikker osv. - kunne bruke spesielle rendrings-teknikker for visuelle effekter. For å kunne jobbe med de forskjellige lagene i filmen og foreta etterarbeid på skog, berg og annen natur, og andre elementer, brukes spesielle teknikker. I den avsluttende rendringen skal lys/skyggeforhold ivaretas, farvejusteringen, opplevelsen av bevegelse og fart. Ikke minst så må det jobbes med dybdeskarpheten med bluret bakgrunn og sylskarpe konturer i forgrunn. I den avsluttende sekvensen ser dere i de rektangulere stripene eksempler på dette. Fra gråe databilder til ferdig teksturert film. Avslutningsvis får dere selv bedømme måloppnåelsen. For øvrig jobber i dag Jørn Harald som lærer/veileder på Idefagskolen, Tarje har også fortsatt Tønsberg som base. Han har hatt flere oppdrag som freelance. Han har også hatt oppdrag for Quisten Animasjon. Både Amund og Håvard har jobbet i Storm. Begge er også å finne på rulleteksten på Kon Tiki. (Sammen med 14 andre tidligere studenter fra Idefagskolen). Filmen fikk Grafills gullmedalje i 2012 i kategorien MOVING IMAGE. Hva med lydguttene. Joachim er musiker og songwriter og Rune skrur lyd for de store guttene. Sist jeg var på konsert med Sivertsen og Eggum, var det en blid Rune som satt på PA n. Snurr film, vel bekomme og takk for meg. Se For The King

God tekst, få feil. Karakter: 4/5

God tekst, få feil. Karakter: 4/5 God tekst, få feil. Karakter: 4/5 Vurdering i norskfaget Tittelen til denne artikkelen er hentet fra en vurdering av en tekst i norsk. Den aktualiserer en rekke spørsmål: Hva skal og kan eleven bruke en

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2014 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SAMLERAPPORT TIL PROGRAMUTVALGET FOR KOMPOSISJONS- OG MUSIKKTEORISTUDIER (PUKP) 2 Innhold Intern evaluering

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Nå treffer vi eleven mer "hjemme"

Nå treffer vi eleven mer hjemme Nå treffer vi eleven mer "hjemme" Trafikklæreres erfaringer med individtilpasset opplæring Vegdirektoratet Forord I overkant av 300 ungdommer fra Lillehammerområdet har i 2005 fått tilbud om individtilpasset

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning...

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning... 0 Innhold Innledning... 3 Sammendrag... 4 Kapittel 1. Kvalitet i ledelse og kompetanseutvikling... 5 Medarbeidertilfredshet... 5 Generelt... 5 Medarbeiderne... 5 Resultatenhetslederne... 6 Sykefravær...

Detaljer

Internettmarkedsføring. Noroff Fagskole August 2013

Internettmarkedsføring. Noroff Fagskole August 2013 Internettmarkedsføring Noroff Fagskole August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff Fagskole Trondheim Noroff Fagskole Oslo Noroff Fagskole Stavanger Noroff Fagskole Bergen Noroff Fagskole Kristiansand

Detaljer

Siv Grete Stamnes. På vei mot en lærende flerkulturell skole?

Siv Grete Stamnes. På vei mot en lærende flerkulturell skole? Siv Grete Stamnes På vei mot en lærende flerkulturell skole? Master i skoleledelse NTNU 2012 Forsidefoto: siv grete stamnes ii Forord Det går mot slutten av fire år med deltidsstudie på NTNU. En masteroppgave

Detaljer

Foredrag på Vandrebok-prosjektets samling, 23.04.2008 Bjørnar Strøm, UiTø Quality Airport Hotell, Gardermoen

Foredrag på Vandrebok-prosjektets samling, 23.04.2008 Bjørnar Strøm, UiTø Quality Airport Hotell, Gardermoen Foredrag på Vandrebok-prosjektets samling, 23.04.2008 Bjørnar Strøm, UiTø Quality Airport Hotell, Gardermoen Det aller meste av det som forsøktes sagt om dette temaet i foredraget vil gjelde for de fleste

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

På vei mot god digital praksis

På vei mot god digital praksis Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning På vei mot god digital praksis Bruk av ipad i undervisningen Rune Torsteinsen PED 3902 Masteroppgave

Detaljer

Til elevens beste? Synnøve S. Brandt ARBEIDSNOTAT 39/2006

Til elevens beste? Synnøve S. Brandt ARBEIDSNOTAT 39/2006 ARBEIDSNOTAT 39/2006 Synnøve S. Brandt Til elevens beste? Noen lærere og foreldres synspunkter på og vurderinger av spesialundervisning etter enkeltvedtak NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Eleven i sentrum. UnderUtdanning. Landsmøtet. Tema. i Pedagogstudentene. Skolens og elevenes muligheter for mer læring. LUS ikke gammeldags

Eleven i sentrum. UnderUtdanning. Landsmøtet. Tema. i Pedagogstudentene. Skolens og elevenes muligheter for mer læring. LUS ikke gammeldags P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2008 Tema Eleven i sentrum Landsmøtet i Pedagogstudentene 2008 Skolens og elevenes muligheter for mer læring LUS ikke gammeldags

Detaljer

Evaluering Master i Industridesign

Evaluering Master i Industridesign Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013 Innhold 1. Introduksjon... 4 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bevegelige bilder

NOKUTs tilsynsrapporter Bevegelige bilder NOKUTs tilsynsrapporter Bevegelige bilder Bachelorgradsstudium ved Nordland kunst- og filmfagskole September 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Digitale utfordringer i høyere utdanning

Digitale utfordringer i høyere utdanning Forfattere: Janne Wilhelmsen Hilde Ørnes Tove Kristiansen Jens Breivik Digitale utfordringer i høyere utdanning Norgesuniversitetets IKT-monitor Norgesuniversitetets skriftserie nr. 1/2009 Utgiver: Norgesuniversitetet

Detaljer

MER ENN ET TASTETRYKK:

MER ENN ET TASTETRYKK: MER ENN ET TASTETRYKK: Breivika studentbarnehage, Tromsø, v/ Torstein Unstad, Laila Breivik og Kristin Ryeng. Petter 3 år sitter på gulvet med et digitalt kamera i hendene, han snur det for å ta bilder

Detaljer

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING PROSJEKTRAPPORT PP-TJENESTEN I STANGE OG STANGE SKOLE SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING - EN SAMARBEIDSMODELL NAFO- PROSJEKT PROSJEKTPERIODE VÅREN 2007-HØSTEN 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLANLEGGINGSFASEN 1.1 Innledning

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning Utredning om digital tilstand i høyere utdanning Om forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng Per Arneberg Janne Wilhelmsen Lars-Erik Støver Anne Iversen Norgesuniversitetet, januar 2005

Detaljer