MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 39/12 08/1151 INNFØRING AV KOMMUNALE VEDTEKTER FOR EIENDOMSTAKSERING I TRØGSTAD KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 39/12 08/1151 INNFØRING AV KOMMUNALE VEDTEKTER FOR EIENDOMSTAKSERING I TRØGSTAD KOMMUNE"

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 39/12 08/1151 INNFØRING AV KOMMUNALE VEDTEKTER FOR EIENDOMSTAKSERING I TRØGSTAD KOMMUNE 40/12 10/906 SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN 41/12 11/879 PAPIRLØSE MØTER - ELEKTRONISK POLITIKERLØSNING 42/12 09/437 OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SYKEHUSET ØSTFOLD OG TRØGSTAD KOMMUNE 43/12 09/246 ASFALTERING AV BOLIGFELT OG GRAV INDUSTRIOMRÅDE - BEVILGNING FRA TOMTEFONDET 44/12 12/575 REFERATSAKER Trøgstad, 5. september 2012 Ole Andrè Myhrvold ordfører

2 Sak 39/12 INNFØRING AV KOMMUNALE VEDTEKTER FOR EIENDOMSTAKSERING I TRØGSTAD KOMMUNE Saksbehandler: Johnny Bogø Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 08/1151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/12 Eldreråd /12 Ungdomsråd /12 Teknikk- og naturutvalget /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Vedlagte forslag til vedtekter for eiendomsskatt i Trøgstad kommune godkjennes. Bakgrunn: Saken har sin bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 39/12, der det i pkt. 1 heter at administrasjonen bes igangsette taksering av aktuelle eiendommer for å kartlegge potensialet for nye inntekter, og klargjøre for evt. innføring av eiendomsskatt fra Det er ulike måter kommunen kan organisere eiendomstakseringen på. For å fastsette hvordan dette skal foregå i Trøgstad, foreslås at kommunestyret vedtar vedtekter som skal være styrende for all taksering. Forslag til slike vedtekter følger saken. Saksutredning: Lov om eigedomsskatt til kommunane fastsetter regelverket kommunen må forholde seg til ved utskriving av eiendomsskatt. Siden dette er en skatt som jf. lovens 8 skal beregnes ut fra eiendommers verdi, vil eiendomstaksering være en av de viktigste og mest følsomme elementene i skatteordningen. Loven legger opp til to alternative måter å gjennomføre taksering på. Ett alternativ er å oppnevne særskilte takstmenn som fastsetter takstene. Et annet er å oppnevne en politisk nemnd, som benytter seg av fagkyndige i selve takseringsarbeidet, men som selv fastsetter takstene. Vurdering: Etter rådmannens syn vil man oppnå de mest riktige og troverdige takstene ved å la personer med yrkesmessig bakgrunn fra eiendomstaksering gjennomføre takseringene. Det foreslås derfor at alternativet med politisk oppnevnt nemnd benyttes. Her kan også nevnes at de aller fleste kommuner som har eiendomsskatt benytter denne ordningen. Forslaget til vedtekter stadfester kommunestyrets ansvar for å oppnevne takstnemnd, likeså nemnd for klagebehandling. De gir samtidig nemndene mandatet de skal jobbe etter. Vedlegg: Vedtekter for eiendomsskatt i Trøgstad kommune - forslag Utskrift sendes: Saksbehandler Side 2 av 13

3 Sak 40/12 SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN Saksbehandler: Marit Lillegraven Haakaas Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 10/906 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/12 Eldreråd /12 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /12 Ungdomsråd /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Trøgstad kommune ser positivt på at det utarbeides en regional kompetanseplan for Østfold. 2. Trøgstad kommune mener det ikke bør utarbeides regionale planbestemmelser til fylkesplanen, da nåværende virkemidler gir tilstrekkelige føringer for kommunenes arealplanlegging. 3. For øvrig har Trøgstad kommune ingen kommentarer til den regionale planstrategien. Bakgrunn: Østfold fylkeskommune har utarbeidet forslag til regional planstrategi. Forslaget er sendt ut på høring med frist for uttalelser Det er gitt forlenget frist til Trøgstad kommune for å få saken politisk behandlet i september. Saksutredning: Regional planstrategi skal beskrive fylkets største utfordringer og muligheter. Planstrategien skal prioritere hva man skal sette ressursene inn på i inneværende fireårsperiode. I planstrategiene konklusjoner skal det beskrives hvilke regionale planer som skal utarbeides som verktøy for samordnet innsats mot utvalgte utfordringer. Regional planstrategi etter ny plan- og bygningslov (MD2008) er eneste regionale plandokument som skal godkjennes av regjeringen. I nasjonale forventninger til regional planlegging er det utformet tre konkrete plankrav til fylkeskommunene: Regionale planer for samordnet areal- og transportplanlegging Regionale planer som avklarer den overordnede senterstrukturen og som gir retningslinjer for etablering av handel i tråd med rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Regionale vannforvaltningsplaner Fylkesmannen i Østfold har kommet med innspill til plantema: Plan for helhet og sammenheng i det 13-årige skoleløpet pluss barnehagen Plan for omforming og fortetting Plan for samfunnssikkerhet og klimatilpasning Side 3 av 13

4 Sak 40/12 Fylkesmannen argumenterer i tillegg for innføring av regionale planbestemmelser med forankring i fylkesplanen, med særlig henvisning til utfordringene når det gjelder kjøpesenteretablering. Fylkeskommunen har gjennomført workshops/framtidsverksteder med politiske og administrative representanter fra offentlige virksomheter og representanter fra organisasjoner og næringsliv. Resultatet er tre prioriterte tema: Infrastruktur/transport/samferdsel Utdanning/kompetanse (nivå og tilbud) Næringsutvikling/arbeidsplasser verdiskaping Side i høringsutkastet redegjør for oversikt over planbehov som skal følges opp og medvirkning og samarbeid i planarbeidet. Det foreslås ikke at den nylig vedtatte fylkesplanen skal revideres med følgende begrunnelse: Fylkesplanen bør nå få tid til å virke før det igangsettes rullering av denne, og det bør derfor ikke gjennomføres en rullering i inneværende planperiode. Når det gjelder regionale planbestemmelser angir høringsutkastet følgende: Regionale planbestemmelser innføres i løpet av perioden for avgrensede temaer eller innenfor avgrensende geografiske områder, dersom både de berørte kommunene og fylkeskommunen mener dette er formålstjenlig. Rådmannen viser for øvrig til det vedlagte høringsutkastet. Vurdering: Den nye plan- og bygningsloven (MD2008) gir fylkeskommunene en sterkere rolle som utviklingsaktør enn tidligere. Østfold fylkeskommune har vedtatt og fått godkjent en ny fylkesplan som utfordrer kommunene, særlig når det gjelder arealbruk og tettstedsutvikling. Forutsetningene i planen er oppfølging av statlige forutsetninger og forventninger når det gjelder, jordvern, klima og energi og tettstedsutvikling. Den nye fylkesplanen er behandlet og vedtatt etter gammelt lovverk (MD1985). Planen omfatter dermed ikke regionale planbestemmelser, slik ny lov gir anledning til. Planen er retningsgivende med anledning til å sette fram innsigelse, dersom kommunale arealplanforslag er i strid med fylkesplanen. Arealregnskap og felles arealkvote for kommunene i Indre Østfold og begrensninger i plassering av handel utenfor tettsteder og byer er forutsetninger som utfordrer kommunene i Indre Østfold mest. Fylkeskommunens ambisjon er å fastsette premisser for kommunenes planer gjennom ny fylkesplan. Arealregnskap og felles arealkvote for kommunene i Indre Østfold i den vedtatte fylkesplanens arealstrategi innebærer at kommunene i fellesskap må fastsette forutsetninger for befolkningsvekst, utbyggingstetthet og fordeling av areal. Det er fortsatt usikkerhet om hvor stor arealkvoten blir. Det kan bli aktuelt å omfordele byggearealer mellom kommunene. Det er en utfordring for kommunene å finne en omforent løsning rundt utbyggingsarealer. Regionrådet kan ikke fatte bindende vedtak på vegne av kommunene. Det er hver enkelt kommune som må fatte vedtak. Side 4 av 13

5 Sak 40/12 I løpet av perioden skal Østfold fylkeskommune utarbeide en regional kompetanseplan. Det tas sikte på endelig behandling i fylkestinget 2014/2015. Dette vil være den eneste nye regionale planen som utarbeides i denne perioden. For Østfold og Trøgstad er det viktig å øke kvalitet og deltakelse innen videregående opplæring og styrke forskning og utdanning i Østfold. Det er viktig å forbedre overgangen fra grunnskole til videregående skole. Helheten i det 13-årige skoleløpet (grunnopplæringen) må stå sentralt i planen, slik fylkeskommunen også legger opp til. I kommuneplan for Trøgstad er det et mål som sier at utdanningsnivået i Trøgstad skal opp. Det å unngå drop-out fra videregående er en av strategiene for å nå dette målet. Kommunene må involveres og engasjeres i dette viktige planarbeidet. Statlig krav om regional vannforvaltningsplan blir ivaretatt gjennom pågående utarbeidelse av Forvaltningsplan vannregion Glomma. Mål, strategier og tiltak i denne planen vil ha betydning for Trøgstad kommunes prioriteringer når det gjelder, tiltak i avløpsnettet og i bekkene. Forvaltningsplanen vil også ha betydning for tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv langs Glomma. Regional transportplan for Østfold er under utarbeidelse og skal vedtas av fylkestinget i Denne planen har stor betydning for innbyggere og næringsliv når det gjelder prioritering av tiltak i Indre Østfold. Rådmannen anser det ikke som ønskelig med rullering av fylkesplanen. Det er bedre å legge ressurser i oppfølging av eksisterende plan. Det er heller ikke ønskelig med innføring av regionale planbestemmelser som vil gi ytterligere premisser for kommunenes planer, slik ny plan- og bygningslov gir åpning for. Plan- og bygningsloven har omfattende bestemmelser om deltakelse og medvirkning. Dette er en viktig forutsetning for et godt fungerende lokaldemokrati. Den vedtatte fylkesplanen kan ha stor virkning for innbyggere, grunneiere og næringsvirksomheter. De deltakelses- og medvirkningsprosesser som ble gjennomført ved behandlingen av den nye fylkesplanen var svært lite omfattende. Dette kan representere et demokratisk problem, dersom kommunene er begrenset til å henvise til vedtatte forutsetninger i fylkesplanen, ved sine deltakelses- og medvirkningsprosesser. Vedlegg 1. Brev fra Østfold fylkeskommune, datert Høringsforslag: Regional planstrategi for Østfold (http://www.ostfoldfk.no/stream_file.asp?ientityid=13903) Utskrift sendes: Østfold fylkeskommune Side 5 av 13

6 Sak 41/12 PAPIRLØSE MØTER - ELEKTRONISK POLITIKERLØSNING Saksbehandler: Inger-Lise Haugen/Wenche Authen Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 11/879 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Trøgstad kommune går over til elektronisk distribusjon av politiske møtepapirer i løpet av Faste medlemmer i hovedutvalg, formannskap og kommunestyret får disponere lesebrett. Varamedlemmer må hente lesebrettet på kommunehuset. 3. Det legges opp til varslingstjeneste på mail. 4. Administrasjonen tilrettelegger en effektiv presentasjon av dokumenter og opplæring av brukere 5. Det opprettes tilstrekkelig kapasitet på trådløst nettverk på kommunehuset 6. Det forutsettes at reduserte kostnader og tidsbruk kompenserer for investeringene over tid. 7. Innkjøpet føres i investeringsregnskapet og finansieres av ubrukte lånemidler IKT Bakgrunn: Kommunestyret behandlet i sitt møte , sak 90/11 interpellasjon fra Trøgstad Høyre En papirfri Trøgstad kommune. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 1. Trøgstad kommune fortsetter arbeidet med å redusere papirmengden i alle ledd virksomheter. 2. Trøgstad kommune har som mål å innføre elektronisk løsning for sakspapirer til de folkevalgte i løpet av Administrasjonen innhenter erfaringsgrunnlag fra Skiptvet kommune, Askim kommune og eventuelt andre kommuner før de legger frem forslag til sak for kommunestyret. Saksutredning: Som et ledd i forvaltningens informasjonsstrategi benyttes internett i økende grad til å publisere dokumenter. Allerede i dag kan Trøgstad sine innbyggere, politikere og brukere av offentlige tjenester lese alle innkallinger og protokoller til politiske møter på vår hjemmeside I følge en stor undersøkelse gjort av Kommunal rapport i desember 2011 svarer halvparten av landets kommuner at de vil ha lesebrett til alle politikere innen utgangen av For å skaffe oss informasjon og høre erfaringer fra andre kommuner har Administrasjonen besøkt Skiptvet kommune og har hatt en del kontakt med Eidsberg kommune. Vi har ikke hatt kontakt med Askim kommune da deres løsning ville påført Trøgstad kommune større utgifter. Side 6 av 13

7 Sak 41/12 Vi har også skaffet mye informasjon fra som er nettstedet til Lunner kommune. Skiptvet, Eidsberg og Lunner kommune sine løsninger er tilnærmet like og deres erfaringer er gode. Ut fra en helhetsvurdering mener vi at Eidsberg og Lunner har den beste løsningen. Trøgstad kommune bør ikke bruke mer ressurser/tid på å lete etter andre løsninger, men bruke deres løsning som modell. Eidsberg kjørte sin første elektroniske møterunde i juni og det fungerte greit. Møtepapirene vil produseres i saksbehandlersystemet som tidligere, men i stedet for å kopiere, stifte og sende ut saksdokumenter i papir vil dette bli gjort elektronisk til den enkelte politiker. De vil få varsel på e-post som forteller når saksdokumenter med vedlegg er tilgjengelig på sitt nettbrett. Hver enkelt politiker vil få en politikermailadresse. Politikerne laster ned dokumentene på den enkelte lesebrett hvor det er mulig å skrive notater og merknader inn i den aktuelle saken. Får å få best mulig effekt av dette bør det kjøpes inn lesebrett til samtlige faste medlemmer i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalg ( 23 stk. pr ). I tillegg bør det være noen ekstra på kommunehuset som varamedlemmer kan hente når noen melder forfall. Det bør også anskaffes lesebrett til de administrative funksjonene som møter i styrer og utvalg som aktivt skal bruke lesebrett. Dette vil utgjøre ytterligere 4 lesebrett. Rådmannen legger opp til tilsvarende papirfri standard i kommunens administrative lederarbeid. Han legger opp til at det anskaffes lesebrett til virksomhetsledere og stabsledere. Disse finansieres over de avdelingsvise budsjettene. Prisen på et nettbrett vil være på ca. kr. 5000,-. Avhengig om man kjøper nettbrett med bare WiFi eller med WiFI og 3G. Det er beregnet at man pr. politisk møterunde sparer inn ca. kr. 3700,- i porto og forsendingsutgifter.i tillegg vil man spare store mengder papir og ressurser til kopiering etc. Etter innføringen av elektronisk politikerløsning blir det ikke lenger et alternativ å få tilsendt politiske møtepapirer i posten eller med bud. For saker unntatt offentlighet vil det fortsatt bli papirtrykk og disse vil ikke bli sendt ut elektronisk av sikkerhetsmessige grunner. Selv om bruken av nettbrett er enkelt må man gjennomføre en grunnopplæring på alle brukere. Politisk sekreteriat/ servicetorg vil kunne stå for opplæringen av brukerne. Man vil være avhengig av et godt utbygd trådløst nettverk på kommunehuset. Trøgstad kommune vil stå som eier av lesebrettene og inngår en leieavtale med den enkelte som disponerer dem. Side 7 av 13

8 Sak 41/12 Vurdering: Anskaffelse av nettbrett til politikerne vil forenkle korrespondansen mellom politikere og administrasjon. Det vil spare miljø, arbeidsressurser, portoutgifter og gi en raskere distribusjon av sakspapirer. Man vil også oppnå kompetanseheving innen IKT for både administrativ stab og politikere. Vedlegg: Forslag til låneavtale mellom Trøgstad kommune og den enkelte bruker av nettbrettene Side 8 av 13

9 Sak 42/12 OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SYKEHUSET ØSTFOLD OG TRØGSTAD KOMMUNE Saksbehandler: Knut Baastad Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 09/437 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/12 Eldreråd /12 Livsløpsutvalget /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Det inngås overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer mellom Trøgstad kommune og Sykehuset Østfold fra 1. juli Tidligere vedtatt samarbeidsavtale gjeldende fra 1. januar 2012 opphører fra samme dato. 2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter. Bakgrunn: Kommunen og Sykehuset Østfold er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester pålagt å inngå samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer innen 1. juli Ny felles, overordnet samarbeidsavtale er revidert, og denne skal sammen med tilhørende retningslinjer sikre innbyggerne i Østfold helhetlige, koordinerte og kvalitativt gode helse- og omsorgstjenester. Avtaleutkastet er fremforhandlet på vegne av 17 kommuner i Østfold. Avtaleforslag og retningslinjer ble mottatt i kommunen 3. juli, og politisk behandling blir derfor lenge etter at avtalen har trådt i kraft. Det er forståelse mellom partene om at det skulle tas ved første møterunde høsten 2012, og at partene likevel forholder seg til avtalen fra 1. juli. Saksutredningen er utarbeidet av administrativt samarbeidsutvalg, og er likelydende for alle 17 kommuner. Saksutredning: Sykehus og kommuner er gjennom samhandlingsreformen og ny helse og omsorgstjenestelov av 14. juni 2011 pålagt å inngå samarbeidsavtaler. Sykehuset Østfold og 17 kommuner i Østfold vedtok den første avtalen i 2005, og partene tok i bruk ny overordnet samarbeidsavtale med retningslinjene 1, 3, 5, 11 og 12 fra 1. januar De etablerte samarbeidsorganer mellom Sykehuset Østfold og kommunene har hatt ansvar for å revidere overordnet samarbeidsavtale og utarbeide resterende 7 retningslinjer. Overordnet samarbeidsutvalg har gitt administrativt samarbeidsutvalg oppdraget. Arbeidet har vært gjennomført i partssammensatte grupper med representanter fra kommunene og Sykehuset Østfold. Fastlegerepresentant og brukerrepresentant har deltatt i arbeidsgruppene. Medlemmer fra Administrativt samarbeidsutvalg har hatt lederansvaret, og det har vært jurister tilknyttet arbeidet ved behov. Side 9 av 13

10 Sak 42/12 Arbeidet har blitt fulgt fortløpende av Administrativt samarbeidsutvalg våren Engasjementet har vært stort, og det har kommet innspill fra kommunene fortløpende. Administrativt samarbeidsutvalg godkjente ny overordnet samarbeidsavtale 22. juni Saken ble deretter behandlet i Overordnet samarbeidsutvalg 25. juni hvor følgende vedtak ble fattet: Samarbeidsavtale med nye retningslinjer er godkjent uten endringer i overordnet samarbeidsutvalg. Overordnet samarbeidsutvalg anbefaler at avtalen med retningslinjer vedtas i kommunestyrene/ styret i Sykehuset Østfold. Avtalen er et fremforhandlet resultat, og er bredt forankret i kommunene og i Sykehuset Østfold gjennom arbeidet. Den består av overordnet samarbeidsavtale med tilhørende 16 retningslinjer. Retningslinjene punkt 1-11 er strukturert etter 6 2 i helse- og omsorgstjenesteloven. I tillegg er retningslinje nr. 12 Samarbeidsformer revidert. Retningslinjene 1 12 (31 sider) er ikke vedlagt saken, men kan fås hos postmottak eller saksbehandler. Eksisterende retningslinjer, som tidligere er vedtatt i administrativt samarbeidsutvalg, har fått nummereringen Disse videreføres uten endringer. Oversikt over retningslinje 1-12: retningslinje 1 Oppgavedeling retningslinje 2 Helhetlige og sammenhengende helsetjenester til pasienter og brukere med behov for koordinerte tjenester retningslinje 3 Innleggelse i Sykehuset Østfold retningslinje 4 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene retningslinje 5 Utskrivning fra Sykehuset Østfold retningslinje 6 Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling og faglige nettverk retningslinje 7 Samarbeid om forskning, innovasjon, utdanning, praksis og læretid retningslinje 8 Samarbeid om jordmortjenester retningslinje 9 Samarbeid om IKT-løsninger retningslinje 10 Samarbeid om forebygging retningslinje 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden retningslinje 12 Samarbeidsformer Økonomiske konsekvenser Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter regulerer økonomien. Forskriften legger opp til varsling fra sykehus til kommune 24 timer i døgnet og 7 dager i uken. Kommunens betalingsplikt inntrer den dagen pasienten blir erklært utskrivningsklar. Gjennom forhandlinger har partene imidlertid tidligere kommet til enighet om at pasienter kun skal meldes kommunen i tidsperioden For pasienter som meldes utskrivningsklare på utreisedagen før kl inntrer betalingsplikten samme dag. Meldes pasienten etter kl (og før 15.30) inntrer betalingsplikten først neste dag. Mottak i kommunen 7 dager i uken er imidlertid til det beste for pasienten, og foregår i stor utstrekning allerede i dag. Nå blir imidlertid varslingen satt i system. Varsling og mottak 7 Side 10 av 13

11 Sak 42/12 dager i uken er etter intensjonen i samhandlingsreformen, og er viktig for å opprettholde gode behandlingskjeder for pasienten. Det var opprinnelig planer om å revidere retningslinje 3 og 5 innen 1. juli 2012, men begge parter ønsket mer erfaring med retningslinjene før revidering. Det er nedsatt et klinisk utvalg som våren 2012 startet sitt arbeid. Administrativt samarbeidsutvalg følger prosessen underveis, og endelig rapport leveres høsten Vurdering: Østfolds nye samarbeidsavtale ivaretar kravene i nytt lovverk og er utarbeidet innen tidsfristen Arbeidet er utført partssammensatt, det har vært brukerrepresentasjon og representant fra fastlegene. Begge parter har bidratt med juridisk kompetanse. Det foreligger nå en omforent samarbeidsavtale mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold. Avtalen ivaretar Østfolds gode erfaringer med samhandling og samarbeidsavtale siden Denne felles samarbeidsavtalen viser at kommunene i Østfold står samlet som en sterk og likeverdig aktør overfor SØ. For SØ betyr avtalen at innbyggerne i Østfold kan få likeverdige helsetjenester, uavhengig av i hvilken kommune de bor. Vedlegg: Overordnet samarbeidsavtale Utskrift sendes: Sykehuset Østfold Side 11 av 13

12 Sak 43/12 ASFALTERING AV BOLIGFELT OG GRAV INDUSTRIOMRÅDE - BEVILGNING FRA TOMTEFONDET Saksbehandler: Hans Gunnar Raknerud Arkiv: Q05 Arkivsaksnr.: 09/246 Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/12 Livsløpsutvalget /12 Teknikk- og naturutvalget /12 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Til asfaltering av Fortveien, stikkveien til det nye boligfeltet i Torpveien og veinettet på Grav industriområde bevilges kr Bevilgningene gjøres fra tomtefondet. Bakgrunn: De fleste av tomtene i de kommunale boligområdene ved Fortveien i Gravsåsen og Torpveien i Båstad er solgt og veiene er klare for asfaltering. Det er 5 boligtomter i Torpveien og 14 i Fortveien. På Grav industriområde på Skjønhaug er det solgt 6 tomter mens 2-3 fortsatt er ledige. Det er mye tungtrafikk ut og inn av industriområdet. Saksutredning Opparbeidelse av boligfeltene ble startet i 2006, og tomtene var klare for salg sommeren På Grav industrifelt var oppstart i 2007, og de første tomtene ble solgt i Tomtekjøperne har betalt for kostnadene til opparbeiding av ferdig asfaltert vei i sin tomtepris og inntekter fra salg av tomter blir løpende overført til kommunens tomtefond. Avdeling for teknisk drift har fått følgende tilbud på asfalteringen fra vår rammeavtaleleverandør: Fortveien Kr Torpveien Kr Grav Industriområde Kr Sum Kr Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. Ordningen med momskompensasjon gjør at kommunen får refundert merverdiavgiften på denne investeringen og bevilgningen kan derfor gjøres på nettobeløpet. Beholdningen på tomtefondet var på kroner pr. 1. januar Det er ikke brukt noe fra fondet hittil i 2012, mens det er tilkommet midler fra tomtesalg som er gjort i år. Vurdering De aktuelle veistrekningene gjelder alle første gangs asfaltering i kommunale boligfelt og næringsområder. Disse er nå enten ferdigsolgt, eller i ferd med å bli det. Dette er derfor et riktig tidspunkt å foreta disse investeringene. Utskrift sendes: Regnskapsavdelingen Side 12 av 13

13 Sak 44/12 REFERATSAKER Saksbehandler: Knut Baastad Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/575 Saksnr.: Utvalg Møtedato 44/12 Formannskapet Side 13 av 13

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 13.09.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Behandles i: Helse- og omsorgsutvalget Kommunestyret SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Overordnet samarbeidsavtale 04.01.2012 HOM, K Samarbeidsavtale

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Arkivsaksnr.: 10/2138-49 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAMARBEIDSAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG AGDENES KOMMUNE - FASE 2 Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kirsten Toft SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 07.02.2012 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Cecilie Agnalt, Marit Tangen, Dag Søby, Harald Aase,

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Lovpålagte samarbeidsavtaler Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Formålet med samarbeidsavtaler Konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 19.04.2012 Tid: Kl. 09.15

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 19.04.2012 Tid: Kl. 09.15 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 19.04.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI. 1 Samarbeidsavtalen som helhet inneholder: Overordnet

Detaljer

OPPSIGELSE AV LEIEAVTALE MED LANGHOLEN GÅRD

OPPSIGELSE AV LEIEAVTALE MED LANGHOLEN GÅRD MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 16.04.2012 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 41 53 70 75 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Felles samarbeidsavtale Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4 3. Formål...4 4.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.08.2012 Møtested:

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Parter... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 2 4. Virkeområde...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 18.09.2014 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 10.03.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ole Marius Grønlien, Tormod

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.12 Tid: 15.30 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.12 Tid: 15.30 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 11.01.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.12 Tid: 15.30 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/14 14/305 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNINGER (KVU) - NUKLEÆRE ANLEGGENE I NORGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/14 14/305 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNINGER (KVU) - NUKLEÆRE ANLEGGENE I NORGE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 08.05.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ELDRERÅD Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 16.04.2012 Tid: Kl. 14.

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ELDRERÅD Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 16.04.2012 Tid: Kl. 14. MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅD Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 16.04.2012 Tid: Kl. 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 40 60 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 15.03.2007 Klokkeslett: Umiddelbart etter økonomiutvalgsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13.

Detaljer

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Tirsdag 22. mai 2012, kl. 12.00 16.00 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

/

/ Saksfremlegg Dato: Arkivref: 04.04.2016 2012/2648-30 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 06.06.2016 Hovedutvalg for samferdsel 01.06.2016 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 01.06.2016 Hovedutvalg for

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 02.02.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse- og samhandling. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse- og samhandling. Saksliste SKIPTVET KOMMUNE Møtedato: 02.06.2015 Møtested: Kommunehuset Møtetid: 18:30 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse- og samhandling Forfall meldes til Servicekontoret, telefon 69806000. Varamedlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 13:15 17:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Arkiv: 403 Arkivsaksnr: 2013/4937-5 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Godkjenning av Samarbeidsavtale mellom kommunen og St.Olavs Hospital

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/13 12/768 SLT - PLAN 6/13 13/207 PARTNERSKAPSAVTALE ØSTFOLDHELSA 2013-2015 7/13 13/224 REFERATSAKER

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/13 12/768 SLT - PLAN 6/13 13/207 PARTNERSKAPSAVTALE ØSTFOLDHELSA 2013-2015 7/13 13/224 REFERATSAKER Utvalg: UNGDOMSRÅD Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.04.2013 Tid: 16.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 98 66 99 18 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 07.09.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 19.05.2015 kl. 15:30-17:30 Møtested: 1.etasje Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset : 13.05.2015 Tid: 11:30 (Frammøte for lunsj i Bodega) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst Møtedato: 24.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Kl. 18.00: Felles informasjon med hovedutval for helse og velferd

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 49990/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Eldrerådet 26.08.2013 13/9 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/15 Råd

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte den 05.04.2016 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus. 05.06.2012 kl. 17.30

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus. 05.06.2012 kl. 17.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus 05.06.2012 kl. 17.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2011/7665-19 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune Utvalg

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF

Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF Endelig versjon Overordnet samarbeidsavtale 1. Parter Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF 2. Bakgrunn Partene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Torsdag 26. april 2012, kl. 12.00 15.30 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 06.12.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 16:00-21:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Knut Are Skjønberg, Marit Ness

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2013 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 09.06.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-10:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Hilde Sørby Haakaas, Marianne Bjerkeli,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 11/09 09/215 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 11/09 09/215 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Herredshuset : 24.03.2009 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til Wenche T. Eng på tlf. 69806080 Varamedlemmer møter

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140 Saksmappe: 2011/3012-0 Saksbehandler: Tore Witsø Dato: 27.05. 2013 Saksframlegg Kommunal planstrategi 2013-2016 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 65/13 Plan- og utviklingsutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2337 Klassering: G00/&13 Saksbehandler: Torunn Austheim SAMARBEIDSAVTALE MELLOM STEINKJER

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 006/13 AAN Kommunestyret 23.05.2013 042/13 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 29.10.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:15 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Marianne Bjerkeli, Martha

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: kl.12:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 09.03.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEREFERAT. Innkalling til møte i RESO-Vesterålen Sted: Nordlandssykehuset Vesterålen Dato: 11.april Tid: 09:30 12:30

MØTEREFERAT. Innkalling til møte i RESO-Vesterålen Sted: Nordlandssykehuset Vesterålen Dato: 11.april Tid: 09:30 12:30 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Vesterålen Sted: Nordlandssykehuset Vesterålen Dato: 11.april Tid: 09:30 12:30 Møterom/sted: Deltakere

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/5252 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: ll/505 I Saksbehandler: Siv Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 04111 1 I KOMMUNESTYRE I Dato: 16.06.2011 AVTALE

Detaljer

VEDTEKTER/ OPPHOLDSTID - BARNEHAGENE I AGDENES

VEDTEKTER/ OPPHOLDSTID - BARNEHAGENE I AGDENES Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.01.2012 Tid: Kl.10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 07.09.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skaslien Gjestgiveri OBS! Merk sted! Dato: Tirsdag 24.01.2012 Tidspunkt: Kl. 18.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for

Detaljer

.»77/ I I /2. te2,44. SWi. Felles samarbeidsavtale. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset

.»77/ I I /2. te2,44. SWi. Felles samarbeidsavtale. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 1. Parter 2 2. Bakgrunn 2 3. Formål 2 4. Virkeområde 3 5. Inngåelse

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Orientering fra oppvekstenheten før sakene behandles: - Folldal skole orienterer om elev- foreldre-

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Avtaler mellom kommuner og helseforetak Helsefakultetets utdanningskonferanse 17. april 2012 Bjørn Engum, Senterleder NST/ bjorn.engum@unn.no Samhandlingsreformen Lagt fram for Stortinget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 5/11 11/219 REFERATER 2 6/11 11/13 FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA - HØRING PLANPROGRAM 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 5/11 11/219 REFERATER 2 6/11 11/13 FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA - HØRING PLANPROGRAM 3 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.03.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget Møtested: Møterom Skjønhaug Møtedato: 29.10.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Livsløpsutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Marianne Larsen Nestleder Olav Mansaas Bleie

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Innsikten SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Sak 2/11 Referater - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Vestby kommune Eldrerådet

Vestby kommune Eldrerådet Vestby kommune Eldrerådet Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Møterom 136, eiendomsavdelingen Møtedato: 30.01.2013 Tid: 18:30 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012?

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Petter Øgar, NHSs konferanse om helsetjenester til eldre, Oslo 26.09.2011 Hva er helsetjenester til eldre Forebygging, diagnostikk, behandling,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 29.11.2011 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Marit

Detaljer

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Trøgstad kommune Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 15:00-17:30 Til stede Medlemmer:,,, Sigmund Snøløs Varamedlemmer: Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.08.2012 Tid: 16:30 Slutt: 20.00

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.08.2012 Tid: 16:30 Slutt: 20.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.08.2012 Tid: 16:30 Slutt: 20.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Geir Stavik-Karlsen,

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 10214 F-sak 037/2014 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Plan- og bygningsloven 4 og 11 Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Forholdet mellom miljø- og klimautfordringer, regional utvikling og planlegging Rådgiver Knut H. Ramtvedt, Østfold fylkeskommune Forvaltningsreformen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 29.10.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Nestleder Ann Kristin

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer