MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 39/12 08/1151 INNFØRING AV KOMMUNALE VEDTEKTER FOR EIENDOMSTAKSERING I TRØGSTAD KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 39/12 08/1151 INNFØRING AV KOMMUNALE VEDTEKTER FOR EIENDOMSTAKSERING I TRØGSTAD KOMMUNE"

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 39/12 08/1151 INNFØRING AV KOMMUNALE VEDTEKTER FOR EIENDOMSTAKSERING I TRØGSTAD KOMMUNE 40/12 10/906 SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN 41/12 11/879 PAPIRLØSE MØTER - ELEKTRONISK POLITIKERLØSNING 42/12 09/437 OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SYKEHUSET ØSTFOLD OG TRØGSTAD KOMMUNE 43/12 09/246 ASFALTERING AV BOLIGFELT OG GRAV INDUSTRIOMRÅDE - BEVILGNING FRA TOMTEFONDET 44/12 12/575 REFERATSAKER Trøgstad, 5. september 2012 Ole Andrè Myhrvold ordfører

2 Sak 39/12 INNFØRING AV KOMMUNALE VEDTEKTER FOR EIENDOMSTAKSERING I TRØGSTAD KOMMUNE Saksbehandler: Johnny Bogø Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 08/1151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/12 Eldreråd /12 Ungdomsråd /12 Teknikk- og naturutvalget /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Vedlagte forslag til vedtekter for eiendomsskatt i Trøgstad kommune godkjennes. Bakgrunn: Saken har sin bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 39/12, der det i pkt. 1 heter at administrasjonen bes igangsette taksering av aktuelle eiendommer for å kartlegge potensialet for nye inntekter, og klargjøre for evt. innføring av eiendomsskatt fra Det er ulike måter kommunen kan organisere eiendomstakseringen på. For å fastsette hvordan dette skal foregå i Trøgstad, foreslås at kommunestyret vedtar vedtekter som skal være styrende for all taksering. Forslag til slike vedtekter følger saken. Saksutredning: Lov om eigedomsskatt til kommunane fastsetter regelverket kommunen må forholde seg til ved utskriving av eiendomsskatt. Siden dette er en skatt som jf. lovens 8 skal beregnes ut fra eiendommers verdi, vil eiendomstaksering være en av de viktigste og mest følsomme elementene i skatteordningen. Loven legger opp til to alternative måter å gjennomføre taksering på. Ett alternativ er å oppnevne særskilte takstmenn som fastsetter takstene. Et annet er å oppnevne en politisk nemnd, som benytter seg av fagkyndige i selve takseringsarbeidet, men som selv fastsetter takstene. Vurdering: Etter rådmannens syn vil man oppnå de mest riktige og troverdige takstene ved å la personer med yrkesmessig bakgrunn fra eiendomstaksering gjennomføre takseringene. Det foreslås derfor at alternativet med politisk oppnevnt nemnd benyttes. Her kan også nevnes at de aller fleste kommuner som har eiendomsskatt benytter denne ordningen. Forslaget til vedtekter stadfester kommunestyrets ansvar for å oppnevne takstnemnd, likeså nemnd for klagebehandling. De gir samtidig nemndene mandatet de skal jobbe etter. Vedlegg: Vedtekter for eiendomsskatt i Trøgstad kommune - forslag Utskrift sendes: Saksbehandler Side 2 av 13

3 Sak 40/12 SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN Saksbehandler: Marit Lillegraven Haakaas Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 10/906 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/12 Eldreråd /12 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /12 Ungdomsråd /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Trøgstad kommune ser positivt på at det utarbeides en regional kompetanseplan for Østfold. 2. Trøgstad kommune mener det ikke bør utarbeides regionale planbestemmelser til fylkesplanen, da nåværende virkemidler gir tilstrekkelige føringer for kommunenes arealplanlegging. 3. For øvrig har Trøgstad kommune ingen kommentarer til den regionale planstrategien. Bakgrunn: Østfold fylkeskommune har utarbeidet forslag til regional planstrategi. Forslaget er sendt ut på høring med frist for uttalelser Det er gitt forlenget frist til Trøgstad kommune for å få saken politisk behandlet i september. Saksutredning: Regional planstrategi skal beskrive fylkets største utfordringer og muligheter. Planstrategien skal prioritere hva man skal sette ressursene inn på i inneværende fireårsperiode. I planstrategiene konklusjoner skal det beskrives hvilke regionale planer som skal utarbeides som verktøy for samordnet innsats mot utvalgte utfordringer. Regional planstrategi etter ny plan- og bygningslov (MD2008) er eneste regionale plandokument som skal godkjennes av regjeringen. I nasjonale forventninger til regional planlegging er det utformet tre konkrete plankrav til fylkeskommunene: Regionale planer for samordnet areal- og transportplanlegging Regionale planer som avklarer den overordnede senterstrukturen og som gir retningslinjer for etablering av handel i tråd med rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Regionale vannforvaltningsplaner Fylkesmannen i Østfold har kommet med innspill til plantema: Plan for helhet og sammenheng i det 13-årige skoleløpet pluss barnehagen Plan for omforming og fortetting Plan for samfunnssikkerhet og klimatilpasning Side 3 av 13

4 Sak 40/12 Fylkesmannen argumenterer i tillegg for innføring av regionale planbestemmelser med forankring i fylkesplanen, med særlig henvisning til utfordringene når det gjelder kjøpesenteretablering. Fylkeskommunen har gjennomført workshops/framtidsverksteder med politiske og administrative representanter fra offentlige virksomheter og representanter fra organisasjoner og næringsliv. Resultatet er tre prioriterte tema: Infrastruktur/transport/samferdsel Utdanning/kompetanse (nivå og tilbud) Næringsutvikling/arbeidsplasser verdiskaping Side i høringsutkastet redegjør for oversikt over planbehov som skal følges opp og medvirkning og samarbeid i planarbeidet. Det foreslås ikke at den nylig vedtatte fylkesplanen skal revideres med følgende begrunnelse: Fylkesplanen bør nå få tid til å virke før det igangsettes rullering av denne, og det bør derfor ikke gjennomføres en rullering i inneværende planperiode. Når det gjelder regionale planbestemmelser angir høringsutkastet følgende: Regionale planbestemmelser innføres i løpet av perioden for avgrensede temaer eller innenfor avgrensende geografiske områder, dersom både de berørte kommunene og fylkeskommunen mener dette er formålstjenlig. Rådmannen viser for øvrig til det vedlagte høringsutkastet. Vurdering: Den nye plan- og bygningsloven (MD2008) gir fylkeskommunene en sterkere rolle som utviklingsaktør enn tidligere. Østfold fylkeskommune har vedtatt og fått godkjent en ny fylkesplan som utfordrer kommunene, særlig når det gjelder arealbruk og tettstedsutvikling. Forutsetningene i planen er oppfølging av statlige forutsetninger og forventninger når det gjelder, jordvern, klima og energi og tettstedsutvikling. Den nye fylkesplanen er behandlet og vedtatt etter gammelt lovverk (MD1985). Planen omfatter dermed ikke regionale planbestemmelser, slik ny lov gir anledning til. Planen er retningsgivende med anledning til å sette fram innsigelse, dersom kommunale arealplanforslag er i strid med fylkesplanen. Arealregnskap og felles arealkvote for kommunene i Indre Østfold og begrensninger i plassering av handel utenfor tettsteder og byer er forutsetninger som utfordrer kommunene i Indre Østfold mest. Fylkeskommunens ambisjon er å fastsette premisser for kommunenes planer gjennom ny fylkesplan. Arealregnskap og felles arealkvote for kommunene i Indre Østfold i den vedtatte fylkesplanens arealstrategi innebærer at kommunene i fellesskap må fastsette forutsetninger for befolkningsvekst, utbyggingstetthet og fordeling av areal. Det er fortsatt usikkerhet om hvor stor arealkvoten blir. Det kan bli aktuelt å omfordele byggearealer mellom kommunene. Det er en utfordring for kommunene å finne en omforent løsning rundt utbyggingsarealer. Regionrådet kan ikke fatte bindende vedtak på vegne av kommunene. Det er hver enkelt kommune som må fatte vedtak. Side 4 av 13

5 Sak 40/12 I løpet av perioden skal Østfold fylkeskommune utarbeide en regional kompetanseplan. Det tas sikte på endelig behandling i fylkestinget 2014/2015. Dette vil være den eneste nye regionale planen som utarbeides i denne perioden. For Østfold og Trøgstad er det viktig å øke kvalitet og deltakelse innen videregående opplæring og styrke forskning og utdanning i Østfold. Det er viktig å forbedre overgangen fra grunnskole til videregående skole. Helheten i det 13-årige skoleløpet (grunnopplæringen) må stå sentralt i planen, slik fylkeskommunen også legger opp til. I kommuneplan for Trøgstad er det et mål som sier at utdanningsnivået i Trøgstad skal opp. Det å unngå drop-out fra videregående er en av strategiene for å nå dette målet. Kommunene må involveres og engasjeres i dette viktige planarbeidet. Statlig krav om regional vannforvaltningsplan blir ivaretatt gjennom pågående utarbeidelse av Forvaltningsplan vannregion Glomma. Mål, strategier og tiltak i denne planen vil ha betydning for Trøgstad kommunes prioriteringer når det gjelder, tiltak i avløpsnettet og i bekkene. Forvaltningsplanen vil også ha betydning for tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv langs Glomma. Regional transportplan for Østfold er under utarbeidelse og skal vedtas av fylkestinget i Denne planen har stor betydning for innbyggere og næringsliv når det gjelder prioritering av tiltak i Indre Østfold. Rådmannen anser det ikke som ønskelig med rullering av fylkesplanen. Det er bedre å legge ressurser i oppfølging av eksisterende plan. Det er heller ikke ønskelig med innføring av regionale planbestemmelser som vil gi ytterligere premisser for kommunenes planer, slik ny plan- og bygningslov gir åpning for. Plan- og bygningsloven har omfattende bestemmelser om deltakelse og medvirkning. Dette er en viktig forutsetning for et godt fungerende lokaldemokrati. Den vedtatte fylkesplanen kan ha stor virkning for innbyggere, grunneiere og næringsvirksomheter. De deltakelses- og medvirkningsprosesser som ble gjennomført ved behandlingen av den nye fylkesplanen var svært lite omfattende. Dette kan representere et demokratisk problem, dersom kommunene er begrenset til å henvise til vedtatte forutsetninger i fylkesplanen, ved sine deltakelses- og medvirkningsprosesser. Vedlegg 1. Brev fra Østfold fylkeskommune, datert Høringsforslag: Regional planstrategi for Østfold (http://www.ostfoldfk.no/stream_file.asp?ientityid=13903) Utskrift sendes: Østfold fylkeskommune Side 5 av 13

6 Sak 41/12 PAPIRLØSE MØTER - ELEKTRONISK POLITIKERLØSNING Saksbehandler: Inger-Lise Haugen/Wenche Authen Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 11/879 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Trøgstad kommune går over til elektronisk distribusjon av politiske møtepapirer i løpet av Faste medlemmer i hovedutvalg, formannskap og kommunestyret får disponere lesebrett. Varamedlemmer må hente lesebrettet på kommunehuset. 3. Det legges opp til varslingstjeneste på mail. 4. Administrasjonen tilrettelegger en effektiv presentasjon av dokumenter og opplæring av brukere 5. Det opprettes tilstrekkelig kapasitet på trådløst nettverk på kommunehuset 6. Det forutsettes at reduserte kostnader og tidsbruk kompenserer for investeringene over tid. 7. Innkjøpet føres i investeringsregnskapet og finansieres av ubrukte lånemidler IKT Bakgrunn: Kommunestyret behandlet i sitt møte , sak 90/11 interpellasjon fra Trøgstad Høyre En papirfri Trøgstad kommune. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 1. Trøgstad kommune fortsetter arbeidet med å redusere papirmengden i alle ledd virksomheter. 2. Trøgstad kommune har som mål å innføre elektronisk løsning for sakspapirer til de folkevalgte i løpet av Administrasjonen innhenter erfaringsgrunnlag fra Skiptvet kommune, Askim kommune og eventuelt andre kommuner før de legger frem forslag til sak for kommunestyret. Saksutredning: Som et ledd i forvaltningens informasjonsstrategi benyttes internett i økende grad til å publisere dokumenter. Allerede i dag kan Trøgstad sine innbyggere, politikere og brukere av offentlige tjenester lese alle innkallinger og protokoller til politiske møter på vår hjemmeside I følge en stor undersøkelse gjort av Kommunal rapport i desember 2011 svarer halvparten av landets kommuner at de vil ha lesebrett til alle politikere innen utgangen av For å skaffe oss informasjon og høre erfaringer fra andre kommuner har Administrasjonen besøkt Skiptvet kommune og har hatt en del kontakt med Eidsberg kommune. Vi har ikke hatt kontakt med Askim kommune da deres løsning ville påført Trøgstad kommune større utgifter. Side 6 av 13

7 Sak 41/12 Vi har også skaffet mye informasjon fra som er nettstedet til Lunner kommune. Skiptvet, Eidsberg og Lunner kommune sine løsninger er tilnærmet like og deres erfaringer er gode. Ut fra en helhetsvurdering mener vi at Eidsberg og Lunner har den beste løsningen. Trøgstad kommune bør ikke bruke mer ressurser/tid på å lete etter andre løsninger, men bruke deres løsning som modell. Eidsberg kjørte sin første elektroniske møterunde i juni og det fungerte greit. Møtepapirene vil produseres i saksbehandlersystemet som tidligere, men i stedet for å kopiere, stifte og sende ut saksdokumenter i papir vil dette bli gjort elektronisk til den enkelte politiker. De vil få varsel på e-post som forteller når saksdokumenter med vedlegg er tilgjengelig på sitt nettbrett. Hver enkelt politiker vil få en politikermailadresse. Politikerne laster ned dokumentene på den enkelte lesebrett hvor det er mulig å skrive notater og merknader inn i den aktuelle saken. Får å få best mulig effekt av dette bør det kjøpes inn lesebrett til samtlige faste medlemmer i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalg ( 23 stk. pr ). I tillegg bør det være noen ekstra på kommunehuset som varamedlemmer kan hente når noen melder forfall. Det bør også anskaffes lesebrett til de administrative funksjonene som møter i styrer og utvalg som aktivt skal bruke lesebrett. Dette vil utgjøre ytterligere 4 lesebrett. Rådmannen legger opp til tilsvarende papirfri standard i kommunens administrative lederarbeid. Han legger opp til at det anskaffes lesebrett til virksomhetsledere og stabsledere. Disse finansieres over de avdelingsvise budsjettene. Prisen på et nettbrett vil være på ca. kr. 5000,-. Avhengig om man kjøper nettbrett med bare WiFi eller med WiFI og 3G. Det er beregnet at man pr. politisk møterunde sparer inn ca. kr. 3700,- i porto og forsendingsutgifter.i tillegg vil man spare store mengder papir og ressurser til kopiering etc. Etter innføringen av elektronisk politikerløsning blir det ikke lenger et alternativ å få tilsendt politiske møtepapirer i posten eller med bud. For saker unntatt offentlighet vil det fortsatt bli papirtrykk og disse vil ikke bli sendt ut elektronisk av sikkerhetsmessige grunner. Selv om bruken av nettbrett er enkelt må man gjennomføre en grunnopplæring på alle brukere. Politisk sekreteriat/ servicetorg vil kunne stå for opplæringen av brukerne. Man vil være avhengig av et godt utbygd trådløst nettverk på kommunehuset. Trøgstad kommune vil stå som eier av lesebrettene og inngår en leieavtale med den enkelte som disponerer dem. Side 7 av 13

8 Sak 41/12 Vurdering: Anskaffelse av nettbrett til politikerne vil forenkle korrespondansen mellom politikere og administrasjon. Det vil spare miljø, arbeidsressurser, portoutgifter og gi en raskere distribusjon av sakspapirer. Man vil også oppnå kompetanseheving innen IKT for både administrativ stab og politikere. Vedlegg: Forslag til låneavtale mellom Trøgstad kommune og den enkelte bruker av nettbrettene Side 8 av 13

9 Sak 42/12 OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SYKEHUSET ØSTFOLD OG TRØGSTAD KOMMUNE Saksbehandler: Knut Baastad Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 09/437 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/12 Eldreråd /12 Livsløpsutvalget /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Det inngås overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer mellom Trøgstad kommune og Sykehuset Østfold fra 1. juli Tidligere vedtatt samarbeidsavtale gjeldende fra 1. januar 2012 opphører fra samme dato. 2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter. Bakgrunn: Kommunen og Sykehuset Østfold er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester pålagt å inngå samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer innen 1. juli Ny felles, overordnet samarbeidsavtale er revidert, og denne skal sammen med tilhørende retningslinjer sikre innbyggerne i Østfold helhetlige, koordinerte og kvalitativt gode helse- og omsorgstjenester. Avtaleutkastet er fremforhandlet på vegne av 17 kommuner i Østfold. Avtaleforslag og retningslinjer ble mottatt i kommunen 3. juli, og politisk behandling blir derfor lenge etter at avtalen har trådt i kraft. Det er forståelse mellom partene om at det skulle tas ved første møterunde høsten 2012, og at partene likevel forholder seg til avtalen fra 1. juli. Saksutredningen er utarbeidet av administrativt samarbeidsutvalg, og er likelydende for alle 17 kommuner. Saksutredning: Sykehus og kommuner er gjennom samhandlingsreformen og ny helse og omsorgstjenestelov av 14. juni 2011 pålagt å inngå samarbeidsavtaler. Sykehuset Østfold og 17 kommuner i Østfold vedtok den første avtalen i 2005, og partene tok i bruk ny overordnet samarbeidsavtale med retningslinjene 1, 3, 5, 11 og 12 fra 1. januar De etablerte samarbeidsorganer mellom Sykehuset Østfold og kommunene har hatt ansvar for å revidere overordnet samarbeidsavtale og utarbeide resterende 7 retningslinjer. Overordnet samarbeidsutvalg har gitt administrativt samarbeidsutvalg oppdraget. Arbeidet har vært gjennomført i partssammensatte grupper med representanter fra kommunene og Sykehuset Østfold. Fastlegerepresentant og brukerrepresentant har deltatt i arbeidsgruppene. Medlemmer fra Administrativt samarbeidsutvalg har hatt lederansvaret, og det har vært jurister tilknyttet arbeidet ved behov. Side 9 av 13

10 Sak 42/12 Arbeidet har blitt fulgt fortløpende av Administrativt samarbeidsutvalg våren Engasjementet har vært stort, og det har kommet innspill fra kommunene fortløpende. Administrativt samarbeidsutvalg godkjente ny overordnet samarbeidsavtale 22. juni Saken ble deretter behandlet i Overordnet samarbeidsutvalg 25. juni hvor følgende vedtak ble fattet: Samarbeidsavtale med nye retningslinjer er godkjent uten endringer i overordnet samarbeidsutvalg. Overordnet samarbeidsutvalg anbefaler at avtalen med retningslinjer vedtas i kommunestyrene/ styret i Sykehuset Østfold. Avtalen er et fremforhandlet resultat, og er bredt forankret i kommunene og i Sykehuset Østfold gjennom arbeidet. Den består av overordnet samarbeidsavtale med tilhørende 16 retningslinjer. Retningslinjene punkt 1-11 er strukturert etter 6 2 i helse- og omsorgstjenesteloven. I tillegg er retningslinje nr. 12 Samarbeidsformer revidert. Retningslinjene 1 12 (31 sider) er ikke vedlagt saken, men kan fås hos postmottak eller saksbehandler. Eksisterende retningslinjer, som tidligere er vedtatt i administrativt samarbeidsutvalg, har fått nummereringen Disse videreføres uten endringer. Oversikt over retningslinje 1-12: retningslinje 1 Oppgavedeling retningslinje 2 Helhetlige og sammenhengende helsetjenester til pasienter og brukere med behov for koordinerte tjenester retningslinje 3 Innleggelse i Sykehuset Østfold retningslinje 4 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene retningslinje 5 Utskrivning fra Sykehuset Østfold retningslinje 6 Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling og faglige nettverk retningslinje 7 Samarbeid om forskning, innovasjon, utdanning, praksis og læretid retningslinje 8 Samarbeid om jordmortjenester retningslinje 9 Samarbeid om IKT-løsninger retningslinje 10 Samarbeid om forebygging retningslinje 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden retningslinje 12 Samarbeidsformer Økonomiske konsekvenser Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter regulerer økonomien. Forskriften legger opp til varsling fra sykehus til kommune 24 timer i døgnet og 7 dager i uken. Kommunens betalingsplikt inntrer den dagen pasienten blir erklært utskrivningsklar. Gjennom forhandlinger har partene imidlertid tidligere kommet til enighet om at pasienter kun skal meldes kommunen i tidsperioden For pasienter som meldes utskrivningsklare på utreisedagen før kl inntrer betalingsplikten samme dag. Meldes pasienten etter kl (og før 15.30) inntrer betalingsplikten først neste dag. Mottak i kommunen 7 dager i uken er imidlertid til det beste for pasienten, og foregår i stor utstrekning allerede i dag. Nå blir imidlertid varslingen satt i system. Varsling og mottak 7 Side 10 av 13

11 Sak 42/12 dager i uken er etter intensjonen i samhandlingsreformen, og er viktig for å opprettholde gode behandlingskjeder for pasienten. Det var opprinnelig planer om å revidere retningslinje 3 og 5 innen 1. juli 2012, men begge parter ønsket mer erfaring med retningslinjene før revidering. Det er nedsatt et klinisk utvalg som våren 2012 startet sitt arbeid. Administrativt samarbeidsutvalg følger prosessen underveis, og endelig rapport leveres høsten Vurdering: Østfolds nye samarbeidsavtale ivaretar kravene i nytt lovverk og er utarbeidet innen tidsfristen Arbeidet er utført partssammensatt, det har vært brukerrepresentasjon og representant fra fastlegene. Begge parter har bidratt med juridisk kompetanse. Det foreligger nå en omforent samarbeidsavtale mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold. Avtalen ivaretar Østfolds gode erfaringer med samhandling og samarbeidsavtale siden Denne felles samarbeidsavtalen viser at kommunene i Østfold står samlet som en sterk og likeverdig aktør overfor SØ. For SØ betyr avtalen at innbyggerne i Østfold kan få likeverdige helsetjenester, uavhengig av i hvilken kommune de bor. Vedlegg: Overordnet samarbeidsavtale Utskrift sendes: Sykehuset Østfold Side 11 av 13

12 Sak 43/12 ASFALTERING AV BOLIGFELT OG GRAV INDUSTRIOMRÅDE - BEVILGNING FRA TOMTEFONDET Saksbehandler: Hans Gunnar Raknerud Arkiv: Q05 Arkivsaksnr.: 09/246 Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/12 Livsløpsutvalget /12 Teknikk- og naturutvalget /12 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Til asfaltering av Fortveien, stikkveien til det nye boligfeltet i Torpveien og veinettet på Grav industriområde bevilges kr Bevilgningene gjøres fra tomtefondet. Bakgrunn: De fleste av tomtene i de kommunale boligområdene ved Fortveien i Gravsåsen og Torpveien i Båstad er solgt og veiene er klare for asfaltering. Det er 5 boligtomter i Torpveien og 14 i Fortveien. På Grav industriområde på Skjønhaug er det solgt 6 tomter mens 2-3 fortsatt er ledige. Det er mye tungtrafikk ut og inn av industriområdet. Saksutredning Opparbeidelse av boligfeltene ble startet i 2006, og tomtene var klare for salg sommeren På Grav industrifelt var oppstart i 2007, og de første tomtene ble solgt i Tomtekjøperne har betalt for kostnadene til opparbeiding av ferdig asfaltert vei i sin tomtepris og inntekter fra salg av tomter blir løpende overført til kommunens tomtefond. Avdeling for teknisk drift har fått følgende tilbud på asfalteringen fra vår rammeavtaleleverandør: Fortveien Kr Torpveien Kr Grav Industriområde Kr Sum Kr Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. Ordningen med momskompensasjon gjør at kommunen får refundert merverdiavgiften på denne investeringen og bevilgningen kan derfor gjøres på nettobeløpet. Beholdningen på tomtefondet var på kroner pr. 1. januar Det er ikke brukt noe fra fondet hittil i 2012, mens det er tilkommet midler fra tomtesalg som er gjort i år. Vurdering De aktuelle veistrekningene gjelder alle første gangs asfaltering i kommunale boligfelt og næringsområder. Disse er nå enten ferdigsolgt, eller i ferd med å bli det. Dette er derfor et riktig tidspunkt å foreta disse investeringene. Utskrift sendes: Regnskapsavdelingen Side 12 av 13

13 Sak 44/12 REFERATSAKER Saksbehandler: Knut Baastad Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/575 Saksnr.: Utvalg Møtedato 44/12 Formannskapet Side 13 av 13

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 10.09.2012 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 41 53 70 75 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 13.09.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.02.12/MSL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.12 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen 06.02.12 kl 1300 tlf. 69702000 Oversikt

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 25.04.2016 Møtested: Trøgstadheimen Bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2012/123-23 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF, Rusbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/4684-1 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Behandles i: Helse- og omsorgsutvalget Kommunestyret SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Overordnet samarbeidsavtale 04.01.2012 HOM, K Samarbeidsavtale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg 05.06.2012 12/43 Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2337 Klassering: G00 Saksbehandler: Torunn Austheim SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2017 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-14:00 Møteprotokoll for Formannskapet Til stede Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Marianne Bjerkeli, Martha

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAMARBEIDSAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG AGDENES KOMMUNE - FASE 2 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE /1628

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE /1628 Trøgstad kommune Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Marit Lillegraven Haakaas FE - 143 15/1628 Høringsforslag - Kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplan Saksnr Utvalg Type Dato 10/16

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK:

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK: Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse 07.06.12 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Møtedato KOMMUNESTYRE 19.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Arkivsaksnr.: 10/2138-49 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterom sykehjemmet

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterom sykehjemmet Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 09.02.2012 Møtetid: 17:00 Møtested: Møterom sykehjemmet Møteleder Monika Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 25.01.2012 Fraværende representanter

Detaljer

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI side 1 ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI 2012-2015 Bakgrunn Ny plan- og bygningslov (MD 2008) har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 14.06.2012 058/12 AAN Kommunestyret 28.06.2012 096/12 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 07.02.2012 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Cecilie Agnalt, Marit Tangen, Dag Søby, Harald Aase,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kirsten Toft SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Samarbeidsavtalen kommunen og HNT

Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Forhandlingene ble sluttført 25.05.2012 Samarbeidsavtalen inkluderer 12 tjenesteavtaler Samarbeidsavtalen formål er: - konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG HEMNE KOMMUNE - FASE 2 Ferdigbehandles i: Kommunestyret

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 29.08.2017 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are Skjønberg, Marit Ness Kjeve,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/234-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/234-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/234-3 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF OG HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Overordnet samarbeidsavtale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg. 26. april Samhandlingsreformen Status avtalearbeid. Kari Bratland Totsås Samhandlingssjef HNT

Administrativt samarbeidsutvalg. 26. april Samhandlingsreformen Status avtalearbeid. Kari Bratland Totsås Samhandlingssjef HNT Administrativt samarbeidsutvalg 26. april 2012 Samhandlingsreformen Status avtalearbeid Kari Bratland Totsås Samhandlingssjef HNT Samhandlingsreformens mål: Retningen er tydelig: En friskere befolkning

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 05.09.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-22:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Hilde Sørby Haakaas, Jens Helge Jorud,

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Vedtak Kommunestyret fastsetter planprogrammet for ny kommuneplan, datert , jf. pbl. 4-1 og

Vedtak Kommunestyret fastsetter planprogrammet for ny kommuneplan, datert , jf. pbl. 4-1 og ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/17 Eldrerådet 22.08.2017 41/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.08.2017 58/17 Hovedutvalg for skole og barnehage 23.08.2017

Detaljer

GRUNNLAGSDOKUMENT FOR 6K KOMMUNE

GRUNNLAGSDOKUMENT FOR 6K KOMMUNE GRUNNLAGSDOKUMENT FOR 6K KOMMUNE Utkast, versjon 0.1 Grunnlagsdokumentet er utarbeidet av de seks kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Spydeberg og Trøgstad. Dokumentet danner grunnlag for en ny storkommunene

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Samhandling mellom Rana kommune og Helgelandssykehuset

Samhandling mellom Rana kommune og Helgelandssykehuset Samhandling mellom Rana kommune og Helgelandssykehuset Samhandlingsreformen Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen. Plikt for kommuner og sykehus til å samarbeide. Viktige faktorer i pasientforløpsarbeidet

Detaljer

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016.

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016. Arkivsaksnr.: 16/299 Lnr.: 21124/16 Ark.: 144 Saksbehandler: avdelingsleder Guri Kjærem Kommunedelplan for Klima, infrastruktur, miljø og eiendom 2017-2020 Revisjon Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Lovpålagte samarbeidsavtaler Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Formålet med samarbeidsavtaler Konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 19.04.2012 Tid: Kl. 09.15

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 19.04.2012 Tid: Kl. 09.15 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 19.04.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen Takstnemnda for eiendomsskatt, eiendomsskattekontoret Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen 08.02.2017 Innføring av eiendomsskatt i hele kommunen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSLISTE 1 Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.08.2012 Møtested:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/ Eide kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/817-10 Saksbehandler: Tove Venaas Herskedal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/48 01.12.2016 Eide kommunestyre 16/128 15.12.2016

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI. 1 Samarbeidsavtalen som helhet inneholder: Overordnet

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Felles samarbeidsavtale Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4 3. Formål...4 4.

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Revisjon av kommuneplanen Kommuneplanens samfunnsdel og planbestemmelser til kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanen Kommuneplanens samfunnsdel og planbestemmelser til kommuneplanens arealdel Arkivsaksnr.: 17/1625 Lnr.: 14961/17 Ark.: 141 Saksbehandler: kommunalsjef samfunn og miljø Inger Kammerud Revisjon av kommuneplanen Kommuneplanens samfunnsdel og planbestemmelser til kommuneplanens arealdel

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 23.10.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00 Møteinnkalling for Ungdomsrådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Parter... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 2 4. Virkeområde...

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.12 Tid: 15.30 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.12 Tid: 15.30 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 11.01.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.12 Tid: 15.30 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens Unaas Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 44/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.08.2016 37/16 Eldrerådet 23.08.2016 44/16 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Arkivsaksnr.: 09/1726-16 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 18.09.2014 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

OPPSIGELSE AV LEIEAVTALE MED LANGHOLEN GÅRD

OPPSIGELSE AV LEIEAVTALE MED LANGHOLEN GÅRD MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 16.04.2012 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 41 53 70 75 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 24.10.2017 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 17:00-19:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post Lillehammer kommune Kommuneplanutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2013 Tid: etter endt formannskap Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken

Detaljer

Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune

Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni 2012 Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Forhandlingene ble sluttført 25.05.2012 Samarbeidsavtalen

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 19.05.2015 kl. 15:30-17:30 Møtested: 1.etasje Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 15.03.2007 Klokkeslett: Umiddelbart etter økonomiutvalgsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/14 14/305 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNINGER (KVU) - NUKLEÆRE ANLEGGENE I NORGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/14 14/305 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNINGER (KVU) - NUKLEÆRE ANLEGGENE I NORGE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 08.05.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Ungdomsrådet Møtedato: 07.03.2016 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Møterom C1 Onsdag 15.06.2016 kl. 09:00-13:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 29.05.2017 Møtested: Havnås møterom Møtetid: 09:00-10:30 Til stede Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Marianne Bjerkeli, Martha

Detaljer

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Tirsdag 22. mai 2012, kl. 12.00 16.00 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 13:15 17:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Sak 13/12 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING. Før møtet er det befaring på Brekkeåsen barnehage. Oppmøte i barnehagen kl. 17.

SKIPTVET KOMMUNE Sak 13/12 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING. Før møtet er det befaring på Brekkeåsen barnehage. Oppmøte i barnehagen kl. 17. SKIPTVET KOMMUNE Sak 13/12 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 27.03.2012 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF

Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF Endelig versjon Overordnet samarbeidsavtale 1. Parter Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF 2. Bakgrunn Partene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

REVISJON SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST. OLAVS HOSPITAL OG HEMNE KOMMUNE

REVISJON SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST. OLAVS HOSPITAL OG HEMNE KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: kommunalsjef Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 15/489-4 REVISJON SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST. OLAVS HOSPITAL OG HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: - 15/489-1,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlemmer Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 75/09 09/844 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER NSF

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 75/09 09/844 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER NSF Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 24.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 10.03.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ole Marius Grønlien, Tormod

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2268-6 Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 02.02.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ELDRERÅD Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 16.04.2012 Tid: Kl. 14.

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ELDRERÅD Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 16.04.2012 Tid: Kl. 14. MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅD Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 16.04.2012 Tid: Kl. 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 40 60 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 07.09.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK 7 11/2 Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 Behandlinger Fylkesutvalget (FU) - 15. februar 2011 Saksfremlegg: Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 2 (Hoveddokument)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/12 08/1151 INNFØRING AV KOMMUNALE VEDTEKTER FOR EIENDOMSTAKSERING I TRØGSTAD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/12 08/1151 INNFØRING AV KOMMUNALE VEDTEKTER FOR EIENDOMSTAKSERING I TRØGSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅD Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 99 59 09 02 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2011/7665-19 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Arkiv: 403 Arkivsaksnr: 2013/4937-5 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Godkjenning av Samarbeidsavtale mellom kommunen og St.Olavs Hospital

Detaljer

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Møterom C1(2.etg) Onsdag 09.09.2015 kl. 09:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse- og samhandling. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse- og samhandling. Saksliste SKIPTVET KOMMUNE Møtedato: 02.06.2015 Møtested: Kommunehuset Møtetid: 18:30 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse- og samhandling Forfall meldes til Servicekontoret, telefon 69806000. Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 08.03.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are Skjønberg, Marit Ness Kjeve,

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/13 12/768 SLT - PLAN 6/13 13/207 PARTNERSKAPSAVTALE ØSTFOLDHELSA 2013-2015 7/13 13/224 REFERATSAKER

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/13 12/768 SLT - PLAN 6/13 13/207 PARTNERSKAPSAVTALE ØSTFOLDHELSA 2013-2015 7/13 13/224 REFERATSAKER Utvalg: UNGDOMSRÅD Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.04.2013 Tid: 16.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 98 66 99 18 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer