MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 39/12 08/1151 INNFØRING AV KOMMUNALE VEDTEKTER FOR EIENDOMSTAKSERING I TRØGSTAD KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 39/12 08/1151 INNFØRING AV KOMMUNALE VEDTEKTER FOR EIENDOMSTAKSERING I TRØGSTAD KOMMUNE"

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 39/12 08/1151 INNFØRING AV KOMMUNALE VEDTEKTER FOR EIENDOMSTAKSERING I TRØGSTAD KOMMUNE 40/12 10/906 SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN 41/12 11/879 PAPIRLØSE MØTER - ELEKTRONISK POLITIKERLØSNING 42/12 09/437 OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SYKEHUSET ØSTFOLD OG TRØGSTAD KOMMUNE 43/12 09/246 ASFALTERING AV BOLIGFELT OG GRAV INDUSTRIOMRÅDE - BEVILGNING FRA TOMTEFONDET 44/12 12/575 REFERATSAKER Trøgstad, 5. september 2012 Ole Andrè Myhrvold ordfører

2 Sak 39/12 INNFØRING AV KOMMUNALE VEDTEKTER FOR EIENDOMSTAKSERING I TRØGSTAD KOMMUNE Saksbehandler: Johnny Bogø Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 08/1151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/12 Eldreråd /12 Ungdomsråd /12 Teknikk- og naturutvalget /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Vedlagte forslag til vedtekter for eiendomsskatt i Trøgstad kommune godkjennes. Bakgrunn: Saken har sin bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 39/12, der det i pkt. 1 heter at administrasjonen bes igangsette taksering av aktuelle eiendommer for å kartlegge potensialet for nye inntekter, og klargjøre for evt. innføring av eiendomsskatt fra Det er ulike måter kommunen kan organisere eiendomstakseringen på. For å fastsette hvordan dette skal foregå i Trøgstad, foreslås at kommunestyret vedtar vedtekter som skal være styrende for all taksering. Forslag til slike vedtekter følger saken. Saksutredning: Lov om eigedomsskatt til kommunane fastsetter regelverket kommunen må forholde seg til ved utskriving av eiendomsskatt. Siden dette er en skatt som jf. lovens 8 skal beregnes ut fra eiendommers verdi, vil eiendomstaksering være en av de viktigste og mest følsomme elementene i skatteordningen. Loven legger opp til to alternative måter å gjennomføre taksering på. Ett alternativ er å oppnevne særskilte takstmenn som fastsetter takstene. Et annet er å oppnevne en politisk nemnd, som benytter seg av fagkyndige i selve takseringsarbeidet, men som selv fastsetter takstene. Vurdering: Etter rådmannens syn vil man oppnå de mest riktige og troverdige takstene ved å la personer med yrkesmessig bakgrunn fra eiendomstaksering gjennomføre takseringene. Det foreslås derfor at alternativet med politisk oppnevnt nemnd benyttes. Her kan også nevnes at de aller fleste kommuner som har eiendomsskatt benytter denne ordningen. Forslaget til vedtekter stadfester kommunestyrets ansvar for å oppnevne takstnemnd, likeså nemnd for klagebehandling. De gir samtidig nemndene mandatet de skal jobbe etter. Vedlegg: Vedtekter for eiendomsskatt i Trøgstad kommune - forslag Utskrift sendes: Saksbehandler Side 2 av 13

3 Sak 40/12 SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN Saksbehandler: Marit Lillegraven Haakaas Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 10/906 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/12 Eldreråd /12 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /12 Ungdomsråd /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Trøgstad kommune ser positivt på at det utarbeides en regional kompetanseplan for Østfold. 2. Trøgstad kommune mener det ikke bør utarbeides regionale planbestemmelser til fylkesplanen, da nåværende virkemidler gir tilstrekkelige føringer for kommunenes arealplanlegging. 3. For øvrig har Trøgstad kommune ingen kommentarer til den regionale planstrategien. Bakgrunn: Østfold fylkeskommune har utarbeidet forslag til regional planstrategi. Forslaget er sendt ut på høring med frist for uttalelser Det er gitt forlenget frist til Trøgstad kommune for å få saken politisk behandlet i september. Saksutredning: Regional planstrategi skal beskrive fylkets største utfordringer og muligheter. Planstrategien skal prioritere hva man skal sette ressursene inn på i inneværende fireårsperiode. I planstrategiene konklusjoner skal det beskrives hvilke regionale planer som skal utarbeides som verktøy for samordnet innsats mot utvalgte utfordringer. Regional planstrategi etter ny plan- og bygningslov (MD2008) er eneste regionale plandokument som skal godkjennes av regjeringen. I nasjonale forventninger til regional planlegging er det utformet tre konkrete plankrav til fylkeskommunene: Regionale planer for samordnet areal- og transportplanlegging Regionale planer som avklarer den overordnede senterstrukturen og som gir retningslinjer for etablering av handel i tråd med rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Regionale vannforvaltningsplaner Fylkesmannen i Østfold har kommet med innspill til plantema: Plan for helhet og sammenheng i det 13-årige skoleløpet pluss barnehagen Plan for omforming og fortetting Plan for samfunnssikkerhet og klimatilpasning Side 3 av 13

4 Sak 40/12 Fylkesmannen argumenterer i tillegg for innføring av regionale planbestemmelser med forankring i fylkesplanen, med særlig henvisning til utfordringene når det gjelder kjøpesenteretablering. Fylkeskommunen har gjennomført workshops/framtidsverksteder med politiske og administrative representanter fra offentlige virksomheter og representanter fra organisasjoner og næringsliv. Resultatet er tre prioriterte tema: Infrastruktur/transport/samferdsel Utdanning/kompetanse (nivå og tilbud) Næringsutvikling/arbeidsplasser verdiskaping Side i høringsutkastet redegjør for oversikt over planbehov som skal følges opp og medvirkning og samarbeid i planarbeidet. Det foreslås ikke at den nylig vedtatte fylkesplanen skal revideres med følgende begrunnelse: Fylkesplanen bør nå få tid til å virke før det igangsettes rullering av denne, og det bør derfor ikke gjennomføres en rullering i inneværende planperiode. Når det gjelder regionale planbestemmelser angir høringsutkastet følgende: Regionale planbestemmelser innføres i løpet av perioden for avgrensede temaer eller innenfor avgrensende geografiske områder, dersom både de berørte kommunene og fylkeskommunen mener dette er formålstjenlig. Rådmannen viser for øvrig til det vedlagte høringsutkastet. Vurdering: Den nye plan- og bygningsloven (MD2008) gir fylkeskommunene en sterkere rolle som utviklingsaktør enn tidligere. Østfold fylkeskommune har vedtatt og fått godkjent en ny fylkesplan som utfordrer kommunene, særlig når det gjelder arealbruk og tettstedsutvikling. Forutsetningene i planen er oppfølging av statlige forutsetninger og forventninger når det gjelder, jordvern, klima og energi og tettstedsutvikling. Den nye fylkesplanen er behandlet og vedtatt etter gammelt lovverk (MD1985). Planen omfatter dermed ikke regionale planbestemmelser, slik ny lov gir anledning til. Planen er retningsgivende med anledning til å sette fram innsigelse, dersom kommunale arealplanforslag er i strid med fylkesplanen. Arealregnskap og felles arealkvote for kommunene i Indre Østfold og begrensninger i plassering av handel utenfor tettsteder og byer er forutsetninger som utfordrer kommunene i Indre Østfold mest. Fylkeskommunens ambisjon er å fastsette premisser for kommunenes planer gjennom ny fylkesplan. Arealregnskap og felles arealkvote for kommunene i Indre Østfold i den vedtatte fylkesplanens arealstrategi innebærer at kommunene i fellesskap må fastsette forutsetninger for befolkningsvekst, utbyggingstetthet og fordeling av areal. Det er fortsatt usikkerhet om hvor stor arealkvoten blir. Det kan bli aktuelt å omfordele byggearealer mellom kommunene. Det er en utfordring for kommunene å finne en omforent løsning rundt utbyggingsarealer. Regionrådet kan ikke fatte bindende vedtak på vegne av kommunene. Det er hver enkelt kommune som må fatte vedtak. Side 4 av 13

5 Sak 40/12 I løpet av perioden skal Østfold fylkeskommune utarbeide en regional kompetanseplan. Det tas sikte på endelig behandling i fylkestinget 2014/2015. Dette vil være den eneste nye regionale planen som utarbeides i denne perioden. For Østfold og Trøgstad er det viktig å øke kvalitet og deltakelse innen videregående opplæring og styrke forskning og utdanning i Østfold. Det er viktig å forbedre overgangen fra grunnskole til videregående skole. Helheten i det 13-årige skoleløpet (grunnopplæringen) må stå sentralt i planen, slik fylkeskommunen også legger opp til. I kommuneplan for Trøgstad er det et mål som sier at utdanningsnivået i Trøgstad skal opp. Det å unngå drop-out fra videregående er en av strategiene for å nå dette målet. Kommunene må involveres og engasjeres i dette viktige planarbeidet. Statlig krav om regional vannforvaltningsplan blir ivaretatt gjennom pågående utarbeidelse av Forvaltningsplan vannregion Glomma. Mål, strategier og tiltak i denne planen vil ha betydning for Trøgstad kommunes prioriteringer når det gjelder, tiltak i avløpsnettet og i bekkene. Forvaltningsplanen vil også ha betydning for tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv langs Glomma. Regional transportplan for Østfold er under utarbeidelse og skal vedtas av fylkestinget i Denne planen har stor betydning for innbyggere og næringsliv når det gjelder prioritering av tiltak i Indre Østfold. Rådmannen anser det ikke som ønskelig med rullering av fylkesplanen. Det er bedre å legge ressurser i oppfølging av eksisterende plan. Det er heller ikke ønskelig med innføring av regionale planbestemmelser som vil gi ytterligere premisser for kommunenes planer, slik ny plan- og bygningslov gir åpning for. Plan- og bygningsloven har omfattende bestemmelser om deltakelse og medvirkning. Dette er en viktig forutsetning for et godt fungerende lokaldemokrati. Den vedtatte fylkesplanen kan ha stor virkning for innbyggere, grunneiere og næringsvirksomheter. De deltakelses- og medvirkningsprosesser som ble gjennomført ved behandlingen av den nye fylkesplanen var svært lite omfattende. Dette kan representere et demokratisk problem, dersom kommunene er begrenset til å henvise til vedtatte forutsetninger i fylkesplanen, ved sine deltakelses- og medvirkningsprosesser. Vedlegg 1. Brev fra Østfold fylkeskommune, datert Høringsforslag: Regional planstrategi for Østfold (http://www.ostfoldfk.no/stream_file.asp?ientityid=13903) Utskrift sendes: Østfold fylkeskommune Side 5 av 13

6 Sak 41/12 PAPIRLØSE MØTER - ELEKTRONISK POLITIKERLØSNING Saksbehandler: Inger-Lise Haugen/Wenche Authen Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 11/879 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Trøgstad kommune går over til elektronisk distribusjon av politiske møtepapirer i løpet av Faste medlemmer i hovedutvalg, formannskap og kommunestyret får disponere lesebrett. Varamedlemmer må hente lesebrettet på kommunehuset. 3. Det legges opp til varslingstjeneste på mail. 4. Administrasjonen tilrettelegger en effektiv presentasjon av dokumenter og opplæring av brukere 5. Det opprettes tilstrekkelig kapasitet på trådløst nettverk på kommunehuset 6. Det forutsettes at reduserte kostnader og tidsbruk kompenserer for investeringene over tid. 7. Innkjøpet føres i investeringsregnskapet og finansieres av ubrukte lånemidler IKT Bakgrunn: Kommunestyret behandlet i sitt møte , sak 90/11 interpellasjon fra Trøgstad Høyre En papirfri Trøgstad kommune. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 1. Trøgstad kommune fortsetter arbeidet med å redusere papirmengden i alle ledd virksomheter. 2. Trøgstad kommune har som mål å innføre elektronisk løsning for sakspapirer til de folkevalgte i løpet av Administrasjonen innhenter erfaringsgrunnlag fra Skiptvet kommune, Askim kommune og eventuelt andre kommuner før de legger frem forslag til sak for kommunestyret. Saksutredning: Som et ledd i forvaltningens informasjonsstrategi benyttes internett i økende grad til å publisere dokumenter. Allerede i dag kan Trøgstad sine innbyggere, politikere og brukere av offentlige tjenester lese alle innkallinger og protokoller til politiske møter på vår hjemmeside I følge en stor undersøkelse gjort av Kommunal rapport i desember 2011 svarer halvparten av landets kommuner at de vil ha lesebrett til alle politikere innen utgangen av For å skaffe oss informasjon og høre erfaringer fra andre kommuner har Administrasjonen besøkt Skiptvet kommune og har hatt en del kontakt med Eidsberg kommune. Vi har ikke hatt kontakt med Askim kommune da deres løsning ville påført Trøgstad kommune større utgifter. Side 6 av 13

7 Sak 41/12 Vi har også skaffet mye informasjon fra som er nettstedet til Lunner kommune. Skiptvet, Eidsberg og Lunner kommune sine løsninger er tilnærmet like og deres erfaringer er gode. Ut fra en helhetsvurdering mener vi at Eidsberg og Lunner har den beste løsningen. Trøgstad kommune bør ikke bruke mer ressurser/tid på å lete etter andre løsninger, men bruke deres løsning som modell. Eidsberg kjørte sin første elektroniske møterunde i juni og det fungerte greit. Møtepapirene vil produseres i saksbehandlersystemet som tidligere, men i stedet for å kopiere, stifte og sende ut saksdokumenter i papir vil dette bli gjort elektronisk til den enkelte politiker. De vil få varsel på e-post som forteller når saksdokumenter med vedlegg er tilgjengelig på sitt nettbrett. Hver enkelt politiker vil få en politikermailadresse. Politikerne laster ned dokumentene på den enkelte lesebrett hvor det er mulig å skrive notater og merknader inn i den aktuelle saken. Får å få best mulig effekt av dette bør det kjøpes inn lesebrett til samtlige faste medlemmer i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalg ( 23 stk. pr ). I tillegg bør det være noen ekstra på kommunehuset som varamedlemmer kan hente når noen melder forfall. Det bør også anskaffes lesebrett til de administrative funksjonene som møter i styrer og utvalg som aktivt skal bruke lesebrett. Dette vil utgjøre ytterligere 4 lesebrett. Rådmannen legger opp til tilsvarende papirfri standard i kommunens administrative lederarbeid. Han legger opp til at det anskaffes lesebrett til virksomhetsledere og stabsledere. Disse finansieres over de avdelingsvise budsjettene. Prisen på et nettbrett vil være på ca. kr. 5000,-. Avhengig om man kjøper nettbrett med bare WiFi eller med WiFI og 3G. Det er beregnet at man pr. politisk møterunde sparer inn ca. kr. 3700,- i porto og forsendingsutgifter.i tillegg vil man spare store mengder papir og ressurser til kopiering etc. Etter innføringen av elektronisk politikerløsning blir det ikke lenger et alternativ å få tilsendt politiske møtepapirer i posten eller med bud. For saker unntatt offentlighet vil det fortsatt bli papirtrykk og disse vil ikke bli sendt ut elektronisk av sikkerhetsmessige grunner. Selv om bruken av nettbrett er enkelt må man gjennomføre en grunnopplæring på alle brukere. Politisk sekreteriat/ servicetorg vil kunne stå for opplæringen av brukerne. Man vil være avhengig av et godt utbygd trådløst nettverk på kommunehuset. Trøgstad kommune vil stå som eier av lesebrettene og inngår en leieavtale med den enkelte som disponerer dem. Side 7 av 13

8 Sak 41/12 Vurdering: Anskaffelse av nettbrett til politikerne vil forenkle korrespondansen mellom politikere og administrasjon. Det vil spare miljø, arbeidsressurser, portoutgifter og gi en raskere distribusjon av sakspapirer. Man vil også oppnå kompetanseheving innen IKT for både administrativ stab og politikere. Vedlegg: Forslag til låneavtale mellom Trøgstad kommune og den enkelte bruker av nettbrettene Side 8 av 13

9 Sak 42/12 OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SYKEHUSET ØSTFOLD OG TRØGSTAD KOMMUNE Saksbehandler: Knut Baastad Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 09/437 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/12 Eldreråd /12 Livsløpsutvalget /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Det inngås overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer mellom Trøgstad kommune og Sykehuset Østfold fra 1. juli Tidligere vedtatt samarbeidsavtale gjeldende fra 1. januar 2012 opphører fra samme dato. 2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i overordnet samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer som er av ikke-prinsipiell karakter. Bakgrunn: Kommunen og Sykehuset Østfold er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester pålagt å inngå samarbeidsavtale med tilhørende retningslinjer innen 1. juli Ny felles, overordnet samarbeidsavtale er revidert, og denne skal sammen med tilhørende retningslinjer sikre innbyggerne i Østfold helhetlige, koordinerte og kvalitativt gode helse- og omsorgstjenester. Avtaleutkastet er fremforhandlet på vegne av 17 kommuner i Østfold. Avtaleforslag og retningslinjer ble mottatt i kommunen 3. juli, og politisk behandling blir derfor lenge etter at avtalen har trådt i kraft. Det er forståelse mellom partene om at det skulle tas ved første møterunde høsten 2012, og at partene likevel forholder seg til avtalen fra 1. juli. Saksutredningen er utarbeidet av administrativt samarbeidsutvalg, og er likelydende for alle 17 kommuner. Saksutredning: Sykehus og kommuner er gjennom samhandlingsreformen og ny helse og omsorgstjenestelov av 14. juni 2011 pålagt å inngå samarbeidsavtaler. Sykehuset Østfold og 17 kommuner i Østfold vedtok den første avtalen i 2005, og partene tok i bruk ny overordnet samarbeidsavtale med retningslinjene 1, 3, 5, 11 og 12 fra 1. januar De etablerte samarbeidsorganer mellom Sykehuset Østfold og kommunene har hatt ansvar for å revidere overordnet samarbeidsavtale og utarbeide resterende 7 retningslinjer. Overordnet samarbeidsutvalg har gitt administrativt samarbeidsutvalg oppdraget. Arbeidet har vært gjennomført i partssammensatte grupper med representanter fra kommunene og Sykehuset Østfold. Fastlegerepresentant og brukerrepresentant har deltatt i arbeidsgruppene. Medlemmer fra Administrativt samarbeidsutvalg har hatt lederansvaret, og det har vært jurister tilknyttet arbeidet ved behov. Side 9 av 13

10 Sak 42/12 Arbeidet har blitt fulgt fortløpende av Administrativt samarbeidsutvalg våren Engasjementet har vært stort, og det har kommet innspill fra kommunene fortløpende. Administrativt samarbeidsutvalg godkjente ny overordnet samarbeidsavtale 22. juni Saken ble deretter behandlet i Overordnet samarbeidsutvalg 25. juni hvor følgende vedtak ble fattet: Samarbeidsavtale med nye retningslinjer er godkjent uten endringer i overordnet samarbeidsutvalg. Overordnet samarbeidsutvalg anbefaler at avtalen med retningslinjer vedtas i kommunestyrene/ styret i Sykehuset Østfold. Avtalen er et fremforhandlet resultat, og er bredt forankret i kommunene og i Sykehuset Østfold gjennom arbeidet. Den består av overordnet samarbeidsavtale med tilhørende 16 retningslinjer. Retningslinjene punkt 1-11 er strukturert etter 6 2 i helse- og omsorgstjenesteloven. I tillegg er retningslinje nr. 12 Samarbeidsformer revidert. Retningslinjene 1 12 (31 sider) er ikke vedlagt saken, men kan fås hos postmottak eller saksbehandler. Eksisterende retningslinjer, som tidligere er vedtatt i administrativt samarbeidsutvalg, har fått nummereringen Disse videreføres uten endringer. Oversikt over retningslinje 1-12: retningslinje 1 Oppgavedeling retningslinje 2 Helhetlige og sammenhengende helsetjenester til pasienter og brukere med behov for koordinerte tjenester retningslinje 3 Innleggelse i Sykehuset Østfold retningslinje 4 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene retningslinje 5 Utskrivning fra Sykehuset Østfold retningslinje 6 Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling og faglige nettverk retningslinje 7 Samarbeid om forskning, innovasjon, utdanning, praksis og læretid retningslinje 8 Samarbeid om jordmortjenester retningslinje 9 Samarbeid om IKT-løsninger retningslinje 10 Samarbeid om forebygging retningslinje 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden retningslinje 12 Samarbeidsformer Økonomiske konsekvenser Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter regulerer økonomien. Forskriften legger opp til varsling fra sykehus til kommune 24 timer i døgnet og 7 dager i uken. Kommunens betalingsplikt inntrer den dagen pasienten blir erklært utskrivningsklar. Gjennom forhandlinger har partene imidlertid tidligere kommet til enighet om at pasienter kun skal meldes kommunen i tidsperioden For pasienter som meldes utskrivningsklare på utreisedagen før kl inntrer betalingsplikten samme dag. Meldes pasienten etter kl (og før 15.30) inntrer betalingsplikten først neste dag. Mottak i kommunen 7 dager i uken er imidlertid til det beste for pasienten, og foregår i stor utstrekning allerede i dag. Nå blir imidlertid varslingen satt i system. Varsling og mottak 7 Side 10 av 13

11 Sak 42/12 dager i uken er etter intensjonen i samhandlingsreformen, og er viktig for å opprettholde gode behandlingskjeder for pasienten. Det var opprinnelig planer om å revidere retningslinje 3 og 5 innen 1. juli 2012, men begge parter ønsket mer erfaring med retningslinjene før revidering. Det er nedsatt et klinisk utvalg som våren 2012 startet sitt arbeid. Administrativt samarbeidsutvalg følger prosessen underveis, og endelig rapport leveres høsten Vurdering: Østfolds nye samarbeidsavtale ivaretar kravene i nytt lovverk og er utarbeidet innen tidsfristen Arbeidet er utført partssammensatt, det har vært brukerrepresentasjon og representant fra fastlegene. Begge parter har bidratt med juridisk kompetanse. Det foreligger nå en omforent samarbeidsavtale mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold. Avtalen ivaretar Østfolds gode erfaringer med samhandling og samarbeidsavtale siden Denne felles samarbeidsavtalen viser at kommunene i Østfold står samlet som en sterk og likeverdig aktør overfor SØ. For SØ betyr avtalen at innbyggerne i Østfold kan få likeverdige helsetjenester, uavhengig av i hvilken kommune de bor. Vedlegg: Overordnet samarbeidsavtale Utskrift sendes: Sykehuset Østfold Side 11 av 13

12 Sak 43/12 ASFALTERING AV BOLIGFELT OG GRAV INDUSTRIOMRÅDE - BEVILGNING FRA TOMTEFONDET Saksbehandler: Hans Gunnar Raknerud Arkiv: Q05 Arkivsaksnr.: 09/246 Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/12 Livsløpsutvalget /12 Teknikk- og naturutvalget /12 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Til asfaltering av Fortveien, stikkveien til det nye boligfeltet i Torpveien og veinettet på Grav industriområde bevilges kr Bevilgningene gjøres fra tomtefondet. Bakgrunn: De fleste av tomtene i de kommunale boligområdene ved Fortveien i Gravsåsen og Torpveien i Båstad er solgt og veiene er klare for asfaltering. Det er 5 boligtomter i Torpveien og 14 i Fortveien. På Grav industriområde på Skjønhaug er det solgt 6 tomter mens 2-3 fortsatt er ledige. Det er mye tungtrafikk ut og inn av industriområdet. Saksutredning Opparbeidelse av boligfeltene ble startet i 2006, og tomtene var klare for salg sommeren På Grav industrifelt var oppstart i 2007, og de første tomtene ble solgt i Tomtekjøperne har betalt for kostnadene til opparbeiding av ferdig asfaltert vei i sin tomtepris og inntekter fra salg av tomter blir løpende overført til kommunens tomtefond. Avdeling for teknisk drift har fått følgende tilbud på asfalteringen fra vår rammeavtaleleverandør: Fortveien Kr Torpveien Kr Grav Industriområde Kr Sum Kr Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. Ordningen med momskompensasjon gjør at kommunen får refundert merverdiavgiften på denne investeringen og bevilgningen kan derfor gjøres på nettobeløpet. Beholdningen på tomtefondet var på kroner pr. 1. januar Det er ikke brukt noe fra fondet hittil i 2012, mens det er tilkommet midler fra tomtesalg som er gjort i år. Vurdering De aktuelle veistrekningene gjelder alle første gangs asfaltering i kommunale boligfelt og næringsområder. Disse er nå enten ferdigsolgt, eller i ferd med å bli det. Dette er derfor et riktig tidspunkt å foreta disse investeringene. Utskrift sendes: Regnskapsavdelingen Side 12 av 13

13 Sak 44/12 REFERATSAKER Saksbehandler: Knut Baastad Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/575 Saksnr.: Utvalg Møtedato 44/12 Formannskapet Side 13 av 13

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Side 1 av 27 Lardal kommune Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 08.09.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 19.00 Orientering: Møtet starter med informasjon om frivillighetssentral v/ kommunalsjef

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/12 11/897 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR TRØGSTAD KOMMUNE 2012-2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/12 11/897 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR TRØGSTAD KOMMUNE 2012-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 04.06.2012 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 41 53 70 75 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 30.04.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Trøgstad Bo-Servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteinnkalling Fylkesutvalget

Møteinnkalling Fylkesutvalget Møteinnkalling Fylkesutvalget Møtested: Fylkeshuset, Valdisholm Tidspunkt: 19.04.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69117401/41204941 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Sak 1/12 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 37/13 13/721 SALG AV KOMMUNALE SKOGSEIENDOMMER - ENDELIG BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 37/13 13/721 SALG AV KOMMUNALE SKOGSEIENDOMMER - ENDELIG BEHANDLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 12.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2008 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 39/11 11/835 VEDLIKEHOLD HAVNÅS BARNEHAGE - EKSTRABEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 39/11 11/835 VEDLIKEHOLD HAVNÅS BARNEHAGE - EKSTRABEVILGNING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for livsløp og kultur

Møteinnkalling for Hovedutvalg for livsløp og kultur Andebu kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for livsløp og kultur Møtedato: 05.06.2012 Møtested: Andebu Herredshus, Formannskapsalen Møtetid: Kl.18.30 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf.: 33

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 25.01.2012 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Orientering: Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Forfall meldes til Servicetorget tlf.

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 05.02.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 29.01.09

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 29.01.09 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Brandbukampen Møtedato: 12.03.2009 Tid: 09.15 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter.

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 21.06.2012 kl. 09:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste 201000036-27 Fylkestinget - innkalling til møte Dato: 26. oktober 2010 kl. 09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Gruppemøter starter kl. 0800 Vedlagt oversendes: FTsakene nr 61/10-72/10 Møteprotokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 12.03.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 12.06.2012 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 12.06.2012 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 12.06.2012 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.04.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer