VIRKSOMHETSPLAN 2014 HJEMMETJENESTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN 2014 HJEMMETJENESTEN"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN 2014 HJEMMETJENESTEN https//:www.nes-ak.kommune.no Nes kommune

2 Innhold 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter Kommuneplan Visjon Verdier Satsingsområder og organisasjonsutvikling Handlingsdel med økonomiplan Virksomhetsplan Kort om virksomheten Beskrivelse hvem og hva Medarbeidere Muligheter og utfordringer i Rammebetingelser Økonomi Eksterne og interne føringer for driften Satsingsområder / resultatmål / tiltak Gjennomgående målkort for Nes kommune Målkort for kommunalområdet Helse og velferd Nes kommune Vedlegg... Feil! Bokmerke er ikke definert. Virksomhetsplan 2014 Navn på virksomheten Side 2

3 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter Nes kommunes helhetlige plan- og styringssystem er bygd opp etter følgende modell: Kommuneplan Langsiktige mål 12 år Handlingsdel med Økonomiplan Mellomlangsiktige mål 4-årige Årsbudsjett/ virksomhetsplan Kortsiktige mål 1-årige Rapportering Administrativ/politisk Politisk vedtatte langsiktige og overordnede mål (minst 12 års perspektiv) Konkretisering av langsiktige mål til 4-årige strategiske mål (innenfor vedtatte satsingsområder) De 4-årige målene brytes ned til 1-årige mål med måleindikatorer og konkretiseres i virksomhetsplanene Rapportering på mål- og resultatoppnåelse iht. fastsatte intervall i styringssystemet 1.1 Kommuneplan Kommuneplanen er Nes kommunes overordnede styringsdokument, og som legger føringer for all planlegging i kommunen. Formålet med kommuneplanen er å vise langsiktige mål og strategier for utviklingen av Nes både som samfunn og organisasjon. Kommunens visjon, verdier og satsingsområder fram mot 2030 er beskrevet i kommuneplanen Visjon Det gode liv der elvene møtes Nes kommunes visjon uttrykker et felles ønske om god livskvalitet for kommunens innbyggere og peker på elvemøtets unike betydning som landemerke og kilde til inspirasjon Verdier I kommuneplanens samfunnsdel er Nes kommunes verdier vedtatt: Nærhet Engasjement Synlighet Verdiene (N-E-S) skal kjennetegne kommunens organisasjon og væremåte. De handler i stor grad om hvordan vi skal opptre, hva vi skal gjøre, hvordan vi skal samhandle og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Man kan si at verdiene utgjør «grunnmuren», som blir organisasjonens viktigste fundament både for daglig drift og i strategisk utvikling Satsingsområder og organisasjonsutvikling Kommuneplanen inneholder tre satsingsområder og strategier for organisasjonsutvikling. De tre satsingsområdene er: Leve: I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve Lære: I Nes er det fokus på læring og kunnskap Skape: I Nes er det engasjement og nyskapning I tillegg ønsker Nes kommune å være en effektiv og velfungerende organisasjon i utvikling som møter både dagens og fremtidens krav med gode tjenestetilbud. Virksomhetsplan 2014 Hjemmetjenesten Side 3

4 1.2 Handlingsdel med økonomiplan Handlingsdelen er det viktige bindeleddet mellom langsiktig perspektiv i kommuneplanen og kortsiktig perspektiv i virksomhetsplaner og årsbudsjett. Målene som settes skal vise hvordan kommuneplanens satsingsområder følges opp i kommende 4-års periode. 1.3 Virksomhetsplan Virksomhetsplanen er et 1-årig administrativt styringsdokument som brukes i operativ drift i virksomheten for å iverksette handlingsdelens vedtatte målsettinger. I tillegg gir planen informasjon til innbyggere og andre som ønsker å få kunnskap om den enkelte virksomhet. Hensikten med virksomhetsplanen er å: gi en oversikt over rammebetingelser, organisering, mål, tiltak og prioriteringer for budsjettåret sikre sammenheng med kommunens overordnede planer sikre sammenheng mellom øvrige politiske vedtak, lover og forskrifter Plansystemet årshjulene: Planstrategi Årsbudsjett og virksomhetsplan 1-års hjul Handlingsdel med økonomiplan 4-års hjul Planprogram Årsmelding Kommuneplan Samfunnsdel og arealdel 2 Kort om virksomheten 2.1 Beskrivelse HJEMMETJENESTEN (HT) Hjemmetjenesten yter og administrerer flere tjenester - helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie), praktisk bistand (hjemmehjelp), dagavdeling, BPA (brukerstyrt personlig assistent), demensteam og kreftkoordinator. Hjemmetjenesten gir pleie og omsorg til hjemmeboende når sykdom, svekket helse, alderdom eller livssituasjon, gjør at de trenger hjelp i kortere eller lengre tid. Det er ingen begrensning knyttet til alder eller sykdom, men det er et tilbud til alle som har behov for nødvendig helsehjelp hjemme. Helsehjelp er handlinger som har forebyggende, diagnostisk, Virksomhetsplan 2014 Hjemmetjenesten Side 4

5 behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgs formål, og som utføres av helsepersonell. Det vil si at Hjemmetjenesten ivaretar et mangfoldig arbeidsfelt når det gjelder pasientene og deres behov at det er stor variasjon i pasientenes problemstillinger. At den enkelte skal få hjelp til å mestre hverdagen i sitt eget hjem er et overordnet mål for hjemmetjenestens arbeid. 2.2 Medarbeidere År Ansatte Årsverk Muligheter og utfordringer i 2014 Samhandlingsreformen og Omsorgsplanen gir helse og velferd flere utfordringer og for å møte disse jobber Hjemmetjenesten med tjeneste- og kvalitetsutvikling gjennom prosjektet «Fra plan til realitet» og del-prosjekt «utvikling av helhetlige pasientforløp»( HPH). Tjenesten håper på sikt at dette arbeidet gir effekter, både i forhold til god ressurs- og kompetanseutnyttelse, og for å sikre kvalitetsmessig og gode tjenester i samarbeid med den enkelte bruker. Dette arbeidet legger til rette for at målene i omsorgsplanen nås og at tjenesten får optimal utnyttelse av kompetanse og ressurser på tvers av kommunalområdene. Dagens organisering, at tjenesten har både demensteam og kreft-koordinator, gjør at oppfølgingen av pasientene hjemme har god kvalitet og legger til rette for gode pasientforløp i samarbeid med resten av tjenestene. Dagtilbud og oppstart av likemanns-arbeid (Dragsjøhytta) legger også til rette for at personer med demenssykdom kan fungere og bo hjemme lenger. Dette er ordninger som også gir avlastning for pårørende. Utfordringene i dag er Hjemmetjenestens lokaliteter som ikke er dimensjonert for dagens krav til base (bl.a. garderobe-forhold). Hjemmetjenesten er delt i tre avdelinger og lokalisert tre ulike steder i Nes. Det er ønskelig å skape en felles base med andre virksomheter. Tjenesten er i sterk vekst. Kompleksiteten i pasientenes sykdomsbilde krever kompetanse og kontinuitet. Dagens grunnbemanning i tjenesten er sårbar, spesielt på kveld og helg. Sykefraværet har gått ned, men ved fravær og ved behov for spesiell kompetanse, utløses merarbeid og overtidsbruk. Denne utviklingen er det nødvendig å snu, slik at kontinuitet opprettholdes og at tjenesten er et reelt alternativ til institusjonsomsorg. At tjenesten sikrer riktig kompetanse hos den enkelte bruker er av avgjørende betydning for at kommunen skal kunne utføre sine oppgaver effektivt i tråd med mål og behov. Hjemmetjenesten er, sammen med resten av helse og velferd sterk endring med nye nasjonale føringer, endringer i perspektiv (mestring) og bruker-involvering. Dette, sammen med befolkningsutviklingene og de komplekse sykdomsbildene brukerne har, gjør at det er vanskelig å planlegge og forutsi framtidige behov. Virksomhetsplan 2014 Hjemmetjenesten Side 5

6 Utviklings-arbeidet med helhetlig pasientforløp og kompetanse-kartleggingen som er gjennomført synliggjør behovet for å heve basis-kompetansen, og samtidig rekruttere kompetente medarbeidere i tjenesten for å vedlikeholde funksjonsnivå, og sette i gang tiltak hos bruker tidlig og å hindre innleggelser i institusjon. 3 Rammebetingelser 3.1 Økonomi Driftsbudsjett 2014: 3.2 Eksterne og interne føringer for driften Helse- og omsorgstjenesteloven (2012) Helsepersonelloven (2012) Pasient- og brukerretttighetsloven (2012) Folkehelseloven (2012) Arbeidsmiljøloven Samhandlingsreformen St.melding nr.47 Morgendagens omsorg St.meld 29 Nasjonal helse og omsorgsplan st.meld 16 Demensplan 2015 Nasjonal handlingsplan med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen IS-1529, Helse og omsorgsdep. Nasjonal kreftstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Omsorgsplan for Nes kommune Økonomiplan Strategisk kompetanseplan Nes kommune Virksomhetsplan Virksomhetsplan 2014 Hjemmetjenesten Side 6

7 4 Satsingsområder / resultatmål / tiltak LEVE Mål: Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag Ta i bruk ny velferdsteknologi som i større grad setter innbyggerne i stand til å hjelpe seg selv Prosjekt velferdsteknologi i samarbeid med ergo- og fysioterapitjenesten ØRU-prosjekt Ledere HT i samarbeid med prosjektleder Utprøving av Pilly (elektronisk medisindosett) Oppstart Demensteam 2014 Tilrettelegge for at flere innbyggere gis mulighet til et langt liv i eget hjem Implementere hverdagsrehabilitering i flere avdelinger Vektlegger læring og mestring Avdelingsleder 2014 Prosjekt «Aktiv omsorg» Utvide og reorganisere dagaktivitetstilbud Samarbeid med frivillig sektor aktivitetstilbud til yngre personer med demens på Dragsjøhytta Implementere rutiner og kartleggingsverktøy som fanger opp endring i helsetilstand forebyggende tiltak og tidlig innsats HPH Avdelingsleder dagavdeling i samarbeid m/prosjektgruppa Prosjektgruppe i HT i samarbeid med ledergruppa Virksomhetsplan 2014 Hjemmetjenesten Side 7

8 Stimulere til nye frivillighetsformer der brukerne selv spiller en sterkere rolle «Kantine» tilbud på Runnitunet I samarbeid med frivillige, utvikle et aktivt bomiljø hvor det tilrettelegges for Avdelingsleder Årnes nord 2014 Del-prosjekt «Aktiv omsorg» LÆRE måltider Vurdere dagens dagtilbud og Dragsjøhytta Avdelingsleder dagavdelingen i samarbeid med demensteamet Mål: Nes er en kommune preget av engasjement, åpenhet og inkludering, med et lokaldemokrati basert på tillit og medvirkning Utvikle og utnytte kanaler for informasjon og dialog mellom kommune, innbyggere, frivillig sektor, næringsliv og andre aktører Utarbeide tjenestebeskrivelse Tjenestebeskrivelse Rolleavklaringer Ledergruppa Vår 2015 Prosjektgruppe/ Sykepleier I Aktiv bruk av sosiale Demensteamet medier Opprette egen facebook-side for demensteamet Utlysning av ledige stillinger på kommunens facebookside Informasjon om prosjektene Ledergruppa Prosjektmedarbeider i HT Kontinuerlig Kontinuerlig Videreutvikler samarbeidet med 2.linje tjenesten Aktiv bruk av lokalpressen Informere om dagens tjenestetilbud og utviklingsarbeid (prosjekter) Kreftkoordinator Kontinuerlig Demensteam Ledergruppa 2014 Virksomhetsplan 2014 Hjemmetjenesten Side 8

9 Utarbeide prinsipper for innbyggerdialog for å utvikle tjenestetilbudet i kommunen Hoved- og delprosjekt Iht. informasjonsstrategi Helse og velferd SKAPE Mål: Nes kommune spiller på lag med frivilligheten for å løse nødvendige samfunnsoppgaver Legge til rette for og oppmuntre til partnerskapsavtaler Samarbeid med frivillighetssentralen og ideelle organisasjoner Bidra til å rekruttere og lære opp frivillige innenfor fagfeltet Demensteamet og dagavdelingen Kontinuerlig - Nye avtaler demens. Samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse Bidra i rekrutteringen av frivillige aktivitetsvenner ORGANISASJONSUTVIKLING Demensteamet Mål: Nes kommune er en framtidsrettet og aktiv samfunnsutvikler som har gode tjenestetilbud i takt med tiden Øke samhandling internt i kommunen og med eksterne partnere for å sikre helhetlig og koordinerte tjenester Revidere Bedre flyt ved overføring Tildelingsenheten 2014 samarbeidsprosedyrer innad i kommunen koordinerer Implementere og utvikle HPH Delprosjekt «Helhetlig pasientforløp» Avdelingsledere Prosjektgruppe Deltagelse i nasjonalt læringsnettverk KS/Kunnskapssenteret Samarbeid Ahus/KoS - Øvrige interne virksomheter Videreutvikle samarbeidet med fastlege Regelmessige samarbeidsmøter. Bruk av PLO meldinger Hoved-prosjekt/ Sykepleier I Videreutvikle nettverkssamarbeid Demensteam 2014 Virksomhetsplan 2014 Hjemmetjenesten Side 9

10 demensteam i ØRU - Felles fagdager og felles møtepunkt Ta i bruk og utnytte digital teknologi i tjenesteutvikling Vurdere digitale løsninger Nettbrett erstatter PDA Interkommunalt samarbeid Prosjekt Velferdsteknologi Ledergruppa HT Innføring av nytt turnusprogram - GAT Bruk av digitale timelister Avdelingsledere Prosjektansvarlig budsjett 2015 sept Tilby tjenester og løsninger tilpasset brukerbehovene Rett hjelp til rett tid Spørre bruker «Hva er viktig for deg?» Hverdagsrehabilitering HPH Dreie fra fokus på hjelpebehov til mestring hos den enkelte bruker Avdelingsleder/ alle ansatte i HT Forankre visjon, verdier og satsningsområder i virksomheten Felles samling for hjemmetjenesten Informasjon og gruppearbeid i avdelingene Omsorgsplan og HPH Avdelingsledere Vår 2014 Fokus på verdier og holdninger, refleksjon Ledergruppa HT / Sykepleier Ha robuste fagmiljøer og effektiv drift Implementere primærgrupper alle avdelinger i HT Avklart ansvar og myndighet-områder for den enkelte ansatte Ledergruppa HT Prosjekt - medarbeider. Høst 2014 Ha kompetente og myndiggjorte medarbeidere Styrking av basiskompetanse Dokumentasjon (påbegynt) Jus Utvikle kompetanse og spisskompetanse Større fagmiljø med mulighet for fagutvikling Attraktiv arbeidsplass Leder-gruppe/ Prosjekt - medarbeider Virksomhetsplan 2014 Hjemmetjenesten Side 10

11 ØKONOMI MEDARBEIDERE BRUKERE SAMFUNN Strategisk kompetanseplan Opplæring og rekrutering ut fra behov for kompetanse Ledergruppa HT 4.1 Gjennomgående målkort for Nes kommune 2014 Visjon: «Det gode liv der elvene møtes» Fokus område Mål Måleindikator Ønsket resultat Laveste akseptert e resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2014 S.1. Fremme god folkehelse S.1.1. Hver virksomhet har gjennomført minst et nytt tiltak som fremmer folkehelse 100 % 90 % < 90 % S.2. Utvikle samarbeidet med frivillige S.2.1. Hver virksomhet samarbeider med eksterne lag, foreninger ol. og har inngått minst en partnerskapsavtale 100 % 90 % < 90 % B.1. God tjenestekvalitet B.1.1. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet B.2. God brukermedvirkning B.2.1. Opplevd god brukermedvirkning B.3. Presis informasjon om hva brukerne kan forvente B.3.1. Opplevd presis og tilrettelagt informasjon B.4. Tilgjengelige tjenester B.4.1. Opplevd god service B.5. God planlegging av tjenesteutvikling B.5.1. Hver virksomhet har oppdatert virksomhetsplan med handlingsdel 100 % 95 % < 95 % M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1. Medarbeidertilfredshet M.1.2. Nærværsprosent 93 % 90 % < 90 % M.1.3. Årlig økning av nærværet 0,5 % poeng bedre Samme nærvær Mindre nærvær M.1.4. Hver virksomhet har gjennomført tiltakene i HMS-handlingsplan 100 % 90 % < 90 % M.2. God ledelse M.2.1. Opplevd tydelig ledelse M.3. Kultur for læring og fornying M.3.1. Fornøydhet med muligheten for læring og utvikling M.4. God organisering av arbeidet M.4.1. Fornøydhet med tilrettelegging av egen jobb M.5. Godt samarbeid M.5.1. Fornøydhet med samarbeidet med kolleger Ø.1. God økonomistyring Ø.1.1. Overskridelse i forhold til budsjettramme Ø.1.2. Merforbruk i forhold til vedtatt investeringsramme Ingen overskridels e 1 % overskridels e > 1 % overskridels e 0 % 8 % > 8 % Ø.2 Økonomisk handlingsrom Ø.3. Effektiv tjenesteproduksjon Ø.2.1. Tilstrekkelig disposisjonsfond (i % av brutto driftsinntekter) Ø.2.2. Grad av gjeldsbelastning (i % av brutto driftsinntekter) Ø.3.1. Utvalgte produktivitetsindikatorer (KOSTRA) sammenlignet med gjennomsnittet i kommunegruppe 7 10 % 5 % < 5 % < 70 % 100 % > 100 % > = < Virksomhetsplan 2014 Hjemmetjenesten Side 11

12 BRUKERE 4.2 Målkort for kommunalområdet Helse og velferd Nes kommune 2014 KOMMUNALOMRÅDE: HELSE OG VELFERD Visjon: «Det gode liv der elvene møtes» Fokus område Fokusmål B.1. God tjenestekvalitet Måleindikator B-HV.1.1 Pårørende samarbeid gjennom minst 1 pårørende samtale pr år for sykehjemspasienter Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat 80 % 70 % < 70 % Resultat 2014 B-HV.1.2 Opplevd tilfredshet med tildelingsenheten 4,0 3,5 < 3,5 B.2. God brukermedvirkning B.3. Presis informasjon om hva brukerne kan forvente B.4. Tilgjengelige tjenester B-HV.2.1. Opplevd god brukermedvirkning i utforming av tjenestetilbudet blant pårørende i miljøarbeidertjenesten B-HV.3.1. Opplevd tilfredshet med informasjon fra NAV (NAV-brukere får den informasjon de har bruk for) B-HV.4.1. Saksbehandlingstiden for pleieog omsorgstjenester er innenfor gjeldende frister (forvaltningsloven) B-HV.4.2. Iverksettelsestid i utførervirksomheter etter endt saksbehandling i tildelingsenheten B-HV.4.3. Opplevd tilfredshet med ventetid for svar på henvendelse i publikumsmottaket NAV 4,0 3,5 < 3,5 4,8 75 % 70 % < 70 % Inntil 3 uker 3-5 uker Over 5 uker 4,6 Virksomhetsplan 2014 Hjemmetjenesten Side 12

VIRKSOMHETSPLAN 2015 ØSTGÅRD SKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2015 ØSTGÅRD SKOLE VIRKSOMHETSPLAN 2015 ØSTGÅRD SKOLE Nettadresse Nes kommune nes-ak.kommune.no/ostgardskole dato: 02.02.15 1 Innhold 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter... 3 1.1 Kommuneplan... 3

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune Strategisk plan for kompetanseutvikling Helse- og omsorgstjenesten Asker kommune Utarbeidet av Lene Hvistendahl Bergseth, Beate Einarsbøl, Toril Fjellseth, Ingunn Strand Johansen, Iren Westrum Lien, Elisabeth

Detaljer

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 PLAN ID: 2011008 Vedtatt av kommunestyret 12.12.13 I henhold til plan og bygningsloven 11-15 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...

Detaljer

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets Selbu kommune Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07 Helse- og sosialplan Selbu kommune Foto: Debbie Spets INNHOLD: FORORD side 3 SAMMENDRAG side 3 1. INNLEDNING side 6 1.1. Lovgrunnlag side 6 1.2. Resultatvurdering

Detaljer

Årsmelding 2013 Nes kommune

Årsmelding 2013 Nes kommune Årsmelding Nes kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INTRODUKSJON... 2 2 ORDFØRERENS KOMMENTARER... 4 3 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 4 NES KOMMUNE... 7 5 HOVEDTALL... 11 6 KOMMUNENS STYRINGSSYSTEM...

Detaljer

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD. Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD. Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 PLAN ID: 2011 008 Førsteutkast, juni 2013 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING INNLEDNING... 3 «HELSE I ALT VI GJØR»... 3

Detaljer

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og Bydelsadministrasjonen omsorgstjenestene S a g e n e 2013-2015 2 3 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

SAMMENDRAG... 5 FØRINGER FOR OMSORGSPLAN

SAMMENDRAG... 5 FØRINGER FOR OMSORGSPLAN Høringsutkast 19.4.2013 Innhold Forord... 4 1. INNLEDNING... 4 1.1 MÅL MED PLANEN... 4 1.2 PLANPROSESSEN... 4 1.3 SAMMENSETNING... 5 2. SAMMENDRAG... 5 3. FØRINGER FOR OMSORGSPLAN 2015... 6 3.1 LOVER OG

Detaljer

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune

Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Strategisk kompetanseplan for avdeling Helse og Omsorg, Eigersund kommune Utarbeidet av Partsammensatt arbeidsgruppe Dato Godkjent av Administrasjonsutvalget i Eigersund kommune Dato Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

HELSE- og SOSIALPLAN 2008-2012

HELSE- og SOSIALPLAN 2008-2012 HELSE- og SOSIALPLAN 2008-2012 Kompetanse Kostnadseffektiv Kvalitet Helse- og sosialplan 2008-2012 1 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN 5 2 OVERORDNEDE MÅL 5 3 UTFORDRINGER 7 3.1 Utfordringer og retning 7

Detaljer

Saksnr.: 2010/8098 Dokumentnr.: 23 Løpenr.: 18398/2011 Dato: 20.1.2011 Sb: VEDTATT. Handlingsplan 2011-2014 og Budsjett 2011

Saksnr.: 2010/8098 Dokumentnr.: 23 Løpenr.: 18398/2011 Dato: 20.1.2011 Sb: VEDTATT. Handlingsplan 2011-2014 og Budsjett 2011 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for omsorg og sosiale tjenester Saksnr.: 2010/8098 Dokumentnr.: 23 Løpenr.: 18398/2011 Dato: 20.1.2011 Sb: Kari Eriksen Klassering: 150 VEDTATT Handlingsplan 2011-2014 og Budsjett

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

Tema 1 - Nes sykehjem blir et helsesenter; Hva betyr dette?

Tema 1 - Nes sykehjem blir et helsesenter; Hva betyr dette? Tema 1 - Nes sykehjem blir et helsesenter; Hva betyr dette? Hva er nytt beskrivende navn på Nes sykehjem? Nes helsesenter, Nes helsetun, Nes bo- og aktivitetssenter, Nes velferdssenter, Nes helse og miljøsenter

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030

Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030 MODIG ROMSLIG SUNN Den gode og aktive omsorg Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030 Sandnes - i sentrum for fremtiden Innhold 1 Innledning... 3 2 Statlige mål og styringssignal... 4 2.1 Lovgrunnlag...

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017

HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017 HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2013-2017 0 Innhold 1.0 Forord... 3 1.1 Sammendrag... 3 2.0 Innledning... 4 2.1 Målsetninger... 4 2.2 Nytt Lovverk... 6 2.3 Dagens tjenestetilbud... 7 2.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

OMSORGSPLAN 2013-2018. Side 1. L:\F Sosial- og omsorgstjenester\f0 FELLES\F00 Felles\Omsorgsplan 2015\Omsorgsplan 2013-2018.docx

OMSORGSPLAN 2013-2018. Side 1. L:\F Sosial- og omsorgstjenester\f0 FELLES\F00 Felles\Omsorgsplan 2015\Omsorgsplan 2013-2018.docx OMSORGSPLAN 2013-2018 Side 1 Omsorgsplan 2013-2018 Holtålen kommune Sammendrag... 3 Samhandlingsreformen... 3 Ny stortingsmelding 29, om «Morgendagens omsorg».... 3 Innledning... 4 Tidligere arbeid...

Detaljer

2011-2013. Kommunedelplan for bistand og omsorgstjenester. Vedtatt kommunestyre sak 11/8 09.02.11

2011-2013. Kommunedelplan for bistand og omsorgstjenester. Vedtatt kommunestyre sak 11/8 09.02.11 2011-2013 Kommunedelplan for bistand og omsorgstjenester Vedtatt kommunestyre sak 11/8 09.02.11 1 GENERELT OM KOMMUNEPLANLEGGING 3 1.1 Plansystemet 2 INNLEDNING OG SAMMENDRAG 4 2.1 Innledning 2.2 Planavgrensning

Detaljer

helse- og omsorgsplan 2025 kommunedelplan

helse- og omsorgsplan 2025 kommunedelplan helse- og omsorgsplan 2025 kommunedelplan Hver enkelt av oss har ansvar for egen helse gjennom fysisk aktivitet, sosialt fellesskap og tilrettelegging av egen livssituasjon. 2 Kjære innbygger. I juni 2009

Detaljer

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76 - LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 1 Side76 Jeg velger meg april Jeg velger meg april I den det gamle faller, I den det ny får feste; Det volder litt rabalder,

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Demensplan for Torsken kommune 2015 2030

Demensplan for Torsken kommune 2015 2030 Demensplan for Torsken kommune 2015 2030 Vedtatt i kommunestyre 16.09.14 1 FAKTA OM DEMENS Demens er en samlebetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som fortrinnsvis opptrer i høy alder, og medfører blant

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Lardal kommune 2014-2024 Vedtatt av Lardal kommunestyre 11.11.2014 Sak 064/14 Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Om kommuneplanen... 3 1.2. Samfunnsdelen... 3 1.3. Mål og strategier...

Detaljer

Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune

Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune Planutkast til høring med høringsfrist 01.februar 2014. Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1 Innledning...

Detaljer