ålesund kommune Årsplan august august 2016 Storhaugen barnehage Storhauggata Ålesund Tlf:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ålesund kommune Årsplan august 2015 - august 2016 Storhaugen barnehage Storhauggata 9 6005 Ålesund Tlf: 70 16 51 50"

Transkript

1 ålesund kommune Årsplan august august 2016 Storhaugen barnehage Storhauggata Ålesund Tlf:

2 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Endret ved lov 19 des 2008 nr. 119 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 828). 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, oppdragelse, lek og læring i barnehagen. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, s. 11) 1.3 Kommuneplanen Alle barn i førskolealder skal sikres et trygt og stimulerende miljø i våre barnehager, som bidrar til barnas vekst og utvikling. Det skal være tilbud til alle som ønsker det, i kommunal eller private barnehager. (Kommuneplan for Ålesund, s. 36)

3 1.4 Barnehagens verdigrunnlag Vi vil at barna skal få utvikle gode relasjoner seg i mellom Vi vil være med å utvikle et godt og inkluderende miljø Vi vil at barnas eget uttrykk og egen kreativitet skal bli tatt vare på Vi vil at barna skal få mulighet til medvirkning Trygghet og anerkjennelse Trygghet og omsorg gir barnet gode muligheter for utvikling. Vi vil at barnet møter trygge rammer og forutsigbarhet. Personalet skal møte barnet med gode ord, med anerkjennelse og på en positiv måte. En god dialog med barnet skal være med å skape tillit i forholdet mellom personalet og det enkelte barn. Barnesynet vårt Barnet kan og vil. Vi vil at barna skal få være delaktige i lek og aktiviteter på avdelingene. De skal bli sett og lyttet til og deres meninger skal bli tatt på alvor. Vi vil ha delaktige barn som er aktive i prosjekter og i hverdagen i barnehagen. De skal få oppleve at det å være nysgjerrig, kreativ og oppfinnsom blir sett av de voksne. Barna skal få oppmuntring og bekreftelse på egen utvikling. Personalet skal støtte barnet i de sosiale prosessene. Vennskap Alle barn skal ha en venn, vi vil legge til rette for at barna lett får venner på barnehagen.

4 2. Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg og lek, læring og danning. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning. (Barnehageloven 1, første ledd) Barnehagens egenart På Storhaugen barnehage leter vi etter magiske muligheter og spennende prosjekt Barnehagen er en kulturbarnehage inspirert av Reggio Emilia filosofien. Et deltagende barn med mange muligheter til utvikling preger vårt barnesyn. Det er derfor viktig for oss å møte barnet med anerkjennelse og med en positiv dialog. De tre pedagoger Barnet, de voksne og det fysiske miljøet er en viktig del av den pedagogiske filosofien som vi arbeider med. Dokumentasjon, refleksjon og faglig arbeid i nettverk med andre barnehager er vår måte å utvikle oss på. Vi har vært inspirert av Reggio Emilia filosofien siden år 2000 og vårt arbeid har langsiktige mål, samtidig som vi arbeider prosessorientert, dvs vi reflekterer og evaluerer underveis i prosessene.

5 Vi er en flerkulturell barnehage og er opptatt av barns møte med kunsten, med språket og med kulturarven. Synet på barn som kompetent og ressursrikt er grunnleggende i Reggio Emilia filosofien. Voksne må ha et positivt syn på barn og se hva barnet kan og ikke hva det mangler. Barnet skal bli sett og lyttet til slik at de kan utvikle selvstendighet, kreativitet og gode relasjoner til andre. Det må arbeides med det fysiske miljøet slik at det gir barnet gode muligheter og utfordringer. Hva er Reggio Emilia filosofien Reggio Emilia er en by i Nord Italia. Den er blitt et begrep for den pedagogiske filosofien som danner grunnlaget i arbeidet i barnehagene der. der. Filosofien grunnlegger var Loris Malaguzzi. Diktet et barn har hundre språk, uttrykker de grunnleggende tankene i den pedagogiske filosofien. Budskapet fra Loris var SE BARNET - det innebærer en sterk tro på mennesket, en dyp respekt for barnet og dets individuelle muligheter. En pedagogisk filosofi som vil at barnet og pedagogen sammen får mulighet til å være forskende og skapende i læreprosessene. 2.2 Planer for omsorg og lek, læring og danning Danning Barnehagen vil arbeide med å få danningsbegrepet til å omfattes av våre aktiviteter. Spesielt vil vi fremheve arbeidet med demokratiske prosesser og barnets deltagende i dette. Vårt verdisyn og våre holdninger til barnet skal preges av at vi er opptatt av danningsperspektivet og at vi vil ha det med som en del av vår kultur på barnehagen 2.3 Sosial kompetanse Sosiale erfaringer Barnet i 0 til 6 års alder har ulike forutsetninger og ulike erfaringer med det sosiale samspillet mellom mennesker. Å utvikle sosiale ferdigheter er en prosess som tar tid. Å få positive tilbakemeldinger fra voksen og andre barn på gode ting du gjør i forhold til andre stimulerer til godt samspill. Barn er opptatt av andre barn. Personalet skal legge til rette for at barna får venner på barnehagen. Vi skal oppmuntre barna til å hjelpe hverandre og rose dem når de lærer andre barn sine ferdigheter.

6 2.4 Språklig kompetanse Barnehagen vil arbeide med språk i hverdagen, i leken, og med språk knyttet til prosjekt. Vi vil bruke vår nordiske litteratur og sangtradisjoner med barna. Vi vil og bruke eventyr/fortellinger fra ulike kulturer. Under arbeid med prosjekt har vi fokus på språket sammen med barna. Å være gode språkforbilder blir et viktig satsingsområde. Det er og viktig for oss å kunne lytte til det barna forteller og snakker om og vise dem at dette er viktig for oss. 2.5 Leken Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment men neskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s. 25 Å få delta i lek og å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. For ettåringene er leken mest egosentrisk, barnet leker for seg selv. Ved toårsalder begynner barn å leke sammen og en begynnende rollelek. De yngste barna bruker imitasjon for å oppnå kontakt og for å skape opplevelser til meningsfullt felleskap. Typisk for deres lek er også mye kroppslig bevegelse som å løpe, hoppe og gynge. Barns samvær i lek er viktig for den sosiale utviklingen. Barn organiserer og bearbeider inntrykk gjennom lek. I leken gjør barna sine egne erfaringer som de tar med seg videre i livet. Leken modnes i takt med barnas utvikling og blir beriket av alt de sanser og opplever. Vi ønsker å skape et miljø som inspirerer til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. Lek, humor, estetiske aktiviteter og kreativitet er fenomener som har stor tilknytning til hverandre. Se 3.3 satsingsområde.

7 2.5 Språket og leken Arbeid med språk i lek og våre tradisjoner med sang, rim og regler skal være aktivt i bruk. Vi bruker eventyr og fortellinger som barnet blir godt kjent med. Ordleker, spill og språkmateriale skal brukes bevisst og over tid. I leken er det mange muligheter for språklek. 2.6 IKT - Activ Board, lesebrett, kamera, barne-pc, lysbord PICASSO Fra Rammeplanen Barna i barnehagen bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. På Storhaugen barnehage har vi flere digitale verktøy som vi bruker i hverdagen. Vi har bl.a. barne-pc, Active Board, kamera og nettbrett. Active Board er ei interaktiv tavle som vi bruker til innhenting av informasjon, vise bilde/video og lage dokumentasjoner sammen med barna. Barna kan samarbeide om ulike aktiviteter på tavla. Vi kan hente eventyr/fortellinger på ulike språk. Tavla er koblet til skriver, slik at vi kan ta ut foto, maleri og tegninger som barna har laget. Begge avdelingene har nettbrett. Vi deltar i et nettbrett-prosjekt i regi av kommunen, der vi får lære mer om bruken av nettbrett sammen med barna. Nettbrettet gir oss muligheter til å jobbe i smågrupper med barna, ha fokus på språkstimulering, ta bilder og video. Det gir oss også muligheter til å lage dokumentasjoner sammen med barna i hverdagssituasjoner. Vi kan ta nettbrettet med oss ut og dokumentere barns lek ute. Vi kan koble nettbrettet opp mot Active Board slik at flere barn kan se og delta i aktiviteten.

8 «Musikkrøret tar form» fra prosjekt om lyd og bevegelse 2.7 Språk og tilvenning - minoritetsspråklige barn Barnet som møter barnehagen med annet morsmål og uten norsk språk, skal få støtte i startfasen av den voksne den tiden det blir kjent med rutinene i barnehagen. Personalet skal bruke det norske språket i alle situasjoner og søke å bruke et nyansert språk samtidig som barnet vises hva som skal skje og hva vi gjør. Språk og enkeltbarnet, vi ønsker å få barnet inkludert i leik med støtte fra personalet slik at de får en mulighet til tett språkkontakt. Bruk av ulike hjelpemidler innenfor it Tolk: bruk av tolk i foreldresamtaler ved behov. 3. Innhold 3.1 Barnehageloven om innhold i barnehagen Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehageloven, 2. Barnehagens innhold

9 3.2 Barnehagens innhold i år Fagområdene fra Rammeplanen 1. Kommunikasjon, språk og tekst 2. Kropp, bevegelse og helse 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Natur, miljø og teknikk 5. Etikk, religion og filosofi 6. Nærmiljø og samfunn 7. Antall, rom og form Storhaugen barnehage er en Kulturbarnehage med fokus på barns mange måter å uttrykke seg på. Rammeplanen om kultur: Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

10 Valg av prosjekt tar utgangspunkt i barna og interessen de har for ulike sider av samfunnet og interessante fenomener. Vi vil arbeide med prosjekt over tid og vi vil ha barna medvirkende og aktive i prosessene. Barna deltar i grupper som er sammensatt etter alder. Barnehagen har i flere år arbeidet med kultur, kunst og språk. I våre prosjektvalg ønsker vi at prosjektene skal være spennende for alle barn uavhengig av alder, språk, og ferdigheter. Vi har mange barn med flere ulike språk og vil at alle barn skal få muligheter til å uttrykke seg innenfor ulike områder som med estetiske fag, med språket, med sang, musikk og rytme. Vi vil planlegge for at de ulike fagområdene kommer med i hverdagen og i prosjektene. Vi har ofte flere fagområder i samme prosjekt og tenker tverrfaglig i prosjektene. Arbeidet med fagområdene skal legge grunnlag for barnas muligheter for læring og gi barna muligheter for ulike erfaringer.

11 3.3 Satsingsområde 2015 / 2017 Lekende vennskap med vekt på Det fysiske miljøet Rommet som den tredje pedagog Kulturelt mangfold PICASSO Fremtidens barnehage i Ålesund med fokus på lekende vennskap Barnehagene i Ålesund vil jobbe sammen om et utviklingsarbeid innen lekende vennskap i perioden høst 2015 til vår Lek er et stort og viktig kriterium for kvalitet i barns oppvekst. I lek legges grunnlaget for vennskap. Å få delta i lek og å få venner er et viktig grunnlag i barns trivsel, læring og utvikling av sosial kompetanse. Storhaugen barnehage har valgt å fokusere på lekende vennskap, med spesiell vekt på det fysiske miljøet og kulturelt mangfold. Vi har en moderne barnehage, med åpne løsninger og mange muligheter. Det fysiske rommet spiller en stor rolle i hvordan lek oppstår og utvikler seg. Vi ønsker å skape lekelyst ved å tilrettelegge for lekesoner der barna selv bruker fantasien sin. Barn kommuniserer med kroppens hundre språk. Barn har stor evne til å oppfatte hverandres signaler og ønsker. Vi vil fokusere på hvordan legge godt til rette for alle barn å delta i lek, på tvers av alder, utvikling, språklig- og kulturell ulikhet.

12 MUNCH I lekende samspill med andre barn får barn mulighet til å uttrykke og kjenne at egen opplevelsesverden gjelder, og ved at den kan deles med andre rundt skaper den samtidig også fellesskap og tilknytning. (Berit Bae) Om små barn og vennskap: Små barn under tre år skaper felleskap gjennom tumlelek og flirekonserter. Gjennom blant annet imitasjon og samhandlinger oppstår det vennskap, der de er med på å påvirke og utøve innflytelse på hverandre her og nå. Gjennom den sosiale leken små barn har med voksne og andre barn, lærer de både å beherske kroppene sine og få en begynnende forståelse av verden rundt dem. De kan også vise sin samhørighet og humor ved å bryte opp i etablerte rutiner i barnehagen ved for eksempel bytte skoene til hverandre i garderoben eller ved å dunke koppene i bordet samtidig ved måltidet. På denne måten etablerer de seg et fellesskap. Forsking viser at barn under tre år i barnehager viser glede over å tilhøre et barnefelleskap med en identitet som vi. (Løkken 2004) Vi vil arbeide med Barns muligheter og medvirkning i leken og i miljøet Rom i rommet, muligheter for rolig lek Vennskap i leken Personalet, den voksnes rolle Estetikk i rommet Materialer og rekvisitter til lek

13 3.4 Dokumentasjon Vi arbeider med foto, tekst og barnas bilder i dokumentasjonene. Vi bruker en del foto fra prosjektarbeid og fra hverdagen i barnehagen Digitale bilder på fotoskjerm, fra hverdag og aktiviteter. Gjennom å dokumentere barns hverdag og prosessene i arbeidet, synliggjør vi barns egne tanker og uttrykksformer over for barna, foreldrene, personalet og andre Bruk av dokumentasjonene Personalet bruker dokumentasjonene sammen med barna for å gjenoppleve og samtale om det vi har gjort Som refleksjonsgrunnlag for personalet Som informasjon om prosjekter og aktiviteter på barnehagen 3.5 Markering av lokale kulturbegivenheter Kulturtilbud fra Ålesund kommune. Byturer for å se på skulpturer og jugendstil Vi deltar i kultursekken for barnehager, De eldste barn får to kulturtilbud i året, teater, kunstverksted, musikkstund.

14 3.6 Tradisjoner Jul Karneval Barnehagedagen Påske Sommerfest FN dagen Nissefest, Luciamarkering med foreldrene Julevandring i Ålesund kirke Fest for barna på barnehagen 1.03 markering av årets tema Påskevandring i Ålesund kirke Fest for barn, forelder og personal med mat og aktiviteter Temauke hvor vi markerer barnas nasjonalitet, åpent hus m. kafe Bursdager Vi følger retningslinjene for barnehager fra helsedirektoratet, om et sundt kosthold i barnehagen. Det er ikke anledning til å sende med barna kake, is eller lignende i barnehagen i forbindelse med barns fødselsdag. Munch Vi lager smoothie på barnets gruppe den dagen bursdagen blir markert. På den enkeltes bursdag får barnet pynte seg i bursdagsklær og så synger vi bursdagssanger. Picasso På bursdagen får barnet lage sin egne krone. På bursdagen får barna bli med i kostymeskapet og velge hva de vil pynte seg med. Etterpå får de sitte i bursdagsstolen, mens vi andre synger bursdagssangen og skyter opp raketter. De får være med å pynte på bordene. Vi lager smoothie eller fruktspyd til fruktmåltidet. Omsorgssenteret- vi har kontakt med senteret i mange ulike aktiviteter Plante et frø.

15 4. Vurdering I følge rammeplan skal det arbeides med vurdering i forhold til arbeidet på barnehagen, hva som skal vurderes, og hvem som skal delta i vurderingen. 4.1 Personalet Personalet arbeider med vurdering på personalmøter, på planleggingsdager og i nettverksgrupper. Vi har refleksjoner og diskusjoner av arbeidet vårt, gjennomgang av ulike tiltak og behov for endringer. 4.2 Barn Barnas innspill og uttalelser dokumenteres og tas med i vurderingsarbeidet. 4.3 Foreldre Samarbeidet med foreldrene. Rutiner og informasjon. Felles brukerundersøkelse for kommunale barnehager, neste gang høsten Hva vurderes 2015/2016 Satsingsområde, lekende vennskap med vekt på kulturelt mangfold og fysisk miljø IKT, bruk av activ board, lesebrett og digitale kamera med barna Prosjektarbeid med barna Samarbeid i Reggio Emilia nettverket, et faglig samarbeid med andre barnehager. 5. Barns rett til medvirkning 5.1 Barnehageloven Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) 5.2 Barnehagens planer Barna får delta i møter og gi sitt syn på saker vedrørende det som skal planlegges og det som skjer på barnehagen. Picasso- storbarn Dokumentasjon av barns medvirkning Samtaler i grupper der barna får være med å snakke om og uttale seg om det som skjer på

16 barnehagen. (prosjekt, hverdagen, aktiviteter). Munch- småbarn Dokumentasjon av barns egne uttrykk, ved foto, bilder og tekster. Gjennom dokumentasjoner skal vi reflektere over små barns opplevelser og delaktighet i aktiviteter og hverdagslivet i barnehagen. 6 Faktaopplysninger 6.1 Plan for overgang barnehage skole Ålesund kommune vil sikre helhet og sammenheng mellom barnehage og skole, slik at barna møter godt forberedt og trygge til skolestart. (Overgang barnehage barneskole, Ålesund kommune) Prosjekt-grupper Selvstendighet, medvirkning, innflytelse. Det siste året før skolestart deltar barna oftere i grupper i forbindelse med prosjekt barnehagen har. Førskolebarna har egne grupper og vi vektlegger samarbeid og deltagelse når barna arbeider med et prosjekt. Prosjektene skal inkludere arbeid med språk, arbeid med ulike materialer og uttrykk og bruk av digitale hjelpemidler. Barna skal tas med til opplevelser utenfor barnehagen som på teater, kunstutstillinger og på turer i naturen. Demokrati: delaktighet og medbestemmelse Barna skal delta i små og større grupper og er medvirkende med sine ideer og sine forslag i prosessene ved prosjektene. Dokumentasjoner av egne aktiviteter og prosjektarbeid. Barna får delta i planlegging av årets fester og tilstelninger. Vi følger prosedyren for overgang barnehage skole. Overføringsmøter for barn med spesielle behov. Vi har kontakt med Aspøy skole og vi besøker SFO hver vår. 6.2 Samarbeidsorgan Samarbeidsutvalget Barnehagen har et samarbeidsutvalg som velges for ett år av gangen. Der er det to foreldrerepresentanter, to vararepresentanter og to fra personalet. Det holdes minst to møter i året. Barnehageloven 4 Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Foreldrene Foreldreråd er alle barnas foreldre. I foreldreråd tar vi opp Årsplan for barnehagen og aktuelle saker fra kommunen. Foreldrene inviteres til individuelle foreldresamtaler, samtale med nye foreldre innen 3 måneder. Foreldrene får Ålesund kommunes vedtekter for barnehager, ved tildeling av plass. Foreldrene må godkjenne bruk av digitale bilder for bruk i dokumentasjoner og på vår hjemmeside (skriftlig).

17 6.3 Samarbeider med følgende instanser Skolen ( mest Aspøy skole), Barnevernet, P.P.T (pedagogisk psykologisk tjeneste), helsestasjon. 6.4 Praktiske opplysninger Planleggingsdager 2015/2016 Høst 2015: ,13.10, Vår 2016: 20.05, 1 dag i juni Informasjon til foreldrene Våre informasjonsrutiner Foreldrene vil få tilsendt informasjon via e-post, månedsplan og info om aktuelle saker. På oppslagstavla vil det komme aktuell informasjon. På dokumentasjonstavlene kan foreldrene følge med på aktiviteter og prosjekt ved avdelingen. Informasjon om eget barn i foreldresamtaler. Informasjon fra avdelingene på foreldremøte om høsten. Daglig kontakt mellom foreldrene og barnehagen. Åpningstid Åpningstidene følger kommunens vedtekter, vi er åpen fra kl Barnehagen vil ha beskjed dersom barna kommer etter kl eller dersom de blir hentet før kl Tiden barnet er i barnehagen skal ikke overskride 9 timer. Henting/bringing Foreldrene har ansvaret for å hente/bringe til og fra barnehagen. Dersom andre enn foreldrene skal hente barnet, vil barnehagen ha beskjed. Barns sykdom/ulykker Ved ulykker på barnehagen kontaktes foreldrene umiddelbart. Det er viktig at foreldrene oppdaterer kontaktinformasjon ved endringer. Barn som er syke skal være hjemme fra barnehagen. Barnehagen vil ha beskjed om barnet er syk. Foreldrene får beskjed dersom barnet blir syk på barnehagen. Medisinering av barn skal være avtalt med styrer. Ved fast medisinering skal det foreligge en skriftlig avtale. Vi følger smittevernloven. Vi får informasjon fra kommunelegen om særskilte forhold. Mat på barnehagen Ifølge kvalitetskriterier for barnehagene i Ålesund kommune skal barnehagene bidra til at barn tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kosthold. Barnehagen samarbeider med foreldrene om å minske andelen av sukkerholdig mat. På barnehagen serveres 2 måltider for dag. Barna får delta i baking, matlaging, dekking og pynting av bord, ute og inne. Matintoleranse/allergier Foreldrene må opplyse oss om barnet har intoleranse eller allergi for enkelte matvarer. Vi ønsker å tilrettelegge slik at dette ikke innebærer noen risiko for barnet i forhold til kosthold å være her. For å kunne gjøre dette best mulig er vi avhengig av god informasjon. Denne skal gis til pedagogisk leder for barnet. Styrer skal også være informert om dette. Se: ved medisinering.

18 Frokost til kl Medbrakt Lunsj kl Grovt brød, rundstykker, grøt, varierte sorter m pålegg Frukt kl Ulike sorters frukter og grønnsaker oppdelt i biter, medbrakt mat kan og spises nå. Ny i barnehagen Bli kjent på barnehagen Det er en spennende periode når barnet skal begynne i barnehagen og bli kjent med nye omgivelser, nye barn og nye voksne. Den første dagen barnet skal være i barnehagen må mor eller far være tilstede hele tiden. Det er viktig å få en positiv start og derfor er barnet bare et par timer på barnehagen første dagen. Fra den andre dagen og noen dager framover øker man tiden da barnet skal være alene i barnehagen. Behovet vil variere fra barn til barn. Foreldrene og barnets primærkontakt avtaler hvordan den videre tilvenningen skal være. Vi gleder oss til å bli kjent med deg. Velkommen til oss! Tlf avdeling Munch: Mobil: Tlf avdeling Picasso: Mobil: Styrer :

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2015-2016 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker det kan be om en papirutgave eller låne fra barnehagens

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

Skarbøvika barnehage

Skarbøvika barnehage Årsplan AUGUST 2013 - AUGUST 2014 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål 2. Om Kidsa Toppemyr barnehage Barnehagens mål Barnehagens egenart

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

1. Barnehagens verdigrunnlag. 1.1 Barnehageloven

1. Barnehagens verdigrunnlag. 1.1 Barnehageloven 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage Sloreåsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 slorasen@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496270 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sloreaasen-barnehage/

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage

LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage LANGTIDSPLAN Nygård menighetsbarnehage 2012 2015 INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 3 Felles retning for BKF Barnehager 4 - Visjon og mål - Livssynsformål - Våre verdier - Samspillmetoden

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer