ålesund kommune Årsplan august august 2016 Storhaugen barnehage Storhauggata Ålesund Tlf:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ålesund kommune Årsplan august 2015 - august 2016 Storhaugen barnehage Storhauggata 9 6005 Ålesund Tlf: 70 16 51 50"

Transkript

1 ålesund kommune Årsplan august august 2016 Storhaugen barnehage Storhauggata Ålesund Tlf:

2 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Endret ved lov 19 des 2008 nr. 119 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 828). 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, oppdragelse, lek og læring i barnehagen. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, s. 11) 1.3 Kommuneplanen Alle barn i førskolealder skal sikres et trygt og stimulerende miljø i våre barnehager, som bidrar til barnas vekst og utvikling. Det skal være tilbud til alle som ønsker det, i kommunal eller private barnehager. (Kommuneplan for Ålesund, s. 36)

3 1.4 Barnehagens verdigrunnlag Vi vil at barna skal få utvikle gode relasjoner seg i mellom Vi vil være med å utvikle et godt og inkluderende miljø Vi vil at barnas eget uttrykk og egen kreativitet skal bli tatt vare på Vi vil at barna skal få mulighet til medvirkning Trygghet og anerkjennelse Trygghet og omsorg gir barnet gode muligheter for utvikling. Vi vil at barnet møter trygge rammer og forutsigbarhet. Personalet skal møte barnet med gode ord, med anerkjennelse og på en positiv måte. En god dialog med barnet skal være med å skape tillit i forholdet mellom personalet og det enkelte barn. Barnesynet vårt Barnet kan og vil. Vi vil at barna skal få være delaktige i lek og aktiviteter på avdelingene. De skal bli sett og lyttet til og deres meninger skal bli tatt på alvor. Vi vil ha delaktige barn som er aktive i prosjekter og i hverdagen i barnehagen. De skal få oppleve at det å være nysgjerrig, kreativ og oppfinnsom blir sett av de voksne. Barna skal få oppmuntring og bekreftelse på egen utvikling. Personalet skal støtte barnet i de sosiale prosessene. Vennskap Alle barn skal ha en venn, vi vil legge til rette for at barna lett får venner på barnehagen.

4 2. Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg og lek, læring og danning. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning. (Barnehageloven 1, første ledd) Barnehagens egenart På Storhaugen barnehage leter vi etter magiske muligheter og spennende prosjekt Barnehagen er en kulturbarnehage inspirert av Reggio Emilia filosofien. Et deltagende barn med mange muligheter til utvikling preger vårt barnesyn. Det er derfor viktig for oss å møte barnet med anerkjennelse og med en positiv dialog. De tre pedagoger Barnet, de voksne og det fysiske miljøet er en viktig del av den pedagogiske filosofien som vi arbeider med. Dokumentasjon, refleksjon og faglig arbeid i nettverk med andre barnehager er vår måte å utvikle oss på. Vi har vært inspirert av Reggio Emilia filosofien siden år 2000 og vårt arbeid har langsiktige mål, samtidig som vi arbeider prosessorientert, dvs vi reflekterer og evaluerer underveis i prosessene.

5 Vi er en flerkulturell barnehage og er opptatt av barns møte med kunsten, med språket og med kulturarven. Synet på barn som kompetent og ressursrikt er grunnleggende i Reggio Emilia filosofien. Voksne må ha et positivt syn på barn og se hva barnet kan og ikke hva det mangler. Barnet skal bli sett og lyttet til slik at de kan utvikle selvstendighet, kreativitet og gode relasjoner til andre. Det må arbeides med det fysiske miljøet slik at det gir barnet gode muligheter og utfordringer. Hva er Reggio Emilia filosofien Reggio Emilia er en by i Nord Italia. Den er blitt et begrep for den pedagogiske filosofien som danner grunnlaget i arbeidet i barnehagene der. der. Filosofien grunnlegger var Loris Malaguzzi. Diktet et barn har hundre språk, uttrykker de grunnleggende tankene i den pedagogiske filosofien. Budskapet fra Loris var SE BARNET - det innebærer en sterk tro på mennesket, en dyp respekt for barnet og dets individuelle muligheter. En pedagogisk filosofi som vil at barnet og pedagogen sammen får mulighet til å være forskende og skapende i læreprosessene. 2.2 Planer for omsorg og lek, læring og danning Danning Barnehagen vil arbeide med å få danningsbegrepet til å omfattes av våre aktiviteter. Spesielt vil vi fremheve arbeidet med demokratiske prosesser og barnets deltagende i dette. Vårt verdisyn og våre holdninger til barnet skal preges av at vi er opptatt av danningsperspektivet og at vi vil ha det med som en del av vår kultur på barnehagen 2.3 Sosial kompetanse Sosiale erfaringer Barnet i 0 til 6 års alder har ulike forutsetninger og ulike erfaringer med det sosiale samspillet mellom mennesker. Å utvikle sosiale ferdigheter er en prosess som tar tid. Å få positive tilbakemeldinger fra voksen og andre barn på gode ting du gjør i forhold til andre stimulerer til godt samspill. Barn er opptatt av andre barn. Personalet skal legge til rette for at barna får venner på barnehagen. Vi skal oppmuntre barna til å hjelpe hverandre og rose dem når de lærer andre barn sine ferdigheter.

6 2.4 Språklig kompetanse Barnehagen vil arbeide med språk i hverdagen, i leken, og med språk knyttet til prosjekt. Vi vil bruke vår nordiske litteratur og sangtradisjoner med barna. Vi vil og bruke eventyr/fortellinger fra ulike kulturer. Under arbeid med prosjekt har vi fokus på språket sammen med barna. Å være gode språkforbilder blir et viktig satsingsområde. Det er og viktig for oss å kunne lytte til det barna forteller og snakker om og vise dem at dette er viktig for oss. 2.5 Leken Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment men neskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s. 25 Å få delta i lek og å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. For ettåringene er leken mest egosentrisk, barnet leker for seg selv. Ved toårsalder begynner barn å leke sammen og en begynnende rollelek. De yngste barna bruker imitasjon for å oppnå kontakt og for å skape opplevelser til meningsfullt felleskap. Typisk for deres lek er også mye kroppslig bevegelse som å løpe, hoppe og gynge. Barns samvær i lek er viktig for den sosiale utviklingen. Barn organiserer og bearbeider inntrykk gjennom lek. I leken gjør barna sine egne erfaringer som de tar med seg videre i livet. Leken modnes i takt med barnas utvikling og blir beriket av alt de sanser og opplever. Vi ønsker å skape et miljø som inspirerer til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. Lek, humor, estetiske aktiviteter og kreativitet er fenomener som har stor tilknytning til hverandre. Se 3.3 satsingsområde.

7 2.5 Språket og leken Arbeid med språk i lek og våre tradisjoner med sang, rim og regler skal være aktivt i bruk. Vi bruker eventyr og fortellinger som barnet blir godt kjent med. Ordleker, spill og språkmateriale skal brukes bevisst og over tid. I leken er det mange muligheter for språklek. 2.6 IKT - Activ Board, lesebrett, kamera, barne-pc, lysbord PICASSO Fra Rammeplanen Barna i barnehagen bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. På Storhaugen barnehage har vi flere digitale verktøy som vi bruker i hverdagen. Vi har bl.a. barne-pc, Active Board, kamera og nettbrett. Active Board er ei interaktiv tavle som vi bruker til innhenting av informasjon, vise bilde/video og lage dokumentasjoner sammen med barna. Barna kan samarbeide om ulike aktiviteter på tavla. Vi kan hente eventyr/fortellinger på ulike språk. Tavla er koblet til skriver, slik at vi kan ta ut foto, maleri og tegninger som barna har laget. Begge avdelingene har nettbrett. Vi deltar i et nettbrett-prosjekt i regi av kommunen, der vi får lære mer om bruken av nettbrett sammen med barna. Nettbrettet gir oss muligheter til å jobbe i smågrupper med barna, ha fokus på språkstimulering, ta bilder og video. Det gir oss også muligheter til å lage dokumentasjoner sammen med barna i hverdagssituasjoner. Vi kan ta nettbrettet med oss ut og dokumentere barns lek ute. Vi kan koble nettbrettet opp mot Active Board slik at flere barn kan se og delta i aktiviteten.

8 «Musikkrøret tar form» fra prosjekt om lyd og bevegelse 2.7 Språk og tilvenning - minoritetsspråklige barn Barnet som møter barnehagen med annet morsmål og uten norsk språk, skal få støtte i startfasen av den voksne den tiden det blir kjent med rutinene i barnehagen. Personalet skal bruke det norske språket i alle situasjoner og søke å bruke et nyansert språk samtidig som barnet vises hva som skal skje og hva vi gjør. Språk og enkeltbarnet, vi ønsker å få barnet inkludert i leik med støtte fra personalet slik at de får en mulighet til tett språkkontakt. Bruk av ulike hjelpemidler innenfor it Tolk: bruk av tolk i foreldresamtaler ved behov. 3. Innhold 3.1 Barnehageloven om innhold i barnehagen Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehageloven, 2. Barnehagens innhold

9 3.2 Barnehagens innhold i år Fagområdene fra Rammeplanen 1. Kommunikasjon, språk og tekst 2. Kropp, bevegelse og helse 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Natur, miljø og teknikk 5. Etikk, religion og filosofi 6. Nærmiljø og samfunn 7. Antall, rom og form Storhaugen barnehage er en Kulturbarnehage med fokus på barns mange måter å uttrykke seg på. Rammeplanen om kultur: Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

10 Valg av prosjekt tar utgangspunkt i barna og interessen de har for ulike sider av samfunnet og interessante fenomener. Vi vil arbeide med prosjekt over tid og vi vil ha barna medvirkende og aktive i prosessene. Barna deltar i grupper som er sammensatt etter alder. Barnehagen har i flere år arbeidet med kultur, kunst og språk. I våre prosjektvalg ønsker vi at prosjektene skal være spennende for alle barn uavhengig av alder, språk, og ferdigheter. Vi har mange barn med flere ulike språk og vil at alle barn skal få muligheter til å uttrykke seg innenfor ulike områder som med estetiske fag, med språket, med sang, musikk og rytme. Vi vil planlegge for at de ulike fagområdene kommer med i hverdagen og i prosjektene. Vi har ofte flere fagområder i samme prosjekt og tenker tverrfaglig i prosjektene. Arbeidet med fagområdene skal legge grunnlag for barnas muligheter for læring og gi barna muligheter for ulike erfaringer.

11 3.3 Satsingsområde 2015 / 2017 Lekende vennskap med vekt på Det fysiske miljøet Rommet som den tredje pedagog Kulturelt mangfold PICASSO Fremtidens barnehage i Ålesund med fokus på lekende vennskap Barnehagene i Ålesund vil jobbe sammen om et utviklingsarbeid innen lekende vennskap i perioden høst 2015 til vår Lek er et stort og viktig kriterium for kvalitet i barns oppvekst. I lek legges grunnlaget for vennskap. Å få delta i lek og å få venner er et viktig grunnlag i barns trivsel, læring og utvikling av sosial kompetanse. Storhaugen barnehage har valgt å fokusere på lekende vennskap, med spesiell vekt på det fysiske miljøet og kulturelt mangfold. Vi har en moderne barnehage, med åpne løsninger og mange muligheter. Det fysiske rommet spiller en stor rolle i hvordan lek oppstår og utvikler seg. Vi ønsker å skape lekelyst ved å tilrettelegge for lekesoner der barna selv bruker fantasien sin. Barn kommuniserer med kroppens hundre språk. Barn har stor evne til å oppfatte hverandres signaler og ønsker. Vi vil fokusere på hvordan legge godt til rette for alle barn å delta i lek, på tvers av alder, utvikling, språklig- og kulturell ulikhet.

12 MUNCH I lekende samspill med andre barn får barn mulighet til å uttrykke og kjenne at egen opplevelsesverden gjelder, og ved at den kan deles med andre rundt skaper den samtidig også fellesskap og tilknytning. (Berit Bae) Om små barn og vennskap: Små barn under tre år skaper felleskap gjennom tumlelek og flirekonserter. Gjennom blant annet imitasjon og samhandlinger oppstår det vennskap, der de er med på å påvirke og utøve innflytelse på hverandre her og nå. Gjennom den sosiale leken små barn har med voksne og andre barn, lærer de både å beherske kroppene sine og få en begynnende forståelse av verden rundt dem. De kan også vise sin samhørighet og humor ved å bryte opp i etablerte rutiner i barnehagen ved for eksempel bytte skoene til hverandre i garderoben eller ved å dunke koppene i bordet samtidig ved måltidet. På denne måten etablerer de seg et fellesskap. Forsking viser at barn under tre år i barnehager viser glede over å tilhøre et barnefelleskap med en identitet som vi. (Løkken 2004) Vi vil arbeide med Barns muligheter og medvirkning i leken og i miljøet Rom i rommet, muligheter for rolig lek Vennskap i leken Personalet, den voksnes rolle Estetikk i rommet Materialer og rekvisitter til lek

13 3.4 Dokumentasjon Vi arbeider med foto, tekst og barnas bilder i dokumentasjonene. Vi bruker en del foto fra prosjektarbeid og fra hverdagen i barnehagen Digitale bilder på fotoskjerm, fra hverdag og aktiviteter. Gjennom å dokumentere barns hverdag og prosessene i arbeidet, synliggjør vi barns egne tanker og uttrykksformer over for barna, foreldrene, personalet og andre Bruk av dokumentasjonene Personalet bruker dokumentasjonene sammen med barna for å gjenoppleve og samtale om det vi har gjort Som refleksjonsgrunnlag for personalet Som informasjon om prosjekter og aktiviteter på barnehagen 3.5 Markering av lokale kulturbegivenheter Kulturtilbud fra Ålesund kommune. Byturer for å se på skulpturer og jugendstil Vi deltar i kultursekken for barnehager, De eldste barn får to kulturtilbud i året, teater, kunstverksted, musikkstund.

14 3.6 Tradisjoner Jul Karneval Barnehagedagen Påske Sommerfest FN dagen Nissefest, Luciamarkering med foreldrene Julevandring i Ålesund kirke Fest for barna på barnehagen 1.03 markering av årets tema Påskevandring i Ålesund kirke Fest for barn, forelder og personal med mat og aktiviteter Temauke hvor vi markerer barnas nasjonalitet, åpent hus m. kafe Bursdager Vi følger retningslinjene for barnehager fra helsedirektoratet, om et sundt kosthold i barnehagen. Det er ikke anledning til å sende med barna kake, is eller lignende i barnehagen i forbindelse med barns fødselsdag. Munch Vi lager smoothie på barnets gruppe den dagen bursdagen blir markert. På den enkeltes bursdag får barnet pynte seg i bursdagsklær og så synger vi bursdagssanger. Picasso På bursdagen får barnet lage sin egne krone. På bursdagen får barna bli med i kostymeskapet og velge hva de vil pynte seg med. Etterpå får de sitte i bursdagsstolen, mens vi andre synger bursdagssangen og skyter opp raketter. De får være med å pynte på bordene. Vi lager smoothie eller fruktspyd til fruktmåltidet. Omsorgssenteret- vi har kontakt med senteret i mange ulike aktiviteter Plante et frø.

15 4. Vurdering I følge rammeplan skal det arbeides med vurdering i forhold til arbeidet på barnehagen, hva som skal vurderes, og hvem som skal delta i vurderingen. 4.1 Personalet Personalet arbeider med vurdering på personalmøter, på planleggingsdager og i nettverksgrupper. Vi har refleksjoner og diskusjoner av arbeidet vårt, gjennomgang av ulike tiltak og behov for endringer. 4.2 Barn Barnas innspill og uttalelser dokumenteres og tas med i vurderingsarbeidet. 4.3 Foreldre Samarbeidet med foreldrene. Rutiner og informasjon. Felles brukerundersøkelse for kommunale barnehager, neste gang høsten Hva vurderes 2015/2016 Satsingsområde, lekende vennskap med vekt på kulturelt mangfold og fysisk miljø IKT, bruk av activ board, lesebrett og digitale kamera med barna Prosjektarbeid med barna Samarbeid i Reggio Emilia nettverket, et faglig samarbeid med andre barnehager. 5. Barns rett til medvirkning 5.1 Barnehageloven Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) 5.2 Barnehagens planer Barna får delta i møter og gi sitt syn på saker vedrørende det som skal planlegges og det som skjer på barnehagen. Picasso- storbarn Dokumentasjon av barns medvirkning Samtaler i grupper der barna får være med å snakke om og uttale seg om det som skjer på

16 barnehagen. (prosjekt, hverdagen, aktiviteter). Munch- småbarn Dokumentasjon av barns egne uttrykk, ved foto, bilder og tekster. Gjennom dokumentasjoner skal vi reflektere over små barns opplevelser og delaktighet i aktiviteter og hverdagslivet i barnehagen. 6 Faktaopplysninger 6.1 Plan for overgang barnehage skole Ålesund kommune vil sikre helhet og sammenheng mellom barnehage og skole, slik at barna møter godt forberedt og trygge til skolestart. (Overgang barnehage barneskole, Ålesund kommune) Prosjekt-grupper Selvstendighet, medvirkning, innflytelse. Det siste året før skolestart deltar barna oftere i grupper i forbindelse med prosjekt barnehagen har. Førskolebarna har egne grupper og vi vektlegger samarbeid og deltagelse når barna arbeider med et prosjekt. Prosjektene skal inkludere arbeid med språk, arbeid med ulike materialer og uttrykk og bruk av digitale hjelpemidler. Barna skal tas med til opplevelser utenfor barnehagen som på teater, kunstutstillinger og på turer i naturen. Demokrati: delaktighet og medbestemmelse Barna skal delta i små og større grupper og er medvirkende med sine ideer og sine forslag i prosessene ved prosjektene. Dokumentasjoner av egne aktiviteter og prosjektarbeid. Barna får delta i planlegging av årets fester og tilstelninger. Vi følger prosedyren for overgang barnehage skole. Overføringsmøter for barn med spesielle behov. Vi har kontakt med Aspøy skole og vi besøker SFO hver vår. 6.2 Samarbeidsorgan Samarbeidsutvalget Barnehagen har et samarbeidsutvalg som velges for ett år av gangen. Der er det to foreldrerepresentanter, to vararepresentanter og to fra personalet. Det holdes minst to møter i året. Barnehageloven 4 Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Foreldrene Foreldreråd er alle barnas foreldre. I foreldreråd tar vi opp Årsplan for barnehagen og aktuelle saker fra kommunen. Foreldrene inviteres til individuelle foreldresamtaler, samtale med nye foreldre innen 3 måneder. Foreldrene får Ålesund kommunes vedtekter for barnehager, ved tildeling av plass. Foreldrene må godkjenne bruk av digitale bilder for bruk i dokumentasjoner og på vår hjemmeside (skriftlig).

17 6.3 Samarbeider med følgende instanser Skolen ( mest Aspøy skole), Barnevernet, P.P.T (pedagogisk psykologisk tjeneste), helsestasjon. 6.4 Praktiske opplysninger Planleggingsdager 2015/2016 Høst 2015: ,13.10, Vår 2016: 20.05, 1 dag i juni Informasjon til foreldrene Våre informasjonsrutiner Foreldrene vil få tilsendt informasjon via e-post, månedsplan og info om aktuelle saker. På oppslagstavla vil det komme aktuell informasjon. På dokumentasjonstavlene kan foreldrene følge med på aktiviteter og prosjekt ved avdelingen. Informasjon om eget barn i foreldresamtaler. Informasjon fra avdelingene på foreldremøte om høsten. Daglig kontakt mellom foreldrene og barnehagen. Åpningstid Åpningstidene følger kommunens vedtekter, vi er åpen fra kl Barnehagen vil ha beskjed dersom barna kommer etter kl eller dersom de blir hentet før kl Tiden barnet er i barnehagen skal ikke overskride 9 timer. Henting/bringing Foreldrene har ansvaret for å hente/bringe til og fra barnehagen. Dersom andre enn foreldrene skal hente barnet, vil barnehagen ha beskjed. Barns sykdom/ulykker Ved ulykker på barnehagen kontaktes foreldrene umiddelbart. Det er viktig at foreldrene oppdaterer kontaktinformasjon ved endringer. Barn som er syke skal være hjemme fra barnehagen. Barnehagen vil ha beskjed om barnet er syk. Foreldrene får beskjed dersom barnet blir syk på barnehagen. Medisinering av barn skal være avtalt med styrer. Ved fast medisinering skal det foreligge en skriftlig avtale. Vi følger smittevernloven. Vi får informasjon fra kommunelegen om særskilte forhold. Mat på barnehagen Ifølge kvalitetskriterier for barnehagene i Ålesund kommune skal barnehagene bidra til at barn tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kosthold. Barnehagen samarbeider med foreldrene om å minske andelen av sukkerholdig mat. På barnehagen serveres 2 måltider for dag. Barna får delta i baking, matlaging, dekking og pynting av bord, ute og inne. Matintoleranse/allergier Foreldrene må opplyse oss om barnet har intoleranse eller allergi for enkelte matvarer. Vi ønsker å tilrettelegge slik at dette ikke innebærer noen risiko for barnet i forhold til kosthold å være her. For å kunne gjøre dette best mulig er vi avhengig av god informasjon. Denne skal gis til pedagogisk leder for barnet. Styrer skal også være informert om dette. Se: ved medisinering.

18 Frokost til kl Medbrakt Lunsj kl Grovt brød, rundstykker, grøt, varierte sorter m pålegg Frukt kl Ulike sorters frukter og grønnsaker oppdelt i biter, medbrakt mat kan og spises nå. Ny i barnehagen Bli kjent på barnehagen Det er en spennende periode når barnet skal begynne i barnehagen og bli kjent med nye omgivelser, nye barn og nye voksne. Den første dagen barnet skal være i barnehagen må mor eller far være tilstede hele tiden. Det er viktig å få en positiv start og derfor er barnet bare et par timer på barnehagen første dagen. Fra den andre dagen og noen dager framover øker man tiden da barnet skal være alene i barnehagen. Behovet vil variere fra barn til barn. Foreldrene og barnets primærkontakt avtaler hvordan den videre tilvenningen skal være. Vi gleder oss til å bli kjent med deg. Velkommen til oss! Tlf avdeling Munch: Mobil: Tlf avdeling Picasso: Mobil: Styrer :

ålesund kommune Arsplan august 2014 - august 2015 Storhaugen barnehage Storhauggata 9 6005 Ålesund Tlf: 70 16 51 50

ålesund kommune Arsplan august 2014 - august 2015 Storhaugen barnehage Storhauggata 9 6005 Ålesund Tlf: 70 16 51 50 ålesund kommune Arsplan august 2014 - august 2015 Storhaugen barnehage Storhauggata 9 6005 Ålesund Tlf: 70 16 51 50 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Trondheim formannskap slutter seg til departementets forslag

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE Om barnehagen Toppen barnehage åpnet 30.juli 1990. Barnehagen har fire avdelinger med plass til 65 barn i alderen 0 6 år. Barna fordeler seg

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. ÅRSPLAN 2015-2016 Studentbarnehagen Steinkjer Steinkjersannan 6 7713 STEINKJER Innledning: Studentbarnehagene i Nord-Trøndelag har over flere arbeidet fram et verdigrunnlag for drift av våre barnehager.

Detaljer

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Bente Aronsen Trondheim 26. oktober 2016 Hva er egentlig rammeplanen? - Beskriver barnehagens samfunnsoppdrag - Utleder mandatet Stortinget har gitt

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 89/09 Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 16.12.2009 SVAR PÅ HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN - ENDRINGER

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2017 RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ET GODT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE. Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på universitetsrådet på Røstad. Eier er Nord studentsamskipnad.

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

www.malvik.kommune.no Årsplan 2014 Grønberg barnehage Livslang læring

www.malvik.kommune.no Årsplan 2014 Grønberg barnehage Livslang læring www.malvik.kommune.no Årsplan 2014 Grønberg barnehage Innholdsfortegnelse 1. Informasjon om barnehagen 2. Dette bygger årsplan på 3. Verdigrunnlag 4. Pedagogisk innhold 5. Vurdering og dokumentasjon 6.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Rosenhagen barnehage Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 trine-lise.lysholm@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494050 / 99285170 Webside på kommunens

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Kværnerdalen barnehage Støperiet

Kværnerdalen barnehage Støperiet Oslo kommune Kværnerdalen barnehage Kværnerdalen barnehage Støperiet Kværnerdalen barnehage Støperiet linda.gardar@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 97573101 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/kvaernerdalenbarnehage/

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2016 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet i vareta barnas behov for omsorg

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan Virksomhetsplan 2014-2015 Innledning Virksomhetsplanen er en konkret beskrivelse av virksomheten som skal synliggjøre hvilke elementer som er med på å skape kvalitet i Seilduken barnehage. Planen er et

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Oslo kommune Bydel Østensjø Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Lopperud barnehage avdeling Paviljongen lopperud.paviljongen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438711 /97738885 Webside på kommunens portal:

Detaljer

- Med hjerte for barnet og dets hundre språk. Virksomhetsplan/årsplan 2015/2016

- Med hjerte for barnet og dets hundre språk. Virksomhetsplan/årsplan 2015/2016 Med hjerte for barnet og dets hundre språk Virksomhetsplan/årsplan 2015/2016 1 INNHOLD INNLEDNING 3 Side: OMSORG, LEK, LÆRING OG DANNING 4 SOSIAL KOMPETANSE 4 SPRÅKLIG KOMPETANSE 5 BARNS MEDVIRKNING 5

Detaljer

Årsplan 2016. Lærende organisasjon. www.malvik.kommune.no. Mostadmark barnehage. Visjon «Hvordan kan personale fremme språkglede hos barn»?

Årsplan 2016. Lærende organisasjon. www.malvik.kommune.no. Mostadmark barnehage. Visjon «Hvordan kan personale fremme språkglede hos barn»? www.malvik.kommune.no Årsplan 2016 Mostadmark barnehage Visjon «Hvordan kan personale fremme språkglede hos barn»? «En tidlig morgenstund i Mostadmark» Lærende organisasjon Innholdsfortegnelse 1. Informasjon

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014 VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE PÅ NES I HEDMARK Revidert 02.08.2014 1 FORMÅL 1.1 Verdigrunnlag Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer