Fordeling av skjønnsmidler til innovasjons- og fornyingsprosjekter 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fordeling av skjønnsmidler til innovasjons- og fornyingsprosjekter 2014"

Transkript

1 Fordeling av skjønnsmidler til innovasjons- og fornyingsprosjekter 2014 Søkerkommune Tildeling Andre kommuner Søknadsbeløp (hele som deltar: Navn på prosjektet/prosjektets mål: Totalkostnad i kr) Trondheim Arrangementer og samfunnssikkerhet - web. Økt samfunnssikkerhet i kommunene. Fikk 150' både i 2012 og Øyer og Gausdal Rammeverk for Digital strategi. Utarbeide et rammeverktøy for en Digital strategi for kommuner Øyer og Gausdal Øyer, Gausdal Prosjekt idrettsmedisin. Skape et medisinsk senter for idrett og fysisk aktivitet i Lillehammer regionen. Fikk 400' i Nettbrett som pedagogisk verktøy i grunnskolen. DIG3 kommunene skal bruke nettbrett i som et pedagogisk verktøy i undervisningen for å skape større motivasjon og bedre læringsresultater Gausdal, Øyer og Ringebu Trygghetsalarmer og tilknyttet velferdsteknologi. Forberede og gjennomføre anskaffelse av nytt trygghetsalarmsystem og tilknyttet sensorikk/velferdsteknologi for de fire kommunene i Helseregion Sør-Gudbrandsdal Gausdal og Øyer Fra innbygger til kunde. Som en videreføring av det som er gjort gjennom innføringen av ny portal og tilgjengeliggjøring av skjema på nett, ønsker kommunene nå et enda sterkere fokus på å øke sitt servicetilbud overfor sine innbyggere, da med fokus på mobile tjenester. Fikk 300' i GUTTER SOM LEKERESSURS I BARNEHAGEN. Formålet med prosjektet er å rekruttere menn til å jobbe i barnehage. Fikk 100' i "Tidlig innsats i barnehagen" - Kvello-modellen. Koordinering av tverrfaglig og tverretatlig samarbeid for å bistå barn til god utvikling. Fikk 250' i 2012 og 200' i Forsøkslab offentlig tjenesteinnovasjon. Opprette en forsøkslab for offentlig tjenesteinnovasjon "Orden i eget hus". Utvikle et internkontrollsystem og organisere dette på en måte som sikrer et helhetlig kvalitetsarbeid som ivaretar krav til styring og egenkontroll. Fikk 250' i Kom sent i gang, derfor ingen søknad Med rom for alle. Utvikle en inkluderende ordinær undervisning med et bredt perspektiv på tilpasset opplæring som reduserer behovet for spesialundervisning. Fikk 175' i 2011, 350' i 2012 og

2 Øyer kommune 0502 Gjøvik 0502 Gjøvik Prosjekt Velferdsteknologi. Gjennomføring av prosjekt velferdsteknologi skal gi brukerne en kvalitativ bedre omsorgstjeneste med vekt på mestring og trygghet. Prosjektet skal sette kommunene i stand til å møte ressursmessige utfordringer som følge av den demografiske utv Lederutviklingsprogram i barnehage. Profesjonalisere pedagogiske ledere i sin rolle som ledere og utvikle teamlederkompetanse Oppfølging av lærlinger i helsearbeiderfag. Faglig engasjerte, reflekterte og dyktige helsefagarbeidere. Økt rekruttering av lærlinger i helsearbeiderfag Gjøvik 16 kommuner i Oppland (innenfor Vannområde Mjøsa) Helhetlig vannforvaltning i Vannområde Mjøsa. God, kunnskapsbasert og helhetlig vannforvaltning i Vannområde Mjøsa (Mjøsa og hele nedbørfeltet) i tråd med EUs vanndirektiv (Vannforskriften). Målet er at alt norsk vann skal ha god eller bedre økologisk tilstand og god kjemisk tilstand. Fått 200' hvert år i Dovre Muligheten. Brukermedvirkning i fokus:hjelp til selvhjelp Dovre 0512 Lesja Følgeforskning til Ny skole. Undersøke om Ny skole er kvalitativt god nok til å tjene som mønster for andre kommuner Bærekraftig Lesja komune mot Justere og effektivisere Lesja kommune ned til et bærekraftig driftsnivå Lesja 0513 Skjåk 0513 Skjåk Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja. Nysgjerrig på framtida. Energi i læringsmiljøet. Gje tilsette i barnehagane og skulane i Lesja inspirasjon og kompetanse til å vidareutvikle eit stimulerande og utviklande læringsmiljø. Fikk 150' i MATTELYST. At regionens barn skal lære å mestre og like matematikk, til den enkeltes og til regionens beste. Fikk 200' i Skulen i sentrum - utvikling av 1-10 skule. Førebu samanslåing av to barneskule og ein ungdomsskule, Utvikle felles forståing og plattform for skulane i Skjåk, Skjåk Folkehelse. Organisere folkehelsearbeidet og frisklivssentral Skjåk Spessped team. Betre organisering som sikrar samanhengande og heilskaplege tenester Skjåk BEON best effektive omsorgsnivå. Tilbud på best effektive omsorgsnivå til alle beboere på Skjåkheimen (etter funksjonsevne/nivå) Fikk 250' i 2012 og 200' i

3 0515 Vågå 0516 Nord-Fron 0517 Sel Strukturendringar i tenester for funksjonshemma. Sikre tenestemottakarane sine rettar i ein større endringsprosess Ung frivillighet som ressurs i eldreomsorgen. Målet med prosjektet er å utvikle et nyskapende frivillighetssystem som skal administrere ungdom til frivillig omsorgs- og opplæringsarbeid for eldre i Nord-Fron kommune Skjåk, Lom, Vågå, Dovre og Lesja e-handel. Innføring av elektronisk Handelsplattform i kommunene Sel 0520 Ringebu 0520 Ringebu 0520 Ringebu 0521 Øyer 0521 Øyer Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja Ringebu og Nord- Fron Fremtidens pasient i Nord-Gudbrandsdal. Øke helsepersonells kompetanse og forståelse. Effektivisere og kvalitetssikre rutiner særlig innen akuttemedisinske sykdomsforløp i samhandling med spsialisthelsetjenesten Lederutvikling for omstilling. Legge til rette og gjennomføre et lederutviklingsprogram som omfatter rådmannens framtidige ledergruppe og virksomhetslederne i ny organisasjonsmodell. Fikk 300' i Kvalitetsutvikling og egenkontroll. Sør-Fron kommune skal utvikle en modell for målstyring og resultatvurdering, og utvikle et opplegg for løpende resultatmåling. Vi skal med dette sikre at kommunen har en fornuftig bruk av ressursene, god økonomistyring, klare delegasjoner Kommunal beredskap. Sikre at kommunal beredskap blir ivaretatt i tråd med nasjonale mål og krav. Sørge for å plassere ansvar og organisere beredskapsarbeidet slik at liv, helse og verdier ikke går tapt. Arbeidstakere og innbyggere skal føle seg trygge Grunnlovsfeiring under Peer Gynt-stemnet Benytte Peer Gynt-stemnet og spelet ved Gålåvatnet som ramme for å markere Grunnlovsjubileet i Gudbrandsdalen Foreldrebasert evaluering av skolen. Etablere en praksis der foresatte trekkes med i skolens analyse- og evalueringsarbeid av egen virksomhet Jobb smartere med turnus i Ringebu. Utvikle en helsefremmende storturnus som øker fleksibiliteten og muliggjør bruk av ressurser på tvers av helse og omsorgsenhetene Prosjekt kartlegging av risikofaktorer i terreng. Avdekking av risikoer og økt forebygging av flom- og skredskader Musikk i demensomsorgen. Opplæring og bruk av sang, musikk og bevegelse som terapeutisk virkemiddel i demensomsorgen Jobbintro i Øyer. Øke sysselsettingen blant bosatte flyktninger og øke overgangen fra introduksjonsprogram til jobb/utdanning

4 0521 Øyer 0522 Gausdal 0522 Gausdal 0522 Gausdal Ringebu,Øyer,Lilleh ammer Trygghet og tidlig innsats for eldre. Bedre styring av inntak til omsorgstrappa gjennom aktivitetstilbud og tidlig innsats. Økt aktivitetsnivå, mestring og livskvalitet til brukerne Gausdal kommune - en framtidsrettet arbeidsgiver. Videreutvikle og fornye arbeidsgiverpolitikken EPC-kontrakt i Gausdal kommune. Effektivisere kommunens drift ved å spare opp i mot 30 % av årlig energiforbruk Fremtidens pasient og brukerrolle samhandling. Prosjektets mål er, bl.a ved å ta i bruk ny teknologi, utvikle nye og rasjonelle metoder for Østre Toten 0528 Østre Toten 0528 Østre Toten Vestre Toten kommune Østre Toten, Nordre Land, Nord Aurdal, Gausdal, Jevnaker og Lillehammer Hverdagsrehabiltering. Utvikle en ny modell for tildeling av hjemmetjenester som innebærer redusert behov for kompenserende omsorgstjenester, mer fornøyde brukere og samtidig mer fornøyde medarbeidere (VINN, VINN) Utvikling av egenkontrollen i kommunene. Få til et godt egenkontrollsystem som bidrar til god styring, læring og en helhetlig utvikling av kommunal tjenesteyting og forvaltningspraksis. Med et godt egenkontrollsystem i kommunene, kan omfanget av statlige tilsyn redusers. 50' til hver kommune? Digitalisering og kvalitetsforbedringer i ØTK. Koble digitaliseringsarbeidet med kvalitetsforbedringsprosesser og samtidig ha en bevisst vurdering av og uttak av gevinster. Fikk 300' i Østre Toten Case avlastningsbolig. Tidlig innsats med fokus på eget ansvar og mestring Vestre Toten 0529 Vestre Toten Innovasjon 0-18 i Vestre Toten. Barn og ungdom skal oppleve mestring og se muligheter i eget nærmiljø. Nye, velfungerende og effektive samarbeidslinjer mellom ressursmiljøer skal etableres Gjøvik og Østre Toten kommune Sprek i Gjøvik/Sprek på Toten. Sprekere befolkning i Gjøvik og Toten, flere i fysisk aktivitet Jevnaker Ungdom - Fremtidens ressurs. Jobbe tverrfaglig for å bistå den enkelte ungdom mellom år i NAV stystemet til skole, utdannelse, arbeid eller annen meningsfull aktivitet. Et viktig mål er egenmestring. Fikk 200' i Jevnaker Prosjekt - Meningsfull aktivitet. Bistå mottakere av sosial stønad til meningsfulle oppgaver og verdig liv. Tverrfaglig samarbeid

5 0532 Jevnaker 0533 Lunner 0533 Lunner 0533 Lunner Tidlig intervensjon i barnehager og skoler. Gjennom omlegging av det spesialpedagogiske feltet kunne gi et kvalitativt bedre tilbud til barnehagebarn og skoleelever Velferdsteknologi og fremtidens omsorg. Utrede og legge til rette for bruk av velferdsteknologi for hjemme boende. Dette som del av utvikling av fremtidens omsorgstjenester i kommunen TjenesteOptimal. Utvikle arbeidsmetodikk for varige kutt, som sikrer riktige og realistiske endringer av kommunal tjeneseyting Kvalitetssikring, Internkontroll og Interntilsyn. Prosjektets formål er å få utviklet et internkontrollsystem som tilfredsstiller alle pålegg som finnes om å drive internkontroll. Visjon: Vi følger lover og forskrifter og kan dokumentere det!» og «Vi er en lærende organisasjon Lunner OptimalisertBarnehage. Økt kvalitet, kontroll og innsikt i barnehage-tjenesten Gran 0534 Gran Jevnaker og Lunner Vi i Gran SFI. Utvikle en organisasjon som, i enda større grad enn i dag, er i stand til å tilpasse seg endringer i innbyggernes behov i en fremtid der det er påregnelig at veksten i kommunenes inntekter vil flate ut. Fikk 500' i Klimapådriver for Hadeland. Styrke mobilisering for og gjennomføring av energi- og klimaarbeid på Hadeland. Fikk 15' i 2012 og 300' i Søndre Land Nordre Land Felles barnevern i Land. Etablere felles barneverntjeneste for Søndre og Nordre land kommuner Nordre Land 0538 Nordre Land 0540 Sør-Aurdal 0540 Sør-Aurdal 0540 Sør-Aurdal Etnedal, Nord- Aurdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Vang Dokumentasjon i elektronisk pasientjournal - Gerica. Skal kvalitetssikre pasientbehandling og oppfølging i alle faser, gjennom opplæring i dokumentasjon og tilpasninger i fagsystemet Gerica, slik at all helsehjelp blir dokumentert innen Fikk 200' i Barnehage-miljø-bærekraftig utvikling. Legge til rette for at barnehagebarn og barnehagepersonalet kan få kunnskaper om og utvikle forståelsen for natur, mat og miljø Vannområde Valdres. Hovedmålet er å sikre god miljøtilstand (tilnærmet naturtilstand) i vann, både vassdrag, grunnvann og kystvann. Fikk 125' hvert år Prosess for driftsgjennomgang Effektivisering av tjenester gjennom omlegging av tjenestestruktur, levering av tjenester på riktig nivå, effektiv organisering EPC. Hovedformålet er å øke kommunens effektivitet i forhold til energibruken. Fikk 400' i 2012 og 300' i

6 0540 Sør-Aurdal Overvåking VA. Hovedformålet er å gi kommunen ett effektivt og framtidsrettet overvåkingssystem på vann og avløpssektoren NettOPP! Nord-Aurdal. Hovudformålet med prosjektet er å løfte dei digitale tenestene i kommunen etter ein utarbeidd digitaliseringsstrategi som skal gi ny og enklare tilgang til info og tenester for ei samansett innbyggjargruppe og meir rasjonelt arbeid for dei tilsette Familiens hus. Øke samhandlingen ovenfor særlig utsatte barn og unge Vestre Slidre 0543 Vestre Slidre Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Etnedal og Sør-Aurdal Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Sør-Aurdal og Etnedal kommune Sør-Aurdal, Nord- Aurdal, Øystre Slidre og Etnedal Den sangen kan jeg! Ny demensbehandling. Utvikling av pasienttilbudet med bruk av sang som demente kjenner fra før med mål om å reduserer medikamentbruken, få roligere pasienter og gjør stellene enklere/mindre krevende for de tilsatte. (Jmf dok 45 Øyer) Samhandling i Valdres. Samhandling ved bruk av IKT og velferdsteknologiske løsninger. Fikk 500' i Samhandling i Valdres. Øke kompetansen i regionen for å kunne behandle flere i kommunene og ved VLMS Samhandling og utvikling i flyktningtjenesten. Bedre integreringstjenester, mer målrettet integrasjonsopplæring, bedre samhandling med andre kommunale tjenester og med NAV. (Jmf dok 57 Øyer) Helsetilsyn i skolen. Gi forsvarlig og nødvendig helsetilsyn til elever med svært spesielle helsebehov Vestre Slidre Tildelingskontor i Vestre Slidre kommune. Etablere tildelingskontor i Vestre Slidre kommune Øystre Slidre Det moderne Øystre Slidre. Prosjektet skal bidra til at Øystre Slidre kommune skal framstå som ein særs moderne organisasjon, med moderne og effektive arbeidsprosessar. Fikk 200' i

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

helse- og omsorgsplan 2025 kommunedelplan

helse- og omsorgsplan 2025 kommunedelplan helse- og omsorgsplan 2025 kommunedelplan Hver enkelt av oss har ansvar for egen helse gjennom fysisk aktivitet, sosialt fellesskap og tilrettelegging av egen livssituasjon. 2 Kjære innbygger. I juni 2009

Detaljer

KOMMUNEBILDE FOR NORD GUDBRANDSDALEN

KOMMUNEBILDE FOR NORD GUDBRANDSDALEN KOMMUNEBILDE FOR NORD GUDBRANDSDALEN 28 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 2 BEFOLKNINGSDATA... 5 2.1 Befolkningssammensetning... 5 2.2 Fødselsoverskudd... 5 2.3 Inn- og utflytting... 6 2.4 Pendling...

Detaljer

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets Selbu kommune Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07 Helse- og sosialplan Selbu kommune Foto: Debbie Spets INNHOLD: FORORD side 3 SAMMENDRAG side 3 1. INNLEDNING side 6 1.1. Lovgrunnlag side 6 1.2. Resultatvurdering

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår Foto: Anne Lise Norheim I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Sandnes kommune Levekår Strategi velferdsteknologi 2015 2020 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Planprosess... 5 2.

Detaljer

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune

Strategisk plan for kompetanseutvikling. Helse- og omsorgstjenesten. Asker kommune Strategisk plan for kompetanseutvikling Helse- og omsorgstjenesten Asker kommune Utarbeidet av Lene Hvistendahl Bergseth, Beate Einarsbøl, Toril Fjellseth, Ingunn Strand Johansen, Iren Westrum Lien, Elisabeth

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

Strategisk plan. Bydel Sagene

Strategisk plan. Bydel Sagene Strategisk plan for Bydel Sagene -en bydel i endring 2014-2016 Vedtatt 5.6.2014 1 Strategisk plan Strategisk plan er et overordnet styringsverktøy for bydelens politikere og administrasjon, som gir føringer

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5. 2.1. Holemodellen... 5. 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5. 2.1.2 Årshjul...

1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5. 2.1. Holemodellen... 5. 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5. 2.1.2 Årshjul... KOMMUNEPLANMELDING 2014 Innholdsfortegnelse 1. Rådmann har ordet:... 4 2. Kommunens styringsverktøy... 5 2.1. Holemodellen... 5 2.1.1 Kommuneplanmelding... 5 2.1.2 Årshjul... 5 2.1.3 Planhierarki... 6

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2013. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT Østre Toten kommune Utgave pr. 14 april 2014 1 Innhold Innhold Innhold... 2 Rådmannens innledning... 4 Politiske organer:... 6 Administrativ organisering... 7 Samfunnsutvikling - fokusområder...

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN OPPVEKST I FAUSKE 2014-2019

SAMHANDLINGSPLAN OPPVEKST I FAUSKE 2014-2019 SAMHANDLINGSPLAN OPPVEKST I FAUSKE 2014-2019 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 4 2.1 Et overordnet styringsdokument... 5 2.2 Visjon og verdigrunnlag... 5 3. Satsningsområder oppvekst 2014-2019...

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014

Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014 Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014 Forord Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Helse Midt-Norges overordnede strategi. Her defineres vår visjon På lag med deg for din helse!

Detaljer

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtatt i kommunestyret 12.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL DEL... 3 2 HANDLINGSPROGRAMMET... 4 ANSVARSOMRÅDE 1 SENTRALE STYRINGSORGANER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Side1. Møtedato: 31.01.2013. Rådhuset, Olve, 3. etg. Tidspunkt: 10:00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Side1. Møtedato: 31.01.2013. Rådhuset, Olve, 3. etg. Tidspunkt: 10:00 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtedato: 31.01.2013 Møtested: Rådhuset, Olve, 3. etg. Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169009 eller e-post: karsten.saugestad@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017 Vedlegg driftsenhetenes mål Grimstad kommune

Handlingsprogram 2014-2017 Vedlegg driftsenhetenes mål Grimstad kommune Handlingsprogram 2014-2017 Vedlegg driftsenhetenes Grimstad kommune Innhold 1. AKA Administrasjons- og kommunikasjonsenheten... 3 2. Økonomiavdelingen... 6 3. HR-avdelingen... 7 4. Sosial- og barnevernstjenesten...

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Standardisering versus handlingsrom

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Standardisering versus handlingsrom OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Standardisering versus handlingsrom KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/ Innhold Hvorfor Omstilling 2012?...

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Hamar, 22.11 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse neste steg...

Detaljer