nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 17 2001.04.23 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ORDNING & REDA (730) Innehaver: Ordning & Reda Papper och Design AB, St. Eriksgatan 121, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen (730) Innehaver: NBA Properties Inc, New York, NY, US KL. 9: Forhåndsinnspilte audio- og videobånd, kassetter, kompaktdisker; dataprogramvare; programvare for videospill; datamaskintilbehør, alle relatert til basketballsport. KL. 16: Publikasjoner og trykksaker, alle relatert til basketballsport. KL. 25: Klær for sport og fritid, fottøy og hodeplagg, alle relatert til basketballsport. KL. 28: Spill, leketøy og sportsartikler, alle relatert til basketballsport. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, alle relatert til basketballsport. KL. 16: Kort og brevark, papirark, konvolutter, tegne- og skriveblokker, notatblokker, tegne- og skrivebøker, notatbøker, papirmapper, løsbladspermer, register og registerkort, adressebøker, utklippsbøker, oppbevaringsesker av papir og kartong, penner og skriveredskaper, penneholdere og penneskrin, pennal, blyantstifter og blekkpatroner, almanakker og kalendere, skriveunderlag, blyantspissere, hulle- og hefteapparater, linjaler, omslagspapir, album, brevkurver, brevstativ, brevpresser, papirkniver, papirkurver, øvrig kontorutstyr unntatt møbler. KL. 18: Lommebøker, portemonéer, dokumentmapper, vesker og nøkkelfutteral. 3

4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Shrenuj & Company Ltd, 405 Dharam Palace, , NS.S Patkar Marg, Mumbai, IN (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 14: Ur og andre kronometriske instrumenter og apparater herunder ur, stoppeklokker og klokker; ekte og uekte enkel og bestrødde juvelérvarer herunder ringer, øredobber, armbånd, halsbånd, mansjettknapper og kaméer; diamanter, edelstener, halvedelstener, syntetiske edelstener, etterligninger av juvelérvarer (bijouteri), perler; prydnåler; slipsnåler og slipsklyper, nåler, jakkeslagnåler, brystnåler og smykker; pyntegjenstander; hengesmykker, nåler, brosjer og beltespenner; mynter, myntesett, medaljonger og medaljer laget av edle metaller; artikler plettert med edle metaller; nøkkelringer; vaser; statuetter og byster laget av edle metaller; troféer, kunstgjenstander, begere; smykkeetuier; sigarettetuier og -esker, askebegere laget av edle metaller; brevkniver av edle metaller eller overtrukne hermed (ikke opptatt i andre klasser), brevvekter av edle metaller eller overtrukne hermed (ikke opptatt i andre klasser); kandelabre; lysestaker; ringer til lysestaker; serviettholdere, bordoppsats; kaffekanner; tekanner; saltog pepperholdere; drikke- og spiseredskaper; sølv og gull spisebestikk og spisebestikk plettert dermed; husholdnings- og kjøkkenbeholdere; gjenstander laget av edle metaller og deres legeringer eller plettert dermed; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Media Metrix Inc, 250 Park Avenue South, New York, NY 10003, US KL. 9: Computer software for innsamling, gjenfinning og manipulering av markedsundersøkelsesmodellinformasjoner. KL. 35: Utførelse av markedsundersøkelser i computer hardware-, software- og kommunikasjonsbransjen. 4

5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SWITCHBOARD CCG.XM (730) Innehaver: Switchboard Inc, 115 Flanders Road, Westborough, MA 01581, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet for andre over lokale, nasjonale og globale datanettverk. KL. 42: EDB-programmering; datavirksomhet, nemlig fremskaffelse av en søkemotor og kataloger for å lokalisere steder samt personlig informasjon og forretningsinformasjon; utvikling, ledelse og støtte til web-steder for andre; fremskaffelse av tilgang til databaser via globale, nasjonale og lokale datanettverk; fremskaffelse av kart og rutebeskrivelser ved hjelp av et globalt datanettverk; datavirksomhet, nemlig assistanse for brukere av et globalt datanettverk til å skape et websted ved hjelp av fremskaffelse av on-line softwareredskaper; fremskaffelse av on-line beskjedtavler. US, , 75/ (730) Innehaver: Cordiant Communications Group plc, , Westbourne Terrace, London W26JR, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataprogrammer; dataprogramvare og datamaskinvare. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; reklamebyråtjenester, public relations (PR-virksomhet); markedsførings- og promoteringstjenester; utvikling og implementering av elektronisk forretnings- og handelsstrategi. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; kreering, designing og utvikling av websider for internett og andre globale datanettverk. 5

6 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Arcor S.A.I.C., domiciled at Avda, Fulvio Pagani 487, Arroyito, Province of Còrdoba, AR (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: FB Fjernundervisning Folkets Brevskole AL, Fred. Olsensgate 6, 0152 Oslo, NO KL. 16: Undervisningsmateriell (unntatt apparater), instruksjonsmateriell, bøker, skrivesaker og papirvarer. KL. 41: Undervisnings- og utdannelsesvirksomhet. 6

7 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FONTENE BARACUTA (730) Innehaver: Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere v/ administrativ leder, Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 16: Tidsskrifter, ikke tidsskrifter inneholdende informasjon om fontener. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Baird Textile Holdings Ltd, Lime Mill, Victor Street, Oldham, England, GB KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Cheap Tickets Inc, 1440 Kapiolani Boulevard, Suite 800, Honolulu, HI 96814, US (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Femme Scandinavia AS, Hoffsveien 1D, 0275 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirma Ro, Sommernes & Co DA, Øvre Slottsgate 12B, 0157 Oslo KL. 35: Konsulentbistand i forretningssaker, markedsføring av produkter og tjenester, herunder salg av annonser. KL. 41: Utgivelse av magasin på Internett. KL. 39: Reisebyråtjenester, arrangering av pakkereiser, lage reservasjoner og bestillinger for transport, fremskaffelse av reiseinformasjon, alle gjennom reisebyråsteder, via telefon, via eller via et globalt datamaskinnettverk. 7

8 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CAN-DRIVE (730) Innehaver: Ari AB, Örnsköldsvik, SE KL. 7: Spindelaksel for drivkraft av sagblad. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CAN-CUT (730) Innehaver: Ari AB, Örnsköldsvik, SE KL. 7: Sagblad. (730) Innehaver: Sentech AS, Postboks 623, 1414 Trollåsen, NO KL. 9: Måleinstrumenter basert på kapasitiv måling av ulike stoffer. 8

9 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WORLD TEMPTATIONS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kellogg Co, One Kellogg Square, Battle Creek, MI , US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 30: Kakao, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (730) Innehaver: Ross Offshore AS, Postboks 444, 3201 Sandefjord, NO (740,750) Fullmektig: Vidar Stener Ingebretsen, Hansåsen 13, 3230 Sandefjord KL. 16: Trykksaker og instruksjonsmateriell. KL. 35: Arbeidsformidling og rekruttering. KL. 36: Investeringer. KL. 41: Undervisning. KL. 42: Konsulentvirksomhet. 9

10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: ifire Technology Inc, Street, Fort Saskatchewan, AB T8L 3W4, CA (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 9: Elektroniske displaymoduler til bruk i fjernsynsapparater, datamaskininnretninger og andre elektroniske displayer, samt deler og tilbehør dertil. CA, , (730) Innehaver: Extraprise Group Inc, 27 Melcher Street, Boston, MA 02210, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Journaler, rapporter, bulletiner og orienteringer innenfor informasjonsteknologi. KL. 35: Tilveiebringe informasjon over globale datainformasjonsnettverk i form av analyser av markedstrender. KL. 41: Tilveiebringe opplæring for andre innenfor utvikling, montering, innsetting og anvendelse av interne informasjonsnettverk. KL. 42: Design av dataapplikasjonsprogrammer og tilveiebringe utdanning og informasjon over globale datanettverk i form av analyser av informasjonsteknologi og global og lokal nettverksteknologi. US, , 75/ US, , 75/ US, , 75/ US, , 75/

11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EXTRAPRISE. WHERE ONLINE MEETS OFFLINE (730) Innehaver: Extraprise Group Inc, 27 Melcher Street, Boston, MA 02210, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Journaler, rapporter, bulletiner og orienteringer innenfor informasjonsteknologi. KL. 35: Tilveiebringe informasjon over globale datainformasjonsnettverk i form av analyser av markedstrender. KL. 41: Tilveiebringe opplæring for andre innenfor utvikling, montering, innsetting og anvendelse av interne informasjonsnettverk. KL. 42: Design av dataapplikasjonsprogrammer og tilveiebringe utdanning og informasjon over globale datanettverk i form av analyser av informasjonsteknologi og global og lokal nettverksteknologi. US, , 75/ US, , 75/ US, , 75/ US, , 75/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EXTRAPRISE (730) Innehaver: Extraprise Group Inc, 27 Melcher Street, Boston, MA 02210, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Journaler, rapporter, bulletiner og orienteringer innenfor informasjonsteknologi. KL. 35: Tilveiebringe informasjon over globale datainformasjonsnettverk i form av analyser av markedstrender. KL. 41: Tilveiebringe opplæring for andre innenfor utvikling, montering, innsetting og anvendelse av interne informasjonsnettverk. KL. 42: Design av dataapplikasjonsprogrammer og tilveiebringe utdanning og informasjon over globale datanettverk i form av analyser av informasjonsteknologi og global og lokal nettverksteknologi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: You Communication AS, 0204 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. 11

12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CIRCUS PRODUCT (730) Innehaver: Circus Product AS, Georgernes Verft 3, 5011 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo (730) Innehaver: You Communication AS, 0204 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 20: Møbler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: OADJUSTER (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: dj Orthopedics LLC, 2985 Scott Street, Vista, CA 92083, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 10: Medisinske innretninger, nemlig kneskinner. US, , 75/919,352 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Renault Bisquit, Rouillac, FR KL. 33: Konjakk, likører og brandy. NEUROFLEX (730) Innehaver: Cordis Corp, Miami Lakes, FL, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Medisinske innretninger i form av stenter, samt tilbehør herfor. 12

13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IDOL (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler fremstilt av kjøtt fra husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; melk og meieriprodukter; drikker som overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt av vegetabilske, proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; matretter og bestanddeler til matretter bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk eller meieriprodukter. KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer, konditorvarer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikkesøte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. (730) Innehaver: Mars U.K. Ltd, Slough, Berkshire, England, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 29: Kjøtt av oppdrettsdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; matvarer laget av alle de forannevnte varer; meieriprodukter; mousse, kalde desserter; melkedrikker, eventuelt med tilsatte smaksstoffer, herunder sjokolade; drikker laget av meieriprodukter; supper; søte smørepålegg, smørepålegg med tilsatte smaksstoffer; salater, drikker, fyll, snacks; ferdige retter og bestanddeler til retter; proteinholdige stoffer; dipper. KL. 30: Ris, pasta; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; te, kaffe, kakao, drikkesjokolade, kaffeessens, kaffeekstrakter, blandinger av kaffe og sikori, sikori og sikoriblandinger, alle til bruk som kaffe-erstatninger; ikke-medisinsk konfekt og konditorvarer; konditorkaker, småkaker, kjeks, is, iskrem, iskremprodukter, fryst yoghurt, fryste søtsaker; kalde desserter, mousse, sorbeter; brød; fint bakverk; drikker, fyll, søte smørepålegg, smørepålegg med tilsatte smaksstoffer, snacks, ferdige retter og bestanddeler til retter; sjokolade; pizzaer, pizzabasiser; sauser og pynt til pizzaer; sauser til pasta og ris; salatdressinger; majones; sauser; dipper. GB, ,

14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EVERYPLACE (730) Innehaver: International Business Machines Corp, Armonk, NY 10504, US KL. 9: Computere; computer hardware; computer software; adaptere for computere; komponenter og periferiutstyr for computere; computerminne; grensesnitt for computere; databehandlingsutstyr; personlige computere; bordmodellcomputere; computer-servere; computerdatabase-servere; skrivere; integrerte kretser; trykte kretser; magnetiske plater; platestasjoner; CD-er, magnetbånd, båndspillere; regnemaskiner; lommekalkulatorer; kassaapparater; telefaksapparater; videospill; videoskjermer; videospillere; videobånd; computerprogrammer; dokumentasjons- og instruksjonsmanualer innlest på maskinlesbare media og relatert til computere eller computerprogrammer; computer hardware og computer software for bruk i nettverksprosessering. KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell; blader, tidsskrifter, aviser, trykksaker; trykksaker, nemlig bøker, brosjyrer og instruksjonsmanualer, alle relatert til computer hardware og computer software for bruk i nettverksprosessering. KL. 42: Programmering for computere; utarbeidelse, oppdatering og vedlikehold av computer software; utleie av tilgangstid til computer database-servere; tekniske prosjektstudier innen området computer hardware og software; konsultasjoner innen området computer hardware; computersystem-analyser; rådgivning og konsultasjoner relatert til bruk av det globale datanettverk; utleie av computere og computer software; tjenester for å gi brukeradgang til computere for forretningsledelse; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; reportasjetjenester; videoopptakstjenester; tilretteleggelse for organisering av utstillinger; utforming, installasjon, sammenkoblinger, prøving og vedlikehold av computer hardware og computer software for bruk i nettverksprosessering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DEN BITTELILLE MATEMATIKER (730) Innehaver: Arvid Undebakke, Romsdalsgt. 3 B, 0556 Oslo, NO KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Confecta AS, Postboks 6329 Etterstad, 0604 Oslo, NO KL. 30: Salt. 14

15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KOBA CHRISTENSEN BYRÅ ETABLERT 1890 (730) Innehaver: Dagfinn Andersen, Postboks 67 Nyborg, 5871 Bergen, NO KL. 42: Begravelsesbyrå. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SEE & TREAT (730) Innehaver: Varian Medical Systems Inc, 3100 Hansen Way, Palo Alto, CA 94304, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 10: Røntgenologiske apparater til medisinske formål som bruker geometriske, dosimetriske og biologiske opplysninger bestående av en klinisk lineær akselerator, en multiblad kollimator, en radioterapi simulator, avbildningsinnretninger, programvare til bruk med forannevnte varer, avbildningsprogramvare for verifisering og dataprogrammer for opplysninger og registrering av billedhåndtering og verifisering, alle forannevnte varer til bruk i området intensiv modulert røntgenologisk terapi («IMRT»). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VERSANT (730) Innehaver: Bayer Corp, 1884 Miles Avenue, Elkhart, IN 46514, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Medisinske diagnostiske reagensmidler for klinisk bruk eller medisinsk laboratoriebruk for analysering av kroppsvæsker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NIKE SHOX (730) Innehaver: Nike International Ltd, One Bowerman Drive, Beaverton, OR , US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. US, , 76/079,197 15

16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FERRONOVA (730) Innehaver: AGA AB, S Lidingö, SE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 11: Gassdistribusjonsutstyr og utstyr for gasskontroll; regulering- og sikkerhetsanordninger for gassdistribusjonssystem og annet gassutstyr. KL. 35: Kundeinformasjon i forbindelse med salg av teknisk know-how innen metallurgiområdet. KL. 37: Installasjon, reparasjon og vedlikehold av gassdistribusjonsutstyr og utstyr for gasskontroll. KL. 40: Informasjon om materialbehandling; bearbeiding og behandling av materiale og emner innen metallurgi. SE, , (730) Innehaver: Telenor Bedrift AS, Postboks 6517 Etterstad, 0606 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Postboks 6701 St.Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 9: Elektroniske og magnetiske databærere; dataprogrammer; dataprogrammer for sikring og kontroll av elektronisk signatur; dataprogrammer for kryptering og autentisering av data, for sikring av dataintegritet og for ikke-benektbarhet av elektronisk og digital signatur. KL. 38: Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; dataassistert overføring av vare- og tjenestebestillinger, elektroniske banktjenester, elektroniske nettverkstjenester; datakommunikasjon via terminaler; krypterings- og autentiseringstjenester; sikring av dataintegritet. KL. 42: Informasjonstjenester via globale datanettverk. 16

17 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Telenor Bedrift AS, Postboks 6517 Etterstad, 0606 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Postboks 6701 St.Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 9: Elektroniske og magnetiske databærere; dataprogrammer; dataprogrammer for sikring og kontroll av elektronisk signatur; dataprogrammer for kryptering og autentisering av data, for sikring av dataintegritet og for ikke-benektbarhet av elektronisk og digital signatur. KL. 38: Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; dataassistert overføring av vare- og tjenestebestillinger, elektroniske banktjenester, elektroniske nettverkstjenester; datakommunikasjon via terminaler; krypterings- og autentiseringstjenester; sikring av dataintegritet. KL. 42: Informasjonstjenester via globale datanettverk. (730) Innehaver: Telenor Bedrift AS, Postboks 6517 Etterstad, 0606 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Postboks 6701 St.Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 9: Elektroniske og magnetiske databærere; dataprogrammer; dataprogrammer for sikring og kontroll av elektronisk signatur; dataprogrammer for kryptering og autentisering av data, for sikring av dataintegritet og for ikke-benektbarhet av elektronisk og digital signatur. KL. 38: Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; dataassistert overføring av vare- og tjenestebestillinger, elektroniske banktjenester, elektroniske nettverkstjenester; datakommunikasjon via terminaler; krypterings- og autentiseringstjenester; sikring av dataintegritet. KL. 42: Informasjonstjenester via globale datanettverk. 17

18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRIPLE FIVE SOUL ISMUS (730) Innehaver: Triple Five Soul Inc, 185 Wythe Street, Brooklyn, NY 11211, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 18: Vesker, reisekofferter, ryggsekker og portemonéer. KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. (730) Innehaver: Cordis Corp, Miami Lakes, FL, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Medisinske katetere og deler og tilbehør herfor. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Two Dogs International Pty Ltd, Devon Park, SA 5008, AU (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 18

19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: eller multimedia-deler derav. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; interaktive elektroniske leker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; informasjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av publikumsmålinger, seermålinger, lyttermålinger og informasjon om prøver på ytelse relatert til kringkastingsinnhold; tilveiebringelse av informasjon vedrørende lokalisering av multimediainnhold på elektroniske nettverk. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; konsultasjonstjenester på områdene computer software, elektronisk kommunikasjon og sikkerhet av elektronisk kommunikasjon og innhold. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Verance Corp, 6256 Greenwich Drive, Suite 500, San Diego, CA 92122, US KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; computerprogrammer for innlemming og oppsporing av informasjon i elektroniske signaler inkludert audio-, video-, audiovisuelle, multimedia- og/eller andre datastrømmer; kodere og dekodere for innlemming, transport og gjenfinning av hjelpedata og - informasjonsstrømmer i audio-, video-, audiovisuelle, multimedia- og/eller andre signaler; computerprogrammer for bruk i verifisering av autentisitet og integritet av elektroniske kommunikasjoner, kommunikatorer og innhold; integrerte krets-brikker for elektroniske kommunikasjoner; computerprogrammer og algoritmer for mobiltelefonering og trådløse kommunikasjoner; bokser for plassering på fjernsynsapparater for mottak av fjernsyns- og/eller audio-programmering; CD-er, DVDer, hurtigminne, computerdisker, bånd, optiske lagringsmedia, magnetiske lagringsmedia og digitale lagringsmedia inneholdende musikk-, tale-, audiovisuelle, multimedia- og/eller digitale datastrømmer sammen med innlemmet informasjon; interaktive computerspill og online-spill og -underholdning fremskaffet sammen med informasjon innlemmet i audio-, video-, audiovisuelle og/ (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KALSPICE (730) Innehaver: Kalsec Inc, 3713 West Main Street, Kalamazoo, MI 49005, US KL. 30: Næringsmiddelprodukter, nemlig krydder og urteekstrakter, krydder- og urtepreparater. US, , 76/

20 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Shimano Inc, Osaka, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 12: Sykler; deler og tilbehør for sykler i form av nav, interngir-nav, nav-hurtigfrikoblingshåndtak, girfrikoblingshåndtak, gir-skiftespaker, front kjedegir, bakre kjedegir, kjedeførere, frihjul, kjedetenner, trinser, kjeder, kjededeflektorer, skiftekabler, pedalarmer, pedalarmfester, kjedehjul, pedaler, tåklyper, bremsespaker, forbremser, bakbremser, bremsekabler, bremsesko, felgringer, hjul, eiker, festeklips for eiker, bunnbraketter, setesøyler, hurtigutløser for setesøyler, hoveddeler for montering av rammeverk, rammer, fjæringer, sykkelstyrer, styrestammer, håndtak for sykkelstyrer, seteputer, skvettskjermer, støtter, bagasjebrett, bjeller, horn og speil, datastyrt kjedegir. (730) Innehaver: Globecash Inc, 1 University Plaza, Suite 312 Hackensack, NJ, US (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 9: Magnetkort; magnetiske identitetskort; kort med integrerte kretser (smartkort); mikroprosessorkort. KL. 36: Utstedelse av kredittkort; kredittkort-tjenester; finansiell og monetær virksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HUBBA BUBBA LIVELY LIME (730) Innehaver: Wm. Wrigley jr. Co, 410 North Michigan Avenue, Chicago, IL 60611, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 30: Konfekt, konditorvarer, tyggegummi. 20

21 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: REED & BARTON (730) Innehaver: Reed and Barton Corp, 144 West Britannia Street, Taunton, MA 02780, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 8: Bordgafler i sølv, bordgafler i sølvplett, bordgafler i rustfritt stål, stekegafler, bordkniver i sølv, bordkniver i sølvplett, bordkniver i rustfritt stål, stekekniver, lommekniver, bordskjeer i sølv, bordskjeer i sølvplett, bordskjeer i rustfritt stål, ostehøvler, ostekniver, serveringstenger til is, serveringstenger til kaker, serveringsredskaper, serveringsgafler, serveringsskjeer, iskremøser, pastaøser, salatsakser og salatkuttere, pizzakniver; serveringsredskaper for pai, kaker, lasagne og suppe; brevåpnere av edelt metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: The Body Shop International plc, Watersmead, Littlehampton, West Sussex BN17 6LS, England, GB (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. (730) Innehaver: Jensen Coat A/S, Orebygårdsvej 3-5, DK-7400 Herning, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 25: Bekledning til kvinner og piker; fottøy og hodeplagg til kvinner og piker. 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer nr 17 GENERELL INFORMASJON OM KUNNGJØRINGER ETTER MADRIDPROTOKOLLEN Int.reg.nr.: Int.reg.dato: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. varemerkeloven 53 og Madridprotokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Ytterligere utpekt dato: Prioritet: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonale registreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpeking etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven 51. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: ERGOCAR ERGOTRUST (730) Innehaver: Ergo Versicherungsgruppe AG, 45, Überseering, D Hamburg, DE (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 35: Advertising; business management; commercial administration; office work. KL. 36: Insurance underwriting; financial affairs; monetary affairs; real estate operations. KL. 42: Medical sanitary and beauty care; veterinary and agricultural services; scientific and industrial research computer programming. Gazette nr.: 17/99 DE, , (730) Innehaver: Ergo Versicherungsgruppe AG, 45, Überseering, D Hamburg, DE (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 35: Advertizing; business management; commercial administration; office functions. KL. 36: Insurance underwriting; financial affairs; monetary affairs; real estate operations. KL. 42: Medical, sanitary and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming. Gazette nr.: 12/98 DE, ,

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer nr 17 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: ERGOCLUB ERGOLIFE (730) Innehaver: Ergo Versicherungsgruppe AG, 45, Überseering, D Hamburg, DE (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 35: Advertizing; business management; office functions. KL. 36: Insurance underwriting; financial affairs; monetary affairs; real estate operations. KL. 42: Medical, sanitary and beauty care: veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming. Gazette nr.: 12/98 DE, , (730) Innehaver: Ergo Versicherungsgruppe AG, 45, Überseering, D Hamburg, DE (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 35: Adveritizing; business management; business administration; office functions. KL. 36: Insurance underwriting; financial affairs; monetary affairs; real estate operations. KL. 42: Medical, sanitary and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming. Gazette nr.: 12/98 DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: ERGOGROUP ACTIMEL (730) Innehaver: Ergo Versicherungsgruppe AG, 45, Überseering, D Hamburg, DE (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 35: Advertizing; business management; commercial administration; office functions. KL. 36: Insurance underwriting; financial affairs; monetary affairs; real estate operations. KL. 42: Medical, sanitary and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming. Gazette nr.: 12/98 (730) Innehaver: Compagnie Gervais Danone, , rue Jules Guesde, F Levallois-Perret, FR KL. 5: Foods for babies namely lacteal flour, soups, dehydrated soups, milk, powdered milk, fruit compotes, vegetable purées, dehydrated vegetable purées, fruit and vegetable juices, gruels. Gazette nr.: 16/99 FR, , DE, ,

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer nr 17 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: PRESCO (730) Innehaver: Meneba Meel Weert BV, 38, Industriekade, NL-6001 SE Weert, NL KL. 29: Raw materials, ingredients and semimanufactured products (not included in other classes) for the preparation of foodstuff for human consumption and of foodstuff for animals. KL. 30: Raw materials, ingredients and semimanufactured products (not included in other classes) for the preparing foodstuff for human consumption and of foodstuff for animals. KL. 31: Raw materials, ingredients (not included in other classes) for preparing foodstuff for animals; foodstuff for animals; fodder. Gazette nr.: 19/99 (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: The shape of the container is excluded from the legal protection (730) Innehaver: Helena Rubinstein, 129, rue du Faubourg Saint-Honoré, F Paris, FR KL. 3: Scents, eau-de-toilette; shower and bath gels and salts; soaps; body deodorants; cosmetics particularly creams, milks, lotions, gels and powders for the face, hands and body; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up products; shampoos; essential oils. Gazette nr.: 17/99 FR, , 98/ (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: LAMBDAPOR (730) Innehaver: Sunpor Kunststoff GmbH, Stattersdorfer Hauptstrasse 48, A-3100 St. Pölten, AT (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Postboks 2444 Solli, 0201 Oslo KL. 1: Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; artificial and synthetical resins, unprocessed (in powder, liquid or paste form). KL. 42: Consultancy services on the application of plastic insulation materials; technical planning in connection with insulation with plastic materials. Gazette nr.: 3/00 24

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer nr 17 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: MATISSE (730) Innehaver: Fresenius Hemocare GmbH, 2-6, Friedrichstrasse, D Frankfurt, DE KL. 10: Medical and surgical instruments, apparatus and devices; infusion devices, blood analyzing devices, devices for the adsorption of circulating endotoxins from bacteria (included in this class). Gazette nr.: 5/00 DE, , /10 (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Perrier Vittel SA, F Vergeze, FR KL. 32: Still water, sparkling or aerated water, processed water, spring water, mineral water, flavored water, fruit beverages, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks and other non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for making beverages. Gazette nr.: 11/00 FR, ,

26 NORSK VAREMERKETIDENDE Internasjonale registreringer nr 17 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: SAVE THE CHILDREN CALL FOR MORE (730) Innehaver: International Save the Children Alliance, 59, chemin Moïse Duboule, CH-1208 Genève, CH KL. 16: Paper, cardboard and goods made thereof, included in this class; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (excluding apparatus); plastic materials for packaging (included in this class); playing cards; printer s type; printing blocks. KL. 25: Clothing, footwear, headwear. KL. 28: Games, toys; gymnastics and sports articles included in this class; Christmas tree decorations. KL. 36: Insurance; financial operations; monetary operations; real estate operations. KL. 41: Education; training; entertainment; sports and cultural activities. KL. 42: Providing of food and drink in restaurants; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming. Gazette nr.: 11/00 (730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, 140, Friedrich- Ebert-Allee, D Bonn, DE KL. 9: Electric, electronic, optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine run data carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; data processing equipment and computers. KL. 16: Printed matter, especially stamped and/or printed cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material (except apparatus); stationery (except furniture). KL. 35: Advertising and business services; collection and provision of data. KL. 38: Telecommunication services; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and television; collection and provision of news and information. KL. 42: Computer programming services; data base services, namely rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication. Gazette nr.: 13/00 DE, , /38 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: QUADRON (730) Innehaver: Wilhelm Bilstein KG Spezialfabrik für Rundmesser und Plattenventile, 27/29, Kölner Strasse, D Overath, DE KL. 7: Knife clips, knife holders, cutter heads, knife blades, cutters, all aforementioned goods for mechanical apparatus for longitudinal spacing of material sheets. Gazette nr.: 17/00 26

27 NORSK VAREMERKETIDENDE Endring i varemerkeregisteret nr 17 ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET Endring av navn, innehaver og/eller fullmektig jf varemerkeforskriften 28 og 29 (111) Reg.nr.: (730) Innehaver: Atotech Deutschland GmbH, Erasmusstrasse 20, D Berlin, DE (111) Reg.nr.: (730) Innehaver: Lisco Sports Inc, 601 South Harbour Island Boulevard, Suite 200, Tampa, FL 33602, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (111) Reg.nr.: (730) Innehaver: Rappson AB, Box 82, S Viskafors, SE (111) Reg.nr.: (730) Innehaver: Lisco Sports Inc, 601 South Harbour Island Boulevard, Suite 200, Tampa, FL 33602, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (111) Reg.nr.: (730) Innehaver: Hypertac Ltd, 765 Finchley Road, London NW11 8DS, England, GB (111) Reg.nr.: (730) Innehaver: Lisco Sports Inc, 601 South Harbour Island Boulevard, Suite 200, Tampa, FL 33602, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (111) Reg.nr.: (730) Innehaver: Nidec Copal Corp, Shimura , Itabashi-ku, Tokyo-to, JP (111) Reg.nr.: (730) Innehaver: Lisco Sports Inc, 601 South Harbour Island Boulevard, Suite 200, Tampa, FL 33602, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (111) Reg.nr.: (730) Innehaver: Marimekko OYj, Helsingfors, FI (111) Reg.nr.: (730) Innehaver: Lisco Sports Inc, 601 South Harbour Island Boulevard, Suite 200, Tampa, FL 33602, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo 27

28 NORSK VAREMERKETIDENDE Endring i varemerkeregisteret nr 17 ENDRINGER I VAREMERKEREGISTERET Endring av varefortegnelse jf varemerkeforskriften 26 (111) Int. reg.nr.: (730) Innehaver: Metro Dienstleistungs-Holding GmbH, 1, Leonhard-Tietz-Strasse, D Köln, DE KL. 33: Red wines of italian origin. (111) Int.reg.: (730) Innehaver: MediArte Musik- und Medienkonzepte GmbH, 100, Theodorstrasse, D Düsseldorf, DE KL. 9: Image carriers included in this class; sound recording carriers, equipment to record, transmit and reproduce sound and images. KL. 41: Events (entertainment); sporting events; organization and execution of seminars; rental of sound equipment (amplifiers, mixing desks, (loud)speaker equipment, musical instruments); rental of film equipment and components; rental of stage decorations; film production, video production, music production, multi-media production (production using film, video, music and computer software, in various combinations). KL. 42: Computer programming; conversion of electronically adapted (processed) information in words, images and sound in digital networks. (111) Int. reg.nr.: (730) Innehaver: Snowclean AB, Bultgatan 1, S Alingsås, SE KL. 7: Machinery producing detergents, namely continuous production and exact portioning out of detergents, softeners, degreasing agents and rinsing preparations in connection with industrial washing installations in the form of washing installations for vehicles. 28

29 NORSK VAREMERKETIDENDE Lisenser nr 17 LISENSER Lisensavtaler jf varemerkeloven 34 Reg.nr , og Innehaveren, Singapore Airlines Ltd har ved lisensavtale av gitt en ikke-eksklusiv lisens til: Singapore Airlines Cargo Pte Ltd, SATS Airfreight Terminal 5, 30 Airline Road, Singapore , SG. Fullmektig for innehaveren: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo. Int. reg.nr. R Innehaveren, Jaquet & Girard Deutschland e.k. har ved lisensavtale av gitt en eksklusiv lisens til: May-Brit Thoresen, Ørneveien 46, 1640 Råde. 29

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad von lode advokat ab Box 47229 SE10074 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.07.10 Deres ref.: Peter Ottosson Svarfrist: 2015.10.10 1 Saksnr.: 201501351 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 45 08.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken)

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:01:00 Tekst i merket Detaljstatus DELI DE LUCA Søknadsnummer 200211953 Inngitt 2002.12.12

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Ramberg Advokater KB Box 3137 SE10362 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2016.10.06 Deres ref.: Peter Ottosson Saksnr.: 201604852 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen

Detaljer

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ september Evonik Industries AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Evonik Industries AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00068 20. september 2017 Klager: Representert ved: Evonik Industries AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Ulla

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22 26.10.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 22 26.10.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 22 26.10.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 29-2003.07.14 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 29-2003.07.14 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 29-2003.07.14 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 28 2002.07.08 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 28 2002.07.08 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 28 2002.07.08 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr.: TMADM0000064 Deres ref.: B04.5-09020/TE Varemerke: ROUTE 66 Int.reg.nr.: 895351 Søknadsnr.: Innehaver: Fullmektig: 200610581 Temting Brands AG Håmsø Patetntbyrå ANS Kravstiller: Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8177 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00113 Int. reg. nr. 0957618 Nasj. ref. nr. 200804838 Prioritet: 2008.01.18 (M200800095) WIPO-innehaver: Neil McDermott, Varja

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider»

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider» 1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960 Steviolglykosider» 2) I del E innsettes følgende oppføringer for E 960 i riktig numorden i de relevante næringsmiddelkategoriene:

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7931 Int. reg. nr. 898 548 Nasj. ref. nr. 2006 11810 Registreringshaver: G+J Holding, Wien, Østerrike Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende nr 48 2000.11.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer