Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 8/12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 8/12"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 8/12 Møte: Bydelsutvalg Møtested: Kantinen, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg Møtetid: kl. 17:00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte: Møtesekretær: Lars Asbjørn Hanssen (H) Anita Asdahl Hoff (H) Arild Gjervan (H) Lars Madsen (H) Fratrådte møtet etter sak 164/12 kl Ingrid Nyhus (H) Lene Mathisen (H) Jane Steenbuch (H) Trond Lind Petersen (H) Arne Kolstad (H) Sunniva Borgen (H) Carl Lindblad (A) Åse Ryvarden (A) Terje Bjøro (V) Arne Eugen Boysen (F) Mona Helene Grønlie (V) Anne Hollerud (V) Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Elin Kate Målsnes, enhetsleder for helsestasjon og skolehelsetjeneste Jeannette Wold, enhetsleder for forebygging barn og unge Edith Aars, enhetsleder barnehager Berit Nilsen 1

2 Åpen halvtime Alf G. Astrup tok ordet til sak 160/12 Stasjonsstruktur Holmenkollbanen, vedrørende Gulleråsen stasjon. Inger Frettem tok ordet vedrørende innløsning av bolig. May Holen og Astrid Elisabeth Haug fra Oslo Sanitetsforening informerte om Home-Start Familiekontakten. Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent uten merknader Godkjenning av sakskart Sakskartet ble godkjent med følgende tilleggssaker: 171/12 Søknad om skjenkebevilling - Baker Hansen Vinderen - Slemdalsveien /12 Søknad om skjenkebevilling - Tryvannstua - Bomveien /12 Omdisponering av budsjett fra drift til investering - Endret vedtak 174/12 Oslo kommuneplan Planstrategi og planprogram 175/12 Søknad om fritak fra verv - Trond Lind Petersen (H) Saker til behandling 151/12 12/ Protokoll fra møte i bydelsutvalget 27. september /12 12/ Bydelsdirektørens driftsorientering 5 153/12 12/ Rapportering på aktivitet og måltall pr /12 12/ /12 12/ /12 12/ Helse- og sosialkomiteens behandling - Kommentarer til budsjettforslag 2013 Klage over Plan- og bygningsetatens tillatelse på søknad om forlenget bruk av barnehagepaviljong ved Arnebråtveien - Frantsebråten - eiendom 31/11 og dispensasjon fra reguleringsplan Kunngjøring av planforslag til offentlig ettersyn - Kongeveien 30 - Holmenkollen leir detaljregulering /12 12/ Mærradalen - Forslag til detaljregulering begrenset høring /12 12/ Kunngjøring om oppstart av detaljregulering i Ryghs vei /12 12/ Vedtak Oslo kommune - Holmenveien 6 - Gnr 40 bnr 31 - Klage avslag garasje /12 12/ Stasjonsstruktur Holmenkollbanen /12 12/ Bekkelagsbassenget vannområde /12 12/ Nytt valgoppgjør for Høyre - Utvidelse av 19 2

3 vararepresentantene til Vestre Aker bydelsutvalg 163/12 12/ Fratredelse fra politiske verv - Venstre /12 12/ Fritak for verv i bydelsutvalget - Haakon Peter Riekeles (V) - nytt valgoppgjør for Venstre /12 12/ Kulturpris /12 12/ Forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i Oslo kommune, Bydel Vestre Aker /12 12/ Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 19. september /12 12/ Informasjonsaker til bydelsutvalgets møte 1. november /12 12/ Komitereferater til bydelsutvalgets møte 1. november /12 12/ Status utkvittering av bydelsutvalgets saker /12 12/ Søknad om skjenkebevilling - Baker Hansen Vinderen - Slemdalsveien /12 12/ Søknad om skjenkebevilling - Tryvannstua - Bomveien /12 12/ Omdisponering av budsjett fra drift til investering - Endret vedtak /12 12/ Oslo kommuneplan Planstrategi og planprogram /12 12/ Søknad om fritak fra verv - Trond Lind Petersen (H) 37 3

4 Saker til behandling 151/12 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 27. september Bydelsutvalg /12 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget godkjenner protokoll fra møte i bydelsutvalget 27. september Forslaget ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget godkjenner protokoll fra møte i bydelsutvalget 27. september

5 152/12 Bydelsdirektørens driftsorientering 1 Bydelsutvalg /12 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens driftsinformasjon til orientering. 5

6 153/12 Rapportering på aktivitet og måltall pr Bydelsutvalg /12 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar redegjørelsen om bydelens økonomiske situasjon til orientering. Bydelsutvalget tar redegjørelsen om bydelens økonomiske situasjon til orientering. 6

7 154/12 Helse- og sosialkomiteens behandling - Kommentarer til budsjettforslag Bydelsutvalg /12 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar saken til orientering. Bydelsutvalget tar saken til orientering. 7

8 155/12 Klage over Plan- og bygningsetatens tillatelse på søknad om forlenget bruk av barnehagepaviljong ved Arnebråtveien - Frantsebråten - eiendom 31/11 og dispensasjon fra reguleringsplan 1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen /12 2 Bydelsutvalg /12 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte sak 54/12 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte og innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens tillatelse av om i medhold av plan- og bygningslovens 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder; Reguleringsplanens formål, 2, Reguleringsplanens byggegrenser, felt OA1, 3.7 og byggteknisk forskrifts krav om universell utforming av byggverk, Klagen fra Advokatene i OBOS v/per Olav Johannesen på vegne av OBOS Forretningsbygg og OBOS Nye Hjem AS anbefales ikke tatt til følge. Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Vestre Aker bydelsutvalg finner ikke grunn til å omgjøre Plan- og bygningsetatens tillatelse av om i medhold av plan- og bygningslovens 19-2 å gi dispensasjon fra gjeldende regulering hva gjelder; Reguleringsplanens formål, 2, Reguleringsplanens byggegrenser, felt OA1, 3.7 og byggteknisk forskrifts krav om universell utforming av byggverk, Klagen fra Advokatene i OBOS v/per Olav Johannesen på vegne av OBOS Forretningsbygg og OBOS Nye Hjem AS anbefales ikke tatt til følge. Saken sendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse. 8

9 156/12 Kunngjøring av planforslag til offentlig ettersyn - Kongeveien 30 - Holmenkollen leir detaljregulering 1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen /12 2 Bydelsutvalg /12 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte sak 55/12 Lars Madsen (H) fremmet følgende forslag til vedtak: Vestre Aker bydelsutvalg viser til vår tidligere forhåndsuttalelse, som følger vedlagt. Bydel Vestre Aker er positive til å etablere nye barnehager i bydelen. Vi mener imidlertid at dette området ikke tilfredsstiller de kriterier som normalt kreves ved etablering av barnehager. Spesielt bemerkes den lange avstand fra kollektivtilbud, hvilket medfører at all adkomst i prinsippet må skje med bil. Det kan ikke medføre riktighet at det nå er planer om å forlenge Holmenkollbanen opp til Holmenkollanlegget. Ruter har ikke nevnt dette i sin utredning om fremtidig stasjonsstruktur. Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte og innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak Vestre Aker bydelsutvalg viser til vår tidligere forhåndsuttalelse, som følger vedlagt. Bydel Vestre Aker er positive til å etablere nye barnehager i bydelen. Vi mener imidlertid at dette området ikke tilfredsstiller de kriterier som normalt kreves ved etablering av barnehager. Spesielt bemerkes den lange avstand fra kollektivtilbud, hvilket medfører at all adkomst i prinsippet må skje med bil. Det kan ikke medføre riktighet at det nå er planer om å forlenge Holmenkollbanen opp til Holmenkollanlegget. Ruter har ikke nevnt dette i sin utredning om fremtidig stasjonsstruktur. Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Vestre Aker bydelsutvalg viser til vår tidligere forhåndsuttalelse, som følger vedlagt. Bydel Vestre Aker er positive til å etablere nye barnehager i bydelen. Vi mener imidlertid at dette området ikke tilfredsstiller de kriterier som normalt kreves ved etablering av barnehager. 9

10 Spesielt bemerkes den lange avstand fra kollektivtilbud, hvilket medfører at all adkomst i prinsippet må skje med bil. Det kan ikke medføre riktighet at det nå er planer om å forlenge Holmenkollbanen opp til Holmenkollanlegget. Ruter har ikke nevnt dette i sin utredning om fremtidig stasjonsstruktur. 10

11 157/12 Mærradalen - Forslag til detaljregulering begrenset høring 1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen /12 2 Bydelsutvalg /12 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte sak 56/12 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte og innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innvendinger til endringene i planforslaget for Mærradalen. Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innvendinger til endringene i planforslaget for Mærradalen. 11

12 158/12 Kunngjøring om oppstart av detaljregulering i Ryghs vei 2 1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen /12 2 Bydelsutvalg /12 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte sak 57/12 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte og innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak Bydel Vestre Aker er åpen for en viss økning i BYA på eiendommen Ryghs vei 2, Oslo, da vi anser at tomtens beliggenhet er egnet for en noe større utnyttelse enn dagens reguleringsplan tilsier. I området er det meget varierende utnyttelsesgrader. Vi ser det som positivt at et nytt hus blir lavere enn det hus som er på tomten i dag, samt at innkjøringen flyttes fra Ankerveien til Ryghs vei. Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Bydel Vestre Aker er åpen for en viss økning i BYA på eiendommen Ryghs vei 2, Oslo, da vi anser at tomtens beliggenhet er egnet for en noe større utnyttelse enn dagens reguleringsplan tilsier. I området er det meget varierende utnyttelsesgrader. Vi ser det som positivt at et nytt hus blir lavere enn det hus som er på tomten i dag, samt at innkjøringen flyttes fra Ankerveien til Ryghs vei. 12

13 159/12 Vedtak Oslo kommune - Holmenveien 6 - Gnr 40 bnr 31 - Klage avslag garasje 1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen /12 2 Bydelsutvalg /12 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte sak 58/12 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte og innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak Vestre Aker bydelsutvalg tar Fylkesmannens avgjørelse til orientering. Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Vestre Aker bydelsutvalg tar Fylkesmannens avgjørelse til orientering. 13

14 160/12 Stasjonsstruktur Holmenkollbanen 1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen /12 2 Bydelsutvalg /12 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte sak 59/12 Arild Gjervan (H) fremmet følgende forslag til vedtak: Vestre Aker bydelsutvalg ønsker med dette å gi sin uttalelse til den utredning som Ruter har levert til Byrådet vedrørende den fremtidige plassering av stasjoner langs Holmenkollbanen. Vestre Aker er en bydel med innbyggere. T-banen er det bærende transportmiddel i store deler av bydelen. Bydelen har få alternative kollektivløsninger samtidig som veisystemet stort sett må anses som dårlig egnet for en betydelig privatbilisme. Veier er smale, svingete og bratte, til dels uten fortau noe som gjør trafikksikkerheten for veifarende og skolebarn dårlig. Det er derfor av stor betydning at T-banen gir et godt tilbud når det gjelder nærhet, tilgjengelighet og hyppighet. Det må i dette området legges stor vekt på brukervennlighet fremfor hensynet til lønnsomhetsbetraktninger og marginalt kortere reisetid. På grunn av områdets topografi kan man ikke legge til grunn de samme avstander mellom stasjoner som man ellers legger til grunn. Bydel Vestre Aker støtter alternativet med Stasjonsstruktur A som i hovedsak bevarer dagens stasjoner. Bydel Vestre Aker ser det imidlertid som riktig å slå sammen Steinerud og Frøen stasjoner til en ny stasjon ved Diakonhjemmet. Bydel Vestre Aker kan ikke akseptere at Gaustad stasjon nedlegges. Denne stasjon er meget sentral ved at den gir tilgang til kollektivtilbud i retning øst-vest langs Ring 3 samt til store arbeidsplasser ved Rikshospitalet og universitetsområdene i umiddelbar nærhet. Bydel Vestre Aker er klar over at dagens tekniske krav i noen tilfelle vil være i ytterpunktene av hva som kan tillates. På bakgrunn av traseens sterke stigning og mange kurver er dette noe som må aksepteres uten at det går ut over sikkerheten. Bydel Vestre Aker vil anbefale at Holmenkollbanen forlenges til Tryvannshøyden. Ved store utfartshelger er trafikken nå så stor at det skaper lange køer og kaos langs tilførselsveiene. En kollektivløsning til Tryvann vil dermed i betydelig grad avlaste veisystemet for betydelig trafikk. Bydel Vestre Aker er glad for at man kan få en god og planfri løsning ved Vinderen og Slemdal stasjoner. Dette er to meget farlige kryss i dag. Det ferdes en mengde fotgjengere, herunder skolebarn i disse områdene. 14

15 En vellykket bruk og utnyttelse av Holmenkollbanen er betinget av en stabil driftssituasjon. I halvannet år før Ski VM 2011 har den delvis ikke kunne blitt benyttet på grunn av oppgradering. Etter Ski VM 2011 har Gulleråsen stasjon vært stengt for nedadgående trafikk. Også Gaustad stasjon har delvis vært stengt i lange perioder på grunn av anleggsarbeid. Vedtaket sendes til Byrådet, Samferdselskomiteen i Rådhuset og gruppeledere i Bystyret. Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte og innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak Byutvikling-,miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte og innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak Vestre Aker bydelsutvalg ønsker med dette å gi sin uttalelse til den utredning som Ruter har levert til Byrådet vedrørende den fremtidige plassering av stasjoner langs Holmenkollbanen. Vestre Aker er en bydel med innbyggere. T-banen er det bærende transportmiddel i store deler av bydelen. Bydelen har få alternative kollektivløsninger samtidig som veisystemet stort sett må anses som dårlig egnet for en betydelig privatbilisme. Veier er smale, svingete og bratte, til dels uten fortau noe som gjør trafikksikkerheten for veifarende og skolebarn dårlig. Det er derfor av stor betydning at T-banen gir et godt tilbud når det gjelder nærhet, tilgjengelighet og hyppighet. Det må i dette området legges stor vekt på brukervennlighet fremfor hensynet til lønnsomhetsbetraktninger og marginalt kortere reisetid. På grunn av områdets topografi kan man ikke legge til grunn de samme avstander mellom stasjoner som man ellers legger til grunn. Bydel Vestre Aker støtter alternativet med Stasjonsstruktur A som i hovedsak bevarer dagens stasjoner. Bydel Vestre Aker ser det imidlertid som riktig å slå sammen Steinerud og Frøen stasjoner til en ny stasjon ved Diakonhjemmet. Bydel Vestre Aker kan ikke akseptere at Gaustad stasjon nedlegges. Denne stasjon er meget sentral ved at den gir tilgang til kollektivtilbud i retning øst-vest langs Ring 3 samt til store arbeidsplasser ved Rikshospitalet og universitetsområdene i umiddelbar nærhet. Bydel Vestre Aker er klar over at dagens tekniske krav i noen tilfelle vil være i ytterpunktene av hva som kan tillates. På bakgrunn av traseens sterke stigning og mange kurver er dette noe som må aksepteres uten at det går ut over sikkerheten. Bydel Vestre Aker vil anbefale at Holmenkollbanen forlenges til Tryvannshøyden. Ved store utfartshelger er trafikken nå så stor at det skaper lange køer og kaos langs tilførselsveiene. En kollektivløsning til Tryvann vil dermed i betydelig grad avlaste veisystemet for betydelig trafikk. 15

16 Bydel Vestre Aker er glad for at man kan få en god og planfri løsning ved Vinderen og Slemdal stasjoner. Dette er to meget farlige kryss i dag. Det ferdes en mengde fotgjengere, herunder skolebarn i disse områdene. En vellykket bruk og utnyttelse av Holmenkollbanen er betinget av en stabil driftssituasjon. I halvannet år før Ski VM 2011 har den delvis ikke kunne blitt benyttet på grunn av oppgradering. Etter Ski VM 2011 har Gulleråsen stasjon vært stengt for nedadgående trafikk. Også Gaustad stasjon har delvis vært stengt i lange perioder på grunn av anleggsarbeid. Vedtaket sendes til Byrådet, Samferdselskomiteen i Rådhuset og gruppeledere i Bystyret. Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Vestre Aker bydelsutvalg ønsker med dette å gi sin uttalelse til den utredning som Ruter har levert til Byrådet vedrørende den fremtidige plassering av stasjoner langs Holmenkollbanen. Vestre Aker er en bydel med innbyggere. T-banen er det bærende transportmiddel i store deler av bydelen. Bydelen har få alternative kollektivløsninger samtidig som veisystemet stort sett må anses som dårlig egnet for en betydelig privatbilisme. Veier er smale, svingete og bratte, til dels uten fortau noe som gjør trafikksikkerheten for veifarende og skolebarn dårlig. Det er derfor av stor betydning at T-banen gir et godt tilbud når det gjelder nærhet, tilgjengelighet og hyppighet. Det må i dette området legges stor vekt på brukervennlighet fremfor hensynet til lønnsomhetsbetraktninger og marginalt kortere reisetid. På grunn av områdets topografi kan man ikke legge til grunn de samme avstander mellom stasjoner som man ellers legger til grunn. Bydel Vestre Aker støtter alternativet med Stasjonsstruktur A som i hovedsak bevarer dagens stasjoner. Bydel Vestre Aker ser det imidlertid som riktig å slå sammen Steinerud og Frøen stasjoner til en ny stasjon ved Diakonhjemmet. Bydel Vestre Aker kan ikke akseptere at Gaustad stasjon nedlegges. Denne stasjon er meget sentral ved at den gir tilgang til kollektivtilbud i retning øst-vest langs Ring 3 samt til store arbeidsplasser ved Rikshospitalet og universitetsområdene i umiddelbar nærhet. Bydel Vestre Aker er klar over at dagens tekniske krav i noen tilfelle vil være i ytterpunktene av hva som kan tillates. På bakgrunn av traseens sterke stigning og mange kurver er dette noe som må aksepteres uten at det går ut over sikkerheten. Bydel Vestre Aker vil anbefale at Holmenkollbanen forlenges til Tryvannshøyden. Ved store utfartshelger er trafikken nå så stor at det skaper lange køer og kaos langs tilførselsveiene. En 16

17 kollektivløsning til Tryvann vil dermed i betydelig grad avlaste veisystemet for betydelig trafikk. Bydel Vestre Aker er glad for at man kan få en god og planfri løsning ved Vinderen og Slemdal stasjoner. Dette er to meget farlige kryss i dag. Det ferdes en mengde fotgjengere, herunder skolebarn i disse områdene. En vellykket bruk og utnyttelse av Holmenkollbanen er betinget av en stabil driftssituasjon. I halvannet år før Ski VM 2011 har den delvis ikke kunne blitt benyttet på grunn av oppgradering. Etter Ski VM 2011 har Gulleråsen stasjon vært stengt for nedadgående trafikk. Også Gaustad stasjon har delvis vært stengt i lange perioder på grunn av anleggsarbeid. Vedtaket sendes til Byrådet, Samferdselskomiteen i Rådhuset og gruppeledere i Bystyret. 17

18 161/12 Bekkelagsbassenget vannområde 1 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen /12 2 Bydelsutvalg /12 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte sak 60/12 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte og innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak Bydelsutvalget tar oppsummeringsdokumentet for Bekkelagsbassenget vannområde til orientering. Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar oppsummeringsdokumentet for Bekkelagsbassenget vannområde til orientering. 18

19 162/12 Nytt valgoppgjør for Høyre - Utvidelse av vararepresentantene til Vestre Aker bydelsutvalg 1 Bydelsutvalg /12 Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Vestre Aker bydelsutvalg tar Høyres foreslag til vararepresentanter til orientering Elisabeth Madsen Anne-Marit Petersen Lie Tom Konow Hargreaves Johannes Barbantonis Johan Cappelen Marius Døcker Siri Borgen Kim Schulerud Eric Mortensen 2. Høyre ber valgstyret velge foreslåtte vararepresentanter til Vestre Aker bydelsutvalg. 1. Vestre Aker bydelsutvalg tar Høyres foreslag til vararepresentanter til orientering Elisabeth Madsen Anne-Marit Petersen Lie Tom Konow Hargreaves Johannes Barbantonis Johan Cappelen Marius Døcker Siri Borgen Kim Schulerud Eric Mortensen 2. Høyre ber valgstyret velge foreslåtte vararepresentanter til Vestre Aker bydelsutvalg. 19

20 163/12 Fratredelse fra politiske verv - Venstre 1 Bydelsutvalg /12 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Venstre oppnevner følgende representanter til vervene: Representant i SU Persbråten barnehage Representant skolemiljøutvalget ved Vinderen skole Representant i driftstyre for Vinderen skole Representant i driftstyre for Slemdal skole Varamedlem i tilsynsutvalget for hjemmetjenester Varamedlem i barn-, ungdom- og kulturkomiteen Venstre fremmet følgende tillegg til saken: Representant SU Midtstuen barnehage Ny rangering av vararepresentanter til barn-, ungdom- og kulturkomiteen: Første vara Grethe Bøe Waal Andre vara Ellen Nitter-Hauge Tredje vara Sunniva Skjeggestad Bydelsdirektørens forslag med Venstres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Venstre oppnevner følgende representanter til vervene: Representant i SU Persbråten barnehage Terje Bjøro (V) Representant SU Midtstuen barnehage Elin Bashevkin (V) Representant skolemiljøutvalget ved Vinderen skole Finn Reinholt (V) Representant i driftstyre for Vinderen skole Finn Reinholt (V) Representant i driftstyre for Slemdal skole Elin Bashevkin (V) Varamedlem i tilsynsutvalget for hjemmetjenester Finn Reinholt (V) Varamedlem i barn-, ungdom- og kulturkomiteen Sunniva Skjeggestad (V) Ny rangering av vararepresentanter til barn-, ungdom- og kulturkomiteen fra Venstre: Første vara Grethe Bøe Waal (V) Andre vara Ellen Nitter-Hauge (V) Tredje vara Sunniva Skjeggestad (V) 20

21 164/12 Fritak for verv i bydelsutvalget - Haakon Peter Riekeles (V) - nytt valgoppgjør for Venstre 1 Bydelsutvalg /12 Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Bydelsutvalget tar til orientering at Haakon Peter Riekeles trer ut av sitt verv som varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg for resten av valgperioden 2. Venstre ber om nytt valgoppgjør til Vestre Aker bydelsutvalg for resten av valgperioden Rolf Johan Grieg-Halvorsen rykker opp som Venstres 5. vararepresentant til bydelsutvalget. 1. Bydelsutvalget tar til orientering at Haakon Peter Riekeles trer ut av sitt verv som varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg for resten av valgperioden 2. Venstre ber om nytt valgoppgjør til Vestre Aker bydelsutvalg for resten av valgperioden Rolf Johan Grieg-Halvorsen rykker opp som Venstres 5. vararepresentant til bydelsutvalget. 21

22 165/12 Kulturpris Barn-, ungdom- og kulturkomiteen /12 2 Bydelsutvalg /12 Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte sak 30/12 Vestre Aker bydelsutvalg tildeler Røa Dynamite Girls (Røa Idrettslags kvinnefotballag) Kulturprisen 2012 i Vestre Aker. Historien om Dynamite Girls handler om et fotballag som forvandlet seg fra et hobbyprosjekt til å bli Norges beste lag i fotball for kvinner. Suksessen har ikke kommet uten hindringer. Røa Idrettslag var ikke begeistret for ideen om et kvinnelag. Jentene kalte seg først for «fredagsjentene» ettersom de bare fikk treningstider på fredag kveld. Røa IL nektet å melde dem på seniornivå, men Ole-Bjørn Edner, som var initiativtaker sammen med sin datter Kristine i 1984, gikk bak foreningens rygg for å få dem påmeldt. De har tilhørt den øverste divisjonen uavbrutt siden debutsesongen i Røa er en av Norges beste kvinnelige fotballklubber med fem seire i Toppserien og fem i cupen og er det mest meritterte fotballaget for kvinner fra Oslo. Røa Dynamite Girls har rykte på seg for å være laget som alltid smiler og deres motto GLAD- RØA står for Glede, Langsiktighet, (å tenke) Annerledes, (merkevaren) Dynamite Girls, Redelighet, Øvelse og Aksept. Bydelen merker godt når det er hjemmekamp og de fargesprakende og glade invitasjonsfaner dukker opp på gatehjørnene. Edner innførte også The Røa Way»- rask og offensiv fotball med en utpreget hyggelig profil og de har sammen lykkes å være en stor inspirasjon for idrettslag og idrettsjenter i Bydel Vestre Aker. Til og med for hele Oslo og over alt i hele landet hvor de spiller. Vestre Aker bydelsutvalg vil også fremheve at tidligere meget aktive Dynamite Girls har stiftet Røa Unified fotballag som består av mange av bydelens funksjonshemmede som på denne måten får sjansen til å delta med sin store idrettsglede. Det er en glede å tildele prisen til et lag av ildsjeler, spillere og støttespillere som gir så mye glede til mange. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Barn-, ungdom- og kulturkomiteen har behandlet saken i møte og innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak Vestre Aker bydelsutvalg tildeler Røa Dynamite Girls (Røa Idrettslags kvinnefotballag) Kulturprisen 2012 i Vestre Aker. 22

23 Barn-, ungdom- og kulturkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Vestre Aker bydelsutvalg tildeler Røa Dynamite Girls (Røa Idrettslags kvinnefotballag) Kulturprisen 2012 i Vestre Aker. 23

24 166/12 Forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i Oslo kommune, Bydel Vestre Aker 1 Helse- og sosialkomiteen /12 2 Bydelsutvalg /12 Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte sak 57/12 Helse- og sosialkomiteens har behandlet saken i møte og innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak Bydelsutvalget vedtar Forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i Bydel Vestre Aker som lyder: INNHOLD Forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i Oslo kommune, Bydel Vestre, Aker. Kapittel 1. Formål og virkeområde 1-1. Formål 1-2. Virkeområde Kapittel 2. Åpningstider for serveringssteder 2-1. Åpningstider 2-2. Åpningstider utenfor boligområder 2-3. Unntak fra åpningstidsbestemmelsene 2-4. Forhold som ikke reguleres av denne forskrift Kapittel 3. Saksbehandling 3-1. Vedtak om serverings- og skjenkebevilling Kapittel 4. Klage 4-1. Klagebehandling Kapittel 5. Ikrafttredelse 5-1. Ikrafttredelse Forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i Bydel Vestre Aker 24

25 Jfr. bystyrevedtak sak 52-byrådssak 275 av og bystyrevedtak : Forskrift om serverings -, salgs -og skjenkebevillinger i Oslo kommune. ( Oslo kommunes åpningstidsforskrift, jfr. serveringsloven 15 Kapittel 1 Formål og virkeområde 1-1. Formål Formålet med forskriften er å regulere åpningstidene ved serverings- og skjenkesteder for servering av alkohol i henhold til gjeldende lover og regler. Skjenketiden følger av alkoholloven Virkeområde Denne forskrift gjelder åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i Bydel Vestre Aker. Kapittel 2 Åpningstider for serveringssteder 2-1. Åpningstider Serveringssteder i boligområder skal holde lukket inne mellom kl og kl Uteservering holder lukket mellom kl og kl Åpningstider utenfor boligområder Servering utenfor boligområder skal holde lukket inne mellom kl og Uteserveringer utenfor boligområder skal holde lukket mellom kl og kl Unntak fra åpningstidsbestemmelsene Åpningstiden for et enkelt arrangement vil reguleres av Oslo kommunes åpningstidsforskrift 2-4. Forhold som ikke reguleres av denne forskrift Forhold som ikke er regulert av denne forskrift reguleres av Oslo kommunes åpningstidsforskrift Kapittel 3 Saksbehandling 3-1. Vedtak om serverings- og skjenkebevilling Vedtakskompetansen i saker etter serverings- og alkoholloven tilligger Næringsetaten. I tvilssaker vedrørende åpningstiden skal bydelen uttale seg i saken. Kapittel 4 Klage 4-1. Klagebehandling Klage på åpningstider sendes Næringsetaten som vedtakende organ. Dersom vedtaket opprettholdes sendes klagen til Fylkesmannen via bydelen for endelig avgjørelse. Kapittel 5 Ikrafttredelse 5-1 Ikrafttredelse Denne forskrift trår i kraft umiddelbart etter kunngjøring i Norsk Lovtidend. 25

26 Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget vedtar Forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i Bydel Vestre Aker som lyder: INNHOLD Forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i Oslo kommune, Bydel Vestre, Aker. Kapittel 1. Formål og virkeområde 1-1. Formål 1-2. Virkeområde Kapittel 2. Åpningstider for serveringssteder 2-1. Åpningstider 2-2. Åpningstider utenfor boligområder 2-3. Unntak fra åpningstidsbestemmelsene 2-4. Forhold som ikke reguleres av denne forskrift Kapittel 3. Saksbehandling 3-1. Vedtak om serverings- og skjenkebevilling Kapittel 4. Klage 4-1. Klagebehandling Kapittel 5. Ikrafttredelse 5-1. Ikrafttredelse Forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i Bydel Vestre Aker Jfr. bystyrevedtak sak 52-byrådssak 275 av og bystyrevedtak : Forskrift om serverings -, salgs -og skjenkebevillinger i Oslo kommune. ( Oslo kommunes åpningstidsforskrift, jfr. serveringsloven 15 Kapittel 1 Formål og virkeområde 1-1. Formål Formålet med forskriften er å regulere åpningstidene ved serverings- og skjenkesteder for servering av alkohol i henhold til gjeldende lover og regler. Skjenketiden følger av alkoholloven Virkeområde Denne forskrift gjelder åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i Bydel Vestre Aker. 26

27 Kapittel 2 Åpningstider for serveringssteder 2-1. Åpningstider Serveringssteder i boligområder skal holde lukket inne mellom kl og kl Uteservering holder lukket mellom kl og kl Åpningstider utenfor boligområder Servering utenfor boligområder skal holde lukket inne mellom kl og Uteserveringer utenfor boligområder skal holde lukket mellom kl og kl Unntak fra åpningstidsbestemmelsene Åpningstiden for et enkelt arrangement vil reguleres av Oslo kommunes åpningstidsforskrift 2-4. Forhold som ikke reguleres av denne forskrift Forhold som ikke er regulert av denne forskrift reguleres av Oslo kommunes åpningstidsforskrift Kapittel 3 Saksbehandling 3-1. Vedtak om serverings- og skjenkebevilling Vedtakskompetansen i saker etter serverings- og alkoholloven tilligger Næringsetaten. I tvilssaker vedrørende åpningstiden skal bydelen uttale seg i saken. Kapittel 4 Klage 4-1. Klagebehandling Klage på åpningstider sendes Næringsetaten som vedtakende organ. Dersom vedtaket opprettholdes sendes klagen til Fylkesmannen via bydelen for endelig avgjørelse. Kapittel 5 Ikrafttredelse 5-1 Ikrafttredelse Denne forskrift trår i kraft umiddelbart etter kunngjøring i Norsk Lovtidend. 27

28 167/12 Tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter 19. september Helse- og sosialkomiteen /12 2 Bydelsutvalg /12 Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte sak 58/12 Helse- og sosialkomiteens har behandlet saken i møte og innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter gjennomført 19. september 2012 og Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten til orientering. Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Vestre Aker bydelsutvalg tar tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Vinderen bo- og servicesenter gjennomført 19. september 2012 og Sykehjemsetatens kommentarer til rapporten til orientering. 28

29 168/12 Informasjonsaker til bydelsutvalgets møte 1. november Bydelsutvalg /12 Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester av Oppnevning av styremedlemmer til driftsstyrene i kommunalt drevne sykehjem Tolking av reglement. 2. Brev fra Plan- og bygningsetaten av Slyngveien 26, Bydel Vestre Aker. Underretning om vedtak om små reguleringsendringer. 3. Brev fra Vann- og avløpsetaten av vedrørende Gnr 33 bnr 47 Thorleif Haugs vei 9 opparbeidelse av parsell av Thorleif Haugs vei. 4. Brev fra Plan- og bygningsetaten av vedrørende Omgjøring av vedtak på avslag om dispensasjon for utvidelse av familiebarnehage Slemdalsveien Brev fra kommunerevisjonen av vedrørende Bydelsutvalgenes tilsynsansvar Oppstart av undersøkelse 6. Kopi av brev fra Bymiljøetaten av vedrørende trafikksikring Røakrysset Fortau v/seven Eleven. 7. Kopi av brev fra Ris Vel av vedrørende Gangvei 9100 mellom Bjørnveien og Dagaliveien 8. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av vedrørende Charlotte Andersens vei 5 A, gnr/bnr 40/36 og gnr/bnr 40/155 Vinderen, varslet forslag om midlertidig forbud mot tiltak Tas til orientering 1. Brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester av Oppnevning av styremedlemmer til driftsstyrene i kommunalt drevne sykehjem Tolking av reglement. 2. Brev fra Plan- og bygningsetaten av Slyngveien 26, Bydel Vestre Aker. Underretning om vedtak om små reguleringsendringer. 3. Brev fra Vann- og avløpsetaten av vedrørende Gnr 33 bnr 47 Thorleif Haugs vei 9 opparbeidelse av parsell av Thorleif Haugs vei. 4. Brev fra Plan- og bygningsetaten av vedrørende Omgjøring av vedtak på avslag om dispensasjon for utvidelse av familiebarnehage Slemdalsveien Brev fra kommunerevisjonen av vedrørende Bydelsutvalgenes tilsynsansvar Oppstart av undersøkelse 6. Kopi av brev fra Bymiljøetaten av vedrørende trafikksikring Røakrysset Fortau v/seven Eleven. 29

30 7. Kopi av brev fra Ris Vel av vedrørende Gangvei 9100 mellom Bjørnveien og Dagaliveien 8. Kopi av brev fra Plan- og bygningsetaten av vedrørende Charlotte Andersens vei 5 A, gnr/bnr 40/36 og gnr/bnr 40/155 Vinderen, varslet forslag om midlertidig forbud mot tiltak 30

31 169/12 Komitereferater til bydelsutvalgets møte 1. november Bydelsutvalg /12 Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 15. oktober Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 22. oktober Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 25. oktober Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 25. oktober Protokoll fra Eldrerådets møte 25. oktober Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 25. oktober Protokoll fra Ungdomsrådets møte 22. oktober Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 25. oktober Protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 25. august 2012 Tas til orientering 1. Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte 15. oktober Protokoll fra Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteens møte 22. oktober Protokoll fra Barn-, ungdom- og kulturkomiteens møte 25. oktober Protokoll fra Helse- og sosialkomiteens møte 25. oktober Protokoll fra Eldrerådets møte 25. oktober Protokoll fra Rådet for funksjonshemmedes møte 25. oktober 2012 Møtet avlyst 7. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 22. oktober Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalgets møte 25. oktober Protokoll fra Medbestemmelsesutvalgets møte 25. august 2012 Tas til orientering. 31

32 170/12 Status utkvittering av bydelsutvalgets saker 1 Bydelsutvalg /12 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar oppfølgingsskjema for politiske saker til orientering. Bydelsutvalget tar oppfølgingsskjema for politiske saker til orientering. 32

33 171/12 Søknad om skjenkebevilling - Baker Hansen Vinderen - Slemdalsveien 70 1 Helse- og sosialkomiteen /12 2 Bydelsutvalg /12 Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte sak 60/12 Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt Helse- og sosialkomiteens har behandlet saken i møte og innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til serveringsstedet Baker Hansen Vinderen, Slemdalsveien 70 beliggende i Bydel Vestre Aker. Det anbefales at virksomheten får skjenkebevilling. Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til serveringsstedet Baker Hansen Vinderen, Slemdalsveien 70 beliggende i Bydel Vestre Aker. Det anbefales at virksomheten får skjenkebevilling. 33

34 172/12 Søknad om skjenkebevilling - Tryvannstua - Bomveien 50 1 Helse- og sosialkomiteen /12 2 Bydelsutvalg /12 Helse- og sosialkomiteen har behandlet saken i møte sak 61/12 Helse- og sosialkomiteens har behandlet saken i møte og innstiller overfor bydelsutvalget å fatte følgende vedtak Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til serveringsstedet Tryvannstua, Bomveien 50 beliggende i Bydel Vestre Aker. Det anbefales at virksomheten får skjenkebevilling. Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Vestre Aker bydelsutvalg har ingen negative merknader til serveringsstedet Tryvannstua, Bomveien 50 beliggende i Bydel Vestre Aker. Det anbefales at virksomheten får skjenkebevilling. 34

35 173/12 Omdisponering av budsjett fra drift til investering - Endret vedtak 1 Bydelsutvalg /12 Bydelsdirektørens forslag til vedtak I driftsbudsjettet på kapittel 007 foretas følgende justering: Artgr 11, Koststed 78209, Funksjon 190 reduseres med ,- Art 15710, Koststed 78748, Funksjon 201 økes med ,- I investeringsbudsjettet på kapittel 007 foretas følgende justering: Artgr 01, Koststed 78748, Funksjon 201, Pnr reduseres med ,- Art 09710, K.sted 78748, Funksjon 201, Pnr økes med ,- I driftsbudsjettet på kapittel 007 foretas følgende justering: Artgr 11, Koststed 78209, Funksjon 190 reduseres med ,- Art 15710, Koststed 78748, Funksjon 201 økes med ,- I investeringsbudsjettet på kapittel 007 foretas følgende justering: Artgr 01, Koststed 78748, Funksjon 201, Pnr reduseres med ,- Art 09710, K.sted 78748, Funksjon 201, Pnr økes med ,- 35

36 174/12 Oslo kommuneplan Planstrategi og planprogram 1 Bydelsutvalg /12 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar Oslo kommuneplan 2013 Planstrategi og planprogram til orientering. Bydelsutvalget tar Oslo kommuneplan 2013 Planstrategi og planprogram til orientering. 36

37 175/12 Søknad om fritak fra verv - Trond Lind Petersen (H) 1 Bydelsutvalg /12 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Trond Lind Petersen (H) fritas fra sitt verv som leder i tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet. Ingrid Nyhus (H) går inn som ny leder av tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet. Arne Kolstad (H) går inn som varamedlem i tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet. Trond Lind Petersen (H) fritas fra sitt verv som leder i tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet. Ingrid Nyhus (H) går inn som ny leder av tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet. Arne Kolstad (H) går inn som varamedlem i tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet. Oslo, Lars Asbjørn Hanssen (H) leder 37

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 7/14

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 7/14 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 7/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom over kantinen, 4 etg. Møtetid: 13.11.2014 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 4/11

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 4/11 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 4/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantinen. Sørkedalsveien 148 3. etg. Møtetid: torsdag 19. mai 2011 kl. 17.15 Sekretariat: 23476014 SAKSKART Godkjenning

Detaljer

Asbjørn Hjerten (F) uoppsettelig arbeid Ellen Lerberg (SV) uoppsettelig arbeid

Asbjørn Hjerten (F) uoppsettelig arbeid Ellen Lerberg (SV) uoppsettelig arbeid Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 10/07 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantinen Sørkedalsveien 148 3. etg. Møtetid: torsdag 13. desember 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23476014 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 01. september 2014 kl. 10.00 Sekretariat: 02

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 9/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 29. november 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon. Møteinnkalling 9/11

Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon. Møteinnkalling 9/11 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bydelsadministrasjon Møteinnkalling 9/11 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 150A, møterom Bogstad Møtetid: Mandag 28. november 2011 kl. 18.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget. DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG TIRSDAG 22. FEBRUAR 2011 KL 18.00 I SOMMERROGT. 1, Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel ENDELIG INNKALLING 6/13 Det innkalles til møte i bydelsutvalget i Bydel 31. oktober 2013 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen halvtime Opprop Godkjenning

Detaljer

Krohg-Sørensen oppfordret bydelspolitikerne til å engasjere seg i denne saken

Krohg-Sørensen oppfordret bydelspolitikerne til å engasjere seg i denne saken Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Torsdag 03. mai 2007 kl.

Detaljer

Møteinnkalling 7/05 Møte: Møtested: Møtetid: Sekretariat: SAKSKART Saker til behandling

Møteinnkalling 7/05 Møte: Møtested: Møtetid: Sekretariat: SAKSKART Saker til behandling Oslo kommune Møteinnkalling 7/05 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 27. september 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 11. juni 2012 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180

Detaljer

Oslo kommune Serviceavdelingen Arkiv og serviceseksjonen. Møteinnkalling 5/05

Oslo kommune Serviceavdelingen Arkiv og serviceseksjonen. Møteinnkalling 5/05 Oslo kommune Serviceavdelingen Arkiv og serviceseksjonen Møteinnkalling 5/05 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 14. juni 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen

Detaljer

Bent Gether- Rønning (H)

Bent Gether- Rønning (H) Oslo kommune Protokoll 6/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bu-salen, Nydalsveien 21 Møtetid: Torsdag 30. oktober 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Administrasjonsavdelingen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som

Detaljer

Lars Petter Solås (FrP) Frode Woldsund (KrF) Ane M. Wigers (V)

Lars Petter Solås (FrP) Frode Woldsund (KrF) Ane M. Wigers (V) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/13 Møte: Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 18. juni 2013 kl. 19.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder:

Detaljer

Hans Petter de Fine (R) Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) Gudrun Jære Hoel (V)

Hans Petter de Fine (R) Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) Gudrun Jære Hoel (V) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 4/10 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 25. mai 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget. DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG TIRSDAG 2. DESEMBER 2014 KL 18.00 I SOMMERROGT. 1, Åpen halvtime

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Bjarne Ødegaard (H), Ulf Hordvik (H), Nina Stanghov Ulstein (H), Natasza P. Sandbu (U)

PROTOKOLL. Forfall: Bjarne Ødegaard (H), Ulf Hordvik (H), Nina Stanghov Ulstein (H), Natasza P. Sandbu (U) 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG TIRSDAG 16. DESEMBER 2014 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Carl-Henrik Bastiansen Beate Brovig Auke

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen,Bydelsadministrasj., Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 01. desember 2008 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/13 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 04. februar 2013 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 31. august 2009 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 9/06

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 9/06 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen Møteinnkalling 9/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 28. november 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Administrasjonen. Møteinnkalling 3/05

Oslo kommune Bydel Nordstrand Administrasjonen. Møteinnkalling 3/05 Oslo kommune Bydel Nordstrand Administrasjonen Møteinnkalling 3/05 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243, 2. etg. Møtetid: Torsdag 21. april 2005 kl. 19.00 Sekretariat: 234 95 029 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 7/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 24. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard, leder Sverre E. Lorentzen Britt Eia Ulf Hordvik

PROTOKOLL. Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard, leder Sverre E. Lorentzen Britt Eia Ulf Hordvik 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE TIRSDAG 27. AUGUST 2013 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard, leder Sverre E. Lorentzen

Detaljer

Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) Gudrun Jære Hoel (V) Rune Aale-Hansen (H) Haakon Sandøy (A)

Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) Gudrun Jære Hoel (V) Rune Aale-Hansen (H) Haakon Sandøy (A) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 5/10 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 22. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU-salen Møtetid: torsdag 05. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Wenche M Hansen SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Bydelsutvalget 29.11.2012

Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Bydelsutvalget 29.11.2012 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Bydelsutvalget 29.11.2012 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 6/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etasje Møtetid: torsdag

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 5/09

Oslo kommune. Protokoll 5/09 Oslo kommune Protokoll 5/09 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag 16. september 2009 kl. 18.00-21.30 Åpen halvtime Det var møtt fram fem personer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 03.04.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 03.04.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal 03.04.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15 Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Arild Nohr Medlem AP Adelheid Kristiansen Medlem AP Ali Horori Medlem

Detaljer