OSLO TINGRETT. Saken gjelder: Gyldigheten av UNEs beslutning i Oslo tingrett, Avsagt: Saksnr.: i TV1-OTIR/03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO TINGRETT. Saken gjelder: Gyldigheten av UNEs beslutning. 08.11.2013 i Oslo tingrett, Avsagt: Saksnr.: i 3-076824TV1-OTIR/03"

Transkript

1 mot Neda Sald Ibrahim Saksnr.: i TV1-OTIR/03 Avsagt: i Oslo tingrett, 111 i OSLO TINGRETT Said Ahmad Gharib Abdalla Zoher Ibrahim Nael Said Ibrahim Dima Said Ibrahim Rimah Taher Amin Abdalla Utlendingsnemnda Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse Dommer: Tingrettsdommer Arne Lyng Saken gjelder: Gyldigheten av UNEs beslutning Advokat Arild Karl Humlen Advokat Arild Karl Hum len Advokat Arild Karl Humlen Advokat Arild Karl Humlen Advokat Arild Karl Humlen Advokat Arild Karl Humlen Advokat Kino Elisabeth Steinsvik

2 -2 - avslaget 4. mai F ramstihing av saken og at de var bosatt i Ibrid før dc kom til Norge. DOM februar Det yngste barnet Zohcr ble født i august Foreldrene begjærte på nytt omgjøring. line avslo begjæringen 17. desember avslo begjæringen om utsatt iverksettelse 22. januar Den 21. mars 2013 ble foreldrenes pass funnet under ransaking utført av politiet. Den 22. mars søkte foreldrene på til Trak ikke i tilstrekkelig grad var sannsynliggjort. Frist for utreise ble satt til 17. Said Ahmad Gharib Abdalla (heretter omtalt som far), Rimab Tager Amin Abdalla desember Dima ble født i mars Asylavslaget ble påklaget. IJNE opprettholdt er født i Kuwait. Neda og Nael er jordanske statsborgere født i Ibrid i Jordan. Saksøkernes kom til Norge 20. september De søkte asyl og oppga at de var statsiøse palestincre fra Irak. Dette var feil, dc er jordanske statsborgcre. Far er født i byen Ibrid i Jordan, mor (heretter omtalt som mor), og barna Neda (født i mai 2001) og Nael (født i oktober 2002) Foreldrene begjærte omgjøring 13. september Subsidiært ble det begjært berostillelse IJNE avslo orngjæringsbegjæringen 4. desember Politiet satt utreisefristen til 25. mars I avhør etter ransakingen har mor og far erkjent at de erjordanske statsborgere identitet ble endelig avklart da mor og fars pass ble oppdaget under politiets ransaking 21 av saken på grunn av barnas oppholdstid i Norge,jf. instruks AI-5/2006. UNE stilte saken i UD! avslo asylsøknadcne 26. november UDT la til grunn at identiteten og tilknytning bero 26. september Som følge av dette ble utreiseplikten opphevet. begjærte på nytt omgjøring. UNE avslo begjæringen 6. juni politiet reiste de med fly til Amman i Jordan via København og Roma. Begjæringen om UNE besluttet 19. april 2013 å opprettholde tidligere beslutninger. Det er dette vedtaket nytt om utsatt iverksettelse. Politiet sendte forhåndsvarsel om utvisning 26. mars Foreldrene begjærte på nytt omgjøring og utsatt iverksettelse i september UNE UNE besluttet utvisning av hele familien og innmelding i Sehengen Informasjonssystem Foreldrene begjærte på nytt orngjøring. UNE avslo begjæringen 12. april Foreldrene (SIS) 5. mai midlertidig forføyning ble trukket etter uttransporteringen. mottok tilsvar 30. mai Den 11. juni 2013 ble familien hentet av politiet. Ledsaget av saksøkerne påstår er ugyldig. Retten mottok stevning og begjæring om midlertidig forføyning 30. april Retten TV1-OTIR/03

3 Hovcdforhandling ble avholdt 30. og 31. oktober Mor, far ogneda forklarte seg over telefon fra den norske ambassaden i Amman. Nedas og Naels kontakt1arere, og Nedas og Naels behandlende lege forklarte seg i retten. Et sakkyndig vitne fra Landinfo forklarte seg om forholdene i Jordan. Saksøkerens påstandsgrunnlag UNE har lagt til grunn feil forståelse og vekting av barnets beste. Dette er lovanvendelse som retten kan prøve, og lovanvendelsen er åpenbart feil. UNEs beslutning av 19. april 2013 viser til tidligere beslutninger om barnas tilknytning til Norge. Av beslutningen framgår det at tilknytningen er opprettholdt. Dette viser at UNE ved avveiningen mellom hensynet til barnas beste og innvandringsregulerende hensyn ikke har hensyntatt at barnas tilknytning har styrket seg siden IJNEs vedtak fra juni Motsetningsvis fremgår det av vedtaket at de innvandringsregulerendc hensynene veier tyngre etter at foreldrenes pass ble funnet. UNE har ikke foretatt noen individuelle vurdering av barna. UNE har dermed heller ikke vurdert Naels helsernessige forhold ved vurderingen av hans beste. UNE har heller ikke vurdert Jordans særegne situasjon på grunn av flyktningestrømmen fra Syria. Når vektingen av barnets beste er feil, blir også avveiningen i forhold til innvandringsregulerende hensyn feil. ENs barnekomités General Comment nr. 14 fra 24. mai 2013 utvider domstolenes prøvingsadgang i forhold til det Høyesterett la til grunn i plenurnsdornmene avsagt i UNE har ikke oppfylt kravene til forsvarlig prøving. line må vurdere hva barna vil møte i Jordan. Det må foretas en bred og fremtidsrettet vurdering. Naels diagnoser er ikke nevnt i LTNEs merknader. Det er ikke tilstrekkelig at det fremgår av vedtaket at UNE har mottatt helseopplysningene. UNE har ikke fått med seg overgangen fra atferdsproblematikk til medisinsk tcmatikk. Tilknytningen i Norge versus reetablering i Jordan er ikke konkret vurdert. Naels behandlingsbehov er ikke vurdert. UNE har ingcn prognose for Naels helseutvikling. Det har ikke foreligget tilstrekkelig barnefaglig kompetanse i de vurderingene TJNE har foretatt i forhold til helse og reetablering. Utredningen er i strid med forvaltningsloven 17. Uttransporteringen var et brudd på barnas rett til privatliv etter den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8. Uttransportering var ikke et nødvendig virkemiddel hensett til barnas lange opphold i Norge. Den var disproporsjonal. Beslutningen av 19. april 2013 er grovt urimelig. Staten kan bruke andre reaksjonsmidler overfor personer som oppgir uriktig identitet. Andre reaksjonsmidler som for eksempel straff vil være målrettede tiltak som ikke rammer barna TV1-OTIR/03

4 Saksøkerens påstand 1. Utlendingsnemndas beslutning av 11. april 2013 er ugyldig. 2. Tvarigsutsending av Neda, Nael, Dima og Zoher Ibrahim var en krenkelse av EMK artikkel 8 og derfor i strid med menneskerettslovcn Saksøkcrne tilkjennes saksomkostninger. Saksøktes påstandsgrunnlag Sakens tvistepunkt er avveiningen mellom barnets beste og innvandringsregulerendc hensyn. Bamekonvensjonen artikkel 3 inneholder ingen materiell norm. Det er ikke slik at barn etter et vist tidspunkt har krav på opphold. Rekkevidden av domstolskontrollen er fastlagt i plenumsdornmene fra Der presiserte høyesterett at domstolskontrollen med UNEs vurdering av barnets beste er et skjerpet krav til begrunnelse. Domstolen skal kontrollere begrunnelsen. Det har etter avsigelsen av plcnumsdommene ikke kommet nye rettskilder som har betydning for domstolskontrollen UNE foretar i vedtaket en grundig og riktig gjennomgang av rettstilstanden. UNEs rettsanvendelse bygger generelt på det som ble lagt til grunn i plenumsdomrnenc. LTNE la til grunn at barnets beste var et grunnleggende hensyn. UNE konkluderte med at barnets beste isolert sett talte for at opphold på humanitært grunnlag ble gitt. UNE vurdcrte barnas tilknytning per april I vurderingen inngikk innsendte attester vedlagt siste omgj oringsbcgj æring. UNES rettsanvendelse er riktig. UNE har foretatt en forsvarlig vurdering og avveining av barnets beste opp mot de motstående hensynene. Naels helseproblemer haçvært et tema for UNE fra den andre omgjøringsbegjæringen og utover, og er forsvarlig vurdert. Overlege Vaages erklæringer var kjent for UNE. T.JNEs beskrivelse av saksforholdet viser at det ikke er overselt, og de inngikk i UNEs vurdering. Fra Landinforapporten fra 2009 hentet UNE opplysninger om skole- og helsevesen. Dette er ikke endret av flyktningestrømmen fra Syria. Flyktningestrømmen har påvirket Ieiepriscr for bolig og mulighetene for arbeid. Forholdene i Jordan er forsvarlig vurdert. Ved vurderingen av om beslutningen er mangelfull må retten hensynta at beslutninger etter omgjæringsbegjæringer fattes i svært mange saker, og således er massevedtak. Dersom det er mangler i UNEs begrunnelse har dette ikke virket inn på resultatet. Avslaget er ikke grovt urimelig TV1-OTIR/03

5 Barnas rett til respekt for privatliv som følge av tilknytningen til Norge er ikke krenket. En sammenligning med Rt og Rt , og de dommene fra Den Europeiske Menneskerettsdomstol det redegjøres for der, vis er at det ikke er grunnlag for å konstatere brudd på EMK artikkel 8. Saksoklcs påstand Staten ved Utlendingsnemnda frifinnes og tilkjenncs saksomkostninger. Rettens vurderjg Avslagets gyldighet: Utlcndingsloven 38 regulerer adgangen til å gi saksøkerne opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket (opphold på humanitært grunnlag). Bestemmelsen tredje ledd lyder: 1 saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Barn kan gis oppholdstillatelse etter første ledd selv om situasjonen ikke har et slikt alvor at det ville blitt innvilget oppholdstillatelse til en voksen. Domstolencs prøvelsesrett i forhold til UNEs vedtak ble behandlet i Rt-20l Retten viser til den generelle redegjørelsen om utlendingsloven 38 og FNs barnekonvensjon artikkel 3 nr. li avsnittenc 102 til 105: Første ledd oppstiller regelen om når det kan gis opphold på humanitært grunnlag, mens andre til femte ledd angir enkelte skjønnsmomenter som vil være relevante ved vurderingen. Etter ordlyden «skal» enkelte av skjønnsmomentene tillegges vekt, mens andre momenter har forvaliningen frihet til å velge å vektlegge. Det er særlig hensynene i tredje og fjerde ledd som er sentrale i vår sak. Av tredje ledd følger det at hensynet til barns beste «skal» tillegges vekt som et «grunnleggende hensyn», mens det av fjerde ledd fremgår at det «kan» legges vekt på innvandringsregulerende hensyn. Bestemmelsen i tredje ledd suppleres av utiendingsforskrifteu 8-5, som bestemmer at: «Ved vurderingen av sterke menneskelige hensyn etter lovens 38, skal barnas tilknytning til riket tillegges særlig vekt.» Både lovens 38 tredje ledd og forskriften 8-5 implementerer FNs barnekonvensjon artikkel 3 nr. I, hvor det heter: «Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn:» Barnekonvcnsjonen er også generelt inkorporert som norsk lov,jf. menneskerettsioven 2 nr. 4, og skal ved rnotstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning, jf. loven 3. Dette følger også av utlendingsloven 3. Om rammene for domstolsprøving av vedtak etter utlendingsloven 38 generelt fremgår følgende i dommens avsnitt 142: TVl-OTIR/03

6 Domstolenes prøvingskompetanse beror i utgangspunktet på en tolkning av den enkelte lovbestemmelse. Utlendingsloven 38 første ledd er en «kan»-bestemmelse, Den gir myndighetene adgang til å innvilge opphold på humanitært grunnlag når det foreligger sterke menneskelige hensyn. Men mindre noe annet følger av Norges internasjonale forpliktelser, har ingen rett til opphold i Norge på grunnlag av bestemmelsen. Ordlyden viser altså at skjønnsutøvelsen er såkalt «fritt skjønn». I slike saker kan domstolene prøve forvaltningens rettsanvendelse, herunder forholdet til våre mcnneskcrettslige forpliktelser. Videre prøves saksbehandlingen og om vedtaket bygger på riktig faktum. Men det konkrete skjønnet prøves ikke utover en kontroll av om skjønnet er tilstrekkelig bredt og saklig, og at resultatet ikke fremstår som åpenbart urimelig,jf. Rt-20l avsnitt 68. Om rammene for domstolsprøving av vedtak som berører barn fremgår følgende i dommens avsnitt 148 til 150: Partshjelperen har gjort gjeldende at domstolene i saker etter utlendingsloven 38 kan prøve vedtakets forholdsmessighct. Det er til støtte for dette vist til Innst.O.nr.42 ( ) side 26, om «atjo støire betydning avgjørelsen har for barnets situasjon, desto mer skal til for å legge vekt på innvandringsregulerende hensyn». IJttalelscn gir en retningslinje for det skjønn utlendingsmyndighetene skal foreta ved avveiningen mellom barnets beste og innvandringsregulerende hensyn. Den åpner ikke for at domstolene skal kunne prøve skjønnet ut over det som kan utledes av ordlyden. Oppsummeringsvis betyr dette at domstolene fullt ut kan prøve om forvaltningen har tolket loven riktig. At hensynet til barnets beste, herunder barnets tilknytning til Norge, må være forsvarlig vurdert og avveid mot eventuelle motstående hensyn, innelrer at det må fremgå av vedtaket at hensynet til barnets beste er tillagt vekt som et grunnleggende hensyn. Domstolene kan ikke prøve den konkrete interesseavveiningen. Det har vært innvendt at domstolene ikke kan kontrollere at hensynet til barnet er tillagt vekt som et grunnleggende hensyn uten å prøve selve skjønnet. Dette er jeg ikke enig i. Domstolene må kunne foreta sin kontroll ut fra den begrunnelsen som er gitt i vedtaket. Jeg viser til utlendingsforskriften 17-la, som fastsetter at vedtak som berører barn som hovedregel skal begrunnes slik at det fremkommer hvilke vurderinger som har vært foretatt av barnets situasjon, herunder hvordan hensynet til barnets beste er vektiagt. En slik begrunnelse vil være tilstrekkelig for den kontrollen domstolen skal foreta. line viser i sin beslutning av 11. april 2013 til tidligere avslag. line la til grunn at saken sto i vesentlig samme stilling som ved disse avslagcne. Om barnas beste skrev LTNE (beslutningens side 4, 3. avsnitt): I tidligere avgjørelser er det lagt til grunn at hensynet til barnas beste isolert tilsier at en tillatelse gis. Barnas tilknytning, ikke minst gjennom meget lang botid, tilsier dette, og de helsemessige forhold trekker i samme retning. Dette er ved de tidligere vtrderinger tillagt vekt som grunnleggende hensyn. UNE ser dette også nå på samme måte: Det fremgår videre av beslutningens side 5, 3. hele avsnitt: I saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn,jf. lovens 38 tredje ledd. Bestemmelsen reflekterer forpliktelsene i barnekonvensjonen artikkel 3. Barn kan gis oppholdstillatelse selv om situasjonen ikke er av et slikt alvor at det ville blitt gitt tillatelse til en TV1-OTIR/03

7

8

9

10 barn: Retten finner derfor at vedtaket er ugyldig, jf forvaltningsloven 41. har vektlagt barnets beste som et grunnleggende hensyn slik loven krever. Kombinasjonen av at den begrunnelse for ikke å omgjøre tidligere vedtak om avslag etterlater betydelig tvil om hvorvidt UNE Lagmannsretten kan ikke se det annerledes enn at de nevnte manglene ved UNEs begrunnelse en nærmere vurdering som retten ikke ser spor av i UNEs beslutninger. og sannsynligheten for at tiaumet vil reaktiveres hvis B sendes tilbake til Russland, krever i det minste begrunnelsen viser ikke hvorledes barnets beste er tillagt vekt som et grunnleggende hensyn. UNEs rcflekterer en tilsvarende svakhet ved UNEs skjønn som kan ha hatt betydning for vedtakets innhold. Etter dette finner lagmannsretten at vesentlige momenter knyttet til Bs helsetilstand ikke har blitt vurdert av UNE. UNEs skjønn er derfor mangelfulit. Skjonnet er ikke tilstrekkelig bredt, og psykiske skaden er påført B ved at han ble kidnappet av FSB i Russland, at PTSD er en alvorlig diagnose, at B er et barn hvor det etter loven gjelder en lavere terskel for å innvilge oppholdstillatelse Som line redegjør for i avslaget 11. april 2013, veier de innvandringsregulerende herisynene tungt i saken. Ilensett til den vanskelige avveiningen 1.JNE skal foreta er det av Lagmannsrettens dom er ikke rettskraftig. Etter rettens mening gir den imidlertid utrykk for riktig syn på hvilke krav som må stilles til UNEs vedtak. Av avsnitt 110 fremgår at: I Rt er det en grundig fremstilling av hensynet til barnets beste og innvandringsregulerende hensyn, og den vanskelige avveiningen mellom disse hensynene. Retten viser også til Rt avsnitt 150 som er sitert ovenfor. Det fremgår av dette sitatet at retten kan foreta kontroll av rettsanvendelsen dersom kravene fastsatt i vurdering. Det må fremgå av vedtaket at de er vurdert. Retten viser til uttalelsen i vesentlig betydning for et riktig resultat at alle relevante opplysninger tas med i T.JNEs Ot.prp.nr.75 ( ) side 160: Retten viser videre til utlendingsforskriften 17-la, som fastsctter at i vedtak som berører Departementet presiserer at den nærmere avveining mellom hensynet til barnets beste og innvandringsregulerende hensyn, må foretas konkret i hver enkelt sak. Det ville innebære en krenkelse forsvarlig ut fra hensynet til barnets beste. Departementet vil imidlertid understreke viktigheten av at forvaltningen foretar en grundig vurdering av alle sider ved barnets situasjon som kan ha betydning ikke minst for de to sentrale motstående hensynene i vår sak, nemlig hensynet til barnets beste og hvor vanskelig det er å avveie hensynet til det enkelte barnet mot innvandringsregulerende hensyn. innvandringsregulerendc hensyn. Begge hensyneneler gitt bred omtale i forarbeidene, som klart viser for saken, og at de vurderinger som er foretatt fremkommer tydelig av vedtaket av konvensjonen å legge avgjørende vekt på innvandringsregulerende hensyn dersom dette ikke er hensynet til barnets beste er vektlagt, med mindre det anses unødvendig. Generelt er rettsområdet preget av vanskelige avveininger av utpreget politisk karakter. Dette gjelder skal det fremkomme hvilke vurderinger som har vært foretatt av barnets situasjon, herunder hvordan TV1-OTIRIO3

11 utlendingsforskriften 17-la er fulgt. Motsetningsvis betyr dette at domstolskontrollen vanskeliggjøres dersom kravene til begrunnelse ikke er oppfylt. fremgå av beslutningen at det er gjort. forvaltningsloven 41. Nye helseopplysninger/diagnoser om et barn er forhold som kan ha stor betydning for Det er usannsynlig at UNE i denne saken vil gi oppholdstillalelse til ett barn. Mangelen kan da også påvirke vurderingen av dc øvrige saksokerne. Avslaget er derfor ugyldig, jf hensynene, og er i seg selv nok til at beslutningen er ugyldig. Mangelen forsterkes av at ytterligere botid på ett år og ti måneder ikke synes å ha blitt tillagt vekt for noen av barna. hensyn. At barnets beste anses som et grunnleggende hensyn i tidligere avslag, innebærer har vurdert og vektiagt forhold som kan påvirke avveiningen mellom hensyne til barnets beste og hensynet til innvandringsregulercridc tiltak. I)ette gjelder særlig nye forhold. Nye Retten legger på denne bakgrunn til grunn at det må fremgå av UNEs beslutninger at UNE forhold kan ikke anses vurdert ved at UNE i vedtaket henviser til tidligere beslutninger. vurderer UNE kun foreldrenes helsetilsiand (beslutningens side 5, 1 og 2. hele avsnitt). Det vurdert og tillagt vekt ved avveiningen mellom hensynet til barnets beste og det fremgår at klager har vist til dem i sin begjæring. UNE må vurdere dem, og det må Det er ikke nok at det fremgår av beslutningen at UNE har mottatt opplysningene eller at At IJNE i beslutningen viser at de er kjent med opplysningene, sannsynliggjør ikke at de er innvandringsregulerende hensyn. heller ikke UNEs generelle uttalelse om at helsemessige vektleggingen av barnets beste, og dermed avveiningen mot de innvandringsregulercnde barnas beste er et grunnleggende hensyn, sannsynliggjør heller ikke at de nye forhold trekker i retning av at oppholdstillatelse gis, sarmsynliggjør dette. I beslutningen helseopplysningene er vurdert. Dette har UNE også lagt til grunn i tidligere vedtak hvor er ingen vurdering av Naels diagnoser og hans særskilte behov. At UNE legger til grunn at ikke at vekten er endelig fastlagt, og ikke påvirkes av nye opplysninger om barnet. ha påvirket avveiningen mellom hensynet til Naels beste og de innvandringsregulerendc helseproblemer dokumentert, men det framgår ikke av beslutningen at de ble tillagt vekt. Vekten av hensynet til Naels beste skal påvirkes av de nye helseopplysningene, og det må beslutningen av i 7. desember Den gang kunne de ikke vurderes fordi de var fremgå av vedtaket at de har gjort det. UNEs beslutning av li. april 2013 oppfyller derfor udokumentert. Da UNE avviste omgjøringsbegjæringen li. april 2013 var Naels disse opplysningene ikke var en del av vurdcringsgrunnlagct. Mangelen synliggjøres av ikke kravene til begrunnelse som følger av de ovenfor nevnte sitatene fra Odelstingsproposisjonen, utlendingsforskriften 17-la eller Rt Mangelen kan L.JNEs ctterlysning av dokurnentasjon på Naels problemer og behandlingsbehov i TV1-OTIR/03

12 -11 - beskytte andres rettigheter og fliheter. unntatt når dette er i samsvar mcd loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, 2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utovelsen av denne rettighet i. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin konespondanse. Retten til respekt for privatliv og familieliv l3cstemmelscn lyder i norsk oversettelsc: EMK artikkel 8: er det retten til privatliv som kan være krenket. Retten til privatliv omfatter ikke bare den innerste private sfære, men også rett til å utvikle kontakt med andre mennesker gjennom At retten ovenfor har konkludert med at UNEs beslutning er ugyldig, innebærer ikke at for eksempel skole og fritidsaktiviteter. utsendelsen av barna krenket deres rettigheter etter EMK art. 8. Rettens konklusjon gir kunne utvisc utlendinger som ikke har lovlig opphold og som ikke reiser frivillig. ikke saksøkerne lovlig opphold i Norge. Norske myndigheter har et legitimt behov for å De tre eldste barna har ikke hatt lovlig opphold i Norge siden desember Det yngste barnet har aldri hatt lovlig opphold i Norge. I Den Europeiske Menneskerettsdomstols Høyesterett slo i Rt fast at det kan avsies fastscttelsesdom for brudd på bestemmelsen. Siden barna ble sendt ut av Norge 11. juni 2013 sammen med sine forcldre, kontakten med klassekamerater og andre venner brytes. For alle barna medfører uttransporteringen at kontakten med onkel, tante og søskenbarn som bor i Norge brytes. etter omstendighetene kan etablere privatliv som beskyttcs av EMK artikkel 8. Domstolen (EMD) sak Butt mot Norge fastslo domstolen at også personer uten lovlig opphold i landet kom til at det forelå eksepsjonelle omstendigheter som innebar at nektelse av opphold for vekt på søskenparets lange oppholdstid i Norge (ulovlig opphold i 17 år), at de i Norge søskenparet Butt stred mot deres rettigheter etter EMK artikkel 8. Domstolen la blant annet gjennom pålegg om å forlate landet frivillig, og deretter gjennom vedtak om utvisning. Saksøkerne har etter 2007 ikke hatt noen berettiget forventning om lovlig opphold i Norge. Barna returnerte til byen ibrid i Jordan. På bakgrunn av foreldrenes og Nedas forklaringer hadde nære forbindelser til andre bosatte slektninger ved at de periodevis har bodd hos en også til at det tok tre år fra myndighetene ble kjent med at det var gitt uriktige opplysninger onkel og tante her, og at deres bånd til Pakistan ikke var spesielt sterke. Domstolen viste til tillatelsene ble tilbakekalt. I forhold til barnas rett til privatliv innebærer uttransporteringen for dc tre eldste barna at imidlertid ikke i forhold til Neda, Nael, Dima eller Zoher. Retten viser til at asylsøknaden Slike eksepsjonelle omstendigheter som domstolen viste til i Buttsaken, foreligger og senere omgjøringsbegjæringer ble behandlet innen rimelig tid, de har blitt fulgt opp TVl-OTIR/03

13 Barnas rettigheter etter EMK artikkel 8 er ikke krenket. Saksomkostninger: legger retten til grunn at både mor og far har nær familie i området. Barna bor sammen hovedsporsmål er spørsmålet om beslutningens gyldighet. Saksøkerne har oppnådd så mye at det ikke er rimelig å forlange at de skulle akseptere saksøktes standpunkt. Retten legger prosessfullmektig har opplyst at kun fem timer av salærkravet knytter seg til påstanden om meget stor velferdsmessig betydning for saksøkerne, særlig for barna. Saksøkernes særlig for de to yngste. Foreldrene har gjennom familie og tidligere botid i Ibrid sterke knyttet til foreldrene, som dc returnerte sammen med. Dette gjelder for alle barna, men derfor til grunn at de har fatt medhold av betydning, jf. tvisteloven Saken er av bånd til området de returnerte til. Botiden i Norge for alle barna, også de to eldste, er langt kortere enn det som var tilfelle i Buttsaken. med mor hos sine besteforeldre. Barnas følelsesmessige og sosiale bånd er først og fremst brudd på EMK artikkel 8. På denne bakgrunn mener retten at tungtveiendc hensyn taler for for salærkravet knyttet til påstanden om brudd på EMK artikkel 8. om brudd på EMK artikkel 8. Saksøkerne har dermed ikke vunnet saken. Sakens at saksøkernc delvis tilkjennes saksomkostninger. I omkostningskravet gjøres det fradrag Saksøkerne har vunnet frem med kravet om ugyldighet, men ikke fått medhold i påstanden eks. mva.), samt hans reiseutgifter til Jordan (7 500 kroner) og utgifter til kopiering (2 800 kroner). Saksøkte hadde ingen innsigelser mot kravet. Retten legger på denne bakgrunn til Saksøkernes omkostningskrav knytter seg til prosessfullmektigens salær ( kroner grunn at kostnadene har vært nødvendige, jf. tvisteloven I kravet gjøres det fradrag med kroner. Totalt tilkjeimes saksøkerne kroner i saksomkostninger. i salærkravet på kroner (5 timer x kroner). I tillegg kommer rettens gebyr TV1-OTJR/03

14 - 13- to uker tohundreogtyvetusennihundreogtretti kroner innen 2 DOMSSLUTNING Rettiedning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges. Dima og Zoher Utlendingsnemndas beslutning av Il. april 2013 er ugyldig. 2. Staten ved Utlendingsnemnda frifinnes for påstanden om brudd på EMK artikkel 8. fra forkynning av denne dom. Arne Lyng Ahrnad Gharib Abdalla, Rimah Taher Amin Abdalla og deres barn Neda, Nael, 3.1 saksomkostninger for tingretten betaler staten ved Utlendingsnernnda til Said I TV1-OTIR/03

OSLO TINGRETT DOM. 08.11.2013 i Oslo tingrett, 13-076824TVI-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Arne Lyng. mot

OSLO TINGRETT DOM. 08.11.2013 i Oslo tingrett, 13-076824TVI-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Arne Lyng. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.11.2013 i Oslo tingrett, 13-076824TVI-OTIR/03 Dommer: Tingrettsdommer Arne Lyng Saken gjelder: Gyldigheten av UNEs beslutning Said Ahmad Gharib Abdalla Rimah Taher

Detaljer

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 13. januar 2011 kl. 1400 ble rettsmøte holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-007057ENE-OTIR/08.

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 13. januar 2011 kl. 1400 ble rettsmøte holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-007057ENE-OTIR/08. OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 13. januar 2011 kl. 1400 ble rettsmøte holdt i Oslo tingrett Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-007057ENE-OTIR/08 Tingrettsdommer Finn Haugen Dommeren

Detaljer

Utlendingsloven 38 og barnets beste i utlendingssaker

Utlendingsloven 38 og barnets beste i utlendingssaker Praksisnotat Utlendingsloven 38 og barnets beste i utlendingssaker OPPRETTET: 01.01.2010 SIST OPPDATERT: 29.04.2015 Dette praksisnotatet er utarbeidet for å beskrive Utlendingsnemndas (UNE) praksis. Det

Detaljer

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted 1 Innledning Hovedpunktene i høringsnotatet gjelder: Endring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

ELSA Bergen regionale Prosedyrekonkurranse 2017 Oppgave til finalen. Tilbakekall av tillatelse til varig opphold i Norge. Forfatter: Terje Einarsen

ELSA Bergen regionale Prosedyrekonkurranse 2017 Oppgave til finalen. Tilbakekall av tillatelse til varig opphold i Norge. Forfatter: Terje Einarsen ELSA Bergen regionale Prosedyrekonkurranse 2017 Oppgave til finalen Forfatter: Terje Einarsen Tilbakekall av tillatelse til varig opphold i Norge Kort sammendrag: Sabina og Elsa er tyrkiske borgere og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 12.03.2013 i Oslo tingrett 12-081237TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Eldbjørg Håkonsen Martinsen

OSLO TINGRETT DOM. 12.03.2013 i Oslo tingrett 12-081237TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Eldbjørg Håkonsen Martinsen OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 12.03.2013 i Oslo tingrett 12-081237TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Eldbjørg Håkonsen Martinsen Saken gjelder: Prøving av gyldigheten av Utlendingsnemnda Asfaw Esethe

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Dag Holmen til prøve) v/advokat Steffen Asmundsson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Dag Holmen til prøve) v/advokat Steffen Asmundsson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00896-A, (sak nr. 2008/230), sivil sak, anke, A (advokat Dag Holmen til prøve) mot Staten v/utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud.

Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud. Justis- og beredskapsdepartementet, 18. november 2015 Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud. 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over kjennelse, v/advokat Gunnar O. Hæreid)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over kjennelse, v/advokat Gunnar O. Hæreid) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01969-A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Gunnar

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 4. mars 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-00405-A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A B (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) mot X kommune (advokat

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo,

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 5.1.2016 Deres ref.: 15/3265 HØRING ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN VILKÅR FOR TVANGSRETUR AV BARN MED LANG OPPHOLDSTID

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i HR-2011-01941-U, (sak nr. 2011/1570), sivil sak, anke over kjennelse: Dagfinn

Detaljer

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l.

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. IS-9/2006 Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. 7 Attester/helseerklæringer o.l. til bruk i utlendingssaker De generelle reglene og innholdsmessige kravene som er omtalt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Falkanger i HR-2012-01930-U, (sak nr. 2012/1599), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2038), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Victoria Holmen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2038), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Victoria Holmen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 2. mai 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-00921-A, (sak nr. 2011/2038), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/ass. regjeringsadvokat

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

JUS5701 Internasjonale menneskerettigheter. Høst 2015 SENSORVEILEDNING

JUS5701 Internasjonale menneskerettigheter. Høst 2015 SENSORVEILEDNING JUS5701 Internasjonale menneskerettigheter Høst 2015 SENSORVEILEDNING Oppgaveteksten lyder: «Beskriv og vurder hvordan Høyesterett går frem for å sikre at menneskerettigheter gjennomføres, slik menneskerettighetene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning: A (advokat

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

Behandling av anmodning om omgjøring av UNEs vedtak Formål

Behandling av anmodning om omgjøring av UNEs vedtak Formål Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i HR-2012-00752-U, (sak nr. 2012/575), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 27.03.2012 i Borgarting lagmannsrett, 12-046467SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Anne Magnus Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Ankende

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

Høringsnotat. Innvandringsavdelingen Dato: 21. juni 2017 Saksnr: 17/3822 Høringsfrist: 15. september 2017

Høringsnotat. Innvandringsavdelingen Dato: 21. juni 2017 Saksnr: 17/3822 Høringsfrist: 15. september 2017 Høringsnotat Innvandringsavdelingen Dato: 21. juni 2017 Saksnr: 17/3822 Høringsfrist: 15. september 2017 HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STYKKPRISFORSKRIFTEN - FRI RETTSHJELP

Detaljer

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT BESLUTNING OG KJENNELSE Avsagt: 21.09.2017 Saksnr.: Dommere: 17-124909ASD-HALO Lagdommer Lagmann Lagdommer Henriette Nazarian Dag Nafstad Synnøve Nordnes Ankende part Ankemotpart

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Intern retningslinje. Avgjørelsesformer i UNE

Intern retningslinje. Avgjørelsesformer i UNE Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

I. Generelt om kontroll med forvaltningen

I. Generelt om kontroll med forvaltningen Domstolskontroll Oversikt I. Om kontroll og tilsyn med forvaltningen II. Historisk bakgrunn for domstolskontroll III. Domstolskontroll med forvaltningen i 2014 IV. Om legalitetskontroll V. Nærmere om domstolenes

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Utgitt av Justisdepartementet 12. februar 2010

Utgitt av Justisdepartementet 12. februar 2010 Vedlegg 8 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-00274-A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02074-A, (sak nr. 2008/1979), sivil sak, anke over dom, v/advokat Gunnar O. Hæreid)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02074-A, (sak nr. 2008/1979), sivil sak, anke over dom, v/advokat Gunnar O. Hæreid) NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02074-A, (sak nr. 2008/1979), sivil sak, anke over dom, Staten v/utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Gunnar O. Hæreid)

Detaljer

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016

Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 Rundskriv Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato GI-01/2016 14/8150-UMV 14.01.2016 GI-01/2016 Instruks om tolking av utlendingsloven 37 og 63 når flyktningen har

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1188), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1188), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. desember 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-02392-A, (sak nr. 2012/1188), sivil sak, anke over dom, A (advokat Arild Humlen) mot Staten v/utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02399-P, (sak nr. 2012/1042), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02399-P, (sak nr. 2012/1042), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 21. desember 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-02399-P, (sak nr. 2012/1042), sivil sak, anke over dom, A B C (advokat Håkon Bodahl-Johansen til prøve) Rettslig medhjelper: (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Anders Brosveet) (advokat Eivor Øen til prøve) (advokat Lorentz Stavrum) (advokat Halldis Winje)

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Anders Brosveet) (advokat Eivor Øen til prøve) (advokat Lorentz Stavrum) (advokat Halldis Winje) NORGES HØYESTERETT Den 28. april 2017 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2017-847-A, (sak nr. 2016/1740), sivil sak, anke over dom, A B (advokat Anders Brosveet) mot C X kommune D (advokat Eivor Øen til prøve)

Detaljer

Lengeværende barns rettsstilling i norsk rett

Lengeværende barns rettsstilling i norsk rett Lengeværende barns rettsstilling i norsk rett Vektleggingen av hensynet til barnets beste opp mot innvandringsregulerende hensyn i saker om opphold på humanitært grunnlag Kandidatnummer: 211914 Antall

Detaljer

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 11.11.2014 i Kongsberg tingrett, 12-138194TVA-KONG Benita Tjørn Tvangssalg fast eiendom Ørland Sparebank Inkassotjenester AS mot Kirsten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 2. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Endresen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 2. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Endresen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 2. mai 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie og dommerne Endresen og Normann i HR-2016-00935-U, (sak nr. 2016/787), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 07.11.2012 i Gulating lagmannsrett, 12-027723ASD-GULA/AVD2 Dommere: Magni Elsheim Rolf Strøm Carl Petter Martinsen Ankende part Sos Rasisme Ankemotpart

Detaljer

2. Generelt om praksis som gjelder (land) 3. Landspesifikke rettskilder

2. Generelt om praksis som gjelder (land) 3. Landspesifikke rettskilder Praksisnotat Til: Dokument-ID: Saksnummer: Dato: Asylpraksis - (land) 1. Innledning 2. Generelt om praksis som gjelder (land) 3. Landspesifikke rettskilder 3.1. Dommer i den europeiske menneskerettsdomstolen

Detaljer

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt BERGEN TINGRETT @ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt Saken gjelder: Begjæring om bevissikring Konkurransetilsynet mot Telenor

Detaljer

Fastsettelse av utreisefrist og underretning om vedtak

Fastsettelse av utreisefrist og underretning om vedtak Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

HALDEN TINGRETT KJENNELSE. 08.05.2013 i Halden tingrett, Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. Krav om omgjøring av innsynsbeslutning.

HALDEN TINGRETT KJENNELSE. 08.05.2013 i Halden tingrett, Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. Krav om omgjøring av innsynsbeslutning. Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. HALDEN TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer:

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker)

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 92 Departement

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL NY MIDLERTIDIG FORSKRIFT TIL UTLENDINGSLOVEN 8 ANDRE LEDD - NÆRMERE OM VILKÅRET "SÆRLIG TILKNYTNING TIL RIKET"

HØRING - FORSLAG TIL NY MIDLERTIDIG FORSKRIFT TIL UTLENDINGSLOVEN 8 ANDRE LEDD - NÆRMERE OM VILKÅRET SÆRLIG TILKNYTNING TIL RIKET UTLENDINGSDIREKTORATET Avdeling for faglig strategi og koordinering Kommunal - og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO OR Deres ref: 04/2732-11 LGR Vår ref: 03/6957 - /GBS Oslo, 06.12.04 HØRING

Detaljer

Utlendingsnemnda (UNE) viser til departementets brev med vedlagt høringsnotat.

Utlendingsnemnda (UNE) viser til departementets brev med vedlagt høringsnotat. Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 17/762 17/00111-3 28.03.2017 Ad høring - tilknytningskrav for familieinnvandring Utlendingsnemnda (UNE)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i HR-2011-02309-U, (sak nr. 2011/1717), sivil sak, anke over kjennelse: Hands

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01. Tingrettsdommer Finn Eilertsen

OSLO TINGRETT KJENNELSE i Oslo tingrett, TVI-OTIR/01. Tingrettsdommer Finn Eilertsen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 10.03.2017 i Oslo tingrett, 16-199370TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Finn Eilertsen Gyldigheten av eiendomsskatten i Oslo kommune Huseiernes

Detaljer

Praksisnotat Familieinnvandring. Oppholdstillatelse til foreldre som skal ha samvær med barn i Norge.

Praksisnotat Familieinnvandring. Oppholdstillatelse til foreldre som skal ha samvær med barn i Norge. Praksisnotat 26.9.2017 Familieinnvandring. Oppholdstillatelse til foreldre som skal ha samvær med barn i Norge. Dette praksisnotatet er utarbeidet for å beskrive Utlendingsnemndas (UNE) praksis. Det er

Detaljer

Utelukkelse fra retten til flyktningstatus (eksklusjon)

Utelukkelse fra retten til flyktningstatus (eksklusjon) Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT SAI(OL, c/ 8 Høringsinstansene 1 NOV 2004 oda S.BEH. AR Deres ref Vår ref Dato 04/2732-11 LGR Z Z.10.2004 Høring - Forslag til ny midlertidig forskrift til

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, (kommuneadvokat Ivar Otto Myhre) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, (kommuneadvokat Ivar Otto Myhre) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00867-A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Kjetil Omholt) mot X kommune

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i

NORGES HØYESTERETT. Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i NORGES HØYESTERETT Den 7. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Tønder i HR-2011-02062-U, (sak nr. 2011/1686), sivil sak, anke over kjennelse: Eidsvoll

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke

Detaljer

Oppgave gjennomgang metode 12 mars Tor-Inge Harbo

Oppgave gjennomgang metode 12 mars Tor-Inge Harbo Oppgave gjennomgang metode 12 mars 2014 Tor-Inge Harbo Oppgavetekst «Fra rettskildelæren (metodelæren): 1. Analysér og vurdér rettskildebruken i HRs kjennelse Rt. 1994 s. 721. 2. Vurdér rekkeviden av kjennelsen.»

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 19.08.2011 Saksnr.: Dommere: 11-130732SAK-BORG/04 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Mette D. Trovik Hans-Petter Jahre Cecilie Østensen Ankende part Erik

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 26.04.2012 Saksnr.: Dommere: 12-063457SAK-BORG/04 Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Anne Magnus Ankende parter fornærmede i straffesak mot Anders Behring

Detaljer

Orientering om hjemmelsgrunnlagene i saker om tilbakekall av norsk statsborgerskap for barn i medhold av statsborgerloven 26 annet ledd

Orientering om hjemmelsgrunnlagene i saker om tilbakekall av norsk statsborgerskap for barn i medhold av statsborgerloven 26 annet ledd Justis- og beredskapsdepartementet Deres ref: Vår ref: Dato 17/00207 08.03.2017 Orientering om hjemmelsgrunnlagene i saker om tilbakekall av norsk statsborgerskap for barn i medhold av statsborgerloven

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i HR-2015-01038-U, (sak nr. 2015/783), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 5. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 5. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Noer i HR-2013-02313-U, (sak nr. 2013/1746), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. februar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. februar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Normann i HR-2012-00364-U, (sak nr. 2011/2054), sivil sak, anke over kjennelse: Villmarksleiren

Detaljer

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Katina Ulven seniorrådgiver Opphør av representantoppdraget Opphør av oppdrag som representant - Utlendingsloven

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Mette Yvonne Larsen) (advokat Nils Arild Istad til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Mette Yvonne Larsen) (advokat Nils Arild Istad til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00405-A, (sak nr. 2012/32), sivil sak, anke over dom, A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot B (advokat Nils Arild Istad til prøve) S

Detaljer

Forelesning i forvaltningsrett JUS2211 Høst 2017 Christoffer C. Eriksen, Institutt for offentlig rett DOMSTOLSKONTROLL MED FORVALTNINGEN

Forelesning i forvaltningsrett JUS2211 Høst 2017 Christoffer C. Eriksen, Institutt for offentlig rett DOMSTOLSKONTROLL MED FORVALTNINGEN Forelesning i forvaltningsrett JUS2211 Høst 2017 Christoffer C. Eriksen, Institutt for offentlig rett DOMSTOLSKONTROLL MED FORVALTNINGEN 0 Oversikt 1. Om kontroll og tilsyn med forvaltningen 2. Historisk

Detaljer

Nr. Vår ref Dato G-03/ /

Nr. Vår ref Dato G-03/ / Rundskriv Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda Nr. Vår ref Dato G-03/2018 17/6448 22.01.2018 G-03/2018 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften 8-8 og 8-8 a (oppholdstillatelse til enslige,

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover DATO: LOV-2009-06-19-41 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 987 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

HR U Rt

HR U Rt HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 INSTANS: DATO: 2011-11-07 Norges Høyesteretts ankeutvalg Kjennelse. DOKNR/PUBLISERT: HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 STIKKORD: SAMMENDRAG: Ekspropriasjon. Anken gjaldt spørsmålet

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: ENE-OTIR/08. Tingrettsdommer Torjus Gard

OSLO TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: ENE-OTIR/08. Tingrettsdommer Torjus Gard OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: 11.10.2013 Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 11-159921ENE-OTIR/08 Tingrettsdommer Torjus Gard Begjæring om ny prøving av rettighetstap etter straffeloven 33a Oslo statsadvokatembeter

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Spørsmål kan rettes til rådgiver Kaja Kolvig, tlf. 22 24 56 24.

Spørsmål kan rettes til rådgiver Kaja Kolvig, tlf. 22 24 56 24. Ifølge adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato 15/3265 - KKO 13.11.2015 HØRING OM ENDRINGER I UTLENDINGSFORSKRIFTEN VILKÅR FOR TVANGSRETUR AV BARN MED LANG OPPHOLDSTID I NORGE (INFOR- MASJON OM ADGANG TIL

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde) NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, A v/verge B (advokat Øystein Hus til prøve) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Sven Morten Torsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Sven Morten Torsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. april 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00695-A, (sak nr. 2008/2), sivil sak, anke, B (advokat Sven Morten Torsnes til prøve) mot Staten v/utlendingsnemnda (advokat Knut Anders

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i HR-2016-01975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. Avsagt: 15. mars Dommer Terje Reinholt Johansen. Begjæring om tvangsfullbyrdelse

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. Avsagt: 15. mars Dommer Terje Reinholt Johansen. Begjæring om tvangsfullbyrdelse OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE Avsagt: 15. mars 2013 Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 12-163942TVA-OBYF/1 Dommer Terje Reinholt Johansen Begjæring om tvangsfullbyrdelse Ann-Peggy Dalehaug Jan Dalehaug Advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. mai 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00974-A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Datatilsynet 11. februar 2013 Høyesterett avsa den 31. januar 2013 dom i Avfallsservice-saken (HR-2012-00234-A). Saken for Høyesterett gjaldt krav om oppreisning

Detaljer

Fastsettelse av utreisefrist og underretning om vedtak

Fastsettelse av utreisefrist og underretning om vedtak Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

Utlendingsdirektoratets høringssvar - endringer i utlendingsforskriften, varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn

Utlendingsdirektoratets høringssvar - endringer i utlendingsforskriften, varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 14/1667 Vår ref: 14/2348-8/STPE 08.09.2014 Utlendingsdirektoratets høringssvar - endringer i utlendingsforskriften, varig ordning

Detaljer

uoverensstemmelse med opplysninger som oppgitt bror E og far F hadde gitt. Videre ble hans troverdighet ansett for å være svekket som følge av at han

uoverensstemmelse med opplysninger som oppgitt bror E og far F hadde gitt. Videre ble hans troverdighet ansett for å være svekket som følge av at han TOSLO-2006-160098 INSTANS: Oslo tingrett - Dom. DATO: 2007-05-03 DOKNR/PUBLISERT: TOSLO-2006-160098 STIKKORD: Riksborgerrettsloven (1950) 6. SAMMENDRAG: Saken gjelder gyldigheten av Arbeids- og inkluderingsdepartementets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde

STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM. 07.11.2014 i Stavanger tingrett, Tingrettsdommer Rune Høgberg. mot. Johannes Lunde STAVANGER TINGRETT FRAVÆRSDOM Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 07.11.2014 i Stavanger tingrett, 14-109385TVI-STAV Tingrettsdommer Rune Høgberg Erstatningskrav Måsen Eiendom AS Konkursbo Norsk Båtsenter

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 16/00012-2 Anders Prydz Cameron 8. februar 2016

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 16/00012-2 Anders Prydz Cameron 8. februar 2016 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO BARNEOMBUDET Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 16/00012-2 Anders Prydz Cameron 8. februar 2016 Høring - endringer i utlendingslovgivningen

Detaljer