Forbrukerutvalg for fylkeskommunene møre og romsdal, nord-trøndelag og sør-trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbrukerutvalg for fylkeskommunene møre og romsdal, nord-trøndelag og sør-trøndelag"

Transkript

1 Forbrukerutvalg for fylkeskommunene møre og romsdal, nord-trøndelag og sør-trøndelag Forbrukerpolitikk i fokus Det regionale forbrukerpolitiske utvalget har som arbeidsområde de forbrukerspørsmål som vedrører innbyggerne i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Forbrukerutvalget skal arbeide til beste for forbrukere i de tre fylkene, og ta opp aktuelle forbrukerpolitiske spørsmål. Utvalget har seks medlemmer, hver med sin personlige vararepresentant. Medlemmene er oppnevnt av de respektive fylkesting. Forbrukerrådets regionkontor er sekretariat for utvalget. årsmelding 2010

2 Forbrukerpolitikk i Midt-Norge Full garanti for alle pasientrettigheter, Forbud mot både aggressiv markedsføring og aggressivt salg av spareprodukter og Motstand mot særskilte kraftpriser i Midt- Norge er de sakene det regionale Forbruker utvalget har satt fokus på i I høst skal utvalget behandle saker om Enova forbrukervennlige søknadsprosedyrer?, Refusjon av reiseutgifter for pasienter, Tannlegemarkedet i Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag og Lyntog til Møre og Romsdal og Trøndelag. Forbrukerutvalget er et regionalpolitisk samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. I 2004 fattet de tre fylkeskommunene vedtak om å opprette et felles regionalt forbrukerpolitisk utvalg som skal arbeide for forbrukernes sak i de tre fylkene, og ta opp aktuelle forbrukerpolitiske spørsmål. Utvalget har seks medlemmer, hver med sin personlige vararepresentant. Medlemmene er oppnevnt av de respektive fylkesting. Forbrukerrådets regionkontor i Trondheim er sekretariat for utvalget, og bistår utvalget med faglig kompetanse i de ulike forbrukersaker som behandles. Regional forbrukerpolitikk i fokus Den saken som i år har gitt utvalget størst oppmerksomhet i media er strømsaken. Utvalgets forslag fikk støtte på lederhold i flere regionaviser, og debatten nådde den rikspolitiske arena. I mars behandlet utvalget en sak vedrørende energimarkedet og kraftpriser i Midt-Norge, og utvalget sendte i etterkant et brev til Stortinget ved lederne av fylkesbenkene for Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag med følgende innhold: Få fart i arbeidet med et felles norsk kraftmarked Midt-Norge har siden 1. januar 2007 vært definert som et eget pris område, frikoblet fra resten av Sør-Norge. Hensikten med tiltaket var å sikre at landsdelen har nok elektrisk kraft i situasjoner med høyt forbruk og lav produksjon. Da ordningen ble innført forsikret stortingspolitikere og strømbyråkrater at Midt-Norge kun i perioder ville betale en strømpris marginalt over resten av Sør-Norge. De siste månedene har vi sett at det løftet har vært temmelig verdiløst. Etter politiske beslutninger ble det bygget to gassilandføringsanlegg i Midt-Norge på Tjeldbergodden i Aure og på Aukra. Disse gassbehandlingsanleggene samt Hydro og Hustadmarmor har et samlet kraftforbruk som er større enn totalforbruket i husholdningene i Møre og Romsdal. For å sikre krafttilgangen til landanleggene, etter at man vedtok Nyhamna utbyggingen på Aukra, har det blitt bygget to reservegasskraftverk i Aure og på Aukra som skal sikre krafttilgangen til tilstrekkelig overføringskapasitet kommer på plass. Som en del av den politiske beslutningen ble det som nevnt etablert et eget prisområde i Midt-Norge. Inntil en får etablert alternativ energiforsyning må husholdningene leve med et eget prisområde, og vanlige forbruker straffes uten å ha særlige muligheter for å påvirke prisnivået i området. Når forbrukerne betaler mye mer for strømmen i Midt-Norge enn i resten av Sør-Norge, er det et utslag av mange års unnfallenhet med å bygge ut ny kraftproduksjon. Vekslende regjeringer har ansvar for det. Vi konstaterer at den sittende regjering ikke har gjort noe for å oppfylle sitt eget løfte i Soria Moria-erklæringen om å jevne ut nettleien over hele landet. Det ville ha hjulpet noe for strømkunder som i dag betaler mest både for strøm og nettleie. Det regionale forbruker politiske utvalget for Midt-Norge krever at det fattes nødvendige politiske vedtak for å få på plass ekstra kraftforsyning. Å påføre midtnorske husholdninger ekstra strømutgifter er å rette baker for smed. Denne urimelige ekstrakostnaden skapt av politiske vedtak, bør fjernes med tilsvarende politiske vedtak. Praktisk politisk arbeid til det beste for forbrukene i vår region Forbrukerutvalgets ambisjon er å omsette sitt arbeid i de enkelte sakene til praktisk politikk i de respektive fylkesting, gjerne koordinert og samlet på tvers av fylkesgrensene. På et mer generelt plan er det et ønske at utvalgets store engasjement også kan bringes videre til Stortingsrepresentantene fra Midt-Norge. Da oppfylles Forbruker utvalgets visjon om å være forbrukernes politiske røst i viktige forbrukerspørsmål som vedrører innbyggerne i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag og da kan etableringen av utvalget sies å være et vellykket regionalpolitiskeksperiment. Åpent utvalgsmøte på Rica Seilet i Molde 14. oktober Den første saken omhandlet Enova forbrukervennlige søknadsprosedyrer? og den andre saken omhandlet Refusjon av reiseutgifter for pasienter Videre på det åpne møtet i Molde sto også to andre saker på agendaen. En sak om Tannlegemarkedet i Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag hvor seniorrådgiver Geir Røed i Forbrukerrådet presenterte en fersk undersøkelse om tannlege markedet. Undersøkelsen omhandlet pris, tilgjengelig og kvalitet i den offentlige og private tannhelsetjenesten. I tillegg begynte forbrukerpolitikerne sin behandling av Lyntog-saken. Thor Westergaard Bjørlo, Kommunikasjonssjef Norsk Bane innledet om Lyntog til Møre og Romsdal (og Midt-Norge). Trenger forbrukere i regionen lyntog?. Dette var en orienteringssak om de planer/muligheter for lyntog som er aktuell for alle tre fylker, med fokus på utredninger i Møre og Romsdal. Sakene og de vedtak som utvalget har fattet i 2010 beskrives nærmere på de neste siden i årsmeldingen. Roger Helde Sekretariatsleder i Forbrukerutvalget i Midt-Norge, og Regiondirektør i Forbrukerrådet 2

3 INNHOLD Årsmelding: 2. Forbrukerpolitikk i Midt- Norge 3. Ny leder for utvalget - Åse Marie Hagen 3. Full garanti for alle pasientrettigheter 4. Forbrukerpolitisk utvalg krever at stortingsbenken i Midt-Norge jobber for en mer rettferdig pris politikk 5. Brev til stortinget 6. Forbrukerpolitisk utvalg vil hindre flere finansskandaler 7. Konferanse i Molde 7. Gode Enova-system 8. Refusjon av reiseutgifter for pasienter 9. Tannlegemarkedet 9. Lyntog 10. Presseklipp Møter i 2010: Mars - Steinkjer Juni - Stjørdal Oktober - Molde Ny leder for utvalget Åse Marie Hagen Åse Marie Hagen (AP) fra fylkestinget i Nord-Trøndelag tiltrer fra 2010 som ny leder i Forbrukerpolitisk utvalg etter Geir Jarle Sirås (SV) fra fylkestinget i Sør-Trøndelag. Hagen sier at hun vil opprettholde fokuset på forbrukerpolitiske spørsmål i tiden fremover og at det er forbrukernes ve og vel som vil være retningsgivende for utvalgets videre arbeid. Hun presiserer også ønsket om å videreutvikle samarbeidet mellom de tre fylkeskommunene slik at Forbrukerutvalget virkelig får etablert seg som et regionalt utvalg for Midt-Norge. På saksnivå trekker Hagen frem energimarkedet og boligmarkedet som aktuelle fokusområder, og han vil følge opp allerede behandlede saker som for eksempel strømprisene i Midt-Norge. Forbrukerpolitikk fremfor partipolitikk På spørsmål om hvordan hun synes utvalget har fungert så langt sier Hagen at hun er veldig fornøyd med måten utvalget har arbeidet på og at representanter fra ulike partier kan forenes i viktige forbrukerpolitiske spørsmål. Hun fremhever at en av de store fordelene med utvalget er at det er forbrukeren og forbrukerspørsmål Forbrukerrådets Direktør Randi Flesland (t.v.) sammen med Leder for Forbrukerpolitisk utvalg Åse Marie Hagen som står i sentrum, og ikke partipolitikk. Regionsjef i Forbrukerrådet, Roger Helde, ønsker på sin side å takke Geir Jarle Sirås for en glimrende innsats som leder av Forbrukerutvalget, og han ønsker Åse Marie Hagen lykke til som ny leder av utvalget. Så langt har flere av sakene utvalget har tatt opp satt dagsorden i media i Midt-Norge. Heldes håp er at Forbrukerutvalget greier å omsette sitt arbeid i de enkelte sakene til praktisk politikk i de respektive fylkesting. Videre ser Helde fram til at utvalgets arbeid løftes i Nord-Trøndelag. Fylket har stolte tradisjoner når det gjelder forbrukerpolitisk arbeid. På generelt plan håper Helde at utvalgets store engasjement kan bringes videre til Stortingsrepresentantene fra Midt- Norge. Full garanti for alle pasientrettigheter Det har den siste tiden dukket opp en rekke saker som mer enn antyder at det innenfor helsesektoren jobbes for dårlig med å ivareta pasienters rettigheter og trygghet. Et viktig spørsmål som må besvares er dette som nå er avdekket, tilfeldig eller illustrerer det et systematisk trekk ved norsk helsevesen? I en større rapport gjort av Kunnskapssenteret for helsesektoren, «Pasientsikkerhetsarbeidet i norske sykehus», publisert i november i fjor, konkluderte forfatterne med at det var for dårlig systematikk i arbeidet med å ivareta pasientenes sikkerhet. Kun tre av 28 undersøkte helseforetak hadde pasientsikkerhet som eget punkt i egen strategi. Uten å konkludere på at så er tilfelle, går det an å hevde at rapporten og oppslagene skaper et bilde av en situasjon der sikkerhetsarbeidet ikke er prioritert. Noe som pasientombudet i Nord-Trøndelag tar opp i sin årsrapport av 2009, under punktet «Læring av feil og svikt: Når brudd på pasienters rettigheter og helse personells plikter avdekkes og når feil og svikt i helsetjenesten opptrer, er inntrykket at det oftest ryddes opp i det enkelte konkrete tilfellet. Dessverre ser vi likevel at helsetjenesten i for liten grad evner å innfri pasienters uttrykte ønske om at andre må slippe å oppleve det samme.» For det er en realitet at ivaretakelse av pasientsikkerhet er et lederansvar, og det er ledelsens ansvar å skape systemer som ivaretar dette på en tilfredsstillende måte. Ut fra et systemperspektiv er det en avsporing av diskusjonen om hvem som i siste instans har ansvar for kvaliteten ved det enkelte sykehus. Tross i at Statens helsetilsyn, som har fokus på dette, ser vi at pasientens rettigheter ikke blir ivaretatt godt nok. Forbrukerpolitisk utvalg for Midt- Norge ber derfor om at all tvil ryddes av veien. Det skal ikke være i tvil om at pasientene skal ha fri adgang til all informasjon og fulle garantier for de rettigheter de har som pasient i helsevesenet. Vedtak: Forbrukerpolitisk utvalg krever at dette forankres i helsefortakene og i helsedepartementet. 3

4 Forbrukerpolitisk utvalg krever at stortingsbenken i Midt-Norge jobber aktivt for en mer rettferdig prispolitikk Ved å opprette et felles nordisk kraftmarked ble hele Norden gjort til ett prisområde. I ettertid ble det bygget et gassilandsføringsanlegg på Nyhamna i Aukra kommune. Etableringen av anlegget skapte en kraftubalanse som krever økt overføringskapasitet til Midt-Norge. Kraftnettet for tilstrekkelig overføringskapasitet er ennå ikke bygget. Dette og et tilsvarende gassbehandlingsanlegg på Tjeldbergodden sikres tilstrekkelig med kraft ved å etablere to mobile gasskraftverk som fungerer som nødaggregater for de to anleggene om det oppstår en nødsituasjon der en kan ikke føre fram nok kraft. - Fra møtet på Steinkjer (f.v.) Medlem Geir Jarle Sirås, Sekretariatsleder Roger Helde og Leder for utvalget Åse Marie Hagen Norge produserer i gjennomsnitt mer kraft enn vi forbruker i alle 5-årsperioder etter 1980, til tider eksporterer vi opp mot 10 % av kraftproduksjonen. Dagens energilov tillater at norske kraftselskaper eksporterer kraft, en eksport som er svært lønnsom for selskapene. På den måten svekkes leveringsevnen og forsyningsgraden innenlands og presser prisen på kraft opp i de kalde periodene om vinteren. På tråden - Romsdals Budstikke, For å få de mobile gasskraftverkene etablert, ble det nødvendig å etablere et eget prisområde i Midt-Norge. Det regionale forbrukerutvalget for Midt- Norge finner en slik ordning både urimelig og urettferdig. Forbrukerne er ikke ansvarlig for kraftunderskuddet som oppstår. Tvert om er et eventuelt kraftunderskudd noe forbrukerne ikke kan påvirke eller løse. Et toprissystem blir som å rette baker for smed. Ansvaret ligger hos politkerne som vedtok å bygge ilandføringsanlegget. De må også løse kraftmangelen som oppstod da de vedtok utbygginga. Forbrukerutvalget ber om at kraftforsyningen i Midt-Norge styrkes og overføringsnettet etableres eventuelt kombinert med energiøkonomisering for næringsliv og forbrukere. Da får en re-etablert den felles nordiske kraftmarkedet der ingen forbrukere eller områder lengre blir diskriminert. Forbrukerpolitisk utvalg i Midt-Norge krever: 1. At dagens områdeinndeling avvikles og at forbrukere over hele landet får lik strømpris. 2. At krafteksporten begrenses for å sikre dagens forbrukere en fornuftig strømpris. 3. At overskuddet til det offentlige som eiere bør begrenses til fordel for forbrukerne. 4. At stortinget jobber for en re-etablering av det felles nordiske kraftmarkedet der ingen forbrukere eller områder lengere blir diskriminert. Forbrukerpolitisk utvalg i Midt-Norge vil sende brev hvor vi ber om et møte med de respektive medlemmene av stortingsbenken. 4

5 Imøteser en snarlig tilbakemelding til Forbrukerpolitisk utvalg Brev til Stortinget Brev til Stortinget Saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: Roger Helde Få fart i arbeidet med et felles norsk kraftmarked Midt-Norge har siden 1. januar 2007 vært definert som et eget prisområde, frikoblet fra resten av Sør-Norge. Hensikten med tiltaket var å sikre at landsdelen har nok elektrisk kraft i situasjoner med høyt forbruk og lav produksjon. Da ordningen ble innført forsikret stortingspolitikere og strømbyråkrater at Midt-Norge kun i perioder ville betale en strømpris marginalt over resten av Sør-Norge. De siste månedene har vi sett at det løftet har vært temmelig verdiløst. Etter politiske beslutninger ble det bygget to gassilandføringsanlegg i Midt-Norge på Tjeldbergodden i Aure og på Aukra. Disse gassbehandlingsanleggene samt Hydro og Hustadmarmor har et samlet kraftforbruk som er større enn totalforbruket i husholdningene i Møre og Romsdal. For å sikre krafttilgangen til landanleggene etter at man vedtok Nyhamnautbyggingen på Aukra har det blitt bygget to reservegasskraftverk i Aure og på Aukra som skal sikre krafttilgangen til tilstrekkelig overføringskapasitet kommer på plass. Som en del av den politiske beslutningen ble det som nevnt etablert et eget prisområde i Midt-Norge. Inntil en får etablert alternativ energiforsyning må husholdningene leve med et eget prisområde, og vanlige forbruker straffes uten å ha særlige muligheter for å påvirke prisnivået i området. Når forbrukerne betaler mye mer for strømmen i Midt-Norge enn i resten av Sør-Norge, er det et utslag av mange års unnfallenhet med å bygge ut ny kraftproduksjon. Vekslende regjeringer har ansvar for det. Vi konstaterer at den sittende regjering ikke har gjort noe for å oppfylle sitt eget løfte i Soria Moria-erklæringen om å jevne ut nettleien over hele landet. Det ville ha hjulpet noe for strømkunder som i dag betaler mest både for strøm og nettleie. Det regionale forbrukerpolitiske utvalget for Midt-Norge krever at det fattes nødvendige politiske vedtak for å få på plass ekstra kraftforsyning. Å påføre midtnorske husholdninger ekstra strømutgifter er å rette baker for smed. Denne urimelige ekstrakostnaden skapt av politiske vedtak, bør fjernes med tilsvarende politiske vedtak. Åse Marie Hagen Geir Jarle Sirås Inger Hanekamhaug Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Vedlegg: Vedtak fra Steinkjer Årsmelding FPU 2009 Postadresse: Besøksadresse: Dronningensgt. 10 e-post: Regionalt forbrukerpolitisk utvalg Telefon: Web: c/o Forbrukerrådet Telefaks: organisasjoner/ Postboks 671 Sentrum 7407 Trondheim 5 5

6 Forbrukerpolitisk utvalg vil hindre flere finansskandaler Forbrukerpolitisk utvalg i Midt- Norge støtter et forbud mot både aggresiv markedsføring og aggressivt salg av spareprodukter. Bank- og finansnæringen må etterleve en høy etisk standard. Vi krever at selgere av slike produkter må være autorisert for å sikre kunden en god rådgivning iht. MiFID-reglene. I den senere tids hendelser, for eksempel Røeggen-saken, viser det et behov for strengere retningslinjer for produktene og salg av disse. Forbrukerpolitisk utvalg i Midt-Norge foreslår at følgende tiltak må vurderes: Etablere et uavhengig forbrukerfinanstilsyn Innføre en obligatorisk autorisasjon av selgerne/finansrådgivere av spare- og investeringsprodukter En bedre grenseoppgang mellom selger- og finansrådgiver-rollen Et eksempel er Sparebank 1 SMNs Allegro Balansert Trippel som er markedsført som et spareprodukt bestående av andre under-fond, såkalt fond-i-fond. Dette produktet er aggressivt markedsført hvor kundene ville tape alle plasseringer hvis Allegro Balansert falt mer enn 33 %. Som om ikke dette var nok, fikk kundene også tilgang på lån, dersom de ikke hadde penger for å gå inn i produktet. Det er i praksis å skape en kunstig etterspørsel. Med tre lag låneopptak og fritt bruk av eksotiske finansielle instrument, ble dette et svært spekulativt produkt. Bekymret Forbrukerpolitisk utvalg er meget bekymret for den etiske praksisen som enkelte banker utøver. Med bakgrunn i disse to eksemplene støtter vi regjeringens foreslåtte forbud mot salgsbaserte bonusordninger som har til hensikt å berike selgeren og banken på kundens bekostning. Konsekvenser Ved mislighold på regelverket for investeringsrådgivning (MiFIDreglene) hvor det bærende prinsippet er at selger skal ivareta kundens interesser vil Forbrukerpolitisk utvalg at dette skal få konsekvenser for bankog finansrådgivningsselskapene. 6

7 For Fylkeskommunene møre og romsdal, nord-trøndelag og sør-trøndelag Forbrukerutvalg Møte på Rica Seilet Hotel i Molde 14. oktober AgendA Kl Enova - forbrukervennlige søknadsprosedyrer? Innleder Torhild Aarbergsbotten 3.2 Refusjon av reiseutgifter for pasienter, Innleder Lilly Gunn Nyheim Kl Lunch Åpent Møte kl Foredrag om tannlegemarkedet og lyntog til Møre og Romsdal (Midt-norge) Kl Åpent møte 3.3 Tannlegemarkedet i Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag. Seniorrådgiver Geir Røed i Forbrukerrådet presenterer en fersk undersøkelse om tannlegemarkedet. Pris, tilgjengelig og kvalitet i den offentlige og private tannhelsetjenesten. 3.4 Lyntog til Møre og Romsdal (og Midt-Norge), er dette noe forbrukere i regionen trenger? Orienteringssak om de planer / muligheter for lyntog som er aktuell for alle tre fylker, med fokus på utredninger i Møre og Romsdal. Innleder er Thor Westergaard Bjørlo, Kommunikasjonssjef Norsk Bane. Kl Utvalget samles, og det holdes en pressekonferanse kl SAK 3.1. Gode ENOVA-system er viktig for at forbrukere skal velje gode miljøløysingar medlemmer Mange forbrukarar er innstilte på å gjere ein innsats for å ta vare på miljøet. Gjennom gode og enkle ordingar må det leggjast til rette for at folk tilpassar forbruket i eit miljøperspektiv. Ein måte å sikre dette på, er at dei offentlege støtteordningane er enkle, lette å etterleve og lite byråkratiske. Det skal vere lett å velje miljøvennleg og ordningane må vere lette å setje seg inn i. Det regionalpolitiske forbrukarutvalet for Midt-Norge meiner at ENOVA spelar ein viktig rolle i dette arbeidet. Vi ser at støtteordningar blir utnytta fullt om dei er kjende. Regelverket for støtte og godkjenning bør difor vere enkelt og ukomplisert så langt det lar seg gjere. Slik forenklar vi forbrukarane Forbrukerrådet Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag har sekretariatsfunksjon for det regionale forbrukerpolitiske utvalget. Regionsjef i Forbrukerrådet, Roger Helde, er sekretariatsleder. Nord-TrøNdelag 1. representant: Åse Marie Hagen Arbeiderpartiet Steinkjer Mobil: Vara: Carl peter Vikdal Kristelig folkeparti Overhalla 2. representant: adrian Wahlborg Sosialistisk venstreparti Verdal Mobil: Vara: steinar aspli Senterpartiet Nærøy Kontaktinformasjon: Postadresse: Regionalt forbrukerpolitisk utvalg, Forbrukerrådet, Postboks 671 Sentrum, 7407 Trondheim Web: regionalt_utvalg Møre og romsdal sine val og styrer dei mot dei beste løysingane samfunnet må få på plass. For at vi som politikarar skal drive god forbrukarpolitikk, må vi få ein dialog og eit samspell med dei organ 1. representant: Inger Hanekamhaug Fremskrittspartiet Molde Mobil: Vara: reidun Klock Tjervåg Sunnmørslista Ørskog 2. representant: lilly gunn Kvande Arbeiderpartiet Surnadal Mobil: som er sette til å forvalte midlane til miljøvennleg energibruk. Vi ser at det er eit stort innsparingspotensial når ein skal byggje. Den nye plan- og bygningslova tek sikte på å få på plass både passiv og aktivhus, hus som ikkje bruker eller sparer mer energi enn dei bruker. På dette feltet trur det regionale forbrukarutvalet at ENOVA er svært viktig både no og ikkje minst framover. Vi ser fram til å drøfte ordningar som sikrar dette. Det er viktig og utfordrande, utvalet er trygg på at ENOVA kjem til å gjere eit godt arbeid på dette feltet framover. 2. Vara: Frøydis austigard Venstre Molde Besøksadresse: Dronningensgt. 10 Åpningstid: Tirs-fre , mandag Telefon: Telefon sekretariatsleder Roger Helde: E-postadresse: sør-trøndelag Forbrukarpolitisk utvalg for Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag krever at regjeringa tar initiativ overfor ENOVA og ber dem utarbeide et enklere regelverk for støtte og godkjenningen. Hensikten med dette 1. representant: 2. representant: geir Jarle sirås Torhild aarbergsbotten Sosialistisk Venstreparti Høyre Trondheim Ørland Mobil: Mobil: mattilsynet.no regelverket må være at det skal stimulere til bygging og rehabilitering av hus. 1. Vara: solveig Bergstrøm Sosialistisk venstreparti Trondheim 2. Vara: Torstein larsen Fremskrittspartiet Orkdal Grafisk design: Dobbel J Reklamebyrå AS 7

8 SAK 3.2. Refusjon av reiseutgifter for pasienter Før: Brukerne henvendte seg til NAV, og NAV fylte ut det nødvendige og tok seg av innsending. Brukerne fikk pengene på konto etter noen dager. Egenandel var den samme. Nå: Informasjon kan finnes på lovdata.no ved å lese folketrygdlova og syketransportforskriften. NAV har ikke lenger noe med ordningen å gjøre, ikke veiledende og ikke utførende. Opplysninger innhentet Helseforetakets sitt pasientkontor i Ålesund: Regningsskjema skal ligge på alle sykehus sammen med konvolutt. Individuelt om det blir aktivt utdelt eller på initiativ fra bruker. Porto må betales av bruker. Frist for innsending er 6 måneder etter behandling. Ventetid før pengene kommer skal være 3 uker. Er nå på ca 3 til 4 uker i Møre og Romsdal, og ca 6 uker i Sør- Trøndelag. Har vært lenger før. Ved utfylling gis kun telefonhjelp fra Pasientreisekontoret. Pasientkontoret har automatisk telefonsvarer, og bruker må trykke seg fram til riktig tjeneste/hjelp. Enkelte større sykehus har sykehusverter som kan gi råd til brukerne. I Møre og Romsdal gjelder det Ålesund og Molde. Ordinga er basert på at brukerne skal fylle ut reiseregningsskjema på 2 sider og sende inn selv. Bruker har ikke kvittering/kopi av skjemaet med mindre han ordner det selv. (Dersom det kommer på avveie - hva skjer?) Reiseregningene kan ikke leveres pr data/internett. Statistikk viser at bortimot 20 % flere sender inn nå enn før, men sannsynligvis er aldersammensetningen svært endret. Nå er det sannsynligvis flest yrkesaktive som sender inn. De er vant til skjemautfylling. De som taper på nyordningen er de eldre og de som ikke er i stand til å fylle ut skjema selv. Alt for mange gir opp og sender ikke inn i det hele tatt. Vedtak Forbrukerpolitisk utvalg ser med stor skepsis og forundring på at en ordning som før låg under NAV med god personlig service overfor forbrukeren, nå er gjort mer utilgjengelig for forbrukeren. Ved at forbrukeren selv må ta initiativ for å skaffe seg reiseregningsskjema. Denne nye ordningen fører til at forbrukeren er tillagt mer ansvar selv. Dette gjør ordningen mer komplisert. Resultatet er blant annet at eldre og ressurssvake ikke benytter seg av ordningen. Forbrukerpolitisk utvalg forventer at alle behandlere får grundig informasjon om den nye ordningen, og at de har plikt til å sørge for at alle pasienter får tildelt skjema uten å måtte be om det. I tillegg ber Forbrukerpolitisk utvalg om at regjeringa tar initiativ for å forenkle ordningen ved at for eksempel NAV kontorene kan være behjelpelig med å fylle ut skjemaet for de som måtte ha behov for det. Utvalget ber også om en ny vurdering på om konvoluttene skal være ferdigfrankert, De fleste har ikke frimerker liggende hjemme, og hensikten er jo bl.a. at man skal kunne utføre alt hjemmefra. 8

9 Sak 3.3. Tannlegemarkedet Forbrukerpolitisk utvalg mener det ikke er akseptabelt å måtte reise 16 mil for å få en vanlig undersøkelse hos tannlege. Utvalget er bekymret for at det i deler av landet ikke er et velfungerende tannlegemarked. Dette må myndighetene gjøre noe med. I Nord-Norge ser det ut til at det nå fungerer de fleste stedene. Innbyggerne får time, og noen ganger til og med på dagen. Tannpine, priser og tilgjengelighet - en rapport om tannlegemarkedet forbrukerportalen.no Oppsummering: Ansvarlig for undersøkelsen: Seniorrådgiver Geir Røed Politisk ansvarlig for helse og offentlige tjenester: Fagdirektør Terje Kili Utvalget er positivt overrasket over at det var mulig å få hjelp med tannpine i alle de 15 testede småbyene. Det virker som om tannlegene hjelper dersom de har tid, og sender pasientene videre dersom de har nok å gjøre. Enkelte tannleger synes ikke å være klar over plikten til å tilby nødvendig helsehjelp. Utvalget mener prisforskjellene i undersøkelsen er overraskende siden tjenestene det er innhentet pris på er standardiserte. Vanskelig å forstå informasjonen Vanskelig å finne informasjonen Store prisforskjeller Stor forskjell i tannlegedekning Ikke alle tannleger er klar over akuttansvaret forbrukerportalen.no Undersøkelsen avdekker at det er et stort behov for en egen tannlegeportal, hvor pasientene kan sjekke priser med forståelige prislister, og orientere seg i markedet. Forbrukerpolitisk utvalg er derfor tilfreds med at regjeringen har satt av to millioner kroner til dette neste år. Der er uakseptabelt for det Forbrukerpolitisk utvalget i Møre og Romsdal, forbrukerportalen.no Utdrag presentasjon fra Seniorrådgiver i Forbrukerrådet Geir Røed. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag at tannlegetjenesten ikke er et velfungerende helsetilbud. En god tannhelse er en forutsetning for en god almenhelse. Derfor mener utvalget at tannhelse må inn i helseordningen på lik linje med legetjenesten/tilbudet med de samme støtteordningene. Sak 3.4. Lyntog Under det åpne møtet var det også diskusjon om lyntog i Midt-Norge, og om forbrukerne i vår landsdel vil tjene på en storstilt jernbaneutbygging? Reisetider Møre & Romsdal Thor Westergaard Bjørlo fra Norsk Bane orienterte om planer og muligheter for lyntog i de tre fylkene Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Saken var i denne omgang kun en orientringssak, og intet vedtak ble fattet. Utdrag presentasjon fra Thor Bjørlo, Kommunikasjonssjef i Norsk Bane. 9

10 OG 9 0 NYHETER Presseklipp TIRSDAG 18. MAI 2010 TRØNDER-AVISA 13 nløse tatensliter hodepine TIRSDAG 18. MAI 2010 TRØNDER-AVISA Krever garanti for pasientrettigheter Forbrukerpolitisk utvalg krever fri adgang til informasjon i helsevesenet, og garanti for pasienter sine rettigheter. Erik M. Lieungh / Tlf Vi ser den senere tiden at det har vært mange hendelser med feilbehandling. I den forbindelse krever vi et bedre system for å nå ut med god nok informasjon om rettighetene til den enkelte pasienten, sier Geir Jarle Sirås (bildet) i forbrukerpolitisk utvalg f Gundersen (66) tror flerbrukssaler kino i Levanger bør ligge der folk lite å bygge én sal med 130 seter, sier ger Fjordhotells STJØRDAL: kinoplaner Under TRONDHEIM: NAMSOS: OSLO: øte ble det opprettholdt at Festivitesommeren. SIDE 24 OG 25 kymre seg for konkurranse fra ten. Denne summen er nøyaktig Dermed kunne han naturligvis tenkt seg en langt bedre utenlandske markeder, kanskje halvparten av det Bondelaget spesielt svenskene. krevde for melkebønder. avtale, kanskje til og med bedre Den har veldig stor betydning Kvitvang har de siste årene enn de opprinnelige kravene fra for markedet vårt og for sta- foretatt store investeringer som bøndene. biliteten. Nå får vi forutsigbarhet. tærer på overskuddet. Han me- 1,8 milliarder er ikke et stort Hvis den ikke hadde kommet ner det fremdeles trengs store krav hvis man vil dekke opp det på plass, hadde det sannsynligvis økonomiske løft hvis nordtrøndersk som trengs. slipper landbruk han iallfall skal å konkurrere sikres. med svenskene. Men nå får bøndene bare 950 ikke blitt avtale, sier Kvitvang. på melk. Da Med melkekvote på Næringen må fornye seg. Vi er millioner. liter Bygg har han ny en kino forholdsvis på stor Moan-området færre som skal drive, og vi som blir Vi holder på med dette fordi LEVANGER: produksjon 10 Kinomaskinist og dermed Olaf store Gundersen utgifter. historie, Kvoten og mener gir ham at potensielt ny kino i Levanger vesteringene bør er ligge valg der vi har folk tatt, og at vi investerer og satser er for igjen skal (66) samtidig tror flerbrukssaler løpe fortere. In- vi trives. Men godtgjørelsen etter er ferdes på kroner Moan. ekstra Det forutsatt er lite at å bygge vi har én trodd sal med på at 130 vi seter, greier sier å holde dårlig. Jeg tror ikke veldig mange Leder i kvalitetsutvalget i Helse Nord-Trøndelag, Øivind Stenvik, er langt på vei enig i pasientom- rettigheter de faktisk har. Vi har fortløpende kursing og undervisning i pasientrettigheter blant helsepersonellet. Men i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag. Varierende informasjon Sirås mener at all tvil må ryddes av veien i garantien for pasientenes rettigheter. Vi merker at de enkelte sykehusene står selv står fritt til å tolke hva som er det beste systemet. Dette mener vi er feil. Det skal være likhet for alle, og det skal ikke være slik at hvis du er pasient ved Sykehuset Namsos så har du andre rettigheter eller annen informasjon enn om du er på sykehuset i Levanger. I hvert fall ikke når en i det er nok mange av brukerne som ikke vet helt hvor de skal henvende seg, eller hvilke rettigheter de faktisk har. Han mener at et problem som helsesystemet har en utfordring budet og forbrukerpolitisks utvalg sin uttalelse. Og han tror i dette hos helsepersonellet, og også at det er mange pasienter og brukere som ikke vet hvilke på er derimot sin egen meldeentene allerede har rettigheter plikt når det skjer feil behandling. Vi vet at det er mye mørketall for å melde avvik, og at det er større grad står selv fritt til å velge sykehus og behandling. Sirås mener at det har vært flere uheldige tilfeller hvor pasienter har blitt feilbehandlet, eller ikke fått opplyst hvilke alternativer de har. Vi ser en manglende vilje til at sykehusene selv ikke tar ansvar, sier han. Støttes av ombudet Dette bekreftes i stor grad av pasient- og brukerombud Kjell J. Vang. Hans etat skal i all hovedsak bistå og veilede pasienter til å finne ut hvilke retning en eventuell klage Pasientene er usikre på rettighetene sine varierende hvor god rapporteringen er. En mulig årsak til dette kan være at det ligger prestisje at de ikke ønsker å melde fra om avvikene, sier han. Stenvik understreker at pasi- nedtegnet i pasientrettighetene. Helsepersonellet har plikt til å oppfylle disse, sier han. TRØNDER-AVISA TORSDAG 25. MARS 2010 mer Søvnløse er Viktig med rutiner: Gode søvnrutiner er viktig Ødelegger dagen: Dersom jeg sover k som sliter staten sliter for hodepine- time for lenge om morgenen, viser en pasienter, sier forsker Siv Steinsmo dagen ødelagt, sier hodepinepasient Ødegård ved NTNU. Svein Willy Gundersen. SIDE 8 OG 9 med hodepine De beste tilbud fra Norges største dør- og vinduslager Se våre annonser på sidene 34, 35 og 36 på behandling skal gå. I 2009 hadde de 462 henvendelser. Pasient- og brukerombudet tror derimot at det er mange mørketall. Eldre for eksempel er ikke spesielt flinke til å si ifra. Det kan MØRKETALL: Pasient- og brukerombud Kjell J. Vang er enig i utspillet til forbrukerpolitisk utvalg. Han frykter det er mange mørketall i antall klager til ombudet. Terrassedører ubeh rød/hvit 7583 Ytterdører...fra 2800 Kontante hentepriser! å melk. Da slipper han iallfall å konkurrere med svenskene. å Moan-området FOTO: KJETIL SKAUFEL 7 Odin ut av vinterdvalen 16: Odin tok et velfortjent snøbad etter en vinter i hi i Namsskogan. Sover dårlig: Søvnproblemer er langt mer vanlig blant folk som sliter med hodepine enn andre, viser en fersk Hunt-undersøkelse. Boddører...fra 1990 Innerdører...fra 1900 n kommer ut i null 28: Sara Andersson scoret 11 mål da LHK slo Storhamar Viktig med rutiner: Gode søvnrutiner er viktig for hodepinepasienter, sier forsker Siv Steinsmo Ødegård ved NTNU. LAVESTE EUROKURS PÅ FIRE ÅR Ledet VALUTA Levanger Euro-kursen nådde i går sitt laveste nivå på fire år da den ble omsatt for 1,2243 dollar i Tokyo. I norske til sjokkseier kroner tilsvarer det en eurokurs på 7,710. (NTB) være at de er oppdratt annerledes. Dessuten er det mange som er avhengig av helsetjenestene sine, og Han bekrefter også at det ikke alltid opplyses om hvilke alternativer en pasienten har. La oss ta et eksempel med behandling av kreft. Det er ikke alle som er klar over at det finnes ulike bivirkninger for cellegift eller strålebehandling. Mange får ikke god nok informasjon Stor-Coop torsdag 25. mars 2010 STEINKJER: Mangler to typer kraft uke 12 nr. 71 løssalg 20,00 Coop Forbrukerpolitisk Steinkjerdirektør utvalg i Midt-Norge Aslak mener strømkrisen Tiller tror i Midt-Norge viser mangel en storfusjon på to typer kraft av Cooplagene elektrisk i hele kraft Midt-Norge VALUTA og stortingsrepresentanter er mer fremtidsrettet enn med handlekraft. fylkeslag. Tiller får støtte fra sentralt Coop-hold, men noe mer lunken lokal mottakelse. Jon Åge Fiskum SIDE 20 OG 21 / Tlf Trønderhallen I et brev til lederne av de tre fylkesbenkene den 23. april, krevde blir Det foretak regionale forbrukerpolitiske utvalget for Midt- Norge LEVANGER: at det Trønderhallen fattes nødvendige politiske ble i går vedtatt vedtak drevet for å som få på plass kommunalt ekstra kraftforsyning. foretak. Ap og Utvalget KrF kom har i fortsatt mindretall ikke med mottatt svar sine fra 15 stemmer noen av de for tre forslaget om og kommunal konkluderer enhet. med fylkesbenkene at det mangler både elektrisk SIDE 12 kraft og politisk handlekraft. Brevet undertegnet 1. representantene Samler i Forbrukerpolitisk seg utvalg mot fra vold hvert fylke: Åse Marie Hagen, fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag, Geir Jarle Sirås som representerer SV i fylkestinget i Sør-Trøndelag SIDE 8 OG 9 og Inger Hanekamhaug som representerer Frp i fylkestinget i Møre og Romsdal. I brevet påpeker utvalget at det å påføre De beste tilbud fra Norges største dør- og vinduslager midtnorske GRONG: Ungdom husholdninger i Grong ekstra mobiliserer strømutgifter seg for er å slå rette baker tilbake for smed. mot flere Utvalget volds-meneepisoder mot flyktninger i kommunen. Jeg er overrasket over at dette har skjedd her, sier ungdomsrådsleder Aurora Moum. LAGERFØRTE SIDE 6 Krever bedre HYTTEVINDU informasjon om hvilke behandlinger som gir hvilke bivirkninger og mulige ettervirkninger, sier han. Tas opp internt Forbrukerpolitisk utvalg krever fri informasjonsflyt i helsevesenet. Utvalgsleder Geir Jarle Sirås mener at det ikke skal være forskjell på pasienters rettigheter ved sykehusene i Levanger og Namsos. SIDE 10 Vang forteller at det i den siste tiden har oppstått en tendens til at går ut over det videre arbeidet avdelingene velger å ta opp klage- de frykter at en klage skal slå tilbake på dette tilbudet, sier han. sakene internt. Han mener dette med å avdekke svikt i systemet. SIDE 30 OG 31 an kommer ut i null torsdag 25. mars 2010 uke 12 nr. 71 løssalg 20,00 Presseklipp 28: Sara Andersson scoret 11 mål da LHK slo Storhamar Ødelegger dagen: Dersom jeg sover en time for lenge om morgenen er dagen ødelagt, sier hodepinepasient Svein Willy Gundersen. Det som er et stort problem er at mang avdelinger velger å ta opp et avvik som har skjedd internt. Det innebærer at det ikke gjøres noe med ut over den avdelingen. Og noen ganger lærer man faktisk ikke innad i avdelingen som har begått feilen. USIKRE: Leder i kvalitetsutvalget i Helse Nord-Trøndelag, Øivind Stenvik, tror mange pasienter og brukere ikke kjenner hvilke rettigheter de faktisk har. SIDE 30 OG 31 NÆRINGSLIV at den urimelige ekstrakostnaden skapt av politiske vedtak bør fjernes med tilsvarende politiske vedtak. Siden 1. januar 2007 har Midt-Norge LAVESTE EUROKURS vært definert PÅ FIRE som ÅR eget prisområde, frikoblet fra resten av Sør-Norge. Hensikten med tiltaket var å sikre at landsdelen har nok elektrisk kraft Presseklipp i situasjoner med høyt forbruk og lav produksjonen. Stor-Coop Da ordningen ble innført forsikret stortingspolitikere og STEINKJER: strømbyråkrater ifølge utval- på strøm fryktet e strømpri med opp overførin Järpström denne uk Paul Ola Kje Oppstarte dag, og i d spotprisen kwh en øre fra i gå beregnet de trønder Euro-kursen nådde i går sitt laveste nivå da den ble omsatt for 1,2243 dollar i Toky kroner tilsvarer det en eurokurs på 7,710 Mangler to typer Coop get at Midt-Norge kun i perioder ville betale en strømpris utvalg i Forbrukerpolitisk Steinkjerdirektør Midt-Norge marginalt over resten av Sør- Aslak mener strømkrisen Tiller Norge. Prisen på strøm i Midt- Norge tror i Midt-Norge viser de siste månedene viser mangel en ifølge storfusjon utvalget på to typer at dette kraft løftet av har Cooplagene vært temmelig verdiløst. elektrisk Når i hele kraft forbrukerne Midt-Norge og stortingsrepresentanter er i Midt- Norge mer fremtidsrettet betaler mye enn med mer for handlekraft. fylkeslag. strømmen Tiller enn får forbrukerne støtte fra i sentralt resten av Coop-hold, Sør-Norge, men er noe det utsalg av mer lunken mange lokal års mottakelse. Jon Åge Fiskum unnfallenhet med å bygge ut ny SIDE kraftproduksjon. Vekslende regjeringer har 20 OG 21 / Tlf I ansvar et brev for til det. lederne Vi konstaterer av tre fylkesbenkene Trønderhallen at den sittende den regjeringen 23. april, krevde blir ikke har Det foretak gjort regionale noe å forbrukerpolitiske sitt eget løfte utvalget i Soria for Moria-er- Midtoppfylle Norge LEVANGER: klæringen at det Trønderhallen om fattes å jevne nødvendige ut nettleien politiske ble i går over vedtatt vedtak hele landet. drevet for å Det som få ville på plass kommunalt ha hjulpet ekstra noe kraftforsyning. foretak. for strømkunder Ap og Utvalget KrF som kom i har dag i fortsatt betaler mindretall ikke mer med både mottatt for svar sine strøm fra 15 og stemmer noen nettleie, av de for heter tre forslaget fylkesbenkene det i uttalelsen om fra og kommunal konkluderer Forbrukerpolitisk enhet. med at utvalg det mangler i Midt-Norge. både elektrisk SIDE 12 kraft og politisk handlekraft. Brevet undertegnet 1. representantene Samler i Forbrukerpolitisk seg utvalg mot fra vold hvert fylke: Åse Marie Hagen, fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag, Geir Jarle Sirås som representerer SV i fylkestinget i Sør-Trøndelag og Inger Hanekamhaug som representerer Frp i fylkestinget i Møre fra og Romsdal. I brevet «POPULÆR» påpeker utvalget at det å påføre midtnorske GRONG: Ungdom husholdninger i Grong ekstra mobiliserer strømutgifter seg for er å slå rette baker tilbake for smed. mot flere Utvalget volds-meneepisoder mot flyktninger i kommunen. Jeg er overrasket over at dette har skjedd her, sier ungdomsrådsleder Aurora Moum. SIDE 6 NÆRING at den urimelig den skapt av p bør fjernes m politiske vedta Siden 1. ja Midt-Norge væ eget prisområ resten av Sørten med tiltak landsdelen ha kraft i situasj forbruk og lav Da ordningen sikret stortin strømbyråkra get at Midt-No der ville betal marginalt ove Norge. Prisen Norge de siste ifølge utvalge har vært temm Når forbr Norge betaler strømmen enn resten av Sør-N salg av mange å med å bygge ut sjon. Vekslende ansvar for det at den sittend ikke har gjort n sitt eget løfte i klæringen om leien over hele ha hjulpet noe f som i dag beta strøm og nettle talelsen fra Fo utvalg i Midt-N De beste tilbud fra Norges største dør- og vindus LAGERFØRTE Krever bedre HYTTEVIND informasjon Forbrukerpolitisk utvalg krever fri informasjonsflyt i helsevesenet. Utvalgsleder Geir Jarle Sirås mener at det ikke skal være forskjell på pasienters rettigheter ved sykehusene i Levanger og Namsos. SIDE 10 «POPULÆR» fra

11 A TORSDAG 25. MARS 2010 efoner etter at kikket på den egningen sin. at når den vani gaten først får osten, er da de eller Roger Helde (bildet), regionsjef i Forbrukerrådet, som forventer at allerede neste uke så vil forbrukeraktet av mange d regningene. rer at det vanligt samme når renp. Folk reagerer e nyheten, eller diskusjonen går, ngen faktisk komsen, sier han. rådet påpekte at gen kom til å bli Midt-Norge alleslet om dette alat prismarkedet t over forbrukerr av landet. Men i ikke ble hørt. elig, sier Helde. ukerråd er han vegne av forbruener at mange over hvordan gene deres fak-. ange som ikke sikten. I dag kan t» av selgere på ke strømordning ange kommer overrasket over prisen. Vi kan ed selve betalinan hjelpe til med pesielt i forhold gsplan som inntselskap. Utover forbrukerråd lighet til å gjøre han. Presseklipp URETTFERDIG: Avtroppende leder for utvalget Geir Jarle Sirås mener ordningen i dag er urettferdig Urettferdig ordning Forbrukerutvalget ønsker forandringer på dagens system. Nå legger de fram krav til politikerne. Erik M. Lieungh / Tlf Vi krever at stortingsbenken i Midt-Norge jobber aktivt for en mer rettferdig prispolitikk. Slik er den ikke i dag, sier Geir Jarle Sirås, avtroppende leder for Forbrukerpolitisk utvalg i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag. Krav til politikerne Fredag formiddag var det arbeidsmøte ved utvalget. Der kom det fram at utvalget skal legge fram krav til politikerne på Stortinget angående dagens kraftsituasjon, som de mener er urettferdig. Sirås forteller at det de nå vil legge ned fire krav til stortingsbenken i forbindelse med kraftsituasjonen i Midt-Norge. Han synes det er urettferdig at forbrukere i Midt-Norge må lide for resten av landet. Kraftsystemet i dag fungerer slik det skal. Men problemet er at dette kraftsystemet er bygget på de ulike sektorenes strømpriser. I dag ser vi at det er vår region som er skadelidende av dette. Jeg mener det må på plass et helt nytt system Lik strøm til alle Det utvalget krever er at områdeinndelingen avvikles, og at forbrukere over hele landet får lik pris. Vi ønsker å reetablere det felles nordiske kraftmarkedet. Det var dette som var utgangspunktet. At hele Norden var et prisområde. Det er ikke slik at noen skal betale ekstra for det kraftgilde vi har hatt. Sirås forteller at kraftsituasjonen går ut over næring så vel som de enkelte forbrukerne. At de store næringene blir rammet er et problem. Dette går selvfølgelig ut over sysselsetting og næringsetablering. Det kan ikke være slik at et område i Norge skal være ekstra ugunstig å etablere næringer i. FAKTA Forbrukerpolitisk utvalgs krav til politikerne: At dagens områdeinndeling avvikles, og at forbrukere over hele landet får lik strømpris. At krafteksporten begrenses for å sikre forbrukere en fornuftig strømpris. At overskuddet til det offentlige som eiere bør begrenses til fordel for forbrukerne selv. At Stortinget jobber for en reetablering av det felles nordiske kraftmarkedet. Vil be om møte Sirås, og utvalget kom fredag fram til at de nå vil kontakte de aktuelle politikerne i Midt-Norge, for å legge fram deres krav, på vegne av forbrukerne i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Vi kommer til å sende brev og be om et møte med stortingsbenken. Vi som utvalg synes det er viktig å varsle politikerne, på vegne av innbyggerne om hvordan det dette systemet oppleves. Bedrifter og næring er flinke til å si ifra på egen hånd, mens vi må verne om de som ikke har mulighet til å komme gjennom til politikerne, sier Sirås. Tapere siste uke (Prosentvis endring) Reservoir Exploration -60,00 Intex Resources -20,41 Norse Energy Corp TR -17,80 Codfarmers -13,04 AGR Group -11,24 Norske fond på topp (Avk. siste 12 mnd. %) Storebrand Vekst 118,78 DnB NOR SMB 111,81 Terra SMB 108,63 Terra Norge 100,21 WarrenWicklund Norge 98,55 NB-Aksjefond 96,34 KLP AksjeNorge 93,05 Delphi Norge 93,00 Landkreditt Norge 90,44 Norske fond på bunn (Avk. siste 12 mnd. %) Storebrand Verdi 50,44 Alfred Berg Indeks 63,41 Carnegie Norge Indeks 63,74 KLP AksjeNorge Ind II 64,47 KLP AksjeNorge Indeks 64,67 Storebrand Aksje Innl 64,78 PLUSS Index Fondsforv 65,04 DnB NOR OBX 65,91 XACT OBX 65,99 Postbanken Norge 67,19 Kronikk: Maksimallengde på kronikker i Romsdals Budstikke er 4000 tegn med mellomrom. Redaksjonen forbeholder seg retten til å korte ned innsendte innlegg. Forbrukerpolitikk i Møre og Romsdal nalpolitisksamarbeidsprosjekt mellomfylkeskommunenei MøreogRomsdal,Sør Trøndelag ognord-trøndelag.i2004fattet detrefylkeskommunenevedtak omåoppretteetfellesregionalt forbrukerpolitiskutvalgsomskal arbeideforforbrukernessaki detrefylkene,ogtaoppaktuelle forbrukerpolitiskespørsmål. Utvalgetharseksmedlemmer, hvermedsinpersonligevararepresentant.medlemmeneeroppnevntavderespektivefylkesting. Forbrukerrådetsregionkontor itrondheimersekretariatfor utvalget,ogbistårutvalgetmed fagligkompetanseideulikeforbrukersakersombehandles. trettigheter»,«forbudmotbåde aggressivmarkedsføringogaggressivtsalgavspareprodukter» fokus.densakensomiårhargitt og«motstandmotsærskiltekraftpriserimidt-norge»erdesakene imediaerstrømsaken.utvalgets utvalgetstørstoppmerksomhet detregionaleforbrukerutvalget forslagfikkstøttepålederhold harsattfokuspåi2010.ihøst iflereregionaviser,ogdebatten skalutvalgetbehandlesakerom nåddedenrikspolitiskearena. «Enova forbrukervennlige Imarsbehandletutvalgetensak søknadsprosedyrer?»,«refusjon vedrørendeenergimarkedetog avreiseutgifterforpasienter», kraftpriserimidt-norge,ogutvalgetsendteietterkantetbrevtil «TannlegemarkedetiMøreog Romsdal,Nord-ogSør-Trønde- StortingetvedlederneavfylkesbenkeneforMøreogRomsdallag»og«LyntogtilMøreogRomsdalogTrøndelag». Sør-TrøndelagogNord-Trøndelag medfølgendekrav:«detregionaleforbrukerpolitiskeutvalgetfor Midt-Norgekreveratdetfattes nødvendigepolitiskevedtakforå fåpåplassekstrakraftforsyning. Åpåføremidtnorskehusholdningerekstrastrømutgiftererå rettebakerforsmed.denneurimeligeekstrakostnadenskaptav politiskevedtak,børfjernesmed tilsvarendepolitiskevedtak.» «Full garanti for alle pasien- Valuta Aus. dollar AUD 5,43 5,41 Danske kr. DKK 108,12 107,15 Euro EUR 8,04 7,97 Jap. yen JPY 6,63 6,49 Kan. dollar CAD 5,83 5,83 Br. pund GBP 8,95 8,91 Sveits. fr. CHF 560,67 554,68 Sv. Kroner SEK 82,44 82,39 US dollar USD 5,97 5,88 Forbrukerutvalget er et regio- EURO / NOK + 0,87 % (+ 0,07 NOK) USD / NOK + 1,53 % (+ 0,09 NOK) NTB/OBI Regional forbrukerpolitikk i Praktisk politisk arbeid tildet besteforforbrukeneivårregion Forbrukerutvalgetsambisjoner åomsettesittarbeidideenkelte sakenetilpraktiskpolitikkiderespektivefylkesting,gjernekoordinertogsamletpåtversavfylkesgrensene.påetmergenereltplan erdetetønskeatutvalgetsstore engasjementogsåkanbringesvideretilstortingsrepresentantene framidt-norge.daoppfyllesforbrukerutvalgetsvisjonomåvære forbrukernespolitiskerøstiviktigeforbrukerspørsmålsomvedrørerinnbyggerneimøreogromsdal,nord-trøndelagogsør-trøndelag. ogdakanetableringenav utvalgetsiesåværeetvellykket regionalpolitiskeksperiment. Nye saker i høst. PådetnesteutvalgsmøtepåRicaSeiletiMolde 14.oktobererdet2sakersomskal behandlesiforkantavetåpent møte.denførstesakenomhandler«enova forbrukervennlige søknadsprosedyrer?»ogdenandresakenomhandler«refusjon avreiseutgifterforpasienter». PådetåpnemøtetiMoldestår også2sakerpåagendaen.ensak om«tannlegemarkedetimøre ogromsdal,nord-ogsør-trøndelag»hvorseniorrådgivergeir RøediForbrukerrådetpresenterer enferskundersøkelseomtannlegemarkedet.undersøkelsen omhandlerpris,tilgjengeligog kvalitetidenoffentligeogprivate tannhelsetjenesten. I tillegg begynner forbruker «Lyntog-saken».ThorWestergaardBjørlo,KommunikasjonssjefNorskBaneinnlederom«LyntogtilMøreogRomsdal(ogMidt- Norge).Trengerforbrukereiregionenlyntog?».Enorienteringssakomdeplaner/muligheterfor lyntogsomeraktuellforalletre fylker,medfokuspåutredninger imøreogromsdal. Romsdals Budst Roger Helde, regiondirektør i Forbrukerrådet. V endelser. Pasient- udet tror derimot e mørketall. r eksempel er ikke e til å si ifra. Det kan oppdratt annerledes. det mange som er avelsetjenestene sine, og avdelingene velger å ta opp klage- t en klage skal slå tiltte tilbudet, sier han. sakene internt. Han mener dette med å avdekke svikt i systemet. krefter også at det ikke lyses om hvilke alternaasienten har. klager til ombudet. ing av kreft. Det er ikke er klar over at det finnes om hvilke behandlinger som gir hvilke bivirkninger og mulige ettervirkninger, sier han. Tas opp internt Vang forteller at det i den siste tiden har oppstått en tendens til at går ut over det videre arbeidet Det som er et stort problem er at mang avdelinger velger å ta opp et avvik som har skjedd internt. Det innebærer at det ikke ss ta et eksempel med gjøres noe med ut over den av- ivirkninger for cellegift trålebehandling. Mange ke god nok informasjon delingen. Og noen ganger lærer man faktisk ikke innad i avdelingen som har begått feilen. Eiendomsskatten igjen Det er dessverre vanskeligå gjennomføreenseriøsmeningsutvekslingimediamedhøyres gruppelederimoldekommunestyre.nårvidokumentererat Høyreisistekommunestyremøte gikkheltbortfradenlinjepartiet harfulgtgjennomenlangårrekkenårdetgjeldereiendomsskatt, møtesvimedutskjelling: «fremsetterdeusanneogsterkt villedendepåstander»,«panikkenhartattmoldearbeiderparti» og«tøvframoldearbeiderparti».ogisammerennetfårogså Frpsittpasspåskrevet:«Molde Frperifulloppløsning.» La oss i stedet diskutere fakta. Eiendomsskattenharværtdet storestridsspørsmålpåinntektssidenimoldesbudsjettienlang årrekke.detharværtetnærtav talefestetsamarbeidmellomh, FrpogVomeiendomsskattog Sinne over NAV? budsjett.iperioden2003til2009 redusertedetteflertalleteiendomsskattenfra3,5promilletil 2,0promille. Pådenannensideavkommunestyresalensitterrepresentantene forarbeiderpartiet,kristeligfolkeparti,senterpartietogsosialistiskvenstreparti.viharverken noenskriftligellermuntligsamarbeidsavtalemellomoss,men viharstortsetthattsammenfallendeforslagomeiendomsskatten.våreforslagharstortsett sammenfaltmedrådmannens vurderinger,ogmerinntekten harviønsketåbruketilåstyrke budsjetteneforskolen,pleieog omsorgogtiltakfunksjonshemmede. Høyres gruppeleder skriver at «politikkenimoldeernåpreget avrotoguforutsigbarhet».dette erviheltuenigi.budsjettetfor politikernesinbehandlingav 2010blevedtattavetflertallpå 24somsluttetseghelttilrådmannensbudsjettforslag.Når rådmannenifjorfantåmåtte foreslåeneiendomsskattpå3,6 promille,vardetforåunngåuakseptablenedskjæringeriskoleog omsorg.detsammevargrunnlagetforensvakøkningieiendomsskattenirammesakeniseptember.nårhøyrenåstemmerfor80 prosenthøyereeiendomsskatt ennpartietstemteforifjor,erdet troligfordideogsåseratdetteer heltnødvendig.partietstårfritt tilåleggeframetalternativtbudsjettforslagfor2011med2promilleieiendomsskatt. Molde kommunestyre,både flertallogmindretall,hariåtteår kjørtmedforlaveiendomsskatt isinebudsjettforslag.viharikke greidåredusereutgiftenetiltjenesteproduksjonen,menhartatt Sekretariatsleder i Forbrukerutvalget i Midt-Norge, og Regiondirektør i Forbrukerrådet Noen ganger skulle vi ønske opplånforåfinansierenoeav våredriftsutgifterogreduksjoneneieiendomsskatten.hererhovedårsakentilatverkenap,hellerdeandrepartieneharmaktet ågjennomføresineløfteromikke åøkeeiendomsskatten.deter baresvsomforutsåogvarslet omatdetmåttebliøkningieiendomsskattendersomkommunen skulleopprettholdesittvelferdstilbudtilbefolkningen. sakenvarsåenkelsomhøyreforsøkeråframstilleden:foreller moteiendomsskatt.detdreier segogsåom:forellermoten forsvarligomsorg,enforsvarlig skole,forsvarligetjenestertil våreinnbyggere. Molde Arbeiderpartis kommunestyregruppe F Dyk nes på T helg bra. final topps En utr jenten Anne K gjør en jentene Hilsen s Fravæ Er så enig ang. skole barn som f helt til skif magesmert Og foreldre Å påstå at h da burde en for god til. Pensjonert læ Roger Helde USIKRE: Leder i kvalitetsutvalget i Helse Nord-Trøndelag, Øivind Stenvik, tror mange pasienter og brukere ikke kjenner hvilke rettigheter de faktisk har. Hvem har ikke hatt sin irritasjon hva gjelder NAVogsendrek- tigheterogdirekteslurveteopp- tredenerfraansatteogledelse innennav?enskullenestentro atenkeltedertroratmanbetaler utpålagteytelserfraegenpengebok.mangeharføltatnårman møterpånavsåerdetunnfallenhetogkrangelman«måvisetil» foratmanskalfåsinrettmessige ytelseuavhengighvadennegjelder.nav-reformensfar,dagfinn Høybråten,prøvernåetterbeste overtalelseskunsteråbortforklaredetsomhanisintidsattei stand.trorhanatdettehjelper demsomrammesavhans«reform»? Medtankepådamensom stofremitv-2somnåtruesmedå blikastetutavsittegethjem,så burdenåkrfsdagfinnhøybråtenbetaledetdetkosterhenneå beholdehjemmetsitt,ærligtalt....kanskjedettevillegihamenaldri sålitenlærepenge?trorhanat hanikkekunnehaliddsamme skjebnesomdennedamen?det haddeneppeskjeddfordihanhar hattetmyestørre«utkomme» lønnsmessigennmangeandre har,inkludertdennedamen.nav harogså«forvane»åtrekkefra merennmanharlovtilnåranledningerbyrseg,endamanvetat dettekungjeldertilfellerderman Frank O. Sæther, gruppeleder bareharlovtilåtrekketilbake ytelserbaresordetosisteåra? Detteiflg.enadvokatjegnylig snakketmediforbindelsemed inntrekningerhvagjelderklient. Trornokatmanbøransettemer KVALIFISERTEfolkenndetnå kanseuttilatmanharansatt!!! ByråkraterernoeHERK! Ellinor Nerbø Kontroll Ser politiet har Håset, Hjelset o men når komm Aureosen/Hoem det unna, det ka Aker stadi Er glad i fotball, me skikkelig konsert a l hadde under Ormen hadde også vært tin 7 Demokratene Møre og Romsdal 11

FORBRUKERUTVALG FOR FYLKESKOMMUNENE MØRE OG ROMSDAL, NORD-TRØNDELAG OG SØR-TRØNDELAG

FORBRUKERUTVALG FOR FYLKESKOMMUNENE MØRE OG ROMSDAL, NORD-TRØNDELAG OG SØR-TRØNDELAG FORBRUKERUTVALG FOR FYLKESKOMMUNENE MØRE OG ROMSDAL, NORD-TRØNDELAG OG SØR-TRØNDELAG Forbrukerpolitikk i fokus Det regionale forbrukerpolitiske utvalget har som arbeidsområde de forbrukerspørsmål som vedrører

Detaljer

Forbrukerutvalg For Fylkeskommunene møre og romsdal, nord-trøndelag og sør-trøndelag

Forbrukerutvalg For Fylkeskommunene møre og romsdal, nord-trøndelag og sør-trøndelag Forbrukerutvalg For Fylkeskommunene møre og romsdal, nord-trøndelag og sør-trøndelag Forbrukerpolitikk i fokus har som arbeidsområde de forbrukerspørsmål som vedrører innbyggerne i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag

Detaljer

Forbrukerpolitikk i fokus

Forbrukerpolitikk i fokus Forbrukerpolitikk i fokus Det regionale forbrukerpolitiske utvalget har som arbeidsområde de forbrukerspørsmål som vedrører innbyggerne i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Forbrukerutvalget

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Agenda Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Vår visjon Kraftfull og energisk Miljøvennlig energi og industriell utvikling for et bedre samfunn

Detaljer

Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende:

Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende: Pressens Faglige Utvalg Postboks 46, Sentrum N-0101 Oslo Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1 Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende: Dette oppslaget som

Detaljer

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Nord-Trøndelag Fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Arkivsak-dok. 14/02584 Saksbehandler Ole Tronstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud. Presentasjon Drammen 07.05.13

Pasient- og brukerombudet i Buskerud. Presentasjon Drammen 07.05.13 Pasient- og brukerombudet i Buskerud Presentasjon Drammen 07.05.13 Innledning Kort oversikt over ulike aktører Kort om ombudsordningen Hvordan jobber vi? Hvordan har det gått siden utvidelsen av ombudsordningen

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Dato 2011/188-5 Kjell Andersen

Vår ref: Saksbehandler: Dato 2011/188-5 Kjell Andersen Bindal kommune Rådmannen Olje- og energidepartementet Einar Gerhardsens plass 1 Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Melding om vedtak Vår ref: Saksbehandler: Dato 2011/188-5 Kjell Andersen 31.01.2011 Høringsuttalelse

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Behandling av MIFID i Stortinget

Behandling av MIFID i Stortinget Seminar NFMF Onsdag 20. juni 2007 Behandling av MIFID i Stortinget Gjermund Hagesæter Stortingsrepresentant FrP Saksordfører Verdipapirhandleloven & Børsloven Verdipapirhandlelov & Børslov De to nye lovene

Detaljer

Innst. 474 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:114 S (2012 2013)

Innst. 474 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:114 S (2012 2013) Innst. 474 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:114 S (2012 2013) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Representantforslag 18 S

Representantforslag 18 S Representantforslag 18 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken Dokument 8:18 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun

Detaljer

Representantskapet. rolle, ansvar og oppgaver

Representantskapet. rolle, ansvar og oppgaver Representantskapet rolle, ansvar og oppgaver Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SMN De første kundene gikk inn døren til Trondhjems Sparebank i 1823. Opprinnelig hadde banken som mål å bekjempe

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden?

Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Nettutbygging eneste alternativ for fremtiden? Knut Lockert Polyteknisk forening 30. september 2010 1 Hvorfor Defo? Enhetlig medlemsmasse, gir klare meninger Kort vei til beslutninger og medbestemmelse

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Eldreomsorg Erfaringer og utfordringer Presentasjon og dialog Odd Arvid Ryan Pasient- og brukerombud i Troms 2024 En bølge av eldre skyller inn over landet Hva

Detaljer

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Innledende betraktninger om sektoren Opererer innenfor et område som er monopolistisk av

Detaljer

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet ** Spm:man1 ** Hva er din holdning til kommersielle aktører innen sykehus, eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern? Chi nivå(w):% Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning Mann Kvinne + Oslo Østlandet

Detaljer

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg.

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg. Vår ref.: Dato: 12/1551 07.10.2013 Sammendrag Saksnummer: 12/1551 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 22. mars 2013 Klager mener at manglende jobbforespørsler fra bemanningsselskapet

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Din personlige økonomi

Din personlige økonomi 3 Jeg og mitt Din personlige økonomi Personlig økonomi: disponering av egne penger, hvordan skaffe inntekter og hvordan prioritere utgifter. Pengene du disponerer brukes til forbruk, sparing eller investering.

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Saksbehandler: Tom Normann Trender Arkivsaksnr.: 11/ Dato: REVISJON AV DRAMMEN KOMMUNES GODTGJØRELSESREGLEMENT

Saksbehandler: Tom Normann Trender Arkivsaksnr.: 11/ Dato: REVISJON AV DRAMMEN KOMMUNES GODTGJØRELSESREGLEMENT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Normann Trender Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/15033-1 Dato: 11.11.11 REVISJON AV DRAMMEN KOMMUNES GODTGJØRELSESREGLEMENT INNSTILLING TIL: Honorarkomiteen / Bystyret Rådmannens

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen.

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen. 1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens

Detaljer

Vedlegg: FT- sak 71/14; Høringsuttalelse endringer i lov om Innovasjon Norge

Vedlegg: FT- sak 71/14; Høringsuttalelse endringer i lov om Innovasjon Norge Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/7802-14/08089-5 Even Ystgård 09.12.2014 Nærings- og Fiskeridepartement - Høring - Endringer

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Strømnett og omdømme. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Strømnett og omdømme. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Strømnett og omdømme EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristian Pladsen Temadag Tariffer i distribusjonsnettet, 14. mai 2008 Bakteppet Når ingen spesiell forventning er skapt, vil folk

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014 Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag Stiklestad 10. september 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Ansvar for folkehelse og utdanning 5000 ungdommer Mange å ires for Det aller verste: Å miste elever

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 17.12.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6573 Klassering: 026 Saksbehandler: Susanne Bratli FREMTIDIG EIERSKAP I NTE - INNSPILL Trykte vedlegg:

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

Lite å gjøre for anleggsbransjen

Lite å gjøre for anleggsbransjen Lite å gjøre for anleggsbransjen Det er lenge siden det har vært så få veianlegg som skal bygges. Anleggsbransjen sliter. I grafikken over ser du hvilke oppdrag som kommer. Ekstra Av Håkon Okkenhaug og

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten HELSE ^:^ MIDT -NORGE ^ Saksdok ^ Mottatt: 0 5 AP ;f, 2O11 Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL I Sc.kSC!t.;r, S-^ >.i 11101f, Arkiv Deres ref: Vår ref:

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 020/10 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2010 Spesialundervisning i grunnskolen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 020/10 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2010 Spesialundervisning i grunnskolen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 23. november 2010 TID: Kl 11.30 (Mrk. tida!) STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kommunetest. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest Anne Haabeth Rygg Fagdirektør offentlige tjenester og samferdsel FNs grunnleggende forbrukerrettigheter Rett til grunnleggende goder som mat, klær, husly, helse, utdanning og hygiene Rett til

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan «På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan Godkjent av styringsgruppa 9. februar 2017 Innledning Helse Nord-Trøndelag gir ett sykehustilbud til innbyggerne

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/4846-2.10.2015 Spørsmål om plikt til å bistå pasienter med administrering av legemidler som pasientene på egen hånd har finansiert 1. Innledning Det har i media vært

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Obligasjonssaken orientering til formannskapet 10.6.2009

Obligasjonssaken orientering til formannskapet 10.6.2009 Obligasjonssaken orientering til formannskapet 10.6.2009 Rådmann Ola Stene Litt presseomtale Levanger kommune...og mange blogger! Hvorfor hadde vi ledige midler i 2008 Gode resultat i 2006 og 2007 (fond)

Detaljer

Kraftseminar Trøndelagsrådet

Kraftseminar Trøndelagsrådet Kraftseminar Trøndelagsrådet Vinterpriser 08/09 og 09/10 i Midt-Norge (øre/kwh) Hva skjedde i vinter? Kald vinter i hele Norden stort kraftbehov i hele Norden samtidig Betydelig redusert svensk kjernekraftproduksjon

Detaljer

Norsk risikokapital til de fattigste Regjeringen vil øke næringsinvesteringer i Afrika, regjeringen skal også få ned antall mottagerland.

Norsk risikokapital til de fattigste Regjeringen vil øke næringsinvesteringer i Afrika, regjeringen skal også få ned antall mottagerland. Norsk risikokapital til de fattigste - Aftenposten Side 1 av 3 Anlegg Biyinzika Enterprise Limited er et kyllingforanlegg i Uganda bygget med norske midler gjennom Voxtra-fondet. Det kan stå som eksempel

Detaljer

Innhold. Om oss Bakgrunn Mål for kampanjen Aktiviteter så langt Veien videre. Side 2

Innhold. Om oss Bakgrunn Mål for kampanjen Aktiviteter så langt Veien videre. Side 2 n -e I sk nne riv n el 48 se t Ap av ime ril ka r 20 m 11 pa nj en be Innhold Om oss Bakgrunn Mål for kampanjen Aktiviteter så langt Veien videre Side 2 Om oss Initiativtaker Halvor Wilberg mistet sin

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Sør - Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 201515340-1 3580/2016 // 8SBA 02.02.2016 Åfjord kommune - Høringssvar til Trøndelagsutredningen

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen Jan Olsen Elgfaret 16 1453 Bjørnemyr DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT....._.._... s.b.n.. r i I ;'..'i ` -7, Deres ref Vår ref Dato 03/01988-5 12.12.2005 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra

Detaljer

HELSETILSW1ET I NORD-TRØNDELAG

HELSETILSW1ET I NORD-TRØNDELAG Fylkesmannen Nord-Trøndelag HELSETILSW1ET I NORD-TRØNDELAG Saksbehandler: Torgeir Skevik Tlf. direkte: 74 16 81 60 E-post: tsk@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 08.11.2010 Vår ref.: 2010/6397 Arkivnr: 720

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

1. Reglement for godtgjøring til folkevalgte folkevalgtes arbeidsvilkår

1. Reglement for godtgjøring til folkevalgte folkevalgtes arbeidsvilkår Behandling i Namsos kommunestyre - 11.12.2014 Tom Prytz fremmet følgende forslag på vegne av utvalget: Utvalget folkevalgtes arbeidsvilkår sine anbefalinger som innstilling: 1. Reglement for godtgjøring

Detaljer

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Side 1 av 7 Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksansvarlig Steinar Gaustad, tlf. 72483005 Vår dato 29.01.2015 Deres dato «REFDATO» Vår referanse 2014/5585 15 Deres referanse «REF» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT»

Detaljer

Fjernvarme i norsk energiforsyning

Fjernvarme i norsk energiforsyning Fjernvarme i norsk energiforsyning Statssekretær Øyvind Håbrekke Nordvarmesymposiet Ålesund 14. juni 2004 Energiforsyningen i Norge St.meld. nr. 18 Politikk for en sikker energiforsyning 1. Evaluering

Detaljer

Om informasjonsarbeidet

Om informasjonsarbeidet Om informasjonsarbeidet Informasjonstenesta skal ivareta informasjonsarbeidet, internt og eksternt Info forheld seg til fylkesdirektøren i faglege spørsmål Info er ei eining under administrasjonsavdelinga

Detaljer

Innst. 174 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:158 S ( )

Innst. 174 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:158 S ( ) Innst. 174 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:158 S (2010 2011) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Hvor får brukerne den beste hjelpen?

Hvor får brukerne den beste hjelpen? Hvor får brukerne den beste hjelpen? Presentasjon for kommunestyret 3. april 2017 // Navn Navnesen Fra «en dør» til «riktig kanal» «NAV-kontoret har til nå vært en dør inn for alle brukere i NAV. Vi har

Detaljer

Har kunden alltid rett?

Har kunden alltid rett? Forbrukerrådet Har kunden alltid rett? Thomas Bartholdsen 14. Oktober 2011 NVE Energidagene Forbrukerrådets visjon: Vi gir forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg Virksomhetsidè Forbrukerrådet

Detaljer

Listetoppundersøkelse 2011

Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Listetoppundersøkelse 2011 Hele landet Eivinn Fjellhammer LU RAPPORT 2011 Forord Denne rapporten er skrevet basert på en spørreundersøkelse, rettet til listetopper i kommuneog

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær Fra: Nord-Trøndelag KrF Sendt: 5. februar 2016 10:47 Til: Postmottak Nord-Trøndelag Fylkeskommune Emne: Re: Trøndelagsutredningen og tilhørende intensjonsplan høring Vedlegg: Høring Trøndelagsutredningen

Detaljer

Klage på Bergens Tidende vedrørende Vær Varsom-plakatens habilitetsregler i kapittel 2.

Klage på Bergens Tidende vedrørende Vær Varsom-plakatens habilitetsregler i kapittel 2. Pressens Faglige Utvalg Postboks 46, Sentrum N-0101 Oslo Klage på Bergens Tidende vedrørende Vær Varsom-plakatens habilitetsregler i kapittel 2. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidende fortelle sine

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og

Mål med seminaret: AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme. rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og AFR skal bidra til å øke finansnæringens omdømme NFF seminar 14. oktober 2010 1 Mål med seminaret: Å fremme diskusjon rundt framtidige utfordringer og muligheter som aktører og beslutningstakere i finansnæringen

Detaljer

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksutskrift Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester Saksbehandler: Aud Palm Saksnr.: 14/00956-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Eldrerådet 29/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt

Detaljer

På go fot med fastlegen

På go fot med fastlegen Nasjonal konferanse Psykiske lidelser hos mennesker med autismespekterdiagnoser På go fot med fastlegen Foto: Helén Eliassen Hva vil jeg snakke om da? Fastlegens plass i kommunehelsetjenesten Fastlegens

Detaljer

Representantskapet rolle, ansvar og oppgaver

Representantskapet rolle, ansvar og oppgaver Representantskapet rolle, ansvar og oppgaver Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SMN De første kundene gikk inn døren til Trondhjems Sparebank i 1823. Opprinnelig hadde banken som mål å bekjempe

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016 1 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nedre Eiker kommune. Etiske normer uttrykker hva som er rett og

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2015:11 «Med åpne kort»

Høringsuttalelse til NOU 2015:11 «Med åpne kort» Til: -Helse og omsorgsdepartementet Oslo, 1. mars 2016 Vår ref.: 39/16/IA/ph Høringsuttalelse til NOU 2015:11 «Med åpne kort» Norsk psykologforening vil innledningsvis takke for en bred og god gjennomgang

Detaljer

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg.

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Representantskapet har i sine møter 26. mars 2009 fattet følgende

Detaljer

Formannskapet 5. januar 2016

Formannskapet 5. januar 2016 Oppdatert 050116, kl. 0900 Formannskapet 5. januar 2016 Sakene PS 1/16 Mulige tiltak for tilrettelegging for kjøle/frysebasert industri i Trondheimsregionen Marek Jasinski (Ap) fremmet følgende forslag

Detaljer

Heilt eller delt? Møre og Romsdal og regionreforma

Heilt eller delt? Møre og Romsdal og regionreforma -Ein tydeleg medspelar Heilt eller delt? Møre og Romsdal og regionreforma Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal Fylkeskommune Regionreform Kva skil regionreforma frå kommunereforma. Kortare

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Her er din nye arbeidsgiver:

Her er din nye arbeidsgiver: Design: z:design, Gazette, tekst og produkssjon: Gazette. Her er din nye arbeidsgiver: MER INFORMASJON Generell informasjon om sykehusreformen finner du på følgende nettadresse: www.dep.no/shd/sykehusreformen

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 17.06.09 gen/-

Detaljer

Kraftmarkedet endres, men er kundene blitt mer fornøyde? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Kraftmarkedet endres, men er kundene blitt mer fornøyde? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Kraftmarkedet endres, men er kundene blitt mer fornøyde? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no TNS Gallups Energibarometer nr. 37 En analyse av nordmenns holdninger og atferd i et konkurranseutsatt kraftmarked

Detaljer

Muligheter for industrien ved bruk av gass Gasskonferansen Bergen 2010

Muligheter for industrien ved bruk av gass Gasskonferansen Bergen 2010 Muligheter for industrien ved bruk av gass Gasskonferansen Bergen 2010 Dir. Svein Sundsbø, Norsk Industri Kort disposisjon Rammebetingelser for bruk av gass, intensjoner og lovverk Politisk vilje kommunikasjon

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

Internrevisjonens årsrapport 2008

Internrevisjonens årsrapport 2008 Internrevisjonens årsrapport 2008 Stjørdal 21. januar 2009 INTERNREVISJONEN Internrevisjonens rapport nr. 2009-01 Revisjonsperiode: 2008 Virksomhet: Oppdragsgiver: Rapportansvarlig: Internrevisjon Styret

Detaljer

Levanger. Hvordan satser banken på næringsutvikling i krisetider? 13 mai 2009 Kjell Morten Myrvang

Levanger. Hvordan satser banken på næringsutvikling i krisetider? 13 mai 2009 Kjell Morten Myrvang Næringslivsmøte Levanger Hvordan satser banken på næringsutvikling i krisetider? 13 mai 2009 Kjell Morten Myrvang Dette er SpareBank 1 SMN Ledende bank i hele Midt-Norge Nr 1) i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Detaljer

Erfaringer fra markedsføring av opphavsgarantert kraft. jurist Ole André Tveit oat@forbrukerombudet.no

Erfaringer fra markedsføring av opphavsgarantert kraft. jurist Ole André Tveit oat@forbrukerombudet.no Erfaringer fra markedsføring av opphavsgarantert kraft jurist Ole André Tveit oat@forbrukerombudet.no Disposisjon Kort om Forbrukerombudet Hvorfor er Forbrukerombudet opptatt av miljø? Bransjenormen -

Detaljer

«Departementenes gjennomføringsutfordringer» Joakim Lystad Arbeids- og velferdsdirektør

«Departementenes gjennomføringsutfordringer» Joakim Lystad Arbeids- og velferdsdirektør Miniseminar 11. mars 2013 «Departementenes gjennomføringsutfordringer» Joakim Lystad Arbeids- og velferdsdirektør Innhold 1. Departementenes gjennomføringsutfordringer 2. Gjennomføring av NAV reformen

Detaljer

Orkdal kommune. Plan og forvaltning. Høring - Reservasjonsordning for fastleger. Vedtak i Kommunestyre Helse og omsorgsdepartementet

Orkdal kommune. Plan og forvaltning. Høring - Reservasjonsordning for fastleger. Vedtak i Kommunestyre Helse og omsorgsdepartementet Side 1 av 6 Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksansvarlig Toril Mesteig, tlf. 72483165 Vår dato 10.04.2014 Deres dato Vår referanse 2014/711 3 Deres referanse Helse og omsorgsdepartementet Postboks

Detaljer

Pasient og brukerombudet i Troms Innlegg på møte i Harstad eldreråd 14.2.2012

Pasient og brukerombudet i Troms Innlegg på møte i Harstad eldreråd 14.2.2012 Pasient og brukerombudet i Troms Innlegg på møte i Harstad eldreråd 14.2.2012 Pasient og brukerombudet i Troms For tiden 4 ansatte Pasient og brukerombud 100% Rådgiver 100 % Rådgiver 60% Førstekonsulent

Detaljer

Statssekretær Kirsti Bergstø

Statssekretær Kirsti Bergstø Statssekretær Kirsti Bergstø Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Åpningstale på: nasjonal konferanse om etikk i offentlige anskaffelser. Offentlig sektor som etikk-drivkraft fra hvorfor

Detaljer

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF

Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF Saksbehandling av reiseoppgjør overtatt fra NAV oktober 2009 Koordinering av rekvirert transport og flybestilling Nært sykehuset Til sammen ca 12 årsverk Reduseres

Detaljer