Forbrukerutvalg for fylkeskommunene møre og romsdal, nord-trøndelag og sør-trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbrukerutvalg for fylkeskommunene møre og romsdal, nord-trøndelag og sør-trøndelag"

Transkript

1 Forbrukerutvalg for fylkeskommunene møre og romsdal, nord-trøndelag og sør-trøndelag Forbrukerpolitikk i fokus Det regionale forbrukerpolitiske utvalget har som arbeidsområde de forbrukerspørsmål som vedrører innbyggerne i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Forbrukerutvalget skal arbeide til beste for forbrukere i de tre fylkene, og ta opp aktuelle forbrukerpolitiske spørsmål. Utvalget har seks medlemmer, hver med sin personlige vararepresentant. Medlemmene er oppnevnt av de respektive fylkesting. Forbrukerrådets regionkontor er sekretariat for utvalget. årsmelding 2010

2 Forbrukerpolitikk i Midt-Norge Full garanti for alle pasientrettigheter, Forbud mot både aggressiv markedsføring og aggressivt salg av spareprodukter og Motstand mot særskilte kraftpriser i Midt- Norge er de sakene det regionale Forbruker utvalget har satt fokus på i I høst skal utvalget behandle saker om Enova forbrukervennlige søknadsprosedyrer?, Refusjon av reiseutgifter for pasienter, Tannlegemarkedet i Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag og Lyntog til Møre og Romsdal og Trøndelag. Forbrukerutvalget er et regionalpolitisk samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. I 2004 fattet de tre fylkeskommunene vedtak om å opprette et felles regionalt forbrukerpolitisk utvalg som skal arbeide for forbrukernes sak i de tre fylkene, og ta opp aktuelle forbrukerpolitiske spørsmål. Utvalget har seks medlemmer, hver med sin personlige vararepresentant. Medlemmene er oppnevnt av de respektive fylkesting. Forbrukerrådets regionkontor i Trondheim er sekretariat for utvalget, og bistår utvalget med faglig kompetanse i de ulike forbrukersaker som behandles. Regional forbrukerpolitikk i fokus Den saken som i år har gitt utvalget størst oppmerksomhet i media er strømsaken. Utvalgets forslag fikk støtte på lederhold i flere regionaviser, og debatten nådde den rikspolitiske arena. I mars behandlet utvalget en sak vedrørende energimarkedet og kraftpriser i Midt-Norge, og utvalget sendte i etterkant et brev til Stortinget ved lederne av fylkesbenkene for Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag med følgende innhold: Få fart i arbeidet med et felles norsk kraftmarked Midt-Norge har siden 1. januar 2007 vært definert som et eget pris område, frikoblet fra resten av Sør-Norge. Hensikten med tiltaket var å sikre at landsdelen har nok elektrisk kraft i situasjoner med høyt forbruk og lav produksjon. Da ordningen ble innført forsikret stortingspolitikere og strømbyråkrater at Midt-Norge kun i perioder ville betale en strømpris marginalt over resten av Sør-Norge. De siste månedene har vi sett at det løftet har vært temmelig verdiløst. Etter politiske beslutninger ble det bygget to gassilandføringsanlegg i Midt-Norge på Tjeldbergodden i Aure og på Aukra. Disse gassbehandlingsanleggene samt Hydro og Hustadmarmor har et samlet kraftforbruk som er større enn totalforbruket i husholdningene i Møre og Romsdal. For å sikre krafttilgangen til landanleggene, etter at man vedtok Nyhamna utbyggingen på Aukra, har det blitt bygget to reservegasskraftverk i Aure og på Aukra som skal sikre krafttilgangen til tilstrekkelig overføringskapasitet kommer på plass. Som en del av den politiske beslutningen ble det som nevnt etablert et eget prisområde i Midt-Norge. Inntil en får etablert alternativ energiforsyning må husholdningene leve med et eget prisområde, og vanlige forbruker straffes uten å ha særlige muligheter for å påvirke prisnivået i området. Når forbrukerne betaler mye mer for strømmen i Midt-Norge enn i resten av Sør-Norge, er det et utslag av mange års unnfallenhet med å bygge ut ny kraftproduksjon. Vekslende regjeringer har ansvar for det. Vi konstaterer at den sittende regjering ikke har gjort noe for å oppfylle sitt eget løfte i Soria Moria-erklæringen om å jevne ut nettleien over hele landet. Det ville ha hjulpet noe for strømkunder som i dag betaler mest både for strøm og nettleie. Det regionale forbruker politiske utvalget for Midt-Norge krever at det fattes nødvendige politiske vedtak for å få på plass ekstra kraftforsyning. Å påføre midtnorske husholdninger ekstra strømutgifter er å rette baker for smed. Denne urimelige ekstrakostnaden skapt av politiske vedtak, bør fjernes med tilsvarende politiske vedtak. Praktisk politisk arbeid til det beste for forbrukene i vår region Forbrukerutvalgets ambisjon er å omsette sitt arbeid i de enkelte sakene til praktisk politikk i de respektive fylkesting, gjerne koordinert og samlet på tvers av fylkesgrensene. På et mer generelt plan er det et ønske at utvalgets store engasjement også kan bringes videre til Stortingsrepresentantene fra Midt-Norge. Da oppfylles Forbruker utvalgets visjon om å være forbrukernes politiske røst i viktige forbrukerspørsmål som vedrører innbyggerne i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag og da kan etableringen av utvalget sies å være et vellykket regionalpolitiskeksperiment. Åpent utvalgsmøte på Rica Seilet i Molde 14. oktober Den første saken omhandlet Enova forbrukervennlige søknadsprosedyrer? og den andre saken omhandlet Refusjon av reiseutgifter for pasienter Videre på det åpne møtet i Molde sto også to andre saker på agendaen. En sak om Tannlegemarkedet i Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag hvor seniorrådgiver Geir Røed i Forbrukerrådet presenterte en fersk undersøkelse om tannlege markedet. Undersøkelsen omhandlet pris, tilgjengelig og kvalitet i den offentlige og private tannhelsetjenesten. I tillegg begynte forbrukerpolitikerne sin behandling av Lyntog-saken. Thor Westergaard Bjørlo, Kommunikasjonssjef Norsk Bane innledet om Lyntog til Møre og Romsdal (og Midt-Norge). Trenger forbrukere i regionen lyntog?. Dette var en orienteringssak om de planer/muligheter for lyntog som er aktuell for alle tre fylker, med fokus på utredninger i Møre og Romsdal. Sakene og de vedtak som utvalget har fattet i 2010 beskrives nærmere på de neste siden i årsmeldingen. Roger Helde Sekretariatsleder i Forbrukerutvalget i Midt-Norge, og Regiondirektør i Forbrukerrådet 2

3 INNHOLD Årsmelding: 2. Forbrukerpolitikk i Midt- Norge 3. Ny leder for utvalget - Åse Marie Hagen 3. Full garanti for alle pasientrettigheter 4. Forbrukerpolitisk utvalg krever at stortingsbenken i Midt-Norge jobber for en mer rettferdig pris politikk 5. Brev til stortinget 6. Forbrukerpolitisk utvalg vil hindre flere finansskandaler 7. Konferanse i Molde 7. Gode Enova-system 8. Refusjon av reiseutgifter for pasienter 9. Tannlegemarkedet 9. Lyntog 10. Presseklipp Møter i 2010: Mars - Steinkjer Juni - Stjørdal Oktober - Molde Ny leder for utvalget Åse Marie Hagen Åse Marie Hagen (AP) fra fylkestinget i Nord-Trøndelag tiltrer fra 2010 som ny leder i Forbrukerpolitisk utvalg etter Geir Jarle Sirås (SV) fra fylkestinget i Sør-Trøndelag. Hagen sier at hun vil opprettholde fokuset på forbrukerpolitiske spørsmål i tiden fremover og at det er forbrukernes ve og vel som vil være retningsgivende for utvalgets videre arbeid. Hun presiserer også ønsket om å videreutvikle samarbeidet mellom de tre fylkeskommunene slik at Forbrukerutvalget virkelig får etablert seg som et regionalt utvalg for Midt-Norge. På saksnivå trekker Hagen frem energimarkedet og boligmarkedet som aktuelle fokusområder, og han vil følge opp allerede behandlede saker som for eksempel strømprisene i Midt-Norge. Forbrukerpolitikk fremfor partipolitikk På spørsmål om hvordan hun synes utvalget har fungert så langt sier Hagen at hun er veldig fornøyd med måten utvalget har arbeidet på og at representanter fra ulike partier kan forenes i viktige forbrukerpolitiske spørsmål. Hun fremhever at en av de store fordelene med utvalget er at det er forbrukeren og forbrukerspørsmål Forbrukerrådets Direktør Randi Flesland (t.v.) sammen med Leder for Forbrukerpolitisk utvalg Åse Marie Hagen som står i sentrum, og ikke partipolitikk. Regionsjef i Forbrukerrådet, Roger Helde, ønsker på sin side å takke Geir Jarle Sirås for en glimrende innsats som leder av Forbrukerutvalget, og han ønsker Åse Marie Hagen lykke til som ny leder av utvalget. Så langt har flere av sakene utvalget har tatt opp satt dagsorden i media i Midt-Norge. Heldes håp er at Forbrukerutvalget greier å omsette sitt arbeid i de enkelte sakene til praktisk politikk i de respektive fylkesting. Videre ser Helde fram til at utvalgets arbeid løftes i Nord-Trøndelag. Fylket har stolte tradisjoner når det gjelder forbrukerpolitisk arbeid. På generelt plan håper Helde at utvalgets store engasjement kan bringes videre til Stortingsrepresentantene fra Midt- Norge. Full garanti for alle pasientrettigheter Det har den siste tiden dukket opp en rekke saker som mer enn antyder at det innenfor helsesektoren jobbes for dårlig med å ivareta pasienters rettigheter og trygghet. Et viktig spørsmål som må besvares er dette som nå er avdekket, tilfeldig eller illustrerer det et systematisk trekk ved norsk helsevesen? I en større rapport gjort av Kunnskapssenteret for helsesektoren, «Pasientsikkerhetsarbeidet i norske sykehus», publisert i november i fjor, konkluderte forfatterne med at det var for dårlig systematikk i arbeidet med å ivareta pasientenes sikkerhet. Kun tre av 28 undersøkte helseforetak hadde pasientsikkerhet som eget punkt i egen strategi. Uten å konkludere på at så er tilfelle, går det an å hevde at rapporten og oppslagene skaper et bilde av en situasjon der sikkerhetsarbeidet ikke er prioritert. Noe som pasientombudet i Nord-Trøndelag tar opp i sin årsrapport av 2009, under punktet «Læring av feil og svikt: Når brudd på pasienters rettigheter og helse personells plikter avdekkes og når feil og svikt i helsetjenesten opptrer, er inntrykket at det oftest ryddes opp i det enkelte konkrete tilfellet. Dessverre ser vi likevel at helsetjenesten i for liten grad evner å innfri pasienters uttrykte ønske om at andre må slippe å oppleve det samme.» For det er en realitet at ivaretakelse av pasientsikkerhet er et lederansvar, og det er ledelsens ansvar å skape systemer som ivaretar dette på en tilfredsstillende måte. Ut fra et systemperspektiv er det en avsporing av diskusjonen om hvem som i siste instans har ansvar for kvaliteten ved det enkelte sykehus. Tross i at Statens helsetilsyn, som har fokus på dette, ser vi at pasientens rettigheter ikke blir ivaretatt godt nok. Forbrukerpolitisk utvalg for Midt- Norge ber derfor om at all tvil ryddes av veien. Det skal ikke være i tvil om at pasientene skal ha fri adgang til all informasjon og fulle garantier for de rettigheter de har som pasient i helsevesenet. Vedtak: Forbrukerpolitisk utvalg krever at dette forankres i helsefortakene og i helsedepartementet. 3

4 Forbrukerpolitisk utvalg krever at stortingsbenken i Midt-Norge jobber aktivt for en mer rettferdig prispolitikk Ved å opprette et felles nordisk kraftmarked ble hele Norden gjort til ett prisområde. I ettertid ble det bygget et gassilandsføringsanlegg på Nyhamna i Aukra kommune. Etableringen av anlegget skapte en kraftubalanse som krever økt overføringskapasitet til Midt-Norge. Kraftnettet for tilstrekkelig overføringskapasitet er ennå ikke bygget. Dette og et tilsvarende gassbehandlingsanlegg på Tjeldbergodden sikres tilstrekkelig med kraft ved å etablere to mobile gasskraftverk som fungerer som nødaggregater for de to anleggene om det oppstår en nødsituasjon der en kan ikke føre fram nok kraft. - Fra møtet på Steinkjer (f.v.) Medlem Geir Jarle Sirås, Sekretariatsleder Roger Helde og Leder for utvalget Åse Marie Hagen Norge produserer i gjennomsnitt mer kraft enn vi forbruker i alle 5-årsperioder etter 1980, til tider eksporterer vi opp mot 10 % av kraftproduksjonen. Dagens energilov tillater at norske kraftselskaper eksporterer kraft, en eksport som er svært lønnsom for selskapene. På den måten svekkes leveringsevnen og forsyningsgraden innenlands og presser prisen på kraft opp i de kalde periodene om vinteren. På tråden - Romsdals Budstikke, For å få de mobile gasskraftverkene etablert, ble det nødvendig å etablere et eget prisområde i Midt-Norge. Det regionale forbrukerutvalget for Midt- Norge finner en slik ordning både urimelig og urettferdig. Forbrukerne er ikke ansvarlig for kraftunderskuddet som oppstår. Tvert om er et eventuelt kraftunderskudd noe forbrukerne ikke kan påvirke eller løse. Et toprissystem blir som å rette baker for smed. Ansvaret ligger hos politkerne som vedtok å bygge ilandføringsanlegget. De må også løse kraftmangelen som oppstod da de vedtok utbygginga. Forbrukerutvalget ber om at kraftforsyningen i Midt-Norge styrkes og overføringsnettet etableres eventuelt kombinert med energiøkonomisering for næringsliv og forbrukere. Da får en re-etablert den felles nordiske kraftmarkedet der ingen forbrukere eller områder lengre blir diskriminert. Forbrukerpolitisk utvalg i Midt-Norge krever: 1. At dagens områdeinndeling avvikles og at forbrukere over hele landet får lik strømpris. 2. At krafteksporten begrenses for å sikre dagens forbrukere en fornuftig strømpris. 3. At overskuddet til det offentlige som eiere bør begrenses til fordel for forbrukerne. 4. At stortinget jobber for en re-etablering av det felles nordiske kraftmarkedet der ingen forbrukere eller områder lengere blir diskriminert. Forbrukerpolitisk utvalg i Midt-Norge vil sende brev hvor vi ber om et møte med de respektive medlemmene av stortingsbenken. 4

5 Imøteser en snarlig tilbakemelding til Forbrukerpolitisk utvalg Brev til Stortinget Brev til Stortinget Saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: Roger Helde Få fart i arbeidet med et felles norsk kraftmarked Midt-Norge har siden 1. januar 2007 vært definert som et eget prisområde, frikoblet fra resten av Sør-Norge. Hensikten med tiltaket var å sikre at landsdelen har nok elektrisk kraft i situasjoner med høyt forbruk og lav produksjon. Da ordningen ble innført forsikret stortingspolitikere og strømbyråkrater at Midt-Norge kun i perioder ville betale en strømpris marginalt over resten av Sør-Norge. De siste månedene har vi sett at det løftet har vært temmelig verdiløst. Etter politiske beslutninger ble det bygget to gassilandføringsanlegg i Midt-Norge på Tjeldbergodden i Aure og på Aukra. Disse gassbehandlingsanleggene samt Hydro og Hustadmarmor har et samlet kraftforbruk som er større enn totalforbruket i husholdningene i Møre og Romsdal. For å sikre krafttilgangen til landanleggene etter at man vedtok Nyhamnautbyggingen på Aukra har det blitt bygget to reservegasskraftverk i Aure og på Aukra som skal sikre krafttilgangen til tilstrekkelig overføringskapasitet kommer på plass. Som en del av den politiske beslutningen ble det som nevnt etablert et eget prisområde i Midt-Norge. Inntil en får etablert alternativ energiforsyning må husholdningene leve med et eget prisområde, og vanlige forbruker straffes uten å ha særlige muligheter for å påvirke prisnivået i området. Når forbrukerne betaler mye mer for strømmen i Midt-Norge enn i resten av Sør-Norge, er det et utslag av mange års unnfallenhet med å bygge ut ny kraftproduksjon. Vekslende regjeringer har ansvar for det. Vi konstaterer at den sittende regjering ikke har gjort noe for å oppfylle sitt eget løfte i Soria Moria-erklæringen om å jevne ut nettleien over hele landet. Det ville ha hjulpet noe for strømkunder som i dag betaler mest både for strøm og nettleie. Det regionale forbrukerpolitiske utvalget for Midt-Norge krever at det fattes nødvendige politiske vedtak for å få på plass ekstra kraftforsyning. Å påføre midtnorske husholdninger ekstra strømutgifter er å rette baker for smed. Denne urimelige ekstrakostnaden skapt av politiske vedtak, bør fjernes med tilsvarende politiske vedtak. Åse Marie Hagen Geir Jarle Sirås Inger Hanekamhaug Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Vedlegg: Vedtak fra Steinkjer Årsmelding FPU 2009 Postadresse: Besøksadresse: Dronningensgt. 10 e-post: Regionalt forbrukerpolitisk utvalg Telefon: Web: c/o Forbrukerrådet Telefaks: organisasjoner/ Postboks 671 Sentrum 7407 Trondheim 5 5

6 Forbrukerpolitisk utvalg vil hindre flere finansskandaler Forbrukerpolitisk utvalg i Midt- Norge støtter et forbud mot både aggresiv markedsføring og aggressivt salg av spareprodukter. Bank- og finansnæringen må etterleve en høy etisk standard. Vi krever at selgere av slike produkter må være autorisert for å sikre kunden en god rådgivning iht. MiFID-reglene. I den senere tids hendelser, for eksempel Røeggen-saken, viser det et behov for strengere retningslinjer for produktene og salg av disse. Forbrukerpolitisk utvalg i Midt-Norge foreslår at følgende tiltak må vurderes: Etablere et uavhengig forbrukerfinanstilsyn Innføre en obligatorisk autorisasjon av selgerne/finansrådgivere av spare- og investeringsprodukter En bedre grenseoppgang mellom selger- og finansrådgiver-rollen Et eksempel er Sparebank 1 SMNs Allegro Balansert Trippel som er markedsført som et spareprodukt bestående av andre under-fond, såkalt fond-i-fond. Dette produktet er aggressivt markedsført hvor kundene ville tape alle plasseringer hvis Allegro Balansert falt mer enn 33 %. Som om ikke dette var nok, fikk kundene også tilgang på lån, dersom de ikke hadde penger for å gå inn i produktet. Det er i praksis å skape en kunstig etterspørsel. Med tre lag låneopptak og fritt bruk av eksotiske finansielle instrument, ble dette et svært spekulativt produkt. Bekymret Forbrukerpolitisk utvalg er meget bekymret for den etiske praksisen som enkelte banker utøver. Med bakgrunn i disse to eksemplene støtter vi regjeringens foreslåtte forbud mot salgsbaserte bonusordninger som har til hensikt å berike selgeren og banken på kundens bekostning. Konsekvenser Ved mislighold på regelverket for investeringsrådgivning (MiFIDreglene) hvor det bærende prinsippet er at selger skal ivareta kundens interesser vil Forbrukerpolitisk utvalg at dette skal få konsekvenser for bankog finansrådgivningsselskapene. 6

7 For Fylkeskommunene møre og romsdal, nord-trøndelag og sør-trøndelag Forbrukerutvalg Møte på Rica Seilet Hotel i Molde 14. oktober AgendA Kl Enova - forbrukervennlige søknadsprosedyrer? Innleder Torhild Aarbergsbotten 3.2 Refusjon av reiseutgifter for pasienter, Innleder Lilly Gunn Nyheim Kl Lunch Åpent Møte kl Foredrag om tannlegemarkedet og lyntog til Møre og Romsdal (Midt-norge) Kl Åpent møte 3.3 Tannlegemarkedet i Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag. Seniorrådgiver Geir Røed i Forbrukerrådet presenterer en fersk undersøkelse om tannlegemarkedet. Pris, tilgjengelig og kvalitet i den offentlige og private tannhelsetjenesten. 3.4 Lyntog til Møre og Romsdal (og Midt-Norge), er dette noe forbrukere i regionen trenger? Orienteringssak om de planer / muligheter for lyntog som er aktuell for alle tre fylker, med fokus på utredninger i Møre og Romsdal. Innleder er Thor Westergaard Bjørlo, Kommunikasjonssjef Norsk Bane. Kl Utvalget samles, og det holdes en pressekonferanse kl SAK 3.1. Gode ENOVA-system er viktig for at forbrukere skal velje gode miljøløysingar medlemmer Mange forbrukarar er innstilte på å gjere ein innsats for å ta vare på miljøet. Gjennom gode og enkle ordingar må det leggjast til rette for at folk tilpassar forbruket i eit miljøperspektiv. Ein måte å sikre dette på, er at dei offentlege støtteordningane er enkle, lette å etterleve og lite byråkratiske. Det skal vere lett å velje miljøvennleg og ordningane må vere lette å setje seg inn i. Det regionalpolitiske forbrukarutvalet for Midt-Norge meiner at ENOVA spelar ein viktig rolle i dette arbeidet. Vi ser at støtteordningar blir utnytta fullt om dei er kjende. Regelverket for støtte og godkjenning bør difor vere enkelt og ukomplisert så langt det lar seg gjere. Slik forenklar vi forbrukarane Forbrukerrådet Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag har sekretariatsfunksjon for det regionale forbrukerpolitiske utvalget. Regionsjef i Forbrukerrådet, Roger Helde, er sekretariatsleder. Nord-TrøNdelag 1. representant: Åse Marie Hagen Arbeiderpartiet Steinkjer Mobil: Vara: Carl peter Vikdal Kristelig folkeparti Overhalla 2. representant: adrian Wahlborg Sosialistisk venstreparti Verdal Mobil: Vara: steinar aspli Senterpartiet Nærøy Kontaktinformasjon: Postadresse: Regionalt forbrukerpolitisk utvalg, Forbrukerrådet, Postboks 671 Sentrum, 7407 Trondheim Web: regionalt_utvalg Møre og romsdal sine val og styrer dei mot dei beste løysingane samfunnet må få på plass. For at vi som politikarar skal drive god forbrukarpolitikk, må vi få ein dialog og eit samspell med dei organ 1. representant: Inger Hanekamhaug Fremskrittspartiet Molde Mobil: Vara: reidun Klock Tjervåg Sunnmørslista Ørskog 2. representant: lilly gunn Kvande Arbeiderpartiet Surnadal Mobil: som er sette til å forvalte midlane til miljøvennleg energibruk. Vi ser at det er eit stort innsparingspotensial når ein skal byggje. Den nye plan- og bygningslova tek sikte på å få på plass både passiv og aktivhus, hus som ikkje bruker eller sparer mer energi enn dei bruker. På dette feltet trur det regionale forbrukarutvalet at ENOVA er svært viktig både no og ikkje minst framover. Vi ser fram til å drøfte ordningar som sikrar dette. Det er viktig og utfordrande, utvalet er trygg på at ENOVA kjem til å gjere eit godt arbeid på dette feltet framover. 2. Vara: Frøydis austigard Venstre Molde Besøksadresse: Dronningensgt. 10 Åpningstid: Tirs-fre , mandag Telefon: Telefon sekretariatsleder Roger Helde: E-postadresse: sør-trøndelag Forbrukarpolitisk utvalg for Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag krever at regjeringa tar initiativ overfor ENOVA og ber dem utarbeide et enklere regelverk for støtte og godkjenningen. Hensikten med dette 1. representant: 2. representant: geir Jarle sirås Torhild aarbergsbotten Sosialistisk Venstreparti Høyre Trondheim Ørland Mobil: Mobil: mattilsynet.no regelverket må være at det skal stimulere til bygging og rehabilitering av hus. 1. Vara: solveig Bergstrøm Sosialistisk venstreparti Trondheim 2. Vara: Torstein larsen Fremskrittspartiet Orkdal Grafisk design: Dobbel J Reklamebyrå AS 7

8 SAK 3.2. Refusjon av reiseutgifter for pasienter Før: Brukerne henvendte seg til NAV, og NAV fylte ut det nødvendige og tok seg av innsending. Brukerne fikk pengene på konto etter noen dager. Egenandel var den samme. Nå: Informasjon kan finnes på lovdata.no ved å lese folketrygdlova og syketransportforskriften. NAV har ikke lenger noe med ordningen å gjøre, ikke veiledende og ikke utførende. Opplysninger innhentet Helseforetakets sitt pasientkontor i Ålesund: Regningsskjema skal ligge på alle sykehus sammen med konvolutt. Individuelt om det blir aktivt utdelt eller på initiativ fra bruker. Porto må betales av bruker. Frist for innsending er 6 måneder etter behandling. Ventetid før pengene kommer skal være 3 uker. Er nå på ca 3 til 4 uker i Møre og Romsdal, og ca 6 uker i Sør- Trøndelag. Har vært lenger før. Ved utfylling gis kun telefonhjelp fra Pasientreisekontoret. Pasientkontoret har automatisk telefonsvarer, og bruker må trykke seg fram til riktig tjeneste/hjelp. Enkelte større sykehus har sykehusverter som kan gi råd til brukerne. I Møre og Romsdal gjelder det Ålesund og Molde. Ordinga er basert på at brukerne skal fylle ut reiseregningsskjema på 2 sider og sende inn selv. Bruker har ikke kvittering/kopi av skjemaet med mindre han ordner det selv. (Dersom det kommer på avveie - hva skjer?) Reiseregningene kan ikke leveres pr data/internett. Statistikk viser at bortimot 20 % flere sender inn nå enn før, men sannsynligvis er aldersammensetningen svært endret. Nå er det sannsynligvis flest yrkesaktive som sender inn. De er vant til skjemautfylling. De som taper på nyordningen er de eldre og de som ikke er i stand til å fylle ut skjema selv. Alt for mange gir opp og sender ikke inn i det hele tatt. Vedtak Forbrukerpolitisk utvalg ser med stor skepsis og forundring på at en ordning som før låg under NAV med god personlig service overfor forbrukeren, nå er gjort mer utilgjengelig for forbrukeren. Ved at forbrukeren selv må ta initiativ for å skaffe seg reiseregningsskjema. Denne nye ordningen fører til at forbrukeren er tillagt mer ansvar selv. Dette gjør ordningen mer komplisert. Resultatet er blant annet at eldre og ressurssvake ikke benytter seg av ordningen. Forbrukerpolitisk utvalg forventer at alle behandlere får grundig informasjon om den nye ordningen, og at de har plikt til å sørge for at alle pasienter får tildelt skjema uten å måtte be om det. I tillegg ber Forbrukerpolitisk utvalg om at regjeringa tar initiativ for å forenkle ordningen ved at for eksempel NAV kontorene kan være behjelpelig med å fylle ut skjemaet for de som måtte ha behov for det. Utvalget ber også om en ny vurdering på om konvoluttene skal være ferdigfrankert, De fleste har ikke frimerker liggende hjemme, og hensikten er jo bl.a. at man skal kunne utføre alt hjemmefra. 8

9 Sak 3.3. Tannlegemarkedet Forbrukerpolitisk utvalg mener det ikke er akseptabelt å måtte reise 16 mil for å få en vanlig undersøkelse hos tannlege. Utvalget er bekymret for at det i deler av landet ikke er et velfungerende tannlegemarked. Dette må myndighetene gjøre noe med. I Nord-Norge ser det ut til at det nå fungerer de fleste stedene. Innbyggerne får time, og noen ganger til og med på dagen. Tannpine, priser og tilgjengelighet - en rapport om tannlegemarkedet forbrukerportalen.no Oppsummering: Ansvarlig for undersøkelsen: Seniorrådgiver Geir Røed Politisk ansvarlig for helse og offentlige tjenester: Fagdirektør Terje Kili Utvalget er positivt overrasket over at det var mulig å få hjelp med tannpine i alle de 15 testede småbyene. Det virker som om tannlegene hjelper dersom de har tid, og sender pasientene videre dersom de har nok å gjøre. Enkelte tannleger synes ikke å være klar over plikten til å tilby nødvendig helsehjelp. Utvalget mener prisforskjellene i undersøkelsen er overraskende siden tjenestene det er innhentet pris på er standardiserte. Vanskelig å forstå informasjonen Vanskelig å finne informasjonen Store prisforskjeller Stor forskjell i tannlegedekning Ikke alle tannleger er klar over akuttansvaret forbrukerportalen.no Undersøkelsen avdekker at det er et stort behov for en egen tannlegeportal, hvor pasientene kan sjekke priser med forståelige prislister, og orientere seg i markedet. Forbrukerpolitisk utvalg er derfor tilfreds med at regjeringen har satt av to millioner kroner til dette neste år. Der er uakseptabelt for det Forbrukerpolitisk utvalget i Møre og Romsdal, forbrukerportalen.no Utdrag presentasjon fra Seniorrådgiver i Forbrukerrådet Geir Røed. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag at tannlegetjenesten ikke er et velfungerende helsetilbud. En god tannhelse er en forutsetning for en god almenhelse. Derfor mener utvalget at tannhelse må inn i helseordningen på lik linje med legetjenesten/tilbudet med de samme støtteordningene. Sak 3.4. Lyntog Under det åpne møtet var det også diskusjon om lyntog i Midt-Norge, og om forbrukerne i vår landsdel vil tjene på en storstilt jernbaneutbygging? Reisetider Møre & Romsdal Thor Westergaard Bjørlo fra Norsk Bane orienterte om planer og muligheter for lyntog i de tre fylkene Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Saken var i denne omgang kun en orientringssak, og intet vedtak ble fattet. Utdrag presentasjon fra Thor Bjørlo, Kommunikasjonssjef i Norsk Bane. 9

10 OG 9 0 NYHETER Presseklipp TIRSDAG 18. MAI 2010 TRØNDER-AVISA 13 nløse tatensliter hodepine TIRSDAG 18. MAI 2010 TRØNDER-AVISA Krever garanti for pasientrettigheter Forbrukerpolitisk utvalg krever fri adgang til informasjon i helsevesenet, og garanti for pasienter sine rettigheter. Erik M. Lieungh / Tlf Vi ser den senere tiden at det har vært mange hendelser med feilbehandling. I den forbindelse krever vi et bedre system for å nå ut med god nok informasjon om rettighetene til den enkelte pasienten, sier Geir Jarle Sirås (bildet) i forbrukerpolitisk utvalg f Gundersen (66) tror flerbrukssaler kino i Levanger bør ligge der folk lite å bygge én sal med 130 seter, sier ger Fjordhotells STJØRDAL: kinoplaner Under TRONDHEIM: NAMSOS: OSLO: øte ble det opprettholdt at Festivitesommeren. SIDE 24 OG 25 kymre seg for konkurranse fra ten. Denne summen er nøyaktig Dermed kunne han naturligvis tenkt seg en langt bedre utenlandske markeder, kanskje halvparten av det Bondelaget spesielt svenskene. krevde for melkebønder. avtale, kanskje til og med bedre Den har veldig stor betydning Kvitvang har de siste årene enn de opprinnelige kravene fra for markedet vårt og for sta- foretatt store investeringer som bøndene. biliteten. Nå får vi forutsigbarhet. tærer på overskuddet. Han me- 1,8 milliarder er ikke et stort Hvis den ikke hadde kommet ner det fremdeles trengs store krav hvis man vil dekke opp det på plass, hadde det sannsynligvis økonomiske løft hvis nordtrøndersk som trengs. slipper landbruk han iallfall skal å konkurrere sikres. med svenskene. Men nå får bøndene bare 950 ikke blitt avtale, sier Kvitvang. på melk. Da Med melkekvote på Næringen må fornye seg. Vi er millioner. liter Bygg har han ny en kino forholdsvis på stor Moan-området færre som skal drive, og vi som blir Vi holder på med dette fordi LEVANGER: produksjon 10 Kinomaskinist og dermed Olaf store Gundersen utgifter. historie, Kvoten og mener gir ham at potensielt ny kino i Levanger vesteringene bør er ligge valg der vi har folk tatt, og at vi investerer og satser er for igjen skal (66) samtidig tror flerbrukssaler løpe fortere. In- vi trives. Men godtgjørelsen etter er ferdes på kroner Moan. ekstra Det forutsatt er lite at å bygge vi har én trodd sal med på at 130 vi seter, greier sier å holde dårlig. Jeg tror ikke veldig mange Leder i kvalitetsutvalget i Helse Nord-Trøndelag, Øivind Stenvik, er langt på vei enig i pasientom- rettigheter de faktisk har. Vi har fortløpende kursing og undervisning i pasientrettigheter blant helsepersonellet. Men i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag. Varierende informasjon Sirås mener at all tvil må ryddes av veien i garantien for pasientenes rettigheter. Vi merker at de enkelte sykehusene står selv står fritt til å tolke hva som er det beste systemet. Dette mener vi er feil. Det skal være likhet for alle, og det skal ikke være slik at hvis du er pasient ved Sykehuset Namsos så har du andre rettigheter eller annen informasjon enn om du er på sykehuset i Levanger. I hvert fall ikke når en i det er nok mange av brukerne som ikke vet helt hvor de skal henvende seg, eller hvilke rettigheter de faktisk har. Han mener at et problem som helsesystemet har en utfordring budet og forbrukerpolitisks utvalg sin uttalelse. Og han tror i dette hos helsepersonellet, og også at det er mange pasienter og brukere som ikke vet hvilke på er derimot sin egen meldeentene allerede har rettigheter plikt når det skjer feil behandling. Vi vet at det er mye mørketall for å melde avvik, og at det er større grad står selv fritt til å velge sykehus og behandling. Sirås mener at det har vært flere uheldige tilfeller hvor pasienter har blitt feilbehandlet, eller ikke fått opplyst hvilke alternativer de har. Vi ser en manglende vilje til at sykehusene selv ikke tar ansvar, sier han. Støttes av ombudet Dette bekreftes i stor grad av pasient- og brukerombud Kjell J. Vang. Hans etat skal i all hovedsak bistå og veilede pasienter til å finne ut hvilke retning en eventuell klage Pasientene er usikre på rettighetene sine varierende hvor god rapporteringen er. En mulig årsak til dette kan være at det ligger prestisje at de ikke ønsker å melde fra om avvikene, sier han. Stenvik understreker at pasi- nedtegnet i pasientrettighetene. Helsepersonellet har plikt til å oppfylle disse, sier han. TRØNDER-AVISA TORSDAG 25. MARS 2010 mer Søvnløse er Viktig med rutiner: Gode søvnrutiner er viktig Ødelegger dagen: Dersom jeg sover k som sliter staten sliter for hodepine- time for lenge om morgenen, viser en pasienter, sier forsker Siv Steinsmo dagen ødelagt, sier hodepinepasient Ødegård ved NTNU. Svein Willy Gundersen. SIDE 8 OG 9 med hodepine De beste tilbud fra Norges største dør- og vinduslager Se våre annonser på sidene 34, 35 og 36 på behandling skal gå. I 2009 hadde de 462 henvendelser. Pasient- og brukerombudet tror derimot at det er mange mørketall. Eldre for eksempel er ikke spesielt flinke til å si ifra. Det kan MØRKETALL: Pasient- og brukerombud Kjell J. Vang er enig i utspillet til forbrukerpolitisk utvalg. Han frykter det er mange mørketall i antall klager til ombudet. Terrassedører ubeh rød/hvit 7583 Ytterdører...fra 2800 Kontante hentepriser! å melk. Da slipper han iallfall å konkurrere med svenskene. å Moan-området FOTO: KJETIL SKAUFEL 7 Odin ut av vinterdvalen 16: Odin tok et velfortjent snøbad etter en vinter i hi i Namsskogan. Sover dårlig: Søvnproblemer er langt mer vanlig blant folk som sliter med hodepine enn andre, viser en fersk Hunt-undersøkelse. Boddører...fra 1990 Innerdører...fra 1900 n kommer ut i null 28: Sara Andersson scoret 11 mål da LHK slo Storhamar Viktig med rutiner: Gode søvnrutiner er viktig for hodepinepasienter, sier forsker Siv Steinsmo Ødegård ved NTNU. LAVESTE EUROKURS PÅ FIRE ÅR Ledet VALUTA Levanger Euro-kursen nådde i går sitt laveste nivå på fire år da den ble omsatt for 1,2243 dollar i Tokyo. I norske til sjokkseier kroner tilsvarer det en eurokurs på 7,710. (NTB) være at de er oppdratt annerledes. Dessuten er det mange som er avhengig av helsetjenestene sine, og Han bekrefter også at det ikke alltid opplyses om hvilke alternativer en pasienten har. La oss ta et eksempel med behandling av kreft. Det er ikke alle som er klar over at det finnes ulike bivirkninger for cellegift eller strålebehandling. Mange får ikke god nok informasjon Stor-Coop torsdag 25. mars 2010 STEINKJER: Mangler to typer kraft uke 12 nr. 71 løssalg 20,00 Coop Forbrukerpolitisk Steinkjerdirektør utvalg i Midt-Norge Aslak mener strømkrisen Tiller tror i Midt-Norge viser mangel en storfusjon på to typer kraft av Cooplagene elektrisk i hele kraft Midt-Norge VALUTA og stortingsrepresentanter er mer fremtidsrettet enn med handlekraft. fylkeslag. Tiller får støtte fra sentralt Coop-hold, men noe mer lunken lokal mottakelse. Jon Åge Fiskum SIDE 20 OG 21 / Tlf Trønderhallen I et brev til lederne av de tre fylkesbenkene den 23. april, krevde blir Det foretak regionale forbrukerpolitiske utvalget for Midt- Norge LEVANGER: at det Trønderhallen fattes nødvendige politiske ble i går vedtatt vedtak drevet for å som få på plass kommunalt ekstra kraftforsyning. foretak. Ap og Utvalget KrF kom har i fortsatt mindretall ikke med mottatt svar sine fra 15 stemmer noen av de for tre forslaget om og kommunal konkluderer enhet. med fylkesbenkene at det mangler både elektrisk SIDE 12 kraft og politisk handlekraft. Brevet undertegnet 1. representantene Samler i Forbrukerpolitisk seg utvalg mot fra vold hvert fylke: Åse Marie Hagen, fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag, Geir Jarle Sirås som representerer SV i fylkestinget i Sør-Trøndelag SIDE 8 OG 9 og Inger Hanekamhaug som representerer Frp i fylkestinget i Møre og Romsdal. I brevet påpeker utvalget at det å påføre De beste tilbud fra Norges største dør- og vinduslager midtnorske GRONG: Ungdom husholdninger i Grong ekstra mobiliserer strømutgifter seg for er å slå rette baker tilbake for smed. mot flere Utvalget volds-meneepisoder mot flyktninger i kommunen. Jeg er overrasket over at dette har skjedd her, sier ungdomsrådsleder Aurora Moum. LAGERFØRTE SIDE 6 Krever bedre HYTTEVINDU informasjon om hvilke behandlinger som gir hvilke bivirkninger og mulige ettervirkninger, sier han. Tas opp internt Forbrukerpolitisk utvalg krever fri informasjonsflyt i helsevesenet. Utvalgsleder Geir Jarle Sirås mener at det ikke skal være forskjell på pasienters rettigheter ved sykehusene i Levanger og Namsos. SIDE 10 Vang forteller at det i den siste tiden har oppstått en tendens til at går ut over det videre arbeidet avdelingene velger å ta opp klage- de frykter at en klage skal slå tilbake på dette tilbudet, sier han. sakene internt. Han mener dette med å avdekke svikt i systemet. SIDE 30 OG 31 an kommer ut i null torsdag 25. mars 2010 uke 12 nr. 71 løssalg 20,00 Presseklipp 28: Sara Andersson scoret 11 mål da LHK slo Storhamar Ødelegger dagen: Dersom jeg sover en time for lenge om morgenen er dagen ødelagt, sier hodepinepasient Svein Willy Gundersen. Det som er et stort problem er at mang avdelinger velger å ta opp et avvik som har skjedd internt. Det innebærer at det ikke gjøres noe med ut over den avdelingen. Og noen ganger lærer man faktisk ikke innad i avdelingen som har begått feilen. USIKRE: Leder i kvalitetsutvalget i Helse Nord-Trøndelag, Øivind Stenvik, tror mange pasienter og brukere ikke kjenner hvilke rettigheter de faktisk har. SIDE 30 OG 31 NÆRINGSLIV at den urimelige ekstrakostnaden skapt av politiske vedtak bør fjernes med tilsvarende politiske vedtak. Siden 1. januar 2007 har Midt-Norge LAVESTE EUROKURS vært definert PÅ FIRE som ÅR eget prisområde, frikoblet fra resten av Sør-Norge. Hensikten med tiltaket var å sikre at landsdelen har nok elektrisk kraft Presseklipp i situasjoner med høyt forbruk og lav produksjonen. Stor-Coop Da ordningen ble innført forsikret stortingspolitikere og STEINKJER: strømbyråkrater ifølge utval- på strøm fryktet e strømpri med opp overførin Järpström denne uk Paul Ola Kje Oppstarte dag, og i d spotprisen kwh en øre fra i gå beregnet de trønder Euro-kursen nådde i går sitt laveste nivå da den ble omsatt for 1,2243 dollar i Toky kroner tilsvarer det en eurokurs på 7,710 Mangler to typer Coop get at Midt-Norge kun i perioder ville betale en strømpris utvalg i Forbrukerpolitisk Steinkjerdirektør Midt-Norge marginalt over resten av Sør- Aslak mener strømkrisen Tiller Norge. Prisen på strøm i Midt- Norge tror i Midt-Norge viser de siste månedene viser mangel en ifølge storfusjon utvalget på to typer at dette kraft løftet av har Cooplagene vært temmelig verdiløst. elektrisk Når i hele kraft forbrukerne Midt-Norge og stortingsrepresentanter er i Midt- Norge mer fremtidsrettet betaler mye enn med mer for handlekraft. fylkeslag. strømmen Tiller enn får forbrukerne støtte fra i sentralt resten av Coop-hold, Sør-Norge, men er noe det utsalg av mer lunken mange lokal års mottakelse. Jon Åge Fiskum unnfallenhet med å bygge ut ny SIDE kraftproduksjon. Vekslende regjeringer har 20 OG 21 / Tlf I ansvar et brev for til det. lederne Vi konstaterer av tre fylkesbenkene Trønderhallen at den sittende den regjeringen 23. april, krevde blir ikke har Det foretak gjort regionale noe å forbrukerpolitiske sitt eget løfte utvalget i Soria for Moria-er- Midtoppfylle Norge LEVANGER: klæringen at det Trønderhallen om fattes å jevne nødvendige ut nettleien politiske ble i går over vedtatt vedtak hele landet. drevet for å Det som få ville på plass kommunalt ha hjulpet ekstra noe kraftforsyning. foretak. for strømkunder Ap og Utvalget KrF som kom i har dag i fortsatt betaler mindretall ikke mer med både mottatt for svar sine strøm fra 15 og stemmer noen nettleie, av de for heter tre forslaget fylkesbenkene det i uttalelsen om fra og kommunal konkluderer Forbrukerpolitisk enhet. med at utvalg det mangler i Midt-Norge. både elektrisk SIDE 12 kraft og politisk handlekraft. Brevet undertegnet 1. representantene Samler i Forbrukerpolitisk seg utvalg mot fra vold hvert fylke: Åse Marie Hagen, fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag, Geir Jarle Sirås som representerer SV i fylkestinget i Sør-Trøndelag og Inger Hanekamhaug som representerer Frp i fylkestinget i Møre fra og Romsdal. I brevet «POPULÆR» påpeker utvalget at det å påføre midtnorske GRONG: Ungdom husholdninger i Grong ekstra mobiliserer strømutgifter seg for er å slå rette baker tilbake for smed. mot flere Utvalget volds-meneepisoder mot flyktninger i kommunen. Jeg er overrasket over at dette har skjedd her, sier ungdomsrådsleder Aurora Moum. SIDE 6 NÆRING at den urimelig den skapt av p bør fjernes m politiske vedta Siden 1. ja Midt-Norge væ eget prisområ resten av Sørten med tiltak landsdelen ha kraft i situasj forbruk og lav Da ordningen sikret stortin strømbyråkra get at Midt-No der ville betal marginalt ove Norge. Prisen Norge de siste ifølge utvalge har vært temm Når forbr Norge betaler strømmen enn resten av Sør-N salg av mange å med å bygge ut sjon. Vekslende ansvar for det at den sittend ikke har gjort n sitt eget løfte i klæringen om leien over hele ha hjulpet noe f som i dag beta strøm og nettle talelsen fra Fo utvalg i Midt-N De beste tilbud fra Norges største dør- og vindus LAGERFØRTE Krever bedre HYTTEVIND informasjon Forbrukerpolitisk utvalg krever fri informasjonsflyt i helsevesenet. Utvalgsleder Geir Jarle Sirås mener at det ikke skal være forskjell på pasienters rettigheter ved sykehusene i Levanger og Namsos. SIDE 10 «POPULÆR» fra

11 A TORSDAG 25. MARS 2010 efoner etter at kikket på den egningen sin. at når den vani gaten først får osten, er da de eller Roger Helde (bildet), regionsjef i Forbrukerrådet, som forventer at allerede neste uke så vil forbrukeraktet av mange d regningene. rer at det vanligt samme når renp. Folk reagerer e nyheten, eller diskusjonen går, ngen faktisk komsen, sier han. rådet påpekte at gen kom til å bli Midt-Norge alleslet om dette alat prismarkedet t over forbrukerr av landet. Men i ikke ble hørt. elig, sier Helde. ukerråd er han vegne av forbruener at mange over hvordan gene deres fak-. ange som ikke sikten. I dag kan t» av selgere på ke strømordning ange kommer overrasket over prisen. Vi kan ed selve betalinan hjelpe til med pesielt i forhold gsplan som inntselskap. Utover forbrukerråd lighet til å gjøre han. Presseklipp URETTFERDIG: Avtroppende leder for utvalget Geir Jarle Sirås mener ordningen i dag er urettferdig Urettferdig ordning Forbrukerutvalget ønsker forandringer på dagens system. Nå legger de fram krav til politikerne. Erik M. Lieungh / Tlf Vi krever at stortingsbenken i Midt-Norge jobber aktivt for en mer rettferdig prispolitikk. Slik er den ikke i dag, sier Geir Jarle Sirås, avtroppende leder for Forbrukerpolitisk utvalg i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag. Krav til politikerne Fredag formiddag var det arbeidsmøte ved utvalget. Der kom det fram at utvalget skal legge fram krav til politikerne på Stortinget angående dagens kraftsituasjon, som de mener er urettferdig. Sirås forteller at det de nå vil legge ned fire krav til stortingsbenken i forbindelse med kraftsituasjonen i Midt-Norge. Han synes det er urettferdig at forbrukere i Midt-Norge må lide for resten av landet. Kraftsystemet i dag fungerer slik det skal. Men problemet er at dette kraftsystemet er bygget på de ulike sektorenes strømpriser. I dag ser vi at det er vår region som er skadelidende av dette. Jeg mener det må på plass et helt nytt system Lik strøm til alle Det utvalget krever er at områdeinndelingen avvikles, og at forbrukere over hele landet får lik pris. Vi ønsker å reetablere det felles nordiske kraftmarkedet. Det var dette som var utgangspunktet. At hele Norden var et prisområde. Det er ikke slik at noen skal betale ekstra for det kraftgilde vi har hatt. Sirås forteller at kraftsituasjonen går ut over næring så vel som de enkelte forbrukerne. At de store næringene blir rammet er et problem. Dette går selvfølgelig ut over sysselsetting og næringsetablering. Det kan ikke være slik at et område i Norge skal være ekstra ugunstig å etablere næringer i. FAKTA Forbrukerpolitisk utvalgs krav til politikerne: At dagens områdeinndeling avvikles, og at forbrukere over hele landet får lik strømpris. At krafteksporten begrenses for å sikre forbrukere en fornuftig strømpris. At overskuddet til det offentlige som eiere bør begrenses til fordel for forbrukerne selv. At Stortinget jobber for en reetablering av det felles nordiske kraftmarkedet. Vil be om møte Sirås, og utvalget kom fredag fram til at de nå vil kontakte de aktuelle politikerne i Midt-Norge, for å legge fram deres krav, på vegne av forbrukerne i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Vi kommer til å sende brev og be om et møte med stortingsbenken. Vi som utvalg synes det er viktig å varsle politikerne, på vegne av innbyggerne om hvordan det dette systemet oppleves. Bedrifter og næring er flinke til å si ifra på egen hånd, mens vi må verne om de som ikke har mulighet til å komme gjennom til politikerne, sier Sirås. Tapere siste uke (Prosentvis endring) Reservoir Exploration -60,00 Intex Resources -20,41 Norse Energy Corp TR -17,80 Codfarmers -13,04 AGR Group -11,24 Norske fond på topp (Avk. siste 12 mnd. %) Storebrand Vekst 118,78 DnB NOR SMB 111,81 Terra SMB 108,63 Terra Norge 100,21 WarrenWicklund Norge 98,55 NB-Aksjefond 96,34 KLP AksjeNorge 93,05 Delphi Norge 93,00 Landkreditt Norge 90,44 Norske fond på bunn (Avk. siste 12 mnd. %) Storebrand Verdi 50,44 Alfred Berg Indeks 63,41 Carnegie Norge Indeks 63,74 KLP AksjeNorge Ind II 64,47 KLP AksjeNorge Indeks 64,67 Storebrand Aksje Innl 64,78 PLUSS Index Fondsforv 65,04 DnB NOR OBX 65,91 XACT OBX 65,99 Postbanken Norge 67,19 Kronikk: Maksimallengde på kronikker i Romsdals Budstikke er 4000 tegn med mellomrom. Redaksjonen forbeholder seg retten til å korte ned innsendte innlegg. Forbrukerpolitikk i Møre og Romsdal nalpolitisksamarbeidsprosjekt mellomfylkeskommunenei MøreogRomsdal,Sør Trøndelag ognord-trøndelag.i2004fattet detrefylkeskommunenevedtak omåoppretteetfellesregionalt forbrukerpolitiskutvalgsomskal arbeideforforbrukernessaki detrefylkene,ogtaoppaktuelle forbrukerpolitiskespørsmål. Utvalgetharseksmedlemmer, hvermedsinpersonligevararepresentant.medlemmeneeroppnevntavderespektivefylkesting. Forbrukerrådetsregionkontor itrondheimersekretariatfor utvalget,ogbistårutvalgetmed fagligkompetanseideulikeforbrukersakersombehandles. trettigheter»,«forbudmotbåde aggressivmarkedsføringogaggressivtsalgavspareprodukter» fokus.densakensomiårhargitt og«motstandmotsærskiltekraftpriserimidt-norge»erdesakene imediaerstrømsaken.utvalgets utvalgetstørstoppmerksomhet detregionaleforbrukerutvalget forslagfikkstøttepålederhold harsattfokuspåi2010.ihøst iflereregionaviser,ogdebatten skalutvalgetbehandlesakerom nåddedenrikspolitiskearena. «Enova forbrukervennlige Imarsbehandletutvalgetensak søknadsprosedyrer?»,«refusjon vedrørendeenergimarkedetog avreiseutgifterforpasienter», kraftpriserimidt-norge,ogutvalgetsendteietterkantetbrevtil «TannlegemarkedetiMøreog Romsdal,Nord-ogSør-Trønde- StortingetvedlederneavfylkesbenkeneforMøreogRomsdallag»og«LyntogtilMøreogRomsdalogTrøndelag». Sør-TrøndelagogNord-Trøndelag medfølgendekrav:«detregionaleforbrukerpolitiskeutvalgetfor Midt-Norgekreveratdetfattes nødvendigepolitiskevedtakforå fåpåplassekstrakraftforsyning. Åpåføremidtnorskehusholdningerekstrastrømutgiftererå rettebakerforsmed.denneurimeligeekstrakostnadenskaptav politiskevedtak,børfjernesmed tilsvarendepolitiskevedtak.» «Full garanti for alle pasien- Valuta Aus. dollar AUD 5,43 5,41 Danske kr. DKK 108,12 107,15 Euro EUR 8,04 7,97 Jap. yen JPY 6,63 6,49 Kan. dollar CAD 5,83 5,83 Br. pund GBP 8,95 8,91 Sveits. fr. CHF 560,67 554,68 Sv. Kroner SEK 82,44 82,39 US dollar USD 5,97 5,88 Forbrukerutvalget er et regio- EURO / NOK + 0,87 % (+ 0,07 NOK) USD / NOK + 1,53 % (+ 0,09 NOK) NTB/OBI Regional forbrukerpolitikk i Praktisk politisk arbeid tildet besteforforbrukeneivårregion Forbrukerutvalgetsambisjoner åomsettesittarbeidideenkelte sakenetilpraktiskpolitikkiderespektivefylkesting,gjernekoordinertogsamletpåtversavfylkesgrensene.påetmergenereltplan erdetetønskeatutvalgetsstore engasjementogsåkanbringesvideretilstortingsrepresentantene framidt-norge.daoppfyllesforbrukerutvalgetsvisjonomåvære forbrukernespolitiskerøstiviktigeforbrukerspørsmålsomvedrørerinnbyggerneimøreogromsdal,nord-trøndelagogsør-trøndelag. ogdakanetableringenav utvalgetsiesåværeetvellykket regionalpolitiskeksperiment. Nye saker i høst. PådetnesteutvalgsmøtepåRicaSeiletiMolde 14.oktobererdet2sakersomskal behandlesiforkantavetåpent møte.denførstesakenomhandler«enova forbrukervennlige søknadsprosedyrer?»ogdenandresakenomhandler«refusjon avreiseutgifterforpasienter». PådetåpnemøtetiMoldestår også2sakerpåagendaen.ensak om«tannlegemarkedetimøre ogromsdal,nord-ogsør-trøndelag»hvorseniorrådgivergeir RøediForbrukerrådetpresenterer enferskundersøkelseomtannlegemarkedet.undersøkelsen omhandlerpris,tilgjengeligog kvalitetidenoffentligeogprivate tannhelsetjenesten. I tillegg begynner forbruker «Lyntog-saken».ThorWestergaardBjørlo,KommunikasjonssjefNorskBaneinnlederom«LyntogtilMøreogRomsdal(ogMidt- Norge).Trengerforbrukereiregionenlyntog?».Enorienteringssakomdeplaner/muligheterfor lyntogsomeraktuellforalletre fylker,medfokuspåutredninger imøreogromsdal. Romsdals Budst Roger Helde, regiondirektør i Forbrukerrådet. V endelser. Pasient- udet tror derimot e mørketall. r eksempel er ikke e til å si ifra. Det kan oppdratt annerledes. det mange som er avelsetjenestene sine, og avdelingene velger å ta opp klage- t en klage skal slå tiltte tilbudet, sier han. sakene internt. Han mener dette med å avdekke svikt i systemet. krefter også at det ikke lyses om hvilke alternaasienten har. klager til ombudet. ing av kreft. Det er ikke er klar over at det finnes om hvilke behandlinger som gir hvilke bivirkninger og mulige ettervirkninger, sier han. Tas opp internt Vang forteller at det i den siste tiden har oppstått en tendens til at går ut over det videre arbeidet Det som er et stort problem er at mang avdelinger velger å ta opp et avvik som har skjedd internt. Det innebærer at det ikke ss ta et eksempel med gjøres noe med ut over den av- ivirkninger for cellegift trålebehandling. Mange ke god nok informasjon delingen. Og noen ganger lærer man faktisk ikke innad i avdelingen som har begått feilen. Eiendomsskatten igjen Det er dessverre vanskeligå gjennomføreenseriøsmeningsutvekslingimediamedhøyres gruppelederimoldekommunestyre.nårvidokumentererat Høyreisistekommunestyremøte gikkheltbortfradenlinjepartiet harfulgtgjennomenlangårrekkenårdetgjeldereiendomsskatt, møtesvimedutskjelling: «fremsetterdeusanneogsterkt villedendepåstander»,«panikkenhartattmoldearbeiderparti» og«tøvframoldearbeiderparti».ogisammerennetfårogså Frpsittpasspåskrevet:«Molde Frperifulloppløsning.» La oss i stedet diskutere fakta. Eiendomsskattenharværtdet storestridsspørsmålpåinntektssidenimoldesbudsjettienlang årrekke.detharværtetnærtav talefestetsamarbeidmellomh, FrpogVomeiendomsskattog Sinne over NAV? budsjett.iperioden2003til2009 redusertedetteflertalleteiendomsskattenfra3,5promilletil 2,0promille. Pådenannensideavkommunestyresalensitterrepresentantene forarbeiderpartiet,kristeligfolkeparti,senterpartietogsosialistiskvenstreparti.viharverken noenskriftligellermuntligsamarbeidsavtalemellomoss,men viharstortsetthattsammenfallendeforslagomeiendomsskatten.våreforslagharstortsett sammenfaltmedrådmannens vurderinger,ogmerinntekten harviønsketåbruketilåstyrke budsjetteneforskolen,pleieog omsorgogtiltakfunksjonshemmede. Høyres gruppeleder skriver at «politikkenimoldeernåpreget avrotoguforutsigbarhet».dette erviheltuenigi.budsjettetfor politikernesinbehandlingav 2010blevedtattavetflertallpå 24somsluttetseghelttilrådmannensbudsjettforslag.Når rådmannenifjorfantåmåtte foreslåeneiendomsskattpå3,6 promille,vardetforåunngåuakseptablenedskjæringeriskoleog omsorg.detsammevargrunnlagetforensvakøkningieiendomsskattenirammesakeniseptember.nårhøyrenåstemmerfor80 prosenthøyereeiendomsskatt ennpartietstemteforifjor,erdet troligfordideogsåseratdetteer heltnødvendig.partietstårfritt tilåleggeframetalternativtbudsjettforslagfor2011med2promilleieiendomsskatt. Molde kommunestyre,både flertallogmindretall,hariåtteår kjørtmedforlaveiendomsskatt isinebudsjettforslag.viharikke greidåredusereutgiftenetiltjenesteproduksjonen,menhartatt Sekretariatsleder i Forbrukerutvalget i Midt-Norge, og Regiondirektør i Forbrukerrådet Noen ganger skulle vi ønske opplånforåfinansierenoeav våredriftsutgifterogreduksjoneneieiendomsskatten.hererhovedårsakentilatverkenap,hellerdeandrepartieneharmaktet ågjennomføresineløfteromikke åøkeeiendomsskatten.deter baresvsomforutsåogvarslet omatdetmåttebliøkningieiendomsskattendersomkommunen skulleopprettholdesittvelferdstilbudtilbefolkningen. sakenvarsåenkelsomhøyreforsøkeråframstilleden:foreller moteiendomsskatt.detdreier segogsåom:forellermoten forsvarligomsorg,enforsvarlig skole,forsvarligetjenestertil våreinnbyggere. Molde Arbeiderpartis kommunestyregruppe F Dyk nes på T helg bra. final topps En utr jenten Anne K gjør en jentene Hilsen s Fravæ Er så enig ang. skole barn som f helt til skif magesmert Og foreldre Å påstå at h da burde en for god til. Pensjonert læ Roger Helde USIKRE: Leder i kvalitetsutvalget i Helse Nord-Trøndelag, Øivind Stenvik, tror mange pasienter og brukere ikke kjenner hvilke rettigheter de faktisk har. Hvem har ikke hatt sin irritasjon hva gjelder NAVogsendrek- tigheterogdirekteslurveteopp- tredenerfraansatteogledelse innennav?enskullenestentro atenkeltedertroratmanbetaler utpålagteytelserfraegenpengebok.mangeharføltatnårman møterpånavsåerdetunnfallenhetogkrangelman«måvisetil» foratmanskalfåsinrettmessige ytelseuavhengighvadennegjelder.nav-reformensfar,dagfinn Høybråten,prøvernåetterbeste overtalelseskunsteråbortforklaredetsomhanisintidsattei stand.trorhanatdettehjelper demsomrammesavhans«reform»? Medtankepådamensom stofremitv-2somnåtruesmedå blikastetutavsittegethjem,så burdenåkrfsdagfinnhøybråtenbetaledetdetkosterhenneå beholdehjemmetsitt,ærligtalt....kanskjedettevillegihamenaldri sålitenlærepenge?trorhanat hanikkekunnehaliddsamme skjebnesomdennedamen?det haddeneppeskjeddfordihanhar hattetmyestørre«utkomme» lønnsmessigennmangeandre har,inkludertdennedamen.nav harogså«forvane»åtrekkefra merennmanharlovtilnåranledningerbyrseg,endamanvetat dettekungjeldertilfellerderman Frank O. Sæther, gruppeleder bareharlovtilåtrekketilbake ytelserbaresordetosisteåra? Detteiflg.enadvokatjegnylig snakketmediforbindelsemed inntrekningerhvagjelderklient. Trornokatmanbøransettemer KVALIFISERTEfolkenndetnå kanseuttilatmanharansatt!!! ByråkraterernoeHERK! Ellinor Nerbø Kontroll Ser politiet har Håset, Hjelset o men når komm Aureosen/Hoem det unna, det ka Aker stadi Er glad i fotball, me skikkelig konsert a l hadde under Ormen hadde også vært tin 7 Demokratene Møre og Romsdal 11

FORBRUKERUTVALG FOR FYLKESKOMMUNENE MØRE OG ROMSDAL, NORD-TRØNDELAG OG SØR-TRØNDELAG

FORBRUKERUTVALG FOR FYLKESKOMMUNENE MØRE OG ROMSDAL, NORD-TRØNDELAG OG SØR-TRØNDELAG FORBRUKERUTVALG FOR FYLKESKOMMUNENE MØRE OG ROMSDAL, NORD-TRØNDELAG OG SØR-TRØNDELAG Forbrukerpolitikk i fokus Det regionale forbrukerpolitiske utvalget har som arbeidsområde de forbrukerspørsmål som vedrører

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 15. des. Muntlig spørretime 1835 Møte onsdag den 15. desember kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Muntlig spørretime 2. Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

Møte onsdag den 12. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 12. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 12. jan. Muntlig spørretime 2057 Møte onsdag den 12. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 41): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten:

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 63 2003 12. juni Forslag fra repr. Hedstrøm om endring i konkurranseloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 63 2003 12. juni Forslag fra repr. Hedstrøm om endring i konkurranseloven Forhandlinger i Odelstinget nr. 63 2003 12. juni Forslag fra repr. Hedstrøm om endring i konkurranseloven 923 Møte torsdag den 12. juni kl. 10.30 President: Å got Valle Dagsorden (nr. 39): 1. Innstilling

Detaljer

Møte onsdag den 28. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 28. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2012 28. mars Muntlig spørretime 2791 Møte onsdag den 28. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 68): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten:

Detaljer

Møte onsdag den 11. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 11. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 1970 11. jan. Muntlig spørretime 2012 Møte onsdag den 11. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 42): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat

Detaljer

1365 Molvik og Bjørlo Lysbakken om å sikre strandsonen mot nedbygging mv.

1365 Molvik og Bjørlo Lysbakken om å sikre strandsonen mot nedbygging mv. 2003 16. des. Forslag fra repr. Langeland, Thorkildsen, Sørensen, May Hansen, Hall Arnøy, 1365 Molvik og Bjørlo Lysbakken om å sikre strandsonen mot nedbygging mv. Møte tirsdag den 16. desember kl. 10

Detaljer

Forbrukerrådet Årsmelding 2001

Forbrukerrådet Årsmelding 2001 Forbrukerrådet Årsmelding 2001 forbrukerrådets leder 2 3 FORBRUKERMAKT Forbrukerrådet Opplag: 2000 2/2002 Design: SCRIPTORIET, grafisk formgiving Trykk: Grønland Grafiske Man møter av og til mennesker

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Mangler kapital. Lippestads verden

Mangler kapital. Lippestads verden 10 Mangler kapital 24 Gravide står i jobb 36 Teknologibyen Kongsberg Magasinet 01 FEBRUAR 2015 INTERVJUET Lippestads verden Geir Lippestad kan kunsten å sjonglere mellom advokatpraksis, utallige styreverv

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Presidenten: Representanten Rolf Reikvam vil fremsette. Presidenten: Representanten Jan Petersen vil fremsette

Presidenten: Representanten Rolf Reikvam vil fremsette. Presidenten: Representanten Jan Petersen vil fremsette 22 10. oktober Trontaledebatt 2000 Møte tirsdag den 10. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grø ndahl Dagsorden (nr. 2): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 145. Storting ved dets åpning og melding

Detaljer

Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4. Monsteropprøret

Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4. Monsteropprøret Siri Yvonne En av få Side 14 Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4 Kostbart sameting Side 8 Lørdag 5. februar 2011. Nr. 2. 37. årgang

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 GEN Dykkar ref.: Dato: 11.03.2013 Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013 Vi kallar

Detaljer

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen 14. juni Lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2007 2731 Møte onsdag den 14. juni kl. 10 President: Thorbjørn Jagland Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

Hvem skal eie norsk vannkraft?

Hvem skal eie norsk vannkraft? NEI TIL EUs VALGKAMPAVIS. OPPLAG: 403 000 B-blad Returadresse: Arbeider samfunnets plass 1 0181 Oslo EØS OG LOKALDEMOKRATIET: Hvem skal eie norsk vannkraft? Gro: Førte bak lyset? I spørsmålet om eierskapet

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 41 1999 8. juni Endr. i viltloven. Møte tirsdag den 8. juni kl. 10.25

Forhandlinger i Odelstinget nr. 41 1999 8. juni Endr. i viltloven. Møte tirsdag den 8. juni kl. 10.25 Forhandlinger i Odelstinget nr. 41 1999 8. juni Endr. i viltloven 585 Møte tirsdag den 8. juni kl. 10.25 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 35): 1. Innstilling fra energi- og miljøkomiteen

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig. Sak nr. 1

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig. Sak nr. 1 2562 Møte tirsdag den 7. mai kl. 10 President: Inge Lø nning Dagsorden (nr. 80): 1. Debatt om kommunal- og regionalministerens redegjørelse om distrikts- og regionalpolitikken (Redegjørelsen holdt i Stortingets

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep.

Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep. Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep. 1113 Møte torsdag den 12. desember kl. 10 President: J ø rgen Kosmo Dagsorden (nr.

Detaljer

midtpunkt4/14 Tema: Skjenkepolitikk Vintervoll: Setter nye rekorder Scandic Lerkendal: Skaper liv i døsig bydel

midtpunkt4/14 Tema: Skjenkepolitikk Vintervoll: Setter nye rekorder Scandic Lerkendal: Skaper liv i døsig bydel midtpunkt4/14 Tema: Skjenkepolitikk Vintervoll: Setter nye rekorder Scandic Lerkendal: Skaper liv i døsig bydel Layout: JJ Design Innhold Toppidrettssenteret Lyser mot deg i marka, som en moden moltemyr

Detaljer

- til alle medarbeidere i helsetjenesten. En stor takk til hver enkelt av dere for innsatsen dere gjør for pasientene hver eneste dag.

- til alle medarbeidere i helsetjenesten. En stor takk til hver enkelt av dere for innsatsen dere gjør for pasientene hver eneste dag. Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Publisert: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for

Detaljer

Vi starter da med første hovedspørsmål, fra representanten. Møte onsdag den 5. mars 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Vi starter da med første hovedspørsmål, fra representanten. Møte onsdag den 5. mars 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 5. mars Muntlig spørretime 2343 Møte onsdag den 5. mars 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 57) 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime Presidenten: Representanten

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 87 2002 16. des. Dagsorden

Forhandlinger i Stortinget nr. 87 2002 16. des. Dagsorden Forhandlinger i Stortinget nr. 87 2002 16. des. Dagsorden 1319 Møte mandag den 16. desember kl. 10 President: J ø rgen Kosmo Dagsorden (nr. 31): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer