Velferdstjenestens oppbygning og oppgaver. Om NAV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velferdstjenestens oppbygning og oppgaver. Om NAV."

Transkript

1 Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere, 13. mars 2012 Velferdstjenestens oppbygning og oppgaver. Om NAV. Sjeflege Grete Damberg, Arbeids- og velferdsdirektoratet

2 Innhold Bakgrunn for reformen Om NAV Organisering Metodikk Arbeidsoppgaver, tiltak, virkemidler, satsningsområder på arbeidsmarkedsområdet, helseområdet og sosialområdet Trygdemedisinsk kompetanse i NAV NAV, Side 2

3 Bakgrunnen for NAV-reformen.

4 Kontinuerlig økning i forsørgerbyrden i mange år framover HØY yrkesdeltakelse: 3,4 3,2 Kvinner samme yrkesdeltakelse som menn (i dag) i Menn over 60 tar igjen det tapte fra ,8 Fra 3.3 til 2.8 yrkesaktive pr pensjonist 2,6 2,4 2, MIDDELS yrkesdeltakelse: Samme yrkesdeltakelse som i dag Fra 3.3 til 2.4 yrkesaktive pr pensjonist Låg yrkesdeltaking Middels yrkesdeltaking Høg yrkesdeltaking LAV yrkesdeltakelse: Kvinners yrkesdeltakelse som i dag alle aldersgrupper. Menns deltakelse fortsetter å falle. Fra 3.3 til 2.3 yrkesaktive pr pensjonist NAV, Side 4

5 Antall personer i og utenfor arbeidsstyrken Totalt 4.6 mill. Arbeidsstyrken Ca. 2,4 mill. Barn/ungdom/studenter Ca. 1,5 mill. I utkanten / utenfor arbeidsstyrken Ca Alderspensjonister Ca NAV, Side 5 5

6 Tapte årsverk på grunn av helsesvikt Årsverk sykefravær Årsverk yrkeshemmede årsverk tapt årsverk tapt Årsverk rehabiliteringspenger Årsverk uføreytelser NAV, Side 6

7 Utfordringer - helsesvikt Aldring av befolkningen fører til flere tapte årsverk på grunn av helsesvikt I 1998 var 13,7 prosent av befolkningen i alderen år utenfor arbeidslivet på grunn av helseplager. I 2007 var det tilsvarende tallet 16,5 prosent. Økningen skyldes at gjennomsnittsalderen i den yrkesaktive befolkningen øker. Et inkluderende arbeidsliv er en viktig utfordring. I fremtidens arbeidsmarked vil vi være avhengig av at eldre og personer med helsemessige begrensinger i langt større grad deltar i arbeidslivet. NAV, Side 7

8 Andeler av nye tilfeller, uføreytelser Muskel- og skjelettsykdommer Psykiske lidelser Hjerte- og karsykdommer Svulster Sykdommer i nervesystemet Utviklingshemming og kromosomlidelser NAV, Side 8

9 Sykefraværsutvikling i Norge sammenlignet med andre land Kilde EUs statistikkbyrå Eurostat 6,0 5,0 4,0 NO EU-15 Prosent 3,0 2,0 1,0 0,0 NAV, Side 9

10 Figur 5. Samlet uttak av uføreytelser, sykepenger og rehabiliteringspenger målt i antall årsverk i aldersgruppen år. Prosent av befolkningen (kilder SSB, NAV, det svenske Finansdepartementet og sekretariatet til ekspertgruppen) Norge 12 Pst. av befolkningen Sverige NAV, Side 10

11 Veien fram til ny arbeids- og velferdsforvaltning Stortinget ba Regjeringen utrede en felles etat for sosial-, arb.markedsog trygdeetaten St.mld.: en felles etat med to statlige etater og lokalt samarb. med sos.kont. Avvist av Stortinget, ny utredning en etat Rattsø utv.: en etat for arbeid og inntekt, en etat for pensjon Høybråten: en felles statlig etat for arbeid og velferd, kom.ansvar sos.saker, felles 1.linje NAV NAV, Side 11

12 NAV-reformen, en organisatorisk og innholdsmessig reform.

13 NAV-reformen - Hovedmål Flere i arbeid og aktivitet færre på trygd og stønad Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Færre kasteballer Redusere innelåsning på stønadsordninger NAV, Side 13

14 NAV-loven Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen 1. Formål: Å legge til rette for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning, tilpasset den enkeltes og arbeidslivets behov og basert på en helhetlig og samordnet anvendelse av arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven, lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Skal møte det enkelte menneske med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet NAV, Side 14

15 Organisering Arbeids- og velferdsforvaltningen Arbeidsdepartementet Fylkesmannen (plikter) Statens helsetilsyn (faglig) Arbeids- og velferdsetaten + Kommunale tjenester i lokalkontor NAV, Side 15

16 En førstelinje Et NAV-kontor i alle kommuner brukernære tjenester Et formelt partnerskap mellom stat og kommune på lokalt plan. Gjennom partnerskapet har stat og kommune felles ansvar for driften av NAV-kontoret. Partnerskapet reguleres av den lokale samarbeidsavtalen som er inngått mellom kommunen og NAVs fylkesdirektør. Avtalen inneholder blant annet bestemmelser om hvordan staten og kommunen skal drive kontoret sammen, og hvilke kommunale tjenester som skal inngå. NAV, Side 16

17 En førstelinje forts Partnerskapet, representert ved rådmannen og fylkesdirektøren, har jevnlige møter. Her drøfter de satsingsområder og prioriteringer, og koordinerer den kommunale og statlige virksomheten ved kontoret. Partnerskapet er likeverdig. Det betyr at ingen av partene kan gi hverandre pålegg. Stat og kommune har fortsatt selvstendig ansvar for hver sine tjenester. Fordi NAV-kontoret har to eiere, har lederen av NAVkontoret to sjefer. NAV-lederen får to sett med styringssignaler og rapporterer til begge, til Arbeids- og velferdsetaten på de statlige områdene og til kommunen (ved rådmannen) på de kommunale. NAV, Side 17

18 Partnerskapsmodellen Stat Felles faglig plattform Avklart ansvar og myndighet Avstemte budsjetter Avstemte tjenester og ytelser Kommune NAV, Side 18

19 Organisatoriske reformer og endringer fra Arbeids- og velferdsetaten - sammenslåing av trygdeetaten og Aetat Etablering av NAV-kontor - medio oktober 2006 til utgangen av 2009 Etablere forvaltningsenheter- besluttet i april 2007 og gjennomført i 2008 Etablere pensjonsenheter - besluttet i april 2007, gjennomført fra desember Pensjonsreform fra 1. januar NAV, Side 19

20 Organiseringsendringer forts. Overføring av oppgaver på det sosialpolitiske området fra Helsedirektoratet til Arbeids- og velferdsdirektoratet - mars 2008 Overføring av helserefusjonsområdet til Helsedirektoratet / Helseøkonomiforvaltningen gradvis fra frikort Overføring av pasienttransport til de regionale helseforetakene - fra NAV, Side 20

21 Organiseringsendringer forts. Spesialisering av telefonitjenester - utvidelse av virkefeltet til 5 kundesenter og oppstart av kundesenterløsninger i ytterligere 11 fylker Mindre organisatoriske endringer - bl.a. knyttet til misbrukssaker, kjøp av arbeidsmarkedstiltak, yrkessykdomsområdet NAV, Side 21

22 Sentral organisasjon 6. april 2010 Internrevisjon Arbeids- og velferdsdirektør Ass. arbeids- og velferdsdirektør Arbeids- og velferdsdirektørens stab Kommunikasjonsstab Fellestjenester HR og Adm stab Fagstab: Ytelser Regnskap Utbetaling Økonomistab Fagstab: Tjenester Analyse og virksomhets -prosesstab Styringsenhet Kommunale sosiale tjenester Styringsenhet Fylkeslinjen Styringsenhet NAV IKT Styringsenhet Spesialenhetslinjen Fylkeslinjen NAV IKT Spesialenhetene Direktoratet Utenfor Direktoratet Sentral ytelsesforvaltning NAV, Side 22

23 Felles metodikk

24 Bruker i sentrum Individuell oppfølging Likebehandling Brukermedvirkning Fokus på funksjon, arbeidsevne og muligheter, mer enn på sykdom og barrierer NAV, Side 24

25 Oppfølging etter behov Oppfølging etter behov Arbeidsevnevurdering Avklaring Oppfølging Tidsubestemt lønnstilskudd Varig tilrettelagt arbeid Arbeid med bistand Arbeidsmarkedsopplæring Ordinær utdanning Motivasjonstiltak Lønnstilskudd Medisinsk rehabilitering Lavterskeltilbud Økonomisk rådgivning Tett individuell oppfølging Kvalifiseringsprogram Virkemidler skal kunne brukes friest mulig på tvers av ytelser/målgrupper NAV, Side 25

26 Arbeidsevnevurderinger mange formål og funksjoner NAV-loven 14a Tiltak kortvarige Behovsvurdering Dagpenger Sosialhjelp Sykepenger Tiltak langvarige Arbeidsevnevurdering Arbeidsavklaringspenger Kvalifiseringsstønad Uførepensjon Aktivitetsplan Kvalifiseringsprogram Individuell plan NAV, Side 26

27 Arbeidsevnevurderinger i NAV Med arbeidsevne menes den enkeltes evne til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid eller deltakelse i dagliglivet - arbeidsevnen framkommer i skjæringspunktet mellom individets ressurser og barrierer og omgivelsenes krav og forventninger. Individets muligheter og begrensninger Muligheter Omgivelsenes krav og forventninger NAV, Side 27

28 Trinn i arbeidsevnemetodikken Behovsvurdering Identifisere brukere som kan ha behov for mer omfattende bistand rettet for arbeid Egenvurdering Sikre aktiv brukerdeltakelse i hele prosessen fram til gjennomført arbeidsevnevurdering Ressursprofil En systematisk kartlegging og framstilling av brukerens ressurser og barrierer. Sikre at alle nødvendige faktaopplysninger og vurderinger blir veid opp mot hverandre Aktivitetsplan Hvilke tiltak er nødvendige/hensiktsmessige for å komme fra nåsituasjon til ønsket situasjon NAV, Side 28

29 Ressursprofil og arbeidsevnevurdering Ressursprofil: Omgivelsesforhold På arbeidsplass; på arbeidsmarkedet/i bransje; i dagliglivet Individforhold Arbeidserfaring Utdanning kompetanse ferdigheter Interesser/ fritid Personlige muligheter og utfordringer Sosiale og materielle forhold HELSE Skjønnsmessig vurdering av individfaktorer opp mot relevante omgivelsesfaktorer Konklusjon = ARBEIDSEVNEVURDERING NAV, Side 29

30 Samarbeid - kartlegging Arbeidsgiver Brukeren Egenvurdering Behandlere Utdanning/ skoler Rehabilitering Tiltaksarrangører NAV- Kontoret Foretar sluttvurderingen Andre spesialister NAV, Side 30

31 Kvalitetsstandarder Arbeidsrettet brukeroppfølging Arbeidsrettet sykefraværsoppfølging Andre standarder er under utvikling NAV, Side 31

32 Formål med kvalitetssystemet BRUKERE Sikre rett kvalitet på tjenester og ytelser ANSATTE Sikre riktig jobbutførelse første gang og hver gang LEDELSE Sikre faktabasert styring og utvikling av organisasjonen, tjenester og ytelser NAV, Side 32

33 Hva skal systemet inneholde? En prosessbeskrivelse pr prosess (f eks pr ytelse) Tilhørende rutinebeskrivelser og praktiske verktøy Nøkkelkontroller inngår i prosessbeskrivelsene Rapporteringspunkter, hyppighet og til hvem, inkluderes Kvalitetsindikatorer pr prosess Kvalitetsmål tilhørende kvalitetsindikatorer pr prosess NAV, Side 33

34 F X ARBEIDSRETTET BRUKEROPPFØLGING AKTIVITETER NAV-KONTOR BRUKER REFERANSER 1. Bruker henvender seg til NAV 2. Gi informasjon og arbeidsrettet veiledning 2 Bruker søker jobb 1 1. Sjekkliste: Avklar bestilling 2. Sjekkliste: Arbeidsrettet veiledning 3. Er bruker sykmeldt? 4. Oppfølging sykmeldt 5. Gjennomføre behovsvurdering 6. Utfall basert på behovsvurdering 7. Gjennomføre arbeidsevnevurdering 8. Utfall basert på arbeidsevnevurdering 9. Utarbeide aktivitetsplan/ individuell plan Situasjonsbestemt innsats Nei Behov for AEV 3 Ja Sit.best., spesielt 5lpas. og varig 5lpasset innsats Standard innsats Std. innsats Delprosess: Arbeidsrettet sykefraværsoppfølging Delprosess: Gjennomføre behovsvurdering Delprosess: Gjennomføre arbeidsevnevurdering 10. Følge opp bruker 11. Bruker begynner i arbeid/ aktivitet 12. Bruker har ikke behov for arbeidsrettet bistand NAV, Side Delprosess: Utarbeide aktivitetsplan/individuell plan 10. Delprosess: Følge opp bruker

35 F X ARBEIDSRETTET SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING (SIDE 1 AV 3) AKTIVITETER 1. Bruker blir sykmeldt NAV ARBEIDS- GIVER SYKMELDT 1 REFERANSER 2. Sykmelding mottas av NAV 3. Har sykmeldt arbeidsgiver? nei 2 3 ja 2. Retningslinjer: Gradert sykmelding (samt om avvikling av aktiv sykmelding) 4. Sykmeldt følges opp på arbeidsplass 5. Vurdere aktivitetskravet ved 8 uker 6. Motta 9 ukers rapport og oppfølgingsplan 7. Behov for sanksjonering? ja nei 4 Bruker følges opp på arbeids- plass Rutine: Sykmeldt følges opp på arbeidsplass Rutine: Vurdere aktivitetskravet ved 8 uker Rutine: Motta rapportering og oppfølgingsplan fra arbeidsgiver 8 8. Sanksjonere 7. Sjekkliste: Behov for sanksjonering b a c NAV, Side 35

36 Kompetansestrategi i NAV En kompetansereform Opplæring internt kompetanseteam i fylket Veilederkompetanse viktig Samarbeid med høyskole- og universitetsmiljø for å utvikle studier som vil kunne ivaretar NAVs behov for kunnskap og kompetanse Kompetansestrategi under utvikling NAV, Side 36

37 Arbeidsoppgaver Arbeidsmarkedet Helseområdet Sosialområdet

38 Arbeid og aktivitet Jobbstrategien setter inn nye tiltak for at flere personer med nedsatt funksjonsevne skal komme i jobb. Arbeidssøkere skal få tilbud om bistand til jobbsøking fra NAV: Informasjon og veiledning om arbeidsmarkedet, ledige stillinger, bygge nettverk, CV søknadsskriving etc. NAV har utviklet flere verktøy og metoder som skal hjelpe veiledere i bistand til jobbsøking. Eures rekruttering fra EU/EØS-området NAV, Side 38

39 Kontakt med arbeidslivet Med markedsarbeid og arbeidslivskontakt i NAV mener vi alle aktiviteter knyttet til NAVs samhandling med virksomheter og bedrifter, uavhengig om formålet er å bistå arbeidssøkere, arbeidstakere eller arbeidsgivere. Arbeidsmarkedskompetanse er en forutsetning for å kunne gi brukerne arbeidsrettet oppfølging og tiltak tilpasset situasjonen og etterspørselen i arbeidsmarkedet. NAV, Side 39

40 Helseområdet

41 NAV ønsker å være med på å forebygge og redusere sykefraværet å styrke jobbnærværet å bedre arbeidsmiljøet å hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet NAV har behov for kunnskap om medisin og helse og bistand fra og samarbeid med helsepersonell for å kunne bidra NAV, Side 41

42 Hva betyr medisin og helse for NAVs måloppnåelse NAVs mål Inkluderende arbeidsliv Folketrygdloven NAV, Side 42

43 Hva betyr medisin og helse for NAVs måloppnåelse NAVs mål Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad Et velfungerende arbeidsmarked Rett tjeneste og stønad til rett tid Inkluderende arbeidsliv Folketrygdloven NAV, Side 43

44 Hva betyr medisin og helse for NAVs forvaltning av folketrygdloven NAVs mål Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad Et velfungerende arbeidsmarked Rett tjeneste og stønad til rett tid Inkluderende arbeidsliv Folketrygdloven Gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved svangerskap og fødsel, sykdom og skade, uførhet Bidra til hjelp til selvhjelp med sikte på at den enkelte skal kunne forsørge seg selv og klare seg selv best mulig til daglig NAV, Side 44

45 Hva betyr medisin og helse for NAVs deltakelse i IA-arbeidet Reduksjon i sykefraværet Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne Økt sysselsetting for yrkesaktive over 50 år Inkluderende arbeidsliv NAVs mål Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad Et velfungerende arbeidsmarked Rett tjeneste og stønad til rett tid Folketrygdloven Gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved svangerskap og fødsel, sykdom og skade, uførhet Bidra til hjelp til selvhjelp med sikte på at den enkelte skal kunne forsørge seg selv og klare seg selv best mulig til daglig NAV, Side 45

46 Lov om folketrygd

47 Folketrygdloven Folketrygdloven er et obligatorisk, nasjonalt, sosialt forsikringssystem som er rettighetsbasert Finansiering av folketrygden skjer ved: medlemspremie (trygdeavgift) arbeidsgiveravgift tilskudd fra staten Folketrygdloven forvaltes av NAV under ledelse av Arbeidsdepartementet som er ansvarlig for utøvende forvaltningsmyndighet NAV, Side 47

48 Lov om folketrygd (folketrygdloven) Loven består av 26 kapitler, fordelt på ni hoveddeler: I Formål, definisjoner, medlemskap mv II Pensjonspoeng og beregning av pensjoner III Ytelser ved arbeidsløshet IV Ytelser ved sykdom V Ytelser pga familiesituasjon VI Ytelser ved nådd pensjonsalder VII Forvaltningsmessige bestemmelser VIII Finansielle bestemmelser IX Avsluttende bestemmelser nav.no/finne lover og regler - Stønader hvis hele eller deler av arbeidsevnen faller bort på grunn av sykdom, skade eller lyte NAV, Side 48

49 Folketrygdloven del IV ytelser ved sykdom Følgende kapitler er viktigst å kjenne til: Kap 5 Stønad ved helsetjenester Kap 6 Grunnstønad og hjelpestønad Kap 8 Sykepenger Kap 9 Stønad ved barns og andre nære pårørendes sykdom Kap 10 Stønad for å kompensere for utgifter til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet Kap 11 Arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader Kap 12 Uførepensjon Kap 13 Yrkesskadedekning NAV, Side 49

50 Legeerklæringer - helserelaterte ytelser: Sykmeldinger , 78 mill. sykmeldinger Fastleger Sykehus/spes Kiropraktorer Manuellter 74,6 % fra fastleger Ca 25 % fra sykehusleger/ spesialister 1,2 % ( sykm. fra kiropraktorer) 0,2 % (7 663 sykm. fra manuellterapeuter) Tannleger - minimalt NAV, Side 50

51 Omfang helserelaterte ytelser, andre eksempler: Mottakere av arbeidsavklaringspenger januar 2012: Personer med uførepensjon per desember 2011: Yrkessykdom: ca 1300 saker per år Hjelpemidler 2010: Grunnstønad januar 2012: Hjelpestønad januar 2012: legeerklæringer er en del av grunnlaget ved vedtak og ved oppfølging NAV, Side 51

52 NAVs forvaltning av folketrygdloven Sykepenger Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeid Uførepensjon NAV trenger medisinske vurderinger for å kunne fatte vedtak og ved oppfølging av bruker NAV, Side 52

53 Det medisinske vilkåret i folketrygdloven SYKDOM, skade, lyte Behandlers vurdering av om pasienten er arbeidsufør pga en funksjonsnedsettelse som skyldes sykdom/skade/lyte FUNKSJONSNEDSETTELSE NAV fatter vedtak ARBEIDSUFØRHET NAV, Side 53

54 Inkluderende arbeidsliv og sykefravær

55 Arbeidsrettet sykefraværsoppfølging i IA Hovedaktører Arbeidstaker Arbeidsgiver Petroleum tilsyn Arbeidstilsyn Sykmelder NAV NAV, Side 55 m.fl. Støttespillere BHT Verneombud Tillitsvalgt

56 Arbeidslivssenter i NAV fylke NAV Arbeidslivssentre bistår virksomheter med IA-avtale, for eksempel med: Mål og handlingsplaner i IA-virksomheter Generell rådgivning og forebyggende arbeid Helsefremmende arbeidsplasser, forebyggende arbeid Tidsbegrenset innsats mot enkeltbedrifter Sykefraværsoppfølging Analyseverktøy, metoder og kurs Sentral enhet koordinerer arbeidslivssentrene NAV, Side 56

57 Lovendringer NAVs behov for medisinske vurderinger og samhandling Oppfølg.plan - innen 4 uker Sendes sykmelder Dialogmøte 1 - innen 7 uker Rapportskjema + oppfølg.plan sendes til NAV innen 9 uker Dialogmøte 2 - innen 26 uker Dialogmøte 3 - ikke obligatorisk 4 uker 8 uker 6 måneder 1 år Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt - Bedriftsinterne tiltak? NAV skal vurdere aktivitetsplikten NAV skal vurdere arbeidsrettede tiltak el rehab NAV skal avklare behov for arbeidsrettede tiltak, rehab, ytelser etter sykepengeåret NAV, Side 57

58 Ny IA-avtale 1. mars desember 2013

59 Prosjekt sykmelder - hovedprosjekt IA-Avtalen Styringsråd Arbeids og velferdsdirektoratet: Helsedirektoratet: Referansegruppe Sekretariatet Arbeids og velferdsdirektoratet Helsedirektoratet Arbeidsgruppe 1 og 2 Faglig veileder Arbeidsgruppe 3 Obligatorisk opplæring Arbeidsgruppe 4 System for regelmessig tilbakemelding NAV, Side 59

60 NAV, Side 60

61 Arbeidsgruppe 4 - mandat Det skal utarbeides et system for regelmessige tilbakemeldinger fra NAV til alle sykmeldere om egen sykmeldingspraksis sammenlignet med andre. Tilbakemeldingssystemet skal bidra til god kvalitet på sykmelders sykmeldingspraksis og dermed også bidra til god sykefraværsoppfølging av pasienter/brukere. Tilbakemeldingssystemene skal gi sykmelder kunnskap om egen sykmeldingspraksis. Det skal ikke være et kontrollverktøy og heller ikke gi grunnlag for iverksettelse av sanksjoner NAV, Side 61

62 NAV, Side 62

63 For sykmelder Faglig veileder for sykmelder Statistikkportal for sykmelder https://tjenester.nav.no/statistikkforsykmelder NAV, Side 63

64 Elektronisk samhandling Elektronisk innsending av sykmeldinger og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Under utredning: Videresending av oppfølgingsplaner fra arbeidsgiver til sykmelder Dialogmeldinger fra NAV til sykmelder Modernisering i NAV NAV, Side 64

65 Sosialtjenesteområdet i NAV

66 Lov om sosiale tjenester i NAV (Lov nr 131) Regulerer de kommunale, sosiale tjenestene som obligatorisk inngår i NAV-kontoret Hovedsakelig tjenester av økonomisk og arbeidsrettet karakter Kommunale pleie- og omsorgstjenester inngår ikke. De reguleres i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Relevante forskrifter: Om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen Om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen Om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge Om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad NAV, Side 66

67 Lov om sosiale tjenester i NAV - formål Å bedre levekårene for vanskeligstilte Bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig Fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet Bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud Bidra til likeverd og likestilling Bidra til å forebygge sosiale problemer NAV, Side 67

68 Sosiale tjenester i NAV-kontoret Opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning (mange har også gjeldsrådgiver, rusveileder) Økonomisk stønad Midlertidig botilbud Individuell plan Kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad Generelle oppgaver som: Generell forebyggende virksomhet Informasjon til kommunens innbyggere Samarbeid med andre deler av forvaltningen og frivillige org. Boliger til vanskeligstilte Sosialberedskapsplan NAV, Side 68

69 Kvalifiseringsprogrammet og kvalifiseringsstønader personer hadde sosialhjelp som hovedinntektskilde og mottak sosialhjelpen i mer enn seks måneder i løpet av ett år Virkemiddel for å bekjempe fattigdom

70 Kvalifiseringsprogrammet Målgruppe: Personer i aldersgruppen år Med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne Som har ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden Ofte personer som uten et slikt program ville vært avhengig av økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde over lengre perioder. Startet opp 1. nov. 2007, i alle kommuner fra 1. jan NAV, Side 70

71 Formål Å bidra til at flere i målgruppen kommer i arbeid Tilbudet skal gis personer som vurderes å ha mulighet til å komme i arbeid gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging, også i tilfeller der veien fram kan være relativt lang Den som har rett til Kvalifiseringsprogram, får en skattepliktig kvalifiseringsstønad på 2G som i mange tilfeller fører til bortfall av behov for sosialhjelp NAV, Side 71

72 Hva menes med kvalifiseringsprogram? Kvalifiseringsprogram er betegnelsen på et individuelt tilpasset sett med virkemidler og tiltak som en person trenger for å komme i arbeid eller aktivitet: Arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking skal inngå Andre tiltak som kan inngå: - opplæring - motivasjons- og mestringstrening - fysisk aktivitet/kosthold - behandling/helsehjelp 37t pr. uke 1 år med mulighet til å forlenge med 1 år Inntekt på 2 G pr. år NAV, Side 72

73 Behovsvurdering Arbeidsevnevurdering Standard innsats Situasjonsbestemt innsats Spesielt tilpasset innsats Varig tilpasset innsats Kvalifiseringsprogram NAV, Side 73

74 Et eksempel på innhold og forløp Andel av full tid (prosent) Kvalifiseringsprogrammet - forløp som kan ta tid innholdselementer - skisse (12-24 mnd.) mnd. 3-6 mnd. 3-6 mnd. 3-6 mnd. Arbeidstrening/arbeid Aktivitet & gruppetiltak Individuell sosial trening Helse/beh./avklaring Programveiledning Tid til disposisjon NAV, Side 74

75 Kvalifiseringsprogrammet - hvordan går det? - Utvikling Kvalifiseringsprogrammet Totalt antall søknader og deltakere - Landet Basert på innrapportering fra NAV-kontorene Totalt antall søknader hittil i 2008, 2009 og 2010 Antall Antall deltakere i program ved månedens utløp Antall deltakere i program + antall gjennomførte i 2008, 2009 og 2010 Antall droppet ut i 2008, 2009 og Mars Mai Juli Sept. Nov Januar Mars Mai Juli Sept Nov 2010 Jan Måned NAV, Side 75

76 Fullførte/planmessig avviklede program i 2009 pr 31. desember. Deltakere fordelt på hva de gikk til. Sum innrapportert Andel fordeling (N) Ordinært arbeid (heltid/deltid) % Tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) 11 1 % Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 82 7 % Skolegang/utdanning 99 8 % Over til varig inntektssikring (uførepensjon) 57 5 % Over til midlertidig inntektssikring (attførings- /rehabiliteringspenger, tidsbegrenset uførestønad) % Over til økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde % Annet 94 8 % Ukjent 36 3 % Totalt % NAV, Side 76

77 Hvilke gevinster kan vi se? På kort sikt: På lengre sikt: Brukere med program kommer i en mer verdig situasjon Strukturert hverdag Forutsigbar inntekt Betaler skatt og deltar på lik linje i samfunnet Stønaden er ikke behovsprøvd på samme måte som økonomisk sosialhjelp Brukere kommer i en mer avklart situasjon Varig arbeid Aktivert trygderettighet Sosialt inkludert Innspart sosialhjelp for brukere som kommer i arbeid eller over på en varig trygdeytelse Ingen umiddelbare økonomiske gevinster for kommunen da innspart sosialhjelp er forutsatt omdisponert til ordningen Økt kvalitet på det samlede sosiale tjenestetilbudet til kommunens innbyggere NAV, Side 77

78 Mer om Kvalifiseringsprogrammet på NAV, Side 78

79 Virkemidler og tiltak

80 Virkemidler og tiltak til hjelp i oppfølgingen NAV har en rekke virkemidler som kan være hjelpemiddel for sykmeldere, sykmeldte/arbeidstakere, arbeidsgivere, bedriftshelsetjenesten og NAV lokal i sykefraværsarbeidet, eksempelvis: tilretteleggingstilskudd hjelpemidler og ombygging av maskiner på arbeidsplassen arbeid med bistand Formål å styrke den enkeltes muligheter for å beholde arbeid eller få innpass i arbeidslivet NAV, Side 80

81 Forskrift om arbeidsrettede tiltak De arbeidsrettede tiltak som NAV forvalter slik som: arbeidsrettet rehabilitering (dag- og døgntilbud), avklaring og oppfølging og behandling for lettere psykiske og sammensatte lidelser Tiltakene må være nødvendige og hensiktsmessige for at deltakeren skal skaffe eller beholde inntektsgivende arbeid NAV henviser aktuelle personer til tiltakene, i mange tilfeller etter initiativ fra fastlege eller annen behandlende lege. NAV, Side 81

82 Raskere tilbake i Regionalt helseforetak (RHF)-regi Henvisning til spesialisthelsetjenesten utenom tur. RHF ene har utviklet ulike behandlingstilbud; forskjellig fra region til region. HENVISNING på VANLIG MÅTE fra BEHANDLER. Sykmeldt eller pasient som står i fare for å bli sykmeldt. Antas å komme raskere tilbake i arbeid hvis får behandling. NAV, Side 82

83 Psykisk helse, eksempler Arbeidsgiverlosens hovedoppgave er å være en ressursog kontaktperson innen arbeid og psykisk helse for arbeidsgivere Arbeidslivspakken «Sees i morgen», en kurspakke Jobbmestrende oppfølging er et tilbud til personer med psykoselidelser. Målet på sikt er å komme ut i arbeid, enten i ordinær eller skjermet virksomhet Senter for jobbmestring for bruker som har angst og/eller depresjon, og som ønsker hjelp til å håndtere dette i en jobbsammenheng NAV, Side 83

84 Psykisk helse Studier med støtte er et oppfølgingsprogram for de med en psykisk lidelse, som har behov for støtte til å gjennomføre høyere utdanning. Et tilbud med tett oppfølging ved oppstart og gjennomføring av studiet og oppfølging ved overgang til arbeid. Ungdom NAV, Side 84

85 Rådgivende overleger i NAV De rådgivende overlegene i NAV er rådgivere i grensesnittet mellom medisin og juss/folketrygdens ytelser Ca 110 rådgivende overleger i etaten Strategi for bruk av trygdemedisinsk kompetanse i NAV NAV, Side 85

86 Rådgivende leger i Arbeids- og velferdsetaten Rådgivende leger i Arbeids- og velferdsetaten skal bistå etaten i sitt arbeid med å prioritere gjennomføring av Stortingets bevilgninger, og understøtte etatens arbeid for å nå målsettingen om å få flere i aktivitet og arbeid, og færre på trygd. Bidra med trygdemedisinsk perspektiv i prosjekter og daglig drift. Bistå ved kontakt med behandlere, Dnlf etc. Arbeids- og velferds direktoratet Trygdemedisinsk rådgivning/kompetanse på strategisk nivå, i policyspørsmål og utredning Medisinsk bistand ved vurdering av fylkets strategi og planarbeid NAV Fylke NAV Spesialenheter NAV-kontor i partnerskap med kommunen IA-strategi. Veiledning. Opplæring. Bistå med trygdemedisinsk kompetanse ved enkeltsaksbehandling Servicetjenester, klage og anke, forvaltning, utland, innkreving og kontroll, helsetjenester, hjelpemiddelsentraler Vurdere medisinsk dokumentasjon ved klage og anke, saker for retten, grunn og hjelpestønad NAV, Side 86

87 Rådgivende overleger bidrar For å nå NAVs mål Flere i arbeid og aktivitet Færre på trygd NAV, Side 87

88 Rådgivende overleger skal Bidra til at NAV veiledere får forståelse for medisinske vurderinger og kan sette dem i en helhetlig sammenheng med fokus på arbeid, aktivitet eller deltakelse Bidra med kvalitetssikring av medisinsk dokumentasjon for å kunne fatte riktige vedtak og forhindre unødvendige klage- og ankesaker Bidra i helhetlig arbeidsevnevurdering Bidra tidlig i sykepenge-, rehabiliterings- eller attføringsfasen Være i dialog med medisinske miljøer for å øke helsepersonells kompetanse på NAVs arbeidsområde NAV, Side 88

89 Klagemuligheter

90 Klagemuligheter NAV Klageinstans behandler klagesaker, forbereder saker for Trygderetten og domstolene, behandler erstatningskrav og gir faglig opplæring og veiledning. Trygderetten behandler klager på vedtak etter folketrygdloven Trygderetten ble opprettet ved egen lov i 1967,samme året som folketrygdloven trådte i kraft Saken kan eventuelt bringes videre til Lagmannsretten og deretter eventuelt til Høyesterett Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden NAV, Side 90

91 FARVE-midler Programmet FARVE forvalter forsøksmidler til prosjekter innen arbeid og velferd. FARVE skal gjennom forsøks- og forskningsprosjekter bidra til å øke kunnskapen om hvordan målene innen arbeids- og velferdspolitikken kan nås på en bedre måte. FARVE tildeler hvert år midler til forsøks- og forskningsprosjekter for å øke kunnskapen om forhold som er viktig for rekruttering, deltagelse og inkludering, samt hindre frafall i arbeidslivet. Søknadsfristen er 1. november NAV, Side 91

92 Vi gir mennesker muligheter NAV, Side 92

Arbeid- og velferdsforvaltningen i Norge.

Arbeid- og velferdsforvaltningen i Norge. Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere, 18. mars 2015 Arbeid- og velferdsforvaltningen i Norge. Sjeflege Grete Damberg, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeids- og velferdsforvaltning 1895 ulykkesforsikring

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

Arbeidsevnemetoden i NAV Seminar Attføringsbedriftene

Arbeidsevnemetoden i NAV Seminar Attføringsbedriftene Arbeidsevnemetoden i NAV Seminar Attføringsbedriftene 25.11.2008 Ingar Heum Arbeids- og Velferdsdirektoratet AGENDA 1. ARBEIDSEVNEMETODEN Bakgrunn, prinsipper og metodikk 2. NAV-LOVENS 14a Rettighetsfesting

Detaljer

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Flere i arbeid, færre på stønad AVI-meldingen er et viktig grep i en helhetlig politikk, og må ses i sammenheng med: NAV-reformen Pensjonsmeldingen

Detaljer

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Norges forskningsråds konferanse 6-7 november 2006:

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter

Vi gir mennesker muligheter Møteplass Arbeidsrettet Rehabilitering 10. oktober 2007 Tron Helgaker Arbeids- og velferdsdirektoratet Vi gir mennesker muligheter NAV // 28.10.2011 Side 2 1 Antall mottakere av helserelaterte ytelser

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Per Brannsten, Arbeids- velferdsdirektoratet. Norsk Arbeidslivsforum, 11. desember 2008

Per Brannsten, Arbeids- velferdsdirektoratet. Norsk Arbeidslivsforum, 11. desember 2008 Per Brannsten, Arbeids- velferdsdirektoratet Arbeidskraftreserven blant trygdede Arbeidskraftreserven blant trygdede Norsk Arbeidslivsforum, 11. desember 2008 AGENDA Omfang av fravær fra arbeidslivet Organisatoriske

Detaljer

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2.1 NAVs oppgaver Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføringen av arbeidsmarkeds-, trygde- og pensjonspolitikken. Etaten skal forvalte arbeidsmarkedsloven,

Detaljer

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd

Ny i NAV. Veien til arbeid og velferd Ny i NAV Veien til arbeid og velferd Dag 1 Agenda TID TEMA Velkommen! Overordnet blikk på brukeroppfølging i NAV NAV-veileders kompetanse og rolle Helhetlig oppfølging Arbeidsrettet brukeroppfølging Bedre

Detaljer

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007)

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

Hvordan kan reformer og ny IA-avtale bidra til økt sysselsetting? Mo i Rana 5. og 6. mai

Hvordan kan reformer og ny IA-avtale bidra til økt sysselsetting? Mo i Rana 5. og 6. mai Hvordan kan reformer og ny IA-avtale bidra til økt sysselsetting? Mo i Rana 5. og 6. mai Bjørn Gudbjørgsrud, direktør styringsenhet for fylkene i NAV NAV-reformen Et organisasjonsoptimistisk prosjekt Svært

Detaljer

Arbeidsevnevurderinger i NAV Individuelle muligheter og universelle rettigheter

Arbeidsevnevurderinger i NAV Individuelle muligheter og universelle rettigheter Arbeidsevnevurderinger i NAV Individuelle muligheter og universelle rettigheter Ingar Heum Arbeids- og velferdsdirektoratet Innhold Oppfølgingsmetodikk i NAV Ressursprofilen utformingen av en arbeidsevnevurdering

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger Inntektssikring i arbeids- og helseaksen Stortingsproposisjon nr 1 (Budsjettprp), og Odelstingsproposisjon nr 4 (2008-2009)

Arbeidsavklaringspenger Inntektssikring i arbeids- og helseaksen Stortingsproposisjon nr 1 (Budsjettprp), og Odelstingsproposisjon nr 4 (2008-2009) 25. nov 2008 Arbeidsavklaringspenger Inntektssikring i arbeids- og helseaksen Stortingsproposisjon nr 1 (Budsjettprp), og Odelstingsproposisjon nr 4 (2008-2009) Øyeblikksbilde Norge Registrerte helt arbeidsledige

Detaljer

NAV Arbeids- og velferdsforvaltningen

NAV Arbeids- og velferdsforvaltningen NAV Arbeids- og velferdsforvaltningen Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere 2. Februar 2017/Sjeflege Grete Damberg, Arbeids- og velferdsdirektoratet Innhold Bakgrunn for NAV NAV organisering

Detaljer

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Sosiale tjenester Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Nav Ivaretar statlige oppgaver: Arbeidsmarkedsloven «Lovens formål er å bidra til å oppnå et inkluderende arbeidsliv gjennom et velfungerende arbeidsmarked

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall Årsrapport 2015 24. april 2016 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall -4- 2.1 NAVs oppgaver Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføringen av sentrale deler av arbeids- og velferdspolitikken.

Detaljer

LEVEKÅR hvilke virkemidler har vi? Ved avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, Nav Østfold

LEVEKÅR hvilke virkemidler har vi? Ved avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, Nav Østfold Idedugnad Rakkestad, fredag 2.11.2012 LEVEKÅR hvilke virkemidler har vi? Ved avdelingsdirektør Per Ivar Clementsen, Nav Østfold NAV sin HOVEDSTRATEGI: ARBEID FØRST Lykkes med det det inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

NAV Partnerskap. Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand

NAV Partnerskap. Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand NAV Partnerskap Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand Kort om NAV 1. juli 2006 ble Trygdeetaten og Aetat lagt ned Erstattet av en ny arbeids og velferdsetat (NAV) NAV omfatter over 17

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Dette skal vi snakke om Kort repetisjon av lovgrunnlag - og litt om opplæringa Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Velferdsmodellens utfordringer erfaringer fra statsadministrasjonen. Assisterende departementsråd Tom Rådahl Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Velferdsmodellens utfordringer erfaringer fra statsadministrasjonen. Assisterende departementsråd Tom Rådahl Arbeids- og inkluderingsdepartementet Velferdsmodellens utfordringer erfaringer fra statsadministrasjonen Assisterende departementsråd Tom Rådahl Arbeids- og inkluderingsdepartementet Viktige trender - utviklingsfaktorer Demografiske faktorer

Detaljer

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold NAV kontor hva gjør vi NAV-kontor i Østfold NAV Østfold Det finnes et Nav kontor i hver kommune Foreløpig NAV Hobøl og Spydeberg som er slått sammen til et kontor. De største kontorene er Fredrikstad,

Detaljer

Opplæring av brukerrepresentaner NAV i Østfold Onsdag 25.April Kommunikasjonssjef Britt Tunby. Hva er NAV? NAV i tall og fakta

Opplæring av brukerrepresentaner NAV i Østfold Onsdag 25.April Kommunikasjonssjef Britt Tunby. Hva er NAV? NAV i tall og fakta Opplæring av brukerrepresentaner NAV i Østfold Onsdag 25.April 2016 Kommunikasjonssjef Britt Tunby Hva er NAV? NAV i tall og fakta 30.06.2016 Dette er NAV 1/3 av statsbudsjettet Tjenester til 2,8 mill.

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007)

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf RETTIGHETSSENTERET Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf. 23 90 51 55 E-mail: rettighetssenteret@ffo.no Rettigheter som arbeidstaker ved sykdom Diskrimineringsvern Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Formålet med presentasjonen Vise hvordan NAV kan være en betydelig

Detaljer

NAV i 2012 Arbeid først To av tre alderspensjonister under 67 år registrert som arbeidstakere Aktiv hverdag for personer med nedsatt funksjonsevne

NAV i 2012 Arbeid først To av tre alderspensjonister under 67 år registrert som arbeidstakere Aktiv hverdag for personer med nedsatt funksjonsevne NAV i 2012 Arbeid først Arbeidsmarkedet var jevnt over godt i 2012. Norge har høy sysselsetting og lav arbeidsledighet. I 2012 var over 2,6 millioner personer sysselsatt. I snitt var det nær 66 000 helt

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse Saksframlegg HØRING OM LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Arkivsaksnr.: 09/5676 Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Inn på tunet konferanse Ta meg på alvor fordi jeg fortjener det! Honne, 25. mars 2009 Anne Helene Toft Rådgiver, Fylkesmannen i Oppland Prosjektmedarbeider KVP NAV Oppland Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

Onsdag Arbeidsevnevurdering AEV i kvalifiseringsprogrammet

Onsdag Arbeidsevnevurdering AEV i kvalifiseringsprogrammet Onsdag 18.11.2015 Arbeidsevnevurdering AEV i kvalifiseringsprogrammet Aktuelt Bruksområder for BV og AEV i kvalifiseringsprogram Metodegrunnlaget behovs- og arbeidsevnevurdering Hva er målet med Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Arbeidsgivere Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % i 4. kvartal 2014 Hordaland 5,6 %. Langvarig sykefravær er ofte

Detaljer

NAV Arbeids- og velferdsforvaltningen

NAV Arbeids- og velferdsforvaltningen NAV Arbeids- og velferdsforvaltningen Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere 17. januar 2018/Sjeflege Grete Damberg, Arbeids- og velferdsdirektoratet Innhold Bakgrunn for NAV NAV organisering

Detaljer

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox NAV i tall og fakta 2014 Dato: Foreleser: Foto: Colourbox Dette er NAV NAV, 01.06.2015 Side 2 Så mye av statsbudsjettet betalte NAV ut i 2014 Statsbudsjettet: 1 320 mrd. kroner NAV 32% NAVs budsjett: 420

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Ny IA- avtale Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Utdanningsforbundet 16.03.2011 Hvorfor intensjonsavtale

Detaljer

AFI-forum Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie

AFI-forum Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie 20. februar 2009 AFI-forum Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie Disposisjon NAV - Mål og resultater Status for reformarbeidet Finanskrisen og konsekvenser for NAV Prioriteringer it i og tiltak i 2009

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Tiltak for reduksjon i sykefravær: Aktiviserings og nærværsreform

Tiltak for reduksjon i sykefravær: Aktiviserings og nærværsreform Tiltak for reduksjon i sykefravær: Aktiviserings og nærværsreform Ekspertgruppens rapport Arnstein Mykletun Professor, leder av ekspertgruppen Nasjonalt folkehelseinstitutt og Universitetet i Bergen Bakgrunn

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

REFORMARBEIDET I 2007

REFORMARBEIDET I 2007 REFORMARBEIDET I 2007 Det samlede omstillingsarbeidet i Arbeids- og velferdsetaten har vært omfattende og krevende i 2007, og har dreid seg om arbeid med NAV-reformen, helsereformen og pensjonsreformen.

Detaljer

Ny arbeids- og velferdsforvaltning Flere i arbeid - færre på stønad

Ny arbeids- og velferdsforvaltning Flere i arbeid - færre på stønad Ny arbeids- og velferdsforvaltning Flere i arbeid - færre på stønad Kortversjon av St.prp. nr. 46 Mål for den nye arbeids- og velferdsforvaltningen Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad Enklere

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Målrettet sykefraværsoppfølging

Målrettet sykefraværsoppfølging NAV Arbeidslivssenter Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide Målrettet sykefraværsoppfølging Folldal kommune 02.09.14 Geir Arne Mæland / Sigbjørn Hagen NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Formålet med tilretteleggingstilskuddet Stimulere og støtte oppunder

Detaljer

Sykefraværet IA, NAV og legene

Sykefraværet IA, NAV og legene Sykefraværet IA, NAV og legene Politisk rådgiver Liv Tørres Mo i Rana 5. mai 2011 Antall årsverk med en helserelatert ytelse og andel av befolkningen 600 600 18 500 500 16 Legemeldt sykefravær 14 400 400

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler SOR-konferanse, Oslo Kongressenter Folkets hus 23. oktober 2015 Anne Kverneland Bogsnes Fylkesdirektør i NAV Hordaland NAVs strategi 2011-2020 Visjon: Vi

Detaljer

Næringslivets Hus, 3. februar 2014. Arbeid på resepten. Joakim Lystad, arbeids- og velferdsdirektør

Næringslivets Hus, 3. februar 2014. Arbeid på resepten. Joakim Lystad, arbeids- og velferdsdirektør Næringslivets Hus, 3. februar 2014 Arbeid på resepten Joakim Lystad, arbeids- og velferdsdirektør Innhold 1. Endelig mandag (grasrotkommentar) 2. Hva er NAV? 3. Utfordringer i lys av perspektivmeldingen

Detaljer

Kommunereformen; - NAV sin rolle?

Kommunereformen; - NAV sin rolle? Kommunereformen; - NAV sin rolle? Hva er og hva gjør NAV? Et likeverdig partnerskap mellom kommune og stat, - styringssignaler fra rådmannen og fylkesdirektør NAV NAV Porsgrunn har 65 ansatte (50 : 50

Detaljer

NAV // 2008 REFORMARBEIDET HOVEDMÅL NØKKELTALL

NAV // 2008 REFORMARBEIDET HOVEDMÅL NØKKELTALL REFORMARBEIDET HOVEDMÅL NØKKELTALL 2008 ET KREVENDE ÅR FOR NAV // LEDER // 2008 ble et spesielt år for NAV. Den internasjonale finanskrisen som slo inn på høsten førte til et omslag i arbeidsmarkedet.

Detaljer

Stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering. Fredag 3. november 2006

Stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering. Fredag 3. november 2006 Stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering Fredag 3. november 2006 Flere i arbeid, færre på stønad fattigdom skal bekjempes AVI-meldingen er et viktig grep i en helhetlig politikk, og må ses i

Detaljer

Sykefraværsoppfølging og virkemidler

Sykefraværsoppfølging og virkemidler Sykefraværsoppfølging og virkemidler Renholdskonferansen 2017 15.06.17 // Idun H Høydalsvik Sykefraværet i Norge Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % (legemeldt) i 4. kvartal 2016 Hordaland

Detaljer

Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning

Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning 1 Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning Fagkurs cystisk fibrose 26.-27. sept. 2013 2 Lånekassens støtteordninger Elever og studenter med nedsatt funksjonsevne som ikke kan arbeide

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

Hvordan skal NAV møte utfordringene i den nye IA-avtalen? Joakim Lystad Arbeids- og velferdsdirektør

Hvordan skal NAV møte utfordringene i den nye IA-avtalen? Joakim Lystad Arbeids- og velferdsdirektør 3. desember 2010 Hvordan skal NAV møte utfordringene i den nye IA-avtalen? Joakim Lystad Arbeids- og velferdsdirektør Innhold NAV har lyst til å være med på NAVs rolle NAV arbeidslivssenter Hvorfor o har

Detaljer

Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten

Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer 25.10.2016 // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten NAV Horten fakta: 27.100 innbyggere 80 ansatte ved kontoret Enhetlig ledelse Bosetting,

Detaljer

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen)

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen) Et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010 31. desember 2013 (IA- avtalen) NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder - senter for

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

NAV Levanger - Orientering driftskomiteen 13.10.1010 10

NAV Levanger - Orientering driftskomiteen 13.10.1010 10 Levanger 13.10.2010 NAV Levanger - Orientering driftskomiteen 13.10.1010 10 Jan Arve Strand, tjenesteområdeleder t d Hva har skjedd i 2010 Etablering av kundesenter En ytelse (Arbeidsavklaringpenger) erstattet

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom)

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) DATO: LOV-2011-06-24-18 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet)

Detaljer

Dette får vi til sammen!

Dette får vi til sammen! Dette får vi til sammen! Lisbeth Fransplass assisterende Arbeids- og tjenestedirektør, Arbeids- og velferdsdirektoratet Oslo 26.10.16 Oppdrag: Styrke A-en i NAV Arbeid Arbeid grunnlaget for velferd Høy

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg /14 Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. for helse og omsorg Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg ALSC ESARK-0305-201200435-74 Hva saken gjelder: Regjeringen

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven 1. juli 2011

OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven 1. juli 2011 OPPFØLGING AV SYKMELDTE Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven 1. juli 2011 Bakgrunn: Ny IA-avtale Tre delmål i avtalen. 1. Reduksjon i sykefraværet 2. Økt sysselsetting av personer med redusert

Detaljer

Presentasjon av NAV Verdiskapning Vestfold Tønsberg 29. mars Steinar Hansen NAV Vestfold

Presentasjon av NAV Verdiskapning Vestfold Tønsberg 29. mars Steinar Hansen NAV Vestfold Presentasjon av NAV Verdiskapning Vestfold Tønsberg 29. mars 2017 Steinar Hansen NAV Vestfold Agenda: Organisering, hvem er vi? NAVs formål «For å forstå fremtiden, må man kjenne historien» Strukturer

Detaljer

Høringsuttalelse "Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet"

Høringsuttalelse Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet Arkivsaknr: 2015/1424 Arkivkode: Saksbehandler: Helge D. Akerhaugen Saksgang Møtedato Formannskapet 01.10.2015 Kommunestyret 15.10.2015 Høringsuttalelse "Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større

Detaljer

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte A. Bakgrunnsinformasjon Kjønn: Kvinne Mann Alder: Under 30 år 31-40 41-50 51-60 61-70 Over 70 år Hvor lenge har du jobbet som fastlege (allmennlege før 1.6.2001)?

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer