Velferdstjenestens oppbygning og oppgaver. Om NAV.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velferdstjenestens oppbygning og oppgaver. Om NAV."

Transkript

1 Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere, 13. mars 2012 Velferdstjenestens oppbygning og oppgaver. Om NAV. Sjeflege Grete Damberg, Arbeids- og velferdsdirektoratet

2 Innhold Bakgrunn for reformen Om NAV Organisering Metodikk Arbeidsoppgaver, tiltak, virkemidler, satsningsområder på arbeidsmarkedsområdet, helseområdet og sosialområdet Trygdemedisinsk kompetanse i NAV NAV, Side 2

3 Bakgrunnen for NAV-reformen.

4 Kontinuerlig økning i forsørgerbyrden i mange år framover HØY yrkesdeltakelse: 3,4 3,2 Kvinner samme yrkesdeltakelse som menn (i dag) i Menn over 60 tar igjen det tapte fra ,8 Fra 3.3 til 2.8 yrkesaktive pr pensjonist 2,6 2,4 2, MIDDELS yrkesdeltakelse: Samme yrkesdeltakelse som i dag Fra 3.3 til 2.4 yrkesaktive pr pensjonist Låg yrkesdeltaking Middels yrkesdeltaking Høg yrkesdeltaking LAV yrkesdeltakelse: Kvinners yrkesdeltakelse som i dag alle aldersgrupper. Menns deltakelse fortsetter å falle. Fra 3.3 til 2.3 yrkesaktive pr pensjonist NAV, Side 4

5 Antall personer i og utenfor arbeidsstyrken Totalt 4.6 mill. Arbeidsstyrken Ca. 2,4 mill. Barn/ungdom/studenter Ca. 1,5 mill. I utkanten / utenfor arbeidsstyrken Ca Alderspensjonister Ca NAV, Side 5 5

6 Tapte årsverk på grunn av helsesvikt Årsverk sykefravær Årsverk yrkeshemmede årsverk tapt årsverk tapt Årsverk rehabiliteringspenger Årsverk uføreytelser NAV, Side 6

7 Utfordringer - helsesvikt Aldring av befolkningen fører til flere tapte årsverk på grunn av helsesvikt I 1998 var 13,7 prosent av befolkningen i alderen år utenfor arbeidslivet på grunn av helseplager. I 2007 var det tilsvarende tallet 16,5 prosent. Økningen skyldes at gjennomsnittsalderen i den yrkesaktive befolkningen øker. Et inkluderende arbeidsliv er en viktig utfordring. I fremtidens arbeidsmarked vil vi være avhengig av at eldre og personer med helsemessige begrensinger i langt større grad deltar i arbeidslivet. NAV, Side 7

8 Andeler av nye tilfeller, uføreytelser Muskel- og skjelettsykdommer Psykiske lidelser Hjerte- og karsykdommer Svulster Sykdommer i nervesystemet Utviklingshemming og kromosomlidelser NAV, Side 8

9 Sykefraværsutvikling i Norge sammenlignet med andre land Kilde EUs statistikkbyrå Eurostat 6,0 5,0 4,0 NO EU-15 Prosent 3,0 2,0 1,0 0,0 NAV, Side 9

10 Figur 5. Samlet uttak av uføreytelser, sykepenger og rehabiliteringspenger målt i antall årsverk i aldersgruppen år. Prosent av befolkningen (kilder SSB, NAV, det svenske Finansdepartementet og sekretariatet til ekspertgruppen) Norge 12 Pst. av befolkningen Sverige NAV, Side 10

11 Veien fram til ny arbeids- og velferdsforvaltning Stortinget ba Regjeringen utrede en felles etat for sosial-, arb.markedsog trygdeetaten St.mld.: en felles etat med to statlige etater og lokalt samarb. med sos.kont. Avvist av Stortinget, ny utredning en etat Rattsø utv.: en etat for arbeid og inntekt, en etat for pensjon Høybråten: en felles statlig etat for arbeid og velferd, kom.ansvar sos.saker, felles 1.linje NAV NAV, Side 11

12 NAV-reformen, en organisatorisk og innholdsmessig reform.

13 NAV-reformen - Hovedmål Flere i arbeid og aktivitet færre på trygd og stønad Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Færre kasteballer Redusere innelåsning på stønadsordninger NAV, Side 13

14 NAV-loven Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen 1. Formål: Å legge til rette for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning, tilpasset den enkeltes og arbeidslivets behov og basert på en helhetlig og samordnet anvendelse av arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven, lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Skal møte det enkelte menneske med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet NAV, Side 14

15 Organisering Arbeids- og velferdsforvaltningen Arbeidsdepartementet Fylkesmannen (plikter) Statens helsetilsyn (faglig) Arbeids- og velferdsetaten + Kommunale tjenester i lokalkontor NAV, Side 15

16 En førstelinje Et NAV-kontor i alle kommuner brukernære tjenester Et formelt partnerskap mellom stat og kommune på lokalt plan. Gjennom partnerskapet har stat og kommune felles ansvar for driften av NAV-kontoret. Partnerskapet reguleres av den lokale samarbeidsavtalen som er inngått mellom kommunen og NAVs fylkesdirektør. Avtalen inneholder blant annet bestemmelser om hvordan staten og kommunen skal drive kontoret sammen, og hvilke kommunale tjenester som skal inngå. NAV, Side 16

17 En førstelinje forts Partnerskapet, representert ved rådmannen og fylkesdirektøren, har jevnlige møter. Her drøfter de satsingsområder og prioriteringer, og koordinerer den kommunale og statlige virksomheten ved kontoret. Partnerskapet er likeverdig. Det betyr at ingen av partene kan gi hverandre pålegg. Stat og kommune har fortsatt selvstendig ansvar for hver sine tjenester. Fordi NAV-kontoret har to eiere, har lederen av NAVkontoret to sjefer. NAV-lederen får to sett med styringssignaler og rapporterer til begge, til Arbeids- og velferdsetaten på de statlige områdene og til kommunen (ved rådmannen) på de kommunale. NAV, Side 17

18 Partnerskapsmodellen Stat Felles faglig plattform Avklart ansvar og myndighet Avstemte budsjetter Avstemte tjenester og ytelser Kommune NAV, Side 18

19 Organisatoriske reformer og endringer fra Arbeids- og velferdsetaten - sammenslåing av trygdeetaten og Aetat Etablering av NAV-kontor - medio oktober 2006 til utgangen av 2009 Etablere forvaltningsenheter- besluttet i april 2007 og gjennomført i 2008 Etablere pensjonsenheter - besluttet i april 2007, gjennomført fra desember Pensjonsreform fra 1. januar NAV, Side 19

20 Organiseringsendringer forts. Overføring av oppgaver på det sosialpolitiske området fra Helsedirektoratet til Arbeids- og velferdsdirektoratet - mars 2008 Overføring av helserefusjonsområdet til Helsedirektoratet / Helseøkonomiforvaltningen gradvis fra frikort Overføring av pasienttransport til de regionale helseforetakene - fra NAV, Side 20

21 Organiseringsendringer forts. Spesialisering av telefonitjenester - utvidelse av virkefeltet til 5 kundesenter og oppstart av kundesenterløsninger i ytterligere 11 fylker Mindre organisatoriske endringer - bl.a. knyttet til misbrukssaker, kjøp av arbeidsmarkedstiltak, yrkessykdomsområdet NAV, Side 21

22 Sentral organisasjon 6. april 2010 Internrevisjon Arbeids- og velferdsdirektør Ass. arbeids- og velferdsdirektør Arbeids- og velferdsdirektørens stab Kommunikasjonsstab Fellestjenester HR og Adm stab Fagstab: Ytelser Regnskap Utbetaling Økonomistab Fagstab: Tjenester Analyse og virksomhets -prosesstab Styringsenhet Kommunale sosiale tjenester Styringsenhet Fylkeslinjen Styringsenhet NAV IKT Styringsenhet Spesialenhetslinjen Fylkeslinjen NAV IKT Spesialenhetene Direktoratet Utenfor Direktoratet Sentral ytelsesforvaltning NAV, Side 22

23 Felles metodikk

24 Bruker i sentrum Individuell oppfølging Likebehandling Brukermedvirkning Fokus på funksjon, arbeidsevne og muligheter, mer enn på sykdom og barrierer NAV, Side 24

25 Oppfølging etter behov Oppfølging etter behov Arbeidsevnevurdering Avklaring Oppfølging Tidsubestemt lønnstilskudd Varig tilrettelagt arbeid Arbeid med bistand Arbeidsmarkedsopplæring Ordinær utdanning Motivasjonstiltak Lønnstilskudd Medisinsk rehabilitering Lavterskeltilbud Økonomisk rådgivning Tett individuell oppfølging Kvalifiseringsprogram Virkemidler skal kunne brukes friest mulig på tvers av ytelser/målgrupper NAV, Side 25

26 Arbeidsevnevurderinger mange formål og funksjoner NAV-loven 14a Tiltak kortvarige Behovsvurdering Dagpenger Sosialhjelp Sykepenger Tiltak langvarige Arbeidsevnevurdering Arbeidsavklaringspenger Kvalifiseringsstønad Uførepensjon Aktivitetsplan Kvalifiseringsprogram Individuell plan NAV, Side 26

27 Arbeidsevnevurderinger i NAV Med arbeidsevne menes den enkeltes evne til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid eller deltakelse i dagliglivet - arbeidsevnen framkommer i skjæringspunktet mellom individets ressurser og barrierer og omgivelsenes krav og forventninger. Individets muligheter og begrensninger Muligheter Omgivelsenes krav og forventninger NAV, Side 27

28 Trinn i arbeidsevnemetodikken Behovsvurdering Identifisere brukere som kan ha behov for mer omfattende bistand rettet for arbeid Egenvurdering Sikre aktiv brukerdeltakelse i hele prosessen fram til gjennomført arbeidsevnevurdering Ressursprofil En systematisk kartlegging og framstilling av brukerens ressurser og barrierer. Sikre at alle nødvendige faktaopplysninger og vurderinger blir veid opp mot hverandre Aktivitetsplan Hvilke tiltak er nødvendige/hensiktsmessige for å komme fra nåsituasjon til ønsket situasjon NAV, Side 28

29 Ressursprofil og arbeidsevnevurdering Ressursprofil: Omgivelsesforhold På arbeidsplass; på arbeidsmarkedet/i bransje; i dagliglivet Individforhold Arbeidserfaring Utdanning kompetanse ferdigheter Interesser/ fritid Personlige muligheter og utfordringer Sosiale og materielle forhold HELSE Skjønnsmessig vurdering av individfaktorer opp mot relevante omgivelsesfaktorer Konklusjon = ARBEIDSEVNEVURDERING NAV, Side 29

30 Samarbeid - kartlegging Arbeidsgiver Brukeren Egenvurdering Behandlere Utdanning/ skoler Rehabilitering Tiltaksarrangører NAV- Kontoret Foretar sluttvurderingen Andre spesialister NAV, Side 30

31 Kvalitetsstandarder Arbeidsrettet brukeroppfølging Arbeidsrettet sykefraværsoppfølging Andre standarder er under utvikling NAV, Side 31

32 Formål med kvalitetssystemet BRUKERE Sikre rett kvalitet på tjenester og ytelser ANSATTE Sikre riktig jobbutførelse første gang og hver gang LEDELSE Sikre faktabasert styring og utvikling av organisasjonen, tjenester og ytelser NAV, Side 32

33 Hva skal systemet inneholde? En prosessbeskrivelse pr prosess (f eks pr ytelse) Tilhørende rutinebeskrivelser og praktiske verktøy Nøkkelkontroller inngår i prosessbeskrivelsene Rapporteringspunkter, hyppighet og til hvem, inkluderes Kvalitetsindikatorer pr prosess Kvalitetsmål tilhørende kvalitetsindikatorer pr prosess NAV, Side 33

34 F X ARBEIDSRETTET BRUKEROPPFØLGING AKTIVITETER NAV-KONTOR BRUKER REFERANSER 1. Bruker henvender seg til NAV 2. Gi informasjon og arbeidsrettet veiledning 2 Bruker søker jobb 1 1. Sjekkliste: Avklar bestilling 2. Sjekkliste: Arbeidsrettet veiledning 3. Er bruker sykmeldt? 4. Oppfølging sykmeldt 5. Gjennomføre behovsvurdering 6. Utfall basert på behovsvurdering 7. Gjennomføre arbeidsevnevurdering 8. Utfall basert på arbeidsevnevurdering 9. Utarbeide aktivitetsplan/ individuell plan Situasjonsbestemt innsats Nei Behov for AEV 3 Ja Sit.best., spesielt 5lpas. og varig 5lpasset innsats Standard innsats Std. innsats Delprosess: Arbeidsrettet sykefraværsoppfølging Delprosess: Gjennomføre behovsvurdering Delprosess: Gjennomføre arbeidsevnevurdering 10. Følge opp bruker 11. Bruker begynner i arbeid/ aktivitet 12. Bruker har ikke behov for arbeidsrettet bistand NAV, Side Delprosess: Utarbeide aktivitetsplan/individuell plan 10. Delprosess: Følge opp bruker

35 F X ARBEIDSRETTET SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING (SIDE 1 AV 3) AKTIVITETER 1. Bruker blir sykmeldt NAV ARBEIDS- GIVER SYKMELDT 1 REFERANSER 2. Sykmelding mottas av NAV 3. Har sykmeldt arbeidsgiver? nei 2 3 ja 2. Retningslinjer: Gradert sykmelding (samt om avvikling av aktiv sykmelding) 4. Sykmeldt følges opp på arbeidsplass 5. Vurdere aktivitetskravet ved 8 uker 6. Motta 9 ukers rapport og oppfølgingsplan 7. Behov for sanksjonering? ja nei 4 Bruker følges opp på arbeids- plass Rutine: Sykmeldt følges opp på arbeidsplass Rutine: Vurdere aktivitetskravet ved 8 uker Rutine: Motta rapportering og oppfølgingsplan fra arbeidsgiver 8 8. Sanksjonere 7. Sjekkliste: Behov for sanksjonering b a c NAV, Side 35

36 Kompetansestrategi i NAV En kompetansereform Opplæring internt kompetanseteam i fylket Veilederkompetanse viktig Samarbeid med høyskole- og universitetsmiljø for å utvikle studier som vil kunne ivaretar NAVs behov for kunnskap og kompetanse Kompetansestrategi under utvikling NAV, Side 36

37 Arbeidsoppgaver Arbeidsmarkedet Helseområdet Sosialområdet

38 Arbeid og aktivitet Jobbstrategien setter inn nye tiltak for at flere personer med nedsatt funksjonsevne skal komme i jobb. Arbeidssøkere skal få tilbud om bistand til jobbsøking fra NAV: Informasjon og veiledning om arbeidsmarkedet, ledige stillinger, bygge nettverk, CV søknadsskriving etc. NAV har utviklet flere verktøy og metoder som skal hjelpe veiledere i bistand til jobbsøking. Eures rekruttering fra EU/EØS-området NAV, Side 38

39 Kontakt med arbeidslivet Med markedsarbeid og arbeidslivskontakt i NAV mener vi alle aktiviteter knyttet til NAVs samhandling med virksomheter og bedrifter, uavhengig om formålet er å bistå arbeidssøkere, arbeidstakere eller arbeidsgivere. Arbeidsmarkedskompetanse er en forutsetning for å kunne gi brukerne arbeidsrettet oppfølging og tiltak tilpasset situasjonen og etterspørselen i arbeidsmarkedet. NAV, Side 39

40 Helseområdet

41 NAV ønsker å være med på å forebygge og redusere sykefraværet å styrke jobbnærværet å bedre arbeidsmiljøet å hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet NAV har behov for kunnskap om medisin og helse og bistand fra og samarbeid med helsepersonell for å kunne bidra NAV, Side 41

42 Hva betyr medisin og helse for NAVs måloppnåelse NAVs mål Inkluderende arbeidsliv Folketrygdloven NAV, Side 42

43 Hva betyr medisin og helse for NAVs måloppnåelse NAVs mål Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad Et velfungerende arbeidsmarked Rett tjeneste og stønad til rett tid Inkluderende arbeidsliv Folketrygdloven NAV, Side 43

44 Hva betyr medisin og helse for NAVs forvaltning av folketrygdloven NAVs mål Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad Et velfungerende arbeidsmarked Rett tjeneste og stønad til rett tid Inkluderende arbeidsliv Folketrygdloven Gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved svangerskap og fødsel, sykdom og skade, uførhet Bidra til hjelp til selvhjelp med sikte på at den enkelte skal kunne forsørge seg selv og klare seg selv best mulig til daglig NAV, Side 44

45 Hva betyr medisin og helse for NAVs deltakelse i IA-arbeidet Reduksjon i sykefraværet Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne Økt sysselsetting for yrkesaktive over 50 år Inkluderende arbeidsliv NAVs mål Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad Et velfungerende arbeidsmarked Rett tjeneste og stønad til rett tid Folketrygdloven Gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved svangerskap og fødsel, sykdom og skade, uførhet Bidra til hjelp til selvhjelp med sikte på at den enkelte skal kunne forsørge seg selv og klare seg selv best mulig til daglig NAV, Side 45

46 Lov om folketrygd

47 Folketrygdloven Folketrygdloven er et obligatorisk, nasjonalt, sosialt forsikringssystem som er rettighetsbasert Finansiering av folketrygden skjer ved: medlemspremie (trygdeavgift) arbeidsgiveravgift tilskudd fra staten Folketrygdloven forvaltes av NAV under ledelse av Arbeidsdepartementet som er ansvarlig for utøvende forvaltningsmyndighet NAV, Side 47

48 Lov om folketrygd (folketrygdloven) Loven består av 26 kapitler, fordelt på ni hoveddeler: I Formål, definisjoner, medlemskap mv II Pensjonspoeng og beregning av pensjoner III Ytelser ved arbeidsløshet IV Ytelser ved sykdom V Ytelser pga familiesituasjon VI Ytelser ved nådd pensjonsalder VII Forvaltningsmessige bestemmelser VIII Finansielle bestemmelser IX Avsluttende bestemmelser nav.no/finne lover og regler - Stønader hvis hele eller deler av arbeidsevnen faller bort på grunn av sykdom, skade eller lyte NAV, Side 48

49 Folketrygdloven del IV ytelser ved sykdom Følgende kapitler er viktigst å kjenne til: Kap 5 Stønad ved helsetjenester Kap 6 Grunnstønad og hjelpestønad Kap 8 Sykepenger Kap 9 Stønad ved barns og andre nære pårørendes sykdom Kap 10 Stønad for å kompensere for utgifter til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet Kap 11 Arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader Kap 12 Uførepensjon Kap 13 Yrkesskadedekning NAV, Side 49

50 Legeerklæringer - helserelaterte ytelser: Sykmeldinger , 78 mill. sykmeldinger Fastleger Sykehus/spes Kiropraktorer Manuellter 74,6 % fra fastleger Ca 25 % fra sykehusleger/ spesialister 1,2 % ( sykm. fra kiropraktorer) 0,2 % (7 663 sykm. fra manuellterapeuter) Tannleger - minimalt NAV, Side 50

51 Omfang helserelaterte ytelser, andre eksempler: Mottakere av arbeidsavklaringspenger januar 2012: Personer med uførepensjon per desember 2011: Yrkessykdom: ca 1300 saker per år Hjelpemidler 2010: Grunnstønad januar 2012: Hjelpestønad januar 2012: legeerklæringer er en del av grunnlaget ved vedtak og ved oppfølging NAV, Side 51

52 NAVs forvaltning av folketrygdloven Sykepenger Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeid Uførepensjon NAV trenger medisinske vurderinger for å kunne fatte vedtak og ved oppfølging av bruker NAV, Side 52

53 Det medisinske vilkåret i folketrygdloven SYKDOM, skade, lyte Behandlers vurdering av om pasienten er arbeidsufør pga en funksjonsnedsettelse som skyldes sykdom/skade/lyte FUNKSJONSNEDSETTELSE NAV fatter vedtak ARBEIDSUFØRHET NAV, Side 53

54 Inkluderende arbeidsliv og sykefravær

55 Arbeidsrettet sykefraværsoppfølging i IA Hovedaktører Arbeidstaker Arbeidsgiver Petroleum tilsyn Arbeidstilsyn Sykmelder NAV NAV, Side 55 m.fl. Støttespillere BHT Verneombud Tillitsvalgt

56 Arbeidslivssenter i NAV fylke NAV Arbeidslivssentre bistår virksomheter med IA-avtale, for eksempel med: Mål og handlingsplaner i IA-virksomheter Generell rådgivning og forebyggende arbeid Helsefremmende arbeidsplasser, forebyggende arbeid Tidsbegrenset innsats mot enkeltbedrifter Sykefraværsoppfølging Analyseverktøy, metoder og kurs Sentral enhet koordinerer arbeidslivssentrene NAV, Side 56

57 Lovendringer NAVs behov for medisinske vurderinger og samhandling Oppfølg.plan - innen 4 uker Sendes sykmelder Dialogmøte 1 - innen 7 uker Rapportskjema + oppfølg.plan sendes til NAV innen 9 uker Dialogmøte 2 - innen 26 uker Dialogmøte 3 - ikke obligatorisk 4 uker 8 uker 6 måneder 1 år Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt - Bedriftsinterne tiltak? NAV skal vurdere aktivitetsplikten NAV skal vurdere arbeidsrettede tiltak el rehab NAV skal avklare behov for arbeidsrettede tiltak, rehab, ytelser etter sykepengeåret NAV, Side 57

58 Ny IA-avtale 1. mars desember 2013

59 Prosjekt sykmelder - hovedprosjekt IA-Avtalen Styringsråd Arbeids og velferdsdirektoratet: Helsedirektoratet: Referansegruppe Sekretariatet Arbeids og velferdsdirektoratet Helsedirektoratet Arbeidsgruppe 1 og 2 Faglig veileder Arbeidsgruppe 3 Obligatorisk opplæring Arbeidsgruppe 4 System for regelmessig tilbakemelding NAV, Side 59

60 NAV, Side 60

61 Arbeidsgruppe 4 - mandat Det skal utarbeides et system for regelmessige tilbakemeldinger fra NAV til alle sykmeldere om egen sykmeldingspraksis sammenlignet med andre. Tilbakemeldingssystemet skal bidra til god kvalitet på sykmelders sykmeldingspraksis og dermed også bidra til god sykefraværsoppfølging av pasienter/brukere. Tilbakemeldingssystemene skal gi sykmelder kunnskap om egen sykmeldingspraksis. Det skal ikke være et kontrollverktøy og heller ikke gi grunnlag for iverksettelse av sanksjoner NAV, Side 61

62 NAV, Side 62

63 For sykmelder Faglig veileder for sykmelder Statistikkportal for sykmelder https://tjenester.nav.no/statistikkforsykmelder NAV, Side 63

64 Elektronisk samhandling Elektronisk innsending av sykmeldinger og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Under utredning: Videresending av oppfølgingsplaner fra arbeidsgiver til sykmelder Dialogmeldinger fra NAV til sykmelder Modernisering i NAV NAV, Side 64

65 Sosialtjenesteområdet i NAV

66 Lov om sosiale tjenester i NAV (Lov nr 131) Regulerer de kommunale, sosiale tjenestene som obligatorisk inngår i NAV-kontoret Hovedsakelig tjenester av økonomisk og arbeidsrettet karakter Kommunale pleie- og omsorgstjenester inngår ikke. De reguleres i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Relevante forskrifter: Om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen Om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen Om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge Om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad NAV, Side 66

67 Lov om sosiale tjenester i NAV - formål Å bedre levekårene for vanskeligstilte Bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig Fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet Bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud Bidra til likeverd og likestilling Bidra til å forebygge sosiale problemer NAV, Side 67

68 Sosiale tjenester i NAV-kontoret Opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning (mange har også gjeldsrådgiver, rusveileder) Økonomisk stønad Midlertidig botilbud Individuell plan Kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad Generelle oppgaver som: Generell forebyggende virksomhet Informasjon til kommunens innbyggere Samarbeid med andre deler av forvaltningen og frivillige org. Boliger til vanskeligstilte Sosialberedskapsplan NAV, Side 68

69 Kvalifiseringsprogrammet og kvalifiseringsstønader personer hadde sosialhjelp som hovedinntektskilde og mottak sosialhjelpen i mer enn seks måneder i løpet av ett år Virkemiddel for å bekjempe fattigdom

70 Kvalifiseringsprogrammet Målgruppe: Personer i aldersgruppen år Med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne Som har ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden Ofte personer som uten et slikt program ville vært avhengig av økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde over lengre perioder. Startet opp 1. nov. 2007, i alle kommuner fra 1. jan NAV, Side 70

71 Formål Å bidra til at flere i målgruppen kommer i arbeid Tilbudet skal gis personer som vurderes å ha mulighet til å komme i arbeid gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging, også i tilfeller der veien fram kan være relativt lang Den som har rett til Kvalifiseringsprogram, får en skattepliktig kvalifiseringsstønad på 2G som i mange tilfeller fører til bortfall av behov for sosialhjelp NAV, Side 71

72 Hva menes med kvalifiseringsprogram? Kvalifiseringsprogram er betegnelsen på et individuelt tilpasset sett med virkemidler og tiltak som en person trenger for å komme i arbeid eller aktivitet: Arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking skal inngå Andre tiltak som kan inngå: - opplæring - motivasjons- og mestringstrening - fysisk aktivitet/kosthold - behandling/helsehjelp 37t pr. uke 1 år med mulighet til å forlenge med 1 år Inntekt på 2 G pr. år NAV, Side 72

73 Behovsvurdering Arbeidsevnevurdering Standard innsats Situasjonsbestemt innsats Spesielt tilpasset innsats Varig tilpasset innsats Kvalifiseringsprogram NAV, Side 73

74 Et eksempel på innhold og forløp Andel av full tid (prosent) Kvalifiseringsprogrammet - forløp som kan ta tid innholdselementer - skisse (12-24 mnd.) mnd. 3-6 mnd. 3-6 mnd. 3-6 mnd. Arbeidstrening/arbeid Aktivitet & gruppetiltak Individuell sosial trening Helse/beh./avklaring Programveiledning Tid til disposisjon NAV, Side 74

75 Kvalifiseringsprogrammet - hvordan går det? - Utvikling Kvalifiseringsprogrammet Totalt antall søknader og deltakere - Landet Basert på innrapportering fra NAV-kontorene Totalt antall søknader hittil i 2008, 2009 og 2010 Antall Antall deltakere i program ved månedens utløp Antall deltakere i program + antall gjennomførte i 2008, 2009 og 2010 Antall droppet ut i 2008, 2009 og Mars Mai Juli Sept. Nov Januar Mars Mai Juli Sept Nov 2010 Jan Måned NAV, Side 75

76 Fullførte/planmessig avviklede program i 2009 pr 31. desember. Deltakere fordelt på hva de gikk til. Sum innrapportert Andel fordeling (N) Ordinært arbeid (heltid/deltid) % Tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) 11 1 % Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 82 7 % Skolegang/utdanning 99 8 % Over til varig inntektssikring (uførepensjon) 57 5 % Over til midlertidig inntektssikring (attførings- /rehabiliteringspenger, tidsbegrenset uførestønad) % Over til økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde % Annet 94 8 % Ukjent 36 3 % Totalt % NAV, Side 76

77 Hvilke gevinster kan vi se? På kort sikt: På lengre sikt: Brukere med program kommer i en mer verdig situasjon Strukturert hverdag Forutsigbar inntekt Betaler skatt og deltar på lik linje i samfunnet Stønaden er ikke behovsprøvd på samme måte som økonomisk sosialhjelp Brukere kommer i en mer avklart situasjon Varig arbeid Aktivert trygderettighet Sosialt inkludert Innspart sosialhjelp for brukere som kommer i arbeid eller over på en varig trygdeytelse Ingen umiddelbare økonomiske gevinster for kommunen da innspart sosialhjelp er forutsatt omdisponert til ordningen Økt kvalitet på det samlede sosiale tjenestetilbudet til kommunens innbyggere NAV, Side 77

78 Mer om Kvalifiseringsprogrammet på NAV, Side 78

79 Virkemidler og tiltak

80 Virkemidler og tiltak til hjelp i oppfølgingen NAV har en rekke virkemidler som kan være hjelpemiddel for sykmeldere, sykmeldte/arbeidstakere, arbeidsgivere, bedriftshelsetjenesten og NAV lokal i sykefraværsarbeidet, eksempelvis: tilretteleggingstilskudd hjelpemidler og ombygging av maskiner på arbeidsplassen arbeid med bistand Formål å styrke den enkeltes muligheter for å beholde arbeid eller få innpass i arbeidslivet NAV, Side 80

81 Forskrift om arbeidsrettede tiltak De arbeidsrettede tiltak som NAV forvalter slik som: arbeidsrettet rehabilitering (dag- og døgntilbud), avklaring og oppfølging og behandling for lettere psykiske og sammensatte lidelser Tiltakene må være nødvendige og hensiktsmessige for at deltakeren skal skaffe eller beholde inntektsgivende arbeid NAV henviser aktuelle personer til tiltakene, i mange tilfeller etter initiativ fra fastlege eller annen behandlende lege. NAV, Side 81

82 Raskere tilbake i Regionalt helseforetak (RHF)-regi Henvisning til spesialisthelsetjenesten utenom tur. RHF ene har utviklet ulike behandlingstilbud; forskjellig fra region til region. HENVISNING på VANLIG MÅTE fra BEHANDLER. Sykmeldt eller pasient som står i fare for å bli sykmeldt. Antas å komme raskere tilbake i arbeid hvis får behandling. NAV, Side 82

83 Psykisk helse, eksempler Arbeidsgiverlosens hovedoppgave er å være en ressursog kontaktperson innen arbeid og psykisk helse for arbeidsgivere Arbeidslivspakken «Sees i morgen», en kurspakke Jobbmestrende oppfølging er et tilbud til personer med psykoselidelser. Målet på sikt er å komme ut i arbeid, enten i ordinær eller skjermet virksomhet Senter for jobbmestring for bruker som har angst og/eller depresjon, og som ønsker hjelp til å håndtere dette i en jobbsammenheng NAV, Side 83

84 Psykisk helse Studier med støtte er et oppfølgingsprogram for de med en psykisk lidelse, som har behov for støtte til å gjennomføre høyere utdanning. Et tilbud med tett oppfølging ved oppstart og gjennomføring av studiet og oppfølging ved overgang til arbeid. Ungdom NAV, Side 84

85 Rådgivende overleger i NAV De rådgivende overlegene i NAV er rådgivere i grensesnittet mellom medisin og juss/folketrygdens ytelser Ca 110 rådgivende overleger i etaten Strategi for bruk av trygdemedisinsk kompetanse i NAV NAV, Side 85

86 Rådgivende leger i Arbeids- og velferdsetaten Rådgivende leger i Arbeids- og velferdsetaten skal bistå etaten i sitt arbeid med å prioritere gjennomføring av Stortingets bevilgninger, og understøtte etatens arbeid for å nå målsettingen om å få flere i aktivitet og arbeid, og færre på trygd. Bidra med trygdemedisinsk perspektiv i prosjekter og daglig drift. Bistå ved kontakt med behandlere, Dnlf etc. Arbeids- og velferds direktoratet Trygdemedisinsk rådgivning/kompetanse på strategisk nivå, i policyspørsmål og utredning Medisinsk bistand ved vurdering av fylkets strategi og planarbeid NAV Fylke NAV Spesialenheter NAV-kontor i partnerskap med kommunen IA-strategi. Veiledning. Opplæring. Bistå med trygdemedisinsk kompetanse ved enkeltsaksbehandling Servicetjenester, klage og anke, forvaltning, utland, innkreving og kontroll, helsetjenester, hjelpemiddelsentraler Vurdere medisinsk dokumentasjon ved klage og anke, saker for retten, grunn og hjelpestønad NAV, Side 86

87 Rådgivende overleger bidrar For å nå NAVs mål Flere i arbeid og aktivitet Færre på trygd NAV, Side 87

88 Rådgivende overleger skal Bidra til at NAV veiledere får forståelse for medisinske vurderinger og kan sette dem i en helhetlig sammenheng med fokus på arbeid, aktivitet eller deltakelse Bidra med kvalitetssikring av medisinsk dokumentasjon for å kunne fatte riktige vedtak og forhindre unødvendige klage- og ankesaker Bidra i helhetlig arbeidsevnevurdering Bidra tidlig i sykepenge-, rehabiliterings- eller attføringsfasen Være i dialog med medisinske miljøer for å øke helsepersonells kompetanse på NAVs arbeidsområde NAV, Side 88

89 Klagemuligheter

90 Klagemuligheter NAV Klageinstans behandler klagesaker, forbereder saker for Trygderetten og domstolene, behandler erstatningskrav og gir faglig opplæring og veiledning. Trygderetten behandler klager på vedtak etter folketrygdloven Trygderetten ble opprettet ved egen lov i 1967,samme året som folketrygdloven trådte i kraft Saken kan eventuelt bringes videre til Lagmannsretten og deretter eventuelt til Høyesterett Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden NAV, Side 90

91 FARVE-midler Programmet FARVE forvalter forsøksmidler til prosjekter innen arbeid og velferd. FARVE skal gjennom forsøks- og forskningsprosjekter bidra til å øke kunnskapen om hvordan målene innen arbeids- og velferdspolitikken kan nås på en bedre måte. FARVE tildeler hvert år midler til forsøks- og forskningsprosjekter for å øke kunnskapen om forhold som er viktig for rekruttering, deltagelse og inkludering, samt hindre frafall i arbeidslivet. Søknadsfristen er 1. november NAV, Side 91

92 Vi gir mennesker muligheter NAV, Side 92

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

NAV med blikk på kriminalomsorg

NAV med blikk på kriminalomsorg NAV med blikk på kriminalomsorg // NAV med blikk på fengsel og kriminalomsorg Innhold Dette er NAV 3 NAVs oppgaver 3 Arbeids- og velferdsetaten 4 NAVs visjon og fem hovedmål 4 NAVs ulike enheter 5 Oppfølging

Detaljer

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5607, 5701 5705

Detaljer

Tildelingsbrev for 2008

Tildelingsbrev for 2008 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref Vår ref Dato 200705234/NRO 24.01.2008 Tildelingsbrev for 2008 1. INNLEDNING... 3 2. SATSINGSOMRÅDER I 2008... 3 3. MÅL OG

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2686 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5607, 5701 5705

Detaljer

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Lurt å vite Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgt 11, 0181 Oslo, www.lo.no Trykk: LO Media,

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

St.meld. nr. 9 (2006 2007) Arbeid, velferd og inkludering

St.meld. nr. 9 (2006 2007) Arbeid, velferd og inkludering St.meld. nr. 9 (2006 2007) 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold Del I Hovedinnhold... 11 1 Hovedinnhold

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Regjeringens

Detaljer

En helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. God service tilpasset. forutsetninger og behov

En helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. God service tilpasset. forutsetninger og behov 2010 - POSITIV UTVIKLING LEDER // Det er godt å kunne konstatere at det på mange områder var en positiv utvikling i NAVs arbeid i 2010. Flere brukere har fått nødvendig oppfølging for å komme i arbeid.

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold Side FORORD 3 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om 3 arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690. Inntektskapitler: 3600 3690, 5606, 5701 5705

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690. Inntektskapitler: 3600 3690, 5606, 5701 5705 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3690, 5606, 5701 5705 Særskilte vedlegg: A-0019 B Handlingsplan for integrering og

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv // Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold # SIDE 4 Forord 4 NAV lokalt - Én dør inn 4 NAVs arbeidslivssentre en støtte til IA-virksomheter

Detaljer

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene.

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene. Til IA-avtalen 2010-2013 Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå fram i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv Veilederen vil forklare

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690 Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 Tilråding fra av 19. september 2003, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2010 Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3690, 5701 og 5705 Særskilte vedlegg:

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Nordisk sosialforsikringsmøte Tammerfors 13-15. juni 2012 Tema C: Arbeidsløshetsforsikring C1: Ungdomsarbeidsløshet

Nordisk sosialforsikringsmøte Tammerfors 13-15. juni 2012 Tema C: Arbeidsløshetsforsikring C1: Ungdomsarbeidsløshet Diler Parghi og Ingunn Hagen, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Norge Nordisk sosialforsikringsmøte Tammerfors 13-15. juni 2012 Tema C: Arbeidsløshetsforsikring C1: Ungdomsarbeidsløshet Temaer Arbeidsledighet

Detaljer

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16 2 1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7 1.1 Innledning 7 1.2 Strategisk utvikling 8 1.3 Konkrete forslag 16 2 RAMMENE FOR EKSPERTGRUPPENS ARBEID 18 2.1 Mandat og sammensetning 18 2.2 Hovedkonklusjoner

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 asdf Innhold Del I 3.3 Grunnbeløp, særtillegg

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690. Inntektskapitler: 3600 3690, 5701 5705

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690. Inntektskapitler: 3600 3690, 5701 5705 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 600 691, 2541 2543, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3690, 5701 5705 Særskilte vedlegg: A-0010 B Handlingsplan for integrering og inkludering

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer