Årsmelding for Norges kristelige legeforening 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Norges kristelige legeforening 2013"

Transkript

1 Årsmelding for Norges kristelige legeforening Medlemmer og kontingent Norges Kristelige Legeforening (NKLF) hadde 773 (746 i 2012) medlemmer som betalte kontingent i 2013; 547 (528 i 2012) ordinære medlemmer, 29 (25 i 2012) pensjonister med redusert kontingent, 72 (60 i 2012) unge leger, 56 (52 i 2012) ektepar, 8 (19 i 2012) studenter og 61 (62 i 2012) turnusleger. (I tallene ovenfor teller ektepar kun som et medlem, dersom vi regner ektepar som to medlemmer, var det 829 medlemmer som betalte kontingent i 2013.) I tillegg kommer 46 medlemmer med kontingent-restanser for et til to år. Disse vil i henhold til lovene for foreningen bli strøket når restansen overstiger to år. Det er dessuten registrert 9 aktive misjonsleger i foreningen. Disse er i henhold til lovene for NKLF fritatt for kontingent. I løpet av 2013 var det 64 (110 i 2012) medlemmer (av disse 48 studenter) som meldte seg inn i foreningen og 19 som aktivt meldte seg ut. For 2013 kan 21 medlemmer strykes på grunn av mer enn 2 år utestående kontingent og/eller ukjent adresse. Medlemskontingent for 2013 har vært kr. 900,-for vanlige medlemmer, kr. 1400,- for legeektepar, 500 for unge leger (inntil 3 år etter embetseksamen) og 500,- for de pensjonister som ønsker redusert pris og kr. 100,- for studenter og 300 for turnusleger. Studenter som er medlem i en av NKLF sine lokalgrupper for studenter betaler ikke kontingent fra høst Det er nå 146 studenter i foreningen som har medlemskap via studentgruppene. 1.2 Sentralstyret Etter valget på generalforsamlingen i mars 2013 var styrets sammensetning: Olav Magnus S. Fredheim (f. 1979), styreleder Professor i anestesiologi/smertemedisin ved NTNU og lege i spesialisering i anestesiologi ved OUS, Rikshospitalet. Ingvild Rogne (f. 1982), nestleder Arbeider som lege i spesialisering i nevrologi i Molde. Stig Heskestad (f. 1950) (valgt inn i 2012) Spesialist i psykiatri, arbeider som sjefslege ved Jæren DPS. Ingrid Marie Husby (f. 1988) Studerer medisin i Trondheim (forskerlinje). Heidi Kvarme (f. 1980) (gjenvalgt i 2012) Arbeider som assistentlege ved Sykehuset Innlandet på Hamar og er under spesialisering i indremedisin.

2 Side 2 av 21 Magne Roland (f. 1939) Pensjonert kirurg og sykehusdirektør. Tidligere leder av sentralstyret i NKLF Bjørn Tore Janbu (f. 1979) Konstituert overlege, Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling, UNN, Tromsø Kjersti Kamilla Standal (f. 1984) (varamedlem) Arbeider som lege i spesialisering i øyesykdommer, bor i Molde. Hallgeir Haaland (f. 1976) (varamedlem) Spesialist i psykiatri/elev ved Gå Ut Senteret. Etter årsmøtet har styret avviklet tre fysiske møter. I tillegg kommer løpende e-postkorrespondanse. I flere saker har vedtak blitt fattet kun basert på drøfting på e-post. På grunn av et høyt aktivitetsnivå i foreningen har vervet som styreleder de siste årene vært svært tidkrevende. Det at vervet har vært svært tidkrevende har gjort det belastende å stå i vervet over tid. Det at man på slutten av 2013 fikk ansatt generalsekretær som til trer 1. januar 2014 gjør at styret og særlig styreleder får kjærkommen avlastning. 1.3 Valgkomite Frem mot Generalforsamlingen 2013 bestod valgkomiteen av Anne Gro Rognlien (leder), Ragnar Telhaug, Ola Røstum og Margrethe Svendsen. Valgkomiteen har fra november til generalforsamlingen i mars telefonmøter 2-4 ganger pr måned. Det ble mange hyggelige telefoner på oss også på nyåret 2013, men nok en gang kom vi i mål akkurat i tide til Generalforsamlingen. Alle medlemmene i valgkomiteen tok gjenvalg i 2013, og nok en gang merker vi at det er en klar fordel at vi er 4 medlemmer, litt spredd både geografisk og aldersmessig. I år kom Ragnar Telhaug på den gode ideen å ta kontakt med alle lokalgruppene for å få forslag til kandidater til alle deler av landet, og foreløpig har det vært en stor suksess. Anne Gro W. Rognlien, Margrethe Svendsen, Ola Røstum og Ragnar Telhaug. 1.4 Ansatte / rekruttering Karin Tjernæs har vært ansatt i 50% stilling som kontorsekretær. Bjørg Eline Gjerlaug har vært ansatt i 50% stilling som studentkoordinator og -veileder. Hans Kristian Maridal var fra 1. september 2012 innvilget et år permisjon fra sin 25% stiling som misjonsjonskoordinator. Han kom tilbake i stillingen 1. september 2013, men sa på grunn av jobb- og familiesituasjon opp stillingen, og han fratrådte 1. november. Stillingen som misjonskoordinator ble lyst ut i desember, og ansettelsesprosessen var ikke fullfør til årsskiftet. Sommeren 2013 ble stillingen som generalsekretær lyst ut igjen, denne gangen eksternt med annonser i flere aviser. Vi mottok totalt 15 søknader, hvorav mange var godt kvalifiserte. Fire svært sterke søkere ble innkalt til intervju. Ansettelsesprosessen førte til at lege Magnar Kleiven ble ansatt i 50% stilling med tiltredelse 1. januar Line Ringen fratrådte formelt sin 50% stilling som studentkoordinator og veileder 1. februar 2013, men hadde forut for fratredelsen vært i svangerskapspermisjon i 6 måneder.

3 Side 3 av 21 Morten Magellsen sluttet 21. januar i sin prosjektstilling (3 måneders engasjement) som redaktør for boken «Menneskeverd i klinikk og politikk». 1.5 Drift av kontoret Vi har fortsatt kontorer i Storgata 10 B i kontorfelleskap med Menneskeverd og samarbeider som før med dem om enkelte praktiske forhold knyttet til kontordriften (blant annet telefon, kopiering og datanettverk). Etter ansettelsen av generalsekretær ble det avtalt en rokkering av kontorene i kontorfellesskapet slik at NKLF skulle få mer plass. 1.6 Økonomisk situasjon De siste åtte årene frem til 2012 gikk NKLF med overskudd. I 2012 var det et underskudd, mens det i 2013 igjen har vært overskudd. Gjennom disse ti årene har foreningen bygd opp egenkapitalen betydelig som det fremgår av grafen nedenfor. Egenkapitalen er nå rundt kroner ved årsskiftet 2013/14. Dette har vært mulig gjennom en kombinasjon av trofaste givere, rause enkeltgaver og at det har tatt tid å få stillinger besatt når de har blitt opprettet. Regnskapet for 2013 viste et overskudd på omtrent kroner. De viktigste inntektene i NKLF er kontingent og gaver. I 2013 utgjorde kontingent kroner og gaver kroner. Fast givertjeneste tilsvarer omtrent kroner/år. De eneste større avvikene fra budsjettet i 2013 var at gaveinntektene ble omtrent kroner lavere enn budsjettert og at misjonskonferansen gikk noe i overskudd. Økonomiske langtidsbetraktninger

4 Side 4 av 21 Budsjettet for 2014 er satt opp med et underskudd. Det er en kontrast fra foregående år og skyldes økning i staben. Selv om vi frem til nå har hatt stillingshjemler tilsvarende 1.75 årsverk har det aldri blitt arbeidet mer enn omtrent 1.3 årsverk. Økonomien i foreningen er slik at dersom man øker til 1.75 årsverk, vil foreningen ha årlige underskudd på i overkant av kroner/år. På grunn av egenkapitalsituasjonen har det vært forsvarlig å øke staben til dette nivået. Imidlertid vil en situasjon med stab på 1.75 årsverk kun være bærekraftig dersom man i løpet av et til to år får en økning i gaveinntekter på minst kroner/år. Dersom man ikke oppnår en slik økning vil det være nødvendig å kutte kostnader. De eneste større postene der man kan kutte uten å redusere staben igjen, er Inter Medicos og ledertrening av studenter. Imidlertid mener sentralstyret at en økning i givertjeneste er realistisk slik at aktiviteten vil kunne opprettholdes på dette nivået. På lengre sikt ville det være optimalt å ha en stab på 2.5 årsverk med 50% stillinger for kontorsekretær, misjonskoordinator og studentkoordinator og 100% stilling som generalsekretær. En slik økning i staben ville kreve økning i gaveinntekter på kroner/år fra dagens nivå for å være bærekraftig. 2.1 Inspiratio Årsmelding 2013: Inspiratio: Inspiratio skal være en årlig møteplass der leger kan få inspirasjon og utrustning til å ha Jesus som kilde og forbilde i sitt liv og sin legegjerning. Inspiratio 2013 ble arrangert mars på Soria Moria Hotell og Konferansesenter i Oslo. Det var 178 deltagere, inkludert ledsagere og barn. Det var eget barneprogram med 3 innleide førskolelærerstudenter. Hovedtema for Inspiratio 2013 var "Hverdag": Å leve som kristen og lege, hver dag. Er det rom for troen i møte med pasienter, kollegaer og andre man møter en helt vanlig mandag? Vi har en visjon med Jesus som rollemodell. Hvordan kan den tre fram, inspirere og utvide våre perspektiver i hverdagen? Med dette som bakgrunn holdt Øystein Elgen, psykiater fra Øyane DPS, bibeltimen "Smak av himmel utenfor paradis" på lørdag og fulgte opp med tale i gudstjenesten på søndag. Erik Andreassen, pastor i Oslo misjonskirke Betlehem, holdt seminaret "Jesus - med legefrakk og høyt stressnivå?" før Torstein Husby ledet en panelsamtale mellom kolleger med tittel "Hvordan gjøre troen relevant i vår hverdag?" Med seg i panelet hadde han legene: Helge Kapelrud, Kristin Moksnes Husby og Tommy Tollefsen. Lørdag ettermiddag begynte med etikkseminar som opptakt til Generalforsamlingen noe senere. Etikkutvalget la fram sine synspunkter på hva NKLF bør mene om abortloven, som ble diskutert og redigert noe før det ble stemt over under GF. GF ble ledet av NKLF-leder Olav Fredheim. Lørdag kveld var det god middag, kveldsmøte med intervju av Dagfinn Høybråten (opptak), og lovsang. Søndag startet med misjonsseminar hvor Martin og Åshild Bøhler reflektere rundt hverdagen på sykehuset Okhaldhunga i Nepal, før vi fikk reisebrev og videoer fra misjonslegene rundt om i verden. Tradisjon tro avsluttet Inspiratio med Gudstjeneste under ledelse av prest Gunnhild Hermstad og tale ved Øystein Elgen.

5 Side 5 av 21 Komiteen for Inspiratio 2013 bestod av Jakob Vangen Nordbø (leder), Margrethe Svendsen, Irene Bircow Elgen, Ingrid Langen og Torstein Husby Alt i alt en godt gjennomført helg med noe mindre oppmøte enn de foregående år. Det sosiale ved Inspiratio, "praten rundt bordet og over kaffekoppen", er som før like vikitg som undervisningen og diskusjonene. Inspiratio synes å ha etablert seg godt som en konferanse for NKLF. Det er likevel viktig å jobbe grundig med kommende konferanser og gi god informasjon tidlig, slik at folk prioriterer å komme. Fra våren 2013 har en komite bestående av Jakob Vangen Nordbø (leder), Irene Bircow Elgen, Torstein Husby, Arild Vedvik, Magne Bergh Ånonsen og Silje Ødegaard arbeidet med å planlegge Inspiratio Tema for 2014 er kristen vekst, å la troen modnes. Derav tittelen Inspiratio 2014: "Der troen vokser". 2.2 Utrustningshelg - Helsemisjonskonferansen De siste tre årene har NKLF arrangert en utrustningshelg, hvor hensikten er å tilby en anledning til å gå mer i dybden på ett eller flere tema enn det som er mulig på Inspiratio. Årets tema var helsemisjon. Det ble på høsten 2012 satt sammen en komite som skulle planlegge helgen, hvor hovedandelen bestod av personer fra arbeidsgruppen for helsemisjon i NKLF. Det var et ønske om å lage en tverrfaglig konferanse rettet mot kristne helsearbeidere og studenter fra hele landet. En var i kontakt med flere kristne fagorganisasjoner og studentgrupper, hvorav Kristent forum for sykepleiere og sykepleiestudenter (KFSS) ble med og arrangerte Helsemisjonskonferansen 2013 på Quality Hotell Edvard Grieg i Bergen november. Totalt var det 164 deltakere, hvorav hovedvekten var leger og sykepleiere, men det var også noen psykologer, fysioterapeuter, tannleger og enkelte andre yrkesgrupper, samt 29 studenter. Temaet var helsemisjonskjeden- kjeden som redder liv. Komiteen laget en kjede bestående av elementene; se-be-bli-gi-sende-reise. Gjennom bibeltimer, seminarer og gudstjeneste ble det satt fokus på de ulike leddene i kjeden som alle er viktige for å lede mennesker til Gud, uavhengig av om en jobber i Norge eller i utlandet. Målet for helgen var å bli bevisstgjort sin rolle som kristen og helsepersonell, og inspirere og utruste deltakerne til å finne sin plass i kjeden. Flere dyktige bidragsytere var med, blant annet Ole-Magnus Olafsrud (ansvarlig for misjon i Navigatørene, holdt bibeltimene se og bli ), Jørn Lemvik (generalsekretær i Digni, tidl.bistandsnemda, hovedseminar Helsearbeid i organisasjonene, politiske og økonomiske føringer framover»), Steinar Opheim (leder av teltmakerorganisasjonen Tent, holdt hovedseminarene Innenriks og utenriks - helsearbeidere i tjeneste for Guds rike og Investeringer med himmelsk avkastning ), Kari Holmås (lege og forkynner, holdt kveldsmøte be ) Jerin og Torleif Kiserud (leger som nylig har vært i Etiopia hadde hovedseminaret Faglige og personlige prioriteringer i møte med uendelige behov ) og Andreas Nordli (leder av Ungdom i Oppdrag, avsluttet med gudstjeneste sende/reise ).

6 Side 6 av 21 I tillegg var det ni ulike parallelle seminar. Dette er første gang det er blitt arrangert en tverrfaglig helsemisjonskonferanse, og tilbakemeldingene fra deltakerne var gode. Komiteen for helsemisjonskonferansen 2013 bestod av Hallgeir Haaland (leder), Gerd Eli Haaland, Karen Rebbestad, Sven Gudmund Hinderaker, Ottar Hope, Hans Kristian Maridal, Tove Giske (KFSS) og Kjersti Kamilla Standal 3.1 Misjonssatsning Misjonskoordinator har selv arbeidet utenlands og derfor vært i ulønnet permisjon fra stillingen frem til september 2013 og arbeidet så frem til oktober 2013 da han gikk ut av stillingen. Stillingen har både i permisjonstiden og etterpå blitt stående ubesatt, noe som følgelig har hatt konsekvenser for aktivitetsnivået i misjonsnettverket. Større prosjekter som bl.a. videreutvikling av veiledningstjeneste i samarbeid med Tent har blitt satt på vent. Det har i løpet av året likevel vært et jevnt tilsig av nye medlemmer til nettverket som nå teller ca 450 medlemmer. Misjonskoordinator har i permisjonstiden forsøkt å besvare e-poster til nettverket og gjøre noen oppdateringer på hjemmeside og nettverksutsendinger på frivillig basis. Det er imidlertid et klart behov for en avsatt stilling til arbeidet med å videreføre og videreutvikle NKLF sin helsemisjonssatsning. Det virker å være en stor interesse både blant studenter og leger for helsemisjon. Erfaringen viser imidlertid at det er viktig at dette engasjementet blir holdt ved like og videreutviklet. Det ligger også flere spennende muligheter åpent for konkret samarbeid med flere organisasjoner, både norske og internasjonale, for NKLF i fremtiden. Det trengs fortsatt leger som kan gjøre tjeneste ute over lengre tid, men det er også økende muligheter for alle å kunne bidra med korte oppdrag innen kompetanseheving, forskning og undervising. Det har vært et ønske å løfte frem at vi må se på helsemisjon som vårt felles løft som kristne kollegaer, der de som er hjemme som bakkemannskap i bønn og givertjeneste er like viktige som de som reiser. Det har blitt holdt helsemisjonssamlinger med lokalgrupper av NKLF både i Molde og Bergen og helsemisjon har blitt presentert på diakonsamlinger både i Bjørgvin og Møre bispedømme. KRIMS Bergen har lenge hatt en relasjon til den kristne legeforeningen i Nepal og har bla delvis avlønnet en studentkoordinator i Nepal. Dette har vært et svært fruktbart samarbeid, som vi nå ser resultater av i Nepal. Misjonskoordinator hadde i løpet av oppholdet i Nepal møter med studenter og leger for å se på samarbeidet og videre muligheter. Her hjemme har styret i Bergen utnevnt en egen person til å være kontaktperson for Nepal samarbeidet. NKLF sin søsterorganisasjon i Nepal er bare 10 år gammel og har satt stor pris på støtte og hjelp fra NKLF og KRIMS Bergen. 3.2 Etikkutvalget På Inspiratio 2012 fikk etikkutvalget en oppfordring om å utarbeide refleksjoner omkring dagens abortlovgivning. Dette medførte en ny utredning utelukkende om abortloven hvor man skisserte prinsipper for hvordan loven kan forbedres. Etikkutvalget bestod denne gang av Torbjørn Folstad (leder), Morten Magelssen og Ingrid Hardang. Utredningen ble presentert på Inspiratio 2013 og dannet grunnlag for flere vedtak på generalforsamlingen om hva NKLF mener om abortloven.

7 Side 7 av 21 Etikkutvalget har nå gjennomført de utredningene som ble planlagt da dette arbeidet ble påbegynt. Utvalget kan reetableres dersom det skulle oppstå behov for en gjennomgang av nye tema eller revisjon av de gamle. Vi takker foreløpig for oss. 3.3 Internasjonalt NKLF er medlem av ICMDA International Christian Medical and dental Association en paraplyorganisasjon for ca 70 nasjonale medlemsorganisasjoner. Det er først og fremst gjennom denne organisasjonen at NKLF har sitt internasjonale nettverk. Vi tilhører ICMDA Eurasia. Regionen styres av en regional sekretær, James Tomlinson, sammen med en Eurasiakommitè. Internasjonalt Styreleder Olav Fredheim holder gjennom året noe kontakt med ledere for søsterforeningene i våre naboland og med ICMDA sentralt og i Eurasia. Lederne for de nordiske foreningene forsøker å møtes med år mellomrom. Lederne for søsterforeningene var invitert til misjonskonferansen i november 2013, og lederne fra Sverige og Danmark deltok på konferansen. Lederne hadde et to timers møte for å utveksle nyheter fra foreningene. Geir-Anders og Anete Kaldal har skrevet egen rapport knyttet til sin tjenste som Area Representatives for ICMDA. Rapport fra region-kontakter for ICMDA i Norden & Baltikum Anete & Geir-Anders Kaldal Grunnet bl.a. familiære forhold redusert aktivitetsnivå sammenlignet med tidligere år. GA deltok på Eurasia Team Development mars utenfor Zürich, Sveits. Fokus der var bl.a. på visjoner for Eurasia. Av mer jordnære tema var den anstrengte økonomiske situasjonen til Eurasia-regionen av ICMDA og begynnende overgang fra nåværende generalsekretær og allmennlege James Tomlinson (som i fjor gikk fra å være far til 1 til å være firebarnsfar) til Rick Paul fra Nederland, som er thorax-kirurg og bl.a. medlem av arrangementskomitéen for 2014-verdenskongressen. James vil trolig gå inn i andre oppgaver i regionen, som f.eks. «Cross Current», forlengelsen av «Thought Leaders Training» i samarbeid med International Fellowship of Evangelical Students, som intenderer å utruste kristne helsefagstudenter og - arbeidere over et tre års treningsprogram ikke ulikt ledertreningskonseptet til NKLF. James og Rick er nokså ulike når det gjelder personlighet og erfaring, men begge har utvilsomt noe å tilføre organisasjonen, og vi har fått et godt inntrykk også av den påtroppende generalsekretæren. Våren gikk for det meste med til planlegging av nordisk/baltisk ledertrening for studenter og unge leger, som ble arrangert på Hermon i Hallingdal i månedsskiftet juni/juli. Viser til egen artikkel derfra publisert i Inter Medicos aug. deltok vi på sommerleir for baltiske helsefagstudenter i Latvia 10 år etter at den første leiren ble arrangert nettopp i Latvia. Ca. 30 studenter og unge leger var samlet der. Lokale kristne legers bidrag var inspirerende og imponerende modige i konteksten av det nåværende latviske samfunnet. Vi gleder oss over å se at der finnes eldre kolleger som kan veilede den yngre generasjon av leger i rett retning. De baltiske landene trenger dem virkelig. Unge leger fra England og Norge deltok også og hjalp til med noe teoretisk og praktisk undervisning. Ekteparet Mauldin fra USA bidrog også med bl.a. grundig bibelundervisning og personlig veiledning, som de har gjort siden den første leiren i Det var sterkt å høre på panel-intervjuet med unge leger og spesialister, som var involvert i de første leirene som ferske studenter. Dette konkluderte med lovende

8 Side 8 av 21 tanker omkring det framtidige arbeidet blant studenter og unge leger i Baltikum. NKLFs økonomiske bidrag var også i år kjærkomment, da ansvaret så langt har hvilt på enkeltstudenter fra år til år. Sini forlot teamet etter ledertreningen. Vi jobber kontinuerlig med rekruttering, men har så langt ikke kommet lenger enn at vi har en kandidat i Baltikum, som vil kunne ta seg bedre av den regionen enn vi klarer i dag. Vi ønsker å bidra til å etablere et fellesskap på Island. Der skal visstnok ha vært et større miljø for flere år siden. Da vi har begrenset med tid og kapasitet til dette vervet, vil vi ikke prioritere reiser til student-/lege-grupper eller enkeltpersoner i Skandinavia for øvrig, da vi anser støtte-apparatet i de nasjonale foreningene å være godt fungerende. Vi er takknemlige for å få stå i dette arbeidet med støtte fra NKLF, men innser våre begrensninger. Geir-Anders og Anete Kaldal 3.4 Inter Medicos Inter Medicos (IM) - årsmelding for 2013 Redaksjonen har bestått av Tove Grønlund og undertegnede. Bladet har i en rekke år kommet ut regelmessig med fire enkeltnumre. Dette året var det enighet om å sende ut den nye Nklf-boka v/ Morten Magelssen om bioetikk til alle medlemmene som et ekstratilbud som kunne erstatte ett IM-nummer. Det ble likevel slik at vi gav ut en ekstra stor utgave av IM som ble betegnet som et dobbeltnummer, slik at formelt gikk utgivelsene opp også tellemessig dette året. Som tidligere år har bladet vært et resultat av redaksjonens valg og beslutninger, men redaksjonen er seg meget bevisst på å være et ideologisk organ med NKLF som utgiver. Vi oppfatter at redaksjon og styre samarbeider godt, noe vi takker for. Styret står i tillegg ansvarlig for et par sider av direkte Nklf-relatert stoff i hvert nummer. Vi har dette året hatt en liten debatt om utgivelsespolitikken takket være et kritisk Nklf-medlem som sendte inn et innlegg med konkret kritikk. Det er stor takhøyde for saklige kritiske innlegg i bladet - også i mot redaksjonens valg! IM har fokus på kristen medisinsk etikk og tilliggende kulturstoff. IM ønsker å fungere som et positivt tidsskrift med særlig fokus på ufødte og fødte barns rettigheter. Vi skulle gjerne hatt langt mer u-lands/misjonshelsestoff. Vi har siste år publisert, eksempelvis, stoff fra Nklfarrangementet Inspiratio Nr 1/2; fra Inspiratio og NKLF`s etikkutvalg med forslag om ny abortlov, hatt en rekke intervjuer inkl. med tre kvinner i eget nummer: Anne Louise Hûbert, Kjersti Toppe i SP og Trine Overå Hansen fra partiet De Kristne. (Intervju med en mannlig stortingspolitiker fra KrF i et annet nummer.) Reservasjonsrett har vært en gjenganger, særlig med fokus på samvittighetsfrihet. Økonomi er styrets ansvarsområde. Inter Medicos har opp gjennom årene generert noe penger gjennom abonnement, annonser og spesifikke gaver, men det er de økonomiske overføringer fra NKLF som utgjør mesteparten av inntektene. IM sendes ut til medlemmer av NKLF og til frie betalende abonnenter i tillegg til at bladet stadig distribueres til en rekke studenter og andre interesserte. Vanlig opplag er.1500 eksemplarer. Design,Trykkeri, Distribusjon: Bladbunad v/ Cathrine Fugleis Cmykeri - kommunikasjonsdesign. Trykkes av Wittusen & Jensen. Vi er godt fornøyd med det tekniske samarbeidet. Bladet distribueres

9 Side 9 av 21 gjennom Posten, noe som er blitt dyrere i seinere år. Andre papir-distribusjonsformer er vi åpne for å prøve men så langt ikke funnet noe rimeligere samlet sett. Bladet blir mottatt og registrert av Nasjonalbiblioteket, og Nasjonalarkivet har for lengst startet med å gjøre digitalt tilgjengelig alle norske tidsskrift. Det har dog ikke skjedd noe her slik som forespeilet for Inter Medicos sin del. I fjorårets melding annonserte vi at vi ville purre på Nasjonalbibliioteket, noe vi har gjort, men ingenting synes å være gjort så langt. Deler av bladet blir ofte lagt ut på nklf.no/. Egenvurdering og veien videre: Innenfor de begrensede økonomiske og redaksjonelle ressurser er redaksjonen rimelig fornøyd med produktet i den forstand at vi i hvertfall bidrar med det lille vi kan med vår etiske røst. Nåværende redaksjon planlegges som før for Undertegnede har selv åpnet for å diskutere fritt endringer av redaksjonell karakter så vel som hel-digitalisering som en alternativ mulighet og setter således pris på en dialog om bladets framtid. Torfinn Hynnekleiv, ansv. redaktør Inter Medicos 3.5 Studentarbeidet Studentkoordinators årsrapport 2013 har vært et aktivt år for studentarbeidet i NKLF. Jeg har i min 50% stilling nok et år fått følge studentene gjennom hverdag og eksamenstid, møte dem i daglige aktiviteter og under årets høydepunkt; Konferansen medisin og kristen tro. Det er et privilegium å ukentlig ha kontakt med en så ressurssterk og engasjert gruppe mennesker. Som gruppe møter de store krav, og de presterer på høyt nivå. På individ-nivå opplever mange stor grad av mestring, mens andre kan streve med forventningspresset. De fleste av studentene som møter opp på arrangementene har en kristen tro. Noen er på vei bort i fra troen, mens andre nærmer seg den. Som studentkoordinator får jeg gå et stykke vei med dem alle. De lokale studentgruppene; I KRIMS Trondheim har det vært gjennomgående høy aktivitet gjennom De vektlegger å ha et overordnet tema for semesteret, og er dyktige til å lage interessante arrangementer ut i fra dette. Jeg har hatt god kontakt med KRIMS Trondheim gjennom året, både samtaler og treff med KRIMS-leder, og resten av studentene. Blant høydepunktene kan nevnes oppstartshelgen sept, på Vassfjellkapellet. I KRIMS Bergen har de også gjennomført et godt planlagt program. Jeg har fått besøke dem flere ganger, har deltatt på KRIMS-styremøte, og hatt innlegg på studentkveld og juleavslutning, samt hatt god kontakt med KRIMS-leder og andre støttespillere i Bergen. I 2013 har også konferansestyret vært Bergensbasert. Selv om studentene i Tromsø foreløpig ikke har ønsket å ha noe mer enn uformelle samlinger, hadde vi en fin lege-student kveld i vår, hvor kollega Bjørn Tore Janbu også deltok. Vi samlet i overkant av 15 studenter den kvelden, og under Konferansen i høst satte de ny rekord i antall påmeldte. Jeg har god kontakt med dem, og et av målene i 2014 er å bidra med det de måtte ønske i fht å organisere seg som lokal studentgruppe. Oslo-studentene (Lukas) er naturlig nok geografisk enklest å nå, og jeg har fått delta ved en god del Lukas-kvelder og hatt møter med Lukas-leder. I samarbeid med Lukas-styret har vi kjørt en pilot på «mentorgruppe», hvor Lukas-styret selv utgjorde gruppen og jeg fikk lede

10 Side 10 av 21 samtalen, - vi er enige om å gå videre med konseptet, og jeg ser for meg å rekruttere en eller flere leger til å bidra i slike grupper. Vi har også forsøkt oss med et fast tidspunkt annenhver uke hvor jeg har vært tilgjengelig for samtale med studentene i kantina på Rikshospitalet. I Oslo er det opptak av studenter både i august og januar. Det vil si at Lukas to ganger hvert år presenterer seg ved studieoppstart og inviterer med nye studenter. Dette gjør de på en engasjert og god måte. For øvrig aktivitet i lokalgruppene viser jeg til de respektive rapportene. Konferansen medisin og kristen tro, Hermon høyfjellshotell oktober; Dette er fremdeles det ubestridte høydepunktet i studentarbeidet. Også i år ble dette et svært vellykket arrangement. Konferansen ble fulltegnet, raskere enn noen gang før. Et svært dyktig styre bestående av studenter i Bergen la ned en stor innsats i planlegging og gjennomføring av helgen. Konferansen har etablert seg som en viktig møteplass for studentene, hvor de får senke skuldrene, høre god undervisning om temaer i skjæringspunktet fag/tro, nyte fellesskapet og bli kjent på tvers av kull og byer. Helga inneholder også gudstjeneste, kveldsmøter, fritid, badeland, god mat, - og mulighet for forbønn og samtale med erfarne veiledere. Ledertrening; Det har lenge vært et ønske å satse mer på ledertrening av studenter som ønsker det. Høsten 2012 fikk vi mange godt kvalifiserte søkere, og i februar i år arrangerte vi den første av i alt fem ledertreningshelger. Vi møttes på Gå ut senteret i Hurdal, 15 studenter og en stab bestående av leger i NKLF. Studentene ga god respons på opplegget med bibeltime, undervisning/seminarer, gruppesamtaler, kveldsmøter og tid til egen refleksjon. Denne februar-helga var det overordnede temaet lederrollen/forskjellige typer lederskap. I oktober møttes vi en helg igjen, denne gangen på Strand leirsted utenfor Sandefjord. Temaet var da personlighet. Begge helgene har vi hatt med oss eksterne seminarholdere. Studentene blir stadig bedre kjent, noe som bidrar til god dynamikk i gruppen. Ledertreningsprogrammet utgjør en solid satsning av NKLF, og vi er glad for å kunne tilby studentene en serie så godt forberedte og nyttige helgearrangementer. Vi ser med forventning fram mot neste ledertreningshelg, i februar Da med medisinsk etikk som tema. Annet: Jeg har gjennom 2013 hatt god kontakt med styreleder. Jeg informerte om studentarbeidet for sentralstyret i forkant av et heldags sentralstyremøte i mai, og har ellers svart på spørsmål ved behov. Studentrådet har vært samlet to ganger i år, og ellers holder vi kontakt via sosiale medier i lukket gruppe. Møtene har funnet sted under Inspiratio i mars og Konferansen i oktober. Jeg har fått koble turnusleger som ønsker det med erfarne leger på stedet de kommer til. Kontakt med min svenske kollega er etablert. Noe kontakt med studentarbeidet i ICMDA har det vært gjennom året. Her hjemme er det også naturlig å være med på enkelte uformelle studentarrangementer som sommer- og juleavslutninger, spill- og filmkvelder. Ofte er det der de beste samtalene finner sted. Mot slutten av året kom debatten om reservasjonsrett opp for fullt. Det har vært høy aktivitet på studiestedene i forbindelse med dette, med til dels steile fronter i debatten. Jeg har ikke deltatt i selve debatten, men gitt råd til studenter som har bedt om det, spesielt når de har uttalt seg til media.

11 Side 11 av 21 Jeg er heldig som får omgi meg med så mange flotte studenter, gode medarbeidere og samarbeidspartnere, en stor takk til dere alle! Jeg ser fram til et 2014 hvor vi får generalsekretær, et samarbeid jeg ser fram til med glede! Det neste året vil følgende stå i fokus; samkjøring med ny gen.sekr, videre gjennomføring av ledertreningen, konsolidering av lokale studentgrupper, oppstart av mentorgrupper i Oslo, starthjelp til Tromsø, spesiell oppfølging av studenter som hever røsten i kontroversielle debatter og som ønsker veiledning, igangsette og følge opp et konferansestyre Konferansen for Medisin og Kristen tro 2013 Denne studentkonferansen ble i år arrangert 17. til 20. oktober på Hermon Høyfjellssenter. For medisinstudenter fra hele landet er denne helgen blitt et av høstens høydepunkt. Nær 150 studenter og 30 medarbeidere og seminarholdere fylte Hermon til randen i den 13. utgaven av Konferansen for medisin og kristen tro. Det var stor pågang og påmeldingen var tidlig fulltegnet. Det viser seg år etter år at studentene vil tilbake, og at Konferansen fyller et behov for et sted der skjæringspunktene mellom tro og fag belyses og aktualiseres. Sammen med møter og samtaler med medstudenter og mer erfarne leger opplever mange dette som et verdifullt forum. Konferansens visjon er å inspirere medisinerstudenter til å leve etterfølgende liv av Jesus i studiet og arbeidsliv, vi i styret synes det er fantastisk å se at så mange ønsker dette! Årets konferanse ble utformet av et styre bestående av 8 bergensstudenter. I styret satt: Martin Lehre, Åse Bjorvatn, Ole Kristian Sindland, Lars Erik Beck, Elisabeth Østebrøt, Kelsey Sletner, Jenny Hellerud og Lars Eivind Kvarstein. Med utgangspunkt i en intensiv arbeidshelg etter påske ble mye av grunnlaget for Konferansen lagt - åtte kreative og godt samarbeidende hoder sammen med en flip over har et uant potensial! Tema for årets Konferanse var Større. Vi ønsket å romme søken etter det større, drømme større; om hvem Gud er og om egne valg. Like fullt gir ordet også rom for å være liten, i situasjoner der vi selv ikke har kontroll. Når livet og utfordringer blir for store. Med oss på Konferansen hadde vi mange dyktige foredragsholdere deriblant sørkoreanske Kee Park som kom reisende fra Kambodsja, ens ærend for Konferansen. Under tittelen drømme større inspirerte og utfordret han oss med sin egen historie. Dagfinn Høybråten holdt et engasjerende seminar om lederskap sett i lys Jesu ord om Den som vil være størst blant dere, og avdelingsoverlege på onkologisk avdeling på Haukeland, Olav Mella snakket gripende med tittel Større enn jeg makter om det å miste sin egen sønn i kreft. Tilbakemeldingene i løpet av helgen, i etterkant og gjennom evalueringsskjemaer var overveldende. Flere kommer stadig tilbake til hvordan Konferansen var en viktig helg for dem. Vi er takknemlige og glade for det. Vi er også svært takknemlige for alle bidragsytere som stilte opp, gav av seg selv og av sin tid. Konferansen hadde ikke blitt det samme uten dere. I skrivende stund er ny hovedleder for konferansen på plass og prosessen med å sette et nytt styre er i gang. Vær gjerne med å be for denne prosessen og for det videre arbeidet med Konferansen 2014.

12 Side 12 av 21 Rapport från Lukas, Oslo År 2013 har varit ett innehållsrikt år för Lukas. I god tradition har vi haft cafékvällar en gång per månad med olika talare och ämnen. Detta år har vi även anordnat flera filmkvällar samt tre hytteturer. Året inrymde även en gemensam skidtur till Ullevålseter för varm choklad efter en lång studiedag samt en båltur i höstmörkret till Bånntjern i Nordmarka. Cafékvällarna detta år har vi haft i lokalen Smia som vi har fått låna från Gaustad Sykehus. En vanlig cafékväll börjar klockan med välkomnande från kvällens konferencier. Efter detta dukas det fram kaffe/saft och hembakade kakor. Klockan presenteras kvällens talare och tema. Efter kvällens föreläsning/samtal fortsätter samvaron kring caféborden med samtal om det aktuella temat. Senare på kvällen tar vi fram spel och samvaron fortsätter. Detta år har vi haft den stora förmånen att ha följande talare på besök i Lukas. Årets första talare var Hanne Tingstveit som berättade om sina erfarenheter som medicinstudent. Vi fick sedan lyssna till Torstein Husby, som delade sina tankar om Gud er tilbake. Årets tredje talare var Trond Buanes som talade om Hvordan møte døden. Efterföljt av Olav Fredheim, leder i NKLF som talade till oss. Vårens sista Lukassamling avslutades med grillfest hos Hampus Erixon. På höstens första samling fick vi förmånen att lyssna till Svein Egil Hillesund som gav oss sina erfarenheter från medicinstudiet. Anne Louise Hübert, medicinstudent och grundare av Aid In Action, talade om sin nya bok "Papayaene i Gombolo". Synne Brune, turnuslege på Diakonhjemmet, delade sina erfarenheter från vardagen på sykehuset. Lukasåret avslutades med julfest hos Hampus Erixon. Cafékvällarna har varit gott besökta detta år och vi har varit upp emot 40st studenter. Vi i styret är väldigt glada för att det är så många som sätter pris på gemenskapen i Lukas. Vi hoppas att den goda trenden fortsätter in i Föreningen Lukas har två hytter, Roa i Lillomarka og Rishovd i Sudndalen vid Hallingskarvet. Den årliga vinterturen gick till Lagshytta, Nordmarkskapellet. Detta på grund av stiv kuling på Rishovd. Vi var sammanlagt 27 studenter som njöt gemenskapen i den nydelige februarisolen. I april anordnade Lukas en dugnastur till Roa, där vi målade hela hyttan utvändigt samt invändigt. Vi skiftade även panel på den ena kortsidan av hyttan. En koselig och produktiv tur med mycket skratt och glädje. Årets hösttur gick till Roa. Hyttan blev fylld till randen och vi var 28 studenter som övernattade. Många 1.semesterstudenter var med på turen och vad är väl bättre än tät hytteluft och intim atmosfär när man ska lära känna de nya studiekamraterna? Studentkoordinator Bjørg Eline Gjerlaug har varit med på flera av Lukas arrangemang och vi sätter stort pris på hennes insats! Detta är det andra året som Lukas är en del av NKLF vilket vi är mycket tacksamma för. Vi gläder oss till et nytt Lukas-år! På vägnar av styret Hampus Erixon, styreleder Lukas Årsrapport fra KRIMS Trondheim

13 Side 13 av har vært et spennende og innholdsrikt år for oss i Trondheim, og vi kan se tilbake på et år med godt fellesskap og mange spennende arrangementer. Styret har bestått av 6 medlemmer: Mathilde Nevland, Ingeborg Lund Mathisen, Per Kristian Næs, Astrid Øvstedal, Andreas Husøy og Benedikte Smenes. Dette året har vi planlagt og gjennomført 9 ulike arrangementer. Vi har i år fått med oss flere nye medlemmer fra 1.klasse, og vi gleder oss til å innlemme disse i videre arbeid. Medlemstallet har holdt seg stabilt fra 2012 til 2013, og pr desember 2013 har vi 35 betalende medlemmer. Arrangementene våre har stort sett hatt våre egne medlemmer som målgruppe, men vi har til en hver tid hatt åpen dør for nysgjerrige studenter som ikke er medlemmer og/eller kristne. Slik tidligere praksis har vært, har vi i år også valgt oss ut tema for arrangementene våre,- ett tema per semester. Gjennom å jobbe etter overordnede emner, føler vi at vi har hatt god kontinuitet i våre arrangementer, og at vi har hatt en rød tråd gjennom hele Tema for våren var «Åndelighet», og høstsemesterets overordnede tittel var «Misjon». Våre samlinger har stort sett foregått hjemme hos ulike KRIMS-medlemmer, og slike hybelkvelder har på mange måter vært grunnpilaren i vår virksomhet. Enkelte ganger har vi invitert eksterne personer til å holde innlegg på våre samlinger, mens vi andre ganger har benyttet oss av ressurser innad i medlemsmassen. Samtalegrupper og gruppediskusjoner har stått på programmet der dette har falt seg naturlig. Av eksterne innleggsholdere kan blant annet nevnes Bjørn Olav Sørhus (lege som blant annet har jobbet i Mongolia) som snakket om misjonsarbeid, og Sverre Georg Sæther (LIS i psykiatri) som hadde innlegg med temaet «åndelighet og psykiatri». Høstens store KRIMS-arrangement var «hytteturen» til Vassfjellkapellet utenfor Trondheim. Vi var så heldige å få med oss både Eivind Kaare Osnes og Bjørg Eline Gjerlaug, og vi hadde en flott helg sammen. Vi kjente alle på gleden av å kunne reise på tur sammen, samtidig som vi fikk godt åndelig påfyll og ny energi. Et høydepunkt. Like før juleferien startet, arrangerte KRIMS felles julegudstjeneste for alle medisinstudenter ved NTNU. Sykehusprest Ingebrikt Røen holdt en flott gudstjeneste for en nesten fullsatt Olavsstue ved St. Olavs Hospital. Av de oppmøtte var både KRIMSere, øvrige studenter og NKLF-leger. En flott avslutning på året. I KRIMS ser vi en positiv utvikling med tanke på samarbeidet med lokalgruppen til NKLF i Trondheim. Vi gleder oss til et tettere samarbeid om ulike arrangementer i fremtiden, og ser stort på at det er startet en prosess med å bli bedre kjent med hverandres arbeid. På årsmøtet til NKLF Trondheim var det flere studenter oppmøtte, og det ble her diskutert hvordan vi kan jobbe for å få tettere kontakt. Positivt! Som året før, har vi hatt en fast studentrepresentant i lokallagsstyret til NKLF. Vi takker også NKLF Trondheim for all økonomisk støtte i forbindelse med vår fellestransport til «Konferansen for medisin og kristen tro». Vi føler oss godt ivaretatt av NKLF også i år, og takker for samarbeidet i En spesiell takk rettes til Bjørg Eline Gjerlaug, vår studentkoordinator. Det er kjempeflott å ha en person som er aktiv og engasjert i vårt arbeid, og som vi lett kan ta kontakt med når vi behøver hjelp Vi ser frem mot videre arbeid i KRIMS, samtidig som vi takker Gud for et flott På vegne av styret, Benedikte T. Smenes Styreleder Sammendrag av Årsrapporten 2013 KRIMS Bergen Den offisielle årsrapporten er noe lengre og finnes på vår nettside. Her står der også mer utfyllende om strategi og om hva styret selv tenker om KRIMS-arbeidet i Bergen.

14 Side 14 av 21 Styremedlemmer 2013: Alexander Blaauw Isaksen (kull 09B) leder, Marianne Bostrøm (kull 09A) nestleder, Ånon Dalane (kull 11A), Åse Bjorvatn (kull 12), Olaug Sofie Halleråker (kull 12), Christian Berg (kull 12), Liv Cathrine Heggebø (kull 10B) (jan okt), Lars Haga Bringeland (kull 12) (okt des) Aktiviteter vår: Semesteret startet med spillekveld med fokus på det sosiale. Utover våren har vi også hatt flere lege-student-grupper som er KRIMS Bergen sine samlinger med fokus på tro, etikk og fag. I februar hadde vi årets første gruppe med Ingvill Humlebrekke som snakket om hvordan takle vanskelige leger. I mars hadde vi Atle Roness på besøk for å snakke om helbredelse. Atle er både prest og lege, og dette var gruppen som klarte å trekke flest folk, over 40 hadde møtt opp for å høre på ham. I april snakket Irene Elgen for oss om profesjonalitet i legerollen. I april hadde vi også vår årlige Nepal-kveld der vi samlet inn penger til arbeidet til den kristne legeforeningen i Nepal. Samlet fikk vi inn kr. Semesteret ble avsluttet i mai med grilling og leker. Aktiviteter høst: Semesteret startet som vanlig med spillekveld. Siste helg i august reiste vi på Bli-kjent-tur til Lagshytten på Hosås nær Voss. Med oss hadde vi Hogne Schie til å tale for oss. Dette var en veldig kjekk tur. I oktober begynte vi på igjen med lege-student-gruppe igjen. Da fikk vi besøk av sykehusprest John Kristian Rolfsnes på Haraldsplass til å snakke om hverdagen som sykehusprest i møte med andre menneskers åndelige behov. I oktober var også Konferansen. Helt i slutten av måneden var det ny lege-student-gruppe med Alf-Olav Haukelid og Eli Sihn Steinskog som snakket om hvordan bevare troen gjennom studietiden. Semesteret ble avsluttet med juleavslutning. Gjennom hele året har vi støttet opp om bønnemøter som har vært holdt ukentlig. Det har imidlertid vært en egen komité som har vært ansvarlig for dette, ikke KRIMS-styret. Høsten 2013 forsøkte vi oss på å ha et overordnet tema for hele semesteret og vi falt ned på temaet Soli deo gloria æren til Gud alene. Vi har i løpet av året fått mer fokus på andakter og lovsang, noe vi har opplevd som samlende og styrkende, og vi vil derfor fortsette med dette. På slutten av året hadde vi 44 betalende medlemmer. Medlemskap koster 100 kr og varer for hele studiet, samt at man også blir medlem i NKLF. Organisasjonen finansieres gjennom kontingenten og gjennom støtte fra fakultetet. Denne støtten var i 2013 på 4000 kr og dekket de fleste utgiftene vi hadde. De fleste utgiftene til KRIMS er relatert til innkjøp av kveldsmat som vi spanderer på de som kommer på de ulike gruppene våre. Gjennom å tilby gratis kveldsmat blir det gjerne til at flere blir igjen i etterkant av samlingene våre, og at møtene våre får et mer sosialt preg. I løpet av året har vi begynt å samarbeide tettere med NKLF sin lokalgruppe i Bergen, og vi deltar nå også på styremøtene deres med en representant, i tillegg til at vi vanligvis stiller mange studenter på de ulike NKLF-samlingene i Bergen.

15 Side 15 av 21 I løpet av året har vi også hatt besøk av studentkoordinator Bjørg Eline Gjerlaug. Hun har vært med et styremøte, vært med på Lege-student-gruppe med Atle Roness og vært med på juleavslutningen der hun holdt andakt. I tillegg har vi holdt kontakt jevnlig der hun har hjulpet oss med ulike behov. Alt i alt har det vært et veldig godt år for KRIMS med god tilvekst blant yngre kull og generelt sett veldig god stemning blant de som er med på møter og turer. Vi i styret synes det har vært et spennende, kjekt og inspirerende år, og ser fram til fortsettelsen. Vennlig hilsen Alexander Blaauw Isaksen Styreleder KRIMS Lokalgrupper NKLFs visjon for lokalgrupper er å tilby livsnære og relevante lokale fellesskap der vi som kristne leger kan inspirere hverandre, støtte hverandre og dele liv, tro og utfordringer. Det er lokale grupper i Trondheim, Molde, på Sunnmøre, i Bergen, Stavanger, Oslo og ved Mjøsa. På NKLF sine hjemmesider ligger det en ressursbank for lokale fellesskap, med råd og inspirasjon både til eksisterende grupper og til dem som ønsker å starte opp en ny gruppe. Sentralstyret har i 2013 jobbet med tilknytningen mellom lokalgruppene og NKLF. Dette innebar blant annet et fruktbart møte på Inspiratio, der samtlige lokalgrupper var representert. Det ble et møte med god mulighet for utveksling av erfaringer, utfordringer og gleder. Høsten 2013 har vi vært i kontakt med de forskjellige gruppene for å samle inn mer informasjon om hvordan de fungerer, og å finne ut hvordan NKLF sentralt best mulig kan støtte og bidra til arbeidet. NKLF jobber videre med dette i På senhøsten 2013 ble NKLFs første generalsekretær, Magnar Kleiven, ansatt. Han ønsker blant annet å bidra inn i lokalgruppene, både de eksisterende og nye. Vi gleder oss til å se hvordan dette kan være med på å oppfylle NKLFs visjon for lokalgrupper i Her følger litt informasjon fra de forskjellige lokale fellesskapene: Årsmelding 2013 for Sunnmørsgruppa av Norges kristelige legeforening I 2013 ble det holdt fire møter i Sunnmørsgruppa av Norges kristelige legeforening. Møtene ble holdt hjemme hos medlemmer. To møter ble holdt i Ålesund og to møter i Volda- Ørstaregionen. Programmene varierte fra en orientering om presten og salmedikteren Magnus Brostrup Landstad, hvordan Stålsetutvalget påvirker kristne verdier i landet vårt, klumpfotbehandling i Etiopia og erfaringer fra pilgrimsvandringer til Santiago de Compostela.

16 Side 16 av 21 Styret for 2013 har bestått av - Pascal Brügger-Synnes leder - Hilda Brügger-Synnes kasserer - Kjetil Roth styremedlem - Per Roland sekretær Sunnmørsgruppa av Norges kristelige legeforening støtter et vanntankprosjekt ved et helsesenter i Rayto i Etiopia. Etableringskostnad ca kr ,- Vanntanken er nå etablert og fungerer. I 2013 har vi i tillegg bevilget kr 23200,- til nødvendig vedlikehold av vanntanken. Siden vi har små utgifter knyttet til foreningen går det meste av medlemskontingenten også til vanntankprosjektet. Styret har ved siden av å planlegge og arrangere møtene vært opptatt av rekrutteringen til foreningen og oppslutningen om møtene. Slik vi kjenner kollegene både innenfor sykehusene og i primærhelsetjenesten burde det være mulig å rekruttere flere enn de som er aktive i dag. Vår erfaring er at mange potensielle medlemmer er aktive i andre organisasjoner og foreninger og derfor prioriterer disse. Foreningen er ikke ment som en erstatning eller konkurrent til det lokale engasjement i menigheter eller kristne organisasjoner, men er ment som et møtested der medlemmene kan drøfte de utfordringer vi står overfor i vårt daglige virke som kristne leger. Gjennom fellesskapet kan vi dessuten utveksle erfaringer til gjensidig nytte. Per Roland Sekretær Årsmelding for Rogaland kristelige legeforening for 2013 Styret: Inger Hellerdal Rasmussen, leder, Liv Eriksen, kasserer, Ingunn Svendsen Røed, sekretær og Tor Meberg styremedlem. Det var 5 styremøter i Møter: - 30.januar: Tidlegare misjonslege Oddvar Mestad: På gamle tomter i Kamerun. Årsmøte februar: Overlege Aina B. Vaage: Barn av asylsøkere og papirløse foreldres bagasje eller barn med egne rettigheter? Fellesmøte med presteforeningene mars: Overlege Sigmund Lende: Sykehusarbeid i Etiopia; historikk og frukter april: Kommunikasjonssjef i NMS Sigurd Egeland: Hvor ble det av misjonsmarken? sept.: Overlege Hanne Marit Bjørgaas: E-tablet ved mentale helsestilstander i fattige land okt : Tone R. Skartveit: Kvinne, reis deg. Frammøtet har vært fra 16 til 37 personer og med et snitt på 25. Møtene har som før vært på Hinnasenteret. Gjennomsnittsalderen har vært høy på både de vanlige møtene og julemøtet. Den største utfordringen vi har i foreningen er rekruttering av yngre kollegaer. - Fredag 13. des kl 19: Julemøte på Himmel og hav. Flott fest i år og. Det var 62 betalende. Julemøtekomite: Ingunn og Carl Jakob Rørvik, Anne og Olav Langhelle, Rune og Olaug Slettbakk.

17 Side 17 av 21 Også dette året har ett av medlemmene tatt ansvar for et møte av gangen. Det har gitt et variert program og avlastet styret. Siden de fleste medlemmene nå har hatt ansvar for minst ett møte, har det vært litt tyngre å få ja til nye møter. Møtene er blitt gjort kjent via program for hvert semester, og som er sendt ut via post og mail, samt i Sydvesten. Mail med påminning er sendt ut før hvert møte. Inger Hellerdal Rasmussen Leder Trondheimsgruppa i NKLF. Vi hadde 6 møter i På våren hadde vi først et møte om en prest som pasient med ca. 15 oppmøtte, 5 studenter. Deretter 2 oppmøtte til bønnemøte. Så sommeravslutning og tur i friluft, oppmøtte. På høsten hadde vi møte om skjæringspunktet tro og vitenskap ved Bjørn Are Davidsen, møtte. Senere var det årsmøte og info fra NKLF sentralt ved Ingrid M. Husby, studentmedlem i sentralstyret. I desember var det julemøte, med oppmøtte. Tale ved prest i DNK. Styret består av Ola Røstum, Andreas Husøy (student), Vidar Fykse (ny) og Torvald Espeland. Student blir byttet ut i løpet av våren. På mailliste/postliste er det ca. 80 personer/111 personer. Vi fikk inn 16250,- i kontingent i fjor, 250,- per person. Vi har gitt støtte til lokalt studentarbeid og NKLF misjon. I tillegg har inntektene blitt brukt til drift i form av foredragsholder og møteutgifter. Mvh Torvald Espeland Årsmelding 2013 Mjøsgruppa av NKLF Styresammensetning: - Ingar Langmoen Ørum (leder fra høst 2012) - Rikke Folstad (kasserer) - Helge Kapelrud - Kristian Lie - Jan Stavne (ny) Arbeidsform: Det arrangeres 4 møter hvert kalenderår. 2 på våren og 2 på høsten. Det sendes ut e-post i forkant av hvert møte. Denne går til ca 60 personer. I tillegg tilstreber vi å legge en papirinvitasjon i hylla til nye turnusleger. Dette får vi til på 2 av 4 aktuelle sykehus. Ca 1 mnd i forkant av hvert møte har vi et komitè-møte. Her tilstreber vi å detaljplanlegge kommende møte, i tillegg til at vi prøver å finne ut av dato og tema for møte som ligger 3-4 mnd frem i tid. Møtene starter vanligvis med en kort innledning. Etter dette er det bespisning og sosialt samvær. Siste halvdel av møte består av dagens innlegg med evt. spørsmål og samtale i etterkant. Møter: - Februar: Møte i kjelleren til Frikirken på Hamar. Trond Sæthren hadde dagens innlegg. Hvordan overleve som kristen familie i en travel hverdag? Ca 25 til stede.

18 Side 18 av 21 - Mai: Sommeravslutning på Hedmarktoppen. Heidi Kvarme hadde et fremragende innlegg, Hverdag til Guds ære. Ca 30 til stede. - September: Møte på hytte ved Mjøsa. Ingar Langmoen Ørum hadde dagens innlegg. La ditt rike komme. Ca 20 til stede. Kollekt til NKLF. - November: Møte hjemme hos Vold. Barnelege Rannveig Bremer Fjær hadde dagens innlegg. Korttidsmisjonær for livstid. Kollekt til Samvittighetsfrihet. Økonomi: Det tas opp kollekt til hvert møte. Kollekten går til å dekke reiseutgifter dagens taler og andre utgifter i forbindelse med møtet. Resten går til NKLF hvis ikke det er et annet formål som er mer nærliggende ut i fra dagens tema. Vi har ca 1000 kr stående på konto til enhver tid. Medlemmer: Vi har ikke noen formell medlemsliste. De som kommer på møtene oppfordres fra tid til annen om å melde seg inn sentralt, men vi har ingen oversikt over hvor mange av oss som står som medlemmer i NKLF. Ingar Ørum Leder Årsberetning for Moldegruppen av Norges Kristelige Legeforening 2013 Styret har i 2013 bestått av Einar L. Kringstad (leder), Bardo Driller (kasserer), Ester Maria Rydland Søvik og Martin Grotnes (sekretær). Aktivitet Vi har i løpet året arrangert fem medlemsmøter, inklusiv det tradisjonelle julemøtet primo januar. I februar var temaet samhandling med samhandlingssjef i Helseforetaket (Britt Roald Rakvåg) og prest Grethe Lystad Johnsen som gjester. I april hadde vi besøk av dominikanermunk og pater Haavar Simon Nilsen som fortalte om sitt livsvalg og betraktninger rundt den troendes liv generelt. I september formidlet Hans Kristian Maridal sterke inntrykk om psykisk helse i Nepal gjennom ord og bilder. Novembermøtet ble en flott kveldsmesse i sykehuskapellet med sykehusprest Håvard Ervik i spissen. Vi har drøyt 40 medlemmer på våre liste som betaler en årskontingent på 250,-. På møtene er vi fra 15 til 25 personer, på julemøtet var vi over 40. Møtene arrangeres på sykehuset med påfølgende kveldsmat i kantina etter møtet. Vi sender ut meil til alle sykehuslegene, de fleste medlemmer får separat invitasjon i tillegg. Vi sender også ut invitasjonen via Posten til flere legekontor. Det meste av året har også noen få sykehusleger møttes til en kort tidebønn i Festsalen onsdager kl Det har også vært to samlinger for unge leger i løpet av vinteren / våren NKLF Ung, hvor styret i lokalgruppen har vært delvis involvert. Initiativtager til disse samlingene har vært Ingvild Rogne. Misjonsprosjekt for 2013 var to nye fødesenger til nye Okhaldhunga Sykehus (tilsvarende ca ,- nkr).

VISJONER OG STRATEGI 2011 2015

VISJONER OG STRATEGI 2011 2015 VISJONER OG STRATEGI 2011 2015 1. Introduksjon Fra starten i 1936 har formålet for NKLF vært å fremme Guds rike i medlemmenes liv og virkekrets. Lovene for foreningen angir også hvilke særlige oppgaver

Detaljer

Årsmelding for Norges kristelige legeforening 2012

Årsmelding for Norges kristelige legeforening 2012 Årsmelding for Norges kristelige legeforening 2012 1.1 Medlemmer og kontingent Norges Kristelige Legeforening (NKLF) hadde 746 (766 i 2011) medlemmer som betalte kontingent i 2012; 528 (506 i 2011) ordinære

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

VISJONER OG STRATEGIER 2016 2020

VISJONER OG STRATEGIER 2016 2020 VISJONER OG STRATEGIER 2016 2020 1. INTRODUKSJON Siden NKLF ble stiftet i 1936, har foreningens formål vært å fremme Guds rike i medlemmenes liv og virkekrets. I de nye vedtektene beskrives det at vi også

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Tørst på Gud? Talere: Magritt Brustad Ingvild Andresen Elise Vistnes Kvinner i Nettverk Tørst på Gud?

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Prosjektnummer: 2011/1/0561 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn Prosjekttema: Besteforeldre opplever en dobbel sorg:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsmelding. for. IVK Norge

Årsmelding. for. IVK Norge Årsmelding for IVK Norge 2015 1 2 Styrets sammensetning per 31.12.2015 Leder: Karine Skinner. Valgt for to år 15. mars 2014 Kasserer: Helga Ekehaug. Valg for to år 11. oktober 2014. Sekretær: Styret fikk

Detaljer

Årsmelding. Norsk medisinstudentforening Trondheim. Styreperioden 2015/2016. Nmf Trondheim: Med.post 193 Medisinsk Teknisk Senter 7489 Trondheim

Årsmelding. Norsk medisinstudentforening Trondheim. Styreperioden 2015/2016. Nmf Trondheim: Med.post 193 Medisinsk Teknisk Senter 7489 Trondheim Årsmelding Norsk medisinstudentforening Trondheim Styreperioden 2015/2016 Innledning Norsk medisinstudentforening (Nmf) Trondheim er lokallaget for medisinstudenter som studerer i Trondheim. Nmf Trondheim

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Semesterevaluering av TVEPS våren 2016

Semesterevaluering av TVEPS våren 2016 Semesterevaluering av TVEPS våren 2016 Av administrerende koordinator Tiril Grimeland Introduksjon Denne rapporten er skrevet for å oppsummere og evaluere TVEPS-praksisen våren 2016. Rapporten er basert

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Skoleåret 12/ 13 Innhold - Introduksjon til trainee og praktisk info - Søknadsskjema (side 1-7) - Anbefalingsskjema for leder (side 8-11) - Anbefalingsskjema for venn

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland April 2011 Innhold 1) Pre-camp for barneleirer med ledere 2) CISV strand & grillfest 3) Barneleir i Rogaland 2012 4) Verden i Stavanger Sommeren 2011 5) Ny juniorgruppe (15 26år)

Detaljer

Regnskapsåret følger kalenderåret. Foreningens økonomi er fortsatt god, men vi strever med overgang til nytt system og ny revisor.

Regnskapsåret følger kalenderåret. Foreningens økonomi er fortsatt god, men vi strever med overgang til nytt system og ny revisor. Styrets beretning 2013-2014 Oslo, 02.11.2014 1. Norsk indremedisinsk forening har i året 2014-15 hatt følgende styre: Hanne Thürmer (leder), Sykehuset Telemark, medisinsk klinikk Monica Bivol, nestleder,

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 6 Aktiviteter i 2014... 6 Partner for

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Årsmelding for 2015 AKTIVITETSKLUBBEN. Aktivitetsklubben. Politiattest. Styret og ledelsen

Årsmelding for 2015 AKTIVITETSKLUBBEN. Aktivitetsklubben. Politiattest. Styret og ledelsen Årsmelding for 2015 Aktivitetsklubben Aktivitetsklubben som blant medlemmene ofte omtales som AK, er en frivillig og selvstendig forening som først og fremst retter sine tilbud til barn opp til 13 år i

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 Logistikkforeningen.no - Rogaland

ÅRSBERETNING 2009 Logistikkforeningen.no - Rogaland ÅRSBERETNING 2009 Logistikkforeningen.no - Rogaland Styret har følgende medlemmer ved avleggelse av rapporten : Inge Oliversen Leder Step Change Mgt Ragnar Evensen Kasserer Bring Logistics Odd Egil Larsen

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. februar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NORGES KRISTELIGE LEGEFORENING 2014

ÅRSMELDING FOR NORGES KRISTELIGE LEGEFORENING 2014 ÅRSMELDING FOR NORGES KRISTELIGE LEGEFORENING 2014 1.1 -Medlemmer og kontingent Norges Kristelige Legeforening (NKLF) hadde 766 (773 i 2013) medlemmer som betalte kontingent i 2014; 547 (547 i 2013) ordinære

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad TIDSRAMME Torsdag 10.03.2016 17.30 20.30 Arbeidsutvalget (AU) 2016 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Maria Gulbrandsen

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående)

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående) Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2009 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2016 ble avholdt 31. mai 2016 i Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble vedtatt. Styret Styret har i

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2012 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

Valgkomiteens redegjørelse

Valgkomiteens redegjørelse Valgkomiteens redegjørelse Ærede generalforsamling, vi ønsker å begrunne vår innstilling per kandidat. Årets innstilling ligger mye arbeid bak. Vi har snakket med mange, vi har diskutert mye, vi har utført

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden &

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden & Referat fra Generalforsamling Mandag 04.09.2017, kl. 14:15-15:30, Rom D112, NTNU Dragvoll Oppmøtte: 22 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 28 stemmeberettigede totalt. Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

NORCYT-INFO NR.1 2008

NORCYT-INFO NR.1 2008 Norsk Forening for Klinisk Cytologi NORCYT-INFO NR.1 2008 Leder For oss som bor i lavlandet var det ikke så mye vinter, men uansett ser vi nå frem til sommeren, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet

Detaljer

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste. Normisjon Landsstyrets møte 6.-8.september 2012 (Rica Hotell, Gardermoen) ------------------------------------------------------- Forum: Til stede: Forfall: Landsstyrets møte Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø,

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Ulike typer smågrupper og deres funksjon i menighetsbyggende arbeid. Rune Rasmussen

Ulike typer smågrupper og deres funksjon i menighetsbyggende arbeid. Rune Rasmussen Ulike typer smågrupper og deres funksjon i menighetsbyggende arbeid. Rune Rasmussen SMÅGRUPPER I MENIGHETENE I vår norske tradisjon har vi ofte ikke stilt oss spørsmål om hvordan smågruppearbeidet skal

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk Norsk selskap for Humangenetikk Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk - avholdt ved Scandic Bergen City, Bergen, 9. november 2011 Sak 1 Valg av møteleder og referent Leder Wenche

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb Årsmøte 2011 Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø Medlemmer tilstede: Mario Machlik, Marianne Lund, Herolv

Detaljer

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon!

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Vi i Ny Generasjon sender deg søknadsskjema for Trainee/Team og vil gjerne invitere deg med på et livsforvandlende år. Det handler om å leve for noe større enn seg

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer