Veiledning. Veiledning til egenrapportering for landbasert industri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning. Veiledning til egenrapportering for landbasert industri"

Transkript

1 Veiledning Veiledning til egenrapportering for landbasert industri TA

2 Forord Alle norske bedrifter som har tillatelse etter forurensningsloven og krav til egenkontrollrapportering, og alle bedrifter med særskilte beredskapskrav, er pålagt å rapportere utslippstall og status for beredskapsutvikling til forurensningsmyndighetene. Det er utarbeidet et rapporteringssystem for å standardisere og effektivisere rapporteringen som skal skje én gang i året på standardskjema. Rapporteringssystemet ble tatt i bruk for første gang i forbindelse med rapportering for Fra og med 2007 skal rapporteringen foregå gjennom Altinn (www.altinn.no). Dette er en internettportal for rapportering til det offentlige. Selve skjemaet vil imidlertid fra og med 2011 være utviklet og driftet av Klima- og forurensningsdirektoratet. Denne veiledningen skal primært være et hjelpemiddel for industrien til å fylle ut skjemaene, men den er også ment å gi en generell oversikt over hvilke krav forurensningsmyndighetene setter til rapportering og hvordan rapporteringssystemet er bygget opp. Dersom du har spørsmål som denne veiledningen ikke gir svar på, kan saksbehandler hos forurensningsmyndigheten kontaktes. For hjelp til innlogging og bruk av Altinn kan du kontakte Altinn-brukerservice (tlf ). Klima- og forurensningsdirektoratet, Oslo, januar

3 Innhold 1. Generelt om forurensningsloven og rapportørens forpliktelser Om lovlig og ulovlig forurensning Lovlig forurensning Ulovlig forurensning Eksempler på ulovlig forurensning Forklaring av andre sentrale begreper Faglig veiledning for utfylling Del 1 Innledende spørsmål Del 2 Rapportering i forhold til krav i tillatelsen Tabell 2.1: Rammekrav Tabell 2.2: Utslippskrav til vann Tabell 2.3: Utslippskrav til luft Tabell 2.4: Støykrav Del 3 Rapportering av avvik Tabell 3.1 Akutt forurensning Tabell 3.2: Ulovlig forurensning Tabell 3.3: Andre avvik Del 4 Rapportering av årlige utslipps- og avfallsmengder Tabell 4.1: Årlig energiforbruk Tabell 4.2: Årlig utslipp til vann Tabell 4.3: Årlig utslipp til luft Tabell 4.4: farlig avfall Tabell 4.5: Ordinært avfall Del 5 Rapportering i forhold til krav om beredskap Vedlegg 1: Forventninger til industriens utslippskontroll Vedlegg 2: Standardfaktorer for utslipp fra brensler Vedlegg 3: prioriterte miljøgifter Metaller og metallforbindelser: Organiske forbindelser: Vedlegg 4: Rapporteringspliktige stoffer til det europeiske utslippsregisteret Vedlegg 5: Norske standarder for måling av utslipp til luft Vedlegg 6: Internasjonale standarder for måling av utslipp til luft og vann Vedlegg 7: Sannsynlig fordeling av utslippsstoffer fra ulike bransjer Indicative sector specific sub-list of water pollutants

4 1. Generelt om forurensningsloven og rapportørens forpliktelser Rapportering til forurensningsmyndigheten skal skje én gang i året med pålogging via nettportalen Altinn (www.altinn.no). Frist for rapportering er 1. mars. Egenkontrollrapporteringsordningen ble etablert i 1992 for at myndighetene skulle få oversikt over forurensningen fra industri med tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Rapporteringsordningen er pålagt virksomheten som et vilkår i tillatelsen, eller i brev datert 25. januar Hver enkelt bedrift har selv ansvaret for at ethvert utslipp av betydning for miljøet blir rapportert til myndighetene. Rapporteringen omfatter de komponenter som er spesifikt regulert i tillatelsen, samt utslipp av øvrige relevante komponenter som følger av bedriftens virksomhet. Det er bedriftens ansvar å holde oversikt over samtlige utslipp fra virksomheten samt å etablere et system for å vurdere hva som er relevante utslipp for rapportering til myndighetene. Rapporteringen er bygget opp rundt følgende fem hoveddeler: Del 1: Innledende spørsmål Del 2: Rapportering i forhold til konkrete krav i den enkelte utslippstillatelse Del 3: Rapportering av ulovlig forurensning og andre avvik, dvs. beskrivelse av forhold som avviker fra krav i den enkelte utslippstillatelse, eller gjeldende lover og forskrifter Del 4: Rapportering av samlede årlige utslipps- og avfallsmengder for hele bedriften, dvs. utslippstall pr. kalenderår for utvalgte enkeltkomponenter og avfall Del 5: Rapportering i forhold til krav om beredskap Hver bedrift skal fylle ut de delene av rapporten som er relevante for sin virksomhet i forhold til de kravene som er stilt i tillatelsen. Dersom utslippet siste år er vesentlig økt eller redusert i forhold til det normale, på grunn av nye råstoffer, endring i produksjon eller lignende, oppfordret vi deg til å forklare årsaken i relevante kommentarfelt, selv om utslippet ligger innenfor tillatte utslippsgrenser. Virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven skal oppbevare resultater fra alle foretatte målinger i minst 3 år (kontinuerlige målinger/stikkprøver), slik at disse er tilgjengelige ved eventuelle kontroller fra forurensningsmyndigheten. For kontinuerlige målinger er lagring av timesmidler tilstrekkelig. Legg inn beskrivelse av aktuelle vedlegg Veiledning til pålogging og utfylling Faglig veiledning for utfylling av rapporteringsskjemaet finner du i del 2 i denne veilederen. Veiledning for pålogging i Altinn finner du i egen veileder (legg inn lenke) 3

5 1.1 Om lovlig og ulovlig forurensning Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, forurensningsloven, er bygget opp med et generelt forbud mot å ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning. Forurensning er bare tillatt dersom det er lovlig etter forurensningsloven 8 eller 9, eller det er gitt tillatelse i medhold av 11. Det er ikke avgjørende at det faktisk har skjedd en forurensning. De tilfellene der det er fare for forurensning er også omfattet av forbudet. Forurensning kan deles inn i lovlig og ulovlig forurensning: Lovlig forurensning Forurensning som er lovlig etter forurensningsloven 8 og 9 eller tillatt etter 11 Ulovlig forurensning Forurensningslovens 7 Akutt forurensning Jf kap 6 Akutt forurensning Annen ulovlig forurensning Forurensning som medfører brudd på forurensningsloven og/eller vedtak i medhold av loven, men som ikke medfører akutt forurensning Lovlig forurensning Forurensningsloven 8: Så og si alle menneskelige aktiviteter er med på å skape forurensning. Det er lite hensiktsmessig å regulere alle handlinger som kan medføre forurensninger. Det er derfor gitt noen unntak fra forbudet mot å forurense. Vanlig forurensning fra jordbruk, fiske, skogbruk m.v., kontorer, forretnings- eller forsamlingslokaler, skoler, hoteller, lagerbygg og lignende, samt midlertidig anleggsvirksomhet er tillatt. Det er viktig å merke seg at ikke enhver forurensning fra de virksomheter som er oppregnet er tillatt. Det er bare vanlig forurensning som er omfattet av unntaket. Begrepet vanlig forurensning knytter seg til forurensningens art, omfang og virkninger, ikke til om den drifts- eller bruksmåte som skaper forurensningen er vanlig. Dette medfører for eksempel at fiskeavfall fra større produksjonsanlegg ikke er å regne som vanlig forurensning fra fiske, selv om fiskeavfall i denne størrelsesorden er normalt fra denne type anlegg. Tilsvarende gjelder for oppdrettsanlegg for fisk. Etter 8 siste ledd kan forurensning som ikke medfører nevneverdig ulempe finne sted uten tillatelse etter 11. Terskelen for hva som er å regne som ikke nevneverdig skade eller ulempe er lav. Med forurensning i 8 siktes det til forhold som jevnlig fører til forurensning. 4

6 Forurensningsloven 9: Forurensninger kan reguleres i forskrift. Forurensningsloven 11: Etter søknad kan forurensningsmyndigheten gi tillatelse til forurensende virksomhet. Det kan i særlige tilfeller gis tillatelse uten at det foreligger søknad. I en tillatelse etter 11 kan det stilles vilkår i medhold av 16. Det er i medhold av forurensningsloven 16 at det blir stilt krav om årlig rapportering Ulovlig forurensning Akutt forurensning Akutt forurensning er i forurensningsloven 38 definert som forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelsene i eller i medhold av forurensningsloven. I virksomheter hvor det er fare for eller har forekommet akutt forurensning har den ansvarlige blant annet varslingsplikt, beredskapsplikt og aksjonsplikt i medhold av forurensningsloven kapittel 6. For at et utslipp skal kunne defineres som akutt forurensning er det tre forutsetninger som skal være oppfylt: Av betydning - forurensningen medfører eller kan medføre skade eller ulempe for miljøet utover det rent bagatellmessige. Hvorvidt forurensningen er av betydning må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Inntrer plutselig - forurensningen oppstår utilsiktet, som følge av en unormal situasjon i virksomheten eller som følge av forsettlig skadevoldelse. Forurensningen og/eller skadevirkningene på miljøet kan også være av akutt art selv om forurensningen utvikler seg gradvis og over lengre tid. Det kan for eksempel være i tilfeller der en tank lekker i en lengre periode. Ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold av forurensningsloven - forurensning som ikke er tillatt etter forurensningsloven 8, 9 eller 11. Annen ulovlig forurensning Forurensning utover tillatte grenser som ikke omfattes av definisjonen av akutt forurensning Eksempler på ulovlig forurensning Ny forurensning av allerede forurenset grunn Forurensning som finner sted på et område som allerede er sterkt forurenset vil være ulovlig forurensning. Selv om det ikke kan konstateres at forurensningen har medført skade eller ulempe, vil det være forurensningspotensialet som er avgjørende for vurderingen av om det er ulovlig forurensning 1. 1 Dette kommer til uttrykk i en dom fra Høyesterett 22. desember 1998 (Norsk Retstidende 1998 s. 2011). 5

7 Er akutt forurensning forårsaket av uhellsutslipp som ikke medfører at grenseverdier fastsatt i tillatelse er overskredet? Utslipp som er forårsaket av uhell eller ulykker vil ikke være tillatt selv om grenseverdier fastsatt i tillatelse gitt i medhold av forurensningsloven 11 ikke er overskredet. Det er en forutsetning for tillatelsen at den omfatter utslipp fra den alminnelige prosessen 2. Råvarers innvirkning på forurensning fra en virksomhet Råvarer som går inn i en produksjonsprosess er bestemmende for hvilke forurensninger som kommer fra prosessen. Dersom en bedrift skifter råvareleverandør kan det være slik at sammensetningen av råvaren kan føre til andre utslippskomponenter, noe som igjen kan føre til annen forurensning enn den virksomheten har tillatelse til. Dette kan for eksempel være tilfelle når det gjelder bruk av malm fra ulike gruver, når overgangen fra en leverandør til en annen vil kunne medføre endring av utslippene. Måten råvarer håndteres på kan også ha betydning for hvilke komponenter utslippet inneholder. Dette gjelder for eksempel kullprodusenter som holder det ferdig produserte kullet fuktig med sjøvann fordi tilgangen på ferskvann er begrenset. Dersom denne typen kull brukes i metallurgisk produksjon kan det medføre dannelse og utslipp av dioksiner. Andre avvik Eksempler på andre avvik er gitt under del 2 Faglig veiledning i dette dokumentet. 1.2 Forklaring av andre sentrale begreper I kapittel 1.2 er begrepet forurensning beskrevet. Andre viktige begreper som er brukt i veiledningen er: Utslippskilde, NOSE-kode Utslipp fra kilde slik den er angitt i utslippstillatelsen. Det vil hovedsakelig være prosessenheten eller det interne renseanlegget som utslippet kommer fra (eventuelt det punkt hvor utslippet går ut i resipienten). I forbindelse med myndighetenes implementering av IPPC-direktivet 3 ble det innført en standardisert beskrivelse av utslippskilder. Listen over aktuelle utslippskilder (NOSE-koder) finnes i vedlegg 4 i denne veiledningen. Listen er basert på industrielle prosesser og foreligger i tre detaljeringsnivå (tre, fem og syv siffer). Nivået med fem siffer (eks ) skal benyttes, men dersom det er mulig skal utslippskilde (NOSE-kode) med syv siffer (eks ) oppgis. NOSE-koder skal kun benyttes ved rapportering av årlige utslipp. Utslippskilde ved akutt forurensning er den enhet eller det sted som forårsaker utslippet. Du finner oversikt over aktuelle NOSE-koder i vedlegg 4 (side 23). Midlingstid Den tidsperiode utslippsmengden skal midles over når den skal sammenlignes med utslippsgrensen. Utslippsgrenser er gitt med en midlingstid. 2 Dette kommer til uttrykk i Borgarting Lagmannsrett sin dom av 5. oktober 1998 og i Høyesteretts sin dom fra 22. desember 1998(Norsk Retstidende 1998 s. 2011). 3 IPPC-direktivet, Council Directive 96/61/EC concerning Integrated Pollution Prevention and Control 6

8 Flytende middel Middelverdi med gitt midlingstid, men for en vilkårlig valgt tidsperiode, dvs. fra og med siste måletidspunkt og så langt tilbake som midlingstiden tilsier, for eksempel siste 30 døgn. (I motsetning til en middelverdi som gjelder for eksempel for en kalendermåned eller et kalenderår). Komponent Betegnelse på stoff eller kjemisk forbindelse som finnes i utslippet. Avvik Brudd på utslippstillatelse eller gjeldende lover og forskrifter. 7

9 2. Faglig veiledning for utfylling Denne delen av veilederen inneholder omtale av hver av tabellene i rapporteringsskjemaet. I tillegg til forklaringene som finnes i veilederen er det hjelpetekster i rapporteringsskjemaet som kan gi utfyllende forklaringer til de enkelte tabeller og til enkeltkolonner i skjemaet. 2.1 Del 1 Innledende spørsmål Vi ber om kontaktinformasjon til personen på bedriften som har fylt ut egenkontrollrapporten. Dette er nyttig informasjon for å komme i kontakt med vedkommende som har sendt inn skjemaet for å avklare spørsmål rundt de rapporterte data som er sendt inn. Tabellen driftsstatus skal gi overordnede opplysninger om driften ved anlegget i rapporteringsåret. Vi spør om hvorvidt det har vært drift eller ikke ved bedriften i rapporteringsåret. Dersom det ikke har vært drift i det hele tatt vil det ikke være behov for å fylle ut resten av skjemaet. Dersom det har vært drift skal du angi hvor mange driftsdøgn bedriften har hatt i rapporteringsåret. Dersom det har vært drift deler av et døgn skal det likevel regnes som et driftsdøgn. Spørsmålene om det har vært akuttutslipp, ulovlig forurensning eller avholdt beredskapsøvelse i rapporteringsåret avgjør om tabellene for disse temaene senere i skjemaet blir aktivert. 2.2 Del 2 Rapportering i forhold til krav i tillatelsen Denne delen av skjemaet inneholder tabellene: Rammekrav Utslippskrav til vann Utslippskrav til luft Støykrav I del 2 av rapporteringsskjemaet skal bedriften rapportere direkte i henhold til de krav som er stilt i den enkelte tillatelse. Kravene som gjengis i skjemaet skal være identiske med de kravene som er stilt i gjeldende tillatelse for virksomheten. For en del bedrifter vil det til dels kunne være overlappende informasjon om utslipp bli etterspurt både i del 2 og i del 4 av skjemaet i tilfeller der det er stilt en utslippsgrense med fordelingsenhet og midlingstid år. Vi presiserer at alle utslipp av miljømessig betydning skal fylles ut i del 4 uavhengig av om det er fylt ut årlig utslipp for enkelte stoff også i del 2. Alle utslippskrav som forurensningsmyndigheten har stilt i tillatelsen er forhåndsutfylt med gjeldende utslippsgrenser og tilhørende enheter og midlingstider i rapporteringsskjemaet. Vi presiserer at i del 2 skal du bare rapportere i forhold til forhåndsutfylte krav fra forurensningsmyndigheten. Utslipp av komponenter som ikke er regulert med spesifikke 8

10 utslippsbegrensninger i tillatelsen fra forurensningsmyndigheten, skal rapporteres i del 4 i skjemaet under årlige utslipp. Det er anledning til å fylle ut supplerende opplysninger eller kommentarer i kommentarfelt. Ved store endringer i utslippene siden forrige rapporteringsår oppfordrer vi til å bruke kommentarfelt for å forklare endringene Tabell 2.1: Rammekrav Der det er stilt konkrete krav i utslippstillatelsen, skal bedriften rapportere i forhold til rammekravene i denne tabellen. Rammekrav er typisk det produksjonsvolumet tillatelsen er gitt for, men det kan også være krav knyttet til forbrenningsanlegg, mottak av avfall for behandling. Ved rapportering av forbrukt brensel skal bedriften oppgi svovelinnhold. Svovelinnhold skal bare oppgis dersom det er relevant. Spesifikt energiforbruk skal rapporteres av bedrifter som har særskilt krav om dette i tillatelsen. Bedrifter som har krav om dette i tillatelsen, vil få opp spesifikt energiforbruk som en parameter det skal rapporteres på i tabell 2.1 i egenkontrollrapporten. Energiforbruket skal oppgis i kilowattimer per produsert enhet og skal omfatte både direkte el forbruk og termisk energi. Innkjøpt energi herunder også bidrag fra råvarer og brensel, skal være utgangspunkt for beregningen. Alle energibærere må regnes om til samme enhet kilowattimer for så å summeres, og alle energibærere bedriften benytter skal inkluderes. Energibruken skal allokeres til det som anses som hovedprodukt ved virksomheten. Bedrifter som produserer forskjellige produkter kan selv velge hvilket produkt det er hensiktsmessig å benytte. Allokering basert på andre kriterier kan også benyttes. Vi ber derfor bedriften oppgi i kommentarfeltet hva beregningene er basert på. For å kunne vurdere bedriftens energiforbruk over tid er det viktig at det benyttes samme metode hvert år og at det opplyses om det er produksjonsmessige endringer som påvirker det spesifikke energiforbruket Tabell 2.2: Utslippskrav til vann Bedriften skal rapportere utslippstall i forhold til hver grense som er satt i tillatelsen. Der det er stilt flere krav til samme komponent (flere kilder, ulike midlingstider, mengder/konsentrasjoner), skal det rapporteres flere ganger for samme komponent. Vannmengde i kolonne komponent er aktuell i de tilfeller det er stilt krav til maksimalt tillatt mengde prosessvann/kjølevann. Bedriften skal i kolonnen antall prøver/målinger oppgi antall prøver eller målinger som ligger til grunn for middelverdien for den midlingstid som er angitt. Dersom det gjøres kontinuerlige målinger for å dokumentere overholdelsen av et krav skrives k for kontinuerlig. I tillegg til middelverdi skal høyeste målte verdi for en komponent oppgis for den angitte midlingstid. Det er kun den høyeste verdi i løpet av midlingsperioden for den aktuelle utslippsgrensen som skal angis. Mer informasjon om målinger og tolkning av utslippsgrenser finner du i vedlegg 1 om forventninger til industriens utslippskontroll. Hvis bedriften har hatt overskridelser av utslippsgrensen for en eller flere komponenter i løpet av året, skal overskridelsene rapporteres i tabell 3.2 ulovlig forurensning. 9

11 2.2.3 Tabell 2.3: Utslippskrav til luft Bedriften skal rapportere utslippstall for alle komponenter der det er satt grenser for utslipp til luft, jf. veiledningen til tabell Tabell 2.4: Støykrav Dersom det er foretatt støymålinger i virksomhetens omgivelser i rapporteringsperioden, skal dette oppgis. Det skal også oppgis om det har vært overskridelser i forhold til gitte støybegrensninger. Rapport fra støymålinger kan legges ved som eget dokument. 2.3 Del 3 Rapportering av avvik Denne delen av skjemaet inneholder tabellene: Akutt forurensning Ulovlig forurensning Andre avvik Tabellene blir aktivert avhengig av hvilke svar som er gitt i del 1 innledende spørsmål. I denne delen av rapporteringsskjemaet skal bedriften beskrive eventuelle avvik (brudd på utslippstillatelse eller gjeldende lover og forskrifter) som har oppstått i løpet av rapporteringsåret. Årsakssammenheng og opplysninger om avviksbehandling skal også spesifiseres. Vi presiserer at samtlige avvik som har inntruffet i rapporteringsperioden føres opp, også de som er rapportert separat til forurensningsmyndigheten i løpet av året Tabell 3.1 Akutt forurensning Akutt forurensning er definert som forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelsene i eller i medhold av forurensningsloven. Mer om akutt forurensning i kapittel i veilederen. Hvis bedriften har hatt utslipp til luft/vann/grunn som har medført akutt forurensning, eller fare for akutt forurensning skal dette rapporteres i tabell 3.1. Alle typer akutt forurensning skal rapporteres, dvs. både forurensningskomponenter som er regulert i utslippstillatelsen og andre forurensende komponenter skal rapporteres dersom utslippet er av miljømessig betydning. Selv om vurderingen av slike utslipp nødvendigvis må bli etter skjønn skal bedriftene rapportere ut fra den kunnskap de har i dag. Merk at akutte utslipp skal rapporteres ved at alle delmengdene av de stoffer av miljømessig betydning som var inneholdt i akuttutslippet fylles inn i tabellen. Antall stoffer av miljømessig betydning i akuttutslippet vil således være lik antall rader i tabellen for akutt utslipp som skal fylles ut. Akuttutslippet for hver respektive komponent blir summert til årlig utslipp til vann/luft idet skjemaet sendes inn. I det etterfølgende er de enkelte kolonner av tabell 2.1 i kommentert nærmere: Utslippskilde: For forklaring av utslippskilde viser vi til kapittel 1.2. Utslippet skal relateres til en bestemt utslippskilde og eventuelt til et bestemt utslippskrav. Luft/vann/grunn: Det skal oppgis om utslippet var til luft, vann eller til grunn 10

12 Dato fra/dato til: Angis med dato. Hvis nøyaktig varighet er ukjent, skal den anslås best mulig. Komponent: Aktuelle komponenter velges fra nedtrekksmenyen. Merk at det skal legges inn en rad i tabellen for hver komponent inneholdt i akuttutslippet. Dersom du ikke finner den aktuelle komponenten i nedtrekksmenyen kan vi vurdere å legge til komponenten du savner. I så fall tar du kontakt med driftsansvarlig for skjemaet. Mengde og enhet: Angis med en hensiktsmessig mengdeenhet. Mengden beregnes eller anslås etter beste skjønn. Tallene skal angi total mengde av hvert stoff som var en del av akuttutslippet. Årsakssammenheng: Årsaken til utslippet skal kort beskrives. Årsakssammenhengen kan om nødvendig utdypes i eget vedlegg. Avviksbehandling: Det skal hukes av hvis utslippet er avviksbehandlet og tiltak er iverksatt for å hindre gjentagelse. Hvis dette ikke er tilfelle, settes Nei. Avvik tidligere meldt forurensningsmyndigheten: Det settes dato for eventuell telefon, telefaks, e-post eller brev da utslippet ble meldt til forurensningsmyndigheten, eller ingen dato hvis det ikke er meldt til forurensningsmyndigheten. Vi minner for øvrig om umiddelbar varslingsplikt regulert i Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning Tabell 3.2: Ulovlig forurensning Ulovlig forurensning omfatter forurensning som ikke omfattes av definisjonen av akutt forurensning. I praksis vil det si overskridelse av utslippsgrenser i tillatelsen. Det kan også være andre tilfeller av ulovlig forurensning. Utslippskilde: For forklaring av utslippskilde viser vi til kapittel 1.2. Utslippet skal relateres til en bestemt utslippskilde og eventuelt til et bestemt utslippskrav. Luft/vann/grunn: Det skal oppgis om utslippet var til luft, vann eller til grunn Dato fra/dato til: Angis med dato. Hvis nøyaktig varighet er ukjent, skal den anslås best mulig. Komponent: Aktuelle komponenter velges fra nedtrekksmenyen. Merk at det skal legges inn en rad i tabellen for hvert tilfelle av ulovlig forurensning. Mengde og enhet: Angis med en hensiktsmessig mengdeenhet. Mengden beregnes eller anslås etter beste skjønn. Tallene skal angi total mengde av hvert stoff som var en del av akuttutslippet. Årsakssammenheng: Årsaken til utslippet skal kort beskrives. Årsakssammenhengen kan om nødvendig utdypes i eget vedlegg. Avviksbehandling: Det skal hukes av hvis utslippet er avviksbehandlet og tiltak er iverksatt for å hindre gjentagelse. Hvis dette ikke er tilfelle, settes Nei. Avvik tidligere meldt forurensningsmyndigheten: Det settes dato for eventuell telefon, telefaks, e-post eller brev da utslippet ble meldt til forurensningsmyndigheten, eller ingen dato hvis det ikke er meldt til forurensningsmyndigheten. Vi minner for øvrig om umiddelbar varslingsplikt regulert i Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning Tabell 3.3: Andre avvik Her skal det gis en kort beskrivelse av avvik som ikke omfattes av tabell 3.1 eller 3.2. Det gjelder avvik fra tillatelsen som går på andre krav enn forhold som medfører direkte forurensning. Eksempler på slike forhold kan være: 11

13 vesentlige endringer i produksjonen avvik fra gjeldende krav til håndtering av produksjonsavfall, forbruksavfall og/eller farlig avfall støyproblemer, herunder opplysninger om klager til bedriften på støy (dato for klagen oppgis) luktproblemer, herunder opplysninger om klager til bedriften på lukt (dato for klagen oppgis) I tillegg ønsker vi en redegjørelse for årsak dersom det ikke er benyttet akkrediterte tjenester til måling av utslipp. Bakgrunnen for dette er krav i tillatelsen om hvordan målinger og analyse skal gjennomføres. Vi viser til vedlegg 1 om flere detaljer knyttet til krav til utslippskontroll. 2.4 Del 4 Rapportering av årlige utslipps- og avfallsmengder Denne delen av skjemaet inneholder tabellene: Årlig energiforbruk Årlig utslipp til vann Årlig utslipp til luft Farlig avfall Ordinært avfall Del 4 i rapporteringsskjemaet omfatter rapportering av årlige energi- utslipps- og avfallsmengder. Denne delen skal normalt fylles ut av samtlige bedrifter som har hatt drift i rapporteringsåret. Det er ikke angitt noen nedre mengdebegrensning for når et utslipp er rapporteringspliktig. Generelt skal et utslipp skal rapporteres når det etter bedriftens vurdering er av miljømessig betydning. Utslipp av prioriterte miljøgifter skal i alle tilfeller rapporteres med mindre utslippene av disse stoffene er svært små. Oversikt over prioriterte miljøgifter er vedlagt vedlegg 3. Vi vedlegger også listen over stoffer som omfattes av det europeiske utslippsregisteret til orientering i vedlegg 4. Utslipp av andre stoffer enn de på disse listene er også rapporteringspliktige dersom utslippet er av miljømessig betydning. Hvilke stoffer som opptrer som utslipp fra ulike prosesser varierer mellom produksjonsteknologier, råvarer prosessforhold etc. Det kan være nyttig med en oversikt over hvilke stoffer som kan forventes å forekomme som utslipp fra en gitt prosess. En slik oversikt er vedlagt i vedlegg 6. I de tilfeller der bedriften rapporterer utslippsmengder for komponenter som samtidig inngår i samlekomponenter, skal det også rapporteres utslippet av enkeltstoffer dersom de bidrar vesentlig til utslippet eller på annen måte er av spesiell betydning for miljøet. Dette kan gjelde komponenter som VOC, N-TOT, CH-CL eller KOF. En bedrift som skal rapportere utslipp av f.eks. NO3-N til vann, må således rapportere samme utslipp også under komponenten N-TOT, som er sum av komponentene NO3-N, NH4-N og NH3. 12

14 For Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) skal utslippet rapporteres som PAH18 etter Norsk standard 9815 dersom ikke annet er angitt i tillatelsen. I tillegg skal fire PAHforbindelser rapporteres som enkeltstoffer. Disse fire er antracen, naftalen, fluoranten og benzo (g,h,i) perylen Tabell 4.1: Årlig energiforbruk Tabellen er inndelt i to deler avhengig av hvilke spørsmål som skal besvares. For elektrisk kraft, damp og fjernvarme er det kun total forbrukt mengde i løpet av rapporteringsåret som skal oppføres. Forbruk til oppvarming av bygninger skal inngå i tillegg til forbruket som har gått til prosessformål. For forbruk av olje, gass, biomasse, kull og koks skal forbruket fordeles på hvorvidt energibæreren ble brukt i kjeler, til direkte fyring eller som reduksjonsmiddel. Totalmengden vil framgå som en autosummering av disse tre bruksområdene. Svovelinnhold oppgis som reelt svovelinnhold ut fra leverandørens spesifikasjon der det er relevant. Med kjeler menes rene olje- eller kombinasjonskjeler (f.eks. olje-/barkkjel), som kun brukes til energiproduksjon. Som direkte fyring regnes fyring der gass, olje eller kull brennes direkte i prosessen, uten bruk av vann eller damp til transport av energi (f.eks. fyring i sement- og kalkovner, støperier, bruk av fyrgass på raffinerier, lutgjenvinningsanlegg i treforedlingsindustrien etc.). For energibæreren gass skal typen gass (eventuelt sammensetning) spesifiseres i merknadsfeltet. Energibærer som reduksjonsmiddel vil i denne sammenheng bety at karbonet (C) i energibæreren ikke primært benyttes for varme-/energiproduksjon, men inngår i en kjemisk reaksjon i prosessen. Dette vil i første rekke gjelde kull/koks i metallurgisk industri Tabell 4.2: Årlig utslipp til vann Tabellen skal inneholde samtlige utslipp av miljømessig betydning som bedriften har hatt til vann i rapporteringsåret. Bidraget fra evt. akuttutslipp skal ikke oppføres i tabellen, men blir automatisk summert inn i det totale, årlige utslippet til vann i det skjemaet sendes inn. Ved utfylling av vannmengde skal total prosessvannmengde, som er summen av bedriftens prosessvannutslipp fra ulike kilder, inngå i tabellen. Prosessutslipp er utslipp fra normal drift av produksjonsanleggene, inkludert overskridelsene. I kolonnen kommunalt nett skal det angis om utslippet skjer til kommunalt nett eller ikke. Dette for at en på en hensiktsmessig måte skal sikre at utslipp som går til kommunalt nett ikke summeres to ganger ved totaloversikter der også utslipp fra kommunale nett/renseanlegg inngår. Målt (M)/Beregnet (B)/Estimert (E): Målt skal velges dersom utslippet ene og alene er målt for eksempel ved kontinuerlig måler, eller dersom årlig mengde består av flere sett målinger som for eksempel målinger av innholdet av et stoff i et medium som så multipliseres med vannmengde/luftmengde. Beregnet skal velges dersom de årlige utslippstallene er beregnet ut i fra aktivitetsdata (for eksempel brenselforbruk, produksjonsmengde osv) og utslippsfaktor 13

15 eller massebalanse. Estimert skal velges dersom de årlige utslippstallene er basert på antagelser uten at det brukes fastlagt metodikk. Standard for måling: Det forventes at de målte verdiene er mest mulig korrekte. Prøvetaking og analyse skal derfor utføres etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal eller utenlandsk standard benyttes. Videre kan vi etter søknad akseptere at annen metode brukes, dersom det dokumenteres at den er mer formålstjenelig. I egenrapporten skal det refereres til standard for måling der det er brukt internasjonale eller nasjonale standarder for målinger. For mer informasjon om norske standarder, se For internasjonale standarder, se vedlegg 6. Metode for beregning: Det skal refereres til standard for beregning dersom det er brukt en internasjonalt godkjent metode for å beregne utslippene, som for eksempel IPCCretningslinjer for klimagasser, eller fastlagte krav i tillatelse til kvotepliktig utslipp. Dersom det er etablert en felles beregningsmetode innen en bestemt bransje, skal det vises til metoden. Dette vil for eksempel gjelde for beregning av tungmetallutslipp fra en del ulike bransjer innenfor metallurgisk industri. Deteksjonsgrense: Analyseresultat som er under deteksjonsgrensen for komponenten, skal angis som en verdi lik halve deteksjonsgrensen. Dersom verdi lik halve deteksjonsgrensen fylles ut i feltet årlig mengde, skal det samtidig markeres i kolonnen deteksjonsgrense at dette er gjort. Avvik over en faktor 2 fra fjorårets rapporterte verdi må forklares med en årsak til endringen. Feltet er obligatorisk å fylle ut dersom tallet som er fylt inn avviker med en faktor 2 fra forrige år, men for en del stoffer kan også mindre endringer kreve forklaring, derfor oppfordrer vi til å bruke feltet også ved mindre endringer. Forklaringer er tilgengelige som valg i en nedtrekksmeny. Nedtrekksmenyen inneholder følgende mulige forklaringer på endringen fra forrige år: endret produksjonsvolum, ny måle/beregningsmetode er innført, prosessvariasjoner, endring i sammensetning av råvarer, renseanlegg har vært ute av drift og måleusikkerhet. Med prosessvariasjoner mener vi endringer i selve prosessen som endrer utslippet som ikke kan forklares med de andre valgmulighetene. Dersom ny måle/beregningsmetode er innført ber vi samtidig om at dere legger ved en korrigert dataserie for det aktuelle stoffet også for tidligere år, siden det gir konsistent tidsserie Tabell 4.3: Årlig utslipp til luft Tabellen skal inneholde samtlige utslipp av miljømessig betydning som bedriften har hatt til luft i rapporteringsåret. Bidraget fra evt. akuttutslipp skal ikke oppføres i tabellen, men blir automatisk summert inn i det totale, årlige utslippet til vann i det skjemaet sendes inn. For øvrig gjelder generelt at virksomheten skal rapportere alle utslipp av miljømessig betydning. Generelle forhold som er nevnt i kapittelet om årlig utslipp til vann gjelder også for årlig utslipp til luft. Merk spesielt at CO 2 alltid skal rapporteres enten som CO 2 (F) fra fossile brensler, eller som CO 2 (B) fra biomasse. Mengde (totalt) i tabell 3.3 omfatter prosessutslipp, direkte fyring, fakkel og kjeler. Prosessutslipp er utslipp fra normal drift av produksjonsanleggene, inkludert overskridelser og utslipp fra bruk av energibærere som reduksjonsmiddel (kull og koks). Kolonnen utslipp fra direkte fyring og kjeler skal omfatte komponentene SO2, NOX, CO2, NMVOC, CH4, N2O 14

16 (lystgass). Direkte fyring er definert i veiledningen til tabell 4.1. For SO2 kan utslippet i mange tilfeller beregnes direkte ut fra svovelinnhold i brenselet. Tilsvarende gjelder for kolonnen utslipp fra fakkel. Utslippsfaktorer for utslipp til luft fremgår av vedlegg 2 til denne veiledningen. For beregning av utslipp av komponentene i tabellen, unntatt CO2, kan utslippsfaktorene i tabell 3 i vedlegg 2 benyttes. Ved bruk av faktoren for NOX blir utslippet regnet som NO2. Tabell 4 benyttes for beregning av CO2. Dersom beregnede utslipp er basert på andre faktorer, må dette framgå av merknadsfeltet. Henvis da til hvilke faktorer som er benyttet og hvordan disse er framkommet, for eksempel basert på bransje. Bedrifter som bruker egne faktorer må kunne dokumentere disse. Det presiseres at dersom støvutslipp til luft inneholder stoffer av miljømessig betydning, skal disse oppgis i tillegg til totalt støvutslipp. Målt (M)/Beregnet (B)/Estimert (E): Målt skal velges dersom utslippet ene og alene er målt for eksempel ved kontinuerlig måler, eller dersom årlig mengde består av flere sett målinger som for eksempel målinger av innholdet av et stoff i et medium som så multipliseres med vannmengde/luftmengde. Beregnet skal velges dersom de årlige utslippstallene er beregnet ut i fra aktivitetsdata (for eksempel brenselforbruk, produksjonsmengde osv) og utslippsfaktor eller massebalanse. Estimert skal velges dersom de årlige utslippstallene er basert på antagelser uten at det brukes fastlagt metodikk. Standard for måling: Det forventes at de målte verdiene er mest mulig korrekte. Prøvetaking og analyse skal derfor utføres etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal eller utenlandsk standard benyttes. Videre kan vi etter søknad akseptere at annen metode brukes, dersom det dokumenteres at den er mer formålstjenelig. I egenrapporten skal det refereres til standard for måling der det er brukt internasjonale eller nasjonale standarder for målinger. For mer informasjon om norske standarder, se For internasjonale standarder, se vedlegg 6. Metode for beregning: Det skal refereres til standard for beregning dersom det er brukt en internasjonalt godkjent metode for å beregne utslippene, som for eksempel IPCCretningslinjer for klimagasser, eller fastlagte krav i tillatelse til kvotepliktig utslipp. Dersom det er etablert en felles beregningsmetode innen en bestemt bransje, skal det vises til metoden. Dette vil for eksempel gjelde for beregning av tungmetallutslipp fra en del ulike bransjer innenfor metallurgisk industri. Deteksjonsgrense: Analyseresultat som er under deteksjonsgrensen for komponenten, skal angis som en verdi lik halve deteksjonsgrensen. Dersom verdi lik halve deteksjonsgrensen fylles ut i feltet årlig mengde, skal det samtidig markeres i kolonnen deteksjonsgrense at dette er gjort. Avvik over en faktor 2 fra fjorårets rapporterte verdi må forklares med en årsak til endringen. Feltet er obligatorisk å fylle ut dersom tallet som er fylt inn avviker med en faktor 2 fra forrige år, men for en del stoffer kan også mindre endringer kreve forklaring, derfor oppfordrer vi til å bruke feltet også ved mindre endringer. Forklaringer er tilgengelige som valg i en nedtrekksmeny. Nedtrekksmenyen inneholder følgende mulige forklaringer på endringen fra forrige år: endret produksjonsvolum, ny måle/beregningsmetode er innført, prosessvariasjoner, endring i sammensetning av råvarer, renseanlegg har vært ute av drift og måleusikkerhet. Med prosessvariasjoner mener vi endringer i selve prosessen som endrer utslippet som ikke kan forklares med de andre valgmulighetene. Et eksempel kan være endret 15

17 ovnsdrift som kan gi høyere dannelse av NOx. Dersom ny måle/beregningsmetode er innført ber vi samtidig om at dere legger ved en korrigert dataserie for det aktuelle stoffet også for tidligere år, siden det gir konsistent tidsserie Tabell 4.4: farlig avfall (egengenerert) Alt avfall som er generert i rapporeringsåret skal rapporteres, også om det er lagt på mellomlager eller behandlet internt på bedriften. Rapportering på farlig avfall følger kodeverket i den europeiske avfallslisten (EAL). I tillegg skal det for hver avfallsfraksjon legges inn en samsvarende kode på Norsk standard Tidligere har kun EAL-koden vært etterspurt, og dermed kun informasjon om avfallets opprinnelse. Avfallskodene i Norsk standard kategoriserer avfallet etter type avfall, og ved å bruke begge avfallskodene i rapporteringen oppnås det en mer presis anvendelse av rapporterte data til statistikkformål. Ettersom en EAL-koden kan ha en eller flere samsvarende kode på Norsk standard, og motsatt, vil det kunne bli noen ekstra rader med ulike avfallsmengder i rapporteringsskjemaet. EAL er en liste over avfall som er felles for EØS-området. Listen er gjengitt nedenfor, men med noen få norske tilpasninger (blant annet tillegg for offshorespesifikt avfall). EAL er bygget opp slik at avfallstypene er sortert etter prosesser som beskriver hvordan avfallet oppsto (kapitlene og 17-20) eller andre kjennetegn (kapitlene 13-16). Dette innebærer at man må klassifisere avfallet på en bestemt måte. Det som er oppført i EAL er kun avfall hvis det samtidig følger av avfallsdefinisjonen i forurensningsloven. Slik finner man riktig EAL-avfallskode: En avfallskode består alltid av 6 siffer. Øvrige koder betegner bare kapitler og underkapitler, og skal ikke brukes som avfallskoder. 1. Identifiser avfallskilden i kapittel eller og identifiser så den sekssifrede koden som gjelder for vedkommende type avfall (med unntak av kodene som ender med 99 i disse kapitlene). En bestemt produksjonsenhet vil kunne finne sine avfallstyper under flere kapitler. For eksempel kan et skipsverft finne sitt avfall oppført i kapittel 12 (avfall fra forming og mekanisk overflatebehandling av metaller), 11 (uorganisk metallholdig avfall fra behandling og belegging av metaller) og 08 (avfall fra bruk av beleggingsprodukter), alt etter hvilket trinn i produksjonsprosessen avfallet stammer fra. Merk: separat innsamlet emballasjeavfall (herunder blandinger av forskjellige emballasjematerialer) skal klassifiseres under 15 01, ikke i Dersom det ikke lar seg gjøre å finne en avfallskode som passer i kapittel eller 17-20, må kapittel 13, 14 og 15 gjennomgås for å identifisere avfallet. 3. Dersom ingen av disse avfallskodene kan anvendes, må avfallet identifiseres i henhold til kapittel Dersom avfallet heller ikke finnes i kapittel 16, brukes koden som ender med 99 (avfall som ikke er spesifisert andre steder) i det underkapittel av listen som svarer til virksomheten, jf. punkt 1. 16

18 Både avfall som er levert til godkjent behandling, avfall som er lagt på mellomlager i rapporteringsåret og avfall som er levert til egen behandling på bedriftens område skal oppføres i tabellen. Merk at det kun er avfall som tilføres mellomlageret i rapporteringsåret som skal oppføres, ikke total størrelse på mellomlageret. Egen behandling av avfall inkluderer også eventuelle bedriftsinterne deponier. Merk at bedriftsinterne deponier skal fylle ut en egen egenkontrollrapport for deponiet. Noen definisjoner: Til gjenvinning: Farlig avfall som er sendt til energigjenvinning eller materialgjenvinning. Til sluttbehandling: Farlig avfall som er sendt til deponering, forbrenning uten energigjenvinning, eller andre former for endelig anbringelse som ikke omfatter gjenvinning. Til gjenvinning i utlandet: Farlig avfall som er sendt til energigjenvinning eller materialgjenvinning der behandlingen av avfallet foregår utenfor Norge. Til sluttbehandling i utlandet: Farlig avfall som er sendt til deponering, forbrenning uten energigjenvinning, eller andre former for endelig anbringelse utenfor Norge. Til mellomlager: Bedriften skal rapportere mengden som ble lagt på mellomlager i rapporteringsåret Egen forbrenning med energigjenvinning: Avfall som er forbrent internt på bedriften med energigjenvinning i rapporteringsåret Egen forbrenning uten energigjenvinning: Avfall som er forbrent internt på bedriften uten energigjenvinning i rapporteringsåret Egen deponering: Avfall som er lagt på bedriftsinternt, godkjent deponi i rapporteringsåret Egen, men annen behandling: Avfall som på annen måte er behandlet internt på bedriften i rapporteringsåret Innsamler: selskap som samler inn avfallet Mottaker: Godkjent mottaker av farlig avfall. Dette kan være et godkjent anlegg for kun mottak og mellomlagring, eller et behandlingsanlegg for farlig avfall. Bedriften skal bare oppgi det første mottakerleddet i kjeden, dersom avfallet sendes videre til en annen godkjent aktør. Materialer som resirkuleres innen fabrikkområdet, skal ikke medregnes som avfall i tabell 4.4. For anlegg som mottar avfall til behandling skal dette rapporteres i avfallsregnskapet for mottatt avfall i tabell 4.6, og disse verdiene skal ikke inngå i tabell 4.4. Rapportering av farlig avfall som sendes til utlandet for videre behandling Bedriften skal oppgi informasjon om eksport av farlig avfall til utlandet dersom avfallet går direkte fra bedriften til en mottaker i utlandet. Bedriften må i så fall fylle ut informasjon om navn på behandlingssted, adresse og mottakerland for det farlige avfallet. NB! Dersom det farlige avfallet leveres til et godkjent mottak i Norge, og denne mottakeren videresender avfallet til utlandet, skal ikke bedriften fylle ut noe informasjon om eksport til utlandet. Denne informasjonen skal oppgis av mottakeren av avfallet i Norge som er ansvarlig for den videre eksporten til utlandet. 17

19 2.4.5 Tabell 4.5: Ordinært avfall (egengenerert) Med ordinært avfall i denne sammenhengen mener vi avfall som oppstår i næringsvirksomhet, som ikke er farlig avfall. I tabellen er det nedtrekksmeny med avfallskodene som skal benyttes i rapporteringen. Avfallskodene følger Norsk standard Avfallstype: I tabellen skal det benyttes kode fra Norsk Standard Kodene finnes i nedtrekksmenyen. Kolonner for levert avfall: Avfall som er levert til ekstern avfallsbehandler skal fylles inn i disse kolonnene. Den behandlingsformen som er den endelige anbringelsen for avfallet skal brukes, enten det er materialgjenvinning, energigjenvinning, biologisk behandling eller deponering. Kolonner for egenbehandlet avfall: Tilsvarende som for levert avfall skal avfall som er behandlet internt i bedriften klassifiseres etter behandlingsform. Behandlingsform kan være forbrenning med energigjenvinning, forbrenning uten energigjenvinning, deponering eller biologisk behandling. Merk at under egen deponering skal mengden ordinært avfall som er lagt på bedriftsinternt deponi fylles ut. Bedriftsinterne deponier skal være omfattet av virksomheten sin tillatelse, men de trenger ikke nødvendigvis ligge på bedriftens eget område. For anlegg som mottar avfall til behandling skal rapportere dette i avfallsregnskapet for mottatt avfall i tabell 4.6, og disse verdiene skal ikke inngå i tabell Tabell 4.6: Avfallsregnskap for mottatt avfall Alle virksomheter som mottar avfall til behandling, enten det er forbrenning eller annen behandling, skal levere et avfallsregnskap. Rapportering av avfallsregnskap er nødvendig for å kunne følge avfallstrømmene for anlegg som har tillatelse til å motta og behandle avfall. Regnskapet er fordelt på farlig avfall inngående- og utgående mengder og ordinært avfall inngående- og utgående mengder. I tabellene er det nedtrekksmeny med avfallskodene som skal benyttes i rapporteringen. Avfallskodene følger Norsk standard 9431 og alle verdier skal rapporteres i tonn. Kolonner for farlig avfall inngående mengder: I tabellen skal mengde farlig avfall fordeles på mengde på lager, mengde mottatt, forbruk av innsatsstoffer i behandlingen, og mengde spylevann som er blitt farlig avfall. For farlig avfall på lager er det mengde avfall som er på lager fra og med 1. januar i rapporteringsåret som skal oppgis. Kolonner for farlig avfall utgående mengder: I tabellen skal mengde farlig avfall fordeles på mengde på lager, mengde farlig avfall som har blitt til produkt, gått til forbrenning, til deponering, farlig avfall som har blitt ordinært avfall, farlig avfall som har blitt behandlet og som har gitt utslipp til vann etter rensing, farlig avfall som har blitt eksportert til utlandet og farlig avfall som er sendt videre til andre norske mottaksanlegg. For avfall på lager er det mengde farlig avfall på lager per 31. desember i rapporteringsåret som skal oppgis. Kolonner for ordinært avfall inngående mengder: I tabellen skal mengde avfall fordeles på mengde avfall på lager per 1. januar i rapporteringsåret og mengde avfall mottatt. Kolonner for ordinært avfall utgående mengder: I tabellen skal mengde avfall fordeles på mengde avfall på lager per 31. desember i rapporteringsåret, avfall som har gått til 18

20 deponering eller forbrenning, og avfall som er sendt videre til andre norske mottaksanlegg. Farlig- eller ordinært avfall som dannes som følge av normal drift skal ikke rapporteres som en del av avfallsregnskapet, men skal i stedet rapporteres i tabell 4.4 og tabell 4.5 i rapporteringsskjemaet. Mottatt farlig- eller ordinært avfall som etter behandling blir til produkt eller nye avfallsfraksjoner skal rapporteres i avfallsregnskapet i tabell 4.6 og disse verdiene skal ikke inngå i tabell 4.4 og Tabell 4.7: Import og eksport av avfall Årsrapporteringen for import og eksport av avfall er nå en del av rapporteringsløsningen for landbasert industri. For å registrere dataene må virksomheter som kun skal rapportere eksport og import av avfall også bruke skjemaet for landbasert industri. Dersom et anlegg kun skal rapportere eksport/import av avfall er det kun side 1.1 (innledning) og tabell 4.7 (eksport/import av avfall) som skal fylles ut. Bedrifter innen landbasert industri som har eksportert eller importert avfall skal også fylle ut tabell 4.7. Rapporteringen skal inneholde mengde avfall som er eksportert eller importert i rapporteringsåret fordelt på avfallskoder, notifikasjonsnumre, og antall transporter. Avfallskodene i skjemaet er koder fra den europeiske avfallslisten (EAL-kode) og tilsvarer European Waste Code (EWC-kode) som gis på eksport/import samtykkene. Merk at det kun er notifiseringspliktig avfall som skal rapporteres. Husk å rapportere på alle samtykker som var gyldige i 2012, selv om det ikke ble eksportert eller importert noe avfall. For virksomheter som har eksportert eller importert avfall som inneholder kvikksølv, skal det i tillegg rapporteres eksplisitt på mengde kvikksølv i avfallet. Hensikten med å rapportere kvikksølvmengden er at det er særskilt behov for å vite noe om mengde kvikksølv som er i omløp. 19

21 2.5 Del 5 Rapportering i forhold til krav om beredskap Denne delen av skjemaet inneholder tabellene: Beredskap Beredskapsøvelse Del 5 gjelder kun bedrifter som har særskilte beredskapskrav fra Klima- og forurensningsdirektoratet. Kravet er gitt som vilkår i tillatelsen. Vi ønsker oversikt over utviklingen i status for beredskapssituasjonen i rapporteringsåret. I tabell 5.1 spør vi om: Ble målsettingen for beredskapsutviklingen oppnådd? Er miljørisikoen redusert, økt eller uendret? Ble konkrete sannsynlighets- eller konsekvensreduserende tiltak utført? Er beredskapen redusert, økt eller uendret? Er den interne eller eksterne varslingen av akutt forurensning endret? I tabell 5.2 om beredskapsøvelse skal det svares på detaljer om øvelsen dersom det ble avhold øvelse i rapporteringsåret. Vi spør om detaljer rundt: Dato og målsetting for øvelsen Tema for øvelsen Deltagere og funksjon Selve gjennomføringen Erfaringer fra øvelsen Oppfølging 20

22 21

23 Vedlegg 1: Forventninger til industriens utslippskontroll 22

24 23

25 24

26 Vedlegg 2: Standardfaktorer for utslipp fra brensler Standardfaktorer for utslipp fra brensler. Faktorene skal brukes i tilfeller der utslippet ikke måles eller beregnes på annen måte. Tabell 3A: Utslippsfaktorer fra fossilt brensel (omregningstabell) for kjeler og ovner Energivare NO x g/kg N 2 O g/kg Raffinerigass 3 0,005 0,1 0,24 5,4 0,024 0,1 0,054 Kilde: The Norwegian emission inventory 2008 *Se tabellene B22-30 i The Norwegian emission inventory om unntak fra standardfaktorene for enkelte bransjer: (http://www.ssb.no/emner/01/04/10/rapp_emissions/rapp_200848_en/rapp_200848_en.pdf) **Sementovn ***Pr. kg. Tørrstoff Tabell 3B: Utslippsfaktorer fra fossilt brensel (omregningstabell) for gassturbiner og fakler Kilde: The Norwegian emission inventory 2008 Kjeler NMVOC g/kg Direkte fyring/ovner *Se tabellene B22-30 i The Norwegian emission inventory om unntak fra standardfaktorene for enkelte bransjer: (http://www.ssb.no/emner/01/04/10/rapp_emissions/rapp_200848_en/rapp_200848_en.pdf) CH 4 g/kg NO x g/kg N 2 O g/kg NMVOC g/kg Lett fyringsolje 3* 0,03 0,4 0,1* Tungolje 5* 0,03 0,3 0,1* 5/24** 0,03 0,3* 0,4 Tungdestillat/spesialdestillat 2,5 0,03 0,4 0,1* 5* 0,03 0,3* 0,4 Diesel/ Marine gassoljer 2,5 0,03 0,4 0,1* 70 0,03-0,016 Steinkull 4,5 0,04 0,8* 0,28* ,028 Petrolkoks 3,4 0,04 0,6 0, Trevirke*** 0,9 0,07 0* 0, LPG (flytende propan og butan) 2,3 0,03 0* 0, Naturgass 3 0,004 0,085 0,2* 5,95* 0,02* 0* 0,05* Brenngass/fyrgass 3* 0,005 0* 0,24 5,4 0, ,05* Energivare NO x g/kg Gassturbiner N 2 O g/kg NMVOC g/kg CH 4 g/kg NO x g/kg N 2 O g/kg Fakler NMVOC g/kg Diesel/ Marine gassoljer 16 0,024 0, Naturgass 6,27* 0,019 0,24 0,91 1,4 0,020* 0,06* 0,24 CH 4 g/kg CH 4 g/kg Tabell 4: Utslippsfaktorer for CO2 fra fossilt brensel, relatert til energi-input Energivare Brennverdi Utslippsfaktorer for CO2 MJ/kg kg/kg input Egenvekt kg/liter Lettolje, Fyringsolje nr 1 og 2 43,1 3,17 0,84 Mellomdest. Fyringsolje nr 3A og 4A 43,1 3,17 0,88 Tungolje, Fyringsolje nr 5 og 6 42,3 3,2 0,97 Steinkull 28,1 2,52 25

Veiledning til egenkontrollrapportering Årlig rapportering til forurensningsmyndighetene

Veiledning til egenkontrollrapportering Årlig rapportering til forurensningsmyndighetene M-112 2014 VEILEDER Veiledning til egenkontrollrapportering Årlig rapportering til forurensningsmyndighetene 2 KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Kontaktperson

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2012 Bedrift: Fabrikkenhet: Kontrollklasse: Utslippstillatelse (med evt. senere endringer) av:

Detaljer

Veiledning. Veiledning til egenrapportering for landbasert industri

Veiledning. Veiledning til egenrapportering for landbasert industri Veiledning Veiledning til egenrapportering for landbasert industri TA 2877 2012 Forord Alle norske bedrifter som har tillatelse etter forurensningsloven og krav til egenkontrollrapportering, og alle bedrifter

Detaljer

Forventninger til industriens utslippskontroll

Forventninger til industriens utslippskontroll Forventninger til industriens utslippskontroll 2748 2010 Det er svært viktig med god kvalitet på utslippsdata fra industrien. Dataene brukes blant annet av myndighetene til å følge opp at bedriftene overholder

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Virksomhet: Esso Norge AS, Slagentangen Bedriftsnummer:

Virksomhet: Esso Norge AS, Slagentangen Bedriftsnummer: Rapport nr.: 06.118 Virksomhet: Esso Norge AS, Slagentangen Bedriftsnummer: 973102850 Virksomhetens adresse: Kvotepliktig ID-kode: P.Boks 2001 Postterminalen 3103 TØNSBERG NO-120-37-0 SFTs arkivkode: 405.14

Detaljer

Inspeksjon ved Hydro Karmøy

Inspeksjon ved Hydro Karmøy Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2010.304.I.KLIF

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Draupner S/E - Gassco AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Draupner S/E - Gassco AS Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Draupner S/E - Gassco AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6,

Detaljer

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS 01.06 Tillatelse etter forurensningsloven til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

Veileder til skjema for søknad om kvoter for perioden

Veileder til skjema for søknad om kvoter for perioden Veileder til skjema for søknad om kvoter for perioden 2008-2012 TA-2302/2007 A. OPPRINNELSEN TIL DE KVOTEPLIKTIGE CO 2 -UTSLIPPENE... 1 B. TILDELING AV VEDERLAGSFRIE KVOTER... 1 C. VIRKSOMHETENS UTSLIPP

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 Statkraft Varme AS

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 Statkraft Varme AS Statkraft Varme AS Sluppenveien 6 7005 TRONDHEIM Att: Sissel Hunderi Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Borregaard Waste to Energy

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Borregaard Waste to Energy Borregaard Waste to Energy Statsminister Torpsv. 1A 1722 Sarpsborg Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige CO 2 utslipp i 2005 og fastsettelse av gebyrsats

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige CO 2 utslipp i 2005 og fastsettelse av gebyrsats Norcem AS Kjøpsvik Postboks 3 8591 KJØPSVIK Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse FYLKESMANNEN I ROGALAND Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2011 Bedrift: Virksomhet: Mottak og mellomlagring av farlig Utfylt skjema

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse FYLKESMANNEN I ROGALAND Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2012 Bedrift: Virksomhet: Mottak og mellomlagring av farlig avfall Utfylt

Detaljer

1. Sakens bakgrunn Klif viser til utslippsrapport innlevert 1. mars 2013 og øvrig korrespondanse knyttet til utslippsrapporten.

1. Sakens bakgrunn Klif viser til utslippsrapport innlevert 1. mars 2013 og øvrig korrespondanse knyttet til utslippsrapporten. Borregaard AS Postboks 162 1701 Sarpsborg Att. Lena Ulvan Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2007 og fastsettelse av gebyrsats.

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2007 og fastsettelse av gebyrsats. Trondheim Energi Fjernvarme Sluppenveien 6 7037 TRONDHEIM Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for. Hafslund Miljøenergi Borregaard Waste to Energy

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for. Hafslund Miljøenergi Borregaard Waste to Energy Hafslund Miljøenergi Borregaard Waste to Energy Statsminister Torpsv. 1A 1722 Sarpsborg Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige CO 2 -utslipp i 2005 og fastsettelse av gebyrsats

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige CO 2 -utslipp i 2005 og fastsettelse av gebyrsats Glava AS produksjon Stjørdal Havneveien 14 7500 STJØRDAL Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønner Repsol Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981

Detaljer

Veileder til rapporteringsskjema

Veileder til rapporteringsskjema Industri omfattet av kvoteplikt etter klimakvoteforskriften Merk og skriv stikktittel Veileder til rapporteringsskjema TA 2605 2010 Veileder til rapporteringsskjema for industri omfattet av kvoteplikt

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 og pålegg om innsendelse av opplysninger for Oslo kommune, Energigjenvinningsetaten

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 og pålegg om innsendelse av opplysninger for Oslo kommune, Energigjenvinningsetaten Oslo kommune, Energigjenvinningsetaten Postboks 54 Mortensrud 1251 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Trondheim Energi Fjernvarme AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Trondheim Energi Fjernvarme AS Trondheim Energi Fjernvarme AS 7005 TRONDHEIM Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Virksomhet: Norcem AS, Kjøpsvik Bedriftsnummer: Virksomhetens adresse: 8590 KJØPSVIK SFTs arkivkode:

Virksomhet: Norcem AS, Kjøpsvik Bedriftsnummer: Virksomhetens adresse: 8590 KJØPSVIK SFTs arkivkode: Rapport nr.: 06.123 Virksomhet: Norcem AS, Kjøpsvik Bedriftsnummer: 934 949 145 Virksomhetens adresse: 8590 KJØPSVIK SFTs arkivkode: 405.14 Kvotepliktig ID-kode: NO-120-50-0 Tidsrom for kontrollen: 16.02.2006

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige CO 2 -utslipp i 2006 og fastsettelse av gebyrsats

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige CO 2 -utslipp i 2006 og fastsettelse av gebyrsats Maxit Leca, avd. Rælingen 2008 FJERDINGBY Ved: Knut J. Vaage Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

-------------------------------------------------------------------------------------------- SFT

-------------------------------------------------------------------------------------------- SFT Trondheim Energiverk Fjernvarme AS Sluppenvegen 6 7037 TRONDHEIM Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2005 og fastsettelse av gebyrsats.

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2005 og fastsettelse av gebyrsats. Borregaard Ind. Ltd. Hjalmar Wesselsv 10 1721 SARPSBORG Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Lyse Neo AS, avd. Fjernvarme Postboks Stavanger

Lyse Neo AS, avd. Fjernvarme Postboks Stavanger Lyse Neo AS, avd. Fjernvarme Postboks 8124 4069 Stavanger Dato: 22.03.2013 Vår ref.: 2006/60 Deres ref.: Vegard Dahl Lunde Saksbehandler: André Aasrud, telefon: 22 57 36 48 Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Onyx Industriservice, Fredrikstad

Utslippstillatelse. for. Onyx Industriservice, Fredrikstad Utslippstillatelse for Onyx Industriservice, Fredrikstad gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, 11, jf og med endring er i medhold av 18. Tillatelsen er gitt

Detaljer

Vedtaket om godkjennelse av rapport, herunder også fastsettelse av gebyrsats, kan påklages til Miljøverndepartementet.

Vedtaket om godkjennelse av rapport, herunder også fastsettelse av gebyrsats, kan påklages til Miljøverndepartementet. Owens Corning Fiberglas Norway AS Postboks 42 4795 BIRKELAND Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse

Søknad om utslippstillatelse Søknad om utslippstillatelse Søknadsskjema for industribedrifter (Versjonsdato for skjemaet: 21.04.10) Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal i tre eksemplarer. Se veiledningen for utfylling

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2007 og fastsettelse av gebyrsats.

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2007 og fastsettelse av gebyrsats. Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap Varme AS Postboks 7050 5020 Bergen Dato: 02.04.2008 Vår ref.: Deres ref.: Altinn referansenummer AM36259622 Saksbehandler: Magny Eggestad, telefon: 22 57 37 05 Statens

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 og pålegg om innsendelse av opplysninger for Tafjord Kraftvarme AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 og pålegg om innsendelse av opplysninger for Tafjord Kraftvarme AS Tafjord Kraftvarme AS Serviceboks 1 6025 ÅLESUND Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Sakens bakgrunn. Norcem AS, avd. Kjøpsvik Behrens vei 15 8590 Kjøpsvik

Sakens bakgrunn. Norcem AS, avd. Kjøpsvik Behrens vei 15 8590 Kjøpsvik Norcem AS, avd. Kjøpsvik Behrens vei 15 8590 Kjøpsvik Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

1. Sakens bakgrunn. INEOS Bamble AS Rønningen 3960 STATHELLE

1. Sakens bakgrunn. INEOS Bamble AS Rønningen 3960 STATHELLE INEOS Bamble AS Rønningen 3960 STATHELLE Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

Inspeksjon ved Alcoa Mosjøen og Alcoa Mosjøen Anode

Inspeksjon ved Alcoa Mosjøen og Alcoa Mosjøen Anode Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2010.251.I.KLIF

Detaljer

Sakens bakgrunn. Gasnor AS Solheimsgaten Bergen

Sakens bakgrunn. Gasnor AS Solheimsgaten Bergen Gasnor AS Solheimsgaten 11 5058 Bergen Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Larvik Cell AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Larvik Cell AS Larvik Cell AS Postboks 2090 Stubberød 3255 Larvik Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Huntonit AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Huntonit AS Huntonit AS Postboks 21 4701 VENNESLA Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Sakens bakgrunn. 3B-Fibreglass Norway AS Postboks Birkeland. Att: Einar Solli

Sakens bakgrunn. 3B-Fibreglass Norway AS Postboks Birkeland. Att: Einar Solli 3B-Fibreglass Norway AS Postboks 42 4795 Birkeland Att: Einar Solli Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Sakens bakgrunn. Ineos Norge AS Rafnes 3966 Stathelle

Sakens bakgrunn. Ineos Norge AS Rafnes 3966 Stathelle Ineos Norge AS Rafnes 3966 Stathelle Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport for kvotepliktige utslipp i 2007 og fastsettelse av gebyr for Naturkraft AS

Vedtak om godkjennelse av rapport for kvotepliktige utslipp i 2007 og fastsettelse av gebyr for Naturkraft AS Naturkraft AS Kårtsø 5565 TYSVÆRVÅG Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

1. Sakens bakgrunn. Noretyl AS Rafnes 3966 STATHELLE

1. Sakens bakgrunn. Noretyl AS Rafnes 3966 STATHELLE Noretyl AS Rafnes 3966 STATHELLE Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett: www.sft.no

Detaljer

Sakens bakgrunn. Peterson Linerboard AS, Moss Postboks Moss

Sakens bakgrunn. Peterson Linerboard AS, Moss Postboks Moss Peterson Linerboard AS, Moss Postboks 203 1501 Moss Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Rygene-Smith & Thommesen AS

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Rygene-Smith & Thommesen AS Rygene Smith & Thommesen Sandbergveien 3 4821 RYKENE Att.: Egil Salvesen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22

Detaljer

Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten.

Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten. Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten. Forord Alle operatører på norsk sokkel leverer årlige rapporter for utslipp av radioaktive stoffer til Statens strålevern,

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 og pålegg om oppfølging for Saint Gobain Byggevarer AS, Leca Rælingen

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 og pålegg om oppfølging for Saint Gobain Byggevarer AS, Leca Rælingen Saint Gobain Byggevarer AS, Leca Rælingen Årnesvegen 2008 FJERDINGBY Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Dynea AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Dynea AS Dynea AS Postboks 170 2001 Lillestrøm Att: Bøe, Audhild Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Nobio. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Driftsseminar oktober 2013

Nobio. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Driftsseminar oktober 2013 Nobio Driftsseminar oktober 2013 Forskriften om forurensing fra forbrenning av rene brensler. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Bioen as Mats Rosenberg

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Drammen Fjernvarme KS

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Drammen Fjernvarme KS Drammen Fjernvarme KS Jacob Borchs Gate 5 3012 DRAMMEN Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

1. Sakens bakgrunn. Ruukki profiler AS Postboks MO I RANA

1. Sakens bakgrunn. Ruukki profiler AS Postboks MO I RANA Ruukki profiler AS Postboks 500 8601 MO I RANA Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

SFT kontrollerer og godkjenner den enkelte kvotepliktiges rapportering av CO 2 -utslipp, se klimakvoteloven 17.

SFT kontrollerer og godkjenner den enkelte kvotepliktiges rapportering av CO 2 -utslipp, se klimakvoteloven 17. Peterson Linerboard AS Moss Postboks 203 1501 MOSS Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Klif kontrollerer og godkjenner den enkelte kvotepliktiges rapportering av CO 2 -utslipp, i overensstemmelse med klimakvoteloven 17.

Klif kontrollerer og godkjenner den enkelte kvotepliktiges rapportering av CO 2 -utslipp, i overensstemmelse med klimakvoteloven 17. Dynea AS Postboks 160 2001 Lillestrøm Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Forus Energigjenvinning 2 AS (Forus Energigjenvinning 1) gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2005 og fastsettelse av gebyrsats

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2005 og fastsettelse av gebyrsats Södra Cell Tofte AS Østre Strandv 52 3482 TOFTE Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Hellefoss Paper AS

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Hellefoss Paper AS Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Hellefoss Paper AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Lyse Neo AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Lyse Neo AS Lyse Neo AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 6705/7-1 Stordal Repsol Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 for FREVAR KF

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 for FREVAR KF FREVAR KF Postboks 1430 1602 FREDRIKSTAD Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Hønefoss Fjernvarme AS Postboks 3093 3501 Hønefoss Dato: 22.03.2013 Vår ref.: 2007/1156 Deres ref.: Eigil Søndergaard Saksbehandler: André Aasrud, telefon: 22 57 36 48 Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Glava AS Produksjon Stjørdal

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Glava AS Produksjon Stjørdal GLAVA AS Produksjon Stjørdal Havneveien 22 7500 Stjørdal Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2006 og fastsettelse av gebyrsats.

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2006 og fastsettelse av gebyrsats. Trondheim Energiverk Fjernvarme AS Sluppenveien 6 7037 TRONDHEIM Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Sakens bakgrunn. Hurum Energigjenvinning KS Vestre Strandvei 91 3482 Tofte

Sakens bakgrunn. Hurum Energigjenvinning KS Vestre Strandvei 91 3482 Tofte Hurum Energigjenvinning KS Vestre Strandvei 91 3482 Tofte Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Forsvarsbygg Utvikling Vest

Utslippstillatelse. for. Forsvarsbygg Utvikling Vest Utslippstillatelse for Forsvarsbygg Utvikling Vest gitt i medhold av 11-6 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i

Detaljer

konsernnivå Utslippstillatelse datert: , endret Antall sider i rapporten: 5

konsernnivå Utslippstillatelse datert: , endret Antall sider i rapporten: 5 1 Rapport nr.: 06.039 Virksomhet: Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: Hydro Aluminium Sunndal Postboks 51 6601 Sunndalsøra Nei Bedriftsnummer: 917537534 SFTs arkivkode: 06/908 Anleggsnummer: A31015

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Egersund Sildeoljefabrikk

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Egersund Sildeoljefabrikk Egersund Sildoljefabrikk AS Åsaneveien 103 4370 EGERSUND Att: Bent Inge Ulset Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Tafjord Kraftvarme AS

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Tafjord Kraftvarme AS Tafjord Kraftarme AS Postboks 1500 6025 ÅLESUND Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Inspeksjon av Saint-Gobain Ceramic Materials AS Lillesand Dato for inspeksjonen: 9. september 2010 Rapportnummer: I.KLIF Saksnr.

Inspeksjon av Saint-Gobain Ceramic Materials AS Lillesand Dato for inspeksjonen: 9. september 2010 Rapportnummer: I.KLIF Saksnr. Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 203, 3702 Skien Besøksadresse: Gjerpensgate 14 Telefon: 35 58 61 20 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2010.167.I.KLIF

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Hafslund Fjernvarme AS Gardermoen

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Hafslund Fjernvarme AS Gardermoen Hafslund Varme AS Drammensveien 144 0277 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Tafjord Kraftvarme AS

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Tafjord Kraftvarme AS Tafjord Kraftvarme AS Postboks 1500 6025 ÅLESUND Att: Anne-Berit Salen Dato: 22.03.2013 Vår ref.: 2007/1223 405.14 Deres ref.: Saksbehandler: Rune Aasheim Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 for Trondheim Energi Fjernvarme AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 for Trondheim Energi Fjernvarme AS Trondheim Energi 7005 TRONDHEIM Dato: 31.03.2009 Vår ref.: 2006/62 405.14 Deres ref.: Saksbehandler: Per Morten Myhra, telefon: 35 58 62 11 Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Westco Miljø AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81,

Detaljer

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten.

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Saksnummer: 06/3195 Kontrolldato: 11.05.06 Informasjon om virksomheten Navn: Oppland Metall AS Organisasjonsnr.: 915 024 270 Adresse: Pb. 46,

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 for Agder Energi Varme AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 for Agder Energi Varme AS Agder Energi Varme AS Serviceboks 603 4604 KRISTIANSAND S Dato: 31.03.2009 Vår ref.: 2006/52 405.14 Deres ref.: Saksbehandler: Per Morten Myhra, telefon: 35 58 62 11 Statens forurensningstilsyn Postboks

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 og pålegg om oppfølging for Peterson Linerboard AS, Ranheim

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 og pålegg om oppfølging for Peterson Linerboard AS, Ranheim Peterson Linerboard Ranheim 7054 Ranheim Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapport innlevert 16. februar 2010, samt senere kontakt i saken.

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapport innlevert 16. februar 2010, samt senere kontakt i saken. SCA Hygiene Products AS Nedre Eikervei 48 3045 DRAMMEN Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

1. Sakens bakgrunn. Hydro Polymers Rafnes Rafnes 3960 STATHELLE

1. Sakens bakgrunn. Hydro Polymers Rafnes Rafnes 3960 STATHELLE Hydro Polymers Rafnes Rafnes 3960 STATHELLE Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Eidsiva Bioenergi Hamar AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Eidsiva Bioenergi Hamar AS Eidsiva Bioenergi Hamar AS Postboks 4100 2307 HAMAR Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2.

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2. Sykehuset i Vestfold HF Bygg og Eiendomsavdelingen Henry Dallager Postboks 2168 3103 TØNSBERG Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Kristina Mørk Jacobsen 2014/322 05.05.2014

Detaljer

Inspeksjon ved Hafslund Fjernvarme AS, Hoff varmesentral Dato for inspeksjonen: 24. mars 2011 Rapportnummer: I.KLIF Saksnr.

Inspeksjon ved Hafslund Fjernvarme AS, Hoff varmesentral Dato for inspeksjonen: 24. mars 2011 Rapportnummer: I.KLIF Saksnr. Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2011.022.I.KLIF

Detaljer

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapporten som ble oversendt i korrigert utgave 14. februar 2011.

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapporten som ble oversendt i korrigert utgave 14. februar 2011. Agder Energi Varme AS Postboks 603 Lundsiden 4606 KRISTIANSAND S Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Bio-El Fredrikstad

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Bio-El Fredrikstad Bio-El Fredrikstad Statsminister Torpsvei 1A 1722 Sarpsborg Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04. Fylkesmannen i Oppland Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.2013 Adresse: Postboks 600, 2808 Gjøvik

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for 3B-Fibreglas Norway AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for 3B-Fibreglas Norway AS 3B-Fibreglas Norway AS Postboks 42 4795 BIRKELAND Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Vadsø Sildoljefabrikk AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Vadsø Sildoljefabrikk AS Vadsø Sildoljefabrikk AS Postboks 123 9811 VADSØ Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Norske Skog Skogn 7620 SKOGN. Vedtak om godkjennelse av rapport for kvotepliktig utslipp i 2006 og fastsettelse av gebyrsats.

Norske Skog Skogn 7620 SKOGN. Vedtak om godkjennelse av rapport for kvotepliktig utslipp i 2006 og fastsettelse av gebyrsats. Norske Skog Skogn 7620 SKOGN Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett: www.sft.no

Detaljer

Sakens bakgrunn. SMA Mineral AS Postboks MO I RANA. Att.: Johnny Vangen

Sakens bakgrunn. SMA Mineral AS Postboks MO I RANA. Att.: Johnny Vangen SMA Mineral AS Postboks 500 8601 MO I RANA Att.: Johnny Vangen Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapport innlevert 18. februar 2011 og senere korrespondanse.

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapport innlevert 18. februar 2011 og senere korrespondanse. GE Healthcare AS Avd. Lindesnes 4521 SPANGEREID Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Hans Chr. Berggren, daglig leder Jeanette Møller, kval. & utv.leder Per Berggren, tekn. leder

Hans Chr. Berggren, daglig leder Jeanette Møller, kval. & utv.leder Per Berggren, tekn. leder FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Berggren AS Endelig rapport. Bedriftens adresse: Stømnerv. 1 2226 Kongsvinger Inspeksjonsdato: 15.12.2010 Forrige kontroll: 01.09.2005 Til stede

Detaljer

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Rapporteringsskjema Rapportering for 2015 Bedrift: Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen innen 1.3.2016 Underskrift fra bedrift 2 Vi

Detaljer

Nr. 64/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 21. september 2011

Nr. 64/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 21. september 2011 Nr. 64/538 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2016/EØS/64/39 av 21. september 2011 om fastsettelse av et spørreskjema til rapportering om gjennomføringen

Detaljer

Vedtak om vederlagsfrie kvoter for perioden for Stureterminalen StatoilHydro ASA

Vedtak om vederlagsfrie kvoter for perioden for Stureterminalen StatoilHydro ASA StatoilHydro ASA 5336 TJELDSTØ Att: Rolf Inge Einarsen Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapport innlevert 16. februar 2010.

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapport innlevert 16. februar 2010. Agder Energi Varme AS Serviceboks 603 4606 KRISTIANSAND Dato: 26.03.2010 Vår ref.: 2006/52 405.14 Deres ref.: Saksbehandler: Per Morten Myhra, telefon: 35 58 62 11 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Ruukki Profiler AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Ruukki Profiler AS Ruukki Profiler AS Postboks 500 8601 MO I RANA Att.: Nancy Stien Schreiner Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport for kvotepliktig utslipp i 2007 og fastsettelse av gebyrsats.

Vedtak om godkjennelse av rapport for kvotepliktig utslipp i 2007 og fastsettelse av gebyrsats. Norcem AS Sementfabrikk Dalen Postboks 38 3991 BREVIK Ved: Knut Erik Nielsen Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for. Borregaard Industries Ltd

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for. Borregaard Industries Ltd Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Borregaard Industries Ltd Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd jf 16.

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Bodø Sildoljefabrikk AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Bodø Sildoljefabrikk AS Bodø Sildoljefabrikk AS Postboks 91 8001 BODØ Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Mongstad kraftvarmeverk

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Mongstad kraftvarmeverk Statoil ASA 5954 MONGSTAD Att: Anita Karin Nævdal Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer