Veiledning. Veiledning til egenrapportering for landbasert industri

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning. Veiledning til egenrapportering for landbasert industri"

Transkript

1 Veiledning Veiledning til egenrapportering for landbasert industri TA

2 Forord Alle norske bedrifter som har tillatelse etter forurensningsloven og krav til egenkontrollrapportering, og alle bedrifter med særskilte beredskapskrav, er pålagt å rapportere utslippstall og status for beredskapsutvikling til forurensningsmyndighetene. Det er utarbeidet et rapporteringssystem for å standardisere og effektivisere rapporteringen som skal skje én gang i året på standardskjema. Rapporteringssystemet ble tatt i bruk for første gang i forbindelse med rapportering for Fra og med 2007 skal rapporteringen foregå gjennom Altinn (www.altinn.no). Dette er en internettportal for rapportering til det offentlige. Selve skjemaet vil imidlertid fra og med 2011 være utviklet og driftet av Klima- og forurensningsdirektoratet. Denne veiledningen skal primært være et hjelpemiddel for industrien til å fylle ut skjemaene, men den er også ment å gi en generell oversikt over hvilke krav forurensningsmyndighetene setter til rapportering og hvordan rapporteringssystemet er bygget opp. Dersom du har spørsmål som denne veiledningen ikke gir svar på, kan saksbehandler hos forurensningsmyndigheten kontaktes. For hjelp til innlogging og bruk av Altinn kan du kontakte Altinn-brukerservice (tlf ). Klima- og forurensningsdirektoratet, Oslo, januar

3 Innhold 1. Generelt om forurensningsloven og rapportørens forpliktelser Om lovlig og ulovlig forurensning Lovlig forurensning Ulovlig forurensning Eksempler på ulovlig forurensning Forklaring av andre sentrale begreper Faglig veiledning for utfylling Del 1 Innledende spørsmål Del 2 Rapportering i forhold til krav i tillatelsen Tabell 2.1: Rammekrav Tabell 2.2: Utslippskrav til vann Tabell 2.3: Utslippskrav til luft Tabell 2.4: Støykrav Del 3 Rapportering av avvik Tabell 3.1 Akutt forurensning Tabell 3.2: Ulovlig forurensning Tabell 3.3: Andre avvik Del 4 Rapportering av årlige utslipps- og avfallsmengder Tabell 4.1: Årlig energiforbruk Tabell 4.2: Årlig utslipp til vann Tabell 4.3: Årlig utslipp til luft Tabell 4.4: farlig avfall Tabell 4.5: Ordinært avfall Del 5 Rapportering i forhold til krav om beredskap Vedlegg 1: Forventninger til industriens utslippskontroll Vedlegg 2: Standardfaktorer for utslipp fra brensler Vedlegg 3: prioriterte miljøgifter Metaller og metallforbindelser: Organiske forbindelser: Vedlegg 4: Rapporteringspliktige stoffer til det europeiske utslippsregisteret Vedlegg 5: Norske standarder for måling av utslipp til luft Vedlegg 6: Internasjonale standarder for måling av utslipp til luft og vann Vedlegg 7: Sannsynlig fordeling av utslippsstoffer fra ulike bransjer Indicative sector specific sub-list of water pollutants

4 1. Generelt om forurensningsloven og rapportørens forpliktelser Rapportering til forurensningsmyndigheten skal skje én gang i året med pålogging via nettportalen Altinn (www.altinn.no). Frist for rapportering er 1. mars. Egenkontrollrapporteringsordningen ble etablert i 1992 for at myndighetene skulle få oversikt over forurensningen fra industri med tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Rapporteringsordningen er pålagt virksomheten som et vilkår i tillatelsen, eller i brev datert 25. januar Hver enkelt bedrift har selv ansvaret for at ethvert utslipp av betydning for miljøet blir rapportert til myndighetene. Rapporteringen omfatter de komponenter som er spesifikt regulert i tillatelsen, samt utslipp av øvrige relevante komponenter som følger av bedriftens virksomhet. Det er bedriftens ansvar å holde oversikt over samtlige utslipp fra virksomheten samt å etablere et system for å vurdere hva som er relevante utslipp for rapportering til myndighetene. Rapporteringen er bygget opp rundt følgende fem hoveddeler: Del 1: Innledende spørsmål Del 2: Rapportering i forhold til konkrete krav i den enkelte utslippstillatelse Del 3: Rapportering av ulovlig forurensning og andre avvik, dvs. beskrivelse av forhold som avviker fra krav i den enkelte utslippstillatelse, eller gjeldende lover og forskrifter Del 4: Rapportering av samlede årlige utslipps- og avfallsmengder for hele bedriften, dvs. utslippstall pr. kalenderår for utvalgte enkeltkomponenter og avfall Del 5: Rapportering i forhold til krav om beredskap Hver bedrift skal fylle ut de delene av rapporten som er relevante for sin virksomhet i forhold til de kravene som er stilt i tillatelsen. Dersom utslippet siste år er vesentlig økt eller redusert i forhold til det normale, på grunn av nye råstoffer, endring i produksjon eller lignende, oppfordret vi deg til å forklare årsaken i relevante kommentarfelt, selv om utslippet ligger innenfor tillatte utslippsgrenser. Virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven skal oppbevare resultater fra alle foretatte målinger i minst 3 år (kontinuerlige målinger/stikkprøver), slik at disse er tilgjengelige ved eventuelle kontroller fra forurensningsmyndigheten. For kontinuerlige målinger er lagring av timesmidler tilstrekkelig. Legg inn beskrivelse av aktuelle vedlegg Veiledning til pålogging og utfylling Faglig veiledning for utfylling av rapporteringsskjemaet finner du i del 2 i denne veilederen. Veiledning for pålogging i Altinn finner du i egen veileder (legg inn lenke) 3

5 1.1 Om lovlig og ulovlig forurensning Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, forurensningsloven, er bygget opp med et generelt forbud mot å ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning. Forurensning er bare tillatt dersom det er lovlig etter forurensningsloven 8 eller 9, eller det er gitt tillatelse i medhold av 11. Det er ikke avgjørende at det faktisk har skjedd en forurensning. De tilfellene der det er fare for forurensning er også omfattet av forbudet. Forurensning kan deles inn i lovlig og ulovlig forurensning: Lovlig forurensning Forurensning som er lovlig etter forurensningsloven 8 og 9 eller tillatt etter 11 Ulovlig forurensning Forurensningslovens 7 Akutt forurensning Jf kap 6 Akutt forurensning Annen ulovlig forurensning Forurensning som medfører brudd på forurensningsloven og/eller vedtak i medhold av loven, men som ikke medfører akutt forurensning Lovlig forurensning Forurensningsloven 8: Så og si alle menneskelige aktiviteter er med på å skape forurensning. Det er lite hensiktsmessig å regulere alle handlinger som kan medføre forurensninger. Det er derfor gitt noen unntak fra forbudet mot å forurense. Vanlig forurensning fra jordbruk, fiske, skogbruk m.v., kontorer, forretnings- eller forsamlingslokaler, skoler, hoteller, lagerbygg og lignende, samt midlertidig anleggsvirksomhet er tillatt. Det er viktig å merke seg at ikke enhver forurensning fra de virksomheter som er oppregnet er tillatt. Det er bare vanlig forurensning som er omfattet av unntaket. Begrepet vanlig forurensning knytter seg til forurensningens art, omfang og virkninger, ikke til om den drifts- eller bruksmåte som skaper forurensningen er vanlig. Dette medfører for eksempel at fiskeavfall fra større produksjonsanlegg ikke er å regne som vanlig forurensning fra fiske, selv om fiskeavfall i denne størrelsesorden er normalt fra denne type anlegg. Tilsvarende gjelder for oppdrettsanlegg for fisk. Etter 8 siste ledd kan forurensning som ikke medfører nevneverdig ulempe finne sted uten tillatelse etter 11. Terskelen for hva som er å regne som ikke nevneverdig skade eller ulempe er lav. Med forurensning i 8 siktes det til forhold som jevnlig fører til forurensning. 4

6 Forurensningsloven 9: Forurensninger kan reguleres i forskrift. Forurensningsloven 11: Etter søknad kan forurensningsmyndigheten gi tillatelse til forurensende virksomhet. Det kan i særlige tilfeller gis tillatelse uten at det foreligger søknad. I en tillatelse etter 11 kan det stilles vilkår i medhold av 16. Det er i medhold av forurensningsloven 16 at det blir stilt krav om årlig rapportering Ulovlig forurensning Akutt forurensning Akutt forurensning er i forurensningsloven 38 definert som forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelsene i eller i medhold av forurensningsloven. I virksomheter hvor det er fare for eller har forekommet akutt forurensning har den ansvarlige blant annet varslingsplikt, beredskapsplikt og aksjonsplikt i medhold av forurensningsloven kapittel 6. For at et utslipp skal kunne defineres som akutt forurensning er det tre forutsetninger som skal være oppfylt: Av betydning - forurensningen medfører eller kan medføre skade eller ulempe for miljøet utover det rent bagatellmessige. Hvorvidt forurensningen er av betydning må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Inntrer plutselig - forurensningen oppstår utilsiktet, som følge av en unormal situasjon i virksomheten eller som følge av forsettlig skadevoldelse. Forurensningen og/eller skadevirkningene på miljøet kan også være av akutt art selv om forurensningen utvikler seg gradvis og over lengre tid. Det kan for eksempel være i tilfeller der en tank lekker i en lengre periode. Ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold av forurensningsloven - forurensning som ikke er tillatt etter forurensningsloven 8, 9 eller 11. Annen ulovlig forurensning Forurensning utover tillatte grenser som ikke omfattes av definisjonen av akutt forurensning Eksempler på ulovlig forurensning Ny forurensning av allerede forurenset grunn Forurensning som finner sted på et område som allerede er sterkt forurenset vil være ulovlig forurensning. Selv om det ikke kan konstateres at forurensningen har medført skade eller ulempe, vil det være forurensningspotensialet som er avgjørende for vurderingen av om det er ulovlig forurensning 1. 1 Dette kommer til uttrykk i en dom fra Høyesterett 22. desember 1998 (Norsk Retstidende 1998 s. 2011). 5

7 Er akutt forurensning forårsaket av uhellsutslipp som ikke medfører at grenseverdier fastsatt i tillatelse er overskredet? Utslipp som er forårsaket av uhell eller ulykker vil ikke være tillatt selv om grenseverdier fastsatt i tillatelse gitt i medhold av forurensningsloven 11 ikke er overskredet. Det er en forutsetning for tillatelsen at den omfatter utslipp fra den alminnelige prosessen 2. Råvarers innvirkning på forurensning fra en virksomhet Råvarer som går inn i en produksjonsprosess er bestemmende for hvilke forurensninger som kommer fra prosessen. Dersom en bedrift skifter råvareleverandør kan det være slik at sammensetningen av råvaren kan føre til andre utslippskomponenter, noe som igjen kan føre til annen forurensning enn den virksomheten har tillatelse til. Dette kan for eksempel være tilfelle når det gjelder bruk av malm fra ulike gruver, når overgangen fra en leverandør til en annen vil kunne medføre endring av utslippene. Måten råvarer håndteres på kan også ha betydning for hvilke komponenter utslippet inneholder. Dette gjelder for eksempel kullprodusenter som holder det ferdig produserte kullet fuktig med sjøvann fordi tilgangen på ferskvann er begrenset. Dersom denne typen kull brukes i metallurgisk produksjon kan det medføre dannelse og utslipp av dioksiner. Andre avvik Eksempler på andre avvik er gitt under del 2 Faglig veiledning i dette dokumentet. 1.2 Forklaring av andre sentrale begreper I kapittel 1.2 er begrepet forurensning beskrevet. Andre viktige begreper som er brukt i veiledningen er: Utslippskilde, NOSE-kode Utslipp fra kilde slik den er angitt i utslippstillatelsen. Det vil hovedsakelig være prosessenheten eller det interne renseanlegget som utslippet kommer fra (eventuelt det punkt hvor utslippet går ut i resipienten). I forbindelse med myndighetenes implementering av IPPC-direktivet 3 ble det innført en standardisert beskrivelse av utslippskilder. Listen over aktuelle utslippskilder (NOSE-koder) finnes i vedlegg 4 i denne veiledningen. Listen er basert på industrielle prosesser og foreligger i tre detaljeringsnivå (tre, fem og syv siffer). Nivået med fem siffer (eks ) skal benyttes, men dersom det er mulig skal utslippskilde (NOSE-kode) med syv siffer (eks ) oppgis. NOSE-koder skal kun benyttes ved rapportering av årlige utslipp. Utslippskilde ved akutt forurensning er den enhet eller det sted som forårsaker utslippet. Du finner oversikt over aktuelle NOSE-koder i vedlegg 4 (side 23). Midlingstid Den tidsperiode utslippsmengden skal midles over når den skal sammenlignes med utslippsgrensen. Utslippsgrenser er gitt med en midlingstid. 2 Dette kommer til uttrykk i Borgarting Lagmannsrett sin dom av 5. oktober 1998 og i Høyesteretts sin dom fra 22. desember 1998(Norsk Retstidende 1998 s. 2011). 3 IPPC-direktivet, Council Directive 96/61/EC concerning Integrated Pollution Prevention and Control 6

8 Flytende middel Middelverdi med gitt midlingstid, men for en vilkårlig valgt tidsperiode, dvs. fra og med siste måletidspunkt og så langt tilbake som midlingstiden tilsier, for eksempel siste 30 døgn. (I motsetning til en middelverdi som gjelder for eksempel for en kalendermåned eller et kalenderår). Komponent Betegnelse på stoff eller kjemisk forbindelse som finnes i utslippet. Avvik Brudd på utslippstillatelse eller gjeldende lover og forskrifter. 7

9 2. Faglig veiledning for utfylling Denne delen av veilederen inneholder omtale av hver av tabellene i rapporteringsskjemaet. I tillegg til forklaringene som finnes i veilederen er det hjelpetekster i rapporteringsskjemaet som kan gi utfyllende forklaringer til de enkelte tabeller og til enkeltkolonner i skjemaet. 2.1 Del 1 Innledende spørsmål Vi ber om kontaktinformasjon til personen på bedriften som har fylt ut egenkontrollrapporten. Dette er nyttig informasjon for å komme i kontakt med vedkommende som har sendt inn skjemaet for å avklare spørsmål rundt de rapporterte data som er sendt inn. Tabellen driftsstatus skal gi overordnede opplysninger om driften ved anlegget i rapporteringsåret. Vi spør om hvorvidt det har vært drift eller ikke ved bedriften i rapporteringsåret. Dersom det ikke har vært drift i det hele tatt vil det ikke være behov for å fylle ut resten av skjemaet. Dersom det har vært drift skal du angi hvor mange driftsdøgn bedriften har hatt i rapporteringsåret. Dersom det har vært drift deler av et døgn skal det likevel regnes som et driftsdøgn. Spørsmålene om det har vært akuttutslipp, ulovlig forurensning eller avholdt beredskapsøvelse i rapporteringsåret avgjør om tabellene for disse temaene senere i skjemaet blir aktivert. 2.2 Del 2 Rapportering i forhold til krav i tillatelsen Denne delen av skjemaet inneholder tabellene: Rammekrav Utslippskrav til vann Utslippskrav til luft Støykrav I del 2 av rapporteringsskjemaet skal bedriften rapportere direkte i henhold til de krav som er stilt i den enkelte tillatelse. Kravene som gjengis i skjemaet skal være identiske med de kravene som er stilt i gjeldende tillatelse for virksomheten. For en del bedrifter vil det til dels kunne være overlappende informasjon om utslipp bli etterspurt både i del 2 og i del 4 av skjemaet i tilfeller der det er stilt en utslippsgrense med fordelingsenhet og midlingstid år. Vi presiserer at alle utslipp av miljømessig betydning skal fylles ut i del 4 uavhengig av om det er fylt ut årlig utslipp for enkelte stoff også i del 2. Alle utslippskrav som forurensningsmyndigheten har stilt i tillatelsen er forhåndsutfylt med gjeldende utslippsgrenser og tilhørende enheter og midlingstider i rapporteringsskjemaet. Vi presiserer at i del 2 skal du bare rapportere i forhold til forhåndsutfylte krav fra forurensningsmyndigheten. Utslipp av komponenter som ikke er regulert med spesifikke 8

10 utslippsbegrensninger i tillatelsen fra forurensningsmyndigheten, skal rapporteres i del 4 i skjemaet under årlige utslipp. Det er anledning til å fylle ut supplerende opplysninger eller kommentarer i kommentarfelt. Ved store endringer i utslippene siden forrige rapporteringsår oppfordrer vi til å bruke kommentarfelt for å forklare endringene Tabell 2.1: Rammekrav Der det er stilt konkrete krav i utslippstillatelsen, skal bedriften rapportere i forhold til rammekravene i denne tabellen. Rammekrav er typisk det produksjonsvolumet tillatelsen er gitt for, men det kan også være krav knyttet til forbrenningsanlegg, mottak av avfall for behandling. Ved rapportering av forbrukt brensel skal bedriften oppgi svovelinnhold. Svovelinnhold skal bare oppgis dersom det er relevant. Spesifikt energiforbruk skal rapporteres av bedrifter som har særskilt krav om dette i tillatelsen. Bedrifter som har krav om dette i tillatelsen, vil få opp spesifikt energiforbruk som en parameter det skal rapporteres på i tabell 2.1 i egenkontrollrapporten. Energiforbruket skal oppgis i kilowattimer per produsert enhet og skal omfatte både direkte el forbruk og termisk energi. Innkjøpt energi herunder også bidrag fra råvarer og brensel, skal være utgangspunkt for beregningen. Alle energibærere må regnes om til samme enhet kilowattimer for så å summeres, og alle energibærere bedriften benytter skal inkluderes. Energibruken skal allokeres til det som anses som hovedprodukt ved virksomheten. Bedrifter som produserer forskjellige produkter kan selv velge hvilket produkt det er hensiktsmessig å benytte. Allokering basert på andre kriterier kan også benyttes. Vi ber derfor bedriften oppgi i kommentarfeltet hva beregningene er basert på. For å kunne vurdere bedriftens energiforbruk over tid er det viktig at det benyttes samme metode hvert år og at det opplyses om det er produksjonsmessige endringer som påvirker det spesifikke energiforbruket Tabell 2.2: Utslippskrav til vann Bedriften skal rapportere utslippstall i forhold til hver grense som er satt i tillatelsen. Der det er stilt flere krav til samme komponent (flere kilder, ulike midlingstider, mengder/konsentrasjoner), skal det rapporteres flere ganger for samme komponent. Vannmengde i kolonne komponent er aktuell i de tilfeller det er stilt krav til maksimalt tillatt mengde prosessvann/kjølevann. Bedriften skal i kolonnen antall prøver/målinger oppgi antall prøver eller målinger som ligger til grunn for middelverdien for den midlingstid som er angitt. Dersom det gjøres kontinuerlige målinger for å dokumentere overholdelsen av et krav skrives k for kontinuerlig. I tillegg til middelverdi skal høyeste målte verdi for en komponent oppgis for den angitte midlingstid. Det er kun den høyeste verdi i løpet av midlingsperioden for den aktuelle utslippsgrensen som skal angis. Mer informasjon om målinger og tolkning av utslippsgrenser finner du i vedlegg 1 om forventninger til industriens utslippskontroll. Hvis bedriften har hatt overskridelser av utslippsgrensen for en eller flere komponenter i løpet av året, skal overskridelsene rapporteres i tabell 3.2 ulovlig forurensning. 9

11 2.2.3 Tabell 2.3: Utslippskrav til luft Bedriften skal rapportere utslippstall for alle komponenter der det er satt grenser for utslipp til luft, jf. veiledningen til tabell Tabell 2.4: Støykrav Dersom det er foretatt støymålinger i virksomhetens omgivelser i rapporteringsperioden, skal dette oppgis. Det skal også oppgis om det har vært overskridelser i forhold til gitte støybegrensninger. Rapport fra støymålinger kan legges ved som eget dokument. 2.3 Del 3 Rapportering av avvik Denne delen av skjemaet inneholder tabellene: Akutt forurensning Ulovlig forurensning Andre avvik Tabellene blir aktivert avhengig av hvilke svar som er gitt i del 1 innledende spørsmål. I denne delen av rapporteringsskjemaet skal bedriften beskrive eventuelle avvik (brudd på utslippstillatelse eller gjeldende lover og forskrifter) som har oppstått i løpet av rapporteringsåret. Årsakssammenheng og opplysninger om avviksbehandling skal også spesifiseres. Vi presiserer at samtlige avvik som har inntruffet i rapporteringsperioden føres opp, også de som er rapportert separat til forurensningsmyndigheten i løpet av året Tabell 3.1 Akutt forurensning Akutt forurensning er definert som forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelsene i eller i medhold av forurensningsloven. Mer om akutt forurensning i kapittel i veilederen. Hvis bedriften har hatt utslipp til luft/vann/grunn som har medført akutt forurensning, eller fare for akutt forurensning skal dette rapporteres i tabell 3.1. Alle typer akutt forurensning skal rapporteres, dvs. både forurensningskomponenter som er regulert i utslippstillatelsen og andre forurensende komponenter skal rapporteres dersom utslippet er av miljømessig betydning. Selv om vurderingen av slike utslipp nødvendigvis må bli etter skjønn skal bedriftene rapportere ut fra den kunnskap de har i dag. Merk at akutte utslipp skal rapporteres ved at alle delmengdene av de stoffer av miljømessig betydning som var inneholdt i akuttutslippet fylles inn i tabellen. Antall stoffer av miljømessig betydning i akuttutslippet vil således være lik antall rader i tabellen for akutt utslipp som skal fylles ut. Akuttutslippet for hver respektive komponent blir summert til årlig utslipp til vann/luft idet skjemaet sendes inn. I det etterfølgende er de enkelte kolonner av tabell 2.1 i kommentert nærmere: Utslippskilde: For forklaring av utslippskilde viser vi til kapittel 1.2. Utslippet skal relateres til en bestemt utslippskilde og eventuelt til et bestemt utslippskrav. Luft/vann/grunn: Det skal oppgis om utslippet var til luft, vann eller til grunn 10

12 Dato fra/dato til: Angis med dato. Hvis nøyaktig varighet er ukjent, skal den anslås best mulig. Komponent: Aktuelle komponenter velges fra nedtrekksmenyen. Merk at det skal legges inn en rad i tabellen for hver komponent inneholdt i akuttutslippet. Dersom du ikke finner den aktuelle komponenten i nedtrekksmenyen kan vi vurdere å legge til komponenten du savner. I så fall tar du kontakt med driftsansvarlig for skjemaet. Mengde og enhet: Angis med en hensiktsmessig mengdeenhet. Mengden beregnes eller anslås etter beste skjønn. Tallene skal angi total mengde av hvert stoff som var en del av akuttutslippet. Årsakssammenheng: Årsaken til utslippet skal kort beskrives. Årsakssammenhengen kan om nødvendig utdypes i eget vedlegg. Avviksbehandling: Det skal hukes av hvis utslippet er avviksbehandlet og tiltak er iverksatt for å hindre gjentagelse. Hvis dette ikke er tilfelle, settes Nei. Avvik tidligere meldt forurensningsmyndigheten: Det settes dato for eventuell telefon, telefaks, e-post eller brev da utslippet ble meldt til forurensningsmyndigheten, eller ingen dato hvis det ikke er meldt til forurensningsmyndigheten. Vi minner for øvrig om umiddelbar varslingsplikt regulert i Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning Tabell 3.2: Ulovlig forurensning Ulovlig forurensning omfatter forurensning som ikke omfattes av definisjonen av akutt forurensning. I praksis vil det si overskridelse av utslippsgrenser i tillatelsen. Det kan også være andre tilfeller av ulovlig forurensning. Utslippskilde: For forklaring av utslippskilde viser vi til kapittel 1.2. Utslippet skal relateres til en bestemt utslippskilde og eventuelt til et bestemt utslippskrav. Luft/vann/grunn: Det skal oppgis om utslippet var til luft, vann eller til grunn Dato fra/dato til: Angis med dato. Hvis nøyaktig varighet er ukjent, skal den anslås best mulig. Komponent: Aktuelle komponenter velges fra nedtrekksmenyen. Merk at det skal legges inn en rad i tabellen for hvert tilfelle av ulovlig forurensning. Mengde og enhet: Angis med en hensiktsmessig mengdeenhet. Mengden beregnes eller anslås etter beste skjønn. Tallene skal angi total mengde av hvert stoff som var en del av akuttutslippet. Årsakssammenheng: Årsaken til utslippet skal kort beskrives. Årsakssammenhengen kan om nødvendig utdypes i eget vedlegg. Avviksbehandling: Det skal hukes av hvis utslippet er avviksbehandlet og tiltak er iverksatt for å hindre gjentagelse. Hvis dette ikke er tilfelle, settes Nei. Avvik tidligere meldt forurensningsmyndigheten: Det settes dato for eventuell telefon, telefaks, e-post eller brev da utslippet ble meldt til forurensningsmyndigheten, eller ingen dato hvis det ikke er meldt til forurensningsmyndigheten. Vi minner for øvrig om umiddelbar varslingsplikt regulert i Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning Tabell 3.3: Andre avvik Her skal det gis en kort beskrivelse av avvik som ikke omfattes av tabell 3.1 eller 3.2. Det gjelder avvik fra tillatelsen som går på andre krav enn forhold som medfører direkte forurensning. Eksempler på slike forhold kan være: 11

13 vesentlige endringer i produksjonen avvik fra gjeldende krav til håndtering av produksjonsavfall, forbruksavfall og/eller farlig avfall støyproblemer, herunder opplysninger om klager til bedriften på støy (dato for klagen oppgis) luktproblemer, herunder opplysninger om klager til bedriften på lukt (dato for klagen oppgis) I tillegg ønsker vi en redegjørelse for årsak dersom det ikke er benyttet akkrediterte tjenester til måling av utslipp. Bakgrunnen for dette er krav i tillatelsen om hvordan målinger og analyse skal gjennomføres. Vi viser til vedlegg 1 om flere detaljer knyttet til krav til utslippskontroll. 2.4 Del 4 Rapportering av årlige utslipps- og avfallsmengder Denne delen av skjemaet inneholder tabellene: Årlig energiforbruk Årlig utslipp til vann Årlig utslipp til luft Farlig avfall Ordinært avfall Del 4 i rapporteringsskjemaet omfatter rapportering av årlige energi- utslipps- og avfallsmengder. Denne delen skal normalt fylles ut av samtlige bedrifter som har hatt drift i rapporteringsåret. Det er ikke angitt noen nedre mengdebegrensning for når et utslipp er rapporteringspliktig. Generelt skal et utslipp skal rapporteres når det etter bedriftens vurdering er av miljømessig betydning. Utslipp av prioriterte miljøgifter skal i alle tilfeller rapporteres med mindre utslippene av disse stoffene er svært små. Oversikt over prioriterte miljøgifter er vedlagt vedlegg 3. Vi vedlegger også listen over stoffer som omfattes av det europeiske utslippsregisteret til orientering i vedlegg 4. Utslipp av andre stoffer enn de på disse listene er også rapporteringspliktige dersom utslippet er av miljømessig betydning. Hvilke stoffer som opptrer som utslipp fra ulike prosesser varierer mellom produksjonsteknologier, råvarer prosessforhold etc. Det kan være nyttig med en oversikt over hvilke stoffer som kan forventes å forekomme som utslipp fra en gitt prosess. En slik oversikt er vedlagt i vedlegg 6. I de tilfeller der bedriften rapporterer utslippsmengder for komponenter som samtidig inngår i samlekomponenter, skal det også rapporteres utslippet av enkeltstoffer dersom de bidrar vesentlig til utslippet eller på annen måte er av spesiell betydning for miljøet. Dette kan gjelde komponenter som VOC, N-TOT, CH-CL eller KOF. En bedrift som skal rapportere utslipp av f.eks. NO3-N til vann, må således rapportere samme utslipp også under komponenten N-TOT, som er sum av komponentene NO3-N, NH4-N og NH3. 12

14 For Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) skal utslippet rapporteres som PAH18 etter Norsk standard 9815 dersom ikke annet er angitt i tillatelsen. I tillegg skal fire PAHforbindelser rapporteres som enkeltstoffer. Disse fire er antracen, naftalen, fluoranten og benzo (g,h,i) perylen Tabell 4.1: Årlig energiforbruk Tabellen er inndelt i to deler avhengig av hvilke spørsmål som skal besvares. For elektrisk kraft, damp og fjernvarme er det kun total forbrukt mengde i løpet av rapporteringsåret som skal oppføres. Forbruk til oppvarming av bygninger skal inngå i tillegg til forbruket som har gått til prosessformål. For forbruk av olje, gass, biomasse, kull og koks skal forbruket fordeles på hvorvidt energibæreren ble brukt i kjeler, til direkte fyring eller som reduksjonsmiddel. Totalmengden vil framgå som en autosummering av disse tre bruksområdene. Svovelinnhold oppgis som reelt svovelinnhold ut fra leverandørens spesifikasjon der det er relevant. Med kjeler menes rene olje- eller kombinasjonskjeler (f.eks. olje-/barkkjel), som kun brukes til energiproduksjon. Som direkte fyring regnes fyring der gass, olje eller kull brennes direkte i prosessen, uten bruk av vann eller damp til transport av energi (f.eks. fyring i sement- og kalkovner, støperier, bruk av fyrgass på raffinerier, lutgjenvinningsanlegg i treforedlingsindustrien etc.). For energibæreren gass skal typen gass (eventuelt sammensetning) spesifiseres i merknadsfeltet. Energibærer som reduksjonsmiddel vil i denne sammenheng bety at karbonet (C) i energibæreren ikke primært benyttes for varme-/energiproduksjon, men inngår i en kjemisk reaksjon i prosessen. Dette vil i første rekke gjelde kull/koks i metallurgisk industri Tabell 4.2: Årlig utslipp til vann Tabellen skal inneholde samtlige utslipp av miljømessig betydning som bedriften har hatt til vann i rapporteringsåret. Bidraget fra evt. akuttutslipp skal ikke oppføres i tabellen, men blir automatisk summert inn i det totale, årlige utslippet til vann i det skjemaet sendes inn. Ved utfylling av vannmengde skal total prosessvannmengde, som er summen av bedriftens prosessvannutslipp fra ulike kilder, inngå i tabellen. Prosessutslipp er utslipp fra normal drift av produksjonsanleggene, inkludert overskridelsene. I kolonnen kommunalt nett skal det angis om utslippet skjer til kommunalt nett eller ikke. Dette for at en på en hensiktsmessig måte skal sikre at utslipp som går til kommunalt nett ikke summeres to ganger ved totaloversikter der også utslipp fra kommunale nett/renseanlegg inngår. Målt (M)/Beregnet (B)/Estimert (E): Målt skal velges dersom utslippet ene og alene er målt for eksempel ved kontinuerlig måler, eller dersom årlig mengde består av flere sett målinger som for eksempel målinger av innholdet av et stoff i et medium som så multipliseres med vannmengde/luftmengde. Beregnet skal velges dersom de årlige utslippstallene er beregnet ut i fra aktivitetsdata (for eksempel brenselforbruk, produksjonsmengde osv) og utslippsfaktor 13

15 eller massebalanse. Estimert skal velges dersom de årlige utslippstallene er basert på antagelser uten at det brukes fastlagt metodikk. Standard for måling: Det forventes at de målte verdiene er mest mulig korrekte. Prøvetaking og analyse skal derfor utføres etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal eller utenlandsk standard benyttes. Videre kan vi etter søknad akseptere at annen metode brukes, dersom det dokumenteres at den er mer formålstjenelig. I egenrapporten skal det refereres til standard for måling der det er brukt internasjonale eller nasjonale standarder for målinger. For mer informasjon om norske standarder, se For internasjonale standarder, se vedlegg 6. Metode for beregning: Det skal refereres til standard for beregning dersom det er brukt en internasjonalt godkjent metode for å beregne utslippene, som for eksempel IPCCretningslinjer for klimagasser, eller fastlagte krav i tillatelse til kvotepliktig utslipp. Dersom det er etablert en felles beregningsmetode innen en bestemt bransje, skal det vises til metoden. Dette vil for eksempel gjelde for beregning av tungmetallutslipp fra en del ulike bransjer innenfor metallurgisk industri. Deteksjonsgrense: Analyseresultat som er under deteksjonsgrensen for komponenten, skal angis som en verdi lik halve deteksjonsgrensen. Dersom verdi lik halve deteksjonsgrensen fylles ut i feltet årlig mengde, skal det samtidig markeres i kolonnen deteksjonsgrense at dette er gjort. Avvik over en faktor 2 fra fjorårets rapporterte verdi må forklares med en årsak til endringen. Feltet er obligatorisk å fylle ut dersom tallet som er fylt inn avviker med en faktor 2 fra forrige år, men for en del stoffer kan også mindre endringer kreve forklaring, derfor oppfordrer vi til å bruke feltet også ved mindre endringer. Forklaringer er tilgengelige som valg i en nedtrekksmeny. Nedtrekksmenyen inneholder følgende mulige forklaringer på endringen fra forrige år: endret produksjonsvolum, ny måle/beregningsmetode er innført, prosessvariasjoner, endring i sammensetning av råvarer, renseanlegg har vært ute av drift og måleusikkerhet. Med prosessvariasjoner mener vi endringer i selve prosessen som endrer utslippet som ikke kan forklares med de andre valgmulighetene. Dersom ny måle/beregningsmetode er innført ber vi samtidig om at dere legger ved en korrigert dataserie for det aktuelle stoffet også for tidligere år, siden det gir konsistent tidsserie Tabell 4.3: Årlig utslipp til luft Tabellen skal inneholde samtlige utslipp av miljømessig betydning som bedriften har hatt til luft i rapporteringsåret. Bidraget fra evt. akuttutslipp skal ikke oppføres i tabellen, men blir automatisk summert inn i det totale, årlige utslippet til vann i det skjemaet sendes inn. For øvrig gjelder generelt at virksomheten skal rapportere alle utslipp av miljømessig betydning. Generelle forhold som er nevnt i kapittelet om årlig utslipp til vann gjelder også for årlig utslipp til luft. Merk spesielt at CO 2 alltid skal rapporteres enten som CO 2 (F) fra fossile brensler, eller som CO 2 (B) fra biomasse. Mengde (totalt) i tabell 3.3 omfatter prosessutslipp, direkte fyring, fakkel og kjeler. Prosessutslipp er utslipp fra normal drift av produksjonsanleggene, inkludert overskridelser og utslipp fra bruk av energibærere som reduksjonsmiddel (kull og koks). Kolonnen utslipp fra direkte fyring og kjeler skal omfatte komponentene SO2, NOX, CO2, NMVOC, CH4, N2O 14

16 (lystgass). Direkte fyring er definert i veiledningen til tabell 4.1. For SO2 kan utslippet i mange tilfeller beregnes direkte ut fra svovelinnhold i brenselet. Tilsvarende gjelder for kolonnen utslipp fra fakkel. Utslippsfaktorer for utslipp til luft fremgår av vedlegg 2 til denne veiledningen. For beregning av utslipp av komponentene i tabellen, unntatt CO2, kan utslippsfaktorene i tabell 3 i vedlegg 2 benyttes. Ved bruk av faktoren for NOX blir utslippet regnet som NO2. Tabell 4 benyttes for beregning av CO2. Dersom beregnede utslipp er basert på andre faktorer, må dette framgå av merknadsfeltet. Henvis da til hvilke faktorer som er benyttet og hvordan disse er framkommet, for eksempel basert på bransje. Bedrifter som bruker egne faktorer må kunne dokumentere disse. Det presiseres at dersom støvutslipp til luft inneholder stoffer av miljømessig betydning, skal disse oppgis i tillegg til totalt støvutslipp. Målt (M)/Beregnet (B)/Estimert (E): Målt skal velges dersom utslippet ene og alene er målt for eksempel ved kontinuerlig måler, eller dersom årlig mengde består av flere sett målinger som for eksempel målinger av innholdet av et stoff i et medium som så multipliseres med vannmengde/luftmengde. Beregnet skal velges dersom de årlige utslippstallene er beregnet ut i fra aktivitetsdata (for eksempel brenselforbruk, produksjonsmengde osv) og utslippsfaktor eller massebalanse. Estimert skal velges dersom de årlige utslippstallene er basert på antagelser uten at det brukes fastlagt metodikk. Standard for måling: Det forventes at de målte verdiene er mest mulig korrekte. Prøvetaking og analyse skal derfor utføres etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal eller utenlandsk standard benyttes. Videre kan vi etter søknad akseptere at annen metode brukes, dersom det dokumenteres at den er mer formålstjenelig. I egenrapporten skal det refereres til standard for måling der det er brukt internasjonale eller nasjonale standarder for målinger. For mer informasjon om norske standarder, se For internasjonale standarder, se vedlegg 6. Metode for beregning: Det skal refereres til standard for beregning dersom det er brukt en internasjonalt godkjent metode for å beregne utslippene, som for eksempel IPCCretningslinjer for klimagasser, eller fastlagte krav i tillatelse til kvotepliktig utslipp. Dersom det er etablert en felles beregningsmetode innen en bestemt bransje, skal det vises til metoden. Dette vil for eksempel gjelde for beregning av tungmetallutslipp fra en del ulike bransjer innenfor metallurgisk industri. Deteksjonsgrense: Analyseresultat som er under deteksjonsgrensen for komponenten, skal angis som en verdi lik halve deteksjonsgrensen. Dersom verdi lik halve deteksjonsgrensen fylles ut i feltet årlig mengde, skal det samtidig markeres i kolonnen deteksjonsgrense at dette er gjort. Avvik over en faktor 2 fra fjorårets rapporterte verdi må forklares med en årsak til endringen. Feltet er obligatorisk å fylle ut dersom tallet som er fylt inn avviker med en faktor 2 fra forrige år, men for en del stoffer kan også mindre endringer kreve forklaring, derfor oppfordrer vi til å bruke feltet også ved mindre endringer. Forklaringer er tilgengelige som valg i en nedtrekksmeny. Nedtrekksmenyen inneholder følgende mulige forklaringer på endringen fra forrige år: endret produksjonsvolum, ny måle/beregningsmetode er innført, prosessvariasjoner, endring i sammensetning av råvarer, renseanlegg har vært ute av drift og måleusikkerhet. Med prosessvariasjoner mener vi endringer i selve prosessen som endrer utslippet som ikke kan forklares med de andre valgmulighetene. Et eksempel kan være endret 15

17 ovnsdrift som kan gi høyere dannelse av NOx. Dersom ny måle/beregningsmetode er innført ber vi samtidig om at dere legger ved en korrigert dataserie for det aktuelle stoffet også for tidligere år, siden det gir konsistent tidsserie Tabell 4.4: farlig avfall (egengenerert) Alt avfall som er generert i rapporeringsåret skal rapporteres, også om det er lagt på mellomlager eller behandlet internt på bedriften. Rapportering på farlig avfall følger kodeverket i den europeiske avfallslisten (EAL). I tillegg skal det for hver avfallsfraksjon legges inn en samsvarende kode på Norsk standard Tidligere har kun EAL-koden vært etterspurt, og dermed kun informasjon om avfallets opprinnelse. Avfallskodene i Norsk standard kategoriserer avfallet etter type avfall, og ved å bruke begge avfallskodene i rapporteringen oppnås det en mer presis anvendelse av rapporterte data til statistikkformål. Ettersom en EAL-koden kan ha en eller flere samsvarende kode på Norsk standard, og motsatt, vil det kunne bli noen ekstra rader med ulike avfallsmengder i rapporteringsskjemaet. EAL er en liste over avfall som er felles for EØS-området. Listen er gjengitt nedenfor, men med noen få norske tilpasninger (blant annet tillegg for offshorespesifikt avfall). EAL er bygget opp slik at avfallstypene er sortert etter prosesser som beskriver hvordan avfallet oppsto (kapitlene og 17-20) eller andre kjennetegn (kapitlene 13-16). Dette innebærer at man må klassifisere avfallet på en bestemt måte. Det som er oppført i EAL er kun avfall hvis det samtidig følger av avfallsdefinisjonen i forurensningsloven. Slik finner man riktig EAL-avfallskode: En avfallskode består alltid av 6 siffer. Øvrige koder betegner bare kapitler og underkapitler, og skal ikke brukes som avfallskoder. 1. Identifiser avfallskilden i kapittel eller og identifiser så den sekssifrede koden som gjelder for vedkommende type avfall (med unntak av kodene som ender med 99 i disse kapitlene). En bestemt produksjonsenhet vil kunne finne sine avfallstyper under flere kapitler. For eksempel kan et skipsverft finne sitt avfall oppført i kapittel 12 (avfall fra forming og mekanisk overflatebehandling av metaller), 11 (uorganisk metallholdig avfall fra behandling og belegging av metaller) og 08 (avfall fra bruk av beleggingsprodukter), alt etter hvilket trinn i produksjonsprosessen avfallet stammer fra. Merk: separat innsamlet emballasjeavfall (herunder blandinger av forskjellige emballasjematerialer) skal klassifiseres under 15 01, ikke i Dersom det ikke lar seg gjøre å finne en avfallskode som passer i kapittel eller 17-20, må kapittel 13, 14 og 15 gjennomgås for å identifisere avfallet. 3. Dersom ingen av disse avfallskodene kan anvendes, må avfallet identifiseres i henhold til kapittel Dersom avfallet heller ikke finnes i kapittel 16, brukes koden som ender med 99 (avfall som ikke er spesifisert andre steder) i det underkapittel av listen som svarer til virksomheten, jf. punkt 1. 16

18 Både avfall som er levert til godkjent behandling, avfall som er lagt på mellomlager i rapporteringsåret og avfall som er levert til egen behandling på bedriftens område skal oppføres i tabellen. Merk at det kun er avfall som tilføres mellomlageret i rapporteringsåret som skal oppføres, ikke total størrelse på mellomlageret. Egen behandling av avfall inkluderer også eventuelle bedriftsinterne deponier. Merk at bedriftsinterne deponier skal fylle ut en egen egenkontrollrapport for deponiet. Noen definisjoner: Til gjenvinning: Farlig avfall som er sendt til energigjenvinning eller materialgjenvinning. Til sluttbehandling: Farlig avfall som er sendt til deponering, forbrenning uten energigjenvinning, eller andre former for endelig anbringelse som ikke omfatter gjenvinning. Til gjenvinning i utlandet: Farlig avfall som er sendt til energigjenvinning eller materialgjenvinning der behandlingen av avfallet foregår utenfor Norge. Til sluttbehandling i utlandet: Farlig avfall som er sendt til deponering, forbrenning uten energigjenvinning, eller andre former for endelig anbringelse utenfor Norge. Til mellomlager: Bedriften skal rapportere mengden som ble lagt på mellomlager i rapporteringsåret Egen forbrenning med energigjenvinning: Avfall som er forbrent internt på bedriften med energigjenvinning i rapporteringsåret Egen forbrenning uten energigjenvinning: Avfall som er forbrent internt på bedriften uten energigjenvinning i rapporteringsåret Egen deponering: Avfall som er lagt på bedriftsinternt, godkjent deponi i rapporteringsåret Egen, men annen behandling: Avfall som på annen måte er behandlet internt på bedriften i rapporteringsåret Innsamler: selskap som samler inn avfallet Mottaker: Godkjent mottaker av farlig avfall. Dette kan være et godkjent anlegg for kun mottak og mellomlagring, eller et behandlingsanlegg for farlig avfall. Bedriften skal bare oppgi det første mottakerleddet i kjeden, dersom avfallet sendes videre til en annen godkjent aktør. Materialer som resirkuleres innen fabrikkområdet, skal ikke medregnes som avfall i tabell 4.4. For anlegg som mottar avfall til behandling skal dette rapporteres i avfallsregnskapet for mottatt avfall i tabell 4.6, og disse verdiene skal ikke inngå i tabell 4.4. Rapportering av farlig avfall som sendes til utlandet for videre behandling Bedriften skal oppgi informasjon om eksport av farlig avfall til utlandet dersom avfallet går direkte fra bedriften til en mottaker i utlandet. Bedriften må i så fall fylle ut informasjon om navn på behandlingssted, adresse og mottakerland for det farlige avfallet. NB! Dersom det farlige avfallet leveres til et godkjent mottak i Norge, og denne mottakeren videresender avfallet til utlandet, skal ikke bedriften fylle ut noe informasjon om eksport til utlandet. Denne informasjonen skal oppgis av mottakeren av avfallet i Norge som er ansvarlig for den videre eksporten til utlandet. 17

19 2.4.5 Tabell 4.5: Ordinært avfall (egengenerert) Med ordinært avfall i denne sammenhengen mener vi avfall som oppstår i næringsvirksomhet, som ikke er farlig avfall. I tabellen er det nedtrekksmeny med avfallskodene som skal benyttes i rapporteringen. Avfallskodene følger Norsk standard Avfallstype: I tabellen skal det benyttes kode fra Norsk Standard Kodene finnes i nedtrekksmenyen. Kolonner for levert avfall: Avfall som er levert til ekstern avfallsbehandler skal fylles inn i disse kolonnene. Den behandlingsformen som er den endelige anbringelsen for avfallet skal brukes, enten det er materialgjenvinning, energigjenvinning, biologisk behandling eller deponering. Kolonner for egenbehandlet avfall: Tilsvarende som for levert avfall skal avfall som er behandlet internt i bedriften klassifiseres etter behandlingsform. Behandlingsform kan være forbrenning med energigjenvinning, forbrenning uten energigjenvinning, deponering eller biologisk behandling. Merk at under egen deponering skal mengden ordinært avfall som er lagt på bedriftsinternt deponi fylles ut. Bedriftsinterne deponier skal være omfattet av virksomheten sin tillatelse, men de trenger ikke nødvendigvis ligge på bedriftens eget område. For anlegg som mottar avfall til behandling skal rapportere dette i avfallsregnskapet for mottatt avfall i tabell 4.6, og disse verdiene skal ikke inngå i tabell Tabell 4.6: Avfallsregnskap for mottatt avfall Alle virksomheter som mottar avfall til behandling, enten det er forbrenning eller annen behandling, skal levere et avfallsregnskap. Rapportering av avfallsregnskap er nødvendig for å kunne følge avfallstrømmene for anlegg som har tillatelse til å motta og behandle avfall. Regnskapet er fordelt på farlig avfall inngående- og utgående mengder og ordinært avfall inngående- og utgående mengder. I tabellene er det nedtrekksmeny med avfallskodene som skal benyttes i rapporteringen. Avfallskodene følger Norsk standard 9431 og alle verdier skal rapporteres i tonn. Kolonner for farlig avfall inngående mengder: I tabellen skal mengde farlig avfall fordeles på mengde på lager, mengde mottatt, forbruk av innsatsstoffer i behandlingen, og mengde spylevann som er blitt farlig avfall. For farlig avfall på lager er det mengde avfall som er på lager fra og med 1. januar i rapporteringsåret som skal oppgis. Kolonner for farlig avfall utgående mengder: I tabellen skal mengde farlig avfall fordeles på mengde på lager, mengde farlig avfall som har blitt til produkt, gått til forbrenning, til deponering, farlig avfall som har blitt ordinært avfall, farlig avfall som har blitt behandlet og som har gitt utslipp til vann etter rensing, farlig avfall som har blitt eksportert til utlandet og farlig avfall som er sendt videre til andre norske mottaksanlegg. For avfall på lager er det mengde farlig avfall på lager per 31. desember i rapporteringsåret som skal oppgis. Kolonner for ordinært avfall inngående mengder: I tabellen skal mengde avfall fordeles på mengde avfall på lager per 1. januar i rapporteringsåret og mengde avfall mottatt. Kolonner for ordinært avfall utgående mengder: I tabellen skal mengde avfall fordeles på mengde avfall på lager per 31. desember i rapporteringsåret, avfall som har gått til 18

20 deponering eller forbrenning, og avfall som er sendt videre til andre norske mottaksanlegg. Farlig- eller ordinært avfall som dannes som følge av normal drift skal ikke rapporteres som en del av avfallsregnskapet, men skal i stedet rapporteres i tabell 4.4 og tabell 4.5 i rapporteringsskjemaet. Mottatt farlig- eller ordinært avfall som etter behandling blir til produkt eller nye avfallsfraksjoner skal rapporteres i avfallsregnskapet i tabell 4.6 og disse verdiene skal ikke inngå i tabell 4.4 og Tabell 4.7: Import og eksport av avfall Årsrapporteringen for import og eksport av avfall er nå en del av rapporteringsløsningen for landbasert industri. For å registrere dataene må virksomheter som kun skal rapportere eksport og import av avfall også bruke skjemaet for landbasert industri. Dersom et anlegg kun skal rapportere eksport/import av avfall er det kun side 1.1 (innledning) og tabell 4.7 (eksport/import av avfall) som skal fylles ut. Bedrifter innen landbasert industri som har eksportert eller importert avfall skal også fylle ut tabell 4.7. Rapporteringen skal inneholde mengde avfall som er eksportert eller importert i rapporteringsåret fordelt på avfallskoder, notifikasjonsnumre, og antall transporter. Avfallskodene i skjemaet er koder fra den europeiske avfallslisten (EAL-kode) og tilsvarer European Waste Code (EWC-kode) som gis på eksport/import samtykkene. Merk at det kun er notifiseringspliktig avfall som skal rapporteres. Husk å rapportere på alle samtykker som var gyldige i 2012, selv om det ikke ble eksportert eller importert noe avfall. For virksomheter som har eksportert eller importert avfall som inneholder kvikksølv, skal det i tillegg rapporteres eksplisitt på mengde kvikksølv i avfallet. Hensikten med å rapportere kvikksølvmengden er at det er særskilt behov for å vite noe om mengde kvikksølv som er i omløp. 19

21 2.5 Del 5 Rapportering i forhold til krav om beredskap Denne delen av skjemaet inneholder tabellene: Beredskap Beredskapsøvelse Del 5 gjelder kun bedrifter som har særskilte beredskapskrav fra Klima- og forurensningsdirektoratet. Kravet er gitt som vilkår i tillatelsen. Vi ønsker oversikt over utviklingen i status for beredskapssituasjonen i rapporteringsåret. I tabell 5.1 spør vi om: Ble målsettingen for beredskapsutviklingen oppnådd? Er miljørisikoen redusert, økt eller uendret? Ble konkrete sannsynlighets- eller konsekvensreduserende tiltak utført? Er beredskapen redusert, økt eller uendret? Er den interne eller eksterne varslingen av akutt forurensning endret? I tabell 5.2 om beredskapsøvelse skal det svares på detaljer om øvelsen dersom det ble avhold øvelse i rapporteringsåret. Vi spør om detaljer rundt: Dato og målsetting for øvelsen Tema for øvelsen Deltagere og funksjon Selve gjennomføringen Erfaringer fra øvelsen Oppfølging 20

22 21

23 Vedlegg 1: Forventninger til industriens utslippskontroll 22

24 23

25 24

26 Vedlegg 2: Standardfaktorer for utslipp fra brensler Standardfaktorer for utslipp fra brensler. Faktorene skal brukes i tilfeller der utslippet ikke måles eller beregnes på annen måte. Tabell 3A: Utslippsfaktorer fra fossilt brensel (omregningstabell) for kjeler og ovner Energivare NO x g/kg N 2 O g/kg Raffinerigass 3 0,005 0,1 0,24 5,4 0,024 0,1 0,054 Kilde: The Norwegian emission inventory 2008 *Se tabellene B22-30 i The Norwegian emission inventory om unntak fra standardfaktorene for enkelte bransjer: (http://www.ssb.no/emner/01/04/10/rapp_emissions/rapp_200848_en/rapp_200848_en.pdf) **Sementovn ***Pr. kg. Tørrstoff Tabell 3B: Utslippsfaktorer fra fossilt brensel (omregningstabell) for gassturbiner og fakler Kilde: The Norwegian emission inventory 2008 Kjeler NMVOC g/kg Direkte fyring/ovner *Se tabellene B22-30 i The Norwegian emission inventory om unntak fra standardfaktorene for enkelte bransjer: (http://www.ssb.no/emner/01/04/10/rapp_emissions/rapp_200848_en/rapp_200848_en.pdf) CH 4 g/kg NO x g/kg N 2 O g/kg NMVOC g/kg Lett fyringsolje 3* 0,03 0,4 0,1* Tungolje 5* 0,03 0,3 0,1* 5/24** 0,03 0,3* 0,4 Tungdestillat/spesialdestillat 2,5 0,03 0,4 0,1* 5* 0,03 0,3* 0,4 Diesel/ Marine gassoljer 2,5 0,03 0,4 0,1* 70 0,03-0,016 Steinkull 4,5 0,04 0,8* 0,28* ,028 Petrolkoks 3,4 0,04 0,6 0, Trevirke*** 0,9 0,07 0* 0, LPG (flytende propan og butan) 2,3 0,03 0* 0, Naturgass 3 0,004 0,085 0,2* 5,95* 0,02* 0* 0,05* Brenngass/fyrgass 3* 0,005 0* 0,24 5,4 0, ,05* Energivare NO x g/kg Gassturbiner N 2 O g/kg NMVOC g/kg CH 4 g/kg NO x g/kg N 2 O g/kg Fakler NMVOC g/kg Diesel/ Marine gassoljer 16 0,024 0, Naturgass 6,27* 0,019 0,24 0,91 1,4 0,020* 0,06* 0,24 CH 4 g/kg CH 4 g/kg Tabell 4: Utslippsfaktorer for CO2 fra fossilt brensel, relatert til energi-input Energivare Brennverdi Utslippsfaktorer for CO2 MJ/kg kg/kg input Egenvekt kg/liter Lettolje, Fyringsolje nr 1 og 2 43,1 3,17 0,84 Mellomdest. Fyringsolje nr 3A og 4A 43,1 3,17 0,88 Tungolje, Fyringsolje nr 5 og 6 42,3 3,2 0,97 Steinkull 28,1 2,52 25

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2012 Bedrift: Fabrikkenhet: Kontrollklasse: Utslippstillatelse (med evt. senere endringer) av:

Detaljer

Veiledning. Veiledning til egenrapportering for landbasert industri

Veiledning. Veiledning til egenrapportering for landbasert industri Veiledning Veiledning til egenrapportering for landbasert industri TA 2877 2012 Forord Alle norske bedrifter som har tillatelse etter forurensningsloven og krav til egenkontrollrapportering, og alle bedrifter

Detaljer

Forventninger til industriens utslippskontroll

Forventninger til industriens utslippskontroll Forventninger til industriens utslippskontroll 2748 2010 Det er svært viktig med god kvalitet på utslippsdata fra industrien. Dataene brukes blant annet av myndighetene til å følge opp at bedriftene overholder

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 Statkraft Varme AS

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 Statkraft Varme AS Statkraft Varme AS Sluppenveien 6 7005 TRONDHEIM Att: Sissel Hunderi Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige CO 2 utslipp i 2005 og fastsettelse av gebyrsats

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige CO 2 utslipp i 2005 og fastsettelse av gebyrsats Norcem AS Kjøpsvik Postboks 3 8591 KJØPSVIK Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2007 og fastsettelse av gebyrsats.

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2007 og fastsettelse av gebyrsats. Trondheim Energi Fjernvarme Sluppenveien 6 7037 TRONDHEIM Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

1. Sakens bakgrunn Klif viser til utslippsrapport innlevert 1. mars 2013 og øvrig korrespondanse knyttet til utslippsrapporten.

1. Sakens bakgrunn Klif viser til utslippsrapport innlevert 1. mars 2013 og øvrig korrespondanse knyttet til utslippsrapporten. Borregaard AS Postboks 162 1701 Sarpsborg Att. Lena Ulvan Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse

Søknad om utslippstillatelse Søknad om utslippstillatelse Søknadsskjema for industribedrifter (Versjonsdato for skjemaet: 21.04.10) Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal i tre eksemplarer. Se veiledningen for utfylling

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 og pålegg om innsendelse av opplysninger for Oslo kommune, Energigjenvinningsetaten

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 og pålegg om innsendelse av opplysninger for Oslo kommune, Energigjenvinningsetaten Oslo kommune, Energigjenvinningsetaten Postboks 54 Mortensrud 1251 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22

Detaljer

-------------------------------------------------------------------------------------------- SFT

-------------------------------------------------------------------------------------------- SFT Trondheim Energiverk Fjernvarme AS Sluppenvegen 6 7037 TRONDHEIM Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

1. Sakens bakgrunn. Noretyl AS Rafnes 3966 STATHELLE

1. Sakens bakgrunn. Noretyl AS Rafnes 3966 STATHELLE Noretyl AS Rafnes 3966 STATHELLE Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett: www.sft.no

Detaljer

Inspeksjon ved Alcoa Mosjøen og Alcoa Mosjøen Anode

Inspeksjon ved Alcoa Mosjøen og Alcoa Mosjøen Anode Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2010.251.I.KLIF

Detaljer

Sakens bakgrunn. Norcem AS, avd. Kjøpsvik Behrens vei 15 8590 Kjøpsvik

Sakens bakgrunn. Norcem AS, avd. Kjøpsvik Behrens vei 15 8590 Kjøpsvik Norcem AS, avd. Kjøpsvik Behrens vei 15 8590 Kjøpsvik Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Trondheim Energi Fjernvarme AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Trondheim Energi Fjernvarme AS Trondheim Energi Fjernvarme AS 7005 TRONDHEIM Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Huntonit AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Huntonit AS Huntonit AS Postboks 21 4701 VENNESLA Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Larvik Cell AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Larvik Cell AS Larvik Cell AS Postboks 2090 Stubberød 3255 Larvik Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Virksomhet: Norcem AS, Kjøpsvik Bedriftsnummer: Virksomhetens adresse: 8590 KJØPSVIK SFTs arkivkode:

Virksomhet: Norcem AS, Kjøpsvik Bedriftsnummer: Virksomhetens adresse: 8590 KJØPSVIK SFTs arkivkode: Rapport nr.: 06.123 Virksomhet: Norcem AS, Kjøpsvik Bedriftsnummer: 934 949 145 Virksomhetens adresse: 8590 KJØPSVIK SFTs arkivkode: 405.14 Kvotepliktig ID-kode: NO-120-50-0 Tidsrom for kontrollen: 16.02.2006

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Hellefoss Paper AS

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Hellefoss Paper AS Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Hellefoss Paper AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 11 andre ledd, jf. 16. Tillatelsen

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Hønefoss Fjernvarme AS Postboks 3093 3501 Hønefoss Dato: 22.03.2013 Vår ref.: 2007/1156 Deres ref.: Eigil Søndergaard Saksbehandler: André Aasrud, telefon: 22 57 36 48 Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Eidsiva Bioenergi Hamar AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Eidsiva Bioenergi Hamar AS Eidsiva Bioenergi Hamar AS Postboks 4100 2307 HAMAR Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Inspeksjon av Saint-Gobain Ceramic Materials AS Lillesand Dato for inspeksjonen: 9. september 2010 Rapportnummer: I.KLIF Saksnr.

Inspeksjon av Saint-Gobain Ceramic Materials AS Lillesand Dato for inspeksjonen: 9. september 2010 Rapportnummer: I.KLIF Saksnr. Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 203, 3702 Skien Besøksadresse: Gjerpensgate 14 Telefon: 35 58 61 20 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2010.167.I.KLIF

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 for Trondheim Energi Fjernvarme AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 for Trondheim Energi Fjernvarme AS Trondheim Energi 7005 TRONDHEIM Dato: 31.03.2009 Vår ref.: 2006/62 405.14 Deres ref.: Saksbehandler: Per Morten Myhra, telefon: 35 58 62 11 Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Forus Energigjenvinning 2 AS (Forus Energigjenvinning 1) gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Nobio. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Driftsseminar oktober 2013

Nobio. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Driftsseminar oktober 2013 Nobio Driftsseminar oktober 2013 Forskriften om forurensing fra forbrenning av rene brensler. Utslippskrav til eksisterende anlegg fra 31.12.2014 Mulige tiltak for å oppfylle kravene. Bioen as Mats Rosenberg

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Westco Miljø AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81,

Detaljer

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapporten som ble oversendt i korrigert utgave 14. februar 2011.

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapporten som ble oversendt i korrigert utgave 14. februar 2011. Agder Energi Varme AS Postboks 603 Lundsiden 4606 KRISTIANSAND S Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for 3B-Fibreglas Norway AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for 3B-Fibreglas Norway AS 3B-Fibreglas Norway AS Postboks 42 4795 BIRKELAND Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2.

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn av forbrenning med rene brensler ved Sykehuset i Vestfold HF, Bygg og eiendomsavdelingen, Tønsberg, den 6.2. Sykehuset i Vestfold HF Bygg og Eiendomsavdelingen Henry Dallager Postboks 2168 3103 TØNSBERG Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Kristina Mørk Jacobsen 2014/322 05.05.2014

Detaljer

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapport innlevert 18. februar 2011 og senere korrespondanse.

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapport innlevert 18. februar 2011 og senere korrespondanse. GE Healthcare AS Avd. Lindesnes 4521 SPANGEREID Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Sakens bakgrunn. Hurum Energigjenvinning KS Vestre Strandvei 91 3482 Tofte

Sakens bakgrunn. Hurum Energigjenvinning KS Vestre Strandvei 91 3482 Tofte Hurum Energigjenvinning KS Vestre Strandvei 91 3482 Tofte Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04. Fylkesmannen i Oppland Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.2013 Adresse: Postboks 600, 2808 Gjøvik

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Peterson Packaging AS avd. Papir og Papp Ranheim

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Peterson Packaging AS avd. Papir og Papp Ranheim Peterson Packaging AS avd. papir og papp Ranheim Pb 8643 7452 TRONDHEIM Att.: Magne Guldberg Dato: 22.03.2013 Vår ref.: 2006/63 Deres ref.: Saksbehandler: Olaug Bjertnæs, tlf.: 22 57 36 32 Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Vadsø Sildoljefabrikk AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Vadsø Sildoljefabrikk AS Vadsø Sildoljefabrikk AS Postboks 123 9811 VADSØ Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Drammen Fjernvarme KS

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Drammen Fjernvarme KS Drammen Fjernvarme KS Postboks 4184 Gulskogen 3005 DRAMMEN Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Rapportering fra industri omfattet av kvoteplikt etter klimakvoteforskriften - rapportering for Veiledning til kvoterapporteringsskjema

Rapportering fra industri omfattet av kvoteplikt etter klimakvoteforskriften - rapportering for Veiledning til kvoterapporteringsskjema Rapportering fra industri omfattet av kvoteplikt etter klimakvoteforskriften - rapportering for 2008 Veiledning til kvoterapporteringsskjema 2477 2009 Innhold 1. Innledning... 3 1.1.1 Flere relevante dokumenter...

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune Vår dato: 12.05.2015 Vår referanse: 2015/3001 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Norsk Gjenvinning AS postboks 567 Skøyen 0214 OSLO Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Nordic Paper AS

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Nordic Paper AS Nordic Paper AS Postboks 155 1720 GREÅKER Att.: Leif Larsen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Oslo kommune Energigjenvinningsetaten

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Postboks 54 Mortensrud 1215 OSLO Att: Pasi Norrbacka Dato: 22.03.2013 Vår ref.: 2007/1305 405.141 Deres ref.: Saksbehandler: Rune Aasheim Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

Sakens bakgrunn. Lyse Gass AS Postboks 8124 4069 STAVANGER. Vedtak om tildeling av klimakvoter til Lyse Gass AS

Sakens bakgrunn. Lyse Gass AS Postboks 8124 4069 STAVANGER. Vedtak om tildeling av klimakvoter til Lyse Gass AS Lyse Gass AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Peterson Linerboard AS Moss

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Peterson Linerboard AS Moss Peterson Linerboard AS Fabrikk Moss Postboks 203 1501 MOSS Att: Per Kløvstad Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold. INNHOLD Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold. 1. Formål 2. Virkeområde 3. Definisjoner 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner 5. Unntak

Detaljer

OVERSENDELSE AV INSPEKSJONSRAPPORT - RISIKOAKSJONEN 2014 TINE MEIERIER AVD. SETESDALEN

OVERSENDELSE AV INSPEKSJONSRAPPORT - RISIKOAKSJONEN 2014 TINE MEIERIER AVD. SETESDALEN Tine Meieriet Sør, avd. Setesdal 4741 BYGLANDSFJORD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/1620 / FMAAINO 26.05.2014 OVERSENDELSE AV INSPEKSJONSRAPPORT - RISIKOAKSJONEN 2014 TINE

Detaljer

Sakens bakgrunn. Norcem AS, Brevik Postboks Brevik. Ved: Knut Erik Nielsen

Sakens bakgrunn. Norcem AS, Brevik Postboks Brevik. Ved: Knut Erik Nielsen Norcem AS, Brevik Postboks 38 3991 Brevik Ved: Knut Erik Nielsen Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Norske Skogindustrier ASA Follum

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Norske Skogindustrier ASA Follum Norske Skogindustrier ASA Follum 3505 HØNEFOSS Att: Jon Terje Gilhuus Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

Det vises også til SFTs inspeksjon på bedriften den 13.01. 2006 (jf. SFTs rapport nr. 06.116).

Det vises også til SFTs inspeksjon på bedriften den 13.01. 2006 (jf. SFTs rapport nr. 06.116). SMA Magnesium AS Herøya Industripark 3908 PORSGRUNN Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. mars 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. mars 2005 Nr. 62/93 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/62/08 av 22. mars 2005 om fastsettelse av skjemaet for databasesystemet i samsvar europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall(*) [delt

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015 fra Nyhamna Landanlegg 2015 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

Sakens bakgrunn. Norske Skogindustrier ASA Follum Hønefoss

Sakens bakgrunn. Norske Skogindustrier ASA Follum Hønefoss Norske Skogindustrier ASA Follum 3505 Hønefoss Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Glava AS, Produksjon Stjørdal

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Glava AS, Produksjon Stjørdal Glava AS Produksjon Stjørdal Havneveien 22 7500 Stjørdal Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013 2020 til Fesil Rana Metall AS

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013 2020 til Fesil Rana Metall AS Fesil Rana Metall AS Boks 500 8601 Mo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Innovativ utnyttelse av aske fra trevirke for økt verdiskapning og bærekraftig skogbruk.

Innovativ utnyttelse av aske fra trevirke for økt verdiskapning og bærekraftig skogbruk. Innovativ utnyttelse av aske fra trevirke for økt verdiskapning og bærekraftig skogbruk. 16 mars 2012 Terje Lundberg 2 temaer; Eidsiva Bioenergi, hvem er vi og hva gjør vi. Aske fra rene biobrensel anlegg,

Detaljer

Rapport etter tilsyn hos Midt-Norge Slakteri AS i Levanger kommune

Rapport etter tilsyn hos Midt-Norge Slakteri AS i Levanger kommune Rapport etter tilsyn hos Midt-Norge Slakteri AS i Levanger kommune Virksomhet Virksomhetens adresse Organisasjonsnummer (BEDR) Midt-Norge Slakteri AS Deltagere fra Kirkegata 70 virksomheten 7600 Levanger

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Eidsiva Bioenergi AS Trehøringen 2323 Ingeberg Dato: 22.03.2013 Vår ref.: 2007/1064 Deres ref.: Terje Lundberg Saksbehandler: André Aasrud, telefon: 22 57 36 48 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Skretting AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Skretting AS Skretting AS Bruhagen 6530 AVERØY Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett:

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige CO 2 -utslipp i 2006 og fastsettelse av gebyrsats

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige CO 2 -utslipp i 2006 og fastsettelse av gebyrsats Norcem AS, avd Kjøpsvik Behrens vei 15 8590 KJØPSVIK Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

TILLATELSE TIL MOTTAK OG MELLOMLAGRING AV SPESIALAVFALL FOR. AS Follo Truckutleie avd. Regnbuen Gjenvinning

TILLATELSE TIL MOTTAK OG MELLOMLAGRING AV SPESIALAVFALL FOR. AS Follo Truckutleie avd. Regnbuen Gjenvinning Vedlegg FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS HOVEDKONTOR OG POSTADRESSE: TORDENSKIOLDSGT.12, POSTBOKS 8111 DEP. - 0032 OSLO TELEFON: 22 00 35 00 - TELEFAX: 22 00 35 35 - TELEFAX FOR MILJØVERNAVD. 22 00 36 58.

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013 2020 til Gasnor AS. Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet.

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013 2020 til Gasnor AS. Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet. Gasnor AS 5337 RONG Att: Terje Iversen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Nr. 23/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. februar 2006

Nr. 23/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. februar 2006 Nr. 23/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2010/EØS/23/57 av 20. februar 2006 om fastsettelse av et spørreskjema som skal brukes til å rapportere om gjennomføringen av

Detaljer

Virksomhetens adresse: 3960 Stathelle SFTs arkivkode: Utslippstillatelse av: Bransjenr. (NACE-koder): 24.16

Virksomhetens adresse: 3960 Stathelle SFTs arkivkode: Utslippstillatelse av: Bransjenr. (NACE-koder): 24.16 Rapport nr.: 05.168 Virksomhet: Borealis AS Bedriftsnummer: 872383352 Virksomhetens adresse: 3960 Stathelle SFTs arkivkode: Anleggsnummer: 408/89-031 A24410 Utslippstillatelse av: 10.06.2005 Bransjenr.

Detaljer

23.04.2013. Den norske gasskonferansen 2013. Klima- og Miljøregnskap for energigass nå og i 2020

23.04.2013. Den norske gasskonferansen 2013. Klima- og Miljøregnskap for energigass nå og i 2020 23.4.213 Klima- og miljøregnskap energigass Målsetning og definisjoner Effektiv, miljøvennlig og sikker utnyttelse av energi! Den norske gasskonferansen 213 Klima- og Miljøregnskap for energigass nå og

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Hafslund Miljøenergi AS, avd. Bio-el Fredrikstad

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2010 for Hafslund Miljøenergi AS, avd. Bio-el Fredrikstad Hafslund Miljøenergi AS, avd. Bio-el Fredrikstad Statsminister Torpsv. 1A 1722 Sarpsborg Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013 2020 til Hydro Aluminium Høyanger

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2013 2020 til Hydro Aluminium Høyanger Hydro Aluminium Høyanger 6993 Høyanger Einar Rysjedal Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

SFT kontrollerer og godkjenner den enkelte kvotepliktiges rapportering av CO 2 -utslipp, se klimakvoteloven 17.

SFT kontrollerer og godkjenner den enkelte kvotepliktiges rapportering av CO 2 -utslipp, se klimakvoteloven 17. Oslo kommune Energigjenvinningsetaten Postboks 54 Mortensrud 1215 OSLO Att: Birgit Bjørhovde Rindal Dato: 31.03.2009 Vår ref.: 2007/1305 Deres ref.: Saksbehandler: Egil Strøm, telefon: 22 57 35 70 Statens

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem Salten

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem Salten INSPEKSJONSRAPPORT ELKEM AS AVD SALTEN VERK Valjord 8226 Straumen Oslo, 28. september 2015 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): John Kristian Magnussen 2013/874 Saksbehandler: Rune Andersen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utslippstillatelse etter søknad fra NorFraKalk. Vurdering av eventuell klage Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512 Arkivref:

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Ineos Norge AS, VCM-anlegget

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Ineos Norge AS, VCM-anlegget Ineos Norge AS, VCM-anlegget Rafnes 3966 Stathelle Att: Erlend Malvik Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 for Stureterminalen

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 for Stureterminalen StatoilHydro ASA 5336 TJELDSTØ Att: Rolf Inge Einarsen Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hellik Teigen AS, Lierstranda

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hellik Teigen AS, Lierstranda Vår dato: 23.10.2012 Vår referanse: 2012/6027 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Geir Olav Bøe Saksbehandler: Håkon Dalen Hellik Teigen AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266826 Rapport etter

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Østfold Energi AS

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Østfold Energi AS Østfold Energi AS, avd. Sarpsborg-anlegget Postboks 17 1701 SARPSBORG Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

Forventninger til bransjen og nyttig informasjon. Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1

Forventninger til bransjen og nyttig informasjon. Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1 Forventninger til bransjen og nyttig informasjon Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1 Krav til søknad om tillatelse Vannforskriften Beskrive miljøtilstanden i resipient (økologisk og kjemisk

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet:

Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet: Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet: Navn SKIFTUN OG HERDLA Avdeling Virksomhetens organisasjonsnummer 91888137 Beliggenhet Stangnesterminalen 3 949 HARSTAD Var virksomheten i drift

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong Grønt Punkt Norge AS Postboks 91 Skøyen 0212 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for BP Norge AS, Skarvfeltet

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for BP Norge AS, Skarvfeltet BP Norge AS Postboks 197 4065 STAVANGER Attn: David Bjørnsen Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Oversendelse av utslippstillatelse etter forurensningsloven for drift av Grinda gjenvinningsstasjon Norsk Gjenvinning AS- Larvik kommune

Oversendelse av utslippstillatelse etter forurensningsloven for drift av Grinda gjenvinningsstasjon Norsk Gjenvinning AS- Larvik kommune Norsk Gjenvinning AS Postboks 2068 3255 LARVIK Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Linda Myhre 2014/818 1.7.2016 33371193 Arkivnr: 472 Oversendelse av utslippstillatelse

Detaljer

1 2 3 Dette gjelder ifht. landbaserte virksomheter (IK) Egen HMS IK styrings forskrift offshore Gjelder ikke på Svalbard (for virksomheter på Svalbard ) 4 5 6 Daglig leder Ola Kr. Asp Daglig leder 7 8

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (NorSea-basen, Dusavik, Stavanger kommune) SAR AS I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

MILJØREGNSKAP 3. KVARTAL 2012 NOR TEKSTIL AS

MILJØREGNSKAP 3. KVARTAL 2012 NOR TEKSTIL AS MILJØREGNSKAP 3. KVARTAL 2012 NOR TEKSTIL AS NØKKELTALL PÅ KONSERNNIVÅ FOR 3.KVARTAL 2012 SAMMENLIKNET MED SAMME PERIODE 2011 BASERT PÅ TALL FRA PRODUKSJONRAPPORTENE FRA 2011 OG 2012 MED FORBEHOLD OM RIKTIG

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Fortum Fjernvarme AS Ahus

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Fortum Fjernvarme AS Ahus Fortum Fjernvarme AS Ahus Brynsveien 2 1338 Sandvika Dato: 22.03.2013 Vår ref.: 2007/1229 Deres ref.: Atle Nørstebø Saksbehandler: André Aasrud, telefon: 22 57 36 48 Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Tine Meieriet Jæren.

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2011 for Tine Meieriet Jæren. Tine Meieriet Jæren Næringsveien 29 4365 NÆRBØ Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

SFT kontrollerer og godkjenner den enkelte kvotepliktiges rapportering av CO 2 -utslipp, se klimakvoteloven 17.

SFT kontrollerer og godkjenner den enkelte kvotepliktiges rapportering av CO 2 -utslipp, se klimakvoteloven 17. Eidsiva Bioenergi Hamar AS Postboks 4100 2307 HAMAR Att. Terje Lundberg Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen Vår dato: 09.12.2013 Vår referanse: 2013/7626 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Bjørg Thon Saksbehandler: Håkon Dalen Eie 1 AS c/o Union Eiendomsutvikling AS Postboks 2295 Strømsø 3003 DRAMMEN Innvalgstelefon:

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2015-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Vi viser til deres søknad av 9. oktober 2007 om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2008 til 2012 og senere korrespondanse.

Vi viser til deres søknad av 9. oktober 2007 om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2008 til 2012 og senere korrespondanse. Ineos Bamble AS 3960 Stathelle Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett: www.sft.no

Detaljer

Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter av at avgiften på forbrenning av avfall ble fjernet

Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter av at avgiften på forbrenning av avfall ble fjernet Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 09.07.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/7165 Saksbehandler: Bernt Ringvold Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter

Detaljer

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Södra Cell Folla AS

Vedtak om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Södra Cell Folla AS Södra Cell Folla AS 7796 FOLLAFOSS Att: Olav Vold Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Glava AS Produksjon Askim

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2012 for Glava AS Produksjon Askim Glava AS Produksjon Askim Postboks F 1801 Askim Dato: 22.03.2013 Vår ref.: 2006/92 Deres ref.: Lars-Jørgen Krohg Saksbehandler: André Aasrud, telefon: 22 57 36 48 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Hønefoss Fjernvarme AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Hønefoss Fjernvarme AS Hønefoss Fjernvarme AS Postboks 3093 3501 HØNEFOSS Att. Eigil Søndergaard Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67

Detaljer

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Agder Energi Varme AS

Vedtak om tildeling av klimakvoter til Agder Energi Varme AS Agder Energi Varme AS Serviceboks 603 4604 KRISTIANSAND S Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsinformasjon Norcem AS og Renor AS Norcem A.S og Renor AS omfattes av Forskrift av 8 oktober 1999 nr 1082 om å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier

Detaljer