Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, OBOS Prosjekt AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, OBOS Prosjekt AS"

Transkript

1 Litt om OBOS Hva Hvorfor Hvordan Hvem? Lover, forskrifter og veiledninger Kontrollområder Gjennomføring av kontroll Kommunens saksbehandling Uavhengige kontrollforetak Godkjenningsområder våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, 1

2 Litt om OBOS OBOS har medlemmer OBOS har vel 1000 ansatte OBOS Forretningsbygg AS eier ca m² kontor- og forretningsbygg OBOS Nye Hjem AS bygger årlig ca nye boliger Basale AS forvalter ca. 2,5 millioner m² næringseiendom OBOS forvalter boligselskaper med til sammen boliger pr. januar

3 Litt om 60 ansatte ingeniører, sivilingeniører, arkitekter, håndverksmestere, anleggsgartnere Kontorer i Oslo, Stavanger, Hamar og Tønsberg Alt innen prosjektadministrasjon, prosjektog byggeledelse edlikehold, rehabilitering, ombygging og nybygg Skadevurderinger, tilstandsvurderinger, tilbudsforespørsler, kontrahering av entreprenør, oppfølging av byggearbeider Godkjent ENØK-konsulent, godkjent for ansvarsrett 3

4 Hva Hvorfor Hvordan Hvem? Myndighetspålagt Søknadspliktige tiltak Tiltaksklasse 1, 2 og 3 Kontroll av prosjektering Geoteknikk Brannsikkerhet Byggefeil Reklamasjoner Klima Liv og helse Byggskader Energi Konstruksjonssikkerhet Kontroll av utførelse Bygningsfysikk Tiltakshaver foretak Ansvarlig søker Entreprenør 4

5 Plan- og bygningsloven Ethvert produkt som skal inngå i et byggverk, skal ha forsvarlig egenskaper. Produsent eller dennes representant skal sørge for at egenskapene til produktet dokumenteres... (pbl 29-7) Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal ha system for å sikre og dokumentere at planog bygningsloven er oppfylt. (pbl 24-1) I tillegg skal det gjennomføres uavhengig kontroll av ansvarlige kontrollforetak (pbl 24-1) Kvalitetssikring 5

6 Forskrifter og tilhørende veiledning Krav til egenskaper, godkjenning og kontroll.. for produkter.. (TEK10 3-1) Prosjekterende skal utarbeide tilstrekkelig dokumentasjon som bekrefter at løsninger som er valgt. (TEK10 2-3) Ansvarlig utførendes ansvar.. at utførelsen er kvalitetssikret.. (SAK a) Obligatorisk krav om uavhengig kontroll (SAK ) Pbl. 1997: Egenkontroll eller uavhengig kontroll Pbl. 2010: Kvalitetssikring og uavhengig kontroll 6

7 Grunnlag for uavhengig kontroll Gjennomføring av obligatorisk uavhengig kontroll baserer seg på: Plan- og bygningsloven Kap. 23 Ansvar i byggesaker Plan- og bygningsloven Kap. 24 Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse eiledning til Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) SAK Ansvarlig kontrollerendes ansvar eiledning til Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) Kap. 14 Kontroll av tiltak NS 8450 Kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider eileder om uavhengig kontroll (Direktoratet for byggkvalitet) 7

8 Kontrollområder (SAK ) Fuktsikring Lufttetthet Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 og 3 Brannkonsept Geoteknikk Bygningsfysikk Konstruksjonssikkerhet = Kontrollerklæring (tidspunkt for utarbeidelse) 8

9 Kontrollområder Tiltaksklasse 1 Fuktsikring Lufttetthet Fuktsikring: Dokumentasjon av kvalitetssikring Kontroll skal omfatte fuktsikring av våtrom i alle boliger med vekt på kontroll av utførelse. urdering av produksjonsunderlag. Lufttetthet: Påse at lufttetthetsmåling er innenfor krav i TEK10 9

10 Kontrollområder Tiltaksklasse 2 og 3 Brannkonsept Geoteknikk Bygningsfysikk Konstruksjonssikkerhet Brannkonsept: Påse at rapport for brannkonsept foreligger med krav til ytelser for: - Brannklasse og risikoklasse - Hovedbæresystem - Brannspredning - Overflater - Seksjonering - Rømningsveier, nød- og ledelys - Alarmanlegg og slokkeutstyr 10

11 Kontrollområder Geoteknikk ved prosjektering: Dokumentasjon av KS Tiltaksklasse 2 og 3 Brannkonsept Geoteknikk Bygningsfysikk Konstruksjonssikkerhet Ansvar for å ivareta grensesnitt mot de forskjellige kontrollområdene Påse at det foreligger underlag for å bestemme geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse Geoteknikk under utførelse: Dokumentasjon av KS Stikkprøvekontroll av: - Forholdene stemmer med prosjekteringsforutsetningene - Rapportering skjer i henhold til geoteknisk kategori 11

12 Kontrollområder Tiltaksklasse 2 og 3 Brannkonsept Geoteknikk Bygningsfysikk Konstruksjonssikkerhet Ansvar for å ivareta grensesnitt mot de forskjellige kontrollområdene Bygningsfysikk ved prosjektering: Dokumentasjon av KS Påvisning av energiberegninger Kontroll av tegninger Kontroll av membranoppbygging Bygningsfysikk under utførelse: Dokumentasjon av KS Dokumentasjon av fuktinnhold i trevirke Dok. av luftmengder i ventilasjonsanlegg Dok. av samsvar for energiberegninger Påvise oppfyllelse av krav til lufttetthet 12

13 Kontrollområder Tiltaksklasse 2 og 3 Brannkonsept Geoteknikk Bygningsfysikk Konstruksjonssikkerhet Ansvar for å ivareta grensesnitt mot de forskjellige kontrollområdene Konstruksjonssikkerhet ved prosjektering: Dokumentasjon av KS Stikkprøvekontroll av: - Bergningsmessige laster - Global likevekt - Materialegenskaper fremgår - Tegninger Konstruksjonssikkerhet under utførelse: Dokumentasjon av KS Stikkprøvekontroll av lastoverførende konstruksjonsdeler i hovedbæresystemet 13

14 Gjennomføring av kontroll Kontroll i 6 trinn: arsel til foretak Gjennomgang Inspeksjon Rapportering Avviksbehandling Sluttrapportering (Dokumentkontroll) (Fagkontroll) 14

15 Gjennomføring av kontroll Kontroll i 6 trinn: arsel til foretak Gjennomgang Inspeksjon Rapportering Avviksbehandling Sluttrapportering arsel og innhenting av dokumentasjon: (sendes til berørte foretak) Tegninger for kontrollområdet Rutiner for kvalitetssikring Dokumentasjon av kvalitetssikring Byggeplassens tegninger Rutiner for kvalitetssikring Dokumentasjon av kvalitetssikring Resultater fra utførte målinger Avklare tidspunkt for kontroll 15

16 Gjennomføring av kontroll Kontroll i 6 trinn: arsel til berørte foretak: arsel til foretak Gjennomgang Inspeksjon Rapportering Avviksbehandling Sluttrapportering Berørte foretak vil ofte være andre foretak enn det tiltakshaver har kontrakt med 16

17 Gjennomføring av kontroll Kontroll i 6 trinn: arsel til foretak Gjennomgang Inspeksjon Rapportering Avviksbehandling Sluttrapportering Gjennomgå dokumentasjon: Påse at innhentet rutine er relevant og at det fremgår krav til dokumentasjon av kvalitetssikring Påse at hjelpemidler som det er stilt krav til i rutinen er brukt som angitt. (Sjekklister, rapporter, måleprotokoller, foto) 17

18 Gjennomføring av kontroll Kontroll i 6 trinn: Gjennomføre inspeksjon: arsel til foretak Gjennomgang Inspeksjon Rapportering Avviksbehandling Påse ved inspeksjon at prosjekteringen oppfyller ytelseskravene avledet av TEK10 (ulike krav for henholdsvis brannkonsept, geoteknikk, bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet) Sluttrapportering Påvise samsvar mellom produksjonsunderlag og tegningslister, samt mot utført arbeid Påse at kvalitetssikringen stemmer med utført arbeid Påse at lufttetthetsmåling er iht. TEK10 18

19 Gjennomføring av kontroll Kontroll i 6 trinn: arsel til foretak Gjennomgang Inspeksjon Rapportering Avviksbehandling Sluttrapportering Gjennomføre inspeksjon: For serieproduksjon av flere enn 5 våtrom tilpasses omfanget av våtromskontroll til resultatene av kontroll av de 5 første våtrommene. Det betyr at kontrollen kan reduseres i omfang og gjøres som stikkprøver hvis resultatene er positive. (eileder om uavhengig kontroll) 19

20 Gjennomføring av kontroll Kontroll i 6 trinn: Rapportering: arsel til foretak Gjennomgang Inspeksjon Rapportering Avviksbehandling Sluttrapportering Rapport fra gjennomgang av dokumentasjon og inspeksjon sendes kontrollert foretak Påviste avvik vedlegges rapporten med dokumentasjon Be kontrollert foretak oppgi frist for lukking av eventuelle avvik 20

21 Gjennomføring av kontroll Kontroll i 6 trinn: Rapportering: arsel til foretak Gjennomgang Inspeksjon Rapportering Avviksbehandling Sluttrapportering Avvik: Manglende samsvar mellom definerte krav og utført arbeid eller produkt Avvik: Manglende samsvar mellom regelverkets krav og resultater av prosjekteringsarbeid eller utført byggearbeid (jf. SAK bokstav j) 21

22 Gjennomføring av kontroll Kontroll i 6 trinn: arsel til foretak Gjennomgang Inspeksjon Rapportering Avviksbehandling Sluttrapportering Bekreftelse av lukking eller ny vurdering: 22

23 Gjennomføring av kontroll Kontroll i 6 trinn: arsel til foretak Gjennomgang Inspeksjon Rapportering Avviksbehandling Sluttrapportering 23

24 Gjennomføring av kontroll Kontroll i 6 trinn: arsel til foretak Gjennomgang Inspeksjon Rapportering Avviksbehandling Sluttrapportering 24

25 Gjennomføring av kontroll Kontroll i 6 trinn: arsel til foretak Gjennomgang Inspeksjon Rapportering Avviksbehandling Utarbeiding av sluttrapport og kontrollerklæring: Utarbeide sluttrapport med opplysninger om tiltaket, status for avvik og oversikt for gjennomført kontroll Sluttrapport sendes til avsvarlig søker Sende melding til kommunen med oversikt over avvik som ikke er lukket Sluttrapportering 25

26 Kommunens saksbehandling Godkjenning av foretak mht. ansvarsrett og uavhengighet Tilsyn av byggesaker Ulovlighetsoppfølging - Pålegg om retting eller stans - Tvangsmulkt - Forelegg om plikt til å etterkomme - Tvangsfullbyrdelse - Overtredelsesgebyr Utstedelse av ferdigattest (med behandling av åpne avvik) (Inndragelse av ansvarsrett) 26

27 foretak Tiltakshaver skal sørge for å engasjere kontrollforetak for gjennomføring av obligatorisk uavhengig kontroll Kontrollen kan gjennomføres av ett eller flere ulike kontrollforetak, men det må sørges for tverrfaglig kontroll Ansvarlig søker bør kunne gi råd til tiltakshaver om hvilke som må underlegges kontroll Det skal være uavhengighet mellom kontrollforetak for foretak som har utført prosjektering eller byggearbeid. Dette innbærer at kontrollerende og kontrollert foretak skal være separate juridiske enheter med ulike organisasjonsnumre Det skal ikke være personlig eller økonomisk tilknytning mellom kontrollerende og kontrollert foretak som kan påvirke kontrollen 27

28 Godkjenningsområder Fuktsikring Lufttetthet Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 eller 3 Brannkonsept Geoteknikk Bygningsfysikk Konstruksjonssikkerhet Overordnet ansvar for kontroll (alle 6 godkjenningsområder) OBOS Prosjekt har godkjenning for overordnet ansvar for kontroll i Tiltaksklasse 3 28

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Litt om OBOS Hva Hvorfor Hvordan Hvem? Lover, forskrifter og veiledninger Kontrollområder Gjennomføring av kontroll Kommunens saksbehandling Uavhengige kontrollforetak Godkjenningsområder www.obosprosjekt.no

Detaljer

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III...

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III... VEILEDER OM UAVHENGIG KONTROLL versjon 26.10 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kontrollområder... 4 2.1 Fuktsikring og lufttetthet i tiltaksklasse 1-3... 5 2.2 Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og 3... 5 2.3

Detaljer

Hva skal kontrolleres?

Hva skal kontrolleres? Hva skal kontrolleres? 1 Om kontroll i SAK10 Kontroll av tiltak: 14-1 om uavhengighet 14-2 om kontrollområder 14-3 om kontroll etter kommunens vurdering 14-6 om gjennomføring av kontroll 14-7 om gjennomføring

Detaljer

Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10

Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10 Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10 Tromsø 6.-7.02.2012 Innhold 1 Introduksjon og regelverk Fortid og fremtid Kontrollreformen og hjelpemidler 2 Kontrollområder

Detaljer

UAVHENGIG KONTROLL. i henhold til bygningslovgivningen

UAVHENGIG KONTROLL. i henhold til bygningslovgivningen UAVHENGIG KONTROLL i henhold til bygningslovgivningen Foreleser: Endre Grimsmo COWI AS 1 Kontrollreform fra 1.1.2013 Uavhengig kontroll i alle søknadspliktige tiltak Definerer viktige og kritiske kontrollområder

Detaljer

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo

Uavhengig kontroll. ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Uavhengig kontroll ROSE BYRKJELAND 08.03.2013, Faggruppen for bygg og anlegg, Oslo Hvorfor obligatorisk uavhengig kontroll? Kontrollområder og hvorfor er disse områdene valgt ut Hva vektlegges ved godkjenning

Detaljer

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder Advokat Anders Evjenth Kluge advokatfirma DA anders.evjenth@kluge.no Trondheim 8. januar 2014 Kort om gjennomføringsplan

Detaljer

Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven Plan- og bygningsloven Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll. Konsekvenser for prosjekteringsleder? Advokat/partner Reidar Sverdrup, KLUGE Advokatfirma DA reidar.sverdrup@kluge.no 23 11 00 00 Hva betyr

Detaljer

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Oslo 29. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Om gjennomføringsplan Gammel

Detaljer

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013.

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. uavhengig kontroll Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. Dette heftet inneholder informasjon som omfatter blandt annet: Gjennomføring av kontroll

Detaljer

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder Advokat Anders Evjenth, Kluge advokatfirma DA anders.evjenth@kluge.no Tekna 9. april 2013 1 11 April 2013 Kort om gjennomføringsplan

Detaljer

08.01.2012 uavhengig kontroll SAK10

08.01.2012 uavhengig kontroll SAK10 08.01.2012 uavhengig kontroll SAK10 Dette gjør vi for å fremme kvalitet Bidrar til å øke kunnskapsgrunnlaget Sikrer et hensiktsmessig regelverk Utvikler metoder og verktøy Sprer informasjon og støtter

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge NBEF-frokost Uavhengig kontroll -har byggherren sovet i timen STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge 1997 Kvalitetssikring Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal ha system for å sikre

Detaljer

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF

Uavhengig kontroll. Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF Uavhengig kontroll Ari Soilammi Utviklingssjef Rådgivende ingeniørers forening RIF RIF er rådgiverbransjen Den eneste bransjeforeningen kun for rådgivende ingeniørfirmaer Medlemmer: 207 firmaer (8800 ansatte)

Detaljer

NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll

NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll NBEF 30.11.2012 om uavhengig kontroll SAK10 Fra BE til DiBK Grunnlag for samling av oppgaver Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser

Detaljer

Uavhengig kontroll. Pål Lyngstad, 4.-5.1.2013, Tromskonferansen SAK10

Uavhengig kontroll. Pål Lyngstad, 4.-5.1.2013, Tromskonferansen SAK10 Uavhengig kontroll Pål Lyngstad, 4.-5.1.2013, Tromskonferansen SAK10 Fortid og fremtid 1997 Søke Prosjektere Utføre Ferdigattest Egenkontroll eller uavhengig kontroll Egenkontroll eller uavhengig kontroll

Detaljer

Uavhengig kontroll ihht PBL erfaringer

Uavhengig kontroll ihht PBL erfaringer Uavhengig kontroll ihht PBL erfaringer Multiconsult AS, Geoteknikk Bygg & Infrastruktur Leif Olav Bogen/Andreas Berger Uavhengig kontroll erfaringer Uavhengig kontroll ihht PBL Erfaringer Uklarheter grunnlag

Detaljer

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18.

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18. Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18 1 5 September 2014 Kort innføring i plan- og bygningslovgivningen 2 5 September

Detaljer

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget?

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget? Uavhengig kontroll våtrom- Iht. veiledningen til uavhengig kontroll Krav til KS rutiner og sjekklister hos ansvarlige utførende Kontroll av produksjonsunderlag (prosjektering) Kontroll på byggeplass, hva

Detaljer

Vitale mål for byggesak

Vitale mål for byggesak 1 Vitale mål for byggesak Planreglene, innledende kapittel og dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli 2009. Ny byggesaksdel i kraft 1. juli 2010 Loven vedtatt våren 2009 Byggesaksforskrift 26. mars 2010

Detaljer

Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven

Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven 1 Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat 2 Vi bryr oss om 3 NOU 2005:12 Formål med endringene Forenkling

Detaljer

Uavhengig kontroll. SAK10 Versjon 01.02.2012

Uavhengig kontroll. SAK10 Versjon 01.02.2012 Uavhengig kontroll SAK10 Versjon 01.02.2012 Historikk ulike kontrollformer Offentleg oppgåve utført av kommunalt tilsett kontrollør, jf. Bygningsloven av 1967 Byggesaksreforma 1997 eigenkontroll godkjente

Detaljer

Bacheloroppgave IB303312 Bacheloroppgave Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng

Bacheloroppgave IB303312 Bacheloroppgave Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng Bacheloroppgave IB303312 Bacheloroppgave Uavhengig kontroll i prosjektsammenheng Kandidatnumre: 3200 og 3201 Totalt antall sider inkludert forsiden: 54/40 Innlevert Ålesund, 29.05.2015 Obligatorisk egenerklæring/gruppeerklæring

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Hva er erfaringene? Trenger vi en standard?

Hva er erfaringene? Trenger vi en standard? Uavhengig kontroll Hva er erfaringene? Trenger vi en standard? Medlemsmøte 07.04.14 Eystein C. Husebye, daglig leder i NBEF, eystein@nbef.no 1 ..Hvem er NBEF? Visjon: Den foretrukne arena for kunnskapsdeling

Detaljer

Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m.

Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. Ny plan- og bygningslov ny forskrift: SAK10 Nyheter og konsekvenser m.m. NE kunnskap Oslo 29. mars 2011 Siv. ing. Svein Gloslie Boligprodusentenes Forening Universell utforming Vanskligere å få dispensasjon,

Detaljer