Saknr. 50/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saknr. 50/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23-09-09"

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 50/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato SAK 50/09: Rapportering internkontroll Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelse om internkontroll arbeidet til orientering. 2. Styret forutsetter at administrasjonen følger opp de rutiner og forskrifter som er tillagt Drammen Eiendom KF som eier av kommunens bygningsmasse. 3. Internkontrollrapport legges frem for styret hvert tertial. Paul Røland Daglig leder Geir Andersen Teknisk leder

2 Hensikt med saken Formålet er å orientere om DEKFs internkontrollarbeid. - Hvordan dette er organsiert og statusrapport pr. 2. tertial. Internkontrollsystemet Et internkontrollsystem skal påse at krav fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift, overholdes gjennom innføring av systematiske tiltak i virksomheten. Vedlagt følger beskrivelse på våre internkontroll rutiner på brann, elektro, legionella, inneklima, radon, heiser og bygningsmessig kontroll.. Basert på DEKFs løpende dialog med tilsynsmyndighetene, alle tilsyn som har vært gjennomført, våre egne kunnskaper om lover og forskrifter, er vår konklusjon at Drammen Eiendom KFs internkontrollsystem ivaretar lover og forskrifter i henhold til HMS lovgivningen. /GA Vedlegg: 1. Internkontrollrapport pr. 2. Tertial Beskrivelse av DEKF s internkontrollsytem

3 Drammen Eiendom KF Statusrapport internkontroll 2. tertial 2009 Egenkontroll brann, elektro og legionella. Gjennomgangene som ble foretatt i februar og juni 2009 avdekket 104 avvik. Av disse er 90 rettet og de resterende 14 bestilt Fagområde Avvik Rettet Gjenstår Brann Elektro Legionella (Kimtall ) De er beregnet at samtlige avvik vil være lukket innen Årskontroll brannvarsling og slukkeutstyr. Ved bruk av kvalifisert innleid firma blir det gjennomført årskontroll på brannvarslingsutstyr. Når det gjelder 2009 ble arbeidet bestilt i sommer for gjennomføring i høst. Det er foreløpig ikke kommet inn noen rapporter. For brannslukkeutstyr som brannslanger, pulverapparater, CO2 apparater og skum er det så langt i år utført kontroll på 28 bygg av 84. Bygg eks boliger Kontroller som skal utføres Kontroll utført Avvik Rettet Gjenstår 1) Brannvarslinganlegg ) Brannslokkeutstyr Noen bygg kan ha flere brannvarslingsanlegg som krever kontroll. 2. Serviceavtale pr bygg. De fleste bygg har flere enheter som pulverapperater og brannslanger osv. Fagkontroll elektro og brannsikkerhetsutstyr i våre eide boliger Et elektroinstallatør firma ble engasjert høsten 2008 for å gjennomføre fagmessig kontroll på elektroanleggen på våre ordinære boligeiendommer. Samtidig sjekker de også brannvarsler og brannslokkeutstyr. På våre 47 boligadresser med totalt 396 boenheter er det gjennomført kontroll på 355 boenheter. Kontroll rapporter er mottatt på ca 350 av disse og utbedringer er i stor grad gjennomført. Våre boliger for pleie og omsorg som DEKF behandler som særskilte brannobjekt er kontrollert tidligere. De resterende boliger blir kontrollert i løpet av september, oktober og det er beregnet at samtlige avvik vil være lukket innen

4 Planlagt aktivitet og målsettinger Store avvik som ikke er utbedret, men igangsatt Turnhallen: Utbedre rømningsveier og brannkledninger. Prosjektleder engasjert for gjennomføring av prosjektet. Vurdert kostnad ca. 1,2 mill Åspaviljongen: Ny rømningsvei fra 2 etg., løsningen er tegnet og priser innhentet. Avventer godkjenning fra byggesak. Kostnad ca. kr. 0,3 mill-. Internkontroll bolig I 2008 ble det iverksatt fagmessig internkontroll av el-anlegg og brannsikkerhetsutstyr i alle boenheter der DEKF er gårdeier. Dette arbeidet videreføres vil være fullt gjennomført i løpet av DEKF vil gjennomføre en risikovurdering av alle boligbygg med spesielt fokus på om rømningsveiene ivaretar kravene til rask og sikker rømning samt brannspredning i løpet av DEKF vil samtidig gå i dialog med Borettslagen der DEKF har boenheter for å avklare at de har nødvendig interkontrollssystem. Internkontroll elektro For samtlige bygg som nå har hatt fagkontroll elektro skal det i løpet av 2010 gjennomføres en risikovurdering for å bestemme frekvensen på neste fagkyndige elektrokontroll. Internkontroll radon De iverksettes måling på alle relevante bygg etter samråd med helseavdelingen, vinteren 2009/210 /GA

5 Internkontroll -Drammen Eiendom KF September 2009 Innhold 1 Generell HMS målsetting Internkontrollsystem for brannsikkerhet Særskilt brannobjekt - 13 bygg i.h.t. forskrift Ordinære boliger Boliger for pleie og helseformål Borettslagenes ansvar Internkontrollsystem elektro Internkontroll legionellabehandling Internkontroll av heisinstallasjoner Internkontroll inneklima (Ventilasjon og varme) Internkontroll for å avdekke radonstråling Generell kontroll av bygning og eiendom Oppsummering Fra Drammen Eiendom KF s strategidokument : Trygghet Trygghet for helse, miljø og sikkerhet for brukerne er det høyest prioriterte fokusområdet i eiendomsforvaltningen. Dette skal sikres ved fokus på løpende internkontroll og jevnlig revisjon av våre rutiner. Det skal etableres egne mål for gjennomført internkontroll, avvik og dokumentasjon

6 1 Generell HMS målsetting DEKF har som målsetting å holde bygningene og de tekniske anleggene i en slik stand at de ikke kan føre til skade på personer eller eiendom. Dette er nærmere beskrevet i internkontrollsystemet nedenunder. 2 Internkontrollsystem for brannsikkerhet Generelt Beskrivelse av DEKF's HMS system for brannsikkerhet. Ansvar Det er eier av bygningen som er ansvarlig for at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Virksomhet / bruker har ansvaret for å sikre en organisering og drift av egen virksomhet som hindrer brann i å oppstå. Denne ansvarsfordelingen gjelder for alle eiendommene. 2.1 Særskilt brannobjekt - 13 bygg i.h.t. forskrift. Organisering. Særskilt brannobjekt er bygg hvor det stilles særlige krav til organisatoriske tiltak. DEKF har 73 slike bygg, som skoler, barnehager bo og servicesentre, idrettsbygg m.m I bygninger som er særskilte brannobjekt skal virksomheten ha en lokal brannvernleder. Det skal også være en brannansvarlige hos eier, som for DEKFs vedkommende er vedlikeholdsingeniørene. Vedlikeholdsingeniørene deltar ved brannsyn og håndterer brannsynsrapporter og følger opp øvrige avvik. I tillegg foretar DEKF løpende tilsyn og internkontroll gjennom de fem driftsansvarlige i hver sin rode. Drammen Eiendom KF har laget et eget system for avdekking, dokumentasjon og lukking av avvik. DEKFs organisasjonskart for internkontroll brann Daglig leder Overordnet ansvar HMS Paul Røland Teknisk leder Systemansvarlig HMS Geir Andersen Brannansvarlig Bygg i rode 1, 2 og 5 Finn Laug Brannansvarlig Bygg i rode Rode 3 og 4 Vidar Asklund Ambulerende Brannansvarlig 5 driftpersonell med bygg i sine roder.

7 Egen internkontroll De driftansvarlige har i hovedsak daglig tilsyn med byggene og fanger opp feil og mangler som de selv ser, eller som er avdekket og rapportert av leietager / brannvernleder. I tillegg gjennomføres det hvert tertial en spesifikk internkontroll på byggene der de driftsansvarlige kontrollerer og dokumenterer avvik for omgående retting. Rutinene for hva som skal kontrolleres er beskrevet i vårt system i henhold til HMS kravene. Mindre avvik utbedres / bestilles av de driftansvarlige. Større avvik håndteres av vedlikeholdsingeniørene. Pålagt fagkontroll For alle brannvarslingsanlegg, sentrale nødlyssystemer, brannslanger / slokkeapparater, brannventilasjon og sprinkleranlegg er det etablert årlige kontroll / serviceavtaler med kvalifiserte firmaer i henhold til krav. Dokumentasjon Dokumentasjonen på de forskjellige tiltak, kontrollavtaler o.l. ligger lagret i DEKFs elektroniske FDV verktøy. Ute på hvert bygg er leietakerne utstyrt med egne brannpermer hvor organisering, ansvarsforhold og teknisk brannsikringsinformasjon er samlet. Det er denne permen som brannvesenet først og fremst kontrollerer ved brannsyn, og den skal være lett tilgjengelig på plassen. For å holde orden på den økende mengden av dokumentasjon m.h.t risikoanalyser, kontroller samordningsavtaler med virksomhet, osv. videreutvikles DEKFs elektroniske arkiv og internkontrollssystem kontinuerlig. Flere samordningsavtaler er nå integrert som en del av DEKFs husleieavtaler. Oppfølging fra brannvesenet Brannvesenet foretar brannsyn på byggene i.h.t egne planer, og innkaller DEKF eller bruker avhengig av type tilsyn. Når det foretas gjennomgang av brannsyn på det som omhandler brukeransvar er det sjelden DEKFs representant deltar. Det er viktig at bruker tar ansvar for egen sikkerhet, og møter brannvesenets tilsynsingeniør uten å kunne støtte seg på DEKFs vedlikeholdsingeniør. 2.2 Ordinære boliger Dette er ordinære boliger som leies ut av DEKF, uten spesialtilpassing som omsorgsboliger eller serviceboliger. Kravet til brannsikkerhetsutstyr i disse boligene er kun røykvarsler og brannslukkingsutstyr. Det bør ikke bo mange personer med behov for assistert rømning i slike boliger. Fra Fobtot s 47: St.meld nr 41 ( ) legges det vekt på at enkeltstående branner med mange omkomne ikke skal forekomme. Med mange omkommene mener man mer enn 4 personer. Selv om denne teksten er hentet under avsnitt for særskilte brannobjekt, bør dette sees i sammenheng med generelle krav om at rømningsvei dekker rask og sikker rømning. DEKF har for flere av de mest risikoutsatte bygningene installert automatisk brannvarslingsanlegg med direkte varsling til brannvesenet. Som en del av risikovurdering må det vurderes om det bør installeres flere brannvarslingsanlegg. For DEKFs boliger er det også rutiner for kontroll av brannvarslingsutstyr og slukkeutstyr ved leieboerskifte. Dette medfører at ca. 200 boenheter blir kontrollert årlig. B.l.a blir det i

8 stor utstrekning byttet til røykdetektorer med 10 års levetid på batteriet, da man av erfaring vet at batteriskift, som er leietakers ansvar, ofte blir glemt. I 2008 ble det iverksatt fagmessig internkontroll av el-anlegg og brannsikkerhetsutstyr i alle boenheter der DEKF er gårdeier. Dette vil være fullt gjennomført i løpet av I forbindelse med brannen i Schwartzgt ble det stilt et generelt spørsmål om hvor gode rømningsmuligheter det er i våre boliger. DEKF vil gjennomføre en risikovurdering av alle bygningene med spesielt fokus på om rømningsveiene ivaretar kravene til rask og sikker rømning. 2.3 Boliger for pleie og helseformål Det har vært gjennomført en større nasjonal undersøkelse på boliger som benyttes av beboere med pleie og omsorgsbehov der kravene til brannsikkerhetsutstyr er de samme som i boliger. Disse er som regel i risikoklasse 4 med ordinære branndetektorer og enkelt slukkeutstyr. Boligene er ofte bebodd med mange personer hvor det kan være behov for assistert rømning. I 2006 gjennomførte rådmannen en omfattende kartlegging for å få oversikt over brannsikkerheten i boliger for pleie og omsorgsformål i Drammen kommune. Kartleggingen omfattet totalt 29 boligkomplekser der Drammen Eiendom KF står som eier av 13 enheter, tilsvarende ca. 320 boenheter der beboerne har vedtak om kommunale tjenester. Dette er i hovedsak boliger for psykisk utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser. I disse boligene har Drammen Eiendom KF ansvaret for å oppfylle lovverkets krav til brannsikkerhet. Samtlige av DEKFs boligkomplekser, med unntak av to, er klassifisert i risikoklasse 4. Og i henhold til lovverket er det kun de generelle branntekniske kravene til ordinære boliger som gjelder for slike boliger. Når det gjelder boligene for psykisk utviklingshemmede, har imidlertid Drammen Eiendom KF valgt å etablere et strengere brannvernregime enn det lovverket krever. Det er blant annet installert brannvarslingsanlegg i samtlige leiligheter, og det er etablert interne rutiner, inkludert internkontrollrutiner, som tilsvarer de rutinene som gjelder for særskilte brannobjekter. Boligene for psykisk utviklingshemmede på Skavlen og i Blentenborgveien 9. er klassifisert i risikoklasse 6, og er samtidig definert som særskilte brannobjekter. 16 av boligkompleksene i undersøkelsen, herunder de tradisjonelle omsorgsboligene, er etablert som borettslag. Drammen Eiendom KF har et varierende antall andeler (boenheter) i disse borettslagene. Drammen Eiendom KF har fast rutine for å sjekke brannvarsler og brannslukkeutstyr ved skifte av leietakere i borettslagsleilighetene. De øvrige boenhetene eies av beboerne selv. 2.4 Borettslagenes ansvar Mange av boligene til pleie og omsorgsformål, herunder de tradisjonelle omsorgsboligene, er organisert som borettslag. Andelseierne i borettslaget har bruksrett til egen leilighet, og det skal etableres et styre som skal lede virksomheten i borettslaget i samsvar med lover og vedtekter. Styret i borettslagene må kunne betraktes som eier av bygningen i henhold til brannvernlovgivningen. Styret har dermed ansvar for tekniske brannsikkerhetstiltak i henhold til lov om brann og eksplosjonsvern med forskrifter.

9 Borettslagene må videre betraktes som en virksomhet i henhold til internkontrollforskriften, og styret i borettslaget har ansvar for at borettslaget har et internkontrollsystem. Forebyggende brannvern er en viktig del av internkontrollarbeidet. Dette innebærer at borettslagene har ansvaret for organisatoriske brannsikkerhetstiltak. DEKF har løpende dialog med borettslagene og vil nå ta opp denne problemstillingen for å sikre at de borettsalgene som DEKF har boenheter i - har internkontrollssystem som ivaretar nødvendig brannsikkerhet. 3 Internkontrollsystem elektro Beskrivelse av DEKF's HMS system for el. sikkerhet. Ansvar Ordlyden i Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg med veiledning 9 sier følgende om ansvar: Eier og bruker av anlegg, som omfattes av forskriften, skal sørge for at det blir foretatt jevnlig ettersyn og vedlikehold av de elektriske installasjonene, slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene. I Drammen Kommunes er det eier av bygningen ( DEKF ) som er ansvarlig for at eiendommens faste elektriske installasjoner er installert og vedlikeholdt i samsvar med gjeldene lover og forskrifter. Flyttbart utstyr og bevegelige ledninger er det virksomhetens / leietakers ansvar å holde i orden. Administrativt system for sikkerhet på elektriske installasjoner og organisering av internkontroll Drammen Eiendom KF har laget et eget system for avdekking, dokumentasjon og lukking av avvik på elektriske installasjoner. DEKF's organisasjonskart for internkontroll elektro: Daglig leder Overordnet ansvar HMS Paul Røland Teknisk leder Systemansvarlig HMS Geir Andersen Gjennomføringsansvar El -kontroll. HMS elektro Tormod Emberland Fagansvarlig el. tilsyn Fagansv. HMS elektro Trond Haugan Internkontroll på bygg Lekm. kontroll elektro 5 driftsansvarlige Fagkyndig elektrokontroll Gjennom egne ansatte med nødvendig elektrokompetanse foretar Drammen Eiendom KF den lovpålagte kartlegging av avvik på eiendommenes faste elektriske installasjoner. Samtlige relevante bygg ( 82 stk.) er gjennomgått én gang, mens barnehagene har hatt to runder. Fagkontrollens frekvens skal baseres på risikovurdering. Per dato er vår risikovurdering basert på bygningstype og bruksmønster. Dette vil bli revidert og tilpasset det enkelte bygg.

10 Med begrenset egenkapasitet og mulighet til å holde seg faglig à jour vurderes det nå å benytte eksterne leverandører for fagkyndig egenkontroll, mens risikovurderingen utføres med interne resurser. Tertialvis lekmannskontroll elektro Samtidig med tertialvis internkontroll brann, foretar de byggansvarlige kontroll av de elektriske installasjonene for å avdekke avvik som skyldes slitasje, uhell, hærverk og feilbruk. Dette er avvik som registreres og dokumenteres utover det som daglig oppdages av bruker eller driftsansvarlige, som fortløpende sørger for rask avvikslukking. Tertialvis lekmannskontrollen krever ingen formell udannelse, men de fem byggansvarlige i Drammen Eiendom gjennomgår nødvendige kurs i el - sikkerhet i henhold til forskriftenes krav. Det er nå krav om årlige kurs. Avvikslukking Med utgangspunkt i kontrollrapportene fra Drammen Eiendoms egen fagkontroll, eller el. tilsynets avviksrapport, blir det utarbeidet en plan for lukking av avvik. Mindre avvik lukkes fortløpende, mens større avvik legges inn i årsplan for retting. Gjennom flere år er det bevilget særskilte midler for utbedringer av myndighetskrav. Disse midlene har gjort det mulig å holde en forskriftsmessig god standard på bygningsmassens elektriske installasjoner. Hvor hurtig avvik rettes vurderes med hensyn på risiko. Lukking utføres av autorisert elektroinstallatør. DEKFs dokumentasjon Det er utarbeidet en egen dokumentasjon for internkontroll elektro som beskriver ansvar, organisering og gjennomføring, inkl. avvikshåndtering. Internkontrollen blir dokmentert i DEKFs FDV system DEKFs dokumentasjon Avviksrapportene for fagkyndig el-kontroll og el. tilsynets rapporter, oppbevares som dokumentasjon for planlagt lukking av avvik. Kopier av disse rapportene benyttes av elektroinstallatør som arbeidsunderlag ved gjennomføring av avvikslukking. Avviksrapporter som dokumenterer utført lukking arkiveres hos Drammen Eiendom KF. Hvert tertial legger de byggansvarlige inn avviksregistreringen i DEKFs Facilit internkontrollsystem for fortløpende bestilling av avvikslukking hos elektroinstallatør. Virksomhetens dokumentasjon Under kapittel 6. i virksomhetens brannperm har Drammen Eiendom KF lagt inn en beskrivelse av hvordan fagkyndig internkontroll elektro er bygget opp og fungerer. Beskrivelsen henviser til dokumentasjonen som er samlet hos Drammen Eiendom KF. Internkontroll elektro i boliger For boliger er det opprettet rutiner for egenkontroll av elektriske anlegg ved leieboerskifte. Etter denne planen vil ca. 200 boliger bli kontrollert i året. I 2008 ble det iverksatt fagmessig internkontroll på alle ordinære boliger gjennom engasjement av ekstern installatør. Boliger for pleie og omsorg er kontrollert tidligere. Dette firmaet kontrollerer også brannvarslerne og slokkeutstyret i boligene, og oppdraget vil være gjennomført i løpet av DEKF må så etablere en ny plan med kontrollfrekvens basert på risikovurdering av den enkelte eiendom.

11 4 Internkontroll legionellabehandling Med bakgrunn i Sosial og Helsedirektoratets forskrift og veileder som omhandler tiltak for å hindre overføring av legionellabakterier via areosol, har DEKF opprettet rutiner for behandling av alle dusjanlegg samt kjøletårnet på Marienlyst Energisentral. Legionellabakteriene lever av andre bakterier, og for at de skal eksistere må det være andre bakterier å leve av. Som indikator for å sjekke vekstbetingelsene for legionellabakteriene gjøres det derfor kimtallsprøver. Kimtall står for antall bakterier pr. ml. Med mindre enn 1000 bakterier per. ml. anses faren for oppblomstring av legionellabakterier i dusjanlegget som liten. Nesten alle våre målinger har så langt ligget langt under dette nivået, og ofte på 0. Det er også viktig å holde beredervannet varmt, da legionellabakteriene dør ved høy temperatur.. Stillestående lunkent vann kan gi gode vekstbetingelser for legionella. Derfor fortar DEKFs byggansvarlige gjennomspyling av dusjene på skolene hver høst før skolestart. DEKF's organisasjonskart for internkontroll legionella Daglig leder Overordnet ansvar HMS Paul Røland Teknisk leder Systemansvarlig HMS Geir Andersen Dokumentasjon og oppfølgingsansvarlig Bygg i rode 1, 2 og 5 Finn Laug Dokumentasjon og oppfølgingsansvarlig Bygg i rode Rode 3 og 4 Vidar Asklund Prøvetaking Ambulerende Driftpersonell 5 driftpersonell med bygg i sine roder. DEKFs eksisterende rutiner er gjennomgått med helseavdelingen i Drammen Kommune, som er lokal myndighetsutøver. Rutinene baserer seg på en risikovurdering av det enkelte anlegg med tiltaksplan. Dusjanlegg I forbindelse med tertialvis internkontroll brann og elektro foretas det kimtallanalyse på utvalgte dusjer der det tappes vann som sendes til laboratorium for kimtallanalyse. Dersom kimtallet er over 1000 per. ml. iverksettes følgende tiltak: Gjennomspyler med ekstra varmt vann Klorer dusjhoder Foretar ny måling Dersom målingen fortsatt er høy må ytterligere tiltak som kloring av anlegget iverksettes og det blir foretatt grundig sjekk av varmtvannsberederen. Kjøletårnet på Marienlyst Energisentral Kjøletårnet startes først opp når det skal legges is, hvilket vil si medio oktober. Dette er en periode av året hvor utetemperaturen er så lav at det normalt er dårlige vekstvilkår for legionellabakteriene. Men selv om sannsynligheten for spredning er liten, kan konsekvensen ved et uhell være stor. Derfor er kjøletårnet utstyrt med et automatisk doseringsanlegg for kjemikaliebehandlig mot groing og legionellabakterier. For dette anlegget er det opprettet en

12 egen serviceavtale med et spesialfirma som følger opp driften året rundt, inkl. rengjøring av kjøletårnet både før oppstart og etter sesongen, samt nødvendige analyser i laboratorium. 5 Internkontroll av heisinstallasjoner Fra myndighetenes side er det svært strenge krav til installasjon, drift kontroll og service på alle former for heisinstallasjoner. Alle fastmonterte heiser og løfteramper som er installert i DEKFs bygningsmasse har løpende serviceavtaler med myndighetsgodkjente heisfirmaer inkl. døgnkontinuerlig utrykningsavtale med det aktuelle firma. I tillegg kontrolleres heisene jevnlig av Norsk Heiskontroll, som på hver enkelt heis sender kontrollrapport til DEKF for tilbakemelding og registrering av hvem vi ønsker skal rette avvikene. Det er også opprettet toveiskommunikasjon slik at bruker av den enkelte heis kan få kontakt med vår vektertjeneste ved behov for nødhjelp. 6 Internkontroll inneklima (Ventilasjon og varme) For å opprettholde et godt inneklima, med riktig energibruk, er størstedelen av bygningsmassens tekniske inneklimainstallasjoner behovsstyrt, regulert og overvåket i DEKFs SD anlegg. På skolene får man blant annet alarmer på uønskede avvik når det gjelder luftmengder, temperaturer og det enkelte roms CO2 innhold. Det er også mulig å avlese løpende logg på den enkelte føler og komponent. Ved behov kan vi også sette opp en langtidslogg for å avdekke hva som kan være problemet for det enkelte anlegg eller rom. DEKF har også 5 stk. målekofferter med utstyr for datalogging ute i felten. Det er opprettet serviceavtale på filterskift og enkel mekanisk service for hele bygningsmassen fordelt på to servicefirmaer. Servicerapportene fra disse servicerundene er den internkontrolldokumentasjonen DEKF lagrer utover det som kontinuerlig akkumuleres i SD anlegget. 7 Internkontroll for å avdekke radonstråling Det er et stadig økende fokus på helseskader forårsaket av radonstråling, og det arbeides for tiden med en ny forskrift fra myndighetene for å kunne stille krav til kontrollmålinger med tiltakskrav. Helseavdeling i Drammen Kommune og DEKF har vært i dialog angående dette. Drammen Eiendom KF vil derfor iverksette målinger vinteren 2009 / 2010 på alle relevante bygg, slik som skoler, barnehager, bo-servicsentere m.m. Dette har en begrenset kostnad, beregnet fra kr pr/bygg. 8 Generell kontroll av bygning og eiendom Vedlikeholdsingeniørene og de byggansvarlige går befaring en gang i året, der alle bygg gjennomgås nøye i forbindelse med vedlikeholdsplanleggingen. I sommerhalvåret gjennomføres taksjekk både for å vurdere tilstand, renske i takrenner, men også for å forhindre takstein og lignende i å falle ned. Om vinteren sjekkes takene rutinemessig for snølast og istapper.

13 9 Oppsummering Drammen Eiendom KFs internkontrollsystem ivaretar lover og forskrifter i henhold til HMS lovgivingen. Det er alltid detaljer i kontrollsystemer, omfang og metoder som kan vurderes forskjellig avhengig av tilsynsperson. Dette medfører at et slikt system kontinuerlig må forbedres og utvikles. Tidligere styresaker og forankring hos tilsynsmyndighetene SAK Brannsikkerhet i Drammen Eiendoms Bygg SAK Brannsikkerhet, hvor representant fra Branntilsynet orienterte. SAK Elektro Internkontroll hvor representant for El-tilsynet orienterte. Notat av etter gjennomgang hos Helseavdelingen av DEKF s risikovurdering og tiltaksbeskrivelse vedrørende legionellabakterier ved Drammen Eiendom KF s bygg. Notat til bystyrekomiteen fra rådmann Brannsikkerhet i boliger til pleie og helseformål For alle fagområder er det i ettertid gjort nye forbedringer av systemet med blant annet elektronisk dokumentasjon.

Saknr. 61/14 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 11/2858 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10.11.14

Saknr. 61/14 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 11/2858 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10.11.14 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 61/14 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 11/2858 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10.11.14 SAK 61/14: Eiendomsdrift internkontroll Innstilling

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 9 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og avgrensning... 12 1.2 Faktabeskrivelse... 13 1.2.1 Kort om ansvar...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE JANUAR 2015 Overordnet internkontroll 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Klæbu kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3

Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 Dokumentasjon av Helse, miljø og sikkkerhet for Sameiet Nordraaks gate 3 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID 2 1. Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget 1.3 Brannverntekniske opplysninger

Detaljer

Forslag til ny forskrift om brannforebygging

Forslag til ny forskrift om brannforebygging Dokument dato Vår referanse 23.12.2013 2013/12377/HAGE Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åge Hammervik, tlf. 33 41 26 40 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo 1 av 18

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Evaluering av rømningssikkerheten ved Radisson SAS Park Hotel

Evaluering av rømningssikkerheten ved Radisson SAS Park Hotel Evaluering av rømningssikkerheten ved Radisson SAS Park Hotel Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. for ingeniørfag Studieretning : Brannsikkerhet Av : Stella Bernadette Falkeid ( )

Detaljer

"Bygningsmessige forhold og vedlikehold av kommunale bygg"

Bygningsmessige forhold og vedlikehold av kommunale bygg "Bygningsmessige forhold og vedlikehold av kommunale bygg" Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune 2015 Hovedbudskap Formål med prosjektet Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke i hvilken

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

HMS Håndbok 2014. Sameiet Nordviken B5 A/B. HMS Ansvarlig: Herleik Moe

HMS Håndbok 2014. Sameiet Nordviken B5 A/B. HMS Ansvarlig: Herleik Moe Sameiet Nordviken B5 A/B HMS Håndbok 2014 HMS Ansvarlig: Herleik Moe HMS Håndbok Revidert 2014 Herleik Moe og Tor Bekkevold Utgave 1, Rev. 28.10.2014 Side 1 av 47 Innholdsfortegnelse 1. Sameiet... 5 1.1.

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I KRISTIANSAND KOMMUNE Forvaltningsrevisjon oktober 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604

Detaljer

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Bergen kommunale bygg (BKB) Fagavdeling barnehage og skole 8.-10. september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale

Detaljer

HMS- HÅNDBOKEN. Nordås Borettslag. Utarbeidet 2013

HMS- HÅNDBOKEN. Nordås Borettslag. Utarbeidet 2013 + HMS- HÅNDBOKEN Nordås Borettslag + Utarbeidet 2013 En sammenfatning av innholdet i HMS- arbeidet i Nordås Borettslag som er utarbeidet etter hmsportalen.no (OBOS) som borettslaget bruker i sitt HMS-

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Intern kontroll i kommunen for

Intern kontroll i kommunen for Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 16-2014 Forvaltningsrevisjon i Rennebu kommune Intern kontroll i kommunen for gjennomføring og oppfølging av lovpålagte Forvaltningsrevisjon i Os oppgaver

Detaljer

Plan for internkontroll

Plan for internkontroll Plan for internkontroll Sameiet Søndre Nes Innhold Innhold... 2 1 Bakgrunn... 3 1.1 Hvem har ansvaret?... 3 2 Om Sameiet Søndre Nes... 4 3 Plan for internkontroll... 5 3.1 De sentrale HMS-handlingene...

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET MILJØVERNDEPARTEMENTET JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EIGERSUND KOMMUNE JUNI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer