Saknr. 50/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saknr. 50/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 23-09-09"

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 50/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato SAK 50/09: Rapportering internkontroll Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelse om internkontroll arbeidet til orientering. 2. Styret forutsetter at administrasjonen følger opp de rutiner og forskrifter som er tillagt Drammen Eiendom KF som eier av kommunens bygningsmasse. 3. Internkontrollrapport legges frem for styret hvert tertial. Paul Røland Daglig leder Geir Andersen Teknisk leder

2 Hensikt med saken Formålet er å orientere om DEKFs internkontrollarbeid. - Hvordan dette er organsiert og statusrapport pr. 2. tertial. Internkontrollsystemet Et internkontrollsystem skal påse at krav fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift, overholdes gjennom innføring av systematiske tiltak i virksomheten. Vedlagt følger beskrivelse på våre internkontroll rutiner på brann, elektro, legionella, inneklima, radon, heiser og bygningsmessig kontroll.. Basert på DEKFs løpende dialog med tilsynsmyndighetene, alle tilsyn som har vært gjennomført, våre egne kunnskaper om lover og forskrifter, er vår konklusjon at Drammen Eiendom KFs internkontrollsystem ivaretar lover og forskrifter i henhold til HMS lovgivningen. /GA Vedlegg: 1. Internkontrollrapport pr. 2. Tertial Beskrivelse av DEKF s internkontrollsytem

3 Drammen Eiendom KF Statusrapport internkontroll 2. tertial 2009 Egenkontroll brann, elektro og legionella. Gjennomgangene som ble foretatt i februar og juni 2009 avdekket 104 avvik. Av disse er 90 rettet og de resterende 14 bestilt Fagområde Avvik Rettet Gjenstår Brann Elektro Legionella (Kimtall ) De er beregnet at samtlige avvik vil være lukket innen Årskontroll brannvarsling og slukkeutstyr. Ved bruk av kvalifisert innleid firma blir det gjennomført årskontroll på brannvarslingsutstyr. Når det gjelder 2009 ble arbeidet bestilt i sommer for gjennomføring i høst. Det er foreløpig ikke kommet inn noen rapporter. For brannslukkeutstyr som brannslanger, pulverapparater, CO2 apparater og skum er det så langt i år utført kontroll på 28 bygg av 84. Bygg eks boliger Kontroller som skal utføres Kontroll utført Avvik Rettet Gjenstår 1) Brannvarslinganlegg ) Brannslokkeutstyr Noen bygg kan ha flere brannvarslingsanlegg som krever kontroll. 2. Serviceavtale pr bygg. De fleste bygg har flere enheter som pulverapperater og brannslanger osv. Fagkontroll elektro og brannsikkerhetsutstyr i våre eide boliger Et elektroinstallatør firma ble engasjert høsten 2008 for å gjennomføre fagmessig kontroll på elektroanleggen på våre ordinære boligeiendommer. Samtidig sjekker de også brannvarsler og brannslokkeutstyr. På våre 47 boligadresser med totalt 396 boenheter er det gjennomført kontroll på 355 boenheter. Kontroll rapporter er mottatt på ca 350 av disse og utbedringer er i stor grad gjennomført. Våre boliger for pleie og omsorg som DEKF behandler som særskilte brannobjekt er kontrollert tidligere. De resterende boliger blir kontrollert i løpet av september, oktober og det er beregnet at samtlige avvik vil være lukket innen

4 Planlagt aktivitet og målsettinger Store avvik som ikke er utbedret, men igangsatt Turnhallen: Utbedre rømningsveier og brannkledninger. Prosjektleder engasjert for gjennomføring av prosjektet. Vurdert kostnad ca. 1,2 mill Åspaviljongen: Ny rømningsvei fra 2 etg., løsningen er tegnet og priser innhentet. Avventer godkjenning fra byggesak. Kostnad ca. kr. 0,3 mill-. Internkontroll bolig I 2008 ble det iverksatt fagmessig internkontroll av el-anlegg og brannsikkerhetsutstyr i alle boenheter der DEKF er gårdeier. Dette arbeidet videreføres vil være fullt gjennomført i løpet av DEKF vil gjennomføre en risikovurdering av alle boligbygg med spesielt fokus på om rømningsveiene ivaretar kravene til rask og sikker rømning samt brannspredning i løpet av DEKF vil samtidig gå i dialog med Borettslagen der DEKF har boenheter for å avklare at de har nødvendig interkontrollssystem. Internkontroll elektro For samtlige bygg som nå har hatt fagkontroll elektro skal det i løpet av 2010 gjennomføres en risikovurdering for å bestemme frekvensen på neste fagkyndige elektrokontroll. Internkontroll radon De iverksettes måling på alle relevante bygg etter samråd med helseavdelingen, vinteren 2009/210 /GA

5 Internkontroll -Drammen Eiendom KF September 2009 Innhold 1 Generell HMS målsetting Internkontrollsystem for brannsikkerhet Særskilt brannobjekt - 13 bygg i.h.t. forskrift Ordinære boliger Boliger for pleie og helseformål Borettslagenes ansvar Internkontrollsystem elektro Internkontroll legionellabehandling Internkontroll av heisinstallasjoner Internkontroll inneklima (Ventilasjon og varme) Internkontroll for å avdekke radonstråling Generell kontroll av bygning og eiendom Oppsummering Fra Drammen Eiendom KF s strategidokument : Trygghet Trygghet for helse, miljø og sikkerhet for brukerne er det høyest prioriterte fokusområdet i eiendomsforvaltningen. Dette skal sikres ved fokus på løpende internkontroll og jevnlig revisjon av våre rutiner. Det skal etableres egne mål for gjennomført internkontroll, avvik og dokumentasjon

6 1 Generell HMS målsetting DEKF har som målsetting å holde bygningene og de tekniske anleggene i en slik stand at de ikke kan føre til skade på personer eller eiendom. Dette er nærmere beskrevet i internkontrollsystemet nedenunder. 2 Internkontrollsystem for brannsikkerhet Generelt Beskrivelse av DEKF's HMS system for brannsikkerhet. Ansvar Det er eier av bygningen som er ansvarlig for at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Virksomhet / bruker har ansvaret for å sikre en organisering og drift av egen virksomhet som hindrer brann i å oppstå. Denne ansvarsfordelingen gjelder for alle eiendommene. 2.1 Særskilt brannobjekt - 13 bygg i.h.t. forskrift. Organisering. Særskilt brannobjekt er bygg hvor det stilles særlige krav til organisatoriske tiltak. DEKF har 73 slike bygg, som skoler, barnehager bo og servicesentre, idrettsbygg m.m I bygninger som er særskilte brannobjekt skal virksomheten ha en lokal brannvernleder. Det skal også være en brannansvarlige hos eier, som for DEKFs vedkommende er vedlikeholdsingeniørene. Vedlikeholdsingeniørene deltar ved brannsyn og håndterer brannsynsrapporter og følger opp øvrige avvik. I tillegg foretar DEKF løpende tilsyn og internkontroll gjennom de fem driftsansvarlige i hver sin rode. Drammen Eiendom KF har laget et eget system for avdekking, dokumentasjon og lukking av avvik. DEKFs organisasjonskart for internkontroll brann Daglig leder Overordnet ansvar HMS Paul Røland Teknisk leder Systemansvarlig HMS Geir Andersen Brannansvarlig Bygg i rode 1, 2 og 5 Finn Laug Brannansvarlig Bygg i rode Rode 3 og 4 Vidar Asklund Ambulerende Brannansvarlig 5 driftpersonell med bygg i sine roder.

7 Egen internkontroll De driftansvarlige har i hovedsak daglig tilsyn med byggene og fanger opp feil og mangler som de selv ser, eller som er avdekket og rapportert av leietager / brannvernleder. I tillegg gjennomføres det hvert tertial en spesifikk internkontroll på byggene der de driftsansvarlige kontrollerer og dokumenterer avvik for omgående retting. Rutinene for hva som skal kontrolleres er beskrevet i vårt system i henhold til HMS kravene. Mindre avvik utbedres / bestilles av de driftansvarlige. Større avvik håndteres av vedlikeholdsingeniørene. Pålagt fagkontroll For alle brannvarslingsanlegg, sentrale nødlyssystemer, brannslanger / slokkeapparater, brannventilasjon og sprinkleranlegg er det etablert årlige kontroll / serviceavtaler med kvalifiserte firmaer i henhold til krav. Dokumentasjon Dokumentasjonen på de forskjellige tiltak, kontrollavtaler o.l. ligger lagret i DEKFs elektroniske FDV verktøy. Ute på hvert bygg er leietakerne utstyrt med egne brannpermer hvor organisering, ansvarsforhold og teknisk brannsikringsinformasjon er samlet. Det er denne permen som brannvesenet først og fremst kontrollerer ved brannsyn, og den skal være lett tilgjengelig på plassen. For å holde orden på den økende mengden av dokumentasjon m.h.t risikoanalyser, kontroller samordningsavtaler med virksomhet, osv. videreutvikles DEKFs elektroniske arkiv og internkontrollssystem kontinuerlig. Flere samordningsavtaler er nå integrert som en del av DEKFs husleieavtaler. Oppfølging fra brannvesenet Brannvesenet foretar brannsyn på byggene i.h.t egne planer, og innkaller DEKF eller bruker avhengig av type tilsyn. Når det foretas gjennomgang av brannsyn på det som omhandler brukeransvar er det sjelden DEKFs representant deltar. Det er viktig at bruker tar ansvar for egen sikkerhet, og møter brannvesenets tilsynsingeniør uten å kunne støtte seg på DEKFs vedlikeholdsingeniør. 2.2 Ordinære boliger Dette er ordinære boliger som leies ut av DEKF, uten spesialtilpassing som omsorgsboliger eller serviceboliger. Kravet til brannsikkerhetsutstyr i disse boligene er kun røykvarsler og brannslukkingsutstyr. Det bør ikke bo mange personer med behov for assistert rømning i slike boliger. Fra Fobtot s 47: St.meld nr 41 ( ) legges det vekt på at enkeltstående branner med mange omkomne ikke skal forekomme. Med mange omkommene mener man mer enn 4 personer. Selv om denne teksten er hentet under avsnitt for særskilte brannobjekt, bør dette sees i sammenheng med generelle krav om at rømningsvei dekker rask og sikker rømning. DEKF har for flere av de mest risikoutsatte bygningene installert automatisk brannvarslingsanlegg med direkte varsling til brannvesenet. Som en del av risikovurdering må det vurderes om det bør installeres flere brannvarslingsanlegg. For DEKFs boliger er det også rutiner for kontroll av brannvarslingsutstyr og slukkeutstyr ved leieboerskifte. Dette medfører at ca. 200 boenheter blir kontrollert årlig. B.l.a blir det i

8 stor utstrekning byttet til røykdetektorer med 10 års levetid på batteriet, da man av erfaring vet at batteriskift, som er leietakers ansvar, ofte blir glemt. I 2008 ble det iverksatt fagmessig internkontroll av el-anlegg og brannsikkerhetsutstyr i alle boenheter der DEKF er gårdeier. Dette vil være fullt gjennomført i løpet av I forbindelse med brannen i Schwartzgt ble det stilt et generelt spørsmål om hvor gode rømningsmuligheter det er i våre boliger. DEKF vil gjennomføre en risikovurdering av alle bygningene med spesielt fokus på om rømningsveiene ivaretar kravene til rask og sikker rømning. 2.3 Boliger for pleie og helseformål Det har vært gjennomført en større nasjonal undersøkelse på boliger som benyttes av beboere med pleie og omsorgsbehov der kravene til brannsikkerhetsutstyr er de samme som i boliger. Disse er som regel i risikoklasse 4 med ordinære branndetektorer og enkelt slukkeutstyr. Boligene er ofte bebodd med mange personer hvor det kan være behov for assistert rømning. I 2006 gjennomførte rådmannen en omfattende kartlegging for å få oversikt over brannsikkerheten i boliger for pleie og omsorgsformål i Drammen kommune. Kartleggingen omfattet totalt 29 boligkomplekser der Drammen Eiendom KF står som eier av 13 enheter, tilsvarende ca. 320 boenheter der beboerne har vedtak om kommunale tjenester. Dette er i hovedsak boliger for psykisk utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser. I disse boligene har Drammen Eiendom KF ansvaret for å oppfylle lovverkets krav til brannsikkerhet. Samtlige av DEKFs boligkomplekser, med unntak av to, er klassifisert i risikoklasse 4. Og i henhold til lovverket er det kun de generelle branntekniske kravene til ordinære boliger som gjelder for slike boliger. Når det gjelder boligene for psykisk utviklingshemmede, har imidlertid Drammen Eiendom KF valgt å etablere et strengere brannvernregime enn det lovverket krever. Det er blant annet installert brannvarslingsanlegg i samtlige leiligheter, og det er etablert interne rutiner, inkludert internkontrollrutiner, som tilsvarer de rutinene som gjelder for særskilte brannobjekter. Boligene for psykisk utviklingshemmede på Skavlen og i Blentenborgveien 9. er klassifisert i risikoklasse 6, og er samtidig definert som særskilte brannobjekter. 16 av boligkompleksene i undersøkelsen, herunder de tradisjonelle omsorgsboligene, er etablert som borettslag. Drammen Eiendom KF har et varierende antall andeler (boenheter) i disse borettslagene. Drammen Eiendom KF har fast rutine for å sjekke brannvarsler og brannslukkeutstyr ved skifte av leietakere i borettslagsleilighetene. De øvrige boenhetene eies av beboerne selv. 2.4 Borettslagenes ansvar Mange av boligene til pleie og omsorgsformål, herunder de tradisjonelle omsorgsboligene, er organisert som borettslag. Andelseierne i borettslaget har bruksrett til egen leilighet, og det skal etableres et styre som skal lede virksomheten i borettslaget i samsvar med lover og vedtekter. Styret i borettslagene må kunne betraktes som eier av bygningen i henhold til brannvernlovgivningen. Styret har dermed ansvar for tekniske brannsikkerhetstiltak i henhold til lov om brann og eksplosjonsvern med forskrifter.

9 Borettslagene må videre betraktes som en virksomhet i henhold til internkontrollforskriften, og styret i borettslaget har ansvar for at borettslaget har et internkontrollsystem. Forebyggende brannvern er en viktig del av internkontrollarbeidet. Dette innebærer at borettslagene har ansvaret for organisatoriske brannsikkerhetstiltak. DEKF har løpende dialog med borettslagene og vil nå ta opp denne problemstillingen for å sikre at de borettsalgene som DEKF har boenheter i - har internkontrollssystem som ivaretar nødvendig brannsikkerhet. 3 Internkontrollsystem elektro Beskrivelse av DEKF's HMS system for el. sikkerhet. Ansvar Ordlyden i Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg med veiledning 9 sier følgende om ansvar: Eier og bruker av anlegg, som omfattes av forskriften, skal sørge for at det blir foretatt jevnlig ettersyn og vedlikehold av de elektriske installasjonene, slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene. I Drammen Kommunes er det eier av bygningen ( DEKF ) som er ansvarlig for at eiendommens faste elektriske installasjoner er installert og vedlikeholdt i samsvar med gjeldene lover og forskrifter. Flyttbart utstyr og bevegelige ledninger er det virksomhetens / leietakers ansvar å holde i orden. Administrativt system for sikkerhet på elektriske installasjoner og organisering av internkontroll Drammen Eiendom KF har laget et eget system for avdekking, dokumentasjon og lukking av avvik på elektriske installasjoner. DEKF's organisasjonskart for internkontroll elektro: Daglig leder Overordnet ansvar HMS Paul Røland Teknisk leder Systemansvarlig HMS Geir Andersen Gjennomføringsansvar El -kontroll. HMS elektro Tormod Emberland Fagansvarlig el. tilsyn Fagansv. HMS elektro Trond Haugan Internkontroll på bygg Lekm. kontroll elektro 5 driftsansvarlige Fagkyndig elektrokontroll Gjennom egne ansatte med nødvendig elektrokompetanse foretar Drammen Eiendom KF den lovpålagte kartlegging av avvik på eiendommenes faste elektriske installasjoner. Samtlige relevante bygg ( 82 stk.) er gjennomgått én gang, mens barnehagene har hatt to runder. Fagkontrollens frekvens skal baseres på risikovurdering. Per dato er vår risikovurdering basert på bygningstype og bruksmønster. Dette vil bli revidert og tilpasset det enkelte bygg.

10 Med begrenset egenkapasitet og mulighet til å holde seg faglig à jour vurderes det nå å benytte eksterne leverandører for fagkyndig egenkontroll, mens risikovurderingen utføres med interne resurser. Tertialvis lekmannskontroll elektro Samtidig med tertialvis internkontroll brann, foretar de byggansvarlige kontroll av de elektriske installasjonene for å avdekke avvik som skyldes slitasje, uhell, hærverk og feilbruk. Dette er avvik som registreres og dokumenteres utover det som daglig oppdages av bruker eller driftsansvarlige, som fortløpende sørger for rask avvikslukking. Tertialvis lekmannskontrollen krever ingen formell udannelse, men de fem byggansvarlige i Drammen Eiendom gjennomgår nødvendige kurs i el - sikkerhet i henhold til forskriftenes krav. Det er nå krav om årlige kurs. Avvikslukking Med utgangspunkt i kontrollrapportene fra Drammen Eiendoms egen fagkontroll, eller el. tilsynets avviksrapport, blir det utarbeidet en plan for lukking av avvik. Mindre avvik lukkes fortløpende, mens større avvik legges inn i årsplan for retting. Gjennom flere år er det bevilget særskilte midler for utbedringer av myndighetskrav. Disse midlene har gjort det mulig å holde en forskriftsmessig god standard på bygningsmassens elektriske installasjoner. Hvor hurtig avvik rettes vurderes med hensyn på risiko. Lukking utføres av autorisert elektroinstallatør. DEKFs dokumentasjon Det er utarbeidet en egen dokumentasjon for internkontroll elektro som beskriver ansvar, organisering og gjennomføring, inkl. avvikshåndtering. Internkontrollen blir dokmentert i DEKFs FDV system DEKFs dokumentasjon Avviksrapportene for fagkyndig el-kontroll og el. tilsynets rapporter, oppbevares som dokumentasjon for planlagt lukking av avvik. Kopier av disse rapportene benyttes av elektroinstallatør som arbeidsunderlag ved gjennomføring av avvikslukking. Avviksrapporter som dokumenterer utført lukking arkiveres hos Drammen Eiendom KF. Hvert tertial legger de byggansvarlige inn avviksregistreringen i DEKFs Facilit internkontrollsystem for fortløpende bestilling av avvikslukking hos elektroinstallatør. Virksomhetens dokumentasjon Under kapittel 6. i virksomhetens brannperm har Drammen Eiendom KF lagt inn en beskrivelse av hvordan fagkyndig internkontroll elektro er bygget opp og fungerer. Beskrivelsen henviser til dokumentasjonen som er samlet hos Drammen Eiendom KF. Internkontroll elektro i boliger For boliger er det opprettet rutiner for egenkontroll av elektriske anlegg ved leieboerskifte. Etter denne planen vil ca. 200 boliger bli kontrollert i året. I 2008 ble det iverksatt fagmessig internkontroll på alle ordinære boliger gjennom engasjement av ekstern installatør. Boliger for pleie og omsorg er kontrollert tidligere. Dette firmaet kontrollerer også brannvarslerne og slokkeutstyret i boligene, og oppdraget vil være gjennomført i løpet av DEKF må så etablere en ny plan med kontrollfrekvens basert på risikovurdering av den enkelte eiendom.

11 4 Internkontroll legionellabehandling Med bakgrunn i Sosial og Helsedirektoratets forskrift og veileder som omhandler tiltak for å hindre overføring av legionellabakterier via areosol, har DEKF opprettet rutiner for behandling av alle dusjanlegg samt kjøletårnet på Marienlyst Energisentral. Legionellabakteriene lever av andre bakterier, og for at de skal eksistere må det være andre bakterier å leve av. Som indikator for å sjekke vekstbetingelsene for legionellabakteriene gjøres det derfor kimtallsprøver. Kimtall står for antall bakterier pr. ml. Med mindre enn 1000 bakterier per. ml. anses faren for oppblomstring av legionellabakterier i dusjanlegget som liten. Nesten alle våre målinger har så langt ligget langt under dette nivået, og ofte på 0. Det er også viktig å holde beredervannet varmt, da legionellabakteriene dør ved høy temperatur.. Stillestående lunkent vann kan gi gode vekstbetingelser for legionella. Derfor fortar DEKFs byggansvarlige gjennomspyling av dusjene på skolene hver høst før skolestart. DEKF's organisasjonskart for internkontroll legionella Daglig leder Overordnet ansvar HMS Paul Røland Teknisk leder Systemansvarlig HMS Geir Andersen Dokumentasjon og oppfølgingsansvarlig Bygg i rode 1, 2 og 5 Finn Laug Dokumentasjon og oppfølgingsansvarlig Bygg i rode Rode 3 og 4 Vidar Asklund Prøvetaking Ambulerende Driftpersonell 5 driftpersonell med bygg i sine roder. DEKFs eksisterende rutiner er gjennomgått med helseavdelingen i Drammen Kommune, som er lokal myndighetsutøver. Rutinene baserer seg på en risikovurdering av det enkelte anlegg med tiltaksplan. Dusjanlegg I forbindelse med tertialvis internkontroll brann og elektro foretas det kimtallanalyse på utvalgte dusjer der det tappes vann som sendes til laboratorium for kimtallanalyse. Dersom kimtallet er over 1000 per. ml. iverksettes følgende tiltak: Gjennomspyler med ekstra varmt vann Klorer dusjhoder Foretar ny måling Dersom målingen fortsatt er høy må ytterligere tiltak som kloring av anlegget iverksettes og det blir foretatt grundig sjekk av varmtvannsberederen. Kjøletårnet på Marienlyst Energisentral Kjøletårnet startes først opp når det skal legges is, hvilket vil si medio oktober. Dette er en periode av året hvor utetemperaturen er så lav at det normalt er dårlige vekstvilkår for legionellabakteriene. Men selv om sannsynligheten for spredning er liten, kan konsekvensen ved et uhell være stor. Derfor er kjøletårnet utstyrt med et automatisk doseringsanlegg for kjemikaliebehandlig mot groing og legionellabakterier. For dette anlegget er det opprettet en

12 egen serviceavtale med et spesialfirma som følger opp driften året rundt, inkl. rengjøring av kjøletårnet både før oppstart og etter sesongen, samt nødvendige analyser i laboratorium. 5 Internkontroll av heisinstallasjoner Fra myndighetenes side er det svært strenge krav til installasjon, drift kontroll og service på alle former for heisinstallasjoner. Alle fastmonterte heiser og løfteramper som er installert i DEKFs bygningsmasse har løpende serviceavtaler med myndighetsgodkjente heisfirmaer inkl. døgnkontinuerlig utrykningsavtale med det aktuelle firma. I tillegg kontrolleres heisene jevnlig av Norsk Heiskontroll, som på hver enkelt heis sender kontrollrapport til DEKF for tilbakemelding og registrering av hvem vi ønsker skal rette avvikene. Det er også opprettet toveiskommunikasjon slik at bruker av den enkelte heis kan få kontakt med vår vektertjeneste ved behov for nødhjelp. 6 Internkontroll inneklima (Ventilasjon og varme) For å opprettholde et godt inneklima, med riktig energibruk, er størstedelen av bygningsmassens tekniske inneklimainstallasjoner behovsstyrt, regulert og overvåket i DEKFs SD anlegg. På skolene får man blant annet alarmer på uønskede avvik når det gjelder luftmengder, temperaturer og det enkelte roms CO2 innhold. Det er også mulig å avlese løpende logg på den enkelte føler og komponent. Ved behov kan vi også sette opp en langtidslogg for å avdekke hva som kan være problemet for det enkelte anlegg eller rom. DEKF har også 5 stk. målekofferter med utstyr for datalogging ute i felten. Det er opprettet serviceavtale på filterskift og enkel mekanisk service for hele bygningsmassen fordelt på to servicefirmaer. Servicerapportene fra disse servicerundene er den internkontrolldokumentasjonen DEKF lagrer utover det som kontinuerlig akkumuleres i SD anlegget. 7 Internkontroll for å avdekke radonstråling Det er et stadig økende fokus på helseskader forårsaket av radonstråling, og det arbeides for tiden med en ny forskrift fra myndighetene for å kunne stille krav til kontrollmålinger med tiltakskrav. Helseavdeling i Drammen Kommune og DEKF har vært i dialog angående dette. Drammen Eiendom KF vil derfor iverksette målinger vinteren 2009 / 2010 på alle relevante bygg, slik som skoler, barnehager, bo-servicsentere m.m. Dette har en begrenset kostnad, beregnet fra kr pr/bygg. 8 Generell kontroll av bygning og eiendom Vedlikeholdsingeniørene og de byggansvarlige går befaring en gang i året, der alle bygg gjennomgås nøye i forbindelse med vedlikeholdsplanleggingen. I sommerhalvåret gjennomføres taksjekk både for å vurdere tilstand, renske i takrenner, men også for å forhindre takstein og lignende i å falle ned. Om vinteren sjekkes takene rutinemessig for snølast og istapper.

13 9 Oppsummering Drammen Eiendom KFs internkontrollsystem ivaretar lover og forskrifter i henhold til HMS lovgivingen. Det er alltid detaljer i kontrollsystemer, omfang og metoder som kan vurderes forskjellig avhengig av tilsynsperson. Dette medfører at et slikt system kontinuerlig må forbedres og utvikles. Tidligere styresaker og forankring hos tilsynsmyndighetene SAK Brannsikkerhet i Drammen Eiendoms Bygg SAK Brannsikkerhet, hvor representant fra Branntilsynet orienterte. SAK Elektro Internkontroll hvor representant for El-tilsynet orienterte. Notat av etter gjennomgang hos Helseavdelingen av DEKF s risikovurdering og tiltaksbeskrivelse vedrørende legionellabakterier ved Drammen Eiendom KF s bygg. Notat til bystyrekomiteen fra rådmann Brannsikkerhet i boliger til pleie og helseformål For alle fagområder er det i ettertid gjort nye forbedringer av systemet med blant annet elektronisk dokumentasjon.

Saknr. 61/14 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 11/2858 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10.11.14

Saknr. 61/14 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 11/2858 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10.11.14 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 61/14 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 11/2858 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10.11.14 SAK 61/14: Eiendomsdrift internkontroll Innstilling

Detaljer

Saknr. 53/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 08.12.10

Saknr. 53/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 08.12.10 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 53/10 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 08.12.10 53/10 ENERGIMERKEORDNINGEN Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen.

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen. Vardar Eiendom har som mål å ha fornøyde leietakere blant annet gjennom god kommunikasjon. Sammen skal vi sørge for gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid og ryddige lokaler i

Detaljer

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø

Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen. Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Bruk av dataverktøyet IK-bygg i eiendomsforvaltningen Eiendomssjef Beate Németh, Tromsø kommune Brannvernkonferansen 2013, Tromsø Tromsø kommune -Eiendom Forvaltning, drift og vedlikehold av ca400.000

Detaljer

Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen

Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen Om Kongsberg kommunale eiendom KF 110 000 m2 formålsbygg 15 000 m2 annen eiendom 450 boliger Om oss Ca. 70 ansatte fordelt på 4 avdelinger Hva gjør vi? Planlegger nye

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ M74 DRAMMEN BRANNSIKKERHET I BOLIGER TIL PLEIE- OG OMSORGSFORMÅL

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ M74 DRAMMEN BRANNSIKKERHET I BOLIGER TIL PLEIE- OG OMSORGSFORMÅL Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/4877-3 M74 DRAMMEN 21.03.2007 BRANNSIKKERHET I BOLIGER TIL PLEIE- OG OMSORGSFORMÅL 1. BAKGRUNN Arbeids-

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Rødskog skole Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/17 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 17/8 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 13.2.2017 SAK 05/17: VEDLIKEHOLDSPLAN 2017 Innstilling til: Styret

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Intern service Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 IR si tilrådning AD si vurdering Tiltak Tidsfrist Ansvar 1.Implementere internkontrollsystemet

Detaljer

Internkontroll i borettslag og sameier

Internkontroll i borettslag og sameier Oslo kommune Brann- og redningsetaten Brannforebyggende avdeling Internkontroll i borettslag og sameier - Enkelt og lønnsomt Å INNFØRE OG UTØVE INTERNKONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 04/16 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/9159 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.2.2016 SAK 04/16: VEDLIKEHOLDSPLAN 2016 Innstilling til: Styret

Detaljer

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Hvilke plikter har bygningseier? Trond Dilling Forebyggende sikkerhetsopplæring Helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen stiller krav til systematisk sikkerhetsarbeid

Detaljer

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Et kort overblikk over prosessen Dagens tilstand slik vi kjenner den Beskrivelse av hvordan det skal være Avdekke forhold som ikke stemmer med beskrivelsen

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Bedre brannsikkerhet i bygninger

Bedre brannsikkerhet i bygninger Bedre brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 3. januar 2012 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen

Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Ofoten interkommunale brann og redningsvesen Narvik kommune Byggforvaltningen 8512 NARVIK._.w.rat..-..- S&KS!a jånvr3, Benet Olsen Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 12.03.2009 09/279-1

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes.

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes. TINN KOMMUNE Enhet for brann Sykehuset Telemark HF 12 FEB 2010 Arkivsak: N.Tlbl1Aa Alll[ KOIiANIUNE Rjukan Sykehus v/ Arnfinn Lien SykEhusveien 6 3660 RJUKAN Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE BORETTSLAGET TORSHOV KVARTAL VI BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE 29.05.2011 947837893 INNLEDNING HEFTE FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE Styret i er ansvarlig for brannvernet ved eiendommen. Ihht.

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 71/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 13/13726 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.14 SAK 71/14: ASSS-RAPPORT OG NØKKELTALL

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 03/15 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/49 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.2.2014 SAK 03/15: VEDLIKEHOLDSPLAN 2015 Innstilling til: Styret

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Følgebrev reaksjonsdokument

Følgebrev reaksjonsdokument Glåmdal brannvesen IKS Gjemselund stadion Kongsvinger Kommunale eiendomsenhet v/ Tommy Hagen 2226 Kongsvinger Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 04.05.2017 2017\15 Per Harald Bekken 2017\22 Følgebrev reaksjonsdokument

Detaljer

Database for el-kontrollrapporter - Elsmart - næring

Database for el-kontrollrapporter - Elsmart - næring BRS 76/11 Database for el-kontrollrapporter - Elsmart - næring Innledning Så brant det igjen! Hvor raskt ble brannen slokket? Fungerte slokkeanlegget optimalt? Kom brannvesenet og var RVR raskt i gang?

Detaljer

Krav til kontroll av brannsikringsanlegg Brannvernkonferansen, Hamar 8. mai 2012

Krav til kontroll av brannsikringsanlegg Brannvernkonferansen, Hamar 8. mai 2012 Krav til kontroll av brannsikringsanlegg Brannvernkonferansen, Hamar 8. mai 2012 Lars Haugrud senioringeniør Oppdraget For at brannsikringsanlegg i bygg skal fungere etter hensikten, må eierne sørge for

Detaljer

Trygt & optimalt vann! Kartlegging, risikovurdering og tiltak av sanitæranlegg. Dr. scient, Hanne Therese Skiri NorKjemi AS. Trygt & optimalt vann!

Trygt & optimalt vann! Kartlegging, risikovurdering og tiltak av sanitæranlegg. Dr. scient, Hanne Therese Skiri NorKjemi AS. Trygt & optimalt vann! Kartlegging, risikovurdering og tiltak av sanitæranlegg Dr. scient, Hanne Therese Skiri NorKjemi AS NorKjemi AS Uavhengig service- og kompetansebedrift innen legionellakontroll og vannbehandling Oslo (Nydalen)

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/ GNR 23/ HAMA

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/ GNR 23/ HAMA Lunner kirkelige Fellesråd Lunnerlinna 43 A 2730 LUNNER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1028-3 GNR 23/143 16.06.2016 HAMA 23/143 - REVIDERT RAPPORT - BRANNTILSYN 2016 - LUNNER KIRKE Lunner - Gran

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 35/14 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2014 SAK 35/14: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole Drammen Eiendom KF Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009 Konnerud skole Børresen skole Vedlikehold og oppgraderingsplan for 2009 Drammensbadet Generelt. Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygninger

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no Frokostseminar 9. april BRANNVERN Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening Landsforening til motarbeidelse av brannfaren Norsk brannvernforening stiftet 7. november 1923 Pådriver for økt brannsikkerhet

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 21/15 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.03.2015 SAK 21/15: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/ M71 HK/TEKN/TRH

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/ M71 HK/TEKN/TRH Regnbuen barnehage Kleiva 8A 7200 KYRKSÆTERØRA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/1280-1 M71 HK/TEKN/TRH 18.06.2014 Navn objekt: Regnbuen barnehage Gnr 62 Bnr 120 Adresse: Kleiva, 7200

Detaljer

Brannvesenets tilsyn

Brannvesenets tilsyn Brannvesenets tilsyn Hvordan skal brannvesenet gjennomføre tilsyn Jan-Tore Dilling Enhet for forebygging 1 Systemrettet tilsyn Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Rapport nr. 7/08 Postadresse: Rådhuset, 3440 Røyken Dato for tilsynet: 12. juni 2008 Besøksadresse: Brøholtstranda 3, 3442 Hyggen

Detaljer

Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper?

Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper? Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper? TROND S. ANDERSEN 08.09.2015, BRANNFOREBYGGENDE FORUM, 2015 Tema Brannsikkerhet i eksisterende bygninger - grunnlaget

Detaljer

Internkontroll i borettslag,sameie og vel. Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn

Internkontroll i borettslag,sameie og vel. Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn Internkontroll i borettslag,sameie og vel Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn Innleggets innhold Internkontroll Ansvar Hvilke lover og forskrifter gjelder for oss Styret sine oppgaver

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 11/09 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18/02-2009 SAK 11/09: STRATEGIDOKUMENT Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen Oslo 14. juni 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften Byggteknisk

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2014 (Oppdatert 1401.2015)

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2014 (Oppdatert 1401.2015) Vedlegg til styresak 009-2015 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2014 (Oppdatert 1401.2015) Åpne etter i 2012 Tilsynsmyndighet Lovområde for legemiddelverk Arbeidset Kommunalt brannvesen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/ GNR 67/ HAMA

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/ GNR 67/ HAMA Lunner kirkelige Fellesråd Lunnerlinna 43 A 2730 LUNNER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1029-3 GNR 67/80 16.06.2016 HAMA 67/80 - REVIDERT TILSYNSRAPPORT - BRANTILSYN 2016 - GRUA KIRKE Lunner - Gran

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 13/200 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18.02.2013 SAK 05/13: VEDLIKEHOLDSPLAN 2013 Innstilling til: Styret

Detaljer

TILBAKEMELDINGER (SVAR PÅ SPØRSMÅL OG FORESPØRSLER FRA FORRIGE MØTE) OG INFORMASJON TIL KOMITÉEN

TILBAKEMELDINGER (SVAR PÅ SPØRSMÅL OG FORESPØRSLER FRA FORRIGE MØTE) OG INFORMASJON TIL KOMITÉEN DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyrekomite byutvikling og kultur Saksnr: 42/08 Saksbeh. Britt Liss Ruud Arkivsaksnr. 08/645-19 Org.enhet Informasjon og samfunnskontakt Møtedato 11.11.2008 Utvalg

Detaljer

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 TROND S. ANDERSEN, 25. april 2017 Tema Byggverkets forutsetninger Basissikkerhet byggverk God dokumentasjon er lønnsomt Videreføring

Detaljer

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk Vedlegg 2 Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [...] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vem mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som ikke har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften?

Detaljer

Samordning og prosess

Samordning og prosess Samordning og prosess Sentrale felles element i internkontrollsystem for HMS/skolemiljø: a. Involvering av arbeidstakere/elever b. Oversikt over lover og regelverk c. Opplæring/kompetanse d. Oversikt over

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/190-1 GNR 60/26 HK/TEKN/TRH

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/190-1 GNR 60/26 HK/TEKN/TRH Aure kommune Skarsøya grendahus v/ BrannvernlederJohn Bjarne Lie 6697 VIHALS Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/190-1 GNR 60/26 HK/TEKN/TRH 22.01.2014 Navn objekt: Skarsøya grendahus Gnr

Detaljer

Tilsyn fra lokalt brannvesen

Tilsyn fra lokalt brannvesen Tilsyn fra lokalt brannvesen Hva avdekkes, og er fokuset tilstrekkelig? Brannvesenets oppgaver Brann og eksplosjonsvernloven: 11 bokstav a h Bokstav b: Brannvesenet skal gjennomføre brannforebyggende tilsyn

Detaljer

Tilsynsrapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under tilsynet.

Tilsynsrapporten omhandler avvik og anmerkninger som er avdekket under tilsynet. TILSYNSRAPPORT Objekttype: B 1 Objektnavn: Rørvik Fisk og Fiskematforretning Adresse: Str,94442Igt-.-1-0 F,So RfAT-Pc Poststed: 7900 Rørvik cl Gnr.: 10 Bnr.: 7, 187 Feste nr.157 I medhold av Lov av 14.

Detaljer

E-' E Dokud ~5/~15» A»/tare om renes Drannvemlmak for - ' 'Hem mmmmmmmmmmmmmm ne gruaoer z TRYGG HJEMME IKS. og kommunene Asker og Bærum

E-' E Dokud ~5/~15» A»/tare om renes Drannvemlmak for - ' 'Hem mmmmmmmmmmmmmm ne gruaoer z TRYGG HJEMME IKS. og kommunene Asker og Bærum I U BÆRUM KOM M UNE Asker kommune w V E-' E Dokud 15009991 ~5/~15» u.- A»/tare om renes Drannvemlmak for Ela mm - ' 'Hem mmmmmmmmmmmmmm ne gruaoer z TRYGG HJEMME Avtale mellom Asker og Bærum brannvesen

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

BAKGRUNN OG INNLEDNING

BAKGRUNN OG INNLEDNING BAKGRUNN OG INNLEDNING Den 17. desember 2015 ble det vedtatt en ny Forskrift om brannforebygging, hjemlet i Brannloven av 2002. Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2014 (Oppdatert )

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2014 (Oppdatert ) Vedlegg sak 063-2014 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2014 (Oppdatert 28.08.2014) Åpne etter 2012 Tilsynsmyndighet Lovområde for legemiddelverk Arbeidset Kommunalt brannvesen Tilsyn

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa Kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans-Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Einar Eilertsen Dato Rissa kommune - Rapport etter systemrettet tilsyn vedrørende

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 08/09 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 06.02.2009 08/09 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 4. januar 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften

Detaljer

Byggteknisk vinteruke

Byggteknisk vinteruke Byggteknisk vinteruke Storefjell 2005 Eiers rolle/virksomhetens rolle, Myndighetenes krav og tilsynsrolle Trond Dilling senioringeniør Hvorfor så stort fokus på brannvern Vil byggverket og brannvernorganiseringen

Detaljer

Driftsfasen vs. Byggets forutsetninger

Driftsfasen vs. Byggets forutsetninger Driftsfasen vs. Byggets forutsetninger Hvordan drifte kommunale bygninger i hht brannforutsetningene? Vil ny Forebyggende forskrift endre noe på det? Tønsberg 05.05.2014 fagleder miljø og brann Karsten

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Brannverninstruks August 2013

Brannverninstruks August 2013 Brannverninstruks BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved. Ansvarlig

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

INTERN- KONTROLL I BORETTSLAG OG SAMEIER ENKELT OG LØNNSOMT

INTERN- KONTROLL I BORETTSLAG OG SAMEIER ENKELT OG LØNNSOMT INTERN- KONTROLL I BORETTSLAG OG SAMEIER ENKELT OG LØNNSOMT Å INNFØRE OG UTØVE INTERN-KONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy

FOBE IK bygg rapporteringsverktøy FOBE IK bygg rapporteringsverktøy Harald Andersen Avd leder Re kommune Deltaker i KOBE prosjektet systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Innhold Avklare ansvarsforhold Kartlegging av tilstandenpå

Detaljer

Operativ drift av bygninger. Dokumentasjon av energi, brann/sikkerhet og inneklima

Operativ drift av bygninger. Dokumentasjon av energi, brann/sikkerhet og inneklima Operativ drift av bygninger Dokumentasjon av energi, brann/sikkerhet og inneklima Forretningsområder ReSight AS Rådgivning Utvikling av strategisk eiendomsplan Kartlegging eiendomsforvaltning/fdvu-prosesser

Detaljer

Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos?

Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos? Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos? TROND S. ANDERSEN 28.04.2015, BRANNVERNKONFERANSEN, 2015 Tema Tiltak i eksisterende bygninger - hvilket regelverk gjelder? - installasjon

Detaljer

God sikkerhetsforvaltning forenkler tilsyn

God sikkerhetsforvaltning forenkler tilsyn God sikkerhetsforvaltning forenkler tilsyn Forenkler god sikkerhetsforvaltning tilsynet? Svaret vil avhenge av hvilken begrunnelse vi har for å gjennomføre tilsynet: Skal tilsynet gjennomføres for at spesifikke

Detaljer

Aktuelle forskrifter og krav. Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier. Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter?

Aktuelle forskrifter og krav. Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier. Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter? Presentasjon Hallingdal brann- og redningsteneste iks Agenda Aktuelle forskrifter og krav Ansvarsfordeling og roller; tilsynsmyndigheter og byggeier Erfaringer fra tilsyn hva ser vi etter? Hvilke regler

Detaljer

Saknr. 06/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato

Saknr. 06/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 06/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18.02.09 SAK 06/09: OPPGRADERING OG VEDLIKEHOLDSPLAN 2009 Innstilling

Detaljer

Oppfølging KU-saker Eidskog-2017 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Eidskog-2017 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.17 1/17 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen 2/17 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannens stedfortredere

Detaljer

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 SAK 51/11 FRYDENHAUG SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning i kommunale bygg

Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning i kommunale bygg Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning Kapnr.01 Formål Sikre at alle kommunale bygg (forvaltet av Etat for eiendom) er bygget, utstyrt, driftet og vedlikeholdt i tråd med gjeldende lover og

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som omsetter elektrisk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har elektromedisinsk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/15033-2 M70 DRAMMEN 03.11.2008

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/15033-2 M70 DRAMMEN 03.11.2008 Notat Til : Bystyrekomite byutvikling og kultur Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/15033-2 M70 DRAMMEN 03.11.2008 LOKAL FORSKRIFT OM TILSYN I BYGNINGER I OMRÅDER MED SÆRLIG STOR

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD: Til bruker av HMS-håndboken BRUKERVEILEDNING:Slik bruker du HMS-håndboken som oppslagsverk og lærebok DEL I KAPITTEL 1:

Detaljer

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO:

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF DATO: 09.03.2017 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Anne Sofie Øye Gjerde SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn pr. februar 2017 ARKIVSAK:

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2017

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2017 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 1. tertial 2017 Status for i 2014 som ikke er lukket (Oppdatert 28.04.2017) Tilsynsmyndighet Lovområde for Kommunalt brannvesen Ref. 15/07783 Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Formål Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 2. Virkeområde

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Frokostmøte - Multiconsult Senioringeniør Lars Haugrud 7. november 2014 Ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Hvem har ansvaret for hva når det gjelder ettersyn, kontroll og vedlikehold? Senioringeniør Lars Haugrud 26. april 2016 Forskrift om brannforebygging Innledende bestemmelser

Detaljer

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2017

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2017 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2017 Status for i 2014 som ikke er lukket (Oppdatert 28.04.2017) Vedlegg sak 069-2017 Tilsynsmyndighet Lovområde for Kommunalt brannvesen Ref. 15/07783

Detaljer

Endring i forskrift om brannforebygging

Endring i forskrift om brannforebygging Endring i forskrift om brannforebygging Per Henning Samuelsen Jobb smartere 2016 100990 1.1 2 Visjon: Et skolebygg å være stolt av! Hersleb videregående skole 3 Fakta om Undervisningsbygg - Eier og drifter

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer