Tilskudd til etablering og drift av tverrfaglig aktivt oppsøkende behandlingsteam etter ACT- modell (ACTteam)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilskudd til etablering og drift av tverrfaglig aktivt oppsøkende behandlingsteam etter ACT- modell (ACTteam)"

Transkript

1 Skjema for Kapittel 0743 post 62 og 75 Divisjon: Psykisk helse og rus Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr Direktoratet) (Kun for intern bruk i Tilskudd til etablering og drift av tverrfaglig aktivt oppsøkende behandlingsteam etter ACT- modell (ACTteam) Godkjent av (departement): Med forbehold om departementes godkjenning (dd.mm.åå) Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå): Alle endringer som omfattes av pkt i Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt a-e skal fastsettes av HOD. 1. Mål for ordningen og målgruppe: Formålet med tilskuddsordningen er å opprette tverrfaglige og tverrsektorielle aktivt oppsøkende behandlingsteam etter ACT- metodikk. ACT- team skal tilby behandling, oppfølging, rehabilitering og støtte til målgruppen. ACT- team skal bidra til at en sårbar og utsatt pasient/ brukergruppe får tilgang til sammenhengende, helhetlige og godt koordinerte tjenester fra kommune -og spesialisthelsetjenesten. ACT- team er en oppsøkende behandlingsmodell som er rettet inn mot personer som i liten grad klarer å nyttiggjøre seg av det ordinære tilbudet. ACT- team har en tverrfaglig sammensetning med formål å skulle ivareta pasientenes sammensatte behov for bistand på flere livsområder. ACT- team skal i hovedsak levere og tilrettelegge for alle helsetjenester (primær- og spesialisthelsetjenesteoppgaver) og sosiale tjenester. ACT- behandling innebærer en oppsøkende og pågående profil slik at en kan nå ut til pasientgrupper som ikke makter å oppsøke hjelpeapparatet og/ eller som selv ikke ser at de har behov for hjelp. Målgruppe: Personer med alvorlige psykiske lidelser alene eller i kombinasjon med rusmiddelmisbruk, kognitiv svikt og/ eller betydelig funksjonsnedsettelse med sammensatte og langvarige hjelpebehov fra kommune- og spesialisthelsetjeneste, 1

2 som ikke er i stand til å nyttiggjøre seg av det ordinære hjelpeapparatet i tilstrekkelig grad og som har behov for særlig tilrettelagte tilbud. Spesifisering av krav til målgruppene (inklusjonskriterier) til ACT- behandling: - Langvarige og ustabile sykdomsforløp - Langvarig psykotisk sykdom/ schizoaffektive lidelser - Alvorlige bipolare lidelser - Rusmiddelmisbruk/ ruslidelser og tentativ alvorlig psykisk lidelse - Alvorlig psykisk lidelse og lett psykisk utvilkingshemming Kjennetegn ved målgruppen: - Liten evne til å samarbeide om foreskrevet behandling - Gjentatte kriser og innleggelser i akuttpsykiatrien - Store begrensninger i sosial fungering (tilbaketrukkenhet, utagering, stor grad av paranoid beredskap m.v) - Store negative konsekvenser ved tilbakefall - Manglende sosial støtte - Liten effekt av tidligere behandling Spesifisering av krav til ACT- behandlingsmetodikk: - ACT- team skal opprettes gjennom forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommunene og helseforetakene ved lokalt DPS. - Behandlings- og oppfølgingsansvar skal ligge hos ACT- teamet, inkludert ansvar for den medikamentelle behandlingen. - Psykolog og psykiater må inngå i teamet. Tverrfaglig sammensetting av sosial- og helsefaglig personell samt andre med relevant kompetanse. Teamet bør ha minst 5 behandlere for å oppnå reell tverrfaglighet. -Koordineringsansvar for IP (individuell plan) hvis pasienten ønsker dette. - Lav behandler - til - pasient ratio. Ca 10 pasienter per behandler er gjeldende anbefalinger (1:10) Behandlerne i et ACT- team skal behandle alle pasientene. - Anbefalt øvre grense er ca 100 pasienter i hvert team - 80 prosent av pasientkontakten bør foregå utenfor kontoret. Dette understøtter en pågående og oppsøkende arbeidsform i pasientens kontekst. - Skal ivareta pasientens behov for kontinuitet i behandlingen. Dette innebærer å tilby ikke- tidsbegrenset behandling/ rehabilitering. - Skal kunne være tilgjengelig når pasienten trenger det (også hver dag i perioder) eller sikre annen tilgjengelighet - Skal tilby integrert behandling av ruslidelser og psykiske lidelser - Et befolkningsgrunnlag på ca mennesker er ideelt i opptaksomådet for 2

3 etablering av et fullt ACT- team (100 pasienter), men dette vil kunne variere ut ifra geografiske og demografiske forhold. Befolkningsgrunnlaget må ikke være for lite. - Opplæring i ACT- metodikk Helsedirektoratet vurderer å legge til rette for nødvendig basis/ metodeopplæring for ACT- personell Link til rapport fra nasjonalt pilotprosjekt ACT- team i Mosseregionen: 2. Kriterier for måloppnåelse Er det etablert team i henhold til ACT- behandlingsmodell - I hvilken grad er det foretatt lokale avvik/ tilpasninger fra metoden og eventuelt beskrivelse av avvik I hvor stor grad er målene nådd - Hvilke faktorer antas å ha bidratt til måloppnåelse - Beskrive hvordan ACT- teamet tilrettelegger for og leverer alle helse- og sosiale tjenester - Beskrive rutiner for samarbeid og hvem samarbeidspartnerne er (f. eks. familie/ pårørende/ NAV/ skole m.v) - Grad av tilgjengelighet til ACT- temaet for pasienter/ brukere - Antall innleggelser i psykiatrisk døgnbehandling (ACT- pasienter) - Antall re- innleggelser i psykiatrisk døgnbehandling (ACT- pasienter) Utbytte av behandling i form av (ACT- pasienter/ brukere): - bedre sosial fungering - økt sosial støtte - økt opplevelse av mestring - mestre et boforhold/ beholde bolig - mer stabil kontakt med hjelpeapparatet - tar medisiner mer regelmessig I hvilken grad er målgruppen til ACT- behandling overholdt og beskrivelse av avvik Det skal årlig rapporteres på avvik jf pkt 1- målgruppe. Det skal på forespørsel kunne framvises statistikk over følgende: - Hoveddiagnose og antall pasienter i hver kategori - Andel av pasientene med tilleggsproblematikk, og beskrivelse av type tilleggsproblematikk - Antall pasienter i teamet med behov for, og antall pasienter som har mottatt integrert behandling av ruslidelser/ psykiske lidelser - Antall pasienter som har blitt behandlet i ACT- teamet (utskrevne pasienter) - Gjennomsnittlig lengde på behandlingen Faglig sammensetting i teamet og antall behandlere 3

4 - Antall pasienter - Andel pasienter med individuell plan Opptaksområde for ACT- teamet - beskrive eventuelle endringer i befolkningsgrunnlaget Andel av ansatte som har deltatt i metodeopplæring i ACT- beskrivelse av opplæringsprogram 3. Tilskuddsmottakere Følgende mottakergrupper kan søke, og motta tilskudd under tilskuddsordningen: Statlige mottakere (f.eks. fylkesmenn eller andre direktorat) Kommuner Fylkeskommuner Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Stiftelser Private bedrifter Organisasjoner Privatpersoner Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) Se punkt 5 4. Kunngjøring Kunngjøringen legges ut på Helsedirektoratets nettsider; Fylkesmannen skal bidra til at tilskuddsordningen gjøres kjent i kommunene. 5. Krav til søknadens form og innhold Søknaden skal inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til. Spesifikke krav: Søkerens formål med tilskuddet 4

5 Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til Søknadsbeløp Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves) Delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser Egenfinansiering Søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner. Mottakeren skal redegjøre for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen). Kunngjøringen vil kunne gi ytterligere krav til søknaden. Spesielle søknadskrav for ACT- tilskuddsordningen: Søknaden skal utarbeides i fellesskap mellom deltakende kommuner og helseforetak ved DPS. Partene skal anses som likeverdige. En av partene må imidlertid stå som hovedansvarlig for søknad. Hovedansvarlig skal stå som mottaker av brev og som mottaker av evt tilskuddsbeløp. Ledelsesforankring i kommunen og helseforetak må framgå av søknaden som underskrives av inngående parter. Hovedansvarlig for søknad skal sørge for at tilskuddet benyttes etter formålet, at mål oppnås og at det rapporteres til Helsedirektoratet. Det bør framgå av søknaden hvor teamet fysisk skal lokaliseres, og hvor partene ønsker at teamet organisatorisk sett skal forankres (i kommunen eller i DPSsystemet). Befolkningsgrunnlaget må beskrives i søknaden, se pkt 6. Det vises for øvrig til kunngjøringsbrev for ytterligere informasjon om søknadsprosessen. 6. Tildelingskriterier, herunder beregningsregler: Tildelingskriterier etter hovedtype: Kvantifiserbare tildelingskriterier Skjønnsmessig vurdering Andel av regnskapsførte utgifter Presisering av tildelingskriteriene: Ved tildeling av midler vil det bli tatt hensyn til geografisk spredning av ACTteamene, befolkningsgrunnlaget og andre demografiske forhold og mulighet for etablering og oppstart av et aktivt oppsøkende behandlingsteam etter ACT- modellen 5

6 i Det stilles krav til egenfinansiering både fra kommune og helseforetak, og til forpliktende samarbeidsavtaler mellom partene. 7. Krav til søknadsbehandling, Søknadene skal behandles av: Helsedirektoratet Tildeling godkjennes av: Helsedirektoratet Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Søker vil få skriftlig svar på søknad. Fordeling av tilskudd vil bli lagt ut på Helsedirektoratets nettsider. Prosess for søknadsbehandling ut over dette: Helsedirektoratet prioriterer på bakgrunn av en faglig vurdering av opplysninger gitt i søknad. 8. Regler for klagebehandling: Avkrysset alternativ gjelder: Tildeling av/ avslag på tilskudd under ordningen er et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven 2, første ledd, bokstav a og b, er det klagerett. Klageinstans: Helse -og omsorgsdepartementet Klagen skal sendes Helsedirektoratet. Tildeling av/ avslag på tilskudd under ordningen er ikke et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven 2, første ledd, bokstav a og b, er det ikke klagerett. 9. Rutiner for utbetaling: Tilskuddet utbetales først når bekreftelsen vedlagt tilskuddsbrevet er returnert utfylt og signert av tilskuddsmottaker, jf. pkt 5. Videre må tilskuddsmottaker oppfylle alle krav gitt i dette regelverket og i tilskuddsbrevet. For eksempel krav til rapportering på tidligere mottatt tilskudd. Tilskuddsmottaker må varsle direktoratet, uten unødig opphold, dersom adresse, bankkontonummer eller organisasjonsnummer er endret. Eventuelt for mye utbetalt tilskudd skal uten unødig opphold returneres til Helsedirektoratet med referanse til kapittel post og ordning. Det fremgår av tilskuddsbrevet hvor mange terminer tilskuddet utbetales over. 6

7 10.Krav til rapportering fra tilskuddsmottaker: Generelle krav: Dersom det kreves budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal disse kunne sammenliknes på likt nivå. Spesifikke krav med beskrivelse av tiltakene gjennomført og aktivitet som bidrar til måloppnåelse: Statusrapport pr (dd.mm) innen dato (dd.mm): tilskuddsåret. Sluttrapport/ årsrapport pr innen (dd.mm): påfølgende år. Spesifikke krav til regnskapsrapportering og attestasjoner: Regnskap pr innen (dd.mm): påfølgende år. Revisorkontroll og attestasjon (spesifiseres i tilskuddsbrev). Avtalte kontrollhandlinger (spesifiseres i tilskuddsbrev). Ytterligere krav til rapportering: 11.Oppfølging og kontroll: Generelle krav: Det tas forbehold om Helsedirektoratets eller den det bemyndiger, adgang til å føre kontroll med at bevilgningen nyttes etter forutsetningene i hele tilskuddskjeden, jf. Bevilgningsreglementet 10, annet ledd. 12.Bortfall av tilskudd Dersom tilskuddsmottaker ikke har oppfylt de krav som fremgår av regelverket eller tilskuddsbrevet bortfaller tilskuddet. 13.Mulige reaksjonsformer dersom mottaker gir uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser: Tilskuddet kan stanses og/eller kreves tilbakebetalt helt eller delvis. Ved eventuell videreføring av tilskudd det påfølgende år, vil det kunne være aktuelt å gjøre en avkorting. Tilskuddsmottakeren vil kunne nektes å motta tilskudd ett eller flere påfølgende år. I særskilte tilfeller skal politianmeldelse vurderes. 14.Evaluering: Det vurderes fortløpende i samarbeid med departementet om tilskuddsordningen skal 7

8 evalueres. 8

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 60 2015 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870262 (Kun

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018 Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 763 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Tilskudd til utprøving av "Individuell jobbstøtte"- (Individual Placement and Support, IPS)

Tilskudd til utprøving av Individuell jobbstøtte- (Individual Placement and Support, IPS) Regelverk for tilskuddsordning Tilskuddsregelverk for Kapittel 765 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode

Detaljer

Forebygging av uønsket svangerskap og abort - strategier for bedre seksuell helse

Forebygging av uønsket svangerskap og abort - strategier for bedre seksuell helse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 73, Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats

Tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende innsats Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Kartlegging og utviklingsarbeid om "nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse"

Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0719 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870208 (Kun for

Detaljer

Forsøk med etablering av sentre for ung seksualitet i Rogaland og Oppland fylker

Forsøk med etablering av sentre for ung seksualitet i Rogaland og Oppland fylker Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870235 (Kun for

Detaljer

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU)

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 60 2 av 2 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000008

Detaljer

Stimuleringstilskudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge

Stimuleringstilskudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge Regelverk for tilskuddsordning Tilskuddsregelverk for Kapittel 0764 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder

Detaljer

Prosjekttilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende tiltak

Prosjekttilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende tiltak Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870169 FP000001

Detaljer

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU)

Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870016 FP000001

Detaljer

ACT-PROSJEKT I FOLLO (AKTIVT OPPSØKENDE PSYKIATRITEAM)

ACT-PROSJEKT I FOLLO (AKTIVT OPPSØKENDE PSYKIATRITEAM) VEDLEGG til sak om ACT-PROSJEKT I FOLLO (AKTIVT OPPSØKENDE PSYKIATRITEAM) Saknr. 09/1491 Behandlingsrekkefølge: HHS 20.01.2010 Formannskap 03.02.2010 Kommunestyret 03.03.2010 Vedlegg som følger saken trykt:

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene v2.2-18.03.2013 ALTA KOMMUNE (3) Postboks 1403 9506 ALTA Deres ref.: AR80184965 Vår ref.: 14/10016-2 Saksbehandler: Jannicke Berg Leknes Dato: 04.11.2014 Innvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling

Detaljer

SØGNE KOMMUNE v/frank Andersen Postboks 1051 4682 SØGNE

SØGNE KOMMUNE v/frank Andersen Postboks 1051 4682 SØGNE v2.2-18.03.2013 SØGNE KOMMUNE v/frank Andersen Postboks 1051 4682 SØGNE Deres ref.: Vår ref.: 13/10854-2 Saksbehandler: Camilla Hjelle Dato: 13.12.2013 Innvilger rekrutteringstilskudd for 1. driftsår til

Detaljer

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter FYLKESMANNEN I FINNMARK Helse- og sosialavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Dearvvašvuođa- ja sosiάlaossodat Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 29.04.2014 Sak 2014/535

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-21 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 12.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak.

Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak. Regelverk for tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak (Kap. 440 post 70) 1. Mål Formålet med tilskuddsmidlene er å stimulere til utvikling av kriminalitetsforebyggende tiltak. Ordningen har

Detaljer