Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 ::

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017. Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019"

Transkript

1 Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 ::

2 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning Kontrollutvalgets bestilling Bakgrunn og problemstillinger Avgrensning Metode og kvalitetssikring Høring Økonomirapportering Ensartet og presis rapportering Realistisk budsjett Konklusjoner Litteratur og kildereferanser Tabelloversikt Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse Vedlegg 2: Revisjonskriterier Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring Foto forside: morguefile i

3 Sammendrag Forvaltningsrevisjonen er bestilt kontrollutvalget i sak 23/14 og i sak 41/14. Sommeren 2013 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon om økonomistyring i Kragerø kommune. Kommunestyret tok i sak 54/13 forvaltningsrevisjonen til orientering, og bad rådmannen om treffe nødvendige tiltak. Kontrollutvalget vil undersøke hvordan prosjektet er fulgt opp. Kommunen sier høsten 2014 at de har fulgt opp anbefalingene i rapporten ved at malen for tertialrapport er omarbeidet med vektlegging på avvik på årsbasis og budsjettoppfølging i den forbindelse, og ved å forenkle rapporteringen på investeringsprosjekter. Kommunen vil vurdere et eventuelt økonomireglement og se dette i sammenheng med en «økonomihåndbok». Våren 2015 opplyser kommunen at de ikke har behov for økonomireglement. Problemstillingene er basert på de områdene der kommunen sier de har gjort endringer. Vi undersøker dermed følgende problemstillinger: I hvilken grad har kommunen fulgt opp anbefalingene i forvaltningsrevisjonen om «Økonomistyring». Vi ser på: - Blir økonomisk informasjon rapportert ensartet og presist? - Har kommunen holdt budsjettet realistisk gjennom året? Ensartet og presis rapportering Kommunen har omarbeidet malen for tertialrapportering slik at ev. avvik i forhold til vedtatt budsjett skal komme klart fram, men ikke alle enhetene bruker rapporteringsmalen som forutsatt når de rapporterer. Etter vår syn betyr dette at kommunen fortsatt ikke rapporterer ensartet og presist om avvik. Kommunen bruker periodisert budsjett som rettesnor for å vurdere om tildelt ramme er tilstrekkelig, det er derfor viktig at periodiseringen er riktig. Basert på stikkprøver fra enhetene Skole, Omsorg og Kultur kan det synes som det er mindre differanser mellom periodisert budsjett og påløpt regnskap i 2014 enn hva det var i 2012, men det er også noen poster der kommunen bør vurdere den periodiseringen som er gjort. ii

4 Realistisk budsjett gjennom året Vi mener at avvik i forhold til vedtatt budsjett kunne ha vært klarere rapportert i tertialrapportene, og det hadde vært en fordel om avvik hadde vært oppdaget tidligere. Rådmannen har foreslått tiltak for enhetene når de har rapportert om avvik, enten i form av økte nettorammer eller i form av pålegg om å gjøre omdisponeringer på egen ramme. Disse tiltakene var ikke tilstrekkelige til å holde budsjettbalansen for Våre funn og vurderinger er basert på en gjennomgang av enhetene Skole, Kultur og Omsorg, og ikke av kommunen som helhet. Bø 4. juni 2015 iii

5 1 Innledning 1.1 Kontrollutvalgets bestilling Forvaltningsrevisjonen er bestilt kontrollutvalget i 23/14 og 41/14. Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel Bakgrunn og problemstillinger Sommeren 2013 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon om økonomistyring i Kragerø kommune. Kommunestyret tok i sak 54/13 forvaltningsrevisjonen til orientering, og bad rådmannen om treffe nødvendige tiltak. Kontrollutvalget vil undersøke hvordan prosjektet er fulgt opp. Kommunen sier høsten 2014 at de har fulgt opp anbefalingene i rapporten ved at malen for tertialrapport er omarbeidet med vektlegging på avvik på årsbasis og budsjettoppfølging i den forbindelse, og ved å forenkle rapporteringen på investeringsprosjekter. Kommunen vil vurdere et eventuelt økonomireglement og se dette i sammenheng med en «økonomihåndbok». Våren 2015 opplyser kommunen har vurdert at de ikke har behov for økonomireglement. Problemstillingene er basert på de områdene der kommunen sier de har gjort endringer. Vi undersøker dermed følgende problemstillinger: I hvilken grad har kommunen fulgt opp anbefalingene i forvaltningsrevisjonen om «Økonomistyring». Vi ser på: - Blir økonomisk informasjon rapportert ensartet og presist? - Har kommunen holdt budsjettet realistisk gjennom året? Revisjonskriteriene 1 i denne forvaltningsrevisjonen er utledet hovedsakelig fra kommuneloven og forskrifter hjemlet i kommuneloven. Kriteriene er angitt under hver problemstilling nedenfor, og er nærmere omtalt i vedlegg 2 til rapporten. 1 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller svakheter. 1

6 1.3 Avgrensning Forvaltningsrevisjonen er tidsmessig avgrenset til vurdere hva kommunen har gjort for å følge opp forvaltningsrevisjonen fra Tidsmessig er revisjonen avgrenset til budsjett- og regnskapsåret Vi har fokus på budsjettering og rapportering av driftsregnskapet og ikke investeringsregnskapet. 1.4 Metode og kvalitetssikring Forvaltningsrevisjonen er basert på en gjennomgang av tertialrapporteringen i Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 3 til rapporten. Forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev med Kirsti Torbjørnson som oppdragsansvarlig. 1.5 Høring Rapporten er sendt på høring 20. mai Rådmannens høringsuttalelse ligger i vedlegg 1. 2

7 2 Økonomirapportering Ensartet og presis rapportering Kommunen bør ha systemer og maler som sikrer at ensartet og korrekt rapportering av økonomisk informasjon Bakgrunn Revisor gjorde i «Økonomistyring» følgende vurderinger om kommunens systemer for rapportering av økonomisk informasjon 2 : Kommunens rapportering er svært omfattende og enhetslederne har stor frihet til å vurdere hva de vil skrive. Konsekvensen av dette er at enhetenes rapportering ikke er ensartet. Kommuneloven krever at rådmannen skal rapportere til kommunestyret dersom det oppstår nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert budsjett. Ut i fra dette mener vi at det må komme klart frem i rapportene om man mener at det vil bli avvik i forhold til vedtatt nettoramme. Vi mener at kommunens mal for rapportering på driftsbudsjettet ikke er god nok på dette punktet. Vi mener at kommunen bør vurdere om det er hensiktsmessig å beregne avvik ut fra et periodisert budsjett, som for de fleste enhetene er feil. Konsekvensen av dette er at enhetene må kommentere avvik som ikke er reelle avvik. Vi mener det har liten informasjonsverdi å presentere periodiserte budsjett-tall som ikke er reelle. Rådmannen rapporterer på alle investeringsprosjekt i tertialrapporten, ikke bare prosjekt der det er avvik. Vi mener at kommunen bør vurdere om det er nødvendig eller ønsket med så omfattende rapportering til politisk nivå. Vi mener at kommunen bør vurdere å rapportere til politiske utvalg på samme nivå som budsjettet er vedtatt. Vi tror at å rapportere på ansvarsnivå, i stedet for å rapportere på hovedart, kan gjøre at rapportene blir enklere å lese, og kanskje også enklere å utarbeide. 2 Rapport Økonomistyring pkt

8 I Tertialrapport skriver kommunen: Høsten 2013 la fram sin rapport om økonomistyringen i Kragerø kommune. Basert på denne rapporten og kommunestyrets vedtak i den anledning, er det gjort følgende endringer: 1. Enhetene fokuserer på eventuelt budsjettmessig avvik på årsbasis og dette følges opp med enten budsjettreguleringer eller klare anvisninger hvorledes eventuelt avvik skal dekkes. 2. Regnskap og budsjett tilpasser periodiseringen til 1. tertial og 2. tertial for å unngå unødvendige forklaringer til avvik som skyldes periodiseringer. 3. Investeringsrapporten er gjort enklere og fokuserer på eventuelle avvik. Investeringene kommenteres nå underenheten som har ansvaret for å gjennomføre investeringsprosjektet. Det vil også bli vurdert om det er hensiktsmessig å ha et eget økonomireglement for kommunen utover gjeldende regler i lover og forskrifter. Økonomisjefen sier at han har vurdert at kommunen ikke trenger eget økonomireglement Rapporteringsmaler og periodisering i 2014 Etter hva vi se har kommunen gjort noen endringer i sine rapporteringsmaler. Dette gjelder først og fremst: Ny kolonne for fremskrevet avvik på årsbasis og en ny tabell som skal vise korrigert avvik på årsbasis etter tiltak. Kommunen utarbeider ikke lenger egen tertialrapport for investeringsprosjektene. Det rapporteres på drift og investering i samme rapport. Tabellen under viser hvilke avvik enhetene har rapportert om. For 1. og 2. tertial viser vi hvordan enhetene har brukt den nye malen mhp å rapportere avvik ved årsslutt. 4

9 Tabell 1 Enhetenes rapportering av avvik Enhet 1. tertial 2. tertial Rådmannen Kultur *** Bygg og areal 0 **** Eiendom og tekniske tjenester Omsorg 0 ***** Helse og rehabilitering Barnehage Skole Kompetanse og integrering * NAV Sosial ** *) Ikke oppgitt om enheten mener det vil bli avvik ved årsslutt **)Avvik avhenger av effekt av iverksatte avvik ***)Ikke oppgitt om enheten mener det vil bli avvik ved årsslutt ****)Avhenger av konsulentkostnader i kommuneplanarbeidet *****)Ikke oppgitt hva enheten mener vil bli avvik ved årsslutt Kilde: Kragerø kommune Som tabell 1 viser, fyller ikke enhetene alltid ut tabellene som skal vise om det vil bli avvik fra vedtatt nettoramme. Dette gjelder Kompetanse og integrering (1. tertial) og Kultur og Omsorg (2. tertial). Vi kan ikke se at disse enhetslederne har beløpsfestet et ev. avvik ved årsslutt i sine rapporter. I noen tilfeller skriver også enhetsleder at et eventuelt avvik avhenger av hvor store kostnadene blir (NAV Sosial og Bygg og anlegg). Økonomisjefen mener at eventuelle avvik uansett vil fremgå av oppsummeringen foran i tertialrapporten og av selve saken som legges fram til politisk behandling. I oppsummeringen blir alle enhetene gjennomgått og det blir redegjort for om rådmannen mener at rammen til den enkelte enhet bør styrkes Periodisering Kommunen skriver at de har tilpasset periodiseringen av budsjett og regnskap i tertialrapportene, slik at det ikke skal være behov for å forklare avvik som ikke reelle. Vi tar har valgt ut noen poster fra enhetene Omsorg, Skole og Kultur og undersøkt om det er samsvar mellom periodisert budsjett og påløpt regnskap. Vi har også sammenlignet periodiseringen i 2014 med periodiseringen i

10 Tabell 2 Enhet for omsorg - periodisering Enhet for omsorg Periodisert budsjett i % 1. Termin 2. Termin Påløpt Periodisert regnskap i % Diff budsjett i % Påløpt regnskap i % Diff 2012 Lønn og sosiale utgifter 34,81 32,56 2,25 62,64 64,04-1, Lønn og sosiale utgifter 34,59 33,30 1,30 63,20 63,37-0, Driftsinntekter 33,33 25,11 8,22 66,67 56,21 10, Driftsinntekter 33,33 26,51 6,82 66,67 58,43 8, Refusjoner 33,33 13,21 20,13 66,67 26,91 39, Refusjoner 33,33 38,94-5,60 66,67 64,00 2,67 Tabell 3 Enhet for skole - periodisering Enhet for skole Periodisert budsjett i % 1. Termin 2. Termin Påløpt Periodisert regnskap i % Diff budsjett i % Påløpt regnskap i % Diff 2012 Lønn og sosiale utgifter 36,88 34,92 1,96 62,47 61,56 0, Lønn og sosiale utgifter 36,50 35,67 0,83 63,43 61,86 1, Driftsinntekter 33,33 27,88 5,46 66,67 56,21 10, Driftsinntekter 33,33 27,76 5,57 66,67 56,33 10, Refusjoner 33,33 14,61 18,72 66,67 53,77 12, Refusjoner 33,33 21,71 11,63 66,67 52,89 13,77 Enhet for kultur rapporterer på ansvar i tillegg til hovedart. Vi viser utgifter per ansvar i tabellen under. Tabell 4 Enhet for kultur - periodisering Periodisert budsjett i % 1. Termin 2. Termin Påløpt Periodisert regnskap i % Diff budsjett i % Påløpt regnskap i % Diff Kino 46,22 123,99-77,77 52,83 106,60-53, Kino 45,78 45,79-0,01 53,55 56,08-2, Kulturskolen 37,77 33,22 4,55 61,42 63,42-2, Kulturskolen 37,81 34,39 3,42 64,01 66,75-2, Byjubileet 37,78 53,52-15,74 62,22 78,49-16, Byjubileet 33,92 31,51 2,41 65,95 65,04 0, Støttekontakttj. 36,62 24,66 11,96 68,85 59,55 9, Fritidstjenesten 32,80 31,59 1,21 66,89 56,71 10,18 Kommunen har ikke budsjettert med refusjon sykepenger i 2012 eller i 2014, men kommunen vil begynne med dette i

11 2.1.4 Revisors vurdering Kommunen har omarbeidet malen for tertialrapportering slik at eventuelle budsjettmessige avvik på årsbasis skal komme klart fram. Vi mener at den nye rapporteringsmalen er egnet til å vise avvik på en entydig og klar måte, men det forutsetter at malen blir brukt som ment. Ikke alle enhetsledere har brukt den nye malen som forutsatt, og har heller ikke tallfestet et eventuelle avvik ved årsslutt. Kommunen mener at avvikene uansett kommer fram i oppsummeringen foran i tertialrapporten. Vi mener at det gir liten mening å gjøre endringer i rapporteringsmalen dersom man ikke har til hensikt å følge den malen man har fastsatt, og at det bør være samsvar mellom hva enhetene rapporterer og oppsummeringen i rapporten. Når periodisert budsjett brukes som rettesnor for å vurdere om tildelt ramme er tilstrekkelig, er det viktig at periodiseringen er så riktig som mulig. Periodiseringen av budsjettet på Omsorg ligger tettere opp mot faktiske regnskap i 2014 enn hva det gjorde i Det er minst differanser når det gjelder periodiseringen på lønn. Når det gjelder driftsinntekter er differansene større. Det er rimelig godt samsvar når det gjelder de påløpte regnskapstallene både i 2012 og i Det kan bety at kommunen bør vurdere periodiseringen for denne inntektsposten. Det var uventet store differanser mellom påløpt regnskap og periodisert budsjett for refusjoner i Vi har ikke undersøkt årsaken til dette. I 2014 er det bedre samsvar. Periodiseringen av budsjettet på skole på lønn og sosiale utgifter ligger ganske tett opp mot faktisk regnskap både i 2012 og Det er relativt store avvik mellom periodisert budsjett og faktisk regnskap på inntektspostene driftsinntekter og refusjoner. Dette gjelder både i 2012 og Kommunen bør vurdere periodiseringen av disse postene. Vi har ikke undersøkt hvorfor det var så store differanser mellom periodisert budsjett og påløpt regnskap på Kino på enhet for kultur i I 2014 er det rimelig godt samsvar. Avvikene mellom periodisert budsjett og påløpt regnskap for kulturskolen er ganske like i 2012 og i Periodiseringen av budsjettet til Byjubileet er riktigere i 2014 enn i Periodiseringen av budsjettet til Fritidstjenesten er riktigere i 2014 enn i 2012, men kommunen bør vurdere periodiseringen særlig for andre tertial. Både Omsorg og Skole er enheter som har store lønnsutgifter. Det betyr at små avvik i periodiseringen kan ha store beløpsmessige konsekvenser. Kommunens praksis med ikke å budsjettere med sykepenger, gjør at det kan bli store avvik mellom budsjett og faktisk regnskap på denne posten. Denne praksisen kan ha gjort det vanskeligere å periodisere budsjettet for refusjoner. Kommunen vil som nevnt budsjettere med sykepenger fra

12 2.2 Realistisk budsjett Rådmannen skal minimum to ganger i året legge frem rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter i henhold til vedtatt budsjett. Rådmannen skal foreslå tiltak dersom det er grunn til å anta at det vil oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert budsjett Bakgrunn Revisor gjorde i «Økonomistyring» følgende vurderinger om kommunens rapportering av avvik og regulering av budsjettet 3 : Budsjettet skal være basert på realistiske forventninger om inntekter og utgifter i kommende år. En måte å se om vedtatt årsbudsjett har vært realistisk, er å se om det blir rapportert om avvik og ev. hvor tidlig disse har oppstått. Vi må poengtere at budsjettavvik ikke nødvendigvis betyr at budsjettet har vært urealistisk. Oftest er det uforutsette hendelser som fører til budsjettavvik, men noen ganger kan avvik skyldes dårlig budsjettdisiplin. Det er en vurdering om budsjettrammene er mulig å holde med god budsjettdisiplin og dermed realistiske, eller om budsjettrammene er så stramme at enheten ikke kan fylle sine forpliktelser innenfor vedtatt budsjett, dvs. at rammene er urealistiske. Ut i fra hvordan kommunen har rapportert, kan det være nærliggende å spørre om budsjetteringen av støttekontakttjenesten var realistisk i årsbudsjettet Enhet for omsorg rapporterte også om merforbruk, og årsakene til merforbruket var i stor grad de samme som årsakene til merforbruket året før. Omsorg tilhører en sektor der det alltid er press på ressursene. Hvis enheten sprekker på de samme områdene år etter år, kan det skyldes at det ikke er iverksatt tiltak som er virksomme for å oppnå budsjettbalanse, men det kan også skyldes at budsjettet ikke i tilstrekkelig grad er realistisk. Kommunen skal også holde budsjettet realistisk gjennom året ved rapportering av avvik og regulering av budsjettet. Rådmannen rapporterer på økonomi til kommunestyret hvert tertial, dvs. to ganger i året, i tillegg til rapportering ved årsslutt. Kommunen oppfyller kravet i kommuneloven om å rapportere minimum to ganger gjennom året. For 2013 kommer rapporteringen til formannskapet i tillegg. Informasjonen i rapporteringen må være pålitelig, relevant og være uttrykt på en oversiktlig måte. 3 Rapport «Økonomistyring» punkt

13 Vi har omtalt det vi mener er svakheter ved rapporteringsmalen under punkt 2.5, og vi ser at for noen enheter, f.eks. for enhet for kompetanse og opplæring er det vanskelig å lese om enheten mener at det blir avvik i forhold nettorammen. Også andre enheter har etter vårt syn ikke vært klare nok når de rapporterer. Enhet for skole burde etter vårt syn ha rapportert om avvik i andre tertialrapport. Enhet for eiendom og enhet for kompetanse og integrering endte opp med betydelige mindreforbruk i Det hadde vært ønskelig om dette hadde vært rapportert om eller oppdaget tidligere, slik at budsjettet kunne vært regulert for dette. Vi mener at kommunen ikke har rapportert om alle nevneverdige avvik i tilstrekkelig grad i Kommunen har etter vårt syn ikke regulert budsjettet for avvik i tilstrekkelig grad i For eksempel ble det rapportert om avvik knyttet til lønnsjusteringspott og erstatninger til barnehjemsbarn både ved første og annet tertial uten at det ble foreslått tiltak. Ved annet tertial ble det rapportert om store avvik, da endte kommunen opp med innkjøps- og ansettelsesstopp for å redusere avviket. Det er viktig at avvik blir oppdaget så tidlig som mulig, slik at det kan settes i verk tiltak som får effekt i budsjettåret. Vi mener derfor rapporteringen pr 30. april er spesielt viktig. For å oppdage trusler mot budsjettet tidlig, må enhetene ha god styring og oversikt. Vi tror at et større fokus på å justere budsjettet internt på enhetene kan gi bedre mulighet til oppdage avvik tidlig Rapportering av avvik i 2014 Kommunen rapporterer på økonomi hvert tertial, dvs. per 1. mai, per 1. september og ved årsslutt. Vi har ikke gjort noen vurdering av kommunens regnskap som helhet, men har valgt ut de enhetene som hadde største størst avvik ved årsavslutningen, og sett hvordan avvikene er rapportert og om det er gjort endringer for at budsjettet skal være realistisk. Enhet for kultur Kultur hadde et merforbruk på kr i I årsberetningen skriver kommunen at den største delen av avviket skyldes fritidstjenesten (kr ), resten av avviket er knyttet til kino, kulturskolen og byjubileet. 9

14 I første tertial mener enheten at de vil ha et merforbruk på årsbasis på kr som i helhet er knyttet til fritidskontaktordningen. Etter iverksatte tiltak mener enhetsleder at merforbruket kan reduseres til kr Enhetens budsjettramme ble styrket med kr Ved annet tertial rapporterer enheten om avvik på kr knyttet til kino og ytterligere kr knyttet til byjubileet. Det er ikke oppgitt hva som vil bli budsjettmessige konsekvenser av eventuelle innsparingstiltak. Rådmannen foreslår at avvikene dekkes opp ved interne omdisponeringer (kino) eller behandles ved årsavslutningen (byjubileet). I 2013 skrev vi følgende 4 om enhet for kultur: Kultur hadde et samlet merforbruk på kr 1,4 mill. kr i Enheten rapporterte om merforbruk, hovedsakelig knyttet til støttekontakttjenesten og historieverket, både i første og annen tertialrapportering. Kommunen innvilger støttekontakt for seks måneder eller ett år av gangen. Kultur fikk tildelt kr til støttekontakttjenesten ved første tertialrapport. Da ble det rapportert om et merforbruk på kr Enheten rapporterte om et merforbruk på kr også ved andre tertial. Enheten fikk ikke tilført nye midler. Rådmannen skrev at tjenesten må tilpasses til den økonomiske rammen, men han er innforstått at dette ikke er mulig i 2012, og at man derfor må forvente en overskridelse på kr Merforbruk for støttekontakttjenesten for 2012 endte på 1,2 mill. kr. Enhet for omsorg Enheten hadde et merforbruk på kr i Kommunen skriver i årsberetningen at avviket bl.a. skyldes feil i budsjettet (1,64 mill. kr), kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere (1,2 mill. kr) og ekstra lønnskostnader til ferieavvikling (1 mill. kr). Ved rapportering til første tertial mener enheten at de vil gå i balanse på årsbasis. Ved annet tertial skriver enhetsleder at drifts- og bemanningssituasjonen har vært så uoversiktlig at det vært praktisk talt umulig å kunne gi konkrete prognoser for økonomiutviklingen. Enhetsleder mener et avvik på 3,7 mill. kr er overveiende sannsynlig. Rådmannen foreslår at enhetens ramme styrkes med 1,1 mill. kr, og at enheten arbeider videre med å iverksette tiltak for å holde seg innenfor budsjettert ramme. 4 Rapport Økonomistyring pkt

15 I 2013 skrev vi følgende om enhet for omsorg: Omsorg hadde et samlet merforbruk på kr 5 mill. kr i Enheten rapporterte om å være i rute ved første tertial, men de tok forbehold om at det var usikkerhet knyttet til denne prognosen. Ved annet tertial rapporterte enheten om store utfordringer både økonomisk og driftsmessig. Enheten anslo at merforbruket ved årets slutt ville være 6 mill. kr. I følge enheten skyldes merforbruket i stor grad det samme som merforbruket ved annet tertial i 2011, dvs. tiltak til ressurskrevende brukere, vikarer og overtid. Rådmannen foreslo at enheten iverksatte tiltak som kunne redusere kostnadene. Siden det ville ta tid før tiltakene har effekt, ville enheten få betydelige overskridelser i Enhet for skole Enheten hadde et merforbruk på kr for Kommunen skriver i årsberetningen av avviket bl.a. skyldes vikarbruk (kr 820 ), skoleskyss (kr 760 ) og manglende driftsinntekter fra SFO og Kragerø leirskole (kr 550 og kr 410 ). I tillegg er pensjonsutgifter underbudsjettert med kr 560. Ved første tertial rapporterer enheten om et avvik på kr på årsbasis som etter iverksatte innsparingstiltak er redusert til kr og ved annet et tertial rapporterer enheten at de regner med å gå i balanse ved årsslutt. Skole fikk økt sin ramme med kr ved første tertial. I 2013 skrev vi følgende om enhet for skole: Skole hadde et merforbruk på 3,5 mill. kr i Enheten rapporterte om merforbruk på 2,8 mill. kr i første tertial. Merforbruket var hovedsakelig knyttet til lønn. Enheten ble tilført kr i økte budsjettmidler. Etter dette måtte enheten i følge rådmannen, forvente et merforbruk på 1,7 mill. kr ved årets utløp. I påvente av den pågående skolestruktursaken ville ikke rådmannen iverksette innsparingstiltak på daværende tidspunkt. Ved annet tertial rapporterte enheten om at lønn og sosiale utgifter dekkes av overføringsutgifter og refusjoner, og at lønnsavvik på SFO dekkes inn ved innsparing på vikarbruk og overskudd fra nedleggelsen av Tåtøy skole Revisors vurdering Kommunen rapporterer på økonomiutviklingen hvert tertial, noe som er i samsvar med kravet i forskriften. Kravet er at det skal rapporteres om nevneverdige avvik i forhold til vedtatt budsjett. Vi mener generelt at det kunne ha kommet klarere fram i rapportene hvilke avvik enhetene mener kan oppstå. Rapportering av avvik er også 11

16 omtalt under punkt 2.3. For at budsjettet skal holdes realistisk er det viktig at avvik oppdages slik at det kan settes i verk tiltak for å holde budsjettrammene eller eventuelt at budsjettrammen må justeres. Vi har merket oss at det er likhetstrekk mellom hvordan de utvalgte enhetene rapporterte i 2012 og hvordan de rapporterte i For enhet for kultur er merforbruket i stor grad knyttet til fritidstjenesten i 2014 som det var i Både i 2012 og i 2014 rapporterer enhet for omsorg om balanse ved første tertial, og om store utfordringer og merforbruk ved annet tertial. Enhet for skole rapporterer om merforbruk ved første tertial og balanse ved annet tertial både i 2012 og i Vi har følgende kommentarer/spørsmål til enhetenes rapportering: Har enhet for skole hatt et realistisk bilde av kostnadsutviklingen i andre og tredje tertial, siden enheten rapporterte om budsjettbalanse per 1. september? Har enhet for omsorg tilstrekkelig kontroll over kostnadsutviklingen siden enheten rapporterte om budsjettbalanse 1. mai og om stort merforbruk fire måneder senere? Gikk fritidsordningen på enhet for kultur i balanse 1. september 2014, siden det ikke ble rapport om avvik knyttet til denne da? De samme forholdene ble også kommentert i «Økonomistyring» i Rådmannen har foreslått tiltak for enhetene som har rapportert om avvik. I noen tilfeller har enhetene fått økt sin nettoramme, i andre tilfeller har enhetene fått beskjed om å gjøre omdisponeringer innenfor egen ramme. Etter hva vi kan se har ikke budsjettreguleringene og de interne omdisponeringene vært tilstrekkelige til å holde budsjettbalansen i Vi har da bare sett på enhetene skole, omsorg og kultur og ikke på kommunen som helhet. 12

17 3 Konklusjoner I hvilken grad har kommunen fulgt opp anbefalingene i forvaltningsrevisjonen om økonomistyring? Kommunen opplyser at de fulgt opp anbefalingene i forvaltningsrevisjonen ved at malen for tertialrapportering er omarbeidet med vektlegging på avvik på årsbasis og budsjettoppfølging. Ensartet og presis rapportering Kommunen har omarbeidet malen for tertialrapportering slik at eventuelle avvik i forhold til vedtatt budsjett skal kommune klart fram, men ikke alle enhetene bruker rapporteringsmalen som forutsatt når de rapporterer. Etter vår syn betyr dette at kommunen fortsatt ikke rapporterer ensartet og presist om avvik. Kommunen bruker periodisert budsjett som rettesnor for å vurdere om tildelt ramme er tilstrekkelig, og det er derfor viktig at periodiseringen er riktig. Basert på stikkprøver fra tre enheter kan det synes som det er mindre differanser mellom periodisert budsjett og påløpt regnskap i 2014 enn hva det var i Realistisk budsjett Vi mener at avvik i forhold til vedtatt budsjett kunne ha vært klarere rapportert i tertialrapportene, og det hadde vært en fordel om avvik hadde vært oppdaget tidligere. Rådmannen har foreslått tiltak for enhetene når de har rapportert om avvik, enten i form av økte nettorammer eller i form av pålegg om å gjøre omdisponeringer innenfor egen ramme. Disse tiltakene var ikke tilstrekkelige til å holde budsjettbalansen for Vi har bare sett på tre enheter og ikke kommunen som helhet. 13

18 Litteratur og kildereferanser Lover og forskrifter: Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Forskrift 15. juni 2004 nr. 905 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. Forskrift 15. desember 2000 nr om årsbudsjett. Andre publikasjoner, veiledninger o.l.: Rådmannens internkontroll. Orden i eget hus! Arbeidshefte til EffektivitetsNettverket «Rådmannens internkontroll» Versjon 1, mars 2012, KS Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus? KS COSO: Internkontroll et integrert rammeverk (COSO og Norske interne revisorers forening (NIRF) 2009) Tabelloversikt Tabell 1 Enhetenes rapportering av avvik... 5 Tabell 2 Enhet for omsorg - periodisering... 6 Tabell 3 Enhet for skole - periodisering... 6 Tabell 4 Enhet for kultur - periodisering... 6 Vedlegg Vedlegg 1: Høringsuttalelse fra administrasjonssjefen/rådmann Vedlegg 2: Revisjonskriterier Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring 14

19 Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse 15

20 16

21 Vedlegg 2: Revisjonskriterier Underproblemstilling 1: Blir økonomisk informasjon rapportert ensartet og presist? Kommuneloven 23 nr. 2 pålegger administrasjonssjefen å sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Betryggende kontroll, også kalt internkontroll, kan defineres som et styringskonsept som innebærer kvalitetssikring av prosesser og rutiner, med siktemål å sikre forventet målrealisering. COSO 5 -rammeverket er et anerkjent rammeverk for vurdering og utvikling at intern kontroll i en virksomhet. I følge COSO så består internkontroll av følgende fem komponenter: Kontrollmiljøet setter standarden for en organisasjon når det gjelder å påvirke de ansattes holdning til kontroll og styring. Bl.a. inngår: etiske verdier, ansattes kompetanse, ledelsens filosofi og driftsform, fordeling av ansvar og myndighet, organisering og utvikling av menneskelige ressurser Risikovurdering består av identifisering og analyse av mulige risikoer som kan hindre kommunen å nå sine mål. Analysen gir grunnlag for hvordan risikoen skal håndteres. Kontrolltiltak er handlingsplaner og rutiner som sikrer gjennomføring av ledelsens direktiver, f.eks. godkjennelser, avstemminger, driftsgjennomgåelse. Informasjon og kommunikasjon - viktig informasjon identifiseres, fanges opp og formidles i riktig tid og gjøre de ansatte i stand til å utføre sine arbeidsoppgaver. Informasjonssystemer som skaffer informasjon om drift, økonomi og overholdelse av lover og regler som muliggjør en kontinuerlig og målrettet drift og styring av organisasjonen. Oppfølging og overvåkning må gjøres for å evaluere hvor effektivt systemet er over tid. Dette kan gjøres gjennom kontinuerlig overvåkning, frittstående evalueringer eller en kombinasjon av de to. 5 Comittee of sponsoring organizations of the treadway commission 17

22 Revisjonskriterier: Kommunen bør ha systemer og maler som sikrer at ensartet og korrekt rapportering av økonomisk informasjon. Problemstilling 2: Har kommunen holdt budsjettet realistisk gjennom året? Bestemmelsen i kommuneloven 23 nr. 2 om at administrasjonssjefen skal påse at saker som legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, omfatter også saker om økonomi. Kommuneloven 46 og 47 inneholder bestemmelser om kommunens budsjett: Kommuneloven 46. Årsbudsjettets innhold Nr. 1 Årsbudsjettet et en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Nr. 2 Nr. 3 Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på bakgrunn av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Kommuneloven 47. Årsbudsjettets bindende virkning Nr. 1 Kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Nr. 2 Nr. 3 Skjer det endringer i løpet av året som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret. Får kommunestyret melding etter nr. 2 foran skal det foreta nødvendige endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet. Forskrift om årsbudsjett 10. Budsjettstyring Administrasjonssjefen skal gjennom budsjettåret legge frem rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert budsjett, skal det i rapportene til kommunestyret foreslås nødvendige tiltak. 18

23 Revisjonskriterier: Rådmannen skal minimum to ganger i året legge frem rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter i henhold til vedtatt budsjett. Rådmannen skal foreslå tiltak dersom det er grunn til å anta at det vil oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert budsjett. 19

24 Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring Den praktiske gjennomføringen Forvaltningsrevisjonsprosjektet startet opp ved oppstartbrev til Kragerø kommune 9. april Oppstartsbrevet ble fulgt opp med et oppstartsmøte der rådmann og økonomisjef var tilstede. På møtet ble det redegjort for bestillingen og rammene for prosjektet, samtidig som revisor fikk informasjon om hva kommunen hadde gjort for å følge opp anbefalingene fra forvaltningsrevisjonen «Økonomistyring» fra Forvaltningsrevisjonen er basert på gjennomgang av kommunens tertialrapportering i Pålitelighet og relevans Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal gjennomføres på en måte som sikrer at informasjonen i rapporten er relevant og pålitelig. Pålitelighet handler om at innsamling av data skal skje så nøyaktig som mulig, og at en skal kunne få samme resultat dersom undersøkelsen gjøres på nytt. Påliteligheten av faktafremstillingen i rapporten er styrket ved at rapporten er sendt på høring til kommunen. Gyldighet handler om at en undersøker de forholdene som problemstillingene skal avklare. Vi mener at de undersøkelsene vi har gjort er relevante i forhold til problemstillingene for prosjektet. God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, jf. forskrift om revisjon 7. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon 6. RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og konklusjoner. 6 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar 2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). 20

25 har utarbeidet et system for kvalitetskontroll som er i samsvar med den internasjonale standarden for kvalitetskontroll ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og begrenset revisjon av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Denne forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med vårt kvalitetskontrollsystem og i samsvar med kravene i RSK

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Hva kan gå galt ved budsjettering

Hva kan gå galt ved budsjettering Hva kan gå galt ved budsjettering Noen erfaringer fra revisor Økonomiforum Troms 25.-26. september 2013 1 Årsbudsjettskjema, Noter, Redegjørelser eller Økonomisk oversikt mangler eller er ikke i samsvar

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-3 I N N S T I L L I N G S a k 4 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Betryggende kontroll Internkontrollen til rådmannen

Betryggende kontroll Internkontrollen til rådmannen Stein A. Ytterdahl Rådmann Betryggende kontroll Internkontrollen til rådmannen Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda Hvilke overordnede tanker styres kommunen etter, herunder kort om organisering, omfang og

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. november 2016. Klokken: 09.00 ca 11.00. Møtested: Ringebu rådhus, møterom Vaala SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TID

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 12/15468-1 TERTIALRAPPORT DRIFT 2. TERTIAL 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1 Skatt på eiendom reduseres med kr 100 000. 2

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007.

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/349-40 ÅRSREGNSKAP 2007 VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.06.2015 Anders Støren Sandaas Åge Aashamar. Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.06.2015 Anders Støren Sandaas Åge Aashamar. Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune Vår ref. 15/643-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.06.2015 Anders Støren Sandaas Åge Aashamar Kragerø kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: mandag 15.06.2015

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

Økonomireglement for Mandal kommune

Økonomireglement for Mandal kommune Vedtatt av Mandal bystyre : 13.12.2012, justert av Bystyret 22.05.2014 sak 83/14 Innhold 1. Generelt om økonomireglementet... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Inndeling... 2 1.4 Oppdateringer...

Detaljer

"Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune

Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak Risørkommune Arendal Revisjonsdistrikt IKS Arendal-Birkenes-Froland-Gjerstad-Grimstad-Lillesand-Risør-Tvedestrand-Vegarshei-Åmli "Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune Forvaltningsrevisjonjanuar

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 29. mai 2013 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna A103, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 5. mai 2015, kl. 16.00 18.15 Sted Møterom 457, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Kari Bruun Jens Bruun Tilstede varamedlemmer Forfall Anita Vågsæter Andreas Halvorsen,

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012

Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012 Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012 06.12.2012 INNHOLDSLISTE Innhold PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2014 LUND KOMMUNE... 4 INNLEDNING... 4 FREMGANGSMÅTE...

Detaljer

RUNDSKRIV Nr.: 1/2015

RUNDSKRIV Nr.: 1/2015 RUNDSKRIV Nr.: 1/2015 Fra: Rådmannen Dato: 07.01.2015 Til: Kopi: Enhetsledere og rådmannens stab. Kommunestyret, formannskapet, utvalgene. PLANRUNDSKRIV FOR 2015 Dette rundskrivet gir oversikt over planlagte

Detaljer

DOKUMENTASJON AV BALANSEN OG INTERNKONTROLL ADRA AS

DOKUMENTASJON AV BALANSEN OG INTERNKONTROLL ADRA AS DOKUMENTASJON AV BALANSEN OG INTERNKONTROLL ADRA AS Morten Jensen CISA Alliance & Partner Manager > Internasjonal produsent av programvare > 25 års erfaring med periodeavslutningsoppgaver > Over 3000 kunder

Detaljer

RUNDSKRIV Nr.: 1/2010

RUNDSKRIV Nr.: 1/2010 RUNDSKRIV Nr.: 1/2010 Fra: Rådmannen Dato: 04.01.2010 Til: Kopi: Enhetsledere og rådmannens stab. Kommunestyret, formannskapet, utvalgene. PLANRUNDSKRIV FOR 2010 Dette rundskrivet gir oversikt over planlagte

Detaljer

KU og forvaltningsrevisjon

KU og forvaltningsrevisjon KU og forvaltningsrevisjon 1 Kontrollutvalgets tilsynsoppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse at kommunen fører kontroll

Detaljer

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 23.03.2010 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/10989 I I Arkiv Jom:alpostID: sakd.: 11/2522 I Saksbehandler: Gunar Sveen Sluttbehandlede vedtaksmnstans: Kommunestyre Sak nr.: 013/12 FORMANNSKAP Dato: 28.11.2011 041/12 KOMMUNESTYRE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Den gode revisjonsdialogen - med særlig fokus på forvaltningsrevisjon

Den gode revisjonsdialogen - med særlig fokus på forvaltningsrevisjon - med særlig fokus på forvaltningsrevisjon Egil Johansen, Rådmann i Porsgrunn kommune Kirsti Torbjørnson, Fagansvarlig forvaltningsrevisor i Telemark kommunerevisjon IKS Nøkkeltall: 34 379 innbyggere Positiv

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 18.05.2016 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom Adalsborgen Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet 1. et. 26.06.08 15.00 17.55

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet 1. et. 26.06.08 15.00 17.55 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet 1. et. 26.06.08 15.00 17.55 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stokke kommune 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON... 3 1.3 OVERORDNET RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING... 4 1.4 METODE

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 TERTIALRAPPORT PR. 31.08.13 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

ANSVAR Ansvarsdimensjonen i kontostrengen angir hvem som har budsjettansvar for et kapittel.

ANSVAR Ansvarsdimensjonen i kontostrengen angir hvem som har budsjettansvar for et kapittel. 3 ØKONOMISTYRING 3.1 Ansvar og rutiner ANSVAR Ansvarsdimensjonen i kontostrengen angir hvem som har budsjettansvar for et kapittel. Budsjettansvarlig - kan disponere budsjetterte midler på sitt ansvarsområde

Detaljer

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar for forvaltningsrevisjon

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar for forvaltningsrevisjon Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar for forvaltningsrevisjon Fastsatt av styret i NKRF 1.september 2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Formelle bestemmelser... 4 3. Kontrollutvalgets påse-ansvar

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 3. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N 1. INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, OPPGAVER OG SAMMENSETNING a) Hjemmel Kommunene er pålagt å ha kontrollutvalg

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Hvorfor internkontroll?

Hvorfor internkontroll? Dagens tema Definisjon av internkontroll (Coso) Kontrollmiljøet Risikovurdering Informasjon og kommunikasjon Kontrollaktiviterer Overvåking (monitoring) Begrensinger ved internkontroll Hvorfor internkontroll?

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 58/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 58/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 20.5.2015 2015/532 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Hanne Romarheim 77023326 Saksnr Utvalg Møtedato 58/15 Formannskapet 16.6.2015 36/15 Kommunestyret 19.6.2015 Tertialrapport

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR. Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken

TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR. Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken 1 Innhold Forord...7 Kapittel 1 GENERELT OM KOMMUNAL VIRKSOMHET...11 1.1 Særtrekk ved kommunal sektor...11 1.2

Detaljer

Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 15.06.2015 Møtested: Møteleder: Rådhuset, formannskapssalen Gotfred Nilsen Forfall: Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber rådmannen sende Fylkesmannens tilbakemelding til kontrollutvalget når den foreligger.

1. Kontrollutvalget ber rådmannen sende Fylkesmannens tilbakemelding til kontrollutvalget når den foreligger. Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 20.1.15 1/15 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 2/15 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget

Detaljer

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o Budsjett og økonomiplan 1 Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv

Detaljer

grunnlag for utarbeidelse

grunnlag for utarbeidelse grunnlag for utarbeidelse Grunnlagsdokumenter Kommuneloven Kommuneregnskapet, Rammeverk og grunnleggende prinsipper Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet En veiledning

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 21.09.09 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 21.09.09 Kjetil Solbrækken Nei SAK NR. 30/2009 Lunner kommune VURDERING AV BEHOVET FOR UTVIDET REGNSKAPSREVISJON Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 21.09.09 Kjetil Solbrækken

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Kommuneloven. Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering

Kommuneloven. Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering Årsberetning Kommuneloven Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering 48 Årsregnskapet og årsberetningen Pkt.5 I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Økonomidirektør og sjefssamling 2015

Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Økonomidirektør og sjefssamling 2015 Avd. dir. Arne Lunde, Bergen 23.04.15 Hva er intern kontroll 14 Intern kontroll Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll

Detaljer

09/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 29. januar 2015 Vedtak: Protokollen fra 29.01.15 godkjennes.

09/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 29. januar 2015 Vedtak: Protokollen fra 29.01.15 godkjennes. Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune MØTEPROTOKOLL Møtested: Tinghaug på Nøtterøy, kommunestyresalen Møtedag: 7. mai 2015 DISSE MØTTE: DISSE MØTTE IKKE: Terje Fuglevik, leder Aud Eiken, nestleder Kjell

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne. STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 30. april 2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Enger Dato: 02.02.2016 Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger for innkalling

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 22. september 2014 TID: Kl 12.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. performance auditing value for money audit. Trondheim 7. juni 2012

Forvaltningsrevisjon. performance auditing value for money audit. Trondheim 7. juni 2012 Forvaltningsrevisjon performance auditing value for money audit Trondheim 7. juni 2012 formål Deltakerne skal få kjennskap til: forvaltningsrevisjonsprosessen bl.a. bestilling, planlegging og gjennomføring,

Detaljer

Eiendomsforvaltning. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2016 :: 707 020

Eiendomsforvaltning. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2016 :: 707 020 Eiendomsforvaltning Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2016 :: 707 020 Forord (TKR) er et av landets største interkommunale revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, kommunene Larvik og

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer