8 Spesielle kontraktsvilkår for utførelse av vegmerking (Vegdirektoratet, 23. desember 1999)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8 Spesielle kontraktsvilkår for utførelse av vegmerking (Vegdirektoratet, 23. desember 1999)"

Transkript

1 8 Spesielle kontraktsvilkår for utførelse av vegmerking (Vegdirektoratet, 23. desember 1999) 1

2 SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR FOR UTFØRELSE AV VEGOPPMERKING 0

3 Innhold 1 Omfang og vilkår Parter Omfang Pris Ansvarshavende LEVERANDØREN BESTILLER Arbeidsvarsling Formerking Utførelse Garanti Generelt Dokumentasjon av kvalitet i ny tilstand Funksjonsgaranti Garantibefaring Avvikshåndtering / sanksjoner Utførelse Vedheftingsegenskaper Materialforbruk Avvik fra linjelengde, linjebredde og mellomrom Avvik fra funksjonskravene Rapportering av avvik Tidsfrister - fremdrift Utførelse av ny vegoppmerking som følge av dekkefornyelse Reparasjoner/vedlikehold av midtlinjer og kantlinjer Øvrige vegmerkearbeider Tilleggsarbeider HMS Helse miljø og sikkerhet BESTILLERS sanksjonsrett...8 1

4 11 Tvister Lovvalg Henvendelser Undertegning...9 2

5 10 Omfang og vilkår 10.1 Parter Avtalen inngås mellom Statens vegvesen BESTILLER) (heretter kalt og (heretter kalt LEVERANDØR) Omfang Kontrakten gjelder vegmerkearbeider som skal utføres i fylket/regionen i kontraktsperioden. Bestemmelsene omfatter således både reparasjoner og vedlikehold av eksisterende vegoppmerking, oppmerking på nylagte vegdekker og nyanlegg som ferdigstilles i kontraktsperioden. Arbeidet påbegynnes: Arbeidet skal være avsluttet: 10.3 Pris Prisen for leveransen fremgår av mengdebeskrivelsen som er en del av kontrakten. 11 Ansvarshavende 11.1 LEVERANDØREN Ved hvert merkelag (både maskin og håndleggerlag) skal det utpekes en person som er ansvarshavende for at arbeidene utføres i samsvar med inngått avtale. Den ansvarshavendes oppgaver er i tillegg til å sikre at retningslinjer for utførelse av vegoppmerking (Håndbok 049 og Teknisk beskrivelse for utførelse av vegoppmerking ) følges, at arbeidsvarsling gjennomføres forskriftsmessig. Videre at korrekt, kontrollert mengde er utlagt på veg, samt sørge for rapportering som spesifisert av BESTILLER. Ansvarshavende og de øvrige merkemannskapene skal ha tilstrekkelig kompetanse og være godt informert om reglene for utførelse av vegoppmerking. LEVERANDØREN plikter å gjennomgå disse bestemmelsene før sesongstart hvert år. 3

6 11.2 BESTILLER Det skal oppnevnes en navngitt person i fylket/regionen som skal være ansvarlig for vegoppmerkingens fremdrift. Den ansvarshavende skal ha tilstrekkelig kompetanse og være godt informert om retningslinjene for utførelse av vegoppmerking (Håndbok 049 og Teknisk beskrivelse for utførelse av vegoppmerking ). 12 Arbeidsvarsling LEVERANDØREN skal følge de krav som pålegges i Håndbok 051 Arbeidsvarsling, Forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg, samt utfyllende retningslinjer for gjennomføring av vegarbeider. BESTILLER kan stoppe arbeidet dersom disse bestemmelsene ikke følges. Disse bestemmelsene er minimumskrav. BESTILLER har anledning til å forsterke og utvide disse i forbindelse med utarbeidelse av varslingsplanene. LEVERANDØREN skal kunne dokumentere at mannskapene har gjennomgått nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. LEVERANDØREN bærer alle utgifter til arbeidsvarsling dersom ikke annet er særskilt avtalt. 13 Formerking Dersom ikke annet er særskilt avtalt, skal BESTILLER sørge for nødvendig formerking av linjeplassering i vegbanen og utsetting av ulike koder for linjekombinasjoner. 14 Utførelse Forbruk av oppmerkingsmateriale skal samsvare med BESTILLERs Anbudsskjema. Vegoppmerking må bare utføres når det kan oppnås tilstrekkelig vedheft, dvs. når vegbanen er ren og tørr. BESTILLER har ansvaret for at vegbanen er rengjort og meldt klar til oppmerking. Dersom LEVERANDØREN foretar oppmerking på underlag han ikke vurderer som tilstrekkelig rengjort uten å melde fra om dette til BESTILLER, anses renholdet for å være akseptert. Dersom tidligere oppmerking eller formerking har manglende strekk eller er utført feil, skal LEVERANDØREN ta kontakt med BESTILLER før oppmerking utføres. 4

7 15 Garanti 15.1 Generelt Garantien gjelder for vegoppmerking som er utført innenfor merkesesongen som er definert som følger: 15. mai sept.: Finnmark, Troms 1. mai sept.: Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal, Hordaland, Sogn og Fjordane 15. april - 1. okt.: Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus og Østfold 15.2 Dokumentasjon av kvalitet i ny tilstand LEVERANDØREN skal gjennom målinger dokumentere at funksjonen på nylagte linjer etter 14 dager er i samsvar med funksjonskravene som er gitt i Teknisk beskrivelse for utførelse av vegoppmerking. Kontrollen utføres i henhold til metode gitt i samme dokument. Målingene skal presenteres på en enkel og oversiktlig måte. BESTILLER kan utføre stikkprøvekontroller Funksjonsgaranti Funksjonskravene (retrorefleksjon, luminanskoeffisient, fargekoordinater, friksjon og vedheft) som er gitt i "Teknisk beskrivelse for utførelse av vegoppmerking" skal overholdes i 2 år etter utleggingsdato. Funksjonskravene gjelder gjenværende oppmerking på veg. Garanti knyttet til vedheftingsegenskaper gjelder ikke for vegoppmerking på betongdekker. Tidsrommet for utførelse av måling og kontroll av funksjonskravene på veg er fra 1. juni til 1. oktober. Målingene skal utføres på tørr vegoppmerking. Funksjonskontroll i garantiperioden utføres i henhold til metode beskrevet i "Teknisk beskrivelse for utførelse av vegoppmerking". Dersom målingene avdekker verdier under funksjonskravene kontaktes LEVERANDØREN, og det vurderes om det er nødvendig med et mere omfattende kontroll/måleopplegg Garantibefaring Senest 30. juni året etter utførelsen, kan BESTILLER kreve at det gjennomføres garantibefaring for å konstatere at kravene til nødvendig vedheftingsegenskaper er imøtekommet. Garantibefaringen utføres av BESTILLER og LEVERANDØR i fellesskap. 5

8 16 Avvikshåndtering / sanksjoner 16.1 Utførelse Dersom LEVERANDØREN oppdager feil i koding eller formerking, skal BESTILLER kontaktes før videre arbeid utføres. Dersom feil er oppdaget, men oppmerking likevel utføres uten at BESTILLER er kontaktet, ligger ansvaret hos LEVERANDØREN. Oppmerking som er utført galt i forhold til formerking, koding eller retningslinjer, skal rettes eller gjøres om uten omkostninger for BESTILLER. Avvik som er trafikkfarlige skal rettes umiddelbart eller eventuelt overmales midlertidig til en permanent løsning avtales med BESTILLER. Oppstår andre feil, tilsmussing, søl e.l. forårsaket av LEVERANDØREN, skal dette rettes eller fjernes umiddelbart uten omkostninger for BESTILLER Vedheftingsegenskaper Vegoppmerking som på grunn av dårlige vedheftingsegenskaper har forsvunnet, skal legges på nytt innen rimelig tid og uten omkostninger for BESTILLER Materialforbruk Materialforbruket skal være i samsvar med beskrivelsen gitt i leggelistene. Er materialforbruket lavere enn det som er gitt i leggelistene, skal ny oppmerking utføres uten omkostninger for BESTILLER. Det kan alternativt gjøres avtale om prisreduksjon Avvik fra linjelengde, linjebredde og mellomrom For avvik større enn det som er beskrevet i toleransegrensene jfr. "Teknisk beskrivelse", kan BESTILLER kreve retting, eller fjerning og nylegging av linjene innen rimelig tid og uten omkostninger for BESTILLER. Det kan alternativt gjøres avtale om prisreduksjon Avvik fra funksjonskravene Ved avvik fra funksjonskravene i "Teknisk beskrivelse", kan BESTILLER kreve retting, eller fjerning og nylegging av linjene innen rimelig tid og uten omkostninger for BESTILLER Rapportering av avvik Ved utførelse av oppmerking plikter LEVERANDØREN umiddelbart å rapportere til BESTILLER alle avvik i henhold til de krav til utførelse som er gitt i dokumentene som omfattes av avtalen. 6

9 17 Tidsfrister - fremdrift 17.1 Utførelse av ny vegoppmerking som følge av dekkefornyelse BESTILLER skal gi LEVERANDØREN melding om arbeid som skal utføres senest 14 dager før ønsket oppstart. Melding om dette skal være skriftlig. Vegoppmerking på nye dekker skal utføres i henhold til regler gitt i Håndbok 111 (Vedlikeholdsstandarden) dersom ikke annet er særskilt avtalt Reparasjoner/vedlikehold av midtlinjer og kantlinjer BESTILLER skal ha fastlagt totalt omfang av reparasjon av midtlinjer og kantlinjer på stamveger og viktige riksveger senest 1. juni. Melding om dette skal være skriftlig til LEVERANDØREN. Reparasjoner og vedlikehold av midtlinjer på stamveger og viktige riksveger skal være utført før 15. juli. Øvrig midtlinjeoppmerking og kantlinjeoppmerking skal være utført i løpet av merkesesongen Øvrige vegmerkearbeider Øvrige arbeider skal være fastlagt senest 15. juli. Melding om dette skal være skriftlig til LEVERANDØREN. Arbeidene skal være utført i løpet av merkesesongen. 18 Tilleggsarbeider Dersom LEVERANDØREN under arbeidets gang finner det nødvendig å utføre arbeider som ikke omfattes av denne avtalen, eller som ikke er i overensstemmelse med denne, og hvor ekstrabetaling vil bli forlangt, må BESTILLER varsles straks. Før tilleggsarbeidet påbegynnes skal det inngås skriftlig avtale mellom BESTILLER og LEVERANDØR. Dersom det av værmessige, tidsmessige eller andre årsaker må utføres ekstraarbeid som f. eks opptørking, rengjøring eller det oppstår spesiell ventetid p.g.a. asfaltarbeidenes fremdrift, kan det avtales ekstra betaling ut over kontraktsprisene. Dette skal i så fall avtales skriftlig, og BESTILLER skal godkjenne de spesielle forholdene. 7

10 19 HMS Helse miljø og sikkerhet LEVERANDØREN er ansvarlig for å organisere og følge opp miljøarbeidet i forbindelse med vegmerkearbeidene i henhold til Forskrifter om internkontroll fastsatt ved Kgl. res. 22. mars Navn på verneombud oppgis til BESTILLER før arbeidet igangsettes. Før arbeidet igangsettes skal LEVERANDØREN gi den lovfestede melding til Arbeidstilsynet med gjenpart til BESTILLER(AML 6) BESTILLERS sanksjonsrett Dersom LEVERANDØREN eller dennes underleverandører nekter å utarbeide sikkerhetsrutiner eller å etterkomme påbud om tiltak for å hindre at liv og helse settes i fare, kan BESTILLER stanse dette arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke LEVERANDØREN rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. Ved vedvarende, påtalte brudd på regelverket og etter skriftlig henvendelse fra BESTILLER til LEVERANDØRENS sentrale ledelse, kan BESTILLER heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir BESTILLER anledning til å utelukke LEVERANDØREN/underleverandøren fra å delta i oppdrag for BESTILLER inntil ett år. 20 Tvister Dersom det oppstår tvister i forbindelse med kontrakten, skal saken søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen 30 dager fra tvisten oppstod, kan hver av partene forlange tvisten avgjort ved norske domstoler. 21 Lovvalg Partenes rettigheter og plikter etter denne avtale bestemmes i sin helhet av norsk rett. 8

11 22 Henvendelser Alle skriftlige henvendelser vedrørende denne avtalen rettes til: Hos BESTILLER: Hos LEVERANDØR: 23 Undertegning Denne avtalen er undertegnet i 2 to eksemplarer, hvorav hver part beholder 1 ett - eksemplar., den, den BESTILLER LEVERANDØR 9

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. Poliklinisk registrering av pustestopp under søvn - søvnapné. for perioden. 1.3.2015 til 29.2.2016

Rammeavtale om leveranse av. Poliklinisk registrering av pustestopp under søvn - søvnapné. for perioden. 1.3.2015 til 29.2.2016 Rammeavtale om leveranse av Poliklinisk registrering av pustestopp under søvn - søvnapné for perioden 1.3.2015 til 29.2.2016 med opsjon på forlengelse i 1+1+1 år mellom Leverandør og Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kontraktsbestemmelser

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kontraktsbestemmelser Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Innholdsfortegnelse 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn)

Detaljer

RAMMEAVTALE nr 21645

RAMMEAVTALE nr 21645 RAMMEAVTALE nr 21645 mellom Helse Sør-Øst RHF og EEG-Laboratoriet AS heretter benevnt heretter benevnt Oppdragsgiver Leverandør RAMMEAVTALEN GJELDER: Avtale om leveranse av polikliniske nevrofysiologiske

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Vannbåren energi KONTRAKT FOR KJØP AV. mellom. for Nesodden kommune. Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne)

Vannbåren energi KONTRAKT FOR KJØP AV. mellom. for Nesodden kommune. Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne) VEDLEGG 2 KONTRAKT FOR KJØP AV Vannbåren energi mellom Nesodden kommune og Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne) Organisasjonsnummer 944 383 565 883 971 752 og Norsk Bioenergi AS (heretter

Detaljer

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Versjon-2 1 av 8 Kjøper Denne abonnementsavtale med vedlegg ( Abonnementsavtalen ) er i dag, , inngått mellom: IBX Norge AS, Postboks

Detaljer

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Versjon-2 1 av 8 Avtaleforvalter Denne avtaleforvalteravtale med vedlegg ( Avtaleforvalteravtalen ) er i dag, ,

Detaljer

Vedlegg 3: Standardvilkår for innleie til vintervedlikehold

Vedlegg 3: Standardvilkår for innleie til vintervedlikehold Vedlegg 3: Standardvilkår for innleie til Side 1 av 6 1 Utførelse av oppdraget 1.1 Underentreprenøren garanterer at Oppdraget vil bli fagmessig utført i samsvar med avtalen og i henhold til gjeldende bransjestandard.

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift. Del II - Generelle kontraktsbestemmelser

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift. Del II - Generelle kontraktsbestemmelser Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Del II - Generelle kontraktsbestemmelser DEN NORSKE DATAFORENING Versjon : 1.0 Dato oppdatert : 13.02.2006 Kunde: Leverandør: Driftavtale nr.: FS-08-173-2

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Konsulentoppdragsavtalen

Konsulentoppdragsavtalen STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen)

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) Kunnskapsdepartementet Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) med bilag Februar 2012 1 Avtale om forsknings- og utredningsoppdrag Avtale om

Detaljer

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR OPPDRAGSGIVER

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR OPPDRAGSGIVER STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR OPPDRAGSGIVER 1. OM STANDARD KONTRAKTVILKÅR Standard Kontraktsvilkår for Oppdragsgiver er del av den kontrakt som er inngått med Leverandøren om kjøp av varer og/eller tjenester

Detaljer

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER Avtalen er inngått mellom: Person eller firma org. nr: (heretter kalt oppdragstaker) og Riksrevisjonen org. nr.: 974 760 843 Sted og dato: Riksrevisjonen Oppdragstaker

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Akershus KollektivTerminaler FKF. Innhenting av tilbud. for levering av Bedriftshelsetjeneste 16.11.09

KONKURRANSEGRUNNLAG. Akershus KollektivTerminaler FKF. Innhenting av tilbud. for levering av Bedriftshelsetjeneste 16.11.09 KONKURRANSEGRUNNLAG Innhenting av tilbud for levering av Bedriftshelsetjeneste Akershus KollektivTerminaler FKF 16.11.09 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 2. GENERELL INFORMASJON... 3

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 8 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer