Styret for Universitetet i Nordland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret for Universitetet i Nordland"

Transkript

1 Møte : Styret for Universitetet i Nordland ( ) Styret for Universitetet i Nordland Dato: Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) 1

2 Saksliste Vedtakssaker 44/15 Godkjenning av protokoll fra møte 4/15 og 5/15 45/15 HMS-system ved UiN 46/15 Utvidelse av innstillingsutvalget for tilsetting av rektor ved U 47/15 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Øystein Henriksen 48/15 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) -Cecilia Campos Vargas 49/15 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Krister Salamonsen 50/15 Langtidsdagsorden møte 5/15 51/15 Referatsaker møte 5/15 52/15 Orienteringssaker møte 5/15 53/15 Eventuelt møte 5/15 2

3 Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. 011 Saksbehandler Eva Helene Skaiaa Saksgang Møtedato GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 4/15 OG 5/15 Forslag til vedtak/innstilling: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollene fra møte 4/15 og 5/15. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør 1 3

4 MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: kl. 08:30 14:30 Sted: Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger Torgnes, Inge Myrvoll, Bodil Børset, Berit Støre Brinchmann, Ann Gøril Hugaas, Jan- Oddvar Sørnes, Marianne Steinmo, Sissel Bjørnli, Hege Elise Strømsnes Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes Øystein Andreas Strømsnes Rektor Pål A. Pedersen, prorektor Grete Lysfjord, universitetsdirektør Stig Fossum, ass. universitetsdirektør Anita Eriksen, studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, økonomidirektør Per Arne Skjelvik Eva Helene Skaiaa Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: SAKSKART Side Vedtakssaker 31/15 15/ Godkjenning av protokoll fra møte 3/ /15 15/ Regnskap 1. tertial /15 15/ Foreløpig budsjettramme /15 15/ Fusjoner og fremtidig struktur for Universitetet i Nordland 3 4 1

5 35/15 15/ /15 15/ Foreløpig studieportefølje for Universitetet i Nordland Revisjon av "Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland" /15 15/ Kvalitetsrapport UiN /15 15/ Kreering av Philospohiae Doctor (ph.d.) - Eva Jenny Benedikte Jørgensen 11 39/15 15/ Langtidsdagsorden møte 4/ /15 15/ Referatsaker møte 4/ /15 15/ Orienteringssaker møte 4/ /15 15/ Eventuelt møte 4/ /15 Godkjenning av protokoll fra møte 3/15 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 3/15 32/15 Regnskap 1. tertial 2015 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Vedtak: Styret for Universitetet i Nordland tar vedlagte regnskap for 1.tertial 2015 til etterretning. 2 5

6 33/15 Foreløpig budsjettramme 2016 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Vedtak: Styret for Universitetet i Nordland ber rektor legge foreløpige budsjettrammer for 2016 til grunn for arbeidet med budsjett 2016, slik de fremgår av sak 33/15.. Protokolltilførsel fra Berit Støre Brinchmann: Styret har i flere styremøter drøftet strategisk retning og utvikling for universitetet, med tilhørende tiltak for å sikre den vedtatte tverrgående satsingen på de tematiske profilområdene blå vekst, innovasjon og entreprenørskap og velferd. Nåværende budsjettmodell for UiN er ikke i samsvar med UiNs strategi. Dersom strategien for UiN skal kunne realiseres, må budsjettmodellen endres slik at dette blir mulig. 34/15 Fusjoner og fremtidig struktur for Universitetet i Nordland Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar «Felles plattform for fusjon mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna» som grunnlag for det videre arbeidet med fusjon mellom institusjonene. 2. Rektor bes sikre at fusjonsprosessen organiseres på en slik måte at virksomhetskritiske punkter ivaretas, slik at institusjonen kan være styringsdyktig fra Styret for Universitetet i Nordland er positiv til å gå inn i videre arbeid med gjennomføring av fusjon med Høgskolen i Nord-Trøndelag. Dersom styret i HiNT fatter vedtak om fusjon med UiN, må en ny fusjonsplattform fremforhandles for den nye institusjonen. 6 3

7 35/15 Foreløpig studieportefølje for Universitetet i Nordland Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Vedtak: 1. Styret legger som hovedregel til grunn at studentopptak og - gjennomstrømming på det enkelte studieprogram skal resultere i en finansiering som minst dekker ressursinnsatsen. 2. Styret ber rektor sørge for at alle fakultetene viderefører arbeidet med tiltak som kan øke rekrutteringen høsten 2016 og våren 2017, herunder vurdere økt opptak til studier som har god rekruttering samt revurdere opptak til eller vurdere nedlegging av studier hvor det kan forventes få studenter. Fakultet for biovitenskap og akvakultur bes spesielt om å identifisere tiltak som kan øke studenttallet. 3. For etablering av nye studietilbud fra og med høsten 2016 (eller våren 2017), som fakultetene selv ikke har myndighet til å etablere, må det fremmes søknad til styret senest til styremøtet 28. oktober Styret ber rektor sørge for, i den grad det er mulig på nåværende tidspunkt, samordning av studieporteføljen med Høgskolen i Nesna og eventuelt Høgskolen i Nord-Trøndelag, dersom sistnevnte vedtar utredning av fusjon. 5. Styret ber rektor sørge for videreutvikling av studieporteføljen og opptaksmål basert på de signaler som er gitt ved styrets behandling av det foreløpige forslaget. 4 7

8 36/15 Revisjon av "Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland" Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Vedtak: Universitetsstyret vedtar endring av "Forskrift om Studier og Eksamen ved Universitetet i Nordland" i samsvar med forslagene i saksfremlegget. Forskriftene blir da som følger: Kapittel 1. Virkeområde 1-2. Definisjoner Ny eksamen (kontinuasjon): Ny vurdering for studenter som er vurdert til ikke bestått ved ordinær eksamen, samt første forsøk for studenter med gyldig fravær ved ordinær eksamen. Ofte benyttes fellesbetegnelsen kontinuasjonseksamen. Kapittel 4. Godkjenning og godskriving av annen utdanning 4-1. Godkjenning av annen utdanning 1. Fakultet skal, etter søknad fra studenten, godskrive beståtte emner, fag, eksamener eller prøver fra andre universiteter og høgskoler som tilbyr akkrediterte studier med samme studiepoeng i den utstrekning de oppfyller de faglige krav for en bestemt eksamen, grad eller utdanning ved fakultetet. 2. Fakultet kan, etter søknad fra studenten, gi fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. 3. Overlapping i faglig innhold gir tilsvarende reduksjon i studiepoeng. Slik reduksjon skal fremgå på karakterutskrift eller vitnemål. Faglig overlapping mellom emner ved samme fakultet skal normalt fremgå av aktuell studieplan. 4. Fritak for eksamen eller vurdering på grunnlag av annen utdanning skal fremgå på vitnemål. 5. Studenter som tar fag/emner/emnegrupper ved annen institusjon som planlagt del av bachelorgraden ved Universitetet i Nordland, bør søke om forhåndsgodkjenning. 8 5

9 Jfr. "Forskrift om krav til bachelorgraden ved Universitetet i Nordland" datert 20. juni Kapittel 5. Studierett, tap av studierett og permisjon 5-2.Tap av studierett 1.Studenten kan miste sin studierett dersom fastsatt grense for normert tid for studiet overskrides. 2.Studenten kan miste sin studierett dersom krav til studieprogresjon ikke overholdes. 3.Studenten kan miste sin studierett dersom særskilte faglige progresjonskrav eventuelt andre krav med bakgrunn i nasjonal rammeplan ikke overholdes. Slike krav skal framgå av studieplanen. 4.For studenter på heltidsstudier med 60 studiepoeng eller mer, gjelder følgende progresjonsvilkår for å beholde utvidet studierett som nevnt i punkt 3 (for deltidsstudier gjelder forholdsmessig): - Bestått 30 studiepoeng etter 1 år i et ett- eller flerårig studieprogram - Bestått 60 studiepoeng etter 2 år i et ett- eller flerårig studieprogram - Bestått 90 studiepoeng etter 3 år i et flerårig studieprogram - Bestått 120 studiepoeng etter 4 år i et flerårig studieprogram - Bestått 150 studiepoeng etter 5 år i et flerårig studieprogram - Bestått 180 studiepoeng etter 6 år i et flerårig studieprogram 5.Studenter må på forespørsel fremvise originale dokumenter som er grunnlag for opptak til studier, eller for utstedelse av vitnemål ved Universitetet i Nordland. Studenter som ikke fremviser de forespurte originale dokumentene for kontroll, kan miste studieretten. 6.Student som har mistet studieretten kan søke nytt opptak til studiet gjennom ordinære opptak, og må da forholde seg til gjeldende studieplan på nytt studium. 7.Manglende betaling av semesteravgift og manglende registrering, medfører tap av studierett Permisjon 1. For studenter på flerårige studieprogram på lavere grads nivå kan det innvilges permisjon i inntil ett studieår én gang i løpet av studiet uten å oppgi grunn. 2. For øvrig kan det innvilges permisjon for kortere eller lengre perioder hvor særskilte behov er 6 9

10 dokumentert. Særskilte behov kan blant annet være egen sykdom, tvungen verneplikt, samt andre tvingende velferdsgrunner. 3. Permisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon behandles i henhold til universitets- og høyskoleloven Permisjon innvilges normalt ikke før studenten har bestått minst 30 studiepoeng ved det aktuelle studiet. 5. Dekan avgjør søknader om permisjon. 6. Permisjon tas hensyn til i forhold til 5-1 og 5-2. Kapittel 6. Vilkår og oppmelding til eksamen 6-2. Ordinær eksamen og ny eksamen (kontinuasjon) 1. Ordinær eksamen arrangeres normal en gang innenfor semesteret, og felles for alle studenter. 2. Det arrangeres ny eksamen (kontinuasjon) der det er registrert ikke bestått, sykemelding eller annet godkjent fravær. Ny eksamen (kontinuasjon) er åpen kun for kandidater med registrert ikke bestått, sykemelding eller annet godkjent fravær fra siste ordinære eksamen, samt for kandidater med avbrutt eksamen under siste ordinære eksamen. Forbedringsforsøk henvises til neste ordinære eksamen. 3. Ved ny eksamen (kontinuasjon) gjelder normalt samme pensum og eksamensform som ved siste eller samtidige ordinære eksamen. 4. Dersom en kandidat har bestått eksamen mer enn én gang, skal beste karakter gjelde. 5. Dersom det i gjeldende studieplan er krav om at en angitt eksamen må være bestått for videre studieprogresjon, vil ny eksamen (kontinuasjon) arrangeres før eller i forbindelse med oppstart av påfølgende semester. Det arrangeres ikke ytterligere ny eksamen (kontinuasjon). Studenten henvises da til neste ordinære eksamen. 6. Det kan arrangeres eksamen i forbindelse med at 10 7

11 emner opphører eller det går mer enn ett år mellom to ordinære eksamener. Dekan ved respektive fakultet avgjør om og når slik eksamen eventuelt arrangeres. 7. Bacheloroppgave med ikke bestått resultat, krever at studenten må utarbeide helt ny besvarelse. Forbedring/omarbeiding av ikke bestått besvarelse tillates ikke. Oppgaven kan imidlertid ta utgangspunkt i samme temaområde. Ved ny levering har studenten normalt krav på veiledning i et omfang bestemt av dekan. En bacheloroppgave som har fått bestått eksamensresultat, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form. 8. Masteroppgave med ikke bestått resultat, kan leveres én gang på nytt som eksamensforsøk, og da innen avtalt tidspunkt og med vesentlige endringer. Ved ny levering har studenten normalt krav på veiledning i et omfang bestemt av dekan. En masteroppgave som har fått bestått eksamensresultat, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form. 9. En bestått bachelor - eller masteroppgave kan ikke benyttes i annet studieprogram verken i sin helhet eller i bearbeidet form. 0 Endret ved forskrift 15 juli 2014 nr (i kraft 1 aug 2014) Oppmelding til eksamen 1. For ordinære eksamener skal eksamensdatoer normalt være bekjentgjort i StudentWeb senest ved oppstart av det semester eksamen er planlagt gjennomført. 2. Ny eksamen (kontinuasjon) skal være kunngjort senest to uker før eksamensdato. Fastlagte eksamensdatoer endres kun ved særskilt begrunnelse fra dekan. 3. Eksamenssted følger av undervisningsstedet og skal framgå av studieplan og eksamensplan. Eksamenstid fastsettes i eksamensplan. 4.Studentene har selv ansvar for å ikke melde seg opp til eksamener som gjennomføres samtidig. 5. Oppmelding til ordinær eksamen skjer automatisk i samsvar med den utdanningsplan som er avtalt med den 8 11

12 enkelte student. Studenter uten utdanningsplan meldes automatisk opp til ordinær eksamen i alle emner de er påmeldt til. Studenter som ikke ønsker å avlegge eksamen i tråd med dette, må selv trekke seg innen trekkfristen. 6. Studenter som ønsker å framstille seg til eksamen i emner de ikke har i sin utdanningsplan, må selv melde seg opp til disse innenfor angitt frist. 7. Studenten er ansvarlig for selv å melde seg opp til ny eksamen (kontinuasjon) innenfor angitte frister. 8. Det er studentens eget ansvar i forbindelse med studentregistrering og før trekkfrist fra eksamen hvert semester å kontrollere at utdanningsplanen er i tråd med faktisk planlagt studieløp, og at emnepåmeldinger og eksamensoppmeldinger for aktuelt semester er korrekte. 9.Studenten er selv ansvarlig for å holde seg orientert om tid og sted for eksamen. 0 Endret ved forskrift 15 juli 2014 nr (i kraft 1 aug 2014). Kapittel 7. Gjennomføring av eksamen 7-1. Bruk av hjelpemidler 1. Oversikt over tillatte hjelpemidler ved eksamen skal for hvert emne være definert i emnebeskrivelsen og skal tydelig framgå på eksamensoppgaven. Oversikt over generelle hjelpemidler ved ulike eksamensformer framgår av egne retningslinjer. 2. Kandidatene plikter å gjøre seg kjent med hva som generelt er tillatt ved ulike eksamensformer og hva som er tillatte hjelpemidler for den enkelte eksamen. 7-3.Behov for tilrettelagt eksamen 1.Studenter som grunnet funksjonsnedsettelse har særlige vanskeligheter med å gjennomføre eksamen på ordinær måte, kan etter søknad innvilges tilrettelegging ved eksamen. Tilretteleggingen skal ha som formål å oppveie funksjonsnedsettelsen i størst mulig grad. Behovet for tilrettelegging må være dokumentert av lege eller annen sakkyndig. Søknaden må være universitetet i hende innen gitt frist bekjentgjort i studiekalenderen, og behandles i henhold til egne vedtatte retningslinjer. 12 9

13 2.En kandidat som får behov for tilrettelagt eksamen etter fastsatt frist, og som kan dokumentere at behovet oppstod etter fristen, må sende søknad uten ugrunnet opphold etter at behovet oppstod Fravær fra eksamen 1. Studenter som uteblir fra eksamen de er oppmeldt til, og som påberoper seg gyldig fravær for dette, må innen fem virkedager gi eksamenskontoret skriftlig dokumentasjon om forholdet. Ved egen sykdom eller sykdom i nærmeste familie, skal det framlegges legeerklæring. 2. Den som ikke trekker seg fra eksamen før trekkfristen, og som ikke framlegger dokumentasjon for gyldig fravær, regnes for å ha framstilt seg til eksamen og brukt et eksamensforsøk. 3. Ved tvist avgjør studie- og forskningsdirektøren om fravær fra eksamen godkjennes som gyldig fravær. Fravær som skyldes studentens egne disposisjoner skal normalt ikke godkjennes. 4. Gyldig fravær jf. 7-4 (1) i denne forskrift telles ikke som eksamensforsøk. Uten gyldig grunn regnes kandidaten for å ha framstilt seg til eksamen (tellende eksamensforsøk). 5. Leverer en kandidat blank besvarelse eller velger å avbryte eksamen uten å levere, blir oppgavebesvarelsen behandlet som avbrutt eksamen. Kandidaten skal i slikt tilfelle levere skjema for Avbrutt eksamen. Avbrutt eksamen kan kun benyttes for eksamen som har varighet mindre enn 24 timer. Besvarelser som åpenbart ikke er et forsøk på en faglig besvarelse anses også som avbrutt eksamen. Kandidaten har i slikt tilfelle brukt ett eksamensforsøk. Kapittel 11. Fusk, annullering, utestenging Fusk og plagiering 1. Som fusk eller forsøk på fusk ved eksamen regnes blant annet: - å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen - å presentere andres publiserte eller upubliserte arbeider som sitt eget - å presentere eget tidligere arbeid uten tilstrekkelig kildehenvisninger 10 13

14 - å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger - ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper - å handle i strid med retningslinjer for den enkelte eksamen Kapittel 15. Utfyllende regler og ikrafttredelse Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. august Samtidig oppheves forskrift 4. mars 2015 nr. 322 om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland. 37/15 Kvalitetsrapport UiN 2014 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland tar Kvalitetsrapport 2014 til etterretning. 2. Styret ber rektor om å sette i gang med tiltak på de områder der rapporten påpeker at UiN har et potensiale for forbedringer. 3. Det forutsettes at en legger rapportens data, analyser og forslag til tiltak til grunn for utviklingen av universitetets virksomhetsstyring. 38/15 Kreering av Philospohiae Doctor (ph.d.) - Eva Jenny Benedikte Jørgensen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Eva Jenny Benedikte Jørgensen til Philosophiae Doctor (ph.d.)

15 39/15 Langtidsdagsorden møte 4/15 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 9. september Styrets møtekalender Struktur 28. oktober Regnskap 2. tertial Budsjett 2017 satsingsforslag Etablering av nye studier Endelig studieportefølje desember Budsjett 2016 Studentrekruttering /15 Referatsaker møte 4/15 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Følgende referater ble tatt til etterretning: Forskningsutvalget 1) Møte Internasjonalt utvalg 1) Møte Medbestemmelsesordningen 1) Møte 13. og Tilsettingsutvalget for faglige stillinger: 1) Møte ) Møte ) Møte ) Møte

16 Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 1)Møte ) Møte ) Møte ) Møte /15 Orienteringssaker møte 4/15 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 I tillegg til orienteringene som var sendt ut i sakspapirene ble følgende delt ut i møtet: Brev fra Kunnskapsdepartementet datert Etatstyring 2015 Tilbakemelding fra Universitetet i Nordland. Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering: Brev Kunnskapsdepartementet: 1) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper Dokument 3:2 ( ), datert ) Rutiner for varsling informasjon om teknisk revisjon av retningslinjer for statlige arbeidsgivere, datert ) Etatstyring 2015 tilbakemelding til Universitetet i Nordland, datert Brev Riksrevisjonen: 1) Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Universitetet i Nordland, datert Muntlige orienteringer: 1) Etatstyringsmøtet 2) Møte med statsråd Røe Isaksen 3) Styreleder orienterte om svarbrev til fakultetsstyret FSV 16 13

17 42/15 Eventuelt møte 4/15 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Ingen saker ble tatt opp. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor 14 17

18 MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: Sted: Postmøte Arkivsak: 15/01372 Deltakere: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger Torgnes, Berit Støre Brinchmann, Ann Gøril Hugaas, Jan-Oddvar Sørnes, Marianne Steinmo, Sissel Bjørnli, Bjørn-Åge Nilsen, Hanne Fredrikke Bjørnstad Forfall: Inge Myrvoll, Bodil Børset Andre: Protokollfører: Eva Helene Skaiaa SAKSKART Side Vedtakssaker 43/15 15/ Utvidelse av innstillingsutvalget for tilsettingen av rektor

19 43/15 Utvidelse av innstillingsutvalget for tilsettingen av rektor Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Vedtak Styret for Universitetet i Nordland vedtar å utvide innstillingsutvalget for rektortilsettingen med styrelederen for Høgskolen i Nesna, Aslaug Mikkelsen. Vigdis Moe Skarstein styreleder 2 19

20 20

21 Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. Saksbehandler Arne Brinchmann Saksgang Møtedato HMS-SYSTEM VED UIN Forslag til vedtak/innstilling: Universitetsstyret ber rektor implementere nytt HMS-system i henhold til beskrivelsen i vedleggene til denne saken. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør 1 21

22 Bakgrunn: Det siste året har det blitt lagt ned et betydelig arbeid for å etablere et nytt HMS-system ved institusjonen. Bakgrunnen for dette var en erkjennelse av at internkontrollsystemet for HMS ved UiN ikke var av det omfang og den kvalitet som er ønskelig. Dette er påpekt i flere revisjoner. Institusjonen har forbedringspotensiale i forhold til HMS-området, særlig hva angår internkontroll. UiN hadde ikke i tilstrekkelig grad tilfredsstillende prosesser/prosedyrer for å ivareta kravene i HMS-lovgivningen UiN hadde ikke en klar oversikt over hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt Internkontrollen var ikke dokumentert, i den form og det omfang som var nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse Et HMS-system er en beskrivelse av hvordan man systematisk skal jobbe med HMS for å innfri HMS-politikken og for å nå HMS-mål. HMS-systemet er med andre ord et hjelpemiddel for å kunne jobbe systematisk med HMS innenfor eget ansvarsområde. Det er ledelsens ansvar å legge til rette for de gjennomgående HMS-prosessene ved UiN, og sikre at institusjonen har et HMS-system som svarer til kravene i internkontrollforskriften. En snarlig oppbygging av et virksomt og operativt HMS-system har vært en høyt prioritert målsetting for universitetet. Utviklingsarbeidet er nå avsluttet, og i vedleggene til denne saken blir det nye systemet beskrevet. Arbeidet med å implementere HMS-systemet i hele organisasjonen er i startfasen, og i det neste året vil hovedfokus i arbeidet være knyttet til iverksetting og opplæring. I vedlegg 1 gis det en nærmere beskrivelse av det nye HMS-systemet. Vedlegg 2-13 utdyper nærmere de ulike delementene i systemet som blir beskrevet i vedlegg 1. Disse vedleggene må følgelig leses med utgangspunkt i beskrivelsen i vedlegg 1. I vedlegg 2 presenteres HMS-politikken ved UiN. I utarbeidelsen av denne ble det tatt utgangspunkt i UiNs omforente personalpolitikk og arbeidsmiljøloven. Personalpolitikken og HMS-politikken har blitt utviklet i tett dialog med tjenestemannsorganisasjonene og UiNs AMU. HMS-politikken ble vedtatt av AMU våren

23 Vedlegg 1: Beskrivelse av HMS-systemet Marianne Fossum og Arne Brinchmann Internkontrollsystemet for HMS ved Universitetet i Nordland Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av virksomhetens styrende dokumenter. Kvalitetssikring og internkontroll er synonymer. HMS-arbeidet ved UiN Et trygt og godt arbeidsmiljø er forutsetningen for at institusjonen skal kunne levere undervisning, formidling og forskning av høy kvalitet. I personalpolitisk plan heter det at Universitetet i Nordland skal legge til rette slik at arbeidet skjer innen trygge rammer og at hver enkelt ansatt skal gjøre sitt beste for å skape gode og produktive felleskap (Årsrapport UiN ). I tråd med målene i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften), skal UiN fremme et målrettet og systematisk forbedringsarbeid i virksomheten som fremmer - arbeidsmiljø og sikkerhet - forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester - vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås. For å lykkes med HMS-arbeidet er det viktig at den øverste ledelsen ved institusjonen viser nødvendig lederskap og forpliktelse og at målene er tydelig formulert. En omforent HMS-politikk skal tjene dette formålet og angi en overordnet retning for arbeidet. Fastsetting av mål er en vesentlig del av planleggingen av internkontrollarbeidet. HMS-målene skal være en konkretisering av HMSpolitikken samtidig som de bør være målbare og oppnåelige. HMS-politikk for UiN Et trygt og godt arbeidsmiljø er forutsetningen for at institusjonen skal kunne levere undervisning, forskning og formidling av høy kvalitet. Arbeidsgiver skal legge til rette slik at arbeidet skjer innen trygge rammer. Hver enkelt ansatt skal gjøre sitt beste for å skape gode og produktive fellesskap. UiN skal bidra til en bærekraftig utvikling ved å ha et kontinuerlig fokus på forebygging av forurensning. Ved UiN skal vi: Legge til rette for et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon som gir alle ansatte full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger og 1 23

24 med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet. Ha kontinuerlig fokus på forebygging av skader, redusert helse og ivaretakelse av miljø gjennom et systematisk og målrettet HMS-arbeid, som er i tråd med lovbestemte krav og andre krav UiN pålegger seg HMS-mål ved UiN Ved UiN skal vi realisere HMS-politikken ved å fokusere på fire HMS-mål: Å ha et jobbnærvær på minst 96%. Å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet på en slik måte at det gir utslag på neste arbeidsmiljøundersøkelse. Å bedre det fysiske arbeidsmiljøet gjennom systematiske tiltak nedfelt i handlingsplaner på drifts- og virksomhetsnivå. Å verne det ytre miljø gjennom systematiske, forebyggende tiltak mot forurensning nedfelt i handlingsplaner på drifts- og virksomhetsnivå. Arbeidet med å realisere disse målene skal bidra til at vi på alle områder ved institusjonen har et akseptabelt risikonivå 1. Et systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid For å bidra til å realisere HMS-politikken og HMS-målene til institusjonen er det utviklet en metode - et styringssystem - for å målrette arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. I utviklingen av denne metoden har først og fremst kravene i internkontrollforskriften ligget til grunn. Videre har Systemer for kvalitetsstyring (NS-EN ISO 9001:2008), Styringssystemer for arbeidsmiljø (NS-BS OHSAS 18001:2008) og UiNs kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten vært retningsgivende i utarbeidelsen av strukturen i Internkontrollsystemet for HMS, heretter omtalt som IK-HMS. Videre i dette dokumentet vil det bli gitt en beskrivelse av hvordan IK-HMS er bygd opp og hvordan vi ved UiN skal kunne fremme et forbedringsarbeid innen HMS ved å benytte denne systematiske arbeidsmetoden. Internkontrollsystemet for HMS består av et knippe innholdselementer som i sum utgjør et sammenhengende system som skal fremme et målrettet forbedringsarbeid på HMS-området. IK HMS består av følgende hovedelementer: 1. Styrende dokumenter 2. Ansvars- og rollebeskrivelser 3. Kritiske prosesser 4. Prosesser for kontinuerlig forbedring 1 Akseptabel risiko forstås som risiko som er redusert til et nivå som kan godtas av organisasjonen når det tas hensyn til dens juridiske forpliktelser og dens egen HMS-politikk. 24 2

25 Styrende dokumenter Styrende dokumenter er et samlebegrep for alle lover, forskrifter, interne retningslinjer, rektorvedtak, samarbeidsavtaler ol. som gir føringer eller er bestemmende for hvordan HMSarbeidet skal foregå og hva HMS-arbeidet innebærer. HMS-politikken og HMS-målene gjengitt tidligere i dette dokumentet, er også styrende dokumenter for HMS-arbeidet. Vedlegg 4 gir en oversikt over styrende dokumenter for HMS-arbeidet ved UiN. En viktig oppgave som inngår i HMS-systemet er utarbeidelsen av samsvarsvurderinger. En samsvarsvurdering er en oversikt over krav i styrende dokumenter, der det for hvert enkelt krav gis en beskrivelse av hvordan UiN påvirkes av kravet, hvordan det sikres at vi etterlever kravet og hvilke roller og funksjoner ved institusjonen som er berørt av kravet. Samsvarsvurderingen fylles ut fortløpende når arbeidsprosessene i HMS-arbeidet beskrives. I vedlegg 5 gis et eksempel på en samsvarsvurdering. Ansvar og roller i HMS-arbeidet Avklarte roller og en tydelig arbeidsdeling mellom rollene er en forutsetning for at HMS-arbeidet skal fungere godt over tid. I vedlegg 7 gis det en oversikt over HMS-rollene i organisasjonen, deres myndighet og rapporteringslinjer. Vedlegg 6 er et organisasjonskart som har særlig fokus på sammenhengen mellom de ulike rollene. I boksen nedenfor angis det hva standard beskriver som avgjørende i forbindelse med ressurser, roller, ansvar, forpliktelser og myndighet. Denne beskrivelsen har dannet grunnlag for organiseringen av UiNs HMS-roller. SN-OHSAS 18001:2007, punkt Ressurser, roller, ansvar, forpliktelser og myndighet Det er den øverste ledelsen som har det endelige ansvaret for HMS og internkontrollsystemet for HMS. Den øverste ledelsen skal bevise sin forpliktelse ved å: a) sikre tilgang på nødvendige ressurser for å etablere, iverksette, vedlikeholde og forbedre internkontrollsystemet. Her omfatter ressursene menneskelige ressurser og spesialiserte ferdigheter, organisatorisk infrastruktur, teknologi og økonomiske ressurser. b) Fastsette roller, tildele ansvar og forpliktelser og delegere myndighet, for å muliggjøre effektiv styring av arbeidsmiljøet. I tillegg skal organisasjonen utnevne èn eller flere representanter for den øverste ledelsen som skal ha spesifikt ansvar for arbeidsmiljøet, uavhengig av andre ansvarsområder, og definerte roller og myndighet for å: a) sikre at styringssystemet for arbeidsmiljø etableres, iverksettes og vedlikeholdes i samsvar med denne standarden b) sikre at rapporter angående prestasjonen til internkontrollsystemet for HMS presenteres for den øverste ledelsen for gjennomgang og benyttes som grunnlag for forbedring av internkontrollsystemet. Den øverste ledelsens representant skal gjøres kjent for alle som arbeider for eller på vegne av organisasjonen. Alle som har lederansvar, skal bevise sin forpliktelse til kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøprestasjon. Organisasjonen skal sikre at personene på arbeidsplassen tar ansvar for områder som de kan kontrollere, og for at organisasjonens aktuelle arbeidsmiljøkrav overholdes. 3 25

26 Merknad «Forpliktelser» betyr endelig «ansvar», og gjelder personen som holdes ansvarlig dersom noe ikke gjøres, ikke fungerer eller ikke oppnår målene. Kritiske prosesser I UiNs internkontrollsystemer viser begrepet prosess til en systematisk rekke av aktiviteter som leder til et ønsket sluttresultat. I en prosess inngår det ulike roller og ulike aktiviteter som følger hverandre i tid. For å oppnå gode resultater i HMS-arbeidet er det en rekke arbeidsoppgaver som må utføres. Det beste resultatet kommer som følge av gode arbeidsprosesser der alle parter kommuniserer godt sammen og har avklarte forventninger, ambisjoner og mål. I beskrivelsen av HMS-systemet vil «kritiste prosesser», «arbeidsprosesser» og «prosesser» bli brukt som synonymer. Begrepet hovedprosess angir et forløp hvor flere arbeidsprosesser inngår etter hverandre. I beskrivelsen av prosessene i UiNs HMS-system er det viktig å avklare følgende spørsmål: Hva ønsker vi å oppnå, dvs. hva skal resultatet av prosessen være? Hva gjør at prosessen starter? Hvilke krav i styrende dokumenter blir ivaretatt som et resultat av prosessen? Hva skal registreres og hvor skal dette gjøres? Hvilke tidsfrister gjelder? Hvilke roller må være involvert for at prosessen skal kunne gjennomføres? Hva må de ulike rollene gjøre? I hvilken rekkefølge skal de ulike arbeidsoppgavene utføres? Hva indikerer at prosessen er avsluttet? I boksen nedenfor er fremgangsmåten for å etablere en arbeidsprosess i programvaren CIM beskrevet. Fremgangsmåte for å etablere en arbeidsprosess: De punktene som står med uthevet skrift er standard i arbeidsprosesser i CIM, og må derfor være med i beskrivelsen av arbeidsprosesser. I det følgende er det gitt en forklaring på hva som skal skrives i de ulike punktene: Tittel Skriv ned hva vi skal gjøre. Formål Hva ønsker vi å oppnå ved å gjennomføre denne prosessen? Prosesstart Hva er trigger/innput? Hva gjør at prosessen starter? Kvalitetskrav Eksterne eller interne krav som må følges, f.eks. krav i lov/forskrift eller andre styrende dokumenter. Skriv ned hvilke krav som tilfredsstilles ved å gjennomføre denne prosessen. Tidsfrist Skriv inn hvilke tidsfrister som gjelder for denne prosessen. Det kan f. eks. være at sakspapirer skal sendes til møtemedlemmer en uke før møtet skal avholdes. Registreringer Det kan være flere typer registreringer som skal gjøres. Her gis noen eksempler på aktuelle registreringer: 26 4

27 Registrering som skal gjøres i UiNs arkivsystem. Hvis mulig skrives det på dette punktet hvor i arkivsystemet registreringen skal gjøres. At opplæring er gjennomført. Det skrives da ned hvor det skal registreres at opplæringen er gjennomført. Oppdatering av opplæringsmateriell skriv ned hva som skal oppdateres og hvor. Informasjon til ansatte eller andre. Det skrives ned hvor informasjonen skal publiseres, eller hvem informasjonen skal sendes til. Dokumentasjon på at kontroller er gjennomført. Skriv ned hvor dokumentasjonen skal registreres/arkiveres. Ansvarlig Her skal alle rollene som har ansvar for at prosessen blir gjennomført skrives inn. Dette punktet skal derfor minst inneholde: Prosesseier: Rollenavnet på den som kan godkjenne og endre prosessen. «Navn på prosessen» - kontakt. Det er den rollen som i aktuell arbeidsprosess har ansvar for å se til at prosessen leder frem til ønsket resultat til rett tid. Skriv også inn de øvrige rollene som har oppgaver i arbeidsprosessen. Prosesslutt Når anses prosessen som avsluttet, skriv inn hva som gjør at prosessen avsluttes. Når man har kommet så langt skal gangen i prosessen, hvem som skal gjøre hva i hvilken rekkefølge, beskrives. Rolle/aktivitet - Skriv inn hvilken rolle som er ansvarlig for det første som må gjøres i prosessen. Skriv videre inn hvilken aktivitet den aktuelle rollen skal gjennomføre. Kommentar Kommentarfeltet kan brukes fritt til ønsket kommentar. For eksempel kan man her skrive henvisning til andre prosesser i internkontrollsystemet som kan være nyttig/til hjelp i forbindelse med gjennomføring av aktiviteten. Dokument - I dokumentfeltet kan man f.eks. legge linker til dokumenter som vil være nyttige for å gjennomføre aktiviteten. Skriv inn neste rolle og hva denne skal gjøre av aktiviteter. Gjenta dette til alle rollene har gjort alle sine aktiviteter og prosessen er ferdig. Kontinuerlig forbedring Å vedlikeholde HMS-systemet innebærer å sikre at det virker også etter at det er etablert. Dette krever en aktiv innsats fra organisasjonen. Ved UiN vil vi benytte flere proaktive virkemidler for å opprettholde en kontinuerlig forbedring av HMS-arbeidet i institusjonen. De viktigste er: Arbeidsmiljøkartlegginger Risikovurderinger Oppfølging av avviksmeldinger Revisjoner Ledelsens gjennomgang Arbeidsmiljøkartlegging Den mest omfattende kartleggingen av arbeidsmiljøet ved UiN er jevnlige arbeidsmiljøundersøkelser som omfatter samtlige medarbeidere. I etterkant av arbeidsmiljøundersøkelsene skal resultatene følges opp og tiltak iverksettes. De tiltakene som angår arbeidsfellesskapet skal inngå i driftsenhetenes overordnede HMS-handlingsplan. Handlingsplanen skal gjennomgås, følges opp og oppdateres i driftsenhetenes jevnlige arbeidsmiljøgruppemøter. Risikovurdering Ved UiN har vi et mål om å ha et akseptabelt risikonivå. For å kunne akseptere risikoen vi står ovenfor, må vi vite hva den er. En risikovurdering innledes derfor med en kartlegging av hvilke 5 27

28 uønskede hendelser som kan oppstå (hva som kan gå galt). Dernest skal det vurderes hvor sannsynlig det er at hendelsen kan oppstå, og det skal vurderes hvor alvorlig konsekvensen av hendelsen eventuelt vil være. Til dette skal datasystemet CIM nyttes. En vurdering av sannsynlighet og konsekvens knyttet til hver enkelt hendelse, vil avgjøre hvorvidt tiltak er påkrevet. Akseptabel risiko er risiko som er redusert til et nivå som kan godtas av organisasjonen når det tas hensyn til dens juridiske forpliktelser og dens egen HMS-politikk. Avvikshåndtering Avvik er mangel på oppfyllelse av krav, dvs. mangelfull utførelse av prosesser, manglende etterlevelse av styrende dokumenter eller øvrige mangler i HMS-arbeidet. UiN nytter en egen modul i CIM til avvikshåndteringen. Avviksmeldinger skal meldes av de ansatte via et fastsatt skjema, se vedlegg 8. Via programvaren CIM sendes meldingen til lederen ved den driftsenheten som avviksmelderen tilhører, eller til en som er utpekt av lederen for å være saksbehandler for HMS-avvik. Det er viktig at medarbeidere melder avvik. I følge arbeidsmiljøloven skal arbeidstakere aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt arbeidsmiljø. Å melde avvik er et slikt tiltak. Terskelen for å melde avvik skal ikke være høy. Eksempler på HMS-avvik kan være dårlig luft, uhensiktsmessig belysning, støy, unødig ressursbruk som skaper forurensning eller psykososiale utfordringer. Ved flere typer HMS-avvik har UiN meldeplikt til eksterne aktører eller krav om intern registrering. HMS-avvik skal registreres/meldes i følgende tilfeller: Personskader som har oppstått under utførelse av arbeid uavhengig av alvorlighetsgrad. Sykdom som antas å ha sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen. Personskade eller skader på anlegg eller eiendom som er forårsaket av elektrisitet eller som oppstår ved arbeid på eller betjening av elektriske anlegg. Ulykker og unormale hendelser i forbindelse med stråling. Ulykker i forbindelse med håndtering av farlig stoff (brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff) og tilhørende utstyr og anlegg. Lekkasje, fare for lekkasje eller brann i forbindelse med landtransport av farlig gods. Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Utslipp av genmodifiserte dyr/mikroorganismer. HMS-avvik skal, hvis mulig, håndteres i egen driftsenhet. Hvis det ikke er mulig å håndtere HMSavviket innenfor driftsenheten, videresendes avviket via programvaren til Personal- og organisasjonsavdelingen (PO-avdelingen). PO-avdelingen overtar da ansvaret for videre håndtering av avviket. Tiltak som skal iverksettes som en følge av avviksmeldinger, skal føres inn i driftsenhetens HMShandlingsplan. Status på tiltakene skal gjennomgås i de regelmessige arbeidsmiljøgruppemøtene. Det finnes egne retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold, disse skal ikke meldes som HMSavvik. Varslingsrutinene er publisert i HR-portalen. 28 6

29 Revisjoner En revisjon skal fastslå om UiN tilfredsstiller krav gitt i styrende dokumenter. Revisjoner kan være interne eller eksterne. Interne revisjoner utføres av UiN for interne formål, som grunnlag for ledelsens gjennomgang og som egenerklæring av samsvar. Eksterne revisjoner utføres av kunder (f.eks. Statoil), tilsynsmyndigheter (eks. Helsedirektoratet) eller sertifiseringsorganer (eks. Veritas). Tiltak som skal iverksettes etter eksterne revisjoner, føres inn i driftsenhetens HMS-handlingsplan, og status gjennomgås i de regelmessige arbeidsmiljøgruppemøtene. Interne HMS-revisjoner skal gjennomføres systematisk ved UiN. Vedlegg 9 viser arbeidsprosessen for etablering/vedlikehold av revisjonsplan for internrevisjon. Vedlegg 10 viser hvordan internrevisjoner skal gjennomføres ved UiN. Ledelsens gjennomgang En gang i året skal ledelsen gjennomgå styringssystemet for HMS for å påse at systemet fungerer hensiktsmessig, at det er tilstrekkelig og at det fungerer etter formålet. I gjennomgangen skal muligheter for forbedringer og behov for endringer av internkontrollsystemet gjennomføres. Gjennomgangen skal føre til beslutninger og tiltak vedrørende forbedringer av systemet og dets prosesser. Ledelsens gjennomgang skal gjennomføres minst en gang i året på virksomhetsnivå og på de enkelte driftsenheter. Gjennomføringen av ledelsens gjennomgang er avgjørende for at internkontrollsystemene skal fungere over tid. Vedlegg 11 viser hva ledelsens gjennomgang ideelt sett skal omfatte. Handlingsplan Med utgangspunkt i HMS-mål, risikovurderinger, arbeidsmiljøundersøkelser, avviksmeldinger, interne og eksterne revisjoner og ledelsens gjennomgang av HMS-systemet, skal det utarbeides handlingsplaner for å forbedre HMS-prestasjonene i organisasjonen. Det primære målet i handlingsplanene skal alltid være å redusere eventuelle HMS-risikoer til et akseptabelt nivå. Øverste leder ved gjeldende enhet er ansvarlig for at handlingsplanen blir utarbeidet og fulgt opp. Gjennomgang og oppdatering av handlingsplan for HMS skal gjøres i hvert arbeidsmiljøgruppemøte. Vedlegg 12 viser mal for handlingsplan. Årsrapport for HMS En gang i året skal hver av driftsenhetene utarbeide årsrapport for HMS. Årsrapportene fra driftsenhetene skal videre danne grunnlag for årsrapporten for HMS ved UiN. Årsrapporten for HMS ved UiN skal gjøres kjent for styret, og styret skal ha anledning til å vedta eventuelle særskilte satsningsområder på HMS-området. For at driftsenhetenes årsrapporter enkelt skal kunne sammenlignes, samt sammenstilles til en samlet årsrapport for UiN, vil årsrapportenes disposisjon være lik for samtlige driftsenheter. En foreløpig disposisjon for årsrapport for HMS presenteres i vedlegg

30 Oppsummering HMS-systemet HMS-systemet 2 er utviklet i henhold til kravene i Internkontrollforskriften, SN-BS OHSAS 18001:2007, som er krav til styringssystemer for arbeidsmiljø og NS-EN ISO 14001:2004 miljøstyringssystemer. HMS-systemet skal bidra til å nå UiNs overordnede HMS-mål som er å ha et akseptabelt risikonivå 3. Styrende dokumenter De styrende dokumentene for HMS-arbeidet ved UiN, er først og fremst HMS-lovgivningen. Videre fastlegger UiN s HMS-politikk en overordnet retning for HMS-arbeidet ved institusjonen, og er i tillegg til UiNs overordnede HMS-mål, og eventuelle HMS-mål på enhetsnivå, drivkraften i arbeidet med en kontinuerlig forbedring av HMSprestasjonen. I tillegg vil vedtak i Universitetsstyret, rektorvedtak, vedtak i arbeidsmiljøutvalget, interne retningslinjer, samarbeidsavtaler, intensjonsavtaler, avtaler med fagforeningene, godkjenninger eller dispensasjoner fra myndighetene være styrende for HMS-arbeidet ved UiN. Ansvar og roller i HMS-arbeidet Det er arbeidsgiveren som har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig på alle måter, at miljøhensyn blir ivaretatt, og at regelverket som er gitt i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter etterleves i institusjonen. I henhold til UiNs tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten, forvaltes institusjonens arbeidsgiveransvar på to nivåer; virksomhetsnivå og driftsenhetsnivå. Det er utarbeidet et organisasjonskart med tilhørende beskrivelse av hvilke roller som ivaretar arbeidsgiveransvaret ved UiN, hvordan vernelinjen og tjenestemannsorganisasjonene medvirker, samt hvilket ansvar arbeidstakerne har i HMS-arbeidet. Ytterligere roller i utøvelsen av HMS-arbeidet i institusjonen fremkommer i beskrivelsene av UiNs kritiske HMS-prosesser. Kritiske HMS-prosesser Kritiske HMS-prosesser er arbeidsprosesser som er av avgjørende art for å ivareta krav fastsatt i de styrende dokumentene for HMS-arbeidet ved UiN. På virksomhetsnivå har personal- og organisasjonsdirektøren det utøvende ansvar for å etablere, implementere og vedlikeholde HMS-prosesser. På driftsenhetsnivå har øverste leder på gjeldende enhet ansvar for etablering, implementering og vedlikehold av HMS-prosesser. Nye og endrede prosesser skal orienteres om i arbeidsmiljøgruppene på driftsenhetsnivå og i AMU på virksomhetsnivå. Kontinuerlig forbedring Å vedlikeholde HMS-systemet innebærer å sikre at det virker også etter at det er etablert. Dette krever en aktiv innsats fra organisasjonen. Ved UiN benyttes flere proaktive virkemidler for å opprettholde en kontinuerlig forbedring av HMS-arbeidet i institusjonen. Disse er: Måling av prestasjon i forhold til HMS-mål Regelmessige arbeidsmiljøundersøkelser Risikovurderinger Revisjoner Avviksmeldinger Undersøkelse av hendelser Ledelsens gjennomgåelse Korrigerende og forebyggende tiltak som utkrystalliseres av de nevnte virkemidler, effektueres ved hjelp av handlingsplaner. 2 HMS-system styringssystemet for HMS, skal sikre at aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, interne styrende dokumenter og prosesser. 3 Akseptabel risiko - risiko som er redusert til et nivå som kan godtas av organisasjonen når det tas hensyn til dens juridiske forpliktelser og dens egen HMS-politikk. 30 8

31 Vedlegg 2. HMS-politikk ved Universitetet i Nordland Et trygt og godt arbeidsmiljø er forutsetningen for at institusjonen skal kunne levere undervisning, forskning og formidling av høy kvalitet. Arbeidsgiver skal legge til rette slik at arbeidet skjer innen trygge rammer. Hver enkelt ansatt skal gjøre sitt beste for å skape gode og produktive fellesskap. UiN skal bidra til en bærekraftig utvikling ved å ha et kontinuerlig fokus på forebygging av forurensning. Ved UiN skal vi: Legge til rette for et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon som gir alle ansatte full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet. Ha kontinuerlig fokus på forebygging av skader, redusert helse og ivaretakelse av miljø gjennom et systematisk og målrettet HMS-arbeid, som er i tråd med lovbestemte krav og andre krav UiN pålegger seg 9 31

32 Vedlegg 3 HMS-mål Ved UiN skal vi realisere HMS-politikken ved å fokusere på fire HMS-mål: Å ha et jobbnærvær på minst 96%. Å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet på en slik måte at det gir utslag på neste arbeidsmiljøundersøkelse. Å bedre det fysiske arbeidsmiljøet gjennom systematiske tiltak nedfelt i handlingsplaner på drifts- og virksomhetsnivå. Å verne det ytre miljø gjennom systematiske, forebyggende tiltak mot forurensning nedfelt i handlingsplaner på drifts- og virksomhetsnivå. Arbeidet med å realisere disse målene skal bidra til at vi på alle områder ved institusjonen har et akseptabelt risikonivå. Akseptabel risiko - risiko som er redusert til et nivå som kan godtas av organisasjonen når det tas hensyn til dens juridiske forpliktelser og dens egen HMS-politikk

33 Vedlegg 4 Med styrende dokumenter for IK-HMS, menes alt av internt og eksternt regelverk angående HMS som Universitetet i Nordland må forholde seg til. I tabellen nedenfor gis det en oversikt over styrende dokumenter for IK-HMS. Der det er naturlig er de styrende dokumentene supplert med en samsvarsvurdering. Styrende dokumenter Samsvarsvurderinger HMS-politikk HMS-mål IA-avtalen Miljøfyrtårn Krav til alle bransjer Kontorvirksomhet Arbeidsmiljøloven Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Forskrift om utførelse av arbeid Arbeidsplassforskriften Forskrift om tiltaks- og grenseverdier Internkontrollforskriften Samsvarsvurdering - Arbeidsmiljøloven Samsvarsvurdering - Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Samsvarsvurdering - Forskrift om utførelse av arbeid Samsvarsvurdering - Arbeidsplassforskriften Samsvarsvurdering - Forskrift om tiltaks- og grenseverdier Samsvarsvurdering - Internkontrollforskriften 11 33

34 Samsvarsvurdering - Brann- og eksplosjonsvernloven Brann- og eksplosjonsvernloven Forskrift om landtransport av farlig gods Forskrift om brannforebygging Forskrift om håndtering av farlig stoff Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Samsvarsvurdering - Forskrift om landtransport av farlig gods Samsvarsvurdering - Forskrift om brannforebygging Samsvarsvurdering - Forskrift om håndtering av farlig stoff Samsvarsvurdering - Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff El-tilsynsloven Samsvarsvurdering - El-tilsynsloven Forskrift om sikkerhet ved elektriske anlegg Samsvarsvurdering - Forskrift om sikkerhet ved elektriske anlegg Forurensningsloven Samsvarsvurdering - Forurensningsloven Genteknologiloven Forskrift om genmodifiserte dyr (GMO) Forskrift om genmodifiserte mikroorganismer (GMO) Forskrift om undervisning med GMO Samsvarsvurdering - Genteknologiloven Samsvarsvurdering - Forskrift om genmodifiserte dyr (GMO) Samsvarsvurdering - Forskrift om genmodifiserte mikroorganismer (GMO) Samsvarsvurdering - Forskrift om undervisning med GMO 12 34

35 Produktkontrolloven Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (gjelder parallelt med CLP frem til 1. juni Etter 1. juni gjelder kun CLP). Samsvarsvurdering - Produktkontrolloven Sivilbeskyttelsesloven Samsvarsvurdering - Sivilbeskyttelsesloven Strålevernloven Samsvarsvurdering - Strålevernloven Strålevernforskriften Samsvarsvurdering - Strålevernforskriften Styringssystemer for arbeidsmiljø SN-OHSAS 18001:2007 Samsvarsvurdering - Styringssystemer for arbeidsmiljø SN-OHSAS 18001:

36 Vedlegg 5 Utdrag av samsvarsvurdering mellom IK-HMS og Arbeidsmiljøloven. Kort beskrivelse Hvordan påvirkes UiN 2-3 (1) Arbeidstakers medvirkningsplikt "Arbeidstaker skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø" UiN legger til rette slik at arbeidstakere kan følge opp HMSarbeidet ved å melde i fra om avvik fra HMS-lovgivningen (feil og mangler) og om skader og sykdom forårsaket av forhold på arbeidsplassen. 3-1 (2) h 5-1 (1) 5-1 (2) og (3) Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt. Registrering av skader og sykdommer Register over personskader og sykdom forårsaket av arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen. Registeret skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet, verneombud, bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljøutvalg. UiN må utarbeide, vedta, informere om og vedlikeholde revisjonsplan for internkontroll, og utføre internrevisjoner etter vedtatt plan. UiN må legge til rette for at ansatte skal kunne gi melding om personskade og sykdom som antas å ha sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen. UiN må føre register over personskade og sykdom. Må lage register uten medisinske opplysninger av personlig karakter. Må finne ut hvordan registeret kan være tilgjengelig for Arbeidstilsynet, verneombud, bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljøutvalg. 14 Hvordan sikres etterlevelse av lov/forskrift Se avvik med underprosesser Se revisjonsprosess med underprosesser. Se avvik med underprosesser inkludert "personskaderegister for UiN" Se avvik med underprosesser Hvem er berørt Hvem har ansvar Medarbeidere, ledere, saksbehandlere for HMS-avvik, Systemadministrator for HMS i CIM, PO-dir. Arbeidsmiljøgrupper, AMU, ledergruppene Medarbeidere har plikt til å melde HMS-avvik. Ledere plikter å følge opp avviksmedlinger AMU, sekretær for AMU, arbeidsmiljøgruppene og internrevisorer. Personal- og organisasjonsdirektøren er prosesseier. Medarbeidere, systemansvarlig for HMS i CIM, saksbehandler for HMS-avvik PO.-dir. eier prosessene 36

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 17.06.2015 kl. 08:30 14:30 Sted: Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ingunn F. Breistein (for Ernst Håkon

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE

HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)... 3 1.1 NASJONAL VISJON OM DET GODE ARBEIDSLIV... 3 1.2 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE... 4 1.3 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE... 4 1.4

Detaljer

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/5237 IBA004 Dato: 10.03.2015 Sak M 13/15 SAK M 13/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 7. april 2014 Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Et samarbeid mellom: Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET MILJØVERNDEPARTEMENTET JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul

Detaljer

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Sak 2015/10807 UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU. med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-9

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Ledernes HMS-ansvar Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Innhold Lovgivning og dens karv til innhold HMS-arbeidet Innholdet i det systematisk

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer