Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4"

Transkript

1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /787 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/55 Komite for plan, næring og miljø Bystyret Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4 Forslag til innstilling Med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-12,1.ledd, vedtar Bodø Bystyre detaljregulering for Årnesveien 4, slik det er vist på kart med plan ID 1289, datert (over bakken) og (under bakken) med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse datert Sammendrag Rød prikk viser hvor planområdet ligger i Rønvik Hensikten med planen er å omregulere fra eksisterende reguleringsformål offentlig og privat tjenesteyting til boligformål. Tomta er kommunal. Etter reguleringsendring skal tomta legges ut for salg på det åpne marked. Tiltakshaver er kommunen v/eiendomskontoret, planlegger er UNO Arkitekter AS. Det er kommet inn 4 merknader i høringen; fra Statens Vegvesen region nord, Bodømarkas venner, Bodø kirkelige fellesråd og beboere i Solliveien 3. Sistnevnte har klaget på høyden som det åpnes for i reguleringsplanforslaget, da de vil miste noe av sin utsikt. Selv om tapt utsikt er forholdsvis stor, vil beboerne i Solliveien 3 sitte igjen med mye verdifull utsikt etter en utbygging. Planforslaget anbefales å bli vedtatt. Side145

2 Saksopplysninger Bakgrunn og planforslag Tiltakshaver for dette planforslaget er Bodø kommune v/eiendomskontoret, planlegger er UNO Arkitekter AS. Hensikten med planen er å legge til rette for boligbygging. Eiendommen, gnr/bnr 32/939 har gateadresse Årnesveien 4 og er kommunal. Når ny reguleringsplan vedtas skal tomta legges ut for salg på det åpne marked. Planforslaget viser området regulert til bebyggelse og anlegg, herunder blokkbebyggelse, garasjeanlegg, uteoppholdsareal og renovasjon; samt samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Utnyttingsgrad er satt til % BYA= 40 %. Maks byggehøyde varierer fra cote 37 mot Årnesveien og avtrappes fra c 37 c 44 og c 48 fra vest mot øst nord på tomta. Planstatus I kommuneplanens arealdel er området avsatt til boligformål. I dag gjelder reguleringsplan for Årnesveien 4 vedtatt i Bodø bystyre Reguleringsformål er offentlig vei og bebyggelse for offentlig eller privat tjeneseteyting. Planen har en utnyttelse på % BYA 32 % og høyest tillatte hovedgesimshøyde 10,3 mot sørøst og vest og 7,9 mot nordøst og øst. I tillegg tillates takoppbygg for tekniske installasjoner maks høyde 2,7 meter over hovedgesims. Planprosess Oppstartsmøte: 1.oppstartsmøte 30.mai 2013 (før plankonsulent var valgt) og oppstart med valgt konsulent 29.august Varslet planoppstart: 30.juli Brev til naboer, berørte parter og offentlige instanser sendt ut: 26.juli Høring og offentlig ettersyn Byplansjefen vedtok etter delegert myndighet 19.mai 2014 at planforslaget kunne legges ut til offentlig ettersyn og sendes til høring i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Planforslaget har vært til offentlig ettersyn/ høring tidsrommet 19.mai 7.juli Side146

3 Det er kommet inn i alt 4 eksterne uttalelser. En av uttalelsene har innvendinger mot planforslaget. 1. Gerd og Kjell Johan Lund, beboere i Solliveien 3, gnr.32 bnr 224; føler seg sterkt berørt av planforslaget. Det er sagt i planbeskrivelsen at ingen naboer vil tape utsikt som følge av utbygging etter reguleringsplanen. Lunds mener at de i høyeste grad blir berørt. Hvis det kommer til maksimal utnyttelse av det planen åpner for, så vil Lunds miste utsikt mot havna, men de vil fortsatt ha utsikt mot sør. Videre peker Lunds på, at atkomstløsning inn i planområdet er uforståelig i o m at det er regulert vei langs hele Årnesveien 4 og det er etablert fortau på riktig side av Årnesveien i forhold til skoleelevenes behov. Foreslått atkomstløsning er valgt ut fra tekniske forhold i forbindelse med atkomst til parkeringskjeller. Kjell og Gerd Lund frykter også at rystelser fra sprengningsarbeid vil føre til skader på egen bolig m. garasje. Mener også at grunnforholdene ikke er gode. Peker videre på, at de ikke må bli belastet med problem i forhold til vann- og avløpstilknytninger. Til slutt mener Lunds at estetikken i planen ikke er godt nok ivaretatt; verken i forhold til høyder og utforming. Planlegger UNO arkitekter AS mener en kan ta hensyn til naboens merknader ved å redusere høyden på bygg 2 til cote 45 og redusere bygget til 4 etasjer med en senket del i 3 etasjer mot sør-vest. Dette vil dempe inntrykket av byggene. På plangjennomgangsmøtet 1.september 2014 ble saken drøftet og det var ikke sterke motforestillinger mot at noe tap av utsikt i en by må kunne aksepteres som ledd i byutvikling og fortetting. Solliveien 3 vil miste utsikt over havna og skipsinnseilingen mot nordvest, vest og sørvest. De vil fortsatt beholde panoramautsikt i en stor sektor mot sør og sørøst men utsikten mot havna er mest verdifull for dem. Bilde tatt fra verandaen mot sør. Hvitt felt viser sånn ca hvor utsikten blir borte. Bildet viser hva som går tapt av utsikt fra verandaen i Solliveien 3. Side 147

4 Kart som viser hvor snitt A A går. Blå sektor viser hvor Solliveien 3 taper utsikt ved full høydeutbygging. Lyserød sektor viser hvor Solliveien 5 får noe redusert utsikt. Når det gjelder innspillet om grunnforholdene, har konsulenten fått gjennomført grunnundersøkelsen i planprosessen. I denne rapporten ansees rasfaren å være liten. Det er ikke kommet innspill fra NVE i høringsrunden. Vann- og avløp avklares i byggesaken. Estetikk: Det vises sannsynligvis til at prosjektet bryter horisonten mot nordøst. Hvis en reduserer antall leiligheter som beskrevet av arkitekt, vil en unngå dette. Det kan diskuteres om dette vil ha stor betydning visuelt for mange, da det er mye høy vegetasjon i bakkant av planområdet. 2. Statens vegvesen region nord: Ingen merknader. 3. Bodømarkas venner: Ingen merknader. 4. Bodø kirkelige fellesråd: Ingen merknader. Vurderinger Tap av utsikt for beboere i Solliveien 3 blir ganske stor. Da de fremdeles vil beholde utsikt mot sør og sørøst, vil det være urimelig å ta hensyn til deres tap av utsikt på bekostning av nye leiligheter som det er stor etterspørsel etter. Dette sett i forhold til hva andre i byen må tåle av tapt/manglende utsikt i forbindelse med byvekst, og sett på bakgrunn av boligmangelen vi har i Bodø. Færre leiligheter kan svekke utbyggingsprosjektets økonomiske balanse. Konklusjon og anbefaling Planforslaget legger til rette for ønsket fortetting uten å forringe eksisterende boområde. Tiltaket gir seg negativt utslag for en eiendom, Solliveien 3. Eiendommen taper en del av utsikten de har i dag. Side148

5 De beholder likevel mye utsikt, som sannsynligvis aldri vil gå tapt for dem. Kommunen finner det urimelig at dette skal redusere utbyggingsprosjektet. Planforslaget anbefales vedtatt. Annelise Bolland Byplansjef Rolf Kåre Jensen Rådmann Henrik K. Brækkan Kommunaldirektør Saksbehandler: Kari Valberg Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Plankart over bakken 2 Plankart under bakken 3 Planbestemmelser 4 Planbeskrivelse 5 Solstudie 6 Volumstudie 7 Grunnforhold 8 Vindforhold 9 ROS analyse Utrykte vedlegg: <><Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side149

6 Y Y Y Y TEGNFORKLARING Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL NR.1) Boligbebyggelse - blokkbebyggelse Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL NR.2) Kjøreveg Annen veggrunn - tekniske anlegg Reguleringsplan-Hensynsoner (PBL ) Sikringsone - Frisikt Reguleringsplan-Juridiske linjer og punkt PBL2008 X Sikringsonegrense Reguleringsplan-Felles for PBL 1985 og 2008 Regulerings- og bebyggelsesplanområde Planens begrensning Formålsgrense Byggegrense Bebyggelse som forutsettes fjernet Målelinje/Avstandslinje Avkjørsel Side m X Kartgrunnlag: FKB, ajour des Kartreferanse: Euref 89, UTM Sone 33 Høydereferanse:NN 1954 Målestokk 1:1000 i A3 Detaljreguleringsplan for Årnesveien 4, på/over bakken med tilhørende bestemmelser Saksbehandling etter plan- og bygningsloven: SAKSNR. DATO SIGN. Kunngjøring av oppstart 1. gangsbehandling i planutvalget Offentlig ettersyn fra til 2. gangsbehandling i planutvalget Bodø bystyrets vedtak av planen: X Planen er utarbeidet av: TEGNINGSNUMMER (Plan-ID) 1289 Bodø kommune Eiendomskontoret VERSJON DATERT: VJ Y Y Y Y

7 Y Y Y Y TEGNFORKLARING Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL NR.1) Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse Reguleringsplan-Felles for PBL 1985 og 2008 Regulerings- og bebyggelsesplanområde Planens begrensning Formålsgrense Annen samferdsel Traktor/Kjerreveg midt X Side m X Kartgrunnlag: FKB, ajour Kartreferanse: Euref 89, UTM Sone 33 Høydereferanse:NN 1954 Målestokk 1:1000 i A3 Detaljreguleringsplan for Årnesveien 4, under bakken med tilhørende bestemmelser Saksbehandling etter plan- og bygningsloven: SAKSNR. DATO SIGN. Kunngjøring av oppstart 1. gangsbehandling i planutvalget Offentlig ettersyn fra til 2. gangsbehandling i planutvalget Bodø bystyrets vedtak av planen: X Planen er utarbeidet av: TEGNINGSNUMMER (Plan-ID) 1289_u Bodø kommune Eiendomskontoret VERSJON DATERT: VJ Y Y Y Y

8 FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅRNESVEIEN 4, RØNVIK, GNR 32, BNR 180 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr. formannskapssekretær 1 GENERELT PLANBESTEMMELSER 1.0 Formål Reguleringsplanens skal legge til rette for boligformål. 1.1 Planavgrensning Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert (over bakken) og (under bakken) begge i målestokk 1: 1000 Planen vil erstatte reguleringsplan Årnesveien , vedtatt Ny plan har ID Planområdets arealformål Området reguleres til følgende formål, jfr plan- og bygningsloven 12-5: 12-5 nr 1: Bebyggelse og anlegg; herunder blokkbebyggelse, garasjeanlegg, uteoppholdsareal og renovasjon 12-5 nr 2: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Side 1 av 3 Side152

9 1.3 Kulturminner Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller levninger, for eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonstruksjoner, som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jfr. Lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner 8. Sametinget skal ha særskilt varsel. 1.4 Utbyggingsavtale Dersom kommunen og utbygger finner det hensiktsmessig kan det inngås utbyggingsavtale med utbygger. Utbyggingsavtale kan inneholde avtale om opparbeiding av teknisk infrastruktur, grønnstruktur/lekeplasser, rekkefølge på utbygging, kvalitet på tiltak, fordeling av kostnader, refusjon, gjennomføring m.m. Innhold i utbyggingsavtalen følger de til enhver tid gjeldende vedtak i Bystyret om utbyggingsavtaler. 2 FELLES BESTEMMELSER 2.1 Bebyggelse % BYA er 40% BYA som vist på plankart. 2.2 Utbyggingsrekkefølge Akseptabel skolekapasitet skal dokumenteres før rammetillatelse/tillatelse i ett trinn til boligprosjekter blir gitt. 2.3 Støy støyskjerming Boliger skal dokumenteres å oppnå innendørs støynivå ihht NS 8175, klasse C som tilsvarer 30 LpA, eq,24h(db). Maks støynivå for uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk er for støykildene vei, jernbane, flyplass hhv 55, 58 og 52 Lden. I soverom gjelder dessuten maksnivå fra utendørskilder 45 LpAmax (db), natt kl Støy i anleggsperioden støy fra bygge- og anleggsvirksomhet er gitt i T-1442 "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging". Grenseverdier for støybelastningen mot boliger er gitt i kapittel 4, tabell 4 i retningslinjene. 2.4 Universell utforming Uteområder og atkomst til og i bygninger skal ha en universell utforming som sikrer tilgjengelighet for alle. 2.5 Parkering De til enhver tid gjeldende parkeringskrav legges til grunn ved beregning av antall parkeringsplasser. Bilparkering settes til 1,4 P-plasser pr. leilighet. P-plassene skal etableres i parkeringsanlegg under bakken. 5 % av plassene skal være universelt utformet. 2.6 Lekeareal Krav til leke- og uteoppholdsareal framgår av kommunens til enhver tid gjeldende vedtekter og vedtatte generelle bestemmelser i kommuneplanens arealdel. 3. OMRÅDER FOR AREALBRUKSFORMÅL Side 2 av 3 Side153

10 3.1 Boligbebyggelse blokkbebyggelse 12-5 nr 1: % BYA settes til 40% BYA Tillatte ulike cotehøyder vises på plankartet. Maks byggehøyde settes til cote Renovasjonsanlegg Det skal anlegges nedgravd renovasjonsanlegg. 4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER a) Kommunaltekniske planer som omfatter vei, vann, avløp, gatelys og lekeplasser skal sendes kommunalteknisk kontor for godkjenning. Planen skal være godkjente før det kan gis byggetillatelse. b) Før det kan gis rammetillatelse skal nødvendige avtaler for innfrielse av 18-1 i Plan- og bygningsloven være inngått og undertegnet. c) Før igangsetting av bygge- og anleggsarbeider skal det være vurdert og gjennomført tiltak for å minske ulempevirkninger i området med hensyn til anleggstrafikk på offentlige veier, støv og støy. Støygrenser og varslingsplikt som fastsatt i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 gjøres gjeldende. d) Før igangsetting innenfor byggeområder kan skje skal offentlige trafikkområder og vann/avløp være opparbeidet. e) Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal uteområder være opparbeidet i henhold til godkjente planer. f) Det skal foreligge godkjent situasjonsplan med kote for bygg, før byggetillatelse kan gis. g) Det må i byggesaken kartlegges fare for snøakkumulering mellom bygg og terreng, og beskrives eventuelle tiltak for eksempel skjerming. Side 3 av 3 Side154

11 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅRNESVEIEN 4 Utarbeidet av UNO design & arkitektur as Siste revisjon Side 1 av 19 Side155

12 Innhold 1 Sammendrag Bakgrunn Hensikten med planen Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold Tidligere vedtak i saken Utbyggingsavtaler Krav om konsekvensutredning Planprosessen Medvirkningsprosess, varsel om oppstart Planstatus og rammebetingelser Overordnede planer Gjeldende reguleringsplaner Tilgrensende planer Statlige planretningslinjer/rammer/føringer Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Beliggenhet Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk Stedets karakter Landskap Kulturminner og kulturmiljø Naturverdier Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder Trafikkforhold Sosial infrastruktur Teknisk infrastruktur Grunnforhold Støyforhold Risiko- og sårbarhet Analyser/ utredninger Beskrivelse av planforslaget Planlagt arealbruk Reguleringsformål Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål Side 2 av 19 Side156

13 6.2.1 Beskrivelse av reguleringsformålene Bebyggelsens plassering og utforming Bebyggelsens høyde Grad av utnytting Antall boliger, leilighetsfordeling Boligmiljø/ bokvalitet Parkering Tilknytning til infrastruktur Trafikkløsning Kjøreatkomst Utforming av veger Krav til samtidig opparbeidelse Tilgjengelighet for gående og syklende Felles atkomstveger, eiendomsforhold Universell utforming Ute - oppholdsareal Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett Plan for avfallshenting/ søppelsug Virkninger/konsekvenser av planforslaget Landskap Stedets karakter Byform og estetikk Trafikkforhold Side 3 av 19 Side157

14 1 Sammendrag Planforslaget innebærer endring av reguleringsformål fra Offentlig og privat tjenesteyting til Boligformål. Planforslaget tilrettelegger for boligbebyggelse med % utnyttelsesgrad 40 % BYA. Det er gjennomført en volumstudie på tomten. Studien viser at omgivelsene og tomta tåler 5 etasjer med nedtrapping mot nord og sør. Eksisterende bygg, tidligere sykehjem, skal rives. 2 Bakgrunn Bodø kommune eier Årnesveien 4, gnr/ bnr 32/ 180 er. Det er vedtatt å regulere tomten fra Offentlig formål til Boligformål. Eksisterende bygning på eiendommen har vært sykehjem. Forstudier er gjort i forhold til gjenbruk av bygningen til utleieboliger. I 2011 ble det utført en reguleringsendring til formål Offentlig og privat tjenesteyting. Den gang tiltenkt bruk av tomten er ikke lenger aktuell. 2.1 Hensikten med planen Hensikt med planen er å omregulere fra Offentlig og privat tjenesteyting til boligformål. Eksisterende bygning har ingen positiv verdi uten store oppgraderinger og skal derfor rives. Reguleringsplanen som framlegges tar mål av seg å skape boliger godt integrert i eksisterende bomiljø. 2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold Grunneier og forslagsstiller er Bodø kommune v/ Eiendomskontoret. Planlegger er UNO design & arkitektur as ved Siv.ark MNAL Unni Furfjord og Siv.ark Tove Ovesen 2.3 Tidligere vedtak i saken Reguleringsplan 1259 Årnesveien 4, hvor området er regulert til Offentlig eller privat tjenesteyting. 2.4 Utbyggingsavtaler Planbestemmelsene legger til grunn nødvendigheten av en utbyggingsavtale. 2.5 Krav om konsekvensutredning Det settes ikke krav til konsekvensutredning. Planen er i tråd med overordna plan. 3 Planprosessen 3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Avisa Nordland , samt på kommunens nettsider Varsel om planoppstart ble sendt ut i brevs form til berørte parter Høringsfristen ble satt til Oppstartskonferanse ble avholdt med Bodø kommune Rambøll As har vært engasjert for å lage ROS- analyse. Innkommende merknader og vurderinger av disse: Statens Vegvesen, brev datert Ingen merknader til planoppstart Side 4 av 19 Side158

15 Nordland Fylkeskommune, brev datert Generelle merknader. Ingen konkrete merknader så langt. Avventer planforslag. Styret i Årnesveien borettslag v/ styreleder Inger-Lise Svendsen. Bekymret for utsikt for tilliggende boliger. Vurdering: Det er gjort en volumstudie med tanke på tilpassing av nye boliger i Årnesveien 4. Det er lagt vekt på å ta hensyn til nabolagets utsiktsforhold. Anders Paulsen i Fjellveien 32. Peker på den trafikale situasjonen i Fjellveien, som blir mer belastet ved bygging av flere boliger i Årnesveien 4. Spiller inn at Fjellveien må stenges for gjennomkjøring fra krysset ved Nordstrandveien opp til krysset ved Rønvikveien. Unntak for buss i rute. Vurdering: Rød strek viser ønsket stengning for gjennomgangstrafikk. Utbygging i Årnesveien 4 ansees ikke å ville øke gjennomkjøringsproblematikken i Fjellveien 4 Planstatus og rammebetingelser 4.1 Overordnede planer Fylkeskommunale planer: Fylkesplan for Nordland Kommuneplanens arealdel: Arealet regulert til bebyggelse Side 5 av 19 Side159

16 4.2 Gjeldende reguleringsplaner Reguleringsplan for Årnesveien 4 av Regulert til offentlig eller privat tjenesteyting. 4.3 Tilgrensende planer Reguleringsplan for Fortau Årnesveien plan nr 1065, av Statlige planretningslinjer/rammer/føringer Nasjonale retningslinjer for funksjonshemmede, lek-/ uteareal Naturmangfoldlovens 7 Krav til alternative energikilder og begrensning i klimagassutslipp ihht gjeldende plan og bygningslov og forskrifter. 5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 5.1 Beliggenhet Planområdet ligger i Rønvik, ca 5 min med bil fra Bodø sentrum, 10 min med sykkel og 20 min i gangavstand. Planområdet grenser i nord og vest mot boligbebyggelse og i sør mot Årnesveien, Rønvik skole og mot gamle Lærerskolen som nå er planlagt etablert til Videregående skole. I øst grenser planområdet mot fjell/bergskråning kledt med vegetasjon. Oppe på bergskråning fortsetter boligbebyggelsen. Det er 4 km til flyplassen, 1,5 km til tog og hurtigrute. Avgrensning og størrelse på planområdet Planområdet er på 5,1 daa. Planavgrensningen er vist på kartet. Regplanutsnitt 5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk Planområdet ligger i et område med boligbebyggelse og skole rundt. Planområdet er i dag regulert til offentlig og privat tjenesteyting, og eksisterende bygning på tomten har vært i bruk som sykehjem. I dag står bygningen tom. Eksisterende bygg er i 3 etasjer og har et bruttoareal på 1820 m2. Påstående bygg er i dårlig stand, ifølge rapport fra Rambøll (sept 2011). Omkringliggende arealer er Side 6 av 19 Side160

17 boliger i form av rekkehus/ borettslag og ovenfor bergskråning er det eneboliger. Mot vest ligger Rønvik skole og framtidig videregående skole. 5.3 Stedets karakter Eksisterende bebyggelse Eksisterende bygning på tomten i Årnesveien 4 er et gammelt sykehjemsbygg som skal rives. Planområdet ligger i et boligområde og grenser i vest mot skoleområde og et fortettet enebolig/ rekkehusområde. Boligområdet består av konsentrert småhusbebyggelse/ eneboliger med innslag av eldre rekkehus i 2-3 etasjer. Mot øst og nord følger boligbebyggelsen landskapet oppover fjellet, mens på flaten mot sør fortsetter boligbebyggelsen. I Rønvika ellers er det også en del eldre blokkbebyggelse, samt nyere leilighetsprosjekter på ca leiligheter. Det har også skjedd en del fortetting i nærområdet, men det er fortsatt gode områder for lek og friluftsmuligheter, spesielt fordi området ligger så nært marka og Rønvikfjellet samt skoleområder. Den gamle boligbebyggelsen er stort sett saltaks hus, mens blokkbebyggelsen er rektangulære store volumer. En del nyere bebyggelse er mer moderne i volum og formuttrykk med pulttak og flate tak. Bebyggelsen i området gjenspeiler utbygging og fortetting over tid. Bebyggelse rundt planområdet Struktur og estetikk/ byform Området bærer preg av tallets arkitektur og estetikk med volum, form og fasadeuttrykk fra datiden, mens en del nyere innslag av arkitektoniske former er bragt inn på tilbygg og enkelthus. Det gjenspeiler seg i forskjellig utrykk, type bebyggelse, fortetting og utbygging av eksisterende bygg. Ingen helhetlig utbygging og skalaen varierer fra små eneboliger til større leilighetsprosjekter/ blokkbebyggelse. Skolebyggene er store med mye luft rundt i form av lek/uteområder. Veiene foruten Fjellveien er smale og svingete, og gir virkning av trange gaterom. Det er en del gode oppholdsrom i mellom husene, og mange muligheter for å komme seg til Rønvikfjellet som rekreasjonsplass. Side 7 av 19 Side161

18 Bebyggelse i området rundt planområdet Bebyggelse struktur eksisterende. Kartutsnitt ovenfor viser en blandet bebyggelsesstruktur rundt Årnesveien 4 med skolebyggene i vest (grå), rekkehus/ borettslag(orange) i nord og konsentrert småhusbebyggelse(gul) i sør og øst. I og med at bebyggelsen ligger/grenser mot fjellet og følger landskapet, virker en god del av bebyggelsen godt tilpasset til landskapet. Denne delen av bebyggelsen har utsikt mot vest. 5.4 Landskap Topografi og landskap Planområdet ligger i et skille hvor stigningen fra en flate til Rønvikfjellene begynner. Området har således en relativt stor stigning fra sørligste del til nordligste del av tomten. Nordligste del av tomten ligger på ca. kote 26, lengst i sør mot tilgrensende bebyggelse ligger tomten på ca. kote 36. Dette gjør at en kan utnytte stigningen på tomten i bebyggelsen, og ha gode sikt og solforhold fra alle steder i planområdet. Side 8 av 19 Side162

19 stigning mot fjell Landskapsform Flaten nedenfor planområdet Snitt viser stigningen på landskapet med nytt volum. Eksisterende situasjon Side 9 av 19 Side163

20 På selve planområdet er det mot øst en tydelig fjell/ bergskråning med mye vegetasjon. Denne danner en kraftig avgrensning mot høyereliggende bebyggelse i øst. Et nytt bygningsvolum nedenfor skrenten på tomten vil derfor ikke ta utsikt fra bebyggelse i nord. Solforhold Helning på tomten er mot sør og vest, det er gode solforhold på tomten, spesielt på dagtid og ettermiddagstid. Tomten er orientert mot vest slik at det vil være sol på området store deler av døgnet. Lokalklima Fremtredende østlig vind. Estetisk og kulturell verdi Eksisterende bygg har liten estetisk eller kulturell verdi. Estetisk verdi i området som bør videreføres er strukturen og måten bebyggelsen er tilpasset terrenget og landskapet. Samt kvaliteten det grønne gir til området. 5.5 Kulturminner og kulturmiljø Det er ingen registrerte kulturminner på planområdet. 5.6 Naturverdier Det er ikke spesielle naturverdier på tomten i Årnesveien Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder Planområdet har ingen spesiell rekreasjonsverdi. 5.8 Trafikkforhold Det er opparbeidet fortau for å sikre skoleveien til Rønvik skole i tråd med gjeldende reguleringsplan for fortau Årnesveien. Handlingsplan for sykkelnett i Bodø. Planlagte nye fortau, viser at planområdet blir godt knyttet til omkringliggende områder. Side 10 av 19 Side164

21 Kollektivtilbud Buss har trase i Årnesveien og busstopp ovenfor Årnesveien 4. Det er også busstopp i Fjellveien ca 150 meter unna planområdet og i Nordstrandveien ca 500 meter fra planområdet. 5.9 Sosial infrastruktur Skolekapasitet Rønvik skole ligger 20 m unna planområdet. Det er under planlegging videregående skole i gamle Lærerskolen. I tillegg til tilgrensende skole er også Saltvern i relativ nærhet til planområdet. Barnehagedekning Barnehage ligger i Årnesveien 20 m unna planområdet. Det er tilfredsstillende barnehagedekningen i området. I en radius på meter rundt planområdet er det ca 10 barnehager. Lek Det er flere nærlekeplasser er i gangavstand fra planområdet. Likeledes kort vei til friluftsområder. Lag og organisasjoner Idrettsklubben Junkeren tilhører området Rønvik/ Saltvern, samtidig som Rønvik kirke og Rønvik skole har flere tilbud ifht sang, piano og lignende. Bodø turn har også aktivitet for barn på Rønvikskolen. Det er også en velforening for området Teknisk infrastruktur Vann og avløp Planområdet er tilkoblet vann og avløpsledning, men har relativt liten kapasitet Energiforsyning og trafo er i området Grunnforhold Rapport fra Rambøll: På grunn av små mengder løsmasser i den bratte skråninga vurderes rasfaren å være liten. I overgangen til skrått terreng består berggrunnen av glimmer og glimmerskifer, vanligvis med fasthet/kvalitet som egner seg godt som byggegrunn. Side 11 av 19 Side165

22 Mektigheten av løsmasselagene i skråninga er meget begrenset siden fast fjell stedvis er synlig i terrenget For å kunne trekke bebyggelsen bak på området kan det sprenges noe inn i den brattere skråninga. Fjellkvaliteten vurderes som egnet til dette, forutsatt at vanntilsig fra skjæring håndteres Støyforhold Årnesveien 4 ligger ikke i flystøysone. Trafikkbelastningen i Årnesveien er så liten at det ikke er behov for støyrapport Risiko- og sårbarhet I arbeid med planforslaget har en sett på mulighet for bygging av to leilighetsbygg, lavblokker opp til fem etasjer. Hovedutfordringen er knyttet til snøakkumulering vinterstid ved den østlige blokken som blir liggende i le av terrenget. Framtredende vindretning kommer fra øst og dette kan medføre fare for akkumulering av snø (fonn) i vinterhalvåret. Om sommeren vil østveggen ligge i le av vind, og er slik sett positivt i forhold til opphold (svalgang/balkong o.l.). Snøakkumulering kan avhjelpes ved mekaniske tiltak som skjerming e.l. I byggesaken vurderes om det skal settes krav til vindanalyse for å avdekke skjermingsbehov sett ut fra de bygningsløsninger som søkes gjennomført Analyser/ utredninger Rambøll har vurdert rasfare og gjort vindanalyse, som viser at det ikke er risikofylte forhold på eiendommen i Årnesveien 4. 6 Beskrivelse av planforslaget 6.1 Planlagt arealbruk Årnesveien 4 er planlagt til boliger i form av leilighetsbygg. Tomten er 5,1 daa Reguleringsformål Eiendommen reguleres til Boligformål. 6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 12.5 nr 1: boligbebyggelse (1113) blokkbebyggelse BB 3,7 daa 12.5 nr 1: renovasjon (1550)- renovasjon R 0,1 daa Beskrivelse av reguleringsformålene Boligbebyggelse Årnesveien 4 er en egnet tomt som i sin helhet reguleres til boligformål, med avkjøring fra Årnesveien til parkeringskjeller og til lek-/ uteområde. Situasjonsplan under viser en måte å løse plassering av bygningsmasse, parkering og uteområder på. Side 12 av 19 Side166

23 Veg og fortau Vegen er regulert tidligere med fortau på sør/vest siden og snøopplagring mot Årnesveien i Reguleringsplan for Årnesveien plan nr 1065, av Fortau mot Rønvik skole er etablert. Det må etableres overgangsfelt for gående over Årnesveien. 6.3 Bebyggelsens plassering og utforming Planforslaget legger opp til etablering av boliger i blokkbebyggelse. Byggelinje planlegges 4 m fra eiendomsgrense, og planlegges tilpasset eksisterende landskapsform, slik at ingen eksisterende boliger området vil miste noe av utsikten de har i dag. Byggegrense er satt 2 meter fra veiformål. Parkeringskjeller og boder anlegges i underetasje, med leiligheter i de øvre etasjene. Boligbyggene kan deles opp i flere volum og avtrappes mot eksisterende bebyggelse for å tilpasse øvrig eksisterende borettslag og eneboliger i områdene. Høydemessig legges høyeste enhet mot midten av tomten. For å skape ekstra kvaliteter og å åpne opp planområdet planlegges en mindre og lavere rekke i front mot Årnesveien. Dette bidrar til å skape et skjermet uterom mellom boligrekkene. Illustrasjon 1 situasjon. Rød bygning = eksisterende som rives, Orange bygninger viser foreslått måte å etablere bygningsmasse på.situasjonsplan som vise mulig fremtidig bebyggelse. Siktsituasjon for tilgrensende bebyggelse i nord. Rødt volum er eksisterende bygg som rives og Orange volum viser avtrapping i bebyggelsen. Side 13 av 19 Side167

24 Illustrasjon tilpassing til landskap 1 Illustrasjon tilpassing til landskap 2. Illustrasjon tilpassing til landskap Bebyggelsens høyde Foreslått bebyggelse har parkeringsdekke på ok gulv ca kote 28 og høyeste punkt på tak på kote 48. Eksisterende bygg står i dag ikke parallelt med eiendomsgrensen og har på det meste en avstand på 14 meter fra eiendomsgrensen i nord og på det minste en avstand på 7 meter fra eiendomsgrensen. Planlagt bebyggelse plasseres 4 meter fra nabogrense parallelt med eiendomsgrensen og vil dermed komme nærmere tilgrensende bebyggelse i nord enn eksisterende bebyggelse i dag gjør. For å åpne mere opp for tilgrensende bebyggelse er volumene avtrappet i vest og en får dermed en»bredere åpning» langs Årnesveien. (se illustrasjon side 14, siktsituasjon) Den økte byggehøyden gir ikke negative konsekvenser for solforhold på tilgrensende bebyggelse(se solstudie side 18). Ved å bygge i høyden vil en også få mulighet til å etablere et stort felles uteområde på planområdet, noe som vil tilføre gode kvaliteter til et kommende prosjekt. Bebyggelsen tilpasses også landskapet og en bevarer kontakten med det grønne «bakteppet». Side 14 av 19 Side168

25 Landskapet på tomten med den bratte skråningen mot øst gjør at tomten tåler økt byggehøyde. Tilgrensende bebyggelse er lavblokker og har omtrent samme størrelsen på fotavtrykket som foreslåtte volum (se illustrasjon s 16, bebyggelse struktur). Bebyggelsen følger på denne måten landskapet. Planområdet vil åpne seg mot sør og vest og skape gode uterom for den nye bebyggelsen. 3 D modell over mulig bebyggelse Ny bebyggelsesstruktur Side 15 av 19 Side169

26 snitt A: mulig bebyggelse Snitt D: mulig bebyggelse Snitt B: mulig bebyggelse Snitt E: mulig bebyggelse Snitt C: mulig bebyggelse Side 16 av 19 Side170

27 6.3.2 Grad av utnytting % utnyttelsesgrad settes til 40 % BYA. Høyeste tillatt cotehøyde er vist på plankartet. Varierer for å sikre utsikt for omkringliggende boliger. Høyeste er c Antall boliger, leilighetsfordeling leiligheter avhengig av størrelse på leilighet. Skisserte volum viser en gjennomsnittlig leilighet størrelse på ca kvadrat. De illustrerte volumene er det en mener tomten tåler av bygningsmasse. De illustrerte volumene kan deles inn i andre størrelser og mindre leiligheter enn gjennomsnittsstørrelsen som illustrert her. 6.4 Boligmiljø/ bokvalitet Prosjektet legger opp til en bebyggelse med felles gårdsrom med lekeplasser og uterom for beboerne. Uterommet får mye sol og vil bli et attraktivt møtested. Leilighetene kan ha forskjellige størrelser. Området er attraktivt for barnefamilier fordi det er god dekning av barnehager og skoler i området. Parkering og trafikk legges i all hovedsak under bebyggelsen og gir et trafikksikkert uteområde. Helning på tomten er mot sør og vest, og vil gi optimale solforhold delvis på dagtid og på ettermiddagstid. 6.5 Parkering De til enhver tid gjeldende parkeringsbestemmelser skal legges til grunn ved beregning av antall parkeringsplasser. Kravet settes til 1,4 parkeringsplasser pr leilighet hvis ikke annet går fram av andre planer. Parkeringsplassene skal etableres i parkeringsanlegg under bakken. 5 % av plassene skal være universelt utformet. Side 17 av 19 Side171

28 6.6 Tilknytning til infrastruktur Kommunaltekniske planer som omfatter vei, vann, avløp, gatelys og lekeplasser, skal godkjennes av Byteknikk, og er best ivaretatt i en utbyggingsavtale. Planen skal være godkjent før det gis byggetillatelse. 6.7 Trafikkløsning Årnesveien er en kommunal vei, og adkomst til selve boligbebyggelsen etableres fra denne inn på eiendommen. Det tillates mindre justeringer av plassering av adkomster og formålsgrenser mot trafikkformål i prosjekteringsfasen. Frisiktlinje er ikke tegnet inn på plankartet da denne må justeres i takt med endelig atkomst. Atkomst skal godkjennes av Byteknikk Kjøreatkomst Ny avkjøring reguleres inn i planen. Denne adkomsten legges helt sør/øst i planområdet hvor en har lavest kote høyde på terrenget. Adkomsten vil bare gi adkomst til planområdet og gjør at tilgrensende boligområde i nord ikke vil få økt trafikkbelastning. Trafikk belastningen vil øke mest i Rønvikveien og østlige del av Årnesveien Utforming av veger Stigning på adkomstvei inn i planområdet i sør øst fra Årnesveien skal holde krav til universell utforming der det er fysisk mulig. Det gjøres ingen endringer på den allerede regulerte Årnesveien Krav til samtidig opparbeidelse Adkomst til planområdet opparbeides samtidig som byggeprosjekt Tilgjengelighet for gående og syklende Fortau på Årnesveien er regulert inn på siden mot Rønvik skole. Det skal etableres overgangsfelt for gående for å sikre tilgjengelighet for gående og syklende Felles atkomstveger, eiendomsforhold. Adkomstveger vil være felles. 6.8 Universell utforming Felles uterom og alle arealer tilknyttet offentlig ferdsel skal så langt det er mulig ha universell utforming. 6.9 Ute - oppholdsareal Privat og felles uteoppholdsareal Felles uteoppholdsareal anlegges midt mellom blokkbebyggelsen i Årnesveien 4, opparbeidet til lek- /uteareal uten biltrafikk. I tillegg kan balkonger brukes til privat uteoppholdsareal Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett El og telekabler: Status og kvalitet forutsettes avklart v/oppstart byggesøknad. VA rammeplan skal være godkjent før byggesøknad Plan for avfallshenting/ søppelsug Det etableres stasjoner for søppelsug ved adkomst til parkeringskjeller. Side 18 av 19 Side172

29 7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 7.1 Landskap De nye volumene passer godt inn i landskapet på grunn av høyden mot vest. Den nye bebyggelsen følger terrenget og landskapet slik bebyggelsen i området ellers gjør. 7.2 Stedets karakter Volumene følger samme struktur som eksisterende bebyggelse i Årnesveien. Volumenes høyde passer godt på denne tomten da det høye fjellpartiet mot øst er med på å dempe inntrykket av volumene. Det at de avtrappes i høyde, pluss at volumet lengst sør på tomten er lavere enn de andre vil være med på å tilpasse prosjektet til den litt lavere bebyggelsen på flaten nedenfor tomten. 7.3 Byform og estetikk Et nytt prosjekt vil tilføre området noe positivt da det blir «ryddet» opp på tomten. Et nytt prosjekt vil ha et mer moderne utrykk enn eksisterende bebyggelse i område. 7.4 Trafikkforhold Trafikkøkning vil bli liten i boligområdet ovenfor planområdet, da innkjøring til ny boligbebyggelse blir liggendenederst på tomten i Årnesveien 4. Biltrafikken vil ha naturlig tilkomst fra Fjellveien. Det blir økt trafikkbelastning på veisystemet mot sør. Heving av sikkerhet for myke trafikanter gjennom nylig etablert fortau fra Fjellveien til Rønvik skole langs Årnesveien ansees å være tilstrekkelig for å ivareta sikkerheten også etter økt trafikk som følge av nye boliger i Årnesveien 4. Side 19 av 19 Side173

30 Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i. MARS JUNI SEPTEMBER KL KL Side174 KL UNO design og arkitektur as OPPDRAGSGIVER: BODØ KOMMUNE TILTAKSHAVER: BODØ KOMMUNE BYGGEPLASS: ÅRNESVEIEN 4 G.nr/B.nr: KOMMUNE: BODØ REV: DATO: REVISJON: SIGN: TEGN, INNHOLD: MÅLESTOKK: Solstudie PROSJEKT: ÅRNESVEIEN 4 ARKITEKT: DATO: TEGN: REV: PROSJEKT NR: TEGN.NR: UF og TO TO 09.4

31 Denne tegning må ikke kopieres eller benyttes ved foretagender som rettighetshaver ikke medvirker i. Enheter ca 85 m² HC HC HC 1 ETG ENHETER 11 ENHETER 10 ENHETER 7 ENHETER 6 ENHETER 2 ENHETER BYA 465 NR 1. 2 ETG BYA 465 NR 1 3 ETG BYA 369 NR 1. 4 ETG BYA 369 NR 1. 5 ETG BYA 272 NR 1. 6 ETG BYA 185 NR 1. BYA 284 NR 2. BYA 284 NR 2. BYA 284 NR 2. BYA 284 NR 2. BYA 284 NR 2. BYA 293 NR 3. BYA 293 NR 3. BYA 293 NR 3. BYA 1042 BYA 1042 BYA 946 BYA 653 BYA 556 BYA PARKERING U ETG = 53 PP ( 1,1 PP PR ENHET) BRA 1617 m2 47 ENHETER BRA 5308, TOTALT UTEN PARKERING Bebyggelsen kan deles opp i enheter i forskjellige størrelser 1 Side M2 BOLIGFORMÅL 544 m2 932 m2 Snøopplagring 200 m2 BYA NR M2 BYA felles 208 M2 BYA NR M2 BYA felles 128 M2 Areal satt av til lek. BYA NR M2 BYA felles 68 M2 BYA 1446 M2 Grøntareal som ikke bebygges. Bebyggelse: 1446M2x 100 Tomt: 3603 M2. BYA = 40,1% med 3 pp på bakken = 41,6% Areal til boligformål UNO design og arkitektur as OPPDRAGSGIVER: BODØ KOMMUNE TILTAKSHAVER: BYGGEPLASS: G.nr/B.nr: BODØ KOMMUNE 32/180 ÅRNESVEIEN 4 KOMMUNE: BODØ REV: DATO: REVISJON: SIGN: TEGN, INNHOLD: MÅLESTOKK: VOLUM STUDIE PROSJEKT: ÅRNESVEIEN 4 ARKITEKT: DATO: TEGN: REV: PROSJEKT NR: TEGN.NR: 1 : UF og TO TO 09.1

32 NOTAT Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Grunnforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag Notat nr. 2 Fra Geir Grimstad, Rambøll GRUNNFORHOLD Dato Rambøll Terminalveien 10 Postboks 1363 NO-8001 BODØ T F /6 Side176

33 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING KLIMATISKE FORUTSETNINGER VINDFORHOLD (KILDE EKLIMA.NO, DNMI) SNØFORHOLD (HENTET FRA YR.NO, ) TOPOGRAFIEN I OMRÅDET... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 3. VURDERINGER/SAMMENDRAG /6 Side177

34 1. Innledning I forbindelse med planer for ny boligbebyggelse ved Årnesveien i Bodø, har Rambøll gjennomført en forenklet vurdering av grunnforholdene som en del av arbeidet med ny reguleringsplan for området Årnesveien 4 i Rønvika i Bodø. Aktuelt område ligger som vist på følgende tegning og kart: Det er innhentet opplysninger om grunnforholdene på stedet ved befaring, gjennomgang av kartgrunnlag og erfaringer fra prosjekter i samme område. Foreliggende planer omfatter i hovedsak lavblokkbebyggelse opp til fem etasjer. 3/6 Side178

35 2. Grunnforhold 2.1 Topografi, berggrunn Det aktuelle området i Rønvika i Bodø består generelt av store, flate områder som går over i skrått terreng ved foten av Rønvikfjellet. I overgangen til skrått terreng består berggrunnen av glimmer og glimmerskifer (grønt på berggrunnskartet nedenfor), vanligvis med fasthet/kvalitet som egner seg godt som byggegrunn. Årnesveien Bilde 2.1 Utsnitt av berggrunnskart. (Kilde: Størsteparten av området ligger i en jevn, nokså slak skråning som går over i en skogkledd, bratt skråning med ca. 10 meters høydeforskjell opp til nivå over, se kart. I det aktuelle området kommer fast fjell til syne, dette kan skimtes på bilde nedenfor. Løsmasser består for det meste av jord og sandblandet jord, såkalt «rødmold». Mektigheten av løsmasselagene i skråninga er meget begrenset siden fast fjell stedvis er synlig i terrenget. 4/6 Side179

36 Bilde 2.2 Fast fjell kommer til syne i skogkledd skråning 2.2 Grunnforhold Tomta består av løsmasser med varierende mektighet over fjell. I nedre deler av tomta er fjelldybden antatt opp mot 3-4 meter, mens fjell er synlig i øvre deler av området. Eksisterende bygninger er fundamentert på fylling, sannsynligvis av sprengstein utsprengt i tomta. I nedre deler av tomta er det fylt ut et parkeringsareal med ca. 20 meters bredde. I den bratte skråninga i øvre del av tomteområdet ligger relativt beskjedne lag med løsmasser (tykkelse mindre enn 1 meter) over fjell. På grunn av små mendger løsmasser i den bratte skråninga vurderes rasfaren å være liten. 5/6 Side180

37 Bilde 2.2 Terrengforhold på oversiden av eksisterende bygning. 3. Fundamentering Fundamentering av nye bygg i området kan gjøres med direktefundamentering til fjell eller med sålefundamenter på utlagt, komprimert sprengsteinsfylling, dersom fjelldybder tilsier dette. Det er viktig at fundamentering skjer enten på fjell i sin helhet, eller på fylling som etableres ved undersprenging og fylling. For å kunne trekke bebyggelsen bak på området kan det sprenges noe inn i den brattere skråninga. Fjellkvaliteten vurderes som egnet til dette, forutsatt at vanntilsig fra skjæring håndteres. 6/6 Side181

38 NOTAT Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag Notat nr. 1 Fra Sven Egil Nørsett, Rambøll VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD Dato Rambøll Mellomila 79 P.b Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T F /8 Side182

39 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING KLIMATISKE FORUTSETNINGER VINDFORHOLD (KILDE EKLIMA.NO, DNMI) SNØFORHOLD (HENTET FRA YR.NO, ) TOPOGRAFIEN I OMRÅDET VURDERINGER/SAMMENDRAG /8 Side183

40 1. Innledning I fm utbyggingsplaner for ny boligbebyggelse ved Årnesveien i Bodø, har Rambøll gjennomført en forenklet vurdering av vind- og snøforhold i fm nybygg ved Årnesveien, Bodø. Utbyggingsområdet ligger som vist på følgende tegning og kart: Det er innhentet vind- og snødata for området (Bodø), og evt. forhold som vi mener bør vurderes nærmere er bemerket. Utbyggingsplanen inneholder i hovedsak to leilighetsbygg, lavblokker opp til fem etasjer. Hovedutfordringen slik vi vurderer det er knyttet til snøakkumulering vintersid ved den østlig blokken som ligger i le av terrenget. 3/8 Side184

41 2. Klimatiske forutsetninger 2.1 Vindforhold (kilde eklima.no, DNMI) Figur 2.1 Vindroser Bodø Vinterhalvår (oktober-mars) nederst. Kilde: eklima.no 4/8 Side185

42 Tabell 2.1 Vindstatistikk for Bodø Lufthavn (11 moh) for vinterhalvåret (kilde eklima.no) Relativ frekvens (%) av observasjoner for DD horisontalt og FF vertikalt jun, jul, aug, sep, okt, nov, des. Alle tilgjengelige timer DD Var. Stille Rel.fr. Kum. FF <= 0,2 1,1 1,1 1,1 0,3 5,2 3,6 4,5 2,0 9,3 7,2 2,3 2,0 2,0 4,0 4,6 3,8 3,1 0,7 49,1 50,2 5,3 10,2 1,0 1,5 0,4 15,5 4,4 1,1 0,7 1,8 5,1 3,0 2,0 1,3 37,9 88,1 10,3 15,2 0,1 0,0 0,0 2,6 1,5 0,2 0,0 0,7 2,7 1,3 0,7 0,3 10,3 98,4 15,3 20,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,7 0,2 0,1 0,0 1,5 99,9 > 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 100,0 Rel.fr. 4,7 6,0 2,5 27,6 13,4 3,7 2,7 4,5 12,6 9,1 6,5 4,8 0,7 1,1 100,0 Kum.fr. 4,7 10,7 13,2 40,8 54,2 58,0 60,7 65,2 77,8 87,0 93,4 98,2 98,9 100,0 Middel FF 4,1 4,3 3,7 6,5 5,9 4,9 4,2 6,4 7,8 6,3 5,4 4,8 1,1 0,0 St.av. FF 2,3 2,0 2,2 2,7 3,4 3,1 2,4 3,7 4,2 3,9 3,6 3,1 0,6 0,0 Som vi ser av vinddataene er den dominerende vindretningen fra øst. Østlig vind nærmere 60% av tiden i vinterhalvåret med en middelvind i 10 m høyde på 6-6,5m/s (st.avik ca 3 m/s). Dette er forhold som potensielt kan skape broblemer med snøakkumulering i le av terreng. 2.2 Snøforhold (Hentet fra yr.no, ) Antall døgn det normalt snør i vintersesongen: Sted Måleperiode Totalt døgn med snøfall Døgn med snøfall per år Oslo Kristiansand Bergen Trondheim Tromsø Bodø Les tabellen slik: Oslo har hatt 2298 døgn med snøfall mellom 1937 og Per år blir det da normalt 31 døgn med snøfall i løpet av vintersesongen. Slik er tabellen laget: Gjennomsnittet er funnet av antall dager med mer enn 0,4 millimeter nedbør i tilfellene der døgnets middeltemperatur har vært pluss en grad og ned til 20 minusgrader. Dette er gjort så langt tilbake som data finnes for de enkelte stasjonene. Så mye snø kommer det vanligvis: Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig snødybde per måned fra oktober til april. Det er ikke en oversikt over alle årene målestasjonene har vært i drift, men gjennomsnittet i perioden Snødybde i centimeter per måned: Data for Bodø er hentet inn fra eklima.no for nærmeste målestasjon Bodø Lufthavn, 11 moh ( ) og Heggmoen, 7 moh ( ). 5/8 Side186

43 Sted Okt Nov Des Jan Feb Mars April Oslo 0,1 1,4 6,0 12,3 21,1 21,2 3,4 Kristiansand 0 1,0 2,7 7,1 9,5 7,1 0,7 Bergen 0 0,3 2,4 4,6 4,1 2,4 0,1 Trondheim 0,7 2,3 7,7 11,8 13,5 12,2 2,1 Tromsø 5,0 17,2 31,8 57,2 80, ,7 Bodø (Bodø Lufthavn) ,7 16,4 19,2 11,8 2,7- Bodø (Heggmoen) 1,0 6,2 21,2 33,3 40,7 48,8 - Les tabellen slik:i Oslo er den gjennomsnittlige snødybden 0,1 centimeter i oktober og 21,2 centimeter i mars. Bodø har som vi ser av statistikken i gjennomsnitt 45 døgn med snøfall og midlere snødybde i perioen desember til april ligger i området cm. Det forventes at snøbybden en noen cm. høyere inn mot planområdet. Vi ser videre at Bodø har en del mere snø enn f.eks. Trondheim, men godt under nivået i Tromsø 2.3 Topografien i området Topografien i nærområdet er vist under. Figur 2.2 Terrengprofil øst-vest gjennom utbyggingsområdet (bygg øst). Kilde norgeskart.no. 6/8 Side187

44 Figur 2.3 Snitt av bygg øst med terreng og inntegnede vindlinjer (skjematisk). Hovedutfordringen slik vi ser det er "bygg øst", som ligger i le av terrenget mot øst. Hovedvindretning kommer fra øst og dette kan medføre fare for akkumulering av snø (fonn) over vinterhalvåret. Om sommeren vil østveggen ligge i le av vind, og er slik sett positivt i fohold til opphold (svalgang/balkong o.l.). Figur 2.4 Typisk sammenheng mellom snøakkumulering og terrengformasjoner/vind. Kilde SINTEF Byggforsk detaljblad /8 Side188

45 3. Vurderinger/sammendrag Vi anbefaler at det undersøkes om tilsvarende bygninger i nærområdet, som ligger i le fra dominerende vind, har problemer med fonnoppbygging om vinteren. Hvis det ikke finnes bygninger som ligger tilsvarende til i forhold til terreng, bør det gjennomføres en mer detaljert vurdering av lokal snøforhold (prat med lokale drifts-/brøytepersonell) og evt. en vindanalyse av terreng/bygninger med vind fra øst/vest (CFD-simulering). På bakgrunn av en detaljert vindanalyse kan man vurdere effekten av mekaniske tiltak (skjerming/ledeskovler o.l.), som kan redusere faren for snøakkumulering mellom bygg og terreng. 8/8 Side189

46 ROS analyse: Rasfare Innledning I forbindelse med planer for ny boligbebyggelse ved Årnesveien i Bodø, har Rambøll gjennomført en forenklet vurdering av grunnforholdene som en del av arbeidet med ny reguleringsplan for området Årnesveien 4 i Rønvika i Bodø. Aktuelt område ligger som vist på følgende tegning og kart: Det er innhentet opplysninger om grunnforholdene på stedet ved befaring, gjennomgang av kartgrunnlag og erfaringer fra prosjekter i samme område. Foreliggende planer omfatter i hovedsak lavblokkbebyggelse opp til fem etasjer. Grunnforhold Topografi, berggrunn Det aktuelle området i Rønvika i Bodø består generelt av store, flate områder som går over i skrått terreng ved foten av Rønvikfjellet. I overgangen til skrått terreng består berggrunnen av glimmer og glimmerskifer (grønt på berggrunnskartet nedenfor), vanligvis med fasthet/kvalitet som egner seg godt som byggegrunn. Side190

47 Årnesveien Bilde Utsnitt av berggrunnskart. (Kilde: Størsteparten av området ligger i en jevn, nokså slak skråning som går over i en skogkledd, bratt skråning med ca. 10 meters høydeforskjell opp til nivå over, se kart. I det aktuelle området kommer fast fjell til syne, dette kan skimtes på bilde nedenfor. Løsmasser består for det meste av jord og sandblandet jord, såkalt «rødmold». Mektigheten av løsmasselagene i skråninga er meget begrenset siden fast fjell stedvis er synlig i terrenget. Side191

48 Bilde Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet..2 Fast fjell kommer til syne i skogkledd skråning Tomta består av løsmasser med varierende mektighet over fjell. I nedre deler av tomta er fjelldybden antatt opp mot 3-4 meter, mens fjell er synlig i øvre deler av området. Eksisterende bygninger er fundamentert på fylling, sannsynligvis av sprengstein utsprengt i tomta. I nedre deler av tomta er det fylt ut et parkeringsareal med ca. 20 meters bredde. I den bratte skråninga i øvre del av tomteområdet ligger relativt beskjedne lag med løsmasser (tykkelse mindre enn 1 meter) over fjell. På grunn av små mengder løsmasser i den bratte skråninga vurderes rasfaren å være liten. Bilde.1 Terrengforhold på oversiden av eksisterende bygning. Fundamentering Fundamentering av nye bygg i området kan gjøres med direktefundamentering til fjell eller med sålefundamenter på utlagt, komprimert sprengsteinsfylling, dersom fjelldybder tilsier dette. Det er viktig at fundamentering skjer enten på fjell i sin helhet, eller på fylling som etableres ved undersprenging og fylling. For å kunne trekke bebyggelsen bak på området kan det sprenges noe inn i den brattere skråninga. Fjellkvaliteten vurderes som egnet til dette, forutsatt at vanntilsig fra skjæring håndteres. Vind Innledning I fm utbyggingsplaner for ny boligbebyggelse ved Årnesveien i Bodø, har Rambøll gjennomført en forenklet vurdering av vind- og snøforhold i fm nybygg ved Årnesveien, Bodø. Utbyggingsområdet ligger som vist på følgende tegning og kart: Side192

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.08.2014 52893/2014 2014/787 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/55 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/164 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

NOTAT VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD. Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr.

NOTAT VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD. Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr. NOTAT Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr. 1 Fra Sven Egil Nørsett, Rambøll VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD Dato 10.12.2013 Rambøll Mellomila 79

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅRNESVEIEN 4

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅRNESVEIEN 4 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅRNESVEIEN 4 Utarbeidet av UNO design & arkitektur as Siste revisjon 16.05. 2014 Side 1 av 19 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 4 2.1 Hensikten med planen...

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007 Dato for siste behandling i PNM komiteen den. Vedtatt av bystyret i møte den.. Under K. Sak nr... formannskapssekretær 1 GENERELT

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN. Dato for siste behandling i planutvalget den..

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN. Dato for siste behandling i planutvalget den.. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN Dato for siste behandling i planutvalget den.. Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr. formannskapssekretær -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR BODØSJØEN B7 3 og A1, GNR, BNR 37/463, 37/464, 37/465, 37/324, 37/160 og 37/453 med tilstøtende tomter.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR BODØSJØEN B7 3 og A1, GNR, BNR 37/463, 37/464, 37/465, 37/324, 37/160 og 37/453 med tilstøtende tomter. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR BODØSJØEN B7 3 og A1, GNR, BNR 37/463, 37/464, 37/465, 37/324, 37/160 og 37/453 med tilstøtende tomter. 17.02.2016 Rev. 03.03.2016 Rev. 12.05.2016 Rev. 16.06.2016

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 Sist revidert 07.10.2015 Siste behandling i PNM komiteen den: Vedtatt av Bodø bystyre i møte den: Under

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan Tuv, gnr 88 bnr 49 og 50.

Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan Tuv, gnr 88 bnr 49 og 50. Byplankontoret Saksframlegg/Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.10.2009 59058/2009 2006/3494 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Planutvalget 24.11.2009 Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSPLAN , ØSTERHEIMSGRENDA

REGULERINGSPLAN , ØSTERHEIMSGRENDA Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 15/6 2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Voll Arkitekter,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, gbnr 138/4356, 4674 og del av 3179

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, gbnr 138/4356, 4674 og del av 3179 Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.07.2015 54366/2015 2014/4986 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/41 Komite for plan, næring og miljø 01.09.2015 15/85 Bystyret 10.09.2015 Sluttbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE 1 Sammendrag 2 Bakgrunn 2.1 Hensikten med planen... 4 2.2 Forslagsstiller, plankonsulent,

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for deler av. Strømsnes sentrum (forretning), Valnesfjord

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for deler av. Strømsnes sentrum (forretning), Valnesfjord Forslag til PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for deler av Strømsnes sentrum (forretning), Valnesfjord SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 20.12.2013

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013. VEDLEGG 04 1X Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Datert Børve og Borchsenius as, 20.06.2013. 1 Generelt 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 13.09.2011 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 24.09.2011

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAVNA, LEKNESSJØEN, VESTVÅGØY KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR HAVNA, LEKNESSJØEN, VESTVÅGØY KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR HAVNA, LEKNESSJØEN, VESTVÅGØY KOMMUNE Planbestemmelser 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: Å regulere eiendommen 18/24, 108, 750 til boligbebyggelse.

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER I STEINBRUDDET VED MYREN MED TILSTØTENDE OMRÅDER.

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER I STEINBRUDDET VED MYREN MED TILSTØTENDE OMRÅDER. Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER I STEINBRUDDET VED MYREN MED TILSTØTENDE OMRÅDER. Dato: 13.09.2006 Rev. dato: 23.01.2007 Endret iht HOTS-vedtak 28.08.07, sak 77/07. 1 Generelt 1.1

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.05. 2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gammelveien 2, gnr. 43 bnr. 15, 22, 35, 38, 43 og 46.

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Gammelveien 2, gnr. 43 bnr. 15, 22, 35, 38, 43 og 46. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.09.2014 59790/2014 2012/4460 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/165 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20

REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Dato: 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1:1000. 1.2 Arealformål: Bebyggelse

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015 1803 Telefon: 77 79 0115 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN - 1803 STAKKEVOLLVEGEN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR STØVER ØST - FELT B5 OG B6, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR STØVER ØST - FELT B5 OG B6, BODØ KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR STØVER ØST - FELT B5 OG B6, BODØ KOMMUNE Dato for siste behandling i planutvalget den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. sak nr. formannskapssekretær

Detaljer

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Byplankontoret Planident: r20100070 Arkivsak:10/26976 Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.09.2011

Detaljer

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13

Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 50015/2013 2012/7488 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/55 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/129 Bystyret 12.09.2013 13/75

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 LILLEHAMMER KOMMUNE PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 5, B9 og B10 SKOGEN SØR, GNR 92 / BNR 57 Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 Plankart er datert: 19.03.2015 Plankart sist revidert:

Detaljer

Planomtale krav til innhald

Planomtale krav til innhald Planomtale krav til innhald Bakgrunn: Spørsmål frå fleire kommunar om kva ein planomtale/planbeskrivelse bør innehalde Fylkeskommunen og fylkesmannen har i ein del saker reist motsegn på formelt grunnlag

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for kvartal 22, Sentrum

Sluttbehandling - detaljregulering for kvartal 22, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 31746/2013 2012/5726 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/32 Komite for plan, næring og miljø 06.06.2013 13/102 Bystyret 20.06.2013 Sluttbehandling

Detaljer