Klimafotavtrykket fra spesialisthelsetjenesten forbruksperspektivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimafotavtrykket fra spesialisthelsetjenesten forbruksperspektivet"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Klimafotavtrykket fra spesialisthelsetjenesten forbruksperspektivet David Brasfield, miljøleder Sunnaas sykehus HF, Vinn-Vinn delprosjekt miljø i innkjøp MILJØ- OG KLIMAFORUM Thon Hotel Oslo Airport - 4. juni 2014

2

3

4

5 Klimaregnskap CO2 Virksomhet (husk avgrensning): Sunnaas sykehus HF hele foretaket År: 2013 Kommentar Scope 1 Kilde Faktor Utslipp tonn CO 2 Hvordan hentet virksomheten inn data? Antall arbeidstimer brukt på å samle inn data kg CO2/enhet Eide eller leasede kjøretøy ,50 Bensin liter CO2 utslipp per liter (kilde: GHG protocol): 2,34 Tatt fra tidligere regnskap. Må oppdateres for 2013 Usikker om vi har fått fullstendig oversikt. Innhenting av tall må forbedres ,86 Diesel liter CO2 utslipp per liter (kilde: GHG protocol): 2,68 Egen oversikt over bestillinger x antall km/tur x gjennomsnitts forbruk Tallet er lite presis Uspesifisert liter CO2 utslipp per liter (gjennomsnitt bensin/diesel): 2,51 0,00 Ansattes kjøring med egne kjøretøy i tjenesten Bensin, diesel og annet km CO2 utslipp per km (gjennomsnitt bensin/diesel): 0,17 20,68 Personalportalen Fyring Fyringsolje liter CO2 utslipp per liter (kilde: Klif): 2,66 27,04 Avlesinger på et anlegg. Fakturagrunnlag på et annet Naturgass 1 m 3 CO2 utslipp per m 3 (kilde: Klif): 2,34 0,00 Estimert forbruk (verkstedet) Biobrensel 0 kwt CO2 utslipp per m 3 (kilde: Klif): 0 0,00 Annen energi 0 kwt CO2 utslipp per m 3 (kilde: Klif): 1 0,00 Aggregat Diesel 300 liter CO2 utslipp per liter (kilde: Klif): 2,66 0,80 Estimert forbruk basert på 20 minutter testing pr. måned Lystgass 0 kg CO2 utslipp per kg (kilde Anesthesia) 289 0,00 Scope 2 Elektrisitetsforbruk, fast elkraft kwt CO2 utslipp per kwt: (kilde: Difi et al) 0, ,68 Bergen Energi Elektrisitetsforbruk, elkjele kwt CO2 utslipp per kwt: (kilde: Difi et al) 0,28 551,94 Bergen Energi Fjernkjøling 0 kwt CO2 utslipp per kwt: (kilde: Difi) 0,13 Fjernvarmeforbruk 0 kwt CO2 utslipp per kwt (kilde: NVE og SSB) 0,13 0,00 0,00 Scope 3 Flyreiser Innenlandsreiser km CO2 utslipp per km (kilde: Defra): 0,17 17,42 fra reisebyrået - ViaTravel arbeidet delvis manuelt Utenlandsreiser km CO2 utslipp per km (kilde: Defra): 0,10 0,11 79,84 fra reisebyrået - ViaTravel NB! Hvis det benyttes annet drivstoff, f.eks naturgass, ta kontakt for spesifikk beregning. 0,00 Planlegger kartlegging i Her er en mulighet for samarbeid og effektivitetsgevinst Ansattes bilreiser til jobb km CO2 utslipp per km (gjennomsnitt bensin/diesel): 0,17 0,13 Utslippsfaktor kan ikke være riktig Helikoptertransport, 782 km Summeres ikke i total CO2 utslipp per km (kilde: Defra): 0,1715 innhentet tall fra basesjef på Lørenskog innkjøps 0,66 utslippsfaktor virker alt for lavt! Papirforbruk kilo CO2 utslipp per kwt: (kilde: Difi) 0,10 Utlevert papir til forbruk x 4,9896 g./ark Sum tonn CO 2 utslipp obligatorisk registrering: 1 958,43 Sum tonn CO 2 utslipp frivillig registrering: 0,00 Sum tonn CO 2 utslipp: Estimert kostnad for klimakvoter (NOK): kr ,50 Basert på antatt markedspris per klimakvote (NOK/tCO 2): kr 101,25???? Markedsprisen er helt feil!

6

7

8

9 Direkte GHGutslipp Kilde:

10 Direkte GHG-utslipp innenfor kommunens geografiske grenser (evt. innenfor en bedrifts økonomisk aktivitet)

11 Produsent (geografisk) versus konsument (forbruk) perspektiv Fordel - Gratis fra SSB - Passer med Kyoto Upstream (Import) Geografisk systemgrenser Downstream (eksport) Problem: - Flytransport - Skipsfart - Carbon Leakage - Kvotehandel Geografisk perspektiv Of f entlig Transport Priv at Industri Fordel: - Et mye bedre mål på bærekraft Problem: - Målsetninger som er satt bygger på et geografisk perspektiv Karbonfotavtrykk Of f entlig Priv at Transport Industri Kilde: Hogne Larsen, MiSA AS

12

13

14 Innenfor Kyotoprotokollens første forpliktelsesperiode, vil Norge overoppfylle Kyoto-forpliktelsen med 10 prosentpoeng. Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i Norge skal være karbonnøytralt i Som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar på seg store forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i Det innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i 2030

15 Det er et mål at miljøbelastningen knyttet til offentlige anskaffelser minimeres. Basert på nasjonale og internasjonale erfaringer ønsker regjeringen å prioritere følgende produktområder i en satsing på miljøansvar i offentlige virksomheter: Bygg- og eiendomsforvaltning, inkludert energibruk og tropisk tømmer Transport og bil inklusive tjenestereiser Mat Tekstiler inkludert vask og rens Medisinsk/hygienisk forbruksmateriell IKT-utstyr og nettmøter Kontormøbler, trykksaker, papir og kontorrekvisita, renholdstjenester og hotelltjenester (sentrale produktgrupper knyttet til kontorvirksomhet)

16 Miljøbudsjettet er laget med utgangspunkt i en livsløpsvurdering og omfatter blant annet direkte- og indirekte utslipp av klimagasser fra material- og energibruk for utbygging, drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. Poenget er å summere opp utslipp fra alle faser av banens livsløp ; uttak av råstoff, produksjon og transport av materialer og produkt, transport av overskuddsmasse, utbytting av materiell ved drift og vedlikehold, avhending og behandling av avfall.

17 Paradigmeskifte? Oslos vei til forbruksorientert klimaregnskap

18

19

20 Økologisk fotavtrykk for Oslo , hektar pr. person. Kilde: Vestlandsforskning Økologisk fotavtrykk Biff, Bil, Bolig

21

22 Kilde: Oslo kommune Miljø- og bærekraftstatus 2006

23 Rapporten finnes på:

24

25

26 Mill. ton CO2 equiv. Utslipp i u importerte INDIREKTE Oslos direkte UTSLIPP og indirekte ER DEN klimagassutslipp STØRSTE i årene UTFORDRINGEN 2000 og 2005 Oslo Oslo region Internasjo flytrafikk

27 Klimafotavtrykk for Oslo kommune som inkluderer offentlig sektor husholdninger og næringsaktivitet

28 Utslipp i utlandet Utslipp forårsaket av Oslos husholdninger, allokert til der utslippet faktisk skjer, beregnet med nordisk elektrisitetsmiks i Norge Elektrisitet og fjernvarme Direkte utslipp fra transport Jordbruk Transporttjenester, landbasert Drivstoff og kjemikalier Direkte utslipp fra oppvarming Transporttjenester, vannbasert Vann, avløp og avfall Transporttjenester, flybasert Andre ikke metalliske mineraler Olje og gassutvinning Annet (Utland)_Elektrisitet og fjernvarme (Utland)_Jordbruk (Utland)_Drivstoff og kjemikalier (Utland)_Basismetaller (Utland)_Olje og gassutvinning (Utland)_Andre ikke metalliske mineraler (Utland)_Reisebyrå og støttefunksjoner til transpo (Utland)_Transporttjenester, flybasert

29

30 Helhetlig forbruksorientert klimaregnskap for Oslo kommunes tjenesteproduksjon

31 Klimaregnskap for Oslo kommunes tjenesteproduksjon

32 Tidligere regnskap og klimakost

33 men svært lite av det kommunen forbruker er klimamerket! Hvor får vi data fra og hvordan regnes det?

34

35 Top down + Bottom up Klimagassutslipp knyttes til økonomisk aktivitet med utgangspunkt i SSBs kommunefordelte kostra tall Kryssløpsanalyse hvor økonomisk aktivitet ganges opp med utslippsintensiteter for ulike sektorer i økonomien Prosessbasert LCA (hvis vi har tilstrekkelig lokal data og kapasitet til analyse) Klimakost hybridanalyse med metoder som utelukker dobbelttelling Klimagassregnskap pr. anskaffelsesart Klimagassregnskap pr. sektor eller funksjon i tjenesteproduksjonen

36 Tonn CO 2 ekvivalenter Kommunesektorer og aggregerte innkjøpsarter 6 x Administrasjon Utdanning Helse og sosial Bygg, næring og samferdsel Vann, avløp og renovasjon Kultur, fritid, kirke Mat Materiell Kjøp fra IKS og KF Kjøp fra private aktører Kjøp fra offentlige aktører Annen drift av bygg Materialer til vedlikehold Vedlikehold og byggtj. Utstyr Energi Transport og drivstoff Kurs, reise, godtgj. Post, bank, infotj.

37 Tonn CO 2 ekv Administrasjon 130 Administrasjonslokaler 190 Interne serviceenheter 201 Førskole 202 Grunnskole 221 Førskolelokaler og skyss 222 Skolelokaler 223 Skoleskyss 231 Aktivitetstilbud barn og unge 234 Aktivisering og tjenester eldre og funksjonshemmede 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 243 Tilbud til personer med rusproblemer 252 Barneverntiltak utenfor familien 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon 254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 261 Institusjonslokaler 265 Kommunalt disponerte boliger 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 320 Kommunal næringsvirksomhet 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold 334 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak 335 Rekreasjon i tettsted 340 Produksjon av vann 345 Distribusjon av vann 350 Avløpsrensing 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 355 Innsamling av husholdningsavfall 357 Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall 370 Bibliotek 375 Muséer 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kultur-og idrettsbygg 386 Kommunale kulturbygg 393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier Fra egne særbedrifter Fra andre ( private ) Konsulenttjenester Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold Serviceavtaler og reparasjoner Vedlikehold og byggetjenester Inventar og utstyr Leie av lokaler og grunn Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Energi Transportutgifter og drift av egne transport- midler Andre oppgavepliktige godtgjørelser Opplæring og kurs Post, banktjenester, telefon Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester Matvarer Medikamenter Medisinsk forbruksmateriell' Undervisningsmateriell Kontormateriell

38

39 Andre gasser < 1% N 2 O: 5% CH 4 : 8% 21% Scope 2: innkjøpt energi 3% Scope 1, direkte utslipp 31% Scope 3, innenlands Scope 3, utenlands CO 2 : 86% 45%

40

41 Klimafotavtrykksanalyse for sykehus?

42 National Health Service Storbritannia

43 Kilde: Sonia Roschnik,

44

45 Kilde: Sonia Roschnik,

46 Kilde: Sonia Roschnik,

47 Kilde: Sonia Roschnik,

48 Systemgrenser for GHG fotavtrykket for legemidler, medisinsk utstyr osv. Offentlige helsemyndigheter + privatsektor

49 NHS konklusjon Reduce, reuse, recycle, substitute Measure and report Act local, think global

50

51

52

53 En analyse gjort i Storbritannia

54 QJM Vol 101 nr 12 December 2010

55 The Carbon Footprint of a Renal Service in the United Kingdom A. Connor et al

56 Primary Sector Breakdown 13% 15% Building Energy Use Travel 72% Procurement

57 Procurement Subsector GHG Emissions Waste Sanitation Products Water IT Construction Laundry Services Food Paper Diagnostics (Pathology) Diagnostics (Radiology) Medical Equipment Pharmaceuticals

58 Travel Subsector GHG Emissions Other Visitor Travel Patient Travel Staff Business Staff Commuting

59 Kilde:

60

61

62

63

64

65 Forbruksbasert klimaregnskap i statlige virksomheter i Norge Universitet i Oslo Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Kirkerådet/Den norske kirke Datakilder Agresso artsinndeling (tilsvarer KOSTRA som brukes i Norske kommuner) Andre virksomhetsspesifikk data

66 Metodikk Klimakostmodell benyttes også brukt på analyse av NTNU sitt klimafotavtrykk Uttrekk av regnskap som utgangspunkt for å matche innkjøpskontier (ca. 200?) opp mot klimakostmodellen. I den grad regnskap er delt inn i K-sted kan fotavtrykket fordeles på divisjon/avdeling osv. I den grad sykehusene benytter samme regnskapssystem, vil analyser for andre sykehus kunne i større grad automatiseres (med lavere pris på analysen)

67 Klimafotavtrykk for NTNU Hvor skjer utslippet? (merk at utslipp innenlands også kan være scope 3) Kilde:

68 Klimafotavtrykk for NTNU Hovedkategorier Kilde:

69 Klimafotavtrykk for NTNU Utslipp innenfor kategorien inventar Kilde:

70

71

72

73 Helse Bergen forbruksbasert klimaregnskap DOFFIN Database for offentlige innkjøp Kort beskrivelse Oppdragsgiver ønsker tilbud på et klimagassregnskap for virksomheten. Regnskapet skal legge til grunn et livssyklusperspektiv der klimafotavtrykket av både aktiviteter og innkjøpte produkter og tjenester langs hele verdikjeden fanges opp. Oppdragsgiver ønsker å inngå kjøpsavtale, som omfatter etablering, oppdatering og vedlikehold av klimagassregnskap. Leverandør skal også gi konkrete anbefalinger til tiltak som kan bedre kundens klimafotavtrykk på bakgrunn av klimagassregnskapet.

74 Andre arbeid med forbruksorientert klimagassberegninger

75 Klimafotavtrykkets rolle i handling mot mer klimaansvarlig forbruk Definere mål Klimafotavtrykk laget med klimakost metodikk Beregninger Mer spesifikke LCA studier Identifisere problemområder Rekalkulering og vurdering av måloppnåelse Detalj- analyser Handlingsplan Figuren omtegnet med utgangspunkt i documentid=125 Handling

76 KLIMABEVISTE ANSKAFFELSER? Prosessbasert LCA for Walkers Crisps potetgull 80 g. CO2 pr. pose Kilde:

77 Smarte forbrukervalg: klimamerking av varer og tjenester

78

79

80

81

82 CO2-sporing og regnskap med mange ledd i verdikjeden? Offentlig bestiller 1. ledd 2. ledd 3. ledd 4. ledd 5. ledd Hvordan stille forutberegnelige, etterprøvbare, almen tilgjengelige og ikke diskriminerende krav til CO2 utslipp knyttet til 5. ledd, for eksempel råvareuttak i Chile?

83 Traceability: The ability to trace and follow food, feed, animals for food production, or an ingredient expected to be added to food or feed, though all parts of production, processing and distribution Electronic traceability implies that information on tracing, products and processes are recorded and stored electronically, i.e. in computer systems.

84

85

86

87

88

89 Trenger vi et veikart for klimakrav i helseforetakene? Livssyklus (Ledd 2+) Livssyklus (Ledd 1) Leverandører Offentlig outsourcing Offentlige tjenestemottakere Veikartets virkningsområde Videreføre klimakrav til private tjenestleverandører

90 Hierarki av klimatiltak Redusere etterspørsel Redusere driftsutslipp Substitusjon og innovasjon Styring av utslipp i leveransekjeden Eksempel: offentlige bygninger Bedre arealeffektivitet, sambruk Energistyring Fyring med bioolje Grønn strøm

91 Nøkkeltiltak Livssyklus (Ledd 2+) Livssyklus (Ledd 1) Leverandører Offentlig outsourcing? Effektivt bruk Redusere etterspørsel Substitusjon og innovasjon Styring av livssykluskjeden Offentlig sektors største påvirkningsmulighet

92 EU direktiv om offentlige anskaffelser

93 Hindrer EUs anskaffelsesdirektiv Kr. 5200,- hensyn til klimagassutslipp i verdikjeden? (ikkediskrimineringsprinsippet) Kr. 5000,-

94

95

96

97 Ny EU direktiv om offentlige anskaffelser vedtatt i EU Parlamentet 15. jan, do?type=ta&language=en&reference=p7-ta Krav på transponering til nasjonal lovgivning innen 24 måneder godt at vi er i gang!

98 Ekspedisjonssjef Steinar Undrum, Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Med utgangspunkt i et vedtak i EU parlamentet innen 2013 kan det forventes at et nytt norsk regelverk trer i kraft

99 Anja Leetz executive director Healthcare Without Harm Europe There is also an opportunity for green and social criteria to be implemented in the entire supply chain of a product or service and guide the selection of suppliers in any tendering process. However, at the national level there is a need for guidance and clarity on what public authorities are entitled to do under the new Directive.

100 Program VINN-VINN Mål: Operasjonalisering av Strategisk handlingsplan for innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst Versjon

101 Satsingsområder Målstyring og målinger Samhandling og standardisering Forsyning Samfunnsansvar Kompetanse og metode Innovative innkjøpsprosesser Kategoribasert innkjøps-organisasjon Sortiment Videreutvikle etisk rammeverk, spesielt mot korrupsjon Kompetanse-program Måling Systemstøtte Videreutvikle metode og beste praksis Samarbeid med marked Sentral vareforsyning Etiske leverandørkjeder Samhandling i verdikjeden Samarbeid med kjerne-virksomheten Kompetanseoverføring til kjernevirksomheten Verdiskapningsprogram Standardisering og samordning Intern vareforsyning Miljø i anskaffelser Utvikle rammeverk for innovative og prekommersielle anskaffelser

102 The tail that wags the dog? Miljø i anskaffelser

103 Nei, men vi kan belyse eksterne kostnader, heve kunnskap, og bidra til en mest mulig økonomisk effektiv investering i reduksjon av klima- og miljøbelastninger

104 Innhold og levering Mobilisering (RHF i samarbeid med HF/SP) Interessentanalyse Risikovurdering (forutsetninger for suksess) Presisering av målbildet og endringsbehov (veikart) Endringsskisse (roller, ansvar, beslutningsprosesser og insentiver) Overordnet planlegging Etablering (Prosjektleder i samarbeid med RHF) Presisering og koordinering av tiltak Prioritering og planlegging av tiltak Identifisere prosjektdeltagere Opplegg for fremdriftsmåling Oppstartsmøte for prosjektgjennomføring Iverksettelse (Prosjektleder med støtte fra RHF) Styring og gjennomføring av tiltakene under satsingsområdene Implementering av beste praksis Oppfølging av fremdrift og prosjektresultater Korrektive tiltak Mandat Handlingsplan Resultater

105 Beste praksis i innkjøp og logistikk Samhandling og standardisering Forsyning Samfunnsansvar Kompetanse og metode Målstyring og målinger

106 Gjennomføring Neste i følge planen Fokus for FIL Etisk handel Møter med Difi gjennomført ang. tildelingskriterier Prosjekt Fairplay i gang Læring/erfaringsdeling audit kirurgiske instrumenter Kommunikasjon: artikler, foredrag, pm m.m. Kurs/seminar leverandører sammen med LFH, høsten Egenrapporteringsskjema gjennom Fairplay, alle reg. leverandører Oppfølging spesielt på prosedyrepakker Kommunikasjon, nettverk (eur) Vurdering av strengere krav i risikoanskaffelser Innspill til SP om ønske om oppfølging av risikoanskaffelser (lokale avtaler) Opplæring av egne ansatte? IEH-kurs? (gratis) Intern kommunikasjon Er det flere som ønsker å delta i delprosjektet? Miljø Igangsatt statusanalyse, sendt ut questback Planlegging av leverandørseminar Antikorrupsjon Styresak med rammeverk vedtatt i styret + pressemelding Gruppesammensetning Avtaler med TI Tidsplan Erfaringsdeling misligholdskontroll FIL Kursing avtaleansvarlige HF Analysere questback Innspill fra FIL ( ) Finne best practice-eksempler Prosedyre miljø og innkjøp (Sunnaas) Jobbe med S5 om innkjøpshåndboken og S5 om kompetansetiltak Leverandørseminar klimafottavtrykk ( ) Klimafotavtrykkanalyse på produktnivå grovanalyse Utarbeide håndbok, Starte med utvikling av verktøy Involvere KTV Analysere behov for ekstern hjelp statusanalyse Korrupsjon som tema på innkjøpsforum (SI) i juni Møte med juristnettverket i HSØ Involvere flere fagområder Se på egen praksis i HF Innspill på kompetanseheving Kritisk blikk på miljøhensynet i lokale, regionale og nasjonale avtaler. Samarbeide med miljøleder ved eget foretak Er det flere som ønsker å delta i delprosjektet? Hva trengs av analyser? Hva trengs av opplæring og verktøy? Hva bør inn i bestillerdokumentet? Er det flere som ønsker å delta i delprosjektet?

107

108 Prosent 90% 80% 70% 68.8% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 43.8% 31.3% 25.0% 18.8% 18.8% 18.8% 12.5% 0.0% 0.0%

109 Prosent I hvilke innkjøpskategorier har ditt foretak gjort grønne innkjøp? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 69,2% 61,5% 53,8% 53,8% 38,5% 30,8% 30,8% 23,1% 23,1% 15,4% 15,4% 7,7% 0,0% Mat Renhold Bygninger Energi Transport Medisinsk utstyr Engangsartikler Legemidler Kontorrekvisita IKT utstyr Innredning Vedlikehold Vet ikke

110

111 Prosent 100% 90% 80% 70% 60% 56.3% 62.5% 56.3% 68.8% 50% 40% 30% 20% 37.5% 37.5% 31.3% 31.3% 18.8% 18.8% 18.8% 10% 6.3% 6.3% 0% Liten endring. Legemidler kom med! Kontorrekvisita, innredning og IKT utstyr økt lite.

112 Prosent Foretaket har god oversikt over klima- og miljøfotavtrykket knyttet til foretakets forbruk 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 69,2% 15,4% 15,4% 0,0% 0,0% Svært 1 uenig Ganske 2 uenig Uenig 3 Ganske 4 enig Svært 5 enig

113 Prosent 100% 90% 80% 70% 60% 62.5% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12.5% 0.0% 25.0% De nye svarene fra innkjøpere viser litt mindre tro på oversikt over klima- og miljøfotavtrykket 0.0%

114

115

116 EcoProcura 2014 vil ha fokus på følgende spørsmål How to capitalise on the cost efficiency of sustainable procurement? What are the obstacles for mainstreaming sustainable procurement? How to develop integrated sustainable public procurement strategies across the organisation? What do the new European Public Procurement Directives mean for sustainable procurement and procurement of innovation in practice? How can public procurement stimulate innovation? What legal and practical aspects should be considered when undertaking a dialogue between public procurers and business?

117

118 Takk for oppmerksomheten!

John Godfrey Saxe (1816 1887).

John Godfrey Saxe (1816 1887). It was six men of Indostan To learning much inclined, Who went to see the Elephant (Though all of them were blind), That each by observation Might satisfy his mind So oft in theologic wars, The disputants,

Detaljer

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR

Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR Rapport for MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR 2013 INNHOLD 2 Om rapporten 3 Administrerende direktør har ordet 4 Energi 7 Avfall 9 Vann 11 Klimaregnskap 13 Innkjøp 15 Arbeids- og menneskerettigheter 18 Korrupsjon

Detaljer

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012 Difi mai 2012 Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat Innholdsfortegnelse Rapport fra pilotprosjektet... 1 1 Sammendrag... 4 2 Pilotprosjektets mål... 5 3 Beskrivelse av prosjektets gjennomføring...

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 11/14 Dato: 09.10.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 03.10.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 11/14 Dato: 09.10.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 03.10.2014 MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 11/14 Dato: 09.10.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 03.10.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet

Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet Hovedrapport for 2012 Improving products and organizations through systems understanding MiSA AS Innherredsveien 7B 7491 Trondheim NORWAY PHONE +47 73551857 +47 73551856

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen GRØNNERE LEVERANSEKJEDER Rapport til UD/KOMPaktgruppen 1 Sammendrag... 3 Tiltak 1: Sikre konsistens mellom offentlige anskaffelser og private innkjøp... 3 Tiltak 2: Etablere og drifte et nettsted for kompetanse,

Detaljer

Arendal kommune. Klimaattest 2011

Arendal kommune. Klimaattest 2011 Klimaattest 2011 Arendal kommune CO2focus legger her frem Energi og Klimaregnskapet for Arendal kommunes virksomhet. Resultatet er basert på innrapporterte forbrukstall fra de ulike sektorene i kommunen.

Detaljer

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Revidert etter kommunestyrevedtak 13.10.2010 med unntak av FairTrade 1 SAK: Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Mål: Vedtak i kommunestyret

Detaljer

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan Skedsmo kommune Energi- og klimaplan 0 Forord Energi- og klimaplanen for Skedsmo kommune ble vedtatt som en temaplan av kommunestyre den 6. april 2011. Planen skal legges til grunn for all arealdisponering,

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 Norges første kraftverk fra 1885, Aas gård i Hakadal. Vedtatt av Nittedal kommunestyre 25.10.10. FORORD Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-20

Detaljer

Bedre styring av offentlige anskaffelser

Bedre styring av offentlige anskaffelser Bedre styring av offentlige anskaffelser Delrapport B i prosjektet «Bedre styringsdata og statistikk om offentlige anskaffelser» Utarbeidet for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Mars 2013 Oslo

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 057-2015 STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 057-2015 STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 057-2015 STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse om arbeidet

Detaljer

Om Klimafotavtrykk, klimakvoter, klimanøytralitet og miljøsertifisering

Om Klimafotavtrykk, klimakvoter, klimanøytralitet og miljøsertifisering Kunnskapsnotat no 1 april 2009 Om Klimafotavtrykk, klimakvoter, klimanøytralitet og miljøsertifisering Av Per Otto Larsen, Robert Svendsen og Svein Tveitdal Klimanøytralitetside 3 Klimafotavtrykkside 4

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN

KLIMA- OG ENERGIPLAN Til behandling KLIMA OG ENERGIPLAN FOR KRAGERØ KOMMUNE Sept. Fotos forside fra venstre: Innseilingen Ferje Kragerø Solen som energikilde Kildesortering på Nilsbukjerr Vafos AS Bondens marked Kildesortering

Detaljer

Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013. Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene

Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013. Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013 Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene Sammendrag ligger i den sørøstlige delen av Buskerud fylke. De tre kommunene er en viktig del

Detaljer

Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia

Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia og Andreas Brekke Klimaregnskap Ecohz er leverandør av klimaregnskapet. Østfoldforskning har stått for det vitenskapelige arbeidet. Klimaregnskap Rapportnr.: OR.23.08 ISBN nr.: 978-82-7520-597-9 Rapporttype:

Detaljer

Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013. Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene

Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013. Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013 Utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra kommunene Sammendrag ligger i den sørøstlige delen av Buskerud fylke. De tre kommunene er en viktig del

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Energi og klimaplan Kommunedelplan 2011-2021

Energi og klimaplan Kommunedelplan 2011-2021 Energi og klimaplan Kommunedelplan 2011-2021 Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2011 0 Vedtaksprotokoll Behandlet av Vedtaksdato Miljø- og utviklingsutvalget, oppstartssak 03.03.2009 Miljø- og utviklingsutvalget,

Detaljer

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen»

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» Rapport fra e-handelsprosjektet for Hadelandskommunene «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» 01.04.2015 INNHOLD Innhold... 2 Sammendrag... 3 Bakgrunnsinformasjon... 4 1 Interessenter og rammevilkår...

Detaljer

ENERGI & KLIMAPLAN. Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10. RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen

ENERGI & KLIMAPLAN. Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10. RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen ENERGI & KLIMAPLAN Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10 Prosjektleder: Ole Einar Gulbrandsen Konsulent fra Norsk Enøk og Energi: Thea Mørk RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen

Detaljer

1.1. Hva legger vi i begrepene miljøvern og bærekraftig utvikling?

1.1. Hva legger vi i begrepene miljøvern og bærekraftig utvikling? Miljømelding for Bærum kommune 2007-2010 1. Innledning 1.1. Hva legger vi i begrepene miljøvern og bærekraftig utvikling? Bærekraftig utvikling/miljøvern dreier seg mer og mer om menneskers livskvalitet,

Detaljer

De tre partnernes tiltaksgjennomføring til og med 2008 evalueres i en egen rapport.

De tre partnernes tiltaksgjennomføring til og med 2008 evalueres i en egen rapport. Forord De tre fylkeskommunene Oslo, Akershus og Buskerud gikk i 1999 sammen om å utforme en regional klimapolitikk for Osloregionen. Dette arbeidet har resultert i faglige underlag og en politisk vedtatt

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommunedelplan energi og klima 2015-2027

Kommunedelplan energi og klima 2015-2027 Kommunedelplan energi og klima 2015-2027 Høringsutkast 25.3.2015 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hvorfor jobbe med energi og klima... 4 1.3 Nasjonale mål... 7 1.4 Regionale

Detaljer

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 1. Bakgrunn Halden var en av de kommuner som i 2000 fikk støtte fra Statens

Detaljer

Forslag til energi- og klimaplan for Vestby kommune 15.08.2008 rev 01

Forslag til energi- og klimaplan for Vestby kommune 15.08.2008 rev 01 Vestby kommune Forslag til energi- og klimaplan for Vestby kommune 15.08.2008 rev 01 INNHOLD 1 INNLEDNING - ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR VESTBY KOMMUNE...3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 HISTORISKE LOKALE UTSLIPP AV

Detaljer

Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune

Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune Mål og tiltak for perioden 2010-2020 FORORD FNs klimapanel konkluderer med at de globale utslippene av klimagasser må reduseres med 50-85% innen 2050

Detaljer