Klimafotavtrykket fra spesialisthelsetjenesten forbruksperspektivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimafotavtrykket fra spesialisthelsetjenesten forbruksperspektivet"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Klimafotavtrykket fra spesialisthelsetjenesten forbruksperspektivet David Brasfield, miljøleder Sunnaas sykehus HF, Vinn-Vinn delprosjekt miljø i innkjøp MILJØ- OG KLIMAFORUM Thon Hotel Oslo Airport - 4. juni 2014

2

3

4

5 Klimaregnskap CO2 Virksomhet (husk avgrensning): Sunnaas sykehus HF hele foretaket År: 2013 Kommentar Scope 1 Kilde Faktor Utslipp tonn CO 2 Hvordan hentet virksomheten inn data? Antall arbeidstimer brukt på å samle inn data kg CO2/enhet Eide eller leasede kjøretøy ,50 Bensin liter CO2 utslipp per liter (kilde: GHG protocol): 2,34 Tatt fra tidligere regnskap. Må oppdateres for 2013 Usikker om vi har fått fullstendig oversikt. Innhenting av tall må forbedres ,86 Diesel liter CO2 utslipp per liter (kilde: GHG protocol): 2,68 Egen oversikt over bestillinger x antall km/tur x gjennomsnitts forbruk Tallet er lite presis Uspesifisert liter CO2 utslipp per liter (gjennomsnitt bensin/diesel): 2,51 0,00 Ansattes kjøring med egne kjøretøy i tjenesten Bensin, diesel og annet km CO2 utslipp per km (gjennomsnitt bensin/diesel): 0,17 20,68 Personalportalen Fyring Fyringsolje liter CO2 utslipp per liter (kilde: Klif): 2,66 27,04 Avlesinger på et anlegg. Fakturagrunnlag på et annet Naturgass 1 m 3 CO2 utslipp per m 3 (kilde: Klif): 2,34 0,00 Estimert forbruk (verkstedet) Biobrensel 0 kwt CO2 utslipp per m 3 (kilde: Klif): 0 0,00 Annen energi 0 kwt CO2 utslipp per m 3 (kilde: Klif): 1 0,00 Aggregat Diesel 300 liter CO2 utslipp per liter (kilde: Klif): 2,66 0,80 Estimert forbruk basert på 20 minutter testing pr. måned Lystgass 0 kg CO2 utslipp per kg (kilde Anesthesia) 289 0,00 Scope 2 Elektrisitetsforbruk, fast elkraft kwt CO2 utslipp per kwt: (kilde: Difi et al) 0, ,68 Bergen Energi Elektrisitetsforbruk, elkjele kwt CO2 utslipp per kwt: (kilde: Difi et al) 0,28 551,94 Bergen Energi Fjernkjøling 0 kwt CO2 utslipp per kwt: (kilde: Difi) 0,13 Fjernvarmeforbruk 0 kwt CO2 utslipp per kwt (kilde: NVE og SSB) 0,13 0,00 0,00 Scope 3 Flyreiser Innenlandsreiser km CO2 utslipp per km (kilde: Defra): 0,17 17,42 fra reisebyrået - ViaTravel arbeidet delvis manuelt Utenlandsreiser km CO2 utslipp per km (kilde: Defra): 0,10 0,11 79,84 fra reisebyrået - ViaTravel NB! Hvis det benyttes annet drivstoff, f.eks naturgass, ta kontakt for spesifikk beregning. 0,00 Planlegger kartlegging i Her er en mulighet for samarbeid og effektivitetsgevinst Ansattes bilreiser til jobb km CO2 utslipp per km (gjennomsnitt bensin/diesel): 0,17 0,13 Utslippsfaktor kan ikke være riktig Helikoptertransport, 782 km Summeres ikke i total CO2 utslipp per km (kilde: Defra): 0,1715 innhentet tall fra basesjef på Lørenskog innkjøps 0,66 utslippsfaktor virker alt for lavt! Papirforbruk kilo CO2 utslipp per kwt: (kilde: Difi) 0,10 Utlevert papir til forbruk x 4,9896 g./ark Sum tonn CO 2 utslipp obligatorisk registrering: 1 958,43 Sum tonn CO 2 utslipp frivillig registrering: 0,00 Sum tonn CO 2 utslipp: Estimert kostnad for klimakvoter (NOK): kr ,50 Basert på antatt markedspris per klimakvote (NOK/tCO 2): kr 101,25???? Markedsprisen er helt feil!

6

7

8

9 Direkte GHGutslipp Kilde:

10 Direkte GHG-utslipp innenfor kommunens geografiske grenser (evt. innenfor en bedrifts økonomisk aktivitet)

11 Produsent (geografisk) versus konsument (forbruk) perspektiv Fordel - Gratis fra SSB - Passer med Kyoto Upstream (Import) Geografisk systemgrenser Downstream (eksport) Problem: - Flytransport - Skipsfart - Carbon Leakage - Kvotehandel Geografisk perspektiv Of f entlig Transport Priv at Industri Fordel: - Et mye bedre mål på bærekraft Problem: - Målsetninger som er satt bygger på et geografisk perspektiv Karbonfotavtrykk Of f entlig Priv at Transport Industri Kilde: Hogne Larsen, MiSA AS

12

13

14 Innenfor Kyotoprotokollens første forpliktelsesperiode, vil Norge overoppfylle Kyoto-forpliktelsen med 10 prosentpoeng. Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i Norge skal være karbonnøytralt i Som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar på seg store forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i Det innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i 2030

15 Det er et mål at miljøbelastningen knyttet til offentlige anskaffelser minimeres. Basert på nasjonale og internasjonale erfaringer ønsker regjeringen å prioritere følgende produktområder i en satsing på miljøansvar i offentlige virksomheter: Bygg- og eiendomsforvaltning, inkludert energibruk og tropisk tømmer Transport og bil inklusive tjenestereiser Mat Tekstiler inkludert vask og rens Medisinsk/hygienisk forbruksmateriell IKT-utstyr og nettmøter Kontormøbler, trykksaker, papir og kontorrekvisita, renholdstjenester og hotelltjenester (sentrale produktgrupper knyttet til kontorvirksomhet)

16 Miljøbudsjettet er laget med utgangspunkt i en livsløpsvurdering og omfatter blant annet direkte- og indirekte utslipp av klimagasser fra material- og energibruk for utbygging, drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. Poenget er å summere opp utslipp fra alle faser av banens livsløp ; uttak av råstoff, produksjon og transport av materialer og produkt, transport av overskuddsmasse, utbytting av materiell ved drift og vedlikehold, avhending og behandling av avfall.

17 Paradigmeskifte? Oslos vei til forbruksorientert klimaregnskap

18

19

20 Økologisk fotavtrykk for Oslo , hektar pr. person. Kilde: Vestlandsforskning Økologisk fotavtrykk Biff, Bil, Bolig

21

22 Kilde: Oslo kommune Miljø- og bærekraftstatus 2006

23 Rapporten finnes på:

24

25

26 Mill. ton CO2 equiv. Utslipp i u importerte INDIREKTE Oslos direkte UTSLIPP og indirekte ER DEN klimagassutslipp STØRSTE i årene UTFORDRINGEN 2000 og 2005 Oslo Oslo region Internasjo flytrafikk

27 Klimafotavtrykk for Oslo kommune som inkluderer offentlig sektor husholdninger og næringsaktivitet

28 Utslipp i utlandet Utslipp forårsaket av Oslos husholdninger, allokert til der utslippet faktisk skjer, beregnet med nordisk elektrisitetsmiks i Norge Elektrisitet og fjernvarme Direkte utslipp fra transport Jordbruk Transporttjenester, landbasert Drivstoff og kjemikalier Direkte utslipp fra oppvarming Transporttjenester, vannbasert Vann, avløp og avfall Transporttjenester, flybasert Andre ikke metalliske mineraler Olje og gassutvinning Annet (Utland)_Elektrisitet og fjernvarme (Utland)_Jordbruk (Utland)_Drivstoff og kjemikalier (Utland)_Basismetaller (Utland)_Olje og gassutvinning (Utland)_Andre ikke metalliske mineraler (Utland)_Reisebyrå og støttefunksjoner til transpo (Utland)_Transporttjenester, flybasert

29

30 Helhetlig forbruksorientert klimaregnskap for Oslo kommunes tjenesteproduksjon

31 Klimaregnskap for Oslo kommunes tjenesteproduksjon

32 Tidligere regnskap og klimakost

33 men svært lite av det kommunen forbruker er klimamerket! Hvor får vi data fra og hvordan regnes det?

34

35 Top down + Bottom up Klimagassutslipp knyttes til økonomisk aktivitet med utgangspunkt i SSBs kommunefordelte kostra tall Kryssløpsanalyse hvor økonomisk aktivitet ganges opp med utslippsintensiteter for ulike sektorer i økonomien Prosessbasert LCA (hvis vi har tilstrekkelig lokal data og kapasitet til analyse) Klimakost hybridanalyse med metoder som utelukker dobbelttelling Klimagassregnskap pr. anskaffelsesart Klimagassregnskap pr. sektor eller funksjon i tjenesteproduksjonen

36 Tonn CO 2 ekvivalenter Kommunesektorer og aggregerte innkjøpsarter 6 x Administrasjon Utdanning Helse og sosial Bygg, næring og samferdsel Vann, avløp og renovasjon Kultur, fritid, kirke Mat Materiell Kjøp fra IKS og KF Kjøp fra private aktører Kjøp fra offentlige aktører Annen drift av bygg Materialer til vedlikehold Vedlikehold og byggtj. Utstyr Energi Transport og drivstoff Kurs, reise, godtgj. Post, bank, infotj.

37 Tonn CO 2 ekv Administrasjon 130 Administrasjonslokaler 190 Interne serviceenheter 201 Førskole 202 Grunnskole 221 Førskolelokaler og skyss 222 Skolelokaler 223 Skoleskyss 231 Aktivitetstilbud barn og unge 234 Aktivisering og tjenester eldre og funksjonshemmede 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 243 Tilbud til personer med rusproblemer 252 Barneverntiltak utenfor familien 253 Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon 254 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende 261 Institusjonslokaler 265 Kommunalt disponerte boliger 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 320 Kommunal næringsvirksomhet 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold 334 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak 335 Rekreasjon i tettsted 340 Produksjon av vann 345 Distribusjon av vann 350 Avløpsrensing 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 355 Innsamling av husholdningsavfall 357 Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall 370 Bibliotek 375 Muséer 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kultur-og idrettsbygg 386 Kommunale kulturbygg 393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier Fra egne særbedrifter Fra andre ( private ) Konsulenttjenester Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold Serviceavtaler og reparasjoner Vedlikehold og byggetjenester Inventar og utstyr Leie av lokaler og grunn Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Energi Transportutgifter og drift av egne transport- midler Andre oppgavepliktige godtgjørelser Opplæring og kurs Post, banktjenester, telefon Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester Matvarer Medikamenter Medisinsk forbruksmateriell' Undervisningsmateriell Kontormateriell

38

39 Andre gasser < 1% N 2 O: 5% CH 4 : 8% 21% Scope 2: innkjøpt energi 3% Scope 1, direkte utslipp 31% Scope 3, innenlands Scope 3, utenlands CO 2 : 86% 45%

40

41 Klimafotavtrykksanalyse for sykehus?

42 National Health Service Storbritannia

43 Kilde: Sonia Roschnik,

44

45 Kilde: Sonia Roschnik,

46 Kilde: Sonia Roschnik,

47 Kilde: Sonia Roschnik,

48 Systemgrenser for GHG fotavtrykket for legemidler, medisinsk utstyr osv. Offentlige helsemyndigheter + privatsektor

49 NHS konklusjon Reduce, reuse, recycle, substitute Measure and report Act local, think global

50

51

52

53 En analyse gjort i Storbritannia

54 QJM Vol 101 nr 12 December 2010

55 The Carbon Footprint of a Renal Service in the United Kingdom A. Connor et al

56 Primary Sector Breakdown 13% 15% Building Energy Use Travel 72% Procurement

57 Procurement Subsector GHG Emissions Waste Sanitation Products Water IT Construction Laundry Services Food Paper Diagnostics (Pathology) Diagnostics (Radiology) Medical Equipment Pharmaceuticals

58 Travel Subsector GHG Emissions Other Visitor Travel Patient Travel Staff Business Staff Commuting

59 Kilde:

60

61

62

63

64

65 Forbruksbasert klimaregnskap i statlige virksomheter i Norge Universitet i Oslo Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Kirkerådet/Den norske kirke Datakilder Agresso artsinndeling (tilsvarer KOSTRA som brukes i Norske kommuner) Andre virksomhetsspesifikk data

66 Metodikk Klimakostmodell benyttes også brukt på analyse av NTNU sitt klimafotavtrykk Uttrekk av regnskap som utgangspunkt for å matche innkjøpskontier (ca. 200?) opp mot klimakostmodellen. I den grad regnskap er delt inn i K-sted kan fotavtrykket fordeles på divisjon/avdeling osv. I den grad sykehusene benytter samme regnskapssystem, vil analyser for andre sykehus kunne i større grad automatiseres (med lavere pris på analysen)

67 Klimafotavtrykk for NTNU Hvor skjer utslippet? (merk at utslipp innenlands også kan være scope 3) Kilde:

68 Klimafotavtrykk for NTNU Hovedkategorier Kilde:

69 Klimafotavtrykk for NTNU Utslipp innenfor kategorien inventar Kilde:

70

71

72

73 Helse Bergen forbruksbasert klimaregnskap DOFFIN Database for offentlige innkjøp Kort beskrivelse Oppdragsgiver ønsker tilbud på et klimagassregnskap for virksomheten. Regnskapet skal legge til grunn et livssyklusperspektiv der klimafotavtrykket av både aktiviteter og innkjøpte produkter og tjenester langs hele verdikjeden fanges opp. Oppdragsgiver ønsker å inngå kjøpsavtale, som omfatter etablering, oppdatering og vedlikehold av klimagassregnskap. Leverandør skal også gi konkrete anbefalinger til tiltak som kan bedre kundens klimafotavtrykk på bakgrunn av klimagassregnskapet.

74 Andre arbeid med forbruksorientert klimagassberegninger

75 Klimafotavtrykkets rolle i handling mot mer klimaansvarlig forbruk Definere mål Klimafotavtrykk laget med klimakost metodikk Beregninger Mer spesifikke LCA studier Identifisere problemområder Rekalkulering og vurdering av måloppnåelse Detalj- analyser Handlingsplan Figuren omtegnet med utgangspunkt i documentid=125 Handling

76 KLIMABEVISTE ANSKAFFELSER? Prosessbasert LCA for Walkers Crisps potetgull 80 g. CO2 pr. pose Kilde:

77 Smarte forbrukervalg: klimamerking av varer og tjenester

78

79

80

81

82 CO2-sporing og regnskap med mange ledd i verdikjeden? Offentlig bestiller 1. ledd 2. ledd 3. ledd 4. ledd 5. ledd Hvordan stille forutberegnelige, etterprøvbare, almen tilgjengelige og ikke diskriminerende krav til CO2 utslipp knyttet til 5. ledd, for eksempel råvareuttak i Chile?

83 Traceability: The ability to trace and follow food, feed, animals for food production, or an ingredient expected to be added to food or feed, though all parts of production, processing and distribution Electronic traceability implies that information on tracing, products and processes are recorded and stored electronically, i.e. in computer systems.

84

85

86

87

88

89 Trenger vi et veikart for klimakrav i helseforetakene? Livssyklus (Ledd 2+) Livssyklus (Ledd 1) Leverandører Offentlig outsourcing Offentlige tjenestemottakere Veikartets virkningsområde Videreføre klimakrav til private tjenestleverandører

90 Hierarki av klimatiltak Redusere etterspørsel Redusere driftsutslipp Substitusjon og innovasjon Styring av utslipp i leveransekjeden Eksempel: offentlige bygninger Bedre arealeffektivitet, sambruk Energistyring Fyring med bioolje Grønn strøm

91 Nøkkeltiltak Livssyklus (Ledd 2+) Livssyklus (Ledd 1) Leverandører Offentlig outsourcing? Effektivt bruk Redusere etterspørsel Substitusjon og innovasjon Styring av livssykluskjeden Offentlig sektors største påvirkningsmulighet

92 EU direktiv om offentlige anskaffelser

93 Hindrer EUs anskaffelsesdirektiv Kr. 5200,- hensyn til klimagassutslipp i verdikjeden? (ikkediskrimineringsprinsippet) Kr. 5000,-

94

95

96

97 Ny EU direktiv om offentlige anskaffelser vedtatt i EU Parlamentet 15. jan, do?type=ta&language=en&reference=p7-ta Krav på transponering til nasjonal lovgivning innen 24 måneder godt at vi er i gang!

98 Ekspedisjonssjef Steinar Undrum, Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Med utgangspunkt i et vedtak i EU parlamentet innen 2013 kan det forventes at et nytt norsk regelverk trer i kraft

99 Anja Leetz executive director Healthcare Without Harm Europe There is also an opportunity for green and social criteria to be implemented in the entire supply chain of a product or service and guide the selection of suppliers in any tendering process. However, at the national level there is a need for guidance and clarity on what public authorities are entitled to do under the new Directive.

100 Program VINN-VINN Mål: Operasjonalisering av Strategisk handlingsplan for innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst Versjon

101 Satsingsområder Målstyring og målinger Samhandling og standardisering Forsyning Samfunnsansvar Kompetanse og metode Innovative innkjøpsprosesser Kategoribasert innkjøps-organisasjon Sortiment Videreutvikle etisk rammeverk, spesielt mot korrupsjon Kompetanse-program Måling Systemstøtte Videreutvikle metode og beste praksis Samarbeid med marked Sentral vareforsyning Etiske leverandørkjeder Samhandling i verdikjeden Samarbeid med kjerne-virksomheten Kompetanseoverføring til kjernevirksomheten Verdiskapningsprogram Standardisering og samordning Intern vareforsyning Miljø i anskaffelser Utvikle rammeverk for innovative og prekommersielle anskaffelser

102 The tail that wags the dog? Miljø i anskaffelser

103 Nei, men vi kan belyse eksterne kostnader, heve kunnskap, og bidra til en mest mulig økonomisk effektiv investering i reduksjon av klima- og miljøbelastninger

104 Innhold og levering Mobilisering (RHF i samarbeid med HF/SP) Interessentanalyse Risikovurdering (forutsetninger for suksess) Presisering av målbildet og endringsbehov (veikart) Endringsskisse (roller, ansvar, beslutningsprosesser og insentiver) Overordnet planlegging Etablering (Prosjektleder i samarbeid med RHF) Presisering og koordinering av tiltak Prioritering og planlegging av tiltak Identifisere prosjektdeltagere Opplegg for fremdriftsmåling Oppstartsmøte for prosjektgjennomføring Iverksettelse (Prosjektleder med støtte fra RHF) Styring og gjennomføring av tiltakene under satsingsområdene Implementering av beste praksis Oppfølging av fremdrift og prosjektresultater Korrektive tiltak Mandat Handlingsplan Resultater

105 Beste praksis i innkjøp og logistikk Samhandling og standardisering Forsyning Samfunnsansvar Kompetanse og metode Målstyring og målinger

106 Gjennomføring Neste i følge planen Fokus for FIL Etisk handel Møter med Difi gjennomført ang. tildelingskriterier Prosjekt Fairplay i gang Læring/erfaringsdeling audit kirurgiske instrumenter Kommunikasjon: artikler, foredrag, pm m.m. Kurs/seminar leverandører sammen med LFH, høsten Egenrapporteringsskjema gjennom Fairplay, alle reg. leverandører Oppfølging spesielt på prosedyrepakker Kommunikasjon, nettverk (eur) Vurdering av strengere krav i risikoanskaffelser Innspill til SP om ønske om oppfølging av risikoanskaffelser (lokale avtaler) Opplæring av egne ansatte? IEH-kurs? (gratis) Intern kommunikasjon Er det flere som ønsker å delta i delprosjektet? Miljø Igangsatt statusanalyse, sendt ut questback Planlegging av leverandørseminar Antikorrupsjon Styresak med rammeverk vedtatt i styret + pressemelding Gruppesammensetning Avtaler med TI Tidsplan Erfaringsdeling misligholdskontroll FIL Kursing avtaleansvarlige HF Analysere questback Innspill fra FIL ( ) Finne best practice-eksempler Prosedyre miljø og innkjøp (Sunnaas) Jobbe med S5 om innkjøpshåndboken og S5 om kompetansetiltak Leverandørseminar klimafottavtrykk ( ) Klimafotavtrykkanalyse på produktnivå grovanalyse Utarbeide håndbok, Starte med utvikling av verktøy Involvere KTV Analysere behov for ekstern hjelp statusanalyse Korrupsjon som tema på innkjøpsforum (SI) i juni Møte med juristnettverket i HSØ Involvere flere fagområder Se på egen praksis i HF Innspill på kompetanseheving Kritisk blikk på miljøhensynet i lokale, regionale og nasjonale avtaler. Samarbeide med miljøleder ved eget foretak Er det flere som ønsker å delta i delprosjektet? Hva trengs av analyser? Hva trengs av opplæring og verktøy? Hva bør inn i bestillerdokumentet? Er det flere som ønsker å delta i delprosjektet?

107

108 Prosent 90% 80% 70% 68.8% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 43.8% 31.3% 25.0% 18.8% 18.8% 18.8% 12.5% 0.0% 0.0%

109 Prosent I hvilke innkjøpskategorier har ditt foretak gjort grønne innkjøp? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 69,2% 61,5% 53,8% 53,8% 38,5% 30,8% 30,8% 23,1% 23,1% 15,4% 15,4% 7,7% 0,0% Mat Renhold Bygninger Energi Transport Medisinsk utstyr Engangsartikler Legemidler Kontorrekvisita IKT utstyr Innredning Vedlikehold Vet ikke

110

111 Prosent 100% 90% 80% 70% 60% 56.3% 62.5% 56.3% 68.8% 50% 40% 30% 20% 37.5% 37.5% 31.3% 31.3% 18.8% 18.8% 18.8% 10% 6.3% 6.3% 0% Liten endring. Legemidler kom med! Kontorrekvisita, innredning og IKT utstyr økt lite.

112 Prosent Foretaket har god oversikt over klima- og miljøfotavtrykket knyttet til foretakets forbruk 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 69,2% 15,4% 15,4% 0,0% 0,0% Svært 1 uenig Ganske 2 uenig Uenig 3 Ganske 4 enig Svært 5 enig

113 Prosent 100% 90% 80% 70% 60% 62.5% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12.5% 0.0% 25.0% De nye svarene fra innkjøpere viser litt mindre tro på oversikt over klima- og miljøfotavtrykket 0.0%

114

115

116 EcoProcura 2014 vil ha fokus på følgende spørsmål How to capitalise on the cost efficiency of sustainable procurement? What are the obstacles for mainstreaming sustainable procurement? How to develop integrated sustainable public procurement strategies across the organisation? What do the new European Public Procurement Directives mean for sustainable procurement and procurement of innovation in practice? How can public procurement stimulate innovation? What legal and practical aspects should be considered when undertaking a dialogue between public procurers and business?

117

118 Takk for oppmerksomheten!

John Godfrey Saxe (1816 1887).

John Godfrey Saxe (1816 1887). It was six men of Indostan To learning much inclined, Who went to see the Elephant (Though all of them were blind), That each by observation Might satisfy his mind So oft in theologic wars, The disputants,

Detaljer

: INDIREKTE HELHETLIG KLIMAREGNSKAP FOR KOMMUNAL TJENESTE- PRODUKSJON. David Brasfield, Oslo kommune Bymiljøetaten

: INDIREKTE HELHETLIG KLIMAREGNSKAP FOR KOMMUNAL TJENESTE- PRODUKSJON. David Brasfield, Oslo kommune Bymiljøetaten : INDIREKTE HELHETLIG KLIMAREGNSKAP FOR KOMMUNAL TJENESTE- PRODUKSJON David Brasfield, 23.04.2012 Oslo kommune Bymiljøetaten Direkte GHG-utslipp Kilde: http://assets.panda.org Direkte GHG-utslipp innenfor

Detaljer

Klimaregnskap Helse Stavanger År: 2011

Klimaregnskap Helse Stavanger År: 2011 Virksomhet (husk Klimaregnskap Helse Stavanger År: 2011 avgrensning): Energiforbruk Kilde Faktor Utslipp tonn CO 2 Hvordan hentet virksomheten inn data? kg CO2/enhet Antall arbeidstimer brukt på å samle

Detaljer

Beregning av byers klimafotavtrykk

Beregning av byers klimafotavtrykk Beregning av byers klimafotavtrykk - forprosjekt for Oslo og muligheter for samarbeid med flere framtidsbyer Framtidens byer Storsamling 16. Mars Oslo Kontakt: Hogne Nersund Larsen, Forsker MiSA Christian

Detaljer

Bruk av livsløps-/fotavtrykksbaserte miljøanalyseverktøy som beslutningsstøtte i lokal klimahandling

Bruk av livsløps-/fotavtrykksbaserte miljøanalyseverktøy som beslutningsstøtte i lokal klimahandling Bruk av livsløps-/fotavtrykksbaserte miljøanalyseverktøy som beslutningsstøtte i lokal klimahandling Johanne Hammervold* Hogne N. Larsen *johanne@misa.no Hva skal vi snakke om? Dette foredrag omhandler

Detaljer

Sustainable Healthcare by Scandinavia Klimafotavtrykks- og livssyklusanalyse som redskap for klimaansvarlig forbruk i Helse Sør-Øst

Sustainable Healthcare by Scandinavia Klimafotavtrykks- og livssyklusanalyse som redskap for klimaansvarlig forbruk i Helse Sør-Øst Sustainable Healthcare by Scandinavia Klimafotavtrykks- og livssyklusanalyse som redskap for klimaansvarlig forbruk i Helse Sør-Øst David Brasfield, Miljøleder Sunnaas sykehus HF 2.09.2014 Mange forsøk

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst»

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst» Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny strategi for utvikling av innkjøp og

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Delstrategi Innkjøp og logistikk

Delstrategi Innkjøp og logistikk Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Delstrategi 2013-2016 Innkjøp og logistikk

Detaljer

H E L S E B E R G E N H F. Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF

H E L S E B E R G E N H F. Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS H E L S E B E R G E N H F KLIMAGASSREGSKAP FOR 2013 Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF OM OSS o Ved Haukeland universitetssykehus behandler vi hvert år over

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

CO 2 -UTSLIPP & REDUKSJONSMULIGHETER I BYGG OG ANLEGG

CO 2 -UTSLIPP & REDUKSJONSMULIGHETER I BYGG OG ANLEGG CO 2 -UTSLIPP & REDUKSJONSMULIGHETER I BYGG OG ANLEGG Mie Fuglseth, Siv.ing. Miljørådgiver, Asplan Viak ASPLAN VIAK 23.02.17 AGENDA Hvordan klimagassutslipp regnes geografisk og fotavtrykk Norges klimagassutslipp

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver. Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum

Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver. Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum 03.05.16 Klima og energiplanlegging i Tidlig ute: Klima og energiplan

Detaljer

Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark

Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark Planprogram for regional klimaplan og klimaregnskap for Telemark MILJØFAGKONFERANSEN 09.11.17 Prosjektleder: Marianne Haukås Team Næring og innovasjon HVORDAN EN REGIONAL PLAN BLIR TIL Planstrategi Planprogram

Detaljer

Klimaregnskap for den kommunale driften året 2016

Klimaregnskap for den kommunale driften året 2016 Klimaregnskap for den kommunale driften året 2016 GHG protokollen GHG protokollen er ofte brukt til å sette opp klimaregnskap. Standarden deler utslippene inn i indirekte og direkte utslipp. De direkte

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Mål: Miljøfyrtårn skal være det mest relevante miljøledelsessystemet for virksomheter som ønsker å redusere sin klima- og miljøbelastning. Verden står overfor flere

Detaljer

Arendal kommune. Klimaattest 2011

Arendal kommune. Klimaattest 2011 Klimaattest 2011 Arendal kommune CO2focus legger her frem Energi og Klimaregnskapet for Arendal kommunes virksomhet. Resultatet er basert på innrapporterte forbrukstall fra de ulike sektorene i kommunen.

Detaljer

Klimaregnskap for kommuner i Østfold

Klimaregnskap for kommuner i Østfold Klimaregnskap for kommuner i Østfold - Klimafotavtrykk av kommunal virksomhet Kjøp av tjenester 22 % Bygg og infrastruk tur 22 % Forbruks materiell og utstyr 22 % Energi 22 % Transpor t og reise 12 % Hogne

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Mikael af Ekenstam

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Mikael af Ekenstam KUNDE / PROSJEKT Lillehammer Kommune Mulighetsstudie klimanøytral bydel Nord PROSJEKTNUMMER 28892001 PROSJEKTLEDER Hans Kristian Ryttersveen OPPRETTET AV Mikael af Ekenstam DATO 01.05.2017 REV. DATO Definisjon

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

KLIMAREGNSKAP BERGEN KOMMUNE

KLIMAREGNSKAP BERGEN KOMMUNE KLIMAREGNSKAP BERGEN KOMMUNE - Klimafotavtrykkanalyse av kommunens virksomhet INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering 1 Metode 2 Resultater 3 Per bidrag 3 Per tjeneste 4 Utvikling 4 Hotspot-analyse 6 Scope-fordelt

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0

Detaljer

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 21 28 211 6,4 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10

Detaljer

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2013

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er a vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule - Fagerlia vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 75,54 Millioner

Detaljer

LIVSLØPSANALYSER OG KLIMAFOTAVTRYKK

LIVSLØPSANALYSER OG KLIMAFOTAVTRYKK LIVSLØPSANALYSER OG KLIMAFOTAVTRYKK Mie Fuglseth, Siv.ing. Miljørådgiver, Asplan Viak ASPLAN VIAK 15.02.2017 AGENDA Hva er klimagassberegninger? Lier kommunes klimafotavtrykk Klimagassutslipp fra energibruk

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 29 Generelt År Omsetning

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer

mars 2017 Voksenåsen: Klimaregnskap

mars 2017 Voksenåsen: Klimaregnskap mars 2017 Voksenåsen: Klimaregnskap 2016 1 Innhold Oppsummering Totalt CO 2 e-utslipp 2012-2106 fordelt på scope 1, 2 og 3 Endringer i totalt CO 2 e-utslipp 2014-2016 Prosentvis fordeling av totalt CO

Detaljer

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2011

NOT Pulverlakk AS. Energi & klimaregnskap 2011 Hensikten med denne rapporten er a vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Verdikjederegnskap/LCA for produkter og ISO-standard om Produkters klimaspor. Klimagassvekting av energibærere Bellonaseminar 26.

Verdikjederegnskap/LCA for produkter og ISO-standard om Produkters klimaspor. Klimagassvekting av energibærere Bellonaseminar 26. Verdikjederegnskap/LCA for produkter og ISO-standard om Produkters klimaspor Klimagassvekting av energibærere Bellonaseminar 26. november 2010 Anne Rønning Brensel og energi Vann Areal Naturressurser Utslipp

Detaljer

klimak st - Et verktøy for beregning av karbonfotavtrykk av kommuner og bedrifter Klimakostanalyse av Trondheim kommune

klimak st - Et verktøy for beregning av karbonfotavtrykk av kommuner og bedrifter Klimakostanalyse av Trondheim kommune - Et verktøy for beregning av karbonfotavtrykk av kommuner og bedrifter Klimakostanalyse av Trondheim kommune Hva er et karbonfotavtrykk? I miljøsammenheng har begrepet økologisk fotavtrykk eksistert som

Detaljer

Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn. Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016

Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn. Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016 Grønn innkjøpsmuskel -Vi kan bestemme om alle skal bli grønn Arnstein Flaskerud, Strategidirektør 14. Juni 2016 31 FAGKONKURRANSER Klimanøytral politisk agenda Grønn innkjøpsmuskel Er klimapartnerne

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Energi & klimaregnskap 2013

Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

KLIMAREGNSKAP RØYKEN KOMMUNE

KLIMAREGNSKAP RØYKEN KOMMUNE KLIMAREGNSKAP RØYKEN KOMMUNE - Klimafotavtrykkanalyse av egen virksomhet INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering 1 Metode 2 Resultater 2 Per bidrag 3 Per tjeneste 3 Utvikling 4 Hotspot-analyse 5 Vurdering privat

Detaljer

NOT Varmforsinking AS

NOT Varmforsinking AS Hensikten med denne rapporten er a vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Miljørapport - Nasta AS

Miljørapport - Nasta AS - Nasta AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning årsverk 213 75, Millioner kr. 78 796, Millioner kr. 73 NB! Omsetning ble

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Improving products and organizations through systems understanding

Improving products and organizations through systems understanding Klimaregnskap for Grønne energikommuner En klimafotavtrykkanalyse av kommunal virksomhet et MiSA produkt Improving products and organizations through systems understanding MiSA AS Richard Birkelandsvei

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 Millioner kr 2 1

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 28 Generelt År Omsetning

Detaljer

Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2014 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Bergen

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Bergen Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Bergen Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 114 212 114 21,

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27,32 Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Voksenåsen AS

Miljørapport - Voksenåsen AS - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn 2005 36,18 Millioner kr. 2006 34,78

Detaljer

Rapporten omfatter all energiforbruk og drift av KLPs virksomhet i Oslo, Trondheim og Bergen.

Rapporten omfatter all energiforbruk og drift av KLPs virksomhet i Oslo, Trondheim og Bergen. Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Klimaregnskap for Oslo kommune. En klimafotavtrykkanalyse av kommunal tjenesteproduksjon

Klimaregnskap for Oslo kommune. En klimafotavtrykkanalyse av kommunal tjenesteproduksjon Klimaregnskap for Oslo kommune En klimafotavtrykkanalyse av kommunal tjenesteproduksjon Improving products and organizations through systems understanding MiSA AS Beddingen 14 NO-7014 Trondheim NORWAY

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Miljørapport - Nortekk AS

Miljørapport - Nortekk AS Miljørapport - Nortekk AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 114, Millioner kr. 47 212 136,5 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 29 357,16 Millioner kr. 21 461,8

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Klimagassutslipp og energibruk i Gol kommune

Klimagassutslipp og energibruk i Gol kommune Klimagassutslipp og energibruk i Gol kommune November 008/Civitas Innhold 1 BAKGRUNN OG AVGRENSNING... 1.1 BAKGRUNN... 1. AVGRENSNING OG METODE... DAGENS UTSLIPP OG ENERGIBRUK...3 3 UTSLIPPSUTVIKLINGEN...6

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 10 000,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Kommunalbanken AS

Miljørapport - Kommunalbanken AS Miljørapport - Kommunalbanken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 640,00 Millioner kr. 2009

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule - Ørsta vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Ålesund videregående skole

Miljørapport - Ålesund videregående skole - Ålesund videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 8,85 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole Miljørapport - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Sykkylven videregående skole Miljørapport 212 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 214 Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Eltonåsen skole og SFO Miljørapport 214 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2009 648,00 Millioner kr. 2010 680,00

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole - Fræna vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2013 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole

Miljørapport - Fræna vidaregåande skole Miljørapport - Fræna vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

KLIMAGASSUTSLIPP S TAT U S F O R K L I M A G A S S R E G N S K A P O G P R O S J E K T

KLIMAGASSUTSLIPP S TAT U S F O R K L I M A G A S S R E G N S K A P O G P R O S J E K T KLIMAGASSUTSLIPP S TAT U S F O R K L I M A G A S S R E G N S K A P O G P R O S J E K T Valg av energibærer i kommunale bygg Energikonsept omsorgshjem- Plusshus EPC, energisparekontrakt, ENØK Miljømerking

Detaljer

Miljørapport - Renholdssoner AS

Miljørapport - Renholdssoner AS Miljørapport - Renholdssoner AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Renholdssoner AS Miljørapport 212 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljøkrav i spesifikasjoner

Miljøkrav i spesifikasjoner Miljøkrav i spesifikasjoner Kurs i gjennomføringsfasen 04.04.2013 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver EU strategi og nytt regelverk Revidering av anskaffelsesregelverket bærekraftighet viktige virkemidler:

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Prosjekt KlimaTre resultater så langt

Prosjekt KlimaTre resultater så langt Prosjekt KlimaTre resultater så langt SKOG OG TRE 2012 Clarion Hotel Oslo Airport, 2012-06-19 Per Otto Flæte Mål Dokumentere de skogbaserte verdikjedene i Norge sin betydning for klima og verdiskaping

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Vårt miljøfotspor vårt ansvar

Vårt miljøfotspor vårt ansvar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Vårt miljøfotspor vårt ansvar Administrerende

Detaljer

MiSA-rapport 14/2011. Mye ståk og lite ull. Klima som innkjøpskrav i offentlig sektor. miljøsystemanalyse environmental systems analysis

MiSA-rapport 14/2011. Mye ståk og lite ull. Klima som innkjøpskrav i offentlig sektor. miljøsystemanalyse environmental systems analysis MiSA-rapport 14/2011 Mye ståk og lite ull Klima som innkjøpskrav i offentlig sektor miljøsystemanalyse environmental systems analysis MiSA miljøsystemanalyse Forskning og rådgiving for offentlige og privat

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 6,6 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule Miljørapport - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Grimstad Kommune 2015 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad Kommune 2015 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad Kommune 2015 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Klimagassutslipp og energibruk i Nord Fron kommune

Klimagassutslipp og energibruk i Nord Fron kommune Klimagassutslipp og energibruk i Nord Fron kommune 15. september 2008/revidert 8. okt./eivind Selvig/Civitas Innhold 1 BAKGRUNN OG AVGRENSNING...3 1.1 BAKGRUNN...3 1.2 AVGRENSNING OG METODE...3 2 DAGENS

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

KLIMAREGNSKAP BÆRUM KOMMUNE

KLIMAREGNSKAP BÆRUM KOMMUNE KLIMAREGNSKAP BÆRUM KOMMUNE - Klimafotavtrykkanalyse av egen virksomhet Av Hogne Nersund Larsen 10.10.2016, Trondheim 1 Innhold Oppsummering 2 Metode 3 Resultater 4 Per bidrag 5 Per tjeneste 6 Utvikling

Detaljer