Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Auditoriet, UNN HF, Harstad sykehus Dato: Tid: 08:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Auditoriet, UNN HF, Harstad sykehus Dato: 18.04.2007 Tid: 08:30"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Auditoriet, UNN HF, Harstad sykehus Dato: Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Johan Petter Barlindhaug Leder Olav Sigurd Alstad Toralf Hasvold Jorhill Andreassen Anette Fosse Hanne C. Iversen Mai-Britt Martinsen Petter A. Pettersen Rune Moe Stig Fossum Bodil Langbakk Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Marianne Balto Nestleder Fra administrasjonen møtte: Navn Knut Einar Schrøder Trine Magnus Magne Johnsen Leif Tore Hanssen Jorunn Lægland Anne Regine Lager Stilling Direktør Sjef Kliniske Avdelinger Sjef Medisinske Serviceavdelinger Sjef Drift og Eiendom Økonomisjef Rådgiver Presentasjoner for styret etter ordinært styremøte: Seksjonsoverlege Trond Ellingsen, Kirurgisk seksjon, Harstad Overlege Willie Jarl Nilsen, Senter for Psykisk Helse, Sør-Troms

2 ST 21/2007 Godkjenning av innkalling og saksliste Styreleder meldte ny personalsak til lukket møte. Styret ved Universitetssykehuset godkjenner innkalling og saksliste. ST 22/2007 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF 7. mars 2007 Ingen merknader Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner protokoll fra styremøte 7. mars ST 23/2007 Godkjenning av møteprotokoll ekstraordinært styremøte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 27. mars 2007 Ingen merknader Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner protokoll fra ekstraordinært styremøte 27. mars ST 24/2007 Referatsaker

3 Styret ble gjort spesielt oppmerksom på referatet av fra møte mellom dekanatet ved Det medisinske fakultet og ledelsen på UNN HF. Styremedlem Toralf Hasvold redegjorde for dette. Referatet flyttes til del A. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsaker og oversikt over nyheter lagt ut på intranett til orientering. ST 25/2007 Orienteringssaker Dokumenter utdelt i møtet: Brev med vedlegg av fra direktør Knut E. Schrøder til avdelingsledere, UNN HF vedrørende Omstilling og økonomi i UNN HF Vedlegg: - Protokoll fra styremøte Mal for tilbakemelding av tiltak fra avdelingen - Tabell over avdelingsvis fordeling - Tiltaksliste fra Helse Bergen (lenke) Brev med vedlegg av fra direktør Knut E. Schrøder til avdelingsledere, UNN HF vedrørende Omstilling og økonomi i UNN HF 2007 presisering. Vedlegg: - epost av fra økonomisjef Jorunn Lægland vedrørende Tjenesteplaner og innsparing Oversikt av over vakante /nedbemannede stillinger fordelt på profesjon Brev med vedlegg av fra Jo Endre D. Midtbu til helseminister Sylvia Brustad vedrørende Ledighold av utdanningsstillinger for leger på UNN HF av økonomiske årsaker Brev av fra overlege Jørn A Sollid til helseminister Sylvia Brustad vedrørende kortsiktige beslutninger innen helsevesenet. Direktøren orienterte om status for status for gjennomføring av styrets budsjettvedtak av Økonomisjef Jorunn Lægland orienterte om økonomi- og regnskapsrapportering per mars Styret hadde en foreløpig diskusjon om konsekvensene. Styremedlem Jorhill Andreassen ba om egen sak i neste styremøte vedrørende hjerteoperasjoner. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. Styret ber om en egen sak i neste møte knyttet til hjerteoperasjoner.

4 ST 26/2007 Regnskap 2006 Revisor Gunnar Alskog orienterte om regnskapet og besvarte spørsmål knyttet til balansen for Hålogalandssykehuset. Styreleder fremmet følgende vedtak: Styret ber om at Hålogalandssykehuset HF / Helse Nord RHF foretar en nøye gjennomgang av de bokførte verdier av eiendelene i Hålogalandssykehuset HF per Dette for å sikre at verdiene per er i samsvar med den bruksverdien disse eiendeler har for den fremtidige drift. Spesielt ber styret om at verdien for sykehuset i Narvik stemmer med den reelle situasjon for denne bygningsmassen. Styret kom med innspill til endringer i styrets beretning. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner det fremlagte regnskapet for 2006, bestående av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter. Styret foreslår at årets underskudd på kr dekkes inn med kr fra strukturfondet og kr fra udekket tap. Styret ber om at Hålogalandssykehuset HF / Helse Nord RHF foretar en nøye gjennomgang av de bokførte verdier av eiendelene i Hålogalandssykehuset HF per Dette for å sikre at verdiene per er i samsvar med den bruksverdien disse eiendeler har for den fremtidige drift. Spesielt ber styret om at verdien for sykehuset i Narvik stemmer med den reelle situasjon for denne bygningsmassen. ST 27/2007 Status Universitetssykehuset Nord-Norge, Narvik Ingen innstilling til vedtak Dokumenter utdelt i møtet: Brev av fra adm. direktør Lars Vorland til styreledere og direktører i helseforetakene vedrørende Styresak Oversendelse av stryets vedtak, punkt 5 Dokument delt ut av Hovedtillitsvalgte til styremedlemmene i møtet vedrørende Saksutredning i sak 27/2007 Dokumentasjon på tilstand ved sykehuset i Narvik. Vedtak i Styringsgruppemøte prosjekt Sykehushaugen : 1. På bakgrunn av en samlet vurdering av tilstand og risiko for de bygningsmessige forhold ved Narvik sykehus slik de er kjent i dag, anbefaler styringsgruppa at det bygges et nytt sykehus på Sykehushaugen framfor å rehabilitere dagens bygningsmasse.

5 Dette med forbehold om at de endelige konklusjoner mht risikovurdering, investeringskostnader og langsiktig driftsøkonomi viser at dette alternativet kostnadsmessig er likeverdig med eller bedre enn å rehabilitere eksisterende bygningsmasse til en varig løsning. 2. Styringsgruppa vil understreke at mulighetene for å ivareta pasientbehandlingen på en best mulig måte i bygge- og/eller rehabiliteringsfasen, bør veie tungt i valg av varig løsning. 3. Et særlig og prioritert hensyn ligger i å sikre en snarlig løsning for samlokalisering av de psykiatriske tjenestene i Narvik. 4. Styringsgruppa anser en rask beslutningsprosess i styrende organer mht valg av alternativ og finansiering for en varig løsning i Narvik for å være det viktigste strakstiltaket p.t. Først når dette er avgjort, kan de mest hensiktsmessige løsningene for tiltak og drift i mellomperioden besluttes Direktør Knut E. Schrøder orienterte om status i forhold til prosessen vedrørende sykehuset i Narvik, og refererte bl.a. til møte med Helse- og omsorgsdepartementet den I dette møtet ble departementet grundig orientert om den bygningsmessige standard for sykehuset. Sjef for Drift og Eiendom Leif Tore Hanssen viste og kommenterte ved en bildeserie fra sykehuset i Narvik byggets branntekniske, bygningsmessige og hygientekniske standard. Styremedlem Olav Sigurd Alstad pekte på ansvarsforholdene for det manglende vedlikehold / renovering over lang tid fra tidligere eiere av bygningsmassen. Styreleder la frem og gjennomgikk et diskusjonsforslag til vedtak. Styret kom etter diskusjonen frem til et enstemmig vedtak i saken. 1. De fremlagte vurderinger underbygger ytterligere styrets vedtak i sak 15/07 og 19/07 om at: a) et nytt fullverdig lokalsykehus må bygges i Narvik så raskt som overhode mulig. b) det umiddelbart må gjennomføres vesentlig utbedrings- og ombyggingsarbeider for å få en akseptabel sykehusdrift som tilfredsstiller brannsikkerhets- og miljømessige krav. 2. Styret ber om at planleggingsarbeidet for et nytt sykehus starter umiddelbart. 3. Som en grunnleggende forutsetning for driften frem til det nye sykehuset er i drift, vil styret legge til grunn: a) Alle arealer der pasienter oppholder seg skal være fullt ut brannsikret i henhold til dagens forskrifter. b) Det søkes dispensasjon for de arealer som kun benyttes av ansatte. 4. Styret går inn for at all pasientbehandling samles i de laveste etasjene, som dermed skal inndeles og sikres i brannceller i henhold til dagens krav. Dette betyr at føde og gyn må flyttes. Alle etasjer skal ha brannsikre rømningsveier. 5. Styret er klar over at den hygieniske standarden ved sykehuset ikke tilfredsstiller dagens krav, og at det også er store mangler vedrørende vann, avløp, inneklima (luft, temperatur, støv og annen forurensing), elektriske installasjoner (jording mm). Styret ber likevel om at det blir gitt dispensasjon fra tilsynsmyndighetene for dette inntil det nye sykehuset står ferdig.

6 6. Styret legger til grunn at ombyggingsarbeidene skal kunne starte 1. august Til da må pasientbehandlingen være tilrettelagt slik at pasienter og ansatte ikke utsettes for miljøgifter og skadelig støy/støv. 7. I ombyggingsperioden forutsettes det at dagens drift omlegges slik at en fullverdig drift, så langt som mulig, kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Planlegging av drift må skje i samarbeid med de ansatte, tillitsvalgte, verneombud, primærhelsetjenesten, kommunene, brukerorganisasjonene, UNN HF og Helse Nord RHF. Forslag til videre drift forutsettes behandlet i styremøtet i juni. 8. Styret anser det ikke forsvarlig med fortsatt drift av Narvik sykehus dersom disse minimumstiltakene ikke lar seg gjennomføre i sin helhet. 9. UNN HF har ikke budsjettmessig dekning for å gjennomføre de skisserte tiltak, og legger derfor til grunn at Helse Nord RHF sikrer det finansielle grunnlag for å gjennomføre ombyggings- og utbedringsarbeidene samt for nybygget. Styret ber om tilbakemelding på de finansielle utfordringene til neste styremøte i 15. mai ST 28/2007 Vedtektsendringer Universitetssykehuset Nord-Norge HF Ingen merknader Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar de vedlagte endringer i vedtekter per 14. mars 2007 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF til etterretning. ST 29/2007 Fratredelse av administrerende direktør Styret behandlet saken i lukket møte.

7 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tok oppsigelsen til administrerende direktør og den inngåtte avtale i den forbindelse til etterretning. Styret vil samtidig gi uttrykk for den sterkeste anerkjennelse og takknemlighet for det arbeidet Knut E. Schrøder har lagt ned i sin tid som administrerende direktør gjennom 23 år. 2. Styret nedsatte et utvalg bestående av Mai-Britt Martinsen, Lars Vorland og Johan Petter Barlindhaug til å vurdere aktuelle kandidater og fremme innstilling til styret. 3. Etter anbefaling fra Helse Nord RHF besluttet styret å engasjere Delpi Consulting som rekrutteringsfirma. Harstad, 18. april 2007 Johan Petter Barlindhaug Styreleder Knut E. Schrøder Direktør

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Tirsdag 27. mars 2007 klokken 10.00 Møtested: Administrasjonens møterom, UNN HF,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Fredag 16. juni 2006 Møtested: Rundhaug gjestegård Til stede: Forfall: UNN HF: Johan

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Sommarøy Kurs & Feriesenter Dato: 07.11.2007 Tid:

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Sommarøy Kurs & Feriesenter Dato: 07.11.2007 Tid: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Sommarøy Kurs & Feriesenter Dato: 07.11.2007 Tid: Forfall meldes direktørens forkontor, tlf 776 26010. Vararepresentanter

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 28. mars 2012 kl 09:00 Møtested UNN Narvik - Peisestua Husk Revisor møter for gjennomgang av årsregnskapet kl. 10.30 Omvisning

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Forfall meldes direktørens forkontor, tlf 776 26010. Vararepresentanter

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Onsdag 4. juni 2014 kl. 0900 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen. Tom Sottinen Medlem Ankom 24.3. kl 17.00. Cathrin Carlyle Observatør Leder Brukerutvalget

Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen. Tom Sottinen Medlem Ankom 24.3. kl 17.00. Cathrin Carlyle Observatør Leder Brukerutvalget MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Bodø, Scandic hotell Havet Dato: 24.3.2015 (del 1) 25.3.2015 (del 2) Tid: 16:00-20:00 (24.3.) og 9:00-13:00 (25.3.) Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400457-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Onsdag 11. februar 2015 kl. 09:15 Møtested Tromsø Administrasjonens møterom, D1-707 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 23. april 2014 kl. 08:00-15:00

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 23. april 2014 kl. 08:00-15:00 I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 23. april 2014 kl. 08:00-15:00 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 8. november 2006 Kl.: 09.30 til ca. 13.00 Sted: Helse Nord RHF s lokaler Sjøgata 10, Bodø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse:

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. april 2009 Kl.: 08.30 til ca. 12.00 Sted: Radisson SAS Polar Hotel, Longyearbyen Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr:

Detaljer

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 8. mai kl. 09:00. Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 8. mai kl. 09:00. Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 8. mai kl. 09:00 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200400457-41 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 10. mai 2004 kl. 10.00.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 10. mai 2004 kl. 10.00. STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

PRESSEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE PRESSEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: mandag 27. september 2004 Møtested: UNN, Administrasjonens møterom, D1 707 Til stede:

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2005 200400457-106 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt.

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.2.2011 Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 96/2012 Navn på sak: Egenevaluering av styrearbeid

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.4.2005 200300158-22 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.4.2005 200300158-22 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Anita Eriksen, tlf. 75 51 29 25 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.4.2005 200300158-22 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 33-2005 KLP

Detaljer

Rapport. Nye Molde sjukehus kartlegging av gjennomføring av tidligfasen. Forfatter Asmund Myrbostad. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-09-13

Rapport. Nye Molde sjukehus kartlegging av gjennomføring av tidligfasen. Forfatter Asmund Myrbostad. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-09-13 Rapport Nye Molde sjukehus kartlegging av gjennomføring av tidligfasen Forfatter Asmund Myrbostad SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-09-13 Versjonsnummer 2 av 54 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Styremøte 15.04.05 STYREDOKUMENT

Styremøte 15.04.05 STYREDOKUMENT STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 19. mars 2014 kl. 08:30 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Tirsdag 24. mars kl. 1600 og onsdag 25. mars 2015 kl. 0900 Møtested Scandic Havet, Bodø MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer