FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 03.12.12"

Transkript

1 W. Giertsen AS FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: BERGEN KOMMUNE Laksevåg bydel, Nygårdsviken 1, gnr 149 bnr 119 m.fl NYGÅRDSVIKEN NÆRINGSOMRÅDE, Plannr

2 Side av 41

3 1. SAMMENDRAG NØKKELOPPLYSNINGER BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET PLANPROSESSEN GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) UTREDNINGER IHHT FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET MEDVIRKNING FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR Side av 41 3

4 1. SAMMENDRAG I det følgende beskrives planforslag for Nygårdsviken Næringsområde. Forslagsstiller W. Giertsen har behov for å utvide næringsvirksomheten i området. Planområdet foreslås videreutviklet med ytterligere nærings- og kontorbebyggelse. Området er i planforslaget dels regulert i tråd med eksisterende situasjon samt noe økning i BRA og parkeringsplasser, i tillegg til etablering av ett nytt større bygg. Side av 41 4

5 . NØKKELOPPLYSNINGER Bydel Laksevåg Gårdsnavn (adresse i sentrum) Nygårdsviken 1 Gårdsnr./bruksnr. Gnr 149 bnr 119 m.fl. Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Byggeområde i kommuneplanens arealdel Regulert til formål industri i gjeldende reguleringsplan for Laksevåg, Nygård og Gledesnes, plannummer R Forslagstiller Grunneiere (sentrale) Plankonsulent Ny plans hovedformål Planområdets areal i daa Grad av utnytting Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA) Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Konsekvensutredningsplikt (j/n) Kunngjøring oppstart, dato Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte avholdt.(j/n) W. Giertsen AS W. Giertsen AS Opus Bergen AS Næringsvirksomhet 39,4 daa Inntil 15000m² nytt næringsareal Støy, tilkomstveg n Nei (BT) Det vil avholdes informasjonsmøte Side av 41 5

6 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Bakgrunn Forslagsstiller W. Giertsen har behov for å utvide næringsarealet på grunn av økt aktivitet og etterspørsel. Intensjonen med planforslaget Planforslaget legger til rette for en næringsutvidelse med mulighet for etablering av kontor og industrivirksomhet. Forslaget legger også til rette for å utbedre tilkomstsvegen i tråd med de krav og retningslinjer som vegmyndigheten stiller. Side av 41 6

7 4. PLANPROSESSEN Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt naboer/grunneiere og offentlige og private instanser og annonsert i BT Det ble utarbeidet et notat fra Opus Bergen AS som opplyste om at tiltaket ikke er konsekvensutredningspliktig. Notatet som ble sendt fagetaten i Bergen kommune er datert I brev fra fagetaten datert presiseres det at tiltaket ikke er konsekvensutredningspliktig, og at fylkeskommunen og fylkesmannen har gitt sine vurderinger i saken. Det ble gjennomført undervegsmøte med fagetaten i Bergen kommune 14. mars 01. Side av 41 7

8 5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Fylkes(del)plan Fylkesplan for Hordaland har følgende målsetting under areal og miljømål: Lokalisering av bustader, næringsverksemd og tenesteyting skal skje med omsyn til effektiv arealutnytting og energibruk og lågast mogeleg transportbehov, særleg i Bergensregionen Kommuneplan/ kommunedelplan Planområde er markert som byggeområde i kommuneplanens arealdel. Rett øst for området ligger Lyreneset som er markert som et område som skal båndlegges. Byggeområde i kommuneplanens arealdel. Lyreneset er markert som LNF-område. Planområdet omtrentlig markert med sirkel. Side av 41 8

9 Reguleringsplan(er) Området er regulert til industri i plannummer Gjeldende reguleringsplan, plannummer R for Laksevåg, Nygård og Gledesnes. Området i øst er regulert til friområde, Laksevåg gnr 149 bnr 18, Lyreneset friområde, plannummer Side av 41 9

10 Lyreneset friområde, plannummer Eventuelle temaplaner I temakart grøntfaglig i kommuneplanens arealdel er det markert en grønnkorridor langs tilkomstvegen i planområdet til Lyreneset friområde. Grønnkorridor, temakart grøntfaglig i kommuneplanens arealdel. Side av 41 10

11 Statlige planretningslinjer Statlige planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Formålet med retningslinjene er at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse med miljømessige gode løsninger. Det skal legges til grunn et langsiktig bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. Statlige planretningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen De statlige planretningslinjene for barn og planlegging har som mål å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Det skal sikres at oppvekstmiljøet har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid samsvarer med eksisterende kunnskap om barn og unge sine behov. Statlige planretningslinjer for Universell utforming (høringsutkast) Universell utforming innebærer en inkluderende planlegging og utforming av produkter og omgivelser. Universell utforming legger til grunn mangfoldet av mennesker og tilstreber løsninger som kan brukes av alle. Universell utforming defineres i høringsutkastet som: Universell utforming innebærer en inkluderende planlegging og utforming av produkter og omgivelser. Universell utforming legger til grunn mangfoldet av mennesker og tilstreber løsninger som kan brukes av alle. Krav til fysisk utforming I punkt 5 Krav til fysisk utforming, er det angitt konkrete krav til fysisk utforming som kan tas med i en plan. Det presiseres i veilederen til statlige planretningslinjer at i all planlegging skal disse kravene etterstrebes i størst mulig grad. Disse punktene er relevant i utarbeiding av planforslaget for Nygårdsviken: Tilfredsstillende atkomst til alle bygninger, og med veier og gangveier som gir god fremkommelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Utearealer utformet slik at områdene er tilgjengelige og brukbare, og gir aktivitetsmuligheter for alle. Ved planlegging av arbeids- og boligløsninger for personer med særlige behov skal det legges særskilt vekt på lokalisering som ikke er til hinder for samfunnsdeltakelse for disse personene. Transportinfrastruktur skal utformes og tilrettelegges slik at den kan brukes av alle, i så stor utstrekning som mulig. Side av 41 11

12 6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) Beliggenhet Området ligger på Nygård i Laksevåg bydel. Planområdet ligger ca 4 km fra Bergen sentrum. Vest for planområdet ligger Simonsviken Næringspark og Sjøkrigsskolen. Øst for planområdet ligger Lyreneset friområde. Bedriften W. Giertsen AS som er lokalisert i planområdet er leverandør av blant annet plasthaller, løfteutstyr og spesialutstyr til tunnel. Planområdet omtrentlig markert med blå sirkel Side av 41 1

13 Avgrensning Planområdet omfatter Nygårdsviken 1 i tillegg til tilkomstveg (Nygårdsvikveien) frem til vegkryssset i Kringsjåvegen. Tilkomstvegen er medtatt etter krav fra fagetaten i Bergen kommune. Sjøarealet i nord er medtatt på grunn av eventuell utviding av kai. Varselkart med planavgrensning Tilstøtende arealers bruk/status Området vest for Nygårdsviken omfatter tidligere Blikkvalseverket som var en hjørnesteinsbedrift i Bergen fra 1916 frem til den ble nedlagt 008. Bedriften produserte høyforedlet emballasjestål, blant annet tynne plater som ble brukt til hermetikk og malingsspann. Sør for Simonsviken er det etablert idrettsanlegg med to små og en stor fotballbane. Mellom fotballbanene og Blikkvalseverket er en park (Bellonaparken) under opparbeiding. Vest for Side av 41 13

14 kaien ligger Sjøkrigsskolen og vest for tidligere Blikkvalseverket ligger bedriften GK Ventilasjon. Mellom Sjøkrigsskolen og kaien er et område som er i bruk som lekeområde av barn og unge. Avfallshåndteringsselskapet SAR (SAR avdeling Bergen) er etablert i Simonsviken. SARs virksomhet i Simonsviken skjer først når konsesjoner og tillatelser er ferdigbehandlet hos Fylkesmannen i Hordaland. I dag er lokalene i Simonsviken utleid til SAR, Byggmakker og et transport- og containerfirma. Øst for planområdet i nord ligger Lyreneset friområde. Området ble vedtatt regulert til friområde i 010. Sør for Nygårdsviken er det mange eneboliger i tillegg til en idrettsplass i sørøst. Flyfoto fra området. Planområdet omtrentlig markert med sirkel. Side av 41 14

15 Under Lyreneset går det en tunnel fra W. Giertsen i Nygårdsviken til næringsarealer øst for neset. Det karakteristiske for området og området omkring er at det består av både næringsog industrilokaler, og av mange boliger. Eksisterende bebyggelse Planområdet består av flere næringsbygg, en rubbhall, parkeringsplass og dypvannskai. Nygårdsviken 1: W. Giertsen AS W. Giertsen AS er et tradisjonsrikt selskap som ble etablert allerede i Topografi/landskapstrekk Planområdet er synlig fra sjø og fra nabohus på høydedragene omkring. Bedriftene i Nygårdsviken har samtidig lite å bety for fjernvirkningen på grunn av de omkringliggende kollene som skjermer området. Planområdet er planert. Side av 41 15

16 Utsikt fra Lyreneset. W. Giertsen i front. Bakenfor ligger Sjøkrigsskolen på et høydedrag. Solforhold Området har gode solforhold på dagtid. Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold Selve planområdet er hovedsakelig planert og består av lite vegetasjon. Langs Lyrenesveien er det et ca. 15 meters bredt vegetasjonsbelte. Det er ikke registrerte hjortetrekk i eller i nærheten av planområdet, men det er gjort flere registreringer av ulike fuglearter i artsdabankens artskart like nord for planområdet. Blant artsregistreringene er det totalt registrert fem rødlistede fuglearter i Nygårdsviken. Lomvi er i kategorien kritisk truet (CR), krykkje er i kategorien sterk truet (EN), fiskemåke og hettemåke er i kategorien nær truet (NT), mens tyrkerdue er listet som sårbar. Alle registreringene er i perioden , og er derfor av nyere dato. De rødlistede artene er sist registrert i 01, foruten om tyrkerdue som er registrert i 010. Videre er et sjøområde like nord for planområdet merket som rasteområde for andefugler. Rasteområdet har en størrelse på ca 44 daa., registreringen er fra 004 og har vekting 1 (fra en skala fra 1 til 5). Rasteområdet strekker seg fra Gravdalsbukta til Olderneset (figur under). Videre ligger planområdet innenfor nedbørsfeltet til kystvassdragene i Laksevåg. Kystvassdraget inkluderer en rekke mindre bekker som renner ned fra Løvstakken, Damsgårdsfjellet og Kvarvenområdet. Det er ikke kjent at bekkene innenfor kystvassdrag Laksevåg har fiskeforekomster. Det er kjent at det er og har vært forurensing til sjø fra deponi i Simonsvik, som ligger utenfor planområdet. Side av 41 16

17 Rasteområde for andefugler som er registrert i naturbase (Direktoratet for naturforvaltning). Grønne interesser Det er ingen grønne interesser innenfor planområdet. Området har ikke funksjon som lekeareal. Skoler og barnehager bruker ikke området. Området grenser i øst til viktig grøntareal med turstier og utsiktspunkt mot sjø. Lyreneset er et statlig sikret friområde med en størrelse på ca. 6 daa. Nærmeste idrettsanlegg ligger noen hundre meter sørøst for Nygårdsviken. Kulturminneverdier Nygårdsviken har lang tradisjon for bedriftsetableringer. A/S Iversen & Søn`s Metal- og Jernvarefabrikk etablerte seg i Nygårdsvik i Fabrikken produserte håndverksbetonte produkter, vanlige blikkenslagervarer som kobberkjeler, bøtter og blikktrantønner. På tallet begynte bedriften å produsere små og store jernfat sammen med forsinkede, fortinnede og lakkerte jernfat. Tiltaksområdet ligger i et prioritert område for marine kulturminner. Bergen Sjøfartsmuseum gjennomførte den marinarkeologiske registreringer i sjøarealet utenfor Nygårdsviken 1. Undersøkelsen konkluderte med at det ikke ble gjort funn som omfattes av Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner, 14. Bergen Sjøfartsmuseum har derfor ingen innvendinger mot reguleringsplanen. Kulturminner og kulturmiljø er vurdert og dokumentert i en egen rapport. Vei og trafikkforhold Hovedtilkomsten til planområdet er fra krysset mellom Kringsjåveien og Nygårdsvikveien. Planområdet har videre veitilkomst fra Nygårdsvikveien. Nygårdsvikveien er en kommunal kjørevei med fortau. Nygårdsvikveien har delvis fartsgrense 30 km/t og 50 km/t. Der hvor veien er strakest er fartsgrensen 50 km/t. Samlet veibredde (kjørevei og fortau) er ca 8 meter, av dette er 6 meter kjørevei og meter fortau. Side av 41 17

18 Nygårdsvikveien Side av 41 18

19 Tilkomsten fra Nygårdsvikveien til selve planområdet Fra planområdet går det en tunnel under Lyreneset til/fra virksomhetene sørøst for planområdet. Tunnelen under Lyreneset Vei og trafikkforhold er ytterligere beskrevet i trafikkanalysen vedlagt planforslaget. Side av 41 19

20 Støy Området i dag er i bruk til industrivirksomhet og deler av aktiviteten gir noe støy, blant annet aktiviteten knyttet til dypvannskaien. Det ble utarbeidet en støyrapport datert 7. september 001 av Asbjørn Bertelsen AS og rapporten konkluderte med at støybildet gir lavere verdier enn anbefalte grenseverdier til alle døgnets tider. Det er utarbeidet en havneinstruks for området hvor støy er et eget punkt. Havneinstruks og støyrapporten fra 001 er vedlagt planforslaget. Det vil i tilknytning til utarbeiding av dette planforslaget utarbeides en ny støyrapport. Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning Det går buss til og fra området fire - fem ganger i timen daglig. Morgen og ettermiddag er det opptil seks syv avganger i timen. Nærmeste bussholdeplass ligger i Kringsjåvegen, noen minutters gange fra planområdet. Vann og avløp Vannet i området leveres fra Espeland vannbehandlingsanlegg. Statisk trykkhøyde på offentlig vannledningsnett i området er normalt maks 90 moh. Avløpet i området føres til Holen kommunale avløpsrenseanlegg. Kommunalt vann- og avløpsnett i området: Vann: Slukkevannsuttak: Avløp: Overvann: Ø150mm vannledning i duktilt støpejern, i Nygårdsviken Hydranter og kum med brannventil er etablert i planområdet Ø00mm avløp-fellesledning i PVC, i Nygårdsviken Det er ikke etablert kommunalt overvannsnett i planområdet Energi Området ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Privat og offentlig servicetilbud Området sokner til Holen barneskole og Håstein ungdomsskole. Solsletten sykehjem ligger like ved planområdet. Nærmeste lokalsenter er Laksevåg senter, øst for planområdet. Risiko og sårbarhet ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til reguleringsplan for Nygårdsviken i oktober 01. Det er foretatt en ROS-analyse av tiltaket ved hjelp av ROS-metodikk (Risikoanalyse teori og metoder: Rausand & Utne, 009 og Norsk standard NS5814, 008). Vurderingen er gjennomført av Opus Bergen AS som en del av planarbeidet og er basert på Opus Bergen AS og tiltakshavers kunnskap om planområdet. ROS-analyse utarbeidet til kommuneplanens arealdel (COWI og Opus, 006) er benyttet som kilde. Meteorologisk institutt har gjort en vurdering av ekstremverdier av vannstand og bølgehøyder langs sjølinjen i Bergen kommune (006). I følge rapporten er det foreløpig svært usikkert hvordan vannstandsnivået vil utvikle seg, men det påpekes at for å være på den sikre siden bør en generell vannstandsøkning tas med i betraktningen ved en dimensjonering av Side av 41 0

21 konstruksjoner som skal stå frem mot neste århundreskifte. Meteorologisk institutt anbefaler at en legger inn en økning i havnivået på 0,5 meter fram til 100, men presiserer at dette tallet er usikkert. Det er utarbeidet et kart med oversikt over største signifikante bølgehøyder i Bergen kommune. Kartet viser at planområdet i Nygårdsviken kommer innenfor et område med største signifikante bølgehøyde på 1,5 1,9 meter. Dette er verken over eller under fremtidig estimat sammenliknet med andre kyststrøk i Bergen. Estimat av 100-års returverdier av signifikant bølgehøyde langs sjølinjen i Bergen kommune. Side av 41 1

22 Planområdet markert med blå sirkel. ROS-analysen Analysen er basert på sjekkliste i Bergen kommunes mal for planfremstilling. Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: Svært sannsynlig/ kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i området Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4): Skjer månedlig/ forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder Sannsynlig/ flere enkelttilfeller (3): Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller (): Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode Lite sannsynlig/ ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye.. Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for enkeltpersoner. 3. Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe personer. 4. Alvorlig/ farlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner 5. Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; langvarige miljøskader. Side av 41

23 Risikomatrise: a. Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller grønn. b. Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduser risikoen. c. Grønt indikerer akseptabel risiko. Konsekvens: Sannsynlighet: 5. Svært sannsynlig /kontinuerlig 4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet 3. Sannsynlig /flere enkelttilfeller. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller 1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller 1. Ubetydelig. Mindre alvorlig/ en viss fare 3. Betydelig/ kritisk 4 Alvorlig/ farlig 5. Svært alvorlig/ katastrofalt Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene Temaene som er risikovurdert i tabellen under er basert på Bergen kommunes mal for planarbeid. I tillegg har en vurdert om andre ROS temaer kunne være aktuelle. Tabellen under viser en oppstilling av risiko og sannsynlighet for planområdet. Hendelse/ situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar Risiko for ras/grunnforhold Ja Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller Klima Ja Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller Mindre alvorlig en viss fare Mindre alvorlig en viss fare Store deler av planområdet er lokalisert 4 på fyllmasser. Ettersom fyllingen og planområdet er i et relativt flatt område kan det ansees som mindre sannsynlig med en utrasing i planområdet. Det er ikke fare for skred eller steinsprang i planområdet jf. aktsomhetskart til NVE. På denne bakgrunn er risikoen satt til mindre alvorlig/en viss fare. 4 Planområdet er lokalisert ved sjø, inne i en bukt. Området kan bli utsatt for nordavind pga den geografiske plasseringen (nordvendt), men industrivirksomheten i området tåler vær og vind. Planområdet ligger nær sjøen med en viss fare for fremtidig havnivåstigning. Planområdet i Nygårdsviken kommer innenfor et område med største signifikante bølgehøyde på 1,5 1,9 meter. Dette er verken over eller under fremtidig Side av 41 3

24 Flom Ja Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller Luftforurensing Ja Lite sannsynlig 1 Grunnforurensing Ja Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller Radon Ja Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller Stråling Ja Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller Nær lager av farlige stoff Ja Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller Bombemål Ja Lite sannsynlig 1 Støy Ja Sannsynlig /flere enkelttilfelle r 3 Trafikk Ja Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller Brann Ja Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller Betydelig/ Kritisk 3 Mindre alvorlig/en viss fare Mindre alvorlig/en viss fare Mindre alvorlig/en viss fare Mindre alvorlig/en viss fare Betydelig/ Kritisk 3 Svært alvorlig 5 Betydelig/ Kritisk 3 Betydelig/ Kritisk 3 Svært alvorlig 5 estimat sammenliknet med andre kyststrøk i Bergen. På denne bakgrunn er risikoen satt til mindre alvorlig/en viss fare. 4 Området ligger i tilknytning til sjø og en kan ikke utelukke en viss flomfare. Det er ingen vassdrag i tilknytning til området. Det er vurdert mindre sannsynlig at en flom vil gi store konsekvenser og derfor er risikoen satt til mindre alvorlig/en viss fare. Planområdet er ikke utsatt for luftforurensing. 4 Det er ikke kjent forurensing i grunn i planområdet. Eventuelle forurensede masser skal håndteres etter de krav miljømyndighetene stiller. 4 Området er ikke kjent som et spesielt radonutsatt område. 4 Det er høyspentkabler innenfor planområdet. Disse ligger under bakken og det er mindre sannsynlig at disse gir strålingsfare. 6 I naboområdet i Simonsviken har SAR etablert avfallsmottak. Det er mindre sannsynlig at dette utgjør noen risiko da all lagring av farlig stoff skal rette seg etter overordnede retningslinjer og regler samt eventuelle tillatelser. 5 Planområdet ligger ikke i nærheten av bombemål. 9 Innenfor planområdet foregår det aktivitet som avgir støy. Det ble utarbeidet en støyrapport datert 7. september 001 av Asbjørn Bertelsen AS og rapporten konkluderte med at støybildet gir lavere verdier enn anbefalte grenseverdier til alle døgnets tider. Det er utarbeidet en havneinstruks for området i Nygårdsviken, hvor støy er et eget punkt. Det vil i tilknytning til utarbeiding av planforslaget utarbeides en ny støyrapport. 6 Området er ikke spesielt ulykkesutsatt. 10 En brann vil være svært alvorlig. En brann vil fanges opp av brannvesenets beredskap. Det er ikke påvist spesielle trusler som følge av samlokalisering eller samtidig hendelse. Side av 41 4

25 Privatrettslige bindinger Det er ikke kjent bruksretter/klausuler som hviler på eiendommen. Side av 41 5

26 7. UTREDNINGER IHHT FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Vurdering av utredningskrav i henhold til konsekvensutredningsforskriften for reguleringsplan for Laksevåg, gnr 149 bnr 119 m.fl. Nygårdsviken 1 I forbindelse med oppstart av planarbeid for Nygårdsviken 1 er det gjort en vurdering av hvorvidt tiltaket skal konsekvensutredes. Nedenfor vurderes tiltaket mot punktene i plan- og bygningslovens 4. Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planer og tiltak som skal vurderes etter 4 er blant annet industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 5000m². Planområdet er avsatt til byggeområde i kommuneplanens arealdel og regulert til industri i gjeldende reguleringsplan (plannummer R for Laksevåg, Nygård og Gledesnes). Byggeområde i kommuneplanens arealdel, planområdet omtrentlig markert med blå sirkel Gjeldende reguleringsplan, plannummer R for Laksevåg, Nygård og Gledesnes. Rett øst for planområdet ligger Lyreneset som er markert som et område som skal båndlegges i kommuneplanens arealdel. Det er nylig vedtatt en reguleringsplan for dette området (Lyreneset friområde). Formålet med planarbeidet i Nygårdsviken 1 er å utvide og fastlegge rammer for næringsarealet. Det planlegges ikke utvidelse over 15000m². Nedenfor gjøres en punktvis gjennomgang av forhold som i konsekvensutredningsforskriften skal vurderes om planen gis vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Side av 41 6

27 Planer og tiltak etter 3 skal behandles etter forskriften dersom de a) er lokalisert i eller kommer i konflikt med områder med særlig verdifulle landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø som er vernet eller fredet, midlertidig vernet eller fredet eller foreslått vernet eller fredet, eller hvor det finnes eller er stor sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturminner som inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde, Planområdet er i dag planert og utbygd med næringsvirksomhet. Det er ikke kjent fredete eller vernete kulturminner, eller særlig verdifullt landskap eller naturmiljø i området. Tiltaket i Nygårdsviken 1 kommer derfor ikke i konflikt med punktene nevnt i punkt a. Kulturminnene vil beskrives og dokumenteres som en del av planutredningen. b) er lokalisert i eller kommer i konflikt med viktige inngrepsfrie naturområder eller utgjør en trussel mot truede naturtyper, truede arter eller deres leveområder, mot prioriterte arter eller deres funksjonsområder, mot utvalgte naturtyper, eller mot andre områder som er særlig viktige for naturens mangfold, Planområdet er ikke lokalisert i eller kommer i konflikt med viktige inngrepsfrie naturområder og kommer ikke i konflikt med truede eller prioriterte naturtyper, arter, deres leveområder eller mot andre områder som er viktige for naturens mangfold. Planområdet er bebygd og avsatt til industriområde i dag. Tiltaket i Nygårdsviken 1 kommer derfor ikke i konflikt med punktene nevnt i punkt b. c) er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, herunder markaområder, eller i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til utbyggingsformål eller i overordnede grønnstrukturer og viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen eller tiltaket kommer i konflikt med friluftslivsinteresser, Planområdet er ikke lokalisert i større naturområde, markaområde, vassdragsområde eller overordnet grønnstruktur. Planområdet grenser til Lyreneset friområde som er et viktig område for utøvelse av friluftsliv. Eventuelle virkninger av planen på dette friområdet vurderes ikke å være vesentlige slik at det utløser krav om konsekvensutredning i henhold til forskriften. Tiltaket kommer derfor ikke i konflikt med punktene nevnt i punkt c. d) kommer i konflikt med gjeldende rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 eller statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av lov 7. juni 008 nr. 71, En utvidelse av dagens næringsvirksomhet i området kommer ikke i konflikt med rikspolitiske bestemmelser, rikspolitiske retningslinjer, statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser. Tiltaket i Nygårdsviken 1 kommer derfor ikke i konflikt med punktene nevnt i punkt d. e) kan komme i konflikt med utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er lokalisert i reindriftens særverdiområder eller minimumsbeiter og kan komme i konflikt med reindriftsinteresser, eller på annen måte kan komme i konflikt med reindriftens arealbehov, Side av 41 7

28 Tiltaket kommer ikke i konflikt med punkt e, samiske interesser eller reindrift. f) innebærer større omdisponering av landbruks,- natur- og friluftsområder eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet, Planområdet er ikke er landbruks,- natur- og eller friluftsområde eller et landbruksområde i dag. Tiltaket i Nygårdsviken 1 kommer derfor ikke i konflikt med punktene nevnt i punkt f. g) gir vesentlig økning i antall personer som utsettes for høy belastning av luftforurensing, støy eller lukt, eller kan føre til vesentlig forurensing til jord, vann eller sedimenter, eller kan føre til vesentlig økning av utslipp av klimagasser, eller kan føre til vesentlig stråling, Tiltaket vil ikke føre til økt belastning for omgivelsene i form av støy, forurensing, klimagasser eller stråling. Helsevernetaten (i brev datert ) har vurdert støyforholdene i området og bekrefter at bedriften har dokumentert at støyen er innenfor anbefalte grenseverdier. Helsevernetaten fant heller ingen grunn til å pålegge bedriften nye støymålinger all den tid bedriften har dokumentert at de driver innenfor anbefalte grenseverdier til alle døgnets tider. Nytt tiltak vil ikke føre til støy over anbefalte grenseverdier og kommer derfor ikke i konflikt med punktene nevnt i punkt g. h) medfører risiko for alvorlige ulykker, ras, skred og flom, Planområdet er bebygd i dag og en næringsutvidelse vil være faglig forsvarlig og ikke øke risikoen for alvorlige ulykker, ras, skred eller flom. Tiltaket i Nygårdsviken 1 kommer derfor ikke i konflikt med punktene nevnt i punkt h. i) kan få konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i befolkningen, En næringsutvidelse i området får ikke vesentlige virkninger på befolkningens helse eller helsens fordeling i befolkningen. Tiltaket i Nygårdsviken 1 kommer derfor ikke i konflikt med punktene nevnt i punkt i. j) kan få vesentlige konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til uteområder, bygninger og tjenester, En næringsutvidelse i området får ikke vesentlige virkninger for befolkningens tilgjengelighet til uteområder, bygninger eller tjenester. Tiltaket i Nygårdsviken 1 kommer derfor ikke i konflikt med punktene nevnt i punkt j. k) kan få vesentlige miljøvirkninger i en annen stat. En næringsutvidelse i området får ikke miljøvirkninger i en annen stat. Tiltaket i Nygårdsviken 1 kommer derfor ikke i konflikt med punkt k. På bakgrunn av gjennomgangen over vurderer forslagsstiller at utarbeiding av reguleringsplan med formål næringsutvidelse ikke utløser krav om konsekvensutredning etter konsekvensutredningsforskriften. Side av 41 8

29 8. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Innledning Planforslaget legger til rette for etablering av ett nytt næringsbygg på inntil 1000m² og en utvidelse av eksisterende bebyggelse på inntil 3000m². Areal til parkering kommer i tillegg. Området er markert som byggeområde i kommuneplanens arealdel. Tiltaket ligger i et område hvor det allerede er mye industri- og næringsaktivitet. I planforslaget er det lagt opp til å etablere ett nytt næringsbygg, samt påbygg og utvidelse av eksisterende bygg, med en samlet BRA på 3864m² inklusiv parkering. Ny bebyggelse i planområdet overstiger ikke 15000m² BRA når en utelukker areal til parkering. 3D-illustrasjon av planforslaget i Nygårdsviken Planområdet reguleres med formål industri/kontor/lager samt havn og havneområde i sjø. Tilkomstvegen er den samme som i dag og medtatt i planområdet etter krav fra Samferdselsetaten. Vegen er i planforslaget noe justert sammenliknet med dagens situasjon. Reguleringsformål I planforslaget legges det hovedsakelig til rette for industri/kontor/lager i bebyggelse og anleggsformålet. I tillegg er det avsatt et mindre areal langs tilkomstvegen til grav- og urnelund og noen mindre arealer til boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse. Disse mindre arealene er tatt med for å tilfredsstille krav til frisikt. Det reguleres for kjøreveg, fortau, annen veigrunn grøntareal, havn og parkeringsplasser i arealformålet samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Det legges til rette for vegetasjonsskjerm i arealformål grønnstruktur og det legges til rette for havneområde i sjø i arealformålet bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone. Side av 41 9

30 Arealformål Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse Grav- og urnelund Industri/kontor/lager (I/K/L1 og I/K/L) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg Fortau Annen veggrunn grøntareal Havn Parkeringsplasser (på grunnen) Grønnstruktur Vegetasjonsskjerm Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone Havneområde i sjø Totalt Totalt flateareal 4m 13m 17174m 6050m 000m 865m 6399m 64m 711m 6180m 40369m Byggeformål Byggeformål Reguleringsformål Areal inklusiv parkering Byggehøyde Utnytting, BRA Industri/kontor/lager 3864m Kote + 18 m % BRA = 14 % Det legges til rette for i inntil 15000m² nytt bruksareal til industri/kontor/lager i området, da er areal til parkering ikke medregnet. Dagens næringsbebyggelse i planområdet er på ca 16000m² BRA, rubbhallene som skal fjernes er ikke medregnet. Ny bebyggelse inklusiv eksisterende bebyggelse gir en total BRA på 31000m. Totalt areal til parkering er 764m. Totalt i planområdet reguleres det dermed for et bruksareal på inntil 3864m² inklusiv parkering. Formål Eksisterende Ny Total BRA I/K/L1 Bebyggelse 16000m 3000m 19000m Parkering 000m 000m 4000m P1 650m 64m I/K/L Bebyggelse Rubbhall skal rives 1000m 1000m Parkering m 3000m Totalt 3864m Samlet % BRA = 14 % utregnet av I/K/L1, I/K/L, f_v1, f_f1, GR1, GR, HV1, P1 og VS1. Side av 41 30

31 Lek/uteoppholdsareal Det er ikke regulert til lek- eller uteoppholdsareal i planforslaget. Reguleringsplanen legger til rette for parkering og tilkomst i forhold til planlagte næringsbygg. Det er lagt inn vegetasjonsskjerm mellom ny bygningsmasse og vegen til Lyreneset friområde. Parkering/garasje(r) Eksisterende parkeringsdekke beholdes i planforslaget (i I/K/L1 samt P1), men det legges til rette for å etablere én ytterligere parkeringsetasje over dagens parkeringsdekke. Parkeringsdekkene er vist med bestemmelsesgrense på plankartet i formål I/K/L1. Det kan etableres inntil 180 parkeringsplasser totalt i formål I/K/L1. I tillegg er noe av dagens parkeringsareal vist med formål P1. Det kan legges til rette for inntil 0 parkeringsplasser i P1. I formål I/K/L legges det til rette for at det kan etableres parkeringsplasser på taket av nytt bygg. Det kan etableres inntil 100 parkeringsplasser i formål I/K/L. Antall parkeringsplasser er innenfor parkeringskravet til Bergen kommune. I områder definert som P4 kan det legges til rette for inntil 15 parkeringsplasser per 1000m kontor, inntil 6 parkeringsplasser per 1000m lager og inntil 8 parkeringsplasser per 1000m industri. Planområdet reguleres for både industri, kontor og lager. I planforslaget er det tatt utgangspunkt i fordelingen 1/3-del til kontor, 1/3-del til industri og 1/3-del til lager ved utregning av antall parkeringsplasser det kan legges til rette for. Dette blir til sammen 300 plasser. 1/3del av (eksisterende + ny bebyggelse) Parkeringsnorm Antall parkeringsplasser Kontor Ca 10334m 15 per 1000m 154 plasser Lager Ca 10334m 6 per 1000m 6 plasser Industri Ca 10334m 8 per 1000m 8 plasser Totalt Ca 31000m 300 plasser Det skal også legges til rette for antall sykkelparkeringsplasser i tråd med parkeringsnormen. Per 1000m kontor skal det etableres 7 sykkelparkeringsplasser. Per 1000m lager/industri skal det etableres sykkelparkeringsplasser. Ut fra fordelingen 1/3-del til hvert formål skal det legges til rette for 115 sykkelparkeringsplasser i planområdet. Parkeringsplassene for sykkel skal etableres under tak med tilhørende garderobefasiliteter. Trafikkareal Samlet veibredde på tilkomstvegen (Nygårdsvikveien) i dag er ca 8 meter hvorav meter fortau. Planforslaget legger opp til en oppgradering der vertikalkurvaturen vil følge krav for Sa1, mens horisontalkurven vil følge krav for A1 (adkomstveier i boligområder med fartsgrense 30 km/t) på deler av veien der terrengform og bebyggelse setter føringer for det. Veien vil bli oversiktlig i forhold til stoppsikt/møtesikt men med en stram kurvatur som reduserer hastigheten. Støytiltak Dagens virksomhet i planområdet skal ha et støynivå innenfor et akseptabelt nivå for denne type industri. Det ble utarbeidet en støyrapport datert 7. september 001 av Asbjørn Side av 41 31

32 Bertelsen AS og rapporten konkluderer med at støybildet gir lavere verdier enn anbefalte grenseverdier til alle døgnets tider. Nytt tiltak legger til rette for en noe høyere utnyttelse på eksisterende bebyggelse samt erstatte eksisterende rubbhall med ett nytt bygg. Eksisterende og ny bebyggelse vil kunne fungere som støyskjerm mot nabobebyggelsen, da mye av denne ligger mellom nabobebyggelsen og aktiviteten på kaien. Helsevernetaten (i brev datert ) har vurdert støyforholdene i området og bekrefter at bedriften har dokumentert at støyen er innenfor anbefalte grenseverdier. Helsevernetaten fant da heller ingen grunn til å pålegge bedriften nye støymålinger all den tid bedriften har dokumentert at de driver innenfor anbefalte grenseverdier til alle døgnets tider. Forslagsstiller vil likevel få utarbeidet en ny støyvurdering i forbindelse med planarbeidet for å få dokumentert om støybildet har endret seg siden 001, og om det er nødvendig med ytterligere støyskjermingstiltak. Det er allerede lagt inn i reguleringsbestemmelser at: I forbindelse med anleggsfasen/virksomhet skal Miljøverndepartementets retningslinjer T- 144 følges, jf. teknisk forskrift. Mellom kl. 300 og kl tillates ikke anleggsstøy L night 45 db. For dette tidspunktet skal støy fra etablert og planlagt næringsformål avgrenses til et minimum. Avbøtende tiltak i forhold til risiko og sårbarhet vurderes og utføres i henhold til kommuneplanen og annet relevant lovverk. Bygningene skal ha en slik konstruksjon at innvendig støynivå holdes innenfor gjeldende støyforskrift, og at bygningene skal ha balansert ventilasjon. Ventilasjonsrister, kjøleanlegg og tilsvarende støykilder skal plasseres på sider som vender bort fra boliger. Avfallshåndtering/miljøstasjon Det legges til rette for fellesområder for bosshåndtering. Bosshåndtering løses med overflatesystem. Samlingsplassene skal skjermes/overbygges ut fra estetiske og forurensningsmessige forhold. Bredde på veg og snumuligheter innenfor planområdet er tilrettelagt for bossbil og liten lastebil. Risiko og sårbarhet I tillegg til bestemmelser i forhold til støy (beskrevet over) er det er lagt inn reguleringsbestemmelser om at: Før tillatelse til igangsetting skal det foreligge en avfallsplan for deponering av byggeog anleggstiltak, samt overskuddsmasser, jf. forurensningsloven m/ forskrift. Nødvendige tiltak i strandsonen må omsøkes og håndteres etter de krav som miljømyndighetene stiller. Side av 41 3

33 Ny industri skal ikke gi området økt utslipp til grunn, vann eller luft. Underbyggende dokumentasjon på dette skal legges ved søknad om igangsettelse. Annet Ved søknad om tiltak skal det redegjøres for tiltakets energiløsninger. Lavenergi- eller passivløsninger skal vurderes. Nybygg skal tilrettelegges med vannbåren varme (sjøvarme). Side av 41 33

34 9. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Overordnede planer og vedtak Området er markert som byggeområde i kommuneplanens arealdel og planforslaget er dermed i tråd med overordna plan. Eksisterende reguleringsplaner Området er i gjeldende reguleringsplan er regulert til industri. Planforslaget er slik i tråd med gjeldende plan fra Ny plan er en detaljregulering, sammenliknet med planen fra Planområdet tar opp i seg et lite område av gjeldende reguleringsplan for Lyreneset friluftsområde. Estetikk Planlagt ny bebyggelse skal etableres der hvor det i dag står en rubbhall. Ny bebyggelse er planlagt slik at det påvirker lite eksisterende bebyggelse. 3D-illustrasjon av planforslaget Arealet mellom det nye bygget og Lyrenesveien er markert med vegetasjonsskjerm slik at man får en hensiktsmessig overgang fra det nye bygget og til Lyrenesvegen og friområdet. Det nye bygget vil samsvare med eksisterende bebyggelse i industriområdet. Side av 41 34

35 Illustrasjon av planforslaget Side av 41 35

36 Konsekvenser for naboer Planforslaget gir ikke store konsekvenser for naboene. Tilkomstvegen foreslås utbedret der det er nødvendig slik at den blir i tråd med retningslinjer for veg og vegtrafikken til/fra området. Ny bebyggelse fører ikke til store endringer av utsikt eller økt innsyn for naboene. Lys- og solforhold fører heller ikke til store endringer for naboene som følge av nytt tiltak. Snitt og solstudier er vedlagt planforslaget. Snitt: Ny bebyggelse markert med oransje Det er i bestemmelsene et punkt som omhandler støy. Tiltaket kan føre til noe mer støy fra trafikk. Det vil i forbindelse med utarbeiding av planforslaget gjennomføres en støyvurdering for å få dokumentert om støybildet har endret seg siden 001 (sist det ble utarbeidet en støyutredning) og om det på bakgrunn av denne er nødvendig med ytterligere støyskjermingstiltak. Trafikk- og parkeringsforhold, trafikksikkerhet Det er fortau langs tilkomstvegen frem til planområdet, slik at det er gode forhold for myke trafikanter. Parkeringsdekningen er i tråd med parkeringsnormen i Bergen kommune. Tilkomstveien dimensjoneres for en trafikkmengde som ikke vil overstige beregnet årsdøgnstrafikk. Samtidig vil dagens veistandard oppgraderes der terreng og bebyggelse legger til rette for det. Dette fører til at veien vil bli oversiktlig i forhold til stoppsikt/ møtesikt men med stram kurvatur som reduserer hastigheten. Den trafikkøkningen en næringsutvidelse i planforslaget legger til rette for vil dermed sies å være akseptabel, også med hensyn på trafikksikkerhet. Kulturminner Planforslaget gir ingen konsekvenser for kulturminner. Det er utarbeidet en kulturminnerapport vedlagt planforslaget. Friluftsaktivitet, naturområder, barn og unges interesser i nærmiljøet Tiltaket legger ikke beslag på eller påvirker arealer som er avsatt eller i bruk av barn og unge. Den nye bebyggelsen legges tett opp til friområdet på Lyreneset men vil ikke påvirke dette området. En vegetasjonsskjerm skal fungere som buffersone mellom industriområdet og friområdet. Tiltaket endrer ikke på den allmenne tilgjengelighet til strandsonen. Økt skipstrafikk vil ha en virkning av negativt omfang på andefugler som bruker sjøområdet fra Gravdalsbukta til Olderneset som rasteområde. Tiltaket vil også kunne føre til forstyrrelse på funksjonsområde for lomvi, krykkje, hettemåke, fiskemåke og tyrkerdue. Men ettersom de Side av 41 36

37 respektive fugleartene er storskala-arter vil de trolig kunne tilpasse seg den eventuelle økte skipstrafikken. Privat og offentlige servicetilbud Planforslaget gir ikke konsekvenser for privat og offentlig servicetilbud i området. Side av 41 37

38 Risiko og sårbarhet Nedenfor oppsummeres konsekvenser av nytt tiltak i en risikomatrise med utgangspunkt i matrisen for dagens situasjon beskrevet i kapittel 6. Hendelse/ situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ Tiltak Risiko for ras/grunnforhold Ja Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller Klima Ja Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller Flom Ja Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller Luftforurensing Ja Lite sannsynlig 1 Grunnforurensing Ja Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller Radon Ja Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller Stråling Ja Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller Nær lager av farlige stoff Ja Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller Mindre alvorlig en viss fare Mindre alvorlig en viss fare Mindre alvorlig en viss fare Mindre alvorlig/en viss fare Mindre alvorlig/en viss fare Mindre alvorlig/en viss fare Mindre alvorlig/en viss fare Betydelig/ Kritisk 3 4 Nytt bygg i I/K/L skal etableres ved en skrent. Det er lagt inn i bestemmelsene at ved innsendelse av søknad om tillatelse til tiltak må spørsmålet om rasfare vurderes, og eventuelle sikringstiltak mot fallulykker ved bratte skjæringer være utført, før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. På denne bakgrunn er risikoen satt til mindre sannsynlig/mindre alvorlig. 4 Planområdet er lokalisert ved sjø, nordvendt, inne i en bukt. Planområdet i Nygårdsviken kommer innenfor et område med største signifikante bølgehøyde på 1,5 1,9 meter. Dette er verken over eller under fremtidig estimat sammenliknet med andre kyststrøk i Bergen. Det har vært industrivirksomhet i området i flere tiår og aktiviteten tåler vær og vind. Nytt tiltak vil være del av dagens industrivirksomhet. På denne bakgrunn er risikoen satt til mindre sannsynlig/mindre alvorlig. 4 Området ligger i tilknytning til sjø og en kan ikke utelukke en viss flomfare. Det er ingen vassdrag i tilknytning til området. Det er vurdert mindre sannsynlig at en flom vil gi store konsekvenser og derfor er konsekvensen satt til mindre alvorlig/en viss fare. Nytt tiltak endrer ikke på flomfaren. 3 Planområdet er ikke utsatt for luftforurensing og nytt tiltak gir ikke større risiko for luftforurensing. 4 Det er ikke kjent forurensing i grunn i planområdet og nytt tiltak gir ikke større risiko for grunnforurensing. Eventuelle forurensede masser skal håndteres etter de krav miljømyndighetene stiller. 4 Området er ikke kjent som et spesielt radonutsatt område. Nytt tiltak endrer ikke på dette. 4 Det er høyspentkabler innenfor planområdet. Disse ligger under bakken og det er mindre sannsynlig at disse gir strålingsfare. Nytt tiltak endrer ikke på dette. 6 I naboområdet i Simonsviken har SAR etablert avfallsmottak. Det er mindre sannsynlig at dette utgjør noen risiko da all lagring av farlig stoff skal rette seg etter overordnede retningslinjer og Side av 41 38

39 Bombemål Ja Lite sannsynlig 1 Støy Ja Sannsynlig /flere enkelttilfelle r 3 Trafikk Ja Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller Brann Ja Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller Svært alvorlig 5 Betydelig/ Kritisk 3 Betydelig/ Kritisk 3 Svært alvorlig 5 regler samt eventuelle tillatelser. Nytt tiltak endrer ikke på dette. 5 Planområdet ligger ikke i nærheten av bombemål. Nytt tiltak endrer ikke dette. 9 Innenfor planområdet foregår det aktivitet som avgir støy. Det ble utarbeidet en støyrapport datert 7. september 001 av Asbjørn Bertelsen AS og rapporten konkluderte med at støybildet gir lavere verdier enn anbefalte grenseverdier til alle døgnets tider. Det er utarbeidet en havneinstruks for området i Nygårdsviken, hvor støy er et eget punkt. Det vil i tilknytning til utarbeiding av planforslaget utarbeides en ny støyrapport. Nytt tiltak vil sannsynligvis ikke føre til ytterligere støy, men dagens situasjon må dokumenteres sammen med ny situasjon, og deretter må eventuelle støyavbøtende tiltak beskrives. 6 Området er ikke spesielt ulykkesutsatt. Planforslaget viser eksisterende tilkomstsveg som skal utbedres noe som følge av nytt tiltak. Veien vil bli oversiktlig i forhold til stoppsikt/møtesikt men med en stram kurvatur som reduserer hastigheten. 10 En brann vil være svært alvorlig. En brann vil fanges opp av brannvesenets beredskap. Nytt tiltak endrer ikke på dette. Infrastruktur (vei/vann/avløp, el-anlegg etc ) VA-rammeplan er vedlagt planforslaget. Konsekvenser for næringsinteresser Planforslaget gir positive konsekvenser for næringsinteresser. Planforslaget gir økt næringsareal som er viktig lokalt for bedriftene i området. Det er også viktig for Bergen kommune, som har for lite næringsareal i forhold til behovet. Juridiske/ økonomiske konsekvenser for kommunen Planforslaget fører ikke til juridiske/økonomiske konsekvenser for kommunen. Side av 41 39

40 10. MEDVIRKNING Det kom flere merknader til oppstart av planarbeid. Merknadene er oppsummert og kommentert i et eget dokument. I tillegg vil naboene bli invitert til et informasjonsmøte. Side av 41 40

41 11. FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR Planområdet foreslås videreutviklet med ytterligere nærings- og kontorbebyggelse. Området er i planforslaget dels regulert i tråd med eksisterende situasjon samt noe økning i BRA og parkeringsplasser, i tillegg til etablering av ett nytt større bygg. Nybygget vil erstatte eksisterende rubbhall. I tillegg er tilkomstvegen foreslått noe utbedret. Planforslaget for Nygårdsviken legger til rette for en høyere utnyttelse i et etablert industriområde. Det er dypvannskai knyttet til området og Nygårdsviken er derfor svært attraktivt for bedrifter som er tilknyttet maritim virksomhet og andre relaterte næringer. Side av 41 41

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 2 INNHOLDSLISTE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER... 5 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Reguleringsplan for Flesland næringsområde

Reguleringsplan for Flesland næringsområde FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 8. sept. 2013 Reguleringsplan for Flesland næringsområde Figur 1: A-labs illustrasjon av forslag til masterplan for området i parallelt oppdrag levert mai 2013.

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015 Bentley AS FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015 Plannr: P. 6134.00.00. Saksnr: 200907663 BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr. 34, bnr 53 m.fl Søreide/Dolviken

Detaljer

Lars Hilles gate 30. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 09.04.14

Lars Hilles gate 30. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 09.04.14 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 09.04.14 Lars Hilles gate 30 BERGEN KOMMUNE Bergenhus, gnr 164. bnr. 949 mfl. LARS HILLES GATE 30. Arealplan-ID 63040000. Side 1 av 134 Side 2 av 134 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11 FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11 Med ny veg Kolltveit golfhotell Gnr 33 bnr 9 m.fl. FJELL KOMMUNE INNHALD 1 SAMANDRAG... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Reguleringsplan Vågevegen 27 GNR: 36 BNR: 70 Fjell kommune PlanID: 20100008 Saksnr:08/636 PLANBESKRIVELSE. Dato:26.6.2011 Siste revisjon:29.08.

Reguleringsplan Vågevegen 27 GNR: 36 BNR: 70 Fjell kommune PlanID: 20100008 Saksnr:08/636 PLANBESKRIVELSE. Dato:26.6.2011 Siste revisjon:29.08. Reguleringsplan Vågevegen 27 GNR: 36 BNR: 70 Fjell kommune PlanID: 20100008 Saksnr:08/636 PLANBESKRIVELSE Dato:26.6.2011 Siste revisjon:29.08.2011 Innhold 1.0 Sammendrag 2.0 Nøkkelopplysninger 3.0 Bakgrunn

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE 30.10.2013 Hol kommune Gnr. 64, bnr. 465, 476, 20, 3, m.fl. Dr Holms hotell, Detaljregulering Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INNLEDNING... 2 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

Reguleringsplan. HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015. Sokkelvikkrysset snuplass og parkering.

Reguleringsplan. HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015. Sokkelvikkrysset snuplass og parkering. Reguleringsplan Sokkelvikkrysset snuplass og parkering Planbeskrivelse Plan ID: 19422014_005 HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse. Slettevollsvingen

Forslagsstillers planbeskrivelse. Slettevollsvingen Postvegen 5 608 Ålesund Tlf.: 70 7 89 00 post@vestlandshus.no www.vestlandshus.no NO 927 928 302 MVA Forslagsstillers planbeskrivelse Slettevollsvingen Forslagsstiller: Plankonsulent: Type plan: Eiendom:

Detaljer

Feil og mangler i planforslaget:

Feil og mangler i planforslaget: Nygårdsvik velforening: Merknad til reguleringsplan: Laksevåg, grn. 149, bnr. 119 m.fl., Nygårdsviken 1. Planid: 61670000. Saksnr: 201003669 Dette er en plan som tar mye fra lokalsamfunnet, men som gir

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: Forslagstillers/oppdragsgivers navn/logo FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: Brukerveiledning Dette dokumentet redegjør for hva en planbeskrivelse skal inneholde ved innsending av et privat regulerings/

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09. Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

Planprogram for friområde Skiparvika Offentlig detaljreguleringsplan

Planprogram for friområde Skiparvika Offentlig detaljreguleringsplan Fana. Gnr. 40 m.fl. bnr. 204 m.fl. PlanID 62530000 Offentlig reguleringsplan for friområde Skiparvika. Revidert 04.03.2013 Planprogram for friområde Skiparvika Offentlig detaljreguleringsplan 1 Forord

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne PLAN ID: 01061097 PLANBESKRIVELSE 05.06.2015 1. Sammendrag ROM Eiendom AS ønsker å tilrettelegge for utbygging av Jernbanebrygga felt

Detaljer

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 12.03.2015 DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune Adresse, gnr. 125, bnr. 2 og 657., plan 1815 Innhold

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES Plan-ID: 2531 Utarbeidet for Den Læstadianske Forsamling i Bodø Sist revidert den 30.09. 2014 Side 1 av 20 Innhold 1 Sammendrag... 5

Detaljer

Olympiaparken hotell. Lillehammer kommune

Olympiaparken hotell. Lillehammer kommune Planprogram Olympiaparken hotell i Lillehammer kommune utarbeidet av Areal + AS 22. april 2013 Side 2 Forord Areal + AS er engasjert av grunneier Kristen Hernes for å utrede mulighetene for etablering

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

Svelvik Næringspark AS

Svelvik Næringspark AS 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer