Reguleringsbestemmelser for Havsdalen Øvre del av gnr 63, bnr. 2 m.fl. PLANOMTALE PLANOMTALE. Havsdalen Øvre del av gnr 63, bnr. 2 m.fl.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsbestemmelser for Havsdalen Øvre del av gnr 63, bnr. 2 m.fl. PLANOMTALE PLANOMTALE. Havsdalen Øvre del av gnr 63, bnr. 2 m.fl."

Transkript

1 Side 1 av 10 Havsdalen Øvre del av gnr 63, bnr. 2 m.fl. UTARBEIDET AV: Dato for vedtak om 1. gangs behandling i teknisk hovedutvalg: Dato for siste revisjon:

2 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Planområdet, eksisterende forhold Planprosessen Planforslaget Kulturminner Barn og unge Avløp og vann Strøm, energi, forsyning og tele Forhold til overordnete planer Natur og miljøforhold Samarbeid Diverse... 10

3 Side 3 av INNLEDNING: 1.1 Oppdragsgiver: Reguleringsplanen fremmes av arkitektkontoret Helén & Partners AS på intiniativ av tiltakhaver Bjarne Jostein Uren, Unni Kuhnle Andresen m.fl. Forslagsstiller: Helén & Partners AS Nedre Hamburgersmau 7B 5018 BERGEN Tlf: Eiendoms og eierforhold: Eiendomsforhold innenfor planens bergrensning er som følger: 63/2 Eier :Bjarne Jostein Uren 63/39 Eier :Christen Furuholmen 63/44 Eier :Monica Smith 63/51 Eier :Lisbeth Roe og Helge Dønnum 63/65 Eier :Bente Falkanger 63/2/7 Bykslet :Unni Kuhnle Andresen 63/25 Bykslet :Helge Mørch med eksisterende bebyggelse 63/2/5 Bykslet :Turid Gerni Lund ikke deltatt i planen 63/61 Bykslet :Liv Åker Rønnestad ikke deltatt i planen 63/2/4 Bykslet :Søren Leth Truelsen ikke deltatt i planen 63/2/3 Bykslet :Richard Fuglesang ikke deltatt i planen Det er 4 eiere (se over) som ikke har medvirket i denne prosessen og som ikke ønsker endring i forhold til eksisterende bebyggelse på sine eiendommer. Disse er benevnt som eks. i oppstilling og på plankartet. Prosessen i samarbeid med grunneier og hytteeiere som ønsker endringer har vært ryddig, informativ og grei. Deres ønsker er etter beste evne forsøkt ivaretatt i planforslaget. 1.3 Forhåndskonferanse: Tiltakshaver har vært i kontakt med Hol Kommune gjennom forhåndskonferanse datert Fra kommunen møtte Liv L. Sundrehagen. Særskilt viktige element som planen må belyse er som følger: God kvalitet på utearealet Universell utforming Kvalitet på bygg og materialbruk Byggeskikk og estetikk Saksbehandlingen med Hol Kommune har vært klar med gode retningslinjer og klare rekkefølgebestemmelser som gjør saken enklere.

4 Side 4 av Området: Planområdet omfatter 10 eksisterende hyttetomter med bebyggelse, og to tomter uten bebyggelse, Området er totalt på ca. 38 daa og ligger i øvre del av Havsdalen opp mot friluftsområde alpin. 1.5 Bakgrunn for og formålet med planen: Planområdet er det siste gjenstående området som ikke er regulert. Planen omhandler to ikke bebygde tomter tilhørende grunneier, og eksisterende hytter som ikke har et samordnet program for utbygging/endring av sine hytter. Planen har som mål å finne en felles utnyttelsesgrad og fremme en enhetlig bebyggelse tilpasset det generelle karakter bildet i denne delen av Havsdalen. Deltagende hytteeiere har ønsket endringer av sine tomter på bakgrunn av ønske om endret utnyttelsesgrad. 1.6 Gjeldende reguleringsplan, overordnete planer og evt. andre juridiske forhold: Gjeldende plan er kommunedelsplan for Geilo. Området er regulert i kommundelsplanen til fritidsbebyggelse og alpint område. 2. PLAN OMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 Beliggenhet og størrelse: Planområdet omfatter 10 eksisterende hyttetomter med bebyggelse, og to tomter uten bebyggelse, Området er totalt på ca. 38 daa og ligger i øvre del av Havsdalen opp mot friluftsområde alpin. Dagens situasjon for eksisterende hytter i planområdet ligger forholdvis spredt og har forskjellig størrelse fra ca 100m² T-BRA til 230m² T-BRA. Hyttene består for det meste av en etasjes enheter, dog bærer de nyere utvidelser på eksisterende hytter preg av utvidelse i høyde med mønehøyder på ca. 6,5 meter, og i størrelse opp mot 200m² T-BRA. Hyttene er i den sammenheng godkjent utvidet og er gitt tillatelse på dispensajon. Forslagsstiller vurderer ny reguleringsplan slik at vei og transportsystem ikke må utbedres eller vurderes noe nærmere. 2.2 Registrering av områdets innhold og forhold til omgivelsene: Den omkringliggende bebyggelsen som nå ligger i regulerte områder, har større enheter og er generelt utnyttet med del av bygningsmassen over 1,5 etasjer. Det pågår utbygging i områdene vest for planområdet ut mot skitrekket i Havsdalen - Fjellheisen i regulert område. Eksisterende fritidsboliger er byggesaksgodkjent og er utført i standard utførelse i henhold til den tids byggestil, byggeskikk og kommunale retningslinjer. Det er ingen hensyn og vurderinger som må taes i forbindelse med bevaring av eksisterende fritidsbolig. Den ansees derfor som ikke verneverdig. 2.3 Registreringer av topografi, geologi, vegetasjon klima, kart.: Området er i øvre del av et åpent landskap med forholdsvis lav vegetasjon. Lenger nede i området er det til dels tett bjerkeskog som er i sterk vekst. Ved vindretning fra nord er det til dels større snøsamling ned mot bjerkeskogen.

5 Side 5 av 10 Hele området er et stigningsforhold ca. 1:10 og heller mot syd, sydvest. Området er spesielt egnet til fritidsbebyggelse med utsikt ut over Geilodalen. 2.4 Støy vegtrafikk, og evt. andre støykilder: I reguleringsområdet er det private veger, og disse vedlikeholdes ved felles dugnad/økonomi av hytteeiere. I planarbeidet forutsettes eksisterende vegnett opprettholdt, med mindre justeringer for å tilrettelegge for nye hytteeiendommene som omsøkes. Nye ankomstveier i forbindelse med planlagt tomtedeling gjelder kun frem til felt H-1. Grunnforholdene er gode med komprimert morenemasse. Ny planlagt bebyggelse har liten innvirkning på det skrått fallende terrenget. Dette gjør terrengtilpasning enkelt slik at terrenginngrep og skjemmende skjæringer, sår i eksisterende topografi lite fremtredende. Disse mindre endringene vil ikke medføre noen ekstra belastning på infrastruktur eller omkringliggende sosial struktur. 2.5 Atkomstforhold og veier/gater innen planområdet: Brannbil og ambulansebil har tilgang helt frem til tomten ved å benytte eksisterende privat vei og avkjørsel. 2.6 Grunnforhold: Grunnen består for det meste av morenemasse, og mindre områder med steinur. Ved eventuell bygging vil det bli mindre masseforflytting og lite eller ingen sprengning. Generellt er stigningsforholdet ca. 1:10, og derfor har fylling/skjæring liten innvirkning på terrenget. 2.7 Vann, avløp, el. Kabler og teleanlegg: Iht. kommunale dokumenter er det registrert et eksisterende VA nett i området. For den øvre nordøstre del foreligger ingen registrering. De valgte tracéer for ny bebyggelse knyttes opp mot eksisterende nett. Ved videre utbygging skal det lages tracéer for tilknytning til dette som vist på vedlagt VA kart. Eksisterende kummer er registrert med tilstrekkelig dybde ca 1,5meter og ligger under normal tele grense. Se også foto av kummer som er registrert. Nytt VA anlegg skal sikres mot frysing iht. godkjente metoder.

6 Side 6 av PLANPROSESSEN: 3.1 Oppstart: Oppstart av planarbeidet blir kunngjort i Hallingdølen rundt den med uttalefrist i seks uker. I tillegg ble alle berørte naboer og gjenboere, samt høringsinstanser varslet. 3.2 Deltakere i planarbeidet: Grunneiere, innvolverte hytteeiere og planlegger. 3.3 Høringsinstanser: Vedlagt i planforslaget er liste over alle parter og naboer, høringsinnstanser som er blitt varslet ved oppstart av planarbeidet. 3.4 Innspill til planarbeidet/ merknader til plan: I forbindelse med oppstartsmeldingen har det kommet merknader og kommentarer til planarbeidet. Kopi av tilbakemeldingene er vedlagt planbeskrivelsen. Se våre kommentarer under: 1. Hol Kommune arealplanlegger Liv Sundrehagen: Kommentar vedr. kulturminneregistrering datert a. Avklaring at avtale om kulturminneregistrering ikke er nødvendig. 2. Hol Kommune plan/bygg/landbruk: Opplysninger vedr. parkeringsforhold i brev datert a. Kommentarer i deres brev pkt er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene. 3. Nordfjella og Fjellheimen Villreinnemnd: Brev datert a. Ingen merknader. 4. Jernbaneverket: Brev datert a. Kommentar vedr. rekkefølgebestemmelse tas ikke til følge i 1. gangs behandlingen. Se kommentar under pkt Buskerud Fylkeskommune: Uttalelse vedr. kulturminneregistrering i brev datert a. Kulturminneregistrering er gjennomført uten funn.

7 Side 7 av PLANFORSLAGET: 4.0 ROS analyse: Se vedlagt ROS analyse. 4.1 Deling av tomter. Skal ikke gjennomføres deling av tomten. 4.2 Arealbruk: Arealbruk og grad av utnytting, behandling av ny og eksisterende vegetasjon, vei og trafikkforhold, fellesarealer og uteoppholdsarealer er regulert ved reguleringsbestemmelsene. 4.3 Vegetasjon behandling av eksisterende og ny: Eksisterende vegetasjon består av bjerkeskog, tildels under sterk utvikling de senere år. Det forutsettes å beholde bjerkeskogen, men de har vist seg å være nødvendig med uttynning for at underskogen bestående av lyng og einer skal bestå. Eksisterende hytteiere har sine rettigheter knyttet opp mot gjeldende bygslingsavtaler. Skogved hogst er grunneier rettighet. 4.4 Støy: Støyberegning og tiltak er ikke relevant i saken. 4.5 Trafikk: Området har kun sommertrafikk med 2 parkeringsplasser for hver hytte. De nye planlagte utbygginger (ca. 5. enheter) har ingen konsekvens eller krever samordning eller trafikkplanlegging. Det henvise til brev fra Jernbaneverket datert Forslagsstiller kan ikke se at det er relevant i saken å lage rekkefølgebestemmelser knyttet mot 2 planoverganger som ikke er naturlige veitracéer for eksisterende eller nye enheter. All vegforbindelse knytter seg opp mot vegkrysset under jernbanebroen. Det ansees ikke å være utslagsgivende at det er søkt om etablering av nye hytte eiendommer og deling av eksisterende hytte eiendommer. Det må være opp til Hol Kommune å utrede dette såfremt det ansees relevant i denne forbindelse. Nytt underjorden plankyss for bil under jernbane er under bygging tilknyttett gamle Prestholdtvegen. 4.6 Fotgjenger, syklister og veiforbindelser: Området har eksisterende vegnett mot nordøst helt opp til planen begrensning og overliggende fri turområde. Vegtracé mellom Gnr. 63 Bjarne Jostein Uren og Gnr. 60 Lars Pukerud benyttes som turvei og knytter seg på natursier ovenfor planområdet. Denne planen har liten eller ingen innvirkning på disse forhold. Samme tracé er nedfartsløype fra allpinområdet om vinteren i det bilfri området i Havsdalen. Alle øvrige veier er kun tilknytningsveier til de enkelte hytter. 4.7 Utvendig opphold aktivitetsareal: Området grenser til friområde og alpinområde, og har dette som sitt nedslagfelt for fritidsaktivitet. Eventuelt avsatt areal for aktivitet innenfor planområde ville ikke fungert eller bli benyttet. 4.8 Dimensjonering, plassering av utvendig oppholdsareal: Ikke relevant.

8 Side 8 av Ras, flom m.m. : Det foreligger vurdering av ras og registrering av herskende vindretninger fra Havsdalshøvda i reguleringsplan og kart: Vi har montert omsøkte plan inn i gjeldende rasvurderingskart i målstokk 1:5000 for illustrasjon av plassering Alternative energikilder: Ikke vurdert Skitrasé/alpinområde: I gjeldende reguleringsplan Havsdalen Gnr. 57, Bnr. 5 m.fl. vedtatt viser område for alpint. I vår plan er området H1 delt der linjen for alpint er videreført som en naturlig alpintracé. I den sammenheng nevnes våre innsigelsene til Kommunedelsplanen i området for Alpint, der det i Kommunedelsplanen viser en områdebegrensning på H1 som må ansees å være en alpinfelle fordi den er vist med samme farge uten å ta hensyn til den godkjente reguleringsplanen for naboeiendommen 57/5. Vi har under planprosessen med Kommunedelsplanen kommet med innsigelsene ( se vedlegg ). I den sammenheng nevnes at det pga. tidspress og sakens forsåvidt mindre betydning for Kommunedlsplanen, ikke er blitt fanget opp. Vi kan ikke finne noen vesentlige momenter for at ikke tomten skal kunne bebygges, og den planlagte bebyggbare del av H1 faller naturlig inn i tilpasningen til landskapet og samsvarer med utbyggingsmønstert i telligende område Vilt og biologisk mangfold: Området er et gjennomfartsområde for hytteiere og tur/skigåere. Området har følgende kvaliteter: - nærliggende utfartsområdet er det tillatt småviltjakt. - Området er ikke et hekkested for rype. - Det biologiske mangfoldet er rikt. - Innenfor planområdet er det spredt bjerk og einer, lyng, og blåbærlyng i øvre del, samt bjerkeskog i midtre og nedre del. Gjeldende Kommunale registrering/ viltkart har liten relevans til forestående mindre utbygging av de planlagte tomter. Vi har sendt varsel til Norfjella og Fjellheimen viltreinnemd og forespurt om merknader, innspill i saken. Det henvises forøvrig til brev fra samme datert Det er ingen merknader til planen. Se vedlegg.

9 Side 9 av KULTURMINNER: Det refereres til brev mottat fra Buskerud Fylkeskommune v/ utviklingsavdelingen datert , samt kulturminneregistrering datert Registreringen er gjennomført uten funn. Dersom det allikevel fremkommer automatiske fredete kulturminner ved anleggsarbeidet skal arbeidet straks stanses og kulturavdelingen i Buskerud Fylkeskommune varsles, jfr. Kulturminneloven BARN OG UNGE: Ikke relevant. 7. AVLØP OG VANN: Forslag til VA plan for nye utvidelser er vedlagt planforslaget. Ny VA plan er utarbeidet på bakgrunn av eksisisterende VA plan som er gjeldende for deler av området. 8. STRØM, ENERGI, FORSYNING OG TELE: Se vedlagt kraftlinjekart mottatt av Hallingdal Kraft nett AS, datert FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER: Ref. gjeldende Kommunedelplan for Geilo godkjent Planområdet er regulert til fritidsbebyggelse i kommuneplanen med unntak av formålsområde H1. Dette er merket alpint område. Som vist på vedlagt plankart ønskes alpinområdet omregulert til delt formål fritidsbebyggelse/alpintrasé. Det er sendt innvendinger til kommunen vedrørende dette pr. April Se vedlagt koorespondanse og pkt i denne planbeskrivelsen. 10. NATUR OG MILJØFORHOLD: Vurdering rundt følgende tema anses ikke relevant: Villreinområdene Hardangervidda-Nordfjella Vann og vassdrag- ny vassdragslov Landskapspåvirkning Landbruk Alternativ energi ENØK Trafikkforhold Støy Avkjørselsproblematikk Støv Behov for modell/fotomontasje Flom

10 Side 10 av 10 Vedr. Ras/skred henvises det til egen situasjonsplan som viser reguleringsområdet i forhold til eksisterende skred og vindplan. 11. SAMARBEID: Det er gjenomført god dialog med de ulike grunneierne som ønsket å delta i planprosessen. Koorespondanse har foregått pr. , telefon og private møter. Forslagene til de involverte grunneierne er i stor grad innarbeid i planforslaget. 12. DIVERSE: Reguleringsplanen er over et område som i stor grad er ferdig utbygget. Det gjenstår noen få områder som ønskes utbygget. Avklaring vedr. avkjørsel fra fylkesvei og riksvei anses ikke relevant. Etablering og oppgradering av tilførselsveier, gang og sykkelveier anses ikke relevant. Følgende krav er satt til vinterparkeringen. o Det må foreligge privatrettslig avtale for 2 stk vinterparkering før det gies igangsetting til bebyggelse. o Se forøvrig reguleringsbestemmelsene. Alle veier i reguleringsfeltet skal benyttes til skiløyper om vinteren. Det er i reguleringsforskriftene angitt at disse veiene ikke tillates brøytet om vinteren.

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PILTERUD, MODUM KOMMUNE Gnr/bnr 1/7

PILTERUD, MODUM KOMMUNE Gnr/bnr 1/7 PILTERUD, MODUM KOMMUNE Gnr/bnr 1/7 PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3 EIERFORHOLD 4 PLANSTATUS 5 PLANPROSESS 6 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 7 KONSEKVENSER

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS barnehage, del av gnr. 16 bnr. 4 Planens ID: 200420110001 Dato for siste revisjon: 09.08.11 Dato for vedtak i kommunestyret: Planområdet

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun - gnr/bnr 294/30.

Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun - gnr/bnr 294/30. 1 Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun, gnr/bnr 294/30 PlanID: 2015009 Oppdal kommune 10. august 2015 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2 Eiendoms- og eierforhold 1.3 Planlegger - opplysninger

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: 20111005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør.

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Foto: John Lie Sist revidert: 08.10.2014 Side 1 FORORD Grunneier Unni Steinsholt er

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01650-10 Arkivkode. Plan Geilo-174 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 16.10.2014 45/14 Endring av Detaljregulering

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 18.02.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Div. orienteringssaker SAKSKART Side 9/14 Forfall

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for GISNÅS NEDRE HYTTEGREND, gnr/bnr 93/1 Rennebu kommune.

Forslag til detaljreguleringsplan for GISNÅS NEDRE HYTTEGREND, gnr/bnr 93/1 Rennebu kommune. 1 Forslag til detaljreguleringsplan for Gisnås Nedre hyttegrend, gnr/bnr. 93/1. Rennebu kommune 20.11.2011 Revidert: 13.7.2012 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2 Eiendoms - og eierforhold 1.3 Planlegger-

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 56-62 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Lindås park. i Hurum kommune.

Forslag til reguleringsplan for Lindås park. i Hurum kommune. Lindås park AS Forslag til reguleringsplan for Lindås park. i Hurum kommune. Beskrivelse Sætre 29. oktober 2012 Siste rev: 1.07.13 Konsulent: Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS Forslag til reguleringsplan for

Detaljer