Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune"

Transkript

1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 15/80 Møtedato/tid: , kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder Gerd Mary Fegstad Jostein Selnes Merja Korkman Forfall: Andre møtende: Kopi: Varamedlem 1 og 2 til orientering Ordfører Rådmann Revisjon Midt-Norge IKS Sakliste 013/15 014/15 015/15 016/15 017/15 018/15 019/15 020/15 Godkjenning av protokoll fra møte Boligprosjekt Ny orientering til kontrollutvalget Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport - Utleieboliger Evaluering og rapportering - valgperioden Forslag til møteplan for 2. halvår 2015 Referatsaker Eventuelt Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven 31. Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Eva J. Bekkavik på telefon , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Trondheim Oddvar Lian (sign.) Leder av kontrollutvalget Eva J. Bekkavik konsulent Konsek 1

2 Godkjenning av protokoll fra møte Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 013/15 Eva J. Bekkavik 033, &17 15/80-2 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Utrykt vedlegg: Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte (utsendt tidligere) Saksutredning Godkjenning av møteprotokoll. 2

3 Boligprosjekt Ny orientering til kontrollutvalget Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 014/15 Eva J. Bekkavik 033, 12/ Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg Boligprosjekt Ny orientering til kontrollutvalget Saksutredning På kontrollutvalgets møte ble det under sak 33/2014 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune, vedtatt å be om en orientering om vedr. kommunestyrets sak 49/2013 Boligprosjekt 2013 Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: Kontrollutvalget ønsker en orientering om status i prosjektet, om prosjektet ble som forventet, og hva totalregnskapet ble på prosjektet. Orientering gis i kontrollutvalgets møte i november Arild Risvik, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget i utvalgets møte Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 43/2014: Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget ønsker å ha med saken videre. Kontrollutvalget ønsker ny orientering på utvalgets siste møte før sommeren. Kontrollutvalgets sekretariat har på bakgrunn av vedtaket sendt brev til Snillfjord kommune (datert ), og bedt om en ny orientering. Påminnelse er sendt rådmannen pr. e-post Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering. 3

4 Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf E-post: Deres ref.: Vår ref.: 12/ Oppgis ved alle henvendelser Vår dato: Snillfjord kommune Rådhuset Krokstadøra 7257 SNILLFJORD Boligprosjekt Ny orientering til kontrollutvalget På kontrollutvalgets møte ble det under sak 43/2014 Boligprosjekt 2013 Orientering til kontrollutvalget, vedtatt å be administrasjonen om en ny orientering. Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: Kontrollutvalget ønsker å ha med saken videre. Kontrollutvalget ønsker ny orientering på utvalgets siste møte før sommeren. Kontrollutvalget har berammet sitt siste møte før sommeren til mandag 8. juni 2015 kl. 10:00 på rådhuset. Orienteringen fra rådmannen vil bli lagt til starten av møtet. Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 43/2014, ber vi herved om at rådmannen i Snillfjord kommune orienterer på kontrollutvalgets møte Med hilsen Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS Eva J. Bekkavik konsulent Kopi til: Kontrollutvalgets leder Adresse: Kongensgt. 9, 4.etg Trondheim Telefon: Telefaks: Bank: Org.nr:

5 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 015/15 Eva J. Bekkavik 033, &58, 13/18-30 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget viser til oppfølgingen av politiske vedtak i Snillfjord kommune som fremgår av saken og til medlemmenes egen oppfølging som tas opp i møtet. Utvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å ta med innspill fremkommet i møtet i videre oppfølging av sakene. Vedlegg Saker for videre oppfølging Saksutredning I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift om kontrollutvalg frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp. I tråd med etablert praksis legger kontrollutvalgets sekretariat frem gjennomgang av saker i formannskapet og kommunestyret i tidsrommet Kontrollutvalgets sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet. Tidligere saker til oppfølging Ingen nye saker er tatt inn i oppfølgingslisten etter forrige møte i kontrollutvalget. I den grad det er skjedd utvikling i sakene som står oppført på oppfølgingslisten, som kontrollutvalgets sekretariat er kjent med, er dette kommentert i tilknytning til den enkelte sak. Saker til oppfølging i perioden Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter, saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunens fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme. Kontrollutvalgets sekretariat har gått igjennom følgende saker: Kommunestyret: Sak 10/2015 sak 17/2015 Formannskapet: Sak 51/2015 sak 70/2015 Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen av kommunestyrets og formannskapets vedtak. Saker som settes til særskilt oppfølging fremgår av vedlegget. 5

6 SAKER FOR VIDERE OPPFØLGING: På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden , foreslår kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging: Kontrollutvalget i Snillfjord kommune saker til oppfølging pr : Sak Tittel Kommentar Til oppfølging KS9/2008 Forvaltningsrevisjon vann, avløp og renovasjonstjenesten Kommunestyret tar forvaltningsrapporten Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon til etterretning. Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapporten med særlig vekt på Rutinemessig oppfølging. sørge for tilfredsstillende vannkvalitet ved Vågan vannverk sørge for reservevannsløsninger og utarbeide beredskapsplaner for vann og avløp beregne vann- og avløpsgebyrene på en måte som hindrer store variasjoner fra år til år. vurdere den finansielle dekningsgraden for vann og avløp. følge opp at renovasjonsgebyrene ikke øker mer enn kostnaden ved tjenesten. OK Sjekk Sjekk Sjekk OK Sak i kommunestyret (Sak KS-21/2008): Vågan skoles vannverk Forbedring av vannkvalitet Valg av tiltak. Tiltak iverksettes for å sikre vannforsyning av god hygienisk kvalitet innen skolestart Sak i kommunestyret (Sak KS-47/2008): Vågan skoles vannverk Forbedring av vannkvalitet Valg av tiltak. Boring av ny brønn(er) og montering av UV-aggregater for å sikre hygienisk betryggende vannforsyning til Vågan skole. Dersom skolen vedtas opprettholdt, igangsettes arbeid med bygging av basseng og overbygg for UV-aggregater. Rådmannen orienterte om saken i kontrollutvalgets møte den 24. februar 2009, som sak KU-3/2009. Reservevannsløsninger og beredskapsplaner vann og avløp kan bli tema på ny hovedplan for vann og avløp. Manglende vaktordning for kommunale vannverk er omtalt i årsberetningen for 2008 (s. 32). Kontrollutvalgets møte Tilbakemeldingen fra rådmannen ble behandlet som sak 17/2010. Kontrollutvalget vedtok følgende: 1. Kontrollutvalget tar rådmannens lbakemelding til orientering. 2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny tilbakemelding i saken på sitt første møte i Kontrollutvalgets møte Rådmannen ga en ny tilbakemelding i saken. Følgende punkter følges opp videre: Beredskapsplan 6 Ny tilbakemelding på kontrollutvalgets første møte i 2011

7 Kontrollutvalget i Snillfjord kommune saker til oppfølging pr : Sak Tittel Kommentar Til oppfølging Reservevannsløsning, strømstans Kontrollutvalgets møte Rådmannen ga en orientering om status i arbeidet (kontrollutvalgets sak 4/2012). Kontrollutvalget ønsker fortsatt å ha med saken til oppfølging. Følgende punkter følges opp videre: Beredskapsplan Reservevannsløsning, strømstans Ny tilbakemelding ønskes på kontrollutvalgets siste møte før jul Kontrollutvalgets møte Egil Arve Hov, leder forvaltning, drift og vedlikehold, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget ønsker en tilbakemelding om status vedr. beredskapsplan, reservevannsløsning og strømstans, på utvalgets møte 3. juni Kontrollutvalgets møte Rådmannen er bedt om å gi kontrollutvalget en orientering om status vedr. beredskapsplan, reservevannsløsning og strømstans. Eierstrategier Snillfjord KSkommune 72/2010 grunnlagsdokument Følges opp videre Følges opp videre Ny orientering 3 juni 2013 Kontrollutvalgets møte Rådmannen kunne ikke stille i kontrollutvalgets sitt møte. Ny orientering i februar 2014 Kontrollutvalgets møte Egil Arve Hov, leder forvaltn. drift og vedlikehold, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Snillfjord kommune jobber fortsatt med Hovedplan vann og avløp, beredskapsplan er integrert i hovedplanen. Hovedplan ferdigstilles i løpet av Beredskapsplan er vedtatt i Snillfjord kommune har nå fått et reservestrømsaggregat. Kontrollutvalget anser punktene vedr. reservevannsløsning og strømsstans som fulgt opp. Utvalget ønsker en ny orientering om status i utarbeidelsen av beredskapsplan på sitt siste møte i Ny orientering 24. november 2014 Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalget ønsker å ha med saken videre, vedr. beredskapsplan og ROS-analyse, på sin oppfølgingsliste. Følges opp videre Enstemmig: Rådmannen setter i gang en prosess for etablering av konkrete eierstrategier og rapporteringsrutiner i aktuelle selskaper. Dette innbefatter et grundig arbeid med saken i kommunestyret. Kontrollutvalgets møte Administrasjonen har kapasitetsutfordringer når det gjelder å få satt i gang arbeidet med å utforme eierstrategi for kommunens eierinteresser. Rådmannen har bedt kommunestyret om å vurdere om administrasjonen i kommunen har riktig kompetanse til å utfører dette arbeidet, eller om kommunen bør kjøpe ekstern bistand. Rådmannen mener at administrasjonen ikke har 7 Ny orientering til kontrollutvalget i juni 2011 Følges opp videre

8 Kontrollutvalget i Snillfjord kommune saker til oppfølging pr : Sak Tittel Kommentar kapasitet til å ferdigstille en eierstrategi før siste halvår av Kontrollutvalgets møte Administrasjonen mangler kompetanse på området, økonomi til å gjennomføre arbeidsprosessen mangler også. Kontrollutvalgets møte Utvalget ønsker en orientering fra rådmannen på sitt møte 11. juni Til oppfølging Følges opp videre Orientering fra rådmannen i juni 2012 Kontrollutvalgets møte Rådmannen har meldt tilbake til kontrollutvalgets sekretariat (e-post 9. mai 2012) om at den kommunale administrasjonen fortsatt ikke besitter nødvendig kompetanse eller ressurser til å fullføre arbeidet med strategiske eiervurderinger. Kontrollutvalgets møte Rådmannen har fortsatt ikke ressurser til å fullføre arbeidet med strategiske eiervurderinger. Kommunestyrets møte Sak 101/2012Kommunestyret ba om innspill på løsning til neste kommunestyremøte ( ). Kontrollutvalgets møte Kommunestyret hadde saken opp på sitt møte Det er ikke aktuelt å kjøpe kompetanse utenfra. Rådmannen er i gang med arbeidet. Ordfører følger oppsaken på hvert formannskapsmøte fremover. Saken oversendes kommunestyret til orientering og en eventuell oppfølging. Følges opp videre Følges opp videre Kontrollutvalgets møte Reidar er i gang med arbeidet, alt av dokumentasjon fra selskapene er mottatt. Mulig det blir lagt frem en sak for formannskapet før sommeren. Kontrollutvalgets møte Kommunestyret har vedtatt eierskapspolitikk og eierstrategi for Snillfjord kommune i sak 27/2013. Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalget ønsker en ny orientering på sitt møte i mai Ny orientering i mai 2014 Kontrollutvalgets møte Arild Risvik, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Rådmannen vil ta fatt på dette arbeidet og få utarbeidet en eierstrategi for sitt eierskap. En realistisk målsetting er at dette kan bli ferdigstilt innen utgangen av Kontrollutvalget vil ha med saken videre i sin oppfølgingsliste. Følges opp videre Kontrollutvalgets møte Det diskuteres vedr. eierstrategier i formannskap og kommunestyre (Hemne kraftlag og Trønderenergi AS). Eierstrategier for kommunens eierskap i de forskjellige 8 Følges opp videre

9 Kontrollutvalget i Snillfjord kommune saker til oppfølging pr : Sak Tittel Sak KS Boligprosjekt /2013 Kommentar selskapene er ikke utarbeidet pr. i dag. Til oppfølging Enstemmig: Det bevilges kr til KOMITE I til komiteens videre arbeid. Kontrollutvalgets møte Utvalget ønsker å følge opp saken. Følges opp Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalget ønsker en orientering om status i prosjektet, om prosjektet ble som forventet, og hva totalregnskapet ble på prosjektet. Orientering gis i kontrollutvalgets møte i november Orientering Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalget ønsker å ha med saken videre. Kontrollutvalget ønsker ny orientering på utvalgets siste møte før sommeren. Orientering Kontrollutvalgets møte Rådmannen er bedt om å gi en orientering i dagens møte. Sak KS Selskapskontroll i 31/2014 Trønderenergi AS Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll i Trønderenergi AS til orientering. Snillfjord kommune vil være en bevisst og aktiv eier, med tydelige mål for vårt eierskap og deltaking i selskaper. Kommunestyret ber formannskapet ta en gjennomgang av mål og strategier for vår deltaking og eierskap og utarbeide en eiermelding/eierstrategi. Denne blir lagt fram for kommunestyret en gang i året for behandling. Snillfjord kommune vil drive sin eierstyring og utøve sitt eierskap i generalforsamlingen i selskapet på en forutsigbar måte i samråd med de andre eierkommunene. Kommunestyret forventer at Snillfjord kommunes eierrepresentant jobber for et profesjonelt sammensatt styre i selskapet. Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av selskapskontrollen i forbindelse med fremlegging av eierskapsmeldingen innen september Følges opp Kontrollutvalgets møte Det er ikke rapportert til kommunestyret i pr. i dag. 9 Følges opp

10 Forvaltningsrevisjonsrapport - Utleieboliger Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 016/15 Eva J. Bekkavik 216, &58, 13/85-12 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Kommunens forvaltning av utleieboliger til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen Vedlegg Forvaltningsrevisjonsrapport kommunens forvaltning av utleieboliger Saksutredning Boligpolitikken skal, sammen med annen velferdspolitikk, hjelpe de som ikke selv klarer å skaffe seg en bolig, eller som ikke på egen hånd klarer å bli boende i den boligen de har. Boligpolitikken skal legge til rette for boforhold som fremmer velferd og deltakelse. Boforhold omfatter alle sider ved det å bo både utformingen av boligen, lokaliseringen, bomiljøet, boligøkonomien og eventuell oppfølging og tjenester. At boforhold fremmer velferd, innebærer at en bor slik at verken levekår, helse eller livskvalitet blir satt på spill. Kommunestyret ga kontrollutvalget tillatelse til å bestille en forvaltningsrevisjon med fokus på utleieboliger på sitt møte 22. mai 2014 (sak 33/2014).Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak foretok kontrollutvalget en bestilling av prosjektet hos Revisjon Midt-Norge IKS på kontrollutvalgets møte den 10. juni Revisjon Midt-Norge IKS har formulert følgende problemstillinger for prosjektet: 1. Forvaltes kommunens boligsosiale arbeid i samsvar med sentrale regler og anbefalinger? 2. Er driften av kommunens boligmasse (boligmasse til utleie) i samsvar med anbefalinger og god ressursutnyttelse? Revisjonens konklusjon Forvaltes kommunens boligsosiale arbeid forvaltes i samsvar med sentrale regler og anbefalinger? Snillfjord kommune bistår mange som kan ivareta sine boliginteresser selv med bolig. Kommunen har overkapasitet på boliger, og for tiden kan kommunen tilby boliger til alle som melder interesse, inklusive de som ikke kan ivareta sine egne interesser i boligmarkedet. Dette er en ønsket strategi for å kunne tilby tilflyttere bolig. Likevel viser denne revisjonen at det kan være risiko for at de som har rettigheter ihh. til sosialtjenesteloven, kan bli holdt utenfor av de som kan ivareta 10

11 boligbehovet sitt på egenhånd. Boligkontraktene er ikke tidsavgrensa, søknader om bolig er ikke behovsvurdert, eller på annen måte behandlet i tråd med saksbehandlingsregler. Er driften av kommunens boligmasse (boligmasse til utleie) i samsvar med anbefalinger og god ressursutnyttelse? Den kommunale boligmassen har gjennomgående dårlig standard, og kommunen har ikke fulgt opp alle tiltakene i tiltaksplanen for den kommunale eiendomsmassen. Økte leieinntekter går inn i en større ramme for den kommunale eiendomsmassen, og går ikke direkte til drift og vedlikehold av boligmassen. Revisors anbefalinger: På bakgrunn av vurderinger og konklusjoner i denne forvaltningsrevisjonen anbefaler revisor at rådmannen legger tilrette for: målrettet og systematisk boligsosial forvaltning av kommunale boliger større grad av rullering av kommunale boliger, ved f.eks. tidsavgrenset leiekontrakter revidere tiltaksplanen, for å sikre verdibevarende vedlikehold av utleieboliger at statlige økonomiske støtteordninger brukes i tråd med regelverket Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgets sekretariat anser forvaltningsrevisjonsrapporten Kommunens forvaltning av utleieboliger" for å gi nyttig informasjon og den signaliserer punkter kommunen må ha fokus på i det videre arbeidet. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til orientering og legge den frem for kommunestyret med forslag om at revisjonens anbefalinger følges opp av rådmannen. 11

12 Evaluering og rapportering - valgperioden Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 017/15 Eva J. Bekkavik 033, &14 12/11-13 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til rapport for valgperioden basert på innspill gitt i møtet. På slutten av valgperioden leverte kontrollutvalget en rapport til nytt kommunestyre. Denne inneholdt kontrollutvalgets evaluering av eget arbeid og rammevilkår, samt en egen gjennomgang av oppfølgingen av alle forvaltningsrevisjonsprosjekter. Uvalget bør vurdere hvorvidt man ønsker å utarbeide en egen rapport til det nye kommunestyret, og i så fall hva kontrollutvalget ønsker å legge vekt på av erfaringer og eventuelt anbefalinger for neste periode. Følgende er noen aktuelle temaer for kontrollutvalget å vurdere: Kontrollutvalgets arbeidsform Det har i perioden vært lagt opp til 5 møter i året, 3 på våren og 2 på høsten. Kontrollutvalget har i det meste av perioden hatt åpne møter, noe som nå har blitt lovpålagt. Ordfører og revisjonen har møte- og talerett i utvalgets møter, og i tillegg inviteres rådmannen jevnlig til å gi orienteringer. Er frekvensen på møter riktig? Er utvalget fornøyd med typen og mengden saker som legges fram for utvalget? Er utvalget fornøyd med form og utredning på sakene? Valg og sammensetning av kontrollutvalget Kontrollutvalget består i dag av 5 medlemmer med felles varaliste. Ett av medlemmene i utvalget er fast medlem av kommunestyret, hvilket er lovens minstekrav. Er sammensetningen av kontrollutvalget tilfredsstillende? Har det betydning om flertallet eller mindretallet i kommunestyret har flertall og/eller leder i kontrollutvalget? Bør kommunestyret fortsatt velge kontrollutvalget ved avtalevalg med felles varaliste? Kontrollutvalgets ressurser Kontrollutvalget disponerer i 2015 et budsjett på kr , derav kr til sekretariatstjenester, kr til revisjonstjenester og kr til kontrollutvalgets øvrige virksomhet, herunder møtegodtgjørelser. 12

13 Kontrollutvalget får sine sekretariatstjenester fra Kontrollutvalgssekretariat MidtNorge IKS, der Snillfjord kommune deltar i samarbeid med 13 andre kommuner, samt fylkeskommunen. Sekretariatet har ansvar for saksbehandling, arrangering av møter, kontrollutvalgets arkiv og andre administrative oppgaver. Antall timer budsjettert til sekretariatsbistand og honorar ligger i hovedsak fast, og varierer ikke med forbruk på kort sikt. Har kontrollutvalget en tilfredsstillende økonomisk ramme? Er kontrollutvalget fornøyd med sekretariatsbistanden og relasjonen til sekretariatet? Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon gjennomføres i henhold til en plan som vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget utarbeider planen på bakgrunn av en overordnet analyse av risiko og vesentlighet innenfor de ulike områder av kommunens virksomhet. Kontrollutvalget foretar bestillinger ut fra planen, innenfor de avtalte rammer for forvaltningsrevisjon. Ut fra kontrollutvalgets bestilling legger revisjonen normalt frem et forslag til innretning for utvalget, før revisjonen utarbeider prosjektplan og gjennomfører prosjektet. Prosjektrapporter behandles i kontrollutvalget og legges fram for kommunestyret. Kontrollutvalget har hatt en praksis med utarbeidelse av toårige planer, mens overordnet analyse bare gjennomføres én gang i perioden. Gir prosessen med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon god informasjon for å prioritere forvaltningsrevisjonsprosjekter? Er kontrollutvalget fornøyd med måten forvaltningsrevisjonsprosjekter bestilles og gjennomføres på? Er kontrollutvalget fornøyd med form og innhold i rapportene? Selskapskontroll Selskapskontroll og plan for selskapskontroll utarbeides og bestilles i prinsippet etter samme prosess som forvaltningsrevisjon, og må prioriteres av samme ramme. Snillfjord kommune har i stor grad eierskap i fellesskap med andre kommuner, og det har vært lagt vekt på å samarbeide om kontroll. Snillfjord har i perioden deltatt i ett større selskapskontrollprosjekt av Trønderenergi AS (2014). Er kontrollutvalget fornøyd med opplegg og prosess rundt selskapskontroll? Er kontrollutvalget fornøyd med form og innhold på den selskapskontrollen som har vært gjennomført? Har selskapskontroll vært riktig prioritert i forhold til forvaltningsrevisjon? Regnskapsrevisjon Regnskapsrevisjonen gjennomføres av Revisjon Midt-Norge. Kontrollutvalget er ikke bestiller av regnskapsrevisjon på samme måte som for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, men har et ansvar for å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget får på høsten en orientering om planlagt regnskapsrevisjon for regnskapsåret. I april får kontrollutvalget fremlagt revisjonsberetning og blir presentert resultatene av revisjonsarbeidet. I tillegg får kontrollutvalget i etterkant kopi av revisjonens tilbakemeldingsbrev til kommunen etter årsoppgjøret. Får kontrollutvalget tilstrekkelig informasjon til å ivareta påse-ansvaret for regnskapsrevisjon? 13

14 Samarbeid med andre kontrollutvalg og fellesfora Snillfjord kommune deltar i Konsek i samarbeid med 13 andre kommuner og fylkeskommunen. Konsek inviterer årlig til en samling for kontrollutvalg på senhøsten. Kontrollutvalget er medlem av Forum for kontroll og tilsyn som årlig arrangerer fagkonferanse og årsmøte i juni. I tillegg inviteres kontrollutvalget til en årlig kontrollutvalgskonferanse i regi av Norges kommunerevisorforbund i februar. Kontrollutvalget har også hatt samarbeid med fellesmøte med andre kontrollutvalg i regionen i forbindelse med selskapskontroll av Trønderenergi AS. Er kontrollutvalget fornøyd med felles-samlinger og felles opplæring i regi av Konsek? Synes kontrollutvalget det er nyttig å delta på konferanser i regi av FKT og NKRF, og ønsker kontrollutvalget å opprettholde medlemsskapet i FKT? Synes kontrollutvalget det er nyttig å samarbeide med andre utvalg i regionen, og burde det være mer eller mindre av det? Samarbeid med ordfører, rådmann og andre politiske organer i kommunen Kontrollutvalget utfører sitt arbeid på vegne av kommunestyret og hovedvekten av arbeidet går ut på å føre kontroll med virksomheten som utføres av rådmannen og kommunens administrasjon. Kontrollutvalget har lagt vekt på jevnlige orienteringer fra rådmannen i aktuelle saker. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret fortløpende angående forvaltningsrevisjon, og selskapskontroll, årlig angående regnskapsrevisjonen i tillegg til gjennom årsmeldinger og planer. Protokoller fra kontrollutvalget legges fram som referatsak til kommunestyret. Ordfører har møterett i kontrollutvalget. Er kontrollutvalget fornøyd med kommunikasjon og samarbeid med rådmannen og administrasjonen? Er det et hensiktsmessig antall, nivå og form på orienteringer fra rådmannen? Er kontrollutvalget fornøyd med samandlingen med ordfører, rådmann og andre politiske organer? Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Sekretariatet oppfordrer kontrollutvalget til å diskutere behovet for rapportering samt spørsmålene til evaluering av virksomheten, og foreslår at det eventuelt utarbeides en rapport basert på dette som legges frem for det nye kommunestyret. 14

15 Forslag til møteplan for 2. halvår 2015 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 018/15 Eva J. Bekkavik 033, &17 15/80-4 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2015: Kommunestyret Formannskapet Kontrollutvalget August September Oktober November Desember Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg nødvendig. Saksutredning For å kunne planlegge å gjennomføre kontroll- og tilsynsarbeidet på en best mulig måte er det nødvendig å fastsette en møteplan for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets møter vil fungere som milepæler, både for gjennomføring og presentasjon av revisjonsarbeid for kontrollutvalget, og for oppgaver som er sterkere knyttet til kontrollutvalgets egen virksomhet. Kontrollutvalget kan i tilknytning til saken diskutere tema for de enkelte møter, dersom det er ønskelig. Sekretariatet har ut fra erfaringer fra tidligere år, samt lovpålagte oppgaver, lagt inn noen foreløpige stikkord. I budsjettet for 2015 har kontrollutvalget budsjettert med å gjennomføre 5 møter i 2015, og det er naturlig å avvikle 3 på våren og 2 på høsten. Kontrollutvalgets møteplan bør tilpasses møteplanen for kommunestyret. Utvalget kan løpende gjennom året, vurdere om det er behov for endringer. Med bakgrunn i forventninger om saker så langt så kan følgende møteplan antydes for 2. halvår 2015: Kommunestyret Formannskapet Kontrollutvalget August September Oktober November Desember

16 21. september 2015 Viktige saker i september er oppfølging av den finansielle revisjonen, og det må utarbeides budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten for 2016 som legges frem for endelig vedtak i kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for Videre vil oppfølging av saker stå på agendaen 16. november 2015 Nytt utvalg! Møtet legges i utgangspunktet opp som et informasjonsmøte der vi legger opp til en gjennomgang av kontrollutvalgets oppgaver, funksjon og rolle og en presentasjon av Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS og Revisjon Midt-Norge IKS. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget avvikler 2 møter 2. halvår Forslag til møteplan fremgår av kontrollutvalgssekretariatets innstilling. 16

17 Referatsaker Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 019/15 Eva J. Bekkavik 033, &17 15/80-3 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. Vedlegg Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 10/2015 Revisjon Midt-Norge IKS - protokoll fra representantskapsmøte KonSek Midt-Norge IKS - protokoll fra representantskapsmøte Ikke alle kan granske Administrasjonen må holde seg unna politiske møter Ordfører kan ikke trekke saker fra saklisten Ulovlig med gruppemøte for alle Sivilombudsmannens uttalelse vedr. møteoffentlighet i Herøy kommune Saksutredning Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker: Melding om politisk vedtak. Kontrollutvalgets årsmelding 2014 Protokoll fra representantskapsmøte i Revisjon Midt-Norge IKS. Protokoll fra representantskapsmøte i KonSek Midt-Norge IKS. Bare kommunestyret og kontrollutvalget har myndighet til å sette i verk granskinger i Kommune Norge. Hvis flertallet i bystyret har jevnlige planleggingsmøter for å planlegge hva de skal mene i fellesskap, må administrasjonen holde seg langt unna. Ordfører har en selvstendig plikt til å vurdere om saker er tilstrekkelig forberedt til å bli behandlet. Men når sakene først er på sakslisten har ordfører ingen myndighet til å fjerne dem igjen. Et politisk utvalg kan ikke samles til utvidet gruppemøte for å unngå å diskutere en sak i offentligheten. Sivilombudsmannens uttalelse vedr. møteoffentlighet. Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som referatsaker. 17

18 Snillfjord Kommune Fellestjenesten Kontrollutvalget v/konsek Vår ref. Arkivnr Saksb Deres ref. Dato 15/303 Inger Krokstad MELDING OM POLITISK VEDTAK - ÅRSMELDING 2014 KONTROLLUTVALGET Kommunestyret behandlet i møte sak 10/15. Følgende vedtak ble fattet: Enstemmig som innstillingen: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2014 til orientering. Med hilsen Inger Krokstad Postadresse: Rådhuset 7257 Snillfjord E-post/internett 18 Telefon: Telefaks: Bankgiro: Org.nr

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Bernt svarer: Ikke alle kan granske Bare kommunestyret og kontrollutvalget har myndighet til å sette i verk granskinger i Kommune-Norge. Les jussprofessor Jan Fridthjof Bernts svar på leserspørsmål i vår ukentlige jusspalte. Av Kommunal Rapport 26. mai 2015 Fakta Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen. Bernt har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett. Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven. Spørsmål Jeg skulle gjerne hørt Bernts vurdering av om et kommunestyre/fylkesting/kontrollutvalg har anledning/lovhjemmel til å iverksette granskinger. Meg bekjent inneholder verken kommuneloven eller forskrifter til denne bestemmelser om at de folkevalgte organene er tillagt denne myndigheten. Er det bare Stortinget som kan vedta gransking i en kommune, og er de granskinger som er gjennomført fram til dags dato lovstridige? Bernt svarer Vi har ingen særlige lovregler om gransking, og heller ikke noe forbud mot at kommunestyre eller andre setter i gang slike. "Gransking" er i denne sammenheng bare et navn på en særlig undersøkelse av en sak eller et saksforhold, som må gjennomføres innenfor de rammene som ellers gjelder for offentlig saksbehandling. Her har vi imidlertid en rekke mulige rettslige problemer. Jeg skal ikke påstå jeg har full oversikt over alle, men nedenfor har du mine tanker om noen: 1. Hvem kan iverksette gransking? Som kommunens øverste organ kan kommunestyret vedta å iverksette gransking av et hvilket som helst saksforhold vedrørende kommunens virksomhet. Det samme kan kontrollutvalget, i medhold av kommuneloven 77 nr. 7. Men hvis granskingen medfører utgifter, må det foreligge eller skaffes budsjettmessig dekning for disse før granskingen settes i gang. Andre kommunale organer med mulig unntak for foretakstyrer vil derimot neppe kunne iverksette en slik prosess uten etter fullmakt fra kommunestyret, men vil selvsagt kunne be administrasjonen om å utrede en sak eller om at kontrollutvalget tar initiativ til en mer formalisert gransking. 2. Plikt til å medvirke og forklare seg ved gransking Alle tilsatte i kommunen har plikt til å møte personlig og forklare seg og medvirke til en slik gransking, i kraft av sitt tilsettingsforhold i kommunen. Dette er da et avvik fra det som ellers er hovedregelen om kommunikasjon mellom folkevalgte organer og administrasjonen; at dette skjer via rådmannen eller den hun har delegert dette ansvaret til. For kontrollutvalget fastslås regelen om plikt til å medvirke i kommuneloven 77 nr. 7 («enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument»), skal andre organer foreta en slik formell gransking, må kommunestyret selv fatte vedtak om fullmakt til å gjøre dette. 25

26 De folkevalgte har ingen tilsvarende rettslig plikt til å forklare seg eller medvirke ved en gransking, men det vil selvsagt være en alvorlig politisk sak om en folkevalgt nekter å medvirke ved en gransking iverksatt av kommunestyret eller kontrollutvalget. 3. Taushetsplikt I kommuneloven 77 nr. 7 er fastslått at kontrollutvalget kan kreve informasjon «uten hinder av taushetsplikt» om forhold «som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene». I dette ligger at det er kontrollutvalget som avgjør hva det vil be om informasjon om. Rådmannen kan ikke nekte tilgang til informasjon, og kommunestyret kan ikke treffe vedtak som begrenser kontrollutvalgets lovfestete rett til innsyn i alt det finner nødvendig. Men utvalget har selv taushetsplikt, og ansvar for å hindre uønsket videreformidling av taushetspliktbelagte opplysninger, se forvaltningsloven 13 som pålegger både tilsatte og folkevalgte «å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om» taushetspliktbelagte forhold. I dette ligger at slik informasjon bare skal videreformidles der det er hjemmel for dette i unntaksreglene i forvaltningsloven. Og disse må leses med utgangspunkt i hovedregelen i 13, om plikt til å hindre spredning. Når det i fvl. 13 b nr. 2 er fastsatt at taushetsplikt ikke er til hinder for «at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll», må det derfor forstås slik at formidling av taushetspliktbelagt informasjon så langt mulig skal skje i anonymisert form, og behandles tilsvarende forsiktig av mottakeren. 4. Dokumentoffentlighet Et særlig vanskelig problem ved slike granskinger er forholdet til offentlighetsloven. Det vil ofte være ønske om å skjerme opplysninger som kommer fram under en gransking, dels av hensyn til den som er gjenstand for granskingen, og dels av hensyn til kildene «informantene». Vernet av den som er under gransking mot offentlig innsyn i saksdokumentene vil i praksis avhenge av om det er tale om opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov, se offentlighetsloven 13. Avtale eller løfte om fortrolighet og anonymitet for informanter vil normalt ikke være tilstrekkelig til å skape taushetsplikt. I praksis må det være tale skjerming av opplysninger om «personlige forhold», se forvaltningsloven 13, og det at man er kilde til informasjon, vil bare helt unntaksvis oppfylle det kriteriet. Offentlighetsloven 13 er en unntaksregel som ikke omfatter hele dokumenter, men bare de enkeltopplysningene som måtte være av slik karakter. Det er med andre ord snakk om sladding i dokumentet, ikke om å nekte innsyn fullstendig. Som alminnelig regel vil det bare være taushetsplikt om private forhold, som sykdom, familieforhold, rusmiddelproblemer mm. Rent tjenstlige forhold, som feil, svikt, dårlig opptreden mm omfattes ikke i seg selv av dette unntaket. 26

27 Utgangspunktet er at innsynsrett inntrer så snart dokumentet «er oppretta»; det vil her si så snart det enten er innkommet til kommunen fra en eventuell ekstern kilde, eller når det oversendes folkevalgt organ fra administrasjonen. Etter offentlighetslovens 5 kan det fastsettes utsatt offentlighet «såframt det er grunn til å tru at dei dokumenta som ligg føre, gir eit direkte misvisande bilete av saka, og at innsyn derfor kan skade klare samfunnsmessige eller private interesser». Terskelen for slik utsatt offentlighet er høy, men vil nok lett være oppfylt der det er framsatt alvorlige beskyldninger mot enkeltpersoner, så lenge disse ikke har fått ta til motmæle. Granskingsrapport, og dokumenter knyttet til denne, med taushetspliktbelagte opplysninger, vil kunne videreformidles til andre kommunale organer, som formannskap og kommunestyre hvis «opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll», men her er det et viktig poeng at taushetspliktbelagte opplysninger i størst mulig grad må anonymiseres så langt dette er mulig ved slik videreformidling. 5. Partsinnsyn Den som granskingen retter seg mot, vil være part i saken, og vil derfor etter forvaltningsloven 18 som alminnelig regel ha rett til innsyn i alle sakens dokumenter. Taushetsplikt gjelder ikke overfor den som er part i saken, se fvl. 13 b nr. 1. Det er en begrenset adgang etter fvl. 19, andre avsnitt, til å nekte en part innsyn i bl.a. «forhold som av særlige grunner ikke bør meddeles videre», men dette gjelder bare der det ikke er «av vesentlig betydning» for parten å få disse opplysningene. Normalt vil det kunne være av vesentlig betydning for parten å vite hvem som er kilden for kritikk og påstander om faktiske forhold, men hvis det bare tale om «tips» som har vært utgangspunkt for en selvstendig undersøkelse av forholdet, men som ikke tillegges noen selvstendig bevisverdi, vil det kunne være mulig å skjerme kilden. 27

28 Bernt svarer: Administrasjonen må holde seg unna politiske møter Hvis flertallet i bystyret har jevnlige planleggingsmøter for å planlegge hva de skal mene i fellesskap, må administrasjonen holde seg langt unna, advarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. Av Kommunal Rapport 18. mai 2015 Fakta Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen. Bernt har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett. Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven. I en kommune med formannskapsmodell har partiene som utgjorde flertallet ved konstitueringen i praksis innført et nytt politisk møtepunkt. Hver mandag samles politikere fra disse partiene til møter, for å diskutere hva de skal mene om ulike politiske saker som skal komme opp til behandling. Konsekvensen er at partiene før formannskapet trer sammen har blitt enige om hva man skal mene. I mindre viktige saker får enkelte partier bryte ut av enigheten, men i hovedsak stemmer partiene samlet. Kritikerne mener dette ødelegger formannskapet som politisk arena, ettersom det ikke lenger er mulig å ha en reell debatt, og i tillegg vil det i mange tilfeller rett og slett ikke bli debatt i det hele tatt fordi avgjørelsen er tatt. Pressen nektes adgang til disse formøtene. Det kan være liten tvil om at det må være lov for politikere fra ulike partier å møtes uten at det er et politisk møte allmennheten skal ha adgang til. Men når møtene blir så institusjonaliserte at de reelt sett er faste møter som forbereder hva politikerne skal mene i den kommende politiske behandlingen, bør de da betraktes som reelle formannskapsmøter hvor mindretallet ikke er invitert? Eller kan hva som helst vedtas i forkant, så lenge det ikke er hele utvalget som møtes, bare flertallet? Hva er konsekvensen for det offentlige ordskiftet? Bernt svarer Hestehandler og korridorpolitikk er det ikke mulig å forby, og heller ikke at det dannes politiske allianser på tvers av partigrensene. Om partier i en kommune ønsker å etablere et tett samarbeid av denne typen, er det ikke noe ulovlig i dette. Men velgerne bør reagere hvis de ser at formannskapsmøtene blir ganske uviktige, fordi «noen har snakket med hverandre». Men det er avgjørende viktig at disse møtene er rene politiske rådslagningsmøter for enkelte partigrupper, og ikke blandes sammen med kommunens saksbehandling. Kommunen kan stille møterom til rådighet for slike møter, men kommunens administrasjon må ikke medvirke til innkalling eller gjennomføring av møtene, og representanter for administrasjonen må heller ikke delta i disse. Administrasjonen skal bare forholde seg til kommunens folkevalgte organer, ikke til partigrupper. 28

29 Bernt svarer: Ordfører kan ikke trekke saker fra sakslisten Ordfører har en selvstendig plikt til å vurdere om saker er tilstrekkelig forberedt til å bli behandlet. Men når sakene først er på sakslisten har ordfører ingen myndighet til å fjerne dem igjen, slår jussprofessor Jan Fridthjof Bernt fast. Av Kommunal Rapport 11. mai 2015 Fakta Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen. Bernt har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett. Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven. Spørsmål Har ordføreren et overordnet ansvar for at saksforberedelsen til kommunestyret har vært forsvarlig? Jeg har lett forgjeves etter uttalelser i lov eller forarbeider om dette. I reglementet for Bergen kommune kan det synes som om bystyrekomiteene har dette ansvaret, men jeg trodde ikke et slikt reglement kan sette til side ordførerens eventuelle plikt her. Da er spørsmålet: Har ordførerne en slik plikt overfor kommunestyrene? Bernt svarer Ordfører har ikke noe selvstendig saksforberederansvar, men i kommuneloven 32 nr. 1 er fastsatt at "Lederen av folkevalgt organ setter opp sakliste for det enkelte møte". Verken rådmann, byråd eller bystyrekomiteer kan sette opp saker på saklisten til et folkevalgt organ; det er bare ordfører som kan, men i bestemmelsen i 32 nr. 1 om at det skal innkalles til møte når "minst 1/3 av medlemmene krever det", ligger en forutsetning om at det samme antall medlemmer kan kreve en sak oppført på dagsordenen til neste møte. I tillegg kan det folkevalgte organet selv i møtet treffe vedtak etter 34 nr. 1 om å føre opp en ny sak på saklisten, men da slik at (realitets) vedtak bare kan treffes "hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette". Normal prosedyre vil selvsagt være at når en sak blir oversendt fra rådmann, byråd, bystyrekomité eller annet organ med innstilling til kommunestyre eller annet folkevalgt organ, føres den opp til behandling i neste møte der. Men når ordfører eller utvalgsleder setter opp saklisten til et møte, vil hun eller han ha en selvstendig rett og plikt til å vurdere om saken er tilstrekkelig forberedt til å tas under behandling, alternativt om den bare skal føres opp som en orienteringssak til foreløpig diskusjon. Men dette er det også det folkevalgte organets ansvar å vurdere, se 34 nr. 1 om at det "kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den utsendte saklisten". Og det samme ansvaret har altså ordfører der det fremmes forslag om realitetsvedtak i en sak som ikke var oppført på saklisten i innkallingen, i og med at han eller hun da må vurdere om dette skal tillates. Men verken ordfører, rådmann eller byråd kan "trekke" en sak fra møtet hvis den først er oppført på sakslisten, da må organet selv treffe vedtak om utsettelse. 29

30 Bernt svarer: Ulovlig med gruppemøte for alle Et politisk utvalg kan ikke samles til utvidet gruppemøte for å unngå å diskutere en sak i offentligheten, slår jussprofessor Jan Fridthjof Bernt fast. Av Kommunal Rapport 4. mai 2015 Under en sak i kontrollutvalget for alkoholomsetning blir møtet avsluttet, fordi medlemmene skal samles til et «gruppemøte» for å diskutere ordlyden i et forslag til vedtak. Tilhørerne må forlate møtelokalet, siden det ikke lenger er noe møte. Når «gruppemøtet» hvor hele kontrollutvalget er til stede er over, blir møtet satt igjen. I den aktuelle kommunen var prosedyren rundt dette uklar, men vi lar det ligge i denne omgang. Er det anledning til å heve et politisk møte, og så fortsetter alle medlemmer av utvalget å diskutere saken videre? Hvor mange kan være til stede på et «gruppemøte» før det går over til å bli et politisk møte som skal være åpent for alle (med mindre det kan lukkes i tråd med møtereglene i kommuneloven)? Bernt svarer Kontrollutvalgene går inn under de generelle reglene om saksbehandlingen i folkevalgte organer, se kommuneloven 29 nr. 2. I 30 nr. 1 er det fastslått at "Folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter" og i 31 nr. 1 at "Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer," hvis ikke det er hjemmel i lov for å lukke møtet. Sivilombudsmannen har i flere uttalelser slått fast at når medlemmene av et folkevalgt organ sitter sammen for å diskutere en sak som ligger innenfor organets ansvarsområde, vil dette måtte anses som et møte i organet, uavhengig av om man kaller dette et "seminar", "uformell samtale", "forberedende byråd" eller liknende. Grensen mot rent politiske samtaler innenfor partigruppe eller mellom partigrupper kan være flytende, men hvis alle medlemmene i det folkevalgte organet, her kontrollutvalget, sitter sammen og diskuterer en sak de har eller skal ha til behandling, er det lite tvilsomt at dette skal anses som et møte i organet, også om andre skulle delta. Det som her er beskrevet framtrer som et forsøk på å omgå lovens klare regler, og ut fra den beskrivelsen av hva som skjedde som her er gitt, er jeg ganske sikker på at dette var ulovlig. 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 Eventuelt Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Eva J. Bekkavik 033, &17 15/80-5 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken legges frem uten forslag til vedtak. 35 Saksnr 020/15

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 08.06.2015 kl. 10:00 12:45 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 14.03.2016 kl 10:00 12:50 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtende medlemmer: John Geir Stølan, leder Arild Monsen, nestleder Merja

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 03.12.2012 kl. 10:00 13:40 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 16/13 Møtedato/tid: 14.03.2016 Kl 10:00 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtedeltakere: John Geir Stølan, leder Arild Monsen, nestleder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 07.10.2013 kl. 10:00 13:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 07.05.2012 kl. 10:00 12:05 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor SNILLFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid : Tirsdag 4. november 2008, kl 10.00 Møtested/lokaler : Rådhuset i Snillfjord Lille møterom

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 02.12.2013 kl. 10:00 14:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 /tid: 14.02.2013 kl. 17:00 18:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannskapssalen, rådhuset Per Walseth,

Detaljer

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet Tolga kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalgets virksomhet Behandlet av kontrollutvalget 16. februar 2015 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.04.2012 kl. 13:00 16.30 Møtested: Rådhuset, Møterom 3215 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 11. juni 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler : Rådhuset, Formannskapssalen Arkivsak :

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 13/11 Møtedato/tid: 19.02.2013, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, Lille møterom Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder Anders J. Krokstad, nestleder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: 12.03.2014 kl. 14:00 16:00 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Ola Huke, leder Magne A. Thomasen, nestleder Oddvar Horg

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 24. februar 2009 kl. 10.00 14.40. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Møterom teknisk. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 058/2009. Møteleder: John

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Inderøy kommune Kontrollutvalget

Inderøy kommune Kontrollutvalget Inderøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 16:00 19:10 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtende medlemmer: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn Lervold

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28. april 2009 kl. 10.00 14.20. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Lille møterom. Saknr: 10/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 134/2009. Møteleder: John

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Årsmelding tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas for kontrollutvalgets

Detaljer

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE ORKDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Orkdal kommune Møtedato/tid : Torsdag 8. februar 2007 kl 13.00. Møtested/lokaler : Formannskapssalen Deltagere fra KU : Karen Unni

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 05.06.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2011/14008-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 14/126 Møtedato/tid: 24.11.2014, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune. Andre møtende

MØTEPROTOKOLL MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune. Andre møtende MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Utvalg : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Tirsdag 26. februar 2008 kl 09:30-14:20 Møtested/lokaler : Rådhuset, møterom 101 Møtende

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes SNILLFJORD KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 2. desember 2005 kl. 13.00 14.40. Møtested: Rådhuset i Snillfjord, Lille møterom. Saknr: 19/2005-24/2005 Arkivsaknr.: Møteleder: Oddvar Lian Møtende

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Opprinnelig vedtatt av fylkestinget 27.04 2006. Faginstans med ansvar for fortolkninger: Kontrollutvalget. Sist revidert: 30.04 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Reglementets

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 04.mai 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 5/07 TID: 11.05.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

Årsmelding. for kontrollutvalgets virksomhet BEHANDLET I KONTROLLUTVALGETS MØTE 26. JANUAR 2016 SAK 3/16 RØROS KOMMUNE

Årsmelding. for kontrollutvalgets virksomhet BEHANDLET I KONTROLLUTVALGETS MØTE 26. JANUAR 2016 SAK 3/16 RØROS KOMMUNE Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet 2015 RØROS KOMMUNE BEHANDLET I KONTROLLUTVALGETS MØTE 26. JANUAR 2016 SAK 3/16 Innhold Innledning... 2 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 2 Antall saker

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid: 25.04.2012 kl. 08:30 12:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Sentrumsbygget Atle-Ingar Kjelstad,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 2 Kommuneloven 77 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 15/15 Møtedato/tid: 16.3.215, kl. 1: Møtested: Rådhuset; kommunestyresalen Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 03.05.2011 kl. 17:00 19:50 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Formannskapsalen, Rådhuset Gunnar Lohse, leder

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL. EVENTUELT/ORIENTERINGER: -Informasjon om foranalyse av Eidsiva Energi AS, fra kontrollutvalgene i de 7 største eierkommunene.

SAKNR. SAKSTITTEL. EVENTUELT/ORIENTERINGER: -Informasjon om foranalyse av Eidsiva Energi AS, fra kontrollutvalgene i de 7 største eierkommunene. INNKALLING TIL MØTE I : Tid: Fredag 30. september 2011. Klokken: 09.00. Møtested: Ringebu rådhus, grønt møterom SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TYPE Møteinnkalling og sakliste Godkjenning av protokoll fra møte

Detaljer

Holtålen kommune. Dag Knudsen Paul Ådne Svendsen Liv Grete Heksem (Sak 01/12-07/12) Ole Roger Gundersen Ole Anders Holden. Varamedlem: Marit Stene

Holtålen kommune. Dag Knudsen Paul Ådne Svendsen Liv Grete Heksem (Sak 01/12-07/12) Ole Roger Gundersen Ole Anders Holden. Varamedlem: Marit Stene Holtålen kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ---------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Møterom på Fjellstyrekontoret Møtedato: Torsdag

Detaljer

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2010 KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med den

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 29.04.2015 kl. 13:00 15:20 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, lille kommunestyresal Tormod S. Slupphaug, leder

Detaljer

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FRØYA KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. mai 2006 kl. 09.00 12.45. Møtested: Kommunehuset på Frøya, møterom OSK. Saknr: 10/2006-17/2006 Arkivsaknr.: Møteleder Thor Pettersen Møtende medlemmer

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møtedato/tid: 01.12.2016 kl 16:00 17:25 Møtested: Møterom 241 Møtende medlemmer: Jomar Aftret, leder Pål Sture Nilsen, nestleder Bente Rhodèn Forseth Jan

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 23.02.2012 kl. 09:30 12:45 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Per Bjarne Bonesvoll,

Detaljer

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 03.03.2015. Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte:

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 03.03.2015. Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte: Vår ref. 15/291-2 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 03.03.2015 Bamble kommune - Det kalles med dette inn til møte: Dato: 10.03.2015 Tid: 13:00-15:00 MERK TIDEN! Sted: Rådhuset, møterom Synken Dersom

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 28.08.13 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleiar Arild Forgard, medlem

Detaljer

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED!

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! Sakliste: SAK 18/2007 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 19/2007 REFERATSAKER SAK 20/2007 OPPSUMMERING

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Til kontrollutvalgene i Hallingdal Fellesmøte 2/2013 På vegne av utvalgslederne innkalles det med dette til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Thor Pettersen (leder) Sten Kristian Røvik Iren Hårstad

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Thor Pettersen (leder) Sten Kristian Røvik Iren Hårstad FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 1. februar 2007 kl. 09.00 12.25 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom OSK Saknr: 1/2007-6/2007 Arkivsaknr.: Møteleder Thor Pettersen Møtende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 03.12.2013 kl. 18:00 22.15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl,

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 12/3 Møtedato/tid: 13.02.2012, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Deltagere: Oddvar M. Lian, leder Anders J. Krokstad, nestleder

Detaljer

Møteprotokoll - kontrollutvalget

Møteprotokoll - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteprotokoll - kontrollutvalget Arkivsak : 294-2009 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 15. september 2009, kl. 18.00 21.30 Møtested/lokaler :

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Steinkjer kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2008 kl. 10.00 14.20 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B Saknr: 1/2008-7/2008 Arkivsaknr.: Møteleder Sten Kristian Røvik Møtende medlemmer

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: 21.11.2011 Tid: kl 10.00 kl 14.10 Møtested: Grupperom 1, Grand hotell, Bellevue, Åndalsnes Sak nr: 35/11 44/11 Møteleder: Møtende

Detaljer

Fosnes kommune Kontrollutvalget

Fosnes kommune Kontrollutvalget Fosnes kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget den 9. februar 2012, sak 004/12 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 10.09.2015 Kl 13:00-14:40 Møtested: Lille kommunestyresal Møtende medlemmer: Tormod Solem Slupphaug Nils Prestmo Torkel Christiansen Vigdis

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune /tid: 10.12.2012 kl. 14:00 16:20 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom Endride Ola Huke, leder Magne A. Thomasen,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder)

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder) HEMNE KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 29. februar 2008 kl. 12.00 14.55. Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Saknr: 1/2008-9/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Geir Rostad Møtende medlemmer:

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid: 16.09.2015 Kl 09:00-14:20 Møtested: Herredshuset Møtende medlemmer: Johan G. Foss Lars Ø. Nordgård fra kl 11:30. Sak 30-32. Johan Eldar Wingan

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 13. november 2012 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 10. november 2009 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus kommunestyresalen MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Tirsdag 25.april 2006 kl 10.00 Møtested/lokaler : Gamle banken, kommunehuset. Deltagere : Inger Lise Ingdal leder

Detaljer