Kommunevalget 2007 ULLENSAKER VENSTRES valgprogram for perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunevalget 2007 ULLENSAKER VENSTRES valgprogram for perioden 2007 2011"

Transkript

1 Kommunevalget 2007 ULLENSAKER VENSTRES valgprogram for perioden

2 MER FRIHET MER ANSVAR Du vet best hva som passer for deg, og valget om hvordan du skal leve ditt liv er ditt. Forskjellige mennesker trenger forskjellige løsninger og vi i Venstre ønsker dette mangfoldet velkommen! Hver enkelt skal ha sin frihet, men det er viktig at friheten ikke går ut over andre: Min frihet slutter der din begynner. Venstre vil gi alle mennesker like muligheter, men vi vil ikke at alle skal være like. Både som enkeltpersoner og samfunn må vi ta ansvar for, og fange opp de som på en eller annen måte faller utenfor. Gode felleskapsløsninger er grunnleggende for at alle skal ha like muligheter, men det bør også være rom for private initiativ. Foreldre bør selv få velge hvilken barnehage og/eller skole deres barn skal gå i Eldre bør selv få velge hvor de skal bo Barn og unge bør få et allsidig idretts- og kulturtilbud slik at de selv kan velge hva de vil gjøre på fritiden 1. BARN OG UNGE I ULLENSAKER Barnehagetilbud Full barnehagedekning er viktig. Venstre ønsker et mangfoldig tilbud hvor kommunale og private aktører inngår i et positivt samspill, og hvor det tilbys flere typer barnehageløsninger. For eksempel vil etablering av naturbarnehager og barnehage på gård gi barna god kontakt med dyr og natur, og legge grunnlaget for små, miljøbevisste borgere. Skoler Venstre vil ha gode skoler med godt samarbeidsklima, og hvor barna trives. Foreldrene må få frihet til å bestemme hvilken skole deres barn skal gå, uavhengig av skolekrets. Friskoler i Ullensaker Venstre mener det igjen må åpnes for å etablere foreldredrevne grendeskoler i Ullensaker. Disse skolene må forplikte seg til å følge vanlig undervisningsplan. Et mangfoldig skoletilbud tilfører nye tanker og ideer også til kommunens skoler. PC tettheten må økes Venstre mener hvert barn og ungdom på sikt bør ha hver sin datamaskin. Kommunens mål om 5 elever pr. PC i 2010 er for tannløst, og vi foreslår å doble tettheten til 2,5 barn per maskin i Videre- og etterutdanning for lærere Ullensaker Venstre støtter økt satsing på kompetanseheving for lærere, ved å legge til rette for videre- og etterutdanning på dagtid, med inntil 1 måned pr. år med full lønn, som kan spares opp inntil 7 år. Lærerne kan ved behov etter eget ønske få permisjon for lengre kurs, med

3 tilsvarende redusert lønnskompensasjon. Finansieringen forutsettes avklart i et samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstakerorganisasjonene og staten, gjerne som et prøveprosjekt. Vaktmesteren tilbake i skolene Venstre ønsker vaktmesteren velkommen tilbake i skolene. Vi mener at skolebygningene kontinuerlig bør oppdateres og vedlikeholdes slik at både inne- og ute- miljøet rundt barna hele tiden er optimal. På denne måten vil vi spare kommunen for fremtidige, store økonomiske utgifter når skolebyggene til slutt står for forfall og må pusses opp. Vi må slutte å låne penger av fremtidens barn. Ungdoms rett til ettervern Venstre mener at ungdom under offentlig omsorg skal ha rett til ettervern. Det er i dag opp til den enkelte kommune om de ønsker å tilby barn som har vært under omsorg hos barnevernet ettervern. Retten til ettervern må gjelde fra personen blir myndig og frem til fylte 23 år. Retten må innebære konkret hjelp til større avgjørelser i livet, og veiledning fra en fast kontaktperson i barnevernet. Denne kontaktpersonen kan være en saksbehandler, tilsynsfører, ansatt på en institusjon eller en fosterforelder. Det er viktig at ungdommen selv ønsker den personen som får ansvaret. For å sikre en forutsigbarhet for brukerne av tilbudet, skal den enkelte i samarbeid med barnevernet utarbeide en individuell plan for den oppfølging som er planlagt i den perioden ungdommen har krav på ettervern. Alt ettervern er frivillig for den enkelte. Dersom en bruker ønsker det, kan man benytte sin rett til ettervern i enkelte perioder, og la være å bruke tilbudet i andre perioder. Kommunen forpliktes til å gi informasjon om retten til ettervern. Ullensaker Venstre vil sikre dette tilbudet i vår kommune. 2. SPORT- OG IDRETTSTILBUD EN AKTIV FRITID Ullensaker Venstre er opptatt av å skape et allsidig tilbud av kultur- og idrettsaktiviteter til barn og ungdom i kommunen. Styrke frivillighetskulturen i Ullensaker Vi mener at det i tillegg til å ivareta/evt. skape arenaer for masseidrett bør tilrettelegges for private initiativ i forhold til andre aktiviteter som cricket, ridesentre osv. Tilrettelegging kan skje ved å gi de lokale kreftene tilgang til lange leieforhold og trygge rammebetingelser slik at de føler at de med sikkerhet kan nedlegge det arbeidet og de ressursene som kreves for å få fritidstilbudet til å få rotfeste og å vokse.

4 Svømmehall på Råholt Det bør også tilrettelegges for gode svømmearenaer i nærmiljøet, blant annet ved at skoler skal ha tilfredsstillende svømmehaller tilgjengelig. Ullensaker kommune bør gjenoppta diskusjonene med Eidsvoll kommune vedr. et samarbeid om en konkurransebane på Råholt. Et slikt samarbeid vil gi et etterlengtet tilbud, og vil spare både Eidsvoll og Ullensaker kommune for store kostnader. Tilgang på natur- og friluftsområder Vi ønsker at alle kommunens innbyggere skal ha god tilgang på natur- og friluftsområder. I en sterkt voksende kommune er det viktig at konsekvensene av utbyggingen vurderes opp mot oppvekstmiljø og behovet for sikring av fellesarealer og sammenhengende grønnstrukturer. Ullensaker Venstre vil sikre befolkningen tilgang til viktige natur- og nærfriluftsområder som knyttes til boligområdene gjennom grønne korridorer (gang- og sykkelveier, eventuelt skiløype om vinteren). Vi vil legge forholdene til rette for et aktivt og variert friluftsliv uten behov for biltransport.vi ønsker at turstier ryddes og merkes. Lysløypene vedlikeholdes og videreutvikles til helårsbruk som turstier/turveier. Sykkelstier Gang- og sykkelstier er investering i trivsel og helse og må bygges ut fort. Barn, unge og foreldre blir tvunget til å forflytte seg med bil for de minste avstander fordi veiene er trafikkfarlige uten plass for myke trafikanter. Gode oppvekstvilkår for barn og ungdom dreier seg bl.a. om å gi mulighet for å utvikle selvstendighet ved at de selv kan ta seg fram mellom hjem, skole, venner og kulturaktiviteter i nærmiljøet når de er store nok. Da må veinettet være utstyrt med gangog sykkelsti slik at det er trygt å ferdes der. For lite aktivitet er bekymringsfullt ut fra et helsesynspunkt. Befolkningens behov for treningsmuligheter og egenaktivitet i utemiljø kan i stor grad tilfredsstilles med et gjennomgående gang- og sykkelnett. Forurensing og støy fra biltrafikk kan reduseres ved at befolkningen har mulighet til å forflytte seg ved egen kraft. 3. KULTURTILBUD I ULLENSAKER Samarbeid med lag og foreninger I kommunen vår er det mange ildsjeler som bruker mye av sin tid for andre. Ullensaker Venstre ønsker å bidra til frivillighetskulturen innenfor lag og foreninger, og ønsker at kommunen skal strekke seg langt for å imøtekomme de behov som disse har. Som for idrett, ønsker vi at kommunen skal gi de lokale kreftene tilgang til lange leieforhold og trygge rammebetingelser slik at de føler at de med sikkerhet kan nedlegge det arbeidet og de ressursene som kreves for å få fritidstilbudet til å få rotfeste og å vokse. Utlån av Kulturhuset og skolene Venstre vil fortsatt støtte utviklingen av kunst- og kulturtilbudet i kommunen. Lokale kulturgrupper bør få mulighet til å bruke Kulturhuset og skolene gratis når de er ledige. Merkostnaden for vask og låsing dekkes imidlertid til selvkost. Dette er et tilbud som ikke krever store ressurser fra kommunen, og som ville oppmuntre til en aktiv fritid for mange.

5 Rockefabrikk Det bør også etableres en egen rockefabrikk på Kløfta eller Jessheim. Denne type ungdomstilbud har erfaringsmessig gitt store positive ringvirkninger i andre lokalsamfunn som for eksempel Stovner Rockefabrikk i Stovner bydel i Oslo. Rockefabrikken bør tilby unge musikkinteresserte et sted for utvikling og utfoldelse, blant annet gjennom tilbud av øvningslokale, studio og instruksjon. Rockefabrikken bør kunne trekke veksler på lokale, etablerte musikere, for å på denne måten skape initiativ og entusiasme blant ungdommen. Regionalt utstillingslokale Venstre vil fortsette å støtte opp om det eneste regionale utstillingslokalet i Akershus, GALLERIET, som ligger på Jessheim. I tillegg til aktuelle kunstutstillinger tilbyr Ullensaker Kunstforening, i Galleriets lokaler, male- og tegnegrupper, fotoklubb og studiegrupper med mange deltakere. Både privatpersoner og skoler har mulighet til å bruke utstillingene. Kulturparker og minnesteder Kulturparker eller minnesteder i helekommunen må skjøttes og vedlikeholdes og beplantes pent. 4. MILJØ-, AREAL- OG SAMFERDSELSPOLITIKK Venstres sju miljøprinsipper Venstre har fastsatt sju miljøprinsipper som vil være styrende i all vår miljøpolitikk: 1. Rett til et rent miljø (Grunnlovens 110 b). 2. Føre var-hensyn. 3. Forurenseren skal betale. 4. Bruk av best tilgjengelig teknologi/beste miljøpraksis. 5. Effektiv ressursbruk. 6. Rett til miljøinformasjon. 7. Lokal forankring. Miljøutfordringen FNs klimapanel og forskere over hele verden har påpekt de alvorlige farene som den menneskeskapte globale oppvarmingen medfører. Venstre vil legge forholdene til rette for at vi både nasjonalt, lokalt og privat kan bidra til å redusere klimagassutslippene og gjøre framtida til en ren fornøyelse. Ullensaker Venstres målsetning: Ullensaker skal bli blant landets ledende miljøkommuner! For å nå dette målet, går Ullensaker Venstre inn for følgende tiltak: Kollektivtransport: Utvikle knutepunkt for kollektivtrafikken ved jernbanestasjonene Utbygging av og lavere lokaltakst på kollektivtrafikk

6 Bioenergi: Kjøretøy eid av kommunen skal være mest mulig miljøvennlige, som for eksempel elbiler eller 2 generasjons biodrivstoff. Venstre støtter alle tiltak som stimulerer 2. generasjons biologisk drivstoff, basert på avfall fra for eksempel skogshogst. Det skal etableres fjernvarmenett der etterspørselen forsvarer dette. Kommunen skal pålegge tilkoblingsplikt for nye og større utbygginger. Ullensaker skal bli en foregangskommune i bruk av bioenergi. Kommunen skal være tidlig kunde mht. oppvarming av offentlige bygg. De med overskuddsvarme skal få levere dette inn på nettet. Det skaper konkurranse på fjernvarmenettet, og sikrer at miljøvennlig energi blir billigst. Biodrivstoff på alle bensinstasjoner Igangsette holdningsskapende arbeid på skoler, arbeidsplasser og i hjemmene Ressursforvaltning: Utbygge kildesorteringen slik at man kan sortere og kvitte seg med avfall i alle tettsteder, ikke bare på Dal Skog Gjøre Gardermoen til en flyplass med grønne landinger og avganger. Kreve at OSL blir en grønn flyplass Om tog: Venstre vil flytte Bergensbanen og lage jernbanestasjon i Nannestad. Dvs. forlenge banen mellom Hønefoss og Roa til Gardermoen og Hauerseter. Det knytter sammen Gjøvikbanen og Bergensbanen med Gardermobanen og Hovedbanen. Tog til Bergen blir da et alternativ til flytransport, og man kan ta tog fra Gjøvik til Gardermoen, og det blir mulig å ta tog fra Jessheim til Gardermoen. Tre stopp på toglinja gjennom Jessheim, og slik opprette en bytrikk Naturområder: Opprette markagrenser, med vernede natur- og kulturlandskapssoner Vern av områder som Nordbytjernet og Rambydalen, slik at den framtidige byen i all framtid også vil ha grønne, urørte naturområder Bevare det unike naturmiljøet langs Leirelva, samt renskning av elva Gang- og sykkelstier Lage gang- og sykkelstier som knytter tettstedene i kommunen sammen med de øvrige kommunesentraene på Øvre Romerike. Gang- og sykkelsti til Kløfta Jessheim, og også Gamle kirkevei fra Kisa til Hovin via Nordbymoen. Nordkisa Hauerseter Li.

7 Støy og forurensing som følge av hovedflyplassen Ullensaker opplever stor ekspansjon og store byggeprosjekter med påfølgende biltrafikk i tillegg til ekspansjon i flytrafikken ved Hovedflyplassen, Venstre vil passe på at lover og forskrifter, som er laget for å beskytte befolkningen mot helseskader, blir fulgt nøye opp. Er folk engstelig fordi de har mistanke om at støy- og forurensingsgrensene overstiges skal de umiddelbart få den målt og situasjonen rettet snarest Rett til miljøinformasjon og forhåndsvarsling av forandringer som kommer. Informasjons- og klageinstans for folk. Hvor er den? Venstre vil arbeide for at det kommer på plass et uavhengig organ som kan trekke inn uavhengig ekspertise når det er nødvendig. Støy- og forurensingsmålinger må foretas med best tilgjengelig/beste miljøpraksis og fortas uavhengig av tiltakshaver. Bare da kan kommunen være trygg for at ikke helseskader oppstår. Ved flytting av støysoner, som skjer ved utvidelse av nye vei anlegg/utvidelser, ny industri, omlegging av støysoner m.m. skal målinger og støyutbedringer være foretatt før støyen øker. Målingene skal tas ut fra de framtidsprognosene som er lagt for utvidelsen. Nye Nasjonale miljøkrav er under utarbeidelse, og disse vil minst ha som mål at den samlede støyen fra flere kilder (SPI) ikke skal overstige dagens støynivå. Utvikling av byplan Jessheim mill. Ullensaker Venstre vil utvikle byen Jessheim fra sentrum og utover. Vi prioriterer først gangog veiforbindelse under jernbanen, slik at øst- og vestsiden nord for jernbanestasjonen bindes sammen. Dette vil koste i underkant av 100 millioner kroner og finansieres fra Oslopakke 3, grunneiere og kommunen. Sykkelbyen Jessheim - og sykkelstier til alle tettsteder Planen for Sykkelbyen Jessheim vil koste 35 millioner kroner, og finansieres også fra Oslopakke 3. Sykkelstier som knytter tettstedene på Øvre Romerike sammen finansieres fra de aktuelle veiutbyggingene, slik at sykkelstier fra Nordkisa via Lie og til Østli/Mogreina finansieres fra bompengene for utbygging av E-6. Ullensaker Venstre ønsker sykkelsti mellom Frogner i Sørum via Kløfta til Jessheim. Strekningen Kløfta Jessheim er budsjettert til 50 millioner. Vi ønsker å vurdere alternativ utbygging som gir flerbruk, som sykkelsti på sommeren og skiløype på vinteren, og vi vil søke etter en raskere og billigere utbyggingsløsning. Knutepunktsutvikling Kløfta Som del av kommunedelplanen for Kløfta ønsker vi å utvikle stasjonsområdet på Kløfta med Park-and-Ride løsning for bilister fra Rv 2 og E-6, og gjerne da med etablering av et kontorog handelssenter over jernbanen med parkering under tak i kjelleren. Innkjøringen fra Rv 2/E- 6 ønskes lagt i under bakken de siste 200 metrene, slik at trafikken saneres og det skapes gangforbindelse mellom øst- og vestsiden over bakken. Vi ønsker å fjerne «muren» i Kløfta sentrum ved å bygge over den. Bompengefinansiering av Rv2, plassering av bom Vi ønsker å redusere trafikken forbi skolene i skoletiden. Det skal ikke lønne seg å kjøre Algarheimveien forbi Skogmo skole når man skal til Gardermoen fra Rv2.

8 Godstransport fra vei til bane Hauerseter Vi ønsker å utvikle Jernbaneverkets område ved Hauerseter til et omlastingssenter for gods fra vei til bane. I forbindelse med byggingen av E-6 nordover bør det legges til rette slik at lastebiler enkelt kan kjøre av motorveien og over på tog. "Park-and-ride" Det skal lages Park-and-Ride løsninger på jernbanestasjonene slik at bilister kan parkere og ta toget inn mot Lillestrøm og Oslo. Disse stasjonene skal legges til rette for andre tjenester, slik at man kan levere barn i barnehage, handle, få utført service på bilen m.m. samtidig. Pendeltog Eidsvoll - Jessheim - Kløfta - Gardermoen Eidsvoll Ullensaker Venstre ønsker å etablere et pendeltog mellom Eidsvoll og Kløfta slik at alle stasjonene på Hovedbanen og Gardermobanen knyttes sammen. Dette vil være en midlertidig (10 årig) løsning fram til en en tverrforbindelse er bygget. Flytte Bergensbanen dvs. bygge tverrforbindelse Hauerseter Roa Ullensaker Venstre ønsker å flytte Ringeriksbanen til Romerike. Vi ønsker at Jernbaneverket skal tenke framtidsrettet, og ikke «brenne av» 4,5 milliarder kroner bare på en tunnel mellom Sandvika og Hønefoss for å forkorte reisetiden mellom Oslo og Bergen med 1 time. Disse pengene skal i stedet oppgradere banen mellom Hønefoss og Roa, og bygge ny bane mellom Roa via Gardermoen til Hauerseter. Dette vil skape forbindelse mellom Bergensbanen og Gardermoen, forbindelse mellom Gjøvikbanen og Gardermoen, gi befolkningen på Ringerike direkte togforbindelse til Gardermoen som arbeidsplass og flyplass, og det vil skape en mulighet til å kjøre tog fra Oslo via Jessheim på Hovedbanen og returnere via Gardermoen til Oslo. Dette vil også starte oppgraderingen av jernbaneforbindelsen mellom Stockholm Karlstad Oslo og videre til Bergen, i hht. strategiene som Värmland, Oppland, Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold har forankeret i EU. Tilgjengelighetsprosjektet Jessheim er valgt som en demonstrasjonsby for lett framkommelighet. Dette er klart en utfordring i dag, og Ullensaker Venstre vil invitere gründere, forskningsinstitusjoner og berørte til å fremme sine ideer til konkrete prosjekter for å gjøre Jessheim til en by der man kan demonstrere nye gode løsninger som forenkler framkommeligheten ikke bare for bevegelseshemmede, men for alle med barnevogner, trillebager eller de som bare generelt er litt dårlig til bens.

9 Om 3 rullebane på Gardermoen Ullensaker venstre vil ikke ha en ny rullebane verken øst, vest, nord eller sør for eksiterende rullebaner! London Gatwick klarer å avvikle drøyt 30 millioner passasjerer på sin ene rullebane, mens Gardermoen trenger tre rullebaner for å klare det samme. Ullensaker Venstre ønsker en framtidsrettet integrering av de 4 rullebanene i Østlandsområdet ved å koble dem sammen med raske togforbindelser. Dette vil lage et nett av flyplasser som er koblet sammen med rask transport, og dermed kan kapasiteten på Gardermoens to rullebaner prioriteres til viktige langdistanseruter. 5. SMÅBEDRIFTER OG KOMMUNAL NÆRINGSPOLITIKK Ullensaker Venstre ønsker en politikk som hjelper småbedrifter fram Mindre entrepriser Kommunen kan bidra til å skape økonomisk vekst for småbedriftene. Dette kan de gjøre ved å dele opp anbudsentreprisene i mindre enheter slik at også småbedrifter kan være med i anbudskonkurransen. Slik det er i dag, lyses det ofte ut for store entrepriser. Dette er med på å utelukke småbedriftene i kommunen ettersom de ikke har tilgang på de store ressursene som da ofte kreves. Lærlingplasser i kommunen Ullensaker kommune bør legge forholdene til rette for at bedrifter skal ta inn lærlinger. Ikke minst bør kommunens egne foretak stå frem som gode eksempler og selv tilby et godt antall lærlingplasser til kommunens unge innbyggere. I dag trengs det lærlingplasser innenfor en rekke bransjer, blant annet innen helse- og eldreomsorg, administrasjon, kontorfag, transport og i tekniske fag. Etterspørre nye løsninger Ullensaker Venstre ønsker at Ullensaker kommune skal delta som tidlig kunde når bedrifter ønsker å utvikle nye tjenester eller produkter. Dette vil gi noe høyere risiko, men vil samtidig bidra til at kommunen plasserer seg som en kommune som ønsker nye og framtidsrettede bedrifter velkommen. Staten har i mange år ønsket dette, og har etablert en ordning der staten ved Innovasjon Norge dekker en tredjedel av utviklingskostnadene, bedriften dekker selv en tredjedel og kommunen slipper med bare en tredjedel av kostnaden til de første leveransene. Ordningen kalles Offentlig Forsknings- og Utviklingskontrakt (OFU), og dette bør Ullensaker benytte seg av. Dyrke fram kombinasjonen av næring og kultur Ullensaker har flere bedrifter som har skaffet seg erfaring i skjæringspunktet næring og kultur, og Ullensaker kommune skal støtte og bygge videre på en slik utvikling. Artister er også selvstendig næringsdrivende, og de trenger en klynge av spesialister innen tilrettelegging, markedsføring, eventskaping m.m., og Ullensaker Venstre ønsker at dette skal bli en levende bransje i Norges knutepunkt. Dette bidrar til å skape et marked for nye skapende kunstnere, og det gir tilgang til kunnskap og bransjeerfaring til elever som ønsker å studere kunst, musikk, dans, drama og/eller mediafag.

10 Norwegian Centre of Expertise (NcoE) - Miljøvennlig logistikk på Gardermoen Ullensaker kommune bør utvikle en strategi der man tiltrekker seg bedrifter med verdiøkende tjenester og produkter knyttet til Gardermoen som knutepunkt. Miljøvennlig logistikk for levering av varer kjøpt via e-handel er ett eksempel. En slik strategi vil ønske velkommen selskaper som markedsfører og selger via internett, som administrerer betalingsformidling og finansiering, og som leverer varene. Gardermoen bør derfor prøve å bli et Norwegian Centre of Expertise (NCoE) innen internasjonal handel og logistikk. Det er viktig at Gardermoens konkurransekraft utvikles på avanserte tjenesteleveranser. NCoE er en ordning som administreres av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Vi ønsker ikke at Ullensaker skal blir vertskommune for bedrifter som ikke lenger er ønsket i Oslo. 6. SOSIALT ANSVAR Venstre mener at helseproblemer bør forebygges så langt det lar seg gjøre. Dette er god økonomi for kommunen, i tillegg til at det øker livskvaliteten til den enkelte og dennes pårørende. Bo- og Aktivitetssentrene (BoA) BoA-sentrene er en viktig arena for sosialt liv og aktivitet for seniorbefolkningen. Satsing på sentre er blant de viktigste tiltakene innenfor forebyggende tiltak for eldre. Lenger forventet levealder, lavere pensjonsalder og en økning i antall enslige hushold øker behovet for de tilbud disse sentrene representerer. Ullensaker Venstre vil øke kapasiteten på BoA-sentre og legge forholdene til rette for frivillig innsats tilknyttet dette viktige tilbudet. Forebyggende hjemmebesøk Forsøk har vist at forebyggende hjemmebesøk til eldre, reduserer senere helseplager og forlenger tiden eldre kan bo i egne hjem. Ullensaker venstre vil styrke hjemmetjenesten ved at det gis ressurser til forebyggende hjemmebesøk til eldre. Ambulante geriatriske team. kompetanse er viktig for å oppnå gode behandlingsresultater hos behandlingstrengende eldre. Styrking av geriatrisk virksomhet er derfor viktig i kommunehelsetjenesten. Ullensaker Venstre ønsker tverrfaglige geriatrisk team. Fallforebyggende tiltak for personer i risikogrupperhar vist seg å være fornuftige prosjekter som både brukere og samfunnet forøvrig tjener på. Rehabilitering. Kapasiteten på rehabiliteringen bør styrkes. Rehabilitering er det området som enklest og raskest kan bidra mest til at eldre igjen kan bli selvstendige, ha et aktivt liv og få en verdig alderdom.

11 Omsorgsboliger Den boligssosiale handlingsplanen i Ullensaker påviser at det mangler rundt 300 boliger til folk med ulike tilrettelegginger av boligtilbudet. En stor andel av dette bør være omsorgsboliger for personer som ikke lengre kan bo hjemme. Individuelle planer. Ofte faller personer med flere diagnoser mellom flere stoler. Individuelle planer er et verktøy som sikrer at hele sykdomsbildet/behandlingsbehovet blir ivaretatt, og at ulike kommunale, fylkeskommunale og statlige personalgrupper samarbeider. Vi vil utvide bruken av individuelle planer. 7 Skatter og avgifter. Eiendomsskatt Ullensaker Venstre vil ikke innføre eiendomsskatt. Vi vil heller få skatt fra flere framtidsrettede og lønnsomme bedrifter. Bompenger Ullensaker Venstre er for trafikkregulering der dette gir sikrere skolevei og bedre bomiljøer. Bompenger kan være et virkemiddel for å motvirke gjennomgangstrafikk forbi skoler. Ullensaker Venstre forutsetter at bompenger benyttes til å betale for vei, kollektivtrafikk eller trafikksikring. Ullensaker Venstre er for en effektiv og miljøvennlig drift av vann-, avløp og renhold, og dermed fortsatt lave avgifter. Avfall er en ressurs som skal kunne selges og gi inntekter, og er dermed ikke bare en kostnad. Kommunedelplaner for de enkelte tettstedene, se konkrete tiltak på egne sider for Jessheim Kløfta Borgen Mogreina Nordkisa Algarheim Hovin/Sand/Gardermoen

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Ullensaker Venstres Valgprogram 2011 2015. V4.0-26. august 2011. Folk først! Kommunevalget 2011

Ullensaker Venstres Valgprogram 2011 2015. V4.0-26. august 2011. Folk først! Kommunevalget 2011 1 2 Folk først! 3 4 5 6 7 8 9 Kommunevalget 2011 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ULLENSAKER VENSTRES valgprogram for perioden 2011 2015 1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Med tanke på fremtiden

Med tanke på fremtiden Med tanke på fremtiden Lyngdal Arbeiderparti Kommunevalget 2015 Skoler og barnehager. Barnehager og skoler er svært viktige plattformer for barns utvikling og trivsel. Vi må ha moderne og hensiktsmessige

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Hvordan har pendlerne det? 2009: 2013:

Hvordan har pendlerne det? 2009: 2013: Hvordan har pendlerne det? 2009: 2013: Noen har fått det bedre: Dal-Drammen: 2 togavganger i timen! Eidsvoll-Kongsberg: Går på Gardermobanen og fungerer godt for pendlerne fra Eidsvoll. Flere korte togsett

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Lokale og regionale virkninger. Rv. 4 Jaren - Mjøsbrua

Lokale og regionale virkninger. Rv. 4 Jaren - Mjøsbrua Lokale og regionale virkninger Rv. 4 Jaren - Mjøsbrua Oppdraget «synliggjøre hvorvidt konseptene som foreligger bygger opp under, eller er i motstrid til, regionale og lokale målsetninger for utvikling

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Nå kommer Fornebubanen

Nå kommer Fornebubanen Nå kommer Fornebubanen Planforslaget for Fornebubanen er nå på offentlig ettersyn, og du kan si din mening om planen. Høringsfristen er 10. april 2017. Hvorfor Fornebubanen? Da flyplassen på Fornebu ble

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Et romslig og liberalt Aurskog- Høland

Et romslig og liberalt Aurskog- Høland Et romslig og liberalt Aurskog- Høland Venstre prioriterer folk først. Vi er der for deg!» Anna Sofie Mørland Venstres førstekandidat i Aurskog-Høland 35017_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.06.11 13.13

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

Folkemøte på Nordkisa

Folkemøte på Nordkisa Folkemøte på Nordkisa Ullensaker kommune Harald Espelund Johan Weydahl og Anita Veie En god fremtid i en kommune i endring Flyplassen er porten til verden. Flyplassen er porten til verden. Den gir muligheter

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Vedtatt av kommunestyret 07.09.2015 Ullensaker i 2015 Ca. 34.000 innbyggere og i sterk vekst

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Utkast til AU 20.11.2013, Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Intercity-Trønderbanen IKAP: Redusert reisebehov og økt kollektivbruk Kollektivsatsing i Miljøpakken/bymiløavtale

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013

Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013 Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013 E18 (Drammensveien) - landets mest trafikkerte vei - gjennom landets tettest bebodde område Ringerike og Hole 37.000 innb. Oslo 620.000 innb.

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Myter og fakta om køprising

Myter og fakta om køprising Myter og fakta om køprising James Odeck Vegdirektoratet/NTNU 1 Problemstillingen 1. Fagfolk er enig om at køprising en effektiv måte å redusere køer i rushtiden og derigjennom redusere miljøulempene trafikken

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2016 2030 ULLENSAKER KOMMUNE HØRING I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE 14.3.16 Det var viktig at flere barn og unge skulle få uttale seg om planutkastet, slik at kulturplanen også er

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Linje L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 1907 508 510 512 514 516 518 520 522 Kongsberg 0435 0535 0553 0635 0650 0735 0835 0935 1035 1135 1235 1335 1435

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Hurdal Arbeiderpartis program

Hurdal Arbeiderpartis program Hurdal Arbeiderpartis program 2015-2019 Flere av de etterfølgende programpunktene er sentrale i forhold til den vedtatte bærekraftsatsingen i Hurdal. Satsingen er basert på bygdas naturlige fortrinn, og

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Velkommen til klassedebatt!

Velkommen til klassedebatt! Velkommen til klassedebatt! UngMed varer fra januar til april Klassedebatter Skolekonferanser Grorud ungdomskonferanse Elevrådskurs Fritidskonferansen Eksempel på saker Mangfold: Kulturdag/uke Nærmiljø:

Detaljer

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 Strategidokument friluftsliv 2014-2016 Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 INNHOLD INNHOLD... 1 1 Formål... 2 2 Føringer i gjeldende kommuneplan kommuneplan 2008-2020... 2 Kommuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

Bydel Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Nordstrand Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Steinar Andersen, BU-lederkandidat Kandidatliste Nordstrand Arbeiderparti 1. Steinar Andersen, f. 1947 2. Anna Charlotte

Detaljer

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012 ÅM 0 POLITISKE UTTALELSER Redaksjonskomiteens innstilling Redaksjonskomiteen innstiller på at Oslo Venstres årsmøte behandler uttalelser. Redaksjonskomiteens innstiller på at følgende uttalelser behandles:

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 239/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 29.10.2012 ORIENTERING OM INNFARTSPARKERING OG INNFØRING AV PARKERINGSOBLAT I ULLENSAKER

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Støy og stillhet i fremtidens byer

Støy og stillhet i fremtidens byer Støy og stillhet i fremtidens byer - behov for samordning av innsats og virkemidler Norsk forening mot støy er en miljøorganisasjon som siden 1963 har arbeidet for å redusere støyplagen ved å yte direkte

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Fleksibelt partnerskap i Akershus

Fleksibelt partnerskap i Akershus Avd, for Regional utvikling Fleksibelt partnerskap i Akershus Thomas Tvedt Fylkesplanlegger avd for Regional utvikling Fylkesplanen et politisk dokument - ikke juridisk bindende et viktig instrument -

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Bedre hurtigbåt Fosen Trondheim

Detaljer

Attraktive bomiljø - kommunal rolle

Attraktive bomiljø - kommunal rolle Attraktive bomiljø - kommunal rolle Buskerud fylke Krødsherad, Norefjell 21. -22. februar 2012 Svein Hoelseth, sjefarkitekt Husbanken 27. feb. 2012 1 Husbankens visjon er at Alle skal kunne bo godt og

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppa har bestått av 19 personer fra frivillig sektor og offentlig sektor på regionalt/kommunalt

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte ble avholdt 3. og 8. mars 2016 i Rådhuset, Oslo Følgende saker ble valgt prioritert og vil bli oversendt bystyret for behandling:

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer