Kommunevalget 2007 ULLENSAKER VENSTRES valgprogram for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunevalget 2007 ULLENSAKER VENSTRES valgprogram for perioden 2007 2011"

Transkript

1 Kommunevalget 2007 ULLENSAKER VENSTRES valgprogram for perioden

2 MER FRIHET MER ANSVAR Du vet best hva som passer for deg, og valget om hvordan du skal leve ditt liv er ditt. Forskjellige mennesker trenger forskjellige løsninger og vi i Venstre ønsker dette mangfoldet velkommen! Hver enkelt skal ha sin frihet, men det er viktig at friheten ikke går ut over andre: Min frihet slutter der din begynner. Venstre vil gi alle mennesker like muligheter, men vi vil ikke at alle skal være like. Både som enkeltpersoner og samfunn må vi ta ansvar for, og fange opp de som på en eller annen måte faller utenfor. Gode felleskapsløsninger er grunnleggende for at alle skal ha like muligheter, men det bør også være rom for private initiativ. Foreldre bør selv få velge hvilken barnehage og/eller skole deres barn skal gå i Eldre bør selv få velge hvor de skal bo Barn og unge bør få et allsidig idretts- og kulturtilbud slik at de selv kan velge hva de vil gjøre på fritiden 1. BARN OG UNGE I ULLENSAKER Barnehagetilbud Full barnehagedekning er viktig. Venstre ønsker et mangfoldig tilbud hvor kommunale og private aktører inngår i et positivt samspill, og hvor det tilbys flere typer barnehageløsninger. For eksempel vil etablering av naturbarnehager og barnehage på gård gi barna god kontakt med dyr og natur, og legge grunnlaget for små, miljøbevisste borgere. Skoler Venstre vil ha gode skoler med godt samarbeidsklima, og hvor barna trives. Foreldrene må få frihet til å bestemme hvilken skole deres barn skal gå, uavhengig av skolekrets. Friskoler i Ullensaker Venstre mener det igjen må åpnes for å etablere foreldredrevne grendeskoler i Ullensaker. Disse skolene må forplikte seg til å følge vanlig undervisningsplan. Et mangfoldig skoletilbud tilfører nye tanker og ideer også til kommunens skoler. PC tettheten må økes Venstre mener hvert barn og ungdom på sikt bør ha hver sin datamaskin. Kommunens mål om 5 elever pr. PC i 2010 er for tannløst, og vi foreslår å doble tettheten til 2,5 barn per maskin i Videre- og etterutdanning for lærere Ullensaker Venstre støtter økt satsing på kompetanseheving for lærere, ved å legge til rette for videre- og etterutdanning på dagtid, med inntil 1 måned pr. år med full lønn, som kan spares opp inntil 7 år. Lærerne kan ved behov etter eget ønske få permisjon for lengre kurs, med

3 tilsvarende redusert lønnskompensasjon. Finansieringen forutsettes avklart i et samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstakerorganisasjonene og staten, gjerne som et prøveprosjekt. Vaktmesteren tilbake i skolene Venstre ønsker vaktmesteren velkommen tilbake i skolene. Vi mener at skolebygningene kontinuerlig bør oppdateres og vedlikeholdes slik at både inne- og ute- miljøet rundt barna hele tiden er optimal. På denne måten vil vi spare kommunen for fremtidige, store økonomiske utgifter når skolebyggene til slutt står for forfall og må pusses opp. Vi må slutte å låne penger av fremtidens barn. Ungdoms rett til ettervern Venstre mener at ungdom under offentlig omsorg skal ha rett til ettervern. Det er i dag opp til den enkelte kommune om de ønsker å tilby barn som har vært under omsorg hos barnevernet ettervern. Retten til ettervern må gjelde fra personen blir myndig og frem til fylte 23 år. Retten må innebære konkret hjelp til større avgjørelser i livet, og veiledning fra en fast kontaktperson i barnevernet. Denne kontaktpersonen kan være en saksbehandler, tilsynsfører, ansatt på en institusjon eller en fosterforelder. Det er viktig at ungdommen selv ønsker den personen som får ansvaret. For å sikre en forutsigbarhet for brukerne av tilbudet, skal den enkelte i samarbeid med barnevernet utarbeide en individuell plan for den oppfølging som er planlagt i den perioden ungdommen har krav på ettervern. Alt ettervern er frivillig for den enkelte. Dersom en bruker ønsker det, kan man benytte sin rett til ettervern i enkelte perioder, og la være å bruke tilbudet i andre perioder. Kommunen forpliktes til å gi informasjon om retten til ettervern. Ullensaker Venstre vil sikre dette tilbudet i vår kommune. 2. SPORT- OG IDRETTSTILBUD EN AKTIV FRITID Ullensaker Venstre er opptatt av å skape et allsidig tilbud av kultur- og idrettsaktiviteter til barn og ungdom i kommunen. Styrke frivillighetskulturen i Ullensaker Vi mener at det i tillegg til å ivareta/evt. skape arenaer for masseidrett bør tilrettelegges for private initiativ i forhold til andre aktiviteter som cricket, ridesentre osv. Tilrettelegging kan skje ved å gi de lokale kreftene tilgang til lange leieforhold og trygge rammebetingelser slik at de føler at de med sikkerhet kan nedlegge det arbeidet og de ressursene som kreves for å få fritidstilbudet til å få rotfeste og å vokse.

4 Svømmehall på Råholt Det bør også tilrettelegges for gode svømmearenaer i nærmiljøet, blant annet ved at skoler skal ha tilfredsstillende svømmehaller tilgjengelig. Ullensaker kommune bør gjenoppta diskusjonene med Eidsvoll kommune vedr. et samarbeid om en konkurransebane på Råholt. Et slikt samarbeid vil gi et etterlengtet tilbud, og vil spare både Eidsvoll og Ullensaker kommune for store kostnader. Tilgang på natur- og friluftsområder Vi ønsker at alle kommunens innbyggere skal ha god tilgang på natur- og friluftsområder. I en sterkt voksende kommune er det viktig at konsekvensene av utbyggingen vurderes opp mot oppvekstmiljø og behovet for sikring av fellesarealer og sammenhengende grønnstrukturer. Ullensaker Venstre vil sikre befolkningen tilgang til viktige natur- og nærfriluftsområder som knyttes til boligområdene gjennom grønne korridorer (gang- og sykkelveier, eventuelt skiløype om vinteren). Vi vil legge forholdene til rette for et aktivt og variert friluftsliv uten behov for biltransport.vi ønsker at turstier ryddes og merkes. Lysløypene vedlikeholdes og videreutvikles til helårsbruk som turstier/turveier. Sykkelstier Gang- og sykkelstier er investering i trivsel og helse og må bygges ut fort. Barn, unge og foreldre blir tvunget til å forflytte seg med bil for de minste avstander fordi veiene er trafikkfarlige uten plass for myke trafikanter. Gode oppvekstvilkår for barn og ungdom dreier seg bl.a. om å gi mulighet for å utvikle selvstendighet ved at de selv kan ta seg fram mellom hjem, skole, venner og kulturaktiviteter i nærmiljøet når de er store nok. Da må veinettet være utstyrt med gangog sykkelsti slik at det er trygt å ferdes der. For lite aktivitet er bekymringsfullt ut fra et helsesynspunkt. Befolkningens behov for treningsmuligheter og egenaktivitet i utemiljø kan i stor grad tilfredsstilles med et gjennomgående gang- og sykkelnett. Forurensing og støy fra biltrafikk kan reduseres ved at befolkningen har mulighet til å forflytte seg ved egen kraft. 3. KULTURTILBUD I ULLENSAKER Samarbeid med lag og foreninger I kommunen vår er det mange ildsjeler som bruker mye av sin tid for andre. Ullensaker Venstre ønsker å bidra til frivillighetskulturen innenfor lag og foreninger, og ønsker at kommunen skal strekke seg langt for å imøtekomme de behov som disse har. Som for idrett, ønsker vi at kommunen skal gi de lokale kreftene tilgang til lange leieforhold og trygge rammebetingelser slik at de føler at de med sikkerhet kan nedlegge det arbeidet og de ressursene som kreves for å få fritidstilbudet til å få rotfeste og å vokse. Utlån av Kulturhuset og skolene Venstre vil fortsatt støtte utviklingen av kunst- og kulturtilbudet i kommunen. Lokale kulturgrupper bør få mulighet til å bruke Kulturhuset og skolene gratis når de er ledige. Merkostnaden for vask og låsing dekkes imidlertid til selvkost. Dette er et tilbud som ikke krever store ressurser fra kommunen, og som ville oppmuntre til en aktiv fritid for mange.

5 Rockefabrikk Det bør også etableres en egen rockefabrikk på Kløfta eller Jessheim. Denne type ungdomstilbud har erfaringsmessig gitt store positive ringvirkninger i andre lokalsamfunn som for eksempel Stovner Rockefabrikk i Stovner bydel i Oslo. Rockefabrikken bør tilby unge musikkinteresserte et sted for utvikling og utfoldelse, blant annet gjennom tilbud av øvningslokale, studio og instruksjon. Rockefabrikken bør kunne trekke veksler på lokale, etablerte musikere, for å på denne måten skape initiativ og entusiasme blant ungdommen. Regionalt utstillingslokale Venstre vil fortsette å støtte opp om det eneste regionale utstillingslokalet i Akershus, GALLERIET, som ligger på Jessheim. I tillegg til aktuelle kunstutstillinger tilbyr Ullensaker Kunstforening, i Galleriets lokaler, male- og tegnegrupper, fotoklubb og studiegrupper med mange deltakere. Både privatpersoner og skoler har mulighet til å bruke utstillingene. Kulturparker og minnesteder Kulturparker eller minnesteder i helekommunen må skjøttes og vedlikeholdes og beplantes pent. 4. MILJØ-, AREAL- OG SAMFERDSELSPOLITIKK Venstres sju miljøprinsipper Venstre har fastsatt sju miljøprinsipper som vil være styrende i all vår miljøpolitikk: 1. Rett til et rent miljø (Grunnlovens 110 b). 2. Føre var-hensyn. 3. Forurenseren skal betale. 4. Bruk av best tilgjengelig teknologi/beste miljøpraksis. 5. Effektiv ressursbruk. 6. Rett til miljøinformasjon. 7. Lokal forankring. Miljøutfordringen FNs klimapanel og forskere over hele verden har påpekt de alvorlige farene som den menneskeskapte globale oppvarmingen medfører. Venstre vil legge forholdene til rette for at vi både nasjonalt, lokalt og privat kan bidra til å redusere klimagassutslippene og gjøre framtida til en ren fornøyelse. Ullensaker Venstres målsetning: Ullensaker skal bli blant landets ledende miljøkommuner! For å nå dette målet, går Ullensaker Venstre inn for følgende tiltak: Kollektivtransport: Utvikle knutepunkt for kollektivtrafikken ved jernbanestasjonene Utbygging av og lavere lokaltakst på kollektivtrafikk

6 Bioenergi: Kjøretøy eid av kommunen skal være mest mulig miljøvennlige, som for eksempel elbiler eller 2 generasjons biodrivstoff. Venstre støtter alle tiltak som stimulerer 2. generasjons biologisk drivstoff, basert på avfall fra for eksempel skogshogst. Det skal etableres fjernvarmenett der etterspørselen forsvarer dette. Kommunen skal pålegge tilkoblingsplikt for nye og større utbygginger. Ullensaker skal bli en foregangskommune i bruk av bioenergi. Kommunen skal være tidlig kunde mht. oppvarming av offentlige bygg. De med overskuddsvarme skal få levere dette inn på nettet. Det skaper konkurranse på fjernvarmenettet, og sikrer at miljøvennlig energi blir billigst. Biodrivstoff på alle bensinstasjoner Igangsette holdningsskapende arbeid på skoler, arbeidsplasser og i hjemmene Ressursforvaltning: Utbygge kildesorteringen slik at man kan sortere og kvitte seg med avfall i alle tettsteder, ikke bare på Dal Skog Gjøre Gardermoen til en flyplass med grønne landinger og avganger. Kreve at OSL blir en grønn flyplass Om tog: Venstre vil flytte Bergensbanen og lage jernbanestasjon i Nannestad. Dvs. forlenge banen mellom Hønefoss og Roa til Gardermoen og Hauerseter. Det knytter sammen Gjøvikbanen og Bergensbanen med Gardermobanen og Hovedbanen. Tog til Bergen blir da et alternativ til flytransport, og man kan ta tog fra Gjøvik til Gardermoen, og det blir mulig å ta tog fra Jessheim til Gardermoen. Tre stopp på toglinja gjennom Jessheim, og slik opprette en bytrikk Naturområder: Opprette markagrenser, med vernede natur- og kulturlandskapssoner Vern av områder som Nordbytjernet og Rambydalen, slik at den framtidige byen i all framtid også vil ha grønne, urørte naturområder Bevare det unike naturmiljøet langs Leirelva, samt renskning av elva Gang- og sykkelstier Lage gang- og sykkelstier som knytter tettstedene i kommunen sammen med de øvrige kommunesentraene på Øvre Romerike. Gang- og sykkelsti til Kløfta Jessheim, og også Gamle kirkevei fra Kisa til Hovin via Nordbymoen. Nordkisa Hauerseter Li.

7 Støy og forurensing som følge av hovedflyplassen Ullensaker opplever stor ekspansjon og store byggeprosjekter med påfølgende biltrafikk i tillegg til ekspansjon i flytrafikken ved Hovedflyplassen, Venstre vil passe på at lover og forskrifter, som er laget for å beskytte befolkningen mot helseskader, blir fulgt nøye opp. Er folk engstelig fordi de har mistanke om at støy- og forurensingsgrensene overstiges skal de umiddelbart få den målt og situasjonen rettet snarest Rett til miljøinformasjon og forhåndsvarsling av forandringer som kommer. Informasjons- og klageinstans for folk. Hvor er den? Venstre vil arbeide for at det kommer på plass et uavhengig organ som kan trekke inn uavhengig ekspertise når det er nødvendig. Støy- og forurensingsmålinger må foretas med best tilgjengelig/beste miljøpraksis og fortas uavhengig av tiltakshaver. Bare da kan kommunen være trygg for at ikke helseskader oppstår. Ved flytting av støysoner, som skjer ved utvidelse av nye vei anlegg/utvidelser, ny industri, omlegging av støysoner m.m. skal målinger og støyutbedringer være foretatt før støyen øker. Målingene skal tas ut fra de framtidsprognosene som er lagt for utvidelsen. Nye Nasjonale miljøkrav er under utarbeidelse, og disse vil minst ha som mål at den samlede støyen fra flere kilder (SPI) ikke skal overstige dagens støynivå. Utvikling av byplan Jessheim mill. Ullensaker Venstre vil utvikle byen Jessheim fra sentrum og utover. Vi prioriterer først gangog veiforbindelse under jernbanen, slik at øst- og vestsiden nord for jernbanestasjonen bindes sammen. Dette vil koste i underkant av 100 millioner kroner og finansieres fra Oslopakke 3, grunneiere og kommunen. Sykkelbyen Jessheim - og sykkelstier til alle tettsteder Planen for Sykkelbyen Jessheim vil koste 35 millioner kroner, og finansieres også fra Oslopakke 3. Sykkelstier som knytter tettstedene på Øvre Romerike sammen finansieres fra de aktuelle veiutbyggingene, slik at sykkelstier fra Nordkisa via Lie og til Østli/Mogreina finansieres fra bompengene for utbygging av E-6. Ullensaker Venstre ønsker sykkelsti mellom Frogner i Sørum via Kløfta til Jessheim. Strekningen Kløfta Jessheim er budsjettert til 50 millioner. Vi ønsker å vurdere alternativ utbygging som gir flerbruk, som sykkelsti på sommeren og skiløype på vinteren, og vi vil søke etter en raskere og billigere utbyggingsløsning. Knutepunktsutvikling Kløfta Som del av kommunedelplanen for Kløfta ønsker vi å utvikle stasjonsområdet på Kløfta med Park-and-Ride løsning for bilister fra Rv 2 og E-6, og gjerne da med etablering av et kontorog handelssenter over jernbanen med parkering under tak i kjelleren. Innkjøringen fra Rv 2/E- 6 ønskes lagt i under bakken de siste 200 metrene, slik at trafikken saneres og det skapes gangforbindelse mellom øst- og vestsiden over bakken. Vi ønsker å fjerne «muren» i Kløfta sentrum ved å bygge over den. Bompengefinansiering av Rv2, plassering av bom Vi ønsker å redusere trafikken forbi skolene i skoletiden. Det skal ikke lønne seg å kjøre Algarheimveien forbi Skogmo skole når man skal til Gardermoen fra Rv2.

8 Godstransport fra vei til bane Hauerseter Vi ønsker å utvikle Jernbaneverkets område ved Hauerseter til et omlastingssenter for gods fra vei til bane. I forbindelse med byggingen av E-6 nordover bør det legges til rette slik at lastebiler enkelt kan kjøre av motorveien og over på tog. "Park-and-ride" Det skal lages Park-and-Ride løsninger på jernbanestasjonene slik at bilister kan parkere og ta toget inn mot Lillestrøm og Oslo. Disse stasjonene skal legges til rette for andre tjenester, slik at man kan levere barn i barnehage, handle, få utført service på bilen m.m. samtidig. Pendeltog Eidsvoll - Jessheim - Kløfta - Gardermoen Eidsvoll Ullensaker Venstre ønsker å etablere et pendeltog mellom Eidsvoll og Kløfta slik at alle stasjonene på Hovedbanen og Gardermobanen knyttes sammen. Dette vil være en midlertidig (10 årig) løsning fram til en en tverrforbindelse er bygget. Flytte Bergensbanen dvs. bygge tverrforbindelse Hauerseter Roa Ullensaker Venstre ønsker å flytte Ringeriksbanen til Romerike. Vi ønsker at Jernbaneverket skal tenke framtidsrettet, og ikke «brenne av» 4,5 milliarder kroner bare på en tunnel mellom Sandvika og Hønefoss for å forkorte reisetiden mellom Oslo og Bergen med 1 time. Disse pengene skal i stedet oppgradere banen mellom Hønefoss og Roa, og bygge ny bane mellom Roa via Gardermoen til Hauerseter. Dette vil skape forbindelse mellom Bergensbanen og Gardermoen, forbindelse mellom Gjøvikbanen og Gardermoen, gi befolkningen på Ringerike direkte togforbindelse til Gardermoen som arbeidsplass og flyplass, og det vil skape en mulighet til å kjøre tog fra Oslo via Jessheim på Hovedbanen og returnere via Gardermoen til Oslo. Dette vil også starte oppgraderingen av jernbaneforbindelsen mellom Stockholm Karlstad Oslo og videre til Bergen, i hht. strategiene som Värmland, Oppland, Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold har forankeret i EU. Tilgjengelighetsprosjektet Jessheim er valgt som en demonstrasjonsby for lett framkommelighet. Dette er klart en utfordring i dag, og Ullensaker Venstre vil invitere gründere, forskningsinstitusjoner og berørte til å fremme sine ideer til konkrete prosjekter for å gjøre Jessheim til en by der man kan demonstrere nye gode løsninger som forenkler framkommeligheten ikke bare for bevegelseshemmede, men for alle med barnevogner, trillebager eller de som bare generelt er litt dårlig til bens.

9 Om 3 rullebane på Gardermoen Ullensaker venstre vil ikke ha en ny rullebane verken øst, vest, nord eller sør for eksiterende rullebaner! London Gatwick klarer å avvikle drøyt 30 millioner passasjerer på sin ene rullebane, mens Gardermoen trenger tre rullebaner for å klare det samme. Ullensaker Venstre ønsker en framtidsrettet integrering av de 4 rullebanene i Østlandsområdet ved å koble dem sammen med raske togforbindelser. Dette vil lage et nett av flyplasser som er koblet sammen med rask transport, og dermed kan kapasiteten på Gardermoens to rullebaner prioriteres til viktige langdistanseruter. 5. SMÅBEDRIFTER OG KOMMUNAL NÆRINGSPOLITIKK Ullensaker Venstre ønsker en politikk som hjelper småbedrifter fram Mindre entrepriser Kommunen kan bidra til å skape økonomisk vekst for småbedriftene. Dette kan de gjøre ved å dele opp anbudsentreprisene i mindre enheter slik at også småbedrifter kan være med i anbudskonkurransen. Slik det er i dag, lyses det ofte ut for store entrepriser. Dette er med på å utelukke småbedriftene i kommunen ettersom de ikke har tilgang på de store ressursene som da ofte kreves. Lærlingplasser i kommunen Ullensaker kommune bør legge forholdene til rette for at bedrifter skal ta inn lærlinger. Ikke minst bør kommunens egne foretak stå frem som gode eksempler og selv tilby et godt antall lærlingplasser til kommunens unge innbyggere. I dag trengs det lærlingplasser innenfor en rekke bransjer, blant annet innen helse- og eldreomsorg, administrasjon, kontorfag, transport og i tekniske fag. Etterspørre nye løsninger Ullensaker Venstre ønsker at Ullensaker kommune skal delta som tidlig kunde når bedrifter ønsker å utvikle nye tjenester eller produkter. Dette vil gi noe høyere risiko, men vil samtidig bidra til at kommunen plasserer seg som en kommune som ønsker nye og framtidsrettede bedrifter velkommen. Staten har i mange år ønsket dette, og har etablert en ordning der staten ved Innovasjon Norge dekker en tredjedel av utviklingskostnadene, bedriften dekker selv en tredjedel og kommunen slipper med bare en tredjedel av kostnaden til de første leveransene. Ordningen kalles Offentlig Forsknings- og Utviklingskontrakt (OFU), og dette bør Ullensaker benytte seg av. Dyrke fram kombinasjonen av næring og kultur Ullensaker har flere bedrifter som har skaffet seg erfaring i skjæringspunktet næring og kultur, og Ullensaker kommune skal støtte og bygge videre på en slik utvikling. Artister er også selvstendig næringsdrivende, og de trenger en klynge av spesialister innen tilrettelegging, markedsføring, eventskaping m.m., og Ullensaker Venstre ønsker at dette skal bli en levende bransje i Norges knutepunkt. Dette bidrar til å skape et marked for nye skapende kunstnere, og det gir tilgang til kunnskap og bransjeerfaring til elever som ønsker å studere kunst, musikk, dans, drama og/eller mediafag.

10 Norwegian Centre of Expertise (NcoE) - Miljøvennlig logistikk på Gardermoen Ullensaker kommune bør utvikle en strategi der man tiltrekker seg bedrifter med verdiøkende tjenester og produkter knyttet til Gardermoen som knutepunkt. Miljøvennlig logistikk for levering av varer kjøpt via e-handel er ett eksempel. En slik strategi vil ønske velkommen selskaper som markedsfører og selger via internett, som administrerer betalingsformidling og finansiering, og som leverer varene. Gardermoen bør derfor prøve å bli et Norwegian Centre of Expertise (NCoE) innen internasjonal handel og logistikk. Det er viktig at Gardermoens konkurransekraft utvikles på avanserte tjenesteleveranser. NCoE er en ordning som administreres av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Vi ønsker ikke at Ullensaker skal blir vertskommune for bedrifter som ikke lenger er ønsket i Oslo. 6. SOSIALT ANSVAR Venstre mener at helseproblemer bør forebygges så langt det lar seg gjøre. Dette er god økonomi for kommunen, i tillegg til at det øker livskvaliteten til den enkelte og dennes pårørende. Bo- og Aktivitetssentrene (BoA) BoA-sentrene er en viktig arena for sosialt liv og aktivitet for seniorbefolkningen. Satsing på sentre er blant de viktigste tiltakene innenfor forebyggende tiltak for eldre. Lenger forventet levealder, lavere pensjonsalder og en økning i antall enslige hushold øker behovet for de tilbud disse sentrene representerer. Ullensaker Venstre vil øke kapasiteten på BoA-sentre og legge forholdene til rette for frivillig innsats tilknyttet dette viktige tilbudet. Forebyggende hjemmebesøk Forsøk har vist at forebyggende hjemmebesøk til eldre, reduserer senere helseplager og forlenger tiden eldre kan bo i egne hjem. Ullensaker venstre vil styrke hjemmetjenesten ved at det gis ressurser til forebyggende hjemmebesøk til eldre. Ambulante geriatriske team. kompetanse er viktig for å oppnå gode behandlingsresultater hos behandlingstrengende eldre. Styrking av geriatrisk virksomhet er derfor viktig i kommunehelsetjenesten. Ullensaker Venstre ønsker tverrfaglige geriatrisk team. Fallforebyggende tiltak for personer i risikogrupperhar vist seg å være fornuftige prosjekter som både brukere og samfunnet forøvrig tjener på. Rehabilitering. Kapasiteten på rehabiliteringen bør styrkes. Rehabilitering er det området som enklest og raskest kan bidra mest til at eldre igjen kan bli selvstendige, ha et aktivt liv og få en verdig alderdom.

11 Omsorgsboliger Den boligssosiale handlingsplanen i Ullensaker påviser at det mangler rundt 300 boliger til folk med ulike tilrettelegginger av boligtilbudet. En stor andel av dette bør være omsorgsboliger for personer som ikke lengre kan bo hjemme. Individuelle planer. Ofte faller personer med flere diagnoser mellom flere stoler. Individuelle planer er et verktøy som sikrer at hele sykdomsbildet/behandlingsbehovet blir ivaretatt, og at ulike kommunale, fylkeskommunale og statlige personalgrupper samarbeider. Vi vil utvide bruken av individuelle planer. 7 Skatter og avgifter. Eiendomsskatt Ullensaker Venstre vil ikke innføre eiendomsskatt. Vi vil heller få skatt fra flere framtidsrettede og lønnsomme bedrifter. Bompenger Ullensaker Venstre er for trafikkregulering der dette gir sikrere skolevei og bedre bomiljøer. Bompenger kan være et virkemiddel for å motvirke gjennomgangstrafikk forbi skoler. Ullensaker Venstre forutsetter at bompenger benyttes til å betale for vei, kollektivtrafikk eller trafikksikring. Ullensaker Venstre er for en effektiv og miljøvennlig drift av vann-, avløp og renhold, og dermed fortsatt lave avgifter. Avfall er en ressurs som skal kunne selges og gi inntekter, og er dermed ikke bare en kostnad. Kommunedelplaner for de enkelte tettstedene, se konkrete tiltak på egne sider for Jessheim Kløfta Borgen Mogreina Nordkisa Algarheim Hovin/Sand/Gardermoen

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer

Arbeiderpartiet ønsker å utvikle folkestyret og vil innføre parlamentarisme i Akershus fylkeskommune.

Arbeiderpartiet ønsker å utvikle folkestyret og vil innføre parlamentarisme i Akershus fylkeskommune. Ny kurs for Akershus Program for Akershus Arbeiderparti 2011 2015 1 En ny retning for Akershus Fellesskap og rettferdighet Alle mennesker er ulike som individer, men alle skal ha like muligheter. Menneskets

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Folk Først: Det sosialliberale partiet Venstre

Folk Først: Det sosialliberale partiet Venstre Folk Først: Det sosialliberale partiet Venstre Fylkesprogram for Sør-Trøndelag Venstre 2011-2015 www.venstre.no/sortrondelag 1 Fylkesprogram for Sør Trøndelag Venstre 2011-2015 1.Folk først - det sosialliberale

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse.

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 LOKALT OG REGIONALT DEMOKRATI I BUSKERUD Venstres overordnede mål for perioden 01-01 er å bidra til åpne prosesser for å utvikle Buskerud i tett samarbeid mellom kommunene,

Detaljer

Bystyreprogram. Sandefjord Venstre 2011-2015. Vedtatt 13. mai 2011. www.sandefjord.venstre.no

Bystyreprogram. Sandefjord Venstre 2011-2015. Vedtatt 13. mai 2011. www.sandefjord.venstre.no Bystyreprogram Sandefjord Venstre 2011-2015 Vedtatt 13. mai 2011 www.sandefjord.venstre.no Innhold: Den liberale byen... 2 Den moderne byen... 3 Byutvikling... 3 Kommunen... 4 Den kreative byen... 5 Næringsliv...

Detaljer

Arbeidsprogram for Stavanger Sosialistisk Venstreparti 2015-2019. Fellesskap fungerer

Arbeidsprogram for Stavanger Sosialistisk Venstreparti 2015-2019. Fellesskap fungerer Arbeidsprogram for Stavanger Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Fellesskap fungerer Innholdsfortegnelse: s. 3 Innledning s. 4 Oppvekst og kunnskap s. 8 Helse og velferd s. 12 Arbeidsliv s. 14 Bolig s.

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar Program for Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar for perioden 2011-2015 www.venstre.no/akershus/nannestad facebook: Nannestad Venstre 1 Kjære velger Du leser nå valgprogrammet til Nannestad Venstre.

Detaljer

Versjon: 3.0. 16. januar 2016. Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum. Frihet. Fremtid. Felleskap. www.venstre.

Versjon: 3.0. 16. januar 2016. Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum. Frihet. Fremtid. Felleskap. www.venstre. 1 2 Versjon: 3.0 16. januar 2016 3 4 5 6 7 8 9 Bærum Venstres program 2015 2019 Et grønt og urbant Bærum 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frihet. Fremtid. Felleskap. www.venstre.no 25 26 Kjære

Detaljer

Foto: Birgitte Simensen Berg. Valgprogram. 2015 2019 for Drammen Arbeiderparti

Foto: Birgitte Simensen Berg. Valgprogram. 2015 2019 for Drammen Arbeiderparti Foto: Birgitte Simensen Berg Valgprogram 2015 2019 for Drammen Arbeiderparti Innhold Kjære drammenser... Side 4 Byutvikling... Side 5 Byen som skaper verdier... Side 9 En by å bli gammel i... Side 14 Drammen

Detaljer

Trondheim Venstres program 2011-2015. En kjærlighetserklæring til Trondheim

Trondheim Venstres program 2011-2015. En kjærlighetserklæring til Trondheim Trondheim Venstres program 2011-2015 En kjærlighetserklæring til Trondheim 1 En kjærlighetserklæring til Trondheim Folk først: Det sosialliberale partiet Venstre 3 Miljø- og jernbanepartiet Venstre 3 En

Detaljer

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet i Oslo Venstre 13.02.2011 1 Den liberale byen...3 Den moderne byen...4 Byutvikling... 4 Kommunen og bydelene... 5 Den grønne byen...8 Miljø...

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum

Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt og urbant Bærum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bærum Venstres program 2015 2019 Et grønt og urbant Bærum 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Endrings- og tilleggsforslag sendes innen 10. desember 2014 til Mette Kaaby (mette@metrofon.no)

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Versjon: 3.0. 18. januar 2016. Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt, bærekraftig og inkluderende Bærum. Frihet. Fremtid. Felleskap.

Versjon: 3.0. 18. januar 2016. Bærum Venstres program 2015 2019. Et grønt, bærekraftig og inkluderende Bærum. Frihet. Fremtid. Felleskap. 1 2 Versjon: 3.0 18. januar 2016 3 4 5 6 7 8 9 Bærum Venstres program 2015 2019 Et grønt, bærekraftig og inkluderende Bærum 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Frihet. Fremtid. Felleskap. www.venstre.no

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo Oslo Høyres program 2015-2019 Sammen skaper vi fremtidens Oslo Førsteutkast, 26. august 2014 Kunnskap og læring hele livet... 4 Barnehager for læring og kunnskap... 4 Europas beste skole... 5 Et fullført

Detaljer

Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 0-0 1 1 1. oktober 0 1 0 1 Viktige datoer i programbehandlingen:. oktober: Medlemsmøte med presentasjon av programforslaget 0. november:

Detaljer

Del godene. Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19. Ta kampen for et varmt samfunn

Del godene. Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19. Ta kampen for et varmt samfunn Del godene Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19 Ta kampen for et varmt samfunn 2 Innhold 1 Innledning 5 2 Våre hovedsaker 6 2.1 Mer tillit til ansatte, mindre byråkrati.....................................

Detaljer

En samlet by. Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram. Oslo Arbeiderparti

En samlet by. Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram Oslo Arbeiderparti Innhold Innledning 4 Vår felles by 5 Skape og dele 8 Kvalitet for alle elever 10 Et løft for yrkesfagene 12 Norsk som felles

Detaljer

HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019

HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019 HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019 Framtidens Hobøl Hobøl har et stort potensial med nær beliggenhet til folkerike Ski og Follo i vest, Askim i øst og Moss i sør. Alle byene i Østfold og Oslo kan nås innenfor

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program Levende - Varm - Grønn Horten Venstres program 2015-2019 INNHOLD By- og tettstedsutvikling... 2 En levende by... 2 Museumsbydelen Karljohansvern... 3 Kunstnerbyen Åsgårdstrand... 4 Midgard - Borre nasjonalpark...

Detaljer