FORMANNSKAP Sak nr. Tittel: 65/14 Reguleringsplanen for Tørrisenget 2 utlegging til offentlig ettersyn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORMANNSKAP 16.09.14. Sak nr. Tittel: 65/14 Reguleringsplanen for Tørrisenget 2 utlegging til offentlig ettersyn"

Transkript

1 LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: FORMANNSKAP Sak nr. Tittel: 65/14 Reguleringsplanen for Tørrisenget 2 utlegging til offentlig ettersyn Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. VEDTAK: I hht til delegasjonsreglementet 3-14 og plan- og bygningsloven og 11, legges forslag til reguleringsplan for Tørrisenget 2 ut til offentlig ettersyn i seks uker. Leka, Beathe Mårvik f.sk.sekr. Kopi sendes: Steinar Tørriseng, Tørrisengveien 258, 7993 Gutvik Jorleif Lian, Kopi av sak en med følgebrev og plandokumenter sendes: Nord Trøndelag Fylkeskommune, Regional utviklingsavdeling, 7735 Steinkjer, Nord Trøndelag Fylkeskommune, Fylkeskonservator, 7735 Steinkjer, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Statens Hus, 7734 Steinkjer, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, 7736 Steinkjer Telenor, Servicesenter for nettutbygging, Postboks 7150, 5020 Bergen Statens Vegvesen, Nord-Trøndelag, Byavegen 21, 7737 Steinkjer, Sametinget, Avjovargeaidnu 50, 9730 Karasjok, Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt, 7890 Namsskogan, Direktoratet for mineralforvaltning, Pb 3021 Lade, 7441 Trondheim, Bergvesenet, pb 3021 Lade, 7441 Trondheim NVE, Region Midt Norge, vestre Rosten 81, 7075 Tiller Særutskrift og varsel om planforslag på høring sendes naboer: Gnr 2 bnr 18 Oddvin Inge Gutvik, Kløverveien 3, 4621 Kristiansand Erna Karin Johansen, Rossvikveien 272, 7993 Gutvik Brita Malnes, Gammelveien 14, 8312 Henning Heidi Malnes, Garosveien 29, 8300 Svolvær John Håkon Mlanes, Hofstadåsen 21 c, 1384 Asker Rolf Malnes, Dreyersgate 2, 8312 Henningsvær Torbjørn Malnes, Løktveien 6, 8312 Henningsvær Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

2 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Møtedato Formannskapet Saknr. Tittel: 65/14 Reguleringsplanen for Tørrisenget 2 utlegging til offentlig ettersyn. Rådmannens forslag til VEDTAK: I hht til delegasjonsreglementet 3-14 og plan- og bygningsloven og 11, legges forslag til reguleringsplan for Tørrisenget 2 ut til offentlig ettersyn i seks uker. LEKA KOMMUNE Rådmann Helge Thorsen Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

3 Vedlagte dokumenter: Søknad om utlegging av reguleringsplan for Tørrisenget 2 til offentlig ettersyn mottatt Oversiktskart 2 Reguleringsplankart 3 Reguleringsbestemmelser 4 Brev til offentlige instanser 5 Kunngjøring i Ytringen 6 Mail fra Oddvin Gutvik 7 Uttalelse fra NTE 8 Uttalelse fra Fylkesmannen 9 Uttalelse fra Statens Vegvesen 10 Uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune 11 Risiko og sårbarhetsanalyse 12 Planbeskrivelse Hjemmel for vedtak: Delegasjonsreglementet 3-14 Plan og bygningsloven og Saksopplysninger Firma Jorleif Lian AS har utarbeidet reguleringsplan for Steinar Tørriseng. Igangsatt planarbeid for området ble annonsert i Ytringen den og på kommunens hjemmeside fra samme dato. Brev til berørte naboer og offentlig myndighet ble sendt Frist for innspill ble satt til 4 uker etter denne dato. Det ble mottatt 5 innspill innen fristen. Forslag til plan er ferdigstilt og det skal være tatt hensyn til de innspill som er kommet etter annonsering av oppstart. Det er levert kontrollrapport på sosidatene. Planbeskrivelsen gjengis som saksopplysning for reguleringsplanen for Tørrisenget 2. Innkomne høringsuttalelser ligger ved i planbeskrivelsen. Planbeskrivelse til reguleringsplan dat av gnr 2 bnr 3 Leka kommune. BAKGRUNN Hensikten med planen. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for et område på ca 40 da til hyttefelt med 8 tomter på Tørrisenget 2. Det første hyttefeltet Tørrisenget hyttegrend er fullt og grunneier ønsker å tilrettelegge flere hyttetomter. Dette med bakgrunn i stor etterspørsel av hyttetomter. Krav om konsekvensutredning Planområdet samsvarer med fastsatt formål i kommuneplanens arealdel. Planforslaget vil ikke utløse krav om konsekvensutredning. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

4 1 PLANPROSESS Tiltakshaver har tidligere meldt inn området som aktuelt hyttefelt og fått innlagt planområdet i arealplan for Leka kommune. Det er foretatt kunngjøring av oppstart i avis og på kommunene internettside samt med brev til berørte parter. Innkomne kommentarer til kunngjøring er listet opp og kommentert i pkt 11. Ved utarbeidelse av reguleringsplanen er det søkt tatt hensyn til de uttalelser som er kommet inn, og problemstillinger som er kommet fram. Før oppstart av planarbeid ble det den avholdt et møte med kommunen hvor bruken og aktuelle problemstillinger innen området ble diskutert. 2 OMRÅDEBESKRIVELSE 2.1 Beliggenhet Planområdet er på Tørrisenget i Leka kommune. Området er i enden av kommunal vei som går gjennom Nord Gutvik. Planområdet er vist på oversiktskart samt reguleringskart. 2.2 Topografi Området er flatt og ligger mellom landbruksområdet og sjøen. Adkomstvei bak tomtene følger kanten av dyrkbar mark. 2.3 Grunnforhold Alle tomtene står på fjell. Veien ligger i ett område med noe jord og stein. Det antas å være ett tynt dekke over fjellet. Det anses derfor ikke å være problematisk rent geoteknisk å bebygge områdene som det nå åpnes for utbygging på. Kilde: Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

5 3.4 Naturvernområder og biologisk mangfold Vurdering av tiltak i forhold til naturmangfoldlovens (NML) Naturtyper (M) Det er ikke registrert spesielle naturtyper som punkt eller øvrige naturtyper. Arealressurskart (AR5) Området benevnt åpen fastmark som ikke er tresatt. Skogbonitet «impediment». Rødlistearter (M) Det er ikke registret truede arter eller fremmede baser i området. Utfra omfanget som her er funnet anses ikke planen å berøre naturmangfold av betydning. Det anses ikke nødvendig å iverksette spesielle tiltak for beskyttelse av naturen innen området. Kilde: Bygging i 100meter belte. I kommuneplanens arealdel er området benevnt F1, Tørrisenget 2 med krav om byggegrense på 50m. Ved befaring av området under oppstartmøte ble det konkludert med at de 2 tomtene ikke er til hinder for bruk av strandsonen. Strandsonen strekker seg det meste av døgnet reelt sett 50m lengre ut enn hva som er på kartet i og med at fjellet stikker opp 50m lengre ut og at terrenget inn til «land» er så høyt som det er. 3.5 Fredede kulturminner Det er ikke kjente fornminner i området, men minner om varslingsplikt ved funn ihht kulturminnelovens bestemmelser. Kilde: 4 FORHOLD TIL ANDRE PLANER OG VEDTAK 4.1 Reguleringsplan Området er i kommuneplanen godkjent til hyttebygging og benevnt som «Tørrisenget 2». 50m fra dette planområdet er det på samme eiendom et utbygd hyttefelt som er benevnt «Tørrisenget hyttegrend». 5 PLANBESKRIVELSE 5.1 Generelt Det vises til oversiktskart vedlegg 1, reguleringskart vedlegg 2 og reguleringsbestemmelser vedlegg 3. Innkomne uttalelser følger som vedlegg og er kommentert i eget kapitel i beskrivelsen. Planområdet omfatter området for adkomstvei, trafo, hyttetomter og noe LNF området for området mellom hytter og mot sjøen. Området vil være en videreutvikling av Tørrisenget som ei større Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

6 hyttegrend i kommunen som sannsynligvis vil generere 1-2 arbeidsplasser. Det er bygd opp en molo og småbåthavn i området som ha kapasitet til også dette feltet. 5.2 Trafikkforhold Adkomst til Rv 17 er vi Fv771, 561 og kommunal vei som avsluttes på Tørrisenget. Fra sjøen betjenes område av eksisterende småbåtanlegg. 5.3 Strømforsyning, tele, vann- og avløpsanlegg Nye kabel og ledningsanlegg forutsette lagt i bakken. Plassering av ny trafo er inntegnet i reguleringsplan med formål for energianlegg. Området tilknyttes privat vannverk i området. Avløp går via slamavskiller til sjøen. Overvann føres til terreng/grøfter. 5.5 Arealoppgave basert på reguleringsplankartet: 6 KONSEKVENSVURDERINGER Reguleringsplanen omfatter ikke tilrettelegging for tiltak som krever konsekvensutredning etter gjeldende bygningslov. Gjennomføring av planen kan ikke ses å få spesielle negative konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Det anses ikke å være behov for vurderinger ut over de som gjøres ellers i beskrivelsen. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

7 7 RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERINGER 7.1 Generelt Direktoratet for sivil beredskap har utarbeidet retningslinjer for gjennomføring av risiko og sårbarhetsanalyser. I ny plan og bygningslov kreves i h.h.t. 4-3 at det ved utarbeidelse av planer for utbygging skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser for planområdet for å forebygge uønskede hendelser. (se og vedlegg 11) Uønskede hendeler kan være fare for mennesker, miljø og økonomiske verdier og trusler mot samfunnsviktige funksjoner. 7.2 Naturvern og biologisk mangfold Foreliggende opplysninger om naturvernområder og biologisk mangfold (se pkt 3.4) kan ikke sees å kreve at det tas spesielle hensyn eller iverksettes spesielle tiltak i forbindelse med utarbeidelse eller gjennomføring av reguleringsplanen. 7.3 Grunnforhold Foreliggende opplysninger om grunnforhold (se pkt 3,3) tyder ikke på at det er problemer med områdestabiliteten. 7.4 Flomrisiko. Antatt risikokilder er springflo og heving av havnivå pga klimaendringer. Terrenghøyde på flage som er tenkt bebygd er +3m. I arealplan for Leka kommune 11-5 pkt 5 er det satt krav om at gulv skal være på kote 3,20 (NN54) I DSBs havnivåstigningsrapport med havnivåstigning og stormflotall for årene 2050 og 2010 har de beregnet en stigning på havnivå til maksimalt kote (2050) +3,29 (2100) for Trondheim. Området anses å ligge i ett risiko-området for flom/havstning. Det settes det derfor krav i reguleringsbestemmelser at laveste gulvnivå skal være +3,2 moh (NN54). 7.5 Rasfare/Steinsprang Området som reguleres er ikke utsatt for ras. Det vurderes som ikke nødvendig med spesielle tiltak i forbindelse med utarbeidelse eller gjennomføring av reguleringsplanen. 7.6 Orkan og storm Planområdet ligger åpen til og er utsatt for uvær. Forutsatt at byggverk føres opp i samsvar med planog bygningsloven med forskrifter, anses det imidlertid ikke å være spesiell risiko for skader pga uvær. 7.7 Håndtering av farlig stoffer Håndtering av farlige stoffer og eksplosiver medfører bestandig en risiko for uhell. Under forutsetning av at håndtering skjer etter gjeldende lover og forskrifter anses likevel. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

8 7.8 Trafikksikkerhet Området ligger i ett området med lite trafikk. Området er åpent og en ser ikke noe problem med å få gode i kryssområdene. Risiko for ulykker anses i å øke så mye at det er behov for å iverksette spesielle tiltak knyttet til reguleringsplanen. 7.9 Storbrann. Området er spredt bebygd og en ser ikke behov for å gjøre spesielle tiltak mot brann. Området er helt ved sjøen og ved brann har brannvesen god tilgang til vann fra sjøen Olje og kjemikalieforurensning Det er ingen virksomhet i området som kan forårsake olje- og kjemikalieforurensning i området. Det anses ikke å være behov for å iverksette spesielle tiltak knyttet til reguleringsplanen Konklusjon Området er ikke utsatt for spesiell risiko eller sårbarhet og det anses ikke å være grunnlag for å vurdere evt. spesielle tiltak knyttet til bygging eller virksomhet i planområdet 8 STØYVURDERINGER 8.1 Retningslinjer Veiledende støygrenser for bestemmelser av eventuelle nødvendige skjermingstiltak baseres på Miljøverndepartementets retningslinjer. 8.2 Beregninger og vurderinger Trafikken i området er liten, og ut fra erfaringer fra støyberegninger, anses det ikke å være risiko for at trafikkstøyen overstiger grensene i retningslinjene, og det er derfor ikke gjennomført støyberegninger. Det avsettes ikke arealer til skjermingstiltak som støyvoller eller støyskjermer. 9 EIENDOMSFORHOLD Gnr 2 bnr 3 Steinar Tørriseng Tørriseng 7993 GUTVIK 10 PLANGJENNOMFØRING Området er ikke bebygd og det er behov for utbygging av infrastruktur med vei/vann/avløp og strøm for å få byggeklare tomter Fremdrift: Høsten 2014 Vinter/vår 2015 Sommer 2015 Godkjennelse av planen i løpet høsten. Utbygging av infrastruktur. Start oppføring av de første hyttene. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

9 11 INNKOMNE UTTALELSER MED KOMMENTARER Oppstart av planarbeidet er kunngjort med annonse i avis, kommunens hjemmeside samt brev til offentlige instanser og berørte parter datert (vedlegg 4 og 5) Det er kommet inn følgende uttalelser som vedlegges og som er gjengitt i stikkordsform og kommentert nedenfor: Tlf Oddvin Gutvik (vedlegg 6) Sammendrag: Ønsker ikke hytte mellom huset hans og sjøen Kommentar: Det er ikke lagt inn noen hyttetomter mellom huset hans og sjøen. Tlf NTE v/svein Torsvik (vedlegg 7) Sammendrag: NTE må ha innregulert trafo i området. Kommentar: Plassering diskutert og forslag sendt Torsvik som ringte og bekreftet at plassering var grei. Brev fra Fylkesmannen i NT datert (vedlegg 8) Sammendrag: Minner om vurdering av prinsipper i naturmangfoldloven. Kommentar: Vurdert i pkt 3.4 og 7.2 i beskrivelsen. Brev fra Statens vegvesen datert (vedlegg 9) Sammendrag: Ingen merknader Kommentar: - Brev fra Fylkestinget i NT datert (vedlegg 10) Sammendrag: Ingen kjente forminner. Minner om varslingsplikt etter Kulturminneloven Kommentar: Varslingsplikt presisert i pkt 3.5. KONSEKVENSUTREDNING Planforslaget fanger opp alle innspillene som er mottatt. Planforslaget vil ikke utløse krav om konsekvensutredning. Lovgrunnlag Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

10 Forslag til privat reguleringsplan skal behandles etter PBL og Behandling av reguleringsplanforslag Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse og eventuelt fremme innsigelse skal være minst seks uker. Reguleringsplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal inneholde en konsekvensutredning, jf. 4 2 andre ledd. Konsekvensutredning kan utelates for nærmere bestemte reguleringsplaner når disse er i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, og hvor virkningene er tilfredsstillende beskrevet i overordnet plan. Registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om forslag til reguleringsplan med opplysning om hvor det er tilgjengelig. Når fristen er ute, tar kommunen saken opp til behandling med de merknader som er kommet inn. For private reguleringsforslag gjelder i tillegg Behandling av private reguleringsplanforslag Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter reglene i 12 9 og Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering av arealet. Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal forslagsstilleren underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt kommunestyret. Naturmangfoldloven ( 8-12) Tiltaket skal vurderes etter naturmangfoldloven (NML) Vurdering Reguleringsplanen for Tørrisenget 2 har vært utarbeidet i en god prosess. Området er tatt inn i Leka kommunes arealplan som F1 for Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

11 Reguleringsplanområde i arealplan.. Tørrisenget hyttegrend Kart over området hvor reguleringsplanen Tørrisenget 2 er og allerede utbygget felt Tørrisenget hyttegrend. Området benevnt åpen fastmark som ikke er tresatt. Skogbonitet «impediment». Prinsippene i 8-12 er vurdert og har ikke avgjørende betydning for denne saken. Naturdatabasen er sjekket for sensitive arter unntatt offentlighet og jfr 8 i NML vil ikke tiltaket komme i konflikt med dette. Ros-analyse er innarbeidet i planbeskrivelsen. Det er utarbeidet en egen sjekkliste for Risko og sårbarhet. Planbeskrivelsen samt prosess vurderes ut fra foreliggende dokumentasjon å dekke de krav som ligger i PBL loven. Leveranse av digital plan fra forslagsstiller er i tråd med kravspesifikasjon (jfr K-sak 21/10). Forslag til vedtak I hht til delegasjonsreglementet 3-14 og plan- og bygningsloven og 11, legges forslag til reguleringsplan for Tørrisenget 2 ut til offentlig ettersyn i seks uker. Gebyrer og avgifter Gebyr kreves inn i hht kommunens regulativ etter at planen er sluttbehandlet. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

12 Kopi sendes: Steinar Tørriseng, Tørrisengveien 258, 7993 Gutvik Jorleif Lian, Kopi av sak en med følgebrev og plandokumenter sendes: Nord Trøndelag Fylkeskommune, Regional utviklingsavdeling, 7735 Steinkjer, Nord Trøndelag Fylkeskommune, Fylkeskonservator, 7735 Steinkjer, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Statens Hus, 7734 Steinkjer, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, 7736 Steinkjer Telenor, Servicesenter for nettutbygging, Postboks 7150, 5020 Bergen Statens Vegvesen, Nord-Trøndelag, Byavegen 21, 7737 Steinkjer, Sametinget, Avjovargeaidnu 50, 9730 Karasjok, Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt, 7890 Namsskogan, Direktoratet for mineralforvaltning, Pb 3021 Lade, 7441 Trondheim, Bergvesenet, pb 3021 Lade, 7441 Trondheim NVE, Region Midt Norge, vestre Rosten 81, 7075 Tiller Særutskrift og varsel om planforslag på høring sendes naboer: Gnr 2 bnr 18 Oddvin Inge Gutvik, Kløverveien 3, 4621 Kristiansand Erna Karin Johansen, Rossvikveien 272, 7993 Gutvik Brita Malnes, Gammelveien 14, 8312 Henning Heidi Malnes, Garosveien 29, 8300 Svolvær John Håkon Mlanes, Hofstadåsen 21 c, 1384 Asker Rolf Malnes, Dreyersgate 2, 8312 Henningsvær Torbjørn Malnes, Løktveien 6, 8312 Henningsvær Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 27.08.13 1030

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 27.08.13 1030 LEKA KOMMUNE _ Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING KOMMUNESTYRE Lekatun 27.08.13 1030 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

31/14 Reguleringsplanen for Gangstø - behandling av innspill og godkjenning av bestemmelser og planbeskrivelse

31/14 Reguleringsplanen for Gangstø - behandling av innspill og godkjenning av bestemmelser og planbeskrivelse LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 05.06.14 1030 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE PLAN-ID 16222010002 Vedtatt av KST 15.12.2010 Ark.sak 09/488 Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet/utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Prodev AS Postboks 201 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014 2. gangs

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 28.09.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

Forslag planprogram Grafitt i Jennestad uttaksområde

Forslag planprogram Grafitt i Jennestad uttaksområde Tiltakshaver: Norwegian Graphite AS Dato : 22.4.2014 Forslag planprogram Grafitt i Jennestad uttaksområde 1 Forslag planprogram - Jennestad INNHOLD 1. PLANOMRÅDETS BELIGGENHET 2. FORMÅLET MED PLANARBEIDET

Detaljer

Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram - utlegging til offentlig ettersyn

Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram - utlegging til offentlig ettersyn HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0104/0049 Saksmappe: 2014/33-10 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 20.05.2014 Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Postboks 435 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 07.11.2013

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet/utvalg

Detaljer

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør.

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Foto: John Lie Sist revidert: 08.10.2014 Side 1 FORORD Grunneier Unni Steinsholt er

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING

Saksframlegg. Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING Saksframlegg Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Plankart M 1: 2500, sist revidert

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Utvalg for plan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PLAN GLOMFJORD Arkivsaksnr.: 08/1406

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PLAN GLOMFJORD Arkivsaksnr.: 08/1406 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stefan Kersting Arkiv: PLANI REG.PLAN GLOMFJORD Arkivsaksnr.: 08/1406 MERKNADSBEHANDLING I PLANUTVALGET-ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GLOMFJORD - B503 LILLE GLOMVATNET NORD

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/8201-7 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 16.09.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/8201-7 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 16.09.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Arcon Prosjekt AS Postboks 224 7801 Namsos Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/8201-7 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 16.09.2013

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES Plan-ID: 2531 Utarbeidet for Den Læstadianske Forsamling i Bodø Sist revidert den 30.09. 2014 Side 1 av 20 Innhold 1 Sammendrag... 5

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 56-62 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

«RENSEANLEGG RØSSVOLLHEI AVFALLSDEPONI» i

«RENSEANLEGG RØSSVOLLHEI AVFALLSDEPONI» i 1 DETALJREGULERING FOR «RENSEANLEGG RØSSVOLLHEI AVFALLSDEPONI» i RANA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Overhalla den 24.07.14 Siv. ing. Jan Lian AS 2 Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Helgeland Avfallsforedling (HAF)

Detaljer