BJERKNES PLASS Prospekt del 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BJERKNES PLASS Prospekt del 2"

Transkript

1 BJERKNES PLASS Prospekt del 2

2 BJERKNES PLASS Prospekt del 2 Innhold: Meglers vedlegg, eiendommen fra A-Å side 3 Leveransebeskrivelse side 8 Nabolagsprofil side 14 Prisliste og leilighetsoversikt side 16 Kjøpetilbud side 20

3 EIENDOMMEN FRA A - Å Bjerknes Plass Meglers vedlegg Hovedoppdragsnr (HNR) SALG VED: Ansvarlig megler & prosjektmegler: Thor-Kristian Johannessen Prosjektmeglere: Dag Tore Raknes Mai Svelund Dette vedlegget er ikke del av kontrakten for kjøp av boligseksjon i boligsameiet Bjerknes Plass. Forpliktende beskrivelse av prosjektet er gitt i Leveransebeskrivelse, datert Øvrige kontraktsdokumenter er angitt i kjøpekontraktens pkt. 18. Kopi av kjøpekontrakten kan lastes ned fra prosjektets hjemmeside, eller mottas hos megler. Prosjektpresentasjon Lokalt mangfold Utbyggingen skal gjenspeile fremtidsrettet tenkning og høye arkitektoniske ambisjoner gjennom materialbruk, eget parkområde med fokus på sosiale møteplasser og fellesareal i tillegg til et spennende formspråk. Alt legges til rette for ulike beboere og brukergrupper i området. Området kommer til å fremstå som en ny bydel i Bergen. Velg mellom et bredt spekter av leiligheter med ulik form, beliggenhet og størrelse. Leilighetene skal tilpasses ulike behov ved å tilby familieboliger nær gatenivå og lekeplass, mer tilbaketrukne store leiligheter i toppetasjene, men også små og kompakte leiligheter for deg som ønsker det. Adresse Prosjektnavn: Bjerknes Plass Adresse: Vilhelm Bjerknes vei [nr]. Endelig adresse vil foreligge senest innen ferdigstillelse av bygget. Eiendom Trinn 1 inneholder 62 eierleiligheter på gnr. 160 bnr. 1059, 1060, 1061 og 1067 (planlegges sammenføyet) i Bergen kommune. Boligene vil bli organisert som et sameie og seksjonert, der hver seksjon vil bestå av en sameierandel iht. oppdelingsbegjæringen. Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse. Utbygger ByBo AS Entreprenør Byggherrestyrte delte entrepriser. Adkomst Kjør Vilhelm Bjerknes vei sørover ca. 250 meter forbi Slettebakken bybanestopp. Prosjektet er lokalisert på motsatt side av veien for snuplass for busslinje tre (Sletten Støbotn). Beliggenhet Bjerknes Plass ligger i Vilhelm Bjerknes vei, Årstad bydel i Bergen. Tomten Tomten er på ca. 6,5 dekar. Bebyggelsen Se leveransebeskrivelse av

4 Standard Prosjektet er tenkt levert med et moderne, men bestandig ytre som krever minimalt med vedlikehold. Innvendig leveres gjennomgående svært gode kvaliteter. Se vedlagt leveransebeskrivelse for detaljert beskrivelse. Fyring/oppvarming Fjernvarme fra BKK levert til bygget og distribuert til boligene for oppvarming av bolig og varmt forbruksvann. Parkering Parkering skjer i byggets garasjeanlegg. Boliger med parkeringsplass inkludert er angitt i prislisten. Se for øvrig leveransebeskrivelse. Overtagelse Planlagt byggestart første halvdel av Forventet byggetid ca. 18 mnd. fra meddelt bortfall av forbehold - ca 550 dager for Hus A og 610 dager for Hus B. Det tas følgende forbehold fra selger: - at det er gitt igangsettingstillatelse innen at det er oppnådd forhåndssalg av 40 boliger innen at nødvendige offentlige tillatelser er gitt og at selger har fått på plass de for selgeren nødvendige entreprisekontrakter for gjennomføring av prosjektet innen For øvrig vises til kjøpekontrakt pkt Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse skal foreligge innen overtakelsen. Sameiet Første byggetrinn består av 62 boligseksjoner i tillegg til boder og garasjeanlegg. Ved ferdigstillelse kan sameiet inneholde flere boliger og næringsdeler. Se leveransebeskrivelse for ytterligere informasjon. Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 23. mai 1997, nr. 31, eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn 2 seksjoner i sameiet. Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiermøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av sameiermøtet. Videre er det sameiermøtet som beslutter om det skal utarbeides husordens-/trivselsregler for sameiet. Hver seksjon har en stemme i sameiermøtet. Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det. Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av boligen før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst kan det utløses en kjøpsrett for leietaker til redusert pris, iht. eierseksjonsloven kapittel 3. Dette er kjøpers ansvar og risiko. Fellesutgifter De endelige fellesutgiftene vil først bli fastsatt når sameiet er etablert. En må påregne felleskostnader for felles forsikring, felles strøm, drift av heis og fellesarealer samt til kabel TV, avsetting til fremtidig vedlikehold samt utgifter til forretningsførsel, m.m. Jfr. vedlagt prisliste. Det er inngått en kollektiv avtale med Canal Digital for levering av Kabel-TV og høyhastighets internett (fiber). Det er også mulig å bestille IP telefon via Canal Digital. Vei, vann, avløp Offentlig vei frem til sameiets tomt, vann og avløp. Felles privat stikkledning tilknyttet offentlig nett. Reguleringsmessige forhold Reguleringsformål: Bolig iht. gjeldende reguleringsplan datert Komplette reguleringsbestemmelser kan forevises hos megler.

5 Kommunale avgifter Kommunale avgifter er ikke fastsatt. Fastsettes av Bergen kommune etter at boligene er tatt i bruk. Ligningsverdi Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Likningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør 40 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se nærmere info på Heftelser Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. Tilliggende rettigheter/tilknytninger Kontakt megler for gjennomgang av grunnboksblad for eiendommen. Eventuell adgang til utleie av eiendommen eller deler av denne til boligformål Boligen har ingen egen utleieenhet, men kan fritt leies ut til boligformål. Skolekrets Barnehage og skole i nærområdet, for ytterligere opplysninger kontakt skolekontoret i Bergen kommune. Salgspriser Leilighetene selges med faste priser, jfr. vedlagt prisliste. Utbygger forbeholder seg retten til å endre pris på usolgte enheter uten foregående varsel. Omkostninger LAVE OMKOSTNINGER, kun kr ,- totalt pr leilighet. leilighet), kr 1.750,-. Tinglysingsgebyr for skjøte kr 1.548,-. Tinglysingsgebyr for hvert panterettsdokument inkl. attest kr 2.107,-. Finansiering Kjøper plikter å framlegge skriftlig finansieringsbevis som er gyldig fram til og med antatt overtakelsestidspunkt for den respektive boligen. Finansieringsbeviset skal foreligge senest innen kontraktsmøte. Som et av landets største finanskonsern tilbyr DnB NOR Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Betingelser 10 % av kjøpesummen(beløpet må være fri egenkapital) forfaller til betaling når det foreligger entreprenørgaranti fra utbygger iht. 12 i Bustadoppføringsloven. Resterende kjøpesum + omkostninger forfaller til betaling ved overtakelsen. Delinnbetaling lik 10 % er å regne som depositum tilhørende kjøper, dersom selger velger og ikke utstede 47 garanti(forskuddsgaranti) til kjøper. Dersom/når slik garanti utstedes av selger, endres i så fall status på innbetaling fra depositum tilhørende kjøper, til delinnbetaling som selger kan råde over. Videresalg/transport av kontraktsposisjon skal godkjennes av selger, og garantist må også samtykke. Det vil tilfalle et gebyr til selger lik kr ,- ved videresalg av kontraktsposisjon. Tilvalg/endringer Eventuelle endringer skjer etter frister og prosedyrer utarbeidet av selger. Se vedlegg 8 til kontrakt for beskrivelse av rutiner og regler knyttet til endringer. Dette inkluderer; Dokumentavgift til staten 2,5 % av andel av tomteverdi (grunnlag lik kr ,- pr

6 AREAL 1. Bruksareal Bruksareal (BRA) er det areal som ligger innenfor omsluttede vegger fratrukket piper, kanaler etc. som er over 0,5 m2 (omsluttede vegger er yttervegger). Innvendige skillevegger måles med tykkelse inntil 0,5 m. 2. P-rom areal P-ROM er nettoarealet av rom beregnet for varig opphold inkludert innvendige delevegger. - Primærrom består av: Stue, kjøkken, soverom, bad/wc/vaskerom og gang/entrè. - Sekundære rom: Innvendig bod. Forskjellen mellom oppgitt BRA og P-ROM i dette prosjektet er innvendig(e) bod(er) i leilighetene. For leiligheter som har ekstern bod, kommer dette arealet i tillegg til oppgitt BRA areal for leiligheten. Areal framkommer i vedlagt prisliste. 2. Annet For øvrig tas det forbehold om valg av fasademateriale, samt at innsetting av vinduer/terrasser i fasaden kan justeres ved behov. Alle tegninger er utarbeidet på et tidlig stadium og selger forbeholder seg retten til å foreta endringer som en del av detaljprosjekteringen og i forhold til krav fra kommunale myndigheter. Eksempel på endringer; nedforinger/ innkassinger som følge av tekniske føringer, sjakter for tekniske føringer, vindusformater, fasademateriale, plassering av fastmonterte installasjoner og lignende. Alle areal er utregnet av arkitekt basert på foreliggende tegninger og kan avvike fra ferdig bygg. Alle bilder og illustrasjoner som framkommer i alt salgsmateriell er av illustrativ art og vil kunne avvike fra ferdig bygg. Det vises forøvrig til forbehold inntatt i Salgsbrosjyre og kontrakt. Da bygget ikke er ferdigstilt, har ikke utbygger eller megler ansvar for arealmålinger - og oppgitte arealer baserer seg utelukkende på arkitektens arealmålinger. FORBEHOLD FRA UTBYGGER 1. Oppstart/fremdrift Det tas forbehold om offentlig godkjenning/ igangsettingstillatelse fra Bergen Kommune. Selger tar forbehold om eventuelle pålegg fra offentlige myndigheter som kan få betydning for prosjektets utforming og fremdrift. Det tas videre forbehold om salg av et tilstrekkelig antall enheter i prosjektet før endelig beslutning om bygging og tidspunkt for byggestart/ ferdigstillelse vil foreligge. Dersom bygging ikke er besluttet igangsatt innen kan begge parter fritt trekke seg fra avtalen. Selger skal orientere megler om beslutning om byggestart, som deretter orienterer kjøper om beslutning om byggestart. Utbygger forbeholder seg retten til å sammenføye usolgte leiligheter til større leiligheter, slik at det totale antall leiligheter i prosjektet kan bli færre. Utbygger forbeholder seg retten til å endre/tilpasse vedtektene ved slik sammenføyning. Videre forbeholder selger seg retten til å endre vedtektene dersom dette er nødvendig for å kunne gjennomføre seksjonering. Utbygger forholder seg retten til å tildele parkeringsplasser og boder. Garantistillelse Senest ved bindende kontraktsinngåelse er Oppdragsgiver ansvarlig for at det stilles bankgaranti til kjøper iht. bustadoppføringslova 12. Garanti oppbevares hos Megler inntil overtakelse. Garanti jf. 12 for salg av eiendom med rett til grunn skal være på minst 3 % frem til overtagelse, og 5 % i 5 år etter overtagelse. Det er ikke tillatt å kreve eller motta delinnbetalinger fra kjøper før garanti jf. bustadoppføringslova 12 er utstedt.

7 Lovvalg Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbruker om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova. Oppgjørsansvarlig DnB NOR Meglerservice AS, 0021 OSLO, v/karl Maalstad Meglers vederlag Meglers vederlag dekkes av Utbygger. Formidling DnB NOR Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DnB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DnBs lånekonsulenter. rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. Kostnader ved avbestillinger Kjøp etter Bustadoppføringsloven innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet. Salgsmaterialet er ikke komplett uten alle vedlegg: Salgsbrosjyre Vedlegg til salgsbrosjyre - del 2 Tegninger, fasade og plan - del 3 Prisliste Bergen, dato: Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle

8 Leveranse Beskrivelse for Sameiet Bjerknes Plass Generelt Sameiet Bjerknes Plass består i første byggetrinn av bygg A og B med 62 leiligheter samt innendørs parkerings- og bodanlegg, bygget på en ca. 6,5 dekar tomt, gnr 160 bnr 1059 m.fl. i Bergen med adkomst fra Vilhelm Bjerknes vei i Landås bydel. Ved ferdigstillelse vil sameiet inneholde flere boliger og mulig også næringsdeler. Prosjektet organiseres som sameie. Byggene planlegges levert som lavenergibygg. Energiberegning av byggene er ikke klar ved salgsstart. Arbeidene utføres i samsvar med planog bygningslov og byggeforskrifter som var gjeldende da det ble søkt om rammetillatelse for prosjektet. Arbeidene utføres videre i samsvar med NS 3420 toleranseklasse C (3), og for øvrig i samsvar med alminnelig praksis for god håndverksmessig utførelse i byggebransjen. Utbygger har rett til å foreta tilpasninger og endringer av utomhusanlegg og bygningsmessig utførelse som ikke er av vesentlig betydning for funksjon og kvalitet. Videre har utbygger rett til å foreta endringer som eventuelt vil bli krevd av myndighetene og/eller av Husbanken. Bygging kan skje i flere byggetrinn. Senere byggetrinn kan inneholde flere eller færre boliger enn den nåværende reguleringsplan tilsier inklusive næringsareal for drift av butikk/miljøkafé og parkeringsanlegg, m.m. Videre utbygging av eiendommen vil inngå i sameiet og dette kan innebære omseksjonering av sameiet ved ferdigstillelse. Dersom det er usolgte leiligheter ved ferdigstillelse av byggetrinn/prosjektet, har utbygger rett til å leie ut seksjoner frem til de selges. Ferdigstillelse og overlevering av leiligheter til boligkjøperne og fellesanlegget til sameiet vil skje trinnvis. Denne beskrivelsen gjelder før vedlagte tegninger. Dersom det er uoverensstemmelse mellom beskrivelse og tegninger gjelder beskrivelse. Møbler og annet inventar som fremgår på tegninger som ikke eksplisitt er beskrevet i dette dokumentet, inngår ikke i leveransen. Bjerknes Plass er et pilotprosjekt for tekniske (smarthus) løsninger i samarbeid med Siemens og Husbanken. På salgstidspunktet er ikke funksjonalitet, innhold og omfang spesifisert og utfyllende informasjon vil komme senere. Som del av pilotprosjektet vil en seksjon bli utleid i en periode som visningsleilighet for pilotløsningene. Utbygger tar forbehold om mindre endringer som følge av dette pilotprosjektet. Grunn- og utomhusarbeider Under bygninger og veier masseskiftes til bæredyktig underlag. Garasjegulv leveres med asfalt med mulige innslag av betong og adkomstvei fra kommunal hovedvei til adkomstområder asfalteres. Gangsoner tilrettelegges med ulike materialer. Deler av utomhusanlegget vil ferdigstilles ved senere byggetrinn og overleveres til interimstyret eller styret for sameiet når styret er etablert. Illustrerte tiltak utenfor sameiets eiendom er ikke del av leveransen. For øvrig er utomhusplanen veiledende for utforming av utearealene. Drenering og ivaretakelse av overflatevann skjer i hovedsak til system for overvann, herunder fordrøyningsmagasin som sameiet må vedlikeholde. Overvannskummer etableres på de steder som vurderes nødvendig. Støttemurer og sikringsgjerder vil bli etablert i samsvar med avdekket behov etter at det er foretatt avgraving, sprenging og terrengarrondering Utvendig belysning vil bli etablert ved en kombinasjon av lysarmaturer plassert på bygninger og frittstående utebelysning. Utbygger vil på vegne av sameiet kunne inngå avtale med leverandør/operatør om innkjøp av mer Leveransebeskrivelse for Sameiet Bjerknes Plass doc Side 1 av 6

9 energieffektiv fellesbelysning. Leverandøren beholder besparelsen i strømutgifter til investeringen er nedbetalt. Beplantning og lekeapparater vil bli levert som illustrert på utomhusplan/ beplantningsplan, dog slik at omfang og plassering vil kunne bli justert i tilknytning til utførelse som ansees naturlig og praktisk ved sluttføring av arbeidene. Garasje P-plass i felles garasje leveres til de boligene som angitt i prislisten. Gjesteparkering kan bli avgiftsbelagt og anlagt i garasjeanlegg. Garasjeport leveres med motordrift og én fjernkontroll til hver bolig som selges med parkeringsplass. Utbygger og senere styret har anledning til å omfordele parkeringsplasser/hcparkeringsplasser til dem som kan dokumentere behov for dette. Dette innebærer at boliger kan få allokert ny parkeringsplass dersom man er tildelt HC-parkeringsplass boligeier ikke kan dokumentere behov for. Se for øvrig siste punkt i leveransebeskrivelse vedr. parkering. Sykkelparkering Det blir avsatt plass til felles låsbar sykkelparkering i kald bod. Heis Det leveres 2 stk personheiser i første byggetrinn plassert som vist på tegninger. Fabrikat og type bestemmes av utbygger. Sameiet vil måtte inngå serviceavtale med aktuell leverandør - av hensyn til leverandørens vilkår for garanti på heisen. Sameiets plikter Sameiet ved styret skal stå for driften av fellesanlegget og har mandat til å kreve dekket sine driftskostnader og avsetninger gjennom innkreving av felleskostnader som er fordelt etter seksjonsbrøk/eiebrøk. Felleskostnadene skal dekke alle felles driftskostnader. Her inngår også organisering og evt. leie av utstyr til vask av faste vinduer som ikke trygt kan vaskes fra innside eller balkong. Budsjettet som følger ved kjøp er orienterende. Styret kan velge å trekke ut eller legge til ytelser. Betong- og stålarbeider Byggene fundamenteres på komprimerte steinfyllinger. På denne støpes såle- og punktfundamenter. Prosjektet utføres i hovedsak med skillevegger mellom leilighetene, etasjeskillere, trapper, heisetårn og svalgangsgulv av betong. I gavlene vil bæring av betongdekkene bli etablert med stålsøyler eller betongvegger. Det vil ikke være mulig å gjøre endringer som medfører flytting av bærende konstruksjoner eller innstøpte løsninger/føringer. Utvendige trapperekkverk og balkongrekkverk utføres i stål eller aluminium kombinert med fallsikring av glass, platematerialer eller tre. Svalganger og privatisert uteareal på svalgangssiden leveres med kostet eller brettskurt betongoverflate, alternativt annen bearbeidet overflate valgt av utbygger. Balkonger på stueside leveres enten som lette konstruksjoner med tregulv, alternativt betongkonstruksjoner med tretremmer eller brettskurt eventuelt tilsvarende overflate tilrettelagt for fliser. Størrelse på balkonger kan variere for samme type leilighet som følge av leilighetens plassering i bygget. Balkonger som ligger inntil hverandre vil bli oppdelt med skjermvegg i trepanel eller platermaterial. Høyde ved vegg blir ca 150 cm. Terrasser på bakkeplan på stueside leveres med tregulv uten rekkverk. Gulv i sportsboder og teknisk rom leveres som betonggulv. Mur - og flisarbeider Gulv i baderom leveres med keramiske gulvfliser type Marazzi, serie Easy 20x20 cm. Veggflis til bad/wc er type Marazzi Revigres champagne/branco 20x40 cm. Felles innvendige trapper (inntrinn) og reposer flislegges. Type og farge velges av arkitekt og utbygger. Tømmerarbeider Ytterveggene bygges i hovedsak med bindingsverk i tre med nødvendig veggtykkelse for å oppnå forutsatt isolasjonsverdi. Veggenes innside vil bli utført med 13mm gipsplater. Utvendig vil veggene bli bygget med nødvendig vindsperre, lekter og trekledning. Leveransebeskrivelse for Sameiet Bjerknes Plass doc Side 2 av 6

10 Innvendige vegger i leilighetene bygges opp med bindingsverk av tre eller stål og et lag 13mm gips på hver side. Veggene rundt bad isoleres. Avhengig av føringsveier for vann, avløp og ventilasjon, kan takene i baderommene bli senket for å skjule tekniske installasjoner. Utbygger forbeholder seg retten til å kunne kle inn enkelte konstruksjoner i tak - isteden for, og eventuelt i tillegg til, å senke takene. Utbygger tar videre forbehold om rett til å kunne utføre innkassinger for vertikale og horisontale rør- og kanalføringer Innvendig blir yttertak bygget opp forskriftsmessig dimensjonert og isolert med mineralull og tekket med takbelegg på egnet underlag. Innvendig tak utføres med diffusjonssperre og gipsplater. Ved gulv med parkett leveres lakkerte eikelister. Dør- og vinduslister og leveres som tilnærmet hvite forhåndsmalte lister med synlig spikring. Vindustilsetninger leveres tilnærmet hvit. Skillevegger mellom sportsboder og mellom sportsboder og garasje (hvor sportsboder er plassert i garasje) leveres med nettingvegger - med unntak av de steder hvor annet er markert på tegning. Det leveres postkasser plassert i samråd med arkitekt og Posten. Inndeling av privat uteareal på svalgangside avgrenses som vist på tegning med trevegger/platematerial i høyde ca. 130 cm. Skjermvegg langs hus B mot vei utføres i en kombinasjon av glass, tre og betong. Gulv Alle gulv i leilighetene unntatt bad leveres med parkett type Eik natur. Parketten legges som hovedprinsipp med lengderetning parallelt med rommenes lysinnfall. Unntak fra dette kan av praktiske årsaker forekomme. Badegulv og gulv på WC leveres flisebelagt. Gulv i boder som er plassert utenfor leiligheten, leveres i betong. Se for øvrig beskrivelse under mur- og flisarbeid. Vinduer/ altandører Vinduer og altandører leveres ferdig malt med farge (samme farge utvendig og innvendig) som bestemmes av arkitekten. På grunn av glassenes høye isolasjonsverdi kan det under enkelte værforhold, særlig vår og høst, oppstå duggavsetning på glassenes utside. Dette er ikke skadelig for vinduene, og betyr bare at vinduene holder høy kvalitet og har lite varmetap. På dager med mye sol kan dette også medføre at innetemperaturen blir høy og at man å lufte ut. Solskjermer vil kunne redusere forekomster av dugg og oppheting, men dette er ikke inkludert. Solskjermer må evt. bestilles, monteres og betales av kjøper etter overtakelse. Utbygger og arkitekt forbeholder seg retten til å endre vindusinndeling. Utvendige og innvendige dører Utvendige adkomstdører/entrédører leveres med malt overflate, og med kikkehull. Adkomst til leilighet fra uteareal skjer direkte til den enkelte leilighets atkomstdør/entrédør. Innvendige dører i leilighetene leveres som hvite glatte lettdører og malte karmer med tilnærmet hvit farge. Dørene leveres med flat terskel og luftespalte mellom dørterskel og dørblad. Øvrige dører i fellesarealer velges av utbygger i samråd med arkitekt. Malerarbeider Innvendige vegger i stue, kjøkken, soverom og entre, sparkles og males med 2 strøk interiørmaling. Innvendige tak sparkles og males 2 strøk. Vegger og tak i innvendig bod i boligen behandles med 1 strøk støvbindende maling. Dørkarmer, og listverk leveres som beskrevet under Tømmerarbeider. Overgangen mellom tak og vegger fuges med akryl. På tross av dette må det påregnes noe sprekkdannelse. Det samme gjelder i hjørner generelt hvor sprekkdannelse normalt oppstår som følge av materialbevegelse. Disse små sprekkene anses ikke som reklamasjonsberettigede. Utvendig trekledning behandles med to strøk beis, oljedekkbeis eller maling som bestemmes av arkitekt i samråd med utbygger. Eventuell forhåndsbehandling teller som ett strøk. Vegger og tak av betong i boder, sportsboder og tekniske rom støvbindes. Vegger, tak og søyler i garasjer Leveransebeskrivelse for Sameiet Bjerknes Plass doc Side 3 av 6

11 sprøytemales ett strøk uten forbehandling. Trapperom leveres med malte overflater. Kjøkken, bad og garderober Kjøkken leveres i fabrikat Norema type Areal Hvit. Synlige sider på kjøkkeninnredningen kommer i hvit folie. Benkeplater leveres i laminat i 30 millimeter tykkelse med rett forkant. Håndtak leveres i rustfritt stål type Tema Stål 96 mm. Andre kjøkkentyper fra Norema i samme prisgruppe kan bestilles etter boligkjøpers valg ved henvendelse til Norema. Skaphøyde er 212 cm med foring til tak der hvor det ikke er skråtak. Kjøkkeninnredningen leveres i samsvar med tegninger og spesifikasjon utarbeidet av Norema som medfølger kjøpekontrakten. Hvitevarer er ikke inkludert. Leiligheter type A og D får ventilasjonsanlegg i kjøkkeninnredning. Leiligheter med tilleggsdel(hybel) kan utstyres med minikjøkken fra Intra eller tilsvarende mot tilleggsbetaling. Dette krever også ekstra ventilasjonsanlegg som må tilleggsbestilles og betales av kunde. Bad Bad i leiligheter leveres med 1 stk servantskap type Aspekt Hvit 90 cm (60 cm i leiligheter type A, C og D) bredde med heldekkende komposittvask som vist på tegning. Over vask leveres 60 cm speil med lysarmatur inkludert stikkontakt samt sideskap i samsvar med spesifikasjonen fra Norema. På separat WC leveres 1 stk servant type hvit stil i 60 cm bredde /35 cm dybde som vist på tegning. Over vask leveres speil med lysarmatur inkludert stikk i samsvar med spesifikasjonen fra Norema. Garderobeskap Garderobe leveres av type Norema kombiskap - med høyde 206 cm. og fronter i "Hvit Noramin". Antall og plassering som vist på tegninger fra Norema. Det leveres 1 meter skapbredde per sengeplass. Sanitær Sanitærinstallasjonene omfatter et komplett driftsklart anlegg. Installasjonene utføres iht. Normalreglementet (eller "Sanitærbestemmelser for Bergen") samt "Plan- og Bygningsloven". Vannledninger utføres med "rør i rør" system avgrenet fra fordelerskap plassert i vegg som vist på tegning. Avløpsanlegg føres i hovedsak innstøpt i vegger og med avgreninger i etasjedekker. Der hvor opplegg føres innfelt/skjult i sjakter/innkassinger er disse utført med ferdig behandlet overflate eller overflatebehandlet som rommet for øvrig. Utbygger har rett til å foreta plassering av sjakter/innkassinger under detaljprosjektering etter at salg er foretatt. Følgende utstyr leveres og monteres i hver leilighet. 1stk. ettgreps kjøkkenbatteri m/svingbar tut og oppvaskemaskinkran. 1stk. kjøkkenbenk, vannlås m/plugget avgrening for tilkobling av oppvaskmaskin. 1stk. ettgreps dusjbatteri (sparedusj) komplett med dusjgarnityr. 1stk. baderomsluk pr bad. 1stk. veggmontert klosett hvit med ditto sete, komplett med skjult vannlås. Dette gleder ikke leiligheter av type A og D samt ekstra WC i leiligheter R og S som får gulvklosett. 1stk. baderomservant, komplett utrustet med ettgreps servantbatteri og forkrommet avløpsgarnityr (se beskrivelse for kjøkken, bad og garderobe). 1stk. forkrommet slangekran for vaskemaskin. 1stk. avløp/slangespiss på vegg for vaskemaskin m/ avløp og vannlås i eller utenpå vegg 1stk Brannslukningsapparat, 6kg ABE pulverapparat. Spesielt for leiligheter med ekstra WC 1stk. ettgreps dusjbatteri (sparedusj) komplett med dusjgarnityr. 1stk. baderomservant, komplett utrustet med ettgreps servantbatteri og forkrommet avløpsgarnityr (se beskrivelse for kjøkken, bad og garderobe). 1stk. baderomsluk. Fremlegg for vann- og avløp for mulig tilkobling av Intrakjøkken som tilleggsleveranse. Eventuell installering av badekar i stedet for eller i tillegg til dusj, krever utvidete bygningsmessige løsninger og må derfor bestilles innen tidsfrist bestemt av utbygger. Leveransebeskrivelse for Sameiet Bjerknes Plass doc Side 4 av 6

12 Det anbefales at det monteres dusjvegger, kabinett eller skjermvegg for badekar for fuktskjerming av servantskap. Ev. badekar, dusjvegger, kabinett eller skjermvegg og andre installasjoner må bestilles og betales separat. 1 stk utvendig spylekran leveres ved utetorg og 1 stk spylekran ved innkjørsel til garasje. Varmeanlegg Anlegget er tilknyttet fjernvarmenett fra BKK Varme AS. Det blir levert vannbåren oppvarming av leilighetene via innstøpt varmeslynge i badegulv og på WC og radiator eller viftekonvektor i stue som vist på tegning. Radiator/viftekonvektor kan bli flyttet under detaljprosjektering. Varmt vann føres fra felles varmesentral til kombinert fordelingsskap for varme og forbruksvann, plassert som vist på tegning. Kostnader for felles forbruk, drift og vedlikehold av fellesanlegg for varme fordeles mellom seksjonene i samme forhold som for sameiebrøk. Eget forbruk fordeles etter fordelingsmåling. Ventilasjon Følgende utstyr leveres og monteres i hver leilighet: 1stk. aggregat, montert i bod, bad eller kjøkken som betjener leiligheten med balansert, filtrert og forvarmet friskluft basert på varmegjenvinning. Tilluft tilføres stue/oppholdsrom og soverom. Avtrekk skjer via bad og kjøkken. Det forutsettes levert roterende ventilasjons-aggregat, for varmegjenvinning. Kjøkkenhette har by-pass funksjon i forhold til varmegjenvinner. Leiligheter med hybeldel kan bestilles med kjøkken-innredning som tillegg. Dette genererer krav til ekstra ventilasjonsanlegg i hybeldelen. Ventilasjonsanlegg for leiligheter type A og D og tilvalgskjøkken i hybeldel blir montert i over komfyr. Det tas forbehold om at dette anlegget krever noe mer energi enn de øvrige ventilasjonsaggregatene. Avkast føres fra aggregat, via innstøpt kanal eller i sjakt, over tak. Luftinntak føres fra ytterveggsrist og kanal til aggregat. For avtrekk på kjøkken leveres avtrekkshette (volumhette) utstyrt med lys, vaskbart fettfilter og bryter for kapasitetsregulering. Forsering av ventilasjonsanlegg styres fra panel som plasseres av ventilasjonsrådgiver og utbygger. Føringer av kanaler (tilluft/avtrekk/avkast), vannledninger og el. kabler vil i hovedsak bli fremført via himling i bad og gang. I bod blir kanaler ikke innkasset. Hvor opplegg føres innfelt/skjult i innkassinger/sjakter, blir disse også utført med ferdig behandlet overflate eller overflatebehandlet som rommet for øvrig. Da detaljprosjektering av VVS-installasjoner pågår, vil sjakter/innkassinger måtte plasseres og inntegnes på et senere tidspunkt. Elektriske installasjoner Sameiet er ansvarlig for drift, vedlikehold og strøm til alle felles tekniske installasjoner. Strømforsyning: Strømforsyningen føres via jordkabel frem til felles inntaks- og målerskap og videre til leilighetene. Sikringsskap med automatsikringer monteres i leilighetene med plassering som vist på tegning for den aktuelle leilighetstypen. Anlegget leveres primært som skjult anlegg i alle bolig- og felles rom - med unntak for lydvegger; hvor installasjonene monteres synlig. Strømmåler for leilighetene står samlet i felles inntaks- og målerskap. Elektriske punkter Anlegget prosjekteres iht. TEK 10 og NEK 400. Antall punkter og plassering fremgår av egen tegning av EL-installasjoner som vedlegg til kontrakten pågår. Som elektriske punkter regnes: Lyspunkt Lysbrytere Stikkontakter Opplegg for varmekabler, termostat og ovn Telefonuttak Brannalarm Ringeklokke Antenneuttak og punkter til kabel-tv Stikkontakter og brytere: Alle stikkontakter og brytere leveres i hvit utførelse. Stikkontaktene leveres doble - med unntak for komfyr og for lys ved tak. Leveransebeskrivelse for Sameiet Bjerknes Plass doc Side 5 av 6

13 Energimålere For hver enkelt boenhet leveres energimålere for forbruk av varmt vann til oppvarming og forbruk. I tillegg er det individuelle målere i felles tavle for strømforbruk. Telefon: Det fremlegges ett uttak for telefon som betinger tilkobling vha montør. Ringeanlegg: Det leveres ringeanlegg med knapp utvendig ved inngangsdør til hver bolig med klokke i gang. Radio og TV: Det blir installert Komplett Maxi fra Canal Digital som inkluderer internettforbindelse (12/5 Mbps), kabel tv med digital grunnpakke med pt. 54 digitale kanaler, inkl. 14 HD-kanaler og HD PVR dekoder. Månedskostnad for Komplett Maxi er pt. kr. 451,- /mnd og kreves inn gjennom felleskostnader men inngår ikke i budsjetterte felleskostnader. Se for øvrig for mer informasjon. Bruk av eventuelle smarthus-løsninger forutsetter bruk av leilighetens internettforbindelse. Sportsbod/garasjer: Det leveres 1 sportsbod til hver leilighet. Sportsboden må regnes som ikke oppvarmet / uklimatisert sone og er kun beregnet på lagring av utstyr som dekk, sykler og annet som tåler slik oppbevaring. Det leveres fellesbelysning, fellesbryter og uttak som vist på tegning. Kostnader fordeles i felleskostnader. Del av garasje som brukes som næringsdel betaler andel av kostnader for drift av garasjeanlegget. Bossug Prosjektet er prosjektert med eget bossugeanlegg. Dersom BIR bygger ut sentralt anlegg i området, vil boligene bli tilknyttet dette. salgstidspunktet er det noen uavklarte spørsmål i forhold til hvordan parkering for sameiet skal løses. Utbygger planlegger å bygge 108 parkeringsplasser i garasjeanlegget, hvorav 83 foreløpig er planlagt knyttet til leiligheter større enn 60 kvm BRA. 43 av parkeringsplassene tildeles i 1. byggetrinn mens resterende 40 planlegges tildelt bestemte leiligheter i bygg C og fremtidig bygg D. Det fremgår av prislisten hvilke leiligheter som får egen tildelt parkeringsplass. Resterende 25 plasser planlegges seksjonert i to deler med følgende fordeling; 1) en seksjon med 10 plasser som er felles parkering for 22 leiligheter mindre eller lik 60 m2 BRA og 2) en seksjon som planlegges brukt til betalt gjesteparkering for byggene A, B, C og D. Parkeringsanlegget forutsettes driftet av sameiet. Det er en forutsetning at Bergen kommune ved behandling av rammesøknad og ved seksjonering godkjenner ovenstående. På bakgrunn av at rammesøknad og seksjoneringsbegjæring ikke er behandlet av Bergen kommune på salgstidspunktet tas det et generelt forbehold om endring vedrørende parkering. Det planlegges en fremtidig utbygging både i tilliggende områder, men også i nærområde til prosjektet. Utbygger har til hensikt å oppføre et bygg D på naboeiendommen til dette sameiet. Bygg D vil måtte gis rettigheter til å bruke felles uteoppholdsareal, felles lekeplass og felles innkjørsel som befinner seg på eiendommen til bygg A, B og C. En erklæring med dette innholdet blir tinglyst på eiendommen før kjøper overtar sin seksjon. I tillegg må det påregnes at bygg D vil tilkobles fjernvarme gjennom samme sentral som bygg A, B og C. Bygg D skal dekke sin andel av drifts- og vedlikeholdskostnader for disse anleggene. Bergen, Seksjonering/fremtidig utbygging/parkering Hver leilighet blir seksjonert som en boligseksjon. Balkong og uteplass på svalgangsside planlegges seksjonert som tilleggsdel. Parkering for byggene A, B og C plasseres i felles parkeringskjeller. På Leveransebeskrivelse for Sameiet Bjerknes Plass doc Side 6 av 6

14 Nabolagsprofil Gnr. 160 / Bnr TRANSPORT VARER/TJENESTER Bergen Flesland 13,6 km Sletten Shoppingsenter Nesttun Senter 1,0 km* 4,7 km SPORT Bergen Slettebakken Sletten Slettebakken idrettsanlegg Storetveit ballbane 5,9 km 0,4 km* 0,1 km* 0,3 km* 0,7 km* Safari Fantoft Meny Sletten Apotek 1 Landås (Sletten Senter) Vitusapotek Minde Sletten Vinmonopol Nesttun Vinmonopol Kiwi Birkelundstoppen Safari Fantoft 0,4 km* 1,1 km* 1,0 km* 1,5 km* 1,0 km* 4,7 km 0,4 km* 0,4 km* Fantofthallen klatre- og treningssenter Nr1Fitness Landås 0,3 km* 0,8 km* Shell/7-Eleven Natland Mix Oto Tobakk 0,5 km* 0,8 km* Shell/7-Eleven Natland Shell Slettebakken 0,5 km* 1,2 km* SKOLER, BARNEHAGER Slettebakken skole 1-7 kl ,0 km* Paradis skole 1-7 kl. 21 klasser 500 1,3 km* Nattland skole 1-10 kl. 22 klasser 550 1,4 km* Minde skole 1-7 kl. 15 klasser 295 1,5 km* Storetveit skole 8-10 kl ,7 km* Fana gymnas ,3 km* Langhaugen videregående skole - 21 klasser 567 1,7 km* Oppigard barnehage 0-5 år - - 0,3 km* Nerigard barnehage 0-5 år 2 avdelinger 54 0,3 km* Bortigard barnehage - 4 avdelinger 78 0,4 km* Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (* Distanse i luftlinje). Eiendomsprofil AS eller Norsk Eiendomsinformasjon AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS. Copyright Eiendomsprofil AS 2012

15 Nabolagsprofil Gnr. 160 / Bnr TILHØRIGHET STEDER I NÆRHETEN Kommune Bydel Grunnkrets Bergen Årstad Knausen Birkelundstoppen Studentbyen Fantoft Storetveit kirke Fantoft Stavkirke 0,3 km* 0,4 km* 0,9 km* 0,9 km* Slettebakken er et boligområde i Årstad bydel, beliggende ved Tveitevannets østside og vest for Landås sentralt i Bergensdalen. Hovedveien i området er Vilhelm Bjerknes vei. I sør snor Øvre Slettebakken seg opp til Nattland. Bergenshallen, Slettebakken kirke (1970) og Slettebakken hovedgård ligger i området, med bl.a. Sletten senter like ved. Bybanen har stoppested på Slettebakken ved Fysak-bygget. Kirken er fredet og bygget i betong med et kobbertak med en form som fra noen synsvinkler minner om en båt med stavnen vendt mot himmelen. Hovedgården ble fredet i 1927 av Riksantikvaren. Kilde: Bergen kommune, Wikipedia Årstad bydel ligger sørøst for bysenteret. Dannet ved bydelsreformen i 2000 gjennom sammenslåing av bydelen Landås og den nordlige del av Løvstakken bydel. Her ligger bl.a. Statsarkivet i Bergen, Haukeland universitetssjukehus, Odontologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Bydelen omfatter områdene Kronstad, Landås, Minde, Slettebakken og Solheim. Navnet «Årstad» kommer fra «Alrekstad» som var navnet på kongsgården som lå i området Årstad (nå del av Bergenhus bydel). Alrekstad har en historie som er eldre enn Bergen by, med spor tilbake til kong Alrik som skal ha bodd der på 400-tallet. BEFOLKNING 16.4% 13.2% 7.1% 7.7% 5.2% 1.1% 23.2% 31.0% Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre (0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år) Område Personer Husholdninger Kommune: Bergen Bydel: Årstad Grunnkrets: Knausen % 38.5% 33.6% 33.6% 14.2% 17.0% 24.3% DEMOGRAFI 25% er gift 15% er barnefamilier 38% har høyskoleutdanning 21% har inntekt over % eier sin egen bolig 40% eier hytte 98% har bolig mellom kvm 1% av boligene er nyere enn 20 år 89% bor i terrassehus, bygård eller blokk LIVSSTIL (Knausen grunnkrets) BOLIGMASSE Aktiviteter: Interesser: Fotball, løpeturer, kultur, restauranter Mote, IT, musikk, TV-, radio- musikkutstyr, helse og velvære Radio & TV-vaner: Realityprogrammer, sykkelsport, vintersport, familiefilmer, fotball, krimserier Lesevaner: Forbruk: Ferievaner: Bilmerker: Moteblader, Livsstilsblader, regionale aviser, ukeblad Mote, elektronikk, helsestudio Temareiser, spa/velvære, storbyferier Toyota, Volkswagen, Nissan, Audi, Peugeot Livsstilsbeskrivelsene er levert av Experian Insight AS som har delt norges befolkning inn i Mosaic(TM)- grupper etter demografiske kjennetegn. De er basert på offentlig statistikk, i hovedsak fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) samt spørreundersøkelser om holdninger, forbruk, medievaner osv. Kilde: Experian Insight AS Data om Demografi, Boligmasse gjelder for Knausen grunnkrets. Kilde: Befolkning, demografi og boligmasse: SSB 2011, Norsk Eiendomsinformasjon 2011

16 Prisliste for Sameiet Bjerknes Plass med Husbank finansiering Ant. BRA R P-Rom Garasje Andel Egenkap./ Månedlig Bto. finans Skattefradrag Nto. finans Seksjon Leil. nr Hus Etasje Type rom ca m2 ca m2 plass lån innskudd felleskostn. Totalpris kostnad for renter kostnad Status 1 A-1-1 A 1 I 3(4) 94,3 90,7 JA Ledig 2 A-1-2 A 1 L 3(4) 82,7 78,4 JA Ledig 3 A-1-3 A 1 L-SP 3(4) 82,7 78,4 JA Ledig 4 A-1-4 A 1 L 3(4) 82,7 78,4 JA Ledig 5 A-1-5 A 1 D 2 50,0 48, Ledig 6 A-1-6 A 1 A-SP 2 41,3 40, Ledig 7 A-1-7 A 1 A 2 41,3 40, Ledig 8 A-1-8 A 1 A-SP 2 41,3 40, Ledig 9 A-2-1 A 2 I 3(4) 94,3 90,7 JA Ledig 10 A-2-2 A 2 L 3(4) 82,7 78,4 JA Ledig 11 A-2-3 A 2 L-SP 3(4) 82,7 78,4 JA Ledig 12 A-2-4 A 2 L 3(4) 82,7 78,4 JA Ledig 13 A-2-5 A 2 T 3(4) 93,6 89,3 JA Ledig 14 A-2-6 A 2 S 3(4) 87,1 83,5 JA Ledig 15 A-3-1 A 3 L-SP 3(4) 82,7 78,4 JA Ledig 16 A-3-2 A 3 L 3(4) 82,7 78,4 JA Ledig 17 A-3-3 A 3 T 3(4) 93,6 89,3 JA Ledig 18 A-3-4 A 3 S 3(4) 87,1 83,5 JA Ledig 19 A-4-1 A 4 L-SP 3(4) 82,7 78,4 JA Ledig 20 A-4-2 A 4 L 3(4) 82,7 78,4 JA Ledig 21 A-4-3 A 4 T 3(4) 93,6 89,3 JA Ledig 22 A-4-4 A 4 S 3(4) 87,1 83,5 JA Ledig 23 B-1-1 B 1 S 3(4) 87,1 83,5 JA Ledig 24 B-1-2 B 1 R-SP 3(4) 85,0 81,0 JA Ledig 25 B-1-3 B 1 A 2 41,3 40, Ledig 26 B-1-4 B 1 A-SP 2 41,3 40, Ledig 27 B-1-5 B 1 P 4 84,2 80,5 JA Ledig 28 B-1-6 B 1 M-SP 4 80,3 76,6 JA Ledig 29 B-1-7 B 1 M 4 80,3 76,6 JA Ledig 30 B-2-1 B 2 S 3(4) 87,1 83,5 JA Ledig 31 B-2-2 B 2 R-SP 3(4) 85,0 81,0 JA Ledig 32 B-2-3 B 2 R 3(4) 85,0 81,0 JA Ledig 33 B-2-4 B 2 P 4 84,2 80,5 JA Ledig 34 B-2-5 B 2 M-SP 3(4) 80,3 76,6 JA Ledig 35 B-2-6 B 2 M 3(4) 80,3 76,6 JA Ledig 36 B-2-7 B 2 C-SP 3 60,0 56, Ledig 37 B-2-8 B 2 C 3 60,0 56, Ledig 38 B-2-9 B 2 C-SP 3 60,0 56, Ledig 39 B-2-10 B 2 C 3 60,0 56, Ledig 40 B-3-1 B 3 S 3(4) 87,1 83,5 JA Ledig 41 B-3-2 B 3 S-SP 3(4) 87,1 83,5 JA Ledig 42 B-3-3 B 3 S 3(4) 87,1 83,5 JA Ledig 43 B-3-4 B 3 P 4 84,2 80,5 JA Ledig 44 B-3-5 B 3 M-SP 3(4) 80,3 76,6 JA Ledig 45 B-3-6 B 3 M 3(4) 80,3 76,6 JA Ledig 46 B-3-7 B 3 C-SP 3 60,0 56, Ledig 47 B-3-8 B 3 C 3 60,0 56, Ledig 48 B-3-9 B 3 C-SP 3 60,0 56, Ledig 49 B-3-10 B 4 C 3 60,0 56, Ledig 50 B4-1 B 4 S-SP 3(4) 87,1 83,5 JA Ledig 51 B4-2 B 4 S 3(4) 87,1 83,5 JA Ledig 52 B4-3 B 4 P 4 84,2 80,5 JA Ledig 53 B4-4 B 4 M-SP 3(4) 80,3 76,6 JA Ledig 54 B4-5 B 4 M 3(4) 80,3 76,6 JA Ledig 55 B4-6 B 4 C-SP 3 60,0 56, Ledig 56 B4-7 B 4 C 3 60,0 56, Ledig 57 B4-8 B 4 C-SP 3 60,0 56, Ledig 58 B4-9 B 5 C 3 60,0 56, Ledig 59 B-5-1 B 5 P 4 84,2 80,5 JA Ledig 60 B-5-2 B 5 M-SP 3(4) 80,3 76,6 JA Ledig 61 B-5-3 B 5 M 3(4) 80,3 76,6 JA Ledig 62 B-5-4 B 5 C-SP 3 60,0 56, Ledig Forbehold: - Finanskostnader er beregnet ut fra 80% lånefinansiering med 30 års annuitetslån med 3% rente. Kan fåes med avdragsfrihet. Endring i renten medfører endring i finanskostnader. - Selger forbeholder seg retten til å endre prisen på usolgte boliger uten forutgående varsel - Selger tar forbehold om gjennomføringen av prosjektet, avhengig av kontraktsinngang. - Selger tar forbehold om nødvendige off. tillatelser. - Selger tar forbehold om endelig lånetilsagn fra Husbanken og Husbankens låneutmåling - Innen gitte tidsfrister og mot tillegg kan kjøper avtale tilleggsbestillinger iht. gjeldende retningslinje. - Illustrasjoner vist i salgsprospektet er ikke å anse som kontraktsdokument. - Kjøpeavtalen vil inneholde tegninger og beskrivelse som er bindende for partene. - Utbygger har rett til å foreta mindre bygningsmessige endringer og terrengtilpasninger. - I tillegg til felleskostnader påløper kr. 451 pr. mnd for dekning av internett/fiber og kabel-tv med HD-PVR (opptaker) Snu arket

17 Etasje HUS A Kjeller Leil. A 4 1 Leil. A 4 2 Leil. A 4 3 Leil. A 4 4 L SP 82,7 L 82,7 T 93,6 S 87,1 3(4) (4) (4) (4) Leil. A 3 1 Leil. A 3 2 Leil. A 3 3 Leil. A 3 4 L SP 82,7 L 82,7 T 93,6 S 87,1 3(4) (4) (4) (4) Leil. A 2 1 Leil. A 2 2 Leil. A 2 3 Leil. A 2 4 Leil. A 2 5 Leil. A 2 6 I 94,3 L 82,7 L SP 82,7 L 82,68 T 93,6 S 87,08 3(4) (4) (4) (4) (4) (4) Leil. A 1 1 Leil. A 1 2 Leil. A 1 3 Leil. A 1 4 Leil. A 1 5 Leil. A 1 6 Leil. A 1 7 Leil. A 1 8 I 94,3 L 82,7 L SP 82,7 L 82,7 D 50,0 A SP 41,3 A 41,3 A SP 41,3 3(4) (4) (4) (4) PARKERING

18 Etasje HUS B Leil. B 5 1 Leil. B 5 2 Leil. B 5 3 Leil. B P 84,2 M SP 80,3 M 80,3 C SP (4) (4) Leil. B4 1 Leil. B4 2 Leil. B4 3 Leil. B4 4 Leil. B4 5 Leil. B4 6 Leil. B4 7 Leil. B4 8 Leil. B4 9 4 S SP 87,1 S 87,1 P 84,2 M SP 80,3 M 80,3 C SP 60 C 60 C SP 60 C 60 3(4) (4) (4) (4) Leil. B 3 1 Leil. B 3 2 Leil. B 3 3 Leil. B 3 4 Leil. B 3 5 Leil. B 3 6 Leil. B 3 7 Leil. B 3 8 Leil. B 3 9 Leil. B S 87,1 S SP 87,1 S 87,1 P 84,2 M SP 80,3 M 80,3 C SP 60 C 60 C SP 60 C 60 3(4) (4) (4) (4) (4) Leil. B 2 1 Leil. B 2 2 Leil. B 2 3 Leil. B 2 4 Leil. B 2 5 Leil. B 2 6 Leil. B 2 7 Leil. B 2 8 Leil. B 2 9 Leil. B S 87,1 R SP 85,0 R 85,0 P 84,2 M SP 80,3 M 80,3 C SP 60,0 C 60,0 C SP 60,0 C 60,0 3(4) (4) (4) (4) (4) Leil. B 1 1 Leil. B 1 2 Leil. B 1 3 Leil. B 1 4 Leil. B 1 5 Leil. B 1 6 Leil. B Trapp S 87,1 R SP 85,0 A 41,3 A SP 41,3 P 84,2 M SP 80,3 M 80,3 BODER PARKERING 3(4) (4) Kjeller PARKERING PARKERING

19 Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud - Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via faks/epost/leveres til prosjektmegler DNB Eiendom. - Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. - Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. - Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. - I følge forskrift om eiendomsmegling 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. - Bindende handel er inngått ved selgers aksept av mottatt kjøpetilbud. Ved innlevering av kjøpetilbudet er kjøper med det forpliktet til senere å signere på kjøpekontrakten som er utformet for prosjektet. Kontakten er tilpasset med utgangspunkt i Byggblankett Kjøpetilbud til fast pris prosjektet Bjerknes Plass Oppdragsnummer: (HNR), selger: BYBO AS Prosjekt: Bjerknes Plass, gnr. 160, bnr m/fl. i Bergen kommune Leilighetsnummer: / Etasje: Oppdragsansvarlig: Thor Kristian Johannessen Mobil: Faks: Undertegnede 1: Fødselsdato: Undertegnede 2: Fødselsdato: Adresse: Postnr./sted: privat: arbeid: Telefon, privat: Arbeid: Mobil: Jeg/vi gir med dette bindende bud på eiendommen til følgende fast pris: Kr.,- med tillegg av omkostninger, jfr. prisliste. Budet inngis iht. salgsvilkår i Prospekt med vedlegg - herunder leveransebeskrivelse og prisliste. Finansieringsplan: 10 % av kjøpesum (fri kapital) ved utstedt garanti jf. bustadoppf.lova 12 Kr Långiver: Egenkapital Referanseperson og tlf. nr.: Kr Kr Kr Kryss av her, dersom du ønsker; et uforbindtlig tilbud på lån og finansieringsbevis i DNB Bank ASA og tillater at kopi av dette bud oversendes banken. en uforbindtlig prisvurdering av nåværende bolig. Eventuelle forbehold/forutsetninger: Budet gjelder til og med den kl. Dersom ikke annet er oppgitt gjelder budet til kl en uke etter at megler mottok budet. Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er juridisk bindende for begge parter, dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Budet kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selger er gjort kjent med budet. Sted/dato Budgiverens underskrift Budgiverens underskrift Dette dokumentet er sist revidert dato:

BYGG C Prospekt del 2

BYGG C Prospekt del 2 C BYGG C Prospekt del Innholdsfortegnelse Eiendommen fra A - Å 4 Romskjema 8 Leveransebeskrivelse 10 Utomhusplan m/snitt 18 Etasjeplan, pr etg 0 Kjøpetilbud 4 Prisliste 5 Salgstegninger 6 3 Eiendommen

Detaljer

Prospekt Bygg B Del 2

Prospekt Bygg B Del 2 B Prospekt Bygg B Del Illustrasjon: Mir. llustrasjonen er av illustrativ art og kan/vil avvike fra ferdig leveranse - både for bygg og utomhus. Innholdsfortegnelse Eiendommen fra A - Å Romskjema Leveransebeskrivelse

Detaljer

NYBYGG MYRKDALEN VEST. www.myrkdalenvest.no. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG MYRKDALEN VEST. www.myrkdalenvest.no. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG MYRKDALEN VEST www.myrkdalenvest.no DNB Eiendom dnbeiendom.no MYRKDALEN TRINN 3 I byggetrinn 3 får B leilighetene utvidet balkong på hele 22 kvm. Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger:

Detaljer

12 leiligheter i nytt byggetrinn

12 leiligheter i nytt byggetrinn 12 leiligheter i nytt byggetrinn 1 Tulipan planteslekt i liljefamilien. Løkplanter med smale blad og opprette skåleller klokkeformede blomster. Ca. 80 arter er viltvoksende i vestre og midtre Asia og i

Detaljer

PROSPEKT BYGGETRINN 3 DEL 1

PROSPEKT BYGGETRINN 3 DEL 1 PROSPEKT BYGGETRINN 3 DEL 1 Illustrasjon: Mir II ROM FOR DRØMMENE DINE I Kronstadparken bor du sentralt og lettvint, med alt du trenger i umid delbar nærhet. Det er gangavstand til butikker, spisesteder

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

Nytt og spennende leilighetsprosjekt i øvre del av Bekkelaget

Nytt og spennende leilighetsprosjekt i øvre del av Bekkelaget Nytt og spennende leilighetsprosjekt i øvre del av Bekkelaget Tulipan planteslekt i liljefamilien. Løkplanter med smale blad og opprette skåleller klokkeformede blomster. Ca. 0 arter er viltvoksende i

Detaljer

LADE ALLÈ SALGSTRINN 1

LADE ALLÈ SALGSTRINN 1 LADE ALLÈ SALGSTRINN 1 SMART START PÅ lade Romantiske spaserturer langs Ladestien, rekreasjon og harmoni i Ringve botaniske hage, avkjølende svømmeturer i Korsvika eller shopping i Haakon VIIs gate alt

Detaljer

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 Kalandsvatnet Panorama trinn 3, 5229 KALANDSEIDET Oppdrag: 71515093 DNB EIENDOM NYBYGG 14 MODERNE LEILIGHETER, BYGGINGEN HAR STARTET. KALANDSVATNET PANORAMA TRINN 3 INNHOLD

Detaljer

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG RINDDALEN Sædalen Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom. no 91

Detaljer

HJELLEMARKA SØFTELAND

HJELLEMARKA SØFTELAND NYBYGG HJELLEMARKA SØFTELAND 18 leiligheter med heis og garasje. DNB Eiendom dnbeiendom.no HJELLEMARKA II - 18 EIERLEILIGHETER Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen

Detaljer

Morvikparken. Nyt solnedgangen i nydelige omgivelser

Morvikparken. Nyt solnedgangen i nydelige omgivelser Morvikparken Nyt solnedgangen i nydelige omgivelser Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

NYBYEN ØKERN SALGSTRINN 2 HUS B

NYBYEN ØKERN SALGSTRINN 2 HUS B NYBYEN ØKERN SALGSTRINN 2 HUS B 2 Illustrasjon avvik vil forekomme. Forandring fryder En gang vokste det eikeskog der Økernsenteret strekker sine atten etasjer mot himmelen. Ved åpningen i 1970 var det

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 Illustrasjon avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør og utsikt til fjell og sjø fra stuevinduet?

Detaljer

Myrkdalen Vest FRITIDSLEILEGHEITER BYGGETRINN 5. www.myrkdalenvest.no

Myrkdalen Vest FRITIDSLEILEGHEITER BYGGETRINN 5. www.myrkdalenvest.no Myrkdalen Vest FRITIDSLEILEGHEITER BYGGETRINN 5 www.myrkdalenvest.no Myrkdalen Vest Myrkdalen Vest ligg vest i Myrkdalen, eit steinkast frå Myrkdalen Fjellheisar og Myrkdalen Fjellandsby og alle tilboda

Detaljer

Morvikparken- byggetrinn 2. Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt

Morvikparken- byggetrinn 2. Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt Morvikparken- byggetrinn 2 Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no

Detaljer

66 NYE BOLIGER I VELETABLERT BOLIGOMRÅDE

66 NYE BOLIGER I VELETABLERT BOLIGOMRÅDE 66 NYE BOLIGER I VELETABLERT BOLIGOMRÅDE FRA EPLEHAGE TIL URBANE LEILIGHETER HT55.no SALG VED: DNB Eiendom Nybygg 4 5 PROSJEKTET NABOLAGET INTERIØRENE Om prosjektet side 6 Hva finnes i området side 10

Detaljer

66 NYE BOLIGER I VELETABLERT BOLIGOMRÅDE

66 NYE BOLIGER I VELETABLERT BOLIGOMRÅDE 66 NYE BOLIGER I VELETABLERT BOLIGOMRÅDE FRA EPLEHAGE TIL URBANE LEILIGHETER HT55.no SALG VED: DNB Eiendom Nybygg 4 5 PROSJEKTET NABOLAGET INTERIØRENE Om prosjektet side 6 Hva finnes i området side 10

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 70313246 Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler DNB Eiendom AS Adresse: Haakon VII`s gt 9, 4005 Stavanger

Detaljer

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser.

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser. Kontaktperson Terje Chr. Svenkerud Telefon: 970 76 984 Ydalir Eiendom AS Gml. Trysil veg 4 2407 Elverum Org.nr.: 959 360 987 Utbygger Ydalir Eiendom AS, org.nr. 959 360 987 Adkomst Se kart. Bebyggelsen

Detaljer

7 N YE store boliger på. Slettebakken, LANDÅS. Vilhelm Bjerknesvei 71 3D ILLUSTRASJON. LAV energihus

7 N YE store boliger på. Slettebakken, LANDÅS. Vilhelm Bjerknesvei 71 3D ILLUSTRASJON. LAV energihus 7 N YE store boliger på Slettebakken, LANDÅS Vilhelm Bjerknesvei 71 3D ILLUSTRASJON B LAV energihus Eksklusiv og sjelden mulighet på Landås 3 rekkehus og 4 leiligheter legges nå ut for salg. Leilighetene

Detaljer

NYHAVN BRYGGE SALGSTRINN 1

NYHAVN BRYGGE SALGSTRINN 1 NYHAVN BRYGGE SALGSTRINN 1 Velkommen til Nyhavn Brygge Spenn på deg joggeskoene og start dagen med en joggetur i de grønne idylliske omgivelsene i Nyhavn, eller ta deg en forfriskende morgendukkert i sjøen

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium Byggetrinn 1 Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium Innhold: Byggebeskrivelse Salgsoppgave Reguleringskart Reguleringsbestemmelser BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet

Detaljer

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER OS Nybygg med 25 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no LEKVEN II Kontaktperson: Kontaktperson: Ansvarlig megler: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler

Detaljer

Velkommen til Marietunet

Velkommen til Marietunet Ver 1 MARIETUNET Illustrasjon avvik vil forekomme. Velkommen til Marietunet På Marietunet bor du i skogkanten med kort vei til turstier og lysløyper, med nærbutikk i gangavstand og kort vei til Kolbotn

Detaljer

WERGELAND / MINDE. WERGELAND HAGE - Falsens vei, 5063 BERGEN Oppdrag: 71515039

WERGELAND / MINDE. WERGELAND HAGE - Falsens vei, 5063 BERGEN Oppdrag: 71515039 WERGELAND / MINDE WERGELAND HAGE - Falsens vei, 5063 BERGEN Oppdrag: 71515039 WERGELAND HAGE - FALSENS VEI 3 INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 26. 28. 45. 61. Utbygger: Fakta om eiendommen Nabolaget Dette

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Ankeret 1. Innhold: Byggebeskrivelse Salgsoppgave Reguleringskart Reguleringsbestemmelser Kjøpetilbud

Vedlegg til prospekt for Ankeret 1. Innhold: Byggebeskrivelse Salgsoppgave Reguleringskart Reguleringsbestemmelser Kjøpetilbud Ankeret Vedlegg til prospekt for Ankeret 1 Innhold: Byggebeskrivelse Salgsoppgave Reguleringskart Reguleringsbestemmelser Kjøpetilbud BYGGEBESKRIVELSE Ankeret 1 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet

Detaljer

velkommen TIl NyHAvn START

velkommen TIl NyHAvn START NYHAVN BRYGGE velkommen TIl NyHAvn START Spenn på deg joggeskoene og start dagen med en joggetur i de grønne idylliske omgivelsene i Nyhavn, eller ta deg en forfriskende morgendukkert i sjøen - rett utenfor

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer