DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE I TARZANSKOGEN PLANID: PLANBESKRIVELSE. Sist revidert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE I TARZANSKOGEN PLANID: 2014006 PLANBESKRIVELSE. Sist revidert: 23.09.2015"

Transkript

1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE I TARZANSKOGEN PLANID: Sist revidert:

2 BAKGRUNN FOR SAKEN Bakgrunn for planforslaget I områdeplanen for Randaberg sentrum, vedtatt , er området S5, som i dag rommer sentrumsbarnehage og avlastningssenter, regulert til sentrumsformål. Det er planlagt at området skal selges, og utvikles til sentrumsområde for handel og bolig. Det er også vedtatt at Grødem barnehage skal stenges, og arealet selges. Planen var å slå sammen begge barnehagene til en 6- avdelingsbarnehage, som var planlagt plassert på Foren. Det har senere viste seg at Foren- området likevel er dårlig egnet til formålet, siden det blir sterkt berørt av de nasjonale planene for fergefri forbindelse mellom Oslo og Bergen. I løpet av planprosessene for Rogfast, utbygging av E39 og spesielt detaljregulering for ny Harestadkryss viste det seg i økende grad at en stor del av dette område blir dekket av kjøreveier og tilhørende byggegrenser. Resterende areal blir dermed innestengt mellom en av Rogalands sterkest trafikkerte motorveikryss og området for trial-kjøring. Det var derfor nødvendig å finne en alternativ plassering. Ved salg av området S5 må avlastningssenteret også flyttes. Samtidig krever utviklingen innenfor omsorg at det utvides til et ressurssenter, som skal romme diverse funksjoner, og kontorer til fagpersonell, i tillegg til barneboligene. Plassering i Tarzanskogen er ikke i samsvar med kommuneplanen, hvor området er avsatt til friområde. Plasseringen er likevel valgt, fordi den byr på mange fordeler: gangavstand fra sentrum, korte veier til kollektivtrafikk, gamle og nye boligområder, mulighet for sambruk av arealer med idrett og skole. I tillegg er tomten i kommunal eie. En forutsetning for planleggingen var at de delene av friområdet som er beskrevet som «hyppig brukt» i barnetråkkregistreringen, blir beholdt. Dette gjelder Tarzanløypa, skateanlegget og gang- og sykkelvegen. I områderegulering for Randaberg sentrum øst er området derfor regulert til offentlig eller privat tjenesteyting: barnehage og ressurssenter. Detaljregulering er i samsvar med områdereguleringen, og konsekvensene er utredet i forbindelse med denne. Gjeldende planer Regionalplan for Jæren Kommuneplan Områderegulering for Randaberg sentrum øst, planid: PLANPROSESS Varsel om oppstart av planarbeid ble utsendt med frist for tilbakemelding Grunneiere, naboer og myndigheter ble varslet direkte. Det kom 3 merknader til oppstart, alle fra offentlige myndigheter. Disse er omtalt og kommentert i saksframleggene til 1. gangs behandling. Planen ble 1. gangs behandlet to ganger. I KPU sak 43/14 (HNK 88/14) ble den vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn med en endring i bestemmelsen om byggehøyde, slik at det kunne bygges 3 2

3 etasjer. Samtidig ble det utarbeidet en mulighetsstudie for prosjektet. Den konkluderte med at prosjektet burde videreføres i samsvar med skisseprosjektet. Planen ble derfor lagt fram til ny 1. gangs behandling i KPU sak 3/15 (HNK 2/15), hvor det ble vedtatt å tillate bebyggelse i to etasjer, siden dette er mere forenelig med skisseprosjektet. Planen ble endret tilsvarende før den ble lagt ut til offentlig ettersyn. Det ble sendt 5 merknader til kommunen innenfor fristen, som er omtalt og kommentert i saksframlegget. Fylkesmannen fremmet innsigelse mot planen fordi størrelsen på utendørs lekeareal ikke var godt nok sikret i bestemmelsene. Det ble avholdt et drøftingsmøte, og planen tilpasset deretter. Fylkesmannen bekrefter i brev fra at innsigelsen anses som imøtekommet med de foretatte endringene. De ble videre foretatt noen mindre endringer i plankart og bestemmelser på grunn av de innkomne merknadene. Disse er beskrevet i kommentarene (se saksframlegg). BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Området er avsatt til friområde i kommuneplanen, men regulert til offentlig formål: barnehage og ressurssenter (o_bbh1) i områderegulering for Randaberg sentrum øst del 2. Det finns ingen tidligere reguleringsplan for området. Tomten eies av Randaberg kommune. Tomten ligger sørøst for Torvmyrveien, og begrenses av grønndrag o_gtd4 mot sørvest og sørøst. I sørøst grenser den videre til skatepark o_bia6, og i nordøst gs-veg o_sgg 6/7, grusbane på o_bia4 og parkeringsplass o_ssp2. Felt o_bbh1 måler 7,5 daa. Figur 1: avgrensning barnehagetomt. Terrenget i området skråner fra Torvmyrveien i nord ned i en liten myr, før det hever seg igjen opp mot gang- og sykkelvegen i sør. Det er deponert noen masser i form av en voll på østre delen av tomten, som fungerer som støyskjerming til skateanlegget mot boligbebyggelsen i nord. Området er dekket av bjørkeskog, den såkalte «Tarzanskogen». 3

4 Det er ingen omkringliggende bebyggelse som kaster skygge. Eventuell mulige konsekvenser av framtidige prosjekter i omkringliggende felt må vurderes i detaljreguleringsprosessen til disse feltene. Området er vindutsatt og dette vil forsterkes ytterligere når naturlig skjerming av trær og busker fjernes eller reduseres. Området er klarert i forhold til mulige skjulte kulturminner i sammenheng med Områdereguleringen, og Fylkeskommunens kulturminneavdeling har ingen merknader til planoppstart. Nærmeste «nabo» til området i vest er «Tarzanløypa», som skal bevares når resten av området transformeres. Området ligger i nærheten av Harestad skole. Eksisterende Harestad skole befinner seg vest for tomten, mens nye Harestad skole og kulturscene kommer til å være på andre side av Torvmyrveien, med sikker gang- og sykkelforbindelse gjennom undergang. Dagens busstrase for buss nr. 8, går via Harestadveien og Tungenesveien inn mot Sentrum. I forslag til områdeplan for Sentrum øst er det regulert inn ny hoved kollektivtrase i Torvmyrveien over til Tungenesveien via Randaberg Arena og nytt boligområde. Den nye traseen vil gi barnehagen et bedre kollektivtilbud enn ved dagens rutetilbud. Området vil få parkering på o_ssp2 (eksisterende parkeringsplass) i sambruk med idrett, og ha direkte tilknytting til eksisterende og nye gang- og sykkelveier i nord, øst og sør. Tilknytting til kommunalteknisk infrastruktur kan skje ved å knytte seg til vann/avløp/ overvannsledninger i Torvmyrveien. Strømforsyning og mulig tilknytting til nærvarme tas med i energiutredning for Randaberg sentrum øst. Grunnen består av leirholdig masse med sannsynligvis noen meter myr på toppen. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Arealer Området reguleres til «offentlig og privat tjenesteyting: barnehage (1161)», med tillatelse å opprette ressurssenter på vestre del av området. Det er regulert inn internt kjøreveg inkl. snuhammer, som tillater kjøring til ressurssenter. Størrelsen på tomten er 7,5 daa. Av dette er 1500 m 2 regulert til veg, annen veggrunn, renovasjon osv., mens resten er regulert til offentlig formål. Av dette er det i bestemmelsene satt av minst 2900 m 2 for utendørs lekeareal. Deler av lekearealet kan være på terrasser eller under tak, men det er ikke tillatt med innglassing eller levegger rundt. Det er ikke tillat at noen deler av bebyggelsen oppføres utenfor byggegrense langs Torvmyrveien. Bebyggelse Prosjektet består av to nybygg, som kan oppføres i inntil 2 etasjer. 6- etasjers barnehage skal ligge øst på tomten, og ressurssenter for barn med spesielle behov er planlagt vest på tomten. Begge bygg skal være utformet som ulike definerte trebokser, av grenset av mellombygg i glass. En sammen- 4

5 hengende, utkragende takflate skal binde sammen bygningskroppene. Det er krav om universell utforming for begge bygg. Bygningene skal være trekledd, det er planlagt kledning i lys, oljet treverk. Fasaden skal aksentueres med detaljer i ulike farger, som øker gjenkjenningseffekten for småbarn og personer med visse typer nedsatt funksjonsevne. Det skal legges vekt på høy arkitektonisk og materialmessig kvalitet, og på robuste og miljøvennlige løsninger. Utomhus Uteområdet skal utformes som leke- og uteoppholdsareal for barnehagen, og som uteoppholdsareal for barneboligene. Det skal utformes etter prinsippene for universell utforming, samtidig som det ønskes et naturområdepreg som fremstår minst mulig kultivert. Nåværende vegetasjon må likevel i stor grad fjernes på grunn av terrengtilpasning/masseutskifting, og fordi bjørketrær medfører for stor allergipotensiale for et barnehageområde. Deler av området skal derfor beplantes på nytt med trær og busker. To utvalgte trær som ikke kommer i konflikt med de planlagte bygningene, skal søkes bevart. Disse trærne er markert i plankartet. Det er også sikret i bestemmelsene at vegetasjon utenfor planområdet (Tarzan løypa og turdraget) ikke blir fjernet i anleggsfasen. Som vedlegg til byggesøknaden, skal det leveres detaljert utomhusplan i målestokk 1:200, som viser terreng, materialbruk, beplanting, lekeapparater og andre faste elementer, gjerde til barnehagen, støyskjerming osv. Lekeapparater skal i størst mulig grad være laget av naturlige materialer, og underbygge natur-utrykket. Uteområdet skal opparbeides med beplantning og utstyr senest første vekstsesongen etter at bygningene er tatt i bruk. Det skal leveres massehåndteringsplan basert på grunnundersøkelser. Det er flere områder i nærheten av tomten som kan brukes til utflukter for både barnehageavdelinger og brukerne av ressurssenteret: Tarzanløypa i vest og deler av idrettsanlegget og naturparken i øst er tilgjengelig uten at det må krysses kjøreveger. Lekearealene til Harestad skole er også tilgjengelig. Etter at skolen er flyttet, kan de nås via undergang under Torvmyrveien. Området har tilkomst via avkjørsel til Randaberghallen, all parkering av bil skal skje i sambruk med idrett, på o_spp2. Trafikkarealet i planområdet er kun til internt bruk henting og levering av ressurssenterets brukere, levering av varer osv. Det sikrer også tilgjengelighet for brannvesenet og ambulanse. Gangveiene på tomten, og spesielt rund bygningene, skal utformes kjørbare for utrykningskjøretøy. Det er satt av areal for sykkelparkering, oppbevaring for barnevogner og lignende på tomten, og areal for renovasjon mellom den interne kjørevegen og gang- og sykkelvegen ved hovedtilkomsten. Området ligger i en sørvestvendt slak bakke, og grenser mot friområde/lnf område i sør. Det er dermed bare støyskjermen mot skateanlegget og vegetasjon langs turveien som kan skygge for lekeområdene sør for bebyggelsen. Selve bebyggelsen skal utformes på en måte som sikrer at de enkelte bygningsdelene ikke skygger for mye for hverandre i barnehagens åpningstider. Se også vedlagt Solstudie. 5

6 Området skal skjermes for støy fra Torvmyrveien ved hjelp av terrengutforming og støyskjerm. Det kan også oppføres støyskjerm mellom barnehagetomten og skateanlegget. Støyskjermingen langs veien skal ligge i eiendomsgrensen (se også vedlagt støyrapport, vedlegg 08), og utformes på en måte som sikrer at støynivået for bebyggelsen på den andre siden av Torvmyrveien ikke øker på grunn av skjermen. Støyskjermingen er tatt med i beregning av sol- og skyggeforholdene på tomten. Tiltakene mot støy skal være på plass før barnehagen og ressurssenteret kan tas i bruk. Radon Store deler av de eksisterende massene på tomten skal sannsynligvis byttes ut før byggearbeidene kan settes i gang. De tilførte massene skal være dokumentert radonfrie. Likevel er det ikke utelukket at radon kan trenge gjennom de utskiftede massene. Byggene skal derfor sikres med radonduk, og det forberedes radonbrønn. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Nærmiljø og omkringliggende arealer Området er avsatt til friområde i kommuneplanen, og er del av det regionale grønndraget i regionalplanen. Bruken som barnehage og ressurssenter, er ikke i tråd med dette. På den andre siden viser barnetråkkregistreringen at den delen av område som skal reguleres til barnehage er i praksis lite brukt, og sannsynligvis ikke vil kunne brukes uten større tiltak for å gjøre den mere tilgjengelig. Et alternativ som hadde vært i samsvar med formålet i kommuneplanen, var å bruke området til organisert idrett i praksis hadde det imidlertid fått området til å fremstå mye mindre tilgjengelig og mindre grønt enn formålet som er valgt. Barnetråkkregistreringen viser at aktiviteten i «Tarzanskogen» konsentrerer seg mest om den såkalte «Tarzan løypa», som er bevart i planforslaget. Bruken er i stor grad knyttet til skolen som ligger ved siden av. Det er derfor noe uklart om barn vil bruke denne delen av området i like stor grad etter at Harestad skole flyttes. Dermed kan prosjektet anses som et tiltak for å opprettholde funksjonen av Tarzanskogen som et tilbud for barn. Siden området i sin nåværende form i liten grad er egnet til en annen form for aktivitet, motvirkes faren for at den blir bestående som en appendiks til turdraget, som ikke blir brukt av noen. Prosjektet kommer ikke til å skygge for omgivelsene. Bebyggelsen vil være lavere enn de andre bygningene i området. Terrengsnittet viser at maksimal byggehøyde bare vil være noen få meter over gatenivået til Torvmyrveien. Dette fører, sammen med plassering av bygningene og lekeområdene også til at støy fra lekende barn ikke vil kunne påvirke eksisterende boligfelt. Boligfeltet på Varen kan teoretisk oppleve en viss økning i trafikkstøy på grunn av støyreflekterende overflater på barnehagesiden. Denne effekten motvirkes ved at støyskjermen er prosjektert med absorberende overflater (se vedlagt støyrapport). Økningen i trafikkmengden på Torvmyrveien på grunn av barnehagen og ressurssenteret er relativt små sammenlignet med økningen som må forventes med bakgrunn i de andre utbyggingene i sentrum øst og kommunen ellers. 6

7 Sosiale forhold Barnehagen erstatter i hovedsak tilbudene til Sentrum og Grødem barnehager. «Stordriftsfordelen» gir imidlertid mulighet for totalt flere barnehageplasser enn ved to barnehager. Ressurssenteret vil ikke bare erstatte det nåværende avlastningssenteret, men også utvide tilbudet med et kompetansesenter. Det vil være ca. 25 ansatte i barnehagen og i ressurssenteret. Usikkerheten i ressurssenteret skyldes at ansatte i arbeidsfellesskapet i stor grad vil utføre jobben sin eksternt, men ha kompetansesenteret som sin base. Det er planlagt 5 arbeidsstasjoner i arbeidsfellesskapet og 4 arbeidsstasjoner i arbeidsrom/ undervisningsrom. Sikkerhet og beredskap Konsekvensene for bruk av arealet til barnehage og ressurssenter er utredet i områderegulering for Randaberg sentrum øst. Utover det er det ikke oppdaget noen relevante faktorer som påvirker sikkerhet og beredskap. ROS-sjekkliste ligger ved. Gjennomføring Det er avsatt midler til bygging av barnehage og ressurssenter i Tarzanskogen i budsjett Prosjekteringen av området er også kommet langt. Etter at reguleringsplanen er vedtatt, og klagefristen gått ut, vil det kunne settes i gang med anbudsprosessen. 7

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.04.2015 Saksnr.:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING. Randaberg kommune. Dato: 22.05.2014 plan ID: 2011004

Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING. Randaberg kommune. Dato: 22.05.2014 plan ID: 2011004 Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING Randaberg kommune Dato: 22.05.2014 plan ID: 2011004 KONSEKVENSUTREDNING... 3 1 Innledning... 3 1.1 Krav om konsekvensutredning... 3 1.2 Metode...

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne PLAN ID: 01061097 PLANBESKRIVELSE 05.06.2015 1. Sammendrag ROM Eiendom AS ønsker å tilrettelegge for utbygging av Jernbanebrygga felt

Detaljer

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 2011-07-04 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 1 07.07.11 Planforslag SAK IJR SAK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-14/6734-23 883/15 06.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS Forslag utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

1 BAKGRUNN 2 2 DAGENS FORHOLD 2. 2.1 Beliggenhet og dagens bruk 2 2.2 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer 4

1 BAKGRUNN 2 2 DAGENS FORHOLD 2. 2.1 Beliggenhet og dagens bruk 2 2.2 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer 4 111111 1 llil I 0 2 C 5 D 109057 Go,;j.;k 2010/10695-35 ANKO PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Forslagsstillers planbeskrivelse:lunderød terrasse Utarbeidet av : Forslagsstiller: Bravebygg AS Konsulent:

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

Dato: 27.03.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/816 Camilla Skjerve-Nielssen, Morten Nordlie 516.2

Dato: 27.03.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/816 Camilla Skjerve-Nielssen, Morten Nordlie 516.2 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 27.03.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/816 Camilla Skjerve-Nielssen, Morten Nordlie 516.2 Saksgang Utvalg Møtedato Barne - og ungekomiteen 24.04.2013

Detaljer

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID:

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: Saksframlegg Arkivsak: 11/2083-31 Sakstittel: DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: 2014001 K-kode: PLAN 2014001 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Kråkstad nord. Ski kommune Dato: 09.05.2014. Side 1

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Kråkstad nord. Ski kommune Dato: 09.05.2014. Side 1 Planbeskrivelse Reguleringsplan for del av Kråkstad nord Ski kommune Dato: 09.05.2014 Side 1 1 Innledning Ski kommune er i vekst. Det gjennomføres jevnlig en vurdering av behovet for barnehageplasser,

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer