MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 / 21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 70/11 11/1564 TRANSPORTPROGRAM FOR VESTLANDET HØRING 71/11 08/1522 BALANSEREGNSKAP INNDRAGNING AV UBRUKTE MIDLER FRA AVSLUTTEDE PROSJEKTER 72/11 08/1777 BUDSJETTREGULERING /11 11/1506 SAMHANDLINGSREFORMEN - FRA ORD TIL HANDLING 74/11 11/1507 EURO SUPPLY BERGEN A/S - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL 75/11 11/122 REFERATLISTA 76/11 11/2044 EVENTUELT Karmøy rådhus, Kjell Arvid Svendsen ordfører Kristine Tveit formannskapssekretær

2 Sak 70/11 TRANSPORTPROGRAM FOR VESTLANDET Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: N00 Arkivsaksnr.: 11/1564 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 70/11 Formannskapet Forslag til vedtak: 1. Karmøy formannskap gir sin tilslutning til Transportprogram for Vestlandet slik det framgår av Vestlandsrådets vedtak Karmøy formannskap vil peke på den betydning E134 har for en vesentlig del av vestlandsregionen, og vil anbefale at opprustning av denne viktige stamvegen blir inntatt i transportprogrammet som konkret prosjekt. 3. Formannskapet forutsetter at programmet legges til grunn for fylkeskommunenes planstrategier og framtidige innspill til Nasjonal Transportplan

3 TRANSPORTPROGRAM FOR VESTLANDET HØRINGSUTTALELSE Vestlandsrådet vedtok 14.juni å sende transportprogram for Vestlandet ut på høring. Høringsinstanser er fylkeskommunene fra Sør-Trøndelag til Vest-Agder, kommunene, sentrale samfunnsmessige institusjoner og organisasjoner, samt næringslivet. Høringsfristen er 1. oktober med en planlagt sluttbehandling i Vestlandsrådet i 24. november. Målet med handlingsprogrammet er å følge opp Vestlandsrådet sin overordnede Transportplan for , og å synliggjøre de viktigaste utfordringene vi har innen veg- og sjøtransport. Formålet med handlingsprogrammet er dermed å formulere tiltak knytt til strategiene som er vedtatt i transportplanen. Framfor alt er det et mål å realisere prioriterte samferdselstiltak raskere enn det som tidlegere har vært presentert i Nasjonal transportplan (NTP). Dette kan gjøres gjennom å sikre viktige tiltak og satsinger inn i ny NTP (2014 til 2023). Men i tillegg er det avgjørende viktig å presentere nye former for finansiering av store nasjonale vegprosjekt. Dette handlingsprogrammet skisserer hvordan dette kan gjøres, hvorfor det må gjøres, og når de ulike satsingene kan starte opp, steg for steg. Handlingsprogrammet skal samtidig synliggjøre den samlede prioriteringa på Vestlandet og presentere hvilken ambisjon en har på veg- og sjøtransportsektoren. Dette dokumentet vil følgelig òg danne et godt grunnlag både for fylkeskommunene og kommunene på Vestlandet sine egne transportpolitiske prioriteringer. Framfor å presentere en bred tiltakspakke, fokuserer en i dette handlingsprogrammet på utvalgte sentrale områder. Prioriterte områder Planen omhandlar følgjande område: E39 tiltak på lang og kort sikt Drift og vedlikehold av vegkapitalen Rassikring Sjøtransport Finansieringsmodellar Rådmannens kommentarer: Rådmannen ser arbeidet med en handlingsplan for samferdsel som en av nøkkeloppgavene i Vestlandsrådet. Prosessen fram mot et ferdig planutkast har vært godt forankret i alle de fire fylkesadministrasjonene og politisk ved at AU i Vestlandsrådet har vært styringsgruppe. I programmet er det for rådmannen to prioriterte områder som framstår som de strategisk sett viktigste. Det ene er målet om fergefri E39, det andre er drøftingen av nye Side 3 av 28

4 finansieringsmodeller for å nå dette målet. Det er nemlig ikke bare på den tekniske siden at fergefri E39 byr på store utfordringer. Også på finansieringssiden må man tenke nytt, og etter rådmannens vurdering peker programmet på løsninger som er nytenkende i forhold til realisering av store samferdselsprosjekter. I det foreliggende programmet har en greid å fokusere på tiltak som hele Vestlandsregionen kan samle seg om. I det videre arbeidet inn mot nasjonale beslutninger er dette en soleklar styrke, og rådmannen tror det er overmåte viktig at en fastholder denne innretninga. Dette må likevel ikke være til hinder for at prosjekter med stor betydning for befolkningstunge deler av regionen blir nevnt i programmet. Opprustning av E134 er etter rådmannens oppfatning et slikt prosjekt, og rådmannen vil anbefale at formannskapet i sin uttalelse peker på den betydning som denne stamvegen har for regionen. Det er et mål i programmet å øke andelen sjøtransport av den samlede godstransport i regionen. Det pekes på flere utfordringer en står overfor i den forbindelse, blant annet et avgiftsregime som klart går i disfavør av sjøtransport. Videre pekes det på behovet for en nasjonal strategi for utvikling av gode vegsamband til havner, og utvikling av logistikknutepunkt som kan gjøre intermodal transport konkurransedyktig med lastebiltransport. Etter rådmannens vurdering er dette mål og strategier som er viktige og tjenlige både for vestlandsregionen som helhet og for Haugalandet. Det må videre være et mål at handlingsprogrammet blir benyttet som et referansearbeid for arbeidet med den regionale planstrategien som går for seg i den enkelte fylkeskommune, og på den måten sikrer at programmet blir videreført i mer konkrete regionale planer. Med dette handlingsprogrammet viser en at de fire fylkeskommunene står samlet bak strategiske samferdselspolitiske utfordringer på Vestlandet. Rådmannen vil anbefale at formannskapet gjennom sin høringsuttalelse gir sin støtte til den innretning som programmet har fått med et så tydelig fokus mot strategisk viktige og samlende prosjekter for Vestlandsregionen som helhet. Rådmannens konklusjon: Rådmannen vil, på bakgrunn av det som er sagt over, anbefale at formannskapet gir sin tilslutning til transportprogram for Vestlandet , gjennom forslaget til uttalelse. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 4 av 28

5 Sak 71/11 BALANSEREGNSKAP INNDRAGNING AV UBRUKTE MIDLER FRA AVSLUTTEDE PROSJEKTER Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/1522 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 71/11 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar inndragning av midler fra avsluttede investeringsprosjekter som foreslått i saksfremstillingen. Samlet beløp kroner overføres til følgende konti: Ubundet investeringsfond Kr Tilbakeført bruk av prosjektgarantifondet i 2010 Kr Tilbakeført strykninger/omdisponeringer i regnskap 2010 Kr Side 5 av 28

6 SAKSFRAMSTILLING BALANSEREGNSKAP 2010 INNDRAGNING AV UBRUKTE MIDLER FRA AVSLUTTEDE PROSJEKTER Kommentar: Etter tidligere politiske vedtak skal kommunens fond gjennomgås hvert år etter regnskapsavslutningen. I denne forbindelse vedtok kommunestyret i sak 43/99 at alle prosjekter skal regnskapsmessig avsluttes innen 1 år etter ferdigstillelse av prosjektet. Det opprettes et prosjektgarantifond for finansiering av eventuelle garantier som må innfris. Eventuelle ubrukte midler fra avsluttede prosjekter tilføres kapitalfond etter at nødvendige midler er tilført prosjektgarantifondet. Prosjektgarantifondets størrelse skal minimum være på kroner 2 millioner. Ved bruk fylles fondet opp til minimumsstørrelse i forbindelse med regnskapsavslutning av prosjektet slik som nevnt ovenfor. Alle prosjekter med tilhørende fond/overførte midler er derfor også i år gjennomgått. Følgende prosjekter med restmidler er avsluttet: P391 Skolebibliotek Vedavågen skole Kr P200 Ombygging barnehager Kr 20 P392 Omsorgsboliger psykiatri Bygnes Kr P319 Rehabilitering Kopervik BBH Kr 418 P334 Utleieboliger 2000 Kr P262 Erverv/opparbeidelse gamle industrifelt Kr P408 Utstyr Bukkøy Kr P424 Vannsklie/boblebad Karmøyhallen Kr P443 Karmøyhallen brannsikring/garderobe Kr 178 P444 Magasingården Visnes ombygging Kr P442 Regionale anlegg (belastet i drift 2010) Kr P448 Utstyr/inventar minisal Karmøy kulturhus Kr P401 Teleskoplift eiendomsavdelingen Kr P342 Brannstasjon Kopervik Kr P351 Miljørettet helsevern barnehager Kr P378 Miljørettet helsevern skoler Kr 344 P405 Isprepareringsmaskin Kr P436 Storesund BBH utskifting heis Kr 204 P412 Prestebolig Kopervik Kr P284 Adkomst Rehaugane Kr Rådmannens konklusjon: Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar inndragning av midler fra avsluttede investeringsprosjekter som foreslått i saksfremstillingen. Samlet beløp kroner overføres til følgende konti: Side 6 av 28

7 Ubundet investeringsfond Kr Tilbakeført bruk av prosjektgarantifondet i 2010 Kr Tilbakeført strykninger/omdisponeringer i regnskap 2010 Kr Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 7 av 28

8 Sak 72/11 BUDSJETTREGULERING 2011 Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 08/1777 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 72/11 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar å opprette et finansielt bufferfond på kr kroner. Midlene omdisponeres fra avsatte midler på disposisjonsfondet til T- forbindelsen. 2. Rådmannen gis i 2011 fullmakt til å trekke fra dette bufferfondet for å dekke mindreinntekter på konto (Renteinntekter under asvar økonomisjef finans). Dersom øvrig drift eventuelt viser et overskudd skal bruk av bufferfondet reduseres tilsvarende. 3. Karmøy kommunestyre vedtar å regulere budsjett 2011 i tråd med vedlagte oversikt.

9 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken: Som varslet i sak 63/11 Økonomirapport per 1. halvår legger rådmannen frem en sak om regulering av budsjett Dette skyldes at det er vesentlige endringer i prognosene for en del større anslagsposter, og det er behov for å legge inn inndekning for disse. Siden forrige budsjettoppfølging er det to forhold som må nevnes særskilt og som har forverret situasjonen. For det første har utviklingen i finansmarkedene fortsatt vært dårlig i august. For det andre har det kommet nye tall på aktivitetsveksten i barnehagesektorer der det er foretatt telling per 15. august. Ved telling 15. desember 2010 var antall korrigerte heltidsplasser i private barnehager Tellingen per 15. august 2011 viser at dette nå er økt til Dette kommer i tillegg til veksten i de kommunale barnehagene Bygnes og Åkra soknerådsbarnehage. Denne veksten i etterspørsel etter barnehageplasser er klart høyere enn veksten i antall barn i aldersgruppen i Karmøy, og høyere enn det kommunen har tatt høyde for i budsjettet for Utover disse endringene som foreslås her, har kommunestyret gitt rådmannen fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen tilsier det. Rådmannen vurderer forløpende bruk av denne fullmakten. Endringer: 1. Mindreavkastning finansplasseringer 20 mill. kroner Etter å ha hatt overskudd på finansplasseringene de siste årene, har avkastningen i 2011 så langt vært svakere enn budsjettert. Per juli var gapet mellom forventet og faktisk avkastning på rundt 10 mill. kroner. Utviklingen i august har vært ytterligere negativ.. Dersom en anslår at utviklingen ut året ligger på nivå med forventet avkastning på den type plasseringer, vil dette gi et negativt avvik på rundt 20 mill. kroner ved årets slutt. Men dette er usikkert. Kommunens eksterne forvaltere har et positivt syn på utviklingen i aksjemarkedet utover året. En svakhet ved den økonomiske situasjon i Karmøy kommune er at kommunen ikke har hatt fondsmidler avsatt som en buffer mot svingninger i finansmarkedene. En årsak til dette har vært at mesteparten av kommunens midler er avsatt for å kunne møte eventuelle merutgifter til T-forbindelse. Rådmannen foreslår at 20 mill. kroner av avsetningene settes av til en buffer for å dekke inn mindreavkastning på kommunens finansplasseringer. Ved inngangen til 2011 var kroner avsatt til T-forbindelse. Justert styringsramme tilsier at Karmøy kommune skal utbetale om lag 49,0 mill. kroner, i tillegg til 34,5 mill. kroner i forskutteringsmidler over investeringsbudsjettet. Dersom kostnadene går utover justert styringsramme, kan det påløpe ytterligere kostnader. Ved å omdisponerere 20 mill. kroner fra avsetningene til et bufferfond, vil det gjenstå ytterligere avsetninger til T- Side 9 av 28

10 forbindelsen på om lag 12,8 mill. kroner utover kommunens forpliktelser i henhold til justert styringsramme i prosjektet. Rådmannen foreslår videre at underskuddet på finansplasseringene i 2011 dekkes av fondet, og at rådmannen gis adgang til å budsjettregulere endret bruk av fond til dette formål. Fondet skal ikke benyttes til å dekke avvik på andre poster, og dersom øvrig drift eventuelt viser et overskudd skal bruk av bufferfondet reduseres tilsvarende. 2. Avaldsnesprosjektet 1,55 mill. kroner I forbindelse med regnskapet for 2009 ble bevilgede midler til Kongsgårdsprosjektet Avaldsnes inndratt som en følge av strykningsbestemmelsene. Det er behov for å gjenbevilge kroner for å dekke kommunens andel på til sammen 5 mill. kroner kroner er utbetalt i tidligere år. Midlene tas fra udisponerte fondsmidler. 3. Redusert anslag mva-kompensasjon 2,16 mill. kroner Kommunen har en del midler avsatt på reguleringsfond mva-kompensasjon investeringer. Det gjenstår per i dag 2,16 mill. kroner der. Per august anslås det kompensasjonsberettigede investeringsutgifter blir noe lavere enn budsjettert. Rådmannen foreslår derfor at gjenværende reserver reguleres inn i 2011-budsjettet. 4. Økt antall barnehageplasser 20,0 mill. kroner Det har vært en svært sterk vekst i etterspørselen etter barnehageplasser i Fra hovedopptak 2010 til hovedopptak 2011 har antall barn i Karmøybarnehagene økt fra 2200 til Til sammenligning økte antall innbyggere 1-5 år med 50 personer fra til Et bedre mål for etterspørselsveksten er antall korrigerte heltidsplasser, hvor det tas hensyn til oppholdstid og alder (1- og 2-åringer telles som 2-plasser). Fra 15. desember 2010 til 15. august 2011 økte antall korrigerte heltidsplasser i private barnehager fra 2066 til Det er økninger både blant yngre og eldre barnehagebarn, og også i gjennomsnittlig oppholdstid per barn. I tillegg kommer også veksten i de kommunale barnehagene Bygnes og Åkra soknerådsbarnehage. Veksten er betydelig høyere enn prognosene for befolkningsveksten skulle tilsi, og er også vesentlig høyere enn det kommunen har lagt til grunn i budsjettet og i tidligere økonomirapporter. Rådmannen foreslår på denne bakgrunn å øke anslaget for tilskudd til de private barnehagene med 20 mill. kroner i Anslagsendring og inndekning -20,0 mill. kroner Frie inntekter: Skatteinngangen var per juli 7,0 mill. kroner bedre enn budsjettert, mens det var mottatt 8,8 mill. kroner mer i rammetilskudd. Postene må ses i sammenheng da skatteinngangen relativt til skatteinngang for landet som helhet er det som styrer inntektsutjevningen. Inntektsutjevningen er en del av rammetilskuddet. Rådmannen legger til grunn at utviklingen resten av året blir om lag som budsjettert, og foreslår derfor at anslaget for de frie inntektene justeres opp med 15, 4 mill. kroner, som er litt lavere enn det positive avviket så langt i år. Side 10 av 28

11 Integreringstilskudd: Tall fra NAV viser at vi kan forvente å få om lag 3 mill. kroner mer i integreringstilskudd enn budsjettert. Dette har sammenheng med vedtak om å bosette flere flyktninger i Samtidig forventes det at økte utgifter til disse kan håndteres innenfor de vedtatte budsjetterammer. Rådmannen foreslår å øke anslaget for integreringstilskudd med 3 mill. kroner. Haugalandrådet: Det er budsjettert med et tilskudd til Haugalandrådet på kroner. Ordningen er blitt vedtatt avviklet, det påløper derfor ingen slik utgift i Innsparing sentraladministrasjonen (vakanser): Vakanser i sentraladministrasjon, innen områdene organisasjonsutvikling, bedriftshelsetjeneste og miljøvernrådgiver, gjør at det forventes innsparinger på fast lønn i sentraladministrasjon på om lag 1,1 mill. kroner. 6. Restfinansierting Fiskåvatn 1,3 mill. kroner Utbygging av Fiskåvatn var i sin tid kalkulert til kr , og til nå er det brukt kr Fiskåvatn er satt i drift, og det er bare mindre kostnader som gjenstår på prosjektet. Kostnadene er delt mellom Norsk Hydro og Karmøy kommune. Siste regnskapsrapport viser at Norsk Hydro har betalt inn kr for mye i prosjektet, mens Karmøy kommune har underfinansiert med kr For å ta høyde for mindre kostnader som vil påløpe, foreslår rådmannen å bevilge 1,3 mill. kroner. Utgiften dekkes med omdisponering fra P16700 Hovedplan Vann til P36400 Utbygging Fiskåvatn. 7. Økt vedlikehold vann, avløp og renovasjon 15 mill. kroner Siden 2004 har driften innen VAR-sektoren vært drevet med overskudd, og overskuddene har vært avsatt til selvkostfond i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet januar 2003 (H- 2140). For å unngå at oppakkumulerte fondsmidler blir stående lengre på selvkostfondene enn det som retningslinjene tilsier ble det i 2010 satt i gang en del vedlikeholdsprosjekter. Dette var driftsrelaterte tiltak som skulle vært utført tidligere, og som nå bidrar til å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet på sektoren. Prosjektene ble finansiert med bruk av fond, i tråd med forutsetningene i regelverket for finansiering av VAR-sektoren. Også i 2011 fortsetter dette arbeidet, og nedenfor er det listet opp en del prosjekter som er satt i gang, og som dekkes av selvkostfondene. VANN Kanalen Skudneshavn (Lahammer) Askehagen (utskifting) Prestavegen Diverse prosjekter AVLØP Kanalen Skudneshavn (Lahammer) Prestavegen, Åkrehamn Planleggingsarbeid separering Ådland Askehagen utskifting avløpsanlegg 4,5 mill. kroner 1,0 mill. kroner 1,0 mill. kroner 0,5 mill. kroner 2,0 mill. kroner 7,5 mill. kroner 4,0 mill. kroner 0,5 mill. kroner 0,5 mill. kroner 2,5 mill. kroner Side 11 av 28

12 RENOVASJON Fullføring/oppussing 3,0 mill. kroner 3,0 mill. kroner 8. Reduserte gebyrinntekter 1 mill. kroner Oppmålingsgebyrene viser en svikt som anslås til å bli rundt 1 mill. kroner i Dette skyldes lavere aktivitet i kart- og oppmålingsavdelingen. Dette skyldes blant annet en vanskelig rekrutteringssituasjon og vakanser. Mindreinntekten dekkes inn ved mindreutgifter i teknisk etat som følge av vakanser. Rådmannens konklusjon: 1. Karmøy kommunestyre vedtar å opprette et finansielt bufferfond på kr kroner. Midlene omdisponeres fra avsatte midler på disposisjonsfondet til T- forbindelsen. 2. Rådmannen gis i 2011 fullmakt til å trekke fra dette bufferfondet for å dekke mindreinntekter på konto (Renteinntekter under asvar økonomisjef finans). Dersom øvrig drift eventuelt viser et overskudd skal bruk av bufferfondet reduseres tilsvarende. 3. Karmøy kommunestyre vedtar å regulere budsjett 2011 i tråd med vedlagte oversikt. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 12 av 28

13 Sak 73/11 SAMHANDLINGSREFORMEN - FRA ORD TIL HANDLING Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: G00 &23 Arkivsaksnr.: 11/1506 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 18/11 Eldrerådet /11 Hovedutvalg helse og omsorg /11 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /11 Partssammensatt utvalg /11 Formannskapet / Kommunestyret Hovedutvalg helse og omsorgs forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre er informert om samhandlingsreformens virkemidler beskrevet i Nasjonal Helse- og omsorgsplan ( ). 2. Kommunestyret vedtar at - det opprettes hel stilling for folkehelsekoordinator - stillingen som kommuneoverlege utvides til hel stilling - - det opprettes midlertidig hel stilling for prosjektleder i inntil fire år fra og med Kommunestyret slutter seg til den organisering av arbeidet med samhandlingsreformen som er beskrevet i saken. Eldrerådet behandlet saken den , saksnr. 18/11 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 23/11 Behandling: Eldrerådets vedtak 18/11 utlagt. Kvale (FrP) foreslo at i pkt. 2, 3. strekpkt. tilføres inntil.

14 Innstillingen enstemmig vedtatt unntatt Kvales tilleggsforslag som ble vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer (KrF 2, H 1). Rådmannens forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre er informert om samhandlingsreformens virkemidler beskrevet i Nasjonal Helse- og omsorgsplan ( ). 2. Kommunestyret vedtar at - det opprettes hel stilling for folkehelsekoordinator - stillingen som kommuneoverlege utvides til hel stilling - det opprettes midlertidig hel stilling for prosjektleder i fire år fra og med Kommunestyret slutter seg til den organisering av arbeidet med samhandlingsreformen som er beskrevet i saken. Behandlingen i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og partssammensatt utvalg ettersendes/legges ut i møtet. Side 14 av 28

15 SAKSFRAMSTILLING 1. BAKGRUNN I midten av juni d.å. vedtok Stortinget at samhandlingsreformen skal gjennomføres gradvis og over tid fra 1. januar En sentral koordineringsgruppe der flere departementer, KS, fylkesmannen, de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet er representert, skal lede arbeidet med gjennomføringen, og fra 1. juli er det også opprettet et nasjonalt nettverk som skal støtte opp under arbeidet med reformen gjennom informasjon og rådgivning til kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner. Også lokalt må en intensivere arbeidet tilknyttet gjennomføringen av reformen, og rådmannen legger derfor fram en sak der det gis informasjon om samhandlingsreformens virkemidler og forslag til konkrete tiltak i første fase av gjennomføringen av reformen. Det vises til kommunestyresak saknr. 40/11 der hovedutfordringer og hovedgrep beskrevet i St. meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid er gjengitt. 2. STORTINGETS BEHANDLING AV SAMHANDLINGSREFORMEN Stortinget behandlet i juni Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) Lov om folkehelsearbeid Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 2.1 Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) Gjennom Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) legger Stortinget den politiske kursen for helse- og omsorgstjenestene de neste fire årene. For å nå målene med reformen mener Stortinget at det er behov for en rekke virkemidler innen følgende hovedområder: rettslige virkemidler økonomiske virkemidler faglige virkemidler organisatoriske virkemidler I det følgende gis en kortfattet gjennomgang av de viktigste virkemidlene som så langt er presentert av sentrale myndigheter. 2.2 Rettslige virkemidler Lov om folkehelsearbeid Formålet med Folkehelseloven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale forskjeller i helse og levekår. Side 15 av 28

16 Loven forutsetter økt innsats i forhold til det helsefremmende og forebyggende arbeidet, og herunder et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer der alle tenker helse i alt vi gjør. I forarbeidene til loven heter det; Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader, og å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og som fremmer felleskap, trygghet, inkludering og deltakelse. Videre heter det; En befolkning med god helse gjennom alle livets faser er viktig for den enkelte, for vårt velferdssystem og for samfunnets bærekraft, og I folkehelsearbeid er de ressurser som innbyggerne selv representerer avgjørende, og medvirkning fra mange aktører er et sentralt prinsipp i folkehelsearbeidet. Hovedtrekkene i ny folkehelselov: loven omfatter så vel stat som fylkeskommune og kommune. Statlige myndigheter skal bistå og støtte opp om det regionale og kommunale folkehelsearbeidet. ansvaret for folkehelsearbeidet legges til kommunen, og kommunen skal bruke alle sine sektorer for å fremme folkehelse - og ikke bare helsesektoren. fylkeskommune og kommune skal ta utgangspunkt i egne helseutfordringer og beslutte mål, strategi og tiltak for det regionale og lokale folkehelsearbeidet. Forvaltningsnivåene skal samordne sin innsats. lov om folkehelsearbeid er forankret i plansystemet etter plan- og bygningsloven, og det forutsettes blant annet at kommunen i sitt arbeid med kommuneplaner fastsetter overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet. bestemmelsene vedrørende Miljørettet helsevern er tatt inn i ny folkehelselov. Loven som trer i kraft fra , vil bli fulgt opp med forskriftsregulering blant annet når det gjelder kommunens helseutfordringer og iverksetting av nødvendige tiltak Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester erstatter og harmoniserer bestemmelsene i nåværende kommunehelsetjenestelov og sosialtjenestelov. Dette innebærer blant annet at en får felles saksbehandlingsregler, klageordning og felles klage- og tilsynsinstans (Fylkesmannen). Omtalte lovendring medfører også endringer i en rekke andre lover herunder omfattende endringer i spesialisthelsetjenesteloven. Fra etableres det et tresporet system der helse- og omsorgstjenesteloven gir bestemmelser om kommunens plikter pasient- og brukerrettighetsloven omhandler rettigheter for bruker og pasienter helsepersonelloven regulerer yrkesutøvelsen til alt personell som utfører oppgaver etter helse- og omsorgstjenesteloven. Ny helse- og omsorgtjenestelov pålegger kommunen et overordnet sørge for ansvar. Dette innebærer at kommunene ikke pålegges bestemte måter å organisere tjenestene på. Kommunene vil etter dette ha større muligheter til å tilpasse tjenestene til lokale forhold Side 16 av 28

17 og hva som fremmer samhandling. Videre er loven profesjonsnøytral, men kommunen skal fortsatt ha en eller flere kommuneleger og fastlegeordning. Her nevnes en del andre sentrale endringer: kommunen har plikt til å legge til rette for samarbeid og samhandling internt og i forhold til eksterne aktører kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for øyeblikklig hjelp økt vekt på kvalitetsforbedring samt krav til forsvarlighet og pasient- /brukersikkerhet lovpålagte avtaler mellom helseforetak og kommune kommunen skal tilby koordinator for pasienter/brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester kommunal medfinansieringsansvar for pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten kommunalt finansieringsansvar for utskrivingsklare pasienter fra og med dag èn Loven som trer i kraft fra , vil bli fulgt opp med forskriftsregulering blant annet når det gjelder det kommunale medfinansieringsansvaret av spesialisthelsetjenesten og kommunal betalingsplikt for ferdigbehandlede pasienter. Forslag til forskriftsendring/ forskrifter på disse områdene er sendt ut med høringsfrist 6. oktober Disse dokumentene finnes på Videre vil det komme forslag til endringer i fastlegeforskriften - blant annet om fastlegens listeansvar samt kvalitets- og funksjonskrav i fastlegeordningen for ytterligere forventningsavklaring mellom fastlege, stat og kommune Lovpålagte samarbeidsavtaler Etter helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven har kommune og helseforetak plikt til å inngå lokale samarbeidsavtaler. Det er kommunestyret selv som har plikt til å inngå samarbeidsavtaler med helseforetak det vil si at kommunestyret må vedta avtalen. Målsettingen med samarbeidet som skal reguleres i disse avtalene, er å bidra til at pasienter og brukere mottar helhetlige tilbud om helse- og omsorgstjenester. Det er stilt krav til avtalens innhold i aktuelle lover, og det er etablert en sentral arbeidsgruppe bestående av representanter fra KS, de regionale helseforetakene og helse- og omsorgsdepartementet - som skal utarbeide en praktisk og overordnet veileder om samarbeidsavtaler. Det tas sikte på at dette materialet skal være ferdig innen Økonomiske virkemidler Kommunal medfinansiering av medisinske konsultasjoner og innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Kommunal medfinansiering skal bidra til økt samarbeid mellom kommune og helseforetak - og støtte målene om ønsket arbeidsdeling mellom forvaltningsnivåene, gode pasientforløp og løsninger på best effektive omsorgsnivå. Side 17 av 28

18 Kommunen får et økonomisk medansvar for medisinske konsultasjoner og innleggelser i spesialisthelsetjenesten fra 2012, tilsvarende 20 % av gjennomsnittkostnadene i spesialisthelsetjenesten for aktuelle pasientgrupper og pasientforløp. Medfinansieringsansvaret omfatter ikke operasjoner, fødsler, nyfødte barn og behandling med kostbare biologiske legemidler videre er ikke aktivitet hos privatpraktiserende avtalespesialister inkludert. Det er også lagt opp til et tak på om lag kroner for særlig ressurskrevende enkeltopphold Kommunal betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter fra og med første dag pasienten er registrert som utskrivingsklar. Kommunal betalingsplikt skal sikre at kommunene gis et økonomisk insentiv til å etablere tilbud til pasienter som er ferdig behandlet i spesialisthelsetjenesten. Det legges opp til at satsen for den kommunale betalingsplikten for ferdigbehandlede og utskrivingsklare pasienter settes til kr per døgn (inkludert kapitalkostnader) i Krav til øyeblikklig hjelp-døgntilbud i kommunen. Kommunene skal - i samarbeid og etter avtale med helseforetaket - etablere et øyeblikklig hjelp-døgntilbud for somatiske pasienter innen Etter hvert vurderes det i hvilken grad rusbehandling og psykisk helsevern skal omfattes av plikten. Øyeblikklig hjelp-døgntilbudet vil gi tilbud til pasienter som har en kjent sykdom som ved forverring kan få behandling som er avtalt på forhånd og hvor allmenntilstanden tilsier at et slikt kommunalt tilbud vil være like bra eller bedre enn sykehusinnleggelse. I henhold til Kommuneproposisjonen 2012 skal dette kommunale øyeblikklig hjelpdøgntilbud fullfinansieres gjennom 50 % øremerket tilskudd etter søknad og 50 % tilskudd direkte fra det regionale helseforetaket. Kommunen skal få dekket en liggedøgnskostnad på kr (inkludert kapitalkostnader). Etablering av øyeblikklig hjelp-døgntilbud i kommunene er kostnadsberegnet til vel en milliard kroner eller liggedøgn per år. Sett på bakgrunn av disse beregningene bør Karmøy planlegge for 6-8 plasser for øyeblikklig hjelp-døgntilbud Samarbeidstiltak mellom helseforetak og kommune Det er stilt krav om at helseforetak og kommuner skal kartlegge muligheter for kostnadseffektive lokale samarbeidstiltak som erstatning for dagens behandling i sykehus. Gjennom etablering av prosjekter/tiltak med delt finansiering skal partene utvikle samarbeidstiltak i kommunene som støtte målene om en hensiktmessig oppgavefordeling, gode pasientforløp og kostnadseffektivitet. Slike prosjekter/tiltak skal avtales i de årlige lovpålagte samarbeidsavtalene mellom kommune og helseforetak Overføring av økonomiske midler til kommunene Foreløpige beregninger basert på historiske data vil medføre at kommunene får overført omlag 4,2 milliarder til dekninger av kostnader i tilknytning til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og omlag 560 millioner for utskrivingsklare pasienter. Midlene overføres til kommunene som frie inntekter og det vil bli utarbeidet en ny delkostnadsnøkkel utelukkende basert på alderskriterier for beregning av de aktuelle overføringene. Side 18 av 28

19 I en overgangsperiode vil det bli etablert en kompensasjonsordning for kommuner som får høyere kostnader enn det som fordelingen etter kostnadsnøklene fanger opp. Endelig fastsettelse av overføringene til kommunene og omtalte kompensasjonsordning vil bli fastsatt i statsbudsjettet Når det gjelder kommunal medfinansiering og betalingsplikt for ferdigbehandlede pasienter, vil kommunene få informasjon om aktivitetsutviklingen i helseforetakene av Helsedirektoratet, og det forutsettes at kommunene etter regning betaler helseforetakene for bruken av spesialisthelsetjenester på disse områdene. Dersom kommunene har behov for investeringer, vil kommunene kunne søke om investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser, basert på de kriterier som gjelder for denne ordningen. 2.4 Faglige og organisatoriske virkemidler Det må utarbeidelse felles faglige standarder og prosedyrer for helse- og omsorgstjenestene i kommunene og spesialisthelsetjenesten disse faglige dokumentene må baseres på kunnskapsbasert praksis og en felles forståelse av de riktige/gode pasientforløpene. Dette krever også partnerskap med brukere, pårørende og andre aktører. Videre må utdanningen innen helse- og omsorgstjenestene tilpasses målene i samhandlingsreformen; dette betyr nye kompetansekrav - for eksempel innen samfunnsmedisin, tidlig intervensjon, forebygging, mestring, kvalitetsarbeid/forløpstenkning, tverrfaglig samarbeid og samarbeid med brukere og andre interessenter. Gjennomføringen av samhandlingsreformen vil kreve god dialog mellom helse- og omsorgstjenestene på alle nivåer samt med andre aktører som for eksempel utdanningsinstitusjoner. Utvikling av en felles samhandlingskultur og nye samhandlingstiltak krever utvikling og etablering av møteplasser og samhandlingsarenaer. Lokalmedisinske sentre er et eksempel på en slik samhandlingsarena; et slikt senter gir muligheter for utvikling av gode og helhetlige pasientforløp/tjenestetilbud når aktører både innen kommunen og helseforetak arbeider på den samme arenaen/er samlokalisert. 3. SAMHANDLINGSREFORMEN OG KARMØY KOMMUNE 3.1 Folkehelsearbeid Ansvaret for folkehelsearbeidet er etter ny folkehelselov lagt til kommunen og ikke til helsetjenesten. Grunnlaget for god helse legges først og fremst utenfor helsetjenesten. Deler av tilsynsoppgavene innen miljørettede helsevern kapitel 3 i ny folkehelselov - har fram til nå vært ivaretatt av Haugaland Miljørettede Helsevern; et interkommunalt samarbeid der Karmøy har bidratt med vel kroner per år. Dette samarbeidet opphører noe som betyr at Karmøy kommune selv må ivareta lovpålagt tilsynsvirksomhet fra På bakgrunn av dette vil rådmannen tilrå at kommunestyret oppretter 100 % stilling for folkehelsekoordinator fra I tillegg til oppgaver innen miljørettet helsevern (blant annet tilsyn med skoler og barnehager, frisør- og hudpleiesalonger samt overvåking av vannkvalitet og miljømessige forhold som Side 19 av 28

20 påvirker helsen som støy og luktproblemer) vil denne stillingsinnehaveren også ivareta andre oppgaver innen folkehelsearbeidet. Karmøy kommune har i dag en kommuneoverlege i 50 % stilling. Kommunestyret har i saknr. 101/08 Plan for legetjenesten i Karmøy vedtatt at det skal vurderes om stillingen skal utvides til ett helt årsverk. I denne saken heter det; Det er ingen norm for samfunnsmedisinsk arbeid i kommunen. Legerforeningen hevder at det bør være en kommuneoverlege som er spesialist i samfunnsmedisin, i full stilling i kommuner med mer enn innbyggere. Nye oppgaver i tilknytning til samhandlingsreformen og innen folkehelsearbeidet tilsier at denne stillingen nå bør utvides til 100 %. Nåværende kommuneoverlege fyller 70 år i mars 2012 og stillingen som kommuneoverlege bør derfor vurderes/utlyses i løpet av høsten Helse- og omsorgstjenester Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter gjennomføres fra og ut fra foreløpige beregninger vil Karmøy kommune få overført vel 37 millioner som frie inntekter i 2012 til kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasienter. Per dato er det usikkerhet om en overføring i denne størrelsesorden vil dekke Karmøys utgifter tilknyttet bruken av spesialisthelsetjenesten i Både grunnlaget for beregningene og den bebudede kompensasjonsordningen vil være tema i statsbudsjettet. Målet for Karmøy kommune må være at en skal ta i mot utskrivingsklare pasienter fra første dag. I hvilken grad kommunen kan gi et forsvarlig helse- og omsorgstilbud, vil i denne sammenheng være det avgjørende. Økonomiske betraktinger understøtter et slikt mål idet en innleggelse i spesialisthelsetjenesten for ferdigbehandlede pasienter vil medføre kommunale kostnader på 1,46 mill kroner per år, mens en institusjonsplass i kommunen gjennomsnittlig koster ca kroner per år. Rådmannen vil i Budsjett- og økonomiplan gi en nærmere omtale av kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter samt forslag til tiltak som innebærer at kommunen kan gi et forsvarlig helse- og omsorgstilbud til utskrivingsklare pasienter fra første dag Øyeblikklig hjelp-døgntilbud i kommunen Karmøy kommunestyre behandlet i møte sak vedrørende Framtidens helse- og omsorgstjenester 2020 og fattet slikt vedtak i saksnr. 40/11: 4. Kommunestyret ber rådmannen undersøke om det er grunnlag for etablering av en interkommunal legevakttjeneste med øyeblikklig hjelp-døgntilbud som kan være driftsklar innen Etter at omtalte forhold er avklart, vurderes framtidig organisering av legevakttjenesten i budsjett- og økonomiplan Rådmannen vil i dialog med aktuelle kommuner vurdere grunnlaget for et interkommunalt tilbud om øyeblikklig hjelp-døgntilbud, for deretter å fremlegge forslag til løsning/videre fremdrift i Budsjett- og økonomiplan Side 20 av 28

21 3.2.3 Lovpålagte samarbeidsavtaler Som tidligere opplyst vil sentrale myndigheter utarbeide veiledningsmateriell innen området. Det forventes at forhandlinger og inngåelse av samarbeidsavtaler vil gjennomføres i siste kvartal Kommunestyret skal fatte vedtak vedrørende avtalen mellom helseforetaket og Karmøy kommune Samarbeidstiltak mellom helseforetak og kommunen Helseforetak og kommune er pålagt å kartlegge mulige kostnadseffektive samarbeidstiltak der kommunale helsetiltak kan erstatte polikliniske konsultasjoner eller sykehusinnleggelser. I Helse Fonna området er det som kjent etablert en samarbeidsarena for utvikling av slike samarbeidstiltak nemlig Helsetorgmodellen. Dette er en arena for samarbeid mellom helseforetak, kommuner og høgskolen (HSH). I løpet av høsten planlegger Karmøy kommune å delta i følgende samarbeidsprosjekter: Rehabilitering (hverdagsrehabilitering) dette prosjektet vil bygge videre på den kommunale tradisjonen om at tjenesteytingen først og fremst skal skje på brukerens hjemmearena. Videre vektlegges tidlig innsats og forebygging. Brukeren skal støttes og motiveres til egeninnsats, og målet er at vedkommende i størst mulig grad skal mestre hverdagen på egne premisser. Forebyggende tiltak for å forhindre eller redusere konsultasjoner og behandling i sykehus. Her vil en i første omgang ha fokus på tiltak som kan ha effekt på kort sikt, men det vil også være aktuelt å vurdere andre forebyggende tiltak. Eksempler i denne sammenheng kan være fallforebyggende tiltak og Frisklivssentral. Frisklivssentralen (FLS) som allerede er etablert i en rekke kommuner, er et kommunalt kompetansesenter med tilbud til personer og grupper i befolkningen som har behov for hjelp til å endre helseatferd. Tilbudet skal styrke individets mestring av egen helse, primært gjennom veiledning og tilpassede tiltak for fysisk aktivitet, bedre kosthold og røykeslutt. Samarbeid med frivillige, private og offentlige aktører er sentralt. Etablering av lokalmedisinsk sentre. Kommunestyret har i saksnr. 40/11 Framtidens helse- og omsorgstjenester bedt om at etablering av lokalmedisinske sentre vurderes. Kommunen har mottatt kroner i statlig tilskudd til vurdering/planlegging av slike sentre. I løpet av de nærmeste årene vil det også være aktuelt å utvikle andre samarbeidstiltak i kommunen som eksempler på områder/tiltak nevnes helsefremmende/forebyggende tiltak, tiltak tilknyttet lindrende behandling og i forhold til pasienter med diabetes og KOLS samt lærings- og mestringstiltak for ulike pasientgrupper. Endringer i fastlegeforskriften og rekrutteringsutfordringer i forhold til legetjenestene vil også kreve en omfattende innsats. Rådmannen konstaterer at samhandlingsreformen vil kreve en betydelig ressursinnsats for å utvikle og etablere nye tiltak i kommunen, og på denne bakgrunn anbefaler rådmannen at det opprettes en midlertidig hel stilling for prosjektleder i fire år. Denne stillingsinnehaveren Side 21 av 28

22 skal lede og koordinere kommunale prosjekter og samarbeidsprosjekter i forbindelse med gjennomføringen av samhandlingsreformen. 4. ORGANISERING AV ARBEIDET MED SAMHANDLINGSREFORMEN I KOMMUNEN Det forutsettes at statlige myndigheter gjennom blant annet Nasjonal helse- og omsorgsplan og statsbudsjettet legger føringer og rammer for gjennomføringen av samhandlingsreformen. Lokalt vil kommunestyret vedta samarbeidsavtalen med helseforetaket og gjennom dette vedtaket og det årlige budsjett- og økonomiplanvedtaket vil kommunestyret konkretisere tiltak og fastsette rammer for gjennomføringen av samhandlingsreformen i kommunen. Rådmannen forutsetter at det rapporteres om arbeidet med gjennomføringen av samhandlingsreformen til kommunestyret hver tertial. Rådmannen forutsetter videre at hovedutvalg helse og omsorg vil ha ansvar og myndighet til løpende politisk styring av arbeidet med samhandlingsreformen. Rådmannen vil i løpet av 1. halvår 2012 legge fram en sak om folkehelsearbeidet i kommunen videre etablere en administrativ koordineringsgruppe som skal koordinere/styre det administrative arbeidet med gjennomføringen av samhandlingsreformen. Rådmannen forutsetter at utredning/planlegging av samarbeidsprosjekter gjennomføres i regi av Helsetorgmodellen den etablerte arenaen for utvikling/planlegging av samarbeidstiltak. 4. RÅDMANNENS KOMMENTARER OG KONKLUSJON Gjennomføring av samhandlingsreformen innbærer blant annet økt fokus på helsefremmende og forebyggende innsats. Når rådmannen foreslår opprettelse av stilling for folkehelsekoordinator, så er dette først og fremst for at lovpålagte oppgaver som fram til nå har vært utført gjennom et interkommunalt samarbeid, videreføres i kommunal regi. Et slikt alternativ betyr at kommunen bygger opp egen kompetanse på området samtidig som opprettelsen av denne stillingen gir kapasitet til å ivareta annet folkehelsearbeid. Stillingen finansieres i stor grad ved omdisponering innen vedtatt budsjettramme. Når det gjelder utvidelse av kommuneoverlegestillingen til et helt årsverk, mener rådmannen at dette er nødvendig både ut fra de aktuelle rekrutteringsutfordringene innen legetjenesten og de meroppgaver som følger av samhandlingsreformen. Det er åpenbart at samhandlingsreformen vil medføre behov for utvikling av nye tiltak i kommunen, og rådmannen anbefaler derfor at det opprettes en midlertidig prosjektlederstilling i tilknytning til dette arbeidet. Uten en slik stilling vil Karmøy kommune ikke ha muligheter til å gjennomføre samhandlingsreformen på en tilfredsstillende måte. Ovennevnte tiltak vil ikke medføre merutgifter før i 2012, og rådmannen vil forslå inndekning i budsjettforslag for Det er imidlertid viktig at omtalte stillinger utlyses snarest/i løpet av høsten. Rådmannen regner med at kommunen vil få overført midler til økt innsats når det gjelder folkehelsearbeid og merarbeid tilknyttet gjennomføringen av reformen, og samhandlings- Side 22 av 28

23 reformen vil derfor bli tema i rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan herunder konkretisering og forslag til ytterligere tiltak i planperioden. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 23 av 28

24 Sak 74/11 EURO SUPPLY BERGEN A/S - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 11/1507 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 26/11 Hovedutvalg helse og omsorg /11 Formannskapet Forslag til vedtak: 1. Euro Supply Bergen AS, org.nr , v/siv Theres Andersen innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol i lokaler på Bø Øst, gnr. 146, bnr. 240, Avaldsnes (tidligere Sjur Lothe Skipshandel AS sine lokaler). Bevillingen gis for resterende del av bevillingsperioden som opphører Som styrer godkjennes Sjur Lothe Horn, f og som stedfortreder godkjennes Egil Elleflådt, f Salgstidene blir ihht pkt. H) i Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer: Salg av øl kan foregå til disse tider: Mandag fredag: Kl Lørdag, nyttårsaften: Kl Påske- og pinseaften: Kl (ihht lov om helligdager og helligdagsfred). Søndager, helligdager samt julaften, 1. mai, 17. mai og stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov kan det ikke selges øl. Alkoholholdig drikk skal være tildekket utenom salgstiden. Det er ikke tillatt å plassere rusbrus/øl i samme kjøleskap som alkoholfri drikk. Det henstilles også til at rusbrus/øl ikke plasseres på samme hylle eller ved siden av alkoholfri drikk. Dersom kontrollørene mener at plasseringen ikke er forsvarlig, eller at det er mulig å ta feil av alkoholholdig drikk, kan bevillingshaver pålegges å gjøre noe med dette. 4. Det kreves til enhver tid tilfredsstillende vandel, lokalet skal være godkjent av Mattilsynet og tilfredsstillende internkontrollsystem etter alkoholloven. 5. Enhver endring av eiere, styrer, stedfortreder, driftskonsept og lokaler må forhåndsgodkjennes av kommunen.

25 6. Formannskapet viser til at bevillingen må utøves ihht alkoholloven og Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer og disse må følges til punkt og prikke. Det vises videre til vedtatt Reaksjoner ved overtredelser av regelverk og andre forutsetninger for salgs- og skjenkebevilling. Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den , saksnr. 26/11 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 25 av 28

26 SAKSFRAMSTILLING Euro Supply Bergen AS Avd. Sjur Lothe, org.nr , søkte den om salgsbevilling for øl (drikk i gruppe 1 med alkoholinnhold mellom 2,5 og 4,7 volumprosent) i tidligere Sjur Lothe Skipshandel AS sine lokaler på Bø Øst. Navnet på utsalgsstedet er Euro Supply Bergen AS Avd.: Sjur Lothe. Euro Supply Bergen AS eiere: 30,77 % O. A. Sekkevik AS, org.nr ,08 % SMS Angelvik AS, org.nr ,23% Ellen Forlands Rederi, org.nr mindre andeler. Sjur Lothe Skipshandel AS ble slått konkurs og det må derfor søkes om ny bevilling. Frem til endelig avslutning av bobehandlingen kan konkursboet selge alkoholholdig drikk i varebeholdningen til en bevillingshaver etter alkoholloven. En eventuell ny eier av virksomheten kan ikke overta alkoholholdig drikk som inngår i varelageret, før denne har fått bevilling. Tidligere daglig leder og styrer av bevillingen, Sjur Lothe Horn skal være ansatt som styrer av salgsbevillingen og tidligere stedfortreder, Egil Elleflådt skal være stedfortreder. Søknaden ble sendt til uttalelse til politiet, Skatt Vest, Bergen kemnerkontor og Karmøy kemnerkontor som ikke har merknader. Selskapets driftskonsept er skipshandel med butikk og lager. Erfaringsmessig er det ikke store mengder alkohol som selges hos skipshandlene, men det er ønskelig å kunne tilby dette til de få som etterspør dette. Åpningstiden er også begrenset til kl / / Rådmannens kommentarer/konklusjon: Styrer Sjur Lothe Horn har ikke kunnskapsprøven, men på bakgrunn av at han har dokumentert kunnskap til alkoholloven Kurs i ansvarlig salg i regi av Haugesund kommune frafalles kravet om kunnskapsprøven. På bakgrunn av at tidligere praksis har vært at de som søker salgsbevilling får innvilget dette dersom vandel og lokalet er godkjent, anbefaler rådmannen at søknaden fra Euro Supply Bergen AS innvilges. Salgstider i henhold til Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer pkt. H). Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 26 av 28

27 Sak 75/11 REFERATLISTA Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/122 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 75/11 Formannskapet Protokoll fra møte i eldrerådet Protokoll fra møte i havnerådet Karmøy kommunale kino AS regnskap for perioden 1 t.o.m. periode 6 4. Stiftelsen Amathea, søknad om driftstilskudd for veiledningskontoret for Rogaland 5. Søknad om støtte til plateinnspilling 6. Støtteannonse i forbindelse med innsamlingen til barnehjemmet AbraC 7. TV-aksjonen NRK Norsk folkehjelp 2011 oppfordring til bidrag

28 Sak 76/11 EVENTUELT Saksbehandler: Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/2044 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 76/11 Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2011 Tid : Kl. 18.30 20.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Mannes Marit Helen FRP Nestleder Bakkevold Kåre KRF Medlem

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - COOP EXTRA

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000 SKUDENES Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 02.12.2015, saksnr. 34/15 Behandling: Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 Formannskapet SKUDENES BRYGGERI AS SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - COOP EXTRA

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 28.01.2015, saksnr. 4/15 Behandling: D. Ferkingstad (Ap) foreslo at adressen

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/1343. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/1343. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/1343 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - KIWI 696 SKUDESNES Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/2136. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/2136. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr: 17/2136 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07062017 Formannskapet 12062017 SØKNAD OM SALGSBEVILLING GULATING ØLUTSALG KARMØY,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KORRIGERING AV PUNKT H) SALGSTIDER I ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER

SAKSPROTOKOLL - KORRIGERING AV PUNKT H) SALGSTIDER I ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER SAKSPROTOKOLL - KORRIGERING AV PUNKT H) SALGSTIDER I ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 Formannskapet behandlet saken den 03.04.2017, saksnr. 37/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Formannskapet Rådmann, økonomisjef.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 09.12.2014. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12.

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 09.12.2014. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 09.12.2014 REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12.2014 1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/1338. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/1338. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/1338 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.04.2017 SPAR FRAKKAGJERD - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I FORBINDELSE MED NETTSALG I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom 309 Møtedato: 30.08.2011 Tid: Kl. 19.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 /19. Varamedlemmer

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 2. februar 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Samhandlingsreformen - budsjett 2012

Samhandlingsreformen - budsjett 2012 s Samhandlingsreformen - budsjett 2012 5.10.2011 Seniorrådgiver Stein Johnsen Økonomiske virkemidler Kommunal medfinansiering Utskrivingsklare pasienter Øyeblikkelig hjelp døgnopphold 2 Status Melding

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 11. juni 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet "Forslag til ny folkehelselov":

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet Forslag til ny folkehelselov: Sunndal kommune Arkiv: 113 Arkivsaksnr: 2009/988-13 Saksbehandler: Kari Thesen Korsnes Saksframlegg Utval Oppvekst- og omsorgsutvalget Utval ssak Møtedato Forslag til ny folkehelselov - høringsuttale Rådmannens

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SPAR VEA - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL SALGSBEVILLING

SAKSPROTOKOLL - SPAR VEA - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL SALGSBEVILLING SAKSPROTOKOLL - SPAR VEA - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL SALGSBEVILLING Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 22.02.2017, saksnr. 15/17 Behandling: Innstillingen vedtatt

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 16/3911. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 16/3911. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 16/3911 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 22.02.2017 Formannskapet 06.03.2017 SPAR VEA - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING

Detaljer

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov:

Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Uttale Tingvoll kommune vil uttale dette til forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester og ny folkehelselov: Tingvoll kommune ser positivt på hovedintensjonene i samhandlingsreformen men

Detaljer

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Petter Øgar, Helse i utvikling11, Oslo 28. oktober 2011 Samhandlingsreformens forståelse og utfordringsbilde Uro for helse- og omsorgstjenestens bærekraft:

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og forskriftsarbeidet

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og forskriftsarbeidet Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og forskriftsarbeidet Kari Sønderland Ekspedisjonssjef Samhandlingskonferanse Ny lovgivning er et av flere virkemidler som skal understøtte samhandlingsreformen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 02.04.2012/MSL Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen 12.04.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Samhandling er i gang over alt 2 Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) Redskap for politisk og faglig styring God kvalitet i alle ledd Fremme helse og forebygging

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/578. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/578. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/578 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.02.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G00 Arkivsaksnr: 2010/6691-5 Saksbehandler: Inger Mette Nilstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Samhandlingsreformern i kortversjon

Samhandlingsreformern i kortversjon Samhandlingsreformern i kortversjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kam panjer/samhandling/omsamhandlingsreformen/samhandlingsref ormen-i-kortversjon.html?id=650137 Bakgrunn Helse- og omsorgsminister

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904. Formannskapet

Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sørensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/4904 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 19.12.2016 OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2016 TIL 2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/4684-1 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Aase Simonsen Varamedlemmer: Magny Broshaug Fra adm.

Detaljer

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå?

Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Hva betyr Samhandlingsreformen for kommunene? Hva er viktigst nå? Marit Hovde Syltebø Husbankens fagdag i Ålesund 22.november 2011 Utfordringsbildet Uro for helse- og omsorgstjenestenes bærekraft Økte

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 30.08.2017, saksnr. 43/17 Behandling: Eldrerådets uttalelse av 29.08.2017 lagt ut. Innstillingen

Detaljer

Utskrift av møtebok. Dato: Arkivsak: 2012/ Saksbehandler: Steinar Løsnesløkken

Utskrift av møtebok. Dato: Arkivsak: 2012/ Saksbehandler: Steinar Løsnesløkken Utskrift av møtebok Dato: 02.05.2016 Arkivsak: 2012/1245-28 Saksbehandler: Steinar Løsnesløkken 61700745 Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 51/16 Formannskapet 10.05.2016 32/16 Kommunestyret 30.05.2016 Alkoholpolitiske

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Sak 13/12 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING. Før møtet er det befaring på Brekkeåsen barnehage. Oppmøte i barnehagen kl. 17.

SKIPTVET KOMMUNE Sak 13/12 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING. Før møtet er det befaring på Brekkeåsen barnehage. Oppmøte i barnehagen kl. 17. SKIPTVET KOMMUNE Sak 13/12 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 27.03.2012 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg 05.06.2012 12/43 Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2337 Klassering: G00 Saksbehandler: Torunn Austheim SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

Saksbehandler: Mari Rollag Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAMHANDLINGSREFORMEN - ORIENTERING OM NYTT LOVVERK OG FINANSIERINGSORDNING

Saksbehandler: Mari Rollag Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAMHANDLINGSREFORMEN - ORIENTERING OM NYTT LOVVERK OG FINANSIERINGSORDNING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Rollag Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/6310-1 Dato: 19.05.2011 SAMHANDLINGSREFORMEN - ORIENTERING OM NYTT LOVVERK OG FINANSIERINGSORDNING INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Ekstraordinært møte Møtedato: 10.02.2009 Tid: Kl. 17.00 NB! Klokkeslett. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Sak 12/13 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær. Budsjettsjef møtte t.o.m. sak 18/05.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær. Budsjettsjef møtte t.o.m. sak 18/05. KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bjørn Nedreaas

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV

HØRING - FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV Arkivsak-dok. 10/05892-7 Saksbehandler Oddmund Frøystein Saksgang Møtedato 1 Fylkesutvalget 18.1.2011 HØRING - FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV Fylkesrådmannens forslag til vedtak: 1. Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Therese Sivertsen, KS Rogaland Møteplass for koordinerende enhet innen habilitering/rehabilitering, 28.oktober 2010 KS

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2012

Kommuneproposisjonen 2012 Kommuneproposisjonen 2012 Prop. 115 S (2010-2011) Rogaland, 30. mai 2011 Norge og Europa Svak vekst i euroområdet Konjunkturoppgang i Norge Motkonjunkturpolitikk under finanskrisen Mindre handlingsrom

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.06.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31. mai 2011 Fraværende representanter

Detaljer

MØTEprotokoll. Formannskapet

MØTEprotokoll. Formannskapet Page 1 of 6 Formannskapets møteprotokoll 08.03.04 Karmøy kommune MØTEprotokoll Formannskapet Side 5 av 5 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.03.04 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/234-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/234-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/234-3 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF OG HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Overordnet samarbeidsavtale

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Ny regjering Samhandlingsreformen skal videreføres Politisk enighet om utfordringsbildet og i stor grad enighet om virkemidlene Mange prosesser er startet, og mange er godt i gang

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet?

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Regional ReHabiliteringskonferanse 2011 Lillestrøm 26. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Stortingsbehandling våren 2010; St.meld

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid : Kl. 16.00 ca 17.30 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Knutsen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011

Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene. Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen - sett opp mot kommunene Rusforum 12.april 2011 Samhandlingsreformen St.medl.nr.47. (2008 2009) Vedtatt i stortinget 27.04.2010 Fakta Vi blir stadig eldre Norge får en dobling av antall

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Sak 143/10 Høring - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Sak 143/10 Høring - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Komite for samferdsel Sak 143/10 Høring - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget mener det er positivt at lovforslaget på mange

Detaljer

150/11 Kommunestyret

150/11 Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Lisbeth Annie Nymo Saksmappe: 2011/9300-29053/2011 Arkiv: G20 Høring - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L (2010-2011)

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012 Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden Rehabiliteringskonferansen 2012 Haugesund 8. august Anders Smith, seniorrådgiver/lege Forgjengerne. 1860-1994 1982-2011 Haugesund 8. august 2012 2 Folkehelseloven

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 14.08.2013 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 14.08.2013 Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 14.08.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune Eldrerådet

Vestby kommune Eldrerådet Vestby kommune Eldrerådet Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Møterom 136, eiendomsavdelingen Møtedato: 30.01.2013 Tid: 18:30 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ranveig Hansen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 15/2389 Saksnr.: Utvalg Helse og omsorgsutvalget Kommunestyret Møtedato ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE 20162020

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19 /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19 /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.11.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19 /22. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 13.12.04

Formannskapets møteprotokoll 13.12.04 Page 1 of 6 Formannskapets møteprotokoll 13.12.04 Side 7 av 7 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.12.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 48/14 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK:

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK: Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse 07.06.12 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Møtedato KOMMUNESTYRE 19.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/ G00 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/ G00 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/9628-3 G00 DRAMMEN 24.10.2011 HØRING - SAMHANDLINGSREFORMEN - FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister Fagdag ernæring ring 15. september 2011 Lyngdal v/ Bernhard Nilsen Er ernæringsarbeid ringsarbeid matnyttig? Lønner det seg egentlig med forebygging? Har samhandlingsreformen noe for seg? Samhandlingsreformen

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: etter FUP til kl. 14.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Fra kl. 08.30 er det orientering om følgende saker: Sølnkletten v/astrid A. haug

Detaljer