Utsikt mot Husnes sentrum og SØRAL frå Norefjell (Foto: Ann Helen M. Olsen) Kvinnherad Kommune. Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utsikt mot Husnes sentrum og SØRAL frå Norefjell (Foto: Ann Helen M. Olsen) Kvinnherad Kommune. Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2009-12-04"

Transkript

1 Utsikt mot Husnes sentrum og SØRAL frå Norefjell (Foto: Ann Helen M. Olsen) Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato:

2 Planbeskrivelse 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Planbeskrivelse Utgave/dato: 2 / Arkivreferanse: - Oppdrag: Reguleringsplan Opsangervegen, Husnes - Kvinnherad kommune Oppdragsbeskrivelse: Reguleringsplan for utbedring av Kv1031, Opsangervegen, gjennom Husnes Oppdragsleder: Henriksen Morten Fag: Landskap;Plan;VAR;Veg Tema Veganlegg;Ledningsanlegg Leveranse: Detaljplan (PBL) Skrevet av: Kvalitetskontroll: Morten henriksen Knut Hellås og Morten Henriksen

3 Planbeskrivelse 3 FORORD er engasjert av Kvinnherad kommune for å utarbeide reguleringsplan for Kv 1031, Opsangervegen. Reguleringsplanen er utarbeidet med bakgrunn i forprosjekt utarbeidet av datert Målet med tiltaket er å redusere gjennomgangstrafikken og bedre trafikksikkerheten på strekningen mellom rundkjøring med Fv 44 og krysset med Røsslandsvegen, ved avkjøringen til barneskolen og Husnes idrettspark. Sigbjørn Øye, Kvinnherad kommune har vært kontaktperson for oppdraget. Planrapporten er utarbeidet av Knut Hellås, Vibeke Jorn Myran og Morten Henriksen. Morten Henriksen har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Bergen, Morten Henriksen Oppdragsleder

4 Planbeskrivelse 4 Innhold 1 NØKKELOPPLYSNINGER BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET PLANPROSESSEN GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET UTTALELSER OG MEKNADER FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR...26

5 Planbeskrivelse 5 1 NØKKELOPPLYSNINGER Sted Adresse Husnes Opsangervegen Gårdsnr./bruksnr. 143/127, 144/37, 144/67, 143/163, 144/81 og 143/173. Gjeldende planstatus (regulerings- /kommune(del)pl.) Forslag til kommunedelplan for området foreligger, skole og idrettsplass er regulert Forslagstiller Kvinnherad kommune Grunneiere (sentrale) Plankonsulent Asplan Viak As Ny plans hovedformål Planområdets areal i daa Trafikkareal 21,9 d Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA) 0 Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Konsekvensutredningsplikt (j/n) Utvidelse av vegen vil medføre inngrep i park og LNF område n n Kunngjøring oppstart, dato Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte avholdt.(j/n) n

6 Planbeskrivelse 6 2 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Bakgrunn ble i 2008 engasjert av Kvinnherad kommune for å vurdere ulike tiltak for Kv 1031, Opsangervegen, med tanke på å få redusert gjennomgangstrafikken og bedret trafikksikkerheten på strekningen mellom rundkjøring med Fv 44 og krysset med Røsslandsvegen. Arbeidet er oppsummert i rapporten: Forprosjekt Opsangervegen Kvinnherad kommune ønsker med bakgrunn i denne rapporten å utarbeide en reguleringsplan for Kv 1031, Opsangervegen. Intensjonen med planforslaget Hovedmålet med planen er å redusere gjennomgangstrafikken og bedre trafikksikkerheten i Opsangervegen, samt legge til rette for lokaltrafikken. Gjennomgangstrafikken i Opsangervegen har økt etter at Halsnøysambandet ble åpnet. Tiltakene vil i tillegg gi Husnes et sentrumspreg og forbedret gang-/og sykkelforbindelse i sentrum. 3 PLANPROSESSEN Oppstartsløyve Forvaltningskomiteen: Kunngjøringsdato: Merknadsfrist: Reguleringsplanforslag: Behandling i politisk utvalg: Høring og offentlig ettersyn:

7 Planbeskrivelse 7 4 GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Kommuneplan/ kommunedelplan Herøysund-Husnes-Sunde-Valen Plan-ID Type: Kommunedelplan Status: Planforslag Reguleringsplaner Husnes sentrum Plan-ID Ikrafttredelsesdato: Husnes skule- og idrettspark Plan-ID Ikrafttredelsesdato:

8 Planbeskrivelse 8 Husnes næringspark Plan-ID: Ukjent Kersts eiendom Plan-ID: Ukjent Tiurvegen Plan-ID: Ukjent

9 Planbeskrivelse 9 Rv. 44 og Rv 48 Husnes Plan-ID: 4898 Husnesparken Plan-ID: Ukjent

10 Planbeskrivelse 10 Prosjekt Konsult, Kvinnherad og Bernt Helen Arkitekter i Bergen holder på med en reguleringsendring på plan rundt Husnes senter. Nedenfor er illustrert situasjonsplan for området: Illustrert situasjonsplan Husnes senter

11 Planbeskrivelse 11 Eventuelle temaplaner har utarbeidet to stedsanalyser for Husnes: Stadsanalyse for Husnes utarbeidet i (Rapport nr RA ) og Stadsanalyse for Husnes utarbeidet av i 2008/09. Den nyeste stedsanalysen omtaler Opsangervegen som livsnerven i Husnes og påpeker at veien trenger spesiell planlegging som miljøgate. Lokalbefolkningen har også kommet med innspill til utbedring av veien. De viktigste innspillene fra dette arbeidet med hensyn til dette prosjektet er: Fortau, skikkelig gangsti med sykkelfelt og bedre veg, benker langs gangstien, noe å gjøre langs vegen, breiere fortau for rullestolbrukere, bedre skilting, lavere fart, egne gatelykter, et godt sluksystem som hindrer overvann. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Nasjonale mål for barn og unges oppvekstmiljø er å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. Formålet med de rikspolitiske retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven og gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling. Videre stilles det krav til at arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. RPR Samordnet areal- og transportplanlegging Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Målet er at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene.

12 Planbeskrivelse 12 Forprosjekt Opsangervegen ble i 2008 engasjert av Kvinnherad kommune for å vurdere ulike tiltak for Kv 1031, Opsangervegen, med tanke på å få redusert gjennomgangstrafikken og bedret trafikksikkerheten på strekningen mellom rundkjøring med Fv 44 og krysset med Røsslandsvegen. Dette forprosjektet er bakgrunn for denne reguleringsplanen. Nytt torg Fortunen Arkitekter AS har tegnet det nye torget på Husnes som er under bygging. Her er det tenkt at torget trekkes over Opsangervegen og ut mot vannet. For å oppnå lavere fart og gi torget hovedprioritet rampes vegen opp over torget. Plan over det nye torget Perspektiv som viser det nye torget

13 Planbeskrivelse 13 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (dagens situasjon) Beliggenhet Opsangervegen fra rundkjøring med Fv 44 og fram til avkjøring ved barneskolen, sykehjemmet og idrettsplassen, Røsslandsvegen. Avgrensning Reguleringsplanen er avgrenset i tiltakets inngrepsgrense, som begrenses så mye som mulig i forhold til omgivelsene. Tilstøtende arealers bruk/status Området øst for Opsangervegen ned mot Onarheimsvatnet er i forslag til Kommunedelplan (Plan ID ) vist som til LNF område og Park/turvei. Vestsiden av veien er i nord vist som til forretning/industri og bolig i samme plan. I sør er området regulert til skole og idrettspark (Reguleringsplan Husnes skuleog idrettspark). Og i nord er det regulert til Park. Husnes torg er under oppgradering. Landskapsarkitekt er Fortunen Arkitekter AS i Bergen. Eksisterende bebyggelse I forhold til arealbruken er strekningen i hovedsak todelt med handelstyngdepunktet i Husnes langs den nordre delen av strekningen. Her er det avkjøringer til de ulike næringseiendommene og parkeringsplasser liggende langs vegen på vestsiden av fortauet. Deretter er det en strekning med ingen aktivitet langs vegen før en kommer til avkjørslen til barneskolen, sykehjemmet og ungdomsskolen. Topografi/landskapstrekk Vegen går i et relativt flatt terreng langs parken og sentrumsbebyggelsen. Søndre del ligger litt nedsenket i terrenget med voll mellom vei og naturmark på østre side og hagemark i vest. Vegetasjon I den nordre delen dominerer parkvegetasjon i vest, mens sentrumsområdet har lite vegetasjon. I sør er det naturmark på begge sider av veien, mens boligområdet rett ovenfor campingplassen har hagevegetasjon. Grunnet kraftig vegetasjon er vegen nesten ikke synlig fra vannet.

14 Planbeskrivelse 14 Grønne interesser Opsangervegen brukes i dag av barn og unge som ferdselsåre til og fra skole og sentrum. Parken som ligger mellom Opsangervegen og Opsangervatnet er et mye brukt oppholds- og lekeareal. Sør for Husnes camping er det naturmark med en populær badeplass. Kulturminneverdier Husnes var frem til 1960 et bygdesamfunn der folk livnærte seg på jordbruk, fiske, hermetikkindustri og virksomhet knyttet til dette. Det Husnes vi kjenner i dag ble bygd opp etter etablering av Sør-Norge Aluminium (SØRAL) i Vei og trafikkforhold Langs første del av strekningen ligger handelstyngdepunktet i Husnes med avkjøringer til de ulike forretningene og parkeringsplassene. Langs hele strekningen ligger det et fortau på vestsiden av vegen. På østsiden av vegen ligger parken mot Opsangervannet. Det er noen fotgjengerfelt på strekningen som gir tilkomst til parken og vannet. Det er flere kryss og avkjørsler på strekningen fra rundkjøringen med Statoilstasjonen til kryss med Hidlervegen, sør for hotellet. Herfra er det kun en jordbruksavkjørsel, ellers ingen kryss/avkjørsler eller bebyggelse med tilkomst fra Opsangervegen, før en kommer til krysset med Røsslandsvegen. Røsslandsvegen er tilkomstveg til barneskolen, sykehjemmet, idrettsplassen og til de ulike boligvegene i området. Det er i rushtiden stor trafikk i dette krysset, med køer fra sidevegen. Langs strekningen videre fra krysset med Røsslandsvegen, forbi bussholdeplassen og fram til krysset med videregående skole er det i dag et bredt fortau. Fra krysset med veg til den videregående skolen er det gang- og sykkelveg, fysisk adskilt fra vegbanen med rekkverk (guardrail). Det er stor trafikk av skolebarn langs vegen. Men fordi at bebyggelsen ligger på den ene siden av vegen, er det lite behov for skolebarna å krysse Opsangervegen. Det viktigste attraksjonene på vannsiden er campingplassen, badeplassen og parken langs Opsangervatnet. Fortauet på strekningen er av varierende bredde. Forholdsvis smalt på enkelte partier med dårlig fortauskant. Støy Retningslinjer for vegtrafikkstøy SFT er nylig revidert. Disse er gjort gjeldende for planarbeidet.

15 Planbeskrivelse 15 Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning Mellom avkjørslene til barne- og ungdomskolen er det en busslomme for kollektivtrafikk i begge retninger. Kollektivterminalen er lagt på andre siden av senteret. Vann og avløp I store deler av strekket går det spillvann- og vannledning i vestre side av Opsangervegen. Risiko og sårbarhet Oppsangervatnets vannstand er ikke regulert. Innsjøen ligger ca 8 m.o.h. Det er i perioden kun registrert en trafikkulykke med personskade på denne strekningen. Det var i krysset med Røsslandsvegen og var en lettere personskade. Området er i følge forslagstiller ikke utsatt for annen risiko eller fare. Privatrettslige bindinger Det foreligger etter det forslagstiller kjenner til ingen privatrettslige bindinger på eiendommen.

16 Planbeskrivelse 16 5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Innledning Fortauet langs Opsangervegen ligger i dag på nordsiden av vegen. Bortsett fra parkområdet langs Opsangervannet med adkomst til vannet, turvegene og tilkomst til Husnes camping, ligger all virksomhet på denne siden av vegen. Dette gjelder handel, hotell, kulturhus, skoler, idrettsanlegg og boliger. Legges derfor all gang- og sykkeltrafikk på sørsiden av vegen vil en få et system som er tungvint å bruke og faren er til stedet for at det ikke vil bli benyttet av dem som skal forflytte seg lokalt i Husnes sentrum. Det vil kreve mange krysningspunkt, og gang- og sykkelvegsystemet vil bli trolig oppfattet som en omveg og brukerne vil dermed i større grad finne alternative traseer å forflytte seg i. All virksomhet som handel, hotell, kulturhus, skole, parkering og boliger ligger på nordsiden av Opsangervegen. For å få et gang- og sykkelvegsystem som fanger opp flest mulig brukere og blir mest mulig benyttet, bør fortauet/gang- og sykkelvegen fortsatt bli liggende på nordsiden av Opsangervegen. Utvidelsen av veien vil derfor medføre inngrep i park og LNF område. Reguleringsformål Offentlige trafikkområder(pbl 25, 1.ledd nr. 3): - Kjøreveg (310) - Annen veggrunn (318) - Gang- og sykkelveg (320) - Torg (331)

17 Planbeskrivelse 17 Spesialområde (PBL 25, 1.ledd nr. 6: - Frisiktsone ved veg Kombinerte formål (PBL 25, 2.ledd): - Rekkefølgebestemmelser (1202/991) - Unyanserte formål (1202/999) Trafikkareal og parkering Fortauet legges helt inn til parkeringsplassene foran Bygger n og Kvadraten. Fra det nye torget mellom Kvadraten og Kultursenteret, forbi Husnes Storhandel og fram til krysset med Sentrumsvegen foreslår vi at fortauet følger dagens innerkant, og hele utvidelsen tas mot parken. Det settes en trerekke helt ytterst på fortauet mot vegbanen, med en avsatt bredde på 1,5 m. I tillegg kommer fortausbredden på 3 m. Trerekken kan settes i en refuge, eventuelt kan trærne plasseres i en plantekum og det kan asfalteres helt inntil disse kummene. Det vil da bli litt ekstra bredde som kan være nyttig i forhold til gang- og sykkeltrafikken. Trerekken vil også være med på å gi et inntrykk av smalere vegbane, og dermed ha en positiv effekt i forhold til å få ned hastigheten. Det er også dette strekket hvor det er minst plass i forhold til å legge vegen ut mot parken. Parken er her på det smaleste. Ved å ta en utvidelse mot parkeringsplassene vil det ikke være behov for å flytte vegen så langt ut mot parken. Lindetrærne som står i parken på denne strekningen kan uten problem flyttes noe lengre ut for å gi plass til en utvidelse av vegen. Kronen kan også løftes noe på trærne ved å skjære bort de nederste greinene.

18 Planbeskrivelse 18 Snittet beholdes, og en bruker bredden på torget til å foreta retningsendringen på kjørebanen. Opsangervegen sett mot rundkjøringen. Her foreslår Her legges fortauet i dagens innekant på fortau, vi at fortauet trekkes helt inn mot parkeringsplassen. hele utvidelsen tas mot parken. Forbi hotellet følger fortauet eksisterende innerkant, og det etableres refuge mellom fortau og vegbane. På strekningen mellom Hidlervegen og Røsslandsvegen blir innerkant fortau tas også utvidelsen mot Opsangervannet

19 Planbeskrivelse 19 Fra krysset med Sentrumsvegen, forbi hotellet og videre bort til krysset med Røsslandsvegen følger fortauet eksisterende innerkant, og all utvidelsen tas mot Opsangervannet. Bredden på fortauet/gang- og sykkelvegen holdes på 3 m, men i stedet for trerekken etableres det en refuge med en bredde på 1 1,5 m mellom fortau og vegbane. Vi er her ute av selve sentrumsområdet, det er godt med vegetasjon på begge sider av vegen og det er mer naturlig å gå med en refuge enn med en trerekke. I krysset med Røsslandsvegen etableres det rundkjøring med fire armer. Rundkjøringen er lagt inn med en diameter=32 m. Dette vil sikre en god framkommelighet for de ulike kjøretøygrupper. Med en avbøyning på armene i Opsangervegen vil rundkjøringen i hovedsak ta ekstra areal på utsiden vegen, mot Opsangervannet. Dette vil redusere eiendomsinngrepene på eiendommene på andre siden av vegen. Det er også lagt inn en fjerde arm som adkomst til eiendommene langs Opsangervannet. Anbefalt løsning vil gi et veldig klart og tydelig veg- og trafikksystem med få systemskifter. Samtidig vil det være godt tilpasset et sentrumsområde. Siktlinjer og hjørneavrunding Det reguleres til 54 m siktlinje i begge retninger, med øyepunkt 10 m fra veikant. I alle avkjørsler utføres hjørneavrunding som en enkel sirkel med radius 9 m. I krysset med Sentrumsvegen har vi dimensjonert for buss, og går med en tredelt kurve (2R- R-3R), med radius 10 m. Støytiltak Ny asfalt, lavere fart og mindre trafikk vil gi mindre støy. Dette oppnås gjennom etablering av rundkjøring ved Røsslandsvegen som vil medføre prioritet for lokaltrafikken, fire opphevede

20 Planbeskrivelse 20 gangfelt og skiltet hastighet til 40 km/t fra rundkjøringen med Fv 44 til forbi avkjøringen til Husnes camping. Kommunedelplanens retningslinjer fastslår at for vegtrafikkstøy gjelder retningslinjene fra SFT, som nylig er revidert. Krav om støytiltak gjelder ikke for trafikksikringstiltakene som er vist i planen. Viser til retningslinjenes kapittel Risiko og sårbarhet Forholdet til Oppsangervatnets vannstand ansees å være uendret i forhold til dagens situasjon. Trafikksikkerheten bedres ved å etablere bredere gang- og sykkelvei og fysisk skille mellom denne og kjøreveien (refuge, trerekke), samt fartsdempende tiltak.

21 Planbeskrivelse 21 6 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Overordnede planer og vedtak Etablering av gang- og sykkelveien er i samsvar med fylkeskommunale mål og retningslinjer. Eksisterende reguleringsplaner Kersts eiendom vil få avskåret noe av arealet regulert til felles parkering sør for bygget på grunn av forlengelse av gangveien. Gang- og sykkelvegen ligger noe annerledes i planforslaget til Opsangervegen i forhold til reguleringsplan for deler av Rv 44 og 48, Husnes. Utstrekningen av torget er vist noe større i dette planforslaget enn i gjeldende reguleringsplan Husnesparken. Overgangsfelt ved Opsangervegen vist nær skolen i gjeldende reguleringsplan for Husnes skule og idrettspark er fjernet i dette planforslaget. Estetikk Fortau og gang- og sykkelveien vil få en større bredde enn i dag og en buffersone ut mot veibanen, enten i form av trerekke eller refuge. Vegen strammes opp med bruk av kantstein og trerekke i sentrumsområdet, noe som vil gjøre området grønnere og gi området et sentrumspreg. I de mer rurale områdene i sør trekkes graset helt inn til asfalten og en grønn refuge deler kjøreveien fra gang- og sykkelveien. Slik ivaretas og fremheves det lokale preget langs strekningen. Konsekvenser for naboer Tiltakene vil føre til lavere fart, mindre gjennomgangstrafikk og prioritering av lokaltrafikken noe forslagstiller anser som positive konsekvenser for naboer. Utvidelsen av vegen med gang- og sykkelvei vil først og fremst ta areal fra park og NLF områder på østsiden av vegen. Eiendommene med gårds- og bruksnummer 145/6, 145/118 og 145/124 vil miste noe areal på grunn av etablering av rundkjøring i sør. Eiendommene med gårds- og bruksnummer 143/173, 143/193 og 143/194 vil miste noe areal på grunn av etablering av gang- og sykkelvei ved rundkjøring i nord. Trafikk- og parkeringsforhold Tiltakene vil føre til lavere fart, mindre gjennomgangstrafikk og prioritering av lokaltrafikken. Eksisterende parkeringsplasser og avkjørsler langs strekningen beholdes som i dag.

22 Planbeskrivelse 22 Kulturminner Utvidelse av eksisterende vei vil ikke være i konflikt med kulturminner. Forslagstiller mener det derfor ikke er nødvendig med utredning av dette temaet i forbindelse med planarbeidet. Friluftsaktivitet, naturområder, barn og unges interesser i nærmiljøet Veien vil ta ca 5,5 m av parkens og campingplassens bredde. Men nye møteplasser skapes langs gang- og sykkelveien når det etableres trerekke og benker. Det vil også bli triveligere å være myk trafikkant når veien blir mer trafikksikker og antall biler minskes. Risiko og sårbarhet (ROS) Ser ikke behov for å utføre Risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med dette tiltaket da kun to tema er aktuelle: Trafikksikkerhet og park/rekreasjonsområde. Tiltaket vil bedre trafikksikkerheten og konsekvensene for parkområdet ansees som minimalt. Infrastruktur (vei/vann/avløp, el-anlegg etc ) Det skal legges ny vannledning på strekningen. Denne legges i ny grøft slik at en kan legge om uten å komme i konflikt med den eksisterende eternitt ledningen. Kvinnherad Energi har høyspentkabler på begge sider av Opsangervegen, samt en nettstasjon. De skal i 2009 koble til eksisterende kabel ved denne nettstasjonen og eksisterende kabler i fortau ved Undarheim skule til høyspentkabel i Hidlarvegen og demontere 22 kv luftlinje som går langs deler av Opsangervegen. Juridiske/ økonomiske konsekvenser for kommunen - Erverv av eiendommer som berøres av tiltaket. - Utbedring av veien - Tiltak i forhold til omgivelsene: Tilpasning til park, næringseiendommer, det nye torget og berørte eiendommer.

23 Planbeskrivelse 23 7 UTTALELSER OG MEKNADER Til kunngjøring om oppstart av planarbeidet kom det 5 forhåndsuttalelser fra offentlige instanser og 2 private merknader. Sammendrag av uttalelser og merknader med forslagstillers kommentar. Forvaltningskomiteen i Kvinnherad kommune vedtok oppstart av planarbeidet i februar Kvinnherad Energi, brev datert Kortfattet sammendrag: Kvinnherad Energi orienterer om at de har høyspentkabler på begge sider av Opsangervegen, samt en nettstasjon vist i vedlagt kart. Videre informerer de om arbeid tenkt utført i 2009: Høyspentkabel i Hidlarvegen skal tilkobles eksisterende kabel ved Opsangervegen nettstasjon og eksisterende kabler i fortau ved Undarheim skule. Forslagstillers kommentar: Det skal utarbeides plan for framføring av nye vann- og avløpsledninger. Kabel- og ledningsetatenes behov vil bli tatt med i dette arbeidet. Helse og rehabilitering Miljøretta helsevern, brev datert Kortfattet sammendrag: Miljøretta helsevern uttaler at området for reguleringsplanen på planlegges og utformes etter prinsippene for universell utforming (UU) og nevner følgende punkt: - Tydelig skille mellom harde og mye trafikanter - Tilstrebe mest mulig jevn stigning, maks stigning 1:16. Jevnt dekke. Ledelinjer. - Overgangsfelt: Overgang fra gang- og sykkelvei til kjørebane må være i plan eller har skråplan med maks stigning 1:20. Overgangen må være tilnærmet flat. Markeres med taktilt endring i dekket for blinde/svaksynte. - Sikre gående og syklende trygg og god tilkomst til park og friområde. - Gang- og sykkelvei kan bli en god møteplass dersom det legges til rette for dette. - Eventuell beplantning må ikke være allergifremkallende/giftig. - Viktig med god lyssetting ved avkjørsler, overgangsfelt og skilt/informasjonstavler. Forslagstillers kommentar: Reguleringsplan og senere detaljprosjektering bør legge håndbøkene fra Statens vegvesen til grunn: 017 Veg- og gateutforming, 272 Veileder i universell utforming og 072 Fartsdempende tiltak. Disse håndbøkene omfatter alle UU.

24 Planbeskrivelse 24 Kvinnherad kommune Tekniske tjenester brannsjef, brev datert Kortfattet sammendrag: Brannsjefen påpeker at det er viktig at det blir lagt til rette for brannvernets kjøretøy både kjørevei, adkomst og oppstillingsplass til bygg, der dette grenser til reguleringsplanen. Videre nevner hun at ny vannforsyning blir etablert både for brannslukking og eksisterende/ fremtidige sprinkelanlegg. Tilslutt vises det til kommunens plikter, jfr. PBL, 7-28 i TEK og 5-4 og 5-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Forslagstillers kommentar: Framkommeligheten for utrykningskjøretøy er ivaretatt i reguleringsplanarbeidet. Hordaland fylkeskommune, brev datert Kortfattet sammendrag: Etablering av gang- og sykkelveien er i samsvar med fylkeskommunale mål og retningslinjer. Fylkeskommunen regner med at det blir utarbeidet et planprogram og viser til kultur- og idrettsavdelingas krav om tilfredsstillende dokumentasjon om kulturminner. Forslagstillers kommentar: Dokumentasjon om kulturminner er vurdert, se side 23. Statens vegvesen, brev datert Kortfattet sammendrag: Opsangervegen er i følge Statens vegvesens register registrert som kv (ikke 1041 som oppgitt i oppstartsmeldingen). De ønsker at rundkjøringen ved fv 44 og et sammenhengende gangsystem i tilknytning til denne tas med i planen. Forslagstillers kommentar: Opsangervegen betegnes som kv Gang- og sykkelveg ved Rundkjøringen tas med i planen.

25 Planbeskrivelse 25 Håkon Røssland, brev datert Kortfattet sammendrag: Grunneier med parsell av Gnr 145, bnr 6. Ber om at det tas hensyn til plan for fremtidig tilkomstvei og tilknytning til vann og avløps på østsiden av Opsangervegen. Foreslår fremtidig felles adkomst for eiendommene 145/6 og 145/183 (kommunal eiendom). Forslagstillers kommentar: Eventuell tilkomst til disse eiendommene må vurderes som egen sak. Alette Ludvigsen, brev datert Kortfattet sammendrag: Beboer i Opsangervegen 12. Påpeker at det er mye støy pga høy fart på Opsangervegen og byggevare- og trelastlageret i samme bygg. Ønsker at vegen legges lengst mulig fra deres bygg pga støy, at gang- og sykkelvegen legges inn mot bygget, flere overgangsfelt og at gjennomgangstrafikk på strekningen ikke tillattes. Forslagstillers kommentar: Denne planen omfatter ikke industriområdet. Gang- og sykkelvegen legges inn mot Opsangervegen 12 og fartsdempende tiltak vil føre til mindre trafikkstøy fra Opsangervegen. Rundkjøring og fartsdempende tiltak vil medføre mindre gjenomgående trafikk. Nødvendig antall overgangsfelt anlegges.

26 Planbeskrivelse 26 8 FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR

Lars Hilles gate 30. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 09.04.14

Lars Hilles gate 30. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 09.04.14 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 09.04.14 Lars Hilles gate 30 BERGEN KOMMUNE Bergenhus, gnr 164. bnr. 949 mfl. LARS HILLES GATE 30. Arealplan-ID 63040000. Side 1 av 134 Side 2 av 134 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09. Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 12.03.2015 DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune Adresse, gnr. 125, bnr. 2 og 657., plan 1815 Innhold

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Reguleringsplan Vågevegen 27 GNR: 36 BNR: 70 Fjell kommune PlanID: 20100008 Saksnr:08/636 PLANBESKRIVELSE. Dato:26.6.2011 Siste revisjon:29.08.

Reguleringsplan Vågevegen 27 GNR: 36 BNR: 70 Fjell kommune PlanID: 20100008 Saksnr:08/636 PLANBESKRIVELSE. Dato:26.6.2011 Siste revisjon:29.08. Reguleringsplan Vågevegen 27 GNR: 36 BNR: 70 Fjell kommune PlanID: 20100008 Saksnr:08/636 PLANBESKRIVELSE Dato:26.6.2011 Siste revisjon:29.08.2011 Innhold 1.0 Sammendrag 2.0 Nøkkelopplysninger 3.0 Bakgrunn

Detaljer

Reguleringsplan for Flesland næringsområde

Reguleringsplan for Flesland næringsområde FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 8. sept. 2013 Reguleringsplan for Flesland næringsområde Figur 1: A-labs illustrasjon av forslag til masterplan for området i parallelt oppdrag levert mai 2013.

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL Tromsø kommune PLANNAVN: REKTOR STEENS GATE - ELVEGATA - STORGATA - VERFTSGATA PL.NR.: 1763 Side 1 av 40 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG 3 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

Einar Sørensen AS Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse

Einar Sørensen AS Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse Utgave: 03 Dato: 2009-09-11 Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015 Bentley AS FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 23.12.2011 Revidert: 27.06.2013 Revidert: 26.01.2015 Plannr: P. 6134.00.00. Saksnr: 200907663 BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr. 34, bnr 53 m.fl Søreide/Dolviken

Detaljer

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave/dato:

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling Lier kommune Forslagsstillers planbeskrivelse Reguleringsplan for Kjellstadkrysset Øst, del av gnr/bnr.23/1, 23/2 og gnr/bnr.24/19, mfl. Plan ID: 504-901-46 Planforslag til sluttbehandling UTARBEIDET AV

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN SPYDEBERG KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN Planid. 0123-2012-0008 Høringsutkast, datert 17.09.2013. FORORD Reguleringsplanforslaget

Detaljer

Mjøndalen Idrettsforening 14.01.2009 MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Mjøndalen Idrettsforening 14.01.2009 MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 14.01.2009 Mjøndalen Idrettsforening MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Forord Høsten 2007 vedtok kommunestyret i Nedre Eiker kommune å overdra et område

Detaljer

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Planbeskrivelse Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Arbeidsutkast Offentlig ettersyn Sluttbehandling, datert 08.10.12 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE 30.10.2013 Hol kommune Gnr. 64, bnr. 465, 476, 20, 3, m.fl. Dr Holms hotell, Detaljregulering Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INNLEDNING... 2 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR MYRA BRÅSTAD MED KONSEKVENSUTREDNING

FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR MYRA BRÅSTAD MED KONSEKVENSUTREDNING FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR MYRA BRÅSTAD MED KONSEKVENSUTREDNING STÆRK & Co AS GRØNN_STREK AS Februar 2008 KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNEDELPLAN FOR MYRA - BRÅSTAD ARENDAL KOMMUNE 1 INNHOLD: 1 Forord...3

Detaljer

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Statens vegvesen - Region Sør Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Vedtatt 10. mai 2012 INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2 2.1 LOKALISERING 2 2.2 TRAFIKKFORHOLD

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 2 INNHOLDSLISTE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER... 5 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer