Utsikt mot Husnes sentrum og SØRAL frå Norefjell (Foto: Ann Helen M. Olsen) Kvinnherad Kommune. Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utsikt mot Husnes sentrum og SØRAL frå Norefjell (Foto: Ann Helen M. Olsen) Kvinnherad Kommune. Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2009-12-04"

Transkript

1 Utsikt mot Husnes sentrum og SØRAL frå Norefjell (Foto: Ann Helen M. Olsen) Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato:

2 Planbeskrivelse 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Planbeskrivelse Utgave/dato: 2 / Arkivreferanse: - Oppdrag: Reguleringsplan Opsangervegen, Husnes - Kvinnherad kommune Oppdragsbeskrivelse: Reguleringsplan for utbedring av Kv1031, Opsangervegen, gjennom Husnes Oppdragsleder: Henriksen Morten Fag: Landskap;Plan;VAR;Veg Tema Veganlegg;Ledningsanlegg Leveranse: Detaljplan (PBL) Skrevet av: Kvalitetskontroll: Morten henriksen Knut Hellås og Morten Henriksen

3 Planbeskrivelse 3 FORORD er engasjert av Kvinnherad kommune for å utarbeide reguleringsplan for Kv 1031, Opsangervegen. Reguleringsplanen er utarbeidet med bakgrunn i forprosjekt utarbeidet av datert Målet med tiltaket er å redusere gjennomgangstrafikken og bedre trafikksikkerheten på strekningen mellom rundkjøring med Fv 44 og krysset med Røsslandsvegen, ved avkjøringen til barneskolen og Husnes idrettspark. Sigbjørn Øye, Kvinnherad kommune har vært kontaktperson for oppdraget. Planrapporten er utarbeidet av Knut Hellås, Vibeke Jorn Myran og Morten Henriksen. Morten Henriksen har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Bergen, Morten Henriksen Oppdragsleder

4 Planbeskrivelse 4 Innhold 1 NØKKELOPPLYSNINGER BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET PLANPROSESSEN GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET UTTALELSER OG MEKNADER FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR...26

5 Planbeskrivelse 5 1 NØKKELOPPLYSNINGER Sted Adresse Husnes Opsangervegen Gårdsnr./bruksnr. 143/127, 144/37, 144/67, 143/163, 144/81 og 143/173. Gjeldende planstatus (regulerings- /kommune(del)pl.) Forslag til kommunedelplan for området foreligger, skole og idrettsplass er regulert Forslagstiller Kvinnherad kommune Grunneiere (sentrale) Plankonsulent Asplan Viak As Ny plans hovedformål Planområdets areal i daa Trafikkareal 21,9 d Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA) 0 Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Konsekvensutredningsplikt (j/n) Utvidelse av vegen vil medføre inngrep i park og LNF område n n Kunngjøring oppstart, dato Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte avholdt.(j/n) n

6 Planbeskrivelse 6 2 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Bakgrunn ble i 2008 engasjert av Kvinnherad kommune for å vurdere ulike tiltak for Kv 1031, Opsangervegen, med tanke på å få redusert gjennomgangstrafikken og bedret trafikksikkerheten på strekningen mellom rundkjøring med Fv 44 og krysset med Røsslandsvegen. Arbeidet er oppsummert i rapporten: Forprosjekt Opsangervegen Kvinnherad kommune ønsker med bakgrunn i denne rapporten å utarbeide en reguleringsplan for Kv 1031, Opsangervegen. Intensjonen med planforslaget Hovedmålet med planen er å redusere gjennomgangstrafikken og bedre trafikksikkerheten i Opsangervegen, samt legge til rette for lokaltrafikken. Gjennomgangstrafikken i Opsangervegen har økt etter at Halsnøysambandet ble åpnet. Tiltakene vil i tillegg gi Husnes et sentrumspreg og forbedret gang-/og sykkelforbindelse i sentrum. 3 PLANPROSESSEN Oppstartsløyve Forvaltningskomiteen: Kunngjøringsdato: Merknadsfrist: Reguleringsplanforslag: Behandling i politisk utvalg: Høring og offentlig ettersyn:

7 Planbeskrivelse 7 4 GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Kommuneplan/ kommunedelplan Herøysund-Husnes-Sunde-Valen Plan-ID Type: Kommunedelplan Status: Planforslag Reguleringsplaner Husnes sentrum Plan-ID Ikrafttredelsesdato: Husnes skule- og idrettspark Plan-ID Ikrafttredelsesdato:

8 Planbeskrivelse 8 Husnes næringspark Plan-ID: Ukjent Kersts eiendom Plan-ID: Ukjent Tiurvegen Plan-ID: Ukjent

9 Planbeskrivelse 9 Rv. 44 og Rv 48 Husnes Plan-ID: 4898 Husnesparken Plan-ID: Ukjent

10 Planbeskrivelse 10 Prosjekt Konsult, Kvinnherad og Bernt Helen Arkitekter i Bergen holder på med en reguleringsendring på plan rundt Husnes senter. Nedenfor er illustrert situasjonsplan for området: Illustrert situasjonsplan Husnes senter

11 Planbeskrivelse 11 Eventuelle temaplaner har utarbeidet to stedsanalyser for Husnes: Stadsanalyse for Husnes utarbeidet i (Rapport nr RA ) og Stadsanalyse for Husnes utarbeidet av i 2008/09. Den nyeste stedsanalysen omtaler Opsangervegen som livsnerven i Husnes og påpeker at veien trenger spesiell planlegging som miljøgate. Lokalbefolkningen har også kommet med innspill til utbedring av veien. De viktigste innspillene fra dette arbeidet med hensyn til dette prosjektet er: Fortau, skikkelig gangsti med sykkelfelt og bedre veg, benker langs gangstien, noe å gjøre langs vegen, breiere fortau for rullestolbrukere, bedre skilting, lavere fart, egne gatelykter, et godt sluksystem som hindrer overvann. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Nasjonale mål for barn og unges oppvekstmiljø er å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. Formålet med de rikspolitiske retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven og gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling. Videre stilles det krav til at arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. RPR Samordnet areal- og transportplanlegging Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Målet er at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene.

12 Planbeskrivelse 12 Forprosjekt Opsangervegen ble i 2008 engasjert av Kvinnherad kommune for å vurdere ulike tiltak for Kv 1031, Opsangervegen, med tanke på å få redusert gjennomgangstrafikken og bedret trafikksikkerheten på strekningen mellom rundkjøring med Fv 44 og krysset med Røsslandsvegen. Dette forprosjektet er bakgrunn for denne reguleringsplanen. Nytt torg Fortunen Arkitekter AS har tegnet det nye torget på Husnes som er under bygging. Her er det tenkt at torget trekkes over Opsangervegen og ut mot vannet. For å oppnå lavere fart og gi torget hovedprioritet rampes vegen opp over torget. Plan over det nye torget Perspektiv som viser det nye torget

13 Planbeskrivelse 13 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (dagens situasjon) Beliggenhet Opsangervegen fra rundkjøring med Fv 44 og fram til avkjøring ved barneskolen, sykehjemmet og idrettsplassen, Røsslandsvegen. Avgrensning Reguleringsplanen er avgrenset i tiltakets inngrepsgrense, som begrenses så mye som mulig i forhold til omgivelsene. Tilstøtende arealers bruk/status Området øst for Opsangervegen ned mot Onarheimsvatnet er i forslag til Kommunedelplan (Plan ID ) vist som til LNF område og Park/turvei. Vestsiden av veien er i nord vist som til forretning/industri og bolig i samme plan. I sør er området regulert til skole og idrettspark (Reguleringsplan Husnes skuleog idrettspark). Og i nord er det regulert til Park. Husnes torg er under oppgradering. Landskapsarkitekt er Fortunen Arkitekter AS i Bergen. Eksisterende bebyggelse I forhold til arealbruken er strekningen i hovedsak todelt med handelstyngdepunktet i Husnes langs den nordre delen av strekningen. Her er det avkjøringer til de ulike næringseiendommene og parkeringsplasser liggende langs vegen på vestsiden av fortauet. Deretter er det en strekning med ingen aktivitet langs vegen før en kommer til avkjørslen til barneskolen, sykehjemmet og ungdomsskolen. Topografi/landskapstrekk Vegen går i et relativt flatt terreng langs parken og sentrumsbebyggelsen. Søndre del ligger litt nedsenket i terrenget med voll mellom vei og naturmark på østre side og hagemark i vest. Vegetasjon I den nordre delen dominerer parkvegetasjon i vest, mens sentrumsområdet har lite vegetasjon. I sør er det naturmark på begge sider av veien, mens boligområdet rett ovenfor campingplassen har hagevegetasjon. Grunnet kraftig vegetasjon er vegen nesten ikke synlig fra vannet.

14 Planbeskrivelse 14 Grønne interesser Opsangervegen brukes i dag av barn og unge som ferdselsåre til og fra skole og sentrum. Parken som ligger mellom Opsangervegen og Opsangervatnet er et mye brukt oppholds- og lekeareal. Sør for Husnes camping er det naturmark med en populær badeplass. Kulturminneverdier Husnes var frem til 1960 et bygdesamfunn der folk livnærte seg på jordbruk, fiske, hermetikkindustri og virksomhet knyttet til dette. Det Husnes vi kjenner i dag ble bygd opp etter etablering av Sør-Norge Aluminium (SØRAL) i Vei og trafikkforhold Langs første del av strekningen ligger handelstyngdepunktet i Husnes med avkjøringer til de ulike forretningene og parkeringsplassene. Langs hele strekningen ligger det et fortau på vestsiden av vegen. På østsiden av vegen ligger parken mot Opsangervannet. Det er noen fotgjengerfelt på strekningen som gir tilkomst til parken og vannet. Det er flere kryss og avkjørsler på strekningen fra rundkjøringen med Statoilstasjonen til kryss med Hidlervegen, sør for hotellet. Herfra er det kun en jordbruksavkjørsel, ellers ingen kryss/avkjørsler eller bebyggelse med tilkomst fra Opsangervegen, før en kommer til krysset med Røsslandsvegen. Røsslandsvegen er tilkomstveg til barneskolen, sykehjemmet, idrettsplassen og til de ulike boligvegene i området. Det er i rushtiden stor trafikk i dette krysset, med køer fra sidevegen. Langs strekningen videre fra krysset med Røsslandsvegen, forbi bussholdeplassen og fram til krysset med videregående skole er det i dag et bredt fortau. Fra krysset med veg til den videregående skolen er det gang- og sykkelveg, fysisk adskilt fra vegbanen med rekkverk (guardrail). Det er stor trafikk av skolebarn langs vegen. Men fordi at bebyggelsen ligger på den ene siden av vegen, er det lite behov for skolebarna å krysse Opsangervegen. Det viktigste attraksjonene på vannsiden er campingplassen, badeplassen og parken langs Opsangervatnet. Fortauet på strekningen er av varierende bredde. Forholdsvis smalt på enkelte partier med dårlig fortauskant. Støy Retningslinjer for vegtrafikkstøy SFT er nylig revidert. Disse er gjort gjeldende for planarbeidet.

15 Planbeskrivelse 15 Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning Mellom avkjørslene til barne- og ungdomskolen er det en busslomme for kollektivtrafikk i begge retninger. Kollektivterminalen er lagt på andre siden av senteret. Vann og avløp I store deler av strekket går det spillvann- og vannledning i vestre side av Opsangervegen. Risiko og sårbarhet Oppsangervatnets vannstand er ikke regulert. Innsjøen ligger ca 8 m.o.h. Det er i perioden kun registrert en trafikkulykke med personskade på denne strekningen. Det var i krysset med Røsslandsvegen og var en lettere personskade. Området er i følge forslagstiller ikke utsatt for annen risiko eller fare. Privatrettslige bindinger Det foreligger etter det forslagstiller kjenner til ingen privatrettslige bindinger på eiendommen.

16 Planbeskrivelse 16 5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Innledning Fortauet langs Opsangervegen ligger i dag på nordsiden av vegen. Bortsett fra parkområdet langs Opsangervannet med adkomst til vannet, turvegene og tilkomst til Husnes camping, ligger all virksomhet på denne siden av vegen. Dette gjelder handel, hotell, kulturhus, skoler, idrettsanlegg og boliger. Legges derfor all gang- og sykkeltrafikk på sørsiden av vegen vil en få et system som er tungvint å bruke og faren er til stedet for at det ikke vil bli benyttet av dem som skal forflytte seg lokalt i Husnes sentrum. Det vil kreve mange krysningspunkt, og gang- og sykkelvegsystemet vil bli trolig oppfattet som en omveg og brukerne vil dermed i større grad finne alternative traseer å forflytte seg i. All virksomhet som handel, hotell, kulturhus, skole, parkering og boliger ligger på nordsiden av Opsangervegen. For å få et gang- og sykkelvegsystem som fanger opp flest mulig brukere og blir mest mulig benyttet, bør fortauet/gang- og sykkelvegen fortsatt bli liggende på nordsiden av Opsangervegen. Utvidelsen av veien vil derfor medføre inngrep i park og LNF område. Reguleringsformål Offentlige trafikkområder(pbl 25, 1.ledd nr. 3): - Kjøreveg (310) - Annen veggrunn (318) - Gang- og sykkelveg (320) - Torg (331)

17 Planbeskrivelse 17 Spesialområde (PBL 25, 1.ledd nr. 6: - Frisiktsone ved veg Kombinerte formål (PBL 25, 2.ledd): - Rekkefølgebestemmelser (1202/991) - Unyanserte formål (1202/999) Trafikkareal og parkering Fortauet legges helt inn til parkeringsplassene foran Bygger n og Kvadraten. Fra det nye torget mellom Kvadraten og Kultursenteret, forbi Husnes Storhandel og fram til krysset med Sentrumsvegen foreslår vi at fortauet følger dagens innerkant, og hele utvidelsen tas mot parken. Det settes en trerekke helt ytterst på fortauet mot vegbanen, med en avsatt bredde på 1,5 m. I tillegg kommer fortausbredden på 3 m. Trerekken kan settes i en refuge, eventuelt kan trærne plasseres i en plantekum og det kan asfalteres helt inntil disse kummene. Det vil da bli litt ekstra bredde som kan være nyttig i forhold til gang- og sykkeltrafikken. Trerekken vil også være med på å gi et inntrykk av smalere vegbane, og dermed ha en positiv effekt i forhold til å få ned hastigheten. Det er også dette strekket hvor det er minst plass i forhold til å legge vegen ut mot parken. Parken er her på det smaleste. Ved å ta en utvidelse mot parkeringsplassene vil det ikke være behov for å flytte vegen så langt ut mot parken. Lindetrærne som står i parken på denne strekningen kan uten problem flyttes noe lengre ut for å gi plass til en utvidelse av vegen. Kronen kan også løftes noe på trærne ved å skjære bort de nederste greinene.

18 Planbeskrivelse 18 Snittet beholdes, og en bruker bredden på torget til å foreta retningsendringen på kjørebanen. Opsangervegen sett mot rundkjøringen. Her foreslår Her legges fortauet i dagens innekant på fortau, vi at fortauet trekkes helt inn mot parkeringsplassen. hele utvidelsen tas mot parken. Forbi hotellet følger fortauet eksisterende innerkant, og det etableres refuge mellom fortau og vegbane. På strekningen mellom Hidlervegen og Røsslandsvegen blir innerkant fortau tas også utvidelsen mot Opsangervannet

19 Planbeskrivelse 19 Fra krysset med Sentrumsvegen, forbi hotellet og videre bort til krysset med Røsslandsvegen følger fortauet eksisterende innerkant, og all utvidelsen tas mot Opsangervannet. Bredden på fortauet/gang- og sykkelvegen holdes på 3 m, men i stedet for trerekken etableres det en refuge med en bredde på 1 1,5 m mellom fortau og vegbane. Vi er her ute av selve sentrumsområdet, det er godt med vegetasjon på begge sider av vegen og det er mer naturlig å gå med en refuge enn med en trerekke. I krysset med Røsslandsvegen etableres det rundkjøring med fire armer. Rundkjøringen er lagt inn med en diameter=32 m. Dette vil sikre en god framkommelighet for de ulike kjøretøygrupper. Med en avbøyning på armene i Opsangervegen vil rundkjøringen i hovedsak ta ekstra areal på utsiden vegen, mot Opsangervannet. Dette vil redusere eiendomsinngrepene på eiendommene på andre siden av vegen. Det er også lagt inn en fjerde arm som adkomst til eiendommene langs Opsangervannet. Anbefalt løsning vil gi et veldig klart og tydelig veg- og trafikksystem med få systemskifter. Samtidig vil det være godt tilpasset et sentrumsområde. Siktlinjer og hjørneavrunding Det reguleres til 54 m siktlinje i begge retninger, med øyepunkt 10 m fra veikant. I alle avkjørsler utføres hjørneavrunding som en enkel sirkel med radius 9 m. I krysset med Sentrumsvegen har vi dimensjonert for buss, og går med en tredelt kurve (2R- R-3R), med radius 10 m. Støytiltak Ny asfalt, lavere fart og mindre trafikk vil gi mindre støy. Dette oppnås gjennom etablering av rundkjøring ved Røsslandsvegen som vil medføre prioritet for lokaltrafikken, fire opphevede

20 Planbeskrivelse 20 gangfelt og skiltet hastighet til 40 km/t fra rundkjøringen med Fv 44 til forbi avkjøringen til Husnes camping. Kommunedelplanens retningslinjer fastslår at for vegtrafikkstøy gjelder retningslinjene fra SFT, som nylig er revidert. Krav om støytiltak gjelder ikke for trafikksikringstiltakene som er vist i planen. Viser til retningslinjenes kapittel Risiko og sårbarhet Forholdet til Oppsangervatnets vannstand ansees å være uendret i forhold til dagens situasjon. Trafikksikkerheten bedres ved å etablere bredere gang- og sykkelvei og fysisk skille mellom denne og kjøreveien (refuge, trerekke), samt fartsdempende tiltak.

21 Planbeskrivelse 21 6 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Overordnede planer og vedtak Etablering av gang- og sykkelveien er i samsvar med fylkeskommunale mål og retningslinjer. Eksisterende reguleringsplaner Kersts eiendom vil få avskåret noe av arealet regulert til felles parkering sør for bygget på grunn av forlengelse av gangveien. Gang- og sykkelvegen ligger noe annerledes i planforslaget til Opsangervegen i forhold til reguleringsplan for deler av Rv 44 og 48, Husnes. Utstrekningen av torget er vist noe større i dette planforslaget enn i gjeldende reguleringsplan Husnesparken. Overgangsfelt ved Opsangervegen vist nær skolen i gjeldende reguleringsplan for Husnes skule og idrettspark er fjernet i dette planforslaget. Estetikk Fortau og gang- og sykkelveien vil få en større bredde enn i dag og en buffersone ut mot veibanen, enten i form av trerekke eller refuge. Vegen strammes opp med bruk av kantstein og trerekke i sentrumsområdet, noe som vil gjøre området grønnere og gi området et sentrumspreg. I de mer rurale områdene i sør trekkes graset helt inn til asfalten og en grønn refuge deler kjøreveien fra gang- og sykkelveien. Slik ivaretas og fremheves det lokale preget langs strekningen. Konsekvenser for naboer Tiltakene vil føre til lavere fart, mindre gjennomgangstrafikk og prioritering av lokaltrafikken noe forslagstiller anser som positive konsekvenser for naboer. Utvidelsen av vegen med gang- og sykkelvei vil først og fremst ta areal fra park og NLF områder på østsiden av vegen. Eiendommene med gårds- og bruksnummer 145/6, 145/118 og 145/124 vil miste noe areal på grunn av etablering av rundkjøring i sør. Eiendommene med gårds- og bruksnummer 143/173, 143/193 og 143/194 vil miste noe areal på grunn av etablering av gang- og sykkelvei ved rundkjøring i nord. Trafikk- og parkeringsforhold Tiltakene vil føre til lavere fart, mindre gjennomgangstrafikk og prioritering av lokaltrafikken. Eksisterende parkeringsplasser og avkjørsler langs strekningen beholdes som i dag.

22 Planbeskrivelse 22 Kulturminner Utvidelse av eksisterende vei vil ikke være i konflikt med kulturminner. Forslagstiller mener det derfor ikke er nødvendig med utredning av dette temaet i forbindelse med planarbeidet. Friluftsaktivitet, naturområder, barn og unges interesser i nærmiljøet Veien vil ta ca 5,5 m av parkens og campingplassens bredde. Men nye møteplasser skapes langs gang- og sykkelveien når det etableres trerekke og benker. Det vil også bli triveligere å være myk trafikkant når veien blir mer trafikksikker og antall biler minskes. Risiko og sårbarhet (ROS) Ser ikke behov for å utføre Risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med dette tiltaket da kun to tema er aktuelle: Trafikksikkerhet og park/rekreasjonsområde. Tiltaket vil bedre trafikksikkerheten og konsekvensene for parkområdet ansees som minimalt. Infrastruktur (vei/vann/avløp, el-anlegg etc ) Det skal legges ny vannledning på strekningen. Denne legges i ny grøft slik at en kan legge om uten å komme i konflikt med den eksisterende eternitt ledningen. Kvinnherad Energi har høyspentkabler på begge sider av Opsangervegen, samt en nettstasjon. De skal i 2009 koble til eksisterende kabel ved denne nettstasjonen og eksisterende kabler i fortau ved Undarheim skule til høyspentkabel i Hidlarvegen og demontere 22 kv luftlinje som går langs deler av Opsangervegen. Juridiske/ økonomiske konsekvenser for kommunen - Erverv av eiendommer som berøres av tiltaket. - Utbedring av veien - Tiltak i forhold til omgivelsene: Tilpasning til park, næringseiendommer, det nye torget og berørte eiendommer.

23 Planbeskrivelse 23 7 UTTALELSER OG MEKNADER Til kunngjøring om oppstart av planarbeidet kom det 5 forhåndsuttalelser fra offentlige instanser og 2 private merknader. Sammendrag av uttalelser og merknader med forslagstillers kommentar. Forvaltningskomiteen i Kvinnherad kommune vedtok oppstart av planarbeidet i februar Kvinnherad Energi, brev datert Kortfattet sammendrag: Kvinnherad Energi orienterer om at de har høyspentkabler på begge sider av Opsangervegen, samt en nettstasjon vist i vedlagt kart. Videre informerer de om arbeid tenkt utført i 2009: Høyspentkabel i Hidlarvegen skal tilkobles eksisterende kabel ved Opsangervegen nettstasjon og eksisterende kabler i fortau ved Undarheim skule. Forslagstillers kommentar: Det skal utarbeides plan for framføring av nye vann- og avløpsledninger. Kabel- og ledningsetatenes behov vil bli tatt med i dette arbeidet. Helse og rehabilitering Miljøretta helsevern, brev datert Kortfattet sammendrag: Miljøretta helsevern uttaler at området for reguleringsplanen på planlegges og utformes etter prinsippene for universell utforming (UU) og nevner følgende punkt: - Tydelig skille mellom harde og mye trafikanter - Tilstrebe mest mulig jevn stigning, maks stigning 1:16. Jevnt dekke. Ledelinjer. - Overgangsfelt: Overgang fra gang- og sykkelvei til kjørebane må være i plan eller har skråplan med maks stigning 1:20. Overgangen må være tilnærmet flat. Markeres med taktilt endring i dekket for blinde/svaksynte. - Sikre gående og syklende trygg og god tilkomst til park og friområde. - Gang- og sykkelvei kan bli en god møteplass dersom det legges til rette for dette. - Eventuell beplantning må ikke være allergifremkallende/giftig. - Viktig med god lyssetting ved avkjørsler, overgangsfelt og skilt/informasjonstavler. Forslagstillers kommentar: Reguleringsplan og senere detaljprosjektering bør legge håndbøkene fra Statens vegvesen til grunn: 017 Veg- og gateutforming, 272 Veileder i universell utforming og 072 Fartsdempende tiltak. Disse håndbøkene omfatter alle UU.

24 Planbeskrivelse 24 Kvinnherad kommune Tekniske tjenester brannsjef, brev datert Kortfattet sammendrag: Brannsjefen påpeker at det er viktig at det blir lagt til rette for brannvernets kjøretøy både kjørevei, adkomst og oppstillingsplass til bygg, der dette grenser til reguleringsplanen. Videre nevner hun at ny vannforsyning blir etablert både for brannslukking og eksisterende/ fremtidige sprinkelanlegg. Tilslutt vises det til kommunens plikter, jfr. PBL, 7-28 i TEK og 5-4 og 5-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Forslagstillers kommentar: Framkommeligheten for utrykningskjøretøy er ivaretatt i reguleringsplanarbeidet. Hordaland fylkeskommune, brev datert Kortfattet sammendrag: Etablering av gang- og sykkelveien er i samsvar med fylkeskommunale mål og retningslinjer. Fylkeskommunen regner med at det blir utarbeidet et planprogram og viser til kultur- og idrettsavdelingas krav om tilfredsstillende dokumentasjon om kulturminner. Forslagstillers kommentar: Dokumentasjon om kulturminner er vurdert, se side 23. Statens vegvesen, brev datert Kortfattet sammendrag: Opsangervegen er i følge Statens vegvesens register registrert som kv (ikke 1041 som oppgitt i oppstartsmeldingen). De ønsker at rundkjøringen ved fv 44 og et sammenhengende gangsystem i tilknytning til denne tas med i planen. Forslagstillers kommentar: Opsangervegen betegnes som kv Gang- og sykkelveg ved Rundkjøringen tas med i planen.

25 Planbeskrivelse 25 Håkon Røssland, brev datert Kortfattet sammendrag: Grunneier med parsell av Gnr 145, bnr 6. Ber om at det tas hensyn til plan for fremtidig tilkomstvei og tilknytning til vann og avløps på østsiden av Opsangervegen. Foreslår fremtidig felles adkomst for eiendommene 145/6 og 145/183 (kommunal eiendom). Forslagstillers kommentar: Eventuell tilkomst til disse eiendommene må vurderes som egen sak. Alette Ludvigsen, brev datert Kortfattet sammendrag: Beboer i Opsangervegen 12. Påpeker at det er mye støy pga høy fart på Opsangervegen og byggevare- og trelastlageret i samme bygg. Ønsker at vegen legges lengst mulig fra deres bygg pga støy, at gang- og sykkelvegen legges inn mot bygget, flere overgangsfelt og at gjennomgangstrafikk på strekningen ikke tillattes. Forslagstillers kommentar: Denne planen omfatter ikke industriområdet. Gang- og sykkelvegen legges inn mot Opsangervegen 12 og fartsdempende tiltak vil føre til mindre trafikkstøy fra Opsangervegen. Rundkjøring og fartsdempende tiltak vil medføre mindre gjenomgående trafikk. Nødvendig antall overgangsfelt anlegges.

26 Planbeskrivelse 26 8 FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

Bergen Kommune. Sluttrapport Utbedring av Hjellestadvegen. Utgave: 01 Dato:

Bergen Kommune. Sluttrapport Utbedring av Hjellestadvegen. Utgave: 01 Dato: Bergen Kommune Sluttrapport Utgave: 01 20100525 rapport 2 DOKUMENTINFORMASJON Bergen Kommune Rapportnavn: rapport Utgave/dato: 01 / 20100525 Arkivreferanse: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Fag: Tema Leveranse:

Detaljer

Vinje kommune Detaljregulering for Åmot skule - Planid Planbeskrivelse

Vinje kommune Detaljregulering for Åmot skule - Planid Planbeskrivelse Detaljregulering for Åmot skule - Planid 20120008 Planbeskrivelse Utgave: 04 Revidert etter endelig vedtak i kommunestyret og klagebehandling, Dato: 2013-12-18 Detaljregulering for Åmot skule - Planid

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200708989/12 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: EMRA Dato: 05.03.2009 ARNA, GNR. 292, BNR. 19, UNNELANDSVEGEN, REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER 19560000 FORSLAG

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200714881/7 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: EMRA Dato: 24. 04.2009 Åsane, gnr. 207, bnr. 210, Liakroken 26 E, Reguleringsendring. Plannummer 3690300 Forslag

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Figur 1: Ortofoto med planavgrensning

Figur 1: Ortofoto med planavgrensning BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201611467/19 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: IMKA Dato: 01.08.2017 Laksevåg Gnr 149 Bnr 1135

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/2121-12 Dato: 21.09.2017 DETALJREGULERING - LANGBAKKEN 54-60 MED ADKOMST NY HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16.

ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16. PLANBESKRIVELSE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16. Utarbeidet av: KB Arkitekter AS v/mette Paulsen Datert: 18.10.2017 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Einar Sørensen AS Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse

Einar Sørensen AS Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse Utgave: 03 Dato: 2009-09-11 Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN LYNGEN KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN LYNGEN KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN I LYNGEN KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 17.10.07 INNHOLD 1. PLANFORUTSETNINGER...3 1.1. PLANPROSESSEN...3 1.2. AREALDEL I KOMMUNEPLAN OG EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER...3

Detaljer

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Laksevåg, Hilleren, gnr 128 bnr 2 og gnr 129 bnr 16 m.fl. Hilleren maritime næringspark Jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Saksnr 200810817 Datert

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.03.2014 Saksnr.:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

NOTAT VEG OG TRAFIKK

NOTAT VEG OG TRAFIKK NOTAT VEG OG TRAFIKK FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR LAKSEVÅG, NYGÅRDSLIEN. GNR. 149, BNR. 5 OG 29 MFL. Plannr. P. 425.01.00 FOR WALDE BOLIG AS MAGNUS HELLAND AS 09.08.2005 Revidert 09.04.2010 1 Innhold

Detaljer

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2012-05-23 Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse

Detaljer

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Region nord Ressursavdelingen Plan og prosjektering Mars 2017 Bypakke Bodø Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Informasjon om planoppstart Elisabet Kongsbakk Innhold Innhold... 1 1 Innledning... 2

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Ark.: L12 61 Lnr.: 7052/11 Arkivsaksnr.: 10/790-16 Saksbehandler: Gudmund Forseth REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert 21.06.2011. 2. Plankart M 1:1000

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/2884 /30633/16-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/2884 /30633/16-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon: Byråd Politisk sak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/2884 /30633/16-PLNID Kjell-Erik Lange 07.06.2016 1844 Telefon: 77 79 03 44 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDSKO BYRÅDET POLITISK

Detaljer

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M. FL. I ASKØY KOMMUNE (PLANID 1247_7-04).

NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M. FL. I ASKØY KOMMUNE (PLANID 1247_7-04). Askøy kommune Pb 23 5371 SKOGSVÅG Deres ref.: Vår ref.: ard16036 Bergen: 30.08.2016 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M. FL. I ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen.

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen. INFORMASJON OM PROSJEKT RINGGATAS FORLENGELSE Forlengelsen av Ringgata vil gi en sammenhengende ringveg i ytterkant av sentrumsbebyggelsen. Forlengelsen betyr ny veg fra Vangsvegen ved CC til Stangevegen

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON

MINDRE ENDRING - PLANID OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK SENTRUM, ENDRET PLASSERING AV PUMPESTASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 530045-11-02 RA - Hommelvik 26.08.2016 Lene K Nagelhus Ingrid B Sæther, Brit S Johnsen MINDRE ENDRING - PLANID 201205 OMRÅDEREGULERING FOR HOMMELVIK

Detaljer

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 TEKNISKE DATA Fra- til profil: Dimensjoneringsklasse: Steinkjer kommune S5 Fartgrense: 80 Trafikkgrunnlag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE BESKRIVELSE 1. Innledning 1. Oppdragsgiver: Gildeskål kommune

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

PLAN BESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for (fv 132,133) Gunnarsboveien - Eikestøveien, Moland

PLAN BESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for (fv 132,133) Gunnarsboveien - Eikestøveien, Moland PLAN BEKRIVELE Detaljreguleringsplan for (fv 132,133) Gunnarsboveien - Eikestøveien, Moland HØRINGUTKAT Arendalkommune AL08-Trafikksikkerhetsutvalget Reguleringsplanstaben November2013 Forord Dette detaljreguleringsplanforslaget

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE Asplan Viak AS Mars 2008 1. Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende planmateriale for utvidelse av eksisterende

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 16/00221-1 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01200904 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg

Detaljer

Beskrivelse av behov for endringer i gjeldende regulering for fv. 171 MPG Lørenfallet (plan-id 161, vedtatt )

Beskrivelse av behov for endringer i gjeldende regulering for fv. 171 MPG Lørenfallet (plan-id 161, vedtatt ) NOTAT OPPDRAG Fv. 171 MPG Lørenfallet DOKUMENTKODE 125797-PLAN-NOT-002 EMNE Mindre reguleringsendringer TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region Øst OPPDRAGSLEDER Torunn Hognestad KONTAKTPERSON

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for del av Sjøbergs gate. Nasjonal planid: Arkivsak: 17/844. Vedtak om igangsetting:

Planbeskrivelse. Detaljregulering for del av Sjøbergs gate. Nasjonal planid: Arkivsak: 17/844. Vedtak om igangsetting: Planbeskrivelse Detaljregulering for del av Sjøbergs gate Nasjonal planid: 20140052 Arkivsak: 17/844 Vedtak om igangsetting: 28.08.14, sak 35/14 Høringsperiode: Kommunestyrets vedtak: Innhold 1. Bakgrunn...

Detaljer

Fagnotat Saksnr.: /29

Fagnotat Saksnr.: /29 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 25.10.2010 Fagnotat Saksnr.:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA

PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA i PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA VERDAL KOMMUNE Forslagsstiller: Norgeshus Kvernmo Dato 22.08.2017 Utarbeidet av: 1. BAKGRUNN Norgeshus AS fremmer på vegne

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL

PLAN : DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Arkiv: PlanID - 0447.00, K2 - L12 Vår ref: 12/2323-30 Journalpostid: 15/26776 Saksbeh.: Henrik Iversen PLAN 0447.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI UNDHEIM - ÅRRESTAD - TAKSDAL Saksgang: Utval

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planforslag datert 8/12 2013 Sportsklubben Nessegutten Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/440 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/440 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 05.12.2016 051/16 Arkivsak ID 16/440 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan - PID 201404- Sykehusbakken - Vestvågøy kommune

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

Boligpartner Straume AScY. UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS

Boligpartner Straume AScY. UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS Boligpartner Straume AScY UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS Postboks 310, 5343 Straume - www.bp-straume.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Prosjektopplysninger

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

PLAN FV 563 ASKEBAKKEN - HANEVIK/EIVIKA - 2. GANGSBEHANDLING

PLAN FV 563 ASKEBAKKEN - HANEVIK/EIVIKA - 2. GANGSBEHANDLING PLAN 345 - FV 563 ASKEBAKKEN - HANEVIK/EIVIKA - 2. GANGSBEHANDLING Sakstittel: Plan 345 - FV 563 Askebakken - Hanevik/Eivika - VA/veiutbedring (del 1) Forslagsstiller: Askøy kommune Befaring: Nei Saksfremlegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Dato; 15.01.2008 Revidert; Vedtatt; GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skolehaugen, Bjørnevatn, i Sør-Varanger Planområdet er ved barne og ungdomsskolen i Bjørnevatn, og ligger i en

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL.

2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL. Bamble kommune SAKSUTSKRIFT 2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL. Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg 01.06.2016 43/16 2 Kommunestyret 16.06.2016 69/16 Teknisk

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 05.12.2016 050/16 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Detaljeregulering - Buksnes skole - Vestvågøy kommune - 1.gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Beregnet til. Øvre Eiker kommune. Dokument type. Vedlegg til planbeskrivelse datert Dato REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2

Beregnet til. Øvre Eiker kommune. Dokument type. Vedlegg til planbeskrivelse datert Dato REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 Beregnet til Øvre Eiker kommune Dokument type Vedlegg til planbeskrivelse datert 2010-07-26 Dato 2011-05-25 REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 REGULERINGSPLAN FOR ROASKOGEN, FASE 2 Revisjon 00 Dato

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer