Tildeling av ramme for økonomiske verkemiddel i landbrukspolitikken for 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tildeling av ramme for økonomiske verkemiddel i landbrukspolitikken for 2015"

Transkript

1 Landbruksavdelingen Kommunene i Aust-Agder Dykkar ref. Vår ref. (må givast opp ved svar) Dato Sak nr. 2014/4721 / FMAAJAK Tildeling av ramme for økonomiske verkemiddel i landbrukspolitikken for 2015 Fylkesmannen i Aust-Agder har fått tildelingsbrev frå Landbruksdirektoratet datert Vi har fått slik løyving for dei økonomiske verkemidla i 2015: (Tala i parentes er for 2014). 1. Tilskot til miljøtiltak i jordbruket kr 2,2 mill. (3,0 mill.) 2. Tilskot til drenering kr 1,0 mill. (0,9 mill.) 3. Investeringsstøtte til organisert beitebruk kr 0,15 mill. (0,15 mill.) 4. Tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket a. Skogkultur, tynning, miljøtiltak o.a. kr 3,7 mill. (3,9 mill.) b. Vegbygging og drift m/taubane, hest o.a. kr 4,9 mill. (4,2 mill.) 5. Tilskot til skogbruksplanlegging og miljøregistreringar kr 0,0 mill. (1,5 mill.) Oppstillinga syner at Aust-Agder har fått ein samla reduksjon på 1,0 mill. kr frå 2014 til 2015 til skogbrukstiltak. Reduksjonane kjem på skogbruksplanlegginga med 1,5 mill. kr og skogkultur med 0,2 mill. kr. Samtidig har vi fått ein auke på 0,7 mill. kr til vegbygging. For jordbruket sine ordningar er det ein reduksjon med 0,8 mill. kr til miljøtiltak og ein auke i løyvinga til drenering på 0,1 mill. kr. Nærmare om dei ulike postane: 1. SMIL-midla: Tildeling kr Kr mindre enn i Ramma for landet under eitt er på 95 mill. kr. Det er 30 mill. kr mindre enn i fjor. 2. Tilskot til drenering: Ordninga var ny i 2013 med ei samla ramme for landet på 100 mill. kr dette året og i fjor. I 2015 er ramma auka til 26,6 mill. kr. Aust- Agder har fått ein auke på kr til kr i Tilskott til drenering skal forvaltast etter eiga forskrift som kom i Organisert beitebruk: Tildeling kr som dei siste par åra sjølv om landsramma nå er 2 mill. kr mindre. Det vil sei 9 mill. kr i a. Skogkultur, tynning o.a.: Tildeling kr , som er ein samla reduksjon på kr frå For landet under eitt er posten den same som i fjor, kr 73,0 mill. kr (83,5 mill. kr i 2013). "Kystskogbruket" er prioritert med 2,5 mill. kr på eigen post. Det er ei ny halvering frå i fjor. E-post: Tlf.: , Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsv.1, 4838 Arendal

2 4b. Vegbygging, drift med taubane o.a.: Tildeling kr , ein auke på kr frå fjoråret. Den samla budsjettposten har auka frå 89 til 110,7 mill. kr. Det er ein langt mindre "kystskogbruksprofil" i tildelinga til veg enn dei siste fem åra. Dersom vi samanliknar med det dei andre skogfylka har fått, kjem vi fortsatt godt ut. 5. Skogbruksplanlegging m/mis: Tildeling kr 0,- i samsvar med eigen rapportering til Landbruksdirektoratet. Vi har ikkje nye områdetaksprosjekt som krev løyving i Kostnader til igangsette prosjekt vert dekt gjennom fjorårets tildeling. Den totale potten har auka frå 17,8 mill. kr til 23 mill. kr. Forvaltninga av post 1,2 og 4a ligg hos kommunane, medan 3 og 4b og 5 vert forvalta av Fylkesmannen. Tildelinga til den einskilde kommune går fram av tabellen i vedlegget. Grunnlag for tildeling Fylkesmannen si tildeling av ramme til kommunane for 2015 byggjer på god lokalkjennskap til kommunane, mottekne planar/prioriteringar, aktivitetsnivå/resultat dei siste par åra, vassmiljøutfordringar og landbruket si vekt som næring i kommunen. I sistnemnde punkt vil jord- og skogbruk vege høgst ulikt kommunane i mellom. Vi har lagt stor vekt på at fordelinga skal stimulere til aktivitet. Forvaltning av midla Det er ein føresetnad frå Fylkesmannen si side at kommunen nyttar midla slik det går fram av gjeldande forskrifter og rundskriv for dei ulike ordningane og elles slik det går fram av mottekne planar og prioriteringar av tiltak for Sakshandsaming/rutinar Kommunane er sjølve ansvarlege for å halde seg innanfor den ramma som er tildelt. Vi vil understreke at kommunane må sjå til at dei har rutinar for formell sakshandsaming. Det er spesielt viktig at breva om tilsegn fyller krava til økonomireglementet i staten, sjå spesielt pkt i reglementet. Kommunane må og nytte dei standardiserte søknadsformalia som til ei kvar tid gjeld for dei einskilde ordningane. Dei aktuelle skjema er tilgjengelege på internett med inngang frå Landbruksdirektoratet si heimeside. Kommunane sine rapportar om bruken av midla ved årsskifte, må avstemmast mot tilskotssystema SATURN og ØKS. Tilskot til miljøtiltak i jordbruket (SMIL) For 2015 løyvd til saman 95 mill. kr over jordbruksavtalen til SMIL. I fyrste halvdel av 2015 vil ny forskrift om SMIL bli sett i verk. SMIL-tilskot skal avgrensast til føretak som kan få produksjonstilskot. SMIL-forskrifta, rundskriv og søknadsskjema skal oppdaterast. Vi vil informere og rettleie kommunane om endringar av SMIL-forskrifta når den er klar. Kommunane har i sine planar for 2015 meldt inn eit behov på til saman 4,4 mill. kr, men vi har berre 2,2 mill. kr til fordeling. fylkesmannen.no/aa Side 2

3 I år fordeler vi 75 % av tildelinga no og resten 1. september. Fylkesmannen vil då gjere ei ny vurdering ut frå innmeldte behov frå kommunane. Årsaka til dette er at det tidlegare år var fleire kommunar som ikkje brukte opp tildelte midlar og andre kommunar hadde behov for meir midlar enn det dei hadde fått tildelt. Fylkesmannen meiner det er verdifullt å ha eit forum i kommunen tilsvarande den kulturlandskapsgruppa vi har på fylkesnivå. Gruppa bør ha representantar frå næringsorganisasjonane og miljø- og landbruksforvaltninga i kommunen. Gruppa bør gje innspel til mål og strategiar og gje føringar for prioritering av midlane. Landbruks- og matdepartementet legg stor vekt på å få til ei sterkare kopling mellom regionalt miljøprogram (RMP) og SMIL-ordninga. I rapporten for bruk av midla i 2015 ønskjer Fylkesmannen ei tilbakemelding på kva kommunane har gjort med denne koplinga. Kommunar som har spesielt verdifulle kulturlandskapsområde med eigne forvaltningsplanar har fått større tildeling, slik at det skal bli praktisk mogleg å gjennomføre arbeidet. Vi har sett spesielt på kommunar med utvalde naturtypar etter naturmangfaldslova. I vårt område vil det seie slåttemark, kystlynghei og haustingsskog. Miljødirektoratet har ei eiga tilskotsordning som Fylkesmannen ynskjer å nytte saman med SMIL og RMP. Ved tildelinga er det teke omsyn til om kommunane sine prioriteringar er i samsvar med forskrift om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket, fastsett av Landbruks- og matdepartementet 4. februar 2004 og rundskriv nr. 07/2005 frå Landbruksdirektoratet. Kopi av søknadsskjema og brev om tilsegn skal sendast til Fylkesmannen for registrering i Saturn. Fylkesmannen sender saldokort til kommunen. Det er alltid ein del saker med løyvde tilskot som ikkje vert gjennomført i samsvar med planane. Då må tilskota trekkjast inn. Inndregne midlar skal gå til kommunar som viser god resultatoppnåing jf. tildelingsbrev frå Landbruksdirektoratet. Investeringsstøtte til organisert beitebruk I jordbruksoppgjøret for 2009 vart partane einige om å ta investeringsstøtte til organisert beitebruk ut av SMIL-ordninga og gjere det til ei eiga ordning som vert forvalta av Fylkesmannen. Her skal ein bruke søknadsskjemaet for SMIL-ordninga og sende det til Fylkesmannen innan 1. mai. Midla kan nyttast til tiltak i beitefelt og til innkjøp av radiobjøller i område med store rovdyrtap. Vi vil som før sende melding til beitelaga i februar. Det er no på plass ei ny forskrift og nytt søknadsskjema for ordninga. Forskrift og søknadsskjema finn de på Landbruksdirektoratet si heimeside. Tilskot til drenering av jordbruksjord Ordninga skal forvaltast etter forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord og fastsettelsesbrev forskrift om tilskudd til drenering av 25. juni Det er eige søknadsskjema for ordninga. Sjå Landbruksdirektoratet si heimeside det vart nytta berre vel kr av dei kr vi fekk tildelt. Nokre av kommunane brukte opp tildelinga mens andre løyvde ingen eller få søknader. Unytta midlar frå 2014 har vi lagt til tildelinga for Til saman disponerer vi kr Vi fordeler 75 % av tildelinga no og resten 1. september. Fylkesmannen vil då gjere ei ny vurdering ut frå innmeldte behov frå kommunane. fylkesmannen.no/aa Side 3

4 Tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Tilskot innanfor dette hovudtiltaket skal forvaltast etter forskrift om tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, fastsett av Landbruks- og matdepartementet 4. februar 2004, sist endra Forskrifta omfattar tilskot til skogkultur, vegbygging, miljøtiltak i skog, drift med taubane, hest o.a. og andre tiltak i skogbruket. Frå fekk Fylkesmannen, jf. 3 i ovannemnde forskrift, igjen forvaltninga av tilskot til bygging av skogsvegar, drift med taubane og hest o.a. Desse endringane vart gjort for å kunne gjennomføre store prosjekt smidigare og meir målretta. Kommunane sitt ansvar for prioritering av tiltak innanfor desse føremåla, oppfølging av veganlegg gjennom anleggsperioden og kontroll, er den same som tidlegare år. Det er og særs viktig at kommunane følgjer dei fastlagte prosedyrane for planlegging og godkjenning. Dette er for å sikre at vedtaka har fått ei solid landbruks- og miljøfagleg vurdering. Naturmangfaldlova sine føresegner må praktiserast i sakshandsaminga. Før arbeidet kan ta til, skal det liggje føre byggeplan godkjent av kommunen. Fylkesmannen har sett ein førebels oppsamlingsfrist til 1. februar for søknader om tilskot til vegbygging. Dette er kommunisert tydeleg og sist på kommunesamlinga i november. Desse søknadene saman med nokre få restansar frå 2014 vil få 1. prioritet for løyving i Søknader kan deretter sendast fortløpande gjennom året når alle formalia frå kommunen er i orden. Fylkesmannen syner til Strategi og retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til bygging av skogsveier i Aust-Agder, vedteken i februar Det er der utarbeidd køyrereglar for prioriteringa av tilskotssøknadene og rutinar for sakshandsaminga av ordninga. Det same gjeld for tilskot til drift med taubane og hest o.a. Her gjeld tilsvarande Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til drift med taubane, hest, o.a. Desse retningslinene med tilskotssatsar vart også vedteken i februar Tilskot til skogkultur utgjer ein stor del av dei midla som vert overført til kommunane. Tildelinga skjer i all hovudsak på grunnlag av resultata kommunane har lagt for dagen dei siste fire åra, med størst vekt på Kommunane har i sine planar for 2015 meldt eit behov på ca. 5,0 mill. kr til skogkultur. Den samla ramma, inkludert overføring frå tidlegare år, er på kr mot kr i Forbruket i 2014 var på kr Med unnatak for eit par kommunar er det svært små marginar mellom tildeling og forbruk. Fleire kommunar har i 2014 hatt høgare utbetalingar enn det som nå er løyvd i Det må difor prioriterast stramt, og kommunane må sørgje for at tilskotsmidla vert nytta effektivt for å få til aktivitetsauke. Fylkesmannen vil i denne samanhengen understreke at ein berre skal gi tilskot til den delen av skogarealet der det er grunnlag for å drive eit berekraftig og langsiktig økonomisk skogbruk. Dei kommunane det gjeld må sjå nærare på om det er mogleg å oppretthalde 40 %-nivå til alt skogkulturarbeid inklusive planting. Det er verd å nemne at skogkommunen Birkenes har fått til svært gode resultat sjølv med dei lågaste prosentsatsane i fylket. I rettleiingsarbeidet bør ein rette endå sterkare fokus på skogfondsordninga. Det er akkumulert store beløp i mange kommunar. Kalkylane på bruk av skogfond syner at 5 10 % variasjon i tilskotsprosent ikkje slår mykje ut for gjennomsnittskogeigaren. Vi må setje mykje inn på å få til aktivitetsauke på skogkultur også i Då må vi alle i forvaltninga aktivt nytte dei moglegheitene "klimapolitikken" gjev til å setje skogkultur på dagsordenen og samtidig peike på det ansvar skogeigarane har for langsiktig og berekraftig ressursforvalting. fylkesmannen.no/aa Side 4

5 Foryngelseskontrollen (Brekkontrollen) som vart innført i 2010 har saman med den rutinemessige resultatkontrollen av foryngelsesfelt avdekka svikt i rutinane med å skape tilfredsstillande forynging etter hogst. Vi har fått stadfesta behov for ein kraftig auke av det årlege plantetalet, frå nivået i dag på ca. 0,5 mill. til minimum 0,8 mill. Dei to kontrollane må sjåast i samanheng og nyttast aktivt. Dei har ført til meir fagleg dialog med skogeigarane og streka under kommunen sitt lovpålagte ansvar med å følgje opp berekraftforskrifta. Vi har dei siste to åra praktisert ei ordning med å halde att ein del av tildelinga til ut på hausten. Kommunane kan då melde inn behov for større tildeling etter det arbeid som til ei kvar tid er gjort. På denne måten har vi fått til ei betre utnytting av midlane. Vi har berre positive røynsler med dette og vil difor vidareføre ordninga men med mindre storleik (grunna langt mindre løyving) i Kommunane kan søkja om ekstra midlar når dei har brukt opp ordinær tildeling. Kommunar med størst behov og best grunngjeving vil få ekstra midlar. Første mann til mølla -prinsippet er underliggjande. Vi vil understreke at kommunar med lågast tilskottsatsar stiller først i køen. Tilskot til skogbruksplanlegging med miljøregistreringar Tilskot innanfor dette hovudtiltaket forvaltast etter Forskrift om tilskot til skogbruksplanlegging med miljøregistreringar, fastsett av Landbruks- og matdepartementet 4. februar 2004, sist endra Etter er det Fylkesmannen som fastset rammene for skogbruksplanlegging med miljøregistreringar i tråd med hovudplanen. Fylkesmannen fastset og sats for tilskot i kvart prosjekt i tillegg til fordeling, løyving og utbetaling av tilskot etter kvart som prosjekta går framover. I samarbeid med Skog og landskap sendte SLF i 2010 ut eit notat med nye retningsliner for skogbruksplanlegginga. Desse retningslinene omhandla ikkje opplegg for vidareføring av miljøregistreringane. Dette er dermed eit tema styringsgruppa i kvart prosjekt må ta stilling til. Ei arbeidsgruppe som har sett nærare på korleis skogbruksplanlegginga skal drivast i framtida la fram rapporten sin i 2013, men tilrådingane i rapporten har så langt ikkje ført til at det er sett i verk endringar i organisering av skogbruksplanlegginga. Landbruks- og matdepartementet har lenge varsla at Fylkesmannen i framtida vil måtte leggje opp til ein skogbruksplanaktivitet som er tilpassa ein reduksjon i løyvinga. Dei seinare åra har strategien vore å sette i gong etter måten store takstprosjekt i Aust-Agder, og fleirtalet av desse prosjekta har og fått god oppslutning frå skogeigarane. Medan løyvinga for 2013 var 4 mill. kr, fekk Aust-Agder i tråd med søknaden tildelt 1,5 mill. kr for Denne løyvinga finansierte sluttutbetalingane til dei store skogplanprosjekta i fylket. I 2015 vart det ikkje søkt om midlar og heller ikkje tildelt noko til Aust-Agder. Kostnader til igangsette prosjekt vert dekt gjennom fjorårets tildeling. Spesielt om tilskot til miljøtiltak i skog Denne tilskotsordninga følgjer normalt i etterkant av miljøregistreringa (MIS-registrering) i kommunane. Ingen av kommunane har meldt behov for slikt tilskot i Vi har tidlegare signalisert at de må vekte denne ordninga opp mot tilskotet til skogkultur og prioritere eventuelle søknadar strengt. De bør også auke eigenandelen som ligg i botnen, før tilskot vert utløyst. Vidare må kommunane vurdere om det er rett å nytte maksimal tilskotsprosent, og sjå til at ordninga med frivillig barskogvern vert nytta. Dersom det kjem søknader mot slutten av året, må vi vurdere å bruke av reservepotten. fylkesmannen.no/aa Side 5

6 Rapportering For å gjere sakshandsaminga i kommunane lettare, har Fylkesmannen bestemt at det også for 2015 berre skal vere ein årleg frist for rapportering og innmelding av behov for midlar. Det vil seie at innmelding og rapportering skal vere samla slik: 15. november 2015 Frist for rapportering av bruken av midlane for 2015 og innmelding av behov for midlar i Fylkesmannen peikar på at kommunen si rapportering er eit viktig grunnlag for tildelinga neste år. Rapporten må mellom anna innehalde kommunen si sjølvstendige vurdering av prioriteringar, oppnådde mål og dei forhold som har påverka prioriteringane oppsummering av korleis næringsorganisasjonane har deltatt i prioriteringane forholdet til tiltaksstrategiane ei vurdering av arbeidet med kopling mellom SMIL og RMP generelt om forvaltninga nødvendige kontrolltiltak jf. punkt om kontroll oversikt over omfanget av søknader som er avslått realistisk vurdering av behov for midlar det neste året Kontroll Fylkesmannen har det regionale ansvaret for at tilskot på landbruksområdet vert nytta i tråd med overordna føresetnader, og at det vert forvalta i samsvar med gjeldande lover og reglar. Reglementet for økonomistyring i staten gjev Fylkesmannen heimel til å gjennomføre forvaltningskontroll med kommunane. Økonomireglementet fokuserer sterkt på at det er tilfredsstillande kontrollrutinar for å sikre at dei statlege midla vert nytta slik dei var meint. Føresegnene for dei einskilde ordningane gir Fylkesmannen heimel til å føre kontroll med tilskotsmottakar. Føresegnene for tilskota stiller og krav til at dei ulike tiltaka vert utført på fagleg og miljømessig vis. Det følgjer av føresegnene for desse verkemidla at kommunen skal kontrollere at bruken av tilskotsmidla er i samsvar med føresetnadane. Fylkesmannen skal følgje opp at naudsynte kontrollar vert gjennomførde. For tiltak til skogkultur, miljøtiltak og andre tiltak (jf. 4, 6 og 8 i forskrift om nærings- og miljøtiltak i skogbruket) skal minimum 10 % av tiltaka kontrollerast. Kommunane må i sin årlege rapportering til Fylkesmannen gjere greie for korleis kommunen har gjennomført naudsynte kontrolltiltak og resultatet av kontrollen. fylkesmannen.no/aa Side 6

7 Avsluttande kommentarar Fylkesmannen i Aust-Agder ynskjer å vere med på ein konstruktiv dialog med kommunane i forvaltinga av dei økonomiske verkemidla, og ber om tilbakemelding på behov for meir informasjon og klargjering. Fylkesmannen ber om at kommunane gjennom forvaltninga av dei økonomiske verkemidla på landbruksområdet styrker si rolle som landbrukspolitisk aktør. Vidare ber Fylkesmannen om at kommunane har gode rutinar overfor dei regionale kulturminnemyndigheitene i saker som gjeld kulturminnelova. Med helsing Tore Haugum landbruksdirektør Brevet er elektronisk godkjent og sendast utan underskrift. Sakshandsamar: Jens Arild Kroken, telefon: , Lisbeth S. Kismul, telefon Vedlegg 1 Tildeling 2015 fylkesmannen.no/aa Side 7

Tildeling av ramme for økonomiske verkemiddel i landbrukspolitikken for 2019

Tildeling av ramme for økonomiske verkemiddel i landbrukspolitikken for 2019 Vår dato: Vår ref: 24.01.2019 2019/1000 Dykkar dato: Dykkar ref: Kommunane i Aust-Agder Saksbehandlar, innvalstelefon Jens Arild Kroken, 37 01 75 91 Ellen S. Eskeland, 38 17 61 98 Lisbeth S. Kismuhl, 37

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOBRUKET (NMSK) FOR PERIODEN BØMLO KOMMUNE

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOBRUKET (NMSK) FOR PERIODEN BØMLO KOMMUNE Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 25.10.2018 2006/1005-64026610/2018 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Berit Hallaråker 53 42 31 33 «REFDATO» «REF» «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE»

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket Kommunene i NT

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket Kommunene i NT Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Rune Saursaunet Tlf. direkte: 74 16 82 15 E-post: rsa@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 15.02.2012 Vår ref.: 2012/734 Arkivnr: 531.5 Kommunene i NT Tildeling av

Detaljer

Saksbehandler: Jan Olsen Deres ref.: Vår dato: Tlf. direkte: E-post: Vår ref.: 2009/6126 Arkivnr: 510

Saksbehandler: Jan Olsen Deres ref.: Vår dato: Tlf. direkte: E-post: Vår ref.: 2009/6126 Arkivnr: 510 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Jan Olsen Deres ref.: Vår dato: 19.02.2010 Tlf. direkte: 74 16 81 89 E-post: jol@fmnt.no Vår ref.: 2009/6126 Arkivnr: 510 Kommunene Tildeling av midler til

Detaljer

Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket

Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket Kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 30.01.2014 Deres dato: Vår ref.: 2013/6641 Deres ref.: Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket - 2014 1. Innledning. Det vises blant

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 1.0 Midlar til disposisjon SMIL NMSK Tilbakeførte inndregne midlar Kr. 21.262

Detaljer

Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 1.0 Midlar til disposisjon SMIL Overforbruk frå 2014 Kr 4.382,- NMSK Nye midlar

Detaljer

Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket

Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket Saksbehandler: Rune Saursaunet Deres ref.: Vår dato: 23.01.2013 Tlf. direkte: 74 16 82 15 E-post: fmntrsa@fylkesmannen.no Vår ref.: 2012/5924 Arkivnr: 531.5 Kommunene i NT Tildeling av midler til skogkultur,

Detaljer

Statsbudsjettet Kap. 551 post 64 Utviklingsmidlar til Oppland fylkeskommune - Tilskotsbrev - Overføringar - Rapportering

Statsbudsjettet Kap. 551 post 64 Utviklingsmidlar til Oppland fylkeskommune - Tilskotsbrev - Overføringar - Rapportering Statsråden Oppland fylkeskommune Serviceboks Kirkegt. 76 2626 LILLEHAMMER Dykkar ref Vår ref Dato 07/2962-1 EN 11.01.08 Statsbudsjettet 2008 - Kap. 551 post 64 Utviklingsmidlar til Oppland fylkeskommune

Detaljer

Retningsliner for SMIL og NMSK i 2016 Hjartdal kommune

Retningsliner for SMIL og NMSK i 2016 Hjartdal kommune Retningsliner for SMIL og NMSK i 2016 Hjartdal kommune Vedteke i POU-møte 18.5.2016 sak 03/18 Med bakgrunn i "Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 8. Administrasjon, klage og dispensasjon"

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) I VANYLVEN KOMMUNE

STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) I VANYLVEN KOMMUNE VANYLVEN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdelinga STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) I VANYLVEN KOMMUNE 2013-2016 Postadresse:

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Tiltaksstrategi for nærings - og miljøtiltak i skogbruket

Tiltaksstrategi for nærings - og miljøtiltak i skogbruket 2018-2021 Tiltaksstrategi for nærings - og miljøtiltak i skogbruket Åse - Berit Nytun Stryn kommune 2018-2021 1. Bakgrunn Med heimel i forskrift om tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket skal

Detaljer

Postmottaket. LlSc, Marit Torsrud Nerol 11desember :12. Fra: Sendt: Til: Emne: Postmottaket

Postmottaket. LlSc, Marit Torsrud Nerol 11desember :12. Fra: Sendt: Til: Emne: Postmottaket Postmottaket Fra: Sendt: Til: Emne: Marit Torsrud Nerol [marit.nerol@aal.kommune.no] 11desember 2003 16:12 Postmottaket Høyringssuttale til forskrift om tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket og

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018. Foto: Hilde Kristin Honnemyr

NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018. Foto: Hilde Kristin Honnemyr NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018 Foto: Hilde Kristin Honnemyr Innleiing Tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er ein del av kommunen sin

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling Nærings og miljøtiltak i skogbruket 2012 -NMSKRETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) PRIORITERING

Detaljer

KONTROLLRAPPORT. Kommune: Vinje Kontrolleiar: Bob Gottschal Saksnummer.: 2017/127 Kontrolldato: 26. og 27. juni 2017

KONTROLLRAPPORT. Kommune: Vinje Kontrolleiar: Bob Gottschal Saksnummer.: 2017/127 Kontrolldato: 26. og 27. juni 2017 Sakshandsamar, direktetelefon Bob Gottschal, 35 58 62 70 Vår dato 03.07.2017 Dykkar dato Vår ref. 2017/127 Dykkar ref. Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE Rapport frå forvaltningskontroll av tilskotsordningar

Detaljer

SMIL - STRATEGI FOR SANDE KOMMUNE

SMIL - STRATEGI FOR SANDE KOMMUNE SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) SMIL - STRATEGI FOR SANDE KOMMUNE 2018 2020 Godkjent av Sande kommunestyre, i møte den 19.06.2018, sak K-30/18. 1 SMIL - STRATEGI FOR SANDE KOMMUNE 2018-2020 Innhald

Detaljer

FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) FOR

FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) FOR VEDTEKTER FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) FOR NORDDAL KOMMUNE Vedtak iformannskapet 16.11.04: Handlingsplanen for SMIL + skogbrukstiltak vert vedteken slik som utkastet. Vedtektene for SMIL

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Enhet Samfunnsutvikling

VERRAN KOMMUNE Enhet Samfunnsutvikling VERRAN KOMMUNE Enhet Samfunnsutvikling Nærings og miljøtiltak i skogbruket 2014 -NMSK- RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) PRIORITERING

Detaljer

Til kommunene i Nordland

Til kommunene i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Åsa Hellem, 75 54 78 83 11.01.2013 2013/24 fmnoahe@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Til kommunene i Nordland Fordeling

Detaljer

~Qco>2ckq? T$J. Postmottaket. 10. desember :06. Stå. formannskapskontoret Fra: Sendt: Til: Emne:

~Qco>2ckq? T$J. Postmottaket. 10. desember :06. Stå. formannskapskontoret Fra: Sendt: Til: Emne: Postmottaket Fra: Sendt: Til: Emne: formannskapskontoret [formannskapskoritor@hotkommune.no] 10. desember 2003 10:06 Postmottaket Høring på utkast til forakrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Detaljer

Retningsliner for SMIL og NMSK i 2018 Hjartdal kommune

Retningsliner for SMIL og NMSK i 2018 Hjartdal kommune Retningsliner for SMIL og NMSK i 2018 Hjartdal kommune Med bakgrunn i "Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 8. Administrasjon, klage og dispensasjon" og Forskrift om tilskot til

Detaljer

Statsråden. Vår ref 18/144-2

Statsråden. Vår ref 18/144-2 Statsråden Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 OSLO Dykkar ref Spm 889 Vår ref 18/144-2 Dato 15. februar 2018 Svar på spm. Nr. 889 frå stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand - tilskot gitt til

Detaljer

Melding om vedtak. Saksnr Arkivkode AvdlSeksj/sakb 03/ V12 SEN-NÆR-SVB 2

Melding om vedtak. Saksnr Arkivkode AvdlSeksj/sakb 03/ V12 SEN-NÆR-SVB 2 TOKKE KOMMUNE Landbruksdepartementet boks 8007 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak 2 ~ 3/ ~flviiu c qc~; ~cknr.; 11 Z I NUV ZOGJA%7( 3........ ttw Løpenr 6794/03 Saksnr Arkivkode AvdlSeksj/sakb 03/01444- V12

Detaljer

Linda Nyvoll Antonsen

Linda Nyvoll Antonsen Postmottaket Fra: Linda Nyvoll Antonsen [Iindaantonsen@solund.kommufle.flOi Sendt: Til: 9. desember 2003 11:39 Postmottaket Emne: Høyringsuttale frå Solund kommune - sak 2003 02997 i 200300324&150L O.doc

Detaljer

Håvard Tveit Mona Elnes (på deler av kontrollen) Rådmann: Reidun Halland (opningsmøte) Einingsleiar: Kjell Eide (opnings- og sluttmøte)

Håvard Tveit Mona Elnes (på deler av kontrollen) Rådmann: Reidun Halland (opningsmøte) Einingsleiar: Kjell Eide (opnings- og sluttmøte) Rapport frå forvaltningskontroll Kommune: Gulen kommune Kontrolldato: 21.04.2016 Saksnummer.: 2016/1353 Rapportdato: 04.05.2016 Deltakarar frå kommunen: Håvard Tveit Mona Elnes (på deler av kontrollen)

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehager Krav til sakshandsaming Vaksdal kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Vaksdal kommune. Rapporten

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I VANYLVEN KOMMUNE

STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I VANYLVEN KOMMUNE VANYLVEN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdelinga STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I VANYLVEN KOMMUNE 2005-2008 Utarbeidd av Vanylven

Detaljer

Tildeling landbrukspolitiske virkemidler - Vest-Agder

Tildeling landbrukspolitiske virkemidler - Vest-Agder Vår dato: Vår ref: 28.01.2019 2019/1003 Deres dato: «REFDATO» Deres ref: «REF» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Saksbehandler, innvalgstelefon Ellen Synnøve Eskeland, 38 17 61 98

Detaljer

Tilskot i Prosjekt Bryggen - Framlegg til presisering av retningsliner

Tilskot i Prosjekt Bryggen - Framlegg til presisering av retningsliner KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/14018-4 Saksbehandlar: Inger Lena Gåsemyr, David Aasen Sandved Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 14.09.2016

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 18.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby og Torleiv Bergland SAKA GJELD: Administrasjonen si oppfølging av internrevisjonsrapport om forvalting

Detaljer

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 17.12.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/16043 331.2 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Postboks 13,5902

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming Samnanger kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Samnanger kommune. Rapporten

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Bømlo kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Bømlo kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Bømlo kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Bømlo kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Sluttrapport fra kontroll av forvaltningen av utvalgte tilskuddsordninger i landbruket 2017

Sluttrapport fra kontroll av forvaltningen av utvalgte tilskuddsordninger i landbruket 2017 Landbruksavdelingen Sluttrapport fra kontroll av forvaltningen av utvalgte tilskuddsordninger i landbruket 2017 Kontrollert enhet Kontrollomfang Birkenes og Lillesand kommune Produksjonstilskudd i jordbruket

Detaljer

Forynging av skog etter hogst

Forynging av skog etter hogst Forynging av skog etter hogst Kva betyr dette i praksis? Ved Christian Rekkedal 1 Gjeldande regelverk finst her: Skogbrukslova 6 om forynging og stell av skog, jamfør også Ot.prop 28 (2004-2005) Forskrift

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtestad: Selbjørn skule, møterom administrasjonsavdelinga Møtedato: 11.02.2014 Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf.

Detaljer

Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato VOO&13 03/01947-RR

Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato VOO&13 03/01947-RR IRI call brev;exit; Det Kongelige Landbruksdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 OSLO Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato VOO&13 03/01947-RR 09.12.03 MELDING OM DELEGERT VEDTAK HØYRING ~ÅUTKAST TIL FORSKRIFT

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL)

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) Strategi for Klepp kommune 2015-2018 Foto: Svein Oftedal Innleiing Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) har som føremål å ta vare på naturog

Detaljer

Skjønnsmidlar til fornyings- og utviklingsprosjekt i kommunane

Skjønnsmidlar til fornyings- og utviklingsprosjekt i kommunane Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 22.04.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/5086 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Postboks 13, 5902

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 20.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse 13/756 Bømlo kommune Leirdalen 1 5430 BREMNES ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Virkemiddel knytt til forvaltning av biologisk og. Øystein Jorde Rådgjevar, Statens landbruksforvaltning

Virkemiddel knytt til forvaltning av biologisk og. Øystein Jorde Rådgjevar, Statens landbruksforvaltning Virkemiddel knytt til forvaltning av biologisk og Statens landbruksforvaltning genetisk mangfald i kulturlandskapet Av Øystein Jorde Rådgjevar, Statens landbruksforvaltning Hovudpunkt Miljøprogram Økonomiske

Detaljer

INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET I NORD-FRON 2012

INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET I NORD-FRON 2012 INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET I NORD-FRON 2012 Vinterstemning i Øldalen Foto: Steinar Haugalien 2/2012 Desember Besøksadresse: Landbrukssenteret, Strandgata 54, 2640 Vinstra Tlf: 61 21 61 90 Faks:

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 18.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Kommunestyret vedtek «Retningsliner kulturtilskot Aukra kommune» 1 med verknad frå

Kommunestyret vedtek «Retningsliner kulturtilskot Aukra kommune» 1 med verknad frå Aukra kommune Arkivsak: 2018/334-3 Arkiv: 223 Saksbeh: Jan Erik Hovdenak Dato: 28.03.2018 Saksframlegg Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 16/18 Livsløpsutvalet 05.04.2018 26/18 Formannskapet 09.04.2018 27/18

Detaljer

Lesja kommune Forvaltning og utvikling

Lesja kommune Forvaltning og utvikling Lesja kommune Forvaltning og utvikling Landbruks- og matdepartementet Vår ref Dykkar ref: Sakshandsamar Dato 2014/833/3/V13 61244111 04.11.2014 Høyringsuttale - Forslag til ny forskrift om produksjonstilskot

Detaljer

-fl- P4AR HAIVIAR

-fl- P4AR HAIVIAR -fl- DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Hedmark fylkeskommune Fylkeshuset 2325 HAIVIAR Dykkar ref Vår ref Dato 13/371-1 P4AR 21 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Tiltaksstrategi for Nærings- og miljøtiltak i Skogbruket Hjelmeland kommune

Tiltaksstrategi for Nærings- og miljøtiltak i Skogbruket Hjelmeland kommune Tiltaksstrategi for Nærings- og miljøtiltak i Skogbruket Hjelmeland kommune 2016-2019 Utarbeidd 01.02.2016 av Hjelmeland kommune Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Bakgrunn... 2 Overordna føringar... 2 Regelverk...

Detaljer

Rapport: Inspeksjon ved Time kommune - Forsøplingsmyndighet Kontrollnummer: I.FMRO

Rapport: Inspeksjon ved Time kommune - Forsøplingsmyndighet Kontrollnummer: I.FMRO Fylkesmannen i Rogaland TIME KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Stavanger, 06.10.2017 Arne Garborgs veg 30 4344 Bryne Dykkar ref.: Vår ref.(oppgi ved svar): Brit Jorunn Haslemo 2017/7713 Sakshandsamar: Mariann

Detaljer

Endeleg rapport - forvaltningskontroll landbruk Kvinnherad kommune

Endeleg rapport - forvaltningskontroll landbruk Kvinnherad kommune Sakshandsamar, telefon Silje Anette Lyhammer, 55 57 21 51 Vår dato 08.01.2018 Dykkar dato 19.12.2017 Vår referanse 2017/9790 520 Dykkar referanse Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal Endeleg

Detaljer

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE I N S T R U K S FOR FORVALTNING AV TILSKOT TIL TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK I KOMMUNANE

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE I N S T R U K S FOR FORVALTNING AV TILSKOT TIL TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK I KOMMUNANE SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE I N S T R U K S FOR FORVALTNING AV TILSKOT TIL TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK I KOMMUNANE Mars 2013 1. Formål med og målgruppe for ordninga Sogn og Fjordane fylkeskommune løyver

Detaljer

Hei Guro, ei oppdatering frå Holmedal Ungdomslag.

Hei Guro, ei oppdatering frå Holmedal Ungdomslag. Fra: [Guro.Hoyvik@sfj.no] Til: Rivedal Yndestad (kryndestad@gmail.com) [kryndestad@gmail.com] Kopi: Sendt: 20.06.2016 13:41:13 Emne: SV: Utbetaling Holmedal ungdomslag Vedlegg: Hei, det er slik at vi må

Detaljer

Prop. 28 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 28 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 28 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2014 under Landbruks- og matdepartementet Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet 21. november

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Rundskriv 61/09. Fylkesmannen, kommunen. Meland, Modalen og Radøy. Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt.

Rundskriv 61/09. Fylkesmannen, kommunen. Meland, Modalen og Radøy. Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. Rundskriv 61/09 Fylkesmannen, kommunen Kontaktperson: Vår dato: 18.12.2009 Vår referanse: 200900001-61/046.1 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Landbruksavdelinga. Forvaltningskontroll med Vindafjord kommune

FYLKESMANNEN I ROGALAND Landbruksavdelinga. Forvaltningskontroll med Vindafjord kommune FYLKESMANNEN I ROGALAND Landbruksavdelinga Forvaltningskontroll med Vindafjord kommune TIDSPUNKT: 3 desember 2008 KOMMUNENS ADRESSE: Vindafjord kommune, Eining landbruk, Administrasjonsbygg Sandeid, 5585

Detaljer

Skogbrukstatistikk 2016 og tilskottordingar for 2017.

Skogbrukstatistikk 2016 og tilskottordingar for 2017. Skogbrukstatistikk 2016 og tilskottordingar for 2017. 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Hogst statistikk m3 50000 Hogst i Surnadal kommune omsett

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Fitjar kommune 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Fitjar kommune. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Utvalde kulturlandskap i jordbruket. Rapport for Hoddevik Liset. Grinde Engjasete

Utvalde kulturlandskap i jordbruket. Rapport for Hoddevik Liset. Grinde Engjasete Utvalde kulturlandskap i jordbruket Rapport for 2011 Hoddevik Liset Grinde Engjasete Oppsummering av arbeidet med forvaltning av dei utvalde kulturlandskapa i Sogn og Fjordane i 2011 Mål og utfordringar

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR ØKONOMISKE VERKEMIDDEL I JORDBRUKET FOR KOMMUNANE FOR HERØY, ULSTEIN OG HAREID.

STRATEGIPLAN FOR ØKONOMISKE VERKEMIDDEL I JORDBRUKET FOR KOMMUNANE FOR HERØY, ULSTEIN OG HAREID. STRATEGIPLAN FOR ØKONOMISKE VERKEMIDDEL I JORDBRUKET 2017 2020. FOR KOMMUNANE FOR HERØY, ULSTEIN OG HAREID. Tilskot til særskilde miljøtiltak (SMIL), tradisjonelle tiltak. Tilskot til særskilde miljøtiltak

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket Tiltaksstrategi

Spesielle miljøtiltak i jordbruket Tiltaksstrategi Spesielle miljøtiltak i jordbruket Tiltaksstrategi 2017-2020 1 INNHALD side 1. Innleiing 3 2. Prosess og lokal forankring 3 3. Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 3 3.1 Mål med ordninga 3 3.2 Verdiar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: Telefonmøte Møtedato: 11.04.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/11 11/339

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling Nærings og miljøtiltak i skogbruket 211 -NMSKRETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET PRIORITERING AV TILSKUDDSMIDLER

Detaljer

Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017

Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 03.05.2017 55387/2017 Anders Ellingseter Saksnr Utval Møtedato Kultur- og folkehelseutvalet 07.06.2017 Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og

Detaljer

2. Grunnlag for kontrollen

2. Grunnlag for kontrollen til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering Kommune: Førde Kontrolldato: Oktober/november 2016 Saksnummer.: 2016/3185 Rapportdato: 9. desember

Detaljer

STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV

STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV Statsråden Datatilsynet Postboks 8177 Dep. 0034 OSLO Dykkar referanse Vår referanse Dato 200703595-/TNY 13. februar 2009 STATSBUDSJETTET 2009 - TILDELINGSBREV Det vert vist til Stortinget si handsaming

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref Dato 17/52-1 12.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - oppdragsbrev til Siva SF - 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

Framlegg Handlingsprogram Kompetanse og Verdiskaping 2017

Framlegg Handlingsprogram Kompetanse og Verdiskaping 2017 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.01.2017 7841/2017 Øyvind Tveten Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 07.02.2017 Fylkesrådmannens tilråding 16.02.2017 Fylkesutvalet 27.02.2017

Detaljer

Vedtak om grensejustering mellom kommunane Ørsta, Volda og Hornindal

Vedtak om grensejustering mellom kommunane Ørsta, Volda og Hornindal Statsråden Ifølgje liste Dykkar ref Vår ref 17/1212-172 Dato 2. juli 2018 Vedtak om grensejustering mellom kommunane Ørsta, Volda og Hornindal Eg viser til brev av 23. mars frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Detaljer

Søk regionale miljøtilskot elektronisk

Søk regionale miljøtilskot elektronisk Søk regionale miljøtilskot elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne foldaren er det ei skildring av korleis

Detaljer

Tiltaksstrategi for nærings- og miljøtiltak i skogbruket Strand kommune

Tiltaksstrategi for nærings- og miljøtiltak i skogbruket Strand kommune Tiltaksstrategi for nærings- og miljøtiltak i skogbruket Strand kommune 2018-2021 Godkjent i formannskapet 29.11.17 Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Bakgrunn... 2 Overordna føringar... 2 Regelverk... 3

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

TOKKE KOMMUNE Definisjonar. BRA, bruksareal er i høve til NS 3940 og teknisk forskrift.

TOKKE KOMMUNE Definisjonar. BRA, bruksareal er i høve til NS 3940 og teknisk forskrift. TOKKE KOMMUNE. Reglar om tilskot til bygging av bustadhus i spreidd område, (utanfor kommunalt bustadfelt), kjøp, utbetring/restaurering av eldre bustad, til private vass- og kloakkanlegg. Endring av reglane

Detaljer

Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2019

Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2019 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.05.2019 49715/2019 Hans Roger Tømmervold Saksnr Utval Møtedato Kultur- og folkehelseutvalet 12.06.2019 Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring - styringsmål 2018 for Helse Førde HF

DATO: SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring - styringsmål 2018 for Helse Førde HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 14.03.2018 SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring - styringsmål 2018 for Helse Førde HF ARKIVSAK: 2017/4386 STYRESAK: 020/2018

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Innovasjon Noreg, hovudkontoret Dykkar ref Vår ref Dato 08.01.2016 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette oppdragsbrevet rammene til

Detaljer

Forvaltnings- og føretakskontroll av tilskotsordningar i landbruket

Forvaltnings- og føretakskontroll av tilskotsordningar i landbruket Forvaltnings- og føretakskontroll av tilskotsordningar i landbruket RISIKOBASERT KONTROLLPLAN For året: 2013 Godkjent: Christian Rekkedal Fylkesmannen i: Sogn og Fjordane Dato: A. Forvaltningskontroll

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200600403 Dato: 08.02.2006 Vedtak etter konkurranselova 21 om å tillate Prior Norge BA si vert

Detaljer

Retningsliner for tilskot til lag og organisasjonar i Åmli kommune

Retningsliner for tilskot til lag og organisasjonar i Åmli kommune Retningsliner for tilskot til lag og organisasjonar i Åmli kommune Vedteke i kommunestyret 24.4.2014, sak K-14/62 INNHALD: 1 Generelt... 3 2 Aktivitets- og driftsstøtte... 3 3 Prosjektmidlar og investeringsstøtte...

Detaljer

Søk regionale miljøtilskot elektronisk

Søk regionale miljøtilskot elektronisk Søk regionale miljøtilskot elektronisk I 2014 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me håpar at du vil søke elektronisk. I denne brosjyra finn du ei beskriving av

Detaljer

Svar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Høyring av NOU 2012:1 Til barns beste

Svar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Høyring av NOU 2012:1 Til barns beste Sakshandsamar: Bodhild Therese Cirotzki Vår dato Vår referanse Telefon: 03.05.2012 2012/732-610 E-post: fmsfboc@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 08.09.2015 Dykkar dato 16.06.2015 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering

Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rapport frå forvaltningskontroll gjennomført som eigenvurdering Kommune: Jølster Kontrolldato: Oktober/november 2016 Saksnummer.: 2016/3185 Rapportdato: 12.

Detaljer

Strategiplan for bruk av SMIL-midlar i Hægebostad kommune Perioden

Strategiplan for bruk av SMIL-midlar i Hægebostad kommune Perioden Strategiplan for bruk av SMIL-midlar i Hægebostad kommune Perioden 2013-2015 Korleis fungerer SMIL-ordninga? Frå og med 1/1-2004 vart SMIL-ordninga overført frå fylkesmannen til kommunane. Dette inneber

Detaljer

INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET 4/17. Landbrukskontoret for Sel og Vågå Tlf Edvard Storms veg VÅGÅ,

INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET 4/17. Landbrukskontoret for Sel og Vågå Tlf Edvard Storms veg VÅGÅ, INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET 4/17 September 2017 Landbrukskontoret for Sel og Vågå Tlf. 61293600 Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ, postmottak@vaga.kommune.no SØKNADSFRISTER Produksjonstilskot (PT) 1.10.

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 27.01.2014 Tid : 11:00 SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 1/14 14/42 ÅRSRAPPORT OVER VERNE- OG MILJØARBEIDET

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/663-2 Kommunale næringsfond - tildeling 2015 Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan

Detaljer

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 www.nasjonalparkstyre.no/folgefonna/

Detaljer

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna nasjonalparkstyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Folgefonnsenteret Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5557 2322 fmvlpost@fylkesmannen.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 Sogn og Fjordane revisjon IKS - endring av selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding: Kommunestyre vedtek endring av 4 i selskapsavtalen

Detaljer

Fullmaktsbrev 2014 Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Fullmaktsbrev 2014 Spesielle miljøtiltak i jordbruket Sakshandsamar, innvalstelefon Steinar G. Sørli, 5557 2154 Vår dato 19.02.2014 Dykkar dato «REFDATO» Vår referanse 2014/1688 Dykkar referanse «REF» Likelydande brev er sendt til: Kommunane i Hordaland Fullmaktsbrev

Detaljer

PLANPROGRAM. Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse Balestrand kommune Leikanger kommune Sogndal kommune

PLANPROGRAM. Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse Balestrand kommune Leikanger kommune Sogndal kommune PLANPROGRAM Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022 Balestrand kommune Leikanger kommune FØREORD Balestrand, Leikanger og startar med dette opp arbeidet med å lage til felles

Detaljer