Giardia- 3 år etter. Hva har vi lært og hva har vi gjort? Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Sivilingeniør Asle Aasen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Giardia- 3 år etter. Hva har vi lært og hva har vi gjort? Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Sivilingeniør Asle Aasen"

Transkript

1 1 Giardia- 3 år etter Hva har vi lært og hva har vi gjort? Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Sivilingeniør Asle Aasen

2 2 Jeg vil gjerne si noe om: Vannforsyningen i Bergen Hva skjedde høsten 2004 Krisehåndteringen Politisk behandling Eksternt Giardia-utvalg Hva har vi gjort?

3 VANNFORSYNINGEN I BERGEN 3 Vannforsyningen består av: 3 vannverk (Tunes, Risnæs og Bergen vv) Bergen vannverk har 5 vannbehandlingsanlegg 65 dammer (27 underlagt NVE-tilsyn) 36 vannbassenger ( m3) 900 km vannledninger, og 67 pumpestasjoner kummer ventiler Gjenanskaffelseskostnaden for anleggene er i størrelsesorden 7,5 milliarder kroner. Årsproduksjon: 42 mill m 3 drikkevann Ca 96% av byens innbyggere er tilknyttet offentlig vannforsyning.

4 Tidsakse 4

5 Investeringer i Vann og avløp Summerte investeringer Vann + Avløp kroner Avløp Vann mill kr

6 Hva var det som skjedde? 6 I slutten av oktober 2004 ble det oppdaget en epidemisk diaré i Bergen Årsaken var parasitten Giardia lamblia, spredt med drikkevannet fra Svartediket Ca 1500 personer ble diagnostisert som syke. Så mange som kan ha vært smittet Det var kokepåbud/-råd på drikkevannet fra Svartediket i 45 dager Mest sannsynlig årsak var utette avløpsledninger fra den nære bebyggelsen i/ved nedbørfeltet

7 Epidemien ble oppdaget 7 29.oktober 2004: Smittevernetaten ble informert av Haukeland sykehus om 27 tilfeller av Giardiasis i løpet av de 2 siste ukene i oktober, tilsvarer nesten en normal årsforkomst. 1. november 2004: Faglig kriseledelse ble etablert: Helsevernetaten Mattilsynet Vann- og avløpsetaten / Bergen vann KF Informasjonsavdelingen 5. November: Gitt kokeråd/kokepåbud

8 KRISEBEREDSKAP I BERGEN 8

9 Erfaringer fra krisehåndteringen 9 I en krisesituasjon må det handles rask Det må gjøres noe Aksjonistene inkl ledelse må være synlige Åpenhet er viktig Hendelsen vil utvilsomt få konsekvenser for norsk vannforsyning...(og det har den fått!)

10 Krav om evaluering av Giardia-epidemien 10 Byrådet, januar 2005 intern evaluering av Giardia-epidemien. utarbeidet av de aktørene som håndterte krisen Stort fokus fra media og fra medlemmer i bystyret byrådet besluttet en ekstern/uavhengig granskning i tillegg. Anmeldelse fra Miljøvernforbundet v/oddekalv

11 Politisk behandling, forts 11 Bystyret vedtok i møte , Uavhengig ekstern gransking av Giardia-epidemien samt evt høring når ekstern rapport forelå. I samme møte (annen sak) ble også vedtatt: kommunen erkjenner ansvar etter produktansvarsloven overfor berørte som har lidd økonomisk tap som følge av Giardiasis påført av kommunens drikkevannsforsyn. Erstatning utmåles individuelt under hensyn til produktansvarslovens bestemmelser og alminnelig erstatningsrettslige prinsipper. Vedtaket var basert på kommuneadvokatens rettslige vurdering av ansvarsspørsmålet.

12 Ekstern granskingsrapport, hovedkonklusjoner 12 Epidemien ble i det store og hele håndtert på en god måte når den først hadde oppstått. Mest sannsynlig årsak var utette avløpsanlegg i den nære bebyggelsen De bakenforliggende årsaker er å finne i årene før utbruddet Utvalget mener at epidemien høyst sannsynlig ville vært unngått dersom bestemmelsene i drikkevannsforskriften hadde vært fulgt - påpekt manglende godkjenning. Utbruddet kunne vært definert 2-4 uker tidligere VA-miljøet arbeidet godt for å redusere forsyningsområdet Riktig å fremskynde UV-anlegget ved Svartediket

13 Anbefalinger til VA, ekstern 13 granskingsrapport. 1. Avklarer status i forhold til godkjenning av Svartediket vannverk 2. Bedre rutiner for tilsyn og kontroll av avløpsanlegg. Etablering av driftsplaner 3. Dårlig tilstand på avløpsledninger. Redusere risiko for innsug 4. 4/5 Risikobasert vannprøvetakingen. Revurdere prøvetakingsprosedyrene for parasitter

14 Anbefalinger til VA 14 ekstern gransking, forts Viderefører arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) HACCP helhetlig risikovurdering fra kilde til kran 7. Optimalisere driften av vannbehandlings-prosessen ved det nye Svartediket vannverk. Ta hensyn til effekter av klimaendringer 8. Ikke tillate ytterligere bebyggelse i nedslagsfeltet selv om man får 2 barrierer i behandlingen 9. Tilrettelegging/utbygging av Brushytten og Åsebu krever tett tank

15 Byrådets (og bystyrets) innstilling 15 Byrådet slutter seg til rapportens konklusjoner og anbefalinger Byrådet beklager Giardiautbruddet høsten 2004, og de ulemper og lidelser dette har påført deler av befolkningen Viktig at erfaringene brukes aktivt for gjøre nødvendige endringer av adferd, systemer og rutiner. Byrådet har ikke bare vurdert utvalgets anbefalinger i forhold til Svartediket, men alle vannverkene i Bergen Sluttbehandling i bystyret 23. Oktober 1. halvårlige oppfølgingsrapport er nå behandlet i byrådet

16 Status i dag 16 Det er gjennomført eller planlagt en rekke tiltak for å møte de anbefalinger som er gitt: Utførte tiltak Tilsyn med og drift av nedbørfelt (skilt, gjerder, bommer, bosspann, gjeting av sau mm) Styrket overvåking av råvannskvalitet Spesielle tiltak for Svartediket (UV, overvåking mm) Igangsatte og planlagte tiltak Klausulering og forskrift Hovedplan for vannforsyning ( ) Risiko- og sårbarhetsanalyse (under arbeid) Kvalitetssikring sertifisering (under arbeid

17 Utførte tiltak vannbehandling. 17 Alle vannleveranser i Bergen kommer nå fra vannverk med min. 1 barriere mot Giardia Økt fokus på hygieniske risikosituasjoner både for vannbehandling og ledningsnett. Spesielle tiltak for Svartediket UV-anlegg Gjennomgang av system og sikkerhet for å minimalisere risiko for driftsavbrudd for anlegget Økt beredskap, overvåking og driftsoppfølging Vurdering av risikosituasjoner i forkant (ekstremvær)

18 Utførte tiltak for oppfølging av vannkvalitet 18 Oppfølging og kontroll av vannkvalitet har generelt fått større fokus Tettere dialog med Mattilsynet og helsevernetaten om risikoforhold og tiltak for å forebygge risiko Større fokus på tilsyn, revisjon og oppfølging Sikre felles forståelse av viktige forhold Kvalitetssikringsarbeid

19 Driftsrelaterte tiltak, 19 ledningsbrudd mm Gitt flere kokeråd i 2006 i forbindelse med ledningsbrudd eller arbeider på nett Gått gjennom og skjerpet rutiner for reparasjonsarbeider (unngå trykkløst nett!) Skjerpet rutiner for rengjøring og desinfeksjon Strengere kontroll og oppfølging av vannkvalitet Kompetansekrav til personell skjerpet

20 Hovedplan for vannforsyning Hovedplanen skisserer en rekke tiltak for å øke sikkerheten og beredskapen i vannforsyningen Ambisjonsnivå generelt hevet Møter anbefalingene fra evalueringsutvalget Styrking av de hygieniske barrierer for vannforsyningen + kritisk evaluering av disse UV på Kismul og Sædalen (i tillegg til klor) Utvidet vannbehandling på Espeland Vesentlig økning av ledningsfornyelsen (dobling) Gjennomgang av klausuleringsbestemmelsene

21 Vannforsyningen i Bergen 21

22 Risiko- og sårbarhetsanalyse 22 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og kvalitetssikring av vannforsyningen. Er behandlet på overordnet nivå i Hovedplanen Gjennomføres i 2007 ferdig over sommeren Hele forsyningskjeden fra kilde til tappekran Sertifisering av virksomheten etter ISO 9001 Berører både VA-etat (bestillerenhet) og Bergen Vann KF (utførerenhet)

23 Klausulering byfjellene 23 Klausuleringssak for Byfjellene er fremmet Mattilsynet: Forskrift overfor allmennheten Sak er er behandlet og vedtatt i byrådet KMBY har nedsatt politisk gruppe som skal vurdere klausuleringssaken arbeid pågår nå Ulike interessegrupper Balansere sikkerhet/restriksjonsnivå mot ulike brukerinteresser Brushytten tett tank problematikk

24 Erstatningssaker, så langt 24 Status i dag: Totalt kommet inn i overkant av 400 søknader om erstatning/refusjon (200 til kommunen og 210 til forsikringsselskapet Til nå utbetalt ca 7,0 mill kr til ca 335 personer 75 søknader fortsatt til behandling Er også rettet erstatningskrav mot kommunen for tort og svie/tap av livskvalitet (fordrer grov uaktsomhet)

25 Politianmeldelse - etterforskning 25 Status i dag: Opprinnelig bot (kr ,-) er trukket tilbake pga feil påtalemyndighet Politiet etterforsker nå saken for statsadvokaten Har oversendt et kort notat + 3 ringpermer med relevant bakgrunnsstoff i saken Har hatt nær dialog med kommuneadvokaten Statsadvokaten skal vurdere saken og evt. straffereaksjoner (eller henleggelse!)

26 26 Erfaringer VA-organisasjonen har vært under press og har vært sterkt fokusert Presse, Politikere, Publikum, Foresatte Vannforsyningen i fokus - krav til handling og oppfølging inklusiv dokumentasjon av samme Medieoppslag om langtidssyke har gjort stort inntrykk Tilliten til vannforsyningen satt på prøve Har fått mye positiv støtte fra VA-bransjen Vi har vært og er fortsatt preget av hendelsen Vi er på tå hev

27 Hva har vi lært? 27 Giardia-epidemien har vært en vekker for Bergen spesielt og norsk vannforsyning generelt Listen for vannforsyningen er generelt lagt høyere Holdningsendring skjerping over hele linjen Kunnskap og forskning om hygieniske barrierer Mer fokus på hygiene, risiko og beredskap i vannforsyningen fra kilde til kran (ROS) Avløpsanlegg i nedbørfeltet skjerpede kontrollrutiner Kilde/nedbørfelt ikke en fullverdig hygienisk barriere Har gitt/vil gi en sikrere vannforsyning i Norge!

28 Hva har vi lært, 28 Giardia-epidemien har med all tydelighet synliggjort hvor viktig vannforsyningen er for vår daglige helse og velferd! Og at vi ikke kan ta dette for gitt Selv i Norge med masse rent og godt vann fra naturens hånd! Vi må sørge for nødvendige ressurser, systemer og kompetanse for å holde fokus og sikre en hygienisk god og betryggende vannforsyning slik at dette ikke skjer igjen!!

29 29 Anbefalinger til andre kommuner Gjennomfør en helhetlig ROS-analyse for vannforsyningen Hygieniske barrierer: Risikovurdering og kritisk gjennomgang av vannkilde og av de hygieniske barrierer i vannbehandlingen. Oversikt, kontroll av forurensende aktiviteter Hvis sikkerheten ikke er god nok gjør noe for å bedre den hurtig En Giardia epidemi i Norge er mer enn nok!! Drift av vannbehandlingsanlegg og nett Sjekk at det finnes (eller lag) gode rutiner og god dokumentasjon av driftsopplegg og kontroller at disse reelt etterleves. Utvikle kvalitetsstyringssystem og beredskapsopplegg Jobb med holdninger og kompetanseutvikling Vann er vårt viktigste næringsmiddel!

30 . 30

31 31

32 Prøvetakingsprogram for 32 vannforsyningen Omfattende prøvetakingsprogram som omfatter råvann, rentvann og nettprøver for alle vannverk 2400 prøver og enkeltanalyser pr år Månedlig prøvetaking av Giardia og Cryptosporidium. Prøvetaking i utvalgte prøvepunkt for å avdekke evt. lekkasjer fra avløpssystemer. Intensivert prøvetaking og beredskap ved risikosituasjoner

33 33 Utførte tiltak FDV Driftsplan for FDV- tiltak, del av driftskontrakt Rengjøring av ledningsnett og systematisk vedlikehold av installasjoner på ledn.nett (ventiler, brannkuler med mer) Program for systematisk rengjøring av bassenger Driftsovervåking - alarmhåndtering Bebyggelse over fjellmagasin vurdering av tiltak Sikring mot innsug/tilbakeslag fra industri eller andre spesielle virksomheter som håndterer/lagrer farlige stoffer

34 Forskning, utvikling, ny kunnskap erfaringsformidling 34 Vi skal ha en aktiv rolle til forskning og utvikling på området vannkvalitet og helse Formidle erfaringer og kunnskap til andre Være åpen og søkende etter ny kunnskap og nye metoder som ytterligere kan bidra til å øke sikkerhet og kvalitet i vannforsyningen Manglende statlig finansiert FoU-program

35 Resultater fra prøvetaking av Giardia og Cryptosporidium 35 Totalt tatt 103 prøver a 10 l Tatt 2 prøver filtrert større vannvolumer (90 l) Påvist Giardia i 6 prøver og Cryptosporidium i 6 prøver, dvs i 6% av prøvene Høyeste påviste verdier er 6 Giardia og 5 Cryptosporidium Vi må kalkulere med å finne forekomst av Giardia og Cryptosporidium i vårt drikkevann av og til. Vår konklusjon er at vi må ha effektive barrierer

36 Takk for meg 36

Giardia-utbruddet i Bergen høsten 2004. Rapport fra det eksterne evalueringsutvalget

Giardia-utbruddet i Bergen høsten 2004. Rapport fra det eksterne evalueringsutvalget Giardia-utbruddet i Bergen høsten 2004 Rapport fra det eksterne evalueringsutvalget Mai 2006 Forsidebilde: Svartediket Foto: Bergen kommune / Seksjon informasjon Til Byrådet i Bergen Eksternt utvalg for

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 1 Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 2 Innhold Forord

Detaljer

Kommunal krise - Nasjonal vekker

Kommunal krise - Nasjonal vekker Kommunal krise - Nasjonal vekker En studie av Bergen kommunes håndtering av giardiautbruddet høsten 2004 Eirik Dalheim Universitetet i Bergen Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Masteroppgave

Detaljer

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 1 Forord Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp, 2011-2022 er Vann- og avløpsverkets overordnede styrende dokument. Den tar utgangspunkt

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 Juli 2009 Kommunal Utredning Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse

Detaljer

Vannforsyningens ABC

Vannforsyningens ABC Vannforsyningens ABC Kapittel F Internkontroll og beredskap F. INTERNKONTROLL OG BEREDSKAP...2 F.1 INTERNKONTROLL...2 F.1.1 Regelverk...2 F.1.2 Hovedprinsippene i internkontroll...3 F.1.3 Referanse...6

Detaljer

Møteinnkalling. Komite 3 Tekniske tjenester. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 11.03.2010 Tidspunkt: 08:15

Møteinnkalling. Komite 3 Tekniske tjenester. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 11.03.2010 Tidspunkt: 08:15 Møteinnkalling Utvalg: Komite 3 Tekniske tjenester Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 11.03.2010 Tidspunkt: 08:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Etne. kommune OPPDRAG EMNE

Etne. kommune OPPDRAG EMNE Rapport Etne kommune OPPDRAG Hovedplann vann 2012 2022 EMNE Hovedplann for vannforsyning DOKUMENTKODE 613896 RIVA RAP 0011 RAPPORT OPPDRAG Hovedplan vann 2012 2022 DOKUMENT KODE 613896 RIVA RAP 001 EMNE

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp FORVALTNINGSREVISJON Kostnadseffektivitet innen vann og avløp KLÆBU KOMMUNE November 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Klæbu kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Arkivsak : 004-2010 : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00.

Arkivsak : 004-2010 : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00. Møteinnkalling Arkivsak : 004-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00. Møtested/lokaler : Formannskapssalen Deltagere fra KU : Gunnar

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

NORD ODAL KOMMUNE INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

NORD ODAL KOMMUNE INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Oppdragsgiver Nord-Odal kommune Rapporttype Utredning datert 31 05 11 NORD ODAL KOMMUNE INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP NORD-ODAL KOMMUNE INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP 2 (63) Oppdragsnr.:

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

Tilleggsrapport til NORVAR-rapport 147/2006 1

Tilleggsrapport til NORVAR-rapport 147/2006 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sammendrag... 8 1 Introduksjon... 15 1.1 Om bakgrunnen for rapporten... 15 1.2 Noen utfordringer som Drikkevannsforskriften m/veileder gir... 17 1.2.1 Hva er

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 20.05.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Først

Detaljer

Har risikovurderinger knyttet til vannhygiene beskyttet helse til befolkningen i Norge? Vidar Lund, PhD Nasjonalt folkehelseinstituttet

Har risikovurderinger knyttet til vannhygiene beskyttet helse til befolkningen i Norge? Vidar Lund, PhD Nasjonalt folkehelseinstituttet Har risikovurderinger knyttet til vannhygiene beskyttet helse til befolkningen i Norge? Vidar Lund, PhD Nasjonalt folkehelseinstituttet Seminar Norsk Vannforening 30.01.2013 Dette spørsmålet kan besvares

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Orkdal kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden 23.5.

Detaljer

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning.

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. Februar 2015 Miljø og klima - 2 - Stavanger kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Handlingsprogram med Økonomiplan 2013-2016

Handlingsprogram med Økonomiplan 2013-2016 Sørum Kommunalteknikk KF Sørum Kommunalteknikk KF Handlingsprogram med Økonomiplan 2013-2016 Kommunestyrets vedtak av 20.06.2012 Innhold KOMMUNESTYRETS VEDTAK 4 1 FORORD 5 2 PLANSTRUKTUR FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK

Detaljer

Sårbarhet i vannforsyningen. Vedlegg A - N. Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap

Sårbarhet i vannforsyningen. Vedlegg A - N. Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap Sårbarhet i vannforsyningen Vedlegg A - N Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap VEDLEGG A EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR OG BEREDSKAP, NASJONALT

Detaljer

Sårbarhet i vannforsyningen

Sårbarhet i vannforsyningen Sårbarhet i vannforsyningen Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap Sårbarhet i vannforsyningen Side i 0. SAMMENDRAG 0.1 Prosjektbakgrunn

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Tysfjord Asvo, Drag Møtedato: 20.04.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

Vann og avløp og SAMRISK

Vann og avløp og SAMRISK Vann og avløp og SAMRISK Vann og avløpstjenestene (VA) er en kritisk infrastruktur som er viktige livslinje for samfunnet. Via vannledningsnettet leveres det viktigste næringsmiddelet mennesker trenger.

Detaljer

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 20.9.2012 May Britt Dahle Seniorrådgiver/prosjektleder Mattilsynet

Detaljer

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2005-2015

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2005-2015 Hovedplan for avløp og vannmiljø 2005-2015 Forsidebilde: BT 2 HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ 2005-2015 HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ 2005-2015 3 Innhold 1. Sammendrag... 5 2. Hva er Hovedplan for

Detaljer