UTREDNING FRA UNDERARBEIDSGRUPPE FOR ØKONOMISK- ADMINISTRATIVE UTDANNINGER JOTKA ERKLÆRINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTREDNING FRA UNDERARBEIDSGRUPPE FOR ØKONOMISK- ADMINISTRATIVE UTDANNINGER JOTKA ERKLÆRINGEN"

Transkript

1 UTREDNING FRA UNDERARBEIDSGRUPPE FOR ØKONOMISK- ADMINISTRATIVE UTDANNINGER JOTKA ERKLÆRINGEN

2 1. Mandatet for underarbeidsgruppa (UG) Styrene ved UiT og HiF besluttet i møter henholdsvis og 5.12 å søke Kunnskapsdepartementet om fusjon med virkning fra Det videre arbeidet skal bygge på Felles politisk plattform for fusjon. Styrene ved UiT og HiF har opprettet en styringsgruppe som har den overordnede styringen av fusjonsprosessen. Vedtak om mandat og sammensetning av arbeidsgruppa integrering (AG) med tilhørende undergrupper er gjort på styringsgruppemøte og er i tråd med vedtatt framdriftsplan (SG sak 05-13) og vedtatt prosjektorganisering (SG sak 3-13). Ei undergruppe for økonomisk-administrative utdanninger (UG) er oppnevnt med følgende sammensetning: Instituttleder Derek John Clark, HHT, UiT (leder) Førstelektor Bernt A. Bertheussen, HHT, UiT Fakultetsdirektør Terje Aspen, BFE, UiT Førsteamanuensis Espen Sirnes, Akademikerne, UiT Johan Birkelund, Student HHT/UiT Instituttleder Jørund Greibrokk, IØRF, HiF Førstelektor Ketil Hansen, IØRF, HiF Førstelektor Kristen Albert Ellingsen, IØRF, HiF Instituttrådgiver Anita Håkegård Pedersen, Norsk Tjenestemannslag, HiF Student Elin Viken Litovchenco, HiF Sekretær: Kontorsjef Inger Janne Johansen, UiT UG for økonomisk-administrative utdanninger skal gi en helhetlig anbefaling til AG integrering om organisering og integrasjon av følgende områder: Sikre god og hensiktsmessig integrasjon av aktuelle miljøer ved HiF og Handelshøgskolen i Tromsø. Sikre integrering og organisering som ivaretar utdanning, FoU, innovasjon og entreprenørskap. Foreslå en organisering som sikrer fleksibilitet og muliggjør tverrfaglig samhandling Gi innspill på hensiktsmessige løsninger som sikrer styrings- og ledelsesordninger tilpasset enhetens størrelse, kompleksitet og geografiske forhold. Peke på mulighetsrommet for videre utvikling, herunder å identifisere og synliggjøre fagmiljøets kompetanse og kompetanseutviklingsbehov. Identifisere utfordringer man må ha særskilt fokus på i det videre arbeidet. Rammene for det videre arbeidet ligger i Felles politisk plattform. Utover dette bes gruppa spesielt se på: Beskrive hva som må gjøres av arbeid fram fusjonstidspunktet ( ) og hvilke oppgaver som kan tas etter dette tidspunktet. Legge til rette for faglige synergier ved fusjonen. Det er også ønskelig at gruppa peker på mulige utviklingsoppgaver for det videre arbeidet etter

3 UG har hatt 2 møter (19. februar og mars) og har kommet frem til denne enstemmige innstillingen. 2. Integrering av stabene ved HHT Campus Alta og Campus Tromsø 2.1 Overføring av stillinger til HHT/BFE En oppdeling av IØRF bør ha som målsetting en best mulig Handelshøgskole og et best mulig Finnmarksfakultet. Når ansatte ved HiF skal innplasseres etter fusjonen bør evt overføring til HHT være basert på frivillighet ettersom det vil være en del overlapp mellom fagområder ved HHT og det nye Finnmarksinstituttet (FI). Det kan tenkes at en del ansatte kan dele sin stilling mellom HHT og FI, men dette frarådes: ansatte bør ha én leder, men kan levere undervisning til ulike programmer/institutter/fakulteter. Det er allerede etablert praksis for dette ved HHT hvor ansatte fra andre institutt underviser på HHT kurs mot en intern overføring til vedkommende institutt, eller hvor andre institutt leverer kurs direkte på HHT sine studieprogram. Dette systemet bør kunne fungere etter sammenslåingen. UG anbefaler at Instituttleder ved IØRF gjennomfører samtaler med alle ansatte med tanke på den fremtidige bemanningsplanen som skal behandles av styringsgruppa 16. mai. I vedlegg 1 gis en gjennomgang av behovene til HHT Campus Alta for å ivareta nåværende undervisningsaktivitet. Av dette fremkommer et behov for 13,2 faglige stillinger, med kurs tilsvarende 1-2 stillinger kjøpt inn fra Finnmarksinstituttet og kurs tilsvarende 3 stillinger kjøpt eksternt. For å sikre fleksibilitet i undervisning og en optimal utnyttelse av fagstaben anbefaler vi videre at faglige IIer stillinger kan brukes til oppgaver i Tromsø og/eller Alta; dette gjelder nye IIer stillinger og eksisterende i den grad dette lar seg gjøre. Vedlegg 1 identifiserer følgende behov for overføring av faste stillinger til HHT Campus Alta (innkjøp av faste kurs er også tatt med for å synliggjøre behovene): Samfunnsøkonomer Regnskap Metode Markedsføring Bedriftsøkonomi Prosjektledelse Jusfag Bacheloroppgave, skrivekurs med veiledning E-Helse Administrasjon Assisterende instituttleder 2 årsverk: 1 førsteamanuensis, 1 lektor 3 årsverk: 1 førstelektor, 2 høgskolelærere, 1 årsverk: 1 førsteamanuensis 1-2 årsverk: kjøpes finnmarksfakultet 3,2 årsverk: 1 førsteam, 2 lektorer, 1 IIer 2 årsverk: 2 lektorer 1 årsverk: kjøpes eksternt 1 årsverk: lektor 1 årsverk: lektor/førsteamanuensis 4 årsverk: Instituttrådgiver, 3 konsulenter 1 årsverk UG anbefaler at det knyttes en administrasjon opp mot de ansatte og studenter som tilhører HHT Campus Alta, og ser et behov for én Assisterende instituttleder, én Instituttrådgiver og tre studierådgivere/konsulenter. Instituttrådgiveren vil i hovedsak ha samme typer oppgaver som kontorsjef, knyttet til personal og økonomi ved Handelshøgskolen Campus Alta. Én av studierådgiverne vil ha ansvar for heltidsutdanninger (Bachelor i øk/adm og fra en 2014 Master i øk/adm), én vil ha ansvar for deltidsutdanninger inkludert næringslivskontakt og innsalg av kurs overfor næringslivet og forvaltningen, én vil jobbe primært med oppgaver knyttet til fleksibilisering av utdanning som foreslås lagt til Campus Alta. Vi anbefaler på det sterkeste at administrasjonen og de faglige ansatte ved Handelshøgskolen Campus Alta 2

4 samlokaliseres fra en Selv om studiene ikke blir samkjørt før i 2014 vil man reklamere for Bachelor i øk/adm før opptak 2013 som et tilbud fra Handelshøgskolen. Det er avgjørende for omdømmebygging at staben både den administrative og faglige er operativ, samkjørt og dimensjonert for oppgavene fra første stund. 2.2 Styring og ledelse BFE fakultetet har besluttet at institutter på fakultetet skal ledes av tilsatt Instituttleder uten styre (Sak FS BFE 02-13). I samme sak ble også rollen til faggruppelederne presisert (4 stk ved HHT). Gruppa anbefaler at HHT etter sammenslåing ledes av følgende team. Instituttleder, Assisterende instituttleder (Alta), Kontorsjef. Videre utpekes én av gruppelederne som vikar for instituttlederen, og som tar lederens funksjoner i tilfellet sykdom, permisjon eller liknende. Instituttlederen vil ha det overordnede ansvaret for all faglig virksomhet ved Handelshøgskolen Campus Tromsø og Alta, og personalansvar for faglige ansatte i Tromsø, kontorsjefen og assisterende instituttleder ved Campus Alta. Kontorsjefen er leder for de administrative ansatte ved Handelshøgskolen Campus Tromsø, og har personalansvar for disse. Kontorsjefen har ansvar for at det etableres felles administrative rutiner ved begge campuser. Assisterende leder ved Campus Alta vil ha ansvar for stedlig daglig ledelse, samt personalansvar for alle ansatte både faglige og administrative - i Alta. 2.3 Integreringstiltak Det er viktig at miljøene i Tromsø og Alta blir godt integrert både faglig og sosialt. For å sikre en god integrering av stabene foreslår UG å samle de ansatte på ulike arenaer for å bli kjent med hverandre og for å utvikle gode relasjoner: - Felles møte/samling hvert år, for eks at Handelshøgskolen reiser bort sammen. - Felles lyd/bilde lunsjmøte 1 gang pr måned, for eks via Skype. - Oppstartsamling i juni i Tromsø for faglige og administrative ansatte for å bli kjent med hverandre i forkant av formelt fusjonstidspunkt. - Første fellestur i en undervisningsfri uke i september for å bygge relasjoner på tvers av Campuser, samt utvikle en strategi for den nye handelshøgskolen. - Representanter fra faggruppene deltar på seminar/workshop i Alta. - Det foreslås etablering av et lektorlag på tvers av campusene, dvs en faglig organisering av faglige ansatte som er høgskolelærer, høgskole-/universitetslektor, førstelektor og dosent. Hensikten med dette er kompetanseutvikling for ansatte i denne karriereveien, og mulige tiltak er veiledningsseminar og workshop for skriving av fagartikler. Det utpekes en leder for denne gruppen, og lederen vil disponere et gruppeannuum tildelt av Handelshøgskolen. 2.4 Økonomi Det forutsettes lønnsom drift både i Alta og Tromsø. Tildelingen fra fakultetet må deles på en hensiktsmessig måte mellom campusene for å sikre gode muligheter til å utføre alle tillagte aktiviteter. UG anbefaler at budsjettmodellen til HHT følges for tildeling av personlig- og gruppeannuum. Det utredes hvordan ansatte med i hovedsak undervisningsoppgaver kan innlemmes i HHTs insentivsystem. Høsten 2013 bør stillinger som overføres til HHT få like mye driftsmidler som stillinger ved Finnmarksfakultetet. 3

5 3. Felles studieplan for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon fra og med semesteret Det samlede studietilbudet Som bakgrunn for diskusjonene om fremtidige studietilbud ved HHT Campus Alta og Tromsø presenteres følgende tabell som viser en samlet oversikt over de ordinære studietilbudene i økonomifag ved HHT/HiF: Bachelor Master PhD Annet Økonomi/administrasjon (Tromsø & Alta) Økonomi/administrasjon Samfunnsøkonomi Årsenhet i bedøk (Tromsø & Ledelse, innovasjon, marked Samfunnsøkonomi Språk og økonomi* Politikk, økonomi og filosofi* Matematikk og finans*** Fiskeri og havbruksvitenskap**** Ledelse, innovasjon, marked Economics (Samfunnsøkonomi) Business Creation and Entrepreneurship Erfaringsbasert MBA i strategisk ledelse og økonomi** (Tromsø & Alta) Bedriftsøkonomi Alta) Årsenhet i øk adm ledelse (Alta) Årsenhet i ledelse nettbasert (Alta) Prosjektledelse 30sp (10/15) (Alta) E-Helse 30sp (Alta) Skatterett 15sp (Alta) Næringsrett 10sp (Alta) * Administrert av HSL Fakultetet ** I samarbeid med HSL Fakultetet. HHT har administrativt ansvar. Samarbeid innledet mellom Tromsø og Alta *** Administrert av NT fakultet **** Norges fiskerihøgskole 3.2 Felles studieplan, Bachelor i økonomi/administrasjon Bachelorgraden kjøres i dag både ved HHT og HiF. Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning (NRØA) har anbefalt en felles ramme for institusjoner som gir bachelor- og masterutdanninger i økonomi og administrasjon for å gi en ensartet struktur og sikre høyt faglig nivå. Både HHT og HiF har tatt i bruk en modell hvor NRØA kravene er oppfylt i løpet av de to første studieårene slik at studenter fritt kan velge «fordypning» på 3. studieåret. UG foreslår å opprettholde dette prinsippet, men at de to første årene i studiet samkjøres. I forhold til dagens modell, må studenter i Alta fra 2014 ta Ex Fil og Ex Fac, og 4

6 HHTs studieprogram må endres i forhold til nye NRØA retningslinjer slik at mer vekt er plassert på makroøkonomi samt etikk og bedriftenes samfunnsansvar. Da er det betimelig å endre begge program fra første mulige tidspunkt (Høsten 2014). En undergruppe (Tore Jørgensen, Derek Clark, Jørund Greibrokk og Egil Rasmussen) har jobbet med denne utfordringen, og anbefaler følgende studieløp for studenter i Alta og Tromsø fra semesteret 2014: 1 1.semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng BED-1007 Matematikk for BED-XXXX Examen BED-1002 økonomer facultatum; Etikk og Finansregnskap analysemetode 2.semester 3.semester FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten BED-2019 Økonomistyring SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse BED-1004 Markedsføring BED-2020 Investering og finansiering 4.semester SOK-1010 Nasjonalregnskap og konjunkturer BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk BED-2003 Foretaksstrategi 5.semester Profilering Profilering Profilering 6.semester Profilering Profilering Profilering På grunn av stort press på miljøet ved UiT som underviser Ex Phil tar HHT studenter dette kurset om en. Det anbefales at også andre miljø ved Finnmarksfakultetet tar hensyn til dette i den grad Ex Phil må inn i nye studieplaner. I 5. og 6. semesteret tar studenter en selvvalgt profilering. I Alta tilbys pr i dag en profilering i regnskap, en i ledelse og nyskapning, en i markedsføring og en i bedriftsøkonomisk analyse. I Tromsø tilbys seks profileringer: markedsføring, ledelse og innovasjon, prosjektledelse, regnskap, finans og økonomisk analyse og økonomisk styring. Tilbud om profilering må vurderes over tid på campusene. Fra en 2014 bør man klare å samordne profileringen i regnskap mellom de to campusene. 3.3 Programledelse UG anbefaler at programstyret for økonomiske fag ved HHT har det overordnede ansvar for dette studieprogrammet, og at det oppnevnes minst ett medlem fra Campus Alta. Programstyret må godkjenne denne planen før den kan tre i kraft. 2 1 I vedlegg 2 presenteres alle studieløp som vil gjelde ved HHT Tromsø fra en 2014, gitt de tilpasninger som er gjort i Bachelor i øk/adm. Studieplanene må godkjennes av programstyret i økonomiske fag. 2 Ansatte ved IØRF som er tilknyttet Bachelor i øk/adm har velsignet denne modellen i møte den 5. mars

7 3.4 Fagansvar og koordinering av kurs Kurs i denne studieplanen vil være felles i den forstand at de går i samme semester, har samme lærings- og kompetansemål, hovedpensum, forelesningsplan og seminaroppgaver, og samme arbeidskrav og eksamen. Individuelle tilpasninger som er mulig er for eksempel samlingsbasert undervisning kontra undervisning jevnt spredt ut over semesteret. Det blir da minst to lærere som underviser hvert kurs (én i Alta og én i Tromsø), og en av disse blir oppnevnt som «hoved fagansvarlig». Hovedansvar kan legges til lærere i Alta eller Tromsø, og er ment som en koordinerende funksjon for å sikre at alle studenter får det samme tilbudet, og at pensum blir bestilt i tide. Hovedkursansvarlig vil også påta seg arbeid knyttet til å koordinere eksamenen i faget, og å påse at arbeidskrav er laget og lagt ut til riktig tidspunkt, og likeså at eksamenen er laget til riktig tid og alle eksamenskommisjoner er oppnevnt. Synergier vil kunne hentes ut ved at alle lærere på et kurs bidrar til forberedelse og gjennomføring av undervisning; videre vil alle lærere samarbeide om oppgaver knyttet til eksamenen i emnet (utarbeiding og retting av innleveringer og eksamenssettet). Ettersom flere lærere ved Campus Alta og Tromsø vil undervise kurs samtidig er det mulighet for å utveksle lærekrefter med tanke på en vellykket integrasjon av staben. Lærere kan også i prinsippet dekke hverandre i tilfelle langvarig sykdom eller liknende. 3.5 Overgangsordninger for eksisterende studenter ved HHT og HiF UG forutsetter at man finner en god løsning for eksisterende studenter som blir påvirket av omlegging av studieplanen for Bachelor i økonomi og administrasjon. Det er viktig at alle studenter har mulighet til å fullføre sine utdanningsløp uten å miste progresjon i studiet. Handelshøgskolen må påse at studenter som tar kurs som tas ut av studieplanen får anledning til å avlegge eksamen i henhold til forskrift, eller at det tilbys kurs som gir tilsvarende kompetanse. Det vil jobbes med en presisering av overgangsordninger for forskjellige kull til en Opptak og registrering av studenter Opptak og registrering av studenter en 2013 vil gå som normalt. Utlysning av bachelorstudiet i øk/adm i 2014 må skje med egen opptakskode for Campus Tromsø og Campus Alta gjennom Samordna Opptak. 5. Visjoner for fremtiden 5.1 Kompetanseheving Alle stabsmedlemmene bør gis samme positive utvikling. Målet til den nye handelshøgskolen må være å øke kompetansen til alle fagansatte, og sikre et tilstrekkelig antall første- og toppstillinger i henhold til NOKUT sine krav til utdanningsprogram. Lektorløpet og forskerløpet er i dag sidestilt ved UiT (noe avvik mht tildeling av forskningstid og -termin på førstestillingsnivå), og det er derfor nødvendig med flere plasser i lektorprogrammet i det nye universitetet. I tillegg etterlyser UG dosentkurs som ikke tilbys i dag og flere postdoktor professor løp. Se ellers forslaget om å etablere et formelt lektorlag i avsnitt 2.3. Gruppa vil oppfordre nye UiT til å sikre at førstelektorer har de samme mulighetene til opprykk som førsteamanuenser gjennom 50 % FoU tid og mulighet til å søke om forskningstermin hvert 5. 6

8 semester eller hvert 5. år. Førstelektorer er underlagt samme produksjonskrav som førsteamanuenser ved tildeling av forskningstermin, men har 20 % mindre FoU tid i stillingen. Dette mener gruppa er urimelig. Faglig utvikling vil i stor grad skje innenfor rammen av faggruppene. Her er det viktig at stabsmedlemmene ved Campus Alta integreres godt inn i disse gruppene; den første tiden etter fusjon bør det oppnevnes en faglig mentor fra Tromsø for fagansatte ved Campus Alta for å sikre at det etableres kontakt i forskningsgruppa. Mentoren vil kunne gi råd om videre kompetanseutvikling, ta adepten med på masterveiledning, skriving av fagartikler, og utvikling av prosjektsøknader. 5.2 Siviløkonomutdanning Samarbeid om master i økonomi og administrasjon (siv.øk) er allerede initiert og bør realiseres fra en 2014 samtidig med felles bachelor i økonomi og administrasjon. For å imøtekomme behovet for økt veiledningskompetanse foreslår gruppa at det organiseres veiledningsseminar (som også kan tilbys til lektorlaget i Tromsø). 5.3 Bachelor/master i ledelse, innovasjon og marked Handelshøgskolen bør vurdere opptak til disse programmene ved Campus Alta ved en senere anledning. 5.4 Fleksibilisering Når studieplanene er samkjørt, kan synergiene hentes ut. Gruppa ser for seg at de ressursene dette utløser kan benyttes til fleksibilisering av studiene. Det bør imidlertid legges en god strategi og gjøres et skikkelig arbeid hvis det først skal satses på fleksibilisering. Miljøet ved Campus Alta har over lang tid utviklet en god kompetanse på utvikling og gjennomføring av nettbaserte studier. Samtidig har Campus Tromsø mange studenter spredt over ni studieprogram. UG foreslår derfor å legge ansvaret for nettstudier til Campus Alta. Gruppa mener at dette også bør inkludere MBA programmet. Hvorvidt det lar seg gjøre å flytte ansvar for MBA til Campus Alta må utredes ettersom programmet er et samarbeidsprosjekt mellom HHT og et institutt ved HSL fakultetet. Det anbefales at RESULT kobles inn i arbeidet omkring nettbaserte studier. 5.5 Kompetanseutvikling for næringslivet og forvaltningen i Troms og Finnmark UG mener det er viktig at Handelshøgskolen også i fremtiden tilfører kompetanse til næringslivet og forvaltningen i Troms og Finnmark gjennom uteksaminerte kandidater. I tillegg bør man ha som målsetting å videreutvikle den kompetansen som finnes i arbeidslivet i dag. Da bør den nye handelshøgskolen utvikle en strategi for å utvikle en kompetansepakke for etterutdanning som kan tilbys i hele regionen. 5.6 Studentintegrering Det vil være viktig å bygge en felles identitet for alle Handelshøgskolestudenter i fremtiden. Man kan for eksempel tenke seg noen felles arrangement, felles prosjekter samt felles studentorganisasjoner som taler studentenes sak både i Tromsø og Alta. Alle studenter bør 7

9 innlemmes i alumniordningen ved BFE fakultetet. Videre arbeid med studentintegrering må gjennomføres av studenter med bistand fra HHT. 6. Navn UG har diskutert det nye navnet som er lagt til Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet og om dette bør tillegges betydning. Skal Handelshøgskolen forsøke å gi et innhold til det nye navnet eller er det viktigste å tilby en generisk utdanning til studentene? Gruppa anbefaler at det nye navnet benyttes dersom det passer. Det viktigste er å tilby e studenter kvalitet slik at de velger sin utdanning i landsdelen. For å gjenspeile den nye to-campus-strukturen anbefaler UG at navnet på Handelshøgskolen endres fra til: Handelshøgskolen ved Universitetet i Tromsø, med tillegget Campus Alta/Campus Tromsø. Akronymet HHT er godt innarbeidet i markedet og bør beholdes. Det engelske navnet er fortsatt Tromsø University Business School (TUBS), med tillegget Campus Alta/Campus Tromsø. Videre må UiT påse at enhetene er godt synlig fysisk og virtuelt gjennom en enhetlig visuell profil (skilting med mer). 7. Tidsplan Etter at bemanningsplanen er klar anbefaler UG følgende tiltak: Før Oppstartseminar i juni Etablering av lektorlaget Innplassering av ansatte ved Campus Alta i faggrupper Oppnevning av adepter og mentorer i faggruppene Utvikling av felles SAK prosjekter i forbindelse med fusjon Etablere gode muligheter for kontakt via toveis lyd/bilde i fellesrom Samlokalisering av fagstaben og administrasjonen ved Campus Alta Endring av navn til Handelshøgskolen ved Universitetet i Tromsø med tillegg Campus Alta/Campus Tromsø. På engelsk: Tromsø University Business School, Campus Alta/Campus Tromsø. Veiledningsseminar (masteroppgaver) Etter Nye studieplaner må gjøres helt klar innen (Bachelor og Master i øk/adm, årsenhet i bedriftsøkonomi) Gjennomgang av overgangsordning for studenter Seminar for alle ansatte om videre utvikling av nye HHT Seminar/workshop i regi av faggruppene i Alta Budsjettmodellen for tildeling mellom Campus Tromsø og Alta utarbeides Tildeling av fagansvar og hovedfagansvar, samt planlegging av felleskurs 8

10 Arbeidsgruppas innstilling er enstemmig. Tromsø, Alta/Jotka 22. mars

11 Behovsanalyse 2014 og videre Opptak startende/- registrerte studenter 2012 Aktive studenter per mars 2013 Ekstra pga div profileringer/- valgfag De ulike program i Alta Studiepoeng Innleid/-kjøp Egenprodusert tilknyttet HH en 2013 (sp) per år fra andre Bachelorprogrammet øk adm årig ledelse samkjørt årig ledelse nettbasert samkjørt årig bedriftsøkonomi samkjørt 60 Prosjektledelse Prosjektledelse samkjørt 15 Prosjektledelse samkjørt10 E-Helse 30 sp ANTALL STUDENTER TATT INN H sum 260sp Det er ca 30 flere studenter på prosjektledelse 30 sp, men de tar dette som en del av 1. årig ledelse nettbasert Vi kjører også mange enkeltkurs i Bachelor i Nordområde studier (BNS) program, næringsrett, og andre kurs og mindre enheter for salg. På Bachelorprogrammet har vi skisse til profileringer Hentes fra 1. Regnskapsautorisasjon HH campus Alta (HHA) 2. Markedsføring Finnmarksfakultetet reg utv inst (FRUI) 3. Regionalutvikling Finnmarksfakultetet/ HH campus Alta 4. Økonomistyring HH campus Alta (HHA) Behov for fagkompetanser i undervisning for å dekke eksisterende program Samfunnsøkonomer 45 sp 2 stk fra HHA Regnskap 55 sp* 3 stk fra HHA Metode 20 sp 1 stk fra HHA Markedsføring 30 sp 1-2 stk kjøpes Finnmarksfakultet Bedriftsøkonomi andre 70 sp* 3.2 stk fra HHA Prosjektledelse med oppgave 30 sp 2 stk fra HHA Jusfag 30 sp 1 person kjøpes eksternt Bacheloroppgave 10 skrivekurs med veiledning av oppgaver 1 stk fra HHA E-Helse 30 sp 1 stk fra HHA Sum 320 sp, vi henter fra andre 60 sp Behov for mannskap HHA til å dekke produksjon inkl ca 20% av stab i permisjon 260 sp ca 13 stillinger ca 25 sp i snitt *-regnskap og bedriftsøkonomi kan ses sammen da enkelte ansatte bidrar med undervisning i begge

12 De ulike fagområder med kursprogram Samfunnsøkonomi: 45 Mikro og anv 10 Makro 10 Makro II 10 (planlegges) Kommunal øk styring 5 (5+5) Næringsutvikling og innovasjon 10 Regnskap: 55 Finansregn I 10 Finansregnskap II 10 Finansregnskap III 10 BED 2024 Regnskskikk og org 10 Kommunal øk styring 5 (5+5) Økonomistyringj 10 Bedriftsøkonomi andre: 70 Exfac 5 (+5) Innføring i bed øk + etikk og metode Org teori og ledelse10 Foretaksstrategi 10 Investering og finansiering 10 Personalledelse 10 Utviklingsledelse 10 Kreativitet 10 Strategisk økonomistyring 10 Metode 20 Matematikk 10 Statistikk og metode 10 Bachelor oppgave 10 BA oppgave 10 skrivekurs og veiledning av oppg Markedsføring 30 Markedsføring 10 Markedsplanlegging og konkurransestrategier 10 Prisstrategi 10 Juridiske fag 30 Næringsrett 10 Skatterett 10 Avgiftsrett 10 Prosjektledelse 30 Prosjektledelse 30/15/10 ex-phil??? SUM 320 sp Innkjøpt 60 sp Egenprodusert 260 sp

13 SIVØK med Major i Prosjektledelse Behov må avdekkes 120 sp ca 50% samdrift med Tromsø 60sp lokal leveranse HHA ca 60sp driftes fra Alta & ca 60sp streames fra Tromsø 3 stillinger (MBA uavklart) Ledelse og Administrasjon Ass instleder Kontorsjef/rådgiver Studieadministrasjon konsulenter (1 stilling) 1 stilling 1 stilling 3 stillinger Totalt minimum hele instituttet 18 og en stillinger Ass. Instituttleder 1 Faglige eksisterende program 13 Faglige sivøk (NYE 1. komp eller professor) utlyses 2013/ Inst adm 4 Program oversikt Bachelor øk adm Siv øk 1. årig ledelse 1. årig ledelse nett 1. årig bed.øk prosjektledelse 30/15/10 E - Helse 30 Andre mindre 10 sp enheter, det er flere aktuelle også for bedriftsmarkedet fra 2014 MBA med f.eks profileringer innenfor prosjektled, helseledelse, og eventuelt medieledelse) fra 2014 Siv øk.

14 Handelshøgskolen ved Universitetet i Tromsø Studieplaner - HHT Gjelder fra og med en 2014

15 Forslag til nye studieplaner Bachelor i økonomi og administrasjon 1.semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng BED-1007 Matematikk for økonomer BED-XXXX Examen facultatum; Etikk og analysemetode BED-1002 Finansregnskap 2.semester FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser BED-1004 Markedsføring 3.semester BED-2019 Økonomistyring BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse BED-2020 Investering og finansiering 4.semester SOK-1010 Nasjonalregnskap og konjunkturer BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk BED-2003 Foretaksstrategi 5.semester Profilering Profilering Profilering 6.semester Profilering Profilering Profilering Bachelor i ledelse, innovasjon og marked 10 Studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 1.semester BED-1009 Kreativitet og innovasjon BED-XXXX Examen facultatum; Etikk og analysemetode BED-1008 Medier og kommunikasjon 2.semester FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk BED-1004 Markedsføring 3.semester BED-1002 Finansregnskap BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse ENG-1001 Engelsk for næringsliv og markedsføring 4.semester BED-2015 Kommersialisering BED-2004 Bedriftsmarkedsføring BED-2003 Foretaksstrategi 5.semester Studieretning Studieretning Studieretning 6.semester Studieretning Studieretning Studieretning 2

16 Årsstudiet i bedriftsøkonomi 1.semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng BED-1002 Finansregnskap BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse BED-2010 Forretningsjus og arbeidsrett 2.semester BED-1004 Markedsføring BED-2015 Commercialization eller BED-2003 Foretaksstrategi BED-2032 Corporate finance Bachelor i samfunnsøkonomi 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 1.semester BED-1007 Matematikk for økonomer BED-XXXX Examen facultatum; Etikk og analysemetode SOK-0001 Økonomi og politikk (ny variant) 2.semester FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten SOK-1010 Nasjonalregnskap og konjunkturer SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser 3.semester SOK-2001 Strategisk atferd SOK-2003 Makroøkonomi SOK-2002 Offentlig økonomi 4.semester BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk SOK-2030 Næringsøkonomi og konkurransestrategi SOK-2039 Norske økonomiske utfordringer 5.semester BED-2020 Investering og finansiering SOK-2032 Internasjonal handel og økonomisk geografi SOK-2004 Risk and incentives 6.semester SOK-2037 Ressursøkonomi BED-2026 Økonomi og etikk BED-2032 Corporate Finance 3

17 Bachelor i politikk økonomi og filosofi 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 1.semester STV-1005 Internasjonal politikk EXF-0710 Examen facultatum ved HSL-fakultetet SOK-0001 Økonomi og politikk (ny variant) 2.semester STV-1002 Offentlig politikk og administrasjon: Institusjoner og prosesser i norsk politikk FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten FIL-2010 Etikkens grunnlagsproblemer 3.semester BED-1007 Matematikk for økonomer STV-1004 Organisasjonsteori: Analyse av moderne organisasjoner FIL-1004 Vitenskapsfilosofi 4.semester SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser SOK-1010 Nasjonalregnskap og konjunkturer FIL-2022 Moderne politisk filosofi 5.semester BED-2020 Investering og finansiering SOK-2032 Internasjonal handel og økonomisk geografi SOK-2004 Risk and incentives 6.semester SOK-2037 Ressursøkonomi BED-2026 Økonomi og etikk BED-2032 Corporate Finance 4

18 Bachelor i språk og økonomi - Bedriftsledelse 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 1.semester BED-1002 Finansregnskap BED-XXXX Examen facultatum; Etikk, politikk og innovasjon BED-1010 Logistikk og kvalitetsledelse eller XXXX-0100 Innføring i fremmedspråk 2.semester 1000-nivå i valgte språkfag 1000-nivå i valgte språkfag 1000-nivå i valgte språkfag 3.semester 1000-nivå i valgte språkfag 1000-nivå i valgte språkfag 1000-nivå i valgte språkfag 4.semester FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten BED-1004 Markedsføring BED-2032 Corporate Finance 5.semester BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse BED-2007 Kvalitetsstyring BED-2010 Forretningsjus og arbeidsrett 6.semester BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk BED-2201 Bacheloroppgave BED-2003 Foretaksstrategi 5

19 Bachelor i språk og økonomi - Samfunnsøkonomi 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 1.semester BED-1007 Matematikk for økonomer SOK-0001 Økonomi og politikk (ny variant) BED-1002 Finansregnskap eller XXXX-0100 Innføring i fremmedspråk 2.semester 1000-nivå i valgte språkfag nivå i valgte språkfag 1000-nivå i valgte språkfag 3.semester 1000-nivå i valgte språkfag nivå i valgte språkfag 1000-nivå i valgte språkfag 4.semester FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser 5.semester SOK-2001 Strategisk atferd SOK-2003 Makroøkonomi 6.semester BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk BED-2201 Bacheloroppgave SOK-1010 Nasjonalregnskap og konjunkturer SOK-2002 Offentlig økonomi SOK-2039 Norske økonomiske utfordringer Bachelor språk og økonomi studieretning språk emner samfunnsøkonomi Høst: SOK-2001 Strategisk atferd (10 stp) SOK-2003 Makroøkonomi (10 stp) SOK-2002 Offentlig økonomi (10 stp) Vår: BED-1007 Matematikk for økonomer (nettbasert) (10 stp) SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk adferd (10 stp) SOK-1010 Nasjonalregnskap og konjunkturer (10 stp) 6

20 Bachelor språk og økonomi studieretning språk emner bedriftsledelse Høst: BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse (10 stp) BED-1002 Finansregnskap (10 stp) BED-2010 Forretningsjus og arbeidsrett (10 stp) Vår: BED-2003 Foretaksstrategi (10 stp) BED-1004 Markedsføring (10 stp) BED-2035 Competitiv Intelligence (10 stp) 7

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Høringsuttalelse. Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag. Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad

Høringsuttalelse. Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag. Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad Høringsuttalelse Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad Linda Løvdal- representant, Høgskolen i Harstad Gunn K. Stenhaug HTV, Norsk sykepleierforbundet

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Målet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Behov for stillinger ved Handelshøgskolen ved UiT

Behov for stillinger ved Handelshøgskolen ved UiT Budsjettinnspill FS 24.11.16 Behov for stillinger ved Handelshøgskolen ved UiT Tromsø Handelshøgskolen campus Tromsø har behov for nye stillinger, delvis for å dekke ansatte som snart går av med pensjon,

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i: Odd-Birger Hansen, HiH. Handelshøgskolen Arkivref: 2015/2826 IJJ000 Dato:

MØTEREFERAT. Møte i: Odd-Birger Hansen, HiH. Handelshøgskolen Arkivref: 2015/2826 IJJ000 Dato: Handelshøgskolen Arkivref: 2015/2826 IJJ000 Dato: 24.08.2015 MØTEREFERAT Møte i: Møteleder/referent: Møtedato: Til stede: Forfall: Faggruppe for økonomi- og ledelsesutdanninger Instituttleder Derek Clark/

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Til rapport fra arbeidsgruppen organisasjon

Til rapport fra arbeidsgruppen organisasjon 14.10.2015 Høringsuttalelse Til rapport fra arbeidsgruppen organisasjon Hege Olsen Richardsen NARVIK UNIVERSITY COLLEGE Innholdsfortegnelse 1.0 Campusråd s. 2 2.0 Lokal faglig stedlig ledelse med personalansvar

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning SIDE 279 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 12.01.07. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1961 Instituttleder 1945 Professor 1954 Førsteamanuensis 1973 Førsteamanuensis* 1947 Universitetslektor

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER

INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER INFORMASJON OM NYE REVIDERTE STUDIEMODELLER VED BI NETTSTUDIER Handelshøyskolen BI har vedtatt å revidere Bachelorstudiene. Bakgrunnen for dette er bl.a. Kvalitetsreformen i høyere utdanning. Ny revidert

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato: fakultetsdirektør Jørgen Fossland Tlf.: 77 64 45 95 Faks: 77 64 49 05 jorgen.fossland@uit.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato: 12.04.2013 - - - FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Bachelor-utdanning Endring fra 2-årig kandidatutdanning (120 studiepoeng) til ba-utdanning (180 studiepoeng)

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 313 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 15.02.06. BACHELOR I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap tar sikte på (1) å

Detaljer

MØTEREFERAT. Gruppen, oppnevnt 4. februar, består av

MØTEREFERAT. Gruppen, oppnevnt 4. februar, består av MØTEREFERAT Møte i: Undergruppe Helse- og omsorgsfag Møtedato: 18.02.2013 Arkivref.: Referent: Toril Hansen Til stede: Gyrd Thrane (GT), Siw Blix (SB), Marta Grongstad (MG), Tove Størdal(TS), Toril Hansen(TH),

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Notat. Innledning. Nye emner

Notat. Innledning. Nye emner Notat Dato: 13.02.2012 Saksnr./arkivnr.: saksnr Til: Kikk her og skriv inn mottaker. Saksbehandler: Elin Kristin Hansen 67235000, postmottak@hioa.no ENDRINGSNOTAT PROGRAMPLANER 2012/2013: BACHELORSTUDIET

Detaljer

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB 1 HANDELSHØGSKOLEN VED UMB SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS Institutt for økonomi og ressursforvaltning Instituttleder Ragnar Øygard 17. November 2010 Litt historie Økonomifaget ved UMB Fra 1866- Driftsøkonomi

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret 67/15 16.12. 2015 Dato: 09.12.2015 Arkivsaksnr: 2015/12606-RAL Prosjekt studieprogramportefølje ved HF: HF 2020 Dokumenter i saken: Fakultetsstyresak

Detaljer

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger?

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Karianne Brøndbo Bergheim AØR Styreseminar 7. mai 2008 Organisering av AØR Dekan Avdelingsråd Rådgiver Konsulent Seksjon for økonomi og

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig)

Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Økonomisk-administrative fag - masterstudium (5- årig) Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad:

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

2.1 Gjennomgang av referatet Referatet fra forrige møte ble godkjent og følgende punkt gjennomgått/besvart:

2.1 Gjennomgang av referatet Referatet fra forrige møte ble godkjent og følgende punkt gjennomgått/besvart: Handelshøgskolen Arkivref: 2015/2826 IJJ000 Dato: 23.09.2015 MØTEREFERAT Møte i: Møteleder/referent: Møtedato: Til stede: Forfall: Faggruppe for økonomi- og ledelsesutdanninger Instituttleder Derek Clark/

Detaljer

IØR har lagt større vekt på å profilere økonomi og ressursforvaltning som et samfunnsøkonomisk studium. STUDIEPOENG

IØR har lagt større vekt på å profilere økonomi og ressursforvaltning som et samfunnsøkonomisk studium. STUDIEPOENG 1302 1901 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR ØKONOMI OG RESSURSFORVALTNING RED: INGER-LISE LABUGT IØR-stud Nr 3/06 Studierevisjonen 2006 flere detaljer: Det er foretatt omfattende gjennomgang

Detaljer

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 1. studieår 2. studieår 3. studieår 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. BØA1001 Bedriftsøkonomi med driftsregnskap

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN BFE-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN BFE-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved BFE-fak 2009-2013... 6 Akvamedisin... 8 Biologi, klima og miljø (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

Økonomisk seminar en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år

Økonomisk seminar en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år Økonomisk seminar en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år Theo Schewe NRØA møte 3-06 Bø i Telemark 16. 17. 10. 2006 Studiemodell for Bachelorstudium i Økonomi og administrasjon

Detaljer

Per Åge Ljunggren, HiN Odd-Birger Hansen, HiH Christopher D Jakobsen, studentrepresentant, UiT

Per Åge Ljunggren, HiN Odd-Birger Hansen, HiH Christopher D Jakobsen, studentrepresentant, UiT Handelshøgskolen Arkivref: 2015/2826 IJJ000 Dato: 07.10.2015 MØTEREFERAT Møte i: Møteleder/referent: Møtedato: Til stede: Forfall: Faggruppe for økonomi- og ledelsesutdanninger Instituttleder Derek Clark/

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Rapport Arbeidsgruppe «Styring og ledelse»

Rapport Arbeidsgruppe «Styring og ledelse» Rapport Arbeidsgruppe «Styring og ledelse» Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn 2. Mandat 3. Beskrivelse av aktivitet 4. prinsipielle synspunkter 5. Nærmere om de enkelte funksjoner 6. Oppgaver frem til fusjonstidspunktet

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Terje Aspen Christian Hansen Kathrine Tveiterås og Derek Clark (orienteringssak 3) Anne Høydal (orienteringssak 4)

Terje Aspen Christian Hansen Kathrine Tveiterås og Derek Clark (orienteringssak 3) Anne Høydal (orienteringssak 4) Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2014/88 MJE000 Dato: 10.09.2014 MØTEREFERAT Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret ved BFE-fak. Hans Olav Karde/Christian Hansen Møtedato:

Detaljer

ÅRSPLAN Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging

ÅRSPLAN Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging ÅRSPLAN Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Årsplanen er utviklet for å være en konkretisering - i form av tiltak og strategier - av den visjonen og de målene vi setter for virksomheten.

Detaljer

Modeller for erfaringsbasert master. Knut Olav Aslaksen Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), UiB

Modeller for erfaringsbasert master. Knut Olav Aslaksen Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), UiB Modeller for erfaringsbasert master Knut Olav Aslaksen Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), UiB Kort om videreutdanning ved UiB Erfaringsbasert master bakgrunn kjennetegn Erfaringer og modeller

Detaljer

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte 13.06.2016 TO GRUNNLEGGENDE SPØRSMÅL HVORFOR? - Nødvendig prosess eller et politisk valg?

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018

STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 STUDIEHA NDBOKA 2017/2018 Innholdsfortegnelse Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon... 4 Obligatoriske emner... 4 Profileringsområder... 5 Regnskapsfører... 5 Økonomisk styring... 6 Finansiell

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Siviløkonomstudiet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG Tid: Fredag 3.11.17 klokka 11.15 15.00 Sted: Adm A319 Styrerommet, Administrasjonsbygget Saksliste: Sak 22 17 Rapport fra Fokusgruppe Innovasjon og entreprenørskap

Detaljer

Til styringsgruppen for fusjon

Til styringsgruppen for fusjon Til styringsgruppen for fusjon Dato: Arkivref.: SAK SG 12-13: Styring og ledelse Styringsgruppa nedsatte en arbeidsgruppe for å vurdere styring og ledelse for den fusjonerte institusjonen i sak SG 08-13:

Detaljer

Vedlegg: ÅRSPLAN 2010

Vedlegg: ÅRSPLAN 2010 Vedlegg: ÅRSPLAN 2010 Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Årsplanen er utviklet for å være en konkretisering - i form av tiltak - av målene for virksomheten. Vi etablerer et

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.09.10 SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Bruk av perspektivemnet i NTNUs studieprogram Tilråding: 1. NTNUs

Detaljer

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Avdeling vernepleie Arkivref.: 2016/712 Dato: 10.03.2017 Odd Arne Paulsen Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Høringsuttalelse til sak: Organisering

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Studieprogram B-HOTLED, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I REKTORRÅDET:20. APRIL

INNKALLING TIL MØTE I REKTORRÅDET:20. APRIL Til rektorrådets medlemmer UiT arkivref: Dato: 14.04.2015 INNKALLING TIL MØTE I REKTORRÅDET:20. APRIL 2015 kl 14.15. Møtet avholdes som videokonferanse på følgende møterom Tromsø (Hiet, B 124), Harstad

Detaljer

Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet Synnøve Myhre Leder av AG 2

Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet Synnøve Myhre Leder av AG 2 Rapport AG 2. Forslag til organisering av tekniske og administrative funksjoner ved MOF i fremtidens fakultet 20.09.12 Synnøve Myhre Leder av AG 2 AG2 sammensetning Synnøve Myhre, administrasjonssjef,

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1942 Professor 1940 Førstelektor 1945 Professor 1954 Professor 1943 Førsteamanuensis 1952 Instituttleder

Detaljer

Regnskap og revisjon (Master)

Regnskap og revisjon (Master) NO EN Regnskap og revisjon (Master) Vi tilbyr en attraktivt og moderne MRR utdanning, med engasjerende studenter og læringsmiljø. Er du ute etter å få en god bakgrunn i å gjennomføre og lede endringsprosesser?

Detaljer

296 Studiehåndboka for humanistiske fag

296 Studiehåndboka for humanistiske fag 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika,

Detaljer

Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010. Ved Britt Elin Steinveg, UiT

Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010. Ved Britt Elin Steinveg, UiT Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010 Ved Britt Elin Steinveg, UiT Litt historie og bakgrunn 2 Hvem var vi før 2009 Høgskolen i Tromsø: En typisk profesjonshøgskolene med en Fellesadministrasjon

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics Deltidsstudier i Bergen 2012-2013 Fleksible studier nye muligheter Norwegian School of Economics Velkommen til nhh Kvalitet og faglig tyngde Norges Handelshøyskole (NHH) ble etablert i 1936. NHH har siden

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heiltid/deltid: Heltid Opptaksinformasjon Generell studiekompetanse Emnekombinasjon/studieplan

Detaljer

FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon

FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon Bjarte.Ravndal@uis.no 14.10.2016 www.uhr.no NRØA koordiner utdanninger Bachelor i økonomi og administrasjon - anbefalt plan - profilering regnskapsfører,

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1957 Professor* 1969 Førsteamanuensis Professor* 1948 Førstelektor Førsteamanuensis (50%) 1948 1955

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.08.15 Tittel:

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN IRS-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN IRS-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved IRS-fak 2009-2013... 6 Arktisk friluftsliv (opprettet i 2013, derfor er det svært lite data tilgjengelig)...

Detaljer

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap 05 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Navn: Bokmål: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Nynorsk: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitskap Engelsk: Bachelor

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Studiestyresak: 16/1 Saksnr.: 2015/9880 Møte: 17. mars 2016 SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2016. PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev 25. januar

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Dato: 22.09.14 Møtestart: 1615 Sted: HSL/svhum-E0101 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1401: Presentasjon

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer