UTREDNING FRA UNDERARBEIDSGRUPPE FOR ØKONOMISK- ADMINISTRATIVE UTDANNINGER JOTKA ERKLÆRINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTREDNING FRA UNDERARBEIDSGRUPPE FOR ØKONOMISK- ADMINISTRATIVE UTDANNINGER JOTKA ERKLÆRINGEN"

Transkript

1 UTREDNING FRA UNDERARBEIDSGRUPPE FOR ØKONOMISK- ADMINISTRATIVE UTDANNINGER JOTKA ERKLÆRINGEN

2 1. Mandatet for underarbeidsgruppa (UG) Styrene ved UiT og HiF besluttet i møter henholdsvis og 5.12 å søke Kunnskapsdepartementet om fusjon med virkning fra Det videre arbeidet skal bygge på Felles politisk plattform for fusjon. Styrene ved UiT og HiF har opprettet en styringsgruppe som har den overordnede styringen av fusjonsprosessen. Vedtak om mandat og sammensetning av arbeidsgruppa integrering (AG) med tilhørende undergrupper er gjort på styringsgruppemøte og er i tråd med vedtatt framdriftsplan (SG sak 05-13) og vedtatt prosjektorganisering (SG sak 3-13). Ei undergruppe for økonomisk-administrative utdanninger (UG) er oppnevnt med følgende sammensetning: Instituttleder Derek John Clark, HHT, UiT (leder) Førstelektor Bernt A. Bertheussen, HHT, UiT Fakultetsdirektør Terje Aspen, BFE, UiT Førsteamanuensis Espen Sirnes, Akademikerne, UiT Johan Birkelund, Student HHT/UiT Instituttleder Jørund Greibrokk, IØRF, HiF Førstelektor Ketil Hansen, IØRF, HiF Førstelektor Kristen Albert Ellingsen, IØRF, HiF Instituttrådgiver Anita Håkegård Pedersen, Norsk Tjenestemannslag, HiF Student Elin Viken Litovchenco, HiF Sekretær: Kontorsjef Inger Janne Johansen, UiT UG for økonomisk-administrative utdanninger skal gi en helhetlig anbefaling til AG integrering om organisering og integrasjon av følgende områder: Sikre god og hensiktsmessig integrasjon av aktuelle miljøer ved HiF og Handelshøgskolen i Tromsø. Sikre integrering og organisering som ivaretar utdanning, FoU, innovasjon og entreprenørskap. Foreslå en organisering som sikrer fleksibilitet og muliggjør tverrfaglig samhandling Gi innspill på hensiktsmessige løsninger som sikrer styrings- og ledelsesordninger tilpasset enhetens størrelse, kompleksitet og geografiske forhold. Peke på mulighetsrommet for videre utvikling, herunder å identifisere og synliggjøre fagmiljøets kompetanse og kompetanseutviklingsbehov. Identifisere utfordringer man må ha særskilt fokus på i det videre arbeidet. Rammene for det videre arbeidet ligger i Felles politisk plattform. Utover dette bes gruppa spesielt se på: Beskrive hva som må gjøres av arbeid fram fusjonstidspunktet ( ) og hvilke oppgaver som kan tas etter dette tidspunktet. Legge til rette for faglige synergier ved fusjonen. Det er også ønskelig at gruppa peker på mulige utviklingsoppgaver for det videre arbeidet etter

3 UG har hatt 2 møter (19. februar og mars) og har kommet frem til denne enstemmige innstillingen. 2. Integrering av stabene ved HHT Campus Alta og Campus Tromsø 2.1 Overføring av stillinger til HHT/BFE En oppdeling av IØRF bør ha som målsetting en best mulig Handelshøgskole og et best mulig Finnmarksfakultet. Når ansatte ved HiF skal innplasseres etter fusjonen bør evt overføring til HHT være basert på frivillighet ettersom det vil være en del overlapp mellom fagområder ved HHT og det nye Finnmarksinstituttet (FI). Det kan tenkes at en del ansatte kan dele sin stilling mellom HHT og FI, men dette frarådes: ansatte bør ha én leder, men kan levere undervisning til ulike programmer/institutter/fakulteter. Det er allerede etablert praksis for dette ved HHT hvor ansatte fra andre institutt underviser på HHT kurs mot en intern overføring til vedkommende institutt, eller hvor andre institutt leverer kurs direkte på HHT sine studieprogram. Dette systemet bør kunne fungere etter sammenslåingen. UG anbefaler at Instituttleder ved IØRF gjennomfører samtaler med alle ansatte med tanke på den fremtidige bemanningsplanen som skal behandles av styringsgruppa 16. mai. I vedlegg 1 gis en gjennomgang av behovene til HHT Campus Alta for å ivareta nåværende undervisningsaktivitet. Av dette fremkommer et behov for 13,2 faglige stillinger, med kurs tilsvarende 1-2 stillinger kjøpt inn fra Finnmarksinstituttet og kurs tilsvarende 3 stillinger kjøpt eksternt. For å sikre fleksibilitet i undervisning og en optimal utnyttelse av fagstaben anbefaler vi videre at faglige IIer stillinger kan brukes til oppgaver i Tromsø og/eller Alta; dette gjelder nye IIer stillinger og eksisterende i den grad dette lar seg gjøre. Vedlegg 1 identifiserer følgende behov for overføring av faste stillinger til HHT Campus Alta (innkjøp av faste kurs er også tatt med for å synliggjøre behovene): Samfunnsøkonomer Regnskap Metode Markedsføring Bedriftsøkonomi Prosjektledelse Jusfag Bacheloroppgave, skrivekurs med veiledning E-Helse Administrasjon Assisterende instituttleder 2 årsverk: 1 førsteamanuensis, 1 lektor 3 årsverk: 1 førstelektor, 2 høgskolelærere, 1 årsverk: 1 førsteamanuensis 1-2 årsverk: kjøpes finnmarksfakultet 3,2 årsverk: 1 førsteam, 2 lektorer, 1 IIer 2 årsverk: 2 lektorer 1 årsverk: kjøpes eksternt 1 årsverk: lektor 1 årsverk: lektor/førsteamanuensis 4 årsverk: Instituttrådgiver, 3 konsulenter 1 årsverk UG anbefaler at det knyttes en administrasjon opp mot de ansatte og studenter som tilhører HHT Campus Alta, og ser et behov for én Assisterende instituttleder, én Instituttrådgiver og tre studierådgivere/konsulenter. Instituttrådgiveren vil i hovedsak ha samme typer oppgaver som kontorsjef, knyttet til personal og økonomi ved Handelshøgskolen Campus Alta. Én av studierådgiverne vil ha ansvar for heltidsutdanninger (Bachelor i øk/adm og fra en 2014 Master i øk/adm), én vil ha ansvar for deltidsutdanninger inkludert næringslivskontakt og innsalg av kurs overfor næringslivet og forvaltningen, én vil jobbe primært med oppgaver knyttet til fleksibilisering av utdanning som foreslås lagt til Campus Alta. Vi anbefaler på det sterkeste at administrasjonen og de faglige ansatte ved Handelshøgskolen Campus Alta 2

4 samlokaliseres fra en Selv om studiene ikke blir samkjørt før i 2014 vil man reklamere for Bachelor i øk/adm før opptak 2013 som et tilbud fra Handelshøgskolen. Det er avgjørende for omdømmebygging at staben både den administrative og faglige er operativ, samkjørt og dimensjonert for oppgavene fra første stund. 2.2 Styring og ledelse BFE fakultetet har besluttet at institutter på fakultetet skal ledes av tilsatt Instituttleder uten styre (Sak FS BFE 02-13). I samme sak ble også rollen til faggruppelederne presisert (4 stk ved HHT). Gruppa anbefaler at HHT etter sammenslåing ledes av følgende team. Instituttleder, Assisterende instituttleder (Alta), Kontorsjef. Videre utpekes én av gruppelederne som vikar for instituttlederen, og som tar lederens funksjoner i tilfellet sykdom, permisjon eller liknende. Instituttlederen vil ha det overordnede ansvaret for all faglig virksomhet ved Handelshøgskolen Campus Tromsø og Alta, og personalansvar for faglige ansatte i Tromsø, kontorsjefen og assisterende instituttleder ved Campus Alta. Kontorsjefen er leder for de administrative ansatte ved Handelshøgskolen Campus Tromsø, og har personalansvar for disse. Kontorsjefen har ansvar for at det etableres felles administrative rutiner ved begge campuser. Assisterende leder ved Campus Alta vil ha ansvar for stedlig daglig ledelse, samt personalansvar for alle ansatte både faglige og administrative - i Alta. 2.3 Integreringstiltak Det er viktig at miljøene i Tromsø og Alta blir godt integrert både faglig og sosialt. For å sikre en god integrering av stabene foreslår UG å samle de ansatte på ulike arenaer for å bli kjent med hverandre og for å utvikle gode relasjoner: - Felles møte/samling hvert år, for eks at Handelshøgskolen reiser bort sammen. - Felles lyd/bilde lunsjmøte 1 gang pr måned, for eks via Skype. - Oppstartsamling i juni i Tromsø for faglige og administrative ansatte for å bli kjent med hverandre i forkant av formelt fusjonstidspunkt. - Første fellestur i en undervisningsfri uke i september for å bygge relasjoner på tvers av Campuser, samt utvikle en strategi for den nye handelshøgskolen. - Representanter fra faggruppene deltar på seminar/workshop i Alta. - Det foreslås etablering av et lektorlag på tvers av campusene, dvs en faglig organisering av faglige ansatte som er høgskolelærer, høgskole-/universitetslektor, førstelektor og dosent. Hensikten med dette er kompetanseutvikling for ansatte i denne karriereveien, og mulige tiltak er veiledningsseminar og workshop for skriving av fagartikler. Det utpekes en leder for denne gruppen, og lederen vil disponere et gruppeannuum tildelt av Handelshøgskolen. 2.4 Økonomi Det forutsettes lønnsom drift både i Alta og Tromsø. Tildelingen fra fakultetet må deles på en hensiktsmessig måte mellom campusene for å sikre gode muligheter til å utføre alle tillagte aktiviteter. UG anbefaler at budsjettmodellen til HHT følges for tildeling av personlig- og gruppeannuum. Det utredes hvordan ansatte med i hovedsak undervisningsoppgaver kan innlemmes i HHTs insentivsystem. Høsten 2013 bør stillinger som overføres til HHT få like mye driftsmidler som stillinger ved Finnmarksfakultetet. 3

5 3. Felles studieplan for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon fra og med semesteret Det samlede studietilbudet Som bakgrunn for diskusjonene om fremtidige studietilbud ved HHT Campus Alta og Tromsø presenteres følgende tabell som viser en samlet oversikt over de ordinære studietilbudene i økonomifag ved HHT/HiF: Bachelor Master PhD Annet Økonomi/administrasjon (Tromsø & Alta) Økonomi/administrasjon Samfunnsøkonomi Årsenhet i bedøk (Tromsø & Ledelse, innovasjon, marked Samfunnsøkonomi Språk og økonomi* Politikk, økonomi og filosofi* Matematikk og finans*** Fiskeri og havbruksvitenskap**** Ledelse, innovasjon, marked Economics (Samfunnsøkonomi) Business Creation and Entrepreneurship Erfaringsbasert MBA i strategisk ledelse og økonomi** (Tromsø & Alta) Bedriftsøkonomi Alta) Årsenhet i øk adm ledelse (Alta) Årsenhet i ledelse nettbasert (Alta) Prosjektledelse 30sp (10/15) (Alta) E-Helse 30sp (Alta) Skatterett 15sp (Alta) Næringsrett 10sp (Alta) * Administrert av HSL Fakultetet ** I samarbeid med HSL Fakultetet. HHT har administrativt ansvar. Samarbeid innledet mellom Tromsø og Alta *** Administrert av NT fakultet **** Norges fiskerihøgskole 3.2 Felles studieplan, Bachelor i økonomi/administrasjon Bachelorgraden kjøres i dag både ved HHT og HiF. Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning (NRØA) har anbefalt en felles ramme for institusjoner som gir bachelor- og masterutdanninger i økonomi og administrasjon for å gi en ensartet struktur og sikre høyt faglig nivå. Både HHT og HiF har tatt i bruk en modell hvor NRØA kravene er oppfylt i løpet av de to første studieårene slik at studenter fritt kan velge «fordypning» på 3. studieåret. UG foreslår å opprettholde dette prinsippet, men at de to første årene i studiet samkjøres. I forhold til dagens modell, må studenter i Alta fra 2014 ta Ex Fil og Ex Fac, og 4

6 HHTs studieprogram må endres i forhold til nye NRØA retningslinjer slik at mer vekt er plassert på makroøkonomi samt etikk og bedriftenes samfunnsansvar. Da er det betimelig å endre begge program fra første mulige tidspunkt (Høsten 2014). En undergruppe (Tore Jørgensen, Derek Clark, Jørund Greibrokk og Egil Rasmussen) har jobbet med denne utfordringen, og anbefaler følgende studieløp for studenter i Alta og Tromsø fra semesteret 2014: 1 1.semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng BED-1007 Matematikk for BED-XXXX Examen BED-1002 økonomer facultatum; Etikk og Finansregnskap analysemetode 2.semester 3.semester FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten BED-2019 Økonomistyring SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse BED-1004 Markedsføring BED-2020 Investering og finansiering 4.semester SOK-1010 Nasjonalregnskap og konjunkturer BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk BED-2003 Foretaksstrategi 5.semester Profilering Profilering Profilering 6.semester Profilering Profilering Profilering På grunn av stort press på miljøet ved UiT som underviser Ex Phil tar HHT studenter dette kurset om en. Det anbefales at også andre miljø ved Finnmarksfakultetet tar hensyn til dette i den grad Ex Phil må inn i nye studieplaner. I 5. og 6. semesteret tar studenter en selvvalgt profilering. I Alta tilbys pr i dag en profilering i regnskap, en i ledelse og nyskapning, en i markedsføring og en i bedriftsøkonomisk analyse. I Tromsø tilbys seks profileringer: markedsføring, ledelse og innovasjon, prosjektledelse, regnskap, finans og økonomisk analyse og økonomisk styring. Tilbud om profilering må vurderes over tid på campusene. Fra en 2014 bør man klare å samordne profileringen i regnskap mellom de to campusene. 3.3 Programledelse UG anbefaler at programstyret for økonomiske fag ved HHT har det overordnede ansvar for dette studieprogrammet, og at det oppnevnes minst ett medlem fra Campus Alta. Programstyret må godkjenne denne planen før den kan tre i kraft. 2 1 I vedlegg 2 presenteres alle studieløp som vil gjelde ved HHT Tromsø fra en 2014, gitt de tilpasninger som er gjort i Bachelor i øk/adm. Studieplanene må godkjennes av programstyret i økonomiske fag. 2 Ansatte ved IØRF som er tilknyttet Bachelor i øk/adm har velsignet denne modellen i møte den 5. mars

7 3.4 Fagansvar og koordinering av kurs Kurs i denne studieplanen vil være felles i den forstand at de går i samme semester, har samme lærings- og kompetansemål, hovedpensum, forelesningsplan og seminaroppgaver, og samme arbeidskrav og eksamen. Individuelle tilpasninger som er mulig er for eksempel samlingsbasert undervisning kontra undervisning jevnt spredt ut over semesteret. Det blir da minst to lærere som underviser hvert kurs (én i Alta og én i Tromsø), og en av disse blir oppnevnt som «hoved fagansvarlig». Hovedansvar kan legges til lærere i Alta eller Tromsø, og er ment som en koordinerende funksjon for å sikre at alle studenter får det samme tilbudet, og at pensum blir bestilt i tide. Hovedkursansvarlig vil også påta seg arbeid knyttet til å koordinere eksamenen i faget, og å påse at arbeidskrav er laget og lagt ut til riktig tidspunkt, og likeså at eksamenen er laget til riktig tid og alle eksamenskommisjoner er oppnevnt. Synergier vil kunne hentes ut ved at alle lærere på et kurs bidrar til forberedelse og gjennomføring av undervisning; videre vil alle lærere samarbeide om oppgaver knyttet til eksamenen i emnet (utarbeiding og retting av innleveringer og eksamenssettet). Ettersom flere lærere ved Campus Alta og Tromsø vil undervise kurs samtidig er det mulighet for å utveksle lærekrefter med tanke på en vellykket integrasjon av staben. Lærere kan også i prinsippet dekke hverandre i tilfelle langvarig sykdom eller liknende. 3.5 Overgangsordninger for eksisterende studenter ved HHT og HiF UG forutsetter at man finner en god løsning for eksisterende studenter som blir påvirket av omlegging av studieplanen for Bachelor i økonomi og administrasjon. Det er viktig at alle studenter har mulighet til å fullføre sine utdanningsløp uten å miste progresjon i studiet. Handelshøgskolen må påse at studenter som tar kurs som tas ut av studieplanen får anledning til å avlegge eksamen i henhold til forskrift, eller at det tilbys kurs som gir tilsvarende kompetanse. Det vil jobbes med en presisering av overgangsordninger for forskjellige kull til en Opptak og registrering av studenter Opptak og registrering av studenter en 2013 vil gå som normalt. Utlysning av bachelorstudiet i øk/adm i 2014 må skje med egen opptakskode for Campus Tromsø og Campus Alta gjennom Samordna Opptak. 5. Visjoner for fremtiden 5.1 Kompetanseheving Alle stabsmedlemmene bør gis samme positive utvikling. Målet til den nye handelshøgskolen må være å øke kompetansen til alle fagansatte, og sikre et tilstrekkelig antall første- og toppstillinger i henhold til NOKUT sine krav til utdanningsprogram. Lektorløpet og forskerløpet er i dag sidestilt ved UiT (noe avvik mht tildeling av forskningstid og -termin på førstestillingsnivå), og det er derfor nødvendig med flere plasser i lektorprogrammet i det nye universitetet. I tillegg etterlyser UG dosentkurs som ikke tilbys i dag og flere postdoktor professor løp. Se ellers forslaget om å etablere et formelt lektorlag i avsnitt 2.3. Gruppa vil oppfordre nye UiT til å sikre at førstelektorer har de samme mulighetene til opprykk som førsteamanuenser gjennom 50 % FoU tid og mulighet til å søke om forskningstermin hvert 5. 6

8 semester eller hvert 5. år. Førstelektorer er underlagt samme produksjonskrav som førsteamanuenser ved tildeling av forskningstermin, men har 20 % mindre FoU tid i stillingen. Dette mener gruppa er urimelig. Faglig utvikling vil i stor grad skje innenfor rammen av faggruppene. Her er det viktig at stabsmedlemmene ved Campus Alta integreres godt inn i disse gruppene; den første tiden etter fusjon bør det oppnevnes en faglig mentor fra Tromsø for fagansatte ved Campus Alta for å sikre at det etableres kontakt i forskningsgruppa. Mentoren vil kunne gi råd om videre kompetanseutvikling, ta adepten med på masterveiledning, skriving av fagartikler, og utvikling av prosjektsøknader. 5.2 Siviløkonomutdanning Samarbeid om master i økonomi og administrasjon (siv.øk) er allerede initiert og bør realiseres fra en 2014 samtidig med felles bachelor i økonomi og administrasjon. For å imøtekomme behovet for økt veiledningskompetanse foreslår gruppa at det organiseres veiledningsseminar (som også kan tilbys til lektorlaget i Tromsø). 5.3 Bachelor/master i ledelse, innovasjon og marked Handelshøgskolen bør vurdere opptak til disse programmene ved Campus Alta ved en senere anledning. 5.4 Fleksibilisering Når studieplanene er samkjørt, kan synergiene hentes ut. Gruppa ser for seg at de ressursene dette utløser kan benyttes til fleksibilisering av studiene. Det bør imidlertid legges en god strategi og gjøres et skikkelig arbeid hvis det først skal satses på fleksibilisering. Miljøet ved Campus Alta har over lang tid utviklet en god kompetanse på utvikling og gjennomføring av nettbaserte studier. Samtidig har Campus Tromsø mange studenter spredt over ni studieprogram. UG foreslår derfor å legge ansvaret for nettstudier til Campus Alta. Gruppa mener at dette også bør inkludere MBA programmet. Hvorvidt det lar seg gjøre å flytte ansvar for MBA til Campus Alta må utredes ettersom programmet er et samarbeidsprosjekt mellom HHT og et institutt ved HSL fakultetet. Det anbefales at RESULT kobles inn i arbeidet omkring nettbaserte studier. 5.5 Kompetanseutvikling for næringslivet og forvaltningen i Troms og Finnmark UG mener det er viktig at Handelshøgskolen også i fremtiden tilfører kompetanse til næringslivet og forvaltningen i Troms og Finnmark gjennom uteksaminerte kandidater. I tillegg bør man ha som målsetting å videreutvikle den kompetansen som finnes i arbeidslivet i dag. Da bør den nye handelshøgskolen utvikle en strategi for å utvikle en kompetansepakke for etterutdanning som kan tilbys i hele regionen. 5.6 Studentintegrering Det vil være viktig å bygge en felles identitet for alle Handelshøgskolestudenter i fremtiden. Man kan for eksempel tenke seg noen felles arrangement, felles prosjekter samt felles studentorganisasjoner som taler studentenes sak både i Tromsø og Alta. Alle studenter bør 7

9 innlemmes i alumniordningen ved BFE fakultetet. Videre arbeid med studentintegrering må gjennomføres av studenter med bistand fra HHT. 6. Navn UG har diskutert det nye navnet som er lagt til Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet og om dette bør tillegges betydning. Skal Handelshøgskolen forsøke å gi et innhold til det nye navnet eller er det viktigste å tilby en generisk utdanning til studentene? Gruppa anbefaler at det nye navnet benyttes dersom det passer. Det viktigste er å tilby e studenter kvalitet slik at de velger sin utdanning i landsdelen. For å gjenspeile den nye to-campus-strukturen anbefaler UG at navnet på Handelshøgskolen endres fra til: Handelshøgskolen ved Universitetet i Tromsø, med tillegget Campus Alta/Campus Tromsø. Akronymet HHT er godt innarbeidet i markedet og bør beholdes. Det engelske navnet er fortsatt Tromsø University Business School (TUBS), med tillegget Campus Alta/Campus Tromsø. Videre må UiT påse at enhetene er godt synlig fysisk og virtuelt gjennom en enhetlig visuell profil (skilting med mer). 7. Tidsplan Etter at bemanningsplanen er klar anbefaler UG følgende tiltak: Før Oppstartseminar i juni Etablering av lektorlaget Innplassering av ansatte ved Campus Alta i faggrupper Oppnevning av adepter og mentorer i faggruppene Utvikling av felles SAK prosjekter i forbindelse med fusjon Etablere gode muligheter for kontakt via toveis lyd/bilde i fellesrom Samlokalisering av fagstaben og administrasjonen ved Campus Alta Endring av navn til Handelshøgskolen ved Universitetet i Tromsø med tillegg Campus Alta/Campus Tromsø. På engelsk: Tromsø University Business School, Campus Alta/Campus Tromsø. Veiledningsseminar (masteroppgaver) Etter Nye studieplaner må gjøres helt klar innen (Bachelor og Master i øk/adm, årsenhet i bedriftsøkonomi) Gjennomgang av overgangsordning for studenter Seminar for alle ansatte om videre utvikling av nye HHT Seminar/workshop i regi av faggruppene i Alta Budsjettmodellen for tildeling mellom Campus Tromsø og Alta utarbeides Tildeling av fagansvar og hovedfagansvar, samt planlegging av felleskurs 8

10 Arbeidsgruppas innstilling er enstemmig. Tromsø, Alta/Jotka 22. mars

11 Behovsanalyse 2014 og videre Opptak startende/- registrerte studenter 2012 Aktive studenter per mars 2013 Ekstra pga div profileringer/- valgfag De ulike program i Alta Studiepoeng Innleid/-kjøp Egenprodusert tilknyttet HH en 2013 (sp) per år fra andre Bachelorprogrammet øk adm årig ledelse samkjørt årig ledelse nettbasert samkjørt årig bedriftsøkonomi samkjørt 60 Prosjektledelse Prosjektledelse samkjørt 15 Prosjektledelse samkjørt10 E-Helse 30 sp ANTALL STUDENTER TATT INN H sum 260sp Det er ca 30 flere studenter på prosjektledelse 30 sp, men de tar dette som en del av 1. årig ledelse nettbasert Vi kjører også mange enkeltkurs i Bachelor i Nordområde studier (BNS) program, næringsrett, og andre kurs og mindre enheter for salg. På Bachelorprogrammet har vi skisse til profileringer Hentes fra 1. Regnskapsautorisasjon HH campus Alta (HHA) 2. Markedsføring Finnmarksfakultetet reg utv inst (FRUI) 3. Regionalutvikling Finnmarksfakultetet/ HH campus Alta 4. Økonomistyring HH campus Alta (HHA) Behov for fagkompetanser i undervisning for å dekke eksisterende program Samfunnsøkonomer 45 sp 2 stk fra HHA Regnskap 55 sp* 3 stk fra HHA Metode 20 sp 1 stk fra HHA Markedsføring 30 sp 1-2 stk kjøpes Finnmarksfakultet Bedriftsøkonomi andre 70 sp* 3.2 stk fra HHA Prosjektledelse med oppgave 30 sp 2 stk fra HHA Jusfag 30 sp 1 person kjøpes eksternt Bacheloroppgave 10 skrivekurs med veiledning av oppgaver 1 stk fra HHA E-Helse 30 sp 1 stk fra HHA Sum 320 sp, vi henter fra andre 60 sp Behov for mannskap HHA til å dekke produksjon inkl ca 20% av stab i permisjon 260 sp ca 13 stillinger ca 25 sp i snitt *-regnskap og bedriftsøkonomi kan ses sammen da enkelte ansatte bidrar med undervisning i begge

12 De ulike fagområder med kursprogram Samfunnsøkonomi: 45 Mikro og anv 10 Makro 10 Makro II 10 (planlegges) Kommunal øk styring 5 (5+5) Næringsutvikling og innovasjon 10 Regnskap: 55 Finansregn I 10 Finansregnskap II 10 Finansregnskap III 10 BED 2024 Regnskskikk og org 10 Kommunal øk styring 5 (5+5) Økonomistyringj 10 Bedriftsøkonomi andre: 70 Exfac 5 (+5) Innføring i bed øk + etikk og metode Org teori og ledelse10 Foretaksstrategi 10 Investering og finansiering 10 Personalledelse 10 Utviklingsledelse 10 Kreativitet 10 Strategisk økonomistyring 10 Metode 20 Matematikk 10 Statistikk og metode 10 Bachelor oppgave 10 BA oppgave 10 skrivekurs og veiledning av oppg Markedsføring 30 Markedsføring 10 Markedsplanlegging og konkurransestrategier 10 Prisstrategi 10 Juridiske fag 30 Næringsrett 10 Skatterett 10 Avgiftsrett 10 Prosjektledelse 30 Prosjektledelse 30/15/10 ex-phil??? SUM 320 sp Innkjøpt 60 sp Egenprodusert 260 sp

13 SIVØK med Major i Prosjektledelse Behov må avdekkes 120 sp ca 50% samdrift med Tromsø 60sp lokal leveranse HHA ca 60sp driftes fra Alta & ca 60sp streames fra Tromsø 3 stillinger (MBA uavklart) Ledelse og Administrasjon Ass instleder Kontorsjef/rådgiver Studieadministrasjon konsulenter (1 stilling) 1 stilling 1 stilling 3 stillinger Totalt minimum hele instituttet 18 og en stillinger Ass. Instituttleder 1 Faglige eksisterende program 13 Faglige sivøk (NYE 1. komp eller professor) utlyses 2013/ Inst adm 4 Program oversikt Bachelor øk adm Siv øk 1. årig ledelse 1. årig ledelse nett 1. årig bed.øk prosjektledelse 30/15/10 E - Helse 30 Andre mindre 10 sp enheter, det er flere aktuelle også for bedriftsmarkedet fra 2014 MBA med f.eks profileringer innenfor prosjektled, helseledelse, og eventuelt medieledelse) fra 2014 Siv øk.

14 Handelshøgskolen ved Universitetet i Tromsø Studieplaner - HHT Gjelder fra og med en 2014

15 Forslag til nye studieplaner Bachelor i økonomi og administrasjon 1.semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng BED-1007 Matematikk for økonomer BED-XXXX Examen facultatum; Etikk og analysemetode BED-1002 Finansregnskap 2.semester FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser BED-1004 Markedsføring 3.semester BED-2019 Økonomistyring BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse BED-2020 Investering og finansiering 4.semester SOK-1010 Nasjonalregnskap og konjunkturer BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk BED-2003 Foretaksstrategi 5.semester Profilering Profilering Profilering 6.semester Profilering Profilering Profilering Bachelor i ledelse, innovasjon og marked 10 Studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 1.semester BED-1009 Kreativitet og innovasjon BED-XXXX Examen facultatum; Etikk og analysemetode BED-1008 Medier og kommunikasjon 2.semester FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk BED-1004 Markedsføring 3.semester BED-1002 Finansregnskap BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse ENG-1001 Engelsk for næringsliv og markedsføring 4.semester BED-2015 Kommersialisering BED-2004 Bedriftsmarkedsføring BED-2003 Foretaksstrategi 5.semester Studieretning Studieretning Studieretning 6.semester Studieretning Studieretning Studieretning 2

16 Årsstudiet i bedriftsøkonomi 1.semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng BED-1002 Finansregnskap BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse BED-2010 Forretningsjus og arbeidsrett 2.semester BED-1004 Markedsføring BED-2015 Commercialization eller BED-2003 Foretaksstrategi BED-2032 Corporate finance Bachelor i samfunnsøkonomi 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 1.semester BED-1007 Matematikk for økonomer BED-XXXX Examen facultatum; Etikk og analysemetode SOK-0001 Økonomi og politikk (ny variant) 2.semester FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten SOK-1010 Nasjonalregnskap og konjunkturer SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser 3.semester SOK-2001 Strategisk atferd SOK-2003 Makroøkonomi SOK-2002 Offentlig økonomi 4.semester BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk SOK-2030 Næringsøkonomi og konkurransestrategi SOK-2039 Norske økonomiske utfordringer 5.semester BED-2020 Investering og finansiering SOK-2032 Internasjonal handel og økonomisk geografi SOK-2004 Risk and incentives 6.semester SOK-2037 Ressursøkonomi BED-2026 Økonomi og etikk BED-2032 Corporate Finance 3

17 Bachelor i politikk økonomi og filosofi 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 1.semester STV-1005 Internasjonal politikk EXF-0710 Examen facultatum ved HSL-fakultetet SOK-0001 Økonomi og politikk (ny variant) 2.semester STV-1002 Offentlig politikk og administrasjon: Institusjoner og prosesser i norsk politikk FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten FIL-2010 Etikkens grunnlagsproblemer 3.semester BED-1007 Matematikk for økonomer STV-1004 Organisasjonsteori: Analyse av moderne organisasjoner FIL-1004 Vitenskapsfilosofi 4.semester SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser SOK-1010 Nasjonalregnskap og konjunkturer FIL-2022 Moderne politisk filosofi 5.semester BED-2020 Investering og finansiering SOK-2032 Internasjonal handel og økonomisk geografi SOK-2004 Risk and incentives 6.semester SOK-2037 Ressursøkonomi BED-2026 Økonomi og etikk BED-2032 Corporate Finance 4

18 Bachelor i språk og økonomi - Bedriftsledelse 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 1.semester BED-1002 Finansregnskap BED-XXXX Examen facultatum; Etikk, politikk og innovasjon BED-1010 Logistikk og kvalitetsledelse eller XXXX-0100 Innføring i fremmedspråk 2.semester 1000-nivå i valgte språkfag 1000-nivå i valgte språkfag 1000-nivå i valgte språkfag 3.semester 1000-nivå i valgte språkfag 1000-nivå i valgte språkfag 1000-nivå i valgte språkfag 4.semester FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten BED-1004 Markedsføring BED-2032 Corporate Finance 5.semester BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse BED-2007 Kvalitetsstyring BED-2010 Forretningsjus og arbeidsrett 6.semester BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk BED-2201 Bacheloroppgave BED-2003 Foretaksstrategi 5

19 Bachelor i språk og økonomi - Samfunnsøkonomi 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 1.semester BED-1007 Matematikk for økonomer SOK-0001 Økonomi og politikk (ny variant) BED-1002 Finansregnskap eller XXXX-0100 Innføring i fremmedspråk 2.semester 1000-nivå i valgte språkfag nivå i valgte språkfag 1000-nivå i valgte språkfag 3.semester 1000-nivå i valgte språkfag nivå i valgte språkfag 1000-nivå i valgte språkfag 4.semester FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser 5.semester SOK-2001 Strategisk atferd SOK-2003 Makroøkonomi 6.semester BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk BED-2201 Bacheloroppgave SOK-1010 Nasjonalregnskap og konjunkturer SOK-2002 Offentlig økonomi SOK-2039 Norske økonomiske utfordringer Bachelor språk og økonomi studieretning språk emner samfunnsøkonomi Høst: SOK-2001 Strategisk atferd (10 stp) SOK-2003 Makroøkonomi (10 stp) SOK-2002 Offentlig økonomi (10 stp) Vår: BED-1007 Matematikk for økonomer (nettbasert) (10 stp) SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk adferd (10 stp) SOK-1010 Nasjonalregnskap og konjunkturer (10 stp) 6

20 Bachelor språk og økonomi studieretning språk emner bedriftsledelse Høst: BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse (10 stp) BED-1002 Finansregnskap (10 stp) BED-2010 Forretningsjus og arbeidsrett (10 stp) Vår: BED-2003 Foretaksstrategi (10 stp) BED-1004 Markedsføring (10 stp) BED-2035 Competitiv Intelligence (10 stp) 7

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet. Rapport utarbeidet av UG- idrett

Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet. Rapport utarbeidet av UG- idrett Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Rapport utarbeidet av UG- idrett Tromsø/Alta, 21.mars 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og bakgrunn... 3 2 Mandat, forutsetninger og avgrensninger...

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg 51/12 Høgskolestyret Møtedato 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg Møtedato Høgskolestyret 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet i

Detaljer

Studiekvalitetsrapport pr august 2011. Handelshøgskolen i Bodø

Studiekvalitetsrapport pr august 2011. Handelshøgskolen i Bodø Studiekvalitetsrapport pr august 2011 Handelshøgskolen i Bodø Sist endret: 09.09.2011 Oppsummering Handelshøgskolen i Bodø (HHB) sine utdanningsprogrammer oppfyller gjeldende nasjonale og europeiske krav

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 24.2.15, 12:00-15:30 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Gorm Kipperberg, førsteamanuensis

Detaljer

MØTEREFERAT. Gruppen, oppnevnt 4. februar, består av

MØTEREFERAT. Gruppen, oppnevnt 4. februar, består av MØTEREFERAT Møte i: Undergruppe Helse- og omsorgsfag Møtedato: 18.02.2013 Arkivref.: Referent: Toril Hansen Til stede: Gyrd Thrane (GT), Siw Blix (SB), Marta Grongstad (MG), Tove Størdal(TS), Toril Hansen(TH),

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015.

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015. MØTEINNKALLING FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD MØTEINNKALLING Høgskolestyret HBV Dato: 08.05.2015 kl. 9:00 Sted: Campus Drammen, Papirbredden 2, 5.etg rom 15203 Arkivsak: 15/00247 Arkivkode:

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Telemark Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

Utviklingsretninger for Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag

Utviklingsretninger for Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag Utviklingsretninger for Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag Rapport fra arbeidsgruppe September 2012 1 Innhold 1 Innledning, mandat og sammensetning... 3 2 Bakgrunn... 5 2.1 Utviklingstrekk...

Detaljer

Styringsgruppens medlemmer: Rektor Dag K. Bjerketvedt, dekan Arild Hovland og studiedirektør Bjørn Goksøyr.

Styringsgruppens medlemmer: Rektor Dag K. Bjerketvedt, dekan Arild Hovland og studiedirektør Bjørn Goksøyr. Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskapelige fag Åshild R. Kise Internt notat Journalnr: 2007/2063 Dato: 25.10.2010 Gjennomgang av studieporteføljen for Høgskolen i Telemark. Justert sluttrapport.

Detaljer

Underveisrapport for prosjektet Fleksibel utdanning

Underveisrapport for prosjektet Fleksibel utdanning Underveisrapport for prosjektet Fleksibel utdanning Styringsgruppen for Fleksibel utdanning Februar 2013 Innhold Sammendrag... 3 1. Prosjektets forankring... 4 1.1. Styringsgruppens mandat og sammensetning...

Detaljer

Rapport for 2013 plan for 2014

Rapport for 2013 plan for 2014 Rapport for 2013 plan for 2014 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 12 /14 Høgskolen i Harstad rapport 2013 plan

Detaljer

Strategi HiOAs studieportefølje ARBEIDSGRUPPE FOR STRATEGISK UTVIKLING AV STUDIEPORTEFØLJEN

Strategi HiOAs studieportefølje ARBEIDSGRUPPE FOR STRATEGISK UTVIKLING AV STUDIEPORTEFØLJEN 2014 Strategi HiOAs studieportefølje ARBEIDSGRUPPE FOR STRATEGISK UTVIKLING AV STUDIEPORTEFØLJEN Innhold Forord... 2 1. Innledning og sammendrag... 3 a. Bakgrunn for mandat og vedtatt mandat... 3 b. Prosess...

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT

Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT Høgskolen i Telemark Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT Notodden, 30. april 2009 Innhold: 1. Innledning 3 2. Anbefalinger 6 3. Arbeidet i utvalget 9 4. Samlet gjennomgang av fagtilbud

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

27/13: Utdanningsmeldingen

27/13: Utdanningsmeldingen Møtedato 10.04.13 Saksbehandler Jens Uwe Korten Arkivreferanse - 27/13: Utdanningsmeldingen 1. Bakgrunn formål med utdanningsmeldingen Hensikten med utdanningsmeldingen er å gi en oversikt over de generelle

Detaljer

Rapport og planer 2013 / 2014

Rapport og planer 2013 / 2014 Rapport og planer 2013 / 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1 I. Rapport og planer for HBV 2014. II. Forord Fra 31.12.13 opphørte Høgskolen i Buskerud (HiBu)og Høgskolen i Vestfold (HiVe) å eksistere.

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

Dokumentasjon til NOKUT-komiteen for evaluering av høgskolens kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten i mars 2011

Dokumentasjon til NOKUT-komiteen for evaluering av høgskolens kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten i mars 2011 Høgskolen i Hedmark, februar 2011 Dokumentasjon til NOKUT-komiteen for evaluering av høgskolens kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten i mars 2011 Kvalitetsrapport for Avdeling for økonomi- og ledelsesfag,

Detaljer

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

Administrasjonsdirektør v/ forskningsdirektør Ragnhild Solheim og studiedirektør Ole-Jørgen Torp

Administrasjonsdirektør v/ forskningsdirektør Ragnhild Solheim og studiedirektør Ole-Jørgen Torp US 55/2015 Fremragende forskning og utdanning ved NMBU Universitetsstyret Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ forskningsdirektør Ragnhild Solheim og studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e):

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer