Innkalling for Formannskapet i Radøy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling for Formannskapet i Radøy"

Transkript

1 Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 074/2015 Endring i eigardel - Interkommunalt arkiv i Hordaland 075/2015 Tertialmelding januar - august /2015 Meldingar og referatsaker Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene må melda i frå til kultur- og sørvistorget så snart som råd, tlf Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. 24. september 2015 Jon Askeland møteleiar Arthur Kleiveland utvalssekretær

2 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 074/2015 Formannskapet i Radøy PS Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Lin Tove Thomassen 14/989 15/11262 Endring i eigardel - Interkommunalt arkiv i Hordaland Saksopplysingar: Bakgrunn Interkommunalt arkiv i Hordaland, IKAH, er ein arkivinstutisjon med 6 heiltidstilsette. Dei held til i Bergen, men vert eigd av dei 32 andre kommunane i Hordaland. I 2015 har Radøy kommune ein eigardel på 2,85 %. Dokumentsenteret som er knytt til Kultur- og sørvistorget samarbeider med IKAH, og IKAH handterer følgjande oppgåver for kommunen: 1. Ordning og katalogisering av kommunen sine eldre arkiv fram til kommunesamanslåingane i Utvikling av rutinar for å bevara elektroniske arkiv som autentisk dokumentasjon 3. Mottak av avslutta elektroniske arkiv i samsvar med særskilt avtale 4. Arkivfagleg opplæring av tilsette i kommunen 5. Mottak av personregister som har gått ut av aktiv bruk 6. Utarbeiding av lokalt regelverk der dette må gjerast i følgje forskrifter til arkivlova 7. Rettleiing i arkivarbeid og arkivbevaring i kommunen etter gjeldande regelverk I følgje selskapsavtalen 5 Innskottsplikt og eigardel, skal eigardelen justerast kvart fjerde år som eit resultat av samla betalt innskot, samt ved inn- og utmelding. Kommunane betalar eit årleg tilskot etter fordelingsnøkkel. Fordelingsnøkkel gjeldande pr byggjer på innbyggjartal i fire kategoriar: I perioden har det vore endringar i folketalet som og fører til endring i storleik på tilskotet. I tråd med selskapsavtalen skal eigardelen for den einskilde kommune dermed justerast og endringa skal vedtakast av kommunestyret. Representantskapsmedlemmene vedtok følgjande i møte :

3 Radøy sin eigardel har tidlegare vore i kategorien mellom innbygjarar og hatt ei årleg utgift på kr Sidan vi no er ein kommune med over 5000 innbyggjarar kjem vi i kategorien over, med utgift på kr pr år. I tillegg til selskapsavtalen har Radøy kommune teikna avtale om arkivdepot på 145 hyllemeter og elektronisk depot hjå IKAH. For 2016 utgjer dette kr ,56,- pr år. Dette er det same som for Dei totale kostnadene til IKAH vil utgjere totalt kr i 2016, samanlikna med i Vurdering Radøy kommune har ein del etterslep med arkivarbeidet. Saker skal avsluttast og leverast til depot eller oppbevarast etter gjeldande lovverk. Radøy har ikkje lokale for korrekt oppbevaring av all arkivverdig materiale og er avhengig å kunna levere til IKAH. Dokumentsenteret er sentralarkiv for rådhuset, skular, barnehagar og leiarar. Det går om lag to årsverk med til å handtere arkivarbeidet i kommunen. I tillegg koordinerer arkivansvarleg innsending av materiale til IKAH frå andre tenesteområde i kommunen. Dokumentsenteret har eit godt samarbeid og nyttar IKAH til rådgjeving. IKAH sin fagkompetanse er nødvendig og nyttig for det pågåande arbeidet, både når det gjeld etterslep og det dagelege arbeidet. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune vedtek justeringa i eigardelen og gjer den gjeldande frå Vedlegg: Selskapsavtale (L)(14147) Signert protokoll (L)(6756)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 075/2015 Formannskapet i Radøy PS Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 15/846 15/11194 Tertialmelding januar - august 2015 Saksopplysingar: Innleiing Kommunestyret har sidan førre tertialmelding regulert budsjettet for 2015 i samsvar med justerte tal for pårekna skatteinngang og rammetilskot i 2015, jf melding frå Fylkesmannen i Hordaland om budsjett Pårekna skatteinngang er no sett til kr , medan rammetilskotet er justert til kr I høve til opprinneleg budsjett, er dette ein reduksjon på kr ,-. Tala er då i samsvar med KS sin rammemodell pr 19. mai Vidare erdet vedteke innsparingar på mange område og justert pårekna rente- og avdragsbetaling i 2015, slik at budsjettet no balanserer med eit mindreforbruk på kr 2.000,-. Netto driftsresultat er negativt med kr , og «bunnlina» blir berga gjennom bruk av ubundne og bundne fond Etter inndekking av meirforbruk frå 2014 vil disposisjonsfondet vera kr ved utgangen av 2015, gitt kommunestyret sin føresetnad om bruk av disposisjonsfond til inndekking av meirforbruk i Drift Tertialmeldinga byggjer på justert budsjett, og alle kommentarar og avvik er i høve til dette. For første gong er budsjettet for året periodisert, dvs at inntekter og kostnader er fordelt månadsvis. Det tek tid å få til god periodisering av alle inntekter og kostnader, og det vil alltid verta ein del inntekter og kostnader som ein vanskeleg kan føreseia når faktisk kjem. Det er såleis ikkje mogeleg å oppnå 100% korrekt periodisering, men det vert løpande arbeidd med å forbetra periodiseringa. Til dømes baserer fordelinga av skatteinngangen på gjennomsnittet av dei siste tre åra, men faktisk skatteinngang avvik som regel i større eller mindre grad i høve dette. Leiarane rapporterer i høve til den samla budsjettramma kvart tenesteområde har fått tildelt. Budsjettskjema 1B vart for 2015 vedteke på sektornivå, men med ein føresetnad om at informasjon knytt det einskilde tenesteområde skal vera tilgjengeleg. I denne rapporten vert det difor lagt fram eit spesifisert skjema 1B. Rådmannen vi understreka at budsjettet er vedteke på sektornivå, ikkje på kvart einskild tenesteområde. Hovudoversikt drift vert lagt fram til orientering. Rekneskapsperioden er enno ikkje avslutta, og det vil kunna skje endring i dei bokførte tala fram til periodeavslutning tidleg i oktober. Tertialmeldinga er basert på det som var bokført pr Hovudoversikt drift

35 Hovudoversikt drift syner eit meirforbruk på ca 9,3 mill. Dett talet gir ikkje noko rett bilete av situasjonen, og det reelle talet er monaleg mindre enn dette, truleg mellom tre og fem millionar. Årsaka til at tala ikkje gir rett bilete er først og fremst at periodiseringa enno ikkje er god nok. Mellom anna ligg bokførte rente- og avdragsutgifter tett på det samla årsbudsjettet. Dette åleine gir eit avvik på ca tre mill. pr august. Det primære avviket på inntektssida er overføringar i form av sjukelønsrefusjon m.v., som ikkje er budsjettert. Sjukelønsrefusjonen ligg også noko på etterskot iht inntektsføring. Rådmannen understrekar at hovudoversikt drift ikkje gir eit godt grunnlag for å sjå på budsjettoppnåing. Her vil skjema 1A og 1B gje betre grunnlag. Skjema 1A nedanfor syner at skatteinngang og rammetilskot ligg rimeleg nær budsjett, litt meir skatt og litt mindre rammetilskot. Det siste skriv seg frå inntektsutjamninga. Som nemnt syner renter og avdrag noko høgare kostnader enn periodisert budsjett. På årsbasis vil rentene truleg blir litt lågare

36 enn budsjett, medan avdrag skal bli tilnærma som budsjett. Skjema 1B (nedanfor) syner netto kostnad pr , og prosentvis forbruk i høve til periodisert budsjett. 100% forbruk indikerer at drifta er rimeleg i samsvar med budsjett. Dei fleste leiarane meiner at dei skal drifta rimeleg i samsvar med budsjett i løpet av året.

37 Stab og politisk ligg så langt noko over budsjett, men dette skuldast først og fremst eit kostnadsført tilskot på ein mill til breiband, der vi enno ikkje har motteke tilsvarande refusjon frå fylkeskommunen. Noko skuldast også at investeringsdelen av IKT Nh førebels er ført i drifta. Dette vert korrigert i samband med årsoppgjeret. På årsbasis reknar ein med å halda Oppvekst syner eit samla forbruk på 102%. Dei fleste tenesteområda ligg litt over budsjett. Dette kan m.a. skuldast at refusjon sjukepengar heile tida ligg noko på etterskot iht lønskostnaden. Dette kjem av rutinane for refusjon. Som tidlegare varsla, har Radøy ungdomsskule meirforbruk i høve til budsjett. Noko av forklaringa ligg i at grunnlaget for lønsbudsjettet ikkje var korrekt iht faktisk ressursbruk. Manger skule har også noko meirforbruk, dette skuldast dels etterrekning av vass- og

38 avlaupsgebyr for fleire år. For helse og omsorg syner rekneskapen eit forbruk på ca 105% iht budsjett. Utviklinga innan helse og omsorg tyder på aukande meirforbruk gjennom året. Nav sosial har meirforbruk knytt til sosialstønad og kostnader til etablering av flyktningar. Det er sett i verk fleire tiltak for å redusera kostnadene, mellom anna ved reduksjon av opningstida. Mottak av fleire flyktningar gir også auka integreringstilskot, men dette vert ført som ei fri inntekt i rekneskapen, og ikkje som inntekt hos NAV. Barnevernet ligg noko under budsjett pr august, og på årsbasis reknar ein med å halda seg innafor budsjettramma. Helsehuset, som omfattar lege, fysioterapi og helsestasjon, har meirforbruk som følgje av overføring av ikt løysingar frå Helse Vest IKT til IKT Nh. Dette er eingongskostnader knytt til nye datamaskiner og anna utstyr. Det er også nokre andre kostnader som ikkje er korrekt budsjettert. Sannsynleg budsjettavvik ca ,-. Ved Velferdssenteret er det for tida ledig kapasitet, noko som fører til reduserte inntekter. Vidare er mange pasientar på korttidsopphald i etterkant av sjukehusopphald. Det vert arbeidd løpande for å tilpassa drifta til eit budsjett i balanse. Heimetenesta har forbruk noko under budsjett, men dette skuldast primært refusjonar frå staten, m.a. knytt til demensplassar. På årsbasis reknar tenesta med å halda seg innafor budsjettrammene. Innan Omsut har utviklinga gjennom året synt at budsjettet for 2015 er for lågt sett i høve til faktisk drift. Dette skuldast mellom anna at kostnadene til variable lønstillegg har auka monaleg, som følgje av tariffoppgjera, noko ein ikkje har greidd å fanga opp i budsjettprosessen. Periodiseringa av kostnader gjer også at det er noko avvik mellom budsjett og rekneskap. Pårekna tilskot til ressurskrevjande brukarar er også sett høgt, og det er førebels uvisst om anslaget heldt. Samla ser det ut til at Omsut sitt budsjett er sett 1 1,5 mill for lågt. Ved RIB ser det ut til å vera eit betydeleg meirforbruk, ca 137% av budsjett. Då budsjettet vart vedteke, låg ein til grunn åtte brukarar, av desse fire frå Radøy. Den faktiske drifta har vore med seks brukarar, av desse tre frå Radøy. Dette betyr at Radøy sin del av driftskostnadene aukar, fordi det er færre å dela kostnadene på. Driftsomfanget er redusert gjennom året, og ein har i tillegg fått inn ein «leigeplass» frå september månad. Resultatet for 2015 vert truleg noko meirforbruk i høve til budsjett. Rådmannen kjem attende med estimat på avviket snarast råd. Samla sett kan avviket på helse og omsorg bli rundt 3 mill i 2015, men rådmannen understrekar at dette er eit uvisst tal. Drift og forvaltning syner samla mindreforbruk på ca 3,4%. Dette er eit tenestområde som femner vidt, frå kultur- og sørvistorget, via løn- og rekneskap til brann, VA og kommunale vegar. Dei fleste tenesteområda driftar rimeleg i samsvar med budsjett, men både reinhald og brann vil få overskriding i høve til rammene. Samla overskriding innan drift og forvaltning kan blir i Det er mange variablar her, så estimatet er usikkert. Investering Det vert berre lagt fram skjema 2A og 2B. Finansiering av investeringsrekneskapen vert først gjort i

39 samband med årsavslutninga, og hovudoversikta gir difor lite meining.

40 Investeringsrekneskapen syner at store deler av investeringane står att til siste tertial. Status i dei ulike prosjekta går fram av eige vedlegg.

41 Finansiell stode Bruken av sosiale lån har auka noko i løpet av 2015, og rådmannen har funne det nødvendig å inngå avtale med Lindorff om forvaltning av sosiale lån. Frå tidlegare er det inngått avtale om forvaltning av startlån. Ordninga ser ut til å fungera godt. Samla sosiale utlån utgjorde kr ved utgangen av august. Samla startlån utgjorde kr Samla lånegjeld ved utgangen av august var bokført med kr Desse er fordelt slik: Lån kommunalbanken Lån KLP Kommunekreditt Lån Husbanken PT-renta i Kommunalbanken er frå 8. juli reduser til 1,762% effektiv rente. Nytt låneopptak i 2015, kr er gjort i KLP kommunekreditt, etter konkurranse på Doffin. Likviditeten er enno tilfredsstillande, fordi det står att som unytta lånemidlar til investeringsføremål. Etter som investeringskostnadene kjem på utover hausten, vil likviditeten bli kraftig redusert. Radøy kommune har avtale med Sparebanken Vest om ein trekkrett på 10 mill. Denne har ikkje vore nytta så langt i Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Tertialmelding andre tertial 2015 vert teken til orientering. Vedlegg: Investeringsstatus september 2015

42 Prosjekt Budsjett 2015 Prognose Framdrift Merknad Utskrifting av bilar Innanfor budsjett. Ferdig Heimetenesta har kjøpt inn ein ny bil. NB! Ført på prosjekt Olsvollstranda industriområde Innanfor budsjett. Pågår Radøyhallen oppgradering Innanfor budsjett. Pågår Arbeidet med skifting av golv i Radøyhallen har starta opp. Klorblandingsanlegg er kjøpt inn og montert. Det er gjennomført anbodskonkurranse for kjøp av el-tavle. Oppgradering av Radøyhallen er forventa ferdigstilt i løpet av hausten Investering kyrkjer På vent Avventar politisk avklaring i budsjettprosessen pga. vesentleg avvik mellom innhenta tilbod og budsjettramme VISMA Enterprise IKT investering IKT Nh Breiband infrastruktur Mindre investeringar Manger skule parkering og uteområde Innanfor budsjett. Pågår Av- og påstigningsområde, inkludert rundkøyring og parkeringsplass, er prioritert. Prosjektet har vore på anbod, og kontrakt er inngått innanfor budsjettramma. Det er planlagt oppstart av arbeid så snart det ligg føre byggjeløyve Radøy ungdomsskule uteområde Pågår Arbeidsgruppa ønskjer at det vert byggja amfi på uteområdet til ungdomsskulen. Arbeidet er bestilt, og er forventa ferdigstilt i løpet av hausten Bø barnehage uteområde Innanfor budsjett. Pågår Det er inngått kontrakt, og arbeidet med å skifte vindauge, tilleggsisolere samt å sette opp brannseksjoneringsvegg, har planlagt oppstart snarast Velferdssenteret, oppgradering Innanfor budsjett. Pågår Nytt yttertak på deler av bygget, nye branndørar, nye vindauger og ny fettutskillar (for storkjøkken) er prioritert. Arbeid med skifting av yttertak har starta opp, og ny fettutskillar er på plass. Branndørar og vindauger er bestilt og arbeidet vil starte så snart leveransen er klar Nye sjukeheimsplassar Utsatt Heimetenesta - utvida lokale Innanfor budsjett. Pågår Prosjektet har vore ute på anbod, og arbeidet har starta opp. Prosjektet er foreventa ferdigstilt i desember Det har kome inn 8 søknader om midler til tilrettelegging av stiar, og det er kjøpt inn materiale og trevarer for omlag kr inkl mva (gjerdeklyv, klopper og benkar). Nokre lag er klare til å henta ut desse, medan andre manglar nokre grunneigarløyve før dei får tildelt material. Det vil verta kjøpt inn noko ekstra, som vil verta fordelt etter søknad. Det er usikkert om midlane vert brukt opp innan nyttår, og andre friluftstiltak vert vurdert Turstiar og friluftstiltak Innanfor budsjett. Pågår Fosnstraumen - steinaldersti Innanfor budsjett. Pågår Midlane er lagt inn som kommunal eigenandel i søknad om støtte til fysiske installasjonar/digital tilrettelegging av steinaldersti. Kommunen har fått BARK-midlar til utarbeiding av skjøtselsplan, nye skilt og noko tilrettelegging av sti. Kommunen (saman med Austrheim) har også fått i KUPmidlar til digital formidling i Fosnstraumen, dvs filmar som skal lenkast frå skilta i traseen. Det er usikkert om ein klarar å fullføra prosjekta i løpet av året Turveg/lysløype Manger Usikker Pågår Trase er avklart, og tilbodsgrunnlag klart for utlysing på Doffin Startlån (lån) Lagerbygg Solendmyra Innanfor budsjett. Ferdig Arbeidet med å skifte duk på hallen er ferdig Helsehuset ombygging Pågår Det er henta inn tilbod på nye vindauge til Helsehuset, i samband med utlysing av prosjekt "heimetenesta -utviding av lokale". Det er bestilt ca 30 nye vindauge, og arbeidet er nyleg starta opp. Det er bestilt utvendig "gangbru" for sjukebåretransport etter ønskje frå arbeidsgruppa ved Helsehuset. Arbeid med gangbru og utvendig planeringsarbeid knytt til etablering av denne, vil starte så snart byggjeløyve ligg føre.

43 Ombygging Grønålen Ikkje starta Universell utforming Innanfor budsjett. Pågår Midlane er planlagt nytta for å utbetre inngangspartiet ved Velferdssenteret/heimetenesta. Arbeidet er tenkt gjennomført parallelt med ombygginga ved bygget for øvrig Branntekniske investeringar Innanfor budsjett. Pågår Retting av feil og oppgradering av el-anlegg på bygga som følgje av pålegg frå BKK etter el-tilsyn Hovudleidning Lifjell - Manger Pågår Prosjektet er styrt av byggjenemnda. Prosjektet er ferdigstilt, og arbeid med sluttoppgjør og sluttdokumentasjon pågår Renseanlegg Manger/sanering Usikker Pågår Type renseanlegg og lokalisering er avklart. Prosjektet er lyst ut med tilbodsfrist Innkomne tilbod over budsjettramme, og rådmannen kjem tilbake med eiga sak Brannvernutstyr Innanfor budsjett. Pågår Det er bestilt nytt brannvernutstyr til 3 brannmannskap Brannbil Innanfor budsjett. Pågår Leveringsfristen er utsatt som følge av at ein har valt å endre frå Braco-påbygg til Ziegler, noko som gir meir fleksibilitet ved innredning samt at det er eit meir moderne påbygg. Endring medførte noko lengre leveringstid, men forventa leveringstid i løpet av hausten Asfaltering kommunale vegar Innanfor budsjett. Ferdig Arbeidet med asfaltering av veg er ferdig. (Delar av Gindheimsvegen, Austmarka, Listveitvegen, Nordangervegen og Vågenesvegen.) Nærmiljøtiltak Bø Ikkje starta Arbeidet med å lage parkeringsplass og veg mellom skulen og fylkesvegen er ikkje starta opp, då adm. avventar godkjent områdeplan for Bø. Riving av "Bø-huset" ute på anbod Trafikksikring Innanfor budsjett. Pågår Det er etablert nye veglys i Nordbøvegen og i byggefeltet på Bø Eigenkapitalinnskot KLP

44 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 076/2015 Formannskapet i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 15/ /11320 Meldingar og referatsaker Saksopplysingar: Det vert lagt fram følgjande meldingar og referatsaker: a. Bergen og Omland Havnevesen - prinsippvedtak i BOH b. Bergen og Omland Havnevesen - referat frå samarbeidsmøte 4. juni c. Bergen og Omland Havnevesen - handsaming i byrådet i Bergen 13. august d. TV-aksjonen NRK Regnskogfondet søknad om støtte e. BKK avkastning på verdibasert eigenkapital f. Regionrådet protokoll 11. september 2015 g. BrB strategisk næringsplan presentasjon regionrådet h. Interkommunal nærings- og samfunnsplan presentasjon av planarbeidet i regionrådet i. Kreftforeningen kreftkoordinator i kommunane presentasjon i regionrådet j. Sjøtrafikksentral Fedje presentasjon av sak i regionrådet k. Nye ferjeanbod Skyss presentasjon i regionrådet l. Anbodskonkurranse for fylkesvegferjene innspel til justeringar og omprioriteringar i ferjetilbod i frå Region Nordhordland m.bustadsosial handlingsplan status i planarbeidet - orientering v/kommunalsjef Johan B. Sandal n. Orienteringar v/rådmannen Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Meldingar og referatsaker vert tekne til orientering Vedlegg: BOH - brev vedr prinsippvedtak i havnerådet - fra BOH BOH - referat fra samarbeidsmøte BOH - byrådssak TV_aksjonen_NRK_kommunebidrag BBK - Avkastning på verdibasert eigenkapital Protokoll Regionrådet , 11. september BRB - strategisk næringsplan Interkommunalt plan-arbeid Presentasjon for Regionrådet Kreftforeningen_ Helseutvalet 4.sept.2015 Fedje sjøtrafikksentral Skyss - nye ferjeanbod Innspel til justeringar ferjeanbod Skyss

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Referat Bergen og Omland Havnevesen - møte mellom samarbeidskommunene Emnekode: ESARK-630 Saksnr.: Dato: 18. juni 2015 Tid: kl Møtenr.: 4 Sted: Bergen rådhus etg. Kopi til: Til: Møtedeltakerne Referent: Lars Chr. Røssevold Påmeldt til møtet: Navn Eierkommune/ organisasjon Stilling/funksjon Terje Søviknes Os Ordfører Paul Manger Os Ass. rådmann Per Lerøy Austreim Ordfører Åse Gunn Husebø Øygarden Ordfører Siri F. Pettersen Øygarden Rådmann Astrid Aarhus Byrknes Lindås Ordfører Hogne Haugsdal Lindås Ass. rådmann Eli Årdal Berland Fjell Ordfører Willi Sørensen Fjell Spesialrådgiver Jon Askeland Radøy Ordfører Siv Høgtun Askøy Ordfører Nils Marton Aadland Meland Ordfører Navn ikke oppgitt Meland Administrasjon Kari-Anne Lando Sund Ordfører Øistein Christoffersen B.O.H. Styreleder Inge Tangerås B.O.H Havnedirektør Ole Lysø B.O.H Nestleder havnestyret Norvald B. Visnes Havnerådet Nestleder havnrådet Filip Truyen Wikborg, Rein Co Advokat Geir Vassdal Vassdal Rev. byrå AS Statsautorisert revisor Martin Smith-Sivertsen Bergen Byrådsleder Eiler Macody Lund Bergen Finansbyråd Robert Rastad Bergen Kom. dir. byrådsleders avd. Ove Foldnes Bergen Kom. dir. finans og eierskap Helge Strand Bergen Kommuneadvokat Stein Trengereid Bergen Leder Eierskapsseksjonen 1 av 7

55 Agenda: 1. Velkommen, Bergen kommune v/byrådsleder. 2. Orientering fra BOH om det arbeid som nå er oversendt til behandling i samarbeidskommunene, BOH v/styreleder og Wikborg, Rein & Co. 3. Den videre prosess for avvikling av BOH, BOH v/styreleder. 4. Orientering om Bergen kommunes foreløpige arbeid med saken fra BOH, Bergen kommune v/kommunaldirektør Ove Foldnes. 5. Den videre prosess for etablering av BH IKS, Bergen kommune v/byrådsleder. 6. Eventuelt v/byrådsleder. 1. Innledning Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen ønsket velkommen og åpnet møtet. Han orienterte kort om bakgrunnen og formålet med møtet som i korte trekk var å: Skape en dypere forståelse av problemstillingene knyttet til avvikling av dagens havnesamarbeid gjennom BOH, og det å etablere et nytt Bergen Havn IKS (BH IKS). Skissere en løsning/plan for ovennevnte omstruktureringsarbeid for resten av Få bedre innblikk i om samarbeidskommunene i BOH ønsker å arbeide videre samlet i et nytt BH IKS eller om flere kommuner foretrekker andre løsninger. Byrådslederen opplyste videre at Bergen kommune hadde avholdt særmøter med Fjell- og Lindås kommune knyttet til deres intensjoner om å etablere egen havnevirksomhet, og således ikke bli medeier i et fremtidig BH IKS. Byrådslederen introduserte deretter Jon Askeland, leder i havnerådet og ordfører i Radøy kommune, som ordstyrer for resten av møtet. 2. Orientering fra BOH om det arbeid som nå er oversendt til behandling i samarbeidskommunene. Havnestyreleder Øistein Christoffersen gikk gjennom sin presentasjon «Videre prosess for avvikling av BOH». Utdrag fra ovennevnte presentasjon refereres som følger: «Utfordringer for BOH Konkurransevilkår Investeringshorisont Fremtidig godshavn Usikkerhet for ansatte» Christoffersen understreket at det å etablere ny havnetrafikk er et langsiktig arbeid, og at usikkerhet med henblikk på Dokken og fremtidig organisering er et handikap i konkurransen med andre aktører. Dette bl.a. i relasjon til investeringer i utbygging av kaianlegg, landstrøm og godsfasiliteter med ukjent tidshorisont. De største investeringene er i så måte knyttet til side 2 av 7

56 fremtidig godshavn, dvs. hvor den skal ligge og hvilket omfang den skal ha i forhold til intermodalitet (jernbane etc.). Han påpekte også at ovennevnte usikkerhet over lang tid medfører slitasje på organisasjonen. «2-sporet utvikling Avvikle BOH i regi av BOH's styrende organer Etablere Bergen Havn IKS i regi av eierne» Christoffersen gjennomgikk også opprinnelig tidsplan for avvikling/nyetablering, jf. brev fra BOH datert 19. januar Advokat Filip Truyen fra Advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. gikk gjennom sin presentasjon «Organisering av BOH Veien videre». Truyen omtalte bl.a. hovedprinsippene for den nye havnestrukturen, i vesentlighet en oppfrisking av det som ble gjennomgått og drøftet i møtet mellom samarbeidskommunene , jf. også brev fra BOH til alle medlemskommunene. Utdrag fra øvrige deler av ovennevnte presentasjon refereres som følger: «Bakgrunn Ordførermøtet den 30. mai 2013: Alle kommunene, med unntak av Lindås og Fjell, sluttet seg til et forslag om ny organisering av havnesamarbeidet. Vedtak i havnestyret den 13. september 2013: Prosjektet ledes av styringsgruppen nedsatt i Fremdriftsplan: Høsten 2014: Forberedelser til avvikling og stiftelse av Bergen Havn IKS ("BH IKS"). Status våren 2015 Styringsgruppen har utarbeidet utkast til selskapsavtale, herunder forslag til fordeling av innskuddsplikt, eierbrøk og eierstyring. Det er utarbeidet skisser som avklarer hvilke eiendommer og bygg BH IKS skal disponere og/eller eie i Bergen kommune. Det gjenstår arbeid med budsjetter og prognoser frem mot Reiser bl.a. også noen strategiske spørsmål. Kommunestyret i Lindås har truffet vedtak om å etablere et eget havnesamarbeid som et alternativ til BH IKS. Vil fortsette som en del av BOH inntil "alt er på plass". Samferdselsdepartementet har uttrykt seg positivt til en etablering av BH IKS. Vedtak Havnestyret 26. september 2014 Vedtak av 13. september 2013 i sak oppheves. Utrede grunnlaget for å oppløse BOH. Styreleder gis fullmakt til å koordinere den videre saksforberedelse. Medlemskommunene skal på eget initiativ og for egen regning organisere utredninger for den havnevirksomhet som skal videreføres etter at BOH er avviklet. side 3 av 7

57 Prinsippvedtak om oppløsning BOH - Behovet Prinsippvedtak om oppløsning: Havnestyret 28. november Havnerådet 5. januar Kommuner som ikke vil delta i BH IKS må avklare eventuelle krav på nettoproveny ved oppløsning av BOH, og melde dette til selskapet. Kommuner som vil delta i BH IKS bør etablere en styringsgruppe. Ikke naturlig at styret i BOH treffer vedtak om dette. Bergen kommune må avklare forholdet til havnekapitalen med Kystverket. Prinsippvedtak om oppløsning i havnestyre og havnerådet - Innhold BOH oppløses pr. 1. januar 2016, men oppløsningen er betinget av følgende forutsetninger: a) Minst 2/3 av medlemskommunene i BOH har besluttet at det ikke skal fremmes et krav på oppløsningsproveny utover den andel de respektive kommuner vil videreføre i BH IKS. b) Bergen kommune erklærer at det foreligger en akseptabel avklaring på forholdet mellom havnekassen og kommunens øvrige eiendeler (bykassen). c) Det foreligger et utkast til stiftelsesdokumenter for BH IKS. d) Havnestyret /Havnerådet treffer et ubetinget vedtak om oppløsning». Etter avsluttet presentasjon ble det stilt spørsmål fra Os kommune mfl. om hva som ligger i begrepet oppløsningsproveny, jf. ovennevnte prinsippvedtak fra havnerådet om oppløsning av BOH. Herunder hvordan den enkelte deltagerkommune kan gjøre sine egne vurderinger mht. evt. beløpsstørrelser. Vanskelig å beregne oppløsningsproveny fra utsiden av BOH for den enkelte kommune. Truyen foreslo her at evt. krav om oppløsningsproveny må håndteres av BOH sammen med de kommunene som evt. «melder seg ut». Truyen presiserte imidlertid at det i hovedsak er snakk om havnekapital, og at prinsippet er at denne skal videreføres som havnekapital uansett hvilken kommune den er knyttet til. Det ble også vist til vedtektenes bestemmelser hva gjelder eiendeler i selskapets balanse, og at disse i all vesentlighet ligger i Bergen kommune (BK). Eiendeler/eiendommer i andre kommuner skal iht. vedtektene i BOH fordeles med 50 % til vertskommunen og 50 % til BK. Evt. egen/selvstendig formuesmasse i BOH som f.eks. driftsløsøre kan være en gjenstand for fordeling mellom samarbeidskommunene, men dette vil avstedkomme forholdvis arbeidskrevende beregninger da BOH s gjeldsforpliktelser også må medtas her. Truyen viste også til selvkostprinsippet som ikke skal generere overskudd, og at det i BOH som kjent er avkastning fra eiendom som i en årrekke har generert overskudd. 3. Den videre prosess for avvikling av BOH Havnestyreleder Øistein Christoffersen innledet med å presisere at det som presenteres fra BOH i dette møtet er basert på vedtak både i havnestyret og havnerådet. Han minnet også om at det er viktig at arbeidet med saken nå kommer videre, bl.a. også pga. den uroen som den uavklarte situasjonen skaper for de ansatte i BOH. Utdrag fra Øistein Christoffersens presentasjon refereres som følger: «Nødvendig avklaring Skal prosessen med å oppløse BOH slik det er beskrevet i havnestyret og havnerådets vedtak fortsette? side 4 av 7

58 Revidert tidsplan 1. november 2015 prinsippvedtak i kommunene 1. desember 2015 Utkast til stiftelsesdokumenter 1. kvartal 2016 Havnestyre/-råd endelig oppløsningsvedtak 1. halvår 2016 Vedtak om oppløsning i kommunene 1. halvår 2016 Vedtak om endelig deltagelse i BH IKS i kommunene 1. januar 2017 Avvikling og stiftelse» Det ble fra Bergen og Askøy kommune uttrykt ønske om å få stiftet BH IKS snarest mulig, og helst innen Orientering om Bergen kommunes foreløpige arbeid med saken fra BOH. Kommunaldirektør Ove Foldnes orienterte om at Bergen kommune i møte med Samferdselsdepartementet i mars d.å. hadde innledende samtaler rundt avklaring av spørsmål om havnekapitalen i BOH. Dette på bakgrunn av pkt. nr. 2 i havnerådets vedtak i sak 3/15 ( ) med følgende ordlyd: «2. Bergen kommune anmodes om raskt å igangsette nødvendige avklaringer om havnekapitalen med statlige myndigheter Foldnes la videre frem sin presentasjon «Bergen kommunes foreløpige arbeid med saken fra BOH». Utdrag fra sentrale deler av forannevnte presentasjon refereres som følger: «Budskap til departementet Viktig for Bergen og Omland Havnevesen å få etablert ny organisasjon snarest. Det forefinnes nå skisse til omforent fordeling mellom bykasse og havnekasse etter et «overordnet prinsipp». Fordelingen sikrer god og forsvarlig egenkapital i nytt selskap. Fordelingen er foretatt på en slik måte at Havne og farvannslovens formuleringer knyttet til Havnekapital i 47 og 48 er ivaretatt. Oppsummering av møtet med departementet BOH som utpekt havn er opphevet, hvilket medfører at det er opp til hver kommune å fastsette sin organisering av havnevirksomhet. Departementet var tilfreds med orienteringen og gav uttrykk for at BOH/BK hadde gjort en grundig jobb mht. utkastet til fordeling av verdier mellom havnekasse og bykasse. Departementet gav uttrykk for at de syntes modellen var interessant. Departementet opplyste at fordeling av verdier mellom havnekasse og bykasse avgjøres av BOH og BK. Fremforhandlet avtale behandles av de to organisasjonenes beslutningsorgan. Kystverket skal ikke godkjenne avtalen, men kan påklage avtalen til departement. Departementet er eventuell ankeinstans og har ingen formell mening om avtalen med mindre de blir involvert gjennom anke. Status for Bergen kommune BK har foretatt de avklaringer som er mulig så langt i prosessen mht. punkt 1.b, i havnerådets vedtak fra 5. januar d.å. BK er klar til å fremme prinsippsak om oppløsning av BOH og etablering av Bergen Havn IKS. side 5 av 7

59 BK avventer tilbakemelding fra samarbeidskommunene om de ønsker å være deltakere i nytt Bergen Havn I KS». Det ble stilt spørsmål om hvem ovennevnte avklaring på «forholdet mellom havnekassen og kommunens øvrige eiendeler (bykassen)» skal være mellom. Ove Foldnes svarte at det først må skje på administrativt nivå, og deretter godkjennes av havnerådet i BOH samt behandles i de politiske organene i Bergen kommune. Tilleggsinformasjon til referatet: det følger av vedtektene for BOH 15 at et vedtak om oppløsning må godkjennes "av det forvaltningsorgan som etter kommuneloven skal godkjenne opprettelsen av et interkommunalt samarbeid". Etter gjeldende kommunelov er det imidlertid ikke nødvendig at departementet godkjenner oppløsning av et 27-samarbeid. Av den grunn har Kommunal- og moderniseringsdepartementet uttalt at det ikke er nødvendig med slik godkjennelse, med mindre en av medlemskommunene bringer saken inn for dette departementet. 5. Diskusjon, oppsummering og videre prosess Jon Askeland takket Ove Foldnes for orienteringen, og stilte spørsmål til møtedeltakerne om hva som skal til for at man skal kunne arbeide videre med å avvikle dagens havnesamarbeid i BOH og etablere et nytt BH IKS. I det videre fulgte en debatt som i hovedsak konkluderte med at det havnesamarbeidet som hittil har vært drevet i regi av dagens BOH har vært godt, og at det fremover er enda viktigere at samarbeidskommunene tenker på Bergensregionen som helhet, og ikke hvilken nytte den enkelte kommune kan få innenfor eller utenfor et nytt havnesamarbeid. Det rådet bred enighet om at det således er av stor betydning at flest mulig av dagens samarbeidskommuner slutter seg til og blir medeiere i et nytt BH IKS, slik at dette selskapet kan bli en stor og solid havneaktør. Dette særlig med henblikk på stordriftsfordeler, BH IKS sin konkurransedyktighet ifht. andre havner (eks. Risavika i Stavangerregionen) og generell næringsutvikling i regionen. Fra BOH sin side ble det orientert om andre havnesamarbeid, og samtidig presisert at myndighetene oppfordrer og stimulerer til økt samarbeid innenfor havnevirksomheten i Norge. Videre ble det opplyst at dagens BOH har gode systemer og rutiner, og har potensiale hva gjelder kompetanse, personell og utstyr til evt. å ta enda flere kommuner inn i havnesamarbeidet. Premisser for BH IKS og eiermakt Fjell- og Lindås kommune etterlyste en diskusjon om premissene for det nye BH IKS, dvs. hvilke formål og visjoner kommunene har med det fremtidige havnesamarbeidet, og hvilken strategi som bør ligge i bunn før man etablerer et nytt selskap. Fjell/Lindås mente at man først og fremst må få på plass tydelige visjoner og mål for et nytt havnesamarbeid slik at det enkelte kommunestyre har et bedre beslutningsgrunnlag når de skal ta stilling til sin fremtidige havnevirksomhet. Dagens BOH er som kjent et såkalt 27 samarbeid og har pr. definisjon ingen andre eiere enn BK. BK er i dag således den dominerende part, og vil også ved sitt vertskap for Bergen Indre Havn ha en vesentlig andel i det nye BH IKS. Fjell/Lindås har gjort sine egne utredninger ifht. hva et eget, separat havneselskap vil koste å etablere/drive, men er usikker side 6 av 7

60 på hva de går inn i ved å delta i BH IKS med en dominerende majoritetseier som BK. Det ble i denne sammenhengen vist til andre havnesamarbeid på Vestlandet. Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen mente at Bergen og de øvrige kommunene hadde sammenfallende interesser med Fjell/Lindås mht. å diskutere mål og strategier for det nye havnesamarbeidet, og forslo at dette arbeidet kunne gå parallelt med reorganiseringsprosessens første del, nemlig å få vedtatt avvikling av dagens BOH i minst 2/3 av samarbeidskommunene. «Prinsippsaken» - behandling i kommunestyrene Det ble nevnt at den såkalte «prinsippsaken» som ble vedtatt i havnerådet 5. januar d.å. ikke lenger er oppdatert mht. foreslåtte tidsplaner. Det ble i denne sammenhengen diskutert om det var behov for om BOH skulle sende ut et ajourført dokument som kan følge med som tilleggsdokument til de sakene som skal behandles i alle kommunestyrene. Havnestyreleder, Øistein Christoffersen, mente imidlertid at det ville være mer hensiktsmessig at han og havnedirektør, Inge Tangerås, kunne reise rundt til samarbeidskommunene i forbindelse med deres politiske behandling av saken om dette skulle være ønskelig. Oppsummering Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen takket for en god debatt, og presiserte at det nå er viktig at den enkelte kommune tar stilling til om den vil være med i det nye havnesamarbeidet eller ikke. Det tas sikte på at prosessen med å avvikle dagens BOH, og å etablere det nye BH IKS, finner sin endelige løsning ultimo 2016, og at BH IKS skal være formelt stiftet fra De kommunene som evt. ikke ønsker å være med i et nytt havnesamarbeid ble meddelt å melde krav om oppløsningsproveny til BOH. Parallelt legges det opp til at samarbeidskommunene skal få mer innsikt i nåværende og fremtidige mål og strategier for havnen, og det var enighet om at BOH inviterer samarbeidskommunene til et slikt møte. Bergen kommune tar sikte på å få behandlet sin «prinsippsak» i bystyret 23. september d.å. Videre prosess Bergen kommune behandler prinsippvedtaket i bystyret Det gjennomføres strategiseminar for nåværende og nytt havnesamarbeid i løpet av høsten. Dette initieres av BOH. Sak om prinsippvedtaket behandles løpende i omegnskommunene i løpet av høsten. Kommuner som evt. ikke ønsker å være med i BH IKS melder inn eventuelle krav om oppløsningsproveny til BOH. Kommuner som ønsker å delta i det fremtidige havnesamarbeidet i BH IKS melder dette til BK i løpet av høsten. BK vil deretter invitere disse kommunene til et oppstartsmøte for det videre arbeidet med etableringen av BH IKS. 6. Eventuelt Ingen saker fremlagt. Lars Røssevold - saksbehandler Stein Åge Trengereid - leder Dette dokumentet er godkjent elektronisk. side 7 av 7

61 Byrådssak 243/15 Prinsippvedtak om oppløsning av Bergen og Omland Havnevesen LARO ESARK Hva saken gjelder: Kort bakgrunn. Bergen og Omland Havnevesen (BOH) er i dag organisert som et samarbeid etter kommuneloven 27. BOH er ikke et selvstendig rettssubjekt, men et samarbeid om havnevirksomheten i de respektive 11 medlemskommunene Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden. Dagens organisering er uhensiktsmessig med henblikk på at havnen i Bergen og omland skal kunne utvikles til en fremtidsrettet, konkurransedyktig og robust havn i regionalt-, nasjonalt- og internasjonalt perspektiv. Det har i flere år vært arbeidet med å komme frem til en ny organisatorisk løsning for et fremtidig havnesamarbeid. Parallelt med dette har det vært arbeidet med fordeling av eiendommer mellom havnekassen og bykassen. Dette gjelder eiendommer som ligger i Bergen kommune. Fordeling av nevnte eiendommer med tilhørende forpliktelser/betingelser vil bli nedfelt i egen avtale mellom BOH og Bergen kommune. Byrådet vil legge frem en egen sak om dette når dette arbeidet er fullført. For øvrig eier BOH en kai på Mongstad i Lindås kommune. Styret og havnerådet i BOH har behandlet egen sak om oppløsning av BOH. I brev datert fra BOH, informeres medlemskommunene i BOH om at havnerådet enstemmig vedtok følgende prinsippvedtak (prinsippvedtaket) om oppløsning av selskapet i møte 5. januar d.å., jf. sak nr. 3/15: «1. Bergen og Omland havnevesen («BOH») oppløses. Vedtaket om oppløsning er betinget av følgende forutsetninger: a. Minst 2/3 av medlemskommunene i BOH har besluttet at det ikke skal fremmes et krav på oppløsningsproveny utover den andel de respektive kommuner vil videreføre i BH IKS. b. Bergen kommune erklærer at det foreligger en avklaring som kommunen kan akseptere på forholdet mellom havnekassen og kommunens øvrige eiendeler (Bykassen). c. Det foreligger et utkast til stiftelsesdokumenter for BH IKS. d. Havnerådet treffer et ubetinget vedtak om oppløsning. e. Havnerådet forutsetter at de ansatte tas med i den videre prosess. 2. Bergen kommune anmodes om raskt å igangsette nødvendige avklaringer om havnekapitalen med statlige myndigheter. 3. Prinsippvedtaket om oppløsning forelegges samtlige medlemskommuner i BOH. 4. Når vilkårene i Prinsippvedtaket om oppløsning er oppfylt, vil Havnerådet vurdere et forslag om å vedta en ubetinget oppløsning av BOH med virkning fra 1. januar Havnerådet forutsetter at Bergen kommune snarest innkaller til eiermøte for å avklare betingelser for etablering av Bergen Havn IKS. Havnerådet inviteres også til dette møtet.» 1

62 Ovenstående prinsippvedtak forventes behandlet i alle medlemskommuner i løpet av høsten 2015, jf. punkt nr. 3 i vedtaket. Deretter legges det opp til at man treffer formelle vedtak om oppløsning i samsvar med prosedyrene i BOHs vedtekter, jf. vedlegg 2. Det synes nå å være enighet blant de fleste av samarbeidskommunene om at nåværende organisasjonsform er organisatorisk og juridisk uhensiktsmessig, og at man for fremtiden ønsker å organisere et nytt havnesamarbeid i et interkommunalt selskap (Bergen Havn IKS). En ny modell forutsettes å gi: Grunnlag for en fremtidsrettet, moderne og solid havn i Bergensregionen. Havnesamarbeidet en klar styringsform som gjør det enklere for eierne (kommunene) å stille krav til selskapet, påvirke utviklingen i selskapet og måle selskapets resultatoppnåelse. En helhetlig løsning på eiendomsdiskusjonen mellom BOH og Bergen kommune. I den foreliggende modellen for etableringen av det nye BH IKS er det foreslått et samlet innskudd på MRD 1, og som forutsettes å omfatte den samlede havnekapitalen i det nye BH IKS. Av disse midlene relaterer MNOK 990 seg til en markedsmessig verdibetraktning av deler av den kapital som BOH i dag disponerer, herav MNOK 540 som havnekapital fra Bergen kommune og MNOK 450 som en fremtidig innbetalingsforpliktelse fra Bergen kommune, og som til en viss grad relaterer seg til en gradvis avhendelse av eiendom som ikke lenger anses å være havnerelatert. Stiftelseskapitalen er foreslått å være MNOK 10, hvorav Bergen kommune skyter inn MNOK 7, mens de øvrige deltakerkommunene vil skyte inn til sammen MNOK 3. Den planlagte IKS-løsningen for BOH er nærmere beskrevet i den vedlagte saksutredningen for prinsippvedtaket, herunder bl.a. organisering av overordnet styring og nivå, og sammensetningen av egenkapitalfinansieringen for selskapet. I prinsippvedtaket fra BOH bes Bergen kommune om snarest å innkalle til et nytt samarbeidsmøte for bl.a. å få avklart betingelsene for etablering av BH IKS, og videre tilstrebe å få med alle dagens medlemskommuner som deltakere i et nytt BH IKS. Det ble gjennomført et slikt møte mellom samarbeidskommunene i BOH i Bergen Rådhus den 4. juni d.å. I vedlagte møtereferat er det foretatt oppsummering og uttrykt forventninger til den videre prosessen. Herunder er det viktig å peke på at flere av deltakerkommunene ønsket at BOH skulle ta initiativ til et strategiseminar hvor man drøftet BOH sine tanker knyttet til regionen som helhet. I punkt 1, b i prinsippvedtaket fra BOH er en av betingelsene for at det skal kunne etableres et nytt regionalt havnesamarbeid i form av et BH IKS, at forholdet til havnekapitalen i Bergen kommune er avklart. En slik avklaring må foretas direkte mellom BOH og Bergen kommune. Slik avklaring skal ligge innenfor havne- og farvannslovens bestemmelser. Samferdselsdepartementet er eventuelt ankeinstans. Den prosessen som så langt har pågått om oppløsning av BOH og etablering av nytt havnesamarbeid i en ny organisasjonsform, har ført til at to av samarbeidskommunene, nemlig Lindås og Fjell, tidligere tok et forbehold om at man ønsker å videreføre egen havnevirksomhet utenfor BH IKS. Den 18. juni d.å. vedtok også kommunestyret i Lindås at kommunen ikke ønsker å videreføre sin havnevirksomhet i et nytt BH IKS. Videre prosess avklaring på havnekapital med Samferdselsdepartementet. Det følger av vedtektene for BOH 15 at et vedtak om oppløsning må godkjennes "av det forvaltningsorgan som etter kommuneloven skal godkjenne opprettelsen av et interkommunalt samarbeid". Etter gjeldende kommunelov er det imidlertid ikke nødvendig at departementet godkjenner oppløsning av et 27-samarbeid. Av den grunn har Kommunal- og moderniseringsdepartementet uttalt at det ikke er nødvendig med slik godkjennelse, med mindre en av medlemskommunene bringer saken inn for dette departementet. I prinsippvedtakets vedtakspunkt nr. 2 heter det at: «Bergen kommune anmodes om raskt å igangsette nødvendige avklaringer om havnekapitalen med statlige myndigheter.» Det følger av havne- og farvanns- 2

63 loven 48 annet ledd, annet punktum at "departementet kan prøve lovligheten av en kommunes vedtak eller annen disposisjon over havnekapitalen". En avvikling av 27-samarbeidet og overføring av havnekapital til et nytt rettssubjekt kan bli ansett som en "disposisjon". Da oppløsningen av BOH planlegges oppfulgt med etablering av et nytt regionalt havnesamarbeid i form av et IKS, ansees det således hensiktsmessig at man i forkant av prosessen har konferert med Samferdselsdepartementet som er ansvarlig ifht. havne- og farvannsloven. Bergen kommune hadde derfor i april måned innledende samtaler med Samferdselsdepartementet om en reetablering av havnevirksomheten i et nytt selskap, og kan foreløpig oppsummere disse samtalene som meget konstruktive og løsningsorienterte. For øvrig ansees den foreslåtte modell for oppløsning av BOH, og etablering BH IKS, å være i tråd med havne- og farvannsloven. Selv om det rettslig sett ikke kan forventes en «forhåndsgodkjennelse», er det viktig for prosessen som skal lede til et nytt regionalt havnesamarbeid at dette er drøftet mellom statlige myndigheter og Bergen kommune. Formålet med dialogen mot statlige myndigheter er således både å informere og å diskutere videre fremdrift og prosedyrer med tanke på nevnte avklaringer. Hva gjelder BOHs posisjon som «utpekt havn», vises det til «Nasjonal havnestrategi regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø», datert Her avvikles systemet med «utpekt havn» for i stedet å fokusere på utviklingen av effektive, intermodale knutepunkt. Byrådet er tilfreds med at det nå foreligger et prinsippvedtak fra Havnerådet der det på visse betingelser er besluttet å avvikle dagens 27-samarbeid for BOH, og å etablere et nytt havneselskap i form av et IKS. Prinsippvedtaket innebærer etter byrådets mening bl.a. en forsvarlig og formålstjenlig skisse av en endelig løsning på en svært langvarig, uavklart tilstand der det har vært knyttet betydelig usikkerhet både til et eventuelt fremtidig havnesamarbeid for Bergensregionen på overordnet nivå, de ansatte i BOH sin arbeidssituasjon samt forholdet mellom havnemidler og bykassemidler. Sistnevnte innbefatter en fordeling av den eiendomsmassen som BOH disponerer. Det vil bli lagt opp til at det nye havneselskapet over tid blir tilført MRD 1, og byrådets oppfatning er at Bergen Havn IKS således vil få en meget solid egenkapitalfinansiering, ikke bare i forhold til de løpende oppgaver selskapet utfører for samarbeidskommunene iht. havne- og farvannsloven, men også i forhold til finansiell løfteevne når det gjelder fremtidige investeringer i havnen. Etter byrådets mening er prinsippvedtaket et viktig steg videre i prosessen mot en endelig og helhetlig løsning på eiendomsdiskusjonen med Bergen kommune, og ikke minst det å danne et godt grunnlag for en fremtidsrettet, moderne og solid havn i Bergensregionen. Forutsatt at bystyret vedtar det foreliggende forslag til vedtak i saken, vil Bergen kommune i løpet av høsten d.å. å invitere de øvrige samarbeidskommunene i BOH, og som har meddelt at de vil delta i det videre havnesamarbeidet, til et møte hvor en søker å bli enige om det videre arbeidet med etableringen av Bergen Havn IKS. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Oppgaver og enekompetanse for Bergen bystyre: Vedtatt av Bergen bystyre i møte , sak 21-11, endret iht. vedtak , sak294-13; 3.5 Regionalt, interkommunalt og internasjonalt samarbeid - Strategier og avtaler om regionalt, interkommunalt og internasjonalt samarbeid - Medlemskap i regionale, interkommunale og internasjonale organisasjoner som driver med virksomhet som innebærer politiske avveininger. Vedtektene for Bergen og Omland Havnevesen, 15 Oppløsning, 1. ledd; («Vedtaket (om oppløsning) må godkjennes av kommunestyrene i 2/3 av de respektive medlemskommuner,») Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bergen og Omland havnevesen («BOH») oppløses. Et fremtidig vedtak om oppløsning er betinget av følgende forutsetninger: 3

64 a. Minst 2/3 av medlemskommunene i BOH har besluttet at det ikke skal fremmes et krav på oppløsningsproveny utover den andel de respektive kommuner vil videreføre i Bergen Havn IKS («BH IKS»). b. Bergen kommune erklærer at det foreligger en avklaring som kommunen kan akseptere på forholdet mellom havnekapitalen og kommunens øvrige eiendeler. c. Det foreligger et utkast til stiftelsesdokumenter for BH IKS. d. Havnerådet treffer et ubetinget vedtak om oppløsning. e. Endelig vedtak om oppløsning forelegges samtlige medlemskommuner i BOH etter at punkt 1 bokstav a til d er avklart. 2. Bergen kommune vil videreføre egen havnevirksomhet som deltaker i BH IKS. Dato: 25. juni 2015 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Martin Smith-Sivertsen byrådsleder Eiler Macody Lund byråd for finans, eiendom og eierskap Vedlegg: - Brev fra BOH, datert «Prinsippvedtak om oppløsning av BOH». - Vedtekter for Bergen og Omland Havnevesen. - Referat fra møte mellom samarbeidskommunene i BOH

65 Radøy Kommune 5936 MANGER Bergen, 17. august 2015 TV-AKSJONEN NRK Regnskogfondet OPPFORDRING TIL BIDRAG Tusen takk for Radøy kommunes støtte til TV-aksjonen NRK i fjor. Vi er både glad og takknemlig for det gode samarbeidet med kommunen. Det er helt avgjørende i mobiliseringen av bøssebærere på aksjonsdagen 18. oktober. Over 98% av Norges kommuner og fylker bidro til TV-aksjonen i fjor. Jeg håper også at Radøy kommune vil gi et pengebidrag til TV-aksjonen NRK Regnskogfondet Verdens regnskoger er under et voldsomt press og hvert minutt forsvinner store regnskogsområder for alltid. Regnskogen forsyner verden med mat, vann, og medisiner, og bidrar til å regulere klimaet på kloden. Den er dessuten hjemmet til om lag 260 millioner mennesker. Disse blir drevet ut i fattigdom hvis skogene raseres. Ved å bevare regnskogene, bevarer vi også et biologisk skattkammer som rommer prosent av landjordas arter. Gjennom årets TV-aksjon skal vi bevare regnskogen for kommende generasjoner og for menneskene som har regnskogen som sitt hjem. Slik bidrar dere enkelt: For å synliggjøre det brede engasjementet fra alle landets kommuner, registreres alle bidragene på Gå inn på nettsiden, og registrer deres bidrag. Når bidraget er registrert, blir faktura tilsendt umiddelbart på mail til dere for innbetaling. Registrerte og innbetalte beløp vil bli en del av statistikken for deres kommune på aksjonsdagen. Kontaktinformasjon FAL: Heidi Kristina Westli, telefon , e-post: post: TV-aksjonen Hordaland, Neumannsgate 1, 5015 Bergen Vi håper dere også i år ønsker å støtte årets TV-aksjon. Med vennlig hilsen Heidi Kristina Westli Fylkesaksjonsleder

66

67

68

69

70 Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND Møte: Tid: Fredag 11. september kl. 09:00-13:30 Stad: Nordhordland Utviklingsselskap IKS, møterom Til stades: Ordførar: Rådmenn: NUI: Andre: Forfall: Jon Askeland, Kari F. Aakre, Hallvard Oppedal, Per Lerøy, Karstein Totland, Nils Marton Aadland, Knut Moe Øivind Olsnes, Jarle Landås, Ingvild Hjelmtveit, Jan Olav Osen, Vidar Bråthen, Odd Ivar Øvregård Rune Heradstveit, Bent Gunnar Næss Skyss: Målfrid Vik Sønstabø (leder trafikktilbud), Bjarte Årvik (driftssjef), Åshild Fossgard Sandøy (juridisk avdeling), Stine Karoline Olsen (rådgiver trafikktilbud) BRB: Vidar Totland Kristin Handeland, Astrid A. Byrknes, Reidun Halland, Svein Helge Hofslundsengen, Ørjan Raknes Forthun, May Eva Sandvik Sak 32/15 Sak 33/15 Sak 34/15 Godkjenning, møteinnkalling og saksliste Møteinnkalling og saksliste vart godkjent utan merknadar. Godkjenning, protokoll møte (vedlegg) Møteprotokoll frå møte vart godkjent utan merknadar. Nye anbodskonkurransar for fylkesvegferjene. Presentasjon av forslag til nytt rutetilbod for dei relevante ferjesambanda Målfrid Vik Sønstabø (leder trafikktilbod), Bjarte Årvik (driftssjef), Åshild Fossgard Sandøy (juridisk avdeling), Stine Karoline Olsen (rådgjevar trafikktilbod) frå Skyss informerte om prosessen med nye anbodskonkurransar (jf. vedlagte presentasjon). Agenda var: 1. Kort om Skyss 2. Rammer og føringar for nye ferjeanbod 3. Rutepakkeinndeling og framdrift 4. Dagens trafikkstatistikk og forventa trafikkvekst 5. Prinsipp for utforming av rutetilbodet 6. Innspel frå kommunane Kommentar frå Regionrådet Leirvåg Sløvåg: Det er stor trong for betre materiell på ferjesambandet. Dagens ferjemateriell er ikkje tilstrekkeleg tilpassa vêrforholda i området, og det er vesentleg risiko for innstillingar som fylgje av dette. Leirvåg-Sløvåg: Det er ønske om at dette blir et to-ferje samband, med to mindre ferjer (40-50 PBE) som får halvtimes frekvens. Dette vil også vera positivt i tilfelle der den eine ferja av ulike årsakar ikkje er i drift. Leirvåg-Sløvåg: Det er forventa ein betydeleg vekst i trafikkgrunnlaget for ferjesambandet utover «vanleg vekst». Dette blant anna som fylgje av ilandføringa av Johan Sverdrup, der det er venta sterk næringsutvikling på begge sider av Fensfjorden. Det vil føra til at leverandørindustrien aukar, og det vil bli utvikling av større næringsareal og etableringar på begge sider av fjorden. Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: /

71 Leirvåg-Sløvåg: Det er behov for automatisk sløkkesystem på sambandet for å unngå situasjonar der kapasiteten må reduserast pga. køyretøy med farleg last. Leirvåg-Sløvåg og Fedje-Sævrøy: Sambanda bør opererast med einsarta ferjemateriell slik at ferjene kan fungera som reserveferje for det andre sambandet. Leirvåg-Sløvåg og Fedje-Sævrøy: Avgangstidene for ferjene bør i større grad tilpassast skiftplanane for tilsette på Mongstad. Dette gjelder spesielt Fedje Sævrøy som ikkje er tilpassa i dag. To mindre ferjer over Leirvåg Sløvåg vil gjera dette mindre sårbart. Masfjordnes-Duesund: Det er ønske om betre frekvens for sambandet. Dette låg inne i opprinneleg plan. Masfjordnes-Duesund og Leirvåg-Sløvåg: Avgangstidene på sambandet er ikkje godt nok koordinerte, noko som medfører at mange vel å køyra den lange vegen rundt i staden for å reisa med ferja. Dette er lite gunstig for miljøet og «spiser» opp vinsten med meir miljømessige ferjer. Korrespondansen mellom ferjer og buss fungerer ikkje godt nok i Nordhordland. Det er behov for at ferje- og bussmannskapet har betre kommunikasjon om overgangar, spesielt i situasjonar med avvik frå planlagt rutetid. Det vil ofte vera snakk om enkle rutinar og små grep. Språk er ei utfordring, t.d. på ferja Fedje Sævrøy. Regionen vil peika på at ferjesambandet Valestrand - Breistein er eit viktig ferjesamband for både Osterøy og regionen. Ferjesambandet må oppretthaldast på dagens nivå, og bør også elektrifiserast. Regionrådet er klar over at dette ikkje er med i fylket sine planar no, men me ventar tydelege signal frå fylket (jf. valkampen) om at dette sambandet skal innarbeidast til liks med dei andre ferjesambanda. Regionrådet er svært positive til ei billettløysing med Autopass framfor manuell billettering på ferjene. Skyss avslutta med å seia litt om vegen vidare: Skyss vil sende ut eit referat frå møtet, med frist for tilbakemelding Kommunane kan føye til eventuelle ytterlegare innspel i referatet Kommunane sine innspel vil bli tatt med i det vidare arbeidet med anbodsgrunnlaga Sak 35/15 Strategisk næringsplan. Orientering status etter kommunal handsaming. Oppfølging av tiltaka Vidar Totland, BRB informerte om «Strategisk næringsplan» og status etter kommunal handsaming (jf. vedlagte presentasjon) Planen er meint å vera det offentlege sitt verktøy for å møta næringslivet sine behov i næringspolitikken. Den er felles for alle BRB sine eigarkommunar, og er tilpassa Regional næringsplan for Hordaland Planperioden er , og tiltaksdelen er toårig. Kommentarar frå Regionrådet: Det vart peika på at mange av tiltaka er knytt til Bergen og områda rundt Bergen, men at ein sikkert burde vore flinkare med å koma med eigne innspel. Totland viste til at tiltaksdelen vert rullert ganske ofte, så det er fullt mogeleg å koma med innspel til endringar etter kvart. Me som region (og eigen kommune) må som eigarar vera meir tydeleg på bestilling til BRB. BRB er på tilbodssida, så det er vår oppgåve å gjera oss nytte av det. Totland informerte nærare om tiltak 4 i planen «Rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler» og at dei ville be om tilbakemelding frå kommunane om korleis kommunane handterer dette og at ein så vil fylgja opp med ein erfaringskonferanse med dette som tema. Regionrådet synest dette var ein god ide. Samstundes vart det understreka at det i stor grad er Statens Vegvesen som set rekkefølgjekrav som stoppar utbygging ofte mindre og enkle prosjekt og dette gjev store utfordringar. Dette bør BRB også sjå nærare på. Dette betyr ikkje at ein ikkje har forståing for det vert satt riktige rekkefølgjekrav ved utbygging for å få ein god utbygging. Sak 36/15 Godkjenning av planutkast Interkommunal nærings- og samfunnsplan for utsending på høyring. Rune Heradstveit orienterte kort om planutkast «Interkommunal nærings- og samfunnsplan» - og om Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: /

72 vidare prosess for planen. Planen har vore ute på ei administrativ høyring i kommunane og er no tenkt sendt ut på ei «offentleg» høyring til kommunane, BRB, fylkeskommune, fylkesmann, næringslivsorganisasjonar og andre som er berørt av planen. Deretter har eit tenkt å presentera planen for det nye kommunestyret før den vert sendt til handsaming og endeleg vedtak i kommunane. I diskusjon kom det fram at ein bør vurdera nærare korleis planen skal følgjast opp på ein god måte ute i kommunane og hos dei som elles «eig eller er deleigar» av tiltak. Ein må vidare sikra eigarskap hos kommunane det er derfor bra med ein presentasjon for det nye kommunestyret. Dette bør skje på fyrste møtet etter nyttår, før den tid er det vanskeleg. Vedtak kan ein så gjera i eit av dei fyrste kommunestyra etter dette. Vedtak: Regionrådet slutta seg til framlegget frå administrasjonen om å senda planen ut på offentleg høyring til kommunane, berørte etatar og næringssamarbeid og deretter å presentera den for nytt kommunestyre før endeleg vedtak eit seinare møte. Sak 37/15 Sak 38/15 Sak 39/15 Kommunereform. Bent Gunnar Næss orienterte kort om arbeidet med samling for ungdomsråda og for næringslivet i regionen. Ein planlegg med samlingar etter haustferien ein gong, og at det vert gjennomført som ei form for frukostmøte. Pilot beredskapsprosjektet Bergensalliansen. Status deltaking. Jon Askeland viste til ein e-post frå sekretariatet i Bergensalliansen som var kome same dag. Det skal no lagast ein prosjektbeskrivelse for den vidare mogelegheitsstudien. 25 kommunar har sagt dei vil vera med vidare. Saka vert tatt opp på neste møte i Regionrådet. Framtida til Fedje sjøtrafikksentral korleis gripa tak i utgreiingsarbeidet som Kystverket no er i gang med. Per Lerøy la fram eit notat med forslag til vedtak i Regionrådet (vedlegg). Han innleia med ei orientering om det utgreiingsarbeidet som Kystverket no er i gang med og der det er kome fram signal om å leggja ned Fedje sjøtrafikksentral. det var Statoil og Hydro som kosta trafikksentralen i 1992 når den kom på plass og som i nær dialog med Kystverket bygde den det er i dag klar eskortekrav til fartøy krav som næringa sjølv har pålagt seg for å ivareta tryggleiken godt nok ein har avgifter som gjer at dette er god butikk for Kystverket. Avgifta er pr. tonnasje og Kystverket har svært god inntening Lerøy er usikker på kvifor dei vil redusera aktiviteten på Fedje, men peika på at los-formidlinga allereie er lagt til Kvitsøy Innseglinga til Mongstad er krevjande med omsyn til straum i sjøen. Det gir krav om lokal kunnskap slik at ein bl.a. kan fylgja med visuelt noko som kan vera avgjerande i krisesituasjonar. Lerøy viste her hendinga med gasstankaren Marte i september Det å flytta trafikksentralen til Kvitsøy vil vera ein risikosport. Tonnasje og tal farleg last og kryssande trafikk, er langt større her ved Mongstad og Sture. Vidar Bråten fortalte litt om kva Fedje har gjort, og han meinte at brukarperspektivet er lite ivaretatt. Fedje ligg i sentrum for stor trafikk og trafikksentralen er ideelt plassert med tanke på dette. Fedje har laga eigen uttale. Kartein Totland var tydeleg på at kommunane og Regionrådet på det kraftigaste må avvisa ei flytting av trafikksentralen. Lenger inne i fjorden har ein bøyer som vert nytta til ankring og at ei forutsetjing for dette er tett overvaking. Regionrådet var enige om at ein må få Statoil å bana og få dei med å støtta vårt syn. Dette er ei viktig regionpolitisk sak og det må gjevast tydelege politisk signal. Ein må invitera seg inn til politisk nivå i departement og t.d. Kystverket, og ein bør både oppdatera og invitera Hordalandsbenken til å ta tak i dette. Regionrådet sette ned ei arbeidsgruppe beståande av Vidar Bråthen, Per Lerøy, Nils Marton Aadland og Rune Heradstveit. Arbeidsgruppa initierer eit møte med Statoil Mongstad og Hordalandsbenken og vurderer politiske innspel. Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: /

73 Vedtak: Regionrådet i Nordhordland krev at dagens drift ved Fedje sjøtrafikksentral vert vidareført og styrka som følgje av auka aktivitet og skipstrafikk i området. Kystverket må styrka sine førebyggjande tiltak langs heile Norskekysten for å hindra skipsforlis og miljøkatastrofar. Regionrådet i Nordhordland ber om å bli høyringsinstans dersom Kystverket i framtida planlegg endringar av drifta knytt til Fedje sjøtrafikksentral eller los-tenesta på Fedje. Sak 40/15 Endringane i eigedomskatten på verk og bruk. Uttale. Innleiing Per Lerøy. nettverk for petroleumskommunar (7 kommunar) har gjort eit vedtak kraftkommunar vert også ramma på den delen som gjeld liner kommunane tapar 1,2 1,4 mrd. kanskje meir staten får vinst i auka skatteinntekter Statoil, Statkraft og Statnett vil spare mest røyrleidning frå Johan Sverdrup vil krevja store areal, også der det er i tunnel, og det gir beslag på store område som ikkje kan nyttast til noko. Det same gjeld for kraftliner. Kommunane bør få noko att for å stille areal til disposisjon, viss ikkje vil det bli uinteressant for kommunane å stilla opp. Utan skatteinntekter vil ikkje lokalsamfunna seia ja til desse utbyggingane. Nils Marton Aadland viste til at også Meland kommune har gjort vedtak i saka. Dei rår frå å gå for endringar, subsidiært at det vert sett ned eit lovutval som ser på dette Hallvard Oppedal peika på at også eigedomsskatt på vindkraft vil falla bort, og då vil det ikkje vera interessant for kommunane å vera med på slik utbygging. Per Lerøy med fleire peika på at dei reknar med at forslaget vil falla, men at det er viktig at Regionrådet engasjerer seg i saka, og sender ein uttale. Vedtak: Regionrådet sluttar seg til uttalar frå eigne kommunar, frå nettverket for Petroleumskommunar og LVK, og ber administrasjonen laga ein uttale som byggjer på Meland sin uttale og som tar med dei konsekvensar det vil ha for vindkraftutbygging. Sak 41/15 Nytt frå utvala Helseutvalet Det vart vist til sak 42/15 om kreftkoordinator i kommune og elles til referat etter møte i Helseutvalet 4. september. Nærings- og samferdsleutvalet Ikkje noko nytt å melda. Kulturutvalet Ikkje noko nytt å melda. Sak 42/15 Meldingar og eventuelt Kreftkoordinator i kommunane? Dette var ei oppfølgingssak etter møte i Helseutvalet. Jon Askeland innleia. Kreftforeininga har dei siste åra hatt ei satsing på å støtta og bidra til å finansiera kreftkoordinatorar i meir enn 215 kommunar rundt i landet. Kommunar som er med i ordninga får dekka 75% av lønskostnadene dei tre første åra. Ingen av kommunane i Nordhordland deltek på denne ordninga. Geir Vangsnes, distriktssjef i Kreftforeininga orienterte i Helseutvalet om satsinga på kommunale kreftkoordinatorer og korleis dei kan bidra økonomisk til etablering av ei slik kreftkoordinatorstilling i Nordhordland. Styret i Kreftforeininga har no løyvd ekstra midlar som skal brukast til å invitera med utvalde kommunar til å søkja om å bli med i ordninga. (Presentasjon om ordninga er vedlagt.) Kort drøfting: Tiltaket er fint og det er naudsynt, og det er ikkje tvil om at ein kan få til betre oppfølging for dei som har kreft. Det er viktig å ha nokon som kan kome ut, og som kan delta tidleg i ein prosess og gje tryggleik. Me må ha ein formeining om korleis det skal nyttast før ein hoppar på dette. Det er viktig at dette i såfall ikkje berre vert ein administrativ stilling, men og operativ. Dersom kommunane ønskjer å Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: /

74 samarbeida om å ha ein felles kreftkoordinator, må nivå, driftsmodell og ressursbehov vurderast nærare, og det må vurderast om dette er ei sak som må til politisk handsaming før ein kan søkja. Vedtak: Regionrådet ser positivt på ein kreftkoordinator i regionen. Me må fylla stillinga med innhald slik at ein sikrar seg effekt av tiltaket den tilbakemeldinga må gå relativt raskt. Regionrådet ber om at NUI lagar ei sak på dette. CO2BIO Rune Heradstveit informerte om status for tilsegn om midlar frå Regionrådet. Regionrådet har tidlegare gitt CO2BIO tilsegn om skaffa 1,0 mill. til prosjekt (tilsegn frå andre er på 11,0 mill.). Foreløpig er det løyvd kr frå det regionale næringsfondet, og gitt ytterlegare tilsegn om kr Resten, kr , var tenkt løyvd i frå Kompensasjonsfondet. Dette fondet har vore prioritert til Nordhordlandspakken AS, og det står no att berre om lag kr på det. Til saman på dei tre fonda (Kompensasjonsfondet, Regionalt næringsfond og Lokal næringsfond) er det no kr , medan det er løyvd til saman kr Det betyr ein manko på om lag kr dersom CO2BIO skal få kr Regionråda får ikkje lenger tilskot til Regionalt næringsfond. Spørsmålet er då kor midlane skal hentast frå? Slik situasjonen er no, må midlane koma frå eigarane (kommunane), frå driftsbudsjettet til NUI, eller frå disposisjonsfondet til NUI. Vedtak: Regionrådet var tydeleg på at regionen opprettheldt sin lovnad om samla kr 1,0 mill. til CO2BIO, og ber dagleg leiar underretta UIB om dette. Vidare ber Regionrådet dagleg leiar primært å finna ei løysing innanfor drift eller disposisjonsfondet. Kommande møte: Regionrådet ynskjer å avslutta perioden med middag og sosial samling i samband med eit av dei kommande møta. Dagleg leiar kjem tilbake med forslag. Knarvik, 17. september 2015 Jon Askeland Leiar Regionrådet Nordhordland Rune Heradstveit Dagleg leiar Nordhordland Utviklingsselskap IKS Vedlegg: Sak 34/15 Sak 35/15 Sak 36/15 Sak 39/15 Sak 42/15 Skyss, presentasjon om nye ferjeanbod BRB presentasjon strategisk næringsplan NUI presentasjon «Interkommunal nærings- og samfunnsplan» Per Lerøy notat om Fedje sjøtrafikksentral Kreftforeningen presentasjon gitt i Helseutvalet 4. september Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5902 Isdalstø Telefon / e-post: /

75 Strategisk næringsplan

76 Hva er Strategisk næringsplan Det offentliges verktøy for å møte næringslivets behov i næringspolitikken Felles for alle BRBs eierkommuner Tilpasset Regional næringsplan for Hordaland Planperiode: Tiltaksdelen er toårig «Bergensregionen skal innen 2025 være ledende i Norge på innovasjon, entreprenørskap og bærekraftig næringsutvikling»

77 Organisering av planen Regionens næringsstruktur Næringslivets forventninger til det offentlige Fokusområder selve strategien Tiltaksplan operasjonalisering

78 Fokusområder Selve det strategiske fokus Her møter det offentlige næringslivets behov

79 fokusområder Næringslivets rammevilkår Fysisk og sosial infrastruktur Effektive offentlige tjenester Bygge regionalt omdømme Utdanning og forskning Innovasjon og entreprenørskap

80 Tiltak Operasjonalisering

81 20 ulike tiltak rulleres hvert annet år Tiltakene er knyttet opp mot de enkelte fokusområder Til det enkelte tiltak er det knyttet en tiltakseier Tiltakseier er den organisasjon som er ansvarlig for å gjennomføre tiltaket Tiltakseier er ansvarlig for å definere: tiltakets omfang, hvilken leveranse tiltaket skal bidra til (resultatforventning), hvem som er kritiske bidragsytere for å sikre leveransen, hvordan tiltaket skal løses, og når det kan forventes at tiltaket kan avsluttes.

82 Oppfølging av SNP

83 Oppfølging av SNP Business Region Bergen er pålagt ansvar for å følge opp at tiltakseiere holder fremdrift i forhold til tiltakene. Business Region Bergen skal sende en årlig rapport til eierne om fremdrift i tiltakene. Business Region Bergen skal sammen med tiltakseiere finne en praktisk og ubyråkratisk rapporteringsform som sikrer fylkesting og kommunestyrer god rapportering i forhold til status på det enkelte tiltak. Business Region Bergen har ingen instruksjonsrett overfor tiltakseierne. Business Region Bergen har prosessansvar for å rullere tiltakslisten hvert annet år.

84 Politisk behandling

85 Status politisk behandling Strategisk næringsplan er behandlet i 15 av 22 eierkommuner, samt i Hordaland fylkeskommune. Regionrådet i Nordhordland setter saken på dagsordenen 11. september Alle kommunene i NH har behandlet planen individuelt Osterøy vil behandle saken etter valget Modalen ønsker ikke politisk behandling Austevoll planlegger å behandle saken i september 1 kommuner mangler vi kunnskap om (Stord) 2 kommuner har valgt å ikke behandle planen (Askøy og Fjell) 1 kommune har valg å ikke slutte seg til planen

86 Merknader fra Nordhordland til SNP Lindås kommune / Austrheim kommune Viser til sammenheng mellom SNP og Interkommunal Næring og Samfunnsplan for NH og Næringsplan for Lindås og Austrheim Meland kommune Tiltak 2( digital infrastruktur), 4 ( rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale, 5 ( beredskap) og 6 (omdømme) Radøy kommune Lage kortversjon av plandokumentet?

87 Gode koblinger mellom interkommunal nærings- og samfunnsplan region Nordhordland og snp

88 Tiltak fra 1.2 Utarbeide interkommunal næringsarealplan Regionrådet, kommunane BRB, HFK, FM, kommunale planavd. NHIL 3.3 Forbetre mobil- og breibanddekninga Regionrådet, kommunane Mobil- og breibandselskapa, BRB, HFK, Næringsalliansen, stortingspolitikarar 4.4 Bidra til balansert vurdering av rekkefølgjekrav Regionrådet, kommunane HFK, SVV, BRB, NHIL, Osterøy Industrilag 5.1 Etablere kommunikasjonsplattform NUI, BRB Kommunane, utviklingsaktørane 5.2 Felles presentasjonsmateriell NUI, BRB Kommunane 5.3 Identifisere gode historier frå regionen NUI, BRB Kommunane, utviklingsaktørane

89 Tiltak 4 rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler

90 Konkretisering Kartlegging av status i kommunene innhenting av info fra kommunene ½ dags konferanse høsten 2015 Kurs tilbud i regi av Hordaland fylkeskommune våren 2016

91 Spørsmål til kommunene rekkefølgebestemmelser Etter pbl 12-7, punkt 10 kan det setjast rekkefølgekrav i reguleringsplanar. Omfang Er rekkefølgebestemmelser vanleg brukt i reguleringsplanar i kommunen? Erfaringar Har kommunen positive erfaringar med bruk av rekkefølgebestemmelser? Kva har vore særleg utfordrande med å innfri rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanar? Tiltak Legg kommunen vekt på/utgreier korleis rekkefølgebestemmelser skal innfriast/løysast ved utarbeiding/godkjenning av plan?

92 Spørsmål til kommunene utbyggingsavtaler Vilkår for bruk av utbyggingsavtalar er heimla i pbl 17-2, og innhald i avtalen i pbl Grunnlag og omfang Har kommunen fatta prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtalar etter pbl 17-2? Har kommunen etablert utbyggingsavtalar - ca kor mange? Erfaringar Har kommunen positive erfaringar med bruk av utbyggingsavtaler? Er det eksempel på at utbyggingsavtale var ein føresetnad for at vedtatt plan/tiltak er gjennomført? Har kommunen prøvd å få til utbyggingsavtalar, men ikkje lukkast? Kvifor? Rammer og tiltak Har kommunen lagt vekt på å utforma arealplanar slik at det ligg til rette for bruk av utbyggingsavtalar? Kva er kommunen si største utfordring for å kunna bruka utbyggingsavtalar; kompetanse kapasitet finansiering samhandling med grunneigar/utbyggjar? Kva tiltak vil vera mest effektive for at utbyggingsavtalar vert meir brukt?

93 En siste merknad Opnar det nok opp for kritiske røyster? Kommunen sin økonomiske forpliktelser ved å inngå avtalar? Skulle det vore eit eige underpunkt som heiter økonomi?

94 Interkommunal Nærings- og samfunnsplan for Nordhordland Presentasjon av planarbeidet 11. September 2015

95 AGENDA Interkommunal nærings- og samfunnsplan Presentasjon av fokusområde og tiltak til desse. Diskusjon og tilbakemelding frå Regionrådet om høyringsprosessen Vedtak om å sende planen ut på høyring

96 PRESENTASJON AV PLANEN, MÅL Hovudmål: Interkommunal nærings- og samfunnsplan Nordhordland skal vere ein region med sterkt næringsliv og attraktivt bumiljø Næringsliv Innovasjon og gründerskap Næringslivet i Nordhordland skal vere nyskapande og robust Nordhordland skal ha eit innovativt miljø der det er lett å etablere seg Bumiljø og tettstadutvikling Infrastruktur Omdømme Nordhordland skal ha attraktive og varierte bumiljø. Knarvik skal vere eit sterkt sentrum, som saman med tettstadane i heile Nordhordland utgjer ein region med klar identitet Nordhordland skal ha tenleg infrastruktur som grunnlag for vidare utvikling Nordhordland skal synleggjere at det er godt å bu, arbeide og drive verksemd i regionen 3

97 PRESENTASJON AV PLANEN, TILTAK Interkommunal nærings- og samfunnsplan Næringsliv Tiltak Ansvar Samarbeidspartar 1.1 Samle og styrke dei kommunale næringsressursane til Nordhordland utviklingsselskap Kommunane, Regionrådet NUI, HFK, NHIL, BRB, fagmiljø 1.2 Utarbeide interkommunal næringsarealplan Regionrådet, kommunane BRB, HFK, FM, kommunale planavd. NHIL 1.3 Styrke felles næringsfond NUI HFK, IN, stiftingar, kommunar, BRB 1.4 Støtte utviklingsprosjekt i landbruket Landbrukskontora Landbruksorganisasjonar FM, BRB, NUI, HFK 4

98 PRESENTASJON AV PLANEN, TILTAK Næringsliv Interkommunal nærings- og samfunnsplan Tiltak Ansvar Samarbeidspartar 1.5 Styrke arbeidet i Nordhordland digitalt for eit samordna tenestetilbod knytt til planog søknadsprosessar Kommunane NH digitalt, FM, BRB 1.6 Tilpasse ressursar, rutinar og arbeidsmetodar for å møte krava til kommunal plan- og byggesaksbehandling 1.7 Forsterke det interkommunale tverrsektorielle nettverket på plan og næring. Etablere faste møtepunkt. 1.8 Arrangere faste møtepunkt mellom plan/næring i kommunane og utviklingsaktørane i regionen Kommunane Plan- og næringsansvarlege i kommunane Plan- og næringsansvarlege i kommunane NH digitalt, NUI, næringslivet, BRB NUI NUI, utviklingsaktørane BRB 5

99 PRESENTASJON AV PLANEN, TILTAK Interkommunal nærings- og samfunnsplan Innovasjon og gründerskap Tiltak Ansvar Samarbeidspartar 2.1 Arrangere forretningsidé-konkurranse NUI Team Nordhordland, Sponsorar, utviklingsaktørane, IN, HFK 2.2 Forsterke møteplassane for gründerar Næringshagane Sponsorar, utviklingsaktørane, IN, HFK 2.3 Profilering av gründerar i regionen NUI Gründerar, næringsliv, BRB 2.4 Skape innovative kommunar innan velferdsteknologi 2.5 Arbeide for etablering av mentorordning 2.6 Samordning av rettleiarapparatet i Nordhordland Lindås Næringshagane NUI Kommunane, forskingsmiljø, BRB NUI Kommunane, Team Nordhordland, utviklingsaktørane, FM, HFK, IN 6

100 PRESENTASJON AV PLANEN, TILTAK Interkommunal nærings- og samfunnsplan Bumiljø og Tettstadutvikling Aktuelle tiltak Ansvar Samarbeidspartar 3.1 Sikre og utvikle rekreasjonsområde nær tettstadane 3.2 Tilrettelegge for friluftslivsbruk av sjøområda 3.3 Legge til rette for å oppretthalde busetnad i bygdene Kommunane gjennom kommunal planlegging Kommunane Kommunane Innbyggjarar, lag og organisasjonar, HFK, BOF Innbyggjarar, lag og organisasjonar, HFK, BOF FM, HFK, SVV 3.4 Samla innspel til regionale planar Kommunane, Regionrådet HFK, SVV 3.5 Stimulere til samarbeid mellom aktørane i tettstadane Kommunane Næringsdrivande, grunneigarar 7

101 PRESENTASJON AV PLANEN, TILTAK Infrastruktur Interkommunal nærings- og samfunnsplan Aktuelle tiltak Ansvar Samarbeidspartar 4.1 Samla framlegg til nasjonal transportplan Kommunane, Regionrådet HFK, NHIL, Osterøy Industrilag, Bergensalliansen, Næringsalliansen 4.2 Samla framlegg til regional Kommunane, Regionrådet HFK, NHIL, Osterøy Industrilag transportplan 4.3 Forbetre mobil- og breibanddekninga Regionrådet, kommunane Mobil- og breibandselskapa, BRB, HFK, Næringsalliansen 4.4 Bidra til balansert vurdering av rekkefølgjekrav i distrikta Regionrådet, kommunane HFK, SVV, BRB, NHIL, Osterøy Industrilag 4.5 Infrastruktur som tema i den NUI Nabokommunar interkommunale næringsarealplanen 4.6 Arbeide for innfartsparkering opp mot Regionrådet, kommunane HFK, SVV hovudtraséar for buss 4.7 Arbeide for å sikre og utvide rutebåttilbodet Bergen Frekhaug Knarvik Regionrådet, Meland og Lindås kommune HFK, Bergen kommune 8

102 PRESENTASJON AV PLANEN, TILTAK Interkommunal nærings- og samfunnsplan Infrastruktur Aktuelle tiltak Ansvar Samarbeidspartar 4.8 Arbeide for å sikre ferjesambandet Breistein - Valestrand Regionrådet, Osterøy kommune, regionrådet 4.9 Arbeide for auka frekvens og Regionrådet, Austrheim, meir stabilt ferjesamband Leirvåg Gulen - Sløvåg 4.10 Arbeidet for realisering av Masfjordsambandet 4.11 Arbeide for realisering av Sambandet vest Regionrådet, Masfjorden, Gulen Sambandet vest AS HFK, Bergen kommune HFK, NHIL HFK Austrheim, Radøy, Meland, Lindås, Askøy, NUI, eigarverksemder, HFK, SVV 9

103 PRESENTASJON AV PLANEN, TILTAK Interkommunal nærings- og samfunnsplan Omdømme Nr Aktuelle tiltak Ansvar Samarbeidspartar 5.1 Etablere kommunikasjonsplattform NUI, BRB Kommunane, utviklingsaktørane 5.2 Felles presentasjonsmateriell NUI, BRB Kommunane 5.3 Identifisere gode historier frå regionen 5.4 Kommunisere ut Region Nordhordland NUI, BRB Kommunane Kommunane, utviklingsaktørane NUI, utviklingsaktørane 1

104 TILTAK SORTERT ETTER ANSVAR Interkommunal nærings- og samfunnsplan NUI Nr Tiltak Pågåande/ Nye tiltak 1.2 Utarbeide interkommunal næringsarealplan N 1.3 Styrke felles næringsfond N 2.1 Arrangere forretningsidé-konkurranse P 2.2 Forsterke møteplassane for gründerar P / N 2.3 Profilering av gründerar i regionen P 2.5 Arbeide for etablering av mentorordning P / N 2.6 Samordning av rettleiarapparatet i Nordhordland P 4.5 Infrastruktur som tema i den interkommunale næringsarealplanen N 5.1 Etablere kommunikasjonsplattform N 5.2 Felles presentasjonsmateriell N 5.3 Identifisere gode historier frå regionen N 1

105 TILTAK SORTERT ETTER ANSVAR Interkommunal nærings- og samfunnsplan Kommunane / Rådmenn Nr Tiltak Pågåande/ 1.1 Samle og styrke dei kommunale næringsressursane til N Nordhordland utviklingsselskap 1.4 Støtte utviklingsprosjekt i landbruket P/N 1.5 Styrke arbeidet i Nordhordland digitalt for eit samordna N tenestetilbod knytt til plan- og søknadsprosessar 1.6 Tilpasse ressursar, rutinar og arbeidsmetodar for å møte krava til P/N kommunal plan- og byggesaksbehandling 1.7 Forsterke det interkommunale tverrsektorielle nettverket på plan N og næring. Etablere faste møtepunkt. 1.8 Arrangere faste møtepunkt mellom plan/næring i kommunane og utviklingsaktørane i regionen N Nye tiltak 1

106 TILTAK SORTERT ETTER ANSVAR Interkommunal nærings- og samfunnsplan Kommunane / Rådmenn Nr Tiltak Pågåande/ Nye tiltak 2.4 Skape innovative kommunar innan velferdsteknologi P 3.1 Sikre og utvikle rekreasjonsområde nær tettstadane N/P 3.2 Tilrettelegge for friluftslivsbruk av sjøområda N? 3.3 Legge til rette for å oppretthalde busetnad i bygdene P 3.4 Samla innspel til regionale planar N 3.5 Stimulere til samarbeid mellom aktørane i tettstadane N 4.1 Samla framlegg til nasjonal transportplan N 4.2 Samla framlegg til regional transportplan N 1

107 TILTAK SORTERT ETTER ANSVAR Interkommunal nærings- og samfunnsplan Politisk arbeid Nr Tiltak Pågåande/ Nye tiltak 4.3 Forbetre mobil- og breibanddekninga P 4.4 Bidra til balansert vurdering av rekkefølgjekrav i distrikta P 4.6 Arbeide for innfartsparkering opp mot hovudtraséar for buss N 4.7 Arbeide for å sikre og utvide rutebåttilbodet Bergen Frekhaug P Knarvik 4.8 Arbeide for å sikre ferjesambandet Breistein - Valestrand P 4.9 Arbeide for auka frekvens og meir stabilt ferjesamband Leirvåg - P Sløvåg 4.10 Arbeidet for realisering av Masfjordsambandet P 4.11 Arbeide for realisering av Sambandet vest P 5.4 Kommunisere ut Region Nordhordland N 1

108 HØYRINGSPROSESS Interkommunal nærings- og samfunnsplan Kven ønskjer vi innspel frå til planen? Vi tilbyr å presentere planen i dei nye kommunestyra slik at dei kan uttale seg om planen innan høyringsfristen går ut. DVS: høyringsperioden frå oktober til medio januar. Planen vert justert etter høyringsinnspel og vert sendt til Regionrådet for endeleg vedtak, deretter til samtlege kommunestyre for vedtak

109 Interkommunal nærings- og samfunnsplan

110 Geir Vangsnes, distriktssjef

111 En bedre hverdag for kreftsyke og pårørende Kreftkoordinator i kommunene Er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende i alle faser av et sykdomsforløp Være synlig og lett tilgjengelig for pasienter, pårørende, samarbeidspartnere i kommunen/e og spesialisthelsetjenesten Skal bidra til tverrfaglig koordinering (helsetjenesten, NAV, barnehage/skole og andre aktuelle tjenester) Skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene I interkommunale løsninger koordinere gjennom og via de ressursee som finnesog ha et «sørge-for»-ansvar Ha oversikt over aktuelle frivillige tilbud og andre ikke-kommunale tilbud, inklusiv pasientforeninger og likemenn

112 Bakgrunn for satsingen Mer enn får en kreftdiagnose årlig Mer enn lever med og etter kreft Mindre tid på sykehus og mer tid hjemme- i kommunene - hvor livet leves Kreftforeningen ønsket å bidra til å styrke den kommunale kreftomsorgen bedre kommunal koordinering på kreftområdet Første utlysning i mill per år i 3 år Utvidet med ytterligere 10 mill i 2013 Nå er det i tillegg noen midler som ville kunne tildeles etter dialog

113 Kommuner med kreftkoordinator delfinansiert av Kreftforeningen Tegnforklaring Kommunegrense Kartgrunnlag: Statens kartverk Kommuner i interkommunalt samarbeid om kreftkoordinator Kommuner med kreftkoordinator

114 Hva betyr kreftkoordinatorsatsingen i praksis? Kreftkoordinatorene og kommunalsjefene rapporterer: Pasienter og pårørende får et bedre tilbud fokus på mestring av livet med sykdom. Større byer og interkommunale løsninger, medfører «sørge for» ansvar Kreftkoordinatorene forbedrer kreftomsorgen i kommunen Pasientforløpene blir mer sømløse spesialisthelsetjeneste/kommune og innen kommunen Satsningen har en overføringsverdi til andre diagnoser og områder Bidrar til å utjevne forskjeller i helse Kreftomsorgen settes på dagsorden i kommunene Satsningen videreføres med flere år og overtas av kommunene blir en varig ordning

115 9 av 10 fikk den hjelpen han/hun ønsket Nei, ikke helt 2 % Vet ikke 7 % 67% 63% Pårørende Ja, som forventet 26 % Ja, mer enn forventet 65 % Ja, mer enn forventet 26% 26% Ja, som forventet 3% 1% 1% Nei, ikke helt 0% Nei, ikke i det hele tatt Kreftpasient 8% 5% Vet ikke Q12: Fikk du hjelpen du var ute etter? N= 251

116 Utsagn om hva kreftkoordinatoren betydde for respondenten «hun viste meg at jeg kan leve likevel»- kreftpasient «Hun har støttes oss når ting har vært vanskelig og når jeg ikke har orket selv» - kreftpasient «Hadde det ikke vær for henne, vet jeg ikke om vi hadde klart oss gjennom en så vanskelig tid» - pasient «Hun ga oss informasjon, råd og støtte» - pårørende Q14: hva var det viktigste koordinatoren gjorde for deg? N=251 «hun så ikke bare mannen min, hun så meg» - pårørende

117 Nasjonal handlingsplan for kreft Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp Det skal etableres tilbud om kreftkoordinatorer i alle kommuner. Dette kan eventuelt gjøres som interkommunalt samarbeid. Det er rundt 130 koordinatorer i dag som dekker til sammen 215 kommuner blant annet gjennom interkommunalt samarbeid. De aller fleste kreftkoordinatorer er finansiert av Kreftforeningen. Andre kommuner har etablert ordningen med egen finansiering. Må sees i sammenheng med øvrige koordinerende funksjoner. Ansvar: Kommunene. Tidsfrist:

118 Nordhordland 2013 tall fra Kreftregisteret

Referat. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Saksnr.: Dato: 18. juni 2015

Referat. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Saksnr.: Dato: 18. juni 2015 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Referat Bergen og Omland Havnevesen - møte mellom samarbeidskommunene 04.06.2015. Emnekode: ESARK-630 Saksnr.: 201300237-68 Dato: 18. juni

Detaljer

Etablering av nytt selskap for havnesamarbeid i Bergensregionen. Avvikling av dagens Bergen og Omland Havnevesen (BOH)

Etablering av nytt selskap for havnesamarbeid i Bergensregionen. Avvikling av dagens Bergen og Omland Havnevesen (BOH) Etablering av nytt selskap for havnesamarbeid i Bergensregionen. Avvikling av dagens Bergen og Omland Havnevesen (BOH) Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Tore Dale Arkivsaknr.:

Detaljer

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 2. september 2013

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 2. september 2013 BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 2. september 2013 BGHAS /13 Bergen og Omland havnestyre Ny selskapsform for BOH - status og planer for videre arbeid. KBOL HAV-0316-201326243-3 Hva saken gjelder: Bergen

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Finn Frantzen Frode Hervik

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Finn Frantzen Frode Hervik Radøy kommune Møtedato: 01.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Silje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet ekstraordinært møte Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 16:30 (før kommunestyret)

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet ekstraordinært møte Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 16:30 (før kommunestyret) MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet ekstraordinært møte Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 16:30 (før kommunestyret) Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen. Bergen og Omland havnestyre. Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i.

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen. Bergen og Omland havnestyre. Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i. BERGEN KOMMUNE Bergen og Omland havnevesen Protokoll Bergen og Omland havnestyre Den 28. mai 2010 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i. Til stede: Gunnar Bakke Trude H. Drevland Terje Ohnstad Kristin

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Møtedato: 05.04.2017 Stad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Kl.: 09.00 11.30 Tilstade: Arild Tveranger (leiar), Astrid Nordanger (nestleiar),

Detaljer

Eventuelle forfall / melding om møtande varamedlem må meldast til Sølvi Legård epost SAKSLISTE

Eventuelle forfall / melding om møtande varamedlem må meldast til Sølvi Legård epost SAKSLISTE Møtedato: 14.12.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 11:00 TILLEGGSINNKALLING 2 KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall / melding om møtande varamedlem må meldast til Sølvi Legård epost solvi.legard@vaksdal.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Bergen og Omland havnevesen Protokoll

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Bergen og Omland havnevesen Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN og Omland havnevesen Protokoll og Omland Havnevesen. Rådet Den 24. juni 2016 holdt og Omland Havnevesen. Rådet møte i Glassburet. Til stede: Terje Mathiassen Per Lerøy Sonja

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll frå møtet

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.2014 Tid: 09:30 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Masfjorden kommune KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato, 23.09.2013 Stad: Masfjorden kommunehuset Kl.: 09.15 13.15 Tilstades: Vigdis Søvik (leiar), Jan Otto Daae (nestleiar) og

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Innkalling av Valnemnd

Innkalling av Valnemnd OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valnemnd Møtedato: 09.03.2015 Møtestad: Osterøy rådhus Møtetid: kl. 19:00 Eventuelle forfall må meldast til per tlf. 41587200, sms til eller per epost til Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Bergen og Omland havnestyre

Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN. Bergen og Omland havnestyre BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll Bergen og Omland havnestyre Den 20. juni 2014 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Clarion Hotel Bergen Airport. Til stede m/stemmerett: Øistein Christoffersen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

MØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Tilleggsinnkalling Formannskapet

Tilleggsinnkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtedato: 11.05.2017 Møtested: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Eli Årdal Berland Fjell kommune Medlem: Kari-Anne Landro Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.05.2017 Dykkar dato 19.01.2017 Vår referanse 2017/1174 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Tysdag 28. mars 2017 kl. 13.30 Stad: Fjell Rådhus, møterom 107 SAKER: 5/2017 Innkalling og saksliste 6/2017 Kontrollrapport 2016 om kemnerfunksjonen

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Kommunestyret. Innkalling

Kommunestyret. Innkalling Finnøy kommune Kommunestyret Innkalling Møtedato: 06.03.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 16:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.05.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Stord rådhus Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: 14:00 16:35 Følgjande faste medlemmer møtte:

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016 Kontrollutvalet i Luster kommune Møtebok Møtedato: 03.10.2016 Møtetid: Kl. 9:00-11.30 Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/2016 15/2016 Følgjande medlem møtte Anders Bolstad, leiar Kjell Sindre

Detaljer

Møtebok for Valstyret

Møtebok for Valstyret Møtedato: 04.09.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Valstyret Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Utvalsleiar Ann Christin Hoen AP Nestleiar Frode Hervik V Medlem Silje Namtvedt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll Bergen og Omland Havnevesen. Styret Den 16. juni 2011 holdt Bergen og Omland havnestyre i "Tårnet" Hurtigruteterminalen Til stede m/stemmerett: Trude Drevland Terje

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Den 17. juni 2010 holdt Havnerådet for Bergen og Omland havn møte i Hurtigruteterminalen

Den 17. juni 2010 holdt Havnerådet for Bergen og Omland havn møte i Hurtigruteterminalen BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll Havnerådet for Bergen og Omland havn Den 17. juni 2010 holdt Havnerådet for Bergen og Omland havn møte i Hurtigruteterminalen Til stede: Anton Fromreide Harald Sognnes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER.

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER. KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.50 Møtestad: Formannskapssalen, Vestnes kommunehus Sak nr: 09/11 17/11 Møteleiar: Martin Kjøpstad,

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 20.04.2015 Vår referanse 2015/5731 331.1 Dykkar referanse Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 Manger RADØY KOMMUNE -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen

Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen Byrådssak 222/15 Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen PÅLB ESARK-6504-201517235-4 Hva saken gjelder: Bergensalliansen, som er en politisk møteplass for

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.01.12 Kl.: 10.00 14.45 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer