NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID FANA, GNR. 13 BNR. 18. STATSMINISTER MICHELSENS VEG, REGULERINGSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID FANA, GNR. 13 BNR. 18. STATSMINISTER MICHELSENS VEG, REGULERINGSPLAN"

Transkript

1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon Telefaks postmottak.planavdelingenbergen.kommune.no Opus Bergen AS Strandgaten 59, 5004 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /2 ESARK HILK NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID FANA, GNR. 13 BNR. 18. STATSMINISTER MICHELSENS VEG, REGULERINGSPLAN Møtedato: Møtedeltakere - Forslagsstiller: Wahl Eiendom Boligutvikling AS, Erlend Innset Kjell Harald Irgens, grunneier Geir Nordstad, Kyte Næringsmegling AS Plankonsulent: Opus Bergen AS, Heidi Havelin Kommunen: Hilde Kalleklev, seksjon for private planer (møteleder) Anne Margit Bratten, seksjon for private planer Ida Hermansen, plan og geodata Elisabeth Totland, etat for utbyggingsavtaler Andre: Odd Høydalsvik, Statens Vegvesen 1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANIDÉ 1.1 Formål, omfang, plangrep m.m. Forslagstiller vil få til boenheter på eiendommen, det legges opp til 3 etasjer i tillegg til parkeringskjeller. Det er planer om å bygge i tre og det legges opp til at bygningsmassen skal deles opp i to til tre bygg. 2.0 FAGETATENS KONKLUSJON 2.1 Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales dersom planavgrensningen utvides. Flere eiendommer må med i planen. Jf. kommentarer gitt nedenfor.

2 2.2 Konsekvensutredning (KU) (konkluder vedr. KU utfra forslagsstillers notat, samt ev. innhentede uttalelser, oppgi aktuelle ) Planforslaget krever ikke behandling etter Forskrift om konsekvensutredninger. 3.0 UTVALGTE KOMMUNALE PLANER OG FØRINGER 3.1 Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt i bystyret juni Kommuneplanens arealdel (KPA) Gjeldende plan BERGEN. KOMMUNEPLANENS AREALDEL ,0 % 3.3 Kommunedelplaner (KDP) Gjeldende plan FANA. KDP NY-PARADIS, HOP, NESTTUN, NESTTUN VEST ,9 % 3.4 Reguleringsplaner, områderegulering Gjeldende plan Planid Type Plannavn Saksnr Status Ikrafttrådt Berøringsgrad FANA. GNR 13 M.FL., PARADIS ,0 % 3.5 Reguleringsplaner, detaljregulering Gjeldende planer Planer under arbeid Paradis Hage og Paradis KB4 er naboplaner under utarbeidelse. 3.6 Kulturminnegrunnlag Kommunedelplan Ny-Paradis, Hop, Nesttun, Nesttun Vest Områdeplan Paradis 3.7 Temaplaner Arkitektur- og byformingsprogram, Bergen kommune, 2. mai Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen, Rapporter Gangveger til bybanen, Kronstad Nesttun Side 2 av 13

3 4.0 FAGETATENS KOMMENTARER Med fokus på tema der fagetaten har konkrete krav eller anbefalinger, er skeptisk, eller tema som krever utredninger eller avklaringer. For mer generelle krav, vises til etatens kravspesifikasjon. 4.1 Generelle betraktninger Paradis skal utvikles som senterområde med urbanitet, høy boligandel og åpne publikumsrettede funksjoner på gateplan. Foreslått planavgrensning omfatter gnr. 13 bnr. 18, dette er en av 14 eiendommer innenfor området S10. Eiendommen er plassert «i front» mot Statsminister Michelsens veg og vil være avgjørende for utviklingen av hele feltet. For å få til en tett bebyggelse må området sees på som en helhet for å finne hensiktsmessige løsninger for uteoppholdsareal, grøntstruktur, terrengbehandling, parkering mm. 4.2 Formål (egnethet, gjeldende planer) Eiendommen er regulert til senterområde S10 i nylig vedtatt områdeplan for Paradis. I følge bestemmelsene 4.9 kan felt S10 benyttes til bolig, forretning, og privat og offentlig tjenesteyting. Bolig er i tråd med dette og kommunens strategi om fortetting langs bybanen, men fagetaten vil oppfordre til at også formål som forretning og tjenesteyting blir vurdert. Områdebetraktninger 4.3 Områdebetraktninger ( fremtidig utvikling av området, infrastruktur, grønnstruktur, senterområde, områderegulering) Områdeplanen for Paradis legger sterke føringer for en urban utvikling med tett bebyggelse. Dette skal tilpasses omgivelsene og eksisterende bebyggelse rundt. Området S10 er i utkanten av senterområdet og må tilpasses både den høye utnyttelsen (opp mot 400% BRA) på naboeiendom i sør og villabebyggelsen i områdene rundt. Det er flere skoler i området, dette må tas hensyn til ved utforming av prosjekt. 4.4 Alternativer (adkomster, formål, bebyggelsesstruktur, lokalisering) Bebyggelse og bebyggelsesstruktur 4.5 Bebyggelse og byform Området skal få en urban kvalitet tilpasset småskalabebyggelsen rundt. Det er viktig at overganger til eksisterende bebyggelse samt terrengforhold blir godt ivaretatt. 4.6 Arkitektur, estetikk og kvalitet (form, struktur, funksjon, uttrykk, forholdet til stedet/landskapet/strøkskarakteren) Nye tiltak, bygninger og anlegg skal tilfredsstille kravene vedrørende byforming og arkitektur som følger av punkt 6 i bestemmelsene til KPA 2010 og bestemmelse 1.1 vedrørende kvalitet i byrom og bygg i områdeplanen. Tradisjonelle fasadematerialer skal etterstrebes. Det skal redegjøres for hvordan omsøkte materialer imøtekommer planens intensjon om å bygge både helhetlig, urbant og moderne, så vel som at området sikres en historisk forankring. Side 3 av 13

4 Det anbefales at deler av eksisterende landskap ivaretas. 4.7 Utnyttelsesgrad og byggehøyder (gjeldende planer, presedens) Områdeplan for Paradis sier % BRA = 150 %. Maks byggehøyde 10 meter 4.8 Siktlinjer (byfjellene, kjente steder, akser) Må redegjøres for 4.9 Fjernvirkning Må redegjøres for 4.10 Energiløsninger (fjernvarme, passivhus, plusshus, takform, beliggenhet) Innenfor konsesjonsområde fjernvarme, det vil bli lagt opp til planområdet. Forslagsstiller utfordres til å legge opp til fremtidsrettete løsninger som gjerne går ut over de krav som følger av gjeldende lovverk, i den hensikt å redusere energiforbruket til et minimum. Grønnstruktur og landskap 4.11 Biologisk mangfold Skal kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. Det vises også til punkt 11 i bestemmelsene til KPA Grønnstruktur 4.13 Friluftsliv (dagens bruk, potensial, stier, grøntkorridor) 4.14 Landskap (naturlandskap, hoveddrag) Det anbefales at deler av dagens landskap ivaretas Terrengbehandling/massebalanse (sprengningslinjer) Det er mye terreng på eiendommen, terrengbehandling og forhold til naboeiendommer blir en viktig del av planarbeidet. Ved utsprengninger må inngrep i terreng dokumenteres. Massebalanse dokumenteres og eventuelt over- eller underskudd oppgis i m³ Uteoppholdsarealer (felles, privat, mengde, kvalitet) Det vises til kvalitetskravene i områdeplanen. Det må dokumenteres at kravene tilfredsstilles. Uteoppholdsarealer skal ligge på de deler av tomten som er egnet til formålet. Det innbefatter at restarealer som ikke egner seg til lek eller opphold ikke medtas i beregningsgrunnlaget for uteoppholdsareal.. Side 4 av 13

5 Samferdsel 4.17 Trafikk (sikkerhet, fremkommelighet, veistandard, adkomst, stigning, kollektivtilgjengelighet) Trafikk situasjonen er regulert i områdeplanen. Det arbeides med detaljprosjektering og finansiering av «ny» Statsminister Michelsens veg. Det vil være avgjørende at prosjektet bygger oppunder Statsminister Michelsensveg som attraktiv trase for gående og syklende. Den delen av Statsminister Michelsens vei som eiendommen har avkjørsel fra (O_KV10 i områdeplan) må være ferdig opparbeidet (fram til avkjørsel) og godkjent av trafikk etaten før ferdigattest Parkering (behov, norm, kantparkering, soneparkering) Parkeringsdekningen skal være i henhold til parkeringsbestemmelsene 1.7 i områdeplanen. Fagetaten anbefaler at man legger seg på 1,2 heller enn 1,4 for bolig Gang- og sykkeltrafikk (skoleveg, snarveier til kollektiv, tverrsnitt, sykkelparkering) Viktig skoleveg, flere skoler i området. Utforming av sykkelparkering og tilrettelegging for sykkel er viktig. Det anbefales at men i tillegg til sykkelparkering setter av areal til «mekking» og spyling av sykkel. Barn og unge 4.20 Skole og barnehage (kapasitet, behov for nye tomter) Skal kommenteres i alle saker. Barnehage og skolekapasitet i Fana bydel- Paradis. Det vises generelt til Kommuneplanens arealdel: Retningslinjer «Barnehage og skole»behov for nye barnehageplasser skal vurderes i alle reguleringsplaner for ny boligbygging. Dersom det er underdekning i området/skolekretsen, eller dersom den enkelte reguleringsplan i seg selv utløser behov for nye plasser, skal nødvendig areal avsettes og rekkefølgekrav innarbeides i reguleringsplanens bestemmelser. Barnehage Det er innført lovfestet barnehagerett, noe som innebærer at alle som søker innen frist for hovedopptak og fyller et år innen utgangen av august, har rett til et tilbud om plass. Det er kommunen som har ansvar for å innfri retten årlig. Plan for barnehageutbygging, B-sak 144/11, vedtatt i Bystyret 20. juni 2011, legger til grunn en barnehagedekning på 97 %. Barnehagestrukturplanen skal rulleres og arbeidet er igangsatt. Dekningsgraden i Fana bydel pr. 15/ var 82,9 %. Byrådet har som mål at alle skal få plass i den bydelen de bor eller ønsker plass i. I bydelen planlegges det utbygging av 200 nye plasser innen utgangen av Under forutsetning av at alle tiltakene realiseres, forventes bydelen i 2018 å oppnå en dekning på 97%. Side 5 av 13

6 I bydelen viser barnetallsprognosene fra 2013 en sterkere økning enn 2010 prognosene gjorde prognosen viser en økning på 521 barn i alderen 1-5 år i tidsrommet mens 2010 prognosene viste en økning på 250 barn i alderen 1-5 år i samme tidsrom. Dette sammen med økt fortetting vil gi behov for nye plasser i tidsrommet etter Barnehagebehov etter 2018 vil bli vurdert i forbindelse med nye prognoser som vil være klar høsten I områdeplan for Paradis er det i forslag til reguleringsbestemmelser pkt 4.4 sentrumsformål viste til områdene S1-5 skal benyttes til blant annet offentlig og privat tjenesteyting. Under tjenesteyting inngår barnehage. I planlegging av områdene må det vurderes mer konkret plassering av barnehagetomt/barnehagearealer. Skolekapasitet: Prognoser viser stor vekst i området og dette vil være et av hovedtema i skolebruksplanen som nå rulleres. Høringsutkast er planlagt å være utarbeidet til høsten Paradis skole anses ikke å ha kapasitet for økt elevtall om det kommer flere elever som følge av boligbygging. Nye elevtallsprognoser vil bli utarbeidet i høst og behovet må sees om mot dette.. I skolebruksplanen vil forholdet rundt skolekapasitet for Paradis være et av områdene med sterkt fokus i tillegg til Midthun skole Barn og unges interesser (barnetråkk, dagens bruk, potensial, erstatningsareal) Skal kommenteres i alle saker. For info vedrørende barnetråkk; se Tradisjonelt barnetråkk er ikke nødvendig. Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 4.22 Kulturminner (enkeltobjekter, bygninger, anlegg, steingard, vegfar, teknisk, industrielt, automatisk fredete kulturminner, bygrunn) Planområdet ligger innenfor et område som Byantikvaren har sagt, i kulturminegrunnlaget, at det er rom for fortetting og sanering/nybygg og at en kan ha en bebyggelsestype med høyere tomteutnytting enn dagens situasjon. Det er likevel pekt på at det er viktig å ta hensyn til topografi og landskapstrekk. Det er i dag en enebolig innenfor planområdet. Byantikvaren kan ikke ta stilling til en eventuell rivning før det her foreligger en kulturminnedokumentasjon. Dette er sveitservilla fra slutten av 1800-tallet og som dermed representerer en av de eldre boligene på Paradis og har således en historisk verdi. Området ligger innenfor sentrumsformål, S10, men det er helt i utkanten av sentrumsområdet og bør da også sees i sammenheng med området utenfor. Dette spesielt med tanke på topografi og landskapstrekk som er veldig fremtredende for hvordan det har vært utbygget på Paradis. Kulturminnedokumentasjonen må også se på dette med krigsminner som er et viktig tema på Paradis. Side 6 av 13

7 4.23 Kulturmiljøer (områder hvor kulturminner inngår i en større helhet; bygningsmiljøer) Det vises til punkt 12 i bestemmelsene til KPA Kulturlandskap (landskap påvirket av mennesker; jordbrukslandskap) Uttak av marmor må kommenteres. Risiko og sårbarhet 4.25 Risiko og sårbarhet (ROS) (særlige ROS-tema, jf. bestemmelse i KPA) Det vises til bestemmelsenes punkt 8 i KPA For metodekrav i denne forbindelse vises til NS 5814 Krav til risikovurderinger. Bergen bystyre vedtok i møte , sak 54-13, akseptkriteriene for ROSanalyse til KPA Forurensning (luft, grunn, vann) Gjeldende forskrifter må overholdes. Det kreves ikke egen rapport for luftforurensning, det vises til kommuneplanens supplerende retningslinjer ang forurensning, de det framgår at luftkvalitet skal vurderes spesielt i områder nærmere enn 50 meter fra veg med mellom og ÅDT. Statsminister Michelsens veg har lavere ÅDT. Temaet må kommenteres i planbeskrivelsen Støy (sone, type skjerming) Det må utarbeides støyrapport. Krav til støy følger av områdeplanen. Hensynet til støy må bli tillagt vekt når bygg skal plasseres, slik at man får gode uteoppholdsareal skjermet for støy (under 55) Geotekniske forhold (ras, skred, fundamentering) Områdeplan for Paradis bestemmelse 1.11 krever geologisk undersøkelse i forbindelse med detaljplan. Side 7 av 13

8 4.29 Flom 4.30 Lokalklima (inversjon, vind, sol) Nærmiljø 4.31 Naboforhold (sol, utsikt, innsyn, støy) Konsekvenser skal utredes Tilføre nærmiljøet nye/forbedrede kvaliteter (mangelfulle kvaliteter; grønnstruktur, gang- og sykkelforbindelser, støyskjerming, trafikksikkerhet) Må kommenteres 4.33 Bygge- og anleggsperioden (støy, trafikksikkerhet, riggområde) Det bør allerede tidlig i prosessen ses på både begrensninger og muligheter hva gjelder rigg- og sikringsbehov i anleggsperioden. Forholdet til utbygging på nabotomt og bygging av ny Statsminister Michelsens veg, hva kommer først. Vil det være problematisk eller en fordel om det skjer samtidig? Helse 4.34 Universell utforming (stigning, boenheter) Kravene som følger av TEK10 og Norsk Standard 11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger, gjelder Levekår (leilighetsstørrelser, bokvalitet, min.løsninger, avbøtende tiltak) Planområdet ligger i levekårssone Paradis. Samlet levekårsindeks i en skala fra 1.9 (best) til 9.1 (dårligst) er Kriminalitetsforebyggende hensyn (redusere ant. egnede gjerningssteder, skape oversiktlige og inkluderende bo- og bymiljøer) 4.37 Folkehelse Side 8 av 13

9 (beskytte mot risikofaktorer og fremme faktorer som virker positivt på helse og livskvalitet, motvirke sosiale helseforskjeller) Kommunaltekniske anlegg 4.38 Vann og avløp, overvannshåndtering (uttalelse fra VA-etaten) VA-rammeplanen skal sendes til VA-etaten for uttalelse og være komplett før planforslaget sendes til 1. gangs behandling Renovasjon (løsning, lokalisering) Fremtidsrettete, nedgravde renovasjonsløsninger anbefales. Forslag bør utarbeides i samarbeid med firma med renovasjonsteknisk kompetanse. Foreslått plassering skal vises på illustrasjonsplan, jf. Bergen kommunes kravspesifikasjon. Områdeplanen stiller krav om at all avfallshåndtering skal skje innenfor bebyggelsen. Reguleringsbestemmelser 4.40 Rekkefølgekrav (aktuelle, sannsynlige) Rekkefølgekrav framgår av områdeplanen Utbyggingsavtaler (pågående arbeid) Etat for utbyggingsavtaler arbeider med grunnlaget for utbyggingsavtaler. Kart 4.42 Kartgrunnlag (koter, eiendomsgrenser, bebyggelse) 4.43 Eiendomsforhold (uklare grenser, eierforhold, kartforretning) Eventuell nødvendig justering av eiendomsgrenser bør skje i løpet av planprosessen og fremgå av forslaget til plankart Planavgrensning (tilliggende planer, veier og veikryss, ubebygde tomter, hele delområder, utvidelser som ikke medtas ved gebyrfastsettelse ) Fagetaten vil anbefale at flere eiendommer medtas i planområdet. Pga avgrensing i områdeplanen som del av et større felt S10 påpekte fagetaten at i utgangspunktet vil angitt utnyttingsgrad i områdeplanen gjelde for det samlete feltet, og kan ikke forstås som utnyttingsgrad gitt for hver eiendom. Ny utbygging vil derfor kreve samlete vurderinger av behov for nye /justerte vegløsninger og grøntarealer, og byggehøyder og volum, mv innenfor hele feltet. Eventuelt må det skisserte planarbeidet forslå en planavgrensning som sikrer løsninger som ikke vanskeliggjør utvikling på tilstøtende eiendommer og som ser utover egne grenser når det gjelder infra- og grøntstruktur. Vektordata for aktuelle planer i området kan bestilles hos: gisbergen.kommune.no Side 9 av 13

10 Medvirkning 4.45 Tiltak utover lovens minstekrav (høringsinstanser, nabolag, grupper med særlige behov, infomøte) Diverse 4.46 Tidligere saker (arkivsøk, plan og byggesak) 4.47 Planbetegnelse Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: Fana, gnr.13 bnr.18. Statsminister Michelsens veg. Arealplan-ID (tildeles etter kunngjøring planoppstart) Fremdrift 4.48 Kunngjøring planoppstart (ev. avklaringer før planoppstart) Planavgrensningen anbefales å være endelig avklart før oppstart planarbeid kunngjøres. Før kunngjøring planoppstart, se etatens nettsider. Notatet fra oppstartsmøtet skal legges på plankonsulentens internettsider sammen med de øvrige dokumentene knyttet til kunngjøring av oppstart planarbeid. Aktuelle høringsinstanser skal velges fra etatens høringsliste på nett. Det er særlig viktig at kommunen ALLTID varsles via de 3 oppgitte e-post adressene med de oppgitte vedleggene. Dette er helt avgjørende for at plansaken skal bli riktig registrert i Bergen kommunes saks- og GISsystemer Undervegsmøte (underlag til undervegsmøte) For bestilling av undervegsmøte, se etatens nettsider. Undervegsmøtet er et viktig møte i planprosessen. Følgende forhold blir tatt opp: Uttalelser og merknader til planoppstart Hovedproblemstillinger Plangrep Medvirkning Planmateriell til 1. gangs behandling Fremdrift For å sikre et konstruktivt møte, er det viktig at det innsendes nødvendig underlag (enkle kart/skisser) som belyser hovedproblemstillingene og viser forslag til valg av plangrep. Det skal ikke utarbeides/innsendes detaljerte kart/tegninger på dette stadiet i planprosessen. Alt materiell som skal legges til grunn for møte, må være fagetaten i hende senest 1 uke før møte skal avholdes. Side 10 av 13

11 4.50 Parallell saksbehandling (jf. pbl 1-7, og 21-4) Ved behandling som ordinær endring kan nabovarsel i forbindelse med byggesøknad sendes når planforslaget har vært til behandling i komité for miljø og byutvikling. Det er først da man får en klar indikasjon på hva som er den politiske holdningen til forslaget. Ved behandling som mindre endring kan nabovarsel sendes når saken oversendes fra fagetaten til politisk behandling Saksbehandlingstid (jf. Pbl og 12-12) Som en konsekvens av Pbl 12-10, tredje ledd og 12-12, første ledd skal planforslaget i prinsippet være avklart før saken legges ut til offentlig ettersyn. Dette fordrer at planforslaget leveres mest mulig komplett og i samsvar med føringer som følger av overordnet plan, herunder kommuneplanens arealdel. Alternativt må det påregnes lenger saksbehandlingstid i forbindelse med 2.gangsbehandlingen, også ut over de seks tilleggsukene som fremgår av Pbl 12-10, tredje ledd. Side 11 av 13

12 5.0 UTVALGTE OVERORDNETE PLANER OG FØRINGER 5.1 Statlige planbestemmelser/rikspolitiske bestemmelser Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentra. 5.2 Statlige planretningslinjer/rikspolitiske retningslinjer Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. 5.3 Fylkesplan/-delplaner/Regionale planer Arealpolitiske retningslinjer 5.4 Regional planbestemmelse (ingen) 5.5 Regional planretningslinje (ingen) 6.0 PLANMATERIELL TIL 1. GANGS BEHANDLING Alt planmateriell skal utarbeides av fagkyndige, og være i samsvar med etatens kravspesifikasjon. Et komplett reguleringsplanforslag skal bestå av følgende materiell, oversendes samlet: 6.1 Plankart 6.2 Reguleringsbestemmelser 6.3 Planbeskrivelse 6.4 Merknadsskjema 6.5 Merknadskart 6.6 Illustrasjonsplan 6.7 Snitt og oppriss 6.8 Sol- og skyggeillustrasjoner 6.9 Fotomontasje / perspektiv 6.10 VA-rammeplan 6.11 Støyrapport 6.12 Trafikkanalyse 6.13 Lengde- og tverrprofiler veg 6.14 Kulturminnedokumentasjon 6.15 Kulturminnegrunnlag 6.16 Landskapsanalyse 6.17 Natur 6.18 ROS-analyse 6.19 Gebyrgrunnlag Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere dokumentasjon/ endringer, men prinsippet er at all dokumentasjon som vurderes nødvendig for å belyse de ulike sidene ved planforslaget, skal inngå før materiellet kan sies å være komplett. Side 12 av 13

13 VIKTIG INFORMASJON Oppstartsmøte Eventuelt nytt oppstartsmøte Fagkyndighet Kravspesifikasjon Fremdrift/Dialog I henhold til plan- og bygningslovens (Pbl) 12-8 er det krav om avholdt oppstartsmøte før planoppstart kunngjøres. Fagetatens tilbakemelding etter oppstartsmøte utgjør etatens foreløpige vurderinger basert på opplysninger som forelå på møtetidspunktet, eventuelt er det inntatt avklaringer gjort i etterkant av møtet. Dersom planoppstart ikke er dokumentert kunngjort innen 6 måneder etter avholdt oppstartsmøte, avsluttes saken og nytt oppstartsmøte må avholdes før kunngjøring av planoppstart. Tilsvarende gjelder der komplett planforslag ikke er mottatt innen 1 år etter avholdt oppstartsmøte. Det påløper i tilfelle nytt gebyr for oppstartsmøte. Pbl krever at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Dette forutsetter bl.a. at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Plankonsulenten plikter å gjøre seg kjent med den til enhver tid gjeldende Veileder private planforslag slik denne fremkommer på etatens nettsider. Det vises spesielt til Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag. Fagetaten ønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til behandling. Utover kontakt per tlf. og e-post, anbefales min. ett undervegsmøte. Gebyr Fagetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende gebyrregulativ på etatens nettsider. Det gjøres spesielt oppmerksom på «gebyrpakken» som innebærer redusert gebyr dersom gebyrene for oppstartsmøtet og ett underveismøte betales samlet, jf. gebyrregulativets 2-5. For eventuelle spørsmål kan gruppeleder kontaktes på telefon , eller e-post hilde.kalleklevbergen.kommune.no. Ved all videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Hilde Kalleklev - saksbehandler Kopi: Wahl Eiendom Boligutvikling AS, v/ Orkdal Regnskapskontor SA, 7320 FANNREM Side 13 av 13

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Ytrebygda, GNR. 39 BNR. 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Ytrebygda, GNR. 39 BNR. 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik ETAT FOR PLAN OG GEODATA Rådhusgaten 10 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 05556 Telefaks 5556 6272 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Marie Bjelland Opus Bergen AS Deres

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 12 BNR. 280 MFL. KRÅKEHAUGEN

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 12 BNR. 280 MFL. KRÅKEHAUGEN ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesakbergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 7 BNR. 15 MFL, Helgeseter boligtun

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID BYDEL, GNR. 7 BNR. 15 MFL, Helgeseter boligtun ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesakbergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Digitalt førstevalg din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune

Digitalt førstevalg din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune Sentralarkivet i Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen A/Stab AS Midtunhaugen 10 5224 NESTTUN Vedr. saksnr 201506340, journalnr 2015068233 Dokumentet følger vedlagt. Dokumentet kan leses i «Min meldingsboks»

Detaljer

Byrådssak 138/14. Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling

Byrådssak 138/14. Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling Byrådssak 138/14 Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-200407818-133 Hva saken gjelder: JM Norge AS v/abo plan

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201313170/21 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: SSHE Dato: 13.12.2013 ÅRSTAD, GNR. 158, BNR.

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM

VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Skanska CDN Oslo 3 AS Rapporttype Planprogram 2013-01-17 VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM 2 (25) GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LØKKATOPPEN BOLIG/LØKKA INDUSTRI, DEL AV GNR 124 BNR 1, GNR 125 BNR 4, GNR 123 BNR 3, OG HELE GNR 123 BNR 6, MED FLERE, DEL AV BJØRNSTADVEIEN, DEL AV SANDEBUKTVEIEN,

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER ASKØY KOMMUNE Avdeling for arealbruk REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Oppstartsmøtet har som formål å etablere tidlig kontakt mellom forslagsstiller og kommunen i private plansaker, og skal danne

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Plan og kart etter plan- og bygningsloven T 1412- Digitale planer Kongsvinger kommune 2226 Kongsvinger Sør-Odal kommune Postboks

Detaljer

Planid Type Plannavn Saksnr Status Ikrafttrådt Berøringsgrad 40270000 30 LAKSEVÅG. YTRE NYGÅRD, ENDRET REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN

Planid Type Plannavn Saksnr Status Ikrafttrådt Berøringsgrad 40270000 30 LAKSEVÅG. YTRE NYGÅRD, ENDRET REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN PLANINFORMASJON relatert Gnr/Bnr 149/449 Opplysningene nedenfor er fremkommet etter en teknisk analyse av kartdataene. Berøringsgrad refereres til prosentvis geometrisk dekning av eiendommen. Beregning

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Havnelagerkvartalet - byggeområde A4 i Bjørvika Skippergata, Kvadraturen Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Høringsperiode: 24. juni til 26. august

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 Arealdelen til kommuneplan for Melhus kommune - høring Rådmannens innstilling 1. Klæbu kommune vil understreke betydningen

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09. Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer