Deres ref: - Deres dato:vår ref: OPPSTART AV PLANARBEID OG UTLEGGING AV PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING AV GRANDFJÆRA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref: - Deres dato:vår ref: 528021 OPPSTART AV PLANARBEID OG UTLEGGING AV PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING AV GRANDFJÆRA"

Transkript

1 rnasplanviak Innsigelsesmyndigheter Kommunale etater Interesseorganisasjoner Trondheim, ";',Q Deres ref: - Deres dato:vår ref: OPPSTART AV PLANARBEID OG UTLEGGING AV PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING AV GRANDFJÆRA I medhold av Plan- og bygningslovens 12-2, 12-8, 12-9 og 14-2 og Forskrift om konsekvensutredning, varsles oppstart av områderegulering av Grandfjæra med tilhørende konsekvensutredning som berører eiendommene gnr. 25/192, 317, 365, 944, 946, 948, 958, 969, 970, 975, , 987, 988, 990, , , 1388, 1490, 1493, 1494, , 1535, 1542, 1543, i Molde kommune I s "? L Molde kommune er ansvarlig for områdereguleringen, og har inngått avtale med Grand Fiære Utvikling AS om utarbeidelse av planarbeidet med Asplan Viak som utførende konsulent. Asplan Viak AS asplanviak.no - org

2 Planområdeter på ca m2, oger i kommuneplanensarealdelregulertsom trafikkområderog næringsområder. Hensiktenmedplanarbeideter å leggetil retteforen langsiktigutviklingav Grandfjærasomen nybydeli Molde.Områdetplanleggesmedbolig-,næring-,trafikk-og rekreasjonsarealer. PlanarbeidetkoordineresmotStatensVegvesensomtidligerehar meldtomoppstartav planarbeidinnenfordelerav sammeområde. Deter utarbeidetforslagtilplanprogram,somi tidsrommet er lagtut på kommunenshjemmesiderwww.molde.kommune.no. Planprogrammet kanogsåfåsved henvendelsetilasplanviakas. Etteroffentligettersynav forslagtilplanprogram,vilmoldekommunefastsettedet endelige programmetfordetetterfølgendeplanarbeidetog konsekvensutredningen. Detvilbliinnkaltilet fellessamrådsmøtei løpetav høringsperioden. Merknaderog synspunktersomkanha betydningkaninnen sendestil: Aspian Viak AS, Postboks6723, 7031 Trondheim Det børtydeligskillesmellomhøringsmerknader tilplanprogrammet og merknadertil planarbeidet.allemottattedokumentervilfølgesaken. Spørsmålom reguleringsarbeidet kanrettestil: HildeBøkestad,tlf: ,hilde.bokestad as lanviak.no JosteinBø, tlf: ,.ostein.bo molde.kommune.no Vennlighilsenpåvegneav Moldekommune A Acyl+A A$ ildebøkestad Oppdragsleder, siv.ark.mnal Tlf:

3 Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Seksjon arealplan Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde (4 eks) ost mrf Ike.no Fylkesmannen, Fylkeshuset, 6404 Molde ostmottak fmmr.no Statens Vegvesen, Region Midt, Fylkeshuset, 6404 Molde firmapostmidt ve vesen.no Telenor Servicesenter for nettutbygging, Postboks 7150, 5020 Bergen sfn telenor.com Istad Nett AS, Plutovegen 5, 6419 Molde olau.kvalvik istad.no Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap, Arøsetervegen 56, 6422 Molde rir(rir.no Norges Vassdrags- og energidirektorat, Region Vest, Naustdalsvn. 1 B, 6801 Førde. rvnve.no Avinor AS, Postboks 8124, Dep Oslo postavinor.no Avinor AS, Molde Lufthavn Arø, 6421 Molde aaramnes online.no Statsskog SF Sør-Trøndelag/Møre distriktkontor, Serviceboks 1016, 7809 Namsos ost statssko.no Statsskog SF Sør-Trøndelag/Møre avdelingskontor Molde, Fannestrandvegen 63, 6415 Molde - gp: Departementet: Opplysningsvesenets fond, Postboks 535, Sentrum, 0105 Oslo Helseavdelingen.- Skolesjefen.- Kultursjefen.- Barnerepresentanten.- Park- og fritid.- Plan- og utvikling.- Molde bydrift.- Molde Vann og Avløp KF.- Byggesak og geodata.- Seksjon landbruk og naturforvaltning.- Molde Eldreråd.- Molde Ungdomsråd, Rådet for funksjonshemmede v/ane Bjordal Bjørkly ane.b.ordal.b.orkl molde.kommune.no Fiskeridirektoratet, Region Møre og Romsdal, Postboks 185, Sentrum, 5804 Bergen. ostmottak fiskeridir.no Molde og Romsdal Havn IKS, Hamnegata 8, Postboks 281, 6413 Molde office moldehavn.no Kystverket Midt-Norge, Postboks 1502, 6025 Alesund ost k stverket.no Molde Sentrum AS, Torget 4, 6413 Molde ost moldesentrum.no Molde Næringsforum, Torget 4, 6413 Molde ost moldenf.no Nettbuss Møre avd. Molde, Fannestrandvegen 71, 6416 Molde. ter.e.kvernber nettbuss.no Molde Lag av Norges Handikapforbund, nhf.nordvest nhf.no Molde FFO ffo-molde hotmail.com Naturvernforbundet i Molde, molde naturvern.no Natur og Ungdom i Molde, ullerot07 hotmail.com

4 Forum for natur og friluftsliv Møre og Romsdal, moreo romsdal fnf-nett.no Nordmøre og Romsdal friluftsråd, ingolfmork.as Syklistenes landsforening, v/ fylkeskontakt Berry van den Bosch, Dragarøra 5, 6457 Bolsøya berr vdbosch hotmail.com Velforeninger.- Se på Molde kommune sin nettside, under frivillige lag og foreninger 2 Grunneiere event. naboer (egen utsendelse).- Kontoradresse Postadresse: Telefon: Telefaks: Org.nr: Rådhuset Rådhusplassen 1, 6413 Molde

5 Pasplan viak Innsigelsesmyndigheter Kommunale etater Interesseorgan isasjoner Trondheim, Deres ref: - Deres dato:vår ref: OPPSTART AV PLANARBEID OG UTLEGGING AV PLANPROGRAM FOR OMRADEREGULERING AV GRANDFJÆRA I medhold av Plan- og bygningslovens 12-2, 12-8, 12-9 og 14-2 og Forskrift om konsekvensutredning, varsles oppstart av områderegulering av Grandfjæra med tilhørende konsekvensutredning som berører eiendommene gnr. 25/192, 317, 365, 944, 946, 948, 958, 969, 970, 975, , 987, 988, 990, , , 1388, 1490, 1493, 1494, , 1535, 1542, 1543, i Molde kommune L Molde kommune er ansvarlig for områdereguleringen, og har inngått avtale med Grand Fiære Utvikling AS om utarbeidelse av planarbeidet med Asplan Viak som utførende konsulent. Asplan Viak AS - e asplanviak.no - org

6 Planområdeter på ca m2, oger i kommuneplanensarealdelregulertsom trafikkområderog næringsområder. Hensiktenmedplanarbeideter å leggetil retteforen langsiktigutviklingav Grandfjærasomen nybydeli Molde.Områdetplanleggesmedbolig-,næring-,trafikk-og rekreasjonsarealer. PlanarbeidetkoordineresmotStatensVegvesensomtidligereharmeldtomoppstartav planarbeidinnenfordelerav sammeområde. Deter utarbeidetforslagtil planprogram,somi tidsrommet er lagtut på kommunenshjemmesiderwww.molde.kommune.no. Planprogrammet kanogsåfåsved henvendelsetilasplanviakas. Etteroffentligettersynav forslagtilplanprogram, vilmoldekommunefastsettedetendelige programmetfordetetterfølgendeplanarbeidetog konsekvensutredningen. Detvilbliinnkaltilet fellessamrådsmøtei løpetav høringsperioden. Merknaderog synspunktersomkanha betydningkaninnen sendestil: Asplan Viak AS, Postboks 6723, 7031 Trondheim Det børtydeligskillesmellomhøringsmerknader tilplanprogrammet og merknadertil planarbeidet.allemottattedokumentervilfølgesaken. Spørsmålom reguleringsarbeidet kanrettestil: HildeBøkestad,tlf: ,hilde.bokestad as lanviak.no JosteinBø, tlf: ,.ostein.bo molde.kommune.no Vennlighilsenpå vegneav Moldekommune A ildebøkestad Oppdragsleder, siv.ark.mnal Tlf:

7 Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Seksjon arealplan Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde (4 eks) ost mrf Ike.no Fylkesmannen, Fylkeshuset, 6404 Molde ostmottak fmmr.no Statens Vegvesen, Region Midt, Fylkeshuset, 6404 Molde firmapostmidt ve vesen.no Telenor Servicesenter for nettutbygging, Postboks 7150, 5020 Bergen sfn telenor.com Istad Nett AS, Plutovegen 5, 6419 Molde olau.kvalvik istad.no Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap, Årøsetervegen 56, 6422 Molde rirrir.no Norges Vassdrags- og energidirektorat, Region Vest, Naustdalsvn. 1 B, 6801 Førde. rvnve.no Avinor AS, Postboks 8124, Dep Oslo post(w.avinor.no Avinor AS, Molde Lufthavn Årø, 6421 Molde aaramnes online.no Statsskog SF Sør-Trøndelag/Møre distriktkontor, Serviceboks 1016, 7809 Namsos ost statssko.no Statsskog SF Sør-Trøndelag/Møre avdelingskontor Molde, Fannestrandvegen 63, 6415 Molde - gp: Departementet: Opplysningsvesenets fond, Postboks 535, Sentrum, 0105 Oslo Helseavdelingen.- Skolesjefen.- Kultursjefen.- Barnerepresentanten.- Park- og fritid.- Plan- og utvikling.- Molde bydrift.- Molde Vann og Avløp KF.- Byggesak og geodata.- Seksjon landbruk og naturforvaltning.- Molde Eldreråd.- Molde Ungdomsråd, Rådet for funksjonshemmede v/ane Bjordal Bjørkly ane.b.ordal.b.orkl molde.kommune.no Fiskeridirektoratet, Region Møre og Romsdal, Postboks 185, Sentrum, 5804 Bergen. ostmottak fiskeridir.no Molde og Romsdal Havn IKS, Hamnegata 8, Postboks 281, 6413 Molde office moldehavn.no Kystverket Midt-Norge, Postboks 1502, 6025 Ålesund ost k stverket.no Molde Sentrum AS, Torget 4, 6413 Molde ost moldesentrum.no Molde Næringsforum, Torget 4, 6413 Molde ost moldenf.no Nettbuss Møre avd. Molde, Fannestrandvegen 71, 6416 Molde. ter.e.kvernber nettbuss.no Molde Lag av Norges Handikapforbund, nhf.nordvest nhf.no Molde FFO ffo-molde hotmail.com Naturvernforbundet i Molde, molde naturvern.no Natur og Ungdom i Molde, ullerot07 hotmail.com

8 Forum for natur og friluftsliv Møre og Romsdal, moreo romsdal fnf-nett.no Nordmøre og Romsdal friluftsråd, Syklistenes landsforening, v/ fylkeskontakt Berry van den Bosch, Dragarøra 5, 6457 Bolsøya berr vdbosch hotmail.com Velforeninger.- Se på Molde kommune sin nettside, under frivillige lag og foreninger 2 Grunneiere event. naboer (egen utsendelse).- Kontoradresse Postadresse: Telefon: Telefaks: Org.nr: Rådhuset Rådhusplassen 1, 6413 Molde

9 asplan viak Innsigelsesmyndigheter Kommunale etater Interesseorgan isasjoner Trondheim, Deresref: - Deresdato:Vår ref: OPPSTART AV PLANARBEID OG UTLEGGING AV PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING AV GRANDFJÆRA I medhold av Plan- og bygningslovens 12-2, 12-8, 12-9 og 14-2 og Forskrift om konsekvensutredning, varsles oppstart av områderegulering av Grandfjæra med tilhørende konsekvensutredning som berører eiendommene gnr. 25/192, 317, 365, 944, 946, 948, 958, 969, 970, 975, , 987, 988, 990, , , 1388, 1490, 1493, 1494, , 1535, 1542, 1543, i Molde kommune I _ s I Molde kommune er ansvarlig for områdereguleringen, og har inngått avtale med Grand Fiære Utvikling AS om utarbeidelse av planarbeidet med Asplan Viak som utførende konsulent. Asplan Viak AS -7= - asplanviak.no - org

10 Planområdeter på ca m2, oger i kommuneplanensarealdelregulertsom trafikkområderog næringsområder. Hensiktenmedplanarbeideter å leggetil retteforen langsiktigutviklingav Grandfiærasomen nybydeli Molde.Områdetplanleggesmedbolig-,næring-,trafikk-og rekreasjonsarealer. PlanarbeidetkoordineresmotStatensVegvesensomtidligereharmeldtomoppstartav planarbeidinnenfordelerav sammeområde. Deter utarbeidetforslagtilplanprogram,somi tidsrommet er lagtut på kanogsåfåsved henvendelsetilasplanviakas. kommunenshjemmesiderwww.molde.kommune.no. Planprogrammet Etteroffentligettersynav forslagtilplanprogram,vilmoldekommunefastsettedetendelige programmetfordetetterfølgendeplanarbeidetog konsekvensutredningen. Detvil bliinnkaltilet fellessamrådsmøtei løpetav høringsperioden. Merknaderog synspunktersomkanha betydningkaninnen sendestil: Asplan Viak AS, Postboks6723, 7031 Trondheim Det børtydeligskillesmellomhøringsmerknader tilplanprogrammet og merknadertil planarbeidet.allemottattedokumentervilfølgesaken. Spørsmålom reguleringsarbeidet kanrettestil: HildeBøkestad,tlf: ,hilde.bokestad as lanviak.no JosteinBø, tlf: ,.ostein.bo molde.kommune.no Vennlighilsenpåvegneav Moldekommune A cy/ia A$ ildebøkestad Oppdragsleder, siv.ark.mnal Tlf:

11 Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Seksjon arealplan Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde (4 eks) ost m Ike.no Fylkesmannen, Fylkeshuset, 6404 Molde ostmottak fmmr.no Statens Vegvesen, Region Midt, Fylkeshuset, 6404 Molde firmapostmidt ve vesen.no Telenor Servicesenter for nettutbygging, Postboks 7150, 5020 Bergen sfn telenor.com Istad Nett AS, Plutovegen 5, 6419 Molde olau.kvalvik istad.no Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap, Årøsetervegen 56, 6422 Molde Norges Vassdrags- og energidirektorat, Region Vest, Naustdalsvn. 1 B, 6801 Førde. rvnve.no Avinor AS, Postboks 8124, Dep Oslo postavinor.no Avinor AS, Molde Lufthavn Årø, 6421 Molde aaramnes online.no Statsskog SF Sør-Trøndelag/Møre distriktkontor, Serviceboks 1016, 7809 Namsos ost statssko.no Statsskog SF Sør-Trøndelag/Møre avdelingskontor Molde, Fannestrandvegen 63, 6415 Molde - gp: Departementet: Opplysningsvesenets fond, Postboks 535, Sentrum, 0105 Oslo Helseavdelingen.- Skolesjefen.- Kultursjefen.- Barnerepresentanten.- Park- og fritid.- Plan- og utvikling.- Molde bydrift.- Molde Vann og Avløp KF.- Byggesak og geodata.- Seksjon landbruk og naturforvaltning.- Molde Eldreråd.- Molde Ungdomsråd, Rådet for funksjonshemmede v/ane Bjordal Bjørkly ane.b.ordal.b.orkl molde.kommune.no Fiskeridirektoratet, Region Møre og Romsdal, Postboks 185, Sentrum, 5804 Bergen. ostmottak fiskeridir.no Molde og Romsdal Havn IKS, Hamnegata 8, Postboks 281, 6413 Molde office moldehavn.no Kystverket Midt-Norge, Postboks 1502, 6025 Ålesund ost k stverket.no Molde Sentrum AS, Torget 4, 6413 Molde ost moldesentrum.no Molde Næringsforum, Torget 4, 6413 Molde ost moldenf.no Nettbuss Møre avd. Molde, Fannestrandvegen 71, 6416 Molde. ter.e.kvernber nettbuss.no Molde Lag av Norges Handikapforbund, nhf.nordvest nhf.no Molde FFO ffo-molde hotmail.com Naturvernforbundet i Molde, molde naturvern.no Natur og Ungdom i Molde, ullerot07 hotmail.com

12 Forum for natur og friluftsliv Møre og Romsdal, moreo romsdal fnf-nett.no Nordmøre og Romsdal friluftsråd, inoolf(mork.as Syklistenes landsforening, v/ fylkeskontakt Berry van den Bosch, Dragarøra 5, 6457 Bolsøya berr vdbosch hotmail.com Velforeninger.- Se på Molde kommune sin nettside, under frivillige lag og foreninger 2 Grunneiere event. naboer (egen utsendelse).- Kontoradresse Postadresse: Telefon: Telefaks: Org.nr: Rådhuset Rådhusplassen 1,6413 Molde

13 rcisplanviak Innsigelsesmyndigheter Kommunale etater Interesseorgan isasjoner Trondheim, Deres ref: - Deres dato: Vår ref: OPPSTART AV PLANARBEID OG UTLEGGING AV PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING AV GRANDFJÆRA I medhold av Plan- og bygningslovens 12-2, 12-8, 12-9 og 14-2 og Forskrift om konsekvensutredning, varsles oppstart av områderegulering av Grandfjæra med tilhørende konsekvensutredning som berører eiendommene gnr. 25/192, 317, 365, 944, 946, 948, 958, 969, 970, 975, , 987, 988, 990, , , 1388, 1490, 1493, 1494, , 1535, 1542, 1543, i Molde kommune / L I Molde kommune er ansvarlig for områdereguleringen, og har inngått avtale med Grand Fiære Utvikling AS om utarbeidelse av planarbeidet med Asplan Viak som utførende konsulent. Asplan Viak AS asplanviak.no - org

14 Planområdeter på ca m2, og er i kommuneplanensarealdelregulertsom trafikkområderog næringsområder. Hensiktenmedplanarbeideter å leggetil retteforen langsiktigutviklingav Grandfiærasomen nybydeli Molde.Områdetplanleggesmedbolig-,næring-,trafikk-og rekreasjonsarealer. PlanarbeidetkoordineresmotStatensVegvesensomtidligerehar meldtomoppstartav planarbeidinnenfordelerav sammeområde. Deter utarbeidetforslagtil planprogram,somi tidsrommet er lagtut på kommunenshjemmesiderwww.molde.kommune.no. Planprogrammet kanogsåfåsved henvendelsetil AsplanViakAS. Etteroffentligettersynav forslagtil planprogram, vilmoldekommunefastsettedetendelige programmetfordetetterfølgendeplanarbeidetog konsekvensutredningen. Detvilbliinnkaltilet fellessamrådsmøtei løpetav høringsperioden. Merknaderog synspunktersomkanha betydningkaninnen sendestil: Asplan Viak AS, Postboks6723, 7031 Trondheim Det børtydeligskillesmellomhøringsmerknader til planprogrammet og merknadertil planarbeidet.allemottattedokumentervilfølgesaken. Spørsmålom reguleringsarbeidet kanrettestil: HildeBøkestad,tlf: , hilde.bokestad as lanviak.no JosteinBø, tlf: , 'ostein.bo molde.kommune.no Vennlighilsenpå vegneav Moldekommune A f,(1vfa AS ildebøkestad Oppdragsleder, siv.ark.mnal Tlf:

15 Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Seksjon arealplan Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde (4 eks) ost mrf Ike.no Fylkesmannen, Fylkeshuset, 6404 Molde ostmottak fmmr.no Statens Vegvesen, Region Midt, Fylkeshuset, 6404 Molde firmapostmidt ve vesen.no Telenor Servicesenter for nettutbygging, Postboks 7150, 5020 Bergen sfn telenor.com Istad Nett AS, Plutovegen 5, 6419 Molde olau.kvalvik istad.no Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap, Årøsetervegen 56, 6422 Molde rirrir.no Norges Vassdrags- og energidirektorat, Region Vest, Naustdalsvn. 1 B, 6801 Førde. rvnve.no Avinor AS, Postboks 8124, Dep Oslo postavinor.no Avinor AS, Molde Lufthavn Årø, 6421 Molde aaramnes online.no Statsskog SF Sør-Trøndelag/Møre distriktkontor, Serviceboks 1016, 7809 Namsos ost statssko.no Statsskog SF Sør-Trøndelag/Møre avdelingskontor Molde, Fannestrandvegen 63, 6415 Molde - gp: Departementet: Opplysningsvesenets fond, Postboks 535, Sentrum, 0105 Oslo Helseavdelingen.- Skolesjefen.- Kultursjefen.- Barnerepresentanten.- Park- og fritid.- Plan- og utvikling.- Molde bydrift.- Molde Vann og Avløp KF.- Byggesak og geodata.- Seksjon landbruk og naturforvaltning.- Molde Eldreråd.- Molde Ungdomsråd, Rådet for funksjonshemmede v/ane Bjordal Bjørkly ane.b.ordal.b.orkl molde.kommune.no Fiskeridirektoratet, Region Møre og Romsdal, Postboks 185, Sentrum, 5804 Bergen. ostmottak fiskeridir.no Molde og Romsdal Havn IKS, Hamnegata 8, Postboks 281, 6413 Molde office moldehavn.no Kystverket Midt-Norge, Postboks 1502, 6025 Ålesund ost k stverket.no Molde Sentrum AS, Torget 4, 6413 Molde ost moldesentrum.no Molde Næringsforum, Torget 4, 6413 Molde ost moldenf.no Nettbuss Møre avd. Molde, Fannestrandvegen 71, 6416 Molde. ter.e.kvernber nettbuss.no Molde Lag av Norges Handikapforbund, nhf.nordvest nhf.no Molde FFO ffo-molde hotmail.com Naturvernforbundet i Molde, molde naturvern.no Natur og Ungdom i Molde, ullerot07 hotmail.com

16 2 Forum for natur og friluftsliv Møre og Romsdal, moreo romsdal fnf-nett.no Nordmøre og Romsdal friluftsråd, indolfmork.as Syklistenes landsforening, v/ fylkeskontakt Berry van den Bosch, Dragarøra 5, 6457 Bolsøya berr vdbosch hotmailcom Velforeninger.- Se på Molde kommune sin nettside, under frivillige lag og foreninger Grunneiere event. naboer (egen utsendelse).- Kontorad resse Postadresse: Telefon : Telefaks: Org.nr: Rådhuset Rådhusplassen 1, 6413 Molde

17 asplan viak 911W L ":: ? _ 2012-rev ' rorgrandeverai MOIDE GRAND,FWERE MOLDE KOMMUNE _-11111

18

19

20

21

22 7( 25/957 / Strandgt. 30 Borettslag 25/965 E.+H.Drågen 25/ /969 J. Sættem 25/ / /983 Brunvoll Holdin ' i.., I 25/1446,--, '-,! i T. Møller Natland - -t, 25/953 L.Sandnes og F.Kleivenes 25/955 Flere eiere ' 25/960 Flere eiere - 25/968 B. Hammer 25/970 S.A. Sættem 25/1427 i. K. Hoel 25/1473 MOLDEGAARD Hans Peter Møller 25/985 H. T. Nagel Møller F. G23 Molde AS / 25/951 B.M.Talberg og K.Faksvåg 25/981 T.Hamansen 25/982 L. Vorpenes 25/319 A. Kristengård 25/365 H. T. Nagel Møller 25/365 25/994 H. T. Nagel Møller lønseth Eiendom AS it I 25/1535 H. T. Nagel Møller F: Molde Næringseiendom AS 25/990 Lønseth Eiendom Hammervoldbygget AS 1 I,g^, _ 25/993 Molde Mølle AS 4 25/991 Birger Hatlebakksveg 10 AS 25/1388 Molde Mølle AS m fl. 25/1677 og 25/1678 MNE Moldegårdsbrygga AS 25/1496 Grand Park AS / Eiendom 25/984 Grandvegen 20 AS 25/1493 Grand Park AS m.fl. 25/987 25/1384 Nedre AS 25/1383 Sandøygruppen Badehuset AS AS 25/1674 MNE Eiendom 3 AS 25/987 Nedre AS 25/ /1675 MNE Eiendom 2,AS 25/988 25/1676 MNE Eiendom 1 AS MOLDE KOMMUNE GRAND.FIÆRE

23 Planarbeidet AVGRENSNINGAV PLANOMRÅDET Planområdet foreslås avgrenset som vist på illustrasjon s. 4. Området er angitt større enn det som forventes å bli endelig plangrense, og man vil ha dialog med berørte grunneiere og interessenter om en nøyaktig avgrensning som vil avklares gjennom planprosessen.innenfor området har Statensvegvesen tidligere varslet igangsettelse av reguleringsarbeid for E39. Endelig planavgrensingvil også bli tilpasset dette arbeidet. Mot sør er plangrensentrukket som en linje i sjø mellom tilgrensende planer og kan bli endret i planprosessen. VIKTIGERAMMERFORPLANARBEIDET I gjeldende overordnede planer ligger en rekke mål og rammer: Fylkesplan for MøreogRomsdal "Vi vågarlitt meir" Planenfokuserer på bl.a. følgende hovedmål for verdiskapning: "MøreogRomsdalhareit attraktivt,internasjonaltog nyskapandenæringslivogeinutviklingsorientertoffentleg sektor,somsamanmedverkartilberekraftigutviklinggjennom størrebreiddei arbeidslivetoglivskraftigelokalsamfunn." Dette er tenkt fulgt opp med bl.a. følgende resultatmål: "Større og mindre tettstader skal gjerast attraktive for busettingog lokaliseringavnæringsverksemd." "Foråbetrekonkurransevilkåra til industrien,skaldetbyggjast oppgodekunnskapsmiljørundtindustriklyngene." "Klimagassutsleppai Møre og Romsdalskal kvart år reduserast,slik at vi oppfyllernasjonaleog internasjonale klimamål." Man har også bl.a. angitt følgende viktige flaggsak: FlaggsakI: FerjefristamveggjennomMøreogRomsdal (E-39) Regional planstrategi høringsdok. 27.juni-15.des.2011 Høringsdokumentetviser til ny Planog bygningslovsom erstatter fylkesplanlegging med regionplanlegging. I dokumentet vises til at det er forventninger fra staten til at Regionalplanstrategi skal fokusere på temaene: "demografisk utvikling; klima og energi; by- og tettstadsutvikling;samferdselog infrastruktur;verdiskaping og næringsutvikling;natur, kulturmiljøog landskap,samt helse,livskvalitetogoppvekstmiljø." og at et gjennomgående perspektiv i alle temaene vil være: "folkehelse,universellutforming,klima, naturmangfaldog kulturhistoriskeverdiar" Kommuneplan Visjonogoverordnetmål Under punktet "Hjerte for regionen" er det angitt at Molde kommune skal være et sterkt, attraktivt og funksjonelt regionog kommunesenter i vekst, framstå som en attraktiv handelsog møteplass og til enhver tid være en av Norges viktigste kunnskapsbyer.sentrumsutvikling er også definert som ett av to satsingsområder. Energipolitiskhandlingsplanfor Moldekommune,mai2008 Handlingsplanenomfatter tre hovedfokusområder: Energieffektivisering,medet målom 10%reduksjoninnen2013. Øke andelen fornybare energikilder, med et mål om fordobling av forbruket av biobrensel innen år 2015 Minske utslipp, medet mål om å halvereutslipp fra stasjonær forbrenning fra dagensnivå. Kommunedelplan Moldeby Kommunedelplan for Molde by utgjør en selvstendig del av kommuneplanens arealdel. I denne planen er området som omfattes av denne områdeplanen avsatt til trafikkformål, næring og industriområde. Arealet i sjøen utenfor er satt av til ferdselsområde. Reguleringsplan for Moldesentrum, Reguleringsplanen omfatter hele sentrum som avsluttes i øst ved fergekaia og grenser opp mot denne områdeplanen. Planen justerer Fannestrandvegen inn mot sentrum ved å trekke denne opp og inn i Strandgata. Planen angir også at arealet der fergekaia i dag ligger bør omdisponeres til blandet formål bolig og sentrumsfunksjoner, samt at man tillater store endringer av sjøkanten ned til dels store utfyllinger. Reguleringsplan for Havneterminalen, Planforslaget omfatter en del av industriområdet som grenser opp mot denne områdeplanen i øst. Planforslaget omfatter utfylling og ny kaifront, og regulerer havneterminalområdet med tilgrensende havneområde i sjø. DAGENSSITUASJON Den vestre delen av planområdet benyttes i dag til fergeoppstillingsareal. Den sentrale delen er klargjort for ny utvikling og brukes kun til midlertidig parkering og lager, bortsett fra Oshaug Metall AS som har sitt støperi beliggende her. Den østre delen er nærings- og industrilokaler av ulik størrelse og karakter, hvoraven betydelig del anvendestil kontorformål. UTFORDRINGEROG BEGRENSNINGERFORPLANARBEIDET Fergekaia'smidlertidigelokalisering Det er tverrpolitisk enighet om at fergeoppstillingen i framtiden ikke vil ligge på nåværende sted, og at E39vil bli lagt i bytunnel og inngå i Møreaksen som en del av prosjektet fergefri E39. Framdriften er uklar og vegvesenet angir et perspektiv på år. Utfordringen i dette planarbeidet er å finne gode løsninger som fungerer både med nåværende midlertidige fergekai og trafikkløsning, og med en ny framtidig løsning. GRAND,FIÆRE MOLDEKOMMUNE.11111

24 KOMMUNE MOLDE fk)

25 Planarbeidetforts. Konsekvensutredning E39 E39 er en sentral del av stamveinettet og trafikkbelastningen er stor. E39 kommer inn langs planområdets nordøstre del, og gir konsekvenser med trafikkavvikling, trafikksikkerhet, støy og forurensning. I en framtidig situasjon vil ikke E39 ligge her, og Fannestrandvegenvil da inngåsom en avflere viktige innfartsårer til sentrum. Utfordringen er å finne løsningersom håndterer den midlertidige situasjonen mens E39 fortsatt er lokalisert her, og den framtidige situasjonen når vegen omdefineres til en del av gatestrukturen i sentrum. Koordineringavplanarbeidetmot vegvesenetsplaner I dag er det problemer med avvikling av fergetrafikken på E39, derfor har vegvesenet igangsatt et planarbeid for å gjennomføre strakstiltak. Planarbeidet med denne områdeplanen må koordineres med vegvesenetsarbeid. Adkomstforhold I utviklingsprosjektet Grand Fiære, som er planlag realisert før fergeterminalen fjernes, er det tenkt et første byggetrinn i vest. Vegvesenetønsker i utgangspunktet ingen permanent adkomst til utviklingsprosjektet Grand Fiærefra vest, fordi dette bidrar til ytterligere forverring ved avviklingen av fergetrafikken. Det er derfor nødvendig å få til en god permanent adkomst i øst, og se på mulige adkomstmuligheter i vest i ulike utviklingsscenarier. Vegvesenet har åpnet for at anleggstrafikk kan komme inn fra vest. Utfyllingi sjø Planområdetangirmulighetforåfylle ut ielleretablere konstruktive elementer i sjø som gjør det mulig å utnytte potensialet utenfor dagenssjøkant. Kommunen er positiv til dette, og ser på denne delen av sjøsiden som en del av byenssamlede sjøfront. Det er likevel nødvendig å undersøkegrunnforhold og konsekvenserav sliketiltak, før endelig omfang av prosjektet klareres. Hensyntil ogkontaktmotmoldegård,sentrumogøvrigeomgivelser Moldegård, som ligger på knausen bak Grandfjæra, er et verneverdig anlegg med ærverdig historie knyttet til Molde som by. Rundt Moldegård ligger et boligområde der deler av bebyggelsen vender ut mot planområdet. Terrengforskjellene mellom planområdet, Moldegård og tilliggende boligområde skaper både muligheter og utfordringer. I det videre planarbeidet er det viktig å se på hvordan man kan hensynta forholdet til- og forbedre kontakten mellom planområdet, Moldegård, bakenforliggende boligområde, sentrum og øvrige omgivelser. Utbyggingstrinnogdetaljeringsnivå Ulike delområder innenfor planområdet vil ha ulik tidshorisont for gjennomføring og dermed ulik detaljeringsgrad. En viktig del av planarbeidet vil derfor være å finne ut hva som må løses på hvilket nivå, og klarlegge hvilke problemstillinger som må inngå i planen og hvilke som kan utredes ved krav om detaljregulering i en senere fase. Dette vil også være en viktig avveining for konsekvensutredningstemaene. UTREDNINGSALTERNATIVER Alternativ0 - Dagen situasjon Utredningsalternativet omfatter dagens situasjon med området brukt til fergeoppstillingsareal, industri- og lagerformål. Alternativ1 - Fulltutbyggetområde Utredningsalternativet omfatter planområdet utviklet som ny bydel med et utviklingspotensial på om lag m2 BTA med en anslagsvis fordeling med ca. 50% til boligformål og ca. 50% til næringsformål benyttet til kontorarbeidsplasser, undervisning, forretninger, servering og servicebedrifter m.v. Utredningsalternativet tar utgangspunkt i utviklingsprosjektet Grand Fiære, kommunens ønsker for ny framtidig bruk av fergeoppstillingsarealet og grunneierinteresser i næringsområdene i øst. METODIKK Det er gjort et utvalg av problemstillinger og tema, ut fra hva som blir vurdert som relevante spørsmål ved behandling av planforslaget. For alle konsekvensutredninger skal kjent metodikk benyttes. Utredningsbehovet for konsekvensutredningene vil avhenge av valgtetiltak. Dettevil bliavklart nærmereunderveisi planprosessen. Her er forsøkt beskrevet mulige konsekvensutredningersom kan være aktuelle, men det tas forbehold om avvik. Forhold som omfatter universell utforming, hensyn til barn, og unge, folkehelsepersektivet og bærekraftig utvikling bør vurderes innenfor de ulike temaene, og generelt tas hensyn til i planarbeidet. Avbøtende tiltak skal beskrives som del av alle utredninger. Konsekvensutredningenskal sammenfattes, og man skal ogsåvurdere tiltakets kumulative karakter. GRANDÆIÆRE MOLDE KOMMUNE

26 Utredningstema TEMA AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER AKTUELLE DELTEMA AKTUELL Risiko-og sårbarhetsanalyse ROS-analyseer et viktig deltema for å redusere skader og risiko av uønskede hendelser. Uønskede hendelser som kan oppstå skal beskrives og vurderes. Obligatorisk i alle reguleringsplaner. Klimaendringer I økende omfang ser man effekten av klimaendringene med ras, flom og erosjon. I planormådet antas klimaendringer å dreie segom havstigning, økt vind og økte nedbørsmengder. Konsekvenserved uønsket hendelse innenfor/ i tilknytning til området. Det Havnivåstigning - Vind - Økt nedbør - Brann - skal beskrives hvilke konsekvenser, inklusive en vurdering av sannsynlighet Trafikksikkerhet Forsyningssikkerhet - Risikosom følge for at hendelsen kan inntreffe. Omfatter også forslag til avbøtende tiltak. byggeprosessm.v. + Rasfarei sjøgrunn. For dette tiltaket antas ikke konsekvensene betydelige, derfor foreslås det at klimaendringer inngår som en del av Risiko-og såbarhetsanalysen og ikke utredes som eget tema. NEI Forurensetgrunn Planormådet er i dag fergeoppstillingsområde, industriområde og et utfyllingsområde som kan inneholde forurenset massesom bør håndteres slik at det ikke forurenser omgivelsene. Grunnforholdi sjø Grunnforholdene i Moldetraktene angir større risiko for steinskred og snøskred enn kvikkleireras. I planromådet foreslås utfylling eller konstruksjoner i sjø som kan medføre konsekvenser for omgivelsene. Konsekvenseri anleggsfasen Det er forventet stor anleggsaktiviteti åreneframover somvil ha konsekvenserfor omgivelseni form av støy,økt trafikk r11.v.området er ogsåeksponertfor vær,vind og sjøsompåvirkeranleggsarbeidet. Støy,forurensningog klimagasser Planområdets beliggenhet ved E39vil bli påvirket negativt av trafikken i perioden før vegen leggesom. Ogsåeventuell påvirkning fra driften av støperiet i en overgangssone bør vurderes. Landskap,byform og bebyggelsesstruktur Planområdet igger som en del av sjøfronten i Molde, og ved innfarten til byen. Det blir derfor et synlig prosjekt som bør vurderes i forhold til effekten på omgivelsene. Forurenset grunn kan renne ut i fjorden, gi fra segavgassereller påvirke natur og mennesker på annen måte. Det bør undersøkeshvaforurensningen kanvære, omfanget av den og eventuelt hva man kangjøre med det. Utfyllingsomfang eller fundamentering av store konstruksjoner vil medføre belastning på grunnen. Grunnforholdene bør derfor avklares og vurderes om den tåler belastningen og eventuell konsekvenser og avbøtende tiltak. Bådegenerelle konsekvenser som følge av anleggsvirksomheten, og spesielle situasjoner som kan oppstå som følge av spesifikke anleggstekniske utfordringer, ytre forhold som f.eks. vær, vind og sjø bør vurderes. Støy,støv og forurensning fra E39kan medføre ekstra tiltak både på bebyggelse og uteanlegg. Det skal også redegjøres for tiltak som kan iverksettes for å redusere CO2utslipp som følge av utbygging. Arkitektoniske- og landskapsmessigeforhold bør belyses, og det bør ses på både hvordan dette inngår i en større kontekst og i de nære omgivelsene. Forurenset grunn som følge av industriaktiviteten. Forurenset grunn som følge av ukjent beskaffenhet på utfylling. Virkninger av inngrep. Redegjørelsefor grunnforholdene og tidl. undersøkelser Vurdering av sannsynlighet for negative hendelser som følge av prosjektet. Grunnboring må gjennomføres. Støy,støv og sikkerhetsrisiko. Risikoknyttet til vind og vær. Negativ effekt på trafikkavviklingen. Konsekvensenebør ogsåvurderesi forhold til trinnvis utbygging. Støyutredning Støv og forurensning og kilder til dette. Konsekvensenebør ogsåvurderesi forhold til trinnvis utbygging. Virkningerav utbygging. Nær- og fjernvirkning. Struktur, form og karakter Høyder, sol- og utsiktsforhold. Naturmiljø Planområdet er i all hovedsak et utfylt areal uten betydelig vegetasjon eller kjente forekomster av verdifulle arter. Planlagt utfylling kan medføre konsekvenser i sjø. For dette tiltaket antas ikke konsekvensene betydelige, derfor foreslås det at naturmiljø ikke utredes. NEI MOLDE KOMMUNE GRAND. FlÆRE

27 TEMA AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER AKTUELLE DELTEMA AKTUELL Kulturminnerog kulturmiljø Det er ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø inne i planområdet. Moldegård som ligger på høyden bak har vernestatus. I tillegg antas funkisbebyggelsen på skrenten å være verneverdig. Energiog miljø Fortetting og miljøvennlig energi er en viktig faktor i byutvikling. Dette vil inngå som en sentral del av prosjektet. For dette temaet antas ikke konsekvensene betydelige, derfor foreslås det at kulturminner og kulturmiljø ikke omfattes av egen utredning men inngår i tema landskap, byform og bebyggelsesstruktur. Teamet anses ikke å være av et slikt omfang at egen utredning er nødvendig. Teamet vil bli berørt i planbeskrivelsen. NEI NEI Tilbudet til barn og unge Tilbudet for barn og unge er ivaretatt gjennom egen rikspolitisk retningslinje. I sentrumsområder blir det knapphet på arealer, derfor påhviler det et særlig ansvar for å sikre et godt tilbud til barn og unge. Friluftsliv Planområdet er idag ikke en del av et tilbud for friluftsliv. I framtiden vil det tilrettelegges for offentlig tilgjengelighet langs sjøen. Dette vil hovedsakelig ha betydning for prosjektets egne kvaliteter. Teamet anses ikke å være av et slikt omfang at egen utredning er nødvendig. Tilgjengelige og gode lekemuligheter, trygge oppvekstvilkår og sikker skoleveg bør omfattes av planbeskrivelsen og ROS-analysen. For dette temaet antas konsekvensene positive, men ikke av et slikt omfang at det er nødvendig med en egen utredning. NEI NEI Trafikk Planområdet ligger idag i et område med betydelige trafikkutfordringer som følge av E39,storhandel og fergeavvikling. Også kollektivtrafikken har hovedtrase forbi området. Det har skjedd flere trafikkulykker her, og forholdene for gående og syklende er ikke optimalt. Med foreslått utbygging vil det bli en rekke nye trafikanter i området, og i mellomperioden inntil E39 leggesom og ferga forsvinner, vil belastningen kunne være betydelig. Basert på befolkningsprognoser og planlagt aktivitet må det gjennomføres en beregning av trafikken i området etter ferdig utbygging. Resultatene sammenholdes med dagens kapasitet på blant annet veinett og kollektivtilbud. Eventuelle nødvendige tiltak må beskrives. Trafikksikkerhet skal vies spesiell oppmerksomhet, også for myke trafikanter. Deltema kan være E39- fergetrafikk - gang- og sykkeltrafikk - kollektivtilbud - adkomstforhold - parkering - trafikksikkerhet. Konsekvensenebør ogsåvurderesi forhold til trinnvis utbygging. Kapasitetsvurderingi kryssmågjennomføres. Næringslivogreiseliv,ogsentrumsfunksjoner Utviklingsprosjektet GrandFiære,som ligger innenfor planormådet, er planlagtsom ett stort prosjekt, en attraksjon og en dynamo for Moldes utvikling. Grandfjæravil kunne spille en betydelig rolle for byutvikling i Molde, for etablering av nyearbeidsplasser,sikre attraktive sentrumsnæreboliger og utvikling av sjøfronten. Det er ikke planlagt at området skalha sentrumsfunksjoner som konkurrerer med sentrum, eller med storhandelen på kjøpesentrene. For dette teamet antas konsekvensene ikke av et slikt omfang at det er nødvendig med en egen utredning. Temaet vil bli utfyllende beskrevet i planbeskrivelsen. NEI GRANDÆIÆRE N.."; MOLDE KOMMUNE 1111

28 hingedo/svegen Bastan Widths-gate Hans ThilsMøllersgate ,4D, 847neliau,,,_ Moldegåreisvege Romsdalsgata bc#1(en otsnled Fonnestrcmdvegen Strandgata 10 Vegsystem,trafikktall, gatenavnogtilgrensendeplaner tth_ MOLDE KOMMUNE GRAND:;FIÆRE

29 Framdriftsplan, prosessogmedvirkning FRAMDRIFTSPLAN Det leggesopp til følgende framdriftsplan for planprogrammet: Januar- Kunngjøringogutleggelseav planprogrampå høringi 6 uker Mars - Bearbeidet versjon sendes til behandling politisk. Prosessenmed planprogram vil gå parallelt med innledende fase av planarbeidet, og konsekvensutredningenevil foregå såsnart et planforslager utarbeidet som grunnlag. Reguleringsplan med konsekvensutredning vil bli innsendt i henhold til avtalt framdrift mellom Grand Flære utvikling og Molde kommune. PROSESSOGMEDVIRKNING Regelverket for planlegging etter plan- og bygningsloven og forskriften om konsekvensutredninger sikrer medvirkning, og en åpen planprosess. Gjennom høring og offentlig ettersyn av planprogrammet gir en muligheten til å påvirke hva for problemstillinger somskalutredes i planarbeidet. Itillegg kommer vanlig høring og offentlig ettersyn av reguleringsplanforslagetinkl. konsekvensutredningen,når det foreligger. I tillegg er det planlagt følgende informasjons- og medvirkningstiltak som del av planprosessen: Informasjon via internett: Kommunen vil informere om planarbeidet under nettsidene til kommunen: alternativt at det vil bli opprettet en egen nettside for prosjektet. Kunngjøringsannonseri lokalavisenromsdalsbudstikke. Detvil bli arrangert ett åpent møte for naboer og byensbefolkning så snart kunngjøring av oppstart av planarbeid er gjort. Det leggesogsåopp til et felles samrådsmøtemed kommunen og innsigelsesmyndigheter. Det leggesikke opp til et egent medvirkningsoppleggfor barn- og unge. GRANDFIÆRE MOLDE KOMMUNE

30 - ntrum. MOLDE KOMMUNE GRAND.:PlÆRE

Områdeplan for Grandfjæra i Molde PLANBESKRIVELSE Plannr. 1502201128

Områdeplan for Grandfjæra i Molde PLANBESKRIVELSE Plannr. 1502201128 Planområdet sett fra Varden. Foto: Asplan Viak Områdeplan for Grandfjæra i Molde PLANBESKRIVELSE Plannr. 1502201128 10.01.2013 1 PLANBESKRIVELSE OMRÅDEPLAN FOR GRANDFJÆRA I MOLDE Planområdet sett fra Piren.

Detaljer

Sandnes kommune Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116

Sandnes kommune Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116 Utvalg for byutvikling 17.02.10 sak 25/10 vedlegg Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116 2010-01-07 Planprogram Indre Havn Planprogram for områderegulering av Sandnes indre

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LØKKATOPPEN BOLIG/LØKKA INDUSTRI, DEL AV GNR 124 BNR 1, GNR 125 BNR 4, GNR 123 BNR 3, OG HELE GNR 123 BNR 6, MED FLERE, DEL AV BJØRNSTADVEIEN, DEL AV SANDEBUKTVEIEN,

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Havnelagerkvartalet - byggeområde A4 i Bjørvika Skippergata, Kvadraturen Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Høringsperiode: 24. juni til 26. august

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Filipstadveien 25, Havneterminal med terminalbygg Hjortnes på Filipstad

Forslagsstillers planbeskrivelse Filipstadveien 25, Havneterminal med terminalbygg Hjortnes på Filipstad Forslagsstillers planbeskrivelse Filipstadveien 25, Havneterminal med terminalbygg Hjortnes på Filipstad Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: AS CIVITAS / Space Group

Detaljer

VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM

VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Skanska CDN Oslo 3 AS Rapporttype Planprogram 2013-01-17 VITAMINVEIEN 4 GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRINGSFORSLAG TIL PLANPROGRAM 2 (25) GNR. 76 BNR. 242 HØRINGSFORSLAG

Detaljer

GARDERMOEN NÆRINGSPARK

GARDERMOEN NÆRINGSPARK OSL GARDERMOEN NÆRINGSPARK JESSHEIM NORD JESSHEIM _dg i/ AdvancedPrintComponent/ PrintForm.aspx?knr= 0235&template= DEFAULT&format= A1L&leg end= no&scale= 10000&w est= 614451.44&south= 6668884.852000001&east=

Detaljer

Sarpsborg kommune v/enhet eiendom og næring. Forslag til planprogram for Tune senter del 2. Utgave: 3 Dato: 2014-01-20

Sarpsborg kommune v/enhet eiendom og næring. Forslag til planprogram for Tune senter del 2. Utgave: 3 Dato: 2014-01-20 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 Utgave: 3 Dato: 2014-01-20 Forslag til planprogram for Tune senter del 2 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Forslag til planprogram for Tune

Detaljer

Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning. Planprogram. Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss. Kunnskapspark Ringerike

Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning. Planprogram. Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss. Kunnskapspark Ringerike Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Forslag til planprogram, 22.11.2011 Innhold

Detaljer

E39 Åsane. Midtbygda - Nordhordlandsbrua. Offentlig områdereguleringsplan med KU

E39 Åsane. Midtbygda - Nordhordlandsbrua. Offentlig områdereguleringsplan med KU E39 Åsane. Midtbygda - Nordhordlandsbrua. Offentlig områdereguleringsplan med KU PLANPROGRAM Midtbygda - Nordhordlandsbrua HØRINGSUTGAVE Region vest Bergen kontorsted Planseksjonen Dato: Mai 2011 Revidert:

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune 12.10.2010 Saksnr 200816091 DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL... 4

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA Godkjent av kommunestyret 13. mars 2014 FORORD Stavanger lufthavn Sola (SVG), Norges eldste sivile lufthavn, feiret i 2012 sitt 75-års

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE UTKAST DATERT: 04.12.2014 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKTEN MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Reguleringsplan Gruset

Reguleringsplan Gruset Plan Vest As Reguleringsplan Gruset Gnr 46 bnr. 372 m.fl Planprogram --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.02.2012

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Fagkyndig konsulent er Hjellnes Consult AS på vegne av forslagsstiller Forsvarsbygg.

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse

Forslagsstillers planbeskrivelse Forslagsstillers planbeskrivelse Hans Jægers kvartal, Filipstad Planforslag til offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan Utarbeidet av: AS Civitas/ LPO arkitekter for Oslo Havn KF Dato: 2011-10-31 Innhold

Detaljer

3. Mindemyren - et område i endring s. 9. 6. Organisering, fremdrift og medvirkning s. 15. 8. Ambisjoner - hva vi vil med Mindemyren s.

3. Mindemyren - et område i endring s. 9. 6. Organisering, fremdrift og medvirkning s. 15. 8. Ambisjoner - hva vi vil med Mindemyren s. 1 2 INNHOLD: 1. Bakgrunn s. 6 1.1 Næringspolitikk s. 7 1.2 Klima- og energiperspektiv s. 7 2. Arbeidsområdet for planen s. 8 3. Mindemyren - et område i endring s. 9 4. Planstatus s. 11 5. Planoppgaven

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST ved alt.arkitektur as Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning PLAN 1517 PROSTNESET MED HAVNETERMINAL, TROMSØ KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST INNHOLD 1. BAKGRUNN 3 2. PLANARBEIDET

Detaljer

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områdereguleringsplan

Detaljer

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver.

SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING. Ester Sand. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 2015-09-03. Oppdragsgiver. Oppdragsgiver Ester Sand Dokument type Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2015-09-03 Planid 0536052 SKØIEN MASSETAK PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer